Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta LVM/LTA ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajokorteista annettua valtioneuvoston asetusta. Ehdotetut muutokset koskevat kuljettajaopetuksen toteutusta ja siihen liittyvää menettelyä. Simulaattorin käyttö opetussuunnitelman mukaisessa ajo-opetuksessa vakiinnutettaisiin ja laitteen käyttöä B-luokan ajoopetuksessa laajennettaisiin. Mahdollisuus virtuaaliseen teoriaopetukseen otettaisiin käyttöön ja opetuksen rajoituksia purettaisiin. Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta MUUTOSTEN TAUSTA Liikenneministeri Merja Kyllönen asetti työryhmän arvioimaan opetus- ja tutkintopohjaisen koulutuksen eroja ja mahdollisuuksia ajo-opetuksessa ja ammattipätevyyskoulutuksessa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Työryhmän toimikausi oli Työryhmä ehdotti raportissaan mm. yksivaiheiseen kuljettajakoulutukseen siirtymistä ajokorttikoulutuksessa ja kuljettajakoulutusjärjestelmän kehittämistä tutkintopainotteiseksi. Ennen laajemman lainsäädäntöuudistuksen käynnistämistä työryhmä ehdotti muutosten vaikutusten selvittämistä. Lisäksi työryhmä ehdotti voimassa olevan järjestelmän kehittämistä nopeammassa aikataulussa siten, että mahdollisuutta simulaattoriopetukseen lisättäisiin ja hyödynnettäisiin B-luokan ajo-opetuksessa samaan tapaan kuin raskaan kaluston kuljettajien opetuksessa. Esitykseen sisältyvät nopeamman aikataulun muutosehdotukset. Laajempi kehittämistarpeiden tarkastelu on tarkoitus toteuttaa erikseen. YLEISPERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan kuljettajanopetuksen antamiseen liittyviä säännöksiä muutettaviksi. Simulaattorien käyttö kuljettajaopetuksen opetussuunnitelman mukaisessa auton ajo-opetuksessa vakiinnutettaisiin samaan tapaan kuin se on nykyisin toteutettu raskaan kaluston kuljettajien koulutuksessa. Raskaan kaluston ajokorttia suorittavien opetussuunnitelman mukaisista vähimmäismääristä voidaan enintään viidennes antaa simulaattorilla. Esteitä simulaattorin käytölle teoriaopetuksessa tai muussa kuin opetussuunnitelman mukaisessa ajo-opetuksessa ei ole. Voimassa olevan käytännön mukaan voidaan B-luokassa antaa vain pimeällä ajamisen ajo-opetus simulaattorilla. Esityksessä ehdotetaan, että pimeällä ajamisen ajo-opetuksen ohella myös osa muusta B- luokan opetussuunnitelman mukaisesta ajo-opetuksesta voitaisiin antaa simulaattorilla. Opetuksen enimmäismäärä olisi samassa suhteessa säädettyihin vähimmäismääriin kuin raskaan kaluston kuljettajien koulutuksessa eli enintään viidennes asetuksessa mainituista opetussuunnitelman mukaisista vähimmäismääristä. Voimassa olevan käytännön mukaan simulaattorin käyttö edellyttää, että Liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt laitteen opetukseen. Esityksessä ehdotetaan erillisestä hyväksymismenettelystä luovuttavaksi ja laitteen käyttö opetussuunnitelman mukaisessa ajo-opetuksessa vahvistettavaksi opetussuunnitelmassa. Tässä yhteydessä vahvistettaisiin opetusaiheet ja opetuksen enimmäismäärä opetuksessa käytettäväksi tarkoitetun laitteen ominaisuuksien ja toimintojen perusteella. Opetuksessa käytettävän laitteen olisi

2 vastattava opetussuunnitelmassa vahvistettujen ominaisuuksien ja toimintojen mukaista laitetta. Tutkinnon vastaanottajan olisi todettava laitteen vastaavuus ennen opetuksen aloittamista, jotta opetus hyväksyttäisiin. Mikäli opetusta ei toteutettaisi opetussuunnitelmassa vahvistetun mukaisesti, kysymyksessä olisi lupaehtojen vastainen toiminta. Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti laajennettaisiin oppimistapoja myös teoriaopetuksessa ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia digitaalisia oppimisympäristöjä. Mahdollisuus teoriaopetuksen antamiseen virtuaalisesti otettaisiin käyttöön. Menettely edellyttäisi vuorovaikutuksen mahdollistavaa videoyhteyttä tai muuta teknistä käyttöyhteyttä. Tätä käytettäisiin myös oppilaan henkilöllisyyden toteamiseen, jollei sitä muuten todettaisi. Opetuksen yleistä järjestämistä koskevat vaatimukset olisivat periaatteiltaan samat simulaattorilla ja virtuaalisesti annettavassa opetuksessa. Ajo-opettajan vaatimukset olisivat samat simulaattorilla ja käytännön liikenteessä annettavassa ajo-opetuksessa. Autokouluopetuksessa opettajalta vaadittaisiin liikenneopettajalupa. Myös teoriaopettajan vaatimukset olisivat samat opetuksen antotavasta riippumatta. Opetukseen käytettävän tilan tulisi soveltua annettavaan opetukseen ja oppimiseen. Simulaattoriopetukseen käytettävää tilaa koskisivat samat vaatimukset kuin autokoulun fyysistä opetustilaa. Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi opetuksen päiväkohtaisista rajoituksista. Opetuksen jaksotus on koskenut vain asetuksessa säädettyä opetussuunnitelman mukaista vähimmäisajo-opetusta, joka luetaan pakollisiin tuntimääriin. Jaksotus ei ole ollut esteenä oppilaan tarvitseman lisäopetuksen antamiselle yli pakollisten tuntien. Rajoitusten käytön tarkoituksena on ollut jakaa opetussuunnitelman mukainen opetus pitemmälle ajanjaksolle niin, että oppilaalla on edellytykset opetuksen omaksumiseen. Jatkossa vastuu opetuksen jaksottamisesta ja oppimisesta ehdotetaan jätettäväksi kouluttajalle. Vaikka opetuksen päiväkohtaisista määristä luopumisen tavoitteena on ehkäistä tarpeettomia ylimääräisiä kustannuksia ja vaatimuksia, opetusta annettaessa on kuitenkin otettava huomioon myös oppilaan jaksaminen ja omaksumiskyky. Opetus olisi annettava niin, että oppilaalla on edellytykset opetuksen omaksumiseen. Oppimista ja opitun sisäistämistä yleensä parantaa opetuksen tapahtuminen pitemmällä aikajaksolla. Kouluttajan on opetuksessa sen jaksottamisessa otettava erityisesti huomioon nämä seikat. Myös oppituntien jaksotusta määräajan puitteissa koskevista rajoituksista ehdotetaan luovuttavaksi. Nykyisen käytännön mukaan ajotunti on voitu antaa kahdessa jaksossa. Simulaattoritautiin liittyvistä syistä tämä opetus on voitu jaksottaa lyhyempiinkin osiin. Myös tältä osin jaksotuksen ja jaksojen pituuden tarkemmasta sääntelystä luovuttaisiin. Kouluttaja voisi ottaa oppituntien jaksotuksessa huomioon oppilaan tilanteen ja oppimisen edellytykset. Jaksotuksesta ei saisi kuitenkaan aiheutua oppilaalle perusteetonta haittaa. Lisäksi ehdotetaan, että asetusmuutosten yhteydessä toteutetaan EU:n lainsäädännön toimeenpanoon liittyvä 3 :n 2 momentin 3 kohdan tarkistus. VAIKUTUKSET Muutoksilla kehitettäisiin ja monipuolistettaisiin teoria- ja ajo-opetuksen antamistapoja. Simulaattorin laajemmalla käytöllä ajo-opetuksessa mahdollistettaisiin simulaattoriteknologian hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisessa ajo-opetuksessa. Opetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja liikenneturvallisuuden ylläpitämiseksi edellytyksenä kuitenkin olisi oltava, että opetus takaa vähintään

3 saman oppimistuloksen kuin käytännön liikenteessä tai autokoulun opetustilassa annettava opetus. Simulaatio-opetuksen kohdalla laitteen käyttö arvioitaisiin opetussuunnitelmaa vahvistettaessa. Opetustilan valinnaisuudesta tiettyyn opetustilaan matkustamatta voisi koitua oppilaalle säästöä. Päivittäisistä rajoituksista luopumalla helpotettaisiin koulutuksen järjestämistä ja oppilaan ajokortin suorittamista sekä kevennettäisiin sääntelyä. Rajoituksilla voi olla vaikutusta myös ajokorttia suorittavan liitännäisiin kustannuksiin, kuten matka-, majoitus- ja muihin kustannuksiin, joita esimerkiksi toisella paikkakunnalla asioimisesta voi aiheutua oppilaalle ja myös hänen saattajalleen. Jaksottamisvaatimuksista luopuminen antaisi mahdollisuuden viedä opetus läpi vähemmillä käyntikerroilla mahdollisesti pitkienkin matkojen takaa. Muutoksella ei arvioida olevan vaikutusta opetuksen omaksumiseen eikä sen arvioida heikentävän liikenneturvallisuutta. Opetusajoneuvon varustelua koskevin säännösmuutoksin mahdollistettaisiin erityisiä ajohallintalaitteita käyttävän toimiminen opetuslupaopettajana. Moottoripyörän ajo-opetuksessa olevien oppilaiden ryhmäkokoa koskevasta rajoituksesta luopumalla moottoripyöräkorttia korotettaessa joustavoitettaisiin opetuksen järjestämistä. Muutoksella ei heikennettäisi opetusta ja opetustilanteen turvallisuutta, koska oppilailla on ennestään moottoripyörän ajokortti ja kokemusta moottoripyörän kuljettamisesta. PYKÄLÄKOHTAISET PERUSTELUT 3. Automaattivaihteinen ajoneuvo. Pykälän 2 momentin 3 kohtaan lisätään DE-luokka komission direktiivin 2014/85/EU mukaisesti. Jos DE-luokan tutkinto on aiemmin suoritettu käsin käytettävällä vaihteistolla varustetulla ajoneuvolla, ei C- tai CE-luokan tutkintoa automaattivaihteisella autolla suoritettaessa ajokorttiin aseteta ehtoa automaattivaihteisen po. ajoneuvon kuljettamisesta. 11. Kuljettajantutkintoon vaadittava teoriaopetus. Pykälän 2 momentin johdantokappaleen viittaus ajokorttilakiin poistettaisiin tarpeettomana. Ajokorttilain 54 :n 2 momentissa säädetään ammattipätevyyttä täydentävästä kuljettajaopetuksesta tutkintoon pääsyn edellytyksenä. Ajokorttilain muutoksen johdosta säännöstä sovelletaan myös jatkokoulutuksella ylläpidettyyn ammattipätevyyteen. Pykälän 3 momentti kumottaisiin. Vastuu opetuksen jaksottamisessa oppilaan opetuksen omaksumiskyvyn mukaan olisi kouluttajalla. 12. Kuljettajantutkintoon vaadittava ajo-opetus. Pykälän 2 momentin johdantokappaleen viittaus ajokorttilakiin poistettaisiin tarpeettomana vastaavasti kuin 11 :ssä todetaan. Pykälän 3 momentti kumottaisiin. Vastuu opetuksen jaksottamisesta olisi tässäkin tapauksessa kouluttajalla. Myös pykälän 4 momentista kumottaisiin päivittäistä opetusta koskevat rajoitukset. Momenttia muutettaisiin siten, että myös B-luokan ajo-opetusta voitaisiin antaa simulaattorilla. Simulaattorilla annettavan opetuksen suhteellinen määrä vastaisi nykyistä raskaan kaluston kuljettajien koulutuksessa sovellettua määrää. Säännöksessä tarkennettaisiin kokonaismäärän koskevan pykälässä mainittua opetussuunnitelman läpikäymiseksi vaadittavaa vähimmäismäärää, 18 tuntia. Määrään sisältyy myös 18 :ssä tarkoitettu pimeällä ajamisen opetus, 1 tunti. Simulaattorilla voidaan opetusta antaa enintään viidesosa 18 tunnista ja siihen viidesosaan sisältyy myös simulaattorilla annettava pimeällä ajamisen ajo-opetus. Sitä vastoin ajoopetuksen vähimmäismääriin perusopetuksessa sisältyvä vaikeissa olosuhteissa ajamisen opetus ei olisi simulaattoriopetuksena annettavissa vaan se tapahtuisi 19 :n 1 momentin mukaisesti radalla muuna kuin simulaattoriopetuksena. Jos jonkin seikan oppimiseksi vaadittaisiin tunteja enemmän kuin opetussuunnitelman mukainen vähimmäismäärä pykälän mukaan edellyttää, sen antamiseen simulaattorilla ei olisi esteitä. Viidesosaan sisältyvä opetus pyöristettäisiin normaalien pyöristyssäännösten

4 mukaisesti. Esimerkiksi B-luokassa viidesosa 18 tunnista olisi 3,6 oppituntia, joten enintään 4 oppituntia voitaisiin antaa simulaattorilta ja niistä yksi voisi olla pimeällä ajamisen opetusta. Jos viidesosa olisi 2,4 tuntia pyöristettäisiin tunnit alaspäin ja jos ne olisivat 2,5 niin pyöristys tapahtuisi ylöspäin kolmeen tuntiin. Tarkemmin simulaattoriopetuksen vaatimuksista säädettäisiin 18 ja 21 :ssä. Pykälän 8 momentti kumottaisiin, koska opetuksen rajoitusta koskevat säännökset kumottaisiin. 17. Vaikeissa olosuhteissa ajamista koskeva opetus. Simulaattorin käyttömahdollisuutta pimeällä ajamisen opetuksessa koskeva 2 momentti kumottaisiin ja säännös siirrettäisiin 18 :ään. 18. Pimeällä ajamista koskeva opetus. Pykälän 2 momenttiin siirrettäisiin 17 :stä säännös simulaattorin käyttömahdollisuudesta ajo-opetuksessa, muulta osin opetuksen toteutusta koskeva momentin säännös olisi asiallisesti ennallaan. Säännös ei rajoittaisi simulaattorin käyttöä teoriaopetuksessa, jos 26 :n yleiset edellytykset opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen soveltumisesta täyttyvät. Pykälän 3 momentista poistettaisiin viittaus 2 momenttiin tarpeettomana. 21. Kuljettajaopetus. Pykälään koottaisiin kuljettajaopetuksen toteutusta koskevat yleiset säännökset. Pykälän 1 momentissa olisivat opetusta ohjaavan opetussuunnitelman sisältöä koskevat säännökset, joiden mukaan opetus on toteutettava. Ajokorttilain 37 :n 1 momentissa edellytetään opetuksessa noudatettavaksi Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamaa opetussuunnitelmaa. Pykälän 2 momenttiin sisältyisivät simulaattorin käyttöä koskevat säännökset. Opetussuunnitelman vahvistamisen yhteydessä vahvistettaisiin ne 12 :ssä tarkoitetun ajo-opetuksen opetussisällöt, jotka voitaisiin antaa simulaattorilla. Laitteen soveltuminen eri oppiaiheiden mukaiseen ajo-opetukseen arvioitaisiin sen ominaisuuksien perusteella. Ratkaisevaa olisi, että simulaattorilla annettava opetus vastaisi liikenteessä annettavaa käytännön ajo-opetusta. Myös 22 :n 1 momentissa tarkoitettu maantieajo-opetus voisi sisältyä simulaattorilla annettavaan opetukseen, koska se sisältyy ajo-opetuksen vähimmäismääriin. Opetussuunnitelmassa vahvistettaisiin myös simulaattorin käyttö pimeällä ajamisen ajo-opetuksessa. Ajoopetuksessa käytettäviä simulaattoreita koskevista vaatimuksista säädettäisiin 26 :ssä. Simulaattoria ei enää erikseen hyväksyttäisi, vaan sen käyttö opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaiheiden antamiseen vahvistettaisiin opetussuunnitelman vahvistamisen yhteydessä. Laitteen soveltuminen näiden oppiaiheiden antamiseen todettaisiin tutkinnon vastaanottajan toimesta ennen opetuksen aloittamista (26 ). Tässä yhteydessä arvioitaisiin mm. näyttöjen riittävyys ja laitteen ominaisuuksien ja toimintojen soveltuvuus kysymyksessä olevaan opetukseen. 22. Ajo-opetuksen toteuttaminen. Pykälän 2 momentin 4 kohtaa muutettaisiin siten, että momentin 3 kohdan rajoitus ajo-opetuksen ryhmäkoosta ei koskisi 15 :ssä tarkoitettua ajo-opetusta. Mainitussa pykälässä on kysymys olemassa olevan ajokorttiluokan korottamisesta, jolloin oppilailla on jo kokemus moottoripyörän kuljettamisesta. Opettaja voisi tässä tapauksessa arvioida oppilaiden määrän. Kohdasta poistettaisiin riittävän ajo-opetuksen antamista ajoneuvon käsittelyssä koskeva säännös säännöksen soveltamisen selkeyttämiseksi siltä osin, että käsittelyopetus on ajo-opetusta ja oppilasrajoitus koskee myös käsittelyopetuksen antamista. Liikenteeseen lähdettäessä opettajan on edelleen varmistuttava siitä, että oppilaalla on opetuksen edellyttämä ajoneuvon käsittelytaito. Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, johon sisältyisivät simulaattoriopetuksen toteutusta koskevat tarkemmat säännökset. Opettajan kelpoisuutta koskeva säännös kumottaisiin tarpeettomana, koska kysymyksessä olisi ajo-opetus ja ajo-opetusta antavan kelpoisuusvaatimukseksi on säädetty liikenneopettajalupa. Simulaattoriopetuksen kohdalla ei olisi perusteita poiketa tästä vaatimuksesta.

5 Simulaattoriopetuksen vakiintuessa opetuksen antotavaksi käytännön opetuksen rinnalle, sitä koskevista vaatimuksista on tarpeen säätää erikseen vain silloin, jos opetuksen erityispiirteet sitä edellyttävät. Momentissa selkeytettäisiin opettajan osallistumista opetustilanteeseen edellyttämällä läsnäoloa simulaattoriopetuksessa, mutta annettaisiin mahdollisuus ohjata useampia oppilaita samanaikaisesti. Tämä olisi perusteltua, koska laitteen ohjelma on itseohjautuva. Pimeällä ajamisen ajo-opetuksen kohdalla säännökset pysyisivät ennallaan. Opettajalta vaadittaisiin edelleen läsnäoloa opetustilanteessa vain tarvittaessa. 23. Opetustilan ja muun opetukseen käytettävän tilan vaatimukset. Opetuksen antamisesta opetustilassa tai muussa tilassa säädetään ajokorttilain 85 :ssä. Tilan on sovelluttava opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja oppimistapahtuman edellyttämään keskittymiseen. Pykälän 1 momentissa mahdollistettaisiin opetuksen antaminen virtuaalisesti, sillä kysymyksessä voisi olla fyysinen tai virtuaalinen tila. Teoriaopetusta annettaessa voitaisiin käyttää vuorovaikutuksen mahdollistavaa videoyhteyttä tai muuta vastaavaa teknistä käyttöyhteyttä. Koska kuljettajaopetukseen ei tässä vaiheessa ehdoteta laajempia muutoksia, käyttöyhteyden kautta voitaisiin vain osallistua oppitunnille opetustilassa opetukseen osallistumisen sijaan. Käyttöyhteyden kautta oppilaalla olisi mahdollisuus olla yhteydessä muihin oppitunnille osallistuviin sekä tehdä kysymyksiä ja vastata opettajan esittämiin kysymyksiin. Käyttöyhteys olisi vain tapa oppitunnille osallistumiseen, ei muuhun omaehtoiseen ja itsenäiseen opiskeluun ajasta tai paikasta riippumatta. Käyttöyhteyttä käytettäisiin myös etäopetuksessa oppitunnille osallistuvan tunnistamiseen. Teoriaopetus voitaisiin välittää teknisen käyttöyhteyden välityksellä esimerkiksi useampaan muuhun opetustilaan, jolloin jossakin opetustilassa oleva vaatimukset täyttävä opettaja voisi vastata kaikissa opetustiloissa olevien oppilaiden opetuksesta. Opetus voitaisiin toteuttaa myös siten, että oppilas olisi jossain muussa tilassa, jossa vaatimusten mukainen yhteys olisi käytettävissä. Virtuaaliopetuksessa keskittymiseen soveltuva tila voisi olla esimerkiksi oppilaan koti. 24. Ajo-opetuksessa käytettävät ajoneuvot. B-luokan auton vaatimuksia 1 momentin 4 kohdassa väljennettäisiin. B-luokassa tulisi käyttää tähän luokkaan kuuluvaa autoa, kuten muissakin luokissa opetusajoneuvon vaatimukset määritellään. Matkustajapaikkojen määrää ei ole enää tarpeen erikseen säädellä. Ajoneuvon kokonaismassa ja matkustajapaikkojen määrä määräytyisivät ajokorttilain 4 :n 1 momentin mukaisesti. Opetuksessa voitaisiin näissä puitteissa edelleen käyttää myös pakettiautoa tai asuntoautoa taikka jotain muuta autoa. Ajokorttilain 4 :n 2 momentin mukaan voitaisiin B-luokan opetuksessa oppilaan sitä pyytäessä käyttää myös B-luokkaan kuuluvaa ajokorttilain 4 :n 1 momentin 5 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitettua yhdistelmää. 25. Ajo-opetuksessa käytettävien ajoneuvojen varustevaatimukset. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka mahdollistaisi opettajan jarrupolkimen korvaamisen muulla ratkaisulla, jos jarrupolkimen käyttö ei olisi opettajalle mahdollista. Tämän johdosta opetuksessa voitaisiin käyttää myös opetuslupaopettajan tarvitsemin ajamista helpottavin ajohallintalaittein varustettua ajoneuvoa. Kysymyksessä voisi olla esimerkiksi opetusluvan hakija, jonka kuljettamassa autossa on oltava käsikäyttöinen kytkin ja jarru. Ajoneuvon erityisvarustelu ei olisi esteenä tällaisen ajoneuvon käytölle ajoopetuksessa, jos ajoneuvon varustelu ei estäisi oppilasta käyttämästä ajoneuvon normaaleja ajohallintalaitteita. Koska vaatimusten mukainen opettajan jarrupolkimen käyttö ei edellä olevassa tapauksessa olisi mahdollista, vaatimus opettajan jarrupolkimesta voitaisiin korvata muulla järjestelyllä, jota opettaja voisi käyttää ja joka vaikuttaisi ajoneuvon käyttöjarruun. Muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta opetusajon turvallisuuteen.

6 26. Autokoulujen muut opetusvälineet ja opetusmateriaali. Pykälän 1 momentissa olisi opetusmateriaalia ja muita opetusvälineitä kuin opetusajoneuvoja koskeva yleissäännös. Se koskisi myös simulaattoreita. Simulaattoreiden sijoituksessa olisi otettava huomioon, että 23 :n vaatimukset tilan soveltumisesta opetukseen ja oppimistapahtuman edellyttämään keskittymiseen. Ajo-opetuksessa käytettäviä simulaattoreita koskevat nimenomaiset säännökset olisivat 2 momentissa. Vaatimukset koskisivat sekä 12 :ssä tarkoitetussa ajo-opetuksessa että pimeällä ajamisen ajo-opetuksessa käytettäviä laitteita. Momentissa edellytettäisiin simulaattorilta näyttöä, joka tuottaisi riittävän laajat näkymät sekä eteen että taaksepäin. Näytön ohella kysymyksessä voisi olla myös projektori muu vastaava laite, jolla tuotettaisiin samat näkymät kuin mitkä ovat näytöllä saatavissa. Väljemmällä sääntelyllä otettaisiin huomioon uusien tekniikoiden kehittyminen ja hyödyntäminen. Simulaattorissa olisi oltava todellista ajotuntumaa vastaavat hallintalaitteet ja näytön ja hallintalaitteiden olisi oltava yhtenä kokonaisuutena. Laitteen olisi muutenkin ominaisuuksiltaan ja toiminnoiltaan sovelluttava opetussuunnitelman mukaiseen ajo-opetukseen. Pimeällä ajamisen opetuksessa käytettävää simulaattoria koskevat vaatimukset vastasivat nykyisiä vaatimuksia. Simulaattorin käyttö ajo-opetuksessa vahvistettaisiin opetussuunnitelmassa ja tutkinnon vastaanottajan olisi Liikenteen turvallisuusviraston ohjeistuksen mukaisesti todettava laitteen soveltuvuus opetukseen ennen sen aloittamista. Liikenteen turvallisuusvirasto seuraisi simulaattoreiden kehitystä ja arvioisi ohjeistuksessaan niiden soveltuvuutta opetukseen. Ohjeistuksella huolehdittaisiin arvioinnin valtakunnallisesta yhdenmukaisuudesta. Jos laitteisto ei täyttäisi ohjeistuksen vaatimuksia, sillä annettava opetus ei vastaisi vaatimuksia eikä sitä hyväksyttäisi. 27. Oppituntien kestot. Oppituntien jaksottamista koskevista säännöksistä luovuttaisiin ja jaksottaminen jätettäisiin kouluttajan arvioitavaksi. Esimerkiksi simulaattorin aiheuttamat rajoitukset opetuksessa voitaisiin ottaa tapauskohtaisesti huomioon jaksojen pituuksia erikseen määrittelemättä. Jaksottamisen tulisi kuitenkin tapahtua opetuksellisin tai muin hyväksyttävin perustein. Menettelyllä ei saisi aiheuttaa oppilaalle perusteettomasti esimerkiksi aiheettomia käyntikertoja ja siitä koituvia ylimääräisiä kustannuksia. 33. Kuljettajantutkintoa koskevat muut vaatimukset. Pykälän 4 momentin säännökset käsittelykokeen vähimmäisajasta ehdotetaan kumottaviksi. Momentissa säädetään mopolla ja liikennetraktorilla suoritettavan kokeen vähimmäisajasta, joka on vähintään 15 minuuttia. Ajokorttilain 53 :n 1 momentin mukaan ajokokeeseen voi sisältyä erillinen käsittelykoe tai pelkästään käsittelykoe. Pykälän 4 momentin mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä mm. käsittelykokeen toteuttamisesta. Liikenteen turvallisuusvirasto on tämän nojalla antanut määräykset käsittelykokeen tehtävistä. Mopokortin kohdalla käsittelykoetehtävät ovat jarrutus, väistö ja hidasajo. Jokaista tehtävää saa yrittää kaksi kertaa. Liikennetraktorilla käsittelykoe koostuu kytkennän varmistamisesta ja kulmaperuutuksesta ja tehtävien suorittamiselle on asetettu enimmäisaika. Koska käsittelykokeet poikkeavat luonteeltaan ajokokeen suorittamisesta, kokeen suorittamiselle ei ole perusteltua asettaa vähimmäisaikaa. Kokeen suorittamiseen on varattava riittävä aika, mutta toisaalta kuljettajan on kyettävä suoriutumaan tehtävistä tietyssä ajassa, jotta hänellä on edellytykset toimia liikenteessä joustavasti ja muuta liikennettä tarpeettomasti estämättä. Tämän johdosta ehdotetaan momentti kumottavaksi ja käsittelykokeen toteutuksen sääntely jätettäväksi Liikenteen turvallisuusviraston määräysten varaan.

7 Ehdotusluonnoksista saadut lausunnot Ehdotusluonnokset ja mahdollisuus niistä lausumiseen lähetettiin eri viranomaisille ja organisaatioille tiedoksi. Annetuissa lausunnoissa kannatetaan yleisesti ehdotuksia, joskin päivittäisen opetuksen määrän rajoituksista luopumiseen ja opetuksen virtuaalisen seuraamisen mahdollistamiseen suhtaudutaan myös kielteisesti. Eräissä lausunnoissa pidetään ehdotuksia vielä riittämättöminä ja sääntelyä edelleen tarpeettoman yksityiskohtaisena, vanhanaikaisena ja tiukkana, mikä jättää kuljettajaopetuksen kehittämisen jälkeen muusta opetusalan kehityksestä. Nykyjärjestelmän katsotaan keskittyvän opettamiseen ja sen tekniseen toteutukseen oppimisen ja oppimistulosten kustannuksella, mistä syystä sääntelyn purkamista ja ehdotettuun tutkintopohjaiseen järjestelmään siirtymistä kiirehditään. Muutostyöltä edellytetään tapahtuvan avoimesti. Lausunnoissa pidetään hyvänä sitä, että säädökset tarjoavat riittävän väljän kehyksen opetusteknologioiden kuten digitalisaation hyödyntämiseen ajo-opetuksessa. Yksilölliset osaamistarpeet ja liikenneturvallisuuden vaatimukset olisi kuitenkin huomioitava riittävästi. Ehdotusten katsotaan keventävän sääntelyä ja lisäävän vaihtoehtoisia palveluja kuluttajalle mahdollistaen joustavan, yksilöllisen ja kustannustehokkaan koulutuksen. Ehdotettujen muutosten katsotaan myös kannustavan kuljettajakoulutusalaa kehittämään toimintaansa aiempaa markkinalähtöisemmin. Päivittäisen ajo-opetuksen rajoituksista luopumisen ja opetuksen virtuaalisen seurannan katsotaan myös voivan heikentää opetuksen tasoa ja lisäävän harmaan talouden esiintymistä, mistä syystä muutosten vaikuttavuutta olisi seurattava erityisesti liikenneturvallisuuden ja harmaan talouden näkökulmista. Lausunnoissa nousevat esiin seuraavat huomiot, muutostarpeet ja -ehdotukset: Simulaatio-opetukselta on edellytettävä samoja oppimistuloksia kuin liikenteessä ja opetustilassa annettavassa opetuksessa, minkä vuoksi opetuksen toteutukseen ja oppimistulosten takaamiseen olisi kiinnitettävä huomiota ja seurattava älylaitteiden käytön oppimisvaikutuksia luokkaopetukseen verrattuna. Opetusta tarjoavilla olisi oltava myös sellaisia opetuspaketteja, joihin ei sisälly simulaatio-opetusta. Simulaattoriopetuksen käyttö ehdotetaan laajennettavaksi liukkaalla ajamisen opetukseen, mikä mahdollistaisi opetuspalvelujen saamisen nykyistä laajemmalla palveluverkolla ja tasalaatuisen ja turvallisen vaihtoehdon vaaratilanteiden välttämiseen oppimiseen. Ehdotuksen nähdään mahdollistavan virtuaalisen tilan käyttämisen teknisen käyttöyhteyden avulla joko samanaikaisesti opetuksen kanssa tai tallenteelta myöhemmin oppilaalle sopivana ajankohtana, mistä syystä ehdotusta olisi tarpeen tarkistaa tarkoitetun menettelyn selkeyttämiseksi. Virtuaalisessa tilassa on oltava mahdollisuus esimerkiksi oppilaan esittää kysymyksiä, joskin esimerkiksi jättiryhmien opettamisen etänä katsotaan poistavan nykyaikaisen opettamisen idean. Menettely johtaa ryhmätyöskentelyn sijaan yksisuuntaiseen tiedon välitykseen, jossa oppilas jää passiiviseksi kuulijaksi. Etäyhteyttä käytettäessä oppilaan tunnistautuminen sekä reaaliajassa tapahtuva läsnäolo ja osallistuminen on varmistettava. Perusteluissa olisi oltava tarkempia laitevaatimuksia virtuaalisesta opetustilasta, joka ei voi olla ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetusmahdollisuus vaan vuorovaikutteisella yhteydellä toteutettu oppimistapahtuma, jossa opettaja ja oppilaat ovat samanaikaisesti läsnä opetustilan sijainnista riippumatta. Koulutuksen päivittäisestä jaksotuksesta luopumiseen voi liittyä oppimistulosten heikkeneminen, jos opetus johtaa esimerkiksi päivässä tai viikonloppuna suoritettaviin pikakursseihin. Oppimistutkimusten tulokset eivät tue arviota siitä, ettei jaksotuksesta luopumisella olisi vaikutusta opetuksen omaksumiseen.

8 Rajallisen opetusresurssin hajauttaminen pitemmälle ajalle edistää voimakkaasti oppimista verrattuna sen käyttämiseen tiiviinä jaksona, minkä vuoksi olisi muulla tavoin varmistettava pitempi oppimisaika. Jaksotuksen jättämistä kouluttajan vastuulle ehdotetaan vielä pohdittavaksi. Suositeltavana pidetään esimerkiksi päivä- ja oppilaskohtaisten suositusopetusmäärien antamista, mistä voitaisiin erityisestä syystä poiketa. Jaksotuksen jäämisen kouluttajan vastuulle katsotaan vaativan opetuksen valvonnan tehostamista, ettei opetuksen taso laske ja oppiminen vaikeudu. Jaksotuksen tulee voida tapahtua vain opetuksellisin tai muin hyväksyttävin perustein. Ajo-opettajan vaatimuksista olisi luovuttava simulaattoriopetuksessa, koska kysymyksessä on itseohjautuva laitteisto, joka ohjaa oppilasta vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti ja teettää harjoituksia niin kauan kuin kunkin aiheen tavoite saavutetaan. Jos vaatimuksesta ei luovuta, olisi ajo-opettajan voitava ohjata samanaikaisesti useampaa oppilasta. Toisaalta eräissä lausunnoissa korostetaan koulutetun opettajan läsnäoloa ja jatkuvaa seurantaa ja ohjausta opetustilanteessa ajo-opetuksen onnistumiseksi kuten normaalissa ajo-opetuksessa samoin kuin edellytetään opettajalta erityistä simulaattoriopetukseen perehtyneisyyttä simulaatioiden käyttöön oppimisessa, koska simulaattorilla kouluttaminen edellyttää vahvaa pedagogista osaamista ja tällaisella opetusvälineellä tapahtuvan oppimisprosessin tuntemusta. Olisi harkittava, onko tarvetta simulaatio-opetukseen käytetyn tilan erottamiseen rakenteellisesti muusta opetustilasta opetukseen keskittymisen takaamiseksi. Uusia opetusteknologioita käytettäessä korostetaan vaatimusta opetukseen sopivasta häiriöttömästä tilasta ja verkkoyhteydestä. ja simulaattorilta edellytetään kaikin puolin mahdollisimman tarkkaa vastaavuutta aitoine näkemineen, peileineen ja katvealueineen, mikä käytännössä edellyttäisi näyttölaitteiden sijoitusta eteen taakse ja sivuille sekä todellisuutta vastaavia tuntumia ja toimintoihin liittyviä ääniä. Simulaattorin soveltuvuus opetussuunnitelman mukaiseen ajoopetukseen olisi yhdenmukaisuussyistä arvioitava Trafin toimesta tutkinnon vastaanottajan sijaan. Simulaattoriopetuksen viidesosaa ajo-opetuksesta ehdotetaan tarkennettavaksi perusteluissa pyöristämällä viidesosa seuraavan alkavan puolen tai yhden oppitunnin mittaiseen aikaan. C1-luokan koulutusvaatimus olisi poistettava tai sitä alennettava työllistymisen ja kokemuksen hankkimisen edistämiseksi. Asetuksen 22 :n 2 momentin 4 kohdan oppilasmäärän rajoitus ehdotetaan poistettavaksi 15 :ssä tarkoitetusta moottoripyöräkortin korotuskoulutuksista. Opetuslupaopettajan jarrupolkimen vaatimus olisi arvioitava uudelleen. Vaatimus pimeällä ajamisen ajoopetuksen antamisesta mahdollisuuksien mukaan yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella on perusteeton, eikä sillä saa vaikeuttaa opetuslupaopetusta ja lisätä sen kustannuksia. Tutkintopohjaisen järjestelmän käyttöönottoa kiirehtii myös usean ajokortin suorittaminen erillisine läsnäoloineen autokouluopetuksessa. Ehdotetut muutokset koskevat nopeasti toteutettavia teknisluonteisia muutoksia, joilla ei oteta laajemmin kantaa kuljettajakoulutusjärjestelmän kokonaisuudistukseen. Tässä vaiheessa ehdotetaan joustavoitettavaksi säännösten mukaisen koulutuksen toteutusta ja siihen osallistumista. Lausunnoissa esitetyt näkökohdat on pyritty huomioimaan muutosehdotuksissa tai niiden perusteluissa siltä osin kuin niiden katsotaan liittyvän ehdotuksiin ja olevan tältä pohjalta toteutettavissa. Siltä osin kuin esitettyjen huomioiden katsotaan kuuluvan laajemman uudistuksen ja selvitystyön piiriin, ne lykätään siinä yhteydessä selvitettäviksi. Tässä vaiheessa ei oteta kantaa esimerkiksi simulaattorin käytön laajentamiseen liukkaalla ajamisen opetukseen, opetuslupa-ajoneuvon varustevaatimusten keventämiseen tai opettajan vaatimuksiin eri tavoin toteutettavassa ajo-opetuksessa, koska tällä hallituskaudella on tarkoitus selvittää kuljettajakoulutusjärjestelmää ja sen muutostarpeita laajempana kokonaisuutena.

9 Voimaantulo Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä marraskuuta Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastusyksikössä. Toimivalta Ajokorttilain 7 :n 6 momentti, 37 :n 3 momentti, 48 :n 1 momentti ja 85.

Ehdotusluonnos Valtioneuvoston asetus

Ehdotusluonnos Valtioneuvoston asetus 22.5.2015/LVM/LTA Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011)

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2008 N:o 554 560 SISÄLLYS N:o Sivu 554 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Viranomaisvaatimusten rajaukset ja tulevaisuus:

Viranomaisvaatimusten rajaukset ja tulevaisuus: Viranomaisvaatimusten rajaukset ja tulevaisuus: Miten viranomainen näkee raskaan kaluston simulaatioopetuksen lähitulevaisuudessa. Sampsa Lindberg 14.2.2012 Vantaa Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Lisätiedot

HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta

HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 14.11.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia

Lisätiedot

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki ja sen sisältö Uusitaan ajokorttiasioita koskeva lainsäädäntö avoitteena kehittää

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta nnettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan

Lisätiedot

Ajokorttikoulutusta uudistetaan

Ajokorttikoulutusta uudistetaan Faktalehti 28/2017 Ajokorttikoulutusta uudistetaan Kuljettajakoulutuksesta tutkintopainotteinen Nykyinen ajokortin suoritusmalli perustuu määrämuotoisella opetussuunnitelman mukaisella opetuksella saatuihin

Lisätiedot

Ajokorttilain muutokset moottoripyörien osalta

Ajokorttilain muutokset moottoripyörien osalta Ajokorttilain muutokset moottoripyörien osalta Marjo Immonen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Pakolliset tuntimäärät Mikäli moottoripyörän ajo-oikeus on ensimmäinen ajooikeus on suoritettava 4h

Lisätiedot

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ Ajokorttilainsäädännön uudistaminen HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ 31.10.2017 1 Uudistuksen tavoitteet Ajokorttijärjestelmää selkeytetään ja joustavoitetaan

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä esitettyihin muihin ehdotuksiin Autokoululiitolla ei ole huomautettavaa.

Lausuntopyynnössä esitettyihin muihin ehdotuksiin Autokoululiitolla ei ole huomautettavaa. Sivu 1/10 Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo PL 31 00023 VALTIONEUVOSTO Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön ajokorttilainsäädännön asetusluonnoksista toteaa kunnioittavasti seuraavaa:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen

Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen Opetussuunnitelma AM 120 ja 121 -luokkien kuljettajaopetukseen Sisältö JOHDANTO Kuljettajaopetuksen tavoitteet Opetukselliset periaatteet Opetuksen järjestäminen käytännössä TEORIAOPETUS AJO-OPETUS OPETUSLUPA

Lisätiedot

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) 1.1.2016 Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat 2 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen...

Lisätiedot

Ajokortin hankkiminen uudistuu

Ajokortin hankkiminen uudistuu Ajokortin hankkiminen uudistuu Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 31.5.2018 Tuire Simonen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uusi ajokorttilaki ja uudet kuljettajantutkinnot 1.7.2018 alkaen

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE Sisältö Opetuslupa...3 Hakeminen...3 Myöntäminen...3 Voimassaolo...4 Peruuttaminen...4

Lisätiedot

voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen. Marjo Immonen

voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen. Marjo Immonen 1.7.2018 voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen Marjo Immonen Traficom @Immonmar Mikä on Traficom? Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri-

Lisätiedot

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Hallituksen esitys eduskunnalle 21.10.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen AJOKORTTILAKI Toteutetaan EU:n III ajokorttidirektiivin edellyttämät muutokset, joita

Lisätiedot

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta Trafin kuljettajantutkinto-työpaja 1.12.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

Kuljettajakoulutuksen uudistaminen /LVM/Maunu

Kuljettajakoulutuksen uudistaminen /LVM/Maunu Kuljettajakoulutuksen uudistaminen 23.11.2016/LVM/Maunu 1 Liikenne- ja viestintäministeriössä vireillä olevia tieliikenteen hankkeita Mm. Liikennekaari I-vaihe Liikennekaari II-vaihe Tieliikennelain kokonaisuudistus

Lisätiedot

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat 1.1.2016 Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat 1 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen... 2 1.5 Luvan jatkaminen...

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 36 ja 37 sekä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011. 423/2011 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011. 423/2011 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 423/2011 Valtioneuvoston asetus ajokorteista Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka

Lisätiedot

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Ajoharjoittelurata, Hangassuo Pori Liukkaankelin ajoharjoittelurataa ylläpitää Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1081/2012 Laki. ajokorttilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1081/2012 Laki. ajokorttilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1081/2012 Laki ajokorttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B

Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry LIITU 23.10.2015 Autokoulujen opetussuunnitelma henkilöauton ajokorttiluokkaan B 1 JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY Simulaattorin mahdollisuudet 8.12.2015 Jarmo Jokilampi puheenjohtaja TOIMINTA-AJATUS Suomen Autokoululiitto ry on autokouluyrittäjien valtakunnallinen toimialajärjestö, jonka

Lisätiedot

Koulutus- ja kehittämispäivä A1- ja A2 luokkien korotuskoulutuksista 4.5.2015 Suomen Moottoripyörämuseo, Lahti Sampsa Lindberg

Koulutus- ja kehittämispäivä A1- ja A2 luokkien korotuskoulutuksista 4.5.2015 Suomen Moottoripyörämuseo, Lahti Sampsa Lindberg Koulutus- ja kehittämispäivä A1- ja A2 luokkien korotuskoulutuksista 4.5.2015 Suomen Moottoripyörämuseo, Lahti Sampsa Lindberg Päivän ohjelma 10.00-11.30 Tutustuminen Moottoripyörämuseon näyttelyyn 11.30-12.30

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa.

Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Simulaatio-opetuksen laajaalaisuus: Lähitulevaisuuden haasteet raskaan kaluston simulaatioopetuksessa. Haasteet Simulaattori laitteena ei ratkaise koulutushaasteita itse asiassa se voi tuoda niitä lisää.

Lisätiedot

LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI AJOKORTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI AJOKORTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 27.4.2018 LVM/139/03/2018 LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI AJOKORTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorteista annettuun

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto 2013. Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka

Liikenteen turvallisuusvirasto 2013. Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka Opetusluvan hakijan oheislukemisto B-luokka Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat... 2 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen... 2 1.5 Luvan jatkaminen...

Lisätiedot

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta HE 21/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelain ajokorttiluvan myöntämistä

Lisätiedot

Hallituksen esitys 146/2017 vp eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Hallituksen esitys 146/2017 vp eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta Hallituksen esitys 146/2017 vp eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys HE 146/2017 vp eduskunnalle laiksi ajokorttilain

Lisätiedot

Trafi. V Veijo Tuononen. pnnrös. Ajokorttilak 375, 1 momentti

Trafi. V Veijo Tuononen. pnnrös. Ajokorttilak 375, 1 momentti Trafi Liikenteen turva llisuusvirasto Traf i ksä ke rhetsve rket pnnrös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ S.4.ZOL6 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ t0bb22/ 03.04.03.06/ 2016 viite/

Lisätiedot

RASKAAN KALUSTON KULJETTAJANTUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN

RASKAAN KALUSTON KULJETTAJANTUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN RASKAAN KALUSTON KULJETTAJANTUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikenteen koulutusohjelma Riihimäki, kevät 2015 Samu Väätäinen TIIVISTELMÄ RIIHIMÄKI Liikenteen koulutusohjelma Kuljettajantutkinnot

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun Valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun Valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 18.5.2018 LVM/139/03/2018 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Suomen Autokoululiitto ry kiittää lausuntopyynnöstä Lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun Valtioneuvoston

Lisätiedot

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta VAHVA SUOMALAINEN Suomi Finland 100 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 16.11.2017 Johtava asiantuntija Ari Herrala Suomen Kuljetus ja Logistiikka

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat..... 2 1.2 Myöntäminen...

Lisätiedot

Kuljettajaopetuksen AM -luokkien opetussuunnitelmien hyväksyminen. Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy opetussuunnitelman käytettäväksi AMluokkien

Kuljettajaopetuksen AM -luokkien opetussuunnitelmien hyväksyminen. Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy opetussuunnitelman käytettäväksi AMluokkien PÄÄTÖS Päiväys/Datum 16.01.2013 Suomen Kelpo Kuski Oy Dnro/Dnr TRAFI/947/03.04.03.06/2013 Haapaniemenkatu 18 70110 Kuopio Viite/Referens Hakemus 15.01.2013 Kuljettajaopetuksen AM -luokkien opetussuunnitelmien

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2014 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat 2 1.2 Myöntäminen...

Lisätiedot

MUISTIO VALTIONEUVOSTON ASETUS AJOKORTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 17 JA 18 :N MUUTTAMISESTA

MUISTIO VALTIONEUVOSTON ASETUS AJOKORTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 17 JA 18 :N MUUTTAMISESTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO 16.11.2018 VALTIONEUVOSTON ASETUS AJOKORTEISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 17 JA 18 :N MUUTTAMISESTA 1 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (5) Antopäivä: 15.6.2018 Voimaantulopäivä: 1.7.2018 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 35 37 ja 40 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: - Kuljettajaopetus SISÄLTÖ

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date 16.5.2011. Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date 16.5.2011. Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref PÄÄTÖS Päiväys/Datum/Date 16.5.2011 Dnro/Dnr/Ind.No. TRAFI/8548/03.04.03.06/2011 Viite/Referens/Ref Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki Kuljettajaopetuksen M -luokan opetussuunnitelman

Lisätiedot

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ajokorttiasetuksen soveltamispäätöksen pimeällä ajamisen opetusta koskevaa 2 a :ää muutettaisiin sallimalla opetuksen antaminen myös simulaattoriopetuksena. Oppilas voisi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Muutoksia ajokortteihin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Muutoksia ajokortteihin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksia ajokortteihin 1.7.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. LT-luokan poistuminen LT-luokka (liikennetraktori) poistuu uuden ajokorttilain voimaantulohetkellä Nykyiseen LT-luokkaan kuuluvien

Lisätiedot

Trafi. / r-,-' r-- pänrös. Cl- ja C-luokan kuljettajaopetus. Ajokorttilaki 375, 1 momentti

Trafi. / r-,-' r-- pänrös. Cl- ja C-luokan kuljettajaopetus. Ajokorttilaki 375, 1 momentti Trafi Liikenteen turuallísuusvirasto Trafiksäkerhetsverket pänrös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ 5.4.20L6 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ 108763/03.04.03.06/2076 viite/ Referens

Lisätiedot

Liikenteen turuallísuusvirasto

Liikenteen turuallísuusvirasto Trafi Liikenteen turuallísuusvirasto Traf i ksä kerhetsverket PAATOS Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ 5.4.2016 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ 108806/03.O4.O3.06/2076 vi te/

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43. Laki. N:o 38. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2008 N:o 38 43 SISÄLLYS N:o Sivu 38 Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 802. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 802. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2002 N:o 802 809 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen

Lisätiedot

Kuljettajaopetuksen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa VÄLIRAPORTTI 4/2018

Kuljettajaopetuksen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa VÄLIRAPORTTI 4/2018 Kuljettajaopetuksen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa VÄLIRAPORTTI 4/2018 Tampereen seudun ammattiopisto, TREDU Koulutuskeskus Salpaus Oulun seudun ammattiopisto, OSAO Työn nimi Väliraportti 4/2018

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi. Muutoksilla

Lisätiedot

Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013. Koulutuspäällikkö

Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013. Koulutuspäällikkö Uuden ajokorttilain muutoksia 1912013 19.1.2013 Antero Lammi Koulutuspäällikkö Käsiteltävät asiat Kuljettajaopetuksen (B) uudistus Mopon ja mopoautojen ajo-oikeuksien oikeuksien uudistus Moottoripyöräkorttien

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta JOHDANTO.

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta JOHDANTO. LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2013 lähettänyt liikenne-

Lisätiedot

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY

SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY SUOMEN AUTOKOULULIITTO RY AUTOKOULUJEN OPETUSPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 25.5.2016 Jarmo Jokilampi puheenjohtaja TULEVAISUUTTA EI VOI ENNUSTAA, TULEVAISUUS ON TÄSSÄ JA NYT! (Prince Ea) Suomen liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Opetuslupa 2016. www.ajokorttikoulu.fi. Ensimmäisessä osassa käsitellään opetusluvan hankintaa ja opetusluvalla opettamiseen kuuluvaa

Opetuslupa 2016. www.ajokorttikoulu.fi. Ensimmäisessä osassa käsitellään opetusluvan hankintaa ja opetusluvalla opettamiseen kuuluvaa Opetuslupa 2016 Opas on päivitetty 26.5.2016. Ainoa muutos verrattuna 11.3.2016 julkaistuun versioon koskee kuvakokeen virherajaa. Kesäkuun alusta alkaen oppilaan kuvakokeessa saa olla enintään seitsemän

Lisätiedot

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380. B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu. Kurssimaksumme koulutuksesta. 1.6.2016 ALKAEN MOPOKOULUTUS (AM 120 AJOKORTTILUOKKA) 380 MOPOAUTOKOULUTUS (AM 121) 425 B-OPETUS 1 370 + 100 pimeän ajon opetus + 40 Nokian ajoharjoitteluradan ratamaksu.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 878. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 878. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2004 N:o 878 883 SISÄLLYS N:o Sivu 878 Tasavallan presidentin asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat

Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat:..... 1 1.2 Myöntäminen... 1 1.3

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Ohje koulutuksen hankintaan ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa

Ohje koulutuksen hankintaan ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa Ohje koulutuksen hankintaan ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa Ohjeet ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan 1.1.2018 alkaen saaneille koulutuksen järjestäjille Koulutuksen hankinta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

MyCar ja ProCar -koulutuksen yhteydessä lisätunnit 58 + mahdolliset matkakulut siirtymille

MyCar ja ProCar -koulutuksen yhteydessä lisätunnit 58 + mahdolliset matkakulut siirtymille KANSSANI OPISKELET vain OIKEALLA AUTOLLA, OIKEIDEN IHMISTEN KANSSA, OIKEASSA LIIKENTEESSÄ. TERVETULOA AUTOILEMAAN! - Niina HINNASTO YKSITTÄINEN OPPITUNTI 43 + mahdolliset matkakulut YKSITTÄINEN AJOTUNTI

Lisätiedot

/ f-- Trafi. päärös. Ajokorttilaki 375, 1 momentti

/ f-- Trafi. päärös. Ajokorttilaki 375, 1 momentti Trafi Liikenteen tu rvallisuusvirasto Traf iksä ke rhetsve rket päärös Suomen Autokoululiitto ry Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki Päiväys/ S.4.2016 Datum Dnro/Dnr TRAFI/ I0B7 49 / 03.O4.03.06/ 20t6 Viite/

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011 706/2011 Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 25. helmikuuta 2004 PE 338.504/14-31 TARKISTUKSET 14-31 Lausuntoluonnos (PE 338.504) Enrico Ferri ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

1.1.2016. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen

1.1.2016. B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1.1.2016 B- luokan opetuslupaopetus Opetussuunnitelma ja opetuksen toteuttaminen 1 1 Opetuslupa henkilöauton ajokorttia varten... 3 1.1 Opetusluvan hakeminen... 3 1.2 Opetuslupaopettajan teoriakoe... 4

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 21918/302/2002 PL 120 00101 Helsinki 20.12.2002 Asia Säädösperusta Päätös Ehdot ja rajoitukset Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelman hyväksyminen Ajokorttiasetus 19 2.

Lisätiedot

HE 149/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä.

HE 149/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 293261 Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien

Lisätiedot

Kuljettajien ammattipätevyys, ohjeita toimintaan alkaen. Timo Repo Yli-insinööri

Kuljettajien ammattipätevyys, ohjeita toimintaan alkaen. Timo Repo Yli-insinööri Kuljettajien ammattipätevyys, ohjeita toimintaan 1.1.2018 alkaen Timo Repo Yli-insinööri Sisältö Kuljettajien ammattipätevyys, yleistä Koulutustoiminnalta edellytettävä okm lupa Ammattipätevyyskoulutus

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorttilain opetuslupasäännöksiä muutettaviksi. Laista kumottaisiin säännökset

Lisätiedot

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa.

Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma kasvatus ja kurinpitokeinojen käyttämisestä Harjavallan kaupungin peruskouluissa. Suunnitelma koskee kaikkia koulun järjestämää toimintaa ja siihen siirtymistä Oppilas on kohtuullisessa määrin

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin:

Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: Teoriakokeen kysymysten aihepiirit kysymyksittäin: AV-koe (TOT4) 1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa. 2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta. 3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta. 4. Ajan suoraan.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus ASETUSEHDOTUS LUONNOS LVM 16.2.2007 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus. Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia

Uudistuva aikuisten perusopetus. Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia Uudistuva aikuisten perusopetus Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia Leena Nissilä Opetushallitus Teijo Koljonen Opetushallitus Laki- ja asetusmuutokset Laki perusopetuslain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref

PÄÄTÖS. Päiväys/Datum/Date Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref PÄÄTÖS Päiväys/Datum/Date 27.6.2011 Suomen Kelpo Kuski Oy Haapaniemenkatu 18 70110 Kuopio Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/11208/03.04.03.06/2011 Hakemus 13.6.2011 Kuljettajaopetuksen B -luokan

Lisätiedot

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 :n muuttamisesta

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 :n muuttamisesta VAHVA SUOMALAINEN Suomi Finland 100 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 :n muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 29.11.2017 Johtava asiantuntija Ari Herrala Suomen Kuljetus

Lisätiedot

Hallitusneuvos Eija Maunu

Hallitusneuvos Eija Maunu LIIKENNE- JA VIESTINTÄMI- MUISTIO NISTERIÖ Hallitusneuvos Eija Maunu 5.6.2018 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: Lukioasetus 6.11.1998/810 Opetusministerin esittelystä säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lukiolain (629/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Opetuksen määrä Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta

Lisätiedot

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina 1 (7) Antopäivä: 24.3.2014 Voimaantulopäivä: 24.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Asiaan liittyvät säännökset ja määräykset: Luotsauslaki (940/2003), valtioneuvoston asetus luotsauksesta (246/2011), Liikenteen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Poliisi vastaa edelleen ajokortin haltijoiden ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnasta, määrää ajokiellot ja peruuttaa luvat.

Poliisi vastaa edelleen ajokortin haltijoiden ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnasta, määrää ajokiellot ja peruuttaa luvat. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos Eija Maunu 10.11.2015 VALTIONEUVOSOTON ASETUS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ MUUTOSTEN TAUSTA Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajokorteista

Lisätiedot

HE 131/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

HE 131/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi. Ehdotetut muutokset koskevat ajokortin kaksoiskappaleita,

Lisätiedot

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100 VAHVA SUOMALAINEN Suomi Finland 100 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta direktiiviksi maanteiden tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun

Lisätiedot