YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJE"

Transkriptio

1 YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJE 2008

2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖ YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNOISSA OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUSPERIAATTEET Opinnäytetyö työelämän ja koulutuksen yhdistäjänä Opinnäytetyön käytännön toteutus Opinnäytetyön laatimisen periaatteet Yhteistyörenkaat ja sateenvarjohankkeet Sopimukset Sopimus opinnäytetyön tekemisestä Opinnäytetyön julkisuus Opinnäytetyön vaiheistus OPINNÄYTETYÖPROSESSIIN OSALLISTUMINEN Seminaarit Aiheseminaari Kehittämisseminaari Raportointiseminaari Opponointi Verkko-oppimisympäristö ja opinnäytetyön prosessi OPINNÄYTETYÖN OHJAUS OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI Arviointiprosessi ja -asteikko Arviointikohteet ja niiden painotus KYPSYYSNÄYTTEEN KIRJOITTAMINEN...12 LIITTEET Uusittu Liite 2 päivitetty ; teknisiä päivityksiä

3 1 OPINNÄYTETYÖ YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNOISSA Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu: syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö. Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. (A /423.) Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Tämän ohjeen laatimisessa on käytetty pohjana opinnäytetyötä koskevaa menettelyohjetta (ME71113) ja Satakunnan ammattikorkeakoulun ohjetta perustutkinnon opinnäytetyön laatijoille 9/2005. Ohje on tarkoitettu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille käytettäväksi rinnan amk-perustutkinnon ohjeen kanssa. Opinnäytetyön kirjallista osaa (Luku 3), lähteiden käyttöä (Luku 4) ja havainnollistamista (Luku 5) koskevat ohjeet löytyvät amk-perustutkintoon johtavan koulutuksen opinnäytetyöohjeesta. Muilta osin noudatetaan tätä ohjetta. Opiskelijan oletetaan tässä vaiheessa hallitsevan opinnäytetyön tekemiseen liittyvät perusasiat ja syventäneen nykyisissä opinnoissaan menetelmällisiä ja sisällöllisiä valmiuksiaan. Käsillä olevan ohjeen on tarkoitus tukea opiskelijan etenemistä opinnäytetyön kaikissa vaiheissa. Yhteistyö ohjaajan kanssa on silti välttämätöntä. 2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUSPERIAATTEET 2.1 Opinnäytetyö työelämän ja koulutuksen yhdistäjänä Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa käytännön kokemus, teorian syventäminen, opitun tiedon soveltaminen ja uuden tiedon muodostaminen vuorottelevat koko koulutuksen ajan. Työssä oppiminen tukee osaamisen kehittymistä. Opintojaksojen toteu-

4 tus kytketään opiskelijan työyhteisöön tai muuhun kumppaniorganisaatioon. Kokemukseen perustuva opiskelu korostaa dialogia ja yhteistyötä työpaikan ja koulutusorganisaation välillä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijan kumppaniorganisaatio on aktiivinen osa oppimisympäristöä. Kumppaniorganisaatiota pyydetään nimeämään yksi edustaja, joka osallistuu keskusteluihin, seminaareihin ja muuhun yhteistyöhön. Yhteistyö jatkuu koko koulutuksen ajan ja syvenee opinnäytetyövaiheessa, joka on 1,5 2 vuotta kestävä prosessi. 2.2 Opinnäytetyön käytännön toteutus Opinnäytetyön laatimisen periaatteet Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistehtävä. Sen tavoitteena on, että opiskelija kehittää valmiuksiaan tunnistaa ja rajata työhönsä liittyviä kehittämiskohteita, löytää ja käyttää olemassa olevaa tietoa ja toteuttaa opinnäytetyön yhteistoiminnallisesti. Aihevalinnassa pyritään ottamaan huomioon myös SAMKin tutkimuksen ja kehitystyön strategiset valinnat, jotka puolestaan perustuvat näkemykseen alueellisista kehittämistarpeista. Opinnäytetyön aiheen opiskelijat saavat omasta työpaikastaan tai muualta työelämästä, esimerkiksi yrityksiltä, julkishallinnon organisaatioilta tai järjestöiltä tulleesta ideasta tai ehdotuksesta. Aiheiden tulee olla työelämän kannalta tarkoituksenmukaisia. Parhaimmillaan ne kehittävät olemassa olevia käytäntöjä myös laajemmin. Opinnäytetyönä toteutettava kehittämistehtävä rajataan suppealle ja selkeästi määriteltävälle alueelle. Pääsääntöisesti pyritään siihen, että opinnäytetyö sisältää myös kehittämistehtävän toteuttamisen käytännössä. Jos tehtävä on poikkeuksellisen laaja tai kestää kauan, voidaan opinnäytteeksi hyväksyä viimeistelty toteuttamissuunnitelma.

5 Opinnäytetyö toteutetaan tutkivaa toimintatapaa käyttäen. Vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja metodeja on runsaasti. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi: case-tutkimus, toimintatutkimus tai kehittävä työntutkimus. Kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä voi käyttää yhdistettynä edellisiin tai pääasiallisina metodeina. Joissakin tapauksissa opinnäytetyö etenee tuotekehitys- tai menetelmänkehitysprosessina tai moniammatillisena projektitoimintana. Opinnäytetyö voi muodostua yhdestä isosta projektista tai useammasta osaprojektista, jotka kuitenkin muodostavat mielekkään kokonaisuuden ja palvelevat toimeksiantajatahon tutkimus- ja kehittämistarpeita. Mitään menetelmää ei suljeta ennalta pois Yhteistyörenkaat ja sateenvarjohankkeet Opinnäytetyö on yksilötyö. Opinnäytetöistä pyritään muodostamaan aihepiirien perusteella ryhmiä, joiden etenemistä seurataan ja tuetaan. Työelämäkumppaneiksi sitoutuneille organisaatioille tarjoutuu mahdollisuus verkostoitua keskenään ja löytää synergiaetuja. Yhteistyöllä saadaan yksittäisiä erillishankkeita helpommin aikaan alueellista vaikuttavuutta. Myös ulkopuolisten rahoitusmahdollisuuksien kannalta yhteistyörenkaiden eli sateenvarjohankkeiden määrittely on eduksi. Opinnäytetöissä esiin tulevat kysymykset, ongelmat ja ratkaisut tulevat yhteistyörenkaan yhteiseksi hyödyksi. Opinnäytetyö ja sen ratkaisu muodostavat monipuolisen ja syvällisesti työelämän todellisuutta peilaavaan kokonaisuuden. Jaetun asiantuntijuuden periaate toteutuu ja oppiminen syvenee. 2.3 Sopimukset Sopimus opinnäytetyön tekemisestä Yritykselle tai yhteisölle tehtävästä opinnäytetyöstä ja siihen liittyvistä ehdoista laaditaan kirjallinen, kaikkia kolmea osapuolta sitova sopimus, joka laaditaan SAMKin intranetistä saatavalle lomakkeelle Sopimus opinnäytetyön tekemisestä (OP07). Sopimuksessa määri-

6 tellään tutkimus- ja kehittämishankkeen kohde, tarkoitus ja tavoitteet. Siinä määritellään myös tarvittavat ja käytettävissä olevat resurssit, sopimusosapuolten kustannus- ja muut vastuut ja sovitaan aikataulusta. Tarkemmista ehdoista laaditaan tarvittaessa muistio, joka liitetään sopimukseen projektisuunnitelman tavoin. Sopimuksen allekirjoittavat työelämäkumppanin edustaja toimeksiantajan ominaisuudessa, toimialajohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö SAMKin edustajana (rehtorin päätös /78) ja opiskelija hankkeen käytännön toteuttajana. Työelämäkumppaneille suunnattuja tutkimus- ja kehittämispalveluja hallinnoi toimiala Opinnäytetyön julkisuus Opinnäytetyö on tutkinnon osa, jonka tulee olla avoimesti arvioitavana (OPM /Dnro 3/500/2004 Opinnäytetöiden julkisuus). Opinnäytetyöstä tulee julkinen sen jälkeen, kun ohjaaja on sen hyväksynyt. Opinnäytetyöhön ei saa sisällyttää liike- tai ammattisalaisuuksia, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon. Jos opinnäytetyön toimeksiantaja kieltää ehdottomasti joidenkin tietojen esittämisen opinnäytetyön raportissa, voidaan laatia opinnäytetyöraportin lisäksi erillinen luottamuksellinen toimeksiantajaraportti, johon sijoitetaan ne osat, joita toimeksiantaja ei halua julkisuuteen tai laatia vain yksi raportti ja esittää luottamukselliset tiedot liitteessä, joka lisätään vain toimeksiantajan raporttiin. Opinnäytetöiden ohjaus voidaan toteuttaa verkko-oppimisympäristössä, joka on suljettu ympäristö. Koulutusohjelman aineistoihin pääsy vaatii käyttäjätunnuksen. Lisäksi käyttäjä sitoutuu ensimmäistä kertaa ympäristöön kirjautuessaan olemaan käyttämättä verkkoopetusmateriaaleja muuhun kuin opiskeluaan edistävään tarkoitukseen.

7 2.4 Opinnäytetyön vaiheistus Opinnäytetyöprosessi on mitoitettu kestämään noin 1,5 2 vuotta. 30 opintopistettä karttuvat vaiheittain. Koulutusohjelmissa, jotka ovat laajuudeltaan 60 op, opinnäytetyöprosessi käynnistyy heti opintojen alussa. Taulukko 1. Opinnäytetyön vaiheistus ja ohjeellinen toteutusaikataulu Vaihe 1: Tunnistus ja määrittelyvaihe (5 op) Hankeidean kypsyttely työelämäkumppanin kanssa Kehittämishankkeen aiheen tarkennus, tiedon hankinta, Tutkimus - ja toimintasuunnitelman laadinta Aiheseminaari Yhteistyösopimus 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi S K S K S K Vaihe 2: Suunnittelu- ja käynnistysvaihe (10 op) Kumppaniorganisaation problematiikkaan perehtyminen Kehittämishankkeen teoreettisen taustan syventäminen Metodisten ratkaisujen pohdinta ja valinta Kehittämisseminaari Kehittämishankkeen toteutuksen käynnistys Vaihe 3: Toteutus-, raportointi-, ja evaluointivaihe (15 op) Kehittämishankkeen toteutus Opinnäyteraportin kirjoittaminen ja kehittämishankeen arviointi Raportointi Kypsyysnäyte Opinnäytetyöstä annetaan arvosana sen jälkeen, kun se on esitetty raportointiseminaarissa. Arviointi on kuvattu tarkemmin luvussa 5.

8 3 OPINNÄYTETYÖPROSESSIIN OSALLISTUMINEN 3.1 Seminaarit Opiskelija esittelee kehittämishankettaan kolmessa opinnäytetyöprosessiin kuuluvassa seminaarissa: aiheseminaarissa, kehittämisseminaarissa ja raportointititilaisuudessa. Seminaariajat sovitaan ohjaajien kanssa ja ilmoitetaan esimerkiksi verkko-oppimisympäristön kalenterissa. Seminaarit järjestetään joko SAMKin tai työelämäkumppanin tiloissa. Tilojen varaamisesta huolehtii opiskelija yhteistyössä ohjaajiensa kanssa Aiheseminaari Opinnäytetyön alustava suunnitelma esitetään aiheseminaarissa. Suunnitelmasta tulee ilmetä kehittämishankkeen - lähtökohdat - tavoitteet (kehittämishankkeen tarkoitus ja tehtävä, alustava viitekehys) - toteutustapa (alustavat kehittämis- ja työskentelymenetelmät) - karkea aikataulu. Seminaariaineiston tulee olla verkko-oppimisympäristössä seitsemän (7) arkipäivää ennen esityspäivää. Tilaisuudessa jokainen esittelee oman työnsä ja toimii lisäksi yhden työn opponenttina. Tarkemmat ohjeet seminaareihin osallistumisesta ja muista käytännöistä ilmenevät opintojaksoselosteesta.

9 3.1.2 Kehittämisseminaari Kehittämisseminaarissa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä valitsemansa aihepiirin tietoperustaan, vastaavanlaisten hankkeiden toteutustapoihin ja tuloksiin. Käsittelyn painopiste on opinnäytetyön käytännön toteutuksessa. Erityisesti huomiota kiinnitetään tehtävän toteutusvaiheen hallintaan ja menetelmiin. Kehittämisseminaarissa keskeisessä osassa ovat opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja työelämäkumppaneiden näkemykset. Seminaareissa tehdään opinnäytetöiden mahdolliset tavoitetäsmennykset ja sovitaan käytettävistä menetelmistä ja työskentelytavoista. Kehittämisseminaaria varten valmisteltu aineisto tallennetaan verkko-oppimisympäristöön viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen esitystilaisuutta Raportointiseminaari Opinnäytetyön raportointitilaisuudessa tekijä esittelee valmiin työnsä analysoiden opinnäytetyöprosessia kokonaisuutena, mutta keskittyen työelämän kehittämishankkeen toteutukseen, tuloksiin ja vaikuttavuuteen. Työ laitetaan verkko-oppimisympäristöön seitsemän (7) päivää ennen raportointitilaisuutta. Opponoinnin ja yleiskeskustelun jälkeen työelämäkumppani ja ohjaajat esittävät arviointinsa. Työn lopullista arvosanaa ei kuitenkaan tässä yhteydessä anneta. Arvosanan antamisessa noudatetaan menettelyohjetta (ME71113). Kun opinnäytetyö on hyväksytty, antaa ohjaaja kansitusluvan. Opiskelija huolehtii kansituksesta ja toimittaa mustiin kansiin sidotun opinnäytetyön SAMKin menettelyohjeen (ME71110) mukaan opinnäytetyön toimeksiantajalle, kirjastoon ja arkistoon. Nimiölehdestä on malli liitteessä 1.

10 3.2 Opponointi Opponentin rooli liittyy sekä kehittämishankkeen sisältöön, menetelmiin että prosessin hallintaan. Opponentti jakaa omaa asiantuntemustaan, antaa ideoita ja palautetta ja seuraa aktiivisesti opponoitavansa työskentelyä. Opponointijärjestelyistä informoidaan toialakohtaisesti erikseen. 3.3 Verkko-oppimisympäristö ja opinnäytetyön prosessi Verkko- oppimisympäristö on yksi mahdollinen työskentelyfoorumi opinnäytetyöprosessin eri vaiheissa. Verkko-oppiminen on tapa tehdä töitä yhdessä ja jakaa tietoa (jaettu asiantuntijuus). Verkko-oppimisympäristön käyttö ei korvaa tapaamisia, joita järjestetään henkilökohtaisesti, pienryhmissä yhteistyörenkaittain ja koko opiskelijaryhmälle. 4 OPINNÄYTETYÖN OHJAUS Ammattikorkeakoulu nimeää jokaiselle opinnäytetyölle kehittämistehtävän aihepiirin ja luonteen huomioon ottaen 1 2 ohjaajaa ylemmän ammattikorkeakouluopetuksen opettajista. Toinen ohjaajista voi olla kotimaisen tai ulkomaisen partnerikorkeakoulun opettajaasiantuntija. Lisäksi on työelämäkumppanin nimeämä avainhenkilö (ks. yhteistyösopimus), joka kommentoi ja arvioi hankkeen etenemistä ja tuloksia toimeksiantajan kannalta. Työelämäkumppani on joustavasti mukana opinnäytetyön eri vaiheissa. Opinnäytetyön alkuvaiheen ohjaus on koulutusohjelmasta vastaavan yliopettajan vastuulla, ellei toisin ole sovittu. Ennen kehittämisseminaaria järjestetään verkkopohjaisia ohjausistuntoja, ja annetaan yksilöllistä ohjausta sekä virtuaalisesti että ohjaustapaamisissa, joita pidetään ammattikorkeakoulun määrittelemien ohjausresurssien sallimissa rajoissa. Opiskelijan, ohjaajien ja työelämän yhteistyökumppanin välisiä tapaamisia järjestetään säännöllisesti.

11 5 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 5.1 Arviointiprosessi ja -asteikko Ohjaavat opettajat arvioivat opinnäytetyön kuultuaan toimeksiantajaa. Kieliasun arvioinnissa ohjaajat konsultoivat tarvittaessa kielten opettajaa. Arviointi perustuu Satakunnan ammattikorkeakoulun suoritussääntöön ja laatukäsikirjassa esitettyyn menettelyohjeeseen (ME71110). Arvioinnin kohteena on opinnäytetyön raportti, jonka opiskelija on luovuttanut arvioitavaksi opinnäytetyönä. Arviointikohteet on esitetty luvussa 5.2. Arviointiasteikko on sama kuin muissakin opintojaksoissa eli 1 5. Työ voidaan myös hylätä. Yksityiskohtaiset arviointiperusteet on esitetty liitteessä 2. Opettajat antavat työstä myös kirjallisen lausunnon. 5.2 Arviointikohteet ja niiden painotus 1 Aiheen valinta painoarvo 10 % 2 Lähteiden käyttö ja tietoperusta painoarvo 25 % teorian hyväksikäyttö ja viitekehys alan kehittämishaasteet lähteiden valinta ja hyödyntäminen käsitteiden oikeellisuus 3 Toteutus painoarvo 25 % teoreettisen ja empiirisen osan yhteensopivuus

12 tutkimus- ja kehittämistehtävän määrittely ja rajaus tutkimus- ja kehittämismenetelmien valinta ja soveltuvuus tutkimus- ja kehittämismenetelmien hallinta kehittämishankkeen toteutus prosessin kuvaus 4 Tulosten merkitys työelämän kehittämisen kannalta painoarvo 30 % merkitys työelämän kehittämisen kannalta tuotoksen käyttökelpoisuus johtopäätökset ja pohdinta 5 Raportointi painoarvo 10 % kirjallinen ilmaisu ulkoasu 6 KYPSYYSNÄYTTEEN KIRJOITTAMINEN Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteen kielestä silloin, kun opiskelijan koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi ( /352). Ne englanninkielisessä koulutusohjelmassa opiskelevat, joiden koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, kirjoittavat kypsyysnäytteen suomeksi tai ruotsiksi, eivät englanniksi. Ne englanninkielisessä koulu-

13 tusohjelmassa opiskelevat, joiden koulusivistyskieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, kirjoittavat kypsyysnäytteensä englanniksi. (ME71120.) Opiskelija sopii ohjaavan opettajan kanssa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta sen jälkeen, kun opinnäytetyö on luovutettu arvioitavaksi. On kuitenkin huomattava, että kypsyysnäyte ei ole osa opinnäytetyötä, vaan itsenäinen suoritus. Opinnäytetyö arvioidaan ja siitä annetaan suoritusmerkintä, vaikka kypsyysnäyte olisi suorittamatta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotussa koetilanteessa ilman oheismateriaalia. Opiskelija valitsee kolmesta aiheesta yhden.

14 LIITE 1 Maija Meikäläinen KOTISAIRAANHOIDON KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖNÄ Terveyden edistämisen koulutusohjelma 2008

15 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Ylempi ammattikorkeakoulututkinto LIITE 2 Aiheen valinta Kiitettävä 5 Hyvä 4 Hyvä 3 Tyydyttävä 2 Tyydyttävä 1 Hylätty - aihe on ajankohtainen, innovatiivinen, vaativa ja erityisen merkittävä ammattialan kehittämisen kannalta, uutta tietoa synnyttävä - aiheen valinta on hyvin harkittu ja perusteltu ja se liittyy kiinteästi koulutusohjelman ydinsisältöihin Lähteiden käyttö ja tietoperusta - teorian hyväksikäyttö ja viitekehys - alan kehittämishaasteet - lähteiden valinta ja hyödyntäminen - käsitteiden oikeellisuus - paneuduttu systemaattisesti, kriittisesti ja perustellusti aihepiiriin liittyviin teorioihin ja aikaisempiin tutkimuksiin ja alan kehittämishaasteisiin - lähteet kansainvälisiä ja korkeatasoisia, valittu erittäin kriittisesti sekä käytetty erittäin taitavasti ja monipuolisesti synteesiä tehden - lähtökohdat, ongelmat ja keskeiset käsitteet ja niiden väliset - aihe on ajankohtainen ja merkittävä ammattialan kehittämisen kannalta, osin uutta tietoa synnyttävä - aiheen valinta on harkittu ja perusteltu - aihe liittyy koulutusohjelman ydinsisältöihin - paneuduttu kriittisesti ja perustellusti aikaisempiin teorioihin, tutkimuksiin ja alan kehittämishaasteisiin - lähteet kansainvälisiä, kriittisesti valittuja, ajankohtaisia, monipuolisia, käytetty taitavasti ja omia yhteenvetoja tehden - lähtökohdat, ongelmat ja keskeiset käsitteet sekä niiden - aihe on ajankohtainen ja liittyy osin ammattialan kehittämiseen, vain vähän uutta tietoa synnyttävä - aiheen valinta on perusteltu - aihe liittyy koulutusohjelman ydinsisältöihin - perehdytty aihepiiriä koskeviin teorioihin, tutkimuksiin ja alan kehittämishaasteisiin hyvin - lähteet kansainvälisiä, kriittisesti valittuja, ajanmukaisia, monipuolisia, käytetty taitavasti - lähtökohdat, ongelmat ja keskeiset käsitteet määritelty - aiheen ajankohtaisuus ja kytkös ammattialaan vähäinen, merkitys ammattialan kehitykselle pieni, vain vähän uutta tietoa synnyttävä - aiheen valinta perusteltu - aikaisempia teorioita, tutkimuksia ja alan kehittämishaasteita esitetty niukasti ja luettelomaisesti - lähteet ajanmukaisia, oppikirjatasoisia; esitetty suppeahkosti ja luettelomaisesti - lähtökohtien, ongelmien tai käsitteiden määrittely ja - aiheella ei juurikaan ajankohtaisuutta eikä merkitystä ammattialan kehittymisen kannalta, ei synnytä uutta tietoa - aiheen valinta puutteellisesti perusteltu - yhteys teoriaan, aikaisempiin tutkimuksiin ja alan kehittämishaasteisiin vähäinen - lähteet osittain ajanmukaisia ja käytetty suppeasti, luettelomaisesti - lähtökohtien, ongelmien ja käsitteiden määrittely ja esittely - yhteyttä aikaisempiin tutkimuksiin ja alan kehittämishaasteisiin ei ole osoitettavissa - lähteet osittain vanhoja ja epätarkoituksenmukaisia - lähtökohtien esittely, käsitteet ja ongelmien esittely jäävät epäsel-

16 Toteutus Teoreettisen ja empiirisen osan yhteensopivuus Tutkimus- ja kehittämistehtävän määrittely ja rajaus Tutkimus- ja kehittämismenetelmien valinta ja soveltuvuus suhteet erittäin hyvin määritelty ja perusteltu - teoreettinen ja empiirinen osa täydentävät toisiaan ja käyvät vuoropuhelua, toteutus nojautuu erittäin vahvasti tausta-aineistoon - tutkimuksen tarkoitus, tehtävä ja ongelmanasettelu tehty erittäin selkeästi ja perusteltu hyvin - kehittämishankkeen pää- ja osatavoitteet sekä aikakehys selkeästi määritellyt - rajaukset selkeitä ja perusteltuja - tutkimus- ja kehittämismenetelmät valittu työn tavoitteiden kannalta erittäin onnistuneesti - valintaa on perusteltu luontevasti ja kriittisesti - menetelmät on suhteutettu käytettävissä oleviin resursseihin optimaalisesti väliset suhteet hyvin määritelty ja perusteltu - teoreettinen ja empiirinen osa täydentävät toisiaan ja toteutus tukeutuu vahvasti taustaaineistoon - tutkimuksen tarkoitus, tehtävä ja ongelmanasettelu selkeä ja perusteltu - kehittämishankkeen pää- ja osatavoitteet määritelty hyvin, aikakehys määritelty - rajaukset selkeitä ja perusteltuja - tutkimus- ja kehittämismenetelmien valinta onnistunut työn tavoitteiden kannalta hyvin - valintaa on perusteltu selkeästi ja arvioivasti - käytettävissä olevat resurssit otettu hyvin huomioon ja perusteltu esittely puutteellista puutteellista viksi tai puuttuvat - teoreettisen ja empiirisen osan yhteys ja toteutus pohjautuu tausta-aineistoon - tutkimuksen tarkoitus, tehtävä ja ongelmanasettelu ilmaistu selkeästi, perustelut vähäisiä - kehittämishankkeen päätavoitteet määritelty hyvin, osatavoitteet ja/tai aikakehys epäselvästi määritellyt - rajaukset selkeitä mutta ei perusteltuja - tutkimus- ja kehittämismenetelmien valinta pääpiirteissään tarkoituksenmukaista - menetelmävalintojen perustelut tavanomaisia - menetelmät on suhteutettu käytettävissä oleviin resursseihin kohtalaisen hyvin - työn eri osien välillä irrallisuutta, esim. toteutuksen kytkentä tausta-aineistoon on vähäistä - tutkimuksen tarkoitus, tehtävä ja ongelmanasettelu ilmaistu epäselvästi ja/tai puutteellisesti - kehittämishankkeen pää- ja osatavoitteet sekä aikakehys epäselvästi määritellyt - rajaus keskeneräinen - tutkimus- ja kehittämismenetelmien valinta vain osittain onnistunut - menetelmävalintojen perustelut pinnallisia tai puutteellisia - menetelmiä ei ole suhteutettu käytettävissä oleviin resursseihin - teoria ja empiirinen osa toisistaan irrallisia eikä tausta-aineisto tue toteutusta - tutkimuksen tarkoitus, tehtävä ja ongelmanasettelu jäävät epäselviksi - kehittämishankkeen pää- ja osatavoitteet erittäin epäselvästi määritellyt - rajaus tekemättä - opiskelija ei noudata aikakehystä - tutkimus- ja kehittämismenetelmien valinta heikosti onnistunut - menetelmävalintoja ei ole perusteltu tai perustelut ovat virheellisiä - menetelmiä ei ole suhteutettu käytettävissä oleviin resursseihin - empiirinen osa ja/tai toteutus puuttuu - tutkimuksen tarkoitus, tehtävä ja ongelmanasettelu jäävät epäselviksi ja/tai tutkimusongelma puuttuu - kehittämishankkeen tarkoitus ja toteutussuunnitelma puuttuvat - tutkimus- ja kehittämishanke ei liity koulutusalaan - tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmien valinnassa on epäonnistuttu - menetelmiä ei ole kuvattu eikä perusteltu - menetelmät ristiriidassa käytettävissä olevien resurssien kanssa

17 Tutkimus- ja kehittämismenetelmien hallinta - menetelmiä ei ole hallittu - kehittämishanke ei valmistu tai edisty suunniteltuun vaiheeseen opiskelijasta johtuvista syistä tai se etenee hallitsemattomasti väärään suuntaan - aineiston keruu riittämätöntä Kehittämishankkeen toteutus Prosessin kuvaus - opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämismenetelmät ja hyödyntää niitä taitavasti - opiskelija osoittaa itsenäistä, aloitteellista ja vastuullista otetta kaikissa t&k-hankkeen vaiheissa - aineiston keruu erittäin huolellista ja tarkoin selostettua - aineiston analyysi luovaa ja kriittistä - kehittämisehdotukset ja -suunnitelma pohjautuvat selkeästi tutkimustuloksiin - kehittämishanke on käynnistetty ja sitä on toteutettu tavoitteiden mukaisesti - kehittämisprosessin vaiheiden, siihen liittyvien ratkaisujen ja tulosten selostaminen monipuolista ja analyyttistä - prosessin kuvaus laaja-alaista ja selkeästi perusteltua Tulosten merkitys työelämän kehittämisen kannalta Merkitys työelämän kehittävat toiminnan kehit- - tulokset mahdollistamisen kannalta tämisen - opiskelija hallitsee valitsemansa tutkimus- ja kehittämismenetelmät - opiskelija osoittaa vastuullista ja varsin oma-aloitteista otetta t&k-toiminnan eri vaiheissa - aineiston keruu ja analyysi huolellista ja perusteltua - kehittämisehdotukset ja -suunnitelma pohjautuvat selkeästi tutkimustuloksiin - kehittämishanke on käynnistetty ja sitä on toteutettu lähes tavoitteiden mukaisesti - kehittämisprosessin vaiheet, siihen liittyvät ratkaisut ja tulokset selostettu tarkasti - prosessin kuvaus tukee prosessin ymmärtämistä - tuloksilla voidaan kehittää työtyökäytäntöjä - opiskelija hallitsee valitsemansa menetelmät kohtalaisen hyvin ja käyttää niitä työssään virheettömästi - opiskelija osoittaa vastuullisuutta ja etenee aikataulussa - aineiston keruu ja analysointi huolellista - kehittämisehdotukset ja -suunnitelma pohjautuvat tutkimustuloksiin - kehittämishanke on käynnistetty mutta sen toteutuminen on jäänyt tavoitteista - kehittämisprosessin vaiheet, työhön liittyvät ratkaisut ja tulokset kuvattu pääpiirteittäin - prosessin kuvaus asiallinen - tulokset osoittavat työkäytäntöjen puutteita ja antavat aihet- - menetelmien käyttö epävarmaa - opiskelija etenee t&k-suunnitelman mukaan mutta merkittävän ohjaustuen varassa - aineiston keruu puutteellista tai epäselvästi selostettu - menetelmän toteutus epävarmaa - aineiston analysointi sekavaa ja epäjohdonmukaista - kehittämisehdotusten ja tutkimustulosten välinen kytkentä osittain epäselvä - kehittämishanke on suunniteltu ja käynnistykseen valmistaudutaan - kehittämisprosessin vaiheet, työhön liittyvät ratkaisut ja tulokset kuvattu pääpiirteittäin - prosessin kuvaus pinnallinen - tuloksilla vähäinen merkitys työn kehittämiseen - menetelmien käyttö ja toteutuksen kuvaus epäjohdonmukaista - opiskelijalla merkittäviä vaikeuksia t&kprosessin hallinnassa - kehittämishanke on tehty suunniteltuun vaiheeseen asti valmiiksi - aineiston keruu puutteellista tai epäselvästi selostettu - analysoinnissa paljon epäjohdonmukaisuutta - kehittämisehdotusten ja tutkimustulosten välinen kytkentä epäselvä - kehittämishanketta on suunniteltu mutta sen käynnistys ei ole onnistunut - kehittämisprosessin vaiheiden, työhön liittyvien ratkaisujen ja tulosten kuvaus vajavaista - prosessin kuvaus ei anna riittävää kuvaa prosessin kulusta - tulosten merkitys kehittämisen kannalta vähäinen - kehittämisehdotusten ja tutkimustulosten välillä ei ole kytkentää - kehittämissuunnitelmat keskeneräisiä - kehittämisprosessin eteneminen jää epäselväksi - prosessin kuvaus puuttuu - tuotos ei johda toiminnan kehittämiseen

18 Tuotos - tuloksista on perusteltua tiedottaa esim. ammatillisissa julkaisuissa - tuotos innovatiivinen ja avaa uusia uria - tulokset kohdentuvat siihen organisaatioon, jossa opinnäytetyö on tehty - tuotos osoittaa ammatin ja työprosessien tuntemusta ta jatkoselvityksille - tuotos on käyttökelpoinen suppeahkolla alueella - tuotos vaatii edelleen kehittämistä - tuotos valmis, mutta ei riitä kehittämisen käynnistämiseen - tuotos jää keskeneräiseksi Johtopäätökset ja pohdinta Raportointi Kirjallinen ilmaisu - johtopäätöksissä ja pohdinnassa otetaan selkeästi kantaa projektin mahdollisuuksiin työelämän kehittämiseen realistisesti ja kriittisesti - sujuvaa, ymmärrettävää, oikeakielistä alan asiatekstiä - työn rakenne erittäin selkeä, tasapainoinen ja johdonmukainen -havainnollistaminen tarkoituksenmukaista - lähdeviitteet ja lähdeluettelo täysin ohjeiden mukaiset - johtopäätökset selkeitä ja noudattelevat työn kulkua - pohdinta herättää kehittämisvirikkeitä - sujuvaa, ymmärrettävää ja oikeakielistä alan asiatekstiä - työn rakenne selkeä ja johdonmukainen - havainnollistaminen tarkoituksenmukaista - lähdeviitteet ja lähdeluettelo ohjeiden mukaista - johtopäätökset suppeita, mutta oikean suuntaisia - pohdinta perustelujen osalta puutteellinen - sujuvaa, ymmärrettävää ja jokseenkin oikeakielistä tekstiä - työn rakenne selkeä - havainnollistaminen pääosin tarkoituksenmukaista - lähdeviitteet ja lähdeluettelo laadittu pääosin oikein - johtopäätökset pinnallisia - pohdinta pinnallista - teksti pääosin oikeakielistä ja asiatyylistä - työn rakenne pääpiirteissään selkeä - lähdemerkinnöissä horjuvuutta - johtopäätökset ja pohdinta puutteellisia - oikeakielisyydessä huomattavia puutteita - työn rakenne epälooginen - termien käytössä epävarmuutta - lähdemerkinnöissä horjuvuutta - johtopäätökset puuttuvat - teksti etenee epäloogisesti - työllä ei ole loogista rakennetta - runsaasti oikeakielisyysvirheitä -virkkeenmuodostus kömpelöä ja oikeakielisyyssääntöjen vastaista - lähdemerkinnät puutteellisia ja virheellisiä Ulkoasu - ulkoasu erittäin siisti ja opinnäytetyöohjeen mukainen - ulkoasu siisti ja opinnäytetyöohjeen mukainen - ulkoasu pääosin opinnäytetyöohjeen mukainen - ulkoasussa paljon poikkeamia opinnäytetyöohjeesta - ulkoasu viimeistelemätön ja opinnäytetyön ulkoasuohjetta ei ole noudatettu - opinnäytetyön ulkoasuohjetta ei ole noudatettu

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 16.3.2005 2 SISÄLTÖ 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 2. Opinnäytetyöprosessi 3. Opinnäytetyön arviointi 4. Opinnäytetyön julkaiseminen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN (15 op) ARVIOINTIKRITEERIT JA LOMAKE /Opiskelijan lomake Opinnäytetyön nimi: Opinnäytetyön tekijä/ tekijät:

OPINNÄYTETYÖN (15 op) ARVIOINTIKRITEERIT JA LOMAKE /Opiskelijan lomake Opinnäytetyön nimi: Opinnäytetyön tekijä/ tekijät: 1 OPINNÄYTETYÖN (15 op) ARVIOINTIKRITEERIT JA LOMAKE /Opiskelijan lomake Opinnäytetyön nimi: Opinnäytetyön tekijä/ tekijät: Koulutusohjelma (t)/ suuntautumisvaihtoehto 1. Aihevalinta Aihevalinnan perustelut

Lisätiedot

Mamk liiketalouden laitos Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Mamk liiketalouden laitos Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Mamk liiketalouden laitos Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen VALINTAKOEAINEISTO 17.5.2016 Tämä aineisto (tulostettuna) saa olla mukana valintakokeessa 17.5.2016. Valmistaudu kirjoittamaan valintakoetilaisuudessa

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN

Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Pro gradu - tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA, OULUN YLIOPISTO KT HANNU HEIKKINEN Luennon teemat Pro gradu-tutkielman lähtökohdat Osaamistavoitteet lyhyesti Pro gradu-seminaarin opintopisteiden jakautuminen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit)

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Kevät 2016 Aloitusluento 20.01.2016 TkT Eero Hiltunen 1 Tänään Yleistä kandidaattiseminaarista Aikataulut ja osasuoritukset Aiheet ja ohjaajat

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 1 Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tutkielmien arvosteluperusteet Kandidaatintutkielma Kandidaatintutkielma arvostellaan kuten normaalit opintojaksot eli asteikolla 1 5. Todistukseen arvosana

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen)

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen) YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö (1.8.2014 alkaen) Johdanto Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on vahvistanut päätöksellään (3.6.2014) tiedekunnan suositukset koskien ylemmän korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Opinnäytetyöprosessin itsejohtaminen. Henrik Räsänen tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti

Opinnäytetyöprosessin itsejohtaminen. Henrik Räsänen tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti Opinnäytetyöprosessin itsejohtaminen Henrik Räsänen tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti ONT-prosessi Opinnäytetyö on vaativa prosessi, joka vaatii hyvän suunnittelun. Toteutus vaatii hyvää itsekuria.

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä

INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä INSSI hanke Oppimisprosessiryhmä Opinto ohjauksen työryhmä Opiskelijan ohjauksen nykytila insinöörikoulutuksessa 23.10.2012 Jari Kurtelius /KAMK & Lassi Salminen/KyAMK 1 Tutkimuksen tavoitteena oli: selvittää

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi

Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Toimintaterapeuttiopiskelijan arviointipassi Kuvitus: Suvi Harvisalo Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Toimintaterapeutin

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Vaatetusala (ylempi AMK)

Vaatetusala (ylempi AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulu Vaatetusala (ylempi AMK) Vaatetusalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaa opiskelijan osaamista vaatetusalan kansainvälisellä toimintakentällä asiantuntija- ja johtotehtävissä

Lisätiedot

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia

Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Laatutyö opinnäytetyön kehittämisessä Case Stadia Työseminaari 24.11.2005 Taru Ruotsalainen Sosiaali- ja terveysala Hoitotyö ja ensihoito Kuntoutus Erityisalat Sosiaaliala Hoitotyö Apuvälinetekniikka Bioanalytiikka

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke)

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskus (ESR -hanke) Savotta -pilotti Opetuksen toteutus NRO I - kevät syksy 2012 (Voitto Kuosmanen) Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi-Tornion AMK)

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa

Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa Teoriasta käytäntöön- Ongelmalähtöinen oppiminen verkossa TieVie (5 ov) 24.9.2004 Minna Pesonen, Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto Mistä kaikki alkoi? Idea PBL:n soveltamisesta syntyi Ongelmalähtöisen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista Master-opinnoista

Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista Master-opinnoista Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista Master-opinnoista RYHMÄ JA MONIALAISUUS OPPIMISESSA OPETUSJÄRJESTELYT JA E OPPIMINEN KEHITTÄMISKOHTEET MONIALAISISSA YHTEISISSÄ OPINNOISSA OPITUT ASIAT 17.9.2015

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena

Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Verkkofoorumi sosiaalityöntekijän tukena Sinikka Forsman & Anna Metteri Tutkimus tutuksi -tapaaminen Hki 3.11.2006 Hankkeen tausta Seudullisen yhteistyön ja kollektiivisen asiantuntijuuden kehittämisen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta

DIPLOMITYÖ. Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta DIPLOMITYÖ Ajatuksia ja kokemuksia valvojan näkökulmasta Luennoija Esko Niemi Tuotantotekniikan professori Valvottuja d-töitä useita kymmeniä Myös ohjaajana teollisuudessa ja yliopistoissa Oma diplomityö

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Gradun arviointi. Arvostelulomake

Gradun arviointi. Arvostelulomake Gradun arviointi laudatur: harvinainen, lähes lisensiaantintyöntasoinen (5) eximia cum laude approbatur: uusia ja mielekkäitä tutkimustuloksia (4-5) magna cum laude approbatur: itsenäinen ja kriittinen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ

KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus. Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ KEVÄÄN 2007 TAVOITENEUVOTTELUT: Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Koulutusohjelmat Hankerahoitus Maija Innola OPETUSMINISTERIÖ Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Mitoitus - Aloittajamäärä sisältyy aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Lukuvuosi 2007 08 1 OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Tämän opastuksen tarkoitus on luonnehtia seminaari-istunnoissa käsiteltäviä asioita, herättää niistä keskustelua ja siten auttaa seminaareihin

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Pienryhmätyöskentely

Pienryhmätyöskentely Pienryhmätyöskentely Miten oppiaineesi/yksikkösi opetussuunnitelmissa aiotaan konkretisoida JY:n linjaukset osaksi tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteita? tullaan varmistamaan

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot