Tallennuksen kohteena ovat niin aineellisen kuin aineettomankin kulttuurin ilmiöt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tallennuksen kohteena ovat niin aineellisen kuin aineettomankin kulttuurin ilmiöt:"

Transkriptio

1 Työvaiheet 1. Aiheen valinta Nykyaikaa tallentamaan on kenttätyötä uusien aineistojen keräämiseksi museoiden kokoelmiin. Dokumentoinnit tuottavat tietoa oman aikamme kohteista ja ilmiöistä: elinympäristöstä, arkisista esineistä, tavoista ja toiminnasta. Esinekeruun sijaan museoiden tallennustyö painottuu nykyisin ilmiöiden tallentamiseen. Myös vanhojen museokokoelmien tietoja voidaan täydentää ja päivittää nykyajan dokumentoinnin keinoin. Nykyajan dokumentoinnin merkitys perustuu aineistosta saatavaan tietoon, ei esineen, teoksen tai aineiston rahalliseen arvoon tai ainutkertaisuuteen. Hyvä dokumentointiaineisto säilyttää ja välittää tietoa sekä tarinoita meidän ajastamme ja arjestamme. Aineellista ja aineetonta on ilmiökeskeistä: tallennuksen kohde dokumentoidaan monipuolisesti. Dokumentoinnissa ollaan kiinnostuneita ihmisten toiminnasta ja sen jäljistä ympäristössämme. Tallennuksen kohteena ovat niin aineellisen kuin aineettomankin kulttuurin ilmiöt: - henkilöt tai ryhmät (esim. ammattiryhmät, harrastusryhmät) - esineet (mm. työkalut, laitteet, huonekalut, tarvikkeet, lelut) - kulkuvälineet ja kulkureitit - rakennukset ja rakenteet (esim. sillat, tiet, kanavat) - tilat ja ympäristöt sekä niiden käyttö - tapahtumat ja tilaisuudet - tavat, perinteet ja toiminta - ilmiöt ja trendit Nykyajan tallennuksen voi tehdä monenlaisista aiheista. Mikäli dokumentointiaineisto halutaan tallentaa osaksi museokokoelmia, aiheen sopivuus museon tallennusalueeseen on hyvä varmistaa. Aiheita läheltä ja kaukaa Dokumentoinnin kohde löytyy usein läheltä asioista, jotka ovat arkipäiväisiä, tuttuja ja joiden valmistus, käyttö tai toiminta tunnetaan hyvin. Harrastukset, yhdistystoiminta, tapahtumat, oma ystäväpiiri sekä jokapäiväinen asuin- ja elinympäristö tarjoavat runsaasti tallennettavaa. Aiheen tuntemus ja henkilökohtainen mielenkiinto aiheeseen syventävät ilmiöstä saatavaa tietoa. Dokumentoitavaksi valittu ilmiö voi myös olla yhteisöllisesti määritelty jotain, joka koetaan yleisesti säilyttämisen arvoiseksi. Ilmiön olemassaoloon kohdistunut muutos tai katoamisen uhka nostaa usein esiin aiheen merkityksen ja arvon.

2 Aina dokumentoinnin kohde ei ole itse valittu. Vieraampikin aihepiiri voi olla kiinnostava tallennuskohde. Ulkopuolinen näkökulma tuo esiin uusia piirteitä ilmiöstä. 2. Näkökulma ja taustatyöt Näkökulmaa etsimässä Nykyajan dokumentoinnin toteuttaminen vaatii etukäteissuunnittelua ja taustatyötä. Tallennusaiheen muokkaaminen ideasta dokumentoinniksi on onnistuneiden valintojen ja rajausten tulos. Selkeä aiheen määrittely terävöittää kohteesta saatavaa tietoa. Samaa kohdetta voi tallentaa useasta näkökulmasta. Esimerkiksi kahvilakulttuuria voidaan dokumentoida kahvilatilojen kannalta, yrittäjän tai asiakkaan näkökulmasta tai keskittymällä kahvilan tuotteisiin. Aiheen rajaus vaikuttaa myös tallennusmenetelmien valintaan. Käsitekartat tai mind-mapit ovat hyvä apu pohdittaessa ilmiötä ja omaa dokumentointinäkökulmaa. - Mihin kulttuurin osa-alueeseen aihe sijoittuu? - Onko sillä rinnakkaisia ilmiöitä? - Keitä ovat aiheeseen liittyvät toimijat? - Mitä käsitteitä ilmiöön liittyy? Taustatietojen kokoaminen Dokumentoinnin suunnittelun yhteydessä aiheeseen perehdytään aiemman tiedon pohjalta. Taustatyön määrä riippuu tallennettavan kohteen tuttuudesta ja ilmiön laajuudesta. Taustatöiden tavoitteena on perustietojen kerääminen ilmiöstä. Näitä ovat mm. kohteen sijaintitiedot, omistajat, rakennusten suunnittelijat, toiminnan ja käytön historiatiedot tai haastateltavan henkilöhistoria. Yritys- ja organisaatioiden tallennuksissa myös aukioloajat, saavutettavuus ja palvelut ovat hyvää taustatietoa. Taustatyövaiheessa aiheeseen tutustutaan ennakolta kirjallisuuden, internet-lähteiden, tietokantojen tai arkistolähteiden kautta. Ennakoivia tietoja voi kysyä myös suoraan kohteesta. Ennakkokäynti kohteeseen Mikäli tallennettavan ilmiö on ennalta täysin vieras, tallennuskohteeseen kannattaa tutustua etukäteen paikan päällä. Rakennuksen ja tilan näkeminen tai toiminnan seuraaminen auttaa tallennusmenetelmien valinnassa ja niiden käytettävyyden arvioinnissa. - Onko kohde saavutettava? - Millaiset ovat kuvausolosuhteet? - Onko haastattelun ympäristö riittävän rauhallinen? - Vaaditaanko erityisjärjestelyjä?

3 Taustatiedot sujuvoittavat dokumentoinnin toteuttamista sekä kuvaus-, haastattelu- ja havainnointitilanteiden suunnittelua. Keskustelu haastateltavan henkilön kanssa etukäteen helpottaa kysymysten laatimista ja poistaa haastatteluun liittyvää jännitystä. Mitä laajemmasta dokumentoinnista on kyse, sitä tärkeämpää etukäteissuunnittelu on. 3. Dokumentointisuunnitelma Tavoitteet tiedoksi Kirjallinen suunnitelma kokoaa dokumentoitavan aiheen tiedot ja tallennuksen tavoitteet. Erityisen tärkeä suunnitelma on ryhmätyönä tehtävissä dokumentoinneissa, jotta tavoitteet ja työnjako tulevat kaikille selväksi. Huolellinen suunnittelu auttaa ennakoimaan työmäärää, dokumentoinnin vaatimuksia sekä mahdollisia haasteita. Suunnittelussa voi myös varautua ongelmatilanteisiin ja pohtia niiden vaikutusta tallennukseen. Suunnitelman rakenne Suunnitelmaan kuuluu dokumentoitavan aiheen määrittelyn ja rajausten täsmentäminen sekä tallennuksen vaatimien resurssien ja aikataulun arviointi. Suunnitelma kartoittaa lisäksi dokumentoinnissa tarvittavia menetelmiä, laitteita ja etukäteen sovittavia lupa-asioita. Myös tallennuksen yleiset tavoitteet on hyvä kirjoittaa muistiin. Dokumentointisuunnitelmassa pohdittavia keskeisiä kysymyksiä ovat: - Mitä tallennetaan? - Missä ja milloin tallennetaan? - Miten tallennus toteutetaan? - Miksi aihe dokumentoidaan? Esimerkki dokumentointisuunnitelman sisällöstä: 1. Kohteen määrittely: ilmiö / tapahtuma / paikka / henkilö tai henkilöt 2. Tavoitteet: miksi dokumentointi tehdään, mitä sillä tavoitellaan? 3. Näkökulma: rajaukset, kohdennukset 4. Tallennuksen resurssit: työvoima, budjetti, ongelmatilanteet 5. Aikataulu: toteutusaika, muut sovitut ajankohdat, aikaväli 6. Toteuttajat: henkilö, työryhmän jäsenet ja heidän roolinsa 7. Dokumentointipaikka: osoite tai muu paikkatieto 8. Tallennusmenetelmät ja laitteet 9. Luvat ja sopimukset: lupien kohteet ja vastuuhenkilöt 10. Tiedotus: vastuuhenkilö ja tiedotussuunnitelma Museo opastaa ja neuvoo tarvittaessa suunnitelman laatimisessa.

4 4. Tallennuksen resurssit Yksin vai ryhmässä? Tallennustyön resurssit eli edellytykset määrittävät tallennettavaksi valitun aiheen laajuuden. Yksin toteutettavassa dokumentoinnissa aihe rajataan suppeaksi tai toteutetaan pidemmän ajan kuluessa, jottei työmäärä muodostu ylivoimaiseksi. Pienessä työryhmässä on mahdollista käyttää yhtäaikaisesti useita tallennusmetodeja ja jakaa työtehtäviä. Työnjaosta tulee sopia etukäteen. Kullekin dokumentoijalle määritellään vastuualueet. Ryhmätyönä tehdyssä dokumentoinnissa keskustelu muiden kanssa voi auttaa ongelmakohdissa ja rikastaa sisältöä. Laajoissa dokumentointihankkeissa dokumentoinnille valitaan vastuu- ja yhteyshenkilö, joka huolehtii tiedotuksesta ja hankkeen koordinoinnista. Aikataulu määrää tahdin Dokumentoinnin aikataulu tulee arvioida etukäteen. Aikaa varataan valmisteluun, varsinaiseen dokumentointiin sekä jälkitöihin. Aktiivinen kenttätyövaihe on usein tallennuksen lyhin työrupeama. Erityisesti jälkitöihin, kuten haastattelujen litterointiin, kuluu paljon aikaa. Dokumentointipäivien ajankohta tulee varmistaa etukäteen kohteelta, sen omistajalta tai tallennukseen osallistujilta. Sovittua aikataulua noudatetaan. Mikäli aineisto tuotetaan osana muuta projektia, kuten opintoja, aikataulussa huomioidaan aineiston raportoinnin tai palautuksen ajankohdat. Riittääkö talkootyö? Nykyajan dokumentointeja tehdään museoammatillisesti, opiskelijatyönä ja vapaaehtoisin voimin. Yhteisöjen laajat dokumentointihankkeet ovat usein erillisbudjetoituja. Pienemmät dokumentointihankkeet onnistuvat talkootyönä. Dokumentointityön taloudelliset kulut muodostuvat mm. matkoista, laitteiden hankinnasta tai vuokrasta sekä muista materiaalihankinnoista. Palkkioiden maksuun varaudutaan, mikäli työssä käytetään muuta kuin vapaaehtoista työvoimaa. Vapaaehtoisessa dokumentoinnissa työvoiman sitoutuminen varmistetaan realistisella suunnittelulla. Millaiseen työmäärään ja ajankäyttöön dokumentointiin osallistuvien on syytä varautua? Kokemus tekee mestarin Tallennuksen resurssien arvioinnissa kartoitetaan myös dokumentointitaitoja. Ne perustuvat aiempaan dokumentointikokemukseen, koulutukseen, tallennusmenetelmien käytön opastukseen sekä laitteiden hallintaan. Ensi kertaa dokumentointiin osallistuva voi opetella tallennusta kokeneempien tallentajien kanssa. Toisaalta pienimuotoiseen tallennukseen voi ryhtyä yksin perehtymällä etukäteen ohjeistukseen, tallennusmenetelmiin ja laitteiden käyttöön.

5 5. Luvat ja käytännöt Yhteistyö kohteen kanssa on aktiivista vuorovaikutusta. Henkilökohtainen yhteydenotto kohteen yhdyshenkilöön tai haastateltavaan on tärkeää, vaikka aiheesta olisi sovittu museon tai muun välittäjän kautta. Etukäteen käydyissä keskusteluissa esitellään tallennuksen tavoitteet. Laajoissa dokumentoinneissa laaditaan ennakkotiedote, josta käyvät ilmi tallennuksen perustiedot. Tiedotus varmistaa, että tallennuksen kohde osaa varautua dokumentoinnin vaatimaan aikaan ja vaivaan sekä tiedottaa asiasta esim. työntekijöilleen. Osa dokumentointiaiheista vaatii kirjallisia lupia dokumentoinnin kohteen, sen omistajan tai osallistujien kanssa jo etukäteen. Myös valitut tallennusmenetelmät vaikuttavat siihen, mitä lupia dokumentointiin tarvitaan. Tiloihin ja ympäristöihin liittyvät luvat Julkisella paikalla sijaitsevien rakennusten ja taideteosten kuvaaminen sekä tallentaminen eikaupalliseen tarkoitukseen on sallittu ilman erillislupaa. Piha-alueilla ja sisätiloissa kuvaaminen ja liikkuminen vaatii luvan kiinteistön tai tilan omistajalta tai haltialta. Yksityiset kodit, liikeyritykset tai tuotantolaitokset ovat tiloja, joissa lupa tallennukseen on hyvä sopia kirjallisesti. Erityisen huolellisesti luvat sovitaan tilanteissa, jotka liittyvät alaikäisiin (päiväkodit, koulut) tai yksityisyyden suojan piirissä oleviin paikkoihin (terveyskeskukset, sairaalat, uimahallit jne.). Erityislaeilla suojattujen ympäristöjen tallentamisessa huomioidaan kohteisiin liittyvä lainsäädäntö. Esimerkiksi muinaismuistolaki suojaa kiinteitä ja irtaimia muinaisjäännöksiä sekä laivahylkyjä. Mikäli dokumentointi kohdistuu muinaisjäännökseen, kohteeseen ei saa kajota eikä sitä saa vahingoittaa. Henkilöihin liittyvän tiedon kerääminen Monet tallennuksista kohdistuvat ihmisiin, heidän toimintaansa ja kokemuksiinsa. Lisäksi tallennusta tehdään tiloissa, joissa ihmisiä liikkuu ja näkyy. Kuvien ohella myös haastattelut ja havainnoinnit sisältävät tietoa, joka saattaa olla henkilötietolain suojaamaa. Henkilötietolaki säätelee henkilötietojen keräämistä, tietojen käsittelyä ja tallentamista sekä oikeutta saada tietoa rekisteristä. Laki suojaa etenkin yksityisiin henkilöihin liittyviä arkaluontoisia tietoja. Myös henkilövalokuvat ovat henkilötietolain alaista aineistoa. Tutustu henkilötietolakiin: linkki Tallennusta suunnitellessa selvitetään, muodostuuko kerätystä aineistosta henkilötietorekisteri sekä miten rekisteriä säilytetään ja käsitellään. Dokumentoinnissa kerättävän henkilötiedon tulee olla tallennuksen kannalta perusteltua. Henkilötietolain alaista tietoa ei ole syytä kerätä turhaan.

6 Mikäli dokumentoinnin kohteena on alaikäisiä lapsia, luvat tallennukseen ja kuvaamiseen pyydetään huoltajilta. Tallennuksen kohde voi halutessaan määrittää rajoituksia aineiston käytölle (esim. nimettömyys). Rajoituksista tulee sopia kirjallisesti. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Tekijänoikeudet suojaavat luovan toiminnan tuotantona syntyvää aineistoa. Tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa ovat mm. kirjalliset tai suulliset esitykset, sävel- ja esittävän taiteen teokset, elokuvat, valokuvat sekä kuvataiteen, rakennustaiteen sekä taide- ja käsiteollisuuden tuotteet. Tekijänoikeus aineistoon muodostuu teoksen syntyhetkellä automaattisesti ja on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta. Tavallisen, teoskynnystä ylittämättömän valokuvan suoja-aika on 50 vuotta. Valokuvan suoja-aika on rauennut, mikäli valokuva on julkistettu ennen vuotta Tutustu tekijänoikeuteen: linkki Monet arkisilta tuntuvat aineistot, kuten kartat, juhlapuheet, kirjeet ja koululaisten piirrokset, ovat tekijänoikeuslain suojaamia. Mikäli dokumentointiin sisältyy tekijänoikeuslain alaisia aineistoja, tulee oikeuksien siirtymisestä sopia kirjallisesti tekijänoikeuden haltijan kanssa. Tekijänoikeudet ovat lähtökohtaisesti aineiston tekijällä, kuten valokuvaajalla tai piirroksen piirtäjällä. Osaa tekijänoikeuksista valvovat tekijänoikeusjärjestöt. Tekijän kuoleman jälkeen oikeuksia valvovat myös perikunnat. Teollisuuslaitokset ja yritykset ovat suojanneet osan toiminnastaan ja tuotteistaan. Yritys- ja tuotesalaisuuksien tai tavaramerkillä suojattujen aineistojen tallentamisesta sovitaan yhteistyössä oikeuksien omistajan kanssa. Aineistojen tallentamiseen ja käyttöön liittyvät luvat Dokumentoinnin yhteydessä sovitaan työn tuloksena syntyvien aineistojen tallentamisesta ja tulevasta käytöstä. - Kuka vastaa aineiston tallentamisesta? - Missä sitä jatkossa säilytetään? - Miten aineistoa voidaan käyttää ja julkaista? - Liittyykö aineiston käyttöön erityisehtoja? Aineiston käyttöä ovat mm. tutkimus-, opetus- ja näyttelykäyttö sekä erilaiset julkaisut. Kuvien julkaiseminen painettuna tai internetissä vaatii luvan sekä aineiston tuottajalta että kohteelta. Esimerkiksi henkilövalokuvissa lupa tarvitaan kuvaajan lisäksi kuvassa näkyvältä henkilöltä. Valo- ja videokuvauksessa sovitaan aineistoon liittyvien henkilökuvien käytöstä ja julkaisemisesta. Henkilökuvaksi katsotaan kuvat, joista henkilö on selvästi tunnistettavissa. Lupa henkilökuvan julkaisemiseen pyydetään kirjallisesti. Haastattelu- ja kyselyaineistoissa on tärkeää, että vastaaja on tietoinen aineiston tulevasta sijoituspaikasta ja käyttötavoista. Mikäli tallennuksessa käytetään valmista kyselypohjaa, sisällytetään tieto aineistojen tallentamisesta ja käytöstä kyselylomakkeeseen.

7 Havainnointitilanteissa tiedotetaan avoimesti aineiston käytöstä ja tallentamisesta. Mikäli havainnointi kohdistuu tiettyihin henkilöihin, sovitaan aineiston käytöstä kirjallisesti kohteiden kanssa. Toisinaan lupia täytyy sopia useiden tahojen kanssa. Esimerkiksi yritysympäristöissä kohteen omistajan lisäksi kyseeseen voivat tulla mm. dokumentoitavina olevat työntekijät tai yrityksessä vierailevat asiakkaat. 6. Aineistojen käsittely ja säilyttäminen Aineistojen käsittely Nykyajan dokumentoinnin tavoitteena on aiheeseen liittyvien aineistojen ja tiedon kerääminen. Tallennuksessa syntyy erityyppisiä dokumentteja, kuten valokuvia, haastattelutietoja, kyselylomakkeita tai havainnointipäiväkirjoja. Aineistoja käsitellään huolellisesti ja järjestelmällisesti, jotta ne eivät vahingoitu ja että aineistoihin liittyvät tiedot säilyvät. Lupatiedot säilytetään aineistojen yhteydessä. Henkilötietoja sisältäviä aineistoja käsitellään erityisen huolellisesti, etteivät tiedot päädy ulkopuolisten käsiin. Digitaalisten tiedostojen varmuuskopioinnista huolehditaan heti aineistojen valmistumisen jälkeen. Dokumentointiaineistojen säilyttämisvastuu on hyvä sopia jo työn alkuvaiheessa. Minne aineisto tallennetaan ja kuka siitä vastaa? Minne aineisto siirretään esimerkiksi yhdistyksen toiminnan päätyessä? Tavoitteena pitkäaikainen säilyminen Museoiden kokoelmiin tallennettuna dokumentointitietoa säilytetään pysyvästi. Mikäli aineistoa säilytetään vain määräajan, tieto hävitysajasta kirjataan dokumentoinnin tietoihin. Tallennuksessa syntyvien fyysisten dokumenttien, kuten esineiden, valokuvavedosten tai paperiasiakirjojen, säilyminen turvataan käyttämällä pitkäaikaiseen säilytykseen soveltuvia, aineistoille turvallisia säilytysmateriaaleja. Lisäksi huolehditaan oikeista ja turvallisista säilytysolosuhteista. Erityyppiset aineistot säilyvät parhaiten, kun olosuhteet pysyvät tasaisina Celsius-asteen lämpötila ja prosentin suhteellinen kosteus sopii useimmille aineistotyypeille. Lisätietoja säilytysmateriaaleista ja säilytysolosuhteista voi kysyä Keski-Suomen museosta. (linkki yhteystietoihin). Valokuvavedosten ja filminegatiivien käsittelyssä käytetään puuvillahansikkaita sormenjälkien estämiseksi. Puuvillahansikkaat soveltuvat myös muiden hauraiden aineistojen käsittelyyn. Fyysiset dokumentit voidaan säilyttää sellaisinaan tai digitoida myöhemmin. Digitoinnilla tarkoitetaan analogisten aineistojen muuttamista sähköisiksi tiedostoiksi. Digitointia tehdään mm. skannaamalla ja digitaalikuvaamisella.

8 Digitaalisten aineistojen säilyttäminen Yhä suurempi osa aineistoista syntyy ja säilytetään digitaalisina tiedostoina. Digitaalisissa aineistoissa tieto säilyy sähköisessä muodossa. Laitteiden ja ohjelmistojen muuttuessa on huolehdittava aineistojen konvertoinnista, jotta digitaalinen tieto pysyy käytettävänä ohjelmistojen ja tietojärjestelmien muuttuessa. Digitaalisille aineistoille on määritelty pitkäaikaiseen säilytykseen soveltuvat tiedostomuodot. Alkuperäisen aineistojen tallentaminen tällaiseen muotoon helpottaa digitaalisen aineistojen säilymistä käytettävänä. Pitkäaikaiseen säilyttämiseen soveltuvia tiedostomuotoja ovat mm. - Tekstitiedostot: teksti/plain, PDF/A, html, xml, xhtml, odf, epub - Äänitiedostot: wav - Kuvatiedostot: DNG, TIFF, JPG, PNG - Liikkuva kuva: JPG Verkkoarkistot: WARC - Sähköiset kyselyaineistot: csv Pysyvästi säilytettävien tiedostomuotojen tiedostokoot ovat suuria. Tiedostojen säilyttämiseen täytyy varata riittävästi kovalevy- tai palvelintilaa. CD-rom -levyt eivät ole ainoastaan riittävä pysyvän säilytyksen muoto. Aineistot tulee tallentaa vähintään kahteen paikkaan. Pysyvistä tiedostoista voidaan myöhemmin tuottaa kevyempiä katselu- ja kuuntelutiedostoja. Digitaaliset tiedostot nimetään selkeästi ja systemaattisesti, jotta tietosisältö on löydettävissä. Nimeämisessä tärkeää on johdonmukaisuus. Numeraalista merkintää voi täydentää sanallisella selityksellä. 7. Tietojen kirjaaminen aineistoista Dokumenteista museo-objekteiksi Nykyajan dokumentoinnissa museoiden kokoelmiin syntyy uutta aineistoa. Esineen tai ilmiön tallentuminen osaksi kokoelmaa on prosessi, jossa alkuperäinen kohde tai tieto siirretään museoympäristöön. Keskeistä on monipuolinen tieto, joka säilyy aineiston mukana. Museokokoelmiin luetteloitavia aineistoja kutsutaan objekteiksi. Niitä voivat olla yksittäiset esineet, digitaaliset aineistot tai laajemmat kokonaisuudet, kuten rakennetut ympäristöt, jotka halutaan säilyttää paikallaan tai dokumentoituna. Museoiden kokoelmat muodostuvat näistä erilaisista objekteista. Monissa museoissa esine-, kuvaja arkistoaineistoa käsitellään erillisinä. Myös taideteokset muodostavat usein oman kokoelmakokonaisuutensa samoin kuin dokumentoituna säilytettävien kohteiden aineistot (esim. rakennustutkimuksen aineistot).

9 Luettelointi Tietojen kirjaamista aineistoista kutsutaan luetteloinniksi. Luetteloinnin tavoitteena on erilaisiin objekteihin liittyvien tietojen tallentaminen ja tekeminen hakukelpoiseksi. Luetteloinnin avulla aineistot pystytään myöhemmin tunnistamaan kokoelmista. Luettelointi on hidasta ja huolellisuutta vaativaa työtä. Usein objektit ovat keskenään niin erilaisia, että tiedot aineistoista joudutaan kirjaamaan yksittäin. Massaluettelointi eli yhteisten tietojen kirjaaminen yhdellä kertaa kaikkiin objekteihin soveltuu vain rajatuille aineistoille. Luettelointitietoihin kirjataan objektiin liittyvät keskeiset tiedot. Näitä ovat mm. objektiin liittyvät henkilöt, paikat ja ajoitukset sekä keruun ja hankinnan tiedot. Myös valmistus- ja käyttötiedot sekä historiatiedot tallennetaan objektin yhteyteen samoin kuin tiedot luvista ja käyttöoikeuksista. Osa luettelointia on objektin fyysisten ominaisuuksien ja sisällön kuvailu. Mikäli olet tallentamassa dokumentointiaineistosi Keski-Suomen museoon, löydät tarkemmat tiedot kohdasta Palautusohjeet. 8. Raportointi ja jälkityöt Dokumentointiraportti Dokumentointiraportti kokoaa yhteen tallennuksen taustat, toteutuksen ja sisällön. Dokumentoinnin perustietoihin kuuluvat dokumentoinnin nimi, tekijät, paikka ja aikatiedot. Käytettyjen tallennusmenetelmien tiedot kirjoitetaan osaksi raporttia. Raporttiin listataan myös dokumentointiin liittyvät luvat sekä tuotetut aineistot. Dokumentointiraportti vastaa dokumentointisuunnitelman kysymyksenasetteluun. Dokumentointiraportin yhteyteen voi kirjata myös vapaamuotoisia ja kokemuksellisia tietoja dokumentointityöstä. Kertomukset ja tunnelmat dokumentoinnin suorittamisesta taustoittavat kerättyjä aineistoja. - Miten suunnitellut tavoitteet toteutuivat? - Millaisia aineistokokonaisuuksia dokumentoinnissa syntyi? - Mikä onnistui? - Jäikö jotain tekemättä? Mikäli palautat nykyajan dokumentointiaineiston Keski-Suomen museoon, katso tarkemmat ohjeet dokumentoinnin palauttamisesta kohdasta Palautusohjeet. Kiitokset yhteistyöstä Hyviin käytäntöihin kuuluu yhteistyökumppaneiden kiittäminen. Kiitos voi olla esimerkiksi tilaisuus, jossa esitellään dokumentoinnin tuottamaa aineistoa tai aineistosta tuotettu näyttely tai verkkonäyttely. Dokumentoinnissa syntynyt aineisto, esimerkiksi haastattelun litteraatio, toimitetaan haastateltavalle tai kohteelle, mikäli näin on etukäteen sovittu.

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia

Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Museoviraston kuvakokoelmien digitointiprojekti Priorisointikysymyksiä eli arvovalintoja ja haja-ajatuksia Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 5.11.2013 Intendentti Hannu Häkkinen Museoviraston kuvakokoelmat

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomin tukimateriaali opiskelijalle OPISKELIJAN MUISTILISTA Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta

Lisätiedot

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTTEEN PALAUTUSPROSESSI Ohjaaja toimittaa opintosihteerille tutkielman pohjatiedot. Ohjaaja lataa tutkielman Laturista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Keski-Suomen museo. Kuva-arkisto ja tutkimusarkisto. Kuva: Olga Oksanen, Keski-Suomen museo. Keski-Suomen museo

Keski-Suomen museo. Kuva-arkisto ja tutkimusarkisto. Kuva: Olga Oksanen, Keski-Suomen museo. Keski-Suomen museo Keski-Suomen museo Virpi Mäkinen 4.4.2016 virpi.makinen@jkl.fi Keski-Suomen museo Kuva-arkisto ja tutkimusarkisto Kuva: Olga Oksanen, Keski-Suomen museo. Kuva: Pekka Helin, Keski-Suomen museo Keski-Suomen

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen 1 Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja 2 TEKIJÄNOIKEUDET ja Teosto Teoston mukaan kyse on oikeudesta määrätä teoksen käytöstä ja tulla mainituksi teoksen tekijänä Suomessa yleinen

Lisätiedot

Kuva-aineistojen säilyttäminen

Kuva-aineistojen säilyttäminen Kuva-aineistojen säilyttäminen Paperivalokuvat Valokuvien kunnolliseen säilyttämiseen vaaditaan mahdollisimman tasaiset olosuhteet Paperikuvat, diat ja negatiivit Kuvien säilytystilan olisi oltava lämpötilaltaan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTETYÖN JULKISUUS Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Nykydokumentoinnin koulutuspäivä. Tietosuojakysymykset ja eettiset periaatteet nykydokumentoinnissa

Nykydokumentoinnin koulutuspäivä. Tietosuojakysymykset ja eettiset periaatteet nykydokumentoinnissa Nykydokumentoinnin koulutuspäivä Tietosuojakysymykset ja eettiset periaatteet nykydokumentoinnissa Suomen kansallismuseo 1.11.2010 Teemu Ahola Vs. museonjohtaja Työväenmuseo Werstas Materiaalin kerääminen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto

Kansallinen digitaalinen kirjasto Kansallinen digitaalinen kirjasto - käyttörajoitusten t huomioiminen i i Kansallisen digitaalisen it kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset, taloudelliset

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot

Työväenmuseo Werstaan vapaaehtoistyöntekijöistä muodostunut Tako-työryhmä haluaa antaa opetuksiaan vihjeiksi dokumentin tekoon ja suunnitteluun.

Työväenmuseo Werstaan vapaaehtoistyöntekijöistä muodostunut Tako-työryhmä haluaa antaa opetuksiaan vihjeiksi dokumentin tekoon ja suunnitteluun. TEE OMA DOKUMENTTISI Työväenmuseo Werstaan vapaaehtoistyöntekijöistä muodostunut Tako-työryhmä haluaa antaa opetuksiaan vihjeiksi dokumentin tekoon ja suunnitteluun. Museoiden tehtävänä on nykyään myös

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

Varmaa ja vaivatonta

Varmaa ja vaivatonta Varmaa ja vaivatonta viestintää kaikille Suomessa Tekninen valvonta sähköisissä palveluissa Päällikkö Jarkko Saarimäki Tähän joku aloituskuva, esim. ilmapallopoika jarkko.saarimaki@ficora.fi Ennakkokysymys

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja perusoikeutena Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Lisätiedot

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa

Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tekijänoikeudet digitointihankkeissa Tieteellisen kirjallisuuden tekijänoikeuspäivä Tieteiden talo 26.1.2016 Jukka-Pekka Timonen Harkitsetteko julkaisunne digiointia ja avaamista yleisön käyttöön verkossa

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Valokuvien tallentaminen ja säilytys. Sastamalan Opisto 24.2.2010 Museonjohtaja Maria Pietilä, Sastamalan seudun Museo

Valokuvien tallentaminen ja säilytys. Sastamalan Opisto 24.2.2010 Museonjohtaja Maria Pietilä, Sastamalan seudun Museo Valokuvien tallentaminen ja säilytys Sastamalan Opisto 24.2.2010 Museonjohtaja Maria Pietilä, Sastamalan seudun Museo Miten kuvat säilyisivät mahdollisimman pitkään? Turvana: Huolellinen käsittely Suojaus

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 1

Kysymyksiä ja vastauksia 1 Kysymyksiä ja vastauksia 1 1. Millaisia valokuvia saa/ei saa laittaa nettiin? 2. Voiko kuvissa näkyvien henkilöiden nimiä julkaista? 3. Miten kuvia lisensoidaan? Usein käytössä CC- BY vaikka ei voimassa

Lisätiedot

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta M-Files OCR M-Files OCR:n avulla voidaan skannattavalle paperidokumentille tehdä tekstintunnistus skannerista riippumatta. Tällöin tekstiä sisältävät kuvat tunnistetaan varsinaisiksi tekstimerkeiksi, jonka

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot

Heikki Helin Metatiedot ja tiedostomuodot Heikki Helin 6.5.2013 Metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n metatiedot ja tiedostomuodot KDK:n tekniset määritykset ja niiden väliset suhteet Aineistojen valmistelu ja paketointi on hyödyntäville organisaatioille

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

Valokuvilla on väliä

Valokuvilla on väliä Valokuvilla on väliä Kuvan koko ja muoto Alkuperäinen kuva 1. Klikkaa hiirellä kuvaa, jolloin saat näkyviin muokkauskehikon 3. Säilyttää oikean kuvasuhteen 2. Vie hiiri pikkuneliön päälle ja pidä painike

Lisätiedot

Kvalitatiivisen datan avaaminen. Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält Metodifestivaalit

Kvalitatiivisen datan avaaminen. Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält Metodifestivaalit Kvalitatiivisen datan avaaminen Tieteenala-asiantuntija, FT Katja Fält Metodifestivaalit 30.5.2017 Esityksen sisältö Tunnisteellisten aineistojen käsittely Tekijänoikeus ja aineistot Sosiaalisen median

Lisätiedot

Tietoinen (kirjallinen) lupa

Tietoinen (kirjallinen) lupa Tietoinen (kirjallinen) lupa Tutkittava voi antaa tietoon perustuvan suostumuksensa osallistua tutkimukseen ainoastaan asianmukaisen informaation perusteella Läpinäkyvyys ja vastuullisuus Toisinaan vaaditaan,

Lisätiedot

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno

Sähköisen projektikansion dokumentointi Innon levyasemalle \\kapa10\inno Valmistelu Suunnittelu ja organisointi Aloitus Toteutus Päätös Projektiidea, tarjous ja into tehdä! Valmentajan / ohjaavan opettajan nimeäminen Projektitiimin kokoaminen / roolit Sopimus toimeksiantajan

Lisätiedot

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE

KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE KOPIOINTILUPA YLIOPISTOILLE JA AMMATTIKORKEAKOULUILLE YLIOPISTOJEN JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOPIOINTILUPA Tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopiointiin opetuksessa, tutkimuksessa ja organisaation hallinnollisessa

Lisätiedot

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)?

Järjestätkö itse performanssiesi taltioinnin (videokuvauksen, dokumentoinnin valokuvaamalla tms)? vastaajia vastaamattomia? 4% Kysely - Toukokuu 214 - Performanssitaidetta tekeviltä kysyttiin hdän käytännöistään ja näkemyksistään dokumentaatiosta, tekijänoikeuksista ja arkistoinnista, jakaminen jaetun

Lisätiedot

Länsi-Suomi-rastien ajanotossa käytetään E-Results Lite -ajanotto-ohjelmaa.

Länsi-Suomi-rastien ajanotossa käytetään E-Results Lite -ajanotto-ohjelmaa. Sivu 1/10 Länsi-Suomi-rastien ajanotossa käytetään E-Results Lite -ajanotto-ohjelmaa. Ohjelma käyttää suunnistusliiton emit -rekisteriä, joka sisältää nimet sekä leimasimien numerot. Rekisteriä on täydennetty

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014

Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat. Esimerkkinä Porin taidemuseon digitointiprojekti 2014 Sakari Hanhimäki Projektitutkija, Porin taidemuseo jshanh@utu.fi sakari.hanhimaki@pori.fi Porin taidemuseon

Lisätiedot

Jäsenrekisterin käytön perusteet

Jäsenrekisterin käytön perusteet Jäsenrekisterin käytön perusteet Tästä oppaasta löydät ohjeet: Uudet jäsenet Yksittäisen jäsenen etsiminen Jäsenen eropäivän merkintä Yhdistys ei poista jäsentä keskitetysti liitosta Raportit Raportin

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Valokuvien käytön juridisia reunaehtoja: Perstuslaki: Sananvapaus 12 (on sekä tiedon levittäjän että vastaanottajan oikeus), Julkisuusperiate

Lisätiedot

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä Laatua luettelointiin -webinaari 24.1.2017 Suunnittelija Sampsa Heinonen Pilotoinnin tilanne Pilotointi päättynyt vuodenvaihteessa 2016-2017 MuseumPlusRIA siirretty

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Uudistunut kulttuuriaineistolaki Mikä Suomessa säilyy?

Uudistunut kulttuuriaineistolaki Mikä Suomessa säilyy? Uudistunut kulttuuriaineistolaki Mikä Suomessa säilyy? Televisio- ja radio-ohjelmien sekä elokuvien arkistointi Lasse Vihonen / Kansallinen audiovisuaalinen arkisto Tieteiden talo 19.5.2008 Laki kulttuuriaineistojen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008

Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Valtakunnallinen tallennusvastuu -tallennuksen aihepiirit ja koordinointi 15.4.2008 Risto Hakomäki Tutkija Suomen kansallismuseo Kokoelma- ja tutkimusyksikkö MUSEOVIRASTO Taustaa Museoalan asiantuntijaseminaari,

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen

T.E.H.D.A.S. Arkisto. Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista. Juha Mehtäläinen T.E.H.D.A.S. Arkisto Kokemuksia performanssitaiteen arkistoinnista Juha Mehtäläinen Miksi arkistoida? Koska arkistoitavaa materiaalia on Performanssitaidetta halutaan kuvata - uutta aineistoa syntyy koko

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

Data Management Plan Hyvä datanhallinta alkaa suunnittelusta. Minna Ahokas CSC

Data Management Plan Hyvä datanhallinta alkaa suunnittelusta. Minna Ahokas CSC Data Management Plan Hyvä datanhallinta alkaa suunnittelusta Minna Ahokas CSC Avoin tiede ja aineistojen avaaminen edellyttävät: Tutkimusaineistojen ja tulosten avointa jakamista. Aineistonhallinnan suunnittelua

Lisätiedot

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) Mikä GDPR? The General Data Protection Regulation (GDPR) = EU:n tietosuoja-asetus Asetus, ei direktiivi, eli kaikkien jäsenmaiden on pakko noudattaa Astuu voimaan 25.5.2018

Lisätiedot

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99

Tietosuojatyöryhmä. Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä. suositus 1/99 5093/98/FI/lopullinen WP 17 Tietosuojatyöryhmä Työryhmän 23 päivänä helmikuuta 1999 hyväksymä suositus 1/99 ohjelmistojen ja laitteistojen Internetissä suorittamasta ei-havaittavasta ja automaattisesta

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Onks tääl tämmöstäki ollu?

Onks tääl tämmöstäki ollu? Onks tääl tämmöstäki ollu? Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke Nautelankosken museo Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt kokonaisuus Dokumentointihanke tallettaa

Lisätiedot

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013

Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma. Jorma Waldén 6.5.2013 Pitkäaikaissäilytys lainsäädännön näkökulma Jorma Waldén 6.5.2013 Yleiskuva Säilytysvelvollisuus laitoksen tehtävien ja toiminnan kautta sisältää pitkäaikaissäilytyksen kulttuuri- ja tiedepoliittiset linjaukset,

Lisätiedot

OPISKELIJAN MUISTILISTA

OPISKELIJAN MUISTILISTA OPISKELIJAN MUISTILISTA Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai -teoksesta ja sen syntyä esittävästä portfoliosta. Käsityön lukiodiplomi on yhden lukiokurssin laajuinen kokonaisuus. Ennen

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Designmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen kokoelman vahvistaminen ja saavutettavuuden lisääminen 2. Suomalaisen muotoilun historian ja merkityksen tunnettuuden kasvattaminen

Lisätiedot

Lasten toiminnan dokumentointi varhaiskasvatuksessa. Mikko Mäkelä Maisteriharjoittelija VKK-Metro

Lasten toiminnan dokumentointi varhaiskasvatuksessa. Mikko Mäkelä Maisteriharjoittelija VKK-Metro Lasten toiminnan dokumentointi varhaiskasvatuksessa Mikko Mäkelä Maisteriharjoittelija VKK-Metro Dokumentointi Dokumentointi on todellisen tapahtuman, ilmiön, idean tai rakenteen tarkkaa kuvaamista, joka

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Suomen Kennelliitto ry. 12.5.2014 2(11) Näyttelyn anominen Sisältö Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu lito.fi

Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu lito.fi Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 13.10.2017 LITO-hanke OKM:n erityisavustus vuosille 2017-2019 Hankkeessa mukana 10 yliopistoa, joista 9 toteuttaa opetusta pilottilukuvuonna.

Lisätiedot

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011 Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta Riitta Kela 21.11.2011 Vapriikin kuva-arkisto- Tampereen museoiden kuvakokoelmat kokoelmissa 1,1 miljoonaa valokuvaa kokoelmien alueellinen rajaus

Lisätiedot

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET 12.11.2015 BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET Hakemuksen täytyy sisältää seuraavat asiat ja tiedot: 1. Esitelkää itsenne. Kertokaa nimenne, ikänne ja missä päin Helsinkiä asutte. Joukkueessa täytyy

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 1 Rekisterinpitäjä Clementia Oy (2320280-1) Kiilakiventie 1, 90250 Oulu info@clementia.fi, 0403592019 2 Yhteyshenkilö Marko Heikkilä Kiilakiventie 1, 90250 Oulu marko@clementia.fi, 0403592019 3 Rekisterin

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETO SIIRI TAMPEREEN KAUPUNKI, MUSEOPALVELUT, PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO

KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETO SIIRI TAMPEREEN KAUPUNKI, MUSEOPALVELUT, PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO KULTTUURIYMPÄRISTÖTIETO SIIRI Kuva: Tuija-Liisa Soininen, maakuntamuseo- ja kulttuuriympäristöpalvelut. TAMPEREEN KAUPUNKI, MUSEOPALVELUT, PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO MIKSI Alueellinen kulttuuriympäristöviranomaistoiminta

Lisätiedot

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa

Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Tiedostojen tallentaminen Xamkissa Valmistelu: Marjaana Kivelä, Pirkko Rautaniemi, Jari Väisänen, Marjo Nykänen, Susanna Voutila, Riitta Leviäkangas, Kati Hoffren ja Kimmo Hoikka Lähtökohtana tiedostojen

Lisätiedot

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas

Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas Vanhat sanomalehdet ja tekijänoikeus Satu Kangas 29.9.2016 Lähtötilanne: mission impossible Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa saa käyttää, jos sopii käytöstä aineiston kaikkien oikeudenhaltijoiden kanssa

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN Kuvataan lasten toimintaa Kamerat tutuiksi kaikille taideprojektissa Muissa päivän tilanteissa kuvattu connected day Annantalo-projektissa henkilökunta

Lisätiedot

Rekisterin käyttötarkoitus on opiskelijoiden rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on opiskelijoiden rekisterin käyttötarkoitus REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivämäärä: 1.3.2011 Päivitetty 13.6.2012 1. Rekisterinpitäjä Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Yliopistokatu 2 PL 111 80101 Joensuu Kuopion kampus

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi

Opintopolku-info vastuukäyttäjille Opintopolku.fi Opintopolku-info vastuukäyttäjille 27.11.2017 Sisältö Koulutustarjonnan tallentaminen Kevään haut Jatkuvat haut ammatilliseen koulutukseen Kevään yhteishaun hakulomake ja muutokset Demo Perustietojen siirrot

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet

Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Kansallinen digitaalinen kirjasto * * * Tekijänoikeudet Museoiden KDK-ajankohtaispäivä 29.4.2010 Jorma Waldén Opetusministeriö 1 KDK-hankkeen tekijänoikeuskysymyksistä Tavoitteena edistää arkistojen, kirjastojen

Lisätiedot

Tietoarkiston palvelut ja arkistointiprosessi. Annaleena Okuloff Tieteenala-asiantuntija

Tietoarkiston palvelut ja arkistointiprosessi. Annaleena Okuloff Tieteenala-asiantuntija Tietoarkiston palvelut ja arkistointiprosessi Annaleena Okuloff Tieteenala-asiantuntija 9.11.2016 2 Tutkimusaineiston arkistointi = Aineisto avataan muidenkin tutkijoiden käytettäväksi Sähköiset tutkimusaineistot

Lisätiedot

Kansallisarkiston kysely valtionhallinnon organisaatioiden analogisista aineistoista

Kansallisarkiston kysely valtionhallinnon organisaatioiden analogisista aineistoista Kansallisarkiston kysely valtionhallinnon organisaatioiden analogisista aineistoista Info-tilaisuus 2. vaiheen kyselyyn vastaajille 21.9.2017 Info-tilaisuus 21.9.2017 Taustaa massadigitoinnin tiekartasta

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI

SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH SOPIMUS RAKENNUKSEN NIMI LUOVUTTAMISESTA ADOPTOITAVAKSI 1. Sopimuksen tarkoitus ja osapuolien vastuut Tällä sopimuksella

Lisätiedot

Luetteloinnin tasot Ajatuksia museoissa tehtävästä luettelointityöstä

Luetteloinnin tasot Ajatuksia museoissa tehtävästä luettelointityöstä Luetteloinnin tasot Ajatuksia museoissa tehtävästä luettelointityöstä Ajankohtaisseminaari museoiden kokoelmahallinnasta Helsinki, 14. 15.4.2008 Teemu Ahola Kokoelmapäällikko Työväenmuseo WERSTAS Luettelointityön

Lisätiedot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Kaikki ZoomTextin asetukset voidaan tallentaa ja palauttaa käyttämällä mallitiedostoja. Mallitiedostot kontrolloivat kaikkia ZoomTextin toimintoja mukaan lukien suurennustasot,

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON DATAPOLITIIKKA 2016 1 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 9.2.2016 Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot