E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I"

Transkriptio

1 E L M E R I T E O L L I S U U D E N T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N H A V A I N N O I N T I Työpaikan työturvallisuustason mittaaminen ja seuranta on haasteellinen tehtävä. Tapaturmien ja sairauksien tilastointi ei riitä, vaan vaaditaan ennakoivaa työolojen seurantaa. ELMERI-menetelmä tarjoaa tähän uuden hyvän mahdollisuuden. ELMERIssä havainnoidaan muun muassa työtapoja, järjestystä, koneturvallisuutta, työhygi-eniaa, ergonomiaa sekä palo- ja pelastusvalmiutta. Työpaikan turvallisuustaso saadaan selkeästi prosenttilukuna. ELMERI on myös johtamisen väline. Indeksille voidaan asettaa tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. Työterveyslaitos järjestää koulutusta menetelmän käytössä. Havainnointilomakkeet ja muuta tietoa menetelmästä löytyy Työterveyslaitoksen kotisivuilta Copyright: Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki Toisen uudistetun painoksen toimittaneet Heikki Laitinen, Pirkko-Liisa Rasa, Taru Lankinen, Jouni Lehtelä, Timo Leskinen, 1

2 Työpaikan turvallisuus ja ELMERI ELMERI-MENETELMÄLLÄ HAVAINNOIDAAN TYÖYMPÄRISTÖÄ JA TYÖTAPOJA ELMERI on luotettava työturvallisuuden seurantamenetelmä teollisuutta varten. ELMERIä on helppo ja nopea käyttää millä tahansa teollisuudenalalla ja eri kokoisissa yrityksissä. Menetelmä perustuu havainnointiin. Havainnoitavat asiat kattavat kaikki tärkeimmät työsuojelun alueet, kuten suojainten käytön, työpaikan järjestyksen, koneturvallisuuden, työhygieeniset asiat ja ergonomian. ELMERI-menetelmässä yrityksen taso määritellään ns. turvallisuus-indeksin avulla. Indeksi on prosenttiluku, jonka arvo on välillä Esimerkiksi tulos 60 % kertoo, että 60 kohdetta sadasta oli kunnossa. Lisäksi nähdään selkeästi, mitkä asiat ovat kunnossa ja mitkä vaativat parantamista. ELMERI on siten väline, jonka avulla työpaikan organisaatio saadaan havaitsemaan kehittämiskohteita, tunnistamaan vaaroja ja samalla turvallisuustoiminta saa uutta jämäkkyyttä. Säännöllisin väliajoin toistettuna mittauksilla voidaan seurata turvallisuustason kehittymistä. Kun mittaustulokset laitetaan kaikkien näkyville, esimerkiksi ilmoitustauluille, voi jokainen työpaikalla nähdä, miten turvallisuustaso muuttuu. ELMERI-indeksiä voidaan käyttää konkreettisena ja objektiivisena palautteena. Se antaa tunnustusta, kannustaa parannuksiin, eikä sitä koeta kielteiseksi. Tällaisen palautteen on havaittu vaikuttavan myönteisesti. Metalliteollisuudessa tehty tutkimus osoitti, että ELMERI ennustaa hyvin työpaikan tapaturmaisuutta. Hyvän indeksi saaneilla työpaikoilla tapaturmasuhde oli selvästi alhaisempi kuin huonon indeksin työpaikoilla. ELMERI onkin ennakoiva turvallisuusmittari, joka osoittaa mahdollisten tapaturmien syitä ja kehityskohteita. ELMERI on myös hyvä turvallisuusjohtamisen väline. Johdon on helppo asettaa indeksin tavoitteet ja seurata tavoitteiden toteutumista. ELMERI-menetelmää voivat käyttää useat eri henkilöt työpaikalla: ainakin työnjohto, työsuojeluvaltuutettu ja -päällikkö. Se sopii myös työterveyshuollon käyttöön sen halutessa muita työpaikkaselvityksiä turvallisuuspainotteisempaa havainnointivälinettä. Lisäksi työsuojeluviranomaiset voivat käyttää menetelmää osana tarkastustoimintaansa. ELMERI sopii myös alan konsulttien ja vakuutusyhtiöiden käyttöön. ELMERI-menetelmän ovat kehittäneet Työterveyslaitos ja työsuojeluhallinto. Kehitystyössä on ollut mukana toistakymmentä yritystä ja useita kokeneita työsuojelutarkastajia. ELMERImenetelmää on testattu useissa erilaisissa yrityksissä menetelmän kehitysvaiheen aikana ja sen jälkeen. 2

3 ELMERI-havainnointi ELMERI-MENETELMÄN SISÄLTÖ PÄHKINÄNKUORESSA ELMERI on helppokäyttöinen ja luotettava menetelmä työpaikan turvallisuustason arviointiin. Se soveltuu joustavasti useimpiin teollisiin työpaikkoihin. Menetelmää voivat käyttää myös ammatilliset oppilaitokset. ELMERI seuraa keskeisiä työpaikan turvallisuuteen vaikuttavia asioita, jotka on ryhmitelty seitsemään pääalueeseen: * työskentely * järjestys ja siisteys * kone- ja laiteturvallisuus * työympäristötekijät * ergonomia * kulkutiet * ensiapu ja pelastusvalmius. Havainnointia varten on lomake ja ohjeet. Arviointi tehdään valituissa työpisteissä ja havainnot merkitään lomakkeelle kunnossa/ei kunnossa -periaatteella. Kohde merkitään kunnossa olevaksi, jos se täyttää lainsäädännön vähimmäistason sekä ELMERI-menetelmän mukana tulevat hyväksymisperusteet, jotka on johdettu työturvallisuuslainsäädännöstä ja yleisistä hyvistä työpaikkakäytännöistä. Arviointilomakkeen ei havaintoa -saraketta käytetään, kun mitattavan asian kuntoa ei voida jostain syystä todeta. Ei havaintoa -saraketta käytetään myös silloin, kun mitattavan asian kuntoa ei voida selvittää havainnoimalla. Tällöin asia tulee selvittää erikseen jollakin tarkemmalla menetelmällä, esimerkiksi työhygieenisin mittauksin. Arvioinnin jälkeen lasketaan kunnossa- ja ei kunnossa- havaintojen kokonaismäärät ja tämän avulla edelleen tarkastellun alueen turvallisuustasoa kuvaava ELMERI-indeksi. Indeksi lasketaan kaavasta: kunnossa -havainnot ELMERI-indeksi = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ x 100 (%) kunnossa - + ei kunnossa -havainnot 3

4 MITATTAVIEN TYÖPISTEIDEN VALINTA Työpisteet valitaan siten, että yrityksen turvallisuustasosta saadaan mahdollisimman luotettava kuva. Tämän vuoksi mitattavia työpisteitä tulee olla riittävän monta ja lisäksi mittaukset tulee kohdistua useantyyppisiin työtehtäviin. Mahdollisuuksien mukaan havainnoidaan myös ilman kiinteää työpistettä olevia työntekijöitä, esimerkiksi siivoojia ja trukinkuljettajia. Pienessä yrityksessä ja osastotasolla myös suuremmassa yrityksessä voidaan käydä läpi kaikki työpisteet. Jos kaikkia työpisteitä ei voida havainnoida, voidaan ottaa otos, joka kattaa yrityksen kaikki tärkeimmät työtehtävät. Tarkan ja luotettavan tuloksen saamiseksi havaintoja tehdään vähintään 5 8 työpisteestä. Tällöin saadaan kaikkiaan noin kunnossa/ei kunnossa -havaintoa. Ennen työpisteiden valintaa selvitetään, millaisia työtehtäviä yrityksessä on. Jos samantyyppisiä työtehtäviä on paljon, valitaan näistä riittävä määrä kohteita. Työpisteet voidaan valita satunnaisesti esimerkiksi ottamalla mukaan työpisteet aakkosjärjestyksessä työntekijän nimen alkukirjaimen mukaan. Muitakin satunnaisvalintatapoja voidaan toki käyttää. Jos yrityksessä on useita osastoja, valitaan jokaisesta osastosta riittävä määrä työpisteitä. Tämä on tarpeen, koska osastojen välillä saattaa olla merkittäviä eroja. Erot voivat johtua muun muassa työtehtävien erilaisuudesta tai erilaisista työtavoista. ARVIOITAVAN TYÖPISTEEN RAJAAMINEN Arvioitava työpiste tulee rajata ennen arvioinnin aloittamista. Tällöin katsotaan, mikä alue kuuluu tarkasteltavaan työalueeseen ja mitä jää ulkopuolelle. Rajaus kannattaa tehdä siten, että työpiste ja sen lähiympäristö voidaan havainnoida yhdellä kerralla yhdestä pisteestä tai pieneltä alueelta. Rajattu työpiste saa olla mieluummin pieni kuin liian laaja. Pitkät konelinjat on hyvä jakaa sopiviin osiin ja arvioida jokainen osa erikseen. Havainnoija voi rajata alueen, jonka muodostaa esimerkiksi työpisteessä oleva kone, työpöytä ja työpisteeseen liittyvät varastohyllyt. Edellisten lisäksi tulee määritellä, mitkä muut koneet ja laitteet (esim. nosturit, työstökoneet ja hitsauslaitteet) kuuluvat mittauksen piiriin. Työpisteeseen liittyvät kulkutiet sekä ensiapu ja pelastusvalmiuskohteet tulee myös määritellä. Näiden rajauksessa on huomattava, että vierekkäisiä työpisteitä arvioitaessa ei samoja kohteita havainnoida kahteen kertaan. 4

5 HAVAINTOJEN KIRJAAMINEN Kun työpisteen rajat on määritelty, aloitetaan havaintojen kirjaaminen. Hyvä tapa on käydä arviointilomake läpi järjestyksessä ylhäältä alas. Jos havainnoitava asia täyttää hyväksymisperusteet, tehdään merkintä kunnossa-sarakkeeseen. Jos kohde ei täytä vaatimuksia tehdään merkintä ei kunnossa -sarakkeeseen. Koneturvallisuutta koskevat havainnot tehdään erikseen jokaisesta työpisteen koneesta, joten molempiin sarakkeisiin voi tulla useampia merkintöjä. Havaituista puutteista voi tarvittaessa tehdä muistiinpanoja heti havainnointihetkellä. Jälkeenpäin voi olla vaikea muistaa, mistä ei kunnossa -merkinnät johtuivat. Kun lomake on käyty läpi ensimmäisen työpisteen osalta, siirrytään seuraavaan työpisteeseen. Harjaantunut arvioija tarvitsee yhden työpisteen havainnointiin noin minuuttia. Havainnointiaikaan vaikuttaa myös työtilanne, ts. onko työpisteessä ketään tekemässä työtä havainnointihetkellä. ELMERI-arviointiperusteet 1. TYÖSKENTELY Yksi havainto työpisteen työntekijästä. Jos työpisteessä ei ole havainnointiaikana lainkaan työntekijää, merkitään ei havaintoa. 1.1.) Suojainten käyttö ja riskinotto Käyttää tarvittavia henkilönsuojaimia ja suojavaatetusta eikä ota havaittavaa riskiä. Henkilönsuojaimia ja niiden käyttötarvetta arvioitaessa katsotaan tarvitaanko ja onko käytössä esimerkiksi - pään suojaus - jalkojen suojaus - silmien tai kasvojen suojaus - hengityksen suojaus - kuulon suojaus - käsien suojaus - suojavaatteet - putoamissuojaimet. Riskinotoksi katsotaan esimerkiksi suojalaitteiden ohitus, puhdistus koneen käydessä, laitteen ylikuormitus ja tupakointi palovaarallisessa työssä. 5

6 2. JÄRJESTYS JA SIISTEYS Yksi jokaisesta alla olevasta kohdasta. Yhteensä viisi havaintoa. Jos työpisteessä ei ole työpöytiä, työtasoja, hyllyjä, päällysiä tai jäteastioita merkitään ei havaintoa. Jos järjestystä halutaan erityisesti painottaa, havainto voidaan tehdä tukkimiehen kirjanpidolla erikseen jokaisesta pöydästä, hyllystä, päällysestä, jäteastiasta ja lattiapinnasta. Tällöin havaintoja voi tulla enemmänkin kuin viisi. 2.1.) Työpöydät ja työtasot Pöydät ja työtasot ovat järjestyksessä, eikä niillä ole tarpeetonta tavaraa. 2.2.) Hyllyt Hyllyt ovat järjestyksessä, tukevat ja turvalliset, eikä niitä ole ylikuormitettu. Tässä kohdassa havainnoidaan myös naulakot, letkutelineet yms. 2.3.) Päällyset Koneiden, kaappien, ikkunalautojen jne. päällä ei ole tarpeetonta tavaraa. 2.4.) Jäteastiat Jäteastiaan sopii lisää jätettä. Tarvittaessa eri jätteille on omat merkityt astiat ja jätteet ovat oikein lajiteltu. 2.5.) Lattiat Lattian järjestys, siisteys, puhtaus ja kunto ovat hyvät liikkumisen ja tavaroiden siirron kannalta. 6

7 3. KONE- JA LAITETURVALLISUUS Neljä havaintoa jokaisesta työpisteen koneesta tai laitteesta. Suojalaitteista tai nousuteistä ei tehdä havaintoa, jos niitä ei ole eikä niitä tarvita. 3.1.) Rakenne ja kunto Koneiden ja laitteiden rakenne ja kunto ovat turvalliset, kun - kone tai laite on ehjä ja tukeva, - ei ole teräviä reunoja ja kulmia, jotka voivat aiheuttaa haavoja - rakenteessa ei ole murtumia tai halkeamia ja siihen ei ole tehty tilapäisiä korjauksia esimerkiksi teipillä tai rautalangalla - turvamerkinnät ovat selvät ja näkyvät. 3.2.) Hallintalaitteet ja hätäpysäyttimet Hallintalaitteita ovat muun muassa käynnistys-, pysäytys- ja säätölaitteet. Hallintalaitteet ovat kunnossa, kun ne ovat - selvästi näkyvissä ja asianmukaisesti merkityt - ehjät - sijaitsevat turvallisuuden ja työasentojen kannalta oikein - hallintalaitteen liikesuunnat ovat loogisesti oikein Lisäksi hätäpysäyttimen on oltava - selvästi tunnistettavissa ja asianmukaisesti merkitty - nopeasti käytettävissä vaara-alueelta. 3.3.) Suojalaitteet Koneen liikkuvat osat on oltava rungon suojassa tai varustettu kosketuksen estävillä tai kosketusvaaraa vähentävillä suojalaitteilla. Suojalaitteet ovat kunnossa, kun - ne täyttävät standardien vaatimukset - ne ovat paikallaan ja ehjät - niitä ei ole ohitettu tai tehty muuten toimimattomiksi. 3.4.) Kiinteät hoitotasot ja nousutiet Koneissa on tarvittaessa oltava kiinteät hoitotasot ja nousutiet. Niitä tarvitaan työskentelypaikoilla ja kohteissa, jotka vaativat päivittäistä säätöä ja huoltoa. Hoitotasot ja nousutiet ovat kunnossa, kun - ne on rakennettu tarvittaviin kohteisiin - ne ovat rakenteeltaan turvalliset ja riittävän tilavat - hoitotasolle vie portaat, joiden nousukulma on alle 45 - hoitotasoilla ja nousuteillä ei ole ylimääräistä tavaraa - hoitotasona ei käytetä tilapäisalustaa. 7

8 4. TYÖYMPÄRISTÖTEKIJÄT Yhteensä viisi havaintoa, yksi jokaisesta työpisteen työympäristötekijästä. Jos työympäristötekijää (erityisesti ilman puhtaus) ei aistinvaraisesti tai kokemusperäisesti voi arvioida, merkitään ei havaintoa. Lomakkeen muistiinpanoja-sarakkeessa voi tällöin esittää mittaustarpeen. 4.1.) Melu Melu on kunnossa, kun - melutaso on tuotantotiloissa alle 85 db(a), jolloin kuulonsuojainten käyttö ei ole tarpeen ja normaalin puheäänen kuulee metrin etäisyydeltä - valvomoissa melutaso on alle 60 db(a) ja toimistoissa alle 40 db(a) [yhden henkilön toimisto alle 35 db(a), avokonttorissa alle 45 db(a)]. - iskumelua ei esiinny (esim. takominen, paineilmatyökalut). 4.2.) Valaistus Valaistus on kunnossa, kun - se on voimakkuudeltaan riittävä, se ei häikäise ja on tasainen koko työalueella. 4.3.) Ilman puhtaus Ilman puhtaus on hyväksyttävällä tasolla, kun työalueella ei ole pölyä, kuituja, kaasuja, huuruja eikä biologisia altisteita enempää kuin 10 % haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista. Jos työpisteessä on tehty työhygieeniset mittaukset voidaan arvio perustaa mittaustuloksiin. Aistinvaraisessa arvioinnissa arvio tehdään kokemusperäisesti ottaen huomioon muun muassa tehtävä työ ja ilmanvaihto sekä mahdolliset hajut ja näkyvät epäpuhtaudet. Myös pinnoille laskeutuneesta pölystä voi tehdä johtopäätöksiä. 4.4.) Lämpöolot Lämpöolot ovat kunnossa, kun - lämpötila on sopiva työhön nähden (21-25 C kevyessä istumatyössä, C muussa kevyessä työssä, C keskiraskaassa työssä, C raskaassa työssä) - kosteus sopiva - ilmanvaihto on sopiva eikä aiheuta vetoa. 4.5.) Kemikaalit Kemiallisista aineista aiheutuvat vaarat ovat hallinnassa, kun - aineiden pakkaukset ja säiliöt ovat ehjät. - pakkauksissa ja säiliöissä on aineen (kauppa)nimi ja tarvittavat varoitusmerkinnät - käsittely on turvallista ja siistiä eikä aiheuta haitallista ihoaltistusta. Työpisteessä ei siten saa olla esimerkiksi pulloja, joiden sisältöä ei ole merkitty. Jos työpisteessä ei ole kemikaaleja, merkitään ei havaintoa. 8

9 5. ERGONOMIA Yksi havainto jokaisesta työpisteen ergonomiatekijästä. Yhteensä neljä havaintoa. 5.1.) Työpisteen mitoitus ja työasennot Kohta on kunnossa, kun -työntekijällä on riittävästi tilaa työskentelyyn ja mahdollisuus vaihtaa työasentoa -työkohteet ja välineet on sijoitettu siten, että työntekijä voi työskennellä hyvässä työasennossa tarvittaessa tuettuna -työpiste on mitoitettu tai säädettävissä työntekijän ja tehtävän mukaan. Tarkastele, millä korkeudella työtaso ja istuin ovat. Katso, onko työpöydän ja istuimen korkeus helposti säädettävissä. 5.2.) Käsinostot ja -siirrot Kohta on kunnossa, kun runsasta voimankäyttöä vaativia työvaiheita ei ole. Kiinnitä huomiota taakan, painoon, kokoon, muotoon ja nostokorkeuteen, työntekijän fyysiseen toimintakykyyn sekä siihen minkälaisessa asennossa ja kuinka usein taakkaa nostetaan. Kaksinkäsin nostaminen on yleensä kunnossa, kun -taakka painaa alle 5 kg -taakka painaa alle 25 kg ja taakka nostetaan lähellä vartaloa suorana seisten hyvissä nosto-oloissa.. Yllä olevat rajat pätevät, jos nostotyötä on vähemmän kuin tunti päivässä ja nostoja tapahtuu korkeintaan kerran viidessä minuutissa. Jos nostotyötä on pidempään tai nostoja useammin, pitää rajoja laskea selvästi. 5.3.) Toistotyö Toistotyöllä tarkoitetaan tässä rasitusvammariskiä aiheuttavaa työtä. Toistotyötä on esimerkiksi pakkaustyössä ja sarjatuotannossa. Kohde on kunnossa, kun työ ei sisällä yksipuolista toistorasitusta tai samanlaisen toistuvan työvaiheen kesto on yli 30 sekuntia. Arvioi, voiko työntekijä säädellä työn kulkua, esimerkiksi onko työpisteessä puskurivarasto. 5.4.) Työn fyysinen vaihtelevuus Työn tulee sisältää vaihtelevasti fyysistä toimintaa, istumista, seisomista ja liikkumista. Arvioi, mitä kaikkia tehtäviä työkokonaisuuteen kuuluu. Määrittele tämän perusteella, onko työ fyysisesti riittävän vaihtelevaa. 9

10 6. KULKUTIET Yhteensä kolme havaintoa. Työpisteeseen tulevat kulkutiet arvioidaan 10 metrin matkalta. Itse työpisteessä olevat kulkutiet arvioidaan kohdassa 2.5. Lattiat. 6.1.) Rakenne, merkinnät, turvavarusteet Kulkutiet on oikein mitoitettu, tarvittaessa merkitty ja henkilöliikenne erotettu. Ajoneuvoväylät on erotettava muusta lattiatilasta selvin merkinnöin. Erotus voidaan tehdä maalaamalla, korokkeilla, kaiteilla tai liikennemerkeillä. Jalankulku tulee tarvittaessa olla erillään ajoneuvoväylästä. 6.2.) Järjestys ja kunto Kulkutiellä ei ole tavaraa. Kulkutien pinta on ehjä eikä se ole liukas. 6.3.) Näkyvyys ja valaistus Näkyvyys eri suuntiin on hyvä. Kulkutien valaistus on riittävä ja tasainen. 7. ENSIAPU JA PELASTUSVALMIUS Yhteensä neljä havaintoa työpistettä lähinnä olevista kohteista, yksi jokaisesta asiasta. Jos työpisteessä ei ole havainnoitavaa kohdetta, esimerkiksi ensiapuvälineitä, mennään katsomaan työpistettä lähinnä olevaa. Jos samat ensiapuvälineet tai muu kohde on yhteinen usealle työpisteelle, tehdään havainnot vain kerran ja havainnon toistamisen sijaan tehdään ei havaintoa merkintä. 7.1.) Sähkökeskus Sähkökeskus on merkitty ja sen edustalla on vähintään 80 cm vapaata tilaa. 7.2.) Ensiapuvälineet Tarvittavat ensiapuvälineet ja hätäsuihkut ovat olemassa ja käyttövalmiina. Tarve riippuu työtehtävistä ja työoloista. 7.3.) Sammutusvälineet Sammutusvälineet ovat merkityt, helposti käyttöön otettavissa ja niiden edusta on vapaa. 7.4.) Poistumistie Poistumistie on vapaa ja selvästi merkitty. Opastus näkyy työpisteeseen, myös työtilan valaistuksen sammuttua. 10

11 Tiivistelmä ELMERI oppaasta. ELMERI havainnointilomake ja tiivistetyt mittausohjeet on saatavissa pdf-tiedostona Työterveyslaitoksen kotisivuilta

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011 Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2011 Lähtökohdat Turvallisuustaso alhainen muuhun teollisuuteen verrattuna Tarpeettomia onnettomuus- ja sairauskustannuksia

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

TURVALLISUUSKIERROKSILLA

TURVALLISUUSKIERROKSILLA TURVALLISUUSKIERROKSILLA TULOSTA HANKE TYÖTERVEYSLAITOS JA NELJÄ HELSINGIN KAUPUNGIN ERI HALLINTOKUNNAN TYÖPAIKKAA PILOTOIVAT 2014 HANKKEESSA Työsuojeluvaltuutettu Kaarlo Kontro Helsinki TYÖKALU KOKO HELSINGIN

Lisätiedot

Työympäristön perusasiat ja Elmeri + Lisätietomateriaali (9/2004): - Elmeri + -hyväksymisperusteet - 3T Ratkaisut Oy www.3tratkaisut.

Työympäristön perusasiat ja Elmeri + Lisätietomateriaali (9/2004): - Elmeri + -hyväksymisperusteet - 3T Ratkaisut Oy www.3tratkaisut. Työympäristön perusasiat ja Elmeri + Lisätietomateriaali (9/2004): - Elmeri + -hyväksymisperusteet - 3T Ratkaisut Oy www.3tratkaisut.fi Työskentely / Työtapa TYÖSKENTELY / TYÖTAPA Havainnot: Yksi havaintoruudun

Lisätiedot

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2012

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2012 Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2012 Lähtökohdat Turvallisuustaso alhainen muuhun teollisuuteen verrattuna Tarpeettomia onnettomuus- ja sairauskustannuksia

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut

VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut VAAROJEN TUNNISTAMINEN Julkiset palvelut Yritys: Inarin kunta Arvioinnin kohde: Päiväys: Tekijät: VAARA- TAI HAITTA-TEKIJÄN Vaaraa Riski- Vaaratilanteen, haitan tai kuormituksen kuvaus Vastuu- Seuranta/

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros Heikki Laitinen 2009

Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros Heikki Laitinen 2009 Teknologiateollisuuden työympäristön seurantakierros 2009 Puheenvuoron sisältö Seurantakierroksen organisoinnista Työympäristön vahvuudet ja heikkoudet 2009 Haastamme kilpailun 2002-2005 vaikutukset 2009

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 Raportti 1 (5) Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2010 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu, johon kuului muun

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta

Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä. Keijo Päivärinta Työturvallisuuskilpailun merkitys työturvallisuuden kehittäjänä Keijo Päivärinta [Keijo Päivärinta 2.3.2017 1 Kilpailun käynnistyminen Juuret Turun suunnalla TR-mittari arviointivälineeksi 2 Ensimmäisten

Lisätiedot

Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön

Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön Labquality Days -kongressi 7.2.2014 Ergonomiaratkaisuja bioanalyytikon työhön Nina Nevala, LitT vanhempi tutkija, Työterveyslaitos professori, Jyväskylän yliopisto 1 Ergonomiaratkaisujen tavoitteena työn

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Kuva: ttl.fi Taustaa: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama neuvottelukunta on

Lisätiedot

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä

Liite 2. Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Liite 2 Turvakävelyt osana opiskelijoiden työturvallisuusperehdytystä Suunnittelu osallistujat/ opiskelijat aikataulutus tilat turvallisuuden osa-alueet Turvakävelyjen toteuttaminen ohjatusti opiskelijoiden

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Parhaat käytännöt työvälineasioissa

Parhaat käytännöt työvälineasioissa Jussi Aarnivuo, ABB Oy Turvallisuusmessut 9.9.2010, Tampere Parhaat käytännöt työvälineasioissa September 3, 2010 Slide 1 Parhaat käytännöt työvälineasioissa ABB Suomessa Työturvallisuuslaki taustalla

Lisätiedot

Elmeri + menetelmä soveltaminen metalli- ja elektroniikkateollisuudessa

Elmeri + menetelmä soveltaminen metalli- ja elektroniikkateollisuudessa Elmeri + menetelmä soveltaminen metalli- ja elektroniikkateollisuudessa 3T Ratkaisut Oy Urputie 9, 04260 Kerava heikki.laitinen@3tratkaisut.fi 21.9.2009 1 Elmeri + havainnointi Tarkoituksena on kartoittaa

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11. Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.2007 Minna Savinainen, tutkija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

Talonrakentamisen ympäristömittari

Talonrakentamisen ympäristömittari 1 Talonrakentamisen ympäristömittari Olli Teriö & Jukka Hämäläinen Tampereen teknillinen yliopisto 2 Talonrakentamisen ympäristömittari (TRY-mittari) Kohde kunnossa (OK) YHT. ei kunnossa (ei OK) YHT. %

Lisätiedot

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2010

Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2010 Maailman turvallisin betoniteollisuus vuonna 2015 kutsu työturvallisuuskilpailuun 2010 Lähtökohdat Turvallisuustaso alhainen muuhun teollisuuteen verrattuna Tarpeettomia onnettomuus- ja sairauskustannuksia

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Lihanjalostus Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto 5 1 Kone-

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Lastaukseen ja purkuun liittyvän taakkojen käsittelyn ergonomia Kuljettajat & taakkojen käsittely 1 taakkojen käsittelyyn

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja ergonomia

Työhyvinvointi ja ergonomia Työhyvinvointi ja ergonomia Tuloksia Petra- hankkeesta Työfysioterapeutti Paula Hämäläinen, Mamk Työhyvinvointi Työhyvinvointi Työntekijän fyysinen ja psyykkinen olotila, joka perustuu työn, työympäristön

Lisätiedot

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Onnistuneen narvioinnin edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Aineisto Haastattelut 15 sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE Tekijät: Ritva Paukku, Lotta-Maria Stenholm & Iina Toukonen Fysioterapian opinnäytetyö, Turun AMK (2015) Hyvä vanhempi, Luet parhaillaan

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS

VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS MASINA loppuseminaari 14.5.2008 Tampere talo Timo Malm VUOROVAIKUTTEISEN ROBOTIIKAN TURVALLISUUS PUOLIAUTOMAATIORATKAISUT IHMINEN KONE JÄRJESTELMISSÄ (PATRA) Kesto: 5/2006 12/2007 Resurssit: n. 39 htkk;

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Kärcher RS. Yhdistelmäkoneiden uusi ulottuvuus

Kärcher RS. Yhdistelmäkoneiden uusi ulottuvuus Kärcher RS Yhdistelmäkoneiden uusi ulottuvuus Kärcher RS Nostaa käyttäjän aitiopaikalle Tehokkaat, ammattikäyttöön suunnatut puhdistusratkaisut ovat Kärcherin ominta aluetta. Uudet RS-sarjan yhdistelmäkoneet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Turvallisuuden tarkistuslista

Turvallisuuden tarkistuslista Turvallisuuden tarkistuslista Leipomot Työterveyslaitos Työturvallisuusosasto Mauri Hakala Sisällysluettelo Turvallisuuden tarkistuslista 2 Tarkistuslistan käyttöohje 3 Turvallisuusindeksi 4 Yhteenveto

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

Hoitotyön ergonomia, lainsäädännöllinen tausta

Hoitotyön ergonomia, lainsäädännöllinen tausta Hoitotyön ergonomia, lainsäädännöllinen tausta Tuula Putus Työterveyshuollon ja työlääketieteen professori Turun yliopisto Luennon runko Lait ja asetukset Soveltamisohjeet Käytännön toimintamalleja Työterveyshuollon

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Ajoergonomia ja hyvä ajoasento Ajoergonomian tarkastelukohteet istuminen ja ajoasento istuin ohjaamon hallinta-

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT

TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT TYÖN RISKIEN ARVIOINTIKORTIT Riskien arviointi työpaikalla -työkirja Riskien arvioinnin suunnittelu Yritys / osasto Suunnitelman tekijät Päiväys Selvitettävät asiat Lähtötiedot Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Turvallisesti tikkailla

Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2008

Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2008 Raportti 1 (7) Elintarviketeollisuuden työympäristön seurantakierros 2008 Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu. Tavoitteena oli nopeuttaa

Lisätiedot

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon Asumisterveys - olosuhteet kuntoon LVI-päivät Tampere 1 27.10.2017 Etunimi Sukunimi Terveydensuojelulain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen

Lisätiedot

Ergonomia. Janita Koivuranta

Ergonomia. Janita Koivuranta Ergonomia Janita Koivuranta Lainsäädäntö Työturvallisuudesta sekä työympäristön turvallisuudesta ja työnkuormittavuudesta säädetään lainsäädännössä. Työturvallisuuslaki pykälä 24 edellyttää työnantajaa

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Rakennusmies putosi betonilattialle maatilan rakennustyömaalla TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 10/07 Tapahtumakuvaus Koneet ja laitteet Työnantajan toimiala Vahingoittuneen ammatti Työympäristö Työtehtävä

Lisätiedot

Iveco Daily. Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi.

Iveco Daily. Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi. Iveco Daily Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi. Olet ostanut pakettiauton, joka voi olla liiketoimintasi tärkein osa pitkänkin aikaa. Pakettiauto on kuitenkin vain kuori, ja sinun tulee miettiä

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20

Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20 TOT-RAPORTTI 1/03 Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen nieluun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hakkurin hoitaja oli lähtenyt tarkistamaan viilujätekuljettimen toimintaa kuljetintunneliin.

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden turvallisuuskilpailu 2005 2007

Elintarviketeollisuuden turvallisuuskilpailu 2005 2007 Raportti 1 (8) Elintarviketeollisuuden turvallisuuskilpailu 2005 2007 1 Hankkeen tausta ja tavoitteet Elintarviketeollisuudessa järjestettiin vuosina 2005 2007 turvallisuuskilpailu Teknologiateollisuudessa

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Elev - Övre kroppen 1

Elev - Övre kroppen 1 Elev - Övre kroppen 1 Kirjoita ohje tähän 1. Polkupyöräergometri Säädä penkin korkeus niin että polvi on ala-asennossa pienessä koukussa Käynnistä laite ja säädä vastus laitteen ohjeiden mukaan Aloita

Lisätiedot

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet

Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Yhdistelmäkone, joka mullistaa pienten tilojen siivouksen! Yhdistelmäkoneet Kokeile uutta ja innovatiivista! Puhdista missä ja milloin vain. Scrubbing Machines AINA LADATTU JA VALMIS KÄYTTÖÖN Uudentyyppisellä

Lisätiedot

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Pirje Lankinen 1 Tämän osuuden asiat Soveltamisala Henkilönsuojaimen määritelmä Riskiluokat Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset Standardit 2 Henkilönsuojainasetuksen

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

MVR Keskeiset muutokset MVR mittariin. INFRA ry Ari Kähkönen

MVR Keskeiset muutokset MVR mittariin. INFRA ry Ari Kähkönen MVR-2017 Keskeiset muutokset MVR 2010 -mittariin 12.10.2017 Ari Kähkönen MVR-mittauksesta 1/2 MVR-mittari on maa- ja vesirakentamisen työmaiden työolosuhteiden ja -turvallisuuden arviointimenetelmä. MVR-mittauksella

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu ja -tärinä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 4 ISBN 952-00-1297-4 ISSN 1456 257X 2. uudistettu painos Pk-Paino Oy, Tampere 2003 Työpaikkamelu

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

Elmeri + -menetelmä. Soveltaminen elintarviketeollisuudessa 1.10.2008

Elmeri + -menetelmä. Soveltaminen elintarviketeollisuudessa 1.10.2008 Elmeri + -menetelmä Soveltaminen elintarviketeollisuudessa 1.10.2008 1 Työskentely 1 havainto jokaisesta ruudussa olevasta työntekijästä Riskinotto, suojaimet, vaatetus: käytetään työn edellyttämiä ja

Lisätiedot

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS FI Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS Pikaoppaassa kerrotaan, kuinka mobiililaite määritellään, Bluetooth-yhteys muodostetaan ja verenpaine mitataan. Noudata alla olevia ohjeita aloittaaksesi mittauksen.

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 303 Skill Kauneudenhoito. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 303 Skill Kauneudenhoito. Competitor Name Summary Skill Number 303 Skill Kauneudenhoito ing Scheme Lock 06-05-2013 15:30:18 Final Lock 16-05-2013 13:36:08 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F G H Mallin

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Säteilyturvakeskus 1 (6) Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Yleistä Uusien tilojen suunnittelussa on hyvä muistaa, että tilat ovat usein käytössä useita kymmeniä vuosia ja laitteet vaihtuvat

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014. Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Riikka Laitinen 2.10.2014 Tukesin ohje uimahallien ja kylpylöiden turvallisuuden edistämiseksi Valvontaohjeiden päivitys Tarve saattaa Kuluttajaviraston aikaiset

Lisätiedot

Volkswagen Caddy Transporter Crafter

Volkswagen Caddy Transporter Crafter Volkswagen Caddy Transporter Crafter Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi. Olet ostanut pakettiauton, joka voi olla liiketoimintasi tärkein osa pitkänkin aikaa. Pakettiauto on kuitenkin vain kuori,

Lisätiedot

Tuotantolinjan suunnittelu

Tuotantolinjan suunnittelu Tuotantolinjan suunnittelu Työpisteiden sijainti ja tarpeet Huoltopisteiden ja alueiden sijainti, rajaaminen ja merkitseminen Ohjauspisteiden sijainti ja tarpeet Toimivat liikkumistasot linjojen viereen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o

Lämpötila Tuulensuunta Tuulen nopeus Suhteellinen kosteus Tiistai 23.05.2006 o 1 / 6 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUTOIMISTO Jokikatu 7 80220 Joensuu JOENSUN UKONLAHDEN SYVÄSATAMAN MELUMITTAUKSET TAUSTAA Mittaukset suoritettiin liittyen Ukonlahden syväsataman ympäristölupaan.

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen MÄÄRITELMÄ Työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,

Lisätiedot

Vammaissulkapalloa pelataan Kansainvälisen Sulkapalloliiton säännöin poikkeuksena seuraavat kohdat:

Vammaissulkapalloa pelataan Kansainvälisen Sulkapalloliiton säännöin poikkeuksena seuraavat kohdat: Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry Radiokatu 20 00240 Helsinki VAU:n SULKAPALLON SÄÄNNÖT 2011 Vammaissulkapalloa pelataan Kansainvälisen Sulkapalloliiton säännöin poikkeuksena seuraavat kohdat: 1.

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL 315 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys - 1/5

Kauppanimi: PLANATOL 315 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys - 1/5 Päiväys 14.08.2007 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PLANATOL 315 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1. 2012 Rovaniemi

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA 17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje asetukseksi Soveltamisalue asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten

Lisätiedot

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava

Teollisuushyllyt ja -kaapit. Tavaralle kuin tavaralle oma paikka. Työvälineiden ikä pitenee. Sovella-säilytysjärjestelmä on monipuolisesti muunneltava Tavaralle kuin tavaralle oma paikka Erilaiset hyllyt ja kaapit ovat tarpeen, jotta järjestys säilyy työpaikalla. Valikoimamme on runsas ja monipuolinen, joten esittelemme tällä aukeamalla tuoteperheet

Lisätiedot

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö

Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen tarvittavat apuvälineet ja niiden käyttö Apuvälineiden käytön tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä selviytymistä leikkauksen jälkeen. Leikattua alaraajaa saa

Lisätiedot

l ehallinvtoviral sto

l ehallinvtoviral sto Au l ehallinvtoviral sto Tösuojelun astuua ue 1 (5) Kittilän kunta Valtatie 15 99100 Kittilä Tösuojelun kuntahankevalvonta vuosina 2012-2015 Tösuojeluhallinnolla on kännissä vuodet 2012-2015 kestävä valtakunnallinen

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot