Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona klo sivistystoimen hallintopalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Aika klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen Kari jäsen Puhakka Mimmi jäsen Similä Matti jäsen Suominen Pirkkoliisa jäsen poistui klo Valkeajärvi Leena jäsen Kilpeläinen Leena esittelijä Uosukainen Riitta pöytäkirjanpitäjä Putkonen Aira khall-edustaja Rintapää Jenni Nuor Jämpsä-edustaja saapui klo Seppä Kari varajäsen Muut läsnäolleet Lahtinen Anita taloussihteeri poistui klo Lahti Sami opetusjohtaja poistui klo Maahi Mika kunnossapitomestari poistui klo Vanhatalo Maria opiskelija poistui klo Poissa Kangas Riitta jäsen Ruoko Jonimatti jäsen Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Allekirjoitukset Todettiin. Pekka Kataja puheenjohtaja Riitta Uosukainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsässa Kari Leppänen Erkki Mäntylä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona klo sivistystoimen hallintopalveluissa pöytäkirjanpitäjä Riitta Uosukainen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Käsitellyt asiat Sivu 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 63 Sivistystoimen vuoden 2015 lisätalousarvio 4 64 Sitoutuminen KuntaPro Oy:n yhteishankintaan / Päiväkotien leikki- ja liikuntavälineet ja muut välineet 8 65 Talouden toteutuminen tammi-maaliskuu Perusopetuksen apulaisrehtorin viran perustaminen alkaen 67 Täyttöluvat / virkojen vakinainen ja määräaikainen täyttäminen (perusopetus ja lukiokoulutus) 68 Perusopetuksen kielivalinnat / A2-kielen opetuksen järjestäminen 69 Jämsän kaupungin osallistuminen koulujen kerhotoiminnan kehittämishankkeeseen vuosina Perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetun erityisavustuksen kohdentaminen lukuvuonna Mäntykallion koulun (ml.koskenpään koulu) osallistuminen Erasmus-koulutusohjelman hankkeeseen vuosina Länkipohjan kirjaston vapaaehtoistyö/toiminnan arviointi ja sopimuksen päivitys 73 Kuoreveden kirjaston vapaaehtoistyö/toiminnnan arviointi ja jatkosopimus Aamu-ja iltapäivätoiminnan laajuus lukuvuonna Nuor Jämpsä - nuorisoasiain neuvottelukunnan kokoonpanon muutos/jämsän lukion edustajan nimeäminen Vinnin tilan toimenpiteet 2015 ja jatkosuunnitelmat Virkavapaan myöntäminen / lehtori Anna Veijola Uuden vuoropäiväkodin-päiväpäiväkodin nimikilpailun julkistaminen, aikataulu ja kilpailusäännöt Viranhaltijoiden päätökset Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 47 Muutoksenhakuohjeet

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sivla Ehdotus: Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelemiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin seuraavasti: 63 Sivistystoimen vuoden 2015 lisätalousarvio 64 Sitoutuminen KuntaPro Oy:n yhteishankintaan / Päiväkotien leikki- ja liikuntavälineet ja muut välineet 65 Talouden toteutuminen tammi-maaliskuu Perusopetuksen apulaisrehtorin viran perustaminen alkaen 67 Täyttöluvat / virkojen vakinainen ja määräaikainen täyttäminen (perusopetus ja lukiokoulutus) 68 Perusopetuksen kielivalinnat / A2-kielen opetuksen järjestäminen 69 Jämsän kaupungin osallistuminen koulujen kerhotoiminnan kehittämishankkeeseen vuosina Perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetun erityisavustuksen kohdentaminen lukuvuonna Mäntykallion koulun (ml.koskenpään koulu) osallistuminen Erasmus-koulutusohjelman hankkeeseen vuosina Lisälistalta käsiteltiin seuraavat asiat: 76 Vinnin tilan toimenpiteet 2015 ja jatkosuunnitelmat 77 Virkavapaan myöntäminen / lehtori Anna Veijola 78 Uuden vuoropäiväkodin-päiväpäiväkodin nimikilpailun julkistaminen, aikataulu ja kilpailusäännöt Puheenjohtajan ilmoituksen mukaisesti nuoriso-ja vapaa-aikaohjaajaopintoihinsa liittyen Maria Vanhatalo on läsnä kokouksessa.

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistystoimen vuoden 2015 lisätalousarvio 1635/ /2014 Sivla Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja , taloussihteeri Kaupungin toimialoilta on pyydetty määrärahamuutosesitykset tu losalueit tain vuodelle Lisätalousarviosta on laadittu ex cel-tau lukko, joka on esityslistan liitteenä. Varhaiskasvatus Päivähoitosovellus Vesselin liittymärajapinnat Päivähoitosovellus Vesseliin on tarpeen toteuttaa liittymärajapinnat HRM, WebTallennus ja Titania järjestelmien kanssa. Liittymien avulla saadaan välitettyä työvuorosuunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot Vesseliin, mm. vuosilomat, koulutusvapaat sekä Titanian työ vuoro tie dot. Liittymien avulla vältytään manuaalityöltä, joka tällä hetkellä työl lis tää päivähoidon esimiehiä. Liittymien kustannusarvio noin Sovelluksen hankinta on jäänyt epähuomiossa pois ta lous arvion laadinnan yhteydessä. Palomäen päiväkodin remonttikustannukset vuokrasopimuksen mukai ses ti euroa / 5 vuotta. Vuoden 2015 osuus re mont ti kustan nuk sis ta on , koska kustannuksia ryhdytään perimään vas ta remontin valmistumisen jälkeen elokuun alusta lukien. Pääomal le laskettava korko lisätään alenevalle pääomalle. Li sä mää rä rahan tarve vuodelle 2015 on noin euroa. Määrärahatarve ei eh ti nyt 2015 talousarvion laadinnassa mukaan. Lisätalousarvion tarve varhaiskasvatuksessa on yhteensä eu roa. Perusopetus Perusopetuksen yhteiset erät Elokuussa 2014 ( ) voimaan astuneen oppilas- ja opis ke li jahuol to lain myötä koulukuraattorit tarvitsevat ohjelman mm. asia kaskäyn tien kirjaamista varten. Tarvittavan Effica ohjelman kus tan nukset ovat noin euroa. Hankinta on jäänyt epähuomiossa pois ta lous ar vion laadinnan yhteydessä. Mäntykallion koulu ja Vitikkalan koulu Lisämäärärahaa tarvitaan Jokivarren koulun ja Vitikkalan koulun yhdis ty mi ses tä johtuviin koulujen muuttokustannuksiin sekä Vitikkalan

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta kou lun luokkatilojen ICT -varustetason yhdenmukaistamiseen. Mänty kal lion koulun tiloihin siirtyy Vitikkalan koulusta kaksi 6. vuo si luokan perusopetusryhmää väistöön lukuvuoden ajaksi. Myös Mäntykallion koulun ICT -varustelutaso tulee yhdenmukaistaa väis tö ti loi na toimivissa luokissa koulun muiden luokkien tasolle. Lisä mää rä ra ha tar ve on yhteensä noin euroa. Tietotekniset han kin nat tulee suunnitella yhdessä tietohallinnon sekä rehtori Markku Juholan kanssa. Vitikkala -salin ICT -laitteiston kuntoon laittaminen ja ää nen tois to järjes tel män kunnostaminen edellyttää tietohallinnon kanssa laadittua kus tan nus ar vio ta. Koska kustannusarviota ei vielä tässä vaiheessa ole laadittuna, jätetään lisätalousarvio tältä osin käsittelemättä. Kankarisveden koulu Kankarisveden koulu toimii väistötiloissa Jämsän Auvilassa. Kou lukul je tus tar peet ovat väistöstä johtuen lisääntyneet ja tämän vuoksi kul je tuk sis ta johtuvien kustannusten on arvioitu lisääntyvän noin eurolla. Mäntykallion koulun sisäilmatutkimustulosten aiheuttamat kor jaus toimen pi teet / sisäiset vuokrat. Mäntykallion sisäilmaa on tutkittu alkuvuoden aikana (Sirate Oy). Tutkimustulokset tiivistetysti: o Rakennemateriaaleista otetuissa näytteissä havaittiin viitteitä kosteus vau riois ta. Rakennuksen ylä- ja välipohjarakenteissa sekä ul kosei nien eristetiloissa on mikrobikasvustoa, josta voi aiheutua haittaa si sä il maan. o Koululta otettiin näytteitä rakenteiden lisäksi myös sisäilmasta. Näis sä näytteissä porraskäytävän ja tilojen 316 sekä 319 osalta havait tiin poikkeavaa mikrobikasvustoa. Porraskäytävän näytteeseen voi vaikuttaa viereinen kasvihuone / talvipuutarha, koska mullassa on luontaisesti mikrobeja. o Tutkimusraportissa kerrotaan, että yläpohjasta, ulkoseinistä ja väli poh jan eristetiloista on ilmayhteys sisätiloihin. Erityisesti yläpohjan il mas toin ti ka na vien ja viemärintuuletusputkien läpiviennit eivät olleet tii vii tä, mikä mahdollistaa epäpuhtauksien siirtymisen rakenteista sisä il maan. o Kiinteistön vauriot johtuvat pääosin satunnaisista vesikaton vuodois ta ja rakenteiden ikääntymisestä. Ilmanvaihdon todettiin olevan pää osin riittävä, mutta tarkemmassa seurannassa on paljastunut alipai ne piik ke jä yöaikaan. Alipainepiikit edesauttavat epäpuhtauksien siir ty mis tä sisäilmaan. Toimenpiteet; korjaussuunnitelman tekeminen. Muina toimenpiteinä mm. ilmanvaihtoa pidetään päällä 24/7; 3. kerroksen ovien auki pitä mi nen ilta- ja yöaikaan sekä viikonlopuisin paine-erojen ta saa mi-

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta sek si, kasvihuoneen oven pitäminen kiinni. Tilaan järjestetään muilla kei noin lisälämmitys/tuuletus. Tilapalveluista saadun tiedon mukaan korjaussuunnitelmat val mis tuvat toukokuun aikana. Tällöin myös kustannusarviota voidaan tarken taa. Ongelmat rajoittuvat 3. kerrokseen rajatulle alueelle. Tällä het kel lä arvioidaan,että ullakolla oleva palopermanto avataan yläpoh jas ta käsin ja siinä oleva tarpeeton aines poistetaan ja lä pi menot tiivistetään sekä tiivistetään muutoinkin sisävaippaa. Paunu koulu Sisäilmatyöryhmän suosituksen mukainen siivousmitoituksen nosto e/sisäinen palvelu. Lukiokoulutus Jokivarren koulun vuokra kahden kuukauden osalta / si säiset vuokrat. Elämänlaatupalvelut Kirjasto Kirjastorakennuksen jatkokäytön mahdollistaminen, kor jaus toi men pitei siin, kirjastotilaselvityksen teettäminen sekä kirjastorakennuksen jatkokäytön yhteydessä teetetään si sä il ma tut kimuk set 2 kertaa v yhteensä Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden korvaus uimahallin lipunmyynti- ja kas sa pal ve lujen järjestämisestä sekä kirjaston osuus uimahallin asia kas pal ve lusta Jämsän Aterialle. Loppuvuoden 2014 viimeisen neljänneksen lasku tus siirtyi kuluvalle vuodelle Jokivarren liikuntasalin siivous syksyn osalta / sisäiset vuok rat. Jokivarren liikuntasalin vuokra tilapalveluiden ilmoituksen mukaan syk syn osalta / sisäiset vuokrat. Sivistystoimen lisätalousarvioesitys yhteensä euroa. Kunnossapitomestari Mika Maahi selvitti kokouksessa Mäntykallion koulun sisäilmatutkimuksen tuloksia. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta hyväksyy lisätalousarvioesityksen ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sen hyväksymistä.

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Jenni Rintapää saapui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä. Mika Maahi poistui klo eikä ollut läsnä päätöstä tehtäessä. Liitteet 1 Sivistystoimen lisätalousarvio 2015

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sitoutuminen KuntaPro Oy:n yhteishankintaan / Päiväkotien leikki- ja liikuntavälineet ja muut välineet 2241/ /2015 Sivla Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen, puh Jämsän vuoropäiväkodin-päiväpäiväkodin rakentaminen on käynnissä ja päiväkoti otetaan käyttöön lokakuussa Irtaimistohankinta kuuluu lähinnä sivistystoimialalle. Hankintaa valmis te le maan on sivistystoimienjohtaja perustanut työryhmän, joka aloit ti toimintansa ja se toimii aina siihen saakka, kun ir taimis to han kin nat on päätetty ja irtaimisto vastaanotettu. Vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on kaupunginvaltuusto vah vis ta nut vuoropäiväkodin kalustohankinnoiksi euroa. Sivis tys lau ta kun ta on ( 162) päättänyt määrärahan tarkem mas ta jakamisesta eri kalustoryhmille ml. leikki- ja lii kun ta vä lineet. Edelleen sivistyslautakunta on ( 4) päättänyt ir taimis to han kin to jen hankintakriteerit. Ulko- ja sisäleikkivälineet, liikuntavälineet, soittimet ja muut välineet uu teen vuoropäiväkotiin on ollut tarkoitus kilpailuttaa loppukevään 2015 aikana. Jämsän kaupunki on liittynyt kaupunginhallituksen ( 135) te ke mäl lä päätöksellä KuntaPro Oy:n jäsenomistajaksi (C-sarjan osak keet 50 kpl). KuntaPro tuottaa kunta-alan tukipalveluita ja myös han kin ta- ja kilpailutuspalveluja omistajilleen. Omistajajäsen kuten Jäm sän kaupunki voi osallistua KuntaPron yh teis han kin toi hin ha luamien sa tuo te ryh mien osalta. KuntaPro on kilpailuttanut aiemmin erikseen päiväkotien leikki-, liikun ta- ja mui den välineiden sopimustoimittajat, jotka ovat seuraavat toi mit ta jat: Lekolar/Printel Oy ja Tevella Oy (tuoteryhmä 9.5.). So pimuk sien voimassaoloaikaa on jatkettu nyt saakka. Kunta Pron jäsenet (tilaajat) pää se vät hyödyntämään em. pui te han kin taso pi mus ta. Tilaajilla on sopimusaikana oikeus päättää tapauskohtaisesti siitä, mil tä puitesopimustuottajalta ne tuotteensa hankkivat. Tilaajilla on kui ten kin oikeus pyytää tarjous (ns. mi ni kil pai lu tus) kaikilta pui te so pimus toi mit ta jil ta ns. perustamistilauksissa (esim. leik ki-/lii kun ta vä li neiden hankkiminen uuteen tai laajennettuun päi vä ko tiin). Tällöin hinnan on oltava alempi kuin puitesopimuksessa oleva hin ta ja mi ni kilpai lu tus on mahdollista järjestää.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Yhteishankintasopimuksia voi hyödyntää, kun omistajajäsen tekee kir jal li sen sitoumuksen sopimukseen liittymisestä (sitoumuslomake). Sivistyslautakunta on päättänyt vuo ro päi vä ko din-päivä päi vä ko din irtaimistohankintojen hankintakriteerit (hinta 40 % ja laa tu 60 %). Kunta-Pron yhteishankintasopimuksen käyttäminen mah dol lis taa tarkoituksenmukaisemman menettelytavan leikki-ja liikun ta vä li nei den ja muiden välineiden hankinnassa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että Jämsän kaupunki sitoutuu Kun ta- Pron kilpailuttamaan päiväkotien leikki-, liikunta- ja muiden vä li neiden yhteishankintasopimukseen. Kaupunki pyytää uuden vuoropäiväkodin perustamistilaukseen liittyen tarjoukset (ns. minikilpailutus) kaikilta pui te so pi mus toi mit ta jil ta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Talouden toteutuminen tammi-maaliskuu /02/2015 Sivla Valmistelijat: taloussihteeri , sivistystoimenjohtaja Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (Khall ) lautakuntien tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den sekä tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain talous ar vio vuo den aikana. Vertailu suoritetaan talousarvion tu los alueen tavoitteisiin ja suoritteisiin nähden. Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot maaliskuun lopun ti las tees sa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma maaliskuun lo pussa tulisi olla n. 25 %. Toimintatuotot koko toimialan osalta ovat maaliskuu lopussa 25,9 %, toi min ta ku lut 20,8 ja toimintakate 20,4 %. Talouden raportoinnin tässä vaiheessa maaliskuulta puuttuu sisäisiä eriä sekä kou lu kul je tuksia. Kun eri tulosaluiden toteumaa on arvioitu, niin puuttuvat erät on las ken nal li ses ti otettu huomioon. Talouden toteumasta on laadittu tulosaluekohtainen yh teen ve to tauluk ko ja sanallinen selvitys, jossa on kunkin tulosaluejohtajan nä kemys maaliskuun lopun tilanteesta tulosalueellaan. Sanalliseen sel vityk seen tulosalueittain on lisätty arvio talousarvioon asetettujen tavoit tei den toteutumisesta alkuvuoden osalta. Talousarvioon ase tettu jen tunnuslukujen toteutumista on arvioitu mahdollisuuksien mukaan. Toiminta pääasiassa sivistystoimessa on lukukausitoimintakausi pe ri aat teel la tapahtuvaa toimintaa ja budjetin seuranta tapahtuu ka len te ri vuo den mukaan. Tämä asettaa oman haasteen tunnuslukujen seu raa mi sel le kesken kalenterivuoden. Suoriteperusteinen raportointi mahdollistaa eri suoritteiden käyt tökel poi suu den arvioinnin. Kaupunginhallitus on edellyttänyt suo ri te rapor toin nin käyttöä. Työprosessien sujuvuuden ja arvioinnin ta sa laatui suu den näkökulmasta olisi toivottavaa ja perusteltua, että me nette ly ta vat ja esimerkiksi laskentapohjat olisivat yhtenäiset koko kaupun gis sa. Vuoden 2014 aikana on otettu käyttöön uusi FBM-ra portoin tioh jel ma ja sen toivotaan tuovan apua suoritteiden ra por toin nissa ja talouden toteuman enustettavuudessa. Sivistystoimialalla ohjelman arvioidaan olevan käytössä vuoden 2015 aikana. Yhteenvetona koko toimialan talouden toteumasta voidaan todeta, et tä vuoden tässä vaiheessa näyttää talous toteutuvan suunnitellulla ta val la.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Hallinto Hallinnon talous on toteutunut lähes suunnitellun mukaisesti. Sivistystoimen hallinto on muuttanut helmikuun alussa Kel hän ka dulle entisiin verotoimiston tiloihin. Valmentava esimieskoulutus on lähtenyt käyntiin ja toimialan esi miehet ovat osallistuneet koulutukseen suunnitellun mukaisesti. Sivistystoimen hallinnon talous on ensimmäisen vuosineljänneksen osal ta toteutunut suunnitellusti. Al ku vuot ta on sävyttänyt Jämsänkosken lukion lakkauttaminen, Jokivarren kou lu kiin teis tön muutostöiden laajuus lukiokoulutusta varten, Kan ka ris ve den koulun väistöjärjestelyt Auvilan Kampukselle, pääkirjaston ti lo jen tilapäiset järjestelyt ja pysyväisratkaisun suunnittelu. Vuoropäiväkodin-päiväpäiväkodin varustaminen ja kalustaminen on eden nyt suunnitellusti; myös rekrytointi on toteutettu. Jokivarren ja Vi tik ka lan koulujen yhdistymisen käytännön toimia on valmisteltu. Pe rus ope tuksen opetussuunnitelman valmistelu etenee ja päätös tun ti jaos ta ja kieliohjelmasta on tehty. Lukiokoulutuksen val ta kun nalli set opetussuunnitelmaperusteet ovat valmistelussa. Toisen asteen jär jes tä mis lu pien hakeminen ei todennu. Klassisen musiikin linja perus tet tiin. Avustusmäärärahojen korottaminen on mahdollistanut joilta kin osin avustustason noston ja aikaisempaa aktiivisempi tie dotta mi nen on tuonut uusia toimijoita avustuksia hakemaan ts. toi min ta on näiltäkin osin tullut näkyväksi. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen osalta talouden toteuma on suunnitellun mu kainen. Päivähoitomaksukertymässä näkyvät vain tammi- ja helmikuu, maa lis kuun laskutus ei ole toteumaan ehtinyt kirjautua. Muille kun nille myytyjen palvelujen laskutus tapahtuu jälkikäteen, joten to teu masta puuttuu myös maaliskuun osuus. Henkilöstökulut ovat toteutuneet en na koi dus ti. Palvelujen ostoista Ateria Liikelaitoksen laskutus puhtaa na pi don ja ateriapalveluitten osalta puuttuu maaliskuulta. Si säi siä ATK-palveluita ei ole vielä veloitettu eikä työterveyshuollon me no ja ole kirjattu. Tarvikehankintoja on alkuvuodesta suoritettu hyvin vähän. Lasten kotihoidon tuki toteutuu arvioidusti. Palomäen päiväkodin kiinteistö on vuoden alussa siirtynyt yksityisen Tei vus kiin teis tö jen omistukseen. Päivähoitosovelluskokonaisuus etenee ja perhepäivähoitajille on järjes tet ty kaksi koulutusiltaa alkutalvesta. Koivulinnan päiväkodin kaksi esiopetusryhmää siirrettiin Korven koulul le Tiivis yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kanssa on ra ken tunut pala palalta. Kuluvan kevättalven aikana on kartoitettu tuen tar-

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta peet sellaisilla lapsilla, joiden taidot ja valmiudet itsenäiseen kou lunkäyn tiin eivät vielä on kehittyneet. Asiakaslähtöisyyttä ja kuntien välistä yhteistyötä on edistetty os tamal la ja myymällä päivähoitopalveluja kuntarajat ylittävästi. Jämsän var hais kas va tus myy sekä Orivedelle, Kuhmoisille että Jyväskylälle, kul le kin kaksi paikkaa ja Äänekoskelle yhden paikan, yhteensä 7 paik kaa. Vastaavasti Jämsä ostaa Mänttä-Vilppulalta kaksi päi vä hoi to paikkaa, perusteena on vanhempien työssä-käyntisuunta, joka on Keuruu. Vuoropäiväkodin-päiväkodin valmistuminen etenee suunnitellussa ai ka tau lus sa. Henkilöstön rekrytointi on aikataulussaan ja henkilöstön si joi tus paikat seuraavalle toimintakaudelle on päätetty. Henkilöstölle jär jes tetään täsmäkoulutuksia, joilla haetaan voimavaroja tulevaan or ga nisaa tiomuu tokseen, stressinhallintaan, tiimitoimintaan ja yleiseen muu tos pro ses siin. Tavoitteena on laajentaa henkilöstön vuo ro vai kutuk seen liittyviä näkökulmia ja rakentaa luottamuksellisuuden il mapii ri työyhteisöihin ja saada henkilöstö mukaan positiiviseen pro sessiin. Tulosalueen kaikki esimiehet ovat osallistuneet EKJ-koulutukseen suun ni tel man mukaisesti. Osaamista vuorohoitoon - hankkeen ensim mäi nen koulutuspäivä on toukokuussa. Esiopetussuunnitelman etenee perusopetuksen opetussuunnitelman kans sa. Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajien koulutuspäivä on Lisämäärärahaesitys on käsitelty erikseen. Perusopetus Perusopetuksen osalta toteuma on suunnitellun mukainen. Hen kilös tö me not ovat toteutuneet ennakoidusti. Tarvikehankinnoissa toteu ma on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta melko vaa ti ma ton, mutta tilanne muuttuu, kun oppikirja ja kou lu tar vi ke hankin nat tehdään loppukevään ja alkukesän aikana, joten tässä to teumas sa määrärahojen riittävyyttä ei vielä pysty näkemään. Palvelujen os tot ovat toteutuneet ennakoidusti. Jämsän keskusta-alueen koulujen (Vitikkalan koulu ja Jokivarren kou lu) yhdistäminen alkaen on edennyt suunnitelmien mukai ses ti. Koulun henkilökunta, oppilaat sekä huoltajat ovat päässeet vai kut ta maan uuden koulun toimintakulttuurin rakentamiseen. Opetus suun ni tel maa 2016 on laadittu seutukunnallisena yhteistyönä

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Kuh mois ten kunnan kanssa. Jämsän ja Kuhmoisten pe rus ope tuksen opettajille on pidetty yhteinen Veso koulutuspäivä ope tus suunni tel maan liittyen Kankarisveden koulun toiminnot on maa liskuus sa 2015 siirretty väistötiloihin Jämsän Auvilaan. Suun nitte lu väistötiloista luopumisesta ja paluusta takaisin Jämsänkosken taa ja maan on vielä kesken. Suunnittelutyötä JOPO luokan pe rus tami sek si on tehty alkuvuodesta Joustavan perusopetuksen luokan toiminnat on mahdollista aloittaa aikaisintaan lukuvuoden alusta. Valmistelutyö on vielä kesken. Lisämäärärahaesitys on käsitelty erikseen. Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen toteuma on suunnitellut mukainen. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä, mikäli yllätyksiä ei tule loppuvuonna, mää rä raha tulee riittämään. Ajalla lukioiden opetus on keskittynyt Jäm sän lukion tiloihin ja tämä tuo säästöä vuokrakuluihin, puh taa napi toon, henkilöstökuluihin ja hiukan myös ateriapalveluihin. Sääs töt on jo otettu huomioon jo talousarviota laadittaessa. Jämsänkosken lukion väistö maaliskuussa ja tulevana syksynä lisää hiu kan vuokrakuluja ja puhtauspalvelukuluja, koska Auvilan vuokra on korkeampi kuin Kankarisveden tilojen vuokra. Kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistui Jämsän lukiossa 85 ja Jämsän kos ken lukiossa 23 kokelasta. Luvuissa on mukana kevään abitu rien tit, kaksoistutkinnon suorittajat, korottajat ja tutkinnon täy den täjät. Kokeet toimeenpantiin pääasiassa Jämsän lukion tiloissa. Ensim mäi set sähköiset kurssikokeet on tehty maantieteessä. Lukion tilapäätökset tehtiin maaliskuussa. Tammikuussa opettajien ve so-päi vä pidettiin Jokivarren koululla, aiheena tilojen suunnittelu. Ka lus ta mis työ ryh mä on kokoontunut kaksi kertaa ja vieraillut Iskun teh taal la Lahdessa. Muutostöitä suunnitteleva työryhmä keskeytti hel mi-maa lis kuun ajaksi toimintansa Jokivarren tilarat-kaisun sel vitys ten vuoksi ja jatkaa toimintaansa huhtikuussa. Sisäilmaongelmien vuoksi osa lukion opetuksesta on siirretty Paunun koululle. Lisämäärärahaesitys on käsitelty erikseen. Elämänlaatupalvelut Opistot Opistojen alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti sekä talouden että toi min nan kannalta. Vuonna 2014 toteutetut henkilöstösäästöt sekä muu tok set opistojen toimistopalveluissa näkyvät kuluvan vuoden talou des sa arvioidusti.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Opistojen tila-asioihin tuovat haastetta loppuvuoden osalta Kan ka risve den koulun tilanne sekä Jokivarren koulun remontti. Väis tö ti la ratkai sut saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia, etenkin jos korvaavia tilo ja ei löydy kaupungin tiloista. Musiikkiopiston opetustiloissa on tehty työterveyshuollon suosituksesta desibelimittaukset ja nämä ovat ai heut ta neet meluntorjuntaohjelman mukaisia toimenpiteitä, esi merkik si mattojen ja akustiikkalevyjen hankkimista. Näistä saattaa olla myös lisäkustannuksia loppuvuodeksi. Opiskelijoita on riittänyt hyvin molemmissa opistoissa. Työ väen opiston kurssit ovat toteutuneet suunnitellusti. Musiikkiopiston ensi lu kuvuo den opintoihin on haku huhtikuun loppuun mennessä ja hakijoita on tulossa hyvä määrä. Kirjasto Toiminnassa ja taloudessa kirjastojen alkuvuosi on sujunut suun nitel man mukaan. Mm. aineistokustannukset ovat kertyneet jonkin ver ran etupainotteisesti, mutta tilanne tasaantuu seuraavilla jak soilla. Pääkirjaston tilaselvityksen kustannuksia ei ole budjetoitu ko konai suu des saan, joten ne huomioidaan lisätalousarvioesityksessä. Pää kir jas ton tilapäisjärjestelyt ja pysyväisratkaisu ovat olleet val miste lus sa, samoin lähikirjastoja koskevien yhteistoimintasopimusten ar vioin ti. Kulttuuri Tässä vaiheessa menot ja tulot näyttävät kertyvän arvioidusti. Kulttuu ri pal ve lu ja on järjestetty vuoden 2014 päätöksien linjausten mukai ses ti. Vinnin tilalla käynnistyy irtaimiston inventointi, tulevan toimin nan suunnittelu ja rakennusten kunnostus. Pälämäen ko ti seu tumu seol le saatiin Museovirastolta euron korjausavustus pä rekat to jen uusimiseen ja työt käynnistyivät Työt tekee työllis tä mi seen perustetun paikallinen Päre projekti. Nuoriso Nuorisopalveluissa alkuvuoden toteuman perusteella tulot ja menot ovat kertyneet suunnitellusti ja määrära-havaraukset arvioidaan riittä vik si loppuvuodenkin osalta. Nuorisopalvelujen esimies- ja hal lin toteh tä viä jaettiin alkaen sivistystoimen palveluasiantuntijan ja vapaa-aikapalvelupäällikön kesken. Nuorisojärjestöjen, yrityksien ja oppilaitoksien kanssa tehtävää yhteis työ tä on jatkettu mm. koululaisten ke-sätyöllistämisessä. Jämsän Soroptimistit ovat myöntäneet avustusta tyttötoiminnan järjes tä mi seen. Nuorten kiertävän neuvonta- ja tiedotushankkeen Nuor ten TietoTaskun työ on jatkunut. Hanke on saanut eu-

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta ron lisärahoituksen, jonka turvin hanketta voidaan jatkaa vuoden 2015 loppuun saakka. Koululaisten hiihtolomaviikolla pidettiin kaksi nuo ri so ti laa avoimina ja järjestettiin toiminta- ja temppuilupisteitä Vitik ka lan koulun liikuntasaliin kolmena päivänä. Aloitettiin lasten ja nuor ten kesäleirien suunnittelu. Seikkailuleirin toteuttamiseen osallis tu vat myös liikunnanohjaajat. Aloitettiin Vitikkalan koululla näy telmän ohjaaminen oppilasvaihtoon lähtevien oppilaiden esitettäväksi. Tulosalueen lisämäärärahaesitys on käsitelty erikseen. Taloussihteeri Anita Lahtinen selvitti asiaa kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman maaliskuun lopun ti lan tees ta Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Maria Vanhatalo poistui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä. Anita Lahtinen poistui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Perusopetuksen apulaisrehtorin viran perustaminen alkaen 2277/ /2015 Sivla Valmistelu opetusjohtaja ja sivistystoimenjohtaja puh Jämsän kaupunginvaltuusto on / 67 päättänyt lakkauttaa Jo ki var ren koulun alkaen. Jokivarren koulun 1-5 vuo si luokkien oppilaat siirtyvät Vitikkalan kouluun. Lukuvuoden ajan 6. vuosiluokat opiskelevat Kaipolan ja Mäntykallion kouluissa. Lu ku vuo des ta alkaen Vitikkalan koulussa opiskelevat 1-5 vuo si luo kat ja Paunun koulussa vuosiluokat 6-9. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2015 on todettu koulurakenteen tiivistäminen ja aluerehtorimallin laa jenta mi nen koskemaan keskustan alueita (ydinkeskusta ja Jäm sän kosken taajama). Lukuvuoden alusta aluerehtorimallia on jo laa jen net tu, kun pienimpien koulujen koulunjohtajatehtävästä luo vuttiin ja johtaminen määrättiin perusopetuksen virkarehtoreille (Län kipoh jan koulu Kuoreveden rehtorille, Juokslahden ja Kaipolan koulut Jo ki var ren koulun rehtorille). Vitikkalan koulun johtamisjärjestelmä alkaen Lukuvuonna Vitikkalan koulussa on yhteensä 323 op pilas ta ja lisäksi kouluun on keskitetty vaativan erityisopetuksen luokkia. Jokivarren koulussa on yhteensä 220 oppilasta. Lukuvuonna yhdistyneiden koulujen oppilaita on 469, joista 83 op pilas ta tilapäisjärjestelyjen vuoksi muissa kouluissa (Mäntykalliolla 41 ja Kaipolassa 42). Lisäksi erityistä tukea tarvitsevia oppilaita on luokka muo toi ses sa opetuksessa Henkilökuntaa on yhteensä noin 27 (joista 4 väistössä) ja ohjaajia oppilaiden avustamisen tarpei den mukaan. Vitikkalan koulun tulevasta johtamisjärjestelmästä päätettäessä on huo mioi ta va myös Juokslahden koulun (oppilaita 59) ja Kaipolan kou lun (oppilaita 133) johtaminen. Tulevan lukuvuoden alusta näiden koulujen johtaminen ei voi kuu lua lakkautuvan koulun reh to ril le, vaan johtaminen si säl ly te tään yhdistyneiden koulujen rehto rin virkaan. Rehtori tulee johtamaan siis kokonaisuutta, jossa oppilaita on yhteen sä 711 ja henkilöstöä noin 75 (opettajia 47, kou lun käyn nin ohjaa jia 28). Ovtes:n mukaisia palkkaperusteryhmiä kouluun tulee luku vuon na yhteensä 47, kun esimerkiksi Paunun kou lussa niitä on 14. Palkkaperusteryhmä ilmaisee siis koulun koon. Perusopetuslain 37 mukaan jokaisella koululla, jossa järjestetään täs sä laissa tarkoitettua opetusta, tulee olla toiminnasta vastaava

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta reh to ri. Opetuksen järjestäjän ratkaisut määrittelevät sen, miten koulu jen johtamisrakenne kunnassa toteutetaan. Mitään sää dös pe rustaa paikallisesti tehtäville koulujen johtamisjärjestelmiin liittyville ratkai suil le ei ole. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työ eh to so pimus (OVTES) ohjaa ratkaisuja jossain määrin. Kouluissa on yleensä reh to ri ja vararehtori sekä koulun koon kasvaessa yksi tai useampia apu lais reh to rei ta. Johdettavana oleva koulukokonaisuus on sekä oppilasmäärältään et tä henkilöstömäärältää suuri ja vastuut laajat. Koulujen toimintoja yh dis tet täes sä ja uutta toimintakulttuuria luotaessa tulee Vitikkalan kou lun johtamisjärjestelmä suunnitella siten, että sekä muutosten et tä koulun arjen laadukas ja tuloksellinen johtaminen on mah dollis ta. Tämä edellyttää koulun toiminnoista vastaavan hallinnollisen reh to rin lisäksi apulaisrehtorin viran perustamista. On huomattava, että apulaisrehtorin virka on eri asia kuin tällä hetkel lä käytössä oleva apulaisrehtorin tehtävä. Näitä apulaisrehtorin teh tä viä on Jämsässä useilla kouluilla. Apulaisrehtoriviranhaltijalla on sama työaika kuin rehtoreillakin. Virka teh tä viin voidaan sisällyttää esimiestehtäviä ja julkisen vallan käyttöä. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työ eh to so pi mus (OV- TES) määrittelee apulaisrehtorin tehtäväkohtaisen palkan ja ope tustun ti mää rän. Apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään asteikosta, joka on 7 % alempi kuin ao. koulun rehtorin hinnoittelutunnuksen palkka-as teik ko (OVTES osio B 5 ). Vitikkalan koulun apulaisrehtorin teh tä vä koh tai nen palkka määräytyy hinnoittelutunnuksen mukaisesta alarajasta. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan (OV TES osio B, mom.) apulaisrehtorin opetustuntimäärä on vä hin tään ao. koulun rehtorin opetustuntimääräasteikon yläraja. Ope tus tun ti mää rää vahvistettaessa otetaan huomioon koulun koko ja muut paikalliset olosuhteet. Vitikkalan koulun rehtorin ope tus tun timää rä as tei kon yläraja uudessa johtamisjärjestelmässä on enintään 2 tuntia viikossa. OVTES:n mukaan apulaisrehtorin ope tus tun ti määrä tulisi siis olla vähintään 2 tuntia viikossa. Enimmäistuntimäärää ei vir ka- ja työehtosopimuksessa ole määrätty, vaan se tulee pai kal lises ti ratkaista. Apulaisrehtorin opetusvelvollisuuden välykseksi on har kit tu 2-8 vvh. Opetusvelvollisuuden huojennukset määrittää Ovtes. Järjestely on kustannusneutraali. Rehtoreiden lukuvuosittaisista opetusvelvollisuuksista päättäminen kuu luu Jämsän sivistyslautakunnan johtosäännön 4 mukaan opetus joh ta jan toimivaltaan.

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Kaupungin hallintosäännön 37 mukaan kaupunginhallitus pe rustaa virat. Palkkatoimikunta puolestaan päättää työaika- ja palkka-asiois ta. Yhdistyneiden koulujen johtamisjärjestelyillä on vaikutuksensa eräisiin lukuvuosittain määriteltävissä oleviin tva-perusteisiin tehtäviin. Nä mä kuuluvat opetusjohtajan toimivaltaan. Ydinkeskustan koulujen johtamiseen tulee kaikissa tapauksissa muu tok sia , kun tilapäisjärjestelyt kuudensien vuosiluokkien osal ta purkautuvat. Lisäksi yhtenäiskoulun selvittäminen antaa asiaa omat linjauksensa. Nykyisille Vitikkalan ja Jokivarren koulujen rehtoreille on selvitetty asiaa Kuuleminen toteutetaaan apulaisrehtoriviran perus ta mi sen jälkeen. Kysymyksessä on viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (laki kunnallisesta viranhaltijasta 24). Henkilöstöjohtajan sijaisena toimiva palvelusuhdepäällikkö on lau sunut seuraavaa: Apulaisrehtorin viran perustaminen on johdonmukaista tilanteessa, jos sa kaksi isoa kouluyksikköä yhdistyy ja rehtorin vastuulle siirtyy myös kahden etäämmällä sijaitsevan pienemmän yksikön joh ta minen. Virka ei aiheuta lisäkustannuksia. Täyttölupa on perusteltua myön tää. Opetusjohtaja Sami Lahti selvitti asiaa kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle perusopetuksen apu lais reh to rin viran (vakanssinro , vakanssin sijoituspaikka Vi tik ka lan koulu) perustamista alkaen. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää täyt tö lu van apulaisrehtorin viralle. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Täyttöluvat / virkojen vakinainen ja määräaikainen täyttäminen (perusopetus ja lukiokoulutus) 2048/ /2015 Sivla Valmistelu opetusjohtaja puh , lukiokoulutuksen rehtori puh , sivistystoimenjohtaja puh Opetustoimessa virkojen täytöissä tulee tarkastella ope tus vel vol lisuu den täyttyminen. Opetusvelvollisuudet vaihtelevat eri op pi ai neissa ja myös sen mukaan, onko kysymyksessä luokanopettaja vai lehto ri. Luokanopettajan opetusvelvollisuus on 24 vvh, eri tyis luo kanopet ta jan 22 vvh, erityisopettajan 24 vvh Perusopetuksessa leh to reiden opetusvelvollisuus vaihtelee 18 vvh-24 vvh välillä ja lukiossa 16 vvh-23 vvh välillä. Tuntiopettajat ovat virkasuhteen luonteisessa palvelussuhteessa, mut ta vakanssit eivät ole virkoja. Jämsän kaupungissa tun ti opet tajuu det täytetään tuntiopettajuuksina, eikä määritellä päätoimisiksi (16 vvh). Tuntiopettajuudet antavat tarpeellisen jouston virka- ja vakans si ra ken tee seen. Tuntien vähetessä virkasuhteisten ope tus velvol li suuk sien täyttyminen huolehditaan ensisijaisesti. Tästä seuraa, et tä tuntiopettajien tuntimäärät voivat tarvittaessa laskea mer kit täväs ti kin. Osaavan ja sitoutuneen henkilöstön saatavuuden nä kö kulmas ta tavoiteltavaa kuitenkin olisi, etteivät tuntimäärät heittelisi lu kuvuo sit tain. Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on ilmennyt tarvetta vir kojen vakinaiselle sekä määräaikaiselle täytölle. Avoimet virat ovat muo dos tu neet irtisanoutumisten sekä mm. Jokivarren ja Vitikkalan kou lu jen väistöratkaisuista johtuen. Sivistystoimialalla täyttöluvissa on edellytetty etukäteen sel vi tet täväk si erilaiset yhteistyömahdollisuudet ja mm. tuntien riittävyys yli op pi lai tos ra jo jen (esityslistan liite). Mikäli tulevaisuudessa ilmenee tarvetta vähentää pe rus ope tus ryhmiä/ oppitunteja/kursseja taloudellisin tai tuotannollisin perustein, me net te ly ta poi na tulevat kysymykseen osa-aikaistamiset ja pal velus suh tei den päättämiset. Seuraaville opettajaviroille esitetään vakinaista täyttölupaa al kaen: Perusopetus - luokanopettaja (vakanssinro , Juokslahden koulu). Viranhaltija on irtisanoutunut alkaen. Perusopetuksessa tapah tu vis ta rakenteellisista uudistuksista huolimatta tarvitaan täyt tö lupa vakinaiselle luokanopettajan viralle. Muutoin koulu muuttuu

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta opet ta jai sek si ja yhdysluokissa on 30 oppilasta. Lukiokoulutus - tuntiopettaja (vakanssinro , Jämsänkosken lukio). Opetettavat aineet fysiikka ja matematiikka, tunnit eivät mahdu muille opettajille ( lakkautettu jo 1 opettajan virka ko.oppiaineissa). Nykyinen vakanssinhaltijan on valittu Jämsän kaupun gin lehtorivirkaan (lukiokoulutuksen rehtori ). Seuraaville opettajaviroille esitetään määräaikaista täyttölupaa ajal le : Perusopetus: Jokivarsi- Vitikkalan yhdistämisen tilapäinen järjestely 6. vuosiluokkien osalta Mäntykallion koululle lisää tilapäisesti vuo si viik ko tun timää rää. Tunteja kertyy arvion mukaan 56, jotka jakautuvat leh toraat tiin (20 vvh) ja 36 vvh jää hoidettavaksi muutoin. Leh to raat ti on hoidettu määräaikaisesti tuntiopettajuutena lv (sivla ). Tämän lisäksi tarvitaan mää rä aikai nen tuntiopettajuus. Palvelussuhdepäällikön mukaan yhden lu kuvuo den ajaksi ei ole perusteltua perustaa vakanssia. - lehtori, vakanssinumero ; täytetään määräaikaisena tun tipet ta juu tee na - tuntiopettajuus ilman vakanssia; täytetään määräaikaisena Määräaikaisuuksien perusteena on tuntimäärän lisääntyminen yhden lu ku vuo den ajaksi Vitkkalan koulun väistöratkaisuista johtuen. Lukiokoulutus - tuntiopettaja, vakanssinumero Opetettavina aineina englan ti ja venäjä, sijoituspaikkana Jämsän lukio. Määräaikaisuuden perus tee na lukioiden yhdistyminen. Lähilukuvuosien näkymät Jokivarren ja Vitikkalan yhdistymisellä on vaikutuksensa lv virkojen ja tehtävien hoitoon. Edelleen laajempi ydin keskus tan rakenneratkaisun selvittäminen ja Jämsänkosken taajaman ra ken ne rat kai sun selvittäminen sekä lukioiden yhdistyminen tulevat vai kut ta maan virka- ja tehtävärakenteeseen. Hallintosäännön 37 mukaan kaikki virat ja toimet ovat kaupungin yh tei siä, joiden toimipaikka voi muuttua tarpeen mukaan Henkilöstöjohtajan sijaisen palvelusuhdepäällikön lausunto : Täyttöluvat voidaan myöntää.

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot