PARTIOJOHTAJA- PERUSKOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARTIOJOHTAJA- PERUSKOULUTUS"

Transkriptio

1 PARTIOJOHTAJA- PERUSKOULUTUS Järvi-Suomen Partiolaiset ry 2015

2 Kädessäsi on partiojohtajaperuskoulutuksen esittelyvihko, joka sisältää tietoa koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä. Partiojohtajan peruskoulutus on tarkoitettu aikuisille ja pesteissä toimiville vaeltajille. Koulutuksen ikäraja on 18 vuotta, mutta sen suorittamisen voi halutessaan aloittaa jo noin puoli vuotta aikaisemmin. Esitietovaatimuksena koulutukseen on Tervetuloa partioon - koulutus tai vastaavat tiedot. Koulutus koostuu kahdesta kurssiviikonlopusta (tai yhdestä pitkästä kurssista joulun välipäivinä tai pääsiäisenä) ja niiden välissä (tai sen jälkeen) toteutettavasta johtamisharjoituksesta. Johtamisharjoitus suoritetaan loppuun vuoden kuluessa kurssin aloittamisesta. Lisäksi partiojohtajan valtakirjan ja kurssitunnusten saamisen edellytyksenä on EA1-kurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot ja vähintään 18 vuoden ikä. Koulutukseen kuuluu ennakkotehtäviä. Koulutusryhmä

3 Johtaminen partiossa Tavoitteet Osaa tunnistaa partionjohtamiskäsityksen mukaisia johtajarooleja eri tilanteissa ja ryhmissä Ymmärtää partiojohtajan vastuut ja velvollisuudet Ymmärtää vertaisjohtajuuden merkityksen ja osaa tukea sitä Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta sekä käyttää sitä oman toimintansa kehittämiseen Tietää mitä on ohjaaminen Tietää mikä on pesti Sisältö Johtajaroolien läpikäyminen esimerkkien kautta lippukunnille tyypillisissä ryhmissä. Rooleihin tutustuminen esim. kummivartion, ikäkausiryhmien tai luotsien avulla Partiojohtaja ymmärtää vastuunsa eri tilanteissa toimiessaan lasten ja nuorten kanssa. Partiojohtaja ymmärtää vertaisjohtajuuden osana partiomenetelmää ja nuorten kanssa Partiojohtaja oppii palautteenantamisentapoja ja miten saatua palautetta voi käyttää hyödyksi Partiojohtaja oppii mitä on ohjaaminen ja mistä sitä saa Partiojohtaja oppii oman johtamistehtävänsä kautta ohjaamisesta Partiojohtaja tuntee pestin partion johtamistyökaluna

4 Minä partiojohtajana Tavoitteet Sisältö Ymmärtää vastuunsa omasta kehittymisestään partiolaisena Osaa arvioida omaa toimintaansa partiossa Oppii hahmottamaan omaa ajankäyttöään. Ymmärtää vaeltajaikäkauden ja aikuisuuden osana partio-ohjelmaa Osaa löytää omia vaikutusmahdollisuuksia partiossa ja sen ulkopuolella Partiojohtaja laatii oman koulutus- ja johtamispolkunsa (missä on nyt, mitä haluaisi tehdä, mitkä olisivat seuraavan kolmen vuoden suunnitelmat ja partiokoulutukset) Partiojohtaja tunnistaa missä johtamisen osa-alueissa hänen tulisi kehittyä ja minkä pestien avulla hän voisi kehittyä heikoimmissa osa- alueissa Partiojohtaja oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan esim. SWOT-analyysin avulla. Hän oppii tunnistamaan omia motivaation lähteitä sekä jaksamisen rajoja. Kurssilainen tekee oman ajankäytön vuorokausikellon, jonka avulla hän oppii tunnistamaan omaa ajankäyttöään Partiojohtaja pohtii omaan rooliaan vaeltajana ja/tai aikuisena, esim. kurssilla voi toteuttaa jonkun vaeltajien aktiviteetin ja käyttää sitä apuna Partiojohtaja tutustuu muihin organisaatioihin, joissa partiolaisia tyypillisesti toimii ja vaikuttaa esim. seurakuntaneuvostot, kunnanvaltuustot sekä muut nuorisojärjestöt

5 Tapahtuman johtaminen Tavoitteet Osaa perusteet lippukunnalle tyypillisen tapahtuman järjestämisestä Osaa laatia suunnitteluaikataulun ja budjetin tapahtumalle Osaa asettaa tavoitteita tapahtumalle Ymmärtää partiojohtajan vastuun tapahtuman johtajana Osaa johtaa ja kannustaa pientä projektiryhmää Tuntee projektin eri vaiheet (suunnittelu, toteutus ja arviointi) Osaa arvioida tapahtumaa ja kerätä ja vastaanottaa palautetta Ymmärtää viestinnän merkityksen tapahtuman onnistumiselle Sisältö Pohjatiedot koulutetaan kurssilla. Lisäksi kurssilainen toimii vastuullisena johtajana lpk:lle tyypillisessä tapahtumassa ohjaavan partiojohtajan ohjauksessa tekemällä johtamistehtävän.

6 Kurssilla koulutetaan: Partiojohtaja oppii tekemään suunnitteluaikataulun, tavoitteet ja budjetin partiotapahtumalle Partiojohtaja saa tietoa projektiryhmän johtamisesta Partiojohtaja oppii tapahtumanjohtajan vastuista ja velvollisuuksista Partiojohtaja saa keinoja kerätä palautetta erilaisista tapahtumista Partiojohtaja oppii tuntemaan lpk:ssa tyypillisesti toteutettavien projektien eri vaiheita ja toimimaan niissä Partiojohtaja osaa suunnitella tapahtuman viestintää Johtamistehtävän tulee sisältää: - kirjallinen suunnitteluaikataulu - tavoitteet ja budjetti tapahtumalle kirjallisesti - turvallisuussuunnitelma tapahtumalle kirjallisesti - projektiryhmän johtamista (mikäli mahdollista henkilöitä, joita ei ole ennen johtanut) - palautteen kerääminen tapahtumasta ja johtamisesta - tapahtuman toteutus - vuorovaikutteista ohjaamista lpk:sta nimetyltä johtamistehtäväohjaajalta HUOM. Johtamistehtävää ei aloiteta ennen kurssia. Johtamistehtävän on oltava kokonaan valmis vuoden kuluttua kurssin aloittamisesta.

7 Lapset ja nuoret ryhmässä Tavoitteet Tietää perusasiat 7-22-vuotiaiden kehityksestä Tuntee ryhmän toiminnan ja ymmärtää miten ryhmää voi viedä eteenpäin Osaa havainnoida ryhmähenkeä ja kehittää sitä vaeltaja- ja johtajaryhmissä Tunnistaa ongelmatilanteita ryhmässä, uskaltaa tarttua niihin ja osaa etsiä ratkaisuja ryhmän ongelmiin Sisältö Tietää eri ikäkausien keskeiset kehitystapahtumat kasvatustavoitteiden havainnollistamana Partiojohtaja tietää kavereiden merkityksen eri ikäkausissa ja osaa hyödyntää sitä toiminnassa Oppii keinoja ryhmähengen kehittämiseen vaeltaja ja projektiryhmissä Harjoittelee erilaisten ryhmässä ilmenevien ongelmatilanteiden ratkaisemista

8 Partion perusteet, pikku Tavoitteet Sisältö Tuntee partion historiaa, lippukuntien perinteitä, symboliikan perusteet sekä maailmanjärjestöjen roolin Tuntee partion arvopohjasta ja päämäärästä Tutustuu partion monimuotoisuuteen (meri, kisa, monikulttuurisuus) Tutustuu kansainväliseen partiotoimintaan Tietää SP:n ja piirien tehtävät ja palvelut lippukunnan näkökulmasta Partiojohtaja tutustuu kurssilla eri lpk:n perinteisiin ja symboliikkaan Partiojohtaja tuntee pohjatiedot partioliikkeen historiasta Partiojohtaja tunnistaa partion yhteisen arvopohjan sekä ymmärtää partion maailmanlaajuisena kasvatusjärjestönä Partiojohtaja tutustuu kansainväliseen partiotoimintaan esimerkiksi VBL -koulutus, partiokodit, kv-leirit, ulkomaanprojektit, ajankohtaiset kehyprojektit ja EB Partiojohtaja tutustuu SP:n peruskirjaan ja ymmärtää piirin ja keskusjärjestön merkityksen lippukunnan toiminnan tukemisessa

9 Partio-ohjelma Tavoitteet Osaa partiomenetelmän Osaa erilaisia tapoja kouluttaa uusia taitoja lapsille ja nuorille Tuntee yleiset kasvatustavoitteet ja tietää ikäkausien omat kasvatustavoitteet Tuntee partio-ohjelman pääpiirteissään Ymmärtää retkien merkityksen partioohjelmassa ja osaa käyttää retkiä kasvatuskeinona Sisältö Partiojohtaja oppi käyttämään partiomenetelmää partioryhmän toiminnassa Tutustuu lasten ja nuorten oppimiseen Leikki ja tekemällä oppiminen oppimisen välineinä partiossa Partiojohtaja oppii kunkin ikäkauden kasvatustavoitteet Ikäkausien ohjelman läpikäynti niiltä osin kun se on vieras kurssilaiselle Oppii käyttämään retkeä partion tavaramerkkinä Partiojohtaja ymmärtää luonnon merkityksen partio-ohjelman toteutuksessa

10 Lippukunta Tavoitteet Sisältö Tuntee lippukunnan organisaationa ja aseman yhdistyksenä Tuntee lpk:n päätöksenteon Tuntee lippukunnan talouden perusteet Ymmärtää viestinnän tärkeyden osana lippukunnan toimintaa ja osaa viestiä asianmukaisesti. Ymmärtää lippukunnan osana aluetta ja piiriä Partiojohtaja tuntee oman lippukunnan organisaation Partiojohtaja tietää rekisteröityneen yhdistyksen oikeudet ja velvollisuudet Partiojohtaja tuntee lippukunnan päätöksentekoprosessit (viralliset kokoukset) ja budjetin tulkitsemisen perusteet Partiojohtaja tietää lpk:n toimintasuunnitelman tekemisen perusteet Partiojohtaja osaa viestiä asianmukaisesti, sopeuttaa viestintää ja käyttää eri viestintäkanavia partioviestinnässään partiolaisille, vanhemmille, sidosryhmille sekä ulkopuolisille Partiojohtaja osaa kriisiviestinnän perusteet lippukunnan näkökulmasta Partiojohtaja oppii alueellisen yhteistyön hyödyistä ja mahdollisuuksista

11 Turvallinen toiminta lippukunnassa Tavoitteet Sisältö Osaa toimia SP:n turvallisuusohjeet ja meripartiotoiminnan turvallisuusohjeet huomioon ottaen lippukunnassa Osaa toimia onnettomuustilanteessa ja antaa hätäensiapua Osaa tehdä turvallisuussuunnitelman lpk tason leirillä ja retkellä Osaa järjestää turvallisen yöpymisen maastossa Osaa toimia ympäristövastuullisesti retkellä Osaa huolehtia leiri- ja retkiolosuhteissa osallistujien hygieniasta Kurssilainen ymmärtää lasten ja nuorten henkisen turvallisuuden partiossa Osaa järjestää lpk:n tyypillistä toimintaa turvallisuusnäkökulmat huomioon ottaen Kurssilainen suorittaa SPR:n EA1-kurssin tai hankkii osaamisen muulla tavalla. Osaaminen todennetaan kurssin aikana. Kurssilainen tekee turvallisuussuunnitelman omaan johtamistehtäväänsä Partiojohtaja opettelee ennakoimaan lpk:n leirin ja retken riskitekijöitä esimerkiksi riskikartoituksen avulla Partiojohtaja osaa pienryhmän maaston tehtävällä retkellä tarvittavat perustaidot (suunnistus, yöpyminen, majoite, tulenteko, ruuanlaitto, varusteet)

12 Partiojohtaja tuntee jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet Partiojohtaja on osallistunut vähintään vuorokauden mittaiseen retkeen, jolla yövytään maastossa Partiojohtaja ymmärtää vastuunsa ja esimerkkinsä henkisen hyvinvoinnin turvaajana partiossa Partiojohtaja osaa opastaa lapsia ja nuoria turvallisessa internetin käytössä Partiojohtaja tiedostaa partion päihteettömänä harrastuksena sekä tunnistaa lastensuojelutarpeen partiossa

13 JOHTAMISHARJOITUSOHJE Johtamistehtävä on harjoitus. Sen tehtävänä on antaa kouluttautujalle tilaisuus kokeilla omia kykyjään partiojohtajana ja harjoitella partiopestiä turvallisesti. Harjoituksen jälkeen kouluttautuja tekee siitä kirjallisen raportin, johon liitetään ohjaajan lausunto. Johtamisharjoitus voidaan aloittaa vasta PJ -koulutuksen (tai I-osan) jälkeen. Kurssilaisella on vuosi aikaa saada annettu tehtävä kokonaan valmiiksi. Millainen harjoituksen pitäisi olla? - tekijänsä mittainen - haasteellinen, kehittävä - antaa tekijälleen jotakin uutta - sisältää ryhmän johtamista - lippukunnan normaalia toimintaa (tyypillisimmillään esimerkiksi retki, koulutustilaisuus, leiri tai sen osa, lippukunnan partiotaitokilpailut, purjehdus, vaellus, melontaretki tai vaikkapa lippukunnan merkkipäiväjuhla) Pääasia on, että se on sopivan haastava. Johtamisharjoituksessa kouluttautuja toimii vastuullisena johtajana turvallisuusohjeita noudattaen. Johtamisharjoitustilaisuudella on selvä määritelty tavoite, se on ohjelmallinen ja partiomainen. Kouluttautuja suunnittelee ja toteuttaa valitsemansa tehtävän itse.

14 Ohjaajan tehtävänä lippukunnassa on: - seurata tehtävän suunnittelua alusta alkaen - varmistaa, että kouluttautuja saa käyttöönsä tarvitsemansa resurssit (rahat, tilat, muut johtajat) - antaa rakentavaa palautetta suunnittelun kuluessa - vastata kysymyksiin ja neuvoa tarvittaessa - osallistua itse johtamisharjoitustapahtumaan - toimia johtamisharjoitustilaisuudessa kuten muutkin johtajat - neuvoa ja tukea kouluttautujaa tapahtumassa - tilaisuuden jälkeen yhdessä kouluttautujan kanssa käydä tapahtuma läpi: Mikä meni hyvin? Missä jäi parantamisen varaa? Mitä olisi voinut tehdä toisin? Mitä kouluttautuja oppi? - antaa kirjallinen palaute/ohjaajan lausunto Raportti ja lausunto Kouluttautuja laatii johtamisharjoituksestaan kirjallisen raportin. Kouluttautuja ja ohjaaja käyvät raportin läpi yhdessä. Raportti ei ole mikään monikymmensivuinen tutkielma, vaan tärkeää on, että raportista käyvät ilmi pyydetyt asiat. Alarajana raportin pituudelle voidaan pitää kansilehden ja liitteiden lisäksi kahta sivua tekstiä. Raportin voit tehdä hyvin perustellusta syystä myös muussa muodossa kuin kirjallisena. Raporttiin liitetään ohjaajan kirjallinen lausunto. Lausunnossa ohjaaja tarkastelee omasta näkökulmastaan, miten kouluttautuja onnistui johtamisharjoittelussaan: Mikä meni hyvin? Missä jäi parantamisen varaa? Mitä olisi voinut tehdä toisin? Mitä kouluttautuja oppi? Tarkoitus on antaa palautetta kouluttautujalle. Sekä kouluttautuja että raportin lukeva kurssin kouluttaja tai koulutusohjaaja saavat raportista irti enemmän, jos ohjaaja perustelee mielipiteensä.

15 Kurssin kouluttaja tai koulutusohjaaja keskustelee kouluttautujan kanssa johtamisharjoituksesta. Hän myös perehtyy raporttiin ja ohjaajan lausunnosta ilmenevään palautteeseen. Kurssin kouluttaja tai koulutusohjaaja hyväksyy johtamisharjoitustehtävän suoritetuksi keskustelujen, raportin ja ohjaajan lausunnon perusteella. Myös kouluttajan tai koulutusohjaajan tulisi antaa palautetta tehdystä harjoituksesta. Jos samassa tapahtumassa omaa johtamisharjoitustaan tekemässä on ollut useampi kuin yksi kurssilainen, on kaikkien kuitenkin tehtävä omat henkilökohtaiset raportit. Johtamisharjoitusraportin sisältö Kansilehti, jossa raportin otsikko, tekijän nimi ja lippukunta Johdanto: Enintään sivun mittainen kuvaus johtamisharjoituksena olleesta tapahtumasta (mitä, missä, milloin, kenen kanssa, jne.) Ennakkosuunnittelu tarkemmin (mistä aihe tuli, tapahtuman ja henkilökohtaiset tavoitteet, pestaaminen, budjetti) Toteutus tarkemmin (tapahtumien kulku pääpirteissään, miten suunnitelmat toteutuivat, tuliko yllätyksiä jne.) Jälkiselvittely tarkemmin (jälkiselvittelyt, palaute, tilinpäätös) Pohdinta omasta onnistumisestasi (mitä opit, mikä meni hyvin, mikä huonosti, henkilökohtaiset tavoitteet ja niiden toteutuminen...) Liitteet (esim. tapahtumaa varten tehdyt materiaalit, ruokalistat, osallistujille lähetetyt kirjeet, valokuvat jne.) Ohjaajan lausunto johtamisharjoituksestasi Raportin palautus Raportti palautetaan omalle kummikouluttajalle tai kurssinjohtajalle.

16 Kurssitunnukset ja niiden käyttäminen PJ -valtakirjan anominen PJ -valtakirjaa voivat anoa 18 vuotta täyttäneet partiojohtajaperuskurssin hyväksytysti suorittaneet partiolaiset. Mikäli kurssilainen on kurssin aloittaessaan 17 -vuotias, hän voi tehdä valtakirja-anomuksen valmiiksi. Kurssitunnukset ja valtakirja postitetaan kurssilaiselle hänen täytettyään 18 vuotta. PJ -valtakirjan hakemuslomake jaetaan kurssilaisille kurssin aikana tai he voivat tulostaa sen piirin nettisivuilta. Hakemus palautetaan yhden valokuvan kera koulutussihteerille Kajaanin Partiotoimistolle. Järvi-Suomen Partiolaiset ry Kajaanin Partiotoimisto Kauppakatu 1 B Kajaani PJ tunnukset Partiojohtajan tunnuksena ovat nahkainen woggle -solki, valkoinen pillinaru sekä PJ -merkki. Koulutuksen aikana jokainen kurssilainen tekee itse oman wogglen. Tunnuksia saa käyttää ainoastaan PJ - valtakirjan omaavat partiojohtajat. PJ-merkki kiinnitetään virallisen partiopaidan vasempaan taskuun.

17 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Koulutusryhmä 2015 Koulutusministeri Tuomo Topi Huhtala p Vastaava koulutusohjaaja Martti Mara Wilhelms p Partiojohtajaperuskoulutuksesta vastaava koulutusryhmän jäsen (kevät 2015) Jari Korhonen p Koulutussihteeri Pia Salmela p

18 Koulutus järjestetään yhteistyössä OK -opintokeskuksen kanssa.

KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ

KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ KOULUTUSJÄRJESTELMÄ Julkaisija: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry 2008 Teksti: Silja Pietikäinen ja Kaisa Karvonen Koulutusjärjestelmäuudistus-projektin pienryhmät ja workshopit

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry Koulutusryhmä 2010. Partiojohtajien Peruskurssi. Ohje: Johtamisharjoituksen tekeminen ja raportointi

Pohjanmaan Partiolaiset ry Koulutusryhmä 2010. Partiojohtajien Peruskurssi. Ohje: Johtamisharjoituksen tekeminen ja raportointi Pohjanmaan Partiolaiset ry Koulutusryhmä 2010 Partiojohtajien Peruskurssi Ohje: Johtamisharjoituksen tekeminen ja raportointi Yleistä johtamisharjoituksesta Yksi Pj-peruskoulutuksen osa on lippukunnassa

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 ESIMERKIKSI Success in training the boy depends largely on the Scoutmaster s own personal example. Robert Baden-Powell Vapaasti käännettynä otsikko

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 KIPPO - Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n koulutusten ja tapahtumien infolehti piirin jäsenille. Kippo ilmestyy 2 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2015 SUUNTANA KOSMOS leirinjohtajan mietteitä Mikä olisikaan parempaa kuin katsoa auringon laskua heinäkuisena iltana Saimaan rannalla? Ei mikään.

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

KILKE. Projektisuunnitelma. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n. VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna

KILKE. Projektisuunnitelma. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n. VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna KILKE Projektisuunnitelma Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n VI SUURLEIRI 28.7. 5.8.2010 Hämeenlinna Hyväksytty SP:n hallituksen kokouksessa 5.6.2008 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 3 1 MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

Kevään 2013 koulutustapahtumiin

Kevään 2013 koulutustapahtumiin Kevät 2013 Koulutusvastaava Kevään 2013 koulutustapahtumiin ilmoittaudutaan maanantaihin 14. tammikuuta 2013 mennessä. Lippukunnissa ilmoittautuminen tehdään koulutusvastaavalle. Tarkistakaa, että lippukuntanne

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten vaalit 2012

Suomen Partiolaisten vaalit 2012 Suomen Partiolaisten vaalit 2012 EHDOKASESITTELYT TIEDOKSI JÄSENKOKOUSDELEGAATIOILLE Ehdokastilanne 18.10. EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI HEIDI JOKINEN JUHO TOIVOLA EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI LAURI MUPPE HILANDER

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä Tästä versiosta Tämä Sipoon Hukkien pestijärjestelmän versio on päivitetty vastaamaan uuden partio-ohjelman pestejä. Vanha pestijärjestelmä on ollut voimakkaasti tämän version kehityksen pohjalla, kiitokset

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Adventtikalenterikampanjan asiamiesohje 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Sisällysluettelo Hyvä kalenteriasiamies 3 Kalenteriasiamiehen tehtävät 5 Missä ja miten käy parhaiten kauppa? 8 Turvallisuus

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 1/6 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 2/6 peruskirja Johdanto...2 Partion päämäärä ja arvopohja...2 Arvopohja...2 Partioliikkeen

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

1. me. Ryhmän perustamisesta, ryhmänä toimimisesta, vaeltajuudesta, projekteista...

1. me. Ryhmän perustamisesta, ryhmänä toimimisesta, vaeltajuudesta, projekteista... 1. me Ryhmän perustamisesta, ryhmänä toimimisesta, vaeltajuudesta, projekteista... Hei, me mennään! 1 vinkkejä vaeltajaryhmää perustaville. Hauska tutustua 1 Tutustumistapoja 2 Pykällys eli vaeltajaksi

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi 2011 Sara Pietilä PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

Susiveikot. Partiopestit VERSIO 3.1

Susiveikot. Partiopestit VERSIO 3.1 Susiveikot Partiopestit VERSIO 3.1 22.1.2010 www.susiveikot.net Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Partiopesti... 6 Kaikkia pestejä koskevat asiat... 6 Lippukunnanjohtaja (lpkj)... 7 Lippukunnan varajohtaja

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT

SINETTISEURAKRITEERIT 2011 => Suomen Judoliitto ry SINETTISEURAKRITEERIT Judoliiton Sinettiseurakriteerit, jotka ovat lupaus laadusta lasten ja nuorten harjoittelussa ja kilpailemissa aktiivisessa ja kehityshaluisessa judoseurassa.

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot