VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009"

Transkriptio

1 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA Kv

2 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT...11 VIHDIN KUNNAN KESKEISET TAVOITTEET...12 KUNNAN TYTÄRYHTEISÖT...15 VIHDIN KUNNAN TULOSLASKELMAT...17 HALLINTOKESKUS...20 HALLINNON JA TALOUDEN TULOSALUE...23 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUN TULOSALUE...28 PERUSTURVAKESKUS...31 HALLINTO...31 TERVEYS- JA VANHUSPALVELUT...35 PERHEHUOLTO...45 LASTEN PÄIVÄHOITO...50 SIVISTYSKESKUS...55 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA...58 KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINTA...61 LIIKUNTALAUTAKUNTA...64 NUORISOLAUTAKUNTA...66 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS...69 TEKNISTEN ASIOIDEN TULOSALUE...73 TEKNISEN TUOTANNON TULOSALUE...76 PELASTUSTOIMEN TULOSALUE...78 YMPÄRISTÖASIAIN TULOSALUE...80 INVESTOINNIT RAHOITUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMAN RAHOITUSTULOT JA -MENOT...94 RAHOITUSLASKELMAN RAHOITUSTULOT JA MENOT...98 VESIHUOLTOLAITOKSEN TALOUSARVIO 2007 JA TALOUSSUUNNITELMA Kansikuva: Näkymä Nummelanharjulta Hiidenvedelle (Markku Nevantausta)

3 2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2005 lopulla kunnan talouden ja palveluiden tasapainottamisohjelman vuosille , jossa menojen kasvulle asetettiin selkeä katto kunnan talouden saattamiseksi kuntalain mukaiselle tasolle. Tavoitteen mukaan käyttötalousmenojen kasvu saa olla enintään 3 % vuodessa. Tasapainottamistoimenpiteet käynnistettiin välittömästi päätöksen jälkeen. Tähän mennessä suoritetuilla toimenpiteillä kustannusten kasvu on saatu rajoitettua 3 3,5%:iin vuodessa. Myös vuosikate kasvaa selkeästi niin, että se nousee lähelle poistotasoa vuonna Lainakanta nousee vuonna 2007 noin 2400 euroon asukasta kohden. Lainakannan nousua on kyetty kuitenkin supistamaan noin 100 eurolla asukasta kohden verrattuna talouden ja palveluiden tasapainottamisohjelmaan, vaikka valtuustokauden taloudellisesti merkittävin investointi Otalammen palvelukeskus toteutetaan suunnitelmasta poiketen kunnan omana hankkeena. Kunta on kyennyt säilyttämään palvelunsa kohtuullisella tasolla talouden tasapainottamisen edellyttämistä toimenpiteistä huolimatta. Myös työntekijöiden työsuhdeturva on pystytty takaamaan. Kuntalaisten palvelutarpeiden ja -vaatimusten yhä kasvaessa palvelutuotannon tehokkuutta on edelleen nostettava. Talouden- ja palveluiden tasapainottamisohjelmassa päätettyjen toimenpiteiden lisäksi Vihdin kunta joutuu tekemään tulevalla valtuustokaudella uusia rakenteellisia ratkaisuja palveluiden turvaamiseksi ja lainojen takaisin maksamiseksi. Kunta investoi kuluvalla valtuustokaudella palvelurakenteeseensa enemmän kuin koskaan historiansa aikana. Mittavimmat investoinnit tapahtuvat vuoden 2007 aikana ja ne saatetaan päätökseen vuonna Korkea investointitaso on myös merkinnyt tietoista velkaantumista, sillä investoinnit ovat kohdistuneet juuri peruspalvelujen, kuten koulutoimen ja perusturvan hankkeisiin. Investointien velanmaksu alkaa vuonna 2008, jolloin velkataso kääntyy laskusuuntaan ja jolloin saadaan rahoitusvaraa ensi vuosikymmenen investointeja varten. Tavoitteena on vuoden 2007 jälkeen leikata lainakantaa vuoteen 2012 mennessä 1000 eurolla asukasta kohden. Seuraavalla valtuustokaudella investointien tavoitetaso on mitoitettava siten, että se vastaa keskimäärin poistotasoa. Vuosikatteen on puolestaan riitettävä poistoihin sekä lainakannan pienentämiseen. Vihdin kunta tulee aikataulussa saavuttamaan kunnanvaltuuston sille asettaman talouden tasapainottamistavoitteen vuoteen 2008 mennessä. Tämä edellyttää luonnollisesti päämäärätietoista talouspolitiikkaa myös tulevina vuosina. Petri Härkönen kunnanjohtaja

4 3 TALOUSARVION SITOVUUS Kuntalain 65 :n mukaan talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamista varten talousarviovuonna. Varoja saa käyttää vain talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin talousarviossa niihin on osoitettu käytettäviksi. Tulot peritään hyväksyttyjen maksujen ja taksojen mukaisina palvelutilanteessa taikka mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen. Talousarvio on käyttötalouden osalta sitova viranhaltijoihin nähden kustannuspaikoittain, lautakuntiin nähden vastuualueittain sekä kunnanhallitukseen ja valtuustoon nähden tulosalueittain. Sitova määräraha on tällöin toimintakate. Käyttötalouden sitovuustasoon on kuitenkin seuraavat poikkeukset: tarkastuslautakunnan osalta sitovuustaso on hallintokeskuksen perusteluissa mainittu määräraha, kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunnan, nuorisolautakunnan ja liikuntalautakunnan osalta lautakunnan vastuualueen toimintakate. Toimintakatetta laskettaessa ei oteta kuitenkaan huomioon käyttöomaisuuden myynnistä kertyviä myyntivoittoja tai myyntitappioita, myyntivoittoja ei siten voi käyttää tulosalueen tai lautakunnan menojen katteeksi ja myyntitappioita ei tarvitse kattaa muilla tuloilla tai menojen vähennyksillä. Edellä selostetusta poiketen kunnanhallituksella on kuitenkin valtuus siirtää hallintokeskukseen varattu työllisyysmääräraha ja palkkavarausmääräraha muiden palvelukeskusten tulosalueille ja hallintokeskuksen muille tulosalueille. Talousarvion perusteluissa on erikseen mainittu erillisiä määrärahavarauksia, jos tämä määräraha on valtuustoon nähden sitova, on se erikseen mainittu ko. kohdassa. Investoinnit ovat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain, tällä tavoin ne on esitetty myös investointisuunnitelmassa. Rahoitukseen merkityt tulot ja menot ovat sitovia kunnanhallitukseen nähden lajeittain. Vihdin vesihuoltolaitos on nettoperiaatteella toimiva liikelaitos. Talousarvion sitovuustaso kunnanvaltuustoon ja kunnanhallitukseen nähden on tilikauden yli/alijäämä ja investointien osalta investoinnit yhteensä.

5 4 TALOUSSUUNNITELMA JOHDANTO Taloussuunnitelmassa sovitaan peruslinjaukset, joiden mukaan kunnassa tuotetaan palveluja, ja joiden mukaan kuntaa johdetaan. Suunnitelma on arvokeskustelun tulos niiden mahdollisuuksien puitteissa, jotka Vihdin kunnalla on käytettävissä. Muutospaineita julkiseen talouteen tulee monelta taholta. Valtiontalouden tasapainottaminen, rajojen asettaminen julkisen talouden velkaantumiselle, alijäämälle ja osuudelle bruttokansantuotteesta sitoo kunnallistalouden kiinteästi muun julkisen talouden kehitykseen. Kokonaisuutena julkinen talous on keskeisesti sidoksissa koko kansantalouden kehitykseen. Yksittäisen kunnan toimintamahdollisuuksiin vaikuttaa kansantalouden kehityksen ohella taloudellinen kehitys oman kunnan alueella. Vihdillä on mahdollisuudet selvitä tulevaisuuden haasteista. Vihdin sijainti ja muut edellytykset elinkeinoelämän myönteiselle kehitykselle ovat hyvät. Kuntalaistoiminta ja asukkaiden aktiivisuus on erittäin tärkeä ja myönteinen piirre Vihdissä. Talousarvio ja taloussuunnitelma rakentuu edelleen kunnanvaltuuston hyväksymään talouden ja palvelujen tasapainotussuunnitelman varaan. Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu kunnanvaltuuston talouden- ja palveluiden tasapainottamista koskevien päätösten pohjalta. Hyväksytty tasapainotussuunnitelma toimii kunnan toiminnan ja talouden ohjaajana kuntastrategian tapaan. Talouden tasapainotus on kuitenkin kunnan lähivuosien tärkein tavoite, joka ohjaa kunnan toimintaa. Seuraavan taloussuunnitelman laadinta on myös käynnistynyt kuluvan syksyn aikana. Vuoden 2008 talousarviossa on tarkoitus siirtyä yksikköhintapohjaiseen budjetointiin. KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE Kunnallistalouden kehitysarvioiden mukaan kuntien toimintamenot kasvavat 4,2 % vuonna Kun kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 5,0 % vuonna 2007, kunnallistalouden lähtötilanne on parantunut vuoden 2006 arvioista. Vihdin kunnan talous on viime vuosina kiristynyt. Keskeisimpänä syynä tähän on ollut toimintakulujen nopea kasvu verrattuna verorahoituksen kasvuun sekä korkea investointitaso. Toimintakulujen kasvu oli esimerkiksi vuodesta 2003 vuoteen 2006 keskimäärin 6,3 %, kun verotulojen kasvu vastaavana aikana oli vain 4,3 % (SM taloustilasto ). Tällainen kehitys näkyy selkeästi alla olevassa kuviossa, joka kuvaa vuosikatteen ja poistojen kehitys vuodesta 2003 vuoteen Kuvio osoittaa, että

6 5 kunnan tulorahoitus ei ole riittänyt poistojen kattamiseen. Tasapainoisen kunnallistalouden vähimmäisvaatimus on, että vuosikate kattaa poistot. Vuosikate ja poistot , Vuos ikate Poistot Samaan aikaan pitkäaikaisten lainojen määrä on kasvanut, sillä lainakanta oli vuonna euroa/as ja vuonna euroa/as. Vuoden 2006 lopussa arvioidaan olevan lainaa asukasta kohti noin 2110 euroa. Lainojen korkokulut ovat puolestaan noin 1,96 milj. euroa eli noin 74 euroa/as. Vuoden 2007 talousarvion mukaan toimintamenot ovat milj. euroa. Vuoteen 2006 verrattuna toimintamenot kasvaa 4,0 %. Toimintakatteen kasvu, jossa on mukana käyttöomaisuuden myyntivoitot, on 3,8 % ja ilman myyntivoittoja 3,5 %. Toimintakatteen, joka on sitova, kasvua on siten saatu leikatuksi ja kasvu vastaa talouden tasapainottamissuunnitelmassa asetettua 3 % tavoitetta. VERORAHOITUS Verorahoitus tarkoittaa kunnan verotulojen ja valtionosuuksien yhteismäärää. Verotulojen osuus verorahoituksesta on tällä hetkellä noin 78 % ja valtionosuuksien osuus siten noin 22 %. Kunnan verotulot kasvoivat vuonna 2004 noin 2,5 % ja vuonna 2005 kasvu noin 4,5 %. Vihdin verotuloihin keskeisesti vaikuttavana tekijänä on edelleen verotettavien tulojen alhainen taso, 2745 euroa asukasta kohti, kun se Uudenmaan kunnissa keskimäärin on 3388 euroa/asukas ja koko Suomessa keskimäärin 2712 euroa/asukas. Vihdin kunnallisveroprosentti on 18,75, jota korotetaan vuodelle ,5 %, jolloin veroprosentti on 19,25. Puolen prosenttiyksikön veroprosentin korotus merkitsee ve-

7 6 rotulon kasvua vuonna 2007 noin 1,5 milj. euroa ja vuonna 2008 noin 1,7 milj. euroa. Kunnallisveron kasvu vuoden 2006 talousarvion mukaan on noin 3,3 %. Kunnallisveron arvioidaan kuitenkin kasvavan 5,4 % vuonna Kunnallisverotuoton muutos vuodesta 2006 vuoteen 2007 on talousarvion mukaan 10,1 %. Suunnitteluvuosina kunnallisveron tuoton ennustetaan kasvavan keskimäärin noin 5,2 %. Yhteisöveron tuotto vuonna 2006 on noin 2,3 milj. euroa. Yhteisöverotulojen ennustetaan kokonaisuutena kasvavan lievästi ja Vihdissä vuoden 2007 yhteisöverotuloksi on ennustettu 2,5 milj. euroa. Muina suunnitteluvuosina yhteisöveron tuotto pysyy arvion mukaan suunnilleen samalla tasolla. Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodesta 2006 alkaen. Asuinkiinteistöjen veroprosentti on 0,3, muiden kuin vakituisesti asuttujen asuinkiinteistöjen veroprosentti on 0,9 ja yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75. Lisäksi lakimuutoksen johdosta rakentamattomille rakennuspaikoille määrätään 3 prosentin kiinteistöverovero. Kiinteistöveron tuotoksi talousarviossa on ennakoitu noin 3 milj. euroa. Valtionosuudet ovat vuonna 2007 noin 17,0 milj. euroa. Indeksitarkistusten johdosta valtionosuuksien määrä kasvaa. Valtionosuudet kasvavat myös oppilasmäärän lisääntymisen johdosta ja myös siitä syystä, että kuntien velvollisuus on osallistua työmarkkinatuen kustannuksiin. Lisäksi kunnille tilitetään jälkikäteen aikaisempina vuosina maksamatta jääneitä valtionosuuksia. Toisaalta valtionosuusuudistus vuonna 2006 vähensi Vihdin kunnan valtionosuuksia noin 1,0 milj. euroa. Indeksitarkistuksista ja uusista valtionosuuteen oikeuttavista tehtävistä sekä jälkikäteistilityksistä huolimatta valtionosuuksien määrä nousee arvion mukaan vuonna 2007 mainittuun 17,0 milj. euroon. Verorahoitus Valtionosuudet Verotulot

8 7 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Vuoden 2007 talousarviossa toimintakate on 93,0 % verorahoituksesta, kun se vuoden 2006 talousarviossa oli 97,2 %. Kehitys on oikean suuntainen, mutta vielä riittämätön, mikä ilmenee myös jäljempänä vuosikatteen ja poistojen suhdetta tarkasteltaessa. Toimintakulujen kasvua on syytä verrata myös verotulojen kasvuun, koska pitkällä aikavälillä kulupuolen kasvu saisi olla enintään verorahoituksen kasvun tasoa. Kun ulkoiset toimintakulut kasvavat vuoden 2006 talousarviosta 4,0 %, on vastaava kasvu verorahoituksessa 8,6 %. Henkilöstökulujen kasvu vuoden 2006 talousarviosta on 5,2 %. Henkilöstökuluihin on hallintokeskuksen määrärahoihin varattu euroa keskitettynä varauksena vuoden 2007 järjestelyvaraeräluonteisiin palkantarkistuksiin. Palvelujen ostoihin on varattu 4,0 % enemmän kuin vuoden 2006 talousarviossa. Ostopalveluihin varattua määrärahaa kasvattaa erityisesti erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kustannusten nousu 9,3 %, kuljetuspalvelujen lisääntyminen ja kustannustason nousu sekä pelastustoimen maksuosuuden nousu 9,7 %. Toimintatuotot ilman myyntivoittoja lisääntyvät vuoden 2006 talousarvioon verrattuna 8,4 %. Toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate /asukas Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

9 8 VUOSIKATE JA TILIKAUDEN TULOS Vuosikate kertoo, paljonko kunnan tulorahoituksesta jää ns. juoksevien menojen kattamisen jälkeen investointeihin. Toisaalta tulorahoituksen katsotaan olevan tasapainossa, kun vuosikate vastaa suunnitelmapoistoja (vuosikate/poistot = 100 %). Poistojen tulisi taas vastata keskimääräistä korvausinvestointitasoa. Vuoden 2007 talousarviossa (mukana liikelaitos) vuosikate on 6,1 milj. euroa ja poistot 6,8 milj. euroa, jolloin suhde on 89,8 %. Tulorahoitus ei siis riitä investointeihin, mikä tarkoittaa, että kunnan on käytettävä velkarahoitusta, realisoitava omaisuuttaan tai kulutettava käyttöpääomaansa palvelurakenteen ylläpitämiseksi. Vuonna 2005 vuosikate (liikelaitos mukana) oli 2,5 milj. euroa ja on alkuperäisen talousarvion mukaan vuonna 2006 noin 2,1 milj. euroa, mutta sen arvioidaan nousevan 3,7 milj. euroon. Kasvu on tähän tasoon verrattuna merkittävä, mutta ei riittävä toiminnan rahoitukseen. Vuosikatteelle ei kuitenkaan ole järkevää asettaa eksaktia euromääräistä rajaa, koska sen riittävyys määräytyy toimintatuottojen ja kulujen ja investointien suhteen perusteella. Vuosikate on kuitenkin kyettävä jatkossa nostamaan vähintään poistojen tasolle. Pysyvä keino talouden tasapainottamiseksi on jatkaa edelleen palvelurakenteen uudistamista ja samalla toiminnan tehostamista kustannustason alentamiseksi. Tämä on myös meneillään olevan talouden tasapainotussuunnitelman tavoite. Vuoden 2007 talousarviossa tilikauden tulos osoittaa on 2,5 milj. euron ylijäämää. Vuonna 2008 tilikauden tulos on arvion mukaan ylijäämäinen noin 2,0 milj. euroa ja ylijäämän arvioidaan olevan noin 5,7 milj. euroa suunnittelukauden lopussa vuonna Vuosikate, poistot ja yli-/alijäämä milj. euroa (mukana liikelaitos) 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6, Vuosikate Poistot Tilikauden yli-/alijäämä

10 9 INVESTOINNIT Vuonna 2007 investointeihin on varattu noin 25 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Otalammen ja Pajuniityn palvelukeskukset, Vihdin lukion laajennus ja Vihdin yhteiskoulun laajennus ja keskuskeittiö. Vuosi 2007 on merkittävä vuosi investointien kannalta, tällöin tehdään suuri osa talouden ja palvelujen tasapainotussuunnitelman mukaisista ns. kynnysinvestoinneista. Investointiohjelman mukaan vuoden 2008 investoinnit ovat yhteensä 14,9 milj. euroa. Vuonna 2009 investointitaso laskee 9,5 milj. euroon. Uusinvestointien lisäksi on huolehdittava myös korjausinvestoinneista luvulla minimiin vedetyt investointimäärärahat näkyvät nyt paineina uudisinvestointeihin erityisesti koulu- ja perusturvarakentamisessa. Uudet kaava-alueet ja odotettavissa oleva muuttovoitto aiheuttavat puolestaan tarvetta kunnallistekniikan investointeihin. Investointeja rahoitetaan merkittävästi omaisuuden myynnillä, mutta myös lainanotolla. Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit milj. euroa 15, ,0 5,0 0,0-5,0 Vuosikate Poistot Nettoinvestoinnit -10,0-15,0-20,0

11 10 HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrän osalta on hyväksytyssä palveluiden ja talouden tasapainottamissuunnitelmassa vuosille suunniteltu noin 47 henkilötyövuoden vähentäminen. Määrä on tarkentunut suunnittelukaudella 44,1 henkilötyövuoteen, koska osa vähennyksistä toteutuu vasta vuonna 2009 ja osittain henkilötyövuosiin tulee laskettavaksi henkilöstöä, joka on aiemmin ostettu kuntaan palveluna. Henkilötyövuosilaskenta perustuu todellisiin palvelussuhdeaikoihin, jossa on otettu huomioon mm. osa-aikaisuudet, sijaisuudet ym., ja se on siten tarkka raportti työpanoksesta. Seurantaa varten on henkilöstömäärätavoitteet kuvattu alla olevassa taulukossa henkilötyövuosina tulosaluetasolla vuosille Taulukossa "suunnitellut luvut" ilmaisevat tasapainottamissuunnitelman mukaisen henkilöstömäärän kokoaikaisiksi muutettuna. Tehty työaika sarakkeesta ilmenee varsinainen tarkka palvelussuhdetietoihin perustuva henkilötyövuosiseuranta. Tehty työaika kuvaa tunnuslukuna todellista työaikaa (= palvelussuhdeajat, joista vähennetty vuosilomat, sairauslomat, muut virkavapaat ym. keskeytykset). Muuten henkilöstöasioissa noudatetaan suunnittelukaudella vuonna 2006 hyväksytyssä henkilöstöstrategiassa päätettyjä toimenpiteitä. Henkilöstöstrategian mukaan painopistealueita ovat johtamisen kehittäminen, osaamisen varmistaminen, kannustava palkitseminen ja työskentelyedellytykset. Näistä keskitetysti ohjatuista toimenpiteistä on vuoden 2007 tavoitteiden osalta tarkempi kuvaus hallintokeskuksen tavoiteosassa. HENKILÖTYÖVUOSIEN SEURANTA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN SEURANTAJAKSOLLA Suunn. luvut Tehty TA Suunn. luvut Tehty TA Suunn. luvut Tehty TA Suunn. luvut Tehty TA Suunn. luvut Tehty TA HALLINTO Hallinto ja talous 32 32,82 37,25 33,98 46,2 39,32 44,2 37,61 40,2 34,21 Ruoka- ja siivouspalvelu ,55 138,1 115,85 134,75 114,67 134,05 114,08 132,45 112,71 PERUSTURVA Hallinto 7 5,05 6 5,58 2 1,70 2 1,70 2 1,70 Terveyden- ja sairaanho ,37 105,5 85,13 104,5 88,93 104,5 88,93 99,5 84,67 Vanhuspalvelut 106,5 96, , ,91 94,5 80,42 94,5 80,42 Perhehuolto 24,5 18,86 24,5 20,29 28,5 24, , ,68 Päivähoito 287,5 225,74 293,5 227,98 293,5 249,77 298,5 254, ,30 SIVISTYS Kasvatus- ja koulutus 302,6 266,53 302,6 283, ,00 293,2 249,51 291,2 247,81 Kulttuuri- ja kansalaisto 23,5 19,73 23,5 19,93 22,5 19,15 21,9 18,64 20,7 17,62 Liikunta 20 15, ,73 10,5 8,94 10,5 8,94 10,5 8,94 Nuoriso 11,6 15,17 11,6 16,09 11,6 9,87 11,6 9,87 10,6 9,02 TEKNINEN- JA Tekninen 57,3 71,79 61,3 75,65 93,05 79,19 91,8 78,12 91,8 78,12 YMPÄRISTÖ Ympäristö 31,7 33,7 Vesilaitos 13 11, , , , ,06 yht 1162,2 978,5 1179,6 1003,8 1170,1 995, ,8 977, ,5 966,27

12 11 VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT VÄESTÖ Väestömäärän kasvuvauhti hidastui 1990-luvun alkupuolella, mutta se on ollut riittävä pitämään kunnan väestörakenteen edullisena. Viime vuosina nettomuutto on ollut selvästi positiivista ja yhdessä syntyvyyden enemmyyden kanssa se on merkinnyt noin 2 %:n vuosittaista väestömäärän kasvua. Pääkaupunkiseudun väestömäärän ennustetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Vihti uusilla kaava-alueillaan tarjoaa hyvän vaihtoehdon pääkaupunkiseudulle ja pääkaupunkiseudulla muuttavalle väestölle. Väestömäärän kasvun tavoitteena on noin 2 % vuodessa. Väestömäärän kehitys Päivähoitoikäisten määrä kasvaa jonkin verran suunnittelukaudella. Peruskouluikäisten määrä kasvaa merkittävästi ja vuosittaiset heilahtelut ovat suuria. Vuoden jälkeen vanhusten määrä ja osuus väestöstä kasvaa aiempaa nopeammin. TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT Vihdissä asuvan työllisen työvoiman määrä laski 1990-luvun alkupuolella, mutta kääntyi uudelleen nousuun vuonna Vuonna 1990 työllisen työvoiman osuus väestöstä oli noin 52 %, mutta nyt se on laskenut jo noin 49 prosenttiin. Vihdissä sijaitsevien työpaikkojen määrä on 2000-luvun alussa laskenut, mutta vuodelta 2004 olevan

13 12 ennakkotiedon mukaan se on kääntynyt lievään nousuun. Vuoden 2004 ennakkotiedon mukaan Vihdissä oli työpaikkoja Työttömien määrä on pysynyt läänin keskitason alapuolella, mutta ero läänin ja koko maan työttömyysasteeseen on pienentynyt. Kunnan harjoittama elinkeinopolitiikka on painottunut yleisten toimintaedellytysten luomiseen. Kunnan elinkeino-politiikan linjauksia tarkistetaan ja elinkeinopolitiikkaan panostetaan entistä enemmän. Elinkeinopolitiikka on keskeinen väline kunnan kehitysedellytysten turvaamisessa. Työpaikkojen ja työllisen työvoiman määrä on kehittynyt alla olevan taulukon mukaisesti. Viimeisin virallinen tilastotieto on vuodelta Työpaikat Alkutuotanto Jalostus Palvelut Yhteensä Työpaikka omavaraisuusaste 66,2 66,5 60,9 Työllinen työvoima Osuus väestöstä % 51,7 49,6 48,7 VIHDIN KUNNAN KESKEISET TAVOITTEET VIHTI SÄILYY ITSENÄISENÄ KUNTANA Valtakunnallisen kunta- ja palvelurakenneuudistus hankkeen tavoitteena on, että nykyisin kuntien vastuulla olevat palvelut saavat riittävän vahvan rakenteellisen ja taloudellisen perustan niiden järjestämisen ja tuottamisen turvaamiseksi tulevaisuudessa. Vihdin kunnan tavoitteena on varmistaa, että sen vastuulla olevat palvelut kyetään järjestämään myös tulevaisuudessa itsenäisen Vihdin kunnan toimesta. Vihdin kunta tekee yhteistyösopimukseen perustuvaa yhteistyötä Helsingin seudun kuntien kanssa maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisessä sekä edunvalvonnassa. Vihdin kunta pyrkii kehittämään kunnallista palvelutuotantoa yhdessä naapurikuntien kanssa perustuen erillisiin hankekohtaisiin sopimuksiin. Vihdin kunnan sitoutuminen palvelukohtaiseen kuntayhteistyöhön edellyttää yhteistyöstä saatavan kokonaistaloudellisen hyödyn kuvaamista. Vihdin kunta on valmis tilanteen mukaan neuvottelemaan kuntarajoihin liittyvistä kysymyksistä, edellyttäen Vihdin kunnan säilymistä itsenäisenä.

14 13 KUNNAN TALOUS ON TASAPAINOSSA Kunnan talous on kunnanvaltuuston hyväksymän talouden ja palvelujen tasapainotusohjelman mukaisesti kuntalain edellyttämässä tasapainossa valtuustokauden päättyessä vuonna Tasapainotustoimia jatketaan siten, että kunnan tuloslaskelman osoittama tulos on ilman normaalista maanmyynnistä poikkeavia kiinteistöjen myyntivoittoja tai satunnaisia tuloja positiivinen viimeistään vuonna Kunnan lainamäärä kasvaa vielä vuonna 2007, mutta vuodesta 2008 alkaen lainamäärä pienenee. Kunnan lainakanta tulee laskemaan vuoteen 2012 mennessä vuosien tasolle. VIHTI ON UUDENMAAN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA Vihdin kunta reagoi Uudenmaan kunnista nopeimmin sijaintipaikkaa hakevien yritysten kyselyihin ja kykenee tarjoamaan yritysten tarpeisiin soveltuvia kaavoitettuja tontteja. Elinkeinopolitiikan hoito keskitetään kunnanjohdon välittömään yhteyteen, jotta voidaan varmistaa yrityksien tarpeiden suora välittyminen päätöksentekoon ja nopeuttaa yritysten toimintaedellytyksiin liittyvää päätöksentekoa. Vihdin kunta kaavoittaa tontteja elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvia alueita riippumatta maanomistusolosuhteista. Tarvittavat maa-alueet ostetaan kunnalle, lunastetaan mikäli välttämätöntä tai tehdään maankäyttöä koskevia sopimuksia maanomistajien kanssa. Kaavoituksessa pyritään suuriin kokonaisuuksiin, joissa toimivat yritykset saisivat liiketaloudellista hyötyä läheisestä sijoittumisestaan. Vihdin kunnasta muodostetaan alueen kaupallinen keskus, joka pystyy houkuttelemaan ostovoimaa myös lähikunnista. Vähittäiskaupan ja palveluiden kasvulle luodaan edellytykset kaavoittamalla tontteja parhaille liikepaikoille. Vihdin elinkeinopolitiikan tavoitteena on myös kunnan verotettavien tulojen kasvattaminen. Tämä tapahtuu yhteisöverotulopohjan laajentamisella uusien yritysten kautta sekä luomalla edellytyksiä nykyisten yritysten menestymiselle. Kiinteistöverotuoton kasvattamiseen pyritään uusien elinkeinokiinteistöjen muodostamisella. Kunnallisverotuoton kehittymiselle luodaan edellytyksiä suuntaamalla toimenpiteitä myös toimialoille ja yrityksiin, jotka työllistävät vihtiläisiä työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia henkilöitä. Elinkeinorakenteen riskejä, kuten suhdannevaihteluita ja yritysten toimintaympäristön muutosten vaikutuksia pyritään hajauttamaan monipuolistamalla elinkeinorakennetta. Teollisuusyritysten osalta Vihdin kunta keskittyy yrityksiin, joiden toiminta on myös tulevaisuudessa mahdollista tapahtua kotimaassa. Julkiset hankinnat kunta kilpailuttaa tehokkaasti ja edesauttaa markkinoiden kehittymistä julkisiin palveluihin.

15 14 VIHDIN KUNTA KASVAA HALLITUSTI Vihdin kunta pyrkii saavuttamaan väestöpohjan, jonka avulla kunta selviää osaltaan valtakunnallisesta väestörakenteen muutoksesta. Tämä edellyttää verotettavan tulon asukasta kohden kasvattamista ja nuorille perheille soveltuvaa asunto- ja tonttitarjontaa. Kunnan huoltosuhde pyritään pitämään suotuisana myös suurten ikäluokkien kasvattaessa palvelutarvetta. Kasvun aiheuttama palvelukysynnän lisääntyminen hoidetaan palvelutuotantoa tehostamalla talouden ja palveluiden tasapainottamissuunnitelman asettamien raamien mukaisesti. Verotulopohjaa parannetaan sisäisesti elinkeinopolitiikan keinoin tarjoamalla matalamman ansiotulon omaaville kuntalaisille työpaikkoja kunnan alueella, sekä ulkoisesti kaavoittamalla houkuttelevia asuma-alueita. Kunnan kaavoituksen ja rakentamisen painopiste on kunnan päätaajamissa ja liikenteellisesti vetovoimaisissa paikoissa, kuten valtateiden risteysalueilla. Kunta täydentää olevaa yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää jo rakennetut tekniset verkostot. Taajamien asukasluvun kasvua tuetaan siten, että pystytään ylläpitämään ja kehittämään monipuolisia kaupallisia palveluja. Keskusta-alueilla asumista tiivistetään ja kerrostaloasumista lisätään, mikäli se on taajamakuvallisesti tarkoituksenmukaista. Vanhusväestön kasvuun varaudutaan kaavoittamalla taajamiin ikääntyville suunnattuja asuntoja. Tarkoituksena on mahdollistaa vanhusväestön asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, sekä luoda perustaa tulevalle palvelutarjonnalle. Asuntorakentamista varten pidetään jatkuvasti riittävä kunnan kasvutavoitetta tukeva tonttitarjonta erilaisia asumisvaihtoehtoja varten. Työpaikkarakentamista varten turvataan kysyntää vastaava tonttitarjonta liikenteellisesti ja asiakasvirtojen kannalta hyviltä paikoilta. Väestömäärän kasvun tavoitteena on noin 2 % vuodessa. Kunnalla on rakentamisen painopistealueilla vähintään viiden vuoden raakamaavarasto. KUNNAN PALVELUT ON JÄRJESTETTY TEHOKKAASTI Kunnan palveluiden määrä ja laatu sopeutetaan normien mukaan kunnan resursseihin talouden ja palveluiden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti. Palvelutarjonnan tehokkuuden ja laatutason seuranta järjestetään luomalla luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden käyttöön johdon tietojärjestelmä. Kunnan palveluiden järjestämiseen etsitään aktiivisesti vaihtoehtoja seuraamalla eri kuntien palveluiden kehittämishankkeita. Kuntaan luodaan palveluohjelma, jossa tarkastellaan palveluiden järjestämisvaihtoehtojen (oma tuotanto, kuntayhteistyö ja ostopalvelut) tehokkuutta. Palveluiden tuotantorakennetta monipuolistetaan, jos se on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti edullista. Palvelujen kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan.

16 15 KUNNAN TYÖTEKIJÄT KOKEVAT VIHDIN KUNNAN HYVÄNÄ TYÖNANTAJANA JA KEHITTÄVÄT OMAA OSAAMISTAAN Kunnan henkilöstöstrategian painopiste on osaamisen vahvistaminen ja johtamisen tason parantaminen. Työntekijöille ja työyksiköille asetetaan selkeät tavoitteet, joiden pohjalta työntekijät ja työnantaja kykenevät arvioimaan onnistumista. Onnistuminen palkitaan. Selkeiden tavoitteiden asettaminen edellyttää johtamisjärjestelmän kehittämistä. Tavoitteet on asetettava asiakastyytyväisyydelle, taloudellisuudelle, palvelun tehokkuudelle sekä henkilöstön työtyytyväisyydelle. Työntekijän velvollisuus on huolehtia oman ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja työnantajan on luotava tähän edellytykset. Johtamista kehitetään osallistavan johtamisen suuntaan. Asemaan perustuvan esimies-työntekijä suhteen heikentyessä työntekijöille on osoitettava vastuuta työn tuloksista. Työolosuhteiden on oltava turvalliset ja työn tuloksellisuutta ja työviihtyvyyttä edistävät. KUNNAN TYTÄRYHTEISÖT KIINTEISTÖ OY VIHDIN OPISKELIJA-ASUNNOT Vihdin kunta ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä omistavat molemmat yhtiöstä 50 %. Yhtiö omistaa Nummelassa asuntolainoitetun kerrostalon, jossa on opiskelija-asuntoja. Yhtiön tarkoituksena on vuokrata asuntoja Vihdissä opiskeleville tai vihtiläisille opiskelijoille. Yhtiön tavoitteena on pitää kaikki asunnot lukukausien aikana asuttuina sekä pitää rakennus kunnossa ja yhtiön talous vakaana. Kunnan tavoitteena on luopua omistuksestaan osana vuokra-asuntojen hallinnan uudelleen järjestelyä. NUMMELAN TEOLLISUUSTALO OY Lähtökohtana on tukea kuntakonsernin toimintaa yritystoiminnan kehittämisessä ja työpaikkojen lisäämisessä siten, että uusien yritysten sijoittumisen lisäksi tarjotaan tiloja myös kasvuyrityksille. Yhtiön tavoitteina on toimialansa mukaisesti vuokrata eri kokoisia, laadukkaita ja kustannustehokkaita toimitiloja yritysten tarpeiden mukaisesti paikkakunnan käypää hintatasoa noudattaen siten, että toiminta on myös kannattavaa ja kilpailukykyistä. Vuokrasopimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää optio vuokraajalle tilojen lunastamisesta vuokrakauden aikana. Tilojen käyttökulut maksaa täysimääräisesti vuokralainen.

17 16 VEIKKOINKORPI I OY Lähtökohtana on tukea kuntakonsernin toimintaa yritystoiminnan kehittämisessä ja sen myötä työpaikkojen lisäämisessä siten, että uusien yritysten sijoittumisen lisäksi tarjotaan tiloja myös kasvuyrityksille. Yhtiön tavoitteina on toimialansa mukaisesti vuokrata eri kokoisia, laadukkaita ja kustannustehokkaita toimitiloja yritysten tarpeiden mukaisesti paikkakunnan käypää hintatasoa noudattaen siten, että toiminta on myös kannattavaa ja kilpailukykyistä. Vuokrasopimuksiin voidaan tarvittaessa sisällyttää optio vuokraajalle tilojen lunastamisesta vuokrakauden aikana. Tilojen käyttökulut maksaa täysimääräisesti vuokralainen. PALMAN TIETO-TAITO-KESKUS OY Tavoitteena on pitää yhtiön omistamat tilat yritystoimintaan ja koulutustoimintaan hyvin soveltuvassa kunnossa. Yhtiön maksuvalmius pidetään hyvänä ja sitä vahvistetaan, jotta voidaan huolehtia kiinteistön tarvitsemista kunnossapitotoimista. Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla Nummelassa, joten toistaiseksi korjaustoimenpiteillä pidetään rakennuksen toimivuuden lisäksi yllä rakennuksen ja alueen huoliteltua ilmettä. Kohteen kehittäminen ratkaistaan maankäytön suunnittelun yhteydessä. NUMMELAN ALUELÄMPÖ OY Yhtiö toimittaa lämpöä Nummelan alueen kiinteistöille, tätä tarkoitusta varten yhtiö toimialansa mukaisesti voi omistaa ja hallita maa-alueita, lämpökeskus- ja muita rakennuksia sekä lämmönsiirtoverkostoja ja -laitteita sekä huolehtia lämmitysenergian tuotannosta, hankinnasta ja toimituksesta sekä kiinteistöjen lämmittämisestä. Yhtiön lämpöverkostot on yhdistetty siten, että vain Lankilanrinteen verkko toimii erillisenä. Uusia asiakkaita liitetään aluelämmityksen piiriin kysynnän mukaan. Uuden päälämpökeskuksen toteutus on käynnissä ja se valmistuu keväällä Vihdin kunnan antaman ohjeistuksen mukaisesti yhtiö valmistelee ja ottaa käyttöön strategian, jolla varmistetaan yhtiön kilpailukyky ja liiketaloudellinen kannattavuus. Samalla varmistetaan, että yhtiö pystyy vastaamaan taajamien kasvun aiheuttamaan laajentamistarpeeseen. KIINTEISTÖ OY ALA-NUMMELA Yhtiö omistaa Nummelan taajamassa sijaitsevat tilat Ala-Nummela ja Kirstilä, jotka muodostavat liiketontin. Yhtiö myydään.

18 17 VIHDIN KUNNAN TULOSLASKELMAT Sisäiset ja ulkoiset erät Kunta yhteensä (ilman Vihdin Vesihuoltolaitosta) 8:50 TA2006 TP2005 TA2006 LTK2007 KV2007 KV2007 TS2008 TS2009 TOIMINTATUOTOT ,1 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,4 % Vuokrat ,7 % Muut toimintatuotot ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % TOIMINTAKULUT ,3 % HENKILÖSTÖKULUT ,2 % Asiakaspalvelujen ostot ,0 % Palvelujen ostot ,6 % Ostot tilikauden aikana ,7 % Varaston lisäys/vähennys ,0 % 0 0 Avustukset ,9 % Vuokrat ,5 % Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKATE ,8 % Verotulot ,7 % Valtionosuudet ,3 % Korkotuotot ,9 % Muut rahoitustuotot ,7 % Korkokulut ,8 % Muut rahoituskulut ,1 % VUOSIKATE ,3 % Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % Satunnaiset tuotot ,4 % 0 0 Satunnaiset kulut ,0 % 0 0 TILIKAUDEN TULOS ,1 % Poistoeron lisäys (-) ja ,0 % 0 0 Varausten lisäys (-) ja ,0 % Rahastojen lisäys (-) ja ,0 % 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ,5 % Bruttomenot keskuksittain TA 2007 Tekninen ja ympäristökeskus 10 % Hallintokeskus 9 % Sivistyskeskus 23 % Perusturvakeskus 58 %

19 18 TULOSLASKELMA ULKOISET Kunta yhteensä (ilman Vihdin Vesihuoltolaitosta) 8:55 TA2006 TP2005 TA2006 LTK2007 KV2007 KV2007 TS2008 TS2009 TOIMINTATUOTOT ,4 % Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,4 % Vuokrat ,8 % Muut toimintatuotot ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 % TOIMINTAKULUT ,0 % HENKILÖSTÖKULUT ,2 % Asiakaspalvelujen ostot ,0 % Palvelujen ostot ,3 % Ostot tilikauden aikana ,7 % Varaston lisäys/vähennys ,0 % 0 0 Avustukset ,9 % Vuokrat ,6 % Muut toimintakulut ,4 % TOIMINTAKATE ,8 % Verotulot ,7 % Valtionosuudet ,3 % Korkotuotot ,9 % Muut rahoitustuotot ,7 % Korkokulut ,8 % Muut rahoituskulut ,1 % VUOSIKATE ,3 % Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % Satunnaiset tuotot ,4 % 0 0 Satunnaiset kulut ,0 % 0 0 TILIKAUDEN TULOS ,1 % Poistoeron lisäys (-) ja ,0 % 0 0 Varausten lisäys (-) ja ,0 % Rahastojen lisäys (-) ja ,0 % 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄM ,5 % Toimintakulut ja toimintakate TP 2005 TA 2006 LTK 2007 KV 2007 TS 2008 TS Toimintakulut Toimintakate

20 19 TULOSLASKELMA (ULKOISET ERÄT) Kunta yhteensä (mukana Vihdin Vesihuoltolaitos) TP2005 TA2006 KV2007 TS2008 TS2009 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokrat Muut toimintatuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT Asiakaspalvelujen ostot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Varaston lisäys/vähennys Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) ja Varausten lisäys (-) ja Rahastojen lisäys (-) ja TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Vuosikate ja poistot Vuosikate Poistot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma 2008-2010

Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma 2008-2010 Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma 2008-2010 Kv 12.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 TALOUSSUUNNITELMA 2008 2010... 5 JOHDANTO... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja

Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Lehdistöinfo 4.11.2015 Antero Alenius Kunnanjohtaja Kesäkuussa TA-kehys TP2014 taso 54,8 me Syyskuun lopussa esitykset ylittivät raamin 2 me. Menokasvu 3,7% Oltiin tasolla 56,8 me, alijäämää tulisi 4 me

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2010-2012. Talousarvio 2010. (sis. Investointisuunnitelma 2010-2014)

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2010-2012. Talousarvio 2010. (sis. Investointisuunnitelma 2010-2014) KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2010-2012 (sis. Investointisuunnitelma 2010-2014) Talousarvio 2010 Kunnanvaltuusto 16.12.2009 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014

KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 VALTIOVARAINMINISTERIO KIRJE VM/1042/02020601/2014 1(3) 20.5.2014 Kunnan- ja kaupunginhallituksille KUNTIEN HARKJNNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE MINEN VUONNA 2014 Kunnan valtionosuutta voidaan

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2011 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 211 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2007 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat Raahen selvitysalue 1.9.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot ja 2013 tilinpäätösten ennakkotiedot(tilastokeskus)

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot