Vihdin kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Infra- ja tukipalvelut.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihdin kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Infra- ja tukipalvelut."

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Päiväys.9.9 / TARJOUSPYYNTÖ 7 Nummelan lentoentän päällystysuraa Hanintaysiön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hanintaysiön edustaja 9-6 Infra- ja tuipalvelut Postiosoite Asemantie Postitoimipaia Nummela Postinumero Maa Yhteyshenilö Suomi Toni Kesi-usa Puhelin Sähöpostiosoite NUTS-oodi Pääasiallinen osoite (UR) Vihti K97 Tarjouset tai osallistumishaemuset on tehtävä/jätettävä Sähöisesti osoitteessa Hanintaysiön luonne Kunta tai untayhtymä Sopimusen teee yhteishanintaysiö Ei Haninnan ohde Haninnan nimi Nummelan lentoentän päällystysuraa Haninnan tunniste 7 Asemantie Nummela 9-6 Puhelin Telefax Internet

2 Tarjouspyyntö Päiväys.9.9 / Haninnan uvaus Haninnan ohteena on Vihdin Nummelan lentoentän (EFNU) päällystysuraa, johon uuluu iitoradan lisäsi muita liienne- ja piha-alueiden päällystystöitä lentoenttäalueella. Päällystysuraoitsija toimii haneessa pääuraoitsijana ja lainsäädännön taroittamana päätoteuttajana. Uraaan uuluu uuden päällysteen raentamisen lisäsi vanhan päällysteen poisto ja hävittäminen uljetusineen. Tarjouspyyntöasiairjoissa esitetyt määrät ovat arvioita, eiä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Uraan toteutuvat työmäärät voivat olla suurempia tai pienempiä, uin tarjouspyynnössä on esitetty eivätä määrien muutoset YSE 998 :stä poieten vaiuta uraan ysiöhintoihin. Päällystysuraaan uuluu aii päällystystyön edellyttämät työsuorituset suunnitelmien ja työselitysten muaisesti. Pääohde Päänimieistö Maanteiden, rautateiden ja iitoratojen raennus-, perustus- ja päällystystyöt (-9) CPV-täydentävä nimieistö Hanintalaji Raennusuraa Haninnan ennaoitu arvo tai hintahaarua (ilman AV) Julaistaano ennaoitu arvo tai hintahaarua? Ei Haninta ylittää hanintalain :n ynnysarvon Kyllä Haninnan pääasiallinen toteutuspaia NUTS-oodi Vihti K97 Hanintasopimusen voimassaoloaia Sopimuseen liittyy lisähanintamahdollisuusia Kyllä isähanintamahdollisuusien uvaus Hanintaan sisältyy lisähanintamahdollisuus raennusuraoiden yleisten YSE98 sopimusehtojen muaisten menettelytapojen muaisesti. Asemantie Nummela 9-6 Puhelin Telefax Internet

3 Tarjouspyyntö Päiväys.9.9 / Hanintamenettely Hanintamenettely Avoin menettely Tähän hanintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen Ei Sähöistä huutoauppaa äytetään Ei Haninnan ohde jaettu osiin Ei Osatarjouset hyväsytään Ei Vaihtoehtoiset tarjouset hyväsytään Ei Haninta varataan työesusille tai toteutettavasi työohjelmien yhteydessä Ei Hanintamenettelyn taremmat ehdot Tarjousten tai osallistumishaemusten vastaanottamisen määräaia 7..9 : Vähimmäisaia, joa tarjoajan on pidettävä tarjousensa voimassa uuautta (tarjousen ilmoitetusta vastaanottopäivästä) Haninnan ohde jaettu osiin Ei Koonaistaloudellisen edullisuuden peruste Halvin hinta Sähöisen luettelon äyttöä osevat vaatimuset Ei vaatimusia Muutosenhautiedot Virallinen nimi Marinaoieus Postiosoite Radanraentajantie Postitoimipaia Helsini Postinumero Maa Suomi Puhelin Asemantie Nummela 9-6 Puhelin Telefax Internet

4 Tarjouspyyntö Päiväys.9.9 / Sähöpostiosoite Fasi Pääasiallinen osoite (UR) Tarjouspalvelun tiedot Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä Halvin hinta Kuina toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa haninnan ohteen tiedot Syöttölomaeella isätietoysymyset isätietoysymyset on lähetettävä..9 : mennessä isätiedot Kysymyset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paiasta löytyvät myös ysymysiin annetut vastauset xx.x.9 xx: mennessä. Muilla tavoin esitettyihin ysymysiin ei vastata tarjoajien tasapuolisen ohtelun varmistamisesi. iiesalaisuustiedot Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liiesalaisuusisi Tarjouspalvelussa Kelpoisuusvaatimus- ja Haninnan ohteet -lomaeilla (hanintaysiö voi molemmissa tapausissa edelleen hallita liiesalaisuustietoja vertailutauluovaiheessa) Kyllä Soveltuvuusvaatimuset Tässä mainitut elpoisuus- ja vähimmäisvaatimuset ovat paollisia. Miäli tarjoaja tai tarjous ei täytä näitä vaatimusia, se suljetaan pois tarjousilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Kyllä vastaus taroittaa, että vaatimus täyttyy. Vaatimuset ja ehdot osevat myös tarjoajan mahdollista alihanijaa ja tarjoaja on vastuullinen myös näistä. Soveltuvuusvaatimuset K. Tarjoaja on meritty auppa- ja ennaoperintälain muaiseen reisteriin, työnantajareisteriin seä arvonlisäverovelvollisten reisteriin. K. Verot ja sosiaaliturvamasut: Tarjoaja ja tarjoajan mahdolliset alihanijat ovat masaneet verot ja sosiaaliturvamasut. Kyllä Kyllä Minimivaatimus Masimivaatimus Asemantie Nummela 9-6 Puhelin Telefax Internet

5 Tarjouspyyntö Päiväys.9.9 / Asia on taristettavissa joo Tilaajavastuu.fi tai vastaavasta palvelusta tai tarjoaja toimittaa masutta tilaajalle pyynnöstä itseään ja ilmoittamistaan alihanijoista veroviranomaisen todistusen masetuista veroista ja sosiaaliturvamasuista tai selvitysen siitä, että verovelaa oseva suunnitelma on tehty. Tilaaja pidättää itsellään oieuden rataista, hyväsyyö se sellaisen tarjoajan tarjousen, jolla on verovelaa tai masusuunnitelma veloista. K. Eläevauutusmasut: Tarjoaja ja tarjoajan mahdolliset alihanijat ovat masaneet työnteijöiden eläevauutusmasut. Kyllä Asia on taristettavissa joo Tilaajavastuu.fi tai vastaavasta palvelusta tai tarjoaja toimittaa masutta tilaajalle pyynnöstä itseään ja ilmoittamistaan alihanijoista vauutuslaitosen todistusen masetuista masuista tai selvitysen siitä, että velaa oseva suunnitelma on tehty. Tilaaja pidättää itsellään oieuden rataista, hyväsyyö se sellaisen tarjoajan tarjousen, jolla on velaa tai masusuunnitelma veloista. K. Työehtosopimuset: Tarjoaja noudattaa itseään osevaa työehtosopimusta. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan masutta selvitysen työhön sovellettavasta työehtosopimusesta tai eseisistä työehdoista. K. Työterveyshuolto: Tarjoaja on järjestänyt työnteijöiden työterveyshuollon tilaajavastuulain muaisesti. K6. aisääteinen tapaturmavauutus: Tarjoajalla on voimassaoleva laisääteinen tapaturmavauutus. Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan masutta todistusen laisääteisen tapaturmavauutusen voimassaolosta. K7. Tarjoaja sitoutuu noudattamaan tilaajavastuulain ja lähetetyistä työnteijöistä annetun lain säännösiä, seä toimittamaan todistuset lähetettyjen työnteijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä. K8. ataa tähän tilaajavastuu.fi raportti tai vastaavanlaiset tilaajavastuulain edellyttämät selvityset ja todistuset. Todistuset eivät saa olla olmea uuautta vanhempia. Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä adattava Asemantie Nummela 9-6 Puhelin Telefax Internet

6 Tarjouspyyntö Päiväys.9.9 6/ K9. Tarjoaja vauuttaa, että tarjoaja tai sen alihanija, yritysen johtohenilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa äyttävä henilö ei ole riosreisteristä ilmenevällä tavalla lainvoimaisella tuomiolla tuomittu hanintalain 8 :n muaiseen rioseen. Kyllä Hanintalain 8 :n muaiset rioset: lahjusen antaminen eri muodoissa, osallistuminen järjestäytyneen riollisjärjestöjen toimintaan, ihmisauppa, veropetos, lahjominen elineinotoiminnassa, rahanpesu, terroristisessa taroitusessa tehty rios, työturvallisuusrios, työaiasuojelurios, työsyrjintä, työnteijöiden järjestäytymisvapauden louaaminen, luvattoman ulomaisen työvoiman äyttö, lainvoimainen päätös tai tuomio verojen tai sosiaaliturvamasujen laiminlyömisestä. K. Tarjoaja vauuttaa, että ysiään hanintalain 8 :n tarjousen ulopuolelle sulemisen perusteista ei tarjoajan tai sen alihanijoiden osalta toteudu. Kyllä Hanintalain 8 Harinnanvaraiset poissulemisperusteet: Hanintaysiö voi päätösellään sulea tarjousilpailun ulopuolelle ehdoaan tai tarjoajan, joa on: ) joa on onurssissa tai purettavana tai eseyttänyt liietoimintansa taia jona veloja on vahvistetulla aordilla, saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa lainsäädäntöön perustuvassa menettelyssä järjestelty; ) jona onurssiin asettaminen tai puraminen taia muu ohdassa taroitettu menettely on vireillä; ) joa on ammattitoiminnassaan syyllistynyt sen luotettavuuden yseenalaistavaan vaavaan virheeseen, jona hanintaysiö voi näyttää toteen; ) joa on laiminlyönyt velvollisuutensa masaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamasuja ja jona hanintaysiö voi näyttää toteen muulla uin lainvoimaisella päätösellä tai tuomiolla; ) joa on rionut Suomen tai Euroopan unionin lainsäädännön, työehtosopimusten taia liitteessä C lueteltujen ansainvälisten sopimusten ympäristö-, sosiaali- ja työoieudellisia velvoitteita, ja hanintaysiö voi näyttää riomusen toteen; 6) joa on tehnyt muiden toimittajien anssa sopimusia, joilla pyritään vääristämään ilpailua, ja hanintaysiö voi näyttää tämän toteen; 7) jona eturistiriitaa hanintamenettelyssä ei voida tehoaasti poistaa muilla toimenpiteillä; 8) jona osallistuminen hanintamenettelyn valmisteluun on vääristänyt ilpailua, eiä vääristymää voida poistaa muilla vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä; ennen poissulemista ehdoaalle tai tarjoajalle on annettava mahdollisuus osoittaa, ettei sen osallistuminen haninnan valmisteluun ole johtanut tasapuolisen ja syrjimättömän hanintamenettelyn vaarantumiseen; 9) jona suoritusissa aiaisemmissa hanintasopimusissa tai äyttöoieussopimusissa on ollut merittäviä tai toistuvia puutteita jonin eseisen vaatimusen toteuttamisessa; lisäedellytysenä on, että puutteet ovat johtaneet yseisen aiaisemman sopimusen ennenaiaiseen irtisanomiseen, puramiseen, vahingonorvausiin tai muihin vastaaviin santioihin; ) joa on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hanintaysiölle tässä luvussa taroitettuja tietoja tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen; ) joa on pyrinyt vaiuttamaan epäasianmuaisesti hanintaysiön päätösenteoon, saamaan luottamusellisia tietoja, joiden avulla se voi saada perusteetonta etua hanintamenettelyssä tai taroitusellisesti antamaan harhaanjohtavia tietoja, jota voivat vaiuttaa olennaisesti tarjoajan tai tarjousen valintaa oseviin päätösiin. Mitä momentin, ja 6 ohdassa säädetään ehdoaasta ja tarjoajasta, sovelletaan myös, un virheeseen tai riomuseen syyllistynyt tai velvollisuuden laiminlyönyt on ehdoaan tai tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa äyttävä henilö. Poissulemista osevassa harinnassa voidaan ottaa huomioon muun muassa virheen, riomusen tai laiminlyönnin vaavuus, yhteys haninnan ohteeseen, ulunut aia seä mahdolliset muut aiheutuneet seuraamuset. Edellä momentin ohdassa säädettyä ei sovelleta, jos ehdoas tai tarjoaja on masanut verot tai sosiaaliturvamasut taia sopinut sitovasta järjestelystä niiden masamista varten. Ehdoasta tai tarjoajaa ei saa sulea tarjousilpailusta, jos momentissa taroitetusta tapahtumasta on ulunut yli olme vuotta. K. Alihaninta: Tarjoaja vastaa mahdollisen alihanijan työstä uin omastaan. Ennen alihanijoiden äyttöä asiasta tulee informoida tilaajaa. Palveluntuottajalla ei ole oieutta teettää sopimuseen uuluvia tehtäviä alihanijoilla ilman tilaajan nimenomaista suostumusta. Alihanijoita osevat samat vaatimuset uin tarjoajaa. Tilaaja voi perustellusta syystä ieltää tietyn alihanijan äyttämisen. Kyllä Hanintaysiö varaa oieuden pyytää menettelyn estäessä alihanijoita osevat, vastaavat selvityset, joita tarjoajalta edellytetään. Tässä ohdassa taroitetaan suoraan tavaran / palvelun toimittamiseen osallistuvia alihanijoita Asemantie Nummela 9-6 Puhelin Telefax Internet

7 Tarjouspyyntö Päiväys.9.9 7/ K. Selvitys alihanijoista ja heidän tehtävistä iitettävä, jos tarjoaja äyttää alihanijoita. K. Tarjoajan taloudellinen tilanne: Tarjoajalla on haninnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytyset haninnan toteuttamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vaavaraisuudesta, masuyyisyydestä, annattavuudesta ja luottoelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiaastieto Oy:n ratingluoitusessa on vähintään tyydyttävä A tai risiluoa on - tai sen atsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvitysen muaan olevan vastaava. Tarjoaja, jona luoitus Suomen Asiaastieto Oy:n ratingluoitusessa on C taia risiluoitusessa, suljetaan tarjousilpailusta. Tarjoaja, jona ratingluoitus on B taia risiluoitus on, voidaan sulea tarjousilpailusta siinä tapausessa, ettei tarjoaja yene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa Kyllä Tarjoajien, joiden luoitusta ei ole saatavilla Suomen Asiaastieto Oy:stä, on toimitettava eriseen pyydettäessä olmen () viimeisimmän tiliauden tuloslaselmat, taseet ja toimintaertomuset, miäli tarjoajalla on taanaan olme tiliautta. Miäli tarjoajalla on taanaan vähemmän uin olme tiliautta, on tarjoajan toimitettava eriseen pyydettäessä aiilta tiliausilta vastaavat tiedot ja selvitettävä vaavaraisuutensa ja masuyynsä muulla tilaajan hyväsymällä luotettavalla tavalla. K. Suomen Asiaastieto Oy:n Rating Alfa tai vastaava raportti, joa sisältää tarjoajan risiluoitusen. adattava Hanintaysiö voi taristaa tarjoajan taloustietoja tämän lisäsi myös yleisistä tietolähteistä. K. Vastuuvauutus. Tarjoajalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvauutus, jona tulee olla riittävä suhteessa haninnan ooon ja laajuuteen ja tarjoaja on huolehtinut vauutuseen ohdistuvien vauutusmasujen masamisesta. Kyllä Tarjoaja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan todistusen vauutusen ottamisesta ja siihen ohdistuvien vauutusmasujen masamisesta. K6. aadunvarmistusjärjestelmä. Tarjoajalla on laadunvarmistusjärjestelmä, josta äy ilmi vähintään yritysen laadunvarmistus työmaalla seä ympäristöasioiden ja työturvallisuuden hallinta. Kyllä Tarjoaja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan selvitysen laadunvarmistusjärjestelmästä. Asemantie Nummela 9-6 Puhelin Telefax Internet

8 Tarjouspyyntö Päiväys.9.9 8/ K7. Tarjoaja on tarjousta antaessaan ottanut huomioon mahdolliset lisätietoysymyset ja niihin annetut vastauset seä ottanut huomioon mahdollisesti täsmennetyt tiedot. K8. Tarjoajalla on vähintään asi referenssiohdetta laajuudeltaan ja vaativuudeltaan tätä hanintaa vastaavista ohteista viimeisen olmen vuoden ajalta Kyllä adattava Tarjoajan tulee ladata referenssiohteista selvitys josta äy ilmi uraan nimi, uraan sisältöuvaus, valmistumisajanohta, raennuttajan yhteyshenilö yhteystietoineen, uraasumma ja aliuraointiaste. Asemantie Nummela 9-6 Puhelin Telefax Internet

9 Tarjouspyyntö Päiväys.9.9 9/ Haninnan ohteen riteerit Päällystystöiden ysiöhinnat AB 6, RC %, mm Kohteen hinta ysytään ja se vaiuttaa vertailuhintaan Hanittava määrä: m / m AB 6, RC %, mm Kohteen hinta ysytään ja se vaiuttaa vertailuhintaan Hanittava määrä: m / m ABK, RC %, 7 mm Kohteen hinta ysytään ja se vaiuttaa vertailuhintaan Hanittava määrä: m / m ABK, RC %, 6 mm Kohteen hinta ysytään ja se vaiuttaa vertailuhintaan Hanittava määrä: m / m Sitomattoman antavan errosen yläpinnan muotoilu, mm Kohteen hinta ysytään ja se vaiuttaa vertailuhintaan Hanittava määrä: m / m Muut ysiöhinnat Alustan lämmitys uumentimella, teho mas. mw, alustan lämpötila väh. 6 astetta Kohteen hinta ysytään, mutta se ei vaiuta vertailuhintaan Minimivaatimus Masimivaatimus Minimivaatimus Masimivaatimus Minimivaatimus Masimivaatimus Minimivaatimus Masimivaatimus Minimivaatimus Masimivaatimus Minimivaatimus Masimivaatimus Muut tiedot Asemantie Nummela 9-6 Puhelin Telefax Internet

10 Tarjouspyyntö Päiväys.9.9 / Hanintaysiön esittely Hanintaysiönä toimii Vihdin unnan Infra- ja tuipalveluiden palveluesusen unnallisteniian tulosalue. Kunnallisteniian tulosalue vastaa yleisten alueiden raentamisesta ja ylläpidosta. Tarjousen lähettäminen Tarjous tulee jättää sähöisesti tarjouspalvelu.fi -portaalin autta. Hinta ja aupalliset ehdot Tarjoushinnat ovat verottomia (alv %) eli eivät sisällä arvonlisäveroa. Kaupalliset ehdot on esitetty tarjouspyyntöasiairjoissa. Masuperusteena on uraasopimusen perusteella määräytyvät ysiöhinnat. Tarjoajan tulee sisällyttää tarjouslomaeella pyydettyihin ysiöhintoihin sovitun työtulosen aiaansaamisesi tarpeellisten töiden aii ustannuset. asutus ja masuehto Masuaia alaa ulua vasta, un Tilaaja on vastaanottanut hyväsyttävän, sopimusenmuaisen Tavaran/suoritusen ja lasun. Tilaaja on äänteisen arvonlisäveron piirissä. Uraoitsijan tulee toimittaa lasut raennuttajalle ilman arvonlisäveroa. Uraoitsijan lasuissa tulee olla merintä "lasu ei sisällä arvonlisäveroa. Ostaja on verovelvollinen AV:n 8 c :n muaan." Masuaia on päivää lasun saapumisesta. Hyläämisperusteet Tarjousen ja tarjoajan tarjousilpailusta poissulemisperusteet on mainittu julisista haninnoista ja äyttöoieussopimusista annetun lain. luvussa. isäsi tämän tarjouspyynnön vastaiset tarjouset hylätään julisista haninnoista ja äyttöoieussopimusista annetun lain :n muaisten syrjimättömyys- ja tasapuolisuussäännösten nojalla. Sopimusmenettely Valitun tarjoajan anssa laaditaan haninnasta erillinen sopimus. Tilaajaa eli a sitova sopimus syntyy vasta un irjallinen hanintasopimus on alleirjoitettu. Jos sopimusesta ei päästä ysimielisyyteen, voi tilaaja siirtyä neuvottelemaan seuraavan hinnaltaan halvimman tarjousen jättäneen tarjoajan anssa. Haninnassa noudatetaan soveltuvin osin raennusalan yleisiä YSE 998 sopimusehtoja. Poieuset yleisiin sopimusehtoihin on esitetty tarjouspyyntöasiairjoissa. Tarjousasiairjojen julisuus Haninta-asiairjojen julisuutta säätelee lai viranomaisen toiminnan julisuudesta (6/999). Hanintaan osallistuvan yritysen toimittamat tarjousasiairjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julisisi hanintaprosessin yhteydessä. Tarjousasiairjat tulevat julisisi asianosaisille eli toisille tarjoajille, un hanintaa oseva päätös on tehty. Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liiesalaisuusisi. Hanintaysiö teee erillisen päätösen mahdollisesta salassapidosta. Tarjousen vertailuhinta ei uitenaan voi olla liie- tai ammattisalaisuus. Asemantie Nummela 9-6 Puhelin Telefax Internet

11 Tarjouspyyntö Päiväys.9.9 / Päätösenteon perusteet Päätösen haninnasta teee Vihdin unnan hallintosäännön muaisesti Vihdin unnan Kaavoitus- ja teninen lautaunta. Hanintapäätös lähetetään tarjousensa jättäneille tiedosi sähöisesti julisista haninnoista ja äyttöoieussopimusista annetun lain 7 :n muaisesti. Tilaajaa sitova sopimus syntyy vasta un irjallinen hanintasopimus on alleirjoitettu. Erimielisyysien rataiseminen Hanintasopimusta osevat asiat rataistaan ensisijaisesti esinäisin neuvotteluin. Jos iistaysymys ei ratea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään rataistavasi ensiasteena tilaajan otipaian yleiseen alioieuteen. Muut asiat Hanintaysiö voi eseyttää haninnan hanintalain :n muaisesti todellisesta ja perustellusta syystä. iitteet ja linit iitetiedostot URAKKAOHJEMA_PÄÄYSTYSURAKKA ENTOKENTTÄ 9.pdf Turvallisuusasiairja_päällystysuraa lentoenttä 9.pdf TYÖSEITYS_PÄÄYSTYSURAKKA NUMMEAN ENTOKENTTÄ.pdf Y Asvaltointi.pdf Raennetyyppileiauset.pdf Alleirjoittajat Nimi Titteli Toni Kesi-usa Yhdysuntateniian päälliö Asemantie Nummela 9-6 Puhelin Telefax Internet

12 Infra- ja tuipalvelut P Nummela URAKKAOHJEMA PÄÄYSTYSURAKKA NUMMEAN ENTOKENTTÄ.9.9 VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: ()

13 SISÄYSUETTEO. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA. Raennuttaja. Tilaaja. Raennusohde. Uraamuoto. Masuperuste URAKOITSIJAN SUORITUSVEVOISUUS. Pääsuoritusvelvollisuus.. Muut työt 8.. Uraarajat 8.. Kalustovaatimuset 8. Sivuvelvollisuudet 8. Työmaapalvelut 8. Työmaan johtovelvollisuudet 9 TIAAJAN SUORITUSVEVOISUUS 9 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 9. Sopimusasiairjat 9 6 URAKKA-AIKA 6. Tilaajan oieus puraa sopimus 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7. Uraoitsijan vauudet 7.. Raennusajan vauus 7.. Tauuaia ja tauuajan vauus 7. Tilaajan vauudet 7. Vauutuset 7.. Raennusohteen vauuttaminen 8 TIAAJAN MAKSUVEVOISUUS 8. Uraahinnan muodostuminen 8. Uraahinnan masaminen 8.. Ennao 8.. Masusuorituset 8.. Pidätyset 8. Hintasidonnaisuudet 8.. Kustannusindesi 8.. Poieavan työajan orotus 8. Työmäärien mittaus 8. Suunnitelma- ja hintamuutoset 9 ORGANISAATIOT 9. Tilaajan organisaatio/edustajat 9. Uraoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: ()

14 . Katselmuset. Työmaaoouset. Työmaapäiväirja. Käyttöönottotarastus. Vastaanottotarastus.6 Tauutarastus AADUNVARMISTUS 6. aatuvaatimuset ja arvonmuutosperusteet 6. Tilaajan laadunvarmistus 6. Uraoitsijan laadunvarmistus 6.. aatusuunnitelma 6.. Ennaooeet 6.. Työnaiainen laadun seuranta 7.. Valmiin päällysteen tutiminen 7 Tehtävien laiminlyöntien seuraamuset 8 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 8 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 9.. CE-merinnän puuttuminen 9.. Omistusoieus irrotettaviin ainesiin 9.. Ilmoituset verovirastolle 9. URAKOITSIJAN VAINTAPERUSTEET.. Tarjousen hylääminen. Tarjousen valintaperusteet VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: ()

15 . TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA. Raennuttaja Raennuttaja on... Tilaaja Raennuttajan edustajana, tilaajana toimii Vihdin unnan Infra ja tuipalveluiden unnallisteniian tulosalue... Raennusohde Raennusohteena on Vihdin Nummelan lentoentän päällysteet seä muut päällysteet liienne- ja piha-alueilla lentoentän alueella.. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN AAJUUS. Uraamuoto Uraa on ysiöhintainen oonaisuraa.. Masuperuste Masuperusteena on uraasopimusen perusteella määräytyvät ysiöhinnat ja tässä uraaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät seä tilaajan hyväsymät masuerätaulun muaiset masuerät. Määrät taristetaan työsuoritusen yhteydessä ja uraahintaa muutetaan todettujen määrämuutosten ja ysiöhintojen perusteella. Massamäärien muuttuessa ei sovelleta YSE :n muaista orvausta tai hyvitystä määrämuutosesta ysiöhintaan. Hintoihin on lasettava aii valmiin työn edellyttämät ustannuset uten, yleisulut, työnjohto, tilapäiset liiennejärjestelyt, uljetusustannuset, laadunvalvonta ja tavanomaiset aputyöt hanintoineen, päällystystyöhön liittyvät aputyöt uten ohteen puhdistus, uivaus, poiisuuntaisen sauman (päätysauman) jyrsintä, murse pohjalla lähtösauman viimeistely sahaten, jyrsien tai piiaten, saumojen liimaus seä mahdollisesti syntyneiden paljaiden sideainepintojen jäliäsittely. Jyrsintyössä rouheen poisto, uormaus ja pois ajo, liiennettä haittaavien jyrsinsaumojen loivennus ja työaiarajoitusista johtuvat ustannuset tulee sisällyttää jyrsinnän ysiöhintaan.. Uraasuhteet VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: ()

16 Uraoitsija toimii päällystysen osalta pääuraoitsijana. Uraoitsija voi antaa työn tai osan töistä tilaajan hyväsymille aliuraoitsijoille. Aliuraoiden etjutusta ei hyväsytä. Pohjatöistä vastaa tilaaja pois luien antavan errosen yläpinnan muotoilu. URAKOITSIJAN SUORITUSVEVOISUUS Otettaessa massaa uljetuseen varastosiilosta joainen massauorma punnitaan uraoitsijan toimesta ja ustannusella. Massan uljetusessa äytetään reaaliaiaista uljetusen seurantaa, johon tilaajalle toimitetaan äyttö- /seurantaoieus. Ennen asfalttimassan valmistuseen ryhtymistä otetaan siinä äytettävästä asfalttirouheesta tai vanhan asfaltin mursausessa saadusta asfalttimurseesta satunnaisnäytteitä uraoitsijan toimesta ja ustannusella ellei toisin sovita.. Pääsuoritusvelvollisuus Uraaan uuluvat uraasopimusen muaiset työt (liite ja ) seä muut uraan aiana tilatut ohteet ja työt. Tilaaja pidättää itsellään oieuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai ohteita vielä uraan aiana. Uraoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE 98, muainen... Uraaan uuluvat työt ja haninnat Uraaan uuluvat aii liitteen työohdeluettelon muaiset työohteen päällystys-, pohjan tasaus- ja tiivistämis- seä jyrsintätyöt tässä uraaohjelmassa esitetyssä laajuudessa, ellei niistä tapausohtaisesti muuta eriseen sovita seä muut uraaaiana ilmenevät tilaajan ilmoittamat työt. Työohdeluettelossa ilmoitetut pinta-alat, tonnimäärät yms. ovat liimääräisiä arvioita ja ilmoittavat vain suuruusluoan. Asfalttityypistä riippumatta uraoitsija laatii tai laadituttaa ehdotusen suhteitusesta eli raeisuudesta seä sideaine- ja täyteainepitoisuudesta, mahdolliset lisäaineet muaan luien, sen muaan, mitä tarjouspyyntöasiairjoissa sanotaan. Suhteitusehdotus tulee laatia niin ajoissa, että tilaaja voi siihen perehtyä ja hyväsyä sen ennen töiden aloitusta. Uraaan uuluu tämän uraaohjelman ohdassa. esitettyjen asiairjojen muaan tehtyinä mm. seuraavat työt: YHTEISET TYÖT Yhteisiin töihin uuluu työselitysessä esitetyt työmaan hallintoon, johtoon, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvät työt. VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: ()

17 Näistä töistä ei suoriteta erillistä orvausta, vaan niiden ustannuset on sisällytettävä annettuihin päällystys- ja muiden töiden ysiöhintoihin. ASFATTIPÄÄYSTETYÖT Päällysteiden ysiöhintoihin uuluu massan valmistus aiine raaa-ainehanintoineen, uljetus työmaalle ja levitystyö täysin valmiisi päällysteesi (iitotie päällystetään yhtenäisesi) seä äytettyjen materiaalien ja työtulosen laadun toteamisesi tarvittavat asfalttinormien muaiset mittauset ja oeet. Päällysteiden ysiöhintoihin on sisällytettävä mm. seuraavat aputyöt: Käytöstä poistettavan asfaltin vastaanotto sidotun alustan puhdistus ja uivaus lähtösaumojen seä pitittäisten saumojen leiaus tai jyrsintä, seä liiennettä vasten jäävien saumojen tilapäinen loivennus tarvittaessa työsaumojen lämmitys iitotieosuudella (lähtöohtaisesti levitys useammalla levittäjällä, jolloin pituussauma lämmin s. työselostus) mahdollisten paljaiden sideainepintojen hieoitus (sovittava eriseen, yseessä laadunalitus jota ei lähtöohtaisesti sallita) valmiin sauman liuostus (ainoastaan ylmät saumat tarvittaessa ja eriseen sovittaessa) työaiaiset suunnitelmat ASFATTIMASSOJEN DOKUMENTOINTI Asfalttimassoilla, äytetyillä sideaineilla seä lisäaineilla ja iviainesilla tulee olla CE-merintä. Työohteeseen toimitettujen asfalttimassojen doumentointi: Joainen massauorma punnitaan uraoitsijan toimesta ja ustannusella. Punnitustositteen minivaatimuset ovat: Tuotteen nimi Tyyppitestaustunniste evitysohde, työmaa Kuorman oo, tonnia, ahden desimaalin taruudella isäsi uraoitsijan tulee äyttää reaaliaiaista massojen seurantajärjestelmää, johon tilaajalle luodaan seurantaoieudet. Joaisesta ohteessa äytetystä massauormasta tulee doumentti, josta selviää ohdetiedot, uljetusvälineen tiedot ja asfalttimassan tiedot. Massadoumenteista tulee oostaa myös digitaalinen oonti (exel-tauluo tai vastaava) ja se toimitetaan päivittäin tilaajalle päällystystyön aiana (tilaajan osoittama sähöposti). Raporteista tulee löytyä tiedot myös äytetyn asfalttimurseen ja/tai rouheen määrästä, lisätyn sideaineen määrästä, täytejauheen määrästä seä iviainesten oonaismäärästä. isäsi tulee pyydettäessä toimittaa annosohtaiset tuotantoraportit työvuoroittain. Kohteesta erätään myös loppudoumentti mistä aii massa-ajot tietoineen löytyvät. VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: 6 ()

18 ASFATTIMURSKEEN JA -ROUHEEN KÄYTTÖ Kohteen ulutuspinnassa ei saa äyttää asfalttimursetta tai rouhetta. Tuotannon ja levitysen aiana otetaan satunnaisnäytteitä, joiden perusteella todetaan äytettävän massan laatu. Tarvittaessa näytteet tutitaan riippumattomassa laboratoriossa uraoitsijan ustannusella. Kohteen sidotussa antavassa errosessa eli ABK-massassa saa äyttää asfalttimursetta tai rouhetta % ja erillisen oestusen autta 7 %. Käytettävän asfalttimurseen tai rouheen laatu tulee tutia ennen massan valmistusta ja hyväsyttää tuloset tilaajalla. Uusioäyttöön tulevan ainesen tulee täyttää ohteen soveltuvuustaso. Asfalttimurse tai rouhe ei saa sisältää muita uin ABmassoja yhteensopivuuden taaamisesi. Kohteessa syntyy merittävä määrä asfalttijätettä, jona vastaanotto ja poisuljetus uuluvat veloitusetta uraaan. Poisuljetus tapahtuu asfalttiasemalle paluu uljetusten yhteydessä. Tilaaja vastaa välivarastoinnista seä asfalttijätteen uormausesta. AUSTA- JA ESITYÖT Seuraava työ, joa ei sisälly päällysteen ysiöhintoihin, suoritetaan eriseen sovituilla ysiöhinnoilla: Asfalttipohjien tasaaminen ja oiominen, pasuus mm, s. raennetyypit Alustan lämmitys, un asfaltin levitys olosuhteet ovat poieavat: Asfalttinormit 7 ohta.. Alusta lämmitetään mas. mw tehoisella uumentimella siten, että alustan lämpötila on väh. 6 astetta. iimaus ja päällystäminen suoritetaan heti perään. Työtilanteesta johtuen osa pohjatöistä voidaan rajata uraoitsijan suoritettavasi. SIDOTTU AUSTA Uraaan uuluu sidotun alustan liimaus-, tasaus- ja jyrsintätyöt. Jyrsintätöissä asfalttirouheen uormaus ja pois ajo. iiennettä haittaavien jyrsintäsaumojen loivennus seä työaiarajoitusista johtuvat ustannuset tulee sisällyttää jyrsinnän ysiöhintoihin (Huom. Alue on työn ajasi liienteeltä suljettu, joten yseessä on poieustilanne.) Kaivojen ja ansistojen lasemisesta jyrsintätyön ajasi ja nostamisesta ja ympärysen paiausesta masetaan sopimusen muainen ysiöhinta. (Huom. Alueella ei ole tiedossa olevia aivoja.) Kansistojen alentamisen tai muun toimenpiteen teee uraoitsija (tarvittaessa s. edellinen huomio). Jos näymättömissä oleva ansiraenne rioo uraoitsijan alustoa eiä tilaaja ole tiedottanut annesta uraoitsijalle, on tilaaja orvausvelvollinen vahingosta. Jos taas annen sijainti on uraoitsijan tiedossa ja vahinoja syntyy jyrsinnän vuosi, uraoitsija on näistä orvausvelvollinen. VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: 7 ()

19 .. Muut työt Sovitaan eriseen... Uraarajat Uraaraja on esitetty työselostusessa seä tyyppipoiileiausessa ja asemasuunnitelmassa... Kalustovaatimuset Päällysteen levitys tulee tapahtua riittävän ooisella levitysalustolla siten, että erityisesti iitotie saadaan päällystettyä oo leveydeltään yhtenäisenä. Tiivistysaluston oon ja määrän tulee suhteutua työselostusessa tiiviysasteelle asetettuun vaatimustasoon seä pinnantasaisuus vaatimuset täyttävä. Kaluston tulee olla ohteeseen soveltuva.. Sivuvelvollisuudet Uraoitsija toimittaa mittauspöytäirjan tilaajalle. Tilaaja suorittaa työmäärien mittausen uraoitsijan edustajan anssa tarvittaessa. Kaiista mittaustoimitusista on pidettävä erillistä mittauspöytäirjaa.. Työmaapalvelut Tilaaja luovuttaa orvausetta uraoitsijan äyttöön työohteissa niiden toteuttamisesi välittömästi tarvittavat alueet ja hanii tarvittavat luvat. Alueesta ja alueen äytöstä on sovittava etuäteen tilaajan anssa. Uraoitsijan tulee noudattaa lupaehtoja. Vastuu työohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy uraoitsijalle työn alaessa tai sovitusta työn alamisajanohdasta ja päättyy, un tilaaja on työsuoritusen hyväsynyt. Uraoitsijan tulee hania muiden tarvitsemiensa alueiden äyttöoieudet. Uraoitsija vastaa tarvittavilta osin työnaiaisista liiennejärjestelyistä osapuolten sopimalla tavalla (Suomen untateniian yhdistys julaisu / Tilapäiset liiennejärjestelyt atualueilla ). Uraoitsijan tulee myös noudattaa Vihdin unnan omaa ohjetta Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä osevat ohjeet ja määräyset, Vihti Uraoitsijan tulee tarvittaessa hyväsyttää liiennejärjestelysuunnitelmat tien ja adun pitäjällä seä ilmoittaa liiennejärjestelyistä poliisi- ja paloviranomaisille. Tilaaja toteuttaa ysiöhintaisissa ohteissa ustannusellaan tavanomaista suuremmat liiennejärjestelyt (esim. iertotiet). VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: 8 ()

20 . Työmaan johtovelvollisuudet Uraoitsija toimii tässä uraassa pääuraoitsijana ja lainsäädännön taroittamana päätoteuttajana työohteissa, joilla ei samanaiaisesti työsentele tilaajan omajohtoista työvoimaa tai tilaajan sopimussuhteessa oleva uraoitsija, jolle uuluu työmaan johtovelvollisuudet. Uraoitsija toimii päätoteuttajana äyttämiinsä aliuraoitsijoihin nähden. TIAAJAN SUORITUSVEVOISUUS Ellei aupallisissa asiairjoissa ole toisin sanottu, tilaajaa sitoo tilaajan myötävaiutusvelvollisuus (YSE 98, 8 ). Tilaaja ottaa ja tutituttaa näytteen ( g) ustain sideaineen lajista, josta valmistetaan massaa yli tonnia. Näyte suljetaan astiaan ilmatiiviisti ja lähetetään ohdetietoineen laboratorioon tavanomaisia normimääräysiä varten. Jos sideaineen laadusta on luotettava (tarpeesi tuore) muu selvitys, näytetutimusista voidaan luopua. Alle massatonnin sideainelajeista tehdään näytetutimus vain siinä tapausessa, että on aihetta epäillä sideaineen poieavan laatuvaatimusista. Asfalttijätteen pois uljettaminen sisältyy uraan ysiöhintoihin. Tilaaja hoitaa ympäristön suojelua osevat lupa- ja ilmoitusasiat niiden asemapaiojen osalta, jota se luovuttaa uraoitsijan äyttöön. Osapuolten on noudatettava lupaehtoja. Tilaaja suorittaa raennusohteissa uraa-aiana seuraavia töitä: Sijaintimerinnät URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT. Sopimusasiairjat Sopimusasiairjat ja niiden esinäinen pätevyysjärjestys (YSE 98, ) on seuraava: A KAUPAISET ASIAKIRJAT a) Uraasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) Mahdollinen uraaneuvottelupöytäirja c) Raennusuraan yleiset sopimusehdot YSE 998 * d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjousen antamista annetut irjalliset lisäselvityset e) Uraaohjelma liitteineen.9.9 f) Työturvallisuusasiairja.9.9 g) Asfaltointityöt arvonmuutosperusteet (Pan Ry ja Suomen Kuntaliitto) h) Tarjous liitteineen VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: 9 ()

21 B TEKNISET ASIAKIRJAT i) Työselostus ja laatuvaatimuset.9.9 j) Suunnitelma-asiairjat ) Infra Ryl Raennusosa- ja hanenimieistö, määrämittausohje* l) InfraRY Infraraentamisen yleiset laatuvaatimuset. Päällys ja pintaraenteet.* m) Asfalttinormit 7 * n) Suomen untateniian yhdistys julaisu / Tilapäiset liiennejärjestelyt atualueilla * * Tähdellä merityt ovat nähtävissä tilaajan toimistotiloissa eriseen sovittaessa. Ennen tarjousen jättämistä annetut irjalliset lisäselvityset ovat pätevyysjärjestysessä tarjouspyyntöirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä. 6 URAKKA-AIKA 6. Suoritusaia Raennusaia atsotaan päättyneesi, un työt ovat suoritettu ja lopputarastus suoritettu hyväsytysti seä laatuaineisto toimitettuna. Uraaohteen välitavoitteena uraan tulee olla toiminnallisessa unnossa ja liiennöitävissä..9 mennessä. Koo uraan tulee olla täysin valmis aiine viimeistelytöineen ja luovutettavissa tilaajalle.. mennessä. 6.. Töiden aloitus Poiettaessa yleisistä sopimusehdoista (YSE 98, 7 ) on muutos voimassa vain, jos se on irjattu uraasopimuseen. Uraoitsijalla on velvollisuus aloittaa työt heti un tilaaja on antanut aloittamiseen irjallisen luvan. 6. Viivästyssao Viivästyssao on ultain työpäivältä, jona uraa myöhästyy uraasopimusessa mainitusta valmistumisesta ja/tai välitavoitteesta, % arvonlisäverottomasta uraahinnasta. Viivästyssao lasetaan uraan valmistumisen osalta enintään työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 7 työpäivältä (YSE 8 ). Jos töiden aloitus siirtyy sovitusta alamisajanohdasta uraoitsijasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oieus periä orvaus ylimääräisistä valvonta- ja VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: ()

22 unnossapitouluista. Töiden aloitusesi atsotaan se ajanohta, jolloin massan levitystyö on alanut normaalilla teholla. Kohteen myöhästyessä sovitusta valmistumisajanohdasta niin, ettei se ehdi valmistua ennen talvea, eseytetään myöhästymisajan laseminen talven ajasi. Miäli ohde on määrätty tehtäväsi valmiisi eväällä, jatuu myöhästymisajan laseminen sen jäleen, un tilaaja on antanut luvan töiden jatamiseen. 6. Tilaajan oieus puraa sopimus Raennuttaja muistuttaa uraoitsijaa siitä, että tilaajalla on YSE 78 :n. momentin a) ohdan muaan oieus puraa sopimus: "jos uraoitsija ei noudata sovittua työn alamisohtaa tai jos työtä tehdään niin hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu sopimusen muaisessa ajassa paitsi, jos tämä aiheutuu syistä, jota oieuttaisivat uraoitsijan saamaan uraa-aiaan pidennystä." 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7. Uraoitsijan vauudet 7.. Raennusajan vauus Raennusajan vauus on % arvonlisäverottomasta uraahinnasta (YSE 98, 6 ). Raennusajan vauuden on oltava voimassa: a) uraasopimusen aiinpuolisesta täyttämisestä b) viivästyssaon suorittamisesta c) niiden vahinojen orvaamisesi, jota johtuvat uraoitsijan orvausvelvollisuudesta olmannelle osapuolelle, jolle raennuttaja saattaa joutua vastuuseen. Raennusaiainen vauus palautetaan uraoitsijalle heti, un uraa on oonaisuudessaan otettu vastaan, un vastaanottotarastuspöytäirja on alleirjoitettu, un tauuajan vauus on asetettu, un mahdolliset orvauset on suoritettu olmannelle henilölle, jolle raennuttaja saattaa joutua vastuuseen seä un raennuttajan esittämät uraasopimuseen perustuvat vaatimuset on suoritettu tai erillinen vauus niiden selvittämisesi ja suorittamisesi on asetettu. 7.. Tauuaia ja tauuajan vauus Tauuaia on asi vuotta (YSE 98 9 ). Tauuajan vauus on % arvonlisäverottomasta toteutuneesta uraahinnasta (YSE 98 6 ). Tauuaia alaa oo uraan vastaanottotarastusesta. VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: ()

23 Uraoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät tauumiehet vapaudu velvollisuusistaan ennen uin sopimuspuolten eseiset suhteet ovat täysin selvät siinäään tapausessa, että sopimus puretaan YSE 98, 78 8 :n perusteella. 7. Tilaajan vauudet Masuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja (unta) ei esitä selvitystä eiä aseta vauutta (poieus YSE 98 7 ). 7. Vauutuset 7.. Raennusohteen vauuttaminen Uraoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvauutus, joa orvaa tästä työstä tilaajalle tai olmannelle henilölle seä tämän omaisuudelle aiheutuvat vahingot. 8 TIAAJAN MAKSUVEVOISUUS 8. Uraahinnan muodostuminen Työt hinnoitellaan tarjouslomaeeseen arvonlisäverottomin ysiöhinnoin. 8. Uraahinnan masaminen Poiettaessa yleisistä sopimusehdoista (YSE 98, ) on poieus voimassa vain, jos se on irjattu uraasopimuseen. 8.. Ennao Ennaomasua ei suoriteta. 8.. Masusuorituset Korvaus työstä suoritetaan masu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen paljousien seä massa- ja ysiöhintaluettelossa esitettyjen ysiöhintojen perusteella. asussa on eriteltävä määrät ja hinnat joaisesta alueoonaisuudesta eriseen ja niissä on mainittava mittausen suorittajat, päivämäärät seä aia, milloin työ on tehty ja työohteen tara sijainti, nimi ja laatu. asuun on liitettävä tilaajan työohteesta hyväsymä mittauspöytäirja. Työ voidaan lasuttaa myös erralla työn valmistuttua. Masuerätauluon muaiset työt ovat lasutuselpoisia vasta un valvoja on todennut sen lasutuselpoisesi. VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: ()

24 Tämän uraaohjelman perusteella tehdyllä uraasopimusella muille uin unnalle (ohdassa. määritellylle) tehdyistä töistä uraoitsija lasuttaa suoraan työn tilaajaa. asujen masuaia on vr siitä, un masuelpoinen lasu on esitetty tilaajalle. Yliajalta uraoitsijalla on oieus periä orolain muainen viivästysoro. 8.. Pidätyset Tilaajalla on oieus pidättää n. %:n edestä sovittuja viimeisiä lasuja viimeisesi masueräsi, jos työ lasutetaan masuerissä. Viivästysoroa ei em. lasuista maseta (poieus YSE 98, ). 8. Hintasidonnaisuudet Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden atsotaan tulleen asianosaisten tietoon, un ne on julaistu Suomen Säädösooelmassa. 8.. Kustannusindesi Sopimushinta sidotaan Päällysteet-indesi =, heinäuu 9, (,). 8.. Ysiöhintojen muunnoset Hintatason muutoset otetaan huomioon, miäli asia on irjattu uraasopimuseen (YSE 98, 9 ). 8.. Poieavan työajan orotus Miäli jyrsintätyö tehdään tilaajasta riippuvista syistä ajalla...., on uraoitsijalla oieus saada ylmän vuodenajan orotus. Kylmän vuodenajan orotus on %. Päällystystöissä ei ylmän vuodenajan orotusta maseta. 8. Työmäärien mittaus Tilaaja suorittaa työmäärien mittausen uraoitsijan edustajan anssa. Uraoitsija esittää mittauspöytäirjan tilaajalle. Kaiista mittaustoimitusista on pidettävä mittauspöytäirjaa. Mitattuja neliötä verrataan toimitettuun massamäärään. Kohteessa ei sallita määrien alitusta. Määrien mittaamisessa ja määrittämisessä äytetään Asfalttinormit 7 ohtaa.. Päällysteen pinta-alaa lasettaessa mitataan päällystetyn osan pituus esiviivaa pitin ja leveydesi lasetaan todellinen, mutta uitenin enintään tilattu tai suunniteltu päällysteleveys. opullinen pinta-ala pyöristetään täysisi neliömetreisi. VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: ()

25 Työohteen valmistuttua suoritetaan siinä äyttöönottotarastus ja määrämittaus. Massajätteet ja muut jätteet on poistettava ja työalue siivottava ennen mittausen suorittamista. Määrämittaus on suoritettava viimeistään ahden viion uluessa äyttöönottotarastusesta. Käyttöönottotarastusessa laadittuun mittauspöytäirjaan meritään mittaustulosten lisäsi mahdolliset viat, puutteet ja muut huomautuset. 8. Suunnitelma- ja hintamuutoset Kaiista muutos- ja lisätöistä seä niissä soveltuvista ysiöhinnoista on irjallisesti sovittava tilaajan anssa ennen o. työhön ryhtymistä. Määrät taristetaan työsuoritusen yhteydessä ja uraahintaa muutetaan todettujen määrämuutosten ja ysiöhintojen perusteella. Massamäärien muuttuessa ei sovelleta YSE:n :n muaista orvausta tai hyvitystä määrämuutosesta ysiöhintaan. Tarjouseen sisältyvän muutos- ja lisätöissä äytettävän ysiöhintaluettelon ysiöhintojen tulee taroittaa täysin valmista työtä yleis- ym. ustannusineen ja olla sovellettavissa seä lisäysiä, että vähennysiä lasettaessa. Uraoitsijan tulee tarjousta laatiessaan lisätä muutos- ja lisätöiden ysiöhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta mahdollisesti puuttuvat ysiöhinnat, joita hänen äyttämänsä työmenetelmän yhteydessä voi esiintyä, seä täydentää luetteloa muutenin niiltä osin uin havaitsee siinä puutteellisuusia. Tarjousessa esitetyn ysiöhinnan tulee olla oieassa suhteessa työosan vaatimiin ustannusiin nähden. Tilaajalla on oieus hylätä tarjous, jos epäsuhde on ilmeinen. 9 ORGANISAATIOT 9. Tilaajan organisaatio/edustajat Päätösen tästä uraasta teee Vihdin unnan aavoitus- ja teninen lautaunta. Aloitusoousessa nimetään uraan vastuuhenilöt ja valvonta organisaatio. 9. Uraoitsijan organisaatio/edustajat Uraoitsijan on nimettävä tätä uraaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja seä työn suorittamisesta vastuussa oleva henilö. Tilaaja pidättää itselleen oieuden hyväsyä tai hylätä uraoitsijan esittämä työnjohto. VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: ()

26 YHTEISET TOIMITUKSET Asfalttityypistä riippumatta vastaa ustannusista ja laatii ehdotusen suhteitusesta eli sideaine- ja täytejauhepitoisuudesta mahdolliset lisäaineet muaan luien, seä iviainesen raeisuudesta uraoitsija sen muaan mitä uraasopimusessa sanotaan.. Katselmuset Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä atselmusessa ennen työohteen luovuttamista uraoitsijan äyttöön. Alustan luovuttamistapa sovitaan uraan aluoousessa. Alustan viimeistely uuluu yleensä uraoitsijan tehtäviin (työlajit on esitetty erioistöiden määräluettelossa). Jos sitomattoman alustan muotoilu ja muu viimeistely uuluvat tilaajan tehtäviin, uraoitsijan on ennen päällystystöiden alua esitettävä irjallisesti huomautusensa alustan altevuus-, antavuus-, tms. puutteista, jota se haluaa jättää tilaajan vastuulle. Huomautuset tulee meritä työmaapäiväirjaan.. Työmaaoouset Uraan toteuttamisen aiana pidetään säännöllisin välein työmaaoousia.. Työmaapäiväirja Uraoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväirjaa (YSE 98, 7 ).. Käyttöönottotarastus Työohteen valmistuttua suoritetaan sopijapuolten läsnä ollessa työn silmämääräinen tarastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista orjaustoimenpiteistä seä työohteen tilaajan äyttöön luovuttamisen aiheuttamista liienne- ja muista järjestelyistä.. Vastaanottotarastus Koo uraaa oseva vastaanottotarastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään uraa-ajan päätyttyä. Vastaanottotarastusessa sovitaan mahdollisesti seuraavana eväänä pidettävässä jälitarastusessa suoritettavat tarastustoimenpiteet..6 Tauutarastus Tauutarastus pidetään YSE 98, 7 :n muaisesti. VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: ()

27 AADUNVARMISTUS. aatuvaatimuset ja arvonmuutosperusteet Päällystystöiden laatu arvostellaan uraa-asiairjojen muaisesti. Arvonmuutoset määräytyvät "Asfaltointi- ja tiemerintätöiden uraa-asiairjat 6, arvonmuutos-perusteet" muaisesti. Asfalttimassojen ohjearvot ja laatuvaatimusluoat on esitetty, työohtaisessa työselostusessa. Massan valmistuseen äytetään sopimusasiairjoissa määriteltyjä ja laatuvaatimuset täyttäviä sideaineita, iviainesia ja lisäaineita. Tilaajan suostumusella voidaan äyttää myös tavanomaisesta poieavia, normaalit laatuvaatimuset täyttämättömiä raaa-aineita, jos niiden ominaisuudet ja vaiutuset päällysteen laatuun ja estävyyteen tunnetaan riittävän hyvin ja o. ainesten äyttö on taloudellisesti edullista tai oeilutaroitusessa muutoin perusteltua. Tällöin on toiminnallinen ennaosuhteitus yleensä välttämätön.. Tilaajan laadunvarmistus Tilaajan uraan aiana suorittamat oeet ja mittauset eivät vähennä eivätä orvaa uraoitsijan laadunvalvontaa. Tilaaja ottaa ja tutii ustannusellaan sideaine-, täytejauhe- ja tartuenäytteet, jos niiden laatua on syytä epäillä. Tarvittaessa tilaaja teee mursaustyön aiaisia määritysiä täydentäviä tutimusia päällysteiviainesesta. Valvojalla on oieus suorittaa massa-autojen oepunnitusia uraoitsijan ustannusella uraoitsijan suorittaman päällystemassan punnitusen taristamisesi ja mahdollisten punnituslaitteiden viojen havaitsemisesi. Taristusia tehdään ohtuullinen määrä huomioiden oneaseman oo ja teho. isäsi tilaajalla on oieus valvoa toimitettavan asfalttimassan lämpötilaa päällystysohteessa.. Uraoitsijan laadunvarmistus.. aatusuunnitelma Uraoitsijan on laadittava tätä uraaa oseva laatusuunnitelma toimintansa ohjaamisesi ja laadun varmistamisesi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliuraoitsijoilla ja näiden alihanijoilla. Uraoitsijan tulee esittää tätä uraaa oseva laatusuunnitelma ennen uraan alleirjoitusta... Ennaooeet VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: 6 ()

28 Ennen toiminnallisen suhteitusen tilausta, tulee sopia syntyvien ustannusten jao. Uraoitsijan tulee toimittaa tilaajalle ennen työn alua hanimiensa iviainesten luotettavat tutimusselostuset, joista ilmenee iviainesten elpoisuus päällysteen raaa-aineesi. Uraoitsijan tulee tehdä ehdotus unin massaseosen suhteitusesi (oemusperäinen suhteitus) äyttötaroitus huomioon ottaen... Työnaiainen laadun seuranta Näytteiden otossa noudatetaan Asfalttinormia 7. Uraoitsija huolehtii ustannusellaan laadunohjauseen, laadunvarmistuseen ja laadunarvosteluun uuluvasta näytteenotosta ja tutimusesta. aadunarvostelussa otetaan huomioon vain sellaiset näytteet, joiden otosta ja näytteenottopaiasta on sovittu tilaajan edustajan anssa ja jota on tutittu yhteisesti sovitussa laboratoriossa. Sopimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadunvalvontatutimusten ja -mittausten tuloset toisilleen tiedosi. Massanäytteet ottaa ja tutituttaa pääsääntöisesti uraoitsija yhteisesti sovitussa laboratoriossa omalla ustannusellaan. Tilaaja voi suorittaa ustannusellaan täydentäviä tutimusia tarpeellisessa laajuudessa. Tilaaja voi äyttää referenssilaboratoriona myös muuta agretoitua laboratoriota laadun taaamisesi... Valmiin päällysteen tutiminen Asfalttimassan oostumus (raeisuus ja sideainepitoisuus) tutitaan ja arvostellaan massanäytteistä seä poranäytteiden perusteella. Asfalttinormien 7 muaisten näytemäärien lisäsi voi umpi tahansa osapuoli tutituttaa omalla ustannusellaan lisäporanäytteitä esim. lajittumien ja päällyste pasuuden tutimisesi mahdollisesti epäilyttävistä ohdista. Nämä tuloset otetaan laadun arvostelussa huomioon samanarvoisina uin muutin näytteet, jos ottopaioista on sovittu toisen osapuolen anssa. Suunnitelmien muaisen vaatimustason alittumista ei sallita päällysteen laadun tai pasuuden osalta. Massamäärän, tyhjätilan ja mahdollisesti massan oostumusen selvittämisesi uraoitsija ottaa poranäytteet, paiaa näytteenottoreiät ja toimittaa ne yhteisesti sovittuun laboratorioon. Tutimusustannusista vastaa tilaaja. Päällysteen lajittumat ja muut työvirheet arvostellaan seuraavana eväänä esäuun loppuun mennessä pidettävässä jälitarastusessa. Uraan lopulliset arvonmuutoset tältä osin määrätään jälitarastusessa todettujen seiojen perusteella. Miäli vähimmäistaso alittuu päällysteen laadun, pasuuden tai tasaisuuden osalta, niin päällystys tulee suorittaa uudelleen. Uudelleen päällystys tapahtuu uraoitsijan ustannusella. Muut vähäiset työvirheet arvostellaan eriseen arvonalennusperusteiden muaisesti. VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: 7 ()

29 Tehtävien laiminlyöntien seuraamuset Tehtävien laiminlyönnistä tai laatusuunnitelmien vastaisesta toiminnasta annetusta irjallisesta huomautusesta tilaaja perii saoa oheisen tauluon muaisesti. Sao peritään välittömästi sen antamisesta seuraavasta lasutuseen tulevasta masusta. Toiminnallinen poieama aatusuunnitelman vastainen toiminta Tilaajan teemän valvonnan perusteella havaittu huomattava laatupoieama, josta uraoitsija ei ole tehnyt poieamaraporttia Uraoitsijan laaturaportoinnissa, päiväirjoissa yms. asiairjoissa on todennettavasti irjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja iienteen hoidon, työnaiaisten järjestelyiden, tiedottamisen laiminlyönti tai puute (esim. unohdettu sovittu tiedottaminen, jätetty työn jäleen tietyömeri) iienteen hoidon, työnaiaisten järjestelyiden, työturvallisuuden vaava laiminlyönti tai puute Samasta laiminlyönnistä annetut muistutuset ja saot ensimmäinen erta toinen erta seuraavat errat Uraoitsijan vaihto Uraoitsijan vaihto uraoitsijan vaihto muistutus uraoitsijan vaihto Tilaajalla on oieus orjauttaa puute uraoitsijan ustannusella, ellei uraoitsija orjaa puutetta tilaajan määräämän ajan uluessa. Tällöin aii ustannuset peritään asinertaisina uraoitsijalta (poieus YSE:n 9 ). Tilaajalla on myös oieus pysäyttää työt, unnes laatua tai työturvallisuutta vaarantavat puutteet ja epäohdat on poistettu. Nämä eseytyset eivät oieuta uraoitsijan lisäaiaan tai lisäorvauseen. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Ellei uraasopimusessa ole toisin määrätty riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi esenään sopia, rataistaan Suomen lain muaan tilaajan äräjäoieudessa. (YSE 98, 9. Poieamat tästä on mainittava uraasopimusessa.) VIHDIN KUNTA P, Nummela Puhelin: (9) 8 Asemantie, Nummela Telefasi: (9) 8 7 Sähöposti: 8 ()

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus:

Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henkilötunnus: KAUPPAKIRJA 1/4 MYYJÄ Passi, Maru Jaao henilötunnus: Saarimaa-Passi, Jaana Kirsi Marita henilötunnus: osoite: OSTAJA Kauhavan aupuni y-tunnus 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Virtain kaupunki Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Päällysteurakka 2018

Virtain kaupunki Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Päällysteurakka 2018 1 Virtain kaupunki Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Päällysteurakka 2018 2 SISÄLTÖ 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 2 26.3.2015 Räikäntie 3. 33470 Ylöjärvi TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2015 Tarjouspyynnön kohde Ylöjärven kaupunki pyytää teiltä tarjousta

Lisätiedot

1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998.

1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. 1 Urakkasopimus YSE 1998 RT 80260 RT 80260 1(5) URAKKASOPIMUS YSE 1998 Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Numero Rakennuskohde Urakkasopimus PÄÄURAKKA 1

Lisätiedot

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely.

Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. 1144/2011 7 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely. Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus 1 Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen HANKE Jokioisten kunnan asfaltointityöt vuonna 2018 optio(-2019) Asfaltointityöt 2(6) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2018 optio(-2019) HANKINTAMENETTELY Kyseessä on Jokioisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139897 Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Infrapalvelut

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa.

Luonnos Kartta kaupan kohteesta on liitteenä. 4 Kauppahinta on kaksikymmentäviisituhatta (25 000) euroa. .6.07 Myyjä Naantalin aupuni, y-tunnus 07-. Ostaja Turun Osuusauppa, y-tunnus 0-9, Sibeliusenatu, PL 86, 00 Turu. Kaupan ohde Naantalin aupungin Rymättylän ironylässä sijaitsevasta Osuusauppa - nimisestä

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA LUOVUTUSSOPIMUS

MAANKÄYTTÖ- JA LUOVUTUSSOPIMUS LUONNOS h 07.0.0 MAANKÄYTTÖ- JA LUOVUTUSSOPIMUS OSAPUOLET Maanomistaja: Nummelan Työväenyhdistys Elo ry, jäljempänä maanomistaja c/o Matti Waara Mäyrääntie 7 0300 Nummela Kunta: Vihdin unta, jäljempänä

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Päiväys Äänekosken kaupunki. Kati Miettinen Äänekoski K992

Äänekosken kaupunki. Päiväys Äänekosken kaupunki. Kati Miettinen Äänekoski K992 Kaupunginhallitus 11.2.2019 liite nro 10 (1/10) TARJOUSPYYNTÖ 221362 Keilahallinlaitteiston ja keilahallikalusteiden hankinta Pääilmoitus 207869 Keilahallinlaitteiston ja keilahallikalusteiden hankinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 145043 Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 1(8) LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 2(8) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 RAKENNUTTAJA... 3 1.2 TILAAJA... 3 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. ARVONLISÄVERO... 4 3. URAKOITSIJAN

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

Asia: HE 52/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

Asia: HE 52/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Finnwatch ry LAUSUNTO Asia: HE 52/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Finnwatch kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi sosiaali-

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Katusaneeraus ja asfaltointityöt 2018 TARJOUSPYYNTÖ

HATTULAN KUNTA Katusaneeraus ja asfaltointityöt 2018 TARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KUNTA Katusaneeraus ja asfaltointityöt 2018 2(5) TYÖN NIMI Katusaneeraus ja asfaltointiurakka 2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin: Y- tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta:

Nimi: Osoite: Puhelin: Y- tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: TARJOUS 1 (10) YLIVIESKAN KAUPUNGIN JOKIRANNAN KOULUN PURKUTYÖ Nimi: Osoite: Puhelin: Y- tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: TARJOUS 2 (10) Selvitys

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 42/2017 MAA- JA KIVIAINESTEN HANKINTA VUODELLE 2018 Hankinnan kohde Mäntsälän kunta/tekniset palvelut/kuntatekniikka pyytää tarjouksia tarjousliitteen

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (10) Virtaintie Virrat Virtain yläasteen ja lukion purkutyö. Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus:

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (10) Virtaintie Virrat Virtain yläasteen ja lukion purkutyö. Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Virtain kaupunki TARJOUS 1 (10) VIRTAIN KAUPUNGIN YLÄASTEEN JA LUKION PURKUTÖ Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: Virtain

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sähköasentajan työkalusarjat oppilaskäyttöön

Tarjouspyyntö Sähköasentajan työkalusarjat oppilaskäyttöön Tarjouspyyntö Sähköasentajan työkalusarjat oppilaskäyttöön Hankintaa koskevat yhteystiedot: Vaasan kaupunki / Sivistystoimi / Vamia, Energiapalvelut Yhteyshenkilö:Esa Karhunmaa Puhelin: 040 8467920 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNNAN PULKKILAN ALAKOULUN PURKUTYÖ

SIIKALATVAN KUNNAN PULKKILAN ALAKOULUN PURKUTYÖ TARJOUS 1 (9) SIIKALATVAN KUNNAN PULKKILAN ALAKOULUN PURKUTYÖ Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: TARJOUS 2 (9) Selvitys

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km.

Kaukolämmön piirissä on tällä hetkellä n. 70 kiinteistöä ja vuoden 2014 arvioitu kulutus on n. 8.000 MWh. Kaukolämpöverkoston pituus on noin 6,9 km. 1(5) KINNULAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Tekninen toimisto PL 1 01.04.2014 43900 KINNULA KIINTEÄN POLTTOAINEEN TOIMITTAMINEN Kinnulan kunta pyytää tarjousta kiinteän polttoaineen (hake) toimittamisesta Kinnulan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) Virtaintie Virrat (vs. tarjouspyyntö )

Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) Virtaintie Virrat (vs. tarjouspyyntö ) Virtain kaupunki TARJOUS 1 (9) VIRTAIN KAUPUNGIN KESKUSKEITTIÖN RAKENTAMINEN SR-URAKKANA 1 Tarjouksen tekijä Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KLAUKKALANTIEN (VANHAN) KIRKKOTIEN ALITILANTIEN KIERTOLIITTY- MÄN RAKENNUSURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ KLAUKKALANTIEN (VANHAN) KIRKKOTIEN ALITILANTIEN KIERTOLIITTY- MÄN RAKENNUSURAKASTA TARJOUSPYYNTÖ KLAUKKALANTIEN (VANHAN) KIRKKOTIEN ALITILANTIEN KIERTOLTTY- MÄN RAKENNUSURAKASTA LISÄKIRJE NYKYISEN VALAISTUKSEN PURKAMINEN JA HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS, KOHTA : Nyyisen valaistusen puraminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ 2(7) 1. Työn nimi Päällystystyöt 2012-2013 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat on

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ KIINTEISTÖLLÄ Salon kaupunki, jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki.

SOPIMUS ASEMAKAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISESTÄ KIINTEISTÖLLÄ Salon kaupunki, jäljempänä tässä sopimuksessa kaupunki. SON KAUPUNK Kaupunginhallitus SOPMUS ASEMAKAAVOTUKSEN KÄYNNSTÄMSESTÄ KNTESTÖLLÄ 7-99--. SOPMUSOSAPUOLET Salon aupuni, jäljempänä tässä sopimusessa aupuni. Osoite: Salon aupuni, Kaupunisuunnittelu Hornintie

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

1974 N:o 622. Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. Liite 1.

1974 N:o 622. Vakuutusteknisistä riskeistä johtuvien suureiden laskemista varten käytettävä vakuutuslajiryhmittely. Liite 1. 1974 N:o 622 Liite 1 Vauutustenisistä riseistä johtuvien suureiden lasemista varten äytettävä vauutuslajiryhmittely Vauutuslajiryhmä Vauutusluoat Ensivauutus Laisääteinen tapaturma 1 (laisääteinen) Muu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. 04.10.2016 1/8 71346 D 779/02.07.00/2016 1. : Virtanen Pauliina 44100 Suomi puh. fax pauliina.virtanen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen kokoinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=116908&tpk=9c61c5dd d8-bb7b- 3b32b4ea8d51

Lappeenrannan kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=116908&tpk=9c61c5dd d8-bb7b- 3b32b4ea8d51 02.03.2017 1/8 262/02.08.00.02/2017 Virallinen nimi Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai Liikuntatoimi hankintapalvelut Postiosoite / Villimiehenkatu 1 Postitoimipaikka Postinumero 53101 Maa Lappeenranta

Lisätiedot

ELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE URAKKAOHJELMA

ELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE URAKKAOHJELMA ELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2).

Oulaisten kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN AURAUS Oulaisten kaupungin pyytää tarjoustanne kaupungin piha-alueiden auraamisesta (liite 2). Tarjoushintaan ( /h) on sisällytettävä kaikki työhön liittyvät kone-

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Päiväys Äänekosken kaupunki. Kati Miettinen Äänekoski K992

Äänekosken kaupunki. Päiväys Äänekosken kaupunki. Kati Miettinen Äänekoski K992 Päiväys 22.01.2019 Kaupunginhallitus 11.2.2019 liite nro 9 (1/12) TARJOUSPYYNTÖ 218937 Keilahallinlaitteiston ja keilahallikalusteiden hankinta Pääilmoitus 207869 Keilahallinlaitteiston ja keilahallikalusteiden

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

1/5. HINTA Spaaki oy Pisteiden laskentatapa. Annettu tieto. Työmies. Hankittava määrä 2500 tuntia ,00

1/5. HINTA Spaaki oy Pisteiden laskentatapa. Annettu tieto. Työmies. Hankittava määrä 2500 tuntia ,00 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 37H16 / Kattolumien pudotus ja kuljetus lumenkaatopaikalle talvikaudella 2016-2017 (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

OHJEITA MTHL:n TEOLLISUUSERISTYS- JA RAKENNUSPELTIALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOILMOITUKSEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN

OHJEITA MTHL:n TEOLLISUUSERISTYS- JA RAKENNUSPELTIALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOILMOITUKSEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN MTHL:N TEOLLISUUSERISTYS- JA 1(7) RAKENNUSPELTIALAT 2.1.2007 RSg OHJEITA MTHL:n TEOLLISUUSERISTYS- JA RAKENNUSPELTIALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKATILASTOILMOITUKSEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN 1. NELJÄNNESVUOSITIEDOT

Lisätiedot

1/5. Pisteiden laskentatapa. Hankittava määrä 3000 tuntia ,00. Hankittava määrä 800 tuntia ,00 Konetyö (tontin puhdistus lumesta)

1/5. Pisteiden laskentatapa. Hankittava määrä 3000 tuntia ,00. Hankittava määrä 800 tuntia ,00 Konetyö (tontin puhdistus lumesta) 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 2H/16 / Kattolumien pudotus ja kuljetus lumenkaatopaikalle talvikaudella 2015-2016 (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA Tekninen toimi Toritie 34 A Kuhmoinen

KUHMOISTEN KUNTA Tekninen toimi Toritie 34 A Kuhmoinen KUHMOISTEN KUNTA Tekninen toimi 17800 Kuhmoinen TARJOUSPYYNTÖ 21.5.2018 MYLLYKUJAN SANEERAUS PLV 260-380 Pyydämme tarjoustanne otsikossa mainitun urakan tekemisestä, tämän tarjouspyynnön ja siinä olevien

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

TOTEUTUSSOPIMUS, LUONNOS

TOTEUTUSSOPIMUS, LUONNOS SOPIMUS 22.2.2018 Sivu 1/5 Tilaaja: Tampereen kaupunki Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä Frenckellinaukio 2 33100 Tampere Toteuttaja: Tampereen Tilapalvelut Oy Frenckellinaukio 2K 33100

Lisätiedot

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä)

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

Jäteaseman rakentaminen

Jäteaseman rakentaminen Lumijoen kunta Jäteaseman rakentaminen 9.5.2019 Lumijoen kunta 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Konsultit ja asiantuntijat 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Sopimus koskee XXXXviraston XXXX teettämiä haittaaineanalyysipalveluja

Sopimus koskee XXXXviraston XXXX teettämiä haittaaineanalyysipalveluja LUONNOS 1 SOPIMUS HAITTA-AINEANALYYSIPALVELUISTA 1 SOPIMUSOSAPUOLET Allekirjoittanut toimeksiantaja Helsingin kaupungin X (tilaaja) ja allekirjoittanut toiminnanharjoittaja (toiminnanharjoittaja) ovat

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 51H16 / KORJAUSILMOITUS: LVI tarvikkeiden puitejärjestely (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia

Lisätiedot

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 254. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. N:o 254. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus OMEN ÄÄDÖKOKOELMA 2001 Julaistu Helsingissä 23 päiänä maalisuuta 2001 N:o 254 256 IÄLLY N:o iu 254 osiaali- ja tereysministeriön asetus työnteijäin eläelain muaista toimintaa harjoittaan eläesäätiön eläeastuun

Lisätiedot