Volume nº1 Marraskuu 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Volume nº1 Marraskuu 2006"

Transkriptio

1 Volume nº1 Marraskuu 2006 Pääkirjoitus Uusi elearning Papers- julkaisu ilmestyy Pierre-Antoine Ullmo Artikkelit mgbl kännykkäpeliperusteinen opetus (mobile Game Based Learning): tulevaisuudennäkymiä ja käyttö oppimiseen sekä uraohjaukseen Cristina Cogoi, Daniele Sangiorgi ja Kussai Shahin Kielenopetuksen e-learning foorumien tyypilliset piirteet ja mahdollisuudet (kesä 2006) Sharon Monti Bonafede, Félix San Vicente ja Vanio Preti e-learning- menetelmien kehittely ja vaihto: käytännön kokemuksia kielenopetuksen e-välineiden suunnittelusta Euroopan vähemmistökielten tueksi Ian Roffe e-learning ja korkeakouluopetus Tapio Varis Käyttäjälähtöinen sisältö konstruktivistisessa oppimisympäristössä Jean Johnson ja Jonny Dyer elearning Papers elearning Papers on Euroopan komission elearningeuropa.info-portaalin julkaisu. Portaali edistää tietotekniikkojen käyttöä elinikäisessä oppimisessa. Toimitus: P.A.U. Education, S.L. Ellei toisin ilmoiteta, julkaisun tekstit ovat Creative Commons 2.5 "lähde mainittava-ei kaupallinen-ei toisen osana" lisenssin alaisia. Niitä voidaan kopioida, levittää ja esittää ehdolla, että kirjoittaja ja julkaisija (elearning Papers) ilmoitetaan. Kaupallinen käyttö tai teoksen käyttäminen toisen teoksen pohjana tai muunneltuna ei ole sallittua. Voit lukea tarkat lisenssin antamat oikeudet osoitteesta

2 Pääkirjoitus: Uusi elearning Papers- julkaisu ilmestyy Vuonna 2002 Euroopan komissio aloitti elearningeuropa.info- portaalin tukemaan opetusta erilaisin multimediaan ja muihin tekniikoihin perustuvin työkaluin. Portaali on siitä lähtien helpottanut laadukkaan sisällön käyttöä opetuksessa ja kannustanut vuoropuheluun ja yhteistyöhön opetusalan uusien tekniikoiden alueella. Paljon on tapahtunut tässä välissä ja opetuksen sekä uusien tekniikoiden alalla on syntynyt aivan uusia tarpeita ja haasteita. Saatuamme aikaan keskustelua ja kerättyämme suuren määrän e-learning tietoa aloitamme nyt myös toimittamaan verkkojulkaisua nimeltään elearning Papers, joka sisältää e-learning- alueeseen liittyviä artikkeleita, haastatteluja ja hyviä käytäntöjä. elearning Papers- julkaisun pyrkimyksenä on antaa artikkeleille lisää näkyvyyttä ja tarjota tiukemman toimitusseulan ansiosta lukijoille rakenteellisesti selvempiä ja laadukkaampia kirjoituksia. Haluamme lisätä uuden ulottuvuuden Euroopan e-learning-alan tiedonvaihtoon ja kannustaa sen tutkimusta. Julkaisu kattaa elearningeuropa.info- portaalin kaikki neljä pääaluetta: koulut, korkeamman asteen koulutus, täydennyskoulutus ja työ, sekä oppiminen ja yhteiskunta. Joka toinen kuukausi julkaistava elearning Papers tarjoaa kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden saada kirjoituksensa julkaistuksi koko Euroopassa. Jatkamme myös portaalin käyttäjien omien artikkeleiden, haastattelujen ja hyvien käytäntöjen julkaisemista. Jokaisesta artikkelista tehdään yhteenveto joka on luettavissa yhdeksällätoista Euroopan kielellä, joten lukijoilla on käytössään enemmän aineistoa omalla kielellään ja he löytävät helpommin tarvitsemansa tiedon. Artikkelit ovat luettavissa kokonaisuudessaan alkukielellään. Tästä ensimmäisestä painoksesta löydät lukuisia artikkeleita, joissa jokaisessa on oma näkökulmansa Euroopan e-learning-kehitykseen: - Ian Roffe kertoo uusista e-kielityökaluista Euroopan vähemmistökielille. - mgbl mobile game-based learning -projektin tutkijat kirjoittavat siitä, miten hankkeessa on tutkittu langattomien laitteiden käyttöä eri koulutus- ja kulttuuritason omaavien nuorten keskuudessa. - Sharon Monti, Félix San Vicente ja Vanio Preti tarkastelevat e-learning-menetelmin tapahtuvaa kielen oppimista ja opetusta. - Jean Johnson ja Jonny Dyer osoittavat käyttäjien tuottaman sisällön tärkeyden uusia pedagogisia ratkaisuja hahmoteltaessa. Lopuksi - Tapio Varis tähdentää rajat ylittävän yhteisen eurooppalaisen virtuaalikoulutuksen tärkeyttä. Toivomme, että tämä aloite kannustaa sinua eteenpäin ja hyödyttää sinua toiminnassasi. e-learning-tutkijat ja kaikkien tasojen toimijat ovat tervetulleita lähettämään aineistoa julkaistavaksi. Otamme mielellämme vastaan myös ehdotuksiasi ja ideoitasi julkaisun kehittämiseksi. Toivomme, että pidät ensimmäisestä painoksestamme. Pierre-Antoine Ullmo elearning Papers 2

3 Kussai Shahin Director, ASTER Cristina Cogoi ASTER Daniele Sangiorgi ASTER ASTER Scienza Tecnologia Impresa - S.Cons.p.a. (Italy) Projektin tavoitteena on suunnitella tapaamispaikka jossa tehokkaasti ideoidaan ja kehitetään pelejä m- learning- ja m-guidancekäyttöön kriittistä päätöksentekoa ja siirtymätilanteiden valintoja silmällä pitäen. m-opetus, m-ohjaus, m-pelit. files/media/media10911.pdf mgbl kännykkäpeliperusteinen opetus (mobile Game Based Learning): tulevaisuudennäkymiä ja käyttö oppimiseen sekä uraohjaukseen mgbl kännykkäpeliperusteinen opetus (mobile Game Based Learning) on tutkimushanke jossa pyritään parantamaan oppimisen ja uraohjauksen tehokkuutta ja vaikutuksia nuorista koostuvassa kohderyhmässä matkapuhelinpeleihin perustuvin innovatiivisin opetus- ja ohjausmenetelmin. 1. lokakuuta 2005 alkanut projekti on STReP (Specific Targeted Research Project)- projekti, EU tukee sitä kolmen vuoden ajan kuudennen puiteohjelman kautta, ja sen strategisena tavoitteena on Tieto- ja viestintätekniikoiden tutkimusponnistusten integraation vahvistaminen laajentuneessa Euroopassa, tietoyhteiskuntatekniikoiden (IST) perustavoitteiden reuna-alueille sijoittuva tutkimusalue. Hankkeen idea perustuu siihen tosiasiaan, että langattomat laitteet ovat nykyään erittäin yleistyneitä ja etenkin matkapuhelimet ovat se, mikä eri koulutus- ja kulttuuritason omaaville nuorille on yhteistä. Useissa tutkimusprojekteissa on myös osoitettu pelaamiseen perustuvan oppimisen tärkeys ja hanke pyrkiikin hyödyntämään langattomien tekniikoiden mahdollisuuksia kehittämällä uusia m-learning muotoja yhteiskäyttöön klassisten e-learning- mallien kanssa. Projektin tavoitteena on suunnitella tapaamispaikka jossa tehokkaasti ideoidaan ja kehitetään pelejä m-learning- ja m-guidance- käyttöön kriittistä päätöksentekoa ja siirtymätilanteiden valintoja silmällä pitäen. Sen lisäksi projektissa kehitetään kyseisen foorumin pohjalta kaksi pelien prototyyppiä, joiden sisältö liittyy e-terveyteen (e-health), verkkokauppaan (e-commerce) ja e-ohjaukseen (e-guidance). MGBL täyttää EU:n kaksitahoista tarvetta: tarve tukea päätöksentekoa kriittisissä tilanteissa - ei vain kognitiivisella, vaan myös tunnetasolla - ja sen seurauksena tarve pioneerityöhön uudella m-learning- alalla. Hanke perustuu "alhaalta ylös"- lähestymistapaan, jossa puhelinpelien käyttäjät ja asiantuntijat on alusta lähtien otettu mukaan erityisin haastatteluin ja kohderyhmin kolmella analyysialueella: e-guidance, e- health ja sähköinen liiketoiminta. Tulevassa alan työssä selvitetään teknisten näkökohtien lisäksi erityisesti käyttäjäkokemuksia ja tulosten arviointia painopisteen pitämiseksi käyttäjien todellisissa tarpeissa. Tiedon levitys tuloksista pyrkii luomaan kokemuksiin perustuvaa tietoryhmää joka helpottaisi asiantuntemuksen liikkumista m-learning yhteisössä ja projektin tulosten käyttöä tulevissa pelaamiseen pohjautuvissa m-learning- tutkimuksissa. elearning Papers 3

4 Sharon Monti Bonafede CLIRO Vanio Preti CLIRO Félix San Vicente Director, CLIRO CLIRO - Centro Linguistico dei Poli Scientifico-Didattici della Romagna, University of Bologna Jokaiseen kurssiin liittyi kerätyn määrällisen ja laadullisen aineiston tarkka analyysi joka on erittäin arvokas tietolähde tulevia e- learning- hankkeita suunniteltaessa. kielenopetus, opetusjärjestelmät, oppimisaihio, arviointi, tulosten arviointi, seuranta. Kielenopetuksen e-learning foorumien tyypilliset piirteet ja mahdollisuudet (kesä 2006) Artikkelissa kerrotaan lukuvuonna CLIRO kielikeskuksessa tapahtuneesta e-learning kielenopetuksesta (Bolognan yliopisto). Tutkimus pohjautuu eri e-learning kohtauspaikkojen (LMS) tyypillisten piirteiden ja mahdollisuuksien analyysiin, jonka perusteella tutkimusryhmämme selvitteli kielikurssien erityistarpeita (Monti, FSV, Preti, 2006). Kun ensin oli määritelty kielenopetukseen soveltuvan LMS:n perusvaatimukset (muun muassa vuoropuhelu/yhteistyö lähestymistapa, käytettyjen välineiden joustavuus, sekä käyttökelpoisuus ja yhteensopivuus muiden e-opetusjärjestelmien kanssa), suunniteltiin ja toteutettiin joitakin sulautetun opetuksen kursseja kokeiluvaihetta varten. Niillä oli kaksi tavoitetta: toisaalta valittujen välineiden, oppimisaihioiden (SCORM standardi) muotoon kehitetyn sisällön ja valittujen metodien kokeilu; toisaalta seurata käytettyjen tekniikoiden, kehitysmahdollisuuksien ja uusien toimintojen tehokkuutta kielenopetuksen innovatiivisten metodien ja tekniikoiden testauksessa. Palaute ja käytännön kokemukseen perustuva aineisto tuotettiin hyödyntämällä lukuisia valvonta-, seuranta- ja arviointivälineitä, joita käytettiin projektinhallintaan (arviointi), opiskelijoiden oppimisprosessiin ja oppimistuloksiin (tulosten arviointi). Jokaiseen kurssiin liittyi kerätyn määrällisen ja laadullisen aineiston tarkka analyysi (seuranta-aineisto, oppimistulokset, kyselylomakkeista saadut kommentit ja ehdotukset, jne.), joka on erittäin arvokas tietolähde tulevia e-learning- hankkeita suunniteltaessa. Tutkimuksen päämääränä oli lyhyesti sanoen kerätä hyödyllistä tietoa ja määrittää kielenopetuksen uusien tekniikkojen tehokkaalle käytölle kriteerit, jotka takaavat CLIRO kielikeskuksessa testattujen e-learninghankkeiden laadun. Lähestymistavan tehokkuuden kokeilemisen jälkeen voidaan eri kielien e-learning kurssien projektihallintaan hahmottaa sisäisiä suuntaviivoja ja käytännön ehdotuksia (prosessin toisto), ottaen kuitenkin huomioon yhteisissä eurooppalaisissa puitemäärittelyissä osoitetut eri kielten ja eri oppimistasojen erityistarpeet. files/media/media11005.pdf elearning Papers 4

5 University of Wales, Lampeter (UK) Ian Roffe Director of the Centre for Enterprise, European and Extension Services Henkilökunnan poliittisen tietoisuuden on oltava riittävän vahva tarvittavan tuen ja yhteistyön helpottamiseksi yhteistyökumppanien ja virallisten hallintolaitosten kanssa. e-learning, Interreg, kielityökalut, kansainvälinen yhteistyö. files/media/media11003.pdf e-learning- menetelmien kehittely ja vaihto: käytännön kokemuksia kielenopetuksen e- välineiden suunnittelusta Euroopan vähemmistökielten tueksi Kun e-learning- ratkaisuja on runsaasti saatavilla kilpailu kiristyy ja pienille ryhmille tuotteita tarjoaville markkinaraot ovat tärkeitä. Eu:ssa on käytössä lukuisia eri kieliä, joten kieliohjelmat ovat tärkeä osa Euroopan e-learning- tuotantoa. EU:n vähemmän puhuttujen kielten e-opetuksen tueksi on jouduttu kehittämään uusia e-työkaluja. Se edellyttää resurssitutkimusta ja EU politiikkojen sekä ohjelmien vaikutus on alueellisella tasolla erittäin merkittävää. Epävirallisen lähentymisprosessin seurauksena syntyi yhteinen hanke onlinetyökalujen kehittämiseksi kymrin (Wales) ja iirin (Irlanti) kielille. Seuraavassa kuvaillaan sen asiayhteyksiä, alueellisia tekijöitä, vaikeuksia ja ratkaisuja. Sovellusalue on siinä mielessä tavallisuudesta poikkeava, että se koskee kieliin liittyviä tietopankkiohjelmia, mutta seitsemän yleisluontoista projektin kehityskertomusta ovat käsittelykelpoisia ja kuvattavissa. Aloitteiden välinen verkkovuoropuhelu tarjoaa lukuisia e-learningmetodien kehittämisen mahdollisuuksia ja alueellisella tasolla on yleensä tarpeeksi tietoa merkittävien aloitteiden sovittamiseen toisiinsa. Henkilökunnan poliittisen tietoisuuden on oltava riittävän vahva tarvittavan tuen ja yhteistyön helpottamiseksi yhteistyökumppanien ja virallisten hallintolaitosten kanssa. Kansainvälisessä ryhmän rakentamisessa olisi otettava huomioon eritasoinen henkilökunta ongelmista keskustelun helpottamiseksi - käyttöliittymä olisikin suunniteltava helposti päivitettäväksi käyttäjien tarpeiden mukaan. Markkinointia voidaan tehdä monella tavoin, esimerkiksi ylläpitämällä ja päivittämällä tuoretta ja mielenkiintoista sivustoa, joka houkuttelee kysyjiä ja kansainvälisiä rekisteröitymisiä verkosta, järjestämällä erityisiä esittelytapahtumia, jotka on suunniteltu sattumaan yksiin kurssin tärkeiden merkkipaalujen kanssa ja tekemällä tippaannostelujärjestelmällä paikallisuutispalvelu, joka pitää yllä kiinnostusta ja rekisteröitymisvirtaa. Sivuston seurannasta saadaan nopea ja yksityiskohtaisen tarkka kuva markkinoinnin vaikutuksesta. Tulosten arviointi on tärkein tehtävä ja tarve heti hankkeen aloituspäivästä lähtien. On kerättävä mahdollisimman paljon kehittelytietoa mukaan lukien suunnitellut ja odottamattomat tulokset. Tulosten arvioinnissa otetaan mukaan sosiaaliasiat ja kulttuuriset tarpeet, ympäristön antama oppimistuki ja hallinnointi. Tehokkaasta tulosten arvioinnista saattaa syntyä merkittävää palautetta ja se on yhdessä pätevän tuloksista tiedottamisen kanssa kätevä työkalu innovaatiodynamiikan ylläpitoon. elearning Papers 5

6 Tapio Varis Professor and Chair of Media Education University of Tampere, Finland Tarvitaan yhteistä eurooppalaista virtuaaliopetusta ja eurooppalaista loppututkintojärjestelmää. elinikäinen oppiminen, eurooppalainen virtuaaliopetus, yliopistot, digitaalinen sisältö. nfo/files/media/media pdf Artikkeli on alunperin julkaistu teoksessa e- Learning Conference 2005: Towards a Learning Society e-learning ja korkeakouluopetus Euroopan yliopistojen 500 vuoden perinteet kohtaavat suurimmat haasteensa 2000-luvulla. Valistuksen aikana Kantin hengessä korostettiin ihmisjärkeä. Humboldtin 1800-luvun perinne ylistää kulttuuria ja sivistystä. Sitä leimaa holistinen ihmiskäsitys korkeakouluopetuksen päämääränä. Vision korvasi 1900-luvun lopussa huippuyksiköiden idea. Ne ovat erittäin erikoistuneita, mutta kapea-alaisesti tietoon suhtautuvia. Sivistyksen idea rappeutui tekno-byrokratiaksi. Tämä suuntaus on vielä voimistunut yliopistojen markkinasuuntautuneisuudesta, jonka seurauksena suositaan tutkimusalueita, joista ansaitaan rahaa. Myös yliopistokonserneja syntyy, etenkin silloin kun on mahdollista hyödyntää uusia e-learning- ja muita langattomia menetelmiä. Tarvitaan yhteistä eurooppalaista virtuaaliopetusta ja eurooppalaista loppututkintojärjestelmää. Euroopan verkkoyliopistoportaalin palveluihin saattaisi kuulua verkkopohjaisia tai verkosta tuettuja kursseja ja opintoohjelmia, tiedonhaku, yhteistyö ja vaihto, yhteisten nimittäjien hahmotus, omistusoikeudet ja sitoumustodistukset. Laatutekijöihin kuuluvat avoimuus, vertailuanalyysi (benchmarking), metatietorakenne, käyttäjäkatsaukset, mallien ja parhaiden käytäntöjen jakaminen, vaihtojärjestelmä ja työkalukuvaukset, sekä käyttäjäkokemukset. Virtuaalikoulutusta on Euroopassa tähän mennessä tarjottu lähes ainoastaan valtakunnallisella tasolla, eikä toistaiseksi ole juurikaan syntynyt valtioiden rajoja ylittävää yhteistyötä. Useissa maissa on perustettu valtakunnallisia laitoksia osaamiskeskuksineen (Ranska, Alankomaat, Suomi, jne.), ja toisaalta on myös olemassa yksittäisiä e- yliopistoja ja projektikohtaisia kansallisia aloitteita. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeita syntyy ja uusia sisällöntuottajia on ilmestynyt yritys- ja tiedotusvälinemaailmasta. Laadunvarmistuksesta ja laatutodistuksista, sekä kansainvälisestä strategisesta yhteistyöstä keskustellaan laajasti. Suomessa on tapahtunut viime vuosina seuraavaa kehitystä e-learningmenetelmien soveltamisessa korkeakouluopetukseen: - Muutoksia hallinnossa: aikaisemmin yliopiston johto määräsi osastot ja tiedekunnat soveltamaan työskentelyynsä e-opetuksen menetelmiä. Ratkaisu siihen oli tuolloin tiedekunnan henkilöstön täydennyskoulutus. Nykyään on kuitenkin saatavissa strategisia palveluja, joita yliopistot voivat hyödyntää osastotasolla. Tähän keskeltäulos lähestymistapa vaatii osastojen ja tiedekuntien johtajien panosta. - Suuntauksena on edistää yhteistyötä parhaiden tutkimukseen ja opetukseen keskittyvien yliopistojen välillä niin, että laadukas aineisto olisi kaikkien saatavilla. Eurooppalainen yliopistojen välinen opetusportaali on rakenteilla. - Yhteisiä tukirakenteita ja opintoviikkojärjestelmiä kehitetään sellaisten mukaan valittujen eurooppalaisten yliopistojen välillä, jotka pystyvät takaamaan liikkuvuuden ja toimivat rakenteet. Osanottajayliopistojen opiskelijat pystyvät ottamaan osaa tutkimukseen pohjautuvaan opetukseen. Kursseille on myös kehitetty hakumoottoreita. elearning Papers 6

7 Jonny Dyer TheCademy, UK Jean Johnson Director, TheCademy, UK Mikäli yhteisön sosiaalinen rakenne synnyttää luottamusta ja itseluottamusta, yksilöt pystyvät itsenäiseen oppimiseen ja heille syntyy yhteisön avustuksella tunne oppimisen omistajuudesta. konstruktivistinen, sisältö, käyttäjämääritteinen, yhteisö. o/files/media/media11007.pdf Käyttäjälähtöinen sisältö konstruktivistisessa oppimisympäristössä Digitaaliajan myötä syntyy uusia opetusmenetelmiä jotka korostavat yhteistyötä, sisäistämistä, harkintaa ja kertausta oppituntien sijasta; monet silti pitävät internetiä ainoastaan kätevänä perinteisen materiaalin jakelukanavana. "Sisällöntarjontamallin" vallitessa opiskelijan osanottomahdollisuudet rajoittuvat usein monivalintakysymyksiin tai vaatimattomiin yhteisötyökaluihin jotka eivät riitä 2000-luvun nopeasti muuttuvan ja haastavan opetuskulttuurin tarpeisiin. Saatavissa olevan tiedon määrän huimasti kasvaessa taidot ja kyky sen käsittelyyn jäävät nopeasti jälkeen. Tulevaisuudessa menestyksen määrää esimerkiksi kyky käyttää uusia tekniikoita tai hallita sosiaalista vuoropuhelua multimediatyökaluilla. Tutkimuksessa päätellään, että verkkoyhteisön käyttäjien tuottama sisältö on tärkeää uusien oppimismenetelmien kehittelyssä. Mikäli yhteisön sosiaalinen rakenne synnyttää luottamusta ja itseluottamusta, yksilöt pystyvät itsenäiseen oppimiseen ja heille syntyy yhteisön avustuksella tunne oppimisen omistajuudesta. Kriittisen ja itsenäisen ajattelukyvyn kehittyminen tukee oppimista. Oppiminen on tehokkaimpaa, kun oppilaan kiinnostus herää ja saatava tieto vastaa hänen tarpeitaan. Oppilaat hyötyvät yhteisön jäsenyydestä ollessaan mukana vuoropuhelussa, vaihdossa ja yhteistyössä. Opiskeluyhteisöstä opiskelijat ammentavat itseluottamusta ja hallintakykyä. Yhteisöstä he löytävät kannustavan oppimistilan, jossa he voivat yhteistyössä ja muiden tuella pyrkiä yhteisiin tavoitteisiin. Yhteisöhengen kautta määrittyvät yhteiset piirteet käyttäjäjohtoiselle ja osallistujien tuottamalle sisällölle. Artikkeli on alunperin julkaistu m-icte 2005 kongressijulkaisussa: Recent Research Developments in Learning Technologies (2005) Edit. A. Méndez-Vilas & co. te2005/book.htm elearning Papers 7

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille

Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Inklusiivisen koulutuksen laadun edistämisen pääperiaatteet Suosituksia päättäjille Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus

Lisätiedot

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä

Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa. Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I. toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen laadunhallinta ja laatupalvelu -hankkeen raportti I toim. Janne Sariola, Annika Evälä Verkko-opetuksen laatu yliopisto-opetuksessa Verkko-opetuksen

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN Tietoja projektista ja tästä oppaasta Generational Change in the Teaching Profession (akronyymi 2AgePro) on Grundtvik-projekti, joka rahoitetaan EU:n elinikäisen

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä

Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Oppimismahdollisuudet vapaaehtoistyössä Tämä projekti on rahoitettu Euroopan Komission tuella. (Viittaus: 517741LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) Tämä julkaisu käsittelee aihetta ainoastaan tekijän näkökulmasta

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille

Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille b Kompetenssilähtöinen malli maahanmuuttajanaisten sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi Käsikirja ammattilaisille Toimittaneet Laura Sales Gutiérrez ja Mar Camarasa i Casals Surt Women s Foundation

Lisätiedot

Tietokoneavusteisen opetuksen käyttö kansalais- ja työväenopistojen kieltenopetuksessa

Tietokoneavusteisen opetuksen käyttö kansalais- ja työväenopistojen kieltenopetuksessa Tietokoneavusteisen opetuksen käyttö kansalais- ja työväenopistojen kieltenopetuksessa Tiina Simonen 4.5.2001 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma TIIVISTELMÄ Tietokoneavusteisen

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa This document is downloaded from HELDA - The Digital Repository of University of Helsinki. Title Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET

MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET MINTTU ALONEN ENGLANNINKIELISET OPINTOJAKSOT TAMPEREEN TEKNILLI- SESSÄ YLIOPISTOSSA NYKYTILA JA KEHITTÄMISTARPEET Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Pohjolainen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 787 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Yhteinen Erasmus:

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot

e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen www.eskills-guide.eu

e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen www.eskills-guide.eu e-leadership e-leadership-taitojen omaksuminen Euroopan digitaalisen muutoksen edistäminen www.eskills-guide.eu e-leadership Vastuuvapauslauseke Ei Euroopan komissio eikä yksikään henkilö, joka toimii

Lisätiedot