Poliisi vastaa edelleen ajokortin haltijoiden ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnasta, määrää ajokiellot ja peruuttaa luvat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poliisi vastaa edelleen ajokortin haltijoiden ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnasta, määrää ajokiellot ja peruuttaa luvat."

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos Eija Maunu VALTIONEUVOSOTON ASETUS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ MUUTOSTEN TAUSTA Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajokorteista annettua valtioneuvoston asetusta, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettua valtioneuvoston asetusta, taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annettua valtioneuvoston asetusta, tieliikenneasetuksen 53 :ä ja ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annettua valtioneuvoston asetusta sekä kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annettu asetus kumottavaksi. Ehdotetut muutokset liittyvät ajokorttien ja eräiden kuljettajalta vaadittavien lupien myöntämisen siirtymiseen poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle vuoden 2016 alusta ja ne sisältävät tarkempia säännöksiä asianomaisiin lakeihin hyväksyttyjen muutosten johdosta. Esitykseen sisältyy myös raskaan kaluston kuljettajan perustason ammattipätevyyskoulutukseen sisältyvän kokeen toteutusta koskeva muutosehdotus. Ehdotukset toteuttavat hallitusohjelman tavoitteita menettelytapojen muutoksista sekä normien perkuusta ja sääntelyn keventämisestä. Asetusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alusta samaan aikaan toimivallan siirron kanssa. Ajokorttilakiin (386/2011), kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettuun lakiin (273/2007), taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annettuun lakiin (695/2009), kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annettuun lakiin (535/1998), ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin (541/2003), tieliikennelakiin (267/1981) ja Liikenteen turvallisuusviraston tehtävistä annettuun lakiin (863/2009) hyväksytyillä muutoksilla hallituksen esityksen 313/2014 johdosta on vahvistettu, että toimivalta ajokorttien ja ajokorttilupien sekä taksinkuljettajan ajolupien ja vammaisten pysäköintilupien myöntämisessä siirtyy poliisilta Liikenteen turvallisuusvirastolle. Virasto myöntää myös kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskortin ja vastaa osana sille siirtyviä ajokortin myöntämistehtäviä kyseisen ammattipätevyysmerkinnän tekemisestä ajokorttiin. Myöntämistehtävissään virasto käyttää apunaan palvelun tuottajia, jotka ottavat hakemukset vastaan, kirjaavat hakemustiedot rekisteriin, luovuttavat haettuja asiakirjoja ja vastaavat muutenkin asiakaspalvelusta. Lupatoimintoja kehitetään ja ajoneuvoliikennerekisterin asema Liikenteen turvallisuusviraston päätöksenteossa korostuu. Soveltuvuusharkintaa edellyttävät asiat käsitellään virastossa. Poliisi vastaa edelleen ajokortin haltijoiden ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnasta, määrää ajokiellot ja peruuttaa luvat.

2 2 Ajokortti- ja lupamenettelyjen kehittämisen yhteydessä mm. luovutaan erillisen lyhytaikaisen ajokortin käytöstä. Kuljettajaopetuksen myöhemmät vaiheet edellytetään suoritettaviksi määräajassa ajo-oikeuden saamisesta ja uuden kuljettajan rikkomusseuranta toteutetaan kahden vuoden määräajan puitteissa. Haetut ajokortit ja luvat toimitetaan pääsääntöisesti postitse hakijalle. Raskaan kaluston kuljettajan perustason ammattipätevyys vaaditaan jäsenvaltioiden kansalaisten lisäksi myös kolmansien maiden kansalaisilta, jotka ovat työsuhteessa Suomeen sijoittuneeseen yritykseen tai jota tällainen yritys käyttää kuljettajana. Tällaisilla henkilöillä ei useinkaan ole koulutukseen sisältyvän kirjallisen kokeen suorittamisen edellyttämää kielitaitoa, vaikka koulutusta voisi poikkeuksellisesti olla saatavissa henkilön hallitsemalla kielellä. Koulutusta järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymissä koulutuskeskuksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymissä koulutuskeskuksissa koulutus toteutetaan ammatillisen koulutuksen yhteydessä, johon sovelletaan ammatillista koulutusta koskevia säädöksiä (laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998 ja lakiammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998). Koulutuksen järjestäjän käyttämä opetuskieli määritellään koulutuksen järjestämisluvassa. Osa opetuksesta voidaan järjestää myös muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä ja todistukset koulutuksesta annetaan koulutuksen järjestäjän opetuskielen mukaan. Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymässä koulutuskeskuksessa koulutuksen antaja voi päättää koulutuksen järjestämisestä muullakin kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi. Voimassa olevassa asetuksessa kokeen kieliksi määritellään suomi tai ruotsi, jollei opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvasta tai tutkinnon järjestämissopimuksesta muuta johdu. Nykyisen säännöksen mukaan koe on kirjallinen ja se voidaan suorittaa suullisesti vain ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkinnon yhteydessä ja muuten vain erityisestä syystä. Säännöksessä tällaiseksi erityiseksi syyksi on katsottu esimerkiksi lukihäiriö, mutta perusteluissa on puutteellinen kielitaito poissuljettu erityisenä syynä. EHDOTETUT MUUTOKSET Esitykseen sisältyviin asetuksiin ehdotetaan tehtäviksi ne muutokset, jotka ovat tarpeen toimivaltaisen viranomaisen vaihtumisen ja ajokortti- ja lupamenettelyssä tapahtuvien muiden muutosten johdosta. Lisäksi esitykseen sisältyy ehdotuksia säännösten selkeyttämiseksi ja joustavoittamiseksi. Toimivaltaisen viranomaisen vaihtumiseen liittyvien tarkistusten ohella ajokortteja koskevaan valtioneuvoston asetukseen ehdotetut muutokset aiheutuisivat pääosin lyhytaikaisesta ajokortista luopumisesta, postittamisen käytön lisääntymisestä haettujen asiakirjojen toimittamisessa sekä kuljettajantutkintoon pääsyyn liittyvistä muutoksista. Ajoneuvoliikennerekisterin tietosisältöä koskevaa asetusta tarkistettaisiin lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi. Kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annettu asetus esitetään kumottavaksi, koska säännökset on siirretty toiminnan järjestämistä koskevaan lakiin. Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa ehdotetaan edellä tarkoitettujen muutosten lisäksi muutettavaksi säännöksiä, jotka koskevat perustason ammattipätevyyskoulutukseen kuuluvaa koetta. Kokeen suoritustapaa ja kieltä koskevista vaatimuksista ehdotetaan luovuttavaksi, jotta se olisi tarvittaessa järjestettävissä ja suoritettavissa joustavammin. Koe voitai-

3 3 siin tällöin suorittaa kirjallisesti tai suullisesti ja mahdollisesti myös muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi. Pääsääntöisesti koulutusta järjestetään suomeksi tai ruotsiksi ja kokeen kielet ovat samat. Ammatillisessa koulutuksessa tapahtuvassa opetuksessa koulutuksen järjestämistä sääntelee myös ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö sekä koulutuksen järjestämislupa ja tutkinnon järjestämissopimukset määrittelevät opetuksen ja kokeen kielen. Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymässä koulutuskeskuksessa voi olla saatavana koulutusta muullakin kielellä, jolloin myös kokeen suorittamismahdollisuus oppilaan hallitsemalla kielellä olisi perusteltu, esimerkiksi suullisena kokeena tulkkia apuna käyttäen. Suullisen kokeen järjestäminen on ollut jo nyt mahdollista ammattiosaamisen näytöissä ja näyttötutkinnoissa. Mahdollisuus suullisen kokeen järjestämiseen helpottaisi kokeen suorittamista puutteellisen kielitaidon kyseessä ollen ja myös esimerkiksi siinä tapauksessa, että äidinkieleltään suomen- tai ruotsinkielisellä olisi ongelmia luetun ymmärtämisessä. Suullisesti järjestettävässä kokeessa kokelas voisi käyttää tulkkia apuna, koska tulkin käytön katsotaan edellyttävän kokeen suorittamista suullisena. Kokelas vastaisi itse tulkista ja tämän kustannuksista. Tulkin käytölle olisi asetettava laatuvaatimukset luotettavuuden takaamiseksi lakisääteisen kokeen suorituksessa. Nämä laatuvaatimukset täyttää esimerkiksi tulkki, jolla on sama pätevyys kuin tuomioistuintulkilla. Ammatillisessa koulutuksessa ei tulkin käyttö ole mahdollista, koska koulutuksen rahoitusjärjestelyistä johtuen koulutuskustannuksia ei voida lisätä tulkin käytöstä aiheutuvilla kustannuksilla. PYKÄLÄKOHTAISET PERUSTELUT Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 5. Ajokorttitarvetta koskeva selvitys. Pykälän 2 momenttiin tehtäisiin toimivaltaisen viranomaisen muutos. 6. Ajokorttimerkinnät ja koodit. Muussa EU-valtiossa annetun ajokortin vaihtamiseen liittyvä menettelysäännös siirrettäisiin 1 momentista 9 :n 2 momenttiin. Pykälän 3 momentin mukaisesti tiedot ajokorttiin tehtäisiin rekisteritietojen perusteella. Ajo-oikeuden alkamista koskevista tiedoista voitaisiin poiketa, jos siitä esitettäisiin luotettava selvitys. Kysymyksessä voisivat olla ennen keskitetyn rekisterin käyttöönottoa saadun ajo-oikeuden ajankohta. Säännös olisi tältä osin asiallisesti ennallaan. 7. Ajokortin toimittaminen postitse. Pykälää muutettaisiin toimivallan siirron johdosta. Postittamisen edellytykset määräytyisivät rekisteritietojen perusteella. Pykälän 3 momenttiin sisältyisivät postittamisen esteitä koskevat säännökset. Nykyiset 1 ja 3 kohta pysytettäisiin. Momentin 1 kohtaa tarkistettaisiin ajokorttilain muutoksen mukaisesti. Postitse toimittamisen esteenä olisi muussa EU- tai ETA-valtiossa taikka muussa sopimusvaltiossa kuin Suomessa annettu ajokortti, joka on viimeistään uuden kortin antamisen yhteydessä luovutettava. Sen sijaan luovuttaisiin nykyistä 2 kohtaa vastaavien ajokorttien henkilökohtaisesta luovuttamisesta hakijalle. Kohta koskee ajokortteja, jotka voidaan antaa vähimmäisikävaatimuksista poiketen ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa olevien työajoon ennen ammattipätevyyden suorittamista ja korjaamo- ja huoltotöissä ilman ammattipätevyysvaatimusta toimiville. Koska ajokortin saamisen edellytykset osoitetaan normaalisti ajokorttimenettelyn yhteydessä ja koska menettelyyn ei liity enää esimerkiksi aiempien ajokorttien palauttamisia, estet-

4 4 tä ajokorttien postittamiselle ei olisi. Nykyinen 4 momentti kumottaisiin, koska toimivalta luvan myöntäjänä siirtyy Liikenteen turvallisuusvirastolle. 8. Aiemman ajokortin palauttaminen postittamisen yhteydessä. Pykälää tarkistettaisiin toimivallan siirron, lyhytaikaisesta ajokortista luopumisen ja ajokorttilain muutosten johdosta. Koska ajokorttilain 25 :n 2 momenttiin sisältyy menettelytapasäännös sen varalta, että esimerkiksi katoamisen takia palauttamatta jäänyt ajokortti myöhemmin löytyy, 2 momentti kumottaisiin. Laissa tarkoitettu selvitys ajokortin palauttamatta jättämiseen kortin katoamisen takia tehtäisiin rastimalla asianomainen kohta hakemuksessa. Pykälän 4 ja 5 momentti kumottaisiin toimivaltaisen viranomaisen vaihtumisen takia. Ajoneuvoliikennerekisterin tietosisältöä koskevassa valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin rekisterin tiedoista, joita olisi myös tieto aiemman ajokortin palautumisesta. Tämän ja toimivallan siirron vuoksi nykyinen 3 momentti kumottaisiin. 9. Ulkomaisen ajokortin tietojen merkitseminen. Pykälää tarkennettaisiin siten, että se koskee ajokortin vaihtamista ilman uutta kuljettajantutkintoa, sillä kyseiset ajokortit tunnustetaan uutta tutkintoa vaatimatta. Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti. Momenttiin sisällytettäisiin 6 :stä siirtyvä säännös. 10. Muun kuin EU- tai ETA-valtion ajokortin palauttaminen myöntäjävaltioon. Pykälää tarkistettaisiin toimivallan siirron johdosta. 10 a. EU- tai ETA-valtiossa annetun ajokortin vastavuoroinen tunnustaminen. Pykälässä otettaisiin huomioon myös LT-luokkaa vastaavat traktorikortit T-luokkaa vastaavien ajokorttien lisäksi. Traktoriluokan ajokortin tunnustamisen edellytyksenä olisi, että henkilö täyttää vastaavaa luokkaa koskevat ikä- ja terveysvaatimukset. 15. A1- ja A2-luokan ajokortin korottaminen kuljettajaopetuksella. Pykälän viittaus muutettaisiin ajokorttilain muutosta 70/2015 vastaavasti 24 :n 2 momentin 1 kohtaan. 29. Luokkakohtaiset kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytykset. Toimivallan siirron johdosta pykälästä poistettaisiin poliisia koskeva maininta. Säännös olisi edelleen tarpeen rekisterijärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi siirtymävaiheessa. 31. Kuljettajantutkinnon sisältöä koskevat poikkeukset. Pykälän 2 momentissa otettaisiin huomioon myös ajokortin uudistaminen ja ajo-oikeuden takaisin saaminen toistaiseksi määrätyn ajokiellon jälkeen tapauksina, jotka voivat edellyttää uuden tutkinnon tai ajokokeen suorittamista. Säännöstä laajimman ajo-oikeuden osalta tarkennettaisiin. CE-luokka olisi edelleen laajin. Jos tätä ajo-oikeutta ei ajokorttiin sisältyisi, mutta siihen sisältyisi D-luokan linja-auton ajo-oikeus esimerkiksi C-luokan kuorma-autokortin ohella, niin ajo-oikeuden pysyttämiseksi ennallaan olisi tutkinto suoritettava mainitussa linja-autoluokassa. Jos ajokorttiin sisältyisi auton ajo-oikeuden lisäksi myös moottoripyörän ajo-oikeus, olisi tutkinto tai ajokoe suoritettava erikseen moottoripyörällä ulkomaalaista ajokorttia vaihdettaessa. Jos vaatimus uudesta tutkinnosta tai ajokokeesta seuraisi ajoterveyden tai ajotaidon valvonnasta, joka kuuluu poliisille, tutkinto tai koe olisi suoritettava erikseen moottoripyörällä, jos poliisi niin määrää. Jos peruste tutkinnon tai kokeen

5 5 suorittamiseen aiheutuu lääkärin ottamasta kannasta lausunnossaan, koe suoritettaisiin erikseen moottoripyörällä, jos lääkäri niin edellyttää tai sitä suosittelee. Koska EU-korttien vaihtaminen ei edellytä uuden kuljettajantutkinnon suorittamista, vaihtaminen koskisi tässä tapauksessa vain muiden ulkomailla annettujen ajokorttien vaihtamista suomalaiseen. 32. Kuljettajantutkintoon ilmoittautuminen. Pykälän 3 momenttia tarkistettaisiin tutkintoon tai ajokokeeseen ilmoittauduttaessa esitettävien selvitysten osalta. Ilmoittauduttaessa olisi esitettävä poliisin määräys tai lääkärinlausunto, jos tutkinto suoritettaisiin sen perusteella. Ajokortin esittämistä ei vaadittaisi muilta kuin ulkomaisen ajokortin omaavilta, koska muuten tiedot olisivat järjestelmästä tarkistettavissa. Tiedot olisivat saatavissa järjestelmästä myös silloin, jos tutkinnon suorittaminen olisi tarpeen esimerkiksi terveysvaatimusten täyttymisen selvittämiseksi. Henkilö voisi tällöin olla määrättynä toistaiseksi ajokieltoon ja ajokortti olisi silloin poliisin hallussa. Toimivallan siirron johdosta ei olisi enää tarpeen edellyttää poliisin oikeaksi todistamaa jäljennöstä ajokortista tutkintoon pääsemiseksi. Tiedot ovat tarkistettavissa rekisteristä. Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 6. Koe. Pykälän 2 momentista poistettaisiin kokeen suoritustapaa ja kokeessa käytettävää kieltä koskevat säännökset. Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän koulutuskeskuksen järjestämässä ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjän koulutuksen järjestämislupa ja tutkinnon järjestämissopimukset määrittäisivät kokeessa käytettävän kielen. Koska perustason ammattipätevyyskoulutusta voi esimerkiksi Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymässä koulutuskeskuksessa olla saatavilla myös muilla kuin kotimaisilla kielillä, perusteltua on, että tällaisessa tapauksessa koe voitaisiin suorittaa henkilön hallitsemalla kielellä esimerkiksi suullisena kokeena tulkin välityksellä. Kuljettajana toimiminen on tehtävä, jossa henkilö voi kuljetustehtävästä ja sen luonteesta riippuen työllistyä myös vähäisemmällä kielitaidolla. Tämä olisi perusteltua myös kuljettajien saatavuuden edistämiseksi. Työnantajan tulisi huolehtia siitä, että hänen palveluksessaan olevilla on tehtävän edellyttämä kielitaito. 9. Kuljettajan ammattipätevyyskortin hakeminen. Pykälää tarkistettaisiin ammattipätevyyslain muutoksen johdosta. Pykälän 1 momentti kumottaisiin, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyisi 1 momentiksi. Momentin 1 kohdassa tarkoitetun valokuvan olisi täytettävä ajokortin valokuvalle säädetyt vaatimukset. Yhdenmukaisista vaatimuksista johtuen valokuvana voitaisiin käyttää vaatimukset täyttävää rekisteriin aikaisemmin talletettua valokuvaa, jolloin se saataisiin hakemuksen liitteeksi rekisteristä. Momenttiin lisättäisiin nimikirjoitusnäytettä koskeva uusi 2 kohta, koska EU:n mallin mukainen ammattipätevyyskortti edellyttää kortissa olevan asianomaisen nimikirjoitus. Nimikirjoitusnäytteen olisi täytettävä ajokortin nimikirjoitusnäytteen vaatimukset. Nykyinen 3 momentti kumottaisiin 1 kohdan muutoksen johdosta. Momentin nykyinen 2 kohta siirtyisi 3 kohdaksi ja se koskisi ensimmäisen ammattipätevyyskortin hakemista perustason koulutuksen perusteella, jolloin todistus opetuksesta vaadittaisiin esitettäväksi. Jatkokoulutuksen perusteella ammattipätevyyskorttia haettaessa ei koulutuksen saamista tarvitsisi erikseen osoittaa, jos tieto olisi rekisterissä. Käytännössä perustason suorittaneet kirjauttavat usein ammattipätevyydestä tiedon

6 6 ammattipätevyyden järjestelmään ja hakevat ammattipätevyyskorttia samanaikaisesti. Puolustusvoimat ilmoittaa saadusta koulutuksesta ja kokeen suorittaneista ja tutkinnon vastaanottaja kirjaa tiedot järjestelmään. Tällöin tieto löytyy myös rekisteristä. Muulta osin 1 momentti koskee kortin hakemista myös saadun jatkokoulutuksen perusteella. 1 momentissa nykyistä 3 kohtaa vastaava 4 kohta olisi ennallaan. 10. Ammattipätevyyttä osoittava merkintä ammattipätevyyskortissa. Pykälän 1 momenttia tarkistettaisiin. Koska siirtymäkausi perustason ammattipätevyyden hyväksi lukemiseen aiemmin suoritetun ajokortin perusteella on päättynyt, ammattipätevyydestä on oltava merkintä ammattipätevyyskortissa tai ajokortissa. Ammattipätevyyttä koskeva merkintä tehtäisiin kaikkien niiden ajokorttiluokkien viereen, joita se voi koskea. 11. Ammattipätevyyskortin luovuttaminen sekä kortin hävittäminen. Pykälä koskisi ammattipätevyyskortin luovuttamista. Muutos huomioitaisiin myös pykälän otsikossa. Kortin myöntämistä koskevat säännökset sisältyvät ammattipätevyyslakiin, minkä vuoksi nykyinen 1 momentti kumottaisiin tarpeettomana. Momentin kumoamisen johdosta nykyinen 2 momentti siirtyisi 1 momentiksi ja siihen tehtäisiin toimivaltaisen viranomaisen vaihtumista vastaava muutos. Momentista poistettaisiin myös velvollisuus ajokortin esittämiseen korttia luovutettaessa, koska kortit postitettaisiin hakijalle. 2 momentiksi siirtyvän nykyisen 3 momentin viittaus ammattipätevyyslakiin tarkistettaisiin ammattipätevyyslain muutosta vastaavaksi ja 1 momentin kumoamisen johdosta viittaus 2 momenttiin viittaukseksi 1 momenttiin. Ehdotetusta 3 momentista poistettaisiin kortin peruuttamista koskeva säännös, koska vastaava säännös sisältyy ammattipätevyyslakiin. Nykyistä 5 momenttia vastaava säännös kumottaisiin, koska rekisterin tietoja koskevassa asetuksessa säädettäisiin sen tietosisällöstä ja kyseisten tietojen sisältymisestä rekisterin tietosisältöön. Säännös ei olisi enää tarpeen toimivaltaisen viranomaisen vaihtumisen takia. 12. Kuljettajan ammattipätevyyskortin kaksoiskappale. Pykälän 3 momenttiin tehtäisiin toimivallan siirtymistä vastaava muutos. Kaksoiskappaleen voimassaoloaikaa koskevaa säännöstä 4 momentissa tarkennettaisiin. Ajoneuvoliikennerekisterin tietosisältöä koskevassa valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin myös näiden tietojen sisältymisestä rekisterin tietosisältöön, minkä vuoksi säännös rekisteriin merkitsemisestä ei olisi tarpeen tässä asetuksessa toimivaltaisen viranomaisen vaihtumisen jälkeen. Kaksoiskappale annettaisiin alkuperäisestä kortista jäljellä olevaksi ajaksi. Jos kortti uudistettaisiin samassa yhteydessä, sovellettaisiin uudistamista koskevia säännöksiä ja kortti annettaisiin tällöin uudeksi määräajaksi. Asiallisesti säännös olisi ennallaan. Pykälän 2 momenttiin tehtäisiin tekninen korjaus. 15. Opettajaa ja opetuksesta vastaavaa johtajaa koskevat vaatimukset. Pykälän 2 momentin johdantokappale muutettaisiin toimivaltaisen viranomaisen vaihtumisen johdosta.

7 7 19. Rekisteriin tehtävät ilmoitukset ja merkinnät. Pykälän 1 momentin viittaussäännöstä tarkistettaisiin ammattipätevyyslain muutoksen johdosta ja 3 momentti kumottaisiin toimivallan siirtyessä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 6. Ajoluvan myöntäminen. Pykälän 1 momentti kumottaisiin lyhytaikaisesta ajokortista luopumisen johdosta. Nykyiseen 2 momenttiin, joka siirtyisi 1 momentiksi, tehtäisiin toimivaltaisen viranomaisen muuttumista vastaava tarkistus. Nykyiseen 4 momenttiin, joka siirtyisi 3 momentiksi, lisättäisiin oikeus ajoluvan hävittämiseen, jos lupaa ei noudettaisi säädetyssä määräajassa. 7. Ajoluvan luovuttaminen. Pykälän 1 ja 2 momenttiin tehtäisiin toimivaltaisen viranomaisen vaihtumista vastaavat muutokset. Velvollisuus ajokortin esittämiseen lupaa luovutettaessa poistettaisiin, koska luvat toimitettaisiin postitse. 14. Taksinkuljettajan ajoluvan kaksoiskappale. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin toimivaltaisen viranomaisen vaihtumisen johdosta. 15. Rekisteriin talletettavista tiedoista ilmoittaminen. Pykälän 3 momentti kumottaisiin toimivallan siirron johdosta. Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 4. Ajokorttilupatiedot. Pykälän tietosisältöön lisättäisiin tieto ajokorttiluvan hakemisesta ja AM-luokan ajo-oikeuden tarkemmasta sisällöstä (mopo tai kevyt nelipyörä). 5. Ajokorttitiedot. Ajokorttitietoihin lisättäisiin ajokortin, kaksoiskappaleen ja väliaikaisen ajokortin hakemista, luovuttamista ja hävittämistä koskeva tieto. Rekisterin tietosisällöstä ilmenisi myös tapa, jolla kortti on luovutettu (postitse tai hakijalle luovuttamalla). Postilähetyksessä ohjeistettaisiin aiemman ajokortin palauttamisesta. Tieto ajokortin palautumisesta talletettaisiin myös rekisteriin. Samoin rekisteriin merkittäisiin tieto suomalaiseen ajokorttiin vaihdetun ajokortin palauttamisesta kortin myöntäneeseen EU- tai ETA-valtioon. Pykälän 2 momenttia tarkistettaisiin vastaamaan ajokorttilakiin siirtyneitä säännöksiä eri rikosten vaikutuksesta ajo-oikeuteen. Asiallisesti menettely olisi ennallaan. 6. ADR-ajolupatiedot. Pykälään lisättäisiin tieto ajoluvan luovuttamisesta. 8. Kuljettajantutkintoon, kokeisiin, ajonäytteeseen kuljettajaopetukseen sekä opetus- ja harjoituslupaan liittyvät tiedot. Pykälän 1 momentin 3 kohta kumottaisiin, koska ajokokemus ei enää ole peruste kuljettajantutkinnon suorittamiseksi. Vastaava muutos tehtäisiin pykälän otsikkoon. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin tieto ajokorttiluokasta, jota varten opetus- ja harjoituslupaa haetaan, AM-luokan opetuslupaopetuksessa mopon ja/tai kevyen nelipyörän ajo-oikeudesta, jota varten opetusta annetaan sekä harjoituslupaharjoittelussa käytettävän moottoripyörän rekisteritunnuksesta. Lisäksi rekisterissä olisi tieto sekä opetuslupaoppilaan että opettajan henkilötun-

8 8 nuksesta. Jos opetettavia tai opettajia olisi ajokorttilain sallimissa rajoissa useampia, tieto merkittäisiin kaikista opetettavista ja opettajista. Momenttiin tehtäisiin myös toimivaltaisen viranomaisen vaihtumista koskeva muutos. Momentista poistettaisiin harjoitusluvan voimassaoloaluetta koskeva tieto, koska rajoitus ei ole enää käytössä. 10. Taksinkuljettajan ajoluvan, liikenneopettajaluvan, kuljettajan ammattipätevyyskortin ja vammaisen pysäköintiluvan tiedot. Pykälään lisättäisiin kuljettajan ammattipätevyyskorttia ja vammaisen pysäköintilupaa koskevat tiedot ja henkilöauton ammattiajoluvan nimike muutettaisiin taksinkuljettajan ajoluvaksi. Rekisterissä olisi vastaavat tiedot myös luvan kaksoiskappaleesta ja korvaavasta asiakirjasta samoin kuin nykyisten tietojen ohella myös tieto luvan hakemisesta ja luovuttamisesta. Koska toimivaltaa taksinkuljettajan ajolupaa koskevien poikkeuslupien myöntämiseen ei enää ole, näitä tietoja ei enää talletettaisi rekisteriin. Säännös kumottaisiin tältä osin. Tieto myönnetystä poikkeusluvasta säilytettäisiin rekisterissä tietojen normaaleja säilyttämisaikoja noudattaen. Säännös sisältyisi voimaantulosäännöksiin. Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 53 :n muuttamisesta 53. Pykälän 1 momentin johdantokappaleen viittaus muutettaisiin vastaamaan tieliikennelakiin tehtyä muutosta (75/2015). Valtioneuvoston asetus kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun asetuksen kumoamisesta Asetus esitetään kumottavaksi, koska tarvittavat säännökset on siirretty kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annettuun lakiin. MUUTOSTEN VAIKUTUKSET LAUSUNNOT Toimivallan siirtoon sekä ajokortti- ja lupamenettelyn kehittämiseen liittyvien muutosten vaikutukset on esitetty hallituksen esityksessä 313/2014 vp. Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettuun asetukseen ehdotetut muutokset mahdollistavat raskaan kaluston kuljettajien perustason ammattipätevyyskoulutukseen liittyvän kokeen järjestämisen ja suorittamisen nykyistä joustavammin. Suullinen koe olisi mahdollinen muutenkin kuin ammatillisen koulutuksen yhteydessä tai muuten tiukasti rajattuna. Suullinen koe mahdollistaisi esimerkiksi suorittaa kokeen muussa kuin ammatillisessa koulutuksessa tulkkia apuna käyttäen puutteellisesta kielitaidosta johtuen ja helpottaa kokeen suorittamista myös silloin, jos kokelaalla on ongelmia kirjoitetun kielen ymmärtämisessä. Kokelas vastaa tällöin tulkin käytön kustannuksista. Tulkille asetettavat kelpoisuusvaatimukset takaisivat lakisääteisen kokeen luotettavuuden. Muutoksella on vaikutuksia työssään kuljetustehtäviä hoitamaan joutuvien työllistymiseen ja työvoiman saantiin. Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että kuljetustehtäviä hoitavalla on työtehtävien edellyttämä kielitaito. Muutosehdotukset lähetettiin laajasti eri viranomaisille ja organisaatioille tiedoksi lausunnon antamista varten. Annetuissa lausunnoissa on pääosin kannatettu ehdotuksia. Lausunnoissa on tuotu vielä esiin toimivallan siirtoon liittyviä seikkoja ja reuna-

9 9 ehtoja toiminnalle, kuten esimerkiksi Liikennevakuutuskeskuksen lausunnossa menettelymuutosten vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Suomen Autokoululiiton lausunnossa korostetaan vastuullisuutta ja turvallisuutta muutosten keskeisenä vaikuttavana tekijänä ja painotetaan maksukäytäntöjen toimivuuden varmistamista toimivallan siirron yhteydessä niin, ettei se edistä harmaata taloutta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry:n lausunnossa korostetaan mm. fyysisen palveluverkoston kattavuutta ja maantieteellisen kattavuuden ohella huomion kiinnittämistä potentiaalisten palveluntarjoajien määrään sekä esimerkiksi kalliin ammattipätevyyskortin takia huomion kiinnittämistä palveluiden hintatasoon. Liikenteen turvallisuusviraston lausunnossa esitetään myös asetuksen 5 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitettujen ajokorttien toimittamiseksi postitse, koska ajokortin saamisen edellytykset selvitetään ajokorttimenettelyssä. Suomen Motoristit ry:n lausunnossa pidetään erillisen moottoripyörätutkinnon vaatimista koskevaa 31 :n säännöstä tulkinnanvaraisena. Sisäasiainministeriön ja Poliisihallituksen lausunnossa pidetään ehdotettua 8 :ää perusteltuna, mutta perusteluihin kaivataan myös mainintaa 2 momentin kumoamisesta. Lisäksi olisi ehdotetussa 29 :n 12 momentissa poliisi korvattava lupaviranomaisella ja taksinkuljettajan ajoluvasta annetun asetuksen 15 :n 3 momentissa maininta poliisista ajoluvan myöntäjänä poistettava. Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen ammattipätevyyskoetta koskevaa muutosta suullisen kokeen mahdollistamiseksi on kannatettu (mm. Logistiikkayritysten Liitto ry, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, ja Ammattipätevyyskouluttajat). Opetus- ja kulttuuriministeriö ei kannata kokeen järjestämistä kielivaikeuksista johtuen suullisesti tulkkia apuna käyttäen opetushallinnon alaisten koulutuksen järjestäjien toiminnassa. Ministeriön mukaan koe pitää siellä pystyä suorittamaan ilman tulkkia, koska koulutuksen kustannuksiin ei voida lisätä tulkkipalveluita. Sen sijaan ministeriö ehdottaa kokeen kieliä koskevasta vaatimuksesta luopumista. Lisäksi SKALn ja ALTn lausunnossa edellytetään, että tulkkia käytettäessä tämän tulisi täyttää tuomioistuintulkin pätevyys, jotta suorituksen luotettavuus virallisena kokeena voitaisiin varmistaa ja näin välttää erillisestä hyväksyttämismenettelystä ja kriteeristöstä aiheutuvat lisäkustannukset ja hallinnollinen taakka. Muutosehdotuksia tai niiden perusteluja on tarkennettu lausuntojen johdosta. Ammattipätevyyskokeen sääntelyä koskevaa ehdotusta on kevennetty sekä kokeen kielten että toteutustavan osalta ja perusteluja on tarkennettu. Muutoksissa on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön esittämät ammatillisen koulutuksen vaatimukset. MUUTOSTEN VALMISTELU VOIMAANTULO Muutokset on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa. Muutokset esitetään tulemaan voimaan vuoden 2016 alusta samaan aikaan toimivallan siirtoa koskevien lakimuutosten kanssa.

10 10 TOIMIVALTA Ajokorttilain 9 :n 5 momentti, 10 :n 5 momentti, 14 :n 2 momentti, 24 :n 5 ja 6 momentti, 26 :n 1 ja 3 momentti, 31 :n 1 ja 2 momentti, 53 :n 4 momentti, 54 :n 5 momentti, 59 :n 1 momentti ja 62.n 3 momentti; Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 5 :n 2 momentti, 11 :n 2 momentti, 18 :n 2 momentti 20 d :n 3 ja 4 momentti ja 23 :n 1 momentti; Taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 10 :n 3 momentti ja 24 :n 1 momentti; Ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 5 :n 2 momentti; Tieliikennelain 28 c :n 1 momentti; Kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 17. Asetusehdotukset ovat olleet tarkastettavina oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

HE 131/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

HE 131/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi. Ehdotetut muutokset koskevat ajokortin kaksoiskappaleita,

Lisätiedot

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/

Ajokorttilainsäädännön uudistaminen. HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ Ajokorttilainsäädännön uudistaminen HE 146/2017 vp. ajokorttilain muuttamisesta/ Eija Maunu Tieliikenteen säädösinfo/trafi/ 31.10.2017 1 Uudistuksen tavoitteet Ajokorttijärjestelmää selkeytetään ja joustavoitetaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1081/2012 Laki. ajokorttilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1081/2012 Laki. ajokorttilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1081/2012 Laki ajokorttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Työkaluja ajokyvyn arviointiin

Työkaluja ajokyvyn arviointiin Työkaluja ajokyvyn arviointiin 23.9.2011 Ajokorttiviranomaisen ja lääkärin yhteistyö ajo-oikeusasioissa Tarkastaja Tero Mäkikyrö Oulun poliisilaitos Lupayksikkö tero.makikyro@poliisi.fi Tausta tieliikennelaista

Lisätiedot

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta HE 21/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelain ajokorttiluvan myöntämistä

Lisätiedot

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta Trafin kuljettajantutkinto-työpaja 1.12.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi. Muutoksilla

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä

AJOTERVEYDEN VALVONTA. Poliisin näkökulma. 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä AJOTERVEYDEN VALVONTA Poliisin näkökulma 29.10.2015 apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä 1 29.10.2015 Poliisilaitoksesta pääpoliisiasema Tampereella yhteensä 18 toimipistettä 1004 vakituista työntekijää,

Lisätiedot

HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta

HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta HE 146/2017 vp laiksi ajokorttilain muuttamisesta Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 14.11.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 70/2015 Laki. ajokorttilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 70/2015 Laki. ajokorttilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 70/2015 Laki ajokorttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ajokorttilain

Lisätiedot

Kuljettajakoulutuksen uudistaminen /LVM/Maunu

Kuljettajakoulutuksen uudistaminen /LVM/Maunu Kuljettajakoulutuksen uudistaminen 23.11.2016/LVM/Maunu 1 Liikenne- ja viestintäministeriössä vireillä olevia tieliikenteen hankkeita Mm. Liikennekaari I-vaihe Liikennekaari II-vaihe Tieliikennelain kokonaisuudistus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta /2015 Laki. kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta /2015 Laki. kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 71/2015 Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään ammattipätevyydestä, joka kuljettajalta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Muistio 1 (6) LPO Kaisa Männistö ja Laura Sarlin 21.9.2015 LVM077:00/2014 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

Ajokorttilain muutokset moottoripyörien osalta

Ajokorttilain muutokset moottoripyörien osalta Ajokorttilain muutokset moottoripyörien osalta Marjo Immonen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Pakolliset tuntimäärät Mikäli moottoripyörän ajo-oikeus on ensimmäinen ajooikeus on suoritettava 4h

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta /2015 Laki. taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta /2015 Laki. taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 72/2015 Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

Ajokortin hankkiminen uudistuu

Ajokortin hankkiminen uudistuu Ajokortin hankkiminen uudistuu Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 31.5.2018 Tuire Simonen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uusi ajokorttilaki ja uudet kuljettajantutkinnot 1.7.2018 alkaen

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki ja sen sisältö Uusitaan ajokorttiasioita koskeva lainsäädäntö avoitteena kehittää

Lisätiedot

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Hallituksen esitys eduskunnalle 21.10.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen AJOKORTTILAKI Toteutetaan EU:n III ajokorttidirektiivin edellyttämät muutokset, joita

Lisätiedot

voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen. Marjo Immonen

voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen. Marjo Immonen 1.7.2018 voimaan tulleet muutokset ajokortin hankkimiseen Marjo Immonen Traficom @Immonmar Mikä on Traficom? Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri-

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus ASETUSEHDOTUS LUONNOS LVM 16.2.2007 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 559 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä syyskuuta 2008 N:o 554 560 SISÄLLYS N:o Sivu 554 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2012 vp

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2012 vp LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 6 päivänä

Lisätiedot

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa:

Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa: Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa: Kolme näkökulmaa prosessin toimivuuteen M. Peräaho, S. Laapotti, A. Katila & K. Hernetkoski Liikennepsykologia, Turun yliopisto Tausta ja menetelmä Jatkoa

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2011. 386/2011 Ajokorttilaki. Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2011. 386/2011 Ajokorttilaki. Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2011 386/2011 Ajokorttilaki Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus N:o 825 Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2009 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) 2/2011 18.8.2011 OHEISLUKEMISTO MOPON TAI KEVYEN NELIPYÖRÄN OPETUSLUPAA HAKEVALLE Sisältö Opetuslupa...3 Hakeminen...3 Myöntäminen...3 Voimassaolo...4 Peruuttaminen...4

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että seurakunnan päätöksestä tuomiokapitulille

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Muistio 15.1.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ AN NETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Muistio 15.1.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ AN NETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Hallitussihteeri Aino Still Muistio 15.1.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ AN NETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto Hallitus on antanut

Lisätiedot

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

Kuljettajien ammattipätevyys, ohjeita toimintaan alkaen. Timo Repo Yli-insinööri

Kuljettajien ammattipätevyys, ohjeita toimintaan alkaen. Timo Repo Yli-insinööri Kuljettajien ammattipätevyys, ohjeita toimintaan 1.1.2018 alkaen Timo Repo Yli-insinööri Sisältö Kuljettajien ammattipätevyys, yleistä Koulutustoiminnalta edellytettävä okm lupa Ammattipätevyyskoulutus

Lisätiedot

Taksiliikenneluvan ja taksinkuljettajan luvan hakeminen 1.7 alkaen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Taksiliikenneluvan ja taksinkuljettajan luvan hakeminen 1.7 alkaen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taksiliikenneluvan ja taksinkuljettajan luvan hakeminen 1.7 alkaen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taksiliikenneluvan hakeminen Nopein tapa hankkia uudenmallinen taksiliikennelupa on hakea sitä

Lisätiedot

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri 1) Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Liikenteen

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot

Ammattipätevyyslainsäädäntö

Ammattipätevyyslainsäädäntö Kuljettajien ammattipätevyys Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyyslainsäädäntö Laki 273/2007 Asetus 640/2007 Myös ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja Okm kirje 2015 OKM/232/531/2015 Trafi jatkokoulutuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 76/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 76/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 76/2009 vp Hallituksen esitys laiksi taksinkuljettajien ammattipätevyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun

Lisätiedot

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat 1.1.2016 Opetusluvan hakijan oheislukemisto A1- A2 ja A-luokat 1 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen... 2 1.5 Luvan jatkaminen...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

HE 149/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä.

HE 149/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 293261 Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien

Lisätiedot

HE 212/2010 vp. annetun lain ja taksinkuljettajien ammattipätevyydestä. uuden lain johdosta. Lisäksi esitykseen sisältyvät

HE 212/2010 vp. annetun lain ja taksinkuljettajien ammattipätevyydestä. uuden lain johdosta. Lisäksi esitykseen sisältyvät Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

1.1.2016. Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) 1.1.2016 Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat 2 1.2 Myöntäminen... 2 1.3 Voimassaolo... 2 1.4 Peruuttaminen...

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011. 706/2011 Laki. kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2011 706/2011 Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ajokorttidirektiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan yhteisöjen

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Lausunto La ki. ajokorttilain muuttamisesta. Ajokortteihin, ajokorttilupiin ja eräisiin muihin lupiin liittyvä toimivalta

Lausunto La ki. ajokorttilain muuttamisesta. Ajokortteihin, ajokorttilupiin ja eräisiin muihin lupiin liittyvä toimivalta Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi Viitaten 13.5.2014 päivättyyn lausuntopyyntöönne, LVM054:00/2013, koskien ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muutosesityksestä (toimivaltasiirto)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011. 423/2011 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011. 423/2011 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista. Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 423/2011 Valtioneuvoston asetus ajokorteista Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 220/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, koskevien lakien muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 220/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, koskevien lakien muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 220/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain sekä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä

kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä EDUSKUNNAN VASTAUS 251/2006 vp Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linjaautonkuljettajien ammattipätevyydestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien

Lisätiedot

Kuljettajien ammattipätevyys ammatillisessa koulutuksessa

Kuljettajien ammattipätevyys ammatillisessa koulutuksessa Kuljettajien ammattipätevyys ammatillisessa koulutuksessa 6.5.2019 Timo Repo Yli-insinööri Kuljettajien ammattipätevyyskoulutus Koulutus Koulutuksen toteutuksessa noudatetaan sekä lakia ammatillisesta

Lisätiedot

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori

Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö Liukkaan kelin ajoharjoittelurata Hangassuo, Pori Ajoharjoittelurata, Hangassuo Pori Liukkaankelin ajoharjoittelurataa ylläpitää Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 878. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 878. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2004 N:o 878 883 SISÄLLYS N:o Sivu 878 Tasavallan presidentin asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Eila Mustonen 9.2.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖISTÄ 1. Toimivalta Toimivalta määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina

Luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytykset ja merikapteeninkirjan uusiminen vastaavalla palvelulla luotsina 1 (7) Antopäivä: 24.3.2014 Voimaantulopäivä: 24.3.2014 Voimassa: toistaiseksi Asiaan liittyvät säännökset ja määräykset: Luotsauslaki (940/2003), valtioneuvoston asetus luotsauksesta (246/2011), Liikenteen

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. päätöksen 14 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. päätöksen 14 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1997 N:o 84 90 SISÄLLYS N:o Sivu 84 Asetus väestötietoasetuksen 2 :n muuttamisesta... 145 85 Valtioneuvoston päätös valtionavustuksia

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat 24.5.2018 Tuija Laukkanen Ammatillinen osaaminen Säädökset Laki ammatillisesta koulutuksesta L531/2017 Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta A673/2017 Uudet yhteiset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

Ajonäytteen suorittaminen

Ajonäytteen suorittaminen Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 26.11.2009 AKE 52/2009 Sisältöalue Kuljettajantutkinto Toimivallan säädösperusta Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta 30.9.2004, 17 Ajooikeuden muutos Kohderyhmät

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Ehdotusluonnos Valtioneuvoston asetus

Ehdotusluonnos Valtioneuvoston asetus 22.5.2015/LVM/LTA Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011)

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

HE 90/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 :n muuttamisesta

HE 90/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikenteen palveluista annettua lakia

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Kuljettajantutkinnon kehittäminen

Kuljettajantutkinnon kehittäminen Kuljettajantutkinnon kehittäminen Säädösinfo 31.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Mistä on kyse? - Tausta Liikenne- ja viestintäministeriön päätös kuljettajaopetusuudistuksesta ja HE ajokorttilain

Lisätiedot