YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA"

Transkriptio

1 KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE

2 - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN ROOLI - TULEVAISUUDENNÄKYMÄT YHTEENKUULUVUUDEN EDISTÄMINEN LAINSÄÄDÄNNÖN AVULLA VERKON PERUSRAKENTEEN VALMIIKSI SAATTAMINEN KYSYNNÄN EDISTÄMINEN - PÄÄTELMÄT - TILASTOLIITE - VIITTEET 2

3 JOHDANTO Komissio esitti äskettäin perustamissopimuksen 130 b artiklan mukaisen ensimmäisen taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksensa. Tämä tiedonanto muodostaa osan kyseisen kertomuksen suositusten ja analyysin seurannasta tietoyhteiskunnan alalla. Se täydentää vihreää kirjaa Elämä ja työ tietoyhteiskunnassa: ihmisläheisyys etusijalle (jossa on sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevä analyysi) etenkin korostamalla ongelman alueellisia puolia. Maailmanlaajuistumisen ja maailmanlaajuisen kilpailukyvyn parantamistarpeen myötä lähestyvä tietoyhteiskunta tarjoaa suuria mahdollisuuksia: yritysten ja alueiden saamat kilpailuedut, tehokkaammat organisaatiomuodot, uudet kaupankäyntimahdollisuudet, uudet koulutus- ja työllisyysmahdollisuudet. Näiden mahdollisuuksien tarjoaminen koko Euroopassa on yksi tietoliikennemarkkinoiden asteittaisen vapauttamisen keskeisistä tavoitteista. Kaikki Euroopan alueet, kansalaiset tai yritykset eivät kuitenkaan ole mahdollisuuksiltaan tasa-arvoisessa asemassa maantieteellisten, sosiaalisten ja taloudellisten syiden vuoksi. Ympäristön muuttuessa maailmanlaajuiseksi on kuitenkin selvää, että kilpailu ei ole ainoastaan EU:n sisäistä vaan myös maailmanlaajuista. Vaikka tietoliikennemarkkinoiden avautumisen ja yhdenmukaistamistoimenpiteiden olisi periaatteessa levittävä koko unionin alueelle, pääasiallisena vaarana on investointien lykkääntyminen joillakin alueilla. Markkinavoimia on täydennettävä tarvittaessa poliittisin toimin, jotta olemassa oleva kuilu voidaan kuroa umpeen ja jotta voidaan varmistaa, että tietoyhteiskunta kehittyy toivottua vauhtia koko unionin alueella. Mukaan tarvitaan alueita, kansallisia hallituksia ja eurooppalaisia toimielimiä, jotta uusien teknologioiden levitessä voidaan torjua tilanteen kärjistyminen niiden välillä, joilla on tietoa, ja niiden, joilla ei ole mahdollisuutta sitä saada. Tässä asiakirjassa todetaan toimien tarpeellisuus ja pyritään määrittämään asiat, taustat ja tulevaisuudennäkymät lainsäädäntöä ja investointeja koskevan sekä kysyntää tukevan politiikan alueilla. Johdonmukainen kehitys näillä kolmella alueella on tärkeää sopusointuisen alueellisen kehityksen vuoksi. 3

4 ASIA 1) Tietoyhteiskunta mahdollistaa perusteellisen taloudellisen, sosiaalisen ja hallinnollisen muutoksen kaikilla inhimillisen toiminnan alueilla 1. Se kykenee myös huomattavasti vahvistamaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta 130 a artiklan mukaisesti alueiden kilpailukykyä vahvistamalla. Alueiden kilpailukyky määräytyy kasvavassa määrin sen mukaan, miten alueet kykenevät yhdentämään uudet teknologiat, joiden käytön tietoyhteiskunta on mahdollistanut. Tieto- ja tietoliikennetekniikat (TTT) voivat lisätä yritysten tehokasta sijaintia koskevia vaihtoehtoja siten, että yritykset voivat hyödyntää toiminnan ja/tai markkinamahdollisuuksien kustannuksissa vallitsevat erot. Ne voivat auttaa alueita sekä pitämään itsellään suuremman osan saadusta kokonaislisäarvosta että houkuttelemaan ja kehittämään uutta toimintaa, jonka tuoma lisäarvo on suuri. Tietoyhteiskunta voisi myös auttaa poistamaan yritystoiminnan sijoittumiseen kaupunkikeskusten ulkopuolelle liittyvät esteet houkuttelemalla lisää investointeja maaseudulle, jossa yritysten sijoittumiskustannukset ovat tavallisesti alhaisemmat ja joka pystyy tarjoamaan korkean elämänlaadun. 2) Tietoyhteiskunta tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet uusien työllisyyden muotojen ja korkeaa ammattitaitoa vaativien töiden kehitykselle etenkin mahdollistamalla tehokkaimmin työpaikkoja luovien pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn sekä tarjoamalla välineet innovaatiota varten ja nopeasti muuttuvaan taloudelliseen Komission suorittamat tutkimukset 2 viittaavat siihen, että tietoliikennemarkkinoiden vapauttaminen yhdistettynä nopeaan TTT:jen käyttöön ottamiseen tuottaa myönteisiä vaikutuksia työllisyyden kannalta ja korvaa suurelta osin kaikki tietoliikennealalla mahdollisesti tapahtuvat työpaikkojen menetykset. Ongelmana on kuitenkin kyseisten toimintojen välisen aikavälin huomioon ottaminen: ne, jotka mukautuvat ensimmäisinä ja onnistuvat ennakoimaan uudet tuotteet ja palvelut, todennäköisesti saavat dynaamisen "uranuurtajan" kilpailuedun, kun taas kyvyttömyys näiden teknologioiden nopeaan käyttöön ottamiseen vaikuttaa varmasti kielteisesti työllisyyteen 3. Sosiaaliselta ja taloudelliselta kannalta tietoyhteiskunta avaa mahdollisuuksia uusille työjärjestelyille, kuten etätyölle, ja tarjoaa laajemmat mahdollisuudet työn saantiin sekä joustavammat työajat. Se tarjoaa perustan ratkaista liikkuvuuteen ja työhön pääsyyn liittyviä ongelmia, jotka johtuvat esimerkiksi syrjäisestä sijainnista ja/tai huonoista liikenneyhteyksistä erityisesti maaseudulla. Se avaa uusia mahdollisuuksia koulutus-, terveydenhuolto- ja hoitoalalla ja mahdollistaa julkisen hallinnon lisääntyvän avoimuuden - vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme 4. 3) Kaikilla näillä prosesseilla on myös perustavaa laatua olevia maantieteellis sosiaalisia vaikutuksia. Vaikka TTT:illa ei yksinään ole erityisiä maantieteellisiä seurauksia tai ratkaisevia vaikutuksia niihin, niiden omaksuminen vaikuttaa alueen kykyyn käyttää hyväksi ja kehittää mm. omia inhimillisiä voimavarojaan, perusrakenteitaan jne. ja vaikuttaa siten ratkaisevasti alueen kehitysmahdollisuuksiin. Tällä on merkitystä erityisesti pk-yrityksille, jotka ovat alueellisten taloudellisten rakenteiden perusta erityisesti heikommassa asemassa olevilla alueilla. Jos kaikille kansalaisille ei samalla tarjota yhtäläisiä 4

5 mahdollisuuksia tietoyhteiskuntaan pääsyyn, vaarana on uudenlaisten sosiaalisen syrjäytymisen muotojen syntyminen. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perusrakenteen laadulla on keskeinen merkitys siinä, miten tehokkaasti tietoyhteiskuntaan voidaan osallistua. Muita tekijöitä ovat pätevyys ja koulutustaso, jotka tukevat tietoyhteiskunnan palvelujen laajaa käyttöä, julkisen ja yksityisen sektorin roolin aktiivisuus tietoyhteiskunnan edistämisessä, kyky aikaansaada organisaation ja investointien avulla tehokas tietoyhteiskuntasuunnitelma, teknisen tuen saatavuus tietoyhteiskunnan toiminnan laajentamisen helpottamiseksi sekä yleisen tietoisuuden luominen tietoyhteiskunnasta. 4) Jotta yksilöt, laitokset ja yritykset voivat sijainnistaan riippumatta hyödyntää tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia, siihen on tarjottava mahdollisuudet koko EU:n alueella. Tämän asiakirjan tilastoliitteessä olevasta käytettävissä olevien tietojen tarkastelusta käy ilmi, että unionin rikkaimpien ja heikommassa asemassa olevien alueiden välillä on yhä merkittävä kuilu perusrakenteiden tarjonnassa, palvelujen kustannuksissa ja luotettavuudessa sekä erikoispalvelujen saatavuudessa. Tutkittaessa esimerkiksi niiden kotitalouksien määrää, jotka ovat liittyneet kaapeliverkkoon, (mikä merkitsee mahdollisuutta lisätä tulevaisuudessa nopeasti tilaajaliittymäkilpailua ja laajakaistapalveluja) noin 97 prosentilla belgialaisista ja 84 prosentilla hollantilaisista oli vuonna 1993 kaapelitelevisioverkkojen käyttömahdollisuus, kun taas Italiassa ja Kreikassa luku oli 0 prosenttia, Portugalissa 2 prosenttia ja Espanjassa 8 prosenttia. Toisena esimerkkinä ovat tietoyhteiskunnan palvelujen käyttökustannukset: vuoden 1996 alussa kotiliittymä maksaa koheesioalueilla keskimäärin 32,5 prosenttia, Irlannissa 65 prosenttia ja Kreikassa 76 prosenttia enemmän kuin Euroopan ydinalueilla. Keskiarvot peittävät usein maiden välillä vallitsevat suuret erot. Esimerkiksi Portugalin Lissabonissa oli 100 asukasta kohden käytettävissä 62 pääpuhelinlinjaa, kun muualla maassa niitä oli 29 ja Azoreilla 18. Espanjan Madridissa oli 45,2 linjaa, kun niitä muualla maassa oli 36 ja Estremadurassa 22. Kreikassa Ateenan alueella oli käytettävissä 52 linjaa, kun taas Itä-Makedoniassa niitä oli ainoastaan 27. On myös osoitettu, että jotkut erityisryhmät tai yksilöt saattavat kohdata ongelmia tietoyhteiskuntaan sopeutumisessa, ja heidän tarpeisiinsa olisi löydettävä ratkaisu. Näin ollen keskeinen kysymys on, miten yhdistää rakenteelliset tukitoimet tietoyhteiskunnan ja tietoliikennepolitiikan kehityksessä, jotta edellä mainittuja eroja voitaisiin nopeasti pienentää ja yhtenäistä tietoyhteiskuntaa edistää. TAUSTA 5

6 5) Euroopan komissio on edistänyt ja tukenut tietoliikennemarkkinoiden vapauttamista, sillä se on huomannut, että on tarpeen nopeuttaa tietoliikenneverkkojen levittämistä, helpottaa palvelujen ja verkkojen innovaatiota sekä laskea käyttökustannuksia, mikä johtaa uusiin innovaatioihin ja uusien sovellusten kehittämiseen. Komission politiikka perustuu samalla havaintoon, että myös tietoliikennealalla syntymässä olevassa, kilpailua kannattavassa ympäristössä on keskeistä varmistaa yleispalvelut ja tarvittaessa rahoitus luomalla markkinoilla toimivien tahojen rahoittamia erityismekanismeja. Näin tehdään osittain siksi, että vältettäisiin tilanne, jossa uudet tulokkaat tavoittelevat pelkkää etua, koska niiden ei tarvitse jakaa yleispalveluja ja koska ne todennäköisesti keskittävät toimintansa sekä yritys- että yksityisasiakkaisiin suurimmissa kaupungeissa ja niiden 5, mutta sillä myös varmistetaan, että kaikilla unionin kansalaisilla on mahdollisuus käyttää tiettyjä korkeatasoisia palveluja hinnoilla, joihin heillä on varaa. Sellaisenaan yleispalvelujen käsite on keskeinen osa solidaarisuutta ja tasaarvoista kohtelua kannattavaa eurooppalaista yhteiskuntamallia sekä keskeinen tekijä taloudellisessa ja sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa. Yleispalveluiden merkitystä yhteenkuuluvuudelle on korostettu myös ensimmäisessä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevässä kertomuksessa. 6) Usein sanotaan, että vapauttamisen ja kilpailun voimat leviävät koko unionin alueelle 6. Teknologisten muutosten nopean vauhdin vuoksi ydinalueilla tehdään kuitenkin toistuvasti uusia investointeja, palveluja uudistetaan ja uusia kilpailijoita syntyy ydinalueilla, ja ellei tätä toteuteta yhteistyössä, se vaikuttaa kehitykseen ja työnsaantimahdollisuuksiin sekä pitää yllä erilaisten alueiden välillä vallitsevaa suhteellista kuilua. Siten yhteenkuuluvuuden näkökulmasta on tarve pitää lainsäädäntö ja erityisesti yleispalveluiden laajuus tarkastelun alaisina sen varmistamiseksi, että kaikki alueet hyötyvät vapauttamisesta täysipainoisesti ja että palvelujen ja innovaation hintataso on kohtuullinen. Lainsäädäntöä on täydennettävä kohdentamalla tukea tarvittaessa investointikustannuksiin, jotta eduista hyötyvät kilpailusääntöjen mukaisesti unionin heikommin kehittyneet, Rakennerahastojen rooli 7) Äskettäin tehdyssä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukitoimia koskevassa analyysissä 7 todetaan, että yleisesti ottaen ainoastaan hämmästyttävän pieni osa (noin 2,0 %) tietoliikennealan kustannuksista käytetään investointeihin. Lisäksi merkittävin osa kyseisistä investoinneista (1,5 %) käytetään tieto- ja tietoliikennetekniikan perusrakenteen, etenkin peruspuhelinverkon, päivittämiseen ja täydentämiseen. Hyvin pieni osa (noin 0,3 % kokonaiskustannuksista) yhteisön tukikehyksestä käytetään kysyntää koskeviin toimenpiteisiin. Tavoitekohtainen analyysi ei paljasta merkittäviä eroja. Näin voidaan oikeutetusti sanoa, että muutamia poikkeuksia 8 lukuun ottamatta ja kuluvalla suunnittelukaudella saamastaan lisääntyvästä huomiosta huolimatta pyrkimykset tietoyhteiskunnan synnyn tukemiseksi ja alueiden valmistelemiseksi kyseisten etujen saamiseen ovat yhä vähäisiä ja riittämättömiä. TAULUKKO 1 - YHTEISÖN TUKIKEHYSTEN KOKONAISKUSTANNUKSET TAVOITTEIDEN 1, 2, 3, 4 JA 5B OSALTA TIETOLIIKENNEALALLA ( ) 6

7 MILJOONAA ECUA JÄSENVALTIOT EUROOPAN UNIONI YHTEENSÄ Yksityinen Julkinen Tuki- % (i) Arvo % (ii) kehys Tietoliikenne (iii) , ,2 - Perus , ,8 - Erikois , ,3 Telematiikka (iv) , ,3 YHTEENSÄ (v) ,0 (i) (ii) (iii) (iv) (v) Yhteisön kokonaistukikehysten prosenttiosuus rivin kokonaisarvosta. Kohdan kokonaisbudjetin prosenttiosuus yhteisön tukikehysten kokonaisbudjetista (eli miljoonaa ecua). Tietoliikenteen päälinjauksille, toimenpiteille tai toimille myönnetyt kokonaismäärärahat (perusrakenteet ja palvelut), jotka on mainittu yhteisön tukikehyksissä. Toisistaan on erotettu myös perustaso (peruspuhelintekniikan tarjoaminen ja nykyaikaistaminen, mukaan lukien kansallisten ja alueellisten verkkojen digitalisointi ja valokaapelointi), ja erikoistaso (erikoistason perusrakenteiden ja -palveluiden toteuttaminen, kuten paikallisliittymien valokaapelointi, satelliittiyhteydet, ISDN ja laajakaistaverkko) Telemaattisten sovellusten talousarvio useilla aloilla, kuten terveys, koulutus, liikenne. Tämän rivin luvuissa ovat mukana esimerkiksi etätyösuunnitelmat, etäopiskelu ja multimediasovellukset. Yhteisön tukikehysten kokonaissumma, ei yllä olevien lukujen summa. 8) Heikommassa asemassa olevien alueiden tiedon perusrakenteiden ja sovellusten laajempaa levittämistä tukevien ja edistävien komission aloitteiden luonne on ajan kuluessa kehittynyt voimakkaasti perusrakennetta painottavasta STAR-ohjelmasta 9 Telematics-ohjelmaksi 10, joka painottaa tietoliikennepalvelujen kysynnän edistämistä ja tietoliikenteen perusrakenteiden tehokasta käyttöä julkisella ja TAULUKKO 2 - YHTEISÖALOITTEIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET TIETOLIIKENNEALALLA (i) MILJOONAA ECUA JÄSENVALTIOT EUROOPAN UNIONI YHTEENSÄ Yksityinen Julkinen Tuki- % Arvo % kehys Tietoliikenne ,6 87 0,7 - Perus 0 0,7 0,7 50,0 1,4 0,8 - Erikois ,0 52 0,4 Telematiikka , ,7 YHTEENSÄ ,0 (i) Samat alaviitteet kuin taulukossa 1. 7

8 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 11 on eri tavoitteiden sekä EMPLOYMENT- ja ADAPT-yhteisöaloiteohjelmissa toteuttamiensa tukitoimien kautta erityisesti edistänyt tietoyhteiskuntaa koskevia työpaikkoihin ja työtaitoihin liittyviä koulutus- ja tukirakenteita. Vuonna 1996 ADAPT-aloitetta vahvistettiin uusilla toimilla. ADAPT-BIS (Tietoyhteiskunnan rakentaminen) pyrki edistämään aktiivista sosiaalipolitiikkaa, joka helpottaa tietoyhteiskuntaan siirtymistä. Rakennerahastot auttavat myös merkittävällä tavalla etsittäessä ratkaisua siihen vaaraan, että maaseutu jäisi kehityksessä jälkeen, sekä rahoittamalla syrjäisten maaseutualueiden (erityisesti tavoitteen 1 kohdealueilla) TTT:n perusrakenteita että tarjoamalla apua maaseudulle uusien työllisyysmahdollisuuksien 12. Vuonna 1994 komissio käynnisti alueidenvälisen tietoyhteiskunta-aloitteen (IRISI), jonka tarkoituksena on esitellä toissijaisuuteen perustuva käänteinen (bottom-up) lähestymistapa tunnettuuden lisäämiseksi laajan yleisön ja päätöksentekijöiden keskuudessa ja myös yksityisellä sektorilla. Tavoitteena on määrittää alueen taloudelliselle rakenteelle merkityksellinen tietoyhteiskunnan toiminta sekä kehittää yhteistoimintaa alueellisten voimavarojen, yksityisen pääoman ja rakennerahastojen välillä ja tarjota alueiden välistä ohjausta ja opetusta 13. IRISI:n menestyksen pohjalta on käynnistetty uusia tietoyhteiskuntaa edistäviä innovatiivisia toimia (RISI) EAKR:sta annetun asetuksen 10 artiklan ja ESR:sta annetun asetuksen 6 artiklan mukaisesti 14. TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ 9) Tietoyhteiskuntaa koskeva keskustelu ja yhä useammat sen politiikkaa koskevat aloitteet, jotka alunperin keskittyivät teknologisiin ja tarjontaan liittyviin tekijöihin, keskittyvät nyt myös sosiaalisiin ja kysyntään liittyviin seikkoihin. Tietoyhteiskunnan mukanaan tuomien muutosten kaiken kattava ja järjestelmällinen luonne tekee välttämättömäksi sekä kaikkien asiaan liittyvien toiminta-alueiden yhdentymisen että kaikkien asianomaisten paikallisten, alueellisten, kansallisten ja EU-tason osapuolten osallistumisen. Yhteenkuuluvuuden edistäminen lainsäädännön avulla... 10) Yleispalvelut ovat luonteeltaan dynaamisia ja kehittyviä ja niitä on tarkasteltava jatkuvasti. Tämä huomioon ottaen komission on ilmoitettava 15 ensimmäisen kerran yleispalveluiden alasta, laadusta, tasosta ja hinnoista 1. tammikuuta 1998 mennessä. Sen on myös tutkittava ja ilmoitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle avoimen verkon tarjoamisen soveltamisesta (ONP) puhelintoimintaan ja yleispalveluista annetun direktiivin toimivuudesta 31. joulukuuta 1999 mennessä 16. On tunnustettu laajalti, että yleispalveluiden on vastattava teknologista Euroopan kansalaisten tarpeiden ja odotusten muutoksia. Tulevaisuudessa yleispalveluiden käsitteen kehittämisen tai julkisten palveluiden velvoitteiden kehittämisen yhteydessä ajateltavissa olisivat erilaisille käyttäjäryhmille, kuten pkyrityksille, terveyskeskuksille tai koulutuslaitoksille, mukautettavat eritasoiset vähimmäispalvelut. Edistyneempien palveluiden käyttömahdollisuus ja liittymä 8

9 digitaaliseen keskukseen saattaisivat edistää ISDN:n (digitaalinen monipalveluverkko) käyttöönottoa. Yleinen ja "yhteisön" käyttö, joka kattaa koulut, yliopistot, sairaalat, julkiset virastot, kirjastot ja muut julkiset käyttöpaikat, voivat olla erityisen tärkeitä heikommassa asemassa olevilla alueilla, joilla edistyneiden tietoliikennepalveluiden käyttöönotto saattaa viivästyä, jos kyseisistä palveluista huolehtivat ainoastaan markkinavoimat 17. Tässä yhteydessä myös yleispalveluiden ja/tai yleisen käytön käsitteen uudistamisen tarpeen säännöllinen arviointi Euroopan tasolla tulee muodostamaan osan tarkastelusta. Jos tietoyhteiskunnan edut halutaan jakaa tasaisesti, on todellakin saatava aikaan yksimielisyys yleispalveluiden muodosta ja niiden maksutavoista. Tarkastelun helpottamiseksi komissio kehottaakin jäsenvaltioita ja alueita jatkamaan vuoden 1997 aikana ja sen jälkeen laajaa ja organisoitua yleispalveluja ja yleistä käyttöä koskevaa kuulemista, jota se tukee ja jossa mukana ovat suuri yleisö, pk-yritykset, yhteisön järjestöt, koulutuslaitokset ja paikalliset yhteisöt. Kuulemisen tuloksena saadaan perustavaa laatua olevat ja välttämättömät tiedot yleispalveluiden tulevaa muotoa ja kansallisten lainsäädäntöviranomaisten toimeksiantoa varten kussakin jäsenvaltiossa. Tällä tavalla koko tarkastelun avoimuus varmistetaan 18. Yleisen käytön kehittämisellä osana kysynnän edistämissuunnitelmaa on suuri merkitys ja se täydentää yleispalveluiden kehitystä. Sitä käsitellään enemmän kohdassa ) Jäsenvaltioilla on keskeinen vastuu lainsäädännön nopeasta mukauttamisesta uuteen kilpailuympäristöön. Komissio suosittaa, että jäsenvaltiot saattavat vapauttamisen päätökseen mahdollisimman pian. Joidenkin maiden lainsäädännön uudistamisen hitaus vaikuttaa todennäköisesti kielteisesti yhteenkuuluvuuteen, sillä lainsäädännöllinen epävarmuus saattaa hyvinkin estää uusia investointeja. Teletoiminnan harjoittajille myönnetyt toimiluvat lisäävät tehokkaasti yhteenkuuluvuutta ja ottaen huomioon suhteellisuusperiaatteen sekä avointen ja kilpailukykyisten markkinoiden välttämättömyyden Euroopan unionissa niitä voitaisiin tutkia kattavuutta koskevien tavoitteiden yhdentämiseksi heikommassa asemassa olevat alueet huomioon ottaen. Kilpailupolitiikalla on suuri merkitys, ja komissio jatkaa sen varmistamista, että äskettäin vapautettuja ja/tai syntyneitä markkinoita ei suljeta....verkon perusrakenteen valmiiksi saattaminen... 12) Ensisijainen vastuu tietoyhteiskunnan kehittämisestä ja levittämisestä on yksityisillä yrityksillä, teletoiminnan harjoittajilla ja palveluiden tarjoajilla. Jopa heikommassa asemassa olevilla alueilla voivat investoinnit tietoliikenteen perusrakenteeseen olla kannattavia monilla osa-alueilla. Kaukoyhteyksien ja paikalliskeskuksien digitalisointi sekä GSM:n laajentaminen, muutamia esimerkkejä mainitaksemme, ovat todennäköisesti tuottoisia alusta asti tiheimmin asutuilla kaupunkialueilla. Koheesioalueiden investoinnin ovat kuitenkin yhä merkittävästi vähäisemmät muuhun unioniin verrattuna. Lisäksi tavoitteen 1 kohdealueilla (ja yleisemmin köyhillä/maaseutu-/syrjäseutualueilla) uusien yhteyksien asennus- ja 9

10 käyttökustannukset ovat usein korkeammat kuin muilla alueilla, ja BKT asukasta kohti on usein alhaisempi. Esimerkiksi Kreikan, Irlannin, Italian, Portugalin ja Espanjan verkon 10 prosentin suuruisen viimeisen osuuden digitalisointikustannusten on arvioitu olevan noin 4-5 miljardia ecua 19. Täysin kattava digitaalinen verkko vaatisi siten huomattavia lisäinvestointeja. Lisäksi mahdollinen "aikaväli" oikeuttaa julkiset tukitoimet, joiden avulla on tarkoitus ennakoida tietyn perusrakenteen tai palvelun levittäminen (kuten STAR-ohjelma on selvästi osoittanut). Ensimmäisessä sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta käsittelevässä kertomuksessa todetaan, että koheesiomaat voivat vaatia lisätoimenpiteitä verkkojen kehityksen jouduttamiseksi vapauttamissuunnitelmassa. Komissio pyytää jäsenvaltioita ja asianomaisia alueita arvioimaan huolellisesti investointipäätökset (myös nykyisellä EAKR:n suunnittelukaudella) ja määrittämään investoinnin ja alueellisen suorituksen välisen yhteyden sekä kohdistamaan investoinnit hankkeisiin, joiden tuoma hyöty yhteenkuuluvuudelle on mahdollisimman suuri, ja alueille, joille ei muuten markkinaolosuhteissa investoitaisi. EU:n rakennepolitiikassa komissio arvioi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tarkasti kilpailu sääntöjen mukaisesti, missä ja milloin TIETOLIIKENNEAlan investointien julkisen tuen tarvetta esiintyy.... ja kysynnän edistäminen 13) Poliittisten toimien roolia kysynnän edistämisessä tietoyhteiskuntaan siirtymistä nopeuttavana ja helpottavana tekijänä on korostanut esimerkiksi kilpailukykyä 20, ja kyseinen rooli on laajalti tunnustettu 21. Todellisen tarpeen ja kysynnän arvioiminen osana yleispalvelujen soveltamisalan tarkastelua on tietoyhteiskunnassa erityisen vaikeaa, koska palveluihin saatetaan tarvita enemmän suoria voimavaroja, ja niiden puute on este monelle mahdolliselle käyttäjälle, jotka eivät voi kokeilla uusia palveluja niiden käyttökelpoisuuden 22. Yleisön uusien tietopalvelujen suoran käyttömahdollisuuden tukeminen laitoksissa, kuten kouluissa, julkisissa kirjastoissa ja paikallisissa kehittämiskeskuksissa, voi olla kannattava ratkaisu 23. Näissä olosuhteissa suurelle yleisölle tarjottaisiin käyttömahdollisuus, joka siltä muuten puuttuisi, mutta kustannukset olisivat ainoastaan pieni osa siitä, mitä ne olisivat, jos palvelu tarjottaisiin kaikkiin koteihin; koulutusta ja tukea voidaan tarjota kannattavassa muodossa ja eri palvelujen käyttökelpoisuutta ja suosiota voidaan testata. Mahdollisuutta käyttää rakennerahastoja tuen tarjoamiseksi kyseisenkaltaisille 14) Nykyään alueellisista TTT-ohjelmista puuttuvat asianmukaiset uusien edistyksellisten perusrakenteiden ja sovellusten kehittämistä täydentävät toimenpiteet. On tehtävä aloitteita TTT-ohjelmien yhtenäistämiseksi TTTkoulutussuunnitelmien ja tunnettuuden lisäämiseen tähtäävien suunnitelmien, alueellisen taloudellisen rakennetuen, hankkeiden alkupääoman ja käyttäjien 24. Heikommassa asemassa oleville alueille ovat myös usein ominaisia perinteiset organisaatiorakenteet ja väliasteen toimielinten puute, mikä monissa tapauksissa johtaa päätöksentekijöiden kyvyttömyyteen laatia asiaankuuluvia tietoyhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ja toteuttaa tehokkaita suunnitelmia. 10

11 Aloitteita pitäisi tehdä organisaatio- ja hallinnointitaitojen kehittämiskurssien tarjoamiseksi ja tällaisten taitojen levittämiseksi alueella 25. Lisäksi näyttää siltä, että yritysten sekä yritysten ja tietoresurssikeskusten välistä yhteistyötä edistämällä lisätään tehokkaasti uusien palvelujen ja sovellusten kysyntää. Lopuksi kokemusten puute TTT:n käytöstä estää joidenkin heikommassa asemassa olevien alueiden osallistumista tietoyhteiskuntaan. Kehittyneiden TTT- sovellusten tehokas käyttö vaatii esimerkiksi tietokoneen käytön hallintaa, asianmukaisten tuki- ja käyttöpalvelujen saatavuutta ja kielitaitoa. Niinpä tarvitaan aloitteita TTTopetusohjelmien vahvistamiseksi, etätyösuhteiden kehittämistaidon lisäämiseksi, tunnettuuden lisäämiseen tähtäävien kampanjoiden sekä tietoliikennettä ja tietotekniikkaa koskevien koulutus- ja uudelleenkoulutussuunnitelmien tukemiseksi ) Tietoyhteiskunta on dynaaminen käsite. Kuten IRISI-aloitteet ovat osoittaneet, tietoyhteiskunta on eri yhteyksissä erilainen, sillä se riippuu paikallisten tuotantojärjestelmien rakenteesta, paikallisista toimielimistä ja väestön tarpeista. Tämän vuoksi komissiolla ei ole esittää valmiita ratkaisuja, mutta se voi kuitenkin ehdottaa tiettyä menettelytapaa ja siihen liittyvää välineistöä. Lähtökohtana on sen tunnustaminen, että alueellinen taso sopii parhaiten tietoyhteiskunnan sille tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamiseen. Ainoastaan yhteisymmärrykselle, kumppanuudelle sekä käyttäjien ja TTT:n väliselle vuoropuhelulle alueellisessa yhteydessä perustuva lähestymistapa tekee tietoyhteiskunnasta todellisuutta, joka vastaa väestön ja yritysten tarpeisiin, eikä teknologian ylistyslaulua. Tämä bottom up) lähestymistapa myös tukee pk-yritysten tehtävää alueellisen kehityksen moottorina ja heijastaa työllisyyttä koskevan eurooppalaisen luottamussopimuksen käynnistämiä alueellisia työllisyyssopimuksia. Sen pitäisi osaltaan edistää tietoyhteiskunnan mahdollisen voimakkaan roolin ymmärtämistä kehitettäessä Euroopan tietoisuutta alkuvoimaisesta alueellisesta potentiaalista, tunnistettaessa ja edistettäessä mahdollisuuksia laajempaan rajat ylittävään kauppaan sekä taloudellisia mahdollisuuksia. Esimerkkeinä tästä lähestymistavasta ovat alueet, joita IRISI- ja RISI-aloitteet koskevat. Ensisijaista on tehdä tällaisista toimista pääsuuntauksia rakennerahastojen avulla ja tiiviissä yhteistyössä muiden unionissa käytettävissä olevien rahoitusmekanismien, erityisesti tietoyhteiskuntaa koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä toteuttavien hankkeiden kanssa 27. Komissio toteuttaa perusteellisen arvioinnin uusien tavoitetta 2 koskevien ohjelmien sekä tavoitetta 1 koskevien ohjelmien tietoyhteiskuntaan liittyvästä sisällöstä sekä ennen vuoden 1997 puolivälissä suoritettavaa tarkistusta että sen jälkeen. Arvioinnin avulla komissio, jäsenvaltiot ja alueet voivat tunnistaa tietoyhteiskuntaa tukevien toimien mahdollisuudet nykyisten ohjelmien yhteydessä ja määrittää tulevat painopistealueet. Komissio on hiljattain esittänyt suunnittelukaudeksi ohjelmille suuntaviivat tavoitteen 2 kohdealueilla. Niissä vahvistetaan, että painopisteen "olisi oltava tietotekniikan käytännön sovelluksissa sekä palveluissa, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi työpaikkojen sekä yritysten luomisessa ja ", ja erityistä huomiota kiinnitetään tunnettuuden lisäämis- ja koulutustoimiin. Lisäksi komissio valmistelee uusia suuntaviivoja tavoitteiden 1 kohdealueille, joita koskevat ohjelmat on tarkoitus tarkistaa vuoden

12 puolivälissä. Tavoitteiden 1, 5b ja 6 kohdealueita ja jäsenvaltioita pyydetään tutkimaan mahdollisuuksien mukaan, miten tietoyhteiskuntaan liittyvien toimien määrää voisi lisätä. Tavoitteiden 1 ja 2 kohdealueilla toteutettavien toimien lisäksi komissio aikoo käyttää hyväkseen tavoitteiden 3 ja 4 kohdealueilla toteutettavien toimien tarjoamat mahdollisuudet ja tukea työttömien ja työttömyyden uhan alla olevien tietoyhteiskunnallisten taitojen kehittämistä. Erityisen olennaisena osatekijänä tietoyhteiskuntaan siirryttäessä pidetään yritysten ennalta ehkäisevien lähestymistapojen kehittämistä, mikä helpottaa työnjärjestämisen uusien muotojen käyttöönottoa ja mukauttamista sekä työntekijöiden ammattikoulutusta ja uudelleenkoulutusta. 16) Heikommassa asemassa olevilta alueilta tulevien osapuolten osallistuminen neljänteen puiteohjelmaan muodostaa perustan tulosten, sovellusten ja parhaiden käytäntöjen omaksumiselle ja levittämiselle. TTK:n viidennen puiteohjelman valmistelu tarjoaa lisämahdollisuuksia, joiden avulla voidaan paremmin sisällyttää yhteenkuuluvuuden ulottuvuus TTK-politiikkaan ja vastata käyttäjien tarpeisiin, erityisesti tietoyhteiskunnan osalta. Komission ehdottamissa suuntaviivoissa 28 todetaan "käyttäjäystävällisen tietoyhteiskunnan" luominen TTK:n viidennen puiteohjelman yhdeksi painopistealueeksi. Jotta se paremmin täydentäisi rakennepolitiikkoja, on edistettävä alueiden aktiivista osallistumista toteuttamisvaiheeseen. PÄÄTELMÄT 17) Maailman talouden kannalta tietoa pidetään yhä enemmän ensisijaisen tärkeänä avainresurssina. Tieto- ja tietoliikennetekniikoiden kehittyessä etäisyyksien taloudellinen merkitys vähenee, sillä tällöin yritykset ja kotitaloudet voivat sijainnistaan riippumatta saada tärkeää tietoa. Yhdistämällä perinteisesti erilliset alat (esim. tietoliikenne, tietotekniikka ja tiedotusvälineet) se on luonut laajoja mahdollisuuksia uusien toimintojen, palvelujen ja työpaikkojen synnylle. Kuitenkin kyky päästä tietoyhteiskuntaan ja sen tehokkaaseen käyttöön on epätasaisesti jakautunut Euroopan eri alueilla. 18) Tässä tiedonannossa, jonka tarkoituksena on vähentää näitä eroja ja parantaa taloudellista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta, pyritään esittämään muutamia keskeisiä työskentelyperiaatteita sääntelyn, perusrakenteisiin investoinnin ja Jäsenvaltioiden olisi varmistettava asiaa koskevan lainsäädäntönsä asianmukainen kehittäminen. Niiden täytyisi erityisesti: aloittaa laaja keskustelu yleispalvelun laajuudesta ja yleisön pääsystä tietoyhteiskuntaan, jotta tulevaisuudessa voidaan paremmin kehittää kyseistä lainsäädäntöä yksittäisen ihmisen, pkyritysten, yhteisön organisaatioiden, koulutusta antavien laitosten ja paikallisten yhteisöjen kannalta; 12

13 pyrkiä saattamaan vapauttamisprosessi päätökseen; tutkia lisenssijärjestelmiä peittotavoitteiden yhteensovittamiseksi, mukaan lukien heikommassa asemassa olevat alueet, ottaen huomioon suhteellisuusperiaate sekä avointen ja kilpailukykyisten markkinoiden kehittäminen koko Euroopan unionissa. Jäsenvaltioita suositellaan: antamaan etusija televerkkojen loppuunsaamiselle ja parantamiselle sekä tunnistamaan investoinnin ja alueellisen suorituksen välinen yhteys. Nykyisten talousarviota koskevien rajoitusten vuoksi tuki olisi kohdistettava sellaisiin tietoliikenteen perusrakenteiden investointeihin, joilla optimoidaan alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen ja jotka eivät vääristä kilpailua uudessa ympäristössä; noudattamaan strategista ja yhteensovitettua tietoyhteiskunnan lähestymistapaa yhteistyössä alueellisten ja paikallisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, perusrakenteiden ja palvelujen tarjoajien sekä muiden osapuolten kanssa; perustamaan julkisten/yksityisten osapuolten yhteistyötä yksityisen sektorin mukaan saamiseksi, jolloin voidaan taata sopivien hankkeiden valinta, niiden tehokas toteuttaminen ja pitkäaikainen taloudellinen kannattavuus; aloittamaan (myös rakennerahastojen puitteissa) koulutukseen ja työn järjestämiseen liittyviä aloitteita, kuten jo komission toimintasuunnitelmassa "Oppiminen tietoyhteiskunnassa" ja vihreässä kirjassa "Elämä ja työ tietoyhteiskunnassa - ihmisläheisyys etusijalle" ehdotetaan. Ponnisteluissa olisi lisääntyvässä määrin keskityttävä koulutukseen. Komissio aikoo: ottaa huomioon jäsenvaltioissa toteutettujen kuulemisten tulokset (katso edellä) kehittäessään edelleen yleispalvelupolitiikkaansa lainsäädännöllisten aloitteiden yhteydessä sekä ottaa erityisesti huomioon 31. joulukuuta 1999 mennessä valmistuvan kertomuksen avoimen verkon tarjoamisen soveltamisesta (ONP) puhelintoimintaan ja yleispalveluista annetusta direktiivistä; lisätä tietoyhteiskunnan alalla toteuttamiensa toimien yhteenkuuluvuutta, erityisesti TTK:n neljännen puiteohjelman ja rakennerahastojen välillä. Se aikoo myös lisätä ponnistelujaan liikkuvuuden ja tunnettuuden lisäämiseksi ja taata, että käyttäjien tarpeet ovat todellakin edelleen edustettuina TTK:n viidennessä puiteohjelmassa; valmistella kevääksi 1997 tiedonannon, jossa esitetään vihreää kirjaa Elämä ja työ tietoyhteiskunnassa koskevien kuulemisten ja 13

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta FI Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta 1. JOHDANTO (1) Laajakaistayhteydet ovat avainasemassa tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSION Bryssel, 07.04.1998 KOM(98) 222 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE I. YRITTÄJYYS - UUSIEN TYÖPAIKKOJEN JA PAREMMAN KILPAILUKYVYN

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2009 (OR. en) 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 ENER 479 ENV 1041 TRANS 495 AGRI 474 CODEC 1905 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.6.2001 KOM(2001)298 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Verkko- ja tietoturva:

Lisätiedot

OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat

OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat OECD:n maaseutupolitiikan OECD:n maatutkinnat maaseutupolitiikan maatutkinnat Suomi S U O MI I tekstiä OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat Suomi OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat: Suomi 1 OECD

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. terveysalan mobiilisovelluksista ("mhealth") {SWD(2014) 135 final}

VIHREÄ KIRJA. terveysalan mobiilisovelluksista (mhealth) {SWD(2014) 135 final} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.4.2014 COM(2014) 219 final VIHREÄ KIRJA terveysalan mobiilisovelluksista ("mhealth") {SWD(2014) 135 final} FI FI Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Terveysalan mobiilisovellusten

Lisätiedot

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS)

PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11385/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0122 (CNS) LIMITE RECH 139 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös tutkimuksen,

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Yhteenveto Tämän valmisteluasiakirjan tarkoituksena on auttaa tunnistamaan terveyteen ja yhteisön laajenemiseen

Lisätiedot

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset

Loppuraportti DART. Väestön väheneminen, ikääntyminen ja. alueelliset muutokset Loppuraportti DART Väestön väheneminen, ikääntyminen ja alueelliset muutokset Johdanto Väestön väheneminen, ikääntyminen, alueelliset muutokset, väestörakenteen muutos ja sosioekonominen muutos muodostavat

Lisätiedot

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys Eurooppalainen UEmploy-raportti UEmploy: Consultancy for Employment Inclusion 510784-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-LMP Käännös: Greta

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 248/3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Euroopan unionin strategia

Lisätiedot

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus

e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus e-taidot: Kansainvälinen ulottuvuus ja globalisaation vaikutus SIVU 1 Vastuuvapauslauseke Euroopan komissio tai kuka tahansa komission nimissä toimiva henkilö eivät ole vastuussa seuraavassa annettujen

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, C 378/6 Euroopan unionin virallinen lehti 8.12.2012 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 28 päivänä marraskuuta 2012, rahoituspäätöksenä toimivan vuoden 2013 työsuunnitelman hyväksymisestä toisen terveysalan

Lisätiedot