ITÄ-SUOMEN KALATALOUSRYHMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIAN 2014 HALLINTOHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-SUOMEN KALATALOUSRYHMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIAN 2014 HALLINTOHANKE"

Transkriptio

1 TÄSUMEN KAL4TALUSYHMÄ ITÄ-SUMEN KALATALUSRYHMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIAN 2014 HALLINTHANKE HAKIJA Rajupusu Leader ry. 2. TAUSTAA Aktiivinen ja perinteikäs kalatalous muodostaa merkittävän osan itäsuomalaista identiteettiä ja elämäntapaa. Kaupallinen kalatalous ja kalastusmatkailu muodostavat lisäksi merkittävän elinkeinon. Neljän maakunnan muodostama toiminta-alue on melko laaja. Alue on kuitenkin luonnonolosuhteiltaan ja kalatalouden harjoittamisen kannalta yhdenmukainen. Vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat ovat samantyyppisiä eri puolilla aluetta. Itä-Suomen kalatalousryhmän strategia jakautuu kolmeen pääteemaan, jotka ovat 1. Verkostoitunut ja monipuolinen kalatalous, 2. Kalastusmatkailu ja 3. Vesistöjen monipuolinen käyttö ja osall isuus, sekä horisontaalisena teemana 4. kansainvälisyys. Ensimmäinen teema keskittyy kaupallisen kalatalouden kehittämiseen mm. osaamista ja tiedonsiirtoa parantamalla. Teemaan sisältyy myös nuorten aktivointi kalatalouden tarjoamien työmahdollisuuksien pariin. Tähän teemaan tullee kohdistumaan merkittävin osa kalatalousryhmän kautta myönnettävistä rahoitustuista. Kalastusmatkail un kehittämisessä strategiassa keskitytään mm. tuotestandardien luomiseen ja verkostoitumisen lisäämiseen sekä markkinoinnin ja myyntikanavien kehittämiseen. Itä-Suomen kalatalousohjelman valmistelussa esiin nousivat voimakkaasti vesistöjen tilaan, hallintoon ja monipuoliseen käyttöön liittyvät kehittämistarpeet. Vesistöjen monipuolinen käyttö ja osallisuus -teeman keskeiset toimet tultaneen toteuttamaan mm. paikallisten Leader-strategioiden avulla. Toimenpiteitä aktivoidaan kalatalousryhmän toimesta. Näillä toimenpiteillä voi olla myös hyvin tärkeä merkitys kaupallisen kalatalouden kehittymiselle. Erityisesti kalakannan hoitoon ja vesistöjen tilaan sekä lupakäytäntöjä kehittävät toimenpiteet ovat kalataloudenkin kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan Leader-ryhmät sekä alueen kalataloustoimijat ovat laatineet yhdessä Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategian vuosille. Ensimmäinen versio hakemuksesta Itä-Suomi kalatalousiyhmän kehittämisstrategian hallinto 1/5

2 kalatalousryhmäksi on jätetty kesäkuussa 2013 maa- ja metsätalousministeriöön. Ministeriö ja alueellinen kalataloushallinto on käsitellyt hakemukset ja hakemuksista on saatu palaute hjelmaa hallinnoi eteläsavolainen Rajupusu Leader ry. Kalatalousryhmätoimi nnan tavoitteena on toimijoiden aktivointi ja alueen elinkeinokalatalouden suunnitelmallinen kehittäminen hyödyntäen Leader-ryhmien kokemuksia ja paikal lislähtöistä kehittäm istapaa. Ryhmät muodostavat yhteisen verkoston, jonka tarkoituksena on edistää uusien innovaatioiden ja toimintamallien leviämistä alueillaan ja niiden välillä. Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategialle haettu rahoitus (EMKR ja Valtio) on euroa, joka edellyttää lisäksi kuntien sitoutumista ohjelman toteutukseen kymmenen (10) prosentin osuudella julkisesta tuesta. Rahoitusta on haettu koko ohjelmakaudelle Itä-Suomen kalatalousryhmän valitseman toimintamallin mukaan ohjelman hallinto sekä tehostettava alueellinen aktivointi hoidetaan kuntien rahoitusosuudella ja muu julkinen tuki käytetään hankkeisiin. Tässä suunnitelmassa kuvataan tarkemmin ohjelman hallinnointia. 3. TARKITUS Varmistetaan Itä-Suomen ka latalousryhrnän kehittämisstrategian käynnistyminen ja säädöstenm ukai nen toteuttaminen. Seurataan ja arvioidaan ohjelman toteutumista suhteessa tavoitteisiin ja muutetaan tarvittaessa toimintatapoja. Tehostetaan alueellista aktivointia ja yhteistyötä Itä-Suomen Leader-ryhmien sekä muiden kehittämisrahastojen kanssa. 4. TTEUTUSAIKA TIMINTATAPA Seurantakokous Leader-ryhmien, Ely-keskusten kalatalousyksiköiden sekä Maakuntaliittojen edustajien Seuranta kokous seuraa Itä-Suomen kalatalousstrategian toteuttamista ja arvioi valitun toimintamallin ja toimintatapojen toimivuutta, joita muutetaan viipymättä, jos tuloksia ei synny tai ilmenee muita ongelmia. Seurantakokouksiin kutsutaan 11 Leader-ryhmän toiminnanjohtajat ja hallituksen puheenjohtajat, Ely-keskusten sekä Maa kuntaliitojen edustajat. Ryhmän puheenjohtajana toimii hallinnoivan Leader-ryhmän toiminnanjohtaja. Itä-Suomi kalatalousiyhmän kehittämisstrategian halllnto 2/5

3 Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategian hallinto Hallinnoivan Leader-yhdistyksen hallitus käsittelee Kalajaoston esi käsittelemät hankehakemukset ja antaa niistä lausunnot Etelä-Savon Ely-keskukselle. Hallinnoiva Leader-ryh mä vastaa ohjelman raportoi n nista ja hakee mahdolliset muutokset Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategiaan Seurantakokouksen tai Kalajaoston esityksestä. Aktivaattori ja Kalajaosto Aktivaattori vastaa aktivointi -hankkeen käytännön toteutuksesta ja toimii kalajaoston esittelijänä ja sihteerinä. Lisäksi aktivaattori osallistuu aktivointihankkeen ja Itä-Suomen kalatalousstrategian toteuttamista edistäviin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja opintomatkoille sekä Suomen kalatalousryhmien verkoston toimintaan. Aktivaattorin tehtäviin kuuluu mm. tiedottaminen ja alueen toimijoiden aktivointi, hankeaihioiden ja -kokonaisuuksien tunnistaminen, niiden hankkeistaminen ja sopivan rahoituslähteen etsiminen yhdessä hakijan kanssa. Lisäksi aktivaattori järjestää pienimuotoista täsmäkoulutusta kalatalousstrategian kohderyhmälle (esim. hanke-, verkostoitumis-, laatukoulutusta). Kalajaostossa on jokaisesta maakunnasta neljä varsinaista jäsentä: ammattikalastaja, kalankasvattaja tai -jalostaja kalatalouden koulutuksen tai neuvonta-alan edustaja matkailun, verkostoitumisen tai yritystoiminnan asiantuntija Leader-ryhmän edustaja Lisäksi ryhmässä on maakuntakohtaisesti valitut 1. varajäsen ja 2. varajäsen. Kalajaoston jäsenet on valittu siten, että koko toiminta-alueelta on tasapuolinen edustus. Jaostolla on laaja kalatalouden, kalastusmatkailun sekä paikalliskehittämisen asiantuntemus. Jaoston tehtävänä on toimia aktivaattorin tukena ja esikäsitellä Itä-Suomen kalatalousstrategiasta rahoitettavaksi esitetyt hankkeet ja antaa niistä lausunto hallinnoivan Leader-ryh män hallitukselle. Kalajaoston jäsenet osallistuvat aktivointihankkeen ja Itä- Suomen kalatalousstrategian toteuttamista edistäviin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja opintomatkoille. Lisäksi alueen laajuudesta johtuen jaoston jäsenet hoitavat aktivointi- ja tiedotustehtävää omalla alueellaan ja välittävät tietoa omalle taustajoukolleen omien tehtäviensä ohessa ilman eri korvausta. Alueaktivaattorit Aktivoinnin roolin kasvattaminen ja vahvistaminen on myös ministeriön tavoite ja kaudella tullaan tehostamaan alueellista aktivointia. sa kuntarahasta käytetään osa aikaisten aktivaattoreiden palkkakuluihin. Aktivoinnin kautta toivotaan lisää muiden rahastojen sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston muiden toimen piteiden hyödyntämistä kalatalouden alueellisessa paikallislähtöisessä kehittämisessä. sa aikaisia aktivaattoreita puoltaa mm. alueen laaja koko. Leader-yhteistyötä tullaan edelleen tiivistämään, mutta toisaalta Leader-ryhmät eivät voi keskittyä edistämään ja aktivoimaan tiettyä toimialaa enempää kuin muitakaan. Itä-Suomi kalatalousiyhmän kehittämisstrategian hallinto 3/5

4 6. TIMENPITEET Käynnistämistoimet Kaikki Leader-rvhmät: Aktivointihankkeen käynnistäminen ja Kalajaoston kokoaminen. Aktivointihankkeen ja hallintohankkeen johtaminen Hal linnoiva Leader-ryhmä: aktivointi- ja hal lintohankkeen johtaminen, aktivaattorin esimiestehtävät, raportoinnit sekä tiedottaminen yhdessä aktivaattorin kanssa. Aktivointihankkeen ohiausrvhmä: valvoo aktivointi- ja hal lintohankkeen etenemistä. Kuntarahan hallinnointi Hallin noiva Leader-rvhmä: ku ntarahan laskutus, käytön seuranta, tilitykset muille Leader-ryhmille. Hankkeiden käsittely ja strategian toteutumisen seuranta Hallinnoiva Leader-rvhmä: Kalajaoston esikäsittelemien hankkeiden käsittely, strategian toteutumisen seuranta ja raportointi Kalajaoston avustuksella, Seurantakokousten valmistelu. Muut Leader-rvhmät: osallistuminen em. tehtäviin. Seurantakokoukset Kaikki Leader-ryhmät, Ely-keskukset, Maakuntaliitot: 1-4 kertaa vuodessa, strategian toteutumisen seuranta ja toimintatapojen ja mallin arviointi ja uudelleensuuntaus. Kouluttautuminen, hyvien käytäntöjen siirtäminen, luentotilaisuudet Kaikki Leader-rvhmät: osallistuminen strategian toteuttamista edistäviin koulutus ym. tilaisuuksiin ja opintomatkoille. Leader-ryhmät tiedottavat Itä-Suomen kalatalousstrategian tarjoamista mahdollisuuksista samoin kuin muistakin rahoituslähteistä oman työnsä ohessa. Leader-rahoituksen piiriin tulevat kalahankkeet valmistellaan ja käsitellään myös normaalisti. 7. RISKIT Hankkeen laaja toteutusalue on haaste. Kulkeeko tieto? Ehtivätkö kaikki Leader-ryhmät seuraamaan Itä-Suomen kalatalousohjelman toteuttamista ja osallistumaan omalta osaltaan tiedottamiseen ja aktivointiin. Muiden rahoittajien kiinnostus Leader-toimintatapaa kohtaan on Leader-toiminnan tulevaisuuden kannalta haaste ja mahdollisuus. hjelman hallinto pitää hoitaa mallikkaasti ja paikallislähtöisellä toimintatavalla on saavutettava näkyviä tuloksia. Siksi valitun toimintamallin ja toimintatapojen toimivuutta on tarkkailtava säännöllisesti ja mahdolliset muutokset on tehtävä viipymättä. Itä-Suomi kalatalousryhmän kehittämis strategian hallinto 4/5

5 8. KUSTANNUSARVI JA RAHITUSSUUNNITE LMA Kustannusarvio Itä-Suomen kalatalousstrategian toteuttamiseen haetun rahoituksen (EMKR+Valtio) edellyttämä kuntaraha on euroa (= 10 %) la se käytetään strateaian hallinnointiin sekä aktivointiin. Palkkakulut (Leader-ryhmien henkilöstö käyttää työaikaansa Itä-Suomen kalatalousohjelman tehtäviin) aktivointihankkeen käynnistäminen, aktivointihankkeen johtaminen, aktivaattorin esimiestehtävät, raportointi ja tiedottaminen alueaktivointi osittain hankelausunnot ja strategian toteutumisen seuranta kuntarahan hallinnointi Kalajaoston kokoukset (Kalajaoston Leader-jäsenet) 2-4 kertaa vuodessa pidettävät Seurantakokoukset (Leader-ryhmien tj:t ja pj:t) strategian toteuttamista edistävät koulutus- ym. tilaisuudet ja opintomatkat (kaikki Leader-ryhmät) stopalvelut ja palkkiot. kirjanpito asiantuntijapalkkiot, esiselvitykset Vuokrat. Leader-ryhmien mahdolliset toimitila- ja laitevuokrat kokous- ym. tilaisuuksien tilavuokrat Kotimaan matkakulut. Seurantakokousten matkakulut (Leader-ryhmien tj:t ja pj:t) koulutus- ym. tilaisuuksien ja opintomatkojen matkakulut. muut ohjelman ydinhallintoon kuuluvat välttämättömät matkakulut Muut kustannukset. toimistokulut, posti, puhelin, painatukset ja ilmoitukset, kokouskulut, muut muut kulut) Yhteensä Ra hoitussuunnitelma Maakunta Vesistöala Suhteellinen Rahoituskm2 osuus% osuus Etelä-Savo , Pohjois-Savo , Pohjois-Karjala , Etelä-Karjala , Yhteensä Itä-Suomi ka/atalousiyhmän kehittämistrategian hallinto 5/5

6

Rajupusu Leader ry. Kiehtovat kalavedet. Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategia 2014 2020

Rajupusu Leader ry. Kiehtovat kalavedet. Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategia 2014 2020 PP Rajupusu Leader ry Kiehtovat kalavedet Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategia 2014 2020 2 Kalatalouden kehittäminen, kalastusmatkailun edistäminen ja vesistöjen käytön monipuolistaminen Itä-Suomen

Lisätiedot

ESKO 2020. Strategia kaudelle 2014 2020

ESKO 2020. Strategia kaudelle 2014 2020 ESKO 2020 Strategia kaudelle 2014 2020 Sisällys: 1 ESKO kalatalousryhmä... 2 1.1 Kokemukset kalatalousryhmätoiminnasta ja taustaa... 2 1.2 Toiminta-alue... 2 2 SWOT ESKO-alueen elinkeinokalataloudesta

Lisätiedot

1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi 2007-2013. Leader-ohjelmakausi 2014-2020

1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi 2007-2013. Leader-ohjelmakausi 2014-2020 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä...2 2. Hallinto ja kokoukset..3 3. Viestintä ja yhteydenpito...4 4. Hanke- ja rahoitusneuvonta...5 5. Alueiden välinen ja kansainvälinen

Lisätiedot

KALASTA KAHISEVAA Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategia 2014-2020 15.01.2014 Lausuntokierrosta varten. 15.1.2015 Sisä-Suomen kalatalousryhmä

KALASTA KAHISEVAA Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategia 2014-2020 15.01.2014 Lausuntokierrosta varten. 15.1.2015 Sisä-Suomen kalatalousryhmä KALASTA KAHISEVAA Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategia 2014-2020 15.01.2014 Lausuntokierrosta varten 15.1.2015 Sisä-Suomen kalatalousryhmä SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. KALATALOUSRYHMÄN TAUSTAA

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020

Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 Kalasta elinvoimaa Kehittämisstrategia 2014-2020 1. Tiivistelmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader strategiaa toteutetaan 12 kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Strategian hallinnoijana

Lisätiedot

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020 ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 21 4 22 SISÄLLYS SIVU 1. EMON STRATEGIA 1 2. STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ 1 2.1 EMOn toiminta-alueen määrittely 1 2.2. Toiminta-alueen kuvaus

Lisätiedot

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013 Hakemus Leader- toimintaryhmäksi Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖTILANNE... 4 2.1 Kolmen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2 Maaseutuverkoston tavoitteet... 3 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1 Johdanto 3 2 Toiminta-alue ja väestö 3 2.1 Elinympäristö 4 2.2 Oulu ja kaupungin läheinen maaseutu 4 2.3 Harvaan asuttu maaseutu

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2013. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2013. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2013 2 Yhteenveto NOUSEVARANNIKKOSEUTU RY:N TOIMINNAN TULOKSET VUONNA 2013 (käytettävissä olevat resurssit 5 htv) Järjestetty aktivointi-, opinto- ja koulutustilaisuuksia 38 kpl, osallistujia

Lisätiedot

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN! Enonkoski-Heinävesi-Savonlinna OHJELMAKAUSI 2014 2020 PIÄLLYSMIES RY 1 1 STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1 ALUEEN KUVAUS... 3

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA!

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! YLÄ-SAVON VETURIN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA 2014 2020 6.6.2014 Kilpivirrantie 7 74120 IISALMI www.ylasavonveturi.fi p. (0440) 760773 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLÄ-SAVON VETURIN

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö eriteltynä toimenpiteisiin 411, 412, 413, 421 ja 431 tp 411: ei hakemuksia tp 412: o 2 hakemusta

Lisätiedot

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta

Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta Nouseva Rannikkoseutu elinvoimaa paikallisuudesta kehittämissuunnitelma 2014-2020 sisältö 3 Alkusanat 4 Rannikkoseutu toiminta-alueena 6 Alueanalyysi kehittämistyön lähtökohtana 7 SWOT 10 Toiminta-alueen

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

1. YLEISET PERIAATTEET

1. YLEISET PERIAATTEET Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 1 1. YLEISET PERIAATTEET Kursivoituna muokatut kohdat Sepra on paikallinen kehittämisyhdistys, jonka toiminta-alueeseen kuuluu viisi kuntaa; Hamina, Kotka, Miehikkälä,

Lisätiedot

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020

Sisällys. YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n paikallinen strategia 2020 Sisällys 1. STRATEGIAN KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ... 3 1.1. Strategian kohdealueen kuvaus... 3 1.2. YHYRES-kehittämisyhdistys ry... 4 Jäsenet... 4 Hallitus ja kolmikanta... 4 Osaaminen... 4 Sidosryhmät...

Lisätiedot

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA

VIRTAUKSIA JA VALINTOJA VIRTAUKSIA JA VALINTOJA Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kehittämisstrategia 2014-2020 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Parikkalantie 45, 59100 Parikkala karki.leader@co.inet.fi http://kylat.ekarjala.fi/karki-leader/

Lisätiedot

SELKÄMEREN JA PYHÄJÄRVEN KALATALOUSOHJELMA 2020

SELKÄMEREN JA PYHÄJÄRVEN KALATALOUSOHJELMA 2020 SELKÄMEREN JA PYHÄJÄRVEN KALATALOUSOHJELMA 2020 RAVAKKA 2015 SELKÄMEREN JA PYHÄJÄRVEN KALATALOUSOHJELMA 2020 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1. Kohdealue ja väestö... 2 2. Kalakannat ja -talouden tila alueella...

Lisätiedot

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Laatukäsikirja Versio 13.8.2012 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki, Finland PL 45, 61801 Kauhajoki, Finland Y-tunnus: 1082564-7 Kotipaikka:Isojoki

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot