Tarkkuussilppuri FC 855. Käyttöohjekirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkkuussilppuri FC 855. Käyttöohjekirja"

Transkriptio

1 Tarkkuussilppuri FC 855 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 2 I Kesäkuu 2010

2 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC según la normativa de la 2006/42/EC DE EG-Konformitätserklärung PT Declaração de conformidade entsprechend der EG-Richtlinie 2006/42/EC conforme a norma da C.E.E. 2006/42/EC IT Dichiarazione CE di Conformità DA EF-overensstemmelseserklæring ai sensi della direttiva 2006/42/EC i henhold til EF-direktiv 2006/42/EC NL EG-Verklaring van conformiteit PL Deklaracja Zgodności CE overeenstemming met Machinerichtlijn 2006/42/EC wedlug Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC FR Déclaration de conformité pour la CEE FI EY : N Vaatimustenmukaisuusilmoitus conforme à la directive de la 2006/42/EC täyttää EY direktiivin 2006/42/EC EN We, DE Wir, IT Noi, NL Wij, JF-Fabriken - J. Freudendahl A/S FR Nous, Linde Allé 7 ES Vi, DK 6400 Sønderborg PT Me, Dänemark / Denmark DA Vi, Tel PL Nosotros, FI Nós, EN declare under our sole responsibility, that the product: ES declaramos bajo resposibilidad propia que el producto: DE erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: PT declaramos com responsabilidade próqria que o produto: IT Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: DA erklærer på eget ansvar, at produktet: NL verklaren als enig verantwoordelijken,dat het product: PL deklarujemy z pelną odpowiedzialnością, iż produkt: FR déclarons sous notre seule responsabilité que le produit: FI ilmoitamme yksin vastaavamme, että tuote: EN Model: DE Typ : IT Tipo : NL Type : FR Modèle : FC 855 ES modelo : PT Marca : DA Typ : PL Model : FI Merkki : EN to which this declaration relates corresponds to the relevant basic safety and health requirements of the Directive: ES al cual se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias básicas de la normativa de la y referentes a la seguridad y a la sanidad: 2006/42/EC 2006/42/EC DE auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG 2006/42/EC PT a que se refere esta declaração corresponde às exigencias fundamentais respectivas à segurança e à saúde de norma da C2006/42/EC IT E' Conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza a di tutela della Salute di cui alla Direttiva e sue successive modificazioni: DA som er omfattet af denne erklæring, overholder de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv sam: 2006/42/EC 2006/42/EC NL waarop deze verklaring betrekking heeft voldoet aan de van toepassing zijnde fundamentele eisen inzake veiligheid en gezondheid van de EG-machinerichtlijn no: 2006/42/EC PL dla którego się ta deklaracja odnosi, odpowiada właściwym podstawowym wymogom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dyrektywy Maszynowej: 2006/42/EC FR faisant l'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans la Directive de la: 2006/42/EC FI johon tämä ilmoitus liittyy, vastaa EY direktiivissä mainituja perusturvallisuus- ja terveysvaatimuksia (soveltuvin osin) sekä muita siihen kuuluvia EY direktiivejä: 2006/42/EC Konstruktion (Design) + Produktion (Production) Sønderborg, Jørn Freudendahl

3 ARVOISA ASIAKAS! ALKUSANAT Olemme kiitollisia siitä luottamuksesta, jota olet osoittanut ostamalla JF-STOLLkoneen. Toivomuksemme on tietenkin, että kone osoittautuu hyväksi investoinniksi Toivomme, että tulette olemaan tyytyväinen investointiin. Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja koneen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Koneen toimituksen yhteydessä olet varmasti jälleenmyyjältäsi saanut ohjeita koneen käytöstä, säädöstä ja huollosta. Tämä ensimmäinen tieto ei kuitenkaan korvaa tietoja tarkemmasta koneen toiminnoista ja oikeasta käytöstä. Tästä syystä käyttöohje on luettava huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa. Kiinnitä erityishuomio turvallisuusohjeisiin sekä turvallisuutta käsittelevään osaan. Käyttöohje on tehty niin, että tiedot on saatavissa käytännön mukaisessa järjestyksessä koneen vastaanottamisesta, koneen käytöstä aina huoltoon ja kunnossapitoon saakka. Tekstikappaleisiin kuuluu oikean työjärjestyksen osoittavat kuvat. Oikea ja vasen on määritelty koneen takana seisten ja ajosuuntaan katsottuna. Kaikki tämän käyttöohjeen ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot perustuvat julkaisuhetken tietoihin. Valmistaja pidättää oikeudet rakenteiden ja teknisten tietojen muuttamiseen ilman velvollisuutta muuttaa aiemmin toimitettuja koneita. PISF-138X-02 FC

4 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...6 ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ...6 KONEEN ESITTELY...6 TURVALLISUUS...9 Määritelmiä...10 Yleisiä turvallisuusohjeita...10 Suojusten lukituksen avaaminen...12 Traktorin valinta...12 Koneen kytkeminen ja irrottaminen...13 Säätö...14 Kuljetus...14 Työskentely...15 Koneen pysäköinti...15 Voitelu...16 Teroitus...16 Huolto...17 Kulutusosien vaihto...17 Koneen turvamerkinnät...19 TEKNISET TIEDOT KONEEN KYTKEMINEN TRAKTORIIN...22 HYDRAULIIKKA...22 ELEKTRONIIKKA...22 VETOLAITTEEN ASENTAMINEN...24 KONEEN IRROTUS JA KIINNITYS VARUSTEIDEN ASENTAMINEN...29 VAUNUN VETOLAITE...29 NOUKIN...30 PUHALLUSPUTKI JA OHJAUSLÄPPÄ SÄÄDÖT...33 NOUKIN...33 SILPPURIKELA JA TELAT...35 SILPUN PITUUDET...37 TERIEN VAIHTO JA SÄÄTÖ...38 TERIEN TEROITUS...39 Teroitus...40 Karkea teroitus...42 PERUUTUS...43 PISF-138X-02 FC

5 5. KONEEN PELTOKÄYTTÖ...44 YLEISOHJEITA...44 Karhon harvaointi ennen silppuamista...44 KULJETUSASENTO...45 KONEEN KÄYNNISTÄMINEN JA KÄYTTÖ...45 Käynnistys...45 Koneen tukkeutuminen KONEEN HUOLTO...48 YLEISTÄ...48 SUOJUKSET...49 TERIEN VAIHTO...49 RENGASPAINEET...49 KITKAKYTKIN...50 MUUTA...52 Telat...52 Sähkömoottorit...52 Noukkimen kierukan ketjun kiristin VOITELU OHJAUSKAAPELIT TALVISÄILYTYS VARAOSIEN TILAAMINEN KONEEN ROMUTTAMINEN...58 PISF-138X-02 FC

6 1. ESIPUHE 1. ESIPUHE ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ Tarkkuussilppuri FC 855 on ainoastaan tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön maatiloilla, eli: Tavanomaiseen peltokäyttöön, jossa tuoretta kasvustoa, kuten säilörehuksi käytettävää ruohoa tai kokoviljaa niitetään/kerätään karholta ja silputaan. Kone kytketään traktoriin, joka täyttää koneen asettamat vaatimukset, ja joka on riittävän suuri. Mikä tahansa muu käyttö ei ole asianmukaista käyttöä. Tällaisesta käytöstä aiheutuneet vauriot eivät kuulu takuun piiriin. Vastuun kantaa tässä tapauksessa ainoastaan käyttäjä. Edellytämme, että työ tehdään kohtuullisissa olosuhteissa, normaaleissa viljelyolosuhteissa ja että kivet ja muut esteet on poistettu pellolta. Asianmukaisella käytöllä tarkoitetaan myös, että valmistajan antamia ohjeita noudatetaan ja käytetään konetta muutenkin yleisesti hyväksytyllä tavalla. FC 855 tarkkuussilppuria saa käyttää, huoltaa ja kunnostaa ainoastaan sellainen henkilö, joka tuntee maatalouskoneet ja niiden käytön vaaratilanteet ja joka on lukenut käyttöohjeen. Seuraavia onnettomuuksien ehkäisyä koskevia ohjeita kuten myös muita työturvallisuutta ja liikennesääntöjä koskevia ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Valmistaja ei millään tavalla vastaa koneessa tehtyjen luvattomien muutoksien aiheuttamista vahingoista tai vaurioista. KONEEN ESITTELY FC 855 voidaan käyttää yksitellen tai yhdessä muiden koneiden kanssa. FC 855 koneen teho on suuri verrattuna muihin vastaaviin koneisiin, johtuen UPPER CUT -järjestelmän käytöstä. UPPER CUT mahdollistaa pienimmän mahdollisen tehohävikin materiaalia silputtaessa ja varmistaa näin traktorin tehon hyödyntämisen. Työtehoa on kuitenkin vaikea määritellä ja verrata, sillä teho ei ainoastaan riipu korjattavasta kasvustosta vaan myös siitä, miten karhoa on käsitelty ennen keräämistä tai silppuamista ja vielä lopuksi koneen silpun pituuden säädöstä. Jos lähdemme tarkkuussilppurista, jonka korjuuteho tuoreella, ei esikuivatulla, ruoholla on 100 tonnia tunnissa, on työtehon laskeminen mahdollista eri kuivaainepitoisuuksilla alla olevan taulukon mukaan. PISF-138X-02 FC

7 1. ESIPUHE K-ainepitoisuus Työteho K-ainepitoisuus 100% 18 tonnia/t Tuore ruoho, sateen kostuttama 15% 120 tonnia/t Ei esikuivattu ruoho 18% 100 tonnia/t Esikuivattu ruoho, ei puristemehua laakasiilossa 25% 72 tonnia/t Esikuivattu ruoho, ei puristemehua tornisiilossa 33% 55 tonnia/t Kuiva esikuivattu ruoho 50% 36 tonnia/t Hyvin kuiva olki 90% 20 tonnia/t Työtehon vaihtelu, tonnia/t kuiva-ainepitoisuudesta johtuen, voi olla monelle yllätys. Käytännössä halutaan käyttää mahdollisimman suurta ajonopeutta ilman, että koneeseen muodostuu tukoksia. Kasvuston määrä vaihtelee aina jonkin verran ja karhon haravoinnissa on ollut pakko tehdä käännös, muuttaa ajonopeutta tai ajosuuntaa. Tästä syystä on käytännöllistä jättää tehovaraa niin, ettei kone pääse tukkeutumaan karhon suurentuessa tai jatkuvasti säätää ajonopeutta vallitsevien olosuhteiden mukaan. Noukin ja syöttötelat ovat kummatkin suojatut ylikuormitukselta jos kone tukkeutuu ja kitkakytkin luistaa. Tarkkuussilppurissa on myös syötön peruutuslaitteisto joka mahdollistaa tukoksen poiston ilman ohjaamosta nousemista. Suosittelemme uudelle kuljettajalle, että ajonopeutta lisätään asteittain kunnes noukin tukkeutuu; tukos poistetaan peruutuslaitteistolla ja käytetään pienempää ajovaihdetta, jolla tukoksen riski voidaan välttää. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että syöttötelojen varokytkin jatkuvasti laukeaa. Jos näin tapahtuu, on noukkimen varokytkin säädettävä herkemmäksi. Sama koskee, jos traktorin ja koneen välinen päävarokytkin laukeaa tavallisissa olosuhteissa. Ellei noukin tukkeudu ensin, ei kone ole oikein säädetty. On kuitenkin olemassa vaara, että noukkimen varokytkimen momenttisäätöä muutetaan niin, että traktorin ja koneen välissä oleva kytkin laukeaa jatkuvasti. Päävarokytkin ei ole tarkoitettu jatkuvaan laukeamiseen vaan ainoastaan käynnistyksestä aiheutuvan huippukuormituksen tasoittamiseen tai jos koneeseen pääsee vieras esine. Sama koskee syöttötelojen kitkakytkintä. Päävarokytkin kuumenee luiston kestäessä pitemmän aikaa. Päävarokytkimen siirtämä voima on vähintään 10 kertaa suurempi kuin noukkimen varokytkimen siirtämä voima. PISF-138X-02 FC

8 1. ESIPUHE Noukkimen varokytkin on ainoa, joka näkyy traktorin ohjaamosta ja sen pitää tästä syystä laueta ensimmäisenä. Tottunut kuljettaja osaa sovittaa ajonopeuden materiaalin määrän mukaan ja tarvitsee näin pienemmän tehoreservin mutta saavuttaa hieman suuremman työtehon. Tarkkuussilppurin tekemän silpun pituutta voidaan säätää ja sovittaa materiaalin mukaan. Tavallisesti silpun pituutta lyhennetään kokoviljaa korjattaessa. Näin varmistetaan myös jyvien rikkoutuminen. Lyhyempi silpun pituus vaatii tietenkin enemmän tehoa ja tästä syystä työteho näyttää heikentyvän kokoviljaa korjattaessa verrattuna ruohon silppuamiseen vaikka vertaaminen on vaikeaa. Samoin tehon tarve kasvaa sitä mukaa kun terät kuluvat ja vastaterän asento näin muuttuu. Käyttökauden aikana terien teroitus ja vastaterien säätö on välttämätöntä. PISF-138X-02 FC

9 1. ESIPUHE TURVALLISUUS Yleisesti ottaen maataloudessa sattuu monta työtapaturmaa johtuen koneiden väärinkäytöstä ja liian heikosta opastuksesta. Henkilö- ja koneturvallisuus on tästä syystä merkittävä osa JF -tehtaan kehitystyötä. Haluamme näet turvata Sinun ja perheesi turvallisuus mahdollisimman hyvin, mutta se vaatii toimenpiteitä myös sinunkin puoleltasi. Tarkkuussilppuria ei voi valmistaa niin, että sen turvallisuus on ehdoton samanaikaisesti, kun se on tehokas työssään. Tämä tarkoittaa, että konetta käyttävät henkilöt erityisesti huomioivat sen seikan, että konetta käytetään oikein ja vältetään näin asettumasta alttiiksi turhille vaaratilanteille. Silppuri on, kuten mainittu, suunniteltu tiettyä käyttötarkoitusta varten, nimittäin: Rehukäyttöön tarkoitetun tuoreen kasvuston silppuaminen. Edellytämme, että työ tehdään kohtuullisissa olosuhteissa, normaaleissa viljelyolosuhteissa ja että kivet ja muut esteet on poistettu pellolta. Tämä vaatii opittua käyttöä, eli käyttöturvallisuus- ja käyttöohjeet on luettava ennen koneen kytkemistä traktoriin. Vaikka sinulla on ollut samantyyppinen kone aikaisemmin, on syytä lukea käyttöohjeet, koska kyseessä on oma turvallisuutesi. Konetta ei koskaan saa luovuttaa muille ennen kuin olet varmistanut, että koneen käyttäjällä on riittävät tiedot ja taidot. PISF-138X-02 FC

10 1. ESIPUHE MÄÄRITELMIÄ Koneessa olevissa varoitustarroissa ja käyttöohjeessa on useita varoitusmerkintöjä. Turvallisuusohjeissa on tiettyjä sääntöjä, joita on noudatettava henkilökohtaisen työturvallisuuden lisäämiseksi Suosittelemme, että turvallisuusohjeiden lukemiseen käytetään riittävästi aikaa ja niistä tiedotetaan mahdollisille muille koneen käyttäjille. Tätä merkkiä on käyttöohjeessa käytetty osoittamaan kunnossa pidettäviä turvallisuuden kannalta suoraan tai epäsuorasti tärkeitä kohtia. VARO: VAROITUS: VAARA: Sanaa VARO käytetään varmistamaan, että käyttäjä noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita tai käyttöohjeessa mainittuja ohjeita siitä, miten suojata itseään ja muita loukkaantumisia vastaan. Sanaa VAROITUS käytetään varoittamaan näkyvistä tai piilossa olevista vaaroista, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Sanaa VAARA käytetään kertomaan toimenpiteistä, joita lain mukaan on noudatettava itsensä ja muiden suojelemiseksi vakavilta vammoilta. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA Seuraavassa on lyhyesti esitetty ne turvallisuusohjeet, joiden tulisi olla käyttäjän yleisessä tiedossa. 1. Kytke aina voimanotto irti, kytke traktorin käsijarru ja pysäytä traktorin moottori ennen - koneen voitelua, - koneen puhdistusta, - minkä tahansa koneen osan purkamista, - koneen säätämistä 2. Aseta aina pyörien eteen ja taakse esteet ennen työskentelyä koneen alla 3. Älä käynnistä traktoria ennen kuin kaikki henkilöt ovat riittävän etäällä koneesta 4. Tarkista ennen traktorin käynnistämistä, että kaikki työkalut on poistettu koneen päältä 5. Varmista, että kaikki suojukset ovat oikein asennettu PISF-138X-02 FC

11 1. ESIPUHE 6. Älä käytä löysiä vaatteita koneen käytön aikana. Ne voivat tarttua koneen liikkuviin osiin 7. Varmista, että asetat askeleesi tukevasti putoamisen ja kaatumisen estämiseksi. 8. Älä muuta suojuksia tai käytä konetta jos jokin suojus puuttuu 9. Käytä aina valo- ja heijastinlaitteita ajettaessa pimeän aikaan yleisellä tiellä. 10. Käytä enintään 30 km/h kuljetusnopeuksia ellei koneessa ole merkitty muu sallittu nopeus 11. Kukaan ei saa oleskella käytössä olevan koneen lähettyvillä 12. Voimansiirtoakselia kytkettäessä on tarkistettava, että traktorin voimanoton pyörimisnopeus ja -suunta sopii koneeseen 13. Käytä aina kuulosuojaimia pitempiaikaisen työskentelyn aikana 14. Käytön tai kuljetuksen aikana ei kukaan saa oleskella koneen päällä. 15. Konetta ei saa käyttää muuhun, kuin tarkoituksenmukaiseen käyttöön 16. Älä käytä konetta jos lapsia oleskelee sen lähettyvillä 17. Traktorin ja koneen välissä ei saa oleskella koneen kytkemisen ja irrottamisen aikana 18. Älä koskaan käytä käsiä tai jalkoja materiaalin syöttämiseksi käynnissä olevaan koneeseen. 19. Älä koskaan yritä poistaa esim. tukosta käynnissä olevasta koneesta. 20. Jos materiaalia on poistettava, on voimanotto ensin kytkettävä pois päältä. Jos olet epävarma, on traktorin moottori pysäytettävä ennen materiaalin poistamista koneesta. PISF-138X-02 FC

12 1. ESIPUHE SUOJUSTEN LUKITUKSEN AVAAMINEN Kaikki koneessa olevat suojukset on varustettu lukituksella. Lukitukset varmistavat, ettei suojuksia avata ilman työkaluja. Koneessa käytetään kahta erilaista lukkotyyppiä. Kuvissa 1-1 ja 1-2 näkyy molemmat lukitustyypit sekä vastaavat lukitusta osoittavat turvatarrat. Kuva 1-1 Kuva 1-2 TRAKTORIN VALINTA Traktorin käyttöohjeessa olevia ohjeita on aina noudatettava. Ellei tämä ole mahdollista, on teknistä apua hankittava. Tarkkuussilppuria käytetään väh. 55 kw/75 hv:n (voimanottoteho) traktorilla enimmäistehon ollessa 92 kw/125 hv. Kone on suunniteltu käytettäväksi 540 tai 1000 r/min voimanotolla ja se toimitetaan tehtaalta 1 3/8 nivelakselilla, varustettuna 21 uraisella kytkentähaarukalla. Vaihtoehtona voidaan koneessa käyttää 6-uraista 1 3/8 nivelakselihaarukkaa. Työhön käytettävässä traktorissa pitää olla sopiva määrä ajovaihteita 5-8 km/h nopeusalueella. Traktorin hydrauliikan paineen pitää olla väh. 170 bar ja paineenrajoitusventtiilin laukaisupaine ei saa ylittää 210 bar. Seuraavat hydrauliikan venttiilit ovat tarpeen koneen varustuksesta riippuen: 1 kpl 1-toiminen vetopuomi 1 kpl 2-toiminen säädettävä vetolaite (lisävar.) On tärkeää, että traktorissa on suoraan akkuun kytketty 12 V:n liitin. Konetta käytettäessä, on traktorin ohjaamon ovet ja ikkunat pidettävä suljettuina. PISF-138X-02 FC

13 1. ESIPUHE KONEEN KYTKEMINEN JA IRROTTAMINEN On aina varmistettava, ettei kukaan oleskele koneen ja traktorin välissä konetta kytkettäessä ja irrotettaessa. Jos traktori vahingossa pääsee liikkumaan on olemassa vaara, että joku voi jäädä puristuksiin (katso kuva 1-3). On myös tärkeää, että irrottaminen tehdään tasaisella alustalla niin, ettei kone pääse liikkumaan loukkaantumisia tai esinevaurioita aiheuttaen. Kuva 1-3 On tarkistettava, että kone on suunniteltu traktorin voimanottonopeudelle ja pyörimissuunnalle (kts. kuva 1-4). Väärä pyörimisnopeus voi pitempiaikaisessa käytössä vaurioittaa konetta ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa osien sinkoutumisen puhallusputken kautta. On varmistettava, että voimansiirtoakseli on oikein kytketty, eli lukitustapit ovat ponnahtaneet ylös ja suojuksen pyörimisen estävä ketju on kiinnitetty molemmissa päissä Kuva 1-4 PR Voimansiirtoakselin on oltava oikein suojattu. Jos suojus on viallinen, on se heti vaihdettava. On tarkistettava, että kaikki hydrauliikkaliitokset on oikein tehty ja että ne ovat tiiviit. Lisäksi on tarkistettava, että kaikki letkut ja liitokset ovat ehjät ennen hydrauliikan käyttöä. Kun traktorin moottori pysäytetään on myös varmistettava, ettei hydrauliikkaletkuihin jää painetta siirtämällä hallintavipuja eteen ja taakse. Vuotava, paineen alainen hydrauliikkaöljy voi tunkeutua ihon alle ja aiheuttaa vakavia tulehduksia. Ihoa ja silmiä on aina suojattava öljysuihkeita vastaan (katso kuva 1-5). Jos, jostakin syystä, paineöljysuihke osuu Sinuun, on heti hakeuduttava lääkäriin. Kuva 1-5 PISF-138X-02 FC

14 1. ESIPUHE SÄÄTÖ TÄRKEÄÄ: Konetta säädettäessä on aina muistettava: - Kytkeä traktorin voimanotto pois päältä - Pysäyttää traktorin moottori. - Odottaa, että kaikki pyörivät osat ovat pysähtyneet. On tärkeää odottaa, että pyörivät koneen osat pysähtyvät ennen suojusten irrottamista. Tämä koskee erityisesti silppurikelan yläpuolella olevaa puhallusputkea. Jos silppurikelan teriä säädetään tai vaihdetaan, on tärkeää, että kela lukitaan puukiilalla. Terävät terät voivat helposti vaurioittaa sormia jos painava kela vahingossa pääsee pyörimään. Ennen koneen käyttöä on varmistettava, että syöttötelat ja silppurikela pääsevät vapaasti liikkumaan. Sen lisäksi tarkistetaan, että terät ovat ehjät ja paikoillaan. Terät on vaihdettava jos ne ovat vaurioituneet niin, etteivät ne myöhemmin aiheuta tukoksia tai metalliosien sinkoutumista koneesta. Säännöllisin välein on myös tarkistettava terien ja teräpulttien kuluneisuus ja noudatettava käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Koneen ensimmäisen käytön yhteydessä teräpultit asettuvat oikeille paikoilleen ja voivat jäädä löysiksi. Tästä syystä kaikki teräpultit on tarkistettava ja kiristettävä ensimmäisen käyttötunnin jälkeen. Kun puhallusputki nostetaan silppurikelan päälle on varmistettava, ettei kukaan oleskele lähettyvillä, johon putken pää voi osua. Lisäksi on putkea nostettaessa molemmin käsin pidettävä kiinni yläputkeen kiinnitetystä kaaresta. KULJETUS Käytä enintään 30 km/h kuljetusnopeuksia ellei koneessa ole merkitty muu sallittu nopeus Tarkista ennen kuljetusajoa perään kytketyllä vaunulla, että mekaaninen lukitus on käytössä. PISF-138X-02 FC

15 1. ESIPUHE Kuva 1-6 Kuva 1-6 Silppurin etuvarustus (noukin tms.), lukitaan mekaanisesti ennen kuljetusta. Säädösten mukaiset valo- ja heijastinlaitteet asennetaan oikealla tavalla. Tarkista silppuriin kytkettyjen valojen lisäksi myös perävaunun valo- ja heijastinlaitteet. Valo- ja heijastinlaitteet on aina myös pidettävä puhtaana. TYÖSKENTELY Ennen silppurin käytön aloittamista on varmistettava, ettei kukaan oleskele silppurin puhallusputken takana ja joka voi saada osuman puhallusputkesta sinkoutuvasta esineestä. Lisäksi on varmistettava, että kukaan ei oleskele vaunussa, johon rehu puhalletaan. Vaunussa olija voi tukehtua ruohosuihkuun tai saada osuman puhallusputkesta sinkoavasta metalliosasta. Jos syöttötelat tai silppurikela tukkeutuu, on voimanotto kytkettävä pois päältä, traktorin moottori pysäytettävä, pysäköintijarru kytkettävä ja odotettava, että kaikki pyörivät osat pysähtyvät ennen tukoksen tai vieraan esineen poistamista. Seuraavia seikkoja ei voi toistaa liian usein: Tukosta ei saa koskaan poistaa koneen ollessa käynnissä tai syöttää materiaalia noukkimeen käsin tai jaloin. On olemassa vaara, että käsi tai jalka tarttuu kiinni ja joutuu silppuriin seurauksena vakava loukkaantuminen tai kuolema. Tästä syystä kukaan ei saa oleskella silppurin välittömässä läheisyydessä käytön aikana. Tämä koskee erityisesti lapsia, jotka eivät ymmärrä vaaraa. KONEEN PYSÄKÖINTI Muista asettaa puupalikat pyörien eteen ja taakse jos kone voi päästä liikkumaan. Muista kytkeä irti hydrauliikkaletkut ennen traktorin pois ajamista. PISF-138X-02 FC

16 1. ESIPUHE VOITELU Voitelu- ja huoltotoimenpiteiden aikana koneen parissa saa työskennellä ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Tämä vähentää sormien puristuksiin jäämisen vaaraa ja ettei kukaan vahingossa pyöritä koneen osia työskentelyn aikana. On varmistettava, että voimansiirto on kytketty pois, että traktorin moottori on pysäytetty ja että pysäköintijarru on kytketty ennen koneen puhdistamista, voitelua tai säätöä TEROITUS Siirto teroitusasentoon ja siitä pois tehdään vasta seuraavien toimenpiteiden jälkeen: - Pysäytä traktorin moottori. - Kytke pysäköintijarru. - Odota, että kaikki pyörivät osat ovat pysähtyneet. Tiettyjä suojuksia on irrotettava ennen kuin kelan pyörimissuuntaa voidaan vaihtaa terien teroittamiseksi. Koska käytössä on sekä ketju- että hihnavoimansiirtoja, on käsien loukkaantuminen mahdollista, elleivät pyörivät osat ole pysähtyneet ennen suojusten poistamista. Teroitus tehdään seuraavien toimenpiteiden jälkeen: 1. On tarkistettava, että hiomakivi on ehjä ja että teroituslaitetta voidaan helposti siirtää edestakaisin. 2. Teroituslaitteen takana oleva suojus lasketaan alas niin, että silppurikelaan päästään hyvin käsiksi. 3. Hiomakivi säädetään ja teroituslaitteen suojus asetetaan paikalleen. 4. Silppurikelan voimansiirron suojus irrotetaan ja kelan pyörimissuunta vaihdetaan. 5. Suojus asennetaan uudelleen paikalleen ja tarkistetaan, ettei kukaan muu oleskele läheisyydessä. 6. Käynnistä traktori uudelleen ja anna sen käydä joutokäynnillä. 7. Teroita suurta varovaisuutta noudattaen. Teroituksen aikana on aina käytettävä suojalaseja silmävaurioiden estämiseksi. Teroituksen jälkeen traktorin moottori pysäytetään, pyörimissuunta muutetaan ja kaikki suojukset asennetaan. MUISTA: Terien teroitus tehdään vasta kun kaikki suojukset ovat paikallaan! PISF-138X-02 FC

17 1. ESIPUHE HUOLTO Noin 2 päivän käytön jälkeen kaikki mutterit ja ruuvit kiristetään. Tämä koskee erityisesti silppurikelan teräpultteja. Varmista, että asennetut varaosat kiristetään oikeaan kiristysmomenttiin. Hydrauliikkaletkut tarkistetaan ennen koneen ensimmäistä käyttö ja sen jälkeen väh. kerran vuodessa. Tarpeen vaatiessa letkut vaihdetaan uusiin. Letkut vaihdetaan kuuden vuoden välein, johon kuuluu enint. 2 vuoden varastointiaika. Letkuja vaihdettaessa on varmistettava, että letkut ovat ominaisuuksiltaan saman arvoiset kuin alkuperäisetkin. Kaikissa letkuissa on valmistustiedot. KULUTUSOSIEN VAIHTO Terät, teräpultit ja vastaterät valmistetaan korkealuokkaisesta, karkaistusta teräksestä. Lämpökäsittelyn avulla materiaalista tulee kovaa ja sitkeää, joka kestää äärimmäisiä kuormituksia. Jos terä, teräpultti tai vastaterä vaurioituu, on ne vaihdettava uusiin, JF-STOLL alkuperäisosiin käyttövarmuuden optimoimiseksi. Terät ja teräpultit tarkistetaan käyttökauden aikana päivittäin. Erikoisteräpultit kiristetään momenttiavaimella 40 kgm kireyteen. Min. 12 mm Kun terät ovat kuluneet enint. 8 mm tai n. 12 mm tasaisen pinnan yläpuolelta, on ne vaihdettava (kts. kuva 1-6). Kuva 1-6 PR Terien, teräpulttien ja vastaavien vaihdon jälkeen on tarkistettava, ettei työkaluja ole jäänyt koneen päälle. PISF-138X-02 FC

18 1. ESIPUHE PISF-138X-02 FC

19 1. ESIPUHE KONEEN TURVAMERKINNÄT Edellisellä sivulla olevat turvatarrat on sijoitettu koneeseen edellisen sivun piirroksen mukaan. Ennen koneen käyttöönottoa on tarkistettava, että kaikki tarrat ovat paikoillaan; elleivät ole, on puuttuvat tarrat hankittava. Tarrojen merkitys on seuraava: 1. Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet. Tämä on muistutus siitä, että koneen mukana seuraavat ohjeet on luettava, jotta varmistetaan koneen oikea käyttö sekä estetään turhat onnettomuudet ja koneen rikkoutumiset. 2. Pysäytä traktorin moottori ja poista virta-avain ennen koneeseen koskemista. Muista aina pysäyttää traktorin moottori ennen voitelu-, säätö- tai korjaustoimenpiteitä. Poista myös virta-avain traktorista niin, ettei kukaan pääse käynnistämään traktoria ennen kuin työ on valmis. 3. Lapset. Älä koskaan anna lasten oleskella koneen lähellä käytön aikana. Erityisesti pienillä lapsilla on tapana tehdä odottamattomia asioita. 4. Ketjukäyttö Tämän suojuksen alla on yksi tai useampi koneen osia käyttävää ketjua. Varmista, että traktorin moottori on pysäytetty ennen suojuksen avaamista. 5. Puristusvaara Koneen useassa kohdassa on vaara, että esim. sormet jäävät puristuksiin. Ole varovainen koneen ollessa kytkettynä traktoriin ja valmiina käyttöön. On suuri vaara, että koneeseen tarttunut kehon osa voi jäädä pysyvästi toimintakyvyttömäksi. 6. Muista suojukset terien teroituksen aikana. Muista lukita KAIKKI suojukset teroitusvalmisteluiden jälkeen ja ennen varsinaisen teroituksen aloittamista. 7. Pysäytyksen jälkeen pyörivät osat. Koneen osat jäävät pyörimään voimanoton irtikytkemisen jälkeen jopa 2 minuutin ajan. Odota, kunnes terät ovat täysin pysähtyneet ennen suojusten nostamista tarkistusta ja huoltoa varten. 8. Varo pyöriviä osia! Kukaan ei saa oleskella käytössä olevan noukkimen tai syöttötelojen lähettyvillä. Pysäytä ensin traktorin moottori. 9. Käyttökierrosnopeus ja pyörimissuunta Tarkista, että voimanotto pyörii oikealla nopeudella ja että se pyörii oikeaan suuntaan. Väärä pyörintänopeus tai -suunta rikkoo koneen ja voi aiheuttaa henkilövahinkoja. 10. Enint. 210 bar. Varmista, ettei hydrauliikan komponentteihin kohdistu yli 210 bar in paine, sillä muuten on olemassa komponentin rikkoutumisvaara. Tällöin sinä ja muut henkilöt voivat loukkaantua sinkoilevista esineistä tai paineöljyn suihkusta. 11. Silppuriroottorin nivelakseli Silppuriroottorin käytölle on olemassa vaihtoehtoinen voimanottoakseli. Tätä akselia käytetään osaksi kun silppurikelaa pyöritetään taaksepäin ja osaksi pyöritettäessä kelaa vastakkaiseen suuntaan teroituksen aikana. Varmista, että nivelakseli asennetaan oikein voimanottoakselin näiden toimenpiteiden aikana. 12. Muista kuljetuslukitus. Muista aina kytkeä kuljetuslukitus ennen yleisellä tiellä ajoa. Lukitusjärjestelmän vika tai tahaton hallintalaitteen käyttö voi aiheuttaa koneen kääntymisen työasentoon kuljetuksen aikana. Tämä voi aiheuttaa vakavia henkilö- ja esinevahinkoja. PISF-138X-02 FC

20 PISF-138X-02 FC ESIPUHE

21 1. ESIPUHE TEKNISET TIEDOT TEKNISET TIEDOT FC 855 Noukkimen leveys 1,8 m Suositeltu vähimmäisteho 55 kw / 75 hv Enimmäisteho 92 kw/125 hv Työteho (*) tonnia/h Silppurikelan leveys 0,72 m Silppurikelan pyörimisnopeus 1600 r/min Teriä, vakio 24 kpl HD -terät Vakio Teroituslaite Hiomakivi Pyör.suunnan vaihto ter. ajaksi Vakio Teoreettinen silpun pituus, vakio Käännettävä vastaterä, pinnoitettu Vakio Syöttöteloja 4 kpl Syöttötelojen takaisinpyöritys Vakio, sähköinen Sähköllä toimivat säädöt Puh.putken kääntö, ohjausläppä ja peruutus Hydrauliset toiminnot Noukkimen nosto Puhallusputken kääntökulma 180 astetta Noukin, voiteluvapaa Vakio Paino noukkimella kg Enimmäispituus 4,1 m Enimmäisleveys noukkimella 2,5 m Enimmäiskorkeus 3,6 m Vakiorengaskoko 23-10,5 x 12 Nivelakselin vapaakytkin Vakio Nivelakselin kitkakytkin Vakio, 1050 Nm Noukkimen teräspyörät Vakio Noukkimen kumipyörät Lisävaruste Vetokoukku, säädettävä Lisävaruste (*) Kuiva-ainepitoisuudesta, silpun pituudesta, materiaalista ja määrästä riippuen Oikeudet rakenteen ja teknisten tietojen muutoksiin pidätetään. PISF-138X-02 FC

22 2. KONEEN KYTKEMINEN TRAKTORIIN 2. KONEEN KYTKEMINEN TRAKTORIIN HYDRAULIIKKA Koneen käyttö vaatii yksitoimisen hydrauliikan liittimen lisänoston sylinterille ja kuljetuslukitukselle. Lisäksi tarvitaan yksi kaksitoiminen liitin hydrauliselle vetokoukulle (lisävar.). ELEKTRONIIKKA A B C PR PR Kuva 2-1 Kuva 2-2 Kuva 2-1 Sähkömoottorit (A, B ja C) käyttävät takaisin pyöritystä, puhallusputken kääntöä ja ohjausläppää. Kuva 2-2 Moottoreita ohjataan traktorin ohjaamon asennettavasta ohjausyksiköstä. C A B Kuva 2-3 Kuva 2-3 Pidike A asennetaan sopivaan kohtaan ohjaamossa ja ohjausyksikkö B kiinnitetään pidikkeeseen. PISF-138X-02 FC

23 2. KONEEN KYTKEMINEN TRAKTORIIN 2-napainen naaraspuolinen liitin C asennetaan kojetauluun ellei sellainen ole valmiina. Liittimen johdin liitetään suoraan akkuun kytkemällä sulakerasialla varustettu johdin plusnapaan (muista, että sulakkeen paikka on mahdollisimman lähellä akkua). Tämän jälkeen voidaan ohjausyksikön 2-napainen johdin kytkeä virtaliittimeen. VARO: On hyvin tärkeää sähköjärjestelmän toimivuuden kannalta, että johtimet ovat hyvin liitetyt akun plus- ja miinusnapoihin. Emme suosittele johtimien liittämistä esim. valojohtimiin sillä johtimien poikkipinta-ala on tavallisesti liian pieni tarvittavalle virralle. PR Kuva 2-4 Kuva 2-4 Traktorin ohjaamon taakse asennetaan ohjausyksikön 7-napainen pistorasia mukana seuraavilla kiinnitystarvikkeilla. Tämän jälkeen voidaan koneen 7-napainen pistoke kytkeä pistorasiaan. Tämän jälkeen on helppo irrottaa ohjaamossa olevat sähkölaitteet kun niitä ei tarvita. VARO: Kun sähkölaitteistoa ei käytetä pitempään aikaan säilytetään ne kuivassa tilassa ja koneen pistoke suljetaan muovipussiin tai asetetaan suojuksen alle. PISF-138X-02 FC

24 2. KONEEN KYTKEMINEN TRAKTORIIN VETOLAITTEEN ASENTAMINEN PR Kuva 2-5 Kuva 2-5 Vetolaite kytketään traktorin 3-pistenostolaitteeseen ja asennetaan niin, että poikittaispuomi on mahdollisimman lähellä traktorin rengasta. Käyttö tukevoituu ja vetolaite rasittaa tällöin traktorin nostolaitetta vähiten. Vetovarsien sivurajoittimet lukitaan niin, että vetolaite on mahdollisimman suorassa asennossa traktorin takana. Kun vetolaite on kytketty, asennetaan voimansiirtoakseli. Kuva 2-6 Kuva 2-6 Traktorin ja koneen voimanottotappien pitää olla samansuuntaiset, eli niiden välinen kulma pitää olla mahdollisimman lähellä 0. Vetolaite säädetään niin, että voimansiirtoakseli on käyttöasennossa enintään 10 yli tai alle vaakasuoran asennon. Kulmavaihteen (sisään menevä) voimanottoakseli on tällöin enintään 100 mm traktorin voimanottoakselia alempana tai ylempänä. Vetolaitteessa on vetokoukku vakiona. Jos vaunussa on haarukkavetolaite, käännetään levy vetokoukkuineen eteenpäin, jolloin reiällinen levy kääntyy taaksepäin. PISF-138X-02 FC

25 2. KONEEN KYTKEMINEN TRAKTORIIN PR Kuva 2-7 Kuva 2-7 A. Vaijeri 1 pujotetaan etuvarren lävitse. B. Etuvarsi 2 asennetaan L-varteen 3. C. Vaijeri kiinnitetään lukitukseen 4 ja säädetään oikeaan pituuteen - 11 mm. Vaijerin pitää olla kireä niin, että alin lukitus voidaan painaa kokonaan sisään. D. Vetovarsien tapit 6 asennetaan niin, että vetolaite tulee mahdollisimman lähelle traktoria. Takimmaisia reikiä käytetään, kun vetovarret ovat pitkät. Etummaisia reikiä käytetään, kun vetovarret ovat lyhyet. E. Voimansiirtoakselin 7 pituus sovitetaan jonka jälkeen akseli asennetaan. PR Kuva 2-8 Kuva 2-8 Voimansiirtoakselin pituus sovitetaan niin, että: limitys on väh. 200 mm työskentelyasennossa. profiiliputket eivät pohjaa missään asennossa, väh. 30 mm:n välys. nivelakselin puolikkaat ovat väh. 200 mm sisäkkäin akselin pisimmässä asennossa. PISF-138X-02 FC

26 2. KONEEN KYTKEMINEN TRAKTORIIN PR Kuva 2-9 Kuva 2-9 Akselia lyhennettäessä, on kaikkia neljää putkea lyhennettävä yhtä paljon. Muista poistaa särmät katkaistuista putkista. Puhdista lika ja purut sekä voitele profiiliputket ennen uudelleen asennusta. F. Kulmavaihteen ja koneen välisessä akselissa on kitkakytkin, joka estää koneen ylikuormituksen käytön aikana. Ennen ensimmäistä käyttökertaa on kytkintä kokeiltava. Katso kitkakytkimen kohtaa kappaleessa 6 HUOLTO G. Vetolaite kytketään traktorin vetovarsiin. L-varsi 3 liitetään vetolaitteeseen 5. Lue traktorin käyttöohje, koskien työkoneiden kytkemistä traktorin hydrauliikkaan ja noudata niitä. Haluamme erityisesti muistuttaa siitä, jos traktorissa on työntövarren kautta toimiva painonsiirto, on painonsiirto kytkettävä pois päältä tai työntövarren on kytkettävä kiinteään kohtaan traktorissa. Ellei painonsiirtoa kytketä pois päältä, voi seurauksena olla, että nostolaite alkaa nostaa vaikka hallintavipuun ei kosketa. Painonsiirto voi myös olla syynä voimakkaaseen nostolaitteen ravistamiseen. PISF-138X-02 FC

27 2. KONEEN KYTKEMINEN TRAKTORIIN KONEEN IRROTUS JA KIINNITYS Kuva 2-10 Kuva 2-10Konetta kytkettäessä, vetolaite lasketaan alas ja ajetaan vinosti konetta kohti, kunnes vetokuula osuu koneen kytkentäpesään. Tämän jälkeen vetolaite nostetaan ylös ja koneen etuveto on kytketty. Tämän jälkeen traktoria ajetaan eteenpäin, kunnes vetolaitteen ulkopuolella oleva kiinnitys lukkiutuu koneeseen. Voimansiirtoakseli irrotetaan pidikkeestään ja kytketään kulmavaihteeseen. Puhallusputken kääntöyksikkö liitetään traktoriin ja kone on käyttövalmis. Koneen irti kytkeminen aloitetaan irrottamalla puhallusputken kääntöyksikkö sekä voimansiirtoakseli traktorista. Laske vetovarret alas, kunnes kone seisoo tukevasti maata vasten. Nyt etummaisen vetokohdan lukitus voidaan avata vetämällä vaijerista. Kun vetolaite uudelleen nostetaan samalla, kun vaijerista vedetään, kone vapautetaan vetolaitteen etupuomista ja traktori voidaan ajaa pois. Jos lukitus ei avaudu, on vaijerin pituus tarkistettava. Kun ajetaan koneen luota pois varmistetaan, ettei vaunu osu koneeseen. HUOM: Kone lasketaan maata vasten, ennen kuin lukitus voidaan avata. PISF-138X-02 FC

28 2. KONEEN KYTKEMINEN TRAKTORIIN PR Kuva 2-11 Kuva 2-11Jos käytetään ainoastaan yhtä vaunua niin, että silppuri on kytkettävä ja irrotettava jokaista kuormaa kohti, on etu, jos vetolaitteen etuosan liike on suurempi ja takaosan liike pienempi. Tällöin koneen poimiminen on helpompaa ilman, että vaunu koskettaa maata. Etuosan suurempi liike saadaan aikaan asentamalla työntövarsi korkealle traktorissa ja matalalle koneessa. PR Kuva 2-12 Kuva 2-12Jos käytetään useampaa vaunua, jotka on kytkettävä ja irrotettava jokaista kuormaa kohti, on etu, jos vetolaitteen takaosan liike ylös ja alas on suurempi. Tällöin koneen poimiminen on helpompaa ilman, että kone koskettaa maata. Takaosan suurempi liike saadaan aikaan asentamalla työntövarsi matalalle traktorissa ja korkealle koneessa. PISF-138X-02 FC

29 3. VARUSTEIDEN ASENTAMINEN 3. VARUSTEIDEN ASENTAMINEN Ensiasennus tehdään helpoimmin korjaamossa, jossa alusta on tasainen. Peruskone kytketään kuitenkin aina oikealla tavalla traktoriin kohdan 2 KYTKENTÄ TRAKTORIIN mukaisesti ennen varusteiden ja lisälaitteiden asennusta. VAUNUN VETOLAITE Kuva 3-1 Kuva 3-1 Vaunu kytketään joko vetolaitteeseen tai -koukkuun. Kuva 3-2 Kuva 3-2 Kun vaunu kytketään vetolaitteeseen se lasketaan alas niin, että vetokoukku asettuu perävaunun vetosilmukan alapuolelle. Traktori peruutetaan vaunua kohti ja vetokoukku nostetaan ylös. Kun vetokoukku on lukkiutunut, on vaunu kytketty. Kun vaunu irrotetaan, vedetään lukitusnarusta samalla kun vetolaite lasketaan alas, kunnes vaunu on seisontatukensa varassa. Traktori ja kone ajetaan eteenpäin. PISF-138X-02 FC

30 3. VARUSTEIDEN ASENTAMINEN A B PR Kuva 3-3 Kuva 3-3 Koneeseen voidaan lisävarusteena asentaa sivusuunnassa säädettävä perävaunun vetolaite. Se asennetaan kiinnikkeeseen A tai kiinteä vetolaite, joka asennetaan 3- pistekiinnitteiseen vetolaitteeseen B. NOUKIN B A PR Kuva 3-4 Kuva 3-4 Noukin siirretään kannatinpyörien varassa konetta kohti niin, että tapit A osuvat haarukkaan. Tapit (2 kpl) asennetaan noukkimen lukitsemiseksi peruskoneeseen. Kevennysmekanismi kiinnitetään noukkimeen kohdassa B. PISF-138X-02 FC

31 3. VARUSTEIDEN ASENTAMINEN PR Kuva 3-5 Kuva 3-5 Noukkimen ketjukäyttö asennetaan. PUHALLUSPUTKI JA OHJAUSLÄPPÄ A B A PR Kuva 3-6 Kuva 3-6 Kun puhallusputki on asennettu ja säädetty, asennetaan valmiiksi koottu kääntölaitteisto kuvan mukaan. Putken kääntövarsi A siirretään säätölaitteiston päälle ja kootaan. Tämän jälkeen asennetaan moottorin kiinnike B ja kiristetään. Voitele kääntölaippa ja tarkista, että puhallusputki kääntyy ilman takertelua. TÄRKEÄÄ: Voitele kääntölaippa huolellisesti samalla kun putkea käännetään käsin rasvan levittämiseksi yli koko laipan. PISF-138X-02 FC

32 3. VARUSTEIDEN ASENTAMINEN A B PR Kuva 3-7 Kuva 3-7 Myös ohjausläpän B sähkömoottori A asennetaan. D E C PR Kuva 3-8 Kuva 3-8 Ohjausläpässä on kolme asennusmahdollisuutta: C, D ja E. Koneen 7-napainen pistoke kytketään traktorin ohjaamon takaosassa olevaan pistorasiaan osan 2 KYTKENTÄ TRAKTORIIN kohdassa ELEKTRONIIKKA mainitulla tavalla. Tarkista, että puhallusputken oikea/vasen kääntö sekä ohjausläpän ylös/alas säätö toimivat ohjausyksikön monitoimivipujen merkintöjen mukaan. Elleivät merkinnät ja liikkeet pidä paikkansa vaihdetaan ko. moottorin/moottoreiden pistokkeita liikkeiden muuttamiseksi päinvastaiseksi. PISF-138X-02 FC

33 4. SÄÄDÖT 4. SÄÄDÖT NOUKIN PR a Kuva 4-1 Kuva 4-1 Noukkimessa on teräksiset kannatinpyörät, joiden korkeutta voidaan säätää. Noukinpiikkien korkeus pyritään säätämään niin, että piikit eivät raavi ja sekoita maata rehuun eikä toisaalta jätä materiaalia pellon pinnalle. Valmistaja suosittelee, että piikkien ja maan pinnan väliin jää mm:n väli. Kuva 4-2 Kuva 4-2 Kevennysjousia kiristetään säätöruuvilla A, kunnes noukkimen pintapaine vastaa enintään 30 kg:n painoa. Tämä tarkistetaan helpoimmin seisomalla noukkimen edessä ja nostamalla kaaresta samalla pintapainetta arvioiden. Rajoitinvarren B, pitää olla keskiasennossa, kun kone seisoo tasaisella alustalla niin, että noukin vapaasti pääsee nousemaan ja laskemaan hieman sekä seuraamaan pellon pintaa. PISF-138X-02 FC

34 4. SÄÄDÖT Kuva 4-3 Kuva 4-3 Säätö tehdään vastakkaisella puolella ripustuksen sylinterin kohdalla, katso kuva 4-3. Noukkimen siirtokierukassa on kitkakytkin. Kierukan kitkakytkin on säädetty laukeamaan ennen koneen muita kitkakytkimiä. Suurin teho saavutetaan käyttämällä ajonopeutta jolla kierukka ei tukkeudu. Jos kierukka tukkeutuu, on kone pysäytettävä ja käytettävä takaisinpyöritystä tukoksen poistamiseen. Katso lisäohjeita osasta 5 KONEEN KÄYTTÖ. Jatkuva ja tasainen materiaalin syöttö noukkimelle ja kierukalle estää parhaiten pitkien pysähdysten aiheuttavien tukosten syntymisen. Mukana traktorissa on aina pidettävä ylimääräisiä kierukan kytkimen kitkalevyjä. Jos kytkin on lauennut useamman kerran kitkapinta kuluu ja momentin siirtokyky heikkenee. Tästä syystä voi olla tarpeen vaihtaa kitkalevyt mutta on muistettava, että lukumäärän ja laadun pitää olla sama. PISF-138X-02 FC

35 4. SÄÄDÖT SILPPURIKELA JA TELAT F C D D A X PR Kuva 4-4 Kuva 4-4 Kelan terien ja vastaterän väli A tarkistetaan säännöllisesti mukana seuraavan rakotulkin avulla. Väli pyritään säätämään 0,5 mm:iin. Jos väliä on säädettävä, löysätään kelan molempia laakerikannattimia B ja niitä säädetään ruuveilla C. Kun säätö on tehty ja väli tarkistettu, kiristetään laakerikannattimien pultit D momenttiavaimella 270 Nm:n kireyteen. Koneessa on sileän telan kaavin E. Kaavin on asennettu yllä mainitun käännettävän vastaterän yhteyteen. Kaavinta asennettaessa, se säädetään mahdollisimman lähelle sileää telaa E, välin X pitää olla 0,25-0,5 mm ja pultit F kiristetään momenttiavaimella Nm:n kireyteen. A B PR Kuva 4-5 Kuva 4-5 Kaavin irrotetaan avaamalla ruuvit F (kuvassa 4-4), jotka myös kiinnittävät vastaterän. Tämän jälkeen kaavin ja vastaterä voidaan vetää ulos silppurikammion sivussa olevasta aukosta A. Sormitelan jouset B löysätään ensin tai irrotetaan tilan saamiseksi. Jos vastaterä on kulunut, voidaan se mahdollisesti kääntää. PISF-138X-02 FC

36 4. SÄÄDÖT Max. 3 mm G PR Kuva 4-6 Kuva 4-6 Sileän telan ja sormitelan etäisyyden pitää olla enint. 3 mm. Väli säädetään pulteilla G silppurikammion molemmin puolin. PR Kuva 4-7 Kuva 4-7 Tietyissä olosuhteissa voi kasvijätettä (roskia) kertyä karhennetulle alueelle, katso nuoli kuvassa 4-7 ja se voi johtaa teloja käyttävän voimansiirron ylikuormitukseen. Tarkista tämä kohta 8 käyttötunnin välein ja poista mahdolliset kertymät. Tarkista ja säädä tarpeen mukaan kaapimen ja sileän telan välistä etäisyyttä, katso kuva 4-4. Tarkistusväliä voi pidentää kun koneella on ajettu kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. PISF-138X-02 FC

37 4. SÄÄDÖT SILPUN PITUUDET Silpun pituus riippuu kahdesta seikasta: PR Kuva 4-8 Kuva 4-8 Kaikki silpun pituuden voidaan kaksinkertaistaa poistamalla joka toinen terärivi. 1) Terien määrä kelan kehällä. Kaikki silpun pituuden voidaan kaksinkertaistaa poistamalla joka toinen terärivi. A1 B C PR Kuva 4-9 Kuva 4-9 2) Syöttönopeus, jota säädetään vaihtamalla seuraavat hammaspyörät: Hammaspyörä nro Hampaita Z X A X A A X 36 PISF-138X-02 FC

38 4. SÄÄDÖT Alla olevassa taulukossa näkyy teoreettinen silpun pituus yllä mainittuja hammaspyöriä yhdistelemällä: Kuva 4.8 noukkimelle (vakio) 24 terää A1 A2 A3 B C 5,7 mm ,2 mm *8,5 mm ,0 mm ,0 mm ,3 mm *16,6 mm * Vakio silpun pituus TERIEN VAIHTO JA SÄÄTÖ Yksittäisiä teriä vaihdettaessa asetetaan terät samalle etäisyydelle vastaterästä kuin muutkin terät. Jotta voidaan varmistaa, että kela on tasapainossa voi olla tarpeen vaihtaa vastakkaisella puolella oleva terä, sillä käytetty terä painaa vähemmän kuin uusi. Vaikka teräpulteissa ei näkyisikään vaurioita on ne kuitenkin aina vaihdettava terien kanssa sillä niitä on mahdollisesti kuormitettu liikaa. VARO: Tarkista terän etäisyys vastaterästä (0,5 mm) mukana seuraavalla rakotulkilla ennen ja jälkeen pulttien lopullista kiristämistä. VAROITUS: Terien vaihdon yhteydessä saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä teräpultteja. Erikoisteräpultit kiristetään momenttiavaimella 400 Nm kireyteen (n. 40 kgm) tai mukana seuraavalla avaimella voimalla, joka vastaa n. 40 kg:n painoa. Min. 12 mm Kuva 4-10 PR Kuva 4-10Kun terät ovat kuluneet enint. 8 mm tai ensimmäiseen taivutukseen tai n. 12 mm toisesta taivutuksesta, on terät vaihdettava. PISF-138X-02 FC

39 4. SÄÄDÖT VAARA: Kun kelan kaikki terät ovat loppuun kuluneet ja kela on säädetty vastaterää kohti, on se siirrettävä taaksepäin ennen uusien terien asentamista. Muuten on olemassa vaara, että uudet terät koskettavat vastaterää kelan pyöriessä. Ø PR Kuva 4-11 Kuva 4-11Uusia teriä asennettaessa ne vedetään ulos niin, että kelan ulkohalkaisija on 480 mm (kelan putkesta terän kärkeen = 156 mm). TERIEN TEROITUS Silppurikelan nivelakselin vaihdon, joko käytön tai teroituksen voimanottoon saa tehdä ainoastaan koneen ja silppurikelan ollessa pysähdyksissä. Kela saa pyöriä ainoastaan, kun teroituslaite on käyttöasennossa. Ennen teroitusta tarkistetaan, että: - hiomakivi on ehjä. - teroituslaitetta voi helposti siirtää edestakaisin. - teroituslaite on samansuuntainen kelan kanssa. Teroituslaite on oikein säädetty tehtaalla eikä sitä tavallisesti ole syytä muuttaa. Jos laite on ollut irti koneesta tehdään säätö sivuohjainten soikeiden reikien avulla. Säädön jälkeen pultit kiristetään huolellisesti. Hiomakiven painetta teriä vasten säädetään hiontakahvaa painamalla. Tavallisesti terät teroitetaan kerran päivässä - vältä liiallista teroittamista. VARO: Suojaa silmiäsi - käytä aina suojalaseja teroituksen aikana. Teroituksen aikana teroituslaitteen peittävä suojus on pidettävä kiinni. PISF-138X-02 FC

40 4. SÄÄDÖT TEROITUS 1. Teroituslaitteen päällä oleva suojus avataan. PR Kuva 4-12 Kuva Teroituslaitteen ja kelan välinen suojus lasketaan alas niin, että laitteen ja kelan välinen tila avautuu. A PR Kuva 4-13 Kuva Hiomakivi säädetään niin, että se on 2-3 mm irti teristä kääntämällä kahvasta A. PISF-138X-02 FC

41 4. SÄÄDÖT Kuva 4-15 Kuva 4-16 Kuva Kuva 4-16 Kelan nivelakseli liitetään toiseen, vapaaseen kelakammion VO-akseliin. Nivelakseli lukitaan asentoon 2, jolloin kela pyörii vastakkaiseen suuntaan. 5. Sulje kaikki suojukset. 6. Käynnistä traktorin moottori ja anna käydä joutokäynnillä. A PR Kuva 4-17 Kuva Tartu kahvaan A ja käännä kahvaa sivulle sopivalla voimalla niin, että hiomakivi koskettaa teriä. Vedä kiveä jatkuvalla liikkeellä koko kelan leveydellä ja takaisin. Lisää hieman puristusta ja tee teroitusliike uudelleen koko kelan leveydellä. 8. Kun teroitus on tehty, siirretään kahva sisään konetta kohti. Traktorin moottori pysäytetään. Kun kela on pysähtynyt nostetaan suojus laitteen ja kelan välissä paikalleen. Kelan nivelakseli muutetaan alkuperäiselle akselitapille koneen käyttämiseksi silppuamiseen. VAROITUS: MUISTA, että teroitus tehdään ainoastaan kun suojukset ovat KIINNI. PISF-138X-02 FC

42 4. SÄÄDÖT Varmuuden vuoksi tarkistetaan terien ja vastaterän väli uudelleen rakotulkin avulla. Tarkista hiomakiven kuluneisuus säännöllisesti. Jos kivi on kulunut 10 mm:n vahvuiseksi se vaihdetaan. KARKEA TEROITUS Max. 5 mm PR º Kuva 4-18 Kuva 4-18Turhan käytön aikaisen tehon kulutuksen ja hiomakiven erityisen suuren kulumisen välttämiseksi tehdään karkea teroitus tai terien suoristus kun terän leikkaava osa on 5 mm leveä tai sen yli. Takareuna hiotaan n kulmaan taaksepäin. Karkea teroitus tehdään kulmahiomakoneella roottorin ja terien ollessa asennettuna koneeseen. VARO: Varo hiomasta pois terän etureunaa. Karkeaa teroitusta tehtäessä, on silppurikela lukittava puupalikalla tms. jotta voidaan varmistaa, että kela ei pääse pyörimään. PISF-138X-02 FC

43 4. SÄÄDÖT PERUUTUS Takaisinpyöritystä voidaan käyttää käyttökierrosnopeudella (1000 r/min voimanoton nopeus) mutta suosittelemme kierrosnopeuden alentamista koneen rasituksen vähentämiseksi. C B A 5 ±3 mm Kuva 4-19 PR Kuva 4-19Teräskitkalevyn B ja kumilevyn C limityksen pitää olla 5+/- 3 mm. Kumilevyn kuluessa sähkömoottori A säätää limityksen automaattisesti sillä se painaa aina enimmäisvoimalla ja varmistaa vakiopaineen B:n ja C:n välillä. VARO: Käytä takaisinpyöritystoimintoa lyhyen aikaa kerrallaan oikean toiminnan ja kumilevyn pitkän käyttöiän varmistamiseksi. B A PR Kuva 4-20 Kuva 4-20Myös kiilahihnakäytön kireys säädetään automaattisesti. Se määräytyy sähkömoottorista A, jonka vetovoima on aina vakio. TÄRKEÄÄ: Ellei hihnan kireys ole oikea, voi syynä olla sähkömoottoreista oikean voiman siirtävän vipuvarren B jäykkä liike tai takertuminen. Pura osat, puhdista ne jolloin vivusto toimii. PISF-138X-02 FC

44 5. KONEEN PELTOKÄYTTÖ YLEISOHJEITA 5. KONEEN PELTOKÄYTTÖ Säädä mahdollisimman suuri silpun pituus, joka voidaan hyväksyä ko. materiaalilla. Tämä vähentää syöttötoimintojen ja voimansiirron rasitusta ja se lisää myös käyttövarmuutta niin, että käyttö on jatkuvaa ilman tukoksia. Varmista, että terät ovat terävät ja vastaterä on oikein säädetty. Huomaa, että lyhyen silpun säätö ei ainoastaan vaadi lisätehoa se myös lisää terien kulumista suhteessa korjattuun rehumäärään nähden. A PR Kuva 5-1 Kuva 5-1 Noukkimen yläpuolella oleva syötön tehostin A on irrotettava korjattaessa paksua ja kosteaa karhoa sillä tällaisissa olosuhteissa kierukka selviää hyvin materiaalin siirrosta syöttölaitteistoon. Samalla mahdollistetaan helppo materiaalin poisto kierukalta takaisinpyörityksen avulla sillä syötön tehostin A on muuten rajoittava tekijä materiaalin poistolle. Vaikeissa olosuhteissa suosittelemme ylimääräisten kierukan kitkalevyjen mukana pitämistä siinä tapauksessa, että kitkakytkimen säädetty momentti alenee vähitellen lauetessaan, eikä haluttua työtehoa saavuteta. Muista levyjä vaihdettaessa, että niiden lukumäärä ja laatu pysyy samana halutun momentinsiirron varmistamiseksi ja käyttöajan maksimoimiseksi. KARHON HARVAOINTI ENNEN SILPPUAMISTA Jos ennen silppuamista tapahtuvan karhon haravointiin voidaan vaikuttaa, on tärkeää muistuttaa, että hyvin muotoutuneet ja tasaiset karhot helpottavat silppurilla ajoa ja sen avulla voidaan selvitä monista ongelmista. PISF-138X-02 FC

45 5. KONEEN PELTOKÄYTTÖ KULJETUSASENTO PR Kuva 5-2 Kuva 5-2 Kone kytketään niin, että se kulkee traktorin takana. Tarkista, että lukitussokka on paikallaan ennen ajamista yleiselle tielle. Yleisellä tiellä ajettaessa on puhallusputki käännettävä niin, ettei se vaikuta koneen leveyteen. KONEEN KÄYNNISTÄMINEN JA KÄYTTÖ Älä menen koneen lähelle ennen kuin silppurikela on täysin pysähtynyt. KÄYNNISTYS Lisää koneen kierrosnopeus hitaasti oikeaan pyörimisnopeuteen tai 1000 r/min voimanoton kierrosnopeus. Aja tämän jälkeen hitaasti karhoa kohti ja lisää ajonopeutta niin kauan, että traktori pystyy ylläpitämään vaaditun voimanoton kierrosnopeuden n. 540 tai 1000 r/min. Jos kuljettaja on tottumaton on koneen tehoreservi aina säilytettävä tukkeutumisongelmien välttämiseksi. TÄRKEÄÄ: Varmista aina, että traktori pystyy säilyttämään oikean 540/1000 r/min voimanottonopeuden. Tämä varmistaa koneen tasaisen kuormituksen ja turhat varokytkimiä ja muuta voimansiirtoa kuluttavat momentin lisäykset voidaan välttää (kierrosnopeuden alentuessa). Jotta noukkimen työtulos saadaan mahdollisimman hyväksi, on tärkeää, että: Karho syötetään tasaisesti koneeseen ja että ajetaan karhon haravointisuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan. Ajonopeus sovitetaan materiaalin määrän mukaan ja niin, että tukoksia sattuu vain poikkeustapauksessa. PISF-138X-02 FC

FC 860 FIN. Käyttöohjekirja. Alkuperäiset ohjeet. Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X01

FC 860 FIN. Käyttöohjekirja. Alkuperäiset ohjeet. Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X01 FC 860 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet FIN Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X01 HYVÄ ASIAKAS! ESIPUHE Arvostamme yritystämme kohtaan osoittamaasi luottamusta hankkimalla JF -tuotteen ja toivomme

Lisätiedot

Tarkkuussilppuri FCT 1050. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppuri FCT 1050. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppuri FCT 1050 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC según la normativa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet UPOTETTAVA TARJOILUPATA Asennus- ja käyttöohjeet 4138930, 4138933, 4138934 ASENNUS (vain koulutetun huoltohenkilön toimesta) Tee kalusteeseen aukotus haudeosaa (1) ja käyttöpaneelia (23) varten. Katso

Lisätiedot

Niittomurskain GMS 2800 FL I GMS 3600 FL I GMS/GCS 3200 FL. Käyttöohjekirja

Niittomurskain GMS 2800 FL I GMS 3600 FL I GMS/GCS 3200 FL. Käyttöohjekirja Niittomurskain GMS 2800 FL I GMS 3600 FL I GMS/GCS 3200 FL Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 4 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

VA K OLA. "CAJ Helsinki 100. 1971 Koetusselostus 784 Test report

VA K OLA. CAJ Helsinki 100. 1971 Koetusselostus 784 Test report VA K OLA Rukkila "CAJ Helsinki 100 12k Helsinki 43 41 61 flii Pitäjänmäki I VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Engineering in Agriculture and Forestry 1971 Koetusselostus

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

FCT 1360 FIN. Käyttöohjekirja. Alkuperäiset ohjeet. Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X03

FCT 1360 FIN. Käyttöohjekirja. Alkuperäiset ohjeet. Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X03 FCT 1360 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet FIN Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X03 HYVÄ ASIAKAS! ESIPUHE Arvostamme yritystämme kohtaan osoittamaasi luottamusta hankkimalla JF-tuotteen ja toivomme

Lisätiedot

Tarkkuussilppuri FCT Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppuri FCT Käyttöohjekirja Tarkkuussilppuri FCT 1355 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 2 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC según la normativa

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

FCT 1460 FIN. Käyttöohjekirja. Alkuperäiset ohjeet. Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X02

FCT 1460 FIN. Käyttöohjekirja. Alkuperäiset ohjeet. Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X02 FCT 1460 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet FIN Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X02 HYVÄ ASIAKAS! ESIPUHE Arvostamme yritystämme kohtaan osoittamaasi luottamusta hankkimalla JF -tuotteen ja toivomme

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Hinattavat tarkkuussilppurit

Hinattavat tarkkuussilppurit Hinattavat tarkkuussilppurit FCT 960 FCT 1060 FCT 1360 FCT 1460 Powered by Kongskilde Tarkkuussilppuri Tarkkuussilputtua - miksi? Nurmen puristeneste ja mahdolliset lisäaineet sekoittuvat tasaisesti kaikille

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

TOP PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE 97+023.FI.0915

TOP PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE 97+023.FI.0915 TOP PÖTTINGER TOP 1252 S-LINE 97+023.FI.0915 TOP 1252 C Neliroottorinen keskelle karhottava karhotin Korjuuketjun pullonkaulojen poistaminen vaatii käytettäviltä koneilta suurta tehokkuutta. Panostamalla

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

PÖTTINGER TOP / TOP C

PÖTTINGER TOP / TOP C PÖTTINGER TOP / TOP C Kaksiroottorinen karhotin sivu- ja keskikarhotukseen Kaikki tiedot saatavissa internetistä 97+027.15.0813 Kaksiroottoriset karhottimet monipuoliseen käyttöön PÖTTINGER tarjoaa nyt

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

ES 1060 FIN. Käyttöohjekirja. Alkuperäiset ohjeet. Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X01

ES 1060 FIN. Käyttöohjekirja. Alkuperäiset ohjeet. Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X01 ES 1060 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet FIN Edition: I Ausgabe: Edition: I Udgave: X01 HYVÄ ASIAKAS! ESIPUHE Arvostamme yritystämme kohtaan osoittamaasi luottamusta hankkimalla JF -tuotteen ja toivomme

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Asennus- ja käyttöohjeet Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039

Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039 Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039 Yksiroottorinen karhotin Murtosokkasuojattu voimansiirto roottorille Säädettävä karhotinpressu Kokoon taitettavat turvakaiteet Korkealaatuiset Super-C piikit, 9 mm

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO

PALOKÄRKI SISÄLLYSLUETTELO 1 PALOKÄRKI PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖOHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. VUOKRAUSSÄÄNNÖT 2. YLEISTÄ 3. KULJETUS 4. TEKNINEN ERITTELY 5. VARUSTEET 6. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 7. HUOLTO 8. SÄILYTYS 9. KUITTAUS TURVAOHJEISTA

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA CLASSIC ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 15340 www.potila.fi 12/2010 POTILA CLASSIC ÄKEIDEN

Lisätiedot

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET

7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET 7781. PUMPPUKÄRRY VAAKALLA CS PW 20 T KÄYTTÖOHJEET Toimitettavan vaakapumppukärryn ulkonäkö saattaa poiketa yllä olevasta kuvasta. Työkuorma kg 2000 Virtalähde 6 x D-paristot 1,5V taikka 12V akku. Latausjännite

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST VÄLI99KA BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 Suomi 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

A u"ro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa

A uro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa a,,t 1(5) ERASURE RAIVAUSSAHAN TRIMMERIPAAN KAYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen ERASURE trirnmeripään käyttöönottoa. Tarkista, että leikkuuosa on asennettu ja lukittu. Katso tarkemmin kohdasta ERASU REN trimmeripään

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Hydraulinen kantohara KHH. Käyttöohje

Hydraulinen kantohara KHH. Käyttöohje Hydraulinen kantohara KHH Käyttöohje Ennen laitteen asennusta lue käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti! Valmistaja: Koneurakointi Timo Latvala Viinikantie 9 61720 KOSKUE Puh: 0500 269 944 SISÄLLYS

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Dresden RCR 128 Boston RCR 128

Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Radio / Cassette Dresden RCR 128 Boston RCR 128 Asennusohje Asennusohje Turvallisuusohjeita Ennen kuin aloitat autoradion asennuksen, lue asennus ja liitäntäohjeet. Asennus ja liitäntätöiden ajaksi on

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot