Vaasan yliopisto, Vasa universitet, University of Vaasa, April 20-21, Abstraktit / Abstrakt / Abstracts

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan yliopisto, 20.-21.4.2012 Vasa universitet, 20-21.4.2012 University of Vaasa, April 20-21, 2012. Abstraktit / Abstrakt / Abstracts"

Transkriptio

1 Vaasan yliopisto, Vasa universitet, University of Vaasa, April 20-21, 2012 päivitetty / uppdaterad / updated:

2 Sisällys / Innehåll / Contents Plenaariabstraktit / Plenarföredrag / Plenary abstracts 2 Sektioabstraktit / Sektionsföredrag / Section abstracts 4 Posteriabstraktit / Posterutställningar / Poster abstracts 28 Työpajat / Workshopar / Workshops 33 1

3 Plenaariabstraktit / Plenarföredrag / Plenary abstracts Ritva Hartama-Heinonen, Helsingin yliopisto Outi Paloposki, Turun yliopisto Leena Salmi, Turun yliopisto Kävijät, puhujat, järjestäjät Esityksemme tarjoaa osallistuvaan havainnointiin ja symposiumimateriaaleihin perustuvasti katsauksen KäTu-symposiumisarjan kymmenvuotiseen historiaan. Katsaus esittelee deskriptiivisellä otteella KäTun sen synnystä tähän päivään asti yhtäältä kovan kvantitatiivisesta näkökulmasta, toisaalta pehmeämmästä eli kvalitatiivisesta suunnasta, puhtaan impressionistista, muistumiin perustuvaa tarkastelua unohtamatta. Gun-Viol Vik-Tuovinen, Vaasan yliopisto Ihanteesta todellisuuteen ja todellisuudesta ihanteeseen Yhteiskunnan muutokset vaikuttavat tulkkauksen alaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Muutoksen vastapainona alalla on suhteellisen vakaita käytänteitä, jotka ohjaavat tulkkien toimintaa ja tulkkauksen tilannekohtaista toteutumista. Uudet olosuhteet haastavat kuitenkin perinteisiä käytänteitä ja syntyy tarve käytänteiden uudistamiseen. Ala vaikuttaa tosin olevan aika hidas muuttumaan. Tämä hitaus luo toisaalta alalle myönteistä vakautta, mutta se voi myös toimia kehityksen esteenä. Esitelmän tavoitteena on pohtia tulkkauksen alan käytänteiden muutosprosessia. Käytänteillä tarkoitan toisaalta kirjalliseen muotoon vakiintunutta koottua ohjeistusta, toisaalta viestinnän osapuolten käytännön tulkkaustoiminnan kautta hankimaa ja toiminnassa hyödyntämäänsä tietoa (vrt. Gustafsson 2000, Vik-Tuovinen 2011). Pohdinnan teoreettisena lähtökohtana käytän toimintatutkimuksen näkemyksiä toiminnan muuttamisesta ja kehittämisestä (Heikkinen & Jyrkämä 1999). Ohjeistuksiin kootut käytänteet ovat perinteisesti koskeneet lähinnä konferenssitulkkausta. Yhteiskunnan muuttumisen myötä ohjeistuksissa, opetuksessa ja tutkimuksessa on keskitytty enemmän myös muuhun tulkkaukseen (Wadensjö 2011). Kun tulkkaustoiminnan käytänteitä on vakiinnutettu ohjeistuksiin, lähtökohtana ovat usein olleet tulkin tarpeet; miten tulkattavaa tilannetta voidaan ohjata ja säännellä niin, että tulkin oikeudet toteutuvat. Myös viestinnän muiden osapuolten ohjeistusta on jossakin määrin kehitetty. 2

4 Esitelmässä käsittelen tulkkien, tulkkauksen opettajien, tutkijoiden ja asiakkaiden roolia käytännön tiedon ja hyvien käytänteiden soveltamisessa ja kehittämisessä. Tulkeille suunnattuihin haastatteluihin ja kyselyihin perustuen esittelen, miten tulkit kuvaavat ammattikunnan yhteisten käytänteiden lisäksi myös eri tulkkaustilanteisiin liittyviä ja tiettyjen asiakkaiden tarpeisiin vastaavia käytänteitä. Valaisen myös esimerkein asiakkaiden esittämiä näkökohtia hyvistä käytänteistä. Käytänteiden kehittämisessä tarvitaan todellisuuden ja ihanteiden välistä tasapainoilua. Tässä tasapainoilussa tulkkauksen alan eri toimijoilla on omat tehtävänsä ja vastuunsa. Lähteet: Gustavsson, B Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Heikkinen H.L.T. & J. Jyrkämä Mitä toimintatutkimus on? Teoksessa: H.L.T. Heikkinen, R. Huttunen & P. Moilanen (toim.). Siinä tutkija missä tekijä. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy Wadensjö, C Interpreting in theory and practice: Reflections about an alleged gap. Teoksessa: Alvstad, C., A. Hild & E. Tiselius (toim.) Methods and Strategies of Process Research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company Vik-Tuovinen, G-V Developing professional thinking and acting within the field of interpreting. Teoksessa: Alvstad, C., A. Hild & E. Tiselius (toim.) Methods and Strategies of Process Research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company

5 Sektioabstraktit / Sektionsföredrag / Section abstracts Kristiina Abdallah, Vaasan yliopisto Ajatuksia kääntämisen luonteesta ja laadusta latourilaisittain Kääntäminen on perinteisesti nähty yksilösuorituksena, ja esimerkiksi kääntämisen laadusta puhuttaessa on korostettu yksilösuorituksen merkitystä eli kääntäjän hyvyyttä tai huonoutta. On jopa väitetty, ja uskottukin, että hyvä kääntäjä takaa käännöksen laadun. Tällaiset puheenvuorot ovat nykytietämyksen valossa kuitenkin ongelmallisia, sillä niissä ei ole otettu huomioon kääntämisen yhteistoiminnallista luonnetta. Tässä esityksessä tarkastelen tieteensosiologi ja filosofi Bruno Latourin toimijaverkkoteoreettisin käsittein kääntämistä toimintana ja väitän, että kääntämisen mieltäminen yhteistoiminnaksi avaa silmämme näkemään kääntämisen hybridin luonteen. Lisäksi toimijaverkkoteorian avulla voimme näyttää toteen, että käännösten laatu on niiden tuotantoon osallistuneiden tahojen yhteistoiminnan tulosta. Lähteet: Latour, Bruno (2005): Re-assembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford/New York: Oxford University Press. Anukaisa Alanen, Helsingin yliopisto Kirjoitustulkin etiikka kielenopetuksessa Esitelmässäni käsittelen sitä, miten erilaiset rooliodotukset, määräykset ja suositukset vaikuttavat kirjoitustulkin eettisiin kysymyksiin kielenopetuksen kontekstissa. Esittelen myös aineistossa ilmeneviä ratkaisuja eettisiin pulmiin. Kirjoitustulkkaus on kuulovammaisille tarkoitettu palvelu, jonka tehtävä on mahdollistaa puheviestinnällisen tilanteen sujuminen kaikille osapuolille. Kirjoitustulkki pyrkii kirjoittamaan tietokoneella tekstiksi kaiken oleellisen auditiivisen informaation, kuten puheen ja muut äänet, esim. naurut, tuhahdukset ja oven kolahtelut, jotta kuulovammainen tulkinkäyttäjä voi lukea tekstin näytöltä tai valkokankaalta. Opiskelutulkkaus puolestaan on kuulovammaisille ja kuuroille suunnattu palvelu, jonka tehtävä on mahdollistaa opiskelu kuulevien oppilaitoksissa. Kuurot oppijat käyttävät tavallisesti viittomakielentulkkia, kuulovammaiset kirjoitustulkkia. Vieraan kielen opiskelussa myös monet kuurot käyttävät kirjoitustulkkia vieraan kielen sisällön tulkkaamiseen, jotta saavat vastaanottaa opetustilanteiden vieraskielisen sisällön vieraalla kielellä eivätkä äidinkielelleen käännettynä. 4

6 Aineistoni sisältää opiskelukirjoitustulkkien haastatteluja, osallistuvaa havainnointia kirjoitustulkatuissa opetustilanteissa sekä kirjoitustulkkien seminaareissa, videotallenteita opetustilanteesta, kirjoitustulkkeita, puhuttua lähtötekstiä, keskusteluja tulkkien ja käyttäjän kanssa sekä kirjoitustulkkaukseen liittyviä dokumentteja, kuten kirjoitustulkkeja sääteleviä eettisiä ohjeistoja, suosituksia, vammaisten tulkkauspalveluun liittyviä lakeja ja asetuksia jne. Käytän etnografian menetelmiä ja toimintatutkimuksellista lähestymistapaa. Tutkimuksen valossa kirjoitustulkin eettiset pulmat näyttävät usein syntyvän erilaisten roolikäsitysten ja odotusten aiheuttamasta ristipaineesta. Etenkin saavuttamaton konetulkki-ihanne on monien eettisten ongelmien taustalla. Konetulkki-ihanteen taustalla on ajatus vammaisten tasaveroisuudesta kun tulkki tulkkaa kaiken mitään muuttamatta tai pois jättämättä, tulkin käyttäjä saa itse päättää, mikä on tärkeää ja mitä sisältö tarkoittaa. Käytännössä tulkki ei kuitenkaan pysty tuottamaan kaikkia puhuttuja sanoja, koska puheen nopeus on paljon kirjoitusnopeutta suurempi. Lisäksi tulke on aina eri kuin lähtöteksti, koska puhe ja teksti ovat hyvin erilaisia ilmaisumuotoja ja esimerkiksi prosodian sisältämä informaatio pitää kirjoitustulkkeessa tuottaa tekstin keinoin. Ristiriitaiset rooliodotukset saattavat myös vaikeuttaa yhteistyötä eri tahojen välillä, esimerkiksi tulkin rooliin kuuluva vaitiolovelvollisuus saattaa hämärtyä oppilaitoksen henkilökunnalta, joka saattaa odottaa tulkilta avustavan pedagogin roolin mukaista toimintaa. Aineistosta löytyi myös erilaisia ratkaisuja eettisiin pulmiin, kuten esimerkiksi yhteisistä tavoitteista sopiminen käyttäjän kanssa, pikaneuvottelut tilanteessa eri toimijoiden kanssa ja yhteistyötahojen kouluttaminen tulkinkäyttöön. Tutkimukseni on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimus- ja kehityshanketta Kirjoitustulkkaus prosessina, tulkkeen ymmärrettävyys ja sen parantaminen (ks. Diana Berber, University of Turku Economy and Ecology in Conference Interpreting and Conference Interpreter Training Due to globalization, distance interpreting, distance teaching and distance learning have been gaining momentum. The relationship between these technologies and economy is evident. Today, however, there is a growing concern about the impact of economy on ecology. The cost of technology can be high, but technology certainly can save money in the long run and can also save the environment. The aim of this talk is to present the different distance technologies used in conference interpreting in both its professional and educational modes, together with the perceptions of the conference interpreters and trainers themselves in relation to their use, obtained from a worldwide survey. Then, we shall relate the information to economy and ecology. 5

7 Elina Billhardt, Turun yliopisto Todellisuus, normi ja ristiriita satiirin rakenneosat Esitelmäni perustuu meneillä olevaan väitöskirjatutkimukseeni, jossa tutkin nykysatiirin rakennetta ja sen kulttuurisidonnaisia piirteitä. Tutkimuksen lähtökohta on, että vaikka satiirin rakennetta voidaan pitää universaalina, kritiikin representaatiot kuitenkin vaihtelevat eri kulttuuriyhteisöissä. Vertaamalla suomalaista, saksalaista sekä espanjanlaista satiirikirjallisuutta keskenään pyrin selvittämään nykysatiirin lainalaisuuksia ja paikantamaan satiirin rakenteen kulttuurisidonnaiset elementit. Niiden avulla pystytään sitten selvittämään, miten suomalainen nykysatiiri yleensäkin eroaa saksalaisesta ja espanjalaisesta. Tutkimuksen tulosten avulla kääntäjä kykenee tunnistamaan nykysatiirin paremmin ja paikantamaan mahdollisia käännösongelmia. Tässä on taustalla ajatus, että faktatiedot tapahtumista tai asioista, joihin satiirinen teksti viittaa, ovat tietoyhteiskunnassa helposti saatavissa ja kääntäjän tulisikin helpottaa satiirisen tekstin ymmärtämistä tulokielen lukijalle kulttuurieroja avaamalla. Esitelmässä esittelen tieteessä esiintyviä satiirin määrittelemisentapoja sekä nykysatiiritutkimuksen lähtökohtia. Tämän jälkeen tuon esille, mistä osa-alueista satiirin rakenne koostuu ja millä tavalla satiirin rakennetta voitaisiin tekstin tasolla tutkia. Irmeli Helin, Turun yliopisto Vanhojen suomennosten interferenssin korjaaminen uudelleenkäännöksissä Kääntäminen on ollut historian saatossa uuden kirjakielen luomisen keskeinen menetelmä. Lähtötekstejä kääntämällä on saatu myös työvälineet kohdekielen rakenteen ja sanaston normien luomiseen. Tällöin ei ole voitu välttyä sen enempää morfologiselta, syntaktiselta kuin leksikaaliseltakaan interferenssiltä, eikä siihen oletettavasti ole aikoinaan kiinnitetty edes huomiota kääntämisen teoreettinen pohdinta oli vielä lapsenkengissä, kun Agricola laati suomenkieliset teoksensa ja Finno virsisuomennoksensa. Kumpikin käytti monia eri lähteitä ja useita lähtökieliä ja yhdisteli niitä mielensä, taitonsa ja kykynsä mukaan. Pian todettiin kuitenkin, ettei kirjoitettu teksti vastannut suomalaisten käyttämää kieltä. Tarvittiin uudelleenkäännöksiä ja tarvitaan yhä edelleen. Tarkastelenkin sitä, missä vaiheessa ja miten interferenssi on häivytetty vanhoja suomennoksia uudistettaessa. Materiaalini käsittää ne saksalaista alkuperää olevat Jaakko Finnon virsisuomennokset vuodelta 1583, jotka ovat edelleen jäljellä uusimmassa virsikirjassa (1986). 6

8 Hannu Kemppanen, Itä-Suomen yliopisto Idän ja lännen vuoropuhelua venäläisessä käännöstutkimuksessa Venäläistä käännöstutkimusta tunnetaan kyseisen tutkijayhteisön ulkopuolella hyvin heikosti. Syynä tähän lienee se, että valtaosa tutkimuksesta julkaistaan venäjän kielellä. Toisaalta aiemmissa tutkimuksissa (Kemppanen 2012) on käynyt ilmi, että venäläinen käännöstutkimus ei juuri hyödynnä läntisestä traditiosta tuttuja käsitteitä kuten esim. kotouttaminen ja vieraannuttaminen vaan käyttää omaa käsitteistöään. Nämä havainnot antavat olettaa, että idän ja lännen vuoropuhelu käännöstieteellisessä tutkimuskirjallisuudessa on vähäistä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä on länsimaisen käännöstutkimuksen rooli venäläisessä tutkimuksessa. Kehen viitataan, mitkä teoreettiset näkemykset ovat vallalla? Esiteltävä tutkimus on osa laajempaa selvitystä, jossa tarkastellaan läntisen tutkimustradition roolia venäläisessä käännöstutkimuksessa. Tutkimusaineisto käsittää uutta käännöstieteellistä kirjallisuutta: käännösteoreettisia monografioita, korkeakouluissa käytettäviä kääntämisen oppikirjoja, konferenssijulkaisuja ja kääntäjien lehden (Mosty) artikkeleita. Tässä esitelmässä keskitytään konferenssijulkaisujen materiaaliin. Aineistona ovat Pietarin yliopistossa järjestettävän Fёdorovskie čtenija -konferenssin julkaisut vuosilta Tarkasteltavana on yhteensä 490 artikkelia. Analyysi toi esille, että venäläiset käännöstutkijat viittaavat enimmäkseen oman tutkimusperinteensä tutkijoihin. Länsimaisen käännöstutkimuksen edustajat jäävät takaalalle. Keskeiset toimijat, kuten Mona Baker ja Gideon Toury, saavat kuitenkin useammankin maininnan. Kiinnostava havainto on, että itä länsi-vuoropuhelu ilmenee hieman odotetusta poikkeavalla tavalla. Länsimaisten käännösteoreetikoiden sijaan viittauksia on useammin läntisiin kielitieteilijöihin (esim. Grice, Lakoff, Osgood). Tämä johtuu selvästikin venäläisen käännöstutkimuksen kielitieteellisestä orientaatiosta. Artikkelit sisältävät huomattavan määrän viittauksia myös venäläisiin kielentutkijoihin. Eniten viittauksia länsimaisiin käännöstutkijoihin esiintyy artikkeleissa, jotka edustavat aiheeltaan venäläisessä käännöstutkimuksessa marginaalista aluetta (esim. feministinen käännöstutkimus). Yleisenä havaintona kävi lisäksi ilmi, että Venäjällä julkaistu konferenssiartikkeli poikkeaa viittauskonventioiltaan huomattavasti suomalaisista tai angloamerikkalaisista käytänteistä. On mahdollista julkaista artikkeli, jossa ei ole yhtään lähdeviittausta. Tämä epäilemättä vähentää vuoropuhelun minimiin itse teksteissä, mutta ei välttämättä kerro koko totuutta luetusta tutkimuskirjallisuudesta. 7

9 Mikko Kervinen, Helsingin yliopisto Suomalais-saksalaiset klassisen laulumusiikin käännöskulttuurit diakroniskontrastiivisessa tarkastelussa katsaus tutkimushankkeen teoreettiseen viitekehykseen ja alustaviin tuloksiin Esittelen sektioesitelmässäni väitöskirjahankettani tämänvuotisen KäTu-symposiumin yhden temaattisen painopisteen, eli kääntämisen ja yhteiskunnan välisen suhteen, näkökulmasta. Germaanisen filologian ja käännöstieteen piiriin kuuluvassa tutkimuksessani tarkastelen klassisen laulumusiikin laulettavaksi kääntämistä yhtenä saksalais-suomalaisen kulttuurivaihdon muotona noin viimeisen sadan vuoden aikana. Lisäksi pyrin ennen kaikkea hahmottamaan ajan myötä muuttuvaa ja yhteiskunta- ja kulttuurisidonnaista käännöskulttuurin rakennetta tutkien nimenomaan klassisen laulumusiikin käännöskulttuuria ja sen muutoksia Suomessa ja saksankielisellä kulttuurialueella. Vuoden 2011 KäTu-esitelmässäni kuvailin monitieteisen lähestymistavan merkitystä tutkimukseni konkreettisen käännösanalyysin toteuttamiselle. Tässä esitelmässä havainnollistan, kuinka käännösanalyysin tulosten avulla tutkimuksessani hahmotetaan myös kääntämisen yleisiä lainalaisuuksia jälleen kerran monitieteisesti, sekä käännösettä kielitiedettä soveltaen. Seuraavassa tiivistetty luonnehdinta teoreettisesta viitekehyksestäni: Prunčin (1997) esittelemällä käsitteellä käännöskulttuuri viitataan yhteiskunnassa vallitseviin käännöstoimintaa koskeviin normeihin ja konventioihin. Sovellan käännöskulttuurin käsitettä siten, että tarkastelen vain yhden tekstilajin, klassisten laulutekstien, osalta vallitsevaa käännöskulttuuria. Tutkimukseni käyttötarkoituksia varten klassisen musiikin laulutekstit määritetään omaksi tekstilajikseen. Tekstilajeilla ymmärretään kielellisen kommunikaation rakenteita, jotka ovat kehittyneet kieliyhteisössä historiallis-yhteiskunnallisen kehityksen tuloksena (Brinker 2005: 138) ja muotoutuneet kussakin yhteiskunnassa omanlaisikseen tilannetekijöiden sekä funktionaalis-rakenteellisten ominaisuuksien tyypillisiksi yhdistelmiksi (Fandrych & Thurmair 2011: 16). Yhteistä soveltamilleni käsitteille käännöskulttuuri ja tekstilaji on se, että molemmat ovat kulloiseenkin ajanjaksoon ja kulttuuriin sidonnaisia. Käännöstieteellinen lähestyminen perinteisesti puhtaan kielitieteelliseen tekstilajin käsitteeseen vaikuttaa tässä tapauksessa oikeutetulta, sillä klassisen laulumusiikin laulutekstit ovat tekstilaji, jossa tätä nykyä uusia käännöstekstejä tehdään edelleen, mutta alkuperäistekstejä puolestaan huomattavasti vähemmän. Tarkastelen siis yhdelle tekstilajille ominaista käännösmetodia ja siinä tapahtuvia muutoksia, kuten myös kyseisen käännösmetodin yhteiskunnallisen aseman ja merkityksen muuttumista pidemmällä aikavälillä. Tämän lisäksi tutkin kyseisen tekstilajin kääntämisessä Suomen ja saksankielisen kulttuurialueen välillä ilmeneviä eroja. Yhden ja saman teoksen useiden eri käännösten tarkastelun asemesta tutkin samaan tekstilajiin kuuluvista eri lähtöteksteistä eri aikoina ja eri kulttuureissa tehtyjä käännöksiä sekä niiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Tehtyjen havaintojen pohjalta 8

10 luonnostelen taustalla vaikuttavaa klassisen laulumusiikin käännöskulttuurin rakennetta ja kiinnitän huomiota siinä tapahtuviin muutoksiin. Vaikka kielitieteellisesti orientoitunut käännöstutkimus näkee kääntämisen ennen kaikkea kielellisenä toimintana (Albrecht 2005: ix), tulee klassisen laulukääntämisen diakronis-kontrastiivisessa tarkastelussa ottaa huomioon myös yhteiskunnallis-historialliset tekijät, aivan kuten tutkimukseni konkreettisissa laulukäännösten yksittäisanalyyseissä kiinnitetään huomiota myös kielen ja musiikin väliseen suhteeseen. Kääntäminen ei tapahdu eristyksissä muusta yhteiskunnasta, ja täten yhteiskunnallis-historiallisen tiedon pohjalta voidaan ennustaa ja selittää pelkästä kielellisestä analyysista saatavan tiedon lisäksi, mikä tietyn tekstilajin asema on, miten sitä käännetään ja miksi juuri tietyllä tavalla. Tutkimushankkeelleni merkittävä yhteiskunnallinen tekijä olisi esimerkiksi taidemusiikin harrastamisen asteittainen väheneminen viimeisen sadan vuoden aikana. Teoreettisen viitekehyksen pohjustamisen lisäksi luon esitelmäni jälkipuoliskolla katsauksen tutkimusaineistoni analyysin alustaviin tuloksiin ja hahmottelen tuoreiden esimerkkitapausten pohjalta vallitsevaa laulukääntämisen käännöskulttuuria Suomen ja saksankielisen kulttuurialueen välisessä kontrastiivisessa vertailussa. Kirjallisuutta: Albrecht, Jörn Übersetzung und Linguistik. Grundlagen der Übersetzungsforschung, Band 2. Tübingen: Gunter Narr Verlag. Brinker, Klaus Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: Erich Schmidt Verlag. Fandrych, Christian & Thurmair, Maria Textsorten im Deutschen. Linguistische Analysen aus sprachdidaktischer Sicht. Tübingen: Stauffenburg Verlag. Prunč, Erich Translationskultur. (Versuch einer konstruktiven Kritik des translatorischen Handelns.) TextconText 11 = NF 1, Tuija Kinnunen, Helsingin yliopisto Tunteiden tulkit, käsitysten kääntäjät Käsittelen esitelmässäni globaalia liikkuvuutta ja tulkkia tarvitsevan henkilön kykyä tulla toimeen suomalaisessa yhteiskunnassa. Samalla pohdin tulkin roolia tilanteessa, jossa asianosaisten tunteet ja ristiriidat käsiteltävänä olevasta aiheesta nousevat pintaan. Aineistoni on oikeussalista tilanteesta, jossa asianosaiset riitelevät lapsen huollosta. Tulkki tasapainottelee tehtävässään tulkattavan äidin tunnepitoisen käyttäytymisen ja oikeussalin muuten asiapitoisen viestinnän tuottamassa ristipaineessa, jossa hän kuitenkin toimii koko oikeudenkäynnin palveluksessa. Aineistoni koostuu nauhoitetusta tulkkeesta ja tilanteen jälkeen tehdystä tulkin ja asianajajan haastattelusta. Eräs pohdinnan aiheeksi nouseva teema on kysymys tulkin neutraaliudesta ja asiakkaan elämäntilanteen ymmärtämisestä. 9

11 Maarit Koponen, Helsingin yliopisto Käännösvirheiden vaikutus posteditoijien kykyyn muokata konekäännöstä Konekäännösten laadun arviointi ja konekääntimien tuottamien virheiden analysointi on merkittävä osa kääntimien kehitystä. Konekäännöksille tyypillisiä virhetyyppejä on kartoitettu jonkin verran (esim. Condon ym. 2010; Vilar ym. 2006), mutta virheiden vaikutusta käännöksen laatuun ja erityisesti lähtötekstin merkityksen välittymiseen ei juurikaan ole systemaattisesti tutkittu. Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on tarkastella konekäännöksissä esiintyviä virheitä ja niiden suhdetta ihmisen tekemään arvioon merkityksen välittymisestä. Tämän avulla pyrin selvittämään, millaiset virheet ovat erityisen olennaisia merkityksen välittymisen kannalta ja miten tätä tietoa voidaan soveltaa käännöksen laatuarvioinnissa. Tässä esitelmässä käsittelen konekäännettyjen tekstien virheanalyysiin ja editointikokeeseen perustuvia havaintoja siitä, miten erityyppiset virheet vaikuttavat editoijan kykyyn muokata konekäännettyä tekstiä. Aineistona on kahdesta englanninkielisestä aikakauslehtiartikkelista (yhteensä n sanaa) j kahdella eri konekääntimellä tuotetut suomenkieliset raakakäännökset. Virheanalyysi perustuu lähestymistapaan, joka pyrkii tarkastelemaan virheiden vaikutusta semanttisen sisällön välittymiseen konekäännöksessä. Analyysissa arvioidaan, ovatko ensinnäkin yksittäiset sanat tai useasta sanasta muodostuvat ilmaukset saaneet käännöksessä oikean vastineen ja toisaalta välittyvätkö lähtötekstin semanttiset suhteet kohdetekstistä. Tarkastelen myös mahdollisuutta helpottaa manuaalista analyysia hyödyntämällä kieliteknologisia välineitä, kuten automaattista jäsennystä. Virheanalyysin tuloksia vertaan samalla aineistolla aiemmin tehtyyn editointikokeeseen, jossa pyrittiin mittaamaan merkityksen välittymistä konekäännöksessä. Tässä kokeessa koehenkilöinä toimineita kääntämisen opiskelijoita pyydettiin editoimaan konekäännöstä ilman lähtötekstin apua. Raakakäännösten ja koehenkilöiden editoimien versioiden merkityksen oikeellisuus arvioitiin lähtötekstiin verrattuna ja kieliasun oikeellisuus kohdekielen konventioihin verrattuna. Vertaamalla virheanalyysin tuloksia merkityksen ja kieliasun arviointituloksiin pyrin selvittämään erilaisten virheiden suhdetta koehenkilöiden tekemien korjausten onnistumiseen. Tarkastelen esimerkiksi, miten koehenkilöt ovat havainneet ja pystyneet korjaamaan poisjääneitä tai väärän merkityksen saaneita sanoja sekä miten esimerkiksi sanajärjestys tai väärät sanamuodot ovat vaikuttaneet merkityssuhteiden hahmottamiseen. Esittelen alustavia tuloksia keskittyen erityisesti tilanteisiin, joissa virheet ovat selkeästi vaikuttaneet merkityssisällön välittymiseen. Viitteet: Condon, Sherri, Dan Parvaz, John Aberdeen, Christy Doran, Andrew Freeman & Marwan Awad Evaluation of machine translation errors in English and Iraqi Arabic. LREC 2010: Proceedings of the seventh international conference on Language Resources and Evaluation, Valletta, Malta, May

12 Vilar, David, Jia Xu, Luis F. D'Haro & Hermann Ney Error analysis of statistical machine translation output. LREC-2006: Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation. Proceedings, Genoa, Italy, May Pekka Kujamäki, Itä-Suomen yliopisto Aseveljien tulkkina. Arkistonäkökulma suomalais-saksalaisen vyöhykkeen tulkkien toimintaan Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Sodankäynnin tuntemattomat käännöskulttuurit (Itä-Suomen yliopisto, Joensuu ) tutkitaan sotilaallisten operaatioiden yhteyteen syntyneitä kääntämisen ja tulkkauksen käytäntöjä mm. päämajan johtamassa tiedustelussa, sotavankien käsittelyssä ja Pohjois-Suomen suomalaissaksalaisessa sotilasyhteistyössä erityisesti jatkosodan aikana. Tutkimuksen keskiössä on kääntäjien ja tulkkien tehtävät, status sotilaallisen yhteisön rakenteissa ja toimijuus sodan erityisolosuhteissa. Omassa esitelmässäni tarkastelen tulkkausjärjestelyjä Pohjois-Suomen suomalaissaksalaisella vyöhykkeellä vuosina Vyöhykkeen erityispiirre oli, että sen sotilaallinen johto oli tuolloin saksalaisten käsissä, mutta siviilihallinnosta vastasivat suomalaiset. Merkittävää on myös, että Neuvostoliittoon suuntautuvan suurhyökkäyksen (Operaatio Barbarossan) alkaessa Pohjois-Suomeen saapuneet saksalaisjoukot olivat jo tuplanneet alueen asukasluvun, ja esimerkiksi 7500 asukkaan Rovaniemelle asettui 6000 saksalaissotilaista erilaisiin esikunta-, huolto- ja rakennustehtäviin. Tässä kontekstissa kääntäjiä ja tulkkeja tarvittiin sekä sotilaallisten että siviiliasioiden hoitamiseen. Tarve oli suuri, ja tehtävissä toimivat saksalaisjoukkojen omien tulkkien lisäksi Yhteysesikunta Roin (Rovaniemi) yhteysupseerit ja tulkit sekä saksaa edes auttavasti osaavat siviilit. Esitelmäni käsittelee erityisesti Yhteysesikunta Roin tulkkausjärjestelyjä, tulkkien taustoja ja tulkkien tehtäviä. Lisäksi nostetaan esiin yksityiskohtia alueen muiden tulkkien tehtävistä ja (oletetusta) työnjaosta. Näkökulmani nousee Yhteysesikunta Roin arkistosta ja sinne taltioiduista yhteysupseerien ja tulkkien viikottaisista toimintakertomuksista. Tulkkiprofiilien ja tehtäväkuvauksien esittelyn lisäksi esitelmääni liittyy metodologinen kysymys siitä, missä määrin tämänkaltaisen arkistoaineiston avulla on mahdollista hahmottaa sotatulkkien toimijuutta. Toisin sanoen: Aineistosta löytyy tietoa kääntäjistä, tulkeista ja heidän tehtävistään, mutta löytyykö sieltä vastauksia kysymykseen, miten he ovat toimineet? 11

13 Saara Leppänen, Itä-Suomen yliopisto Peritekstit japanilaisen kaunokirjallisuuden suomennoksissa Japanin kielen vaikeudesta ja kulttuurin omaleimaisuudesta seuraa erityisongelmia. Voidaan hyvin kysyä, onko näin kaukainen kulttuuri yleensä lainkaan välitettävissä, Pirjo-Riitta Kuusikko kirjoittaa artikkelissaan Japanin kirjallisuus (Kuusikko 2007, 273). Japanilaista kirjallisuutta on kuitenkin suomennettu, joten jotain japanilaisesta kulttuurista on oletettavasti välitetty suomalaisille lukijoille. Yksi keino välittää kulttuuria ovat käännösten peritekstit, joita ovat varsinaiseen tekstiin liittyvät ja sen läheisyydessä sijaitsevat muut tekstit, kuten kirjassa olevat julkaisutiedot, otsikot, kuvat, erilaiset viitteet, esipuheet ja jälkisanat. Tarkastelen tutkimuksessani japanilaisen kaunokirjallisuuden suomennosten peritekstejä kulttuurivälittämisen näkökulmasta; erityisesti alaviitteitä, loppuviitteitä, esipuheita ja jälkisanoja, joista käytän yhteisnimitystä selittävät peritekstit. Tässä esitelmässä keskityn selittävien peritekstien esiintymiseen. Tarkastelen muun muassa sitä, millaisissa kirjoissa niitä erityisesti esiintyy ja milloin, kuka niitä on kirjoittanut ja millaisia muutoksia esiintymisessä on ollut, sekä sitä, vaikuttaako esimerkiksi relekieli erilaisten peritekstien esiintymiseen. Aineistoni käsittää vuosina kirjamuodossa ilmestyneet japanilaisen kaunokirjallisuuden suomennokset. Lähteet: Kuusikko, Pirjo-Riitta Japanin kirjallisuus. Teoksessa: Suomennoskirjallisuuden historia 2. Toim. Riikonen, Kovala, Kujamäki & Paloposki. Helsinki: SKS Sari Mäittälä-Kauppila, Helsingin yliopisto "Epähyvä käännös mutta kun en parempaakaan keksinyt" Esitelmässäni käsittelen käännösopiskelijoiden arvioita omista kotikäännöstehtävistään haastattelulomakkeiden vastausten pohjalta ja vertailen erilaisten käännösstrategioiden käyttöä sellaisissa suomennoksissa, joiden englanninkielisissä lähtöteksteissä prefiksillisen negaation keinoin ilmaistaan ironiaa ja arvostelua. Erityisen kiinnostuksen kohteina ovat opiskelijoiden suhtautuminen suomen negaatioprefiksien epä- ja ei- avulla muodostettuihin uudissanoihin sekä ei-prefiksin pejoratiivistuminen ironisissa ilmauksissa. Opiskelijoiden käännöstehtävä liittyy väitöstutkimukseeni, jonka kohteena on englannin kielen kieltoprefiksi non- ja sen pejoratiivisen merkityksen tunnistaminen, sen suomentamiseen liittyvät ongelmat sekä suomen ei-prefiksin semanttisen merkityskentän mahdolliset muutokset. Helsingin yliopiston englannin kääntämisen kahden vuosikurssin opiskelijat suomensivat väitöstutkimukseni erästä osa-aluetta varten kotikäännöstehtävinään kolme eri tekstiä, joille oli yhteistä se, että ne sisälsivät pejoratiivisen non-prefiksin avulla muodostettuja ilmauksia. Pejoratiivinen non-prefiksi 12

14 ilmaisee vähättelyä ja halveksuntaa, mutta koska se on identtinen objektiivista luokittelua ilmaisevan privatiivisen non-prefiksin kanssa, se johtaa lukijan helposti harhaan, ellei tämä huomaa perusteita pejoratiivisuudelle muualta kontekstista, tekstissä piilevästä ironiasta tai tekstityypistä. Non-prefiksille ei ole suomen kielessä suoraa morfeemitason vastinetta, joten suomentaja joutuu tasapainoilemaan erilaisten vaihtoehtojen välillä. Kotikäännöstehtävissä oli oletettavissa, että lähtöteksti saattaisi ohjata opiskelijoita vastaavanlaisen prefiksillisen rakenteen suuntaan, ja siksi esitykseni keskittyy suomen ei- ja epä-prefiksien ja niiden avulla muodostettujen ilmausten esiintymiseen suomennoksissa. Lähtötekstit olivat pakinamaisia sanomalehtiartikkeleita, jotka suomennettiin kuvitteelliseen suomenkieliseen lehteen. Olennaista tehtävässä oli ymmärtää tekstilajin ominaispiirteet ja tunnistaa kirjoittajan ironisoiva asenne ja non-prefiksin kaksinaismerkitys. Muilta osin teksteissä ei ollut tavanomaisiin kotikäännöstehtäviin nähden poikkeavan vaativia osuuksia. Ironiaa suomentaessaan opiskelijat joutuivat myös pohtimaan, missä määrin adaptaatiota ja eksplikointia voidaan soveltaa käännösstrategiana ja miten kirjoittajan ironinen ääni saadaan kuuluviin suomen kielen negaation keinoin. Käännöstehtävän jälkeen opiskelijat vastasivat laatimaani kyselyyn kirjallisesti ja perustelivat suomennostensa valintaa, arvioivat omaa onnistumistaan ja pohtivat kohtaamiaan haastavia tekstikohtia. Esityksessäni kokoan opiskelijoiden suomennoksia ja heidän kommenttejaan etenkin siitä, miten he suhtautuvat suomen negaation keinoin tuotettuihin suomennoksiin verrattuna eksplikoinnin kautta rakennettuihin suomennoksiin. Suomen prefiksillisen negaation keinojen rajallisuus kirvoitti opiskelijoilta useita kommentteja. Monesti negaatioprefiksejä epä- ja ei- harkittiin kyllä ensimmäisenä vaihtoehtona, mutta ne hylättiin, kun näin muodostunut uudissana ei joko kuulostanut "suomelta" tai se ajautui ohi lähtökielen ironisoivan merkityksen. Opiskelijoiden kielitajun eroavuudet paljastuivat selkeimmin juuri prefiksillisten muodosteiden hyväksynnässä: jotkut opiskelijat kertoivat välttävänsä prefiksejä aina kun mahdollista, kun taas toisten mielestä ironisen ilmauksen suomennos voi olla "epätavallinen ja hätkähdyttää lukijaa" ja uudissanakin parhaimmillaan "nappikäännös". Myös ei-prefiksin osittainen pejoratiivistuminen mainittiin, mutta vain suomennoksissa, jossa ironia on selkeästi eksplikoitu kontekstissa. Moni eksplikoinnin valinnut opiskelija perusteli käännösvalintojaan luettavuudella ja suomen kielelle luontaisten rakenteiden saavuttamisella. Eksplikointia ei tuolloin kuitenkaan nähty patenttiratkaisuna, vaan opiskelijoiden mukaan "ylitulkinnan riski kannattaa silti joskus ottaa, jotta teksti olisi sujuvaa". Jukka Mäkisalo, Itä-Suomen yliopisto Kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteiden empiriisen käytön metateoreettinen analyysi Kotouttamisen ja vieraannuttamisen käsitteiden empiiriseen soveltamiseen liittyy se ongelma, että sellaisena kuin Schleieremacher käsitteet esitteli, ne ovat metaforisia: 13

Plenaariesitelmät Plenary speeches

Plenaariesitelmät Plenary speeches Plenaariesitelmät Plenary speeches Susanne Göpferich University of Giessen/Germany From multidisciplinarity to transdisciplinarity: The investigation of competence development as in case in point Multidisciplinarity

Lisätiedot

Englanniksiko maailmanmaineeseen?

Englanniksiko maailmanmaineeseen? Englanniksiko maailmanmaineeseen? Suomalaisen proosakaunokirjallisuuden kääntäminen englanniksi Isossa-Britanniassa vuosina 1945 2003 Raila Hekkanen Nykykielten laitos Helsingin yliopisto Esitetään Helsingin

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen kääntäminen

Käyttäjäkeskeinen kääntäminen Tampere Studies in Language, Translation and Literature Series B1 Tytti Suojanen Kaisa Koskinen Tiina Tuominen Käyttäjäkeskeinen kääntäminen Sarjan toimituskunta Päätoimittajat: FL Yrjö Lauranto Dosentti

Lisätiedot

Näkyvä kääntäjä ja näkyvä nainen. Feministisen käännösstrategian soveltaminen englanti-suomi-käännökseen.

Näkyvä kääntäjä ja näkyvä nainen. Feministisen käännösstrategian soveltaminen englanti-suomi-käännökseen. Näkyvä kääntäjä ja näkyvä nainen. Feministisen käännösstrategian soveltaminen englanti-suomi-käännökseen. Pirkko Koivunen Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro

Lisätiedot

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä

Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Matkailuesitteen kääntäminen suomesta venäjään venäläiset tekstilajikonventiot käännöksessä Перевод туристического буклета с финского на русский Жанровые конвенции в переводе Perevod turističeskogo bukleta

Lisätiedot

Frekvenssejä ja reseptiota: Kaksi näkökulmaa kotouttamiseen ja vieraannuttamiseen

Frekvenssejä ja reseptiota: Kaksi näkökulmaa kotouttamiseen ja vieraannuttamiseen Frekvenssejä ja reseptiota: Kaksi näkökulmaa kotouttamiseen ja vieraannuttamiseen Jukka Mäkisalo Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Käännöstiede Hannu Kemppanen Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Venäjän kieli ja

Lisätiedot

Suomen kielen opiskelijat ja viron ymmärtäminen testissä

Suomen kielen opiskelijat ja viron ymmärtäminen testissä KITSAS TEE LAIHA TEE VAI KAPEA TIE? Suomen kielen opiskelijat ja viron ymmärtäminen testissä Suomen kielen pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Toukokuu 2012 Ilona Paajanen ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY

Lisätiedot

KÄÄNNÖSSUOMI KIELIVARIANTTINA: SYNTAKTISIA JA LEKSIKAALISIA erityispiirteitä

KÄÄNNÖSSUOMI KIELIVARIANTTINA: SYNTAKTISIA JA LEKSIKAALISIA erityispiirteitä JARMO HARRI JANTUNEN SARI ESKOLA KÄÄNNÖSSUOMI KIELIVARIANTTINA: SYNTAKTISIA JA LEKSIKAALISIA erityispiirteitä uomalaisessa kieliyhteisössä käännösten asema on hyvin merkittävä. Käännökset ovat aikoinaan

Lisätiedot

Yritysblogien analyysia käännöspalvelu toimiston ja asiakkaan yhteistyönä

Yritysblogien analyysia käännöspalvelu toimiston ja asiakkaan yhteistyönä Yritysblogien analyysia käännöspalvelu toimiston ja asiakkaan yhteistyönä Santeri Laurén Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 6 Vesa Taatila (toim.) TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä

Lisätiedot

Deskriptiivisten ja onomatopoeettisten verbien. kääntämisestä. Stefan Mosterin siitä laatima saksannos Tütenbierroman

Deskriptiivisten ja onomatopoeettisten verbien. kääntämisestä. Stefan Mosterin siitä laatima saksannos Tütenbierroman Deskriptiivisten ja onomatopoeettisten verbien kääntämisestä Tarkasteltavana Mikko Rimmisen Pussikaljaromaani ja Stefan Mosterin siitä laatima saksannos Tütenbierroman Pauli Seppälä Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS. Taustaa, teoriaa ja menetelmiä

LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS. Taustaa, teoriaa ja menetelmiä Elina I. López LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS Taustaa, teoriaa ja menetelmiä Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 25.02.2010 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Lisätiedot

SOKEA IDIOOTTI KONEKÄÄNTÄMISEN ONGELMIA JA MAHDOLLISUUKSIA

SOKEA IDIOOTTI KONEKÄÄNTÄMISEN ONGELMIA JA MAHDOLLISUUKSIA SOKEA IDIOOTTI KONEKÄÄNTÄMISEN ONGELMIA JA MAHDOLLISUUKSIA Anni Malmivaara Tampereen yliopisto Kieli ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (saksa) Pro gardu -tutkielma Toukokuu 2007 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION. KATSE Jäsenkirje 1/2010

KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION. KATSE Jäsenkirje 1/2010 KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION KATSE Jäsenkirje 1/2010 1 Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura (KATSE) Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen

Lisätiedot

Nollapersoonalause suomessa ja virossa

Nollapersoonalause suomessa ja virossa TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 334 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Nollapersoonalause suomessa ja virossa Tutkimus kirjoitetun kielen aineistosta Hanna

Lisätiedot

Hyvä kääntäjä. Käännöstoimiston näkökulma kääntäjän osaamiseen

Hyvä kääntäjä. Käännöstoimiston näkökulma kääntäjän osaamiseen Hyvä kääntäjä Käännöstoimiston näkökulma kääntäjän osaamiseen Susanna Uppa Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kääntämisen nykyiset ja tulevat haasteet

Kääntämisen nykyiset ja tulevat haasteet Tuula Humphreys ja Leena Salmi Turun yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Ranskan oppiaine Kääntämisen nykyiset ja tulevat haasteet 1. Johdanto Arjessa ympärillämme on paljon tekstejä. Silmäilemme

Lisätiedot

Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus

Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus Ajan adverbiaalin lauseasemasta suomea, venäjää ja käännöskieltä vertaileva tutkimus Juho Härme Tampereen yliopisto Käännöstiede (venäjä) Kieli-, käännös-, ja kirjallisuustieteiden yksikkö elokuu 2012

Lisätiedot

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя

Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana. Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Suomalaisten erisnimien transkriptio kääntäjän ja lukijan ongelmana Транскрипция финских имен собственных с точки зрения переводчика и читателя Transkripcija finskih imen sobstvennyh s točki zrenija perevodčika

Lisätiedot

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS LASTENKIRJASTA OTTO JA KEIJUVAUVA SADUT JA KUVAKIRJAT VIITTOMAKIELISEN LAPSEN ELÄMÄSSÄ

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS LASTENKIRJASTA OTTO JA KEIJUVAUVA SADUT JA KUVAKIRJAT VIITTOMAKIELISEN LAPSEN ELÄMÄSSÄ VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS LASTENKIRJASTA OTTO JA KEIJUVAUVA SADUT JA KUVAKIRJAT VIITTOMAKIELISEN LAPSEN ELÄMÄSSÄ Jertta Kangas Essi Miettinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia ammattikorkeakoulu, Turun

Lisätiedot

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä

Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Ihmis- ja kulttuurikuva suomalaisissa esihistorian näyttelyissä Minna Rönkä Helsingin yliopisto Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Arkeologia Pro gradu -tutkielma 2014 Sisältö

Lisätiedot

Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa

Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Partikkelit, niiden käyttö ja paikka lauseessa edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Anni Toikka Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus Kieli- ja käännöstieteiden

Lisätiedot

VINE. Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma BA Programme in Communication, Modern Finnish and English

VINE. Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma BA Programme in Communication, Modern Finnish and English VINE Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma BA Programme in Communication, Modern Finnish and English VALINTAKOEAINEISTO ENTRANCE EXAMINATION MATERIAL 2014 2 SISÄLLYS / TABLE OF CONTENTS

Lisätiedot

Virkkeiden ja lauseiden piirteitä edistyneiden suomenoppijoiden teksteissä

Virkkeiden ja lauseiden piirteitä edistyneiden suomenoppijoiden teksteissä Virkkeiden ja lauseiden piirteitä edistyneiden suomenoppijoiden teksteissä Pro gradu -tutkielma Suomen kieli Turun yliopisto Joulukuu 2010 Niina Salmi TURUN YLIOPISTO Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Lisätiedot

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS: VARHAISEN KOMMUNIKAATION JA KIELEN KEHITYKSEN ARVIOINTIMENETELMÄ MCDI-lomake 8-16kk

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS: VARHAISEN KOMMUNIKAATION JA KIELEN KEHITYKSEN ARVIOINTIMENETELMÄ MCDI-lomake 8-16kk VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS: VARHAISEN KOMMUNIKAATION JA KIELEN KEHITYKSEN ARVIOINTIMENETELMÄ MCDI-lomake 8-16kk Hanna Laulaja Maria Takamaa Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö

Lisätiedot

SYNONYMIA JA KÄÄNNÖSSUOMI

SYNONYMIA JA KÄÄNNÖSSUOMI SYNONYMIA JA KÄÄNNÖSSUOMI JOENSUUN YLIOPISTON HUMANISTISIA JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN THE HUMANITIES N:O 35 Jarmo Harri Jantunen SYNONYMIA JA KÄÄNNÖSSUOMI Korpusnäkökulma samamerkityksisyyden

Lisätiedot

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista

Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä. etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Sota-aikaan riiattiin kenttäpostin välityksellä etnologinen tutkielma sota-ajan kirjeissä kerrotuista kokemuksista Heidi Aalto Etnologian pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian

Lisätiedot

Liitepartikkeleiden -kin ja -kaan käyttö ja käytön kehittyminen suomenoppijoiden kirjoitelmissa

Liitepartikkeleiden -kin ja -kaan käyttö ja käytön kehittyminen suomenoppijoiden kirjoitelmissa Liitepartikkeleiden -kin ja -kaan käyttö ja käytön kehittyminen suomenoppijoiden kirjoitelmissa Milka Toikko Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Maaliskuu

Lisätiedot

VUOSIKYMMEN EU-SUOMEA

VUOSIKYMMEN EU-SUOMEA EU-suomea Vuosikymmen EU-suomea Vuosikymmen EU-suomea Vuosikymm ymmen EU-suomea Vuosikymmen EU-suomea Vuosikymmen EU-suomea Vuo Aino Piehl Inkaliisa Vihonen (toim.) VUOSIKYMMEN EU-SUOMEA Vuosikymmen EU-suomea

Lisätiedot

HUUMORIN KÄÄNTÄMINEN VIITTOMAKIELELLE NÄYTELMÄSSÄ IDEAPARKKI

HUUMORIN KÄÄNTÄMINEN VIITTOMAKIELELLE NÄYTELMÄSSÄ IDEAPARKKI HUUMORIN KÄÄNTÄMINEN VIITTOMAKIELELLE NÄYTELMÄSSÄ IDEAPARKKI Niina Lehtinen ja Sanni Niemelä Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Länsi, Turku Viittomakielentulkin koulutusohjelma

Lisätiedot