Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona klo sivistystoimen hallintopalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa"

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Aika klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen Kari jäsen Puhakka Mimmi jäsen Similä Matti jäsen Suominen Pirkkoliisa jäsen poistui klo Valkeajärvi Leena jäsen Kilpeläinen Leena esittelijä Uosukainen Riitta pöytäkirjanpitäjä Putkonen Aira khall-edustaja Rintapää Jenni Nuor Jämpsä-edustaja saapui klo Seppä Kari varajäsen Muut läsnäolleet Lahtinen Anita taloussihteeri poistui klo Lahti Sami opetusjohtaja poistui klo Maahi Mika kunnossapitomestari poistui klo Vanhatalo Maria opiskelija poistui klo Poissa Kangas Riitta jäsen Ruoko Jonimatti jäsen Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Allekirjoitukset Todettiin. Pekka Kataja puheenjohtaja Riitta Uosukainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsässa Kari Leppänen Erkki Mäntylä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona klo sivistystoimen hallintopalveluissa pöytäkirjanpitäjä Riitta Uosukainen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Käsitellyt asiat Sivu 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 3 63 Sivistystoimen vuoden 2015 lisätalousarvio 4 64 Sitoutuminen KuntaPro Oy:n yhteishankintaan / Päiväkotien leikki- ja liikuntavälineet ja muut välineet 8 65 Talouden toteutuminen tammi-maaliskuu Perusopetuksen apulaisrehtorin viran perustaminen alkaen 67 Täyttöluvat / virkojen vakinainen ja määräaikainen täyttäminen (perusopetus ja lukiokoulutus) 68 Perusopetuksen kielivalinnat / A2-kielen opetuksen järjestäminen 69 Jämsän kaupungin osallistuminen koulujen kerhotoiminnan kehittämishankkeeseen vuosina Perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetun erityisavustuksen kohdentaminen lukuvuonna Mäntykallion koulun (ml.koskenpään koulu) osallistuminen Erasmus-koulutusohjelman hankkeeseen vuosina Länkipohjan kirjaston vapaaehtoistyö/toiminnan arviointi ja sopimuksen päivitys 73 Kuoreveden kirjaston vapaaehtoistyö/toiminnnan arviointi ja jatkosopimus Aamu-ja iltapäivätoiminnan laajuus lukuvuonna Nuor Jämpsä - nuorisoasiain neuvottelukunnan kokoonpanon muutos/jämsän lukion edustajan nimeäminen Vinnin tilan toimenpiteet 2015 ja jatkosuunnitelmat Virkavapaan myöntäminen / lehtori Anna Veijola Uuden vuoropäiväkodin-päiväpäiväkodin nimikilpailun julkistaminen, aikataulu ja kilpailusäännöt Viranhaltijoiden päätökset Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 47 Muutoksenhakuohjeet

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Sivla Ehdotus: Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelemiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla: Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin seuraavasti: 63 Sivistystoimen vuoden 2015 lisätalousarvio 64 Sitoutuminen KuntaPro Oy:n yhteishankintaan / Päiväkotien leikki- ja liikuntavälineet ja muut välineet 65 Talouden toteutuminen tammi-maaliskuu Perusopetuksen apulaisrehtorin viran perustaminen alkaen 67 Täyttöluvat / virkojen vakinainen ja määräaikainen täyttäminen (perusopetus ja lukiokoulutus) 68 Perusopetuksen kielivalinnat / A2-kielen opetuksen järjestäminen 69 Jämsän kaupungin osallistuminen koulujen kerhotoiminnan kehittämishankkeeseen vuosina Perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetun erityisavustuksen kohdentaminen lukuvuonna Mäntykallion koulun (ml.koskenpään koulu) osallistuminen Erasmus-koulutusohjelman hankkeeseen vuosina Lisälistalta käsiteltiin seuraavat asiat: 76 Vinnin tilan toimenpiteet 2015 ja jatkosuunnitelmat 77 Virkavapaan myöntäminen / lehtori Anna Veijola 78 Uuden vuoropäiväkodin-päiväpäiväkodin nimikilpailun julkistaminen, aikataulu ja kilpailusäännöt Puheenjohtajan ilmoituksen mukaisesti nuoriso-ja vapaa-aikaohjaajaopintoihinsa liittyen Maria Vanhatalo on läsnä kokouksessa.

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sivistystoimen vuoden 2015 lisätalousarvio 1635/ /2014 Sivla Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja , taloussihteeri Kaupungin toimialoilta on pyydetty määrärahamuutosesitykset tu losalueit tain vuodelle Lisätalousarviosta on laadittu ex cel-tau lukko, joka on esityslistan liitteenä. Varhaiskasvatus Päivähoitosovellus Vesselin liittymärajapinnat Päivähoitosovellus Vesseliin on tarpeen toteuttaa liittymärajapinnat HRM, WebTallennus ja Titania järjestelmien kanssa. Liittymien avulla saadaan välitettyä työvuorosuunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot Vesseliin, mm. vuosilomat, koulutusvapaat sekä Titanian työ vuoro tie dot. Liittymien avulla vältytään manuaalityöltä, joka tällä hetkellä työl lis tää päivähoidon esimiehiä. Liittymien kustannusarvio noin Sovelluksen hankinta on jäänyt epähuomiossa pois ta lous arvion laadinnan yhteydessä. Palomäen päiväkodin remonttikustannukset vuokrasopimuksen mukai ses ti euroa / 5 vuotta. Vuoden 2015 osuus re mont ti kustan nuk sis ta on , koska kustannuksia ryhdytään perimään vas ta remontin valmistumisen jälkeen elokuun alusta lukien. Pääomal le laskettava korko lisätään alenevalle pääomalle. Li sä mää rä rahan tarve vuodelle 2015 on noin euroa. Määrärahatarve ei eh ti nyt 2015 talousarvion laadinnassa mukaan. Lisätalousarvion tarve varhaiskasvatuksessa on yhteensä eu roa. Perusopetus Perusopetuksen yhteiset erät Elokuussa 2014 ( ) voimaan astuneen oppilas- ja opis ke li jahuol to lain myötä koulukuraattorit tarvitsevat ohjelman mm. asia kaskäyn tien kirjaamista varten. Tarvittavan Effica ohjelman kus tan nukset ovat noin euroa. Hankinta on jäänyt epähuomiossa pois ta lous ar vion laadinnan yhteydessä. Mäntykallion koulu ja Vitikkalan koulu Lisämäärärahaa tarvitaan Jokivarren koulun ja Vitikkalan koulun yhdis ty mi ses tä johtuviin koulujen muuttokustannuksiin sekä Vitikkalan

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta kou lun luokkatilojen ICT -varustetason yhdenmukaistamiseen. Mänty kal lion koulun tiloihin siirtyy Vitikkalan koulusta kaksi 6. vuo si luokan perusopetusryhmää väistöön lukuvuoden ajaksi. Myös Mäntykallion koulun ICT -varustelutaso tulee yhdenmukaistaa väis tö ti loi na toimivissa luokissa koulun muiden luokkien tasolle. Lisä mää rä ra ha tar ve on yhteensä noin euroa. Tietotekniset han kin nat tulee suunnitella yhdessä tietohallinnon sekä rehtori Markku Juholan kanssa. Vitikkala -salin ICT -laitteiston kuntoon laittaminen ja ää nen tois to järjes tel män kunnostaminen edellyttää tietohallinnon kanssa laadittua kus tan nus ar vio ta. Koska kustannusarviota ei vielä tässä vaiheessa ole laadittuna, jätetään lisätalousarvio tältä osin käsittelemättä. Kankarisveden koulu Kankarisveden koulu toimii väistötiloissa Jämsän Auvilassa. Kou lukul je tus tar peet ovat väistöstä johtuen lisääntyneet ja tämän vuoksi kul je tuk sis ta johtuvien kustannusten on arvioitu lisääntyvän noin eurolla. Mäntykallion koulun sisäilmatutkimustulosten aiheuttamat kor jaus toimen pi teet / sisäiset vuokrat. Mäntykallion sisäilmaa on tutkittu alkuvuoden aikana (Sirate Oy). Tutkimustulokset tiivistetysti: o Rakennemateriaaleista otetuissa näytteissä havaittiin viitteitä kosteus vau riois ta. Rakennuksen ylä- ja välipohjarakenteissa sekä ul kosei nien eristetiloissa on mikrobikasvustoa, josta voi aiheutua haittaa si sä il maan. o Koululta otettiin näytteitä rakenteiden lisäksi myös sisäilmasta. Näis sä näytteissä porraskäytävän ja tilojen 316 sekä 319 osalta havait tiin poikkeavaa mikrobikasvustoa. Porraskäytävän näytteeseen voi vaikuttaa viereinen kasvihuone / talvipuutarha, koska mullassa on luontaisesti mikrobeja. o Tutkimusraportissa kerrotaan, että yläpohjasta, ulkoseinistä ja väli poh jan eristetiloista on ilmayhteys sisätiloihin. Erityisesti yläpohjan il mas toin ti ka na vien ja viemärintuuletusputkien läpiviennit eivät olleet tii vii tä, mikä mahdollistaa epäpuhtauksien siirtymisen rakenteista sisä il maan. o Kiinteistön vauriot johtuvat pääosin satunnaisista vesikaton vuodois ta ja rakenteiden ikääntymisestä. Ilmanvaihdon todettiin olevan pää osin riittävä, mutta tarkemmassa seurannassa on paljastunut alipai ne piik ke jä yöaikaan. Alipainepiikit edesauttavat epäpuhtauksien siir ty mis tä sisäilmaan. Toimenpiteet; korjaussuunnitelman tekeminen. Muina toimenpiteinä mm. ilmanvaihtoa pidetään päällä 24/7; 3. kerroksen ovien auki pitä mi nen ilta- ja yöaikaan sekä viikonlopuisin paine-erojen ta saa mi-

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta sek si, kasvihuoneen oven pitäminen kiinni. Tilaan järjestetään muilla kei noin lisälämmitys/tuuletus. Tilapalveluista saadun tiedon mukaan korjaussuunnitelmat val mis tuvat toukokuun aikana. Tällöin myös kustannusarviota voidaan tarken taa. Ongelmat rajoittuvat 3. kerrokseen rajatulle alueelle. Tällä het kel lä arvioidaan,että ullakolla oleva palopermanto avataan yläpoh jas ta käsin ja siinä oleva tarpeeton aines poistetaan ja lä pi menot tiivistetään sekä tiivistetään muutoinkin sisävaippaa. Paunu koulu Sisäilmatyöryhmän suosituksen mukainen siivousmitoituksen nosto e/sisäinen palvelu. Lukiokoulutus Jokivarren koulun vuokra kahden kuukauden osalta / si säiset vuokrat. Elämänlaatupalvelut Kirjasto Kirjastorakennuksen jatkokäytön mahdollistaminen, kor jaus toi men pitei siin, kirjastotilaselvityksen teettäminen sekä kirjastorakennuksen jatkokäytön yhteydessä teetetään si sä il ma tut kimuk set 2 kertaa v yhteensä Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden korvaus uimahallin lipunmyynti- ja kas sa pal ve lujen järjestämisestä sekä kirjaston osuus uimahallin asia kas pal ve lusta Jämsän Aterialle. Loppuvuoden 2014 viimeisen neljänneksen lasku tus siirtyi kuluvalle vuodelle Jokivarren liikuntasalin siivous syksyn osalta / sisäiset vuok rat. Jokivarren liikuntasalin vuokra tilapalveluiden ilmoituksen mukaan syk syn osalta / sisäiset vuokrat. Sivistystoimen lisätalousarvioesitys yhteensä euroa. Kunnossapitomestari Mika Maahi selvitti kokouksessa Mäntykallion koulun sisäilmatutkimuksen tuloksia. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta hyväksyy lisätalousarvioesityksen ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sen hyväksymistä.

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Jenni Rintapää saapui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä. Mika Maahi poistui klo eikä ollut läsnä päätöstä tehtäessä. Liitteet 1 Sivistystoimen lisätalousarvio 2015

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Sitoutuminen KuntaPro Oy:n yhteishankintaan / Päiväkotien leikki- ja liikuntavälineet ja muut välineet 2241/ /2015 Sivla Valmistelija: talous- ja suunnittelupäällikkö Erkki Kainulainen, puh Jämsän vuoropäiväkodin-päiväpäiväkodin rakentaminen on käynnissä ja päiväkoti otetaan käyttöön lokakuussa Irtaimistohankinta kuuluu lähinnä sivistystoimialalle. Hankintaa valmis te le maan on sivistystoimienjohtaja perustanut työryhmän, joka aloit ti toimintansa ja se toimii aina siihen saakka, kun ir taimis to han kin nat on päätetty ja irtaimisto vastaanotettu. Vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on kaupunginvaltuusto vah vis ta nut vuoropäiväkodin kalustohankinnoiksi euroa. Sivis tys lau ta kun ta on ( 162) päättänyt määrärahan tarkem mas ta jakamisesta eri kalustoryhmille ml. leikki- ja lii kun ta vä lineet. Edelleen sivistyslautakunta on ( 4) päättänyt ir taimis to han kin to jen hankintakriteerit. Ulko- ja sisäleikkivälineet, liikuntavälineet, soittimet ja muut välineet uu teen vuoropäiväkotiin on ollut tarkoitus kilpailuttaa loppukevään 2015 aikana. Jämsän kaupunki on liittynyt kaupunginhallituksen ( 135) te ke mäl lä päätöksellä KuntaPro Oy:n jäsenomistajaksi (C-sarjan osak keet 50 kpl). KuntaPro tuottaa kunta-alan tukipalveluita ja myös han kin ta- ja kilpailutuspalveluja omistajilleen. Omistajajäsen kuten Jäm sän kaupunki voi osallistua KuntaPron yh teis han kin toi hin ha luamien sa tuo te ryh mien osalta. KuntaPro on kilpailuttanut aiemmin erikseen päiväkotien leikki-, liikun ta- ja mui den välineiden sopimustoimittajat, jotka ovat seuraavat toi mit ta jat: Lekolar/Printel Oy ja Tevella Oy (tuoteryhmä 9.5.). So pimuk sien voimassaoloaikaa on jatkettu nyt saakka. Kunta Pron jäsenet (tilaajat) pää se vät hyödyntämään em. pui te han kin taso pi mus ta. Tilaajilla on sopimusaikana oikeus päättää tapauskohtaisesti siitä, mil tä puitesopimustuottajalta ne tuotteensa hankkivat. Tilaajilla on kui ten kin oikeus pyytää tarjous (ns. mi ni kil pai lu tus) kaikilta pui te so pimus toi mit ta jil ta ns. perustamistilauksissa (esim. leik ki-/lii kun ta vä li neiden hankkiminen uuteen tai laajennettuun päi vä ko tiin). Tällöin hinnan on oltava alempi kuin puitesopimuksessa oleva hin ta ja mi ni kilpai lu tus on mahdollista järjestää.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Yhteishankintasopimuksia voi hyödyntää, kun omistajajäsen tekee kir jal li sen sitoumuksen sopimukseen liittymisestä (sitoumuslomake). Sivistyslautakunta on päättänyt vuo ro päi vä ko din-päivä päi vä ko din irtaimistohankintojen hankintakriteerit (hinta 40 % ja laa tu 60 %). Kunta-Pron yhteishankintasopimuksen käyttäminen mah dol lis taa tarkoituksenmukaisemman menettelytavan leikki-ja liikun ta vä li nei den ja muiden välineiden hankinnassa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että Jämsän kaupunki sitoutuu Kun ta- Pron kilpailuttamaan päiväkotien leikki-, liikunta- ja muiden vä li neiden yhteishankintasopimukseen. Kaupunki pyytää uuden vuoropäiväkodin perustamistilaukseen liittyen tarjoukset (ns. minikilpailutus) kaikilta pui te so pi mus toi mit ta jil ta. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Talouden toteutuminen tammi-maaliskuu /02/2015 Sivla Valmistelijat: taloussihteeri , sivistystoimenjohtaja Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti (Khall ) lautakuntien tulee seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoit tei den sekä tunnuslukujen toteutumista neljännesvuosittain talous ar vio vuo den aikana. Vertailu suoritetaan talousarvion tu los alueen tavoitteisiin ja suoritteisiin nähden. Toteumavertailun lukuihin sisältyvät tulot ja menot maaliskuun lopun ti las tees sa. Tasaisen kertymän mukaan toteuma maaliskuun lo pussa tulisi olla n. 25 %. Toimintatuotot koko toimialan osalta ovat maaliskuu lopussa 25,9 %, toi min ta ku lut 20,8 ja toimintakate 20,4 %. Talouden raportoinnin tässä vaiheessa maaliskuulta puuttuu sisäisiä eriä sekä kou lu kul je tuksia. Kun eri tulosaluiden toteumaa on arvioitu, niin puuttuvat erät on las ken nal li ses ti otettu huomioon. Talouden toteumasta on laadittu tulosaluekohtainen yh teen ve to tauluk ko ja sanallinen selvitys, jossa on kunkin tulosaluejohtajan nä kemys maaliskuun lopun tilanteesta tulosalueellaan. Sanalliseen sel vityk seen tulosalueittain on lisätty arvio talousarvioon asetettujen tavoit tei den toteutumisesta alkuvuoden osalta. Talousarvioon ase tettu jen tunnuslukujen toteutumista on arvioitu mahdollisuuksien mukaan. Toiminta pääasiassa sivistystoimessa on lukukausitoimintakausi pe ri aat teel la tapahtuvaa toimintaa ja budjetin seuranta tapahtuu ka len te ri vuo den mukaan. Tämä asettaa oman haasteen tunnuslukujen seu raa mi sel le kesken kalenterivuoden. Suoriteperusteinen raportointi mahdollistaa eri suoritteiden käyt tökel poi suu den arvioinnin. Kaupunginhallitus on edellyttänyt suo ri te rapor toin nin käyttöä. Työprosessien sujuvuuden ja arvioinnin ta sa laatui suu den näkökulmasta olisi toivottavaa ja perusteltua, että me nette ly ta vat ja esimerkiksi laskentapohjat olisivat yhtenäiset koko kaupun gis sa. Vuoden 2014 aikana on otettu käyttöön uusi FBM-ra portoin tioh jel ma ja sen toivotaan tuovan apua suoritteiden ra por toin nissa ja talouden toteuman enustettavuudessa. Sivistystoimialalla ohjelman arvioidaan olevan käytössä vuoden 2015 aikana. Yhteenvetona koko toimialan talouden toteumasta voidaan todeta, et tä vuoden tässä vaiheessa näyttää talous toteutuvan suunnitellulla ta val la.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Hallinto Hallinnon talous on toteutunut lähes suunnitellun mukaisesti. Sivistystoimen hallinto on muuttanut helmikuun alussa Kel hän ka dulle entisiin verotoimiston tiloihin. Valmentava esimieskoulutus on lähtenyt käyntiin ja toimialan esi miehet ovat osallistuneet koulutukseen suunnitellun mukaisesti. Sivistystoimen hallinnon talous on ensimmäisen vuosineljänneksen osal ta toteutunut suunnitellusti. Al ku vuot ta on sävyttänyt Jämsänkosken lukion lakkauttaminen, Jokivarren kou lu kiin teis tön muutostöiden laajuus lukiokoulutusta varten, Kan ka ris ve den koulun väistöjärjestelyt Auvilan Kampukselle, pääkirjaston ti lo jen tilapäiset järjestelyt ja pysyväisratkaisun suunnittelu. Vuoropäiväkodin-päiväpäiväkodin varustaminen ja kalustaminen on eden nyt suunnitellusti; myös rekrytointi on toteutettu. Jokivarren ja Vi tik ka lan koulujen yhdistymisen käytännön toimia on valmisteltu. Pe rus ope tuksen opetussuunnitelman valmistelu etenee ja päätös tun ti jaos ta ja kieliohjelmasta on tehty. Lukiokoulutuksen val ta kun nalli set opetussuunnitelmaperusteet ovat valmistelussa. Toisen asteen jär jes tä mis lu pien hakeminen ei todennu. Klassisen musiikin linja perus tet tiin. Avustusmäärärahojen korottaminen on mahdollistanut joilta kin osin avustustason noston ja aikaisempaa aktiivisempi tie dotta mi nen on tuonut uusia toimijoita avustuksia hakemaan ts. toi min ta on näiltäkin osin tullut näkyväksi. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen osalta talouden toteuma on suunnitellun mu kainen. Päivähoitomaksukertymässä näkyvät vain tammi- ja helmikuu, maa lis kuun laskutus ei ole toteumaan ehtinyt kirjautua. Muille kun nille myytyjen palvelujen laskutus tapahtuu jälkikäteen, joten to teu masta puuttuu myös maaliskuun osuus. Henkilöstökulut ovat toteutuneet en na koi dus ti. Palvelujen ostoista Ateria Liikelaitoksen laskutus puhtaa na pi don ja ateriapalveluitten osalta puuttuu maaliskuulta. Si säi siä ATK-palveluita ei ole vielä veloitettu eikä työterveyshuollon me no ja ole kirjattu. Tarvikehankintoja on alkuvuodesta suoritettu hyvin vähän. Lasten kotihoidon tuki toteutuu arvioidusti. Palomäen päiväkodin kiinteistö on vuoden alussa siirtynyt yksityisen Tei vus kiin teis tö jen omistukseen. Päivähoitosovelluskokonaisuus etenee ja perhepäivähoitajille on järjes tet ty kaksi koulutusiltaa alkutalvesta. Koivulinnan päiväkodin kaksi esiopetusryhmää siirrettiin Korven koulul le Tiivis yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kanssa on ra ken tunut pala palalta. Kuluvan kevättalven aikana on kartoitettu tuen tar-

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta peet sellaisilla lapsilla, joiden taidot ja valmiudet itsenäiseen kou lunkäyn tiin eivät vielä on kehittyneet. Asiakaslähtöisyyttä ja kuntien välistä yhteistyötä on edistetty os tamal la ja myymällä päivähoitopalveluja kuntarajat ylittävästi. Jämsän var hais kas va tus myy sekä Orivedelle, Kuhmoisille että Jyväskylälle, kul le kin kaksi paikkaa ja Äänekoskelle yhden paikan, yhteensä 7 paik kaa. Vastaavasti Jämsä ostaa Mänttä-Vilppulalta kaksi päi vä hoi to paikkaa, perusteena on vanhempien työssä-käyntisuunta, joka on Keuruu. Vuoropäiväkodin-päiväkodin valmistuminen etenee suunnitellussa ai ka tau lus sa. Henkilöstön rekrytointi on aikataulussaan ja henkilöstön si joi tus paikat seuraavalle toimintakaudelle on päätetty. Henkilöstölle jär jes tetään täsmäkoulutuksia, joilla haetaan voimavaroja tulevaan or ga nisaa tiomuu tokseen, stressinhallintaan, tiimitoimintaan ja yleiseen muu tos pro ses siin. Tavoitteena on laajentaa henkilöstön vuo ro vai kutuk seen liittyviä näkökulmia ja rakentaa luottamuksellisuuden il mapii ri työyhteisöihin ja saada henkilöstö mukaan positiiviseen pro sessiin. Tulosalueen kaikki esimiehet ovat osallistuneet EKJ-koulutukseen suun ni tel man mukaisesti. Osaamista vuorohoitoon - hankkeen ensim mäi nen koulutuspäivä on toukokuussa. Esiopetussuunnitelman etenee perusopetuksen opetussuunnitelman kans sa. Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajien koulutuspäivä on Lisämäärärahaesitys on käsitelty erikseen. Perusopetus Perusopetuksen osalta toteuma on suunnitellun mukainen. Hen kilös tö me not ovat toteutuneet ennakoidusti. Tarvikehankinnoissa toteu ma on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osalta melko vaa ti ma ton, mutta tilanne muuttuu, kun oppikirja ja kou lu tar vi ke hankin nat tehdään loppukevään ja alkukesän aikana, joten tässä to teumas sa määrärahojen riittävyyttä ei vielä pysty näkemään. Palvelujen os tot ovat toteutuneet ennakoidusti. Jämsän keskusta-alueen koulujen (Vitikkalan koulu ja Jokivarren kou lu) yhdistäminen alkaen on edennyt suunnitelmien mukai ses ti. Koulun henkilökunta, oppilaat sekä huoltajat ovat päässeet vai kut ta maan uuden koulun toimintakulttuurin rakentamiseen. Opetus suun ni tel maa 2016 on laadittu seutukunnallisena yhteistyönä

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Kuh mois ten kunnan kanssa. Jämsän ja Kuhmoisten pe rus ope tuksen opettajille on pidetty yhteinen Veso koulutuspäivä ope tus suunni tel maan liittyen Kankarisveden koulun toiminnot on maa liskuus sa 2015 siirretty väistötiloihin Jämsän Auvilaan. Suun nitte lu väistötiloista luopumisesta ja paluusta takaisin Jämsänkosken taa ja maan on vielä kesken. Suunnittelutyötä JOPO luokan pe rus tami sek si on tehty alkuvuodesta Joustavan perusopetuksen luokan toiminnat on mahdollista aloittaa aikaisintaan lukuvuoden alusta. Valmistelutyö on vielä kesken. Lisämäärärahaesitys on käsitelty erikseen. Lukiokoulutus Lukiokoulutuksen toteuma on suunnitellut mukainen. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä, mikäli yllätyksiä ei tule loppuvuonna, mää rä raha tulee riittämään. Ajalla lukioiden opetus on keskittynyt Jäm sän lukion tiloihin ja tämä tuo säästöä vuokrakuluihin, puh taa napi toon, henkilöstökuluihin ja hiukan myös ateriapalveluihin. Sääs töt on jo otettu huomioon jo talousarviota laadittaessa. Jämsänkosken lukion väistö maaliskuussa ja tulevana syksynä lisää hiu kan vuokrakuluja ja puhtauspalvelukuluja, koska Auvilan vuokra on korkeampi kuin Kankarisveden tilojen vuokra. Kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistui Jämsän lukiossa 85 ja Jämsän kos ken lukiossa 23 kokelasta. Luvuissa on mukana kevään abitu rien tit, kaksoistutkinnon suorittajat, korottajat ja tutkinnon täy den täjät. Kokeet toimeenpantiin pääasiassa Jämsän lukion tiloissa. Ensim mäi set sähköiset kurssikokeet on tehty maantieteessä. Lukion tilapäätökset tehtiin maaliskuussa. Tammikuussa opettajien ve so-päi vä pidettiin Jokivarren koululla, aiheena tilojen suunnittelu. Ka lus ta mis työ ryh mä on kokoontunut kaksi kertaa ja vieraillut Iskun teh taal la Lahdessa. Muutostöitä suunnitteleva työryhmä keskeytti hel mi-maa lis kuun ajaksi toimintansa Jokivarren tilarat-kaisun sel vitys ten vuoksi ja jatkaa toimintaansa huhtikuussa. Sisäilmaongelmien vuoksi osa lukion opetuksesta on siirretty Paunun koululle. Lisämäärärahaesitys on käsitelty erikseen. Elämänlaatupalvelut Opistot Opistojen alkuvuosi on toteutunut suunnitellusti sekä talouden että toi min nan kannalta. Vuonna 2014 toteutetut henkilöstösäästöt sekä muu tok set opistojen toimistopalveluissa näkyvät kuluvan vuoden talou des sa arvioidusti.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Opistojen tila-asioihin tuovat haastetta loppuvuoden osalta Kan ka risve den koulun tilanne sekä Jokivarren koulun remontti. Väis tö ti la ratkai sut saattavat aiheuttaa lisäkustannuksia, etenkin jos korvaavia tilo ja ei löydy kaupungin tiloista. Musiikkiopiston opetustiloissa on tehty työterveyshuollon suosituksesta desibelimittaukset ja nämä ovat ai heut ta neet meluntorjuntaohjelman mukaisia toimenpiteitä, esi merkik si mattojen ja akustiikkalevyjen hankkimista. Näistä saattaa olla myös lisäkustannuksia loppuvuodeksi. Opiskelijoita on riittänyt hyvin molemmissa opistoissa. Työ väen opiston kurssit ovat toteutuneet suunnitellusti. Musiikkiopiston ensi lu kuvuo den opintoihin on haku huhtikuun loppuun mennessä ja hakijoita on tulossa hyvä määrä. Kirjasto Toiminnassa ja taloudessa kirjastojen alkuvuosi on sujunut suun nitel man mukaan. Mm. aineistokustannukset ovat kertyneet jonkin ver ran etupainotteisesti, mutta tilanne tasaantuu seuraavilla jak soilla. Pääkirjaston tilaselvityksen kustannuksia ei ole budjetoitu ko konai suu des saan, joten ne huomioidaan lisätalousarvioesityksessä. Pää kir jas ton tilapäisjärjestelyt ja pysyväisratkaisu ovat olleet val miste lus sa, samoin lähikirjastoja koskevien yhteistoimintasopimusten ar vioin ti. Kulttuuri Tässä vaiheessa menot ja tulot näyttävät kertyvän arvioidusti. Kulttuu ri pal ve lu ja on järjestetty vuoden 2014 päätöksien linjausten mukai ses ti. Vinnin tilalla käynnistyy irtaimiston inventointi, tulevan toimin nan suunnittelu ja rakennusten kunnostus. Pälämäen ko ti seu tumu seol le saatiin Museovirastolta euron korjausavustus pä rekat to jen uusimiseen ja työt käynnistyivät Työt tekee työllis tä mi seen perustetun paikallinen Päre projekti. Nuoriso Nuorisopalveluissa alkuvuoden toteuman perusteella tulot ja menot ovat kertyneet suunnitellusti ja määrära-havaraukset arvioidaan riittä vik si loppuvuodenkin osalta. Nuorisopalvelujen esimies- ja hal lin toteh tä viä jaettiin alkaen sivistystoimen palveluasiantuntijan ja vapaa-aikapalvelupäällikön kesken. Nuorisojärjestöjen, yrityksien ja oppilaitoksien kanssa tehtävää yhteis työ tä on jatkettu mm. koululaisten ke-sätyöllistämisessä. Jämsän Soroptimistit ovat myöntäneet avustusta tyttötoiminnan järjes tä mi seen. Nuorten kiertävän neuvonta- ja tiedotushankkeen Nuor ten TietoTaskun työ on jatkunut. Hanke on saanut eu-

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta ron lisärahoituksen, jonka turvin hanketta voidaan jatkaa vuoden 2015 loppuun saakka. Koululaisten hiihtolomaviikolla pidettiin kaksi nuo ri so ti laa avoimina ja järjestettiin toiminta- ja temppuilupisteitä Vitik ka lan koulun liikuntasaliin kolmena päivänä. Aloitettiin lasten ja nuor ten kesäleirien suunnittelu. Seikkailuleirin toteuttamiseen osallis tu vat myös liikunnanohjaajat. Aloitettiin Vitikkalan koululla näy telmän ohjaaminen oppilasvaihtoon lähtevien oppilaiden esitettäväksi. Tulosalueen lisämäärärahaesitys on käsitelty erikseen. Taloussihteeri Anita Lahtinen selvitti asiaa kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman maaliskuun lopun ti lan tees ta Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Maria Vanhatalo poistui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä. Anita Lahtinen poistui klo ollen läsnä päätöstä tehtäessä.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Perusopetuksen apulaisrehtorin viran perustaminen alkaen 2277/ /2015 Sivla Valmistelu opetusjohtaja ja sivistystoimenjohtaja puh Jämsän kaupunginvaltuusto on / 67 päättänyt lakkauttaa Jo ki var ren koulun alkaen. Jokivarren koulun 1-5 vuo si luokkien oppilaat siirtyvät Vitikkalan kouluun. Lukuvuoden ajan 6. vuosiluokat opiskelevat Kaipolan ja Mäntykallion kouluissa. Lu ku vuo des ta alkaen Vitikkalan koulussa opiskelevat 1-5 vuo si luo kat ja Paunun koulussa vuosiluokat 6-9. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2015 on todettu koulurakenteen tiivistäminen ja aluerehtorimallin laa jenta mi nen koskemaan keskustan alueita (ydinkeskusta ja Jäm sän kosken taajama). Lukuvuoden alusta aluerehtorimallia on jo laa jen net tu, kun pienimpien koulujen koulunjohtajatehtävästä luo vuttiin ja johtaminen määrättiin perusopetuksen virkarehtoreille (Län kipoh jan koulu Kuoreveden rehtorille, Juokslahden ja Kaipolan koulut Jo ki var ren koulun rehtorille). Vitikkalan koulun johtamisjärjestelmä alkaen Lukuvuonna Vitikkalan koulussa on yhteensä 323 op pilas ta ja lisäksi kouluun on keskitetty vaativan erityisopetuksen luokkia. Jokivarren koulussa on yhteensä 220 oppilasta. Lukuvuonna yhdistyneiden koulujen oppilaita on 469, joista 83 op pilas ta tilapäisjärjestelyjen vuoksi muissa kouluissa (Mäntykalliolla 41 ja Kaipolassa 42). Lisäksi erityistä tukea tarvitsevia oppilaita on luokka muo toi ses sa opetuksessa Henkilökuntaa on yhteensä noin 27 (joista 4 väistössä) ja ohjaajia oppilaiden avustamisen tarpei den mukaan. Vitikkalan koulun tulevasta johtamisjärjestelmästä päätettäessä on huo mioi ta va myös Juokslahden koulun (oppilaita 59) ja Kaipolan kou lun (oppilaita 133) johtaminen. Tulevan lukuvuoden alusta näiden koulujen johtaminen ei voi kuu lua lakkautuvan koulun reh to ril le, vaan johtaminen si säl ly te tään yhdistyneiden koulujen rehto rin virkaan. Rehtori tulee johtamaan siis kokonaisuutta, jossa oppilaita on yhteen sä 711 ja henkilöstöä noin 75 (opettajia 47, kou lun käyn nin ohjaa jia 28). Ovtes:n mukaisia palkkaperusteryhmiä kouluun tulee luku vuon na yhteensä 47, kun esimerkiksi Paunun kou lussa niitä on 14. Palkkaperusteryhmä ilmaisee siis koulun koon. Perusopetuslain 37 mukaan jokaisella koululla, jossa järjestetään täs sä laissa tarkoitettua opetusta, tulee olla toiminnasta vastaava

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta reh to ri. Opetuksen järjestäjän ratkaisut määrittelevät sen, miten koulu jen johtamisrakenne kunnassa toteutetaan. Mitään sää dös pe rustaa paikallisesti tehtäville koulujen johtamisjärjestelmiin liittyville ratkai suil le ei ole. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työ eh to so pimus (OVTES) ohjaa ratkaisuja jossain määrin. Kouluissa on yleensä reh to ri ja vararehtori sekä koulun koon kasvaessa yksi tai useampia apu lais reh to rei ta. Johdettavana oleva koulukokonaisuus on sekä oppilasmäärältään et tä henkilöstömäärältää suuri ja vastuut laajat. Koulujen toimintoja yh dis tet täes sä ja uutta toimintakulttuuria luotaessa tulee Vitikkalan kou lun johtamisjärjestelmä suunnitella siten, että sekä muutosten et tä koulun arjen laadukas ja tuloksellinen johtaminen on mah dollis ta. Tämä edellyttää koulun toiminnoista vastaavan hallinnollisen reh to rin lisäksi apulaisrehtorin viran perustamista. On huomattava, että apulaisrehtorin virka on eri asia kuin tällä hetkel lä käytössä oleva apulaisrehtorin tehtävä. Näitä apulaisrehtorin teh tä viä on Jämsässä useilla kouluilla. Apulaisrehtoriviranhaltijalla on sama työaika kuin rehtoreillakin. Virka teh tä viin voidaan sisällyttää esimiestehtäviä ja julkisen vallan käyttöä. Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työ eh to so pi mus (OV- TES) määrittelee apulaisrehtorin tehtäväkohtaisen palkan ja ope tustun ti mää rän. Apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään asteikosta, joka on 7 % alempi kuin ao. koulun rehtorin hinnoittelutunnuksen palkka-as teik ko (OVTES osio B 5 ). Vitikkalan koulun apulaisrehtorin teh tä vä koh tai nen palkka määräytyy hinnoittelutunnuksen mukaisesta alarajasta. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan (OV TES osio B, mom.) apulaisrehtorin opetustuntimäärä on vä hin tään ao. koulun rehtorin opetustuntimääräasteikon yläraja. Ope tus tun ti mää rää vahvistettaessa otetaan huomioon koulun koko ja muut paikalliset olosuhteet. Vitikkalan koulun rehtorin ope tus tun timää rä as tei kon yläraja uudessa johtamisjärjestelmässä on enintään 2 tuntia viikossa. OVTES:n mukaan apulaisrehtorin ope tus tun ti määrä tulisi siis olla vähintään 2 tuntia viikossa. Enimmäistuntimäärää ei vir ka- ja työehtosopimuksessa ole määrätty, vaan se tulee pai kal lises ti ratkaista. Apulaisrehtorin opetusvelvollisuuden välykseksi on har kit tu 2-8 vvh. Opetusvelvollisuuden huojennukset määrittää Ovtes. Järjestely on kustannusneutraali. Rehtoreiden lukuvuosittaisista opetusvelvollisuuksista päättäminen kuu luu Jämsän sivistyslautakunnan johtosäännön 4 mukaan opetus joh ta jan toimivaltaan.

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Kaupungin hallintosäännön 37 mukaan kaupunginhallitus pe rustaa virat. Palkkatoimikunta puolestaan päättää työaika- ja palkka-asiois ta. Yhdistyneiden koulujen johtamisjärjestelyillä on vaikutuksensa eräisiin lukuvuosittain määriteltävissä oleviin tva-perusteisiin tehtäviin. Nä mä kuuluvat opetusjohtajan toimivaltaan. Ydinkeskustan koulujen johtamiseen tulee kaikissa tapauksissa muu tok sia , kun tilapäisjärjestelyt kuudensien vuosiluokkien osal ta purkautuvat. Lisäksi yhtenäiskoulun selvittäminen antaa asiaa omat linjauksensa. Nykyisille Vitikkalan ja Jokivarren koulujen rehtoreille on selvitetty asiaa Kuuleminen toteutetaaan apulaisrehtoriviran perus ta mi sen jälkeen. Kysymyksessä on viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (laki kunnallisesta viranhaltijasta 24). Henkilöstöjohtajan sijaisena toimiva palvelusuhdepäällikkö on lau sunut seuraavaa: Apulaisrehtorin viran perustaminen on johdonmukaista tilanteessa, jos sa kaksi isoa kouluyksikköä yhdistyy ja rehtorin vastuulle siirtyy myös kahden etäämmällä sijaitsevan pienemmän yksikön joh ta minen. Virka ei aiheuta lisäkustannuksia. Täyttölupa on perusteltua myön tää. Opetusjohtaja Sami Lahti selvitti asiaa kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle perusopetuksen apu lais reh to rin viran (vakanssinro , vakanssin sijoituspaikka Vi tik ka lan koulu) perustamista alkaen. Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää täyt tö lu van apulaisrehtorin viralle. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta Täyttöluvat / virkojen vakinainen ja määräaikainen täyttäminen (perusopetus ja lukiokoulutus) 2048/ /2015 Sivla Valmistelu opetusjohtaja puh , lukiokoulutuksen rehtori puh , sivistystoimenjohtaja puh Opetustoimessa virkojen täytöissä tulee tarkastella ope tus vel vol lisuu den täyttyminen. Opetusvelvollisuudet vaihtelevat eri op pi ai neissa ja myös sen mukaan, onko kysymyksessä luokanopettaja vai lehto ri. Luokanopettajan opetusvelvollisuus on 24 vvh, eri tyis luo kanopet ta jan 22 vvh, erityisopettajan 24 vvh Perusopetuksessa leh to reiden opetusvelvollisuus vaihtelee 18 vvh-24 vvh välillä ja lukiossa 16 vvh-23 vvh välillä. Tuntiopettajat ovat virkasuhteen luonteisessa palvelussuhteessa, mut ta vakanssit eivät ole virkoja. Jämsän kaupungissa tun ti opet tajuu det täytetään tuntiopettajuuksina, eikä määritellä päätoimisiksi (16 vvh). Tuntiopettajuudet antavat tarpeellisen jouston virka- ja vakans si ra ken tee seen. Tuntien vähetessä virkasuhteisten ope tus velvol li suuk sien täyttyminen huolehditaan ensisijaisesti. Tästä seuraa, et tä tuntiopettajien tuntimäärät voivat tarvittaessa laskea mer kit täväs ti kin. Osaavan ja sitoutuneen henkilöstön saatavuuden nä kö kulmas ta tavoiteltavaa kuitenkin olisi, etteivät tuntimäärät heittelisi lu kuvuo sit tain. Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa on ilmennyt tarvetta vir kojen vakinaiselle sekä määräaikaiselle täytölle. Avoimet virat ovat muo dos tu neet irtisanoutumisten sekä mm. Jokivarren ja Vitikkalan kou lu jen väistöratkaisuista johtuen. Sivistystoimialalla täyttöluvissa on edellytetty etukäteen sel vi tet täväk si erilaiset yhteistyömahdollisuudet ja mm. tuntien riittävyys yli op pi lai tos ra jo jen (esityslistan liite). Mikäli tulevaisuudessa ilmenee tarvetta vähentää pe rus ope tus ryhmiä/ oppitunteja/kursseja taloudellisin tai tuotannollisin perustein, me net te ly ta poi na tulevat kysymykseen osa-aikaistamiset ja pal velus suh tei den päättämiset. Seuraaville opettajaviroille esitetään vakinaista täyttölupaa al kaen: Perusopetus - luokanopettaja (vakanssinro , Juokslahden koulu). Viranhaltija on irtisanoutunut alkaen. Perusopetuksessa tapah tu vis ta rakenteellisista uudistuksista huolimatta tarvitaan täyt tö lupa vakinaiselle luokanopettajan viralle. Muutoin koulu muuttuu

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/ Sivistyslautakunta opet ta jai sek si ja yhdysluokissa on 30 oppilasta. Lukiokoulutus - tuntiopettaja (vakanssinro , Jämsänkosken lukio). Opetettavat aineet fysiikka ja matematiikka, tunnit eivät mahdu muille opettajille ( lakkautettu jo 1 opettajan virka ko.oppiaineissa). Nykyinen vakanssinhaltijan on valittu Jämsän kaupun gin lehtorivirkaan (lukiokoulutuksen rehtori ). Seuraaville opettajaviroille esitetään määräaikaista täyttölupaa ajal le : Perusopetus: Jokivarsi- Vitikkalan yhdistämisen tilapäinen järjestely 6. vuosiluokkien osalta Mäntykallion koululle lisää tilapäisesti vuo si viik ko tun timää rää. Tunteja kertyy arvion mukaan 56, jotka jakautuvat leh toraat tiin (20 vvh) ja 36 vvh jää hoidettavaksi muutoin. Leh to raat ti on hoidettu määräaikaisesti tuntiopettajuutena lv (sivla ). Tämän lisäksi tarvitaan mää rä aikai nen tuntiopettajuus. Palvelussuhdepäällikön mukaan yhden lu kuvuo den ajaksi ei ole perusteltua perustaa vakanssia. - lehtori, vakanssinumero ; täytetään määräaikaisena tun tipet ta juu tee na - tuntiopettajuus ilman vakanssia; täytetään määräaikaisena Määräaikaisuuksien perusteena on tuntimäärän lisääntyminen yhden lu ku vuo den ajaksi Vitkkalan koulun väistöratkaisuista johtuen. Lukiokoulutus - tuntiopettaja, vakanssinumero Opetettavina aineina englan ti ja venäjä, sijoituspaikkana Jämsän lukio. Määräaikaisuuden perus tee na lukioiden yhdistyminen. Lähilukuvuosien näkymät Jokivarren ja Vitikkalan yhdistymisellä on vaikutuksensa lv virkojen ja tehtävien hoitoon. Edelleen laajempi ydin keskus tan rakenneratkaisun selvittäminen ja Jämsänkosken taajaman ra ken ne rat kai sun selvittäminen sekä lukioiden yhdistyminen tulevat vai kut ta maan virka- ja tehtävärakenteeseen. Hallintosäännön 37 mukaan kaikki virat ja toimet ovat kaupungin yh tei siä, joiden toimipaikka voi muuttua tarpeen mukaan Henkilöstöjohtajan sijaisen palvelusuhdepäällikön lausunto : Täyttöluvat voidaan myöntää.

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti.

Kasvun ja oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden mukaisesti. oppimisen lautakunta 66 29.09.2016 oppimisen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2017 KASVOPPI 66 oppimisen toimiala on valmistellut vuoden 2017 ta lous arvio esi tyk sen talousjohtajan laadintaohjeiden

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin

Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin KH - Yleisjaosto 28 01.06.2015 Kaupunginhallitus 262 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 60 21.09.2015 KH - Yleisjaosto 42 26.10.2015 Lisämäärärahaesitys palkkahallinnon ohjelmistouudistuksen kustannuksiin 248/02.07.00/2015

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys

Laurin koulun lakkauttaminen / Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys Kaupunginhallitus 18 04.01.2016 Kaupunginhallitus 33 18.01.2016 Kaupunginhallitus 143 11.04.2016 Sivistyslautakunta 72 10.05.2016 Kaupunginhallitus 189 23.05.2016 Kaupunginhallitus 277 05.09.2016 Laurin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistystoimen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vv 2017-2018

Sivistystoimen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vv 2017-2018 Sivistyslautakunta 105 29.10.2015 Sivistystoimen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vv 2017-2018 3812/04.040/2015 SIVLK 105 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laa ti mi seen tarvittavat

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 29 22.04.2015 Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi 463314) 348/01.01.01/2014 SOV 29 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. 09 5056 265

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 5.000

Kaupunginvaltuusto 5.000 Kaupunginhallitus 190 01.06.2015 Kaupunginvaltuusto 45 16.06.2015 Talousarvion muutos vuodelle 2015 1635/02.02.00/2014 Khall 01.06.2015 190 Valmistelija: talousjohtaja, puh. 020 638 2025. Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 30.05.2011 Sivistyslautakunta 31 22.06.2011 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Sivltk 21 PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2011-2012 Opetushallitus on

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan päätös 15.6.2015 98 koskien Hallin puu-ja metallipiirin tekemää oikaisuvaatimusta / kaupunginhallituksen pyytämä lisäselvitys

Sivistyslautakunnan päätös 15.6.2015 98 koskien Hallin puu-ja metallipiirin tekemää oikaisuvaatimusta / kaupunginhallituksen pyytämä lisäselvitys Sivistyslautakunta 112 03.09.2015 Sivistyslautakunnan päätös 15.6.2015 98 koskien Hallin puu-ja metallipiirin tekemää oikaisuvaatimusta / kaupunginhallituksen pyytämä lisäselvitys 2344/10.03.02/2015 Sivla

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 28.01.2016 Sivistystoimen vuoden 2016 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55

Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous koulutusluokassa klo 17:00-17:55 Pöytäkirja 6/2016 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta Aika 16.08.2016 klo 17:00-18:24 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 205 Käsitellyt asiat Sivistyskeskuksen lautakuntien yhteinen kokous

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan

VAPLTK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön kokouksessaan Vapaa-aikalautakunta 14 11.05.2016 Vapaa-aikalautakunta 29 19.05.2016 Vapaa-aikalautakunnan yleisavustukset 2016 VAPLTK 14 11.5.2016 Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt voimassa olevan avus tus säännön

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot