OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TILASTOT JA LAADUN OHJAUS. Erityisasiantuntija Soili Jaarinen. Oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistus-seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TILASTOT JA LAADUN OHJAUS. Erityisasiantuntija Soili Jaarinen. Oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistus-seminaari"

Transkriptio

1 Oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistus-seminaari OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TILASTOT JA LAADUN OHJAUS Erityisasiantuntija Soili Jaarinen Kirjoittajan nimi Soilli Jaarinen Tilaisuuden nimi Oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistus-seminaari Päiväys/ /Laajavuori, Jyväskylä Osaamisen ja sivistyksen asialla

2 Oppisopimuskoulutus 2007 Lähde: Opiskelijoita oli yhteensä , joista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli ja ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoita Vuoteen 2006 verrattuna opiskelijamäärä kasvoi 15,5 % ammatillisessa peruskoulutuksessa kasvua 26,1 % ja ammatillisessa lisäkoulutuksessa 8,8 %. Kustannukset opiskelijaa kohti olivat keskimäärin Kustannukset nousivat edellisvuodesta 33 % opiskelijaa kohti kustannukset nousivat 6 %. Opetuksen osuus kustannuksista 74 % 2 Osaamisen ja sivistyksen asialla

3 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ vs LAATU? Lakien, asetusten ja määräysten noudattaminen Menestymistä tuloksellisuusrahoituksen kriteerein EFQM:n mukaisen toiminnan ja tulosten laatu erinomaisuutta, hyviä käytäntöjä, laatupalkinto Asiakastyytyväisyyttä Opiskelijoiden saavuttamaa osaamista Tätä kaikkea ja myös muuta 3 Osaamisen ja sivistyksen asialla

4 Käsiteltävät asiat: Laadunhallintasuositus - tavoitteista/tuloksista Koulutuksen järjestäjän tuloshakuisuus Oppisopimuskouluttajan toiminnan tuloksellisuus ja Laatupalkintohakemuksen tulososio Ammatillisen koulutuksen tietojenkeruu Ennakkokysymyksiä & niihin vastauksia 4 Osaamisen ja sivistyksen asialla

5 Laadunhallintasuosituksesta koulutuksen järjestäjän toimintaan Koulutuksen järjestäjä vastaa suosituksen viemisestä käytäntöön. Koulutuksen järjestäjät päättävät tarvittavista toimenpiteistä ja menetelmistä. Opetushallitus tukee koulutuksen järjestäjiä laadunhallintasuosituksen käytäntöön viemisessä (Laadun ohjaus kentälle?) tiedottamalla toimimalla laadunhallinnan kansallisena yhteyspisteenä kehittämällä suositusta tukevia työvälineitä. 5 Osaamisen ja sivistyksen asialla

6 Laadunhallintasuosituksen keskeiset periaatteet Strateginen asiakirja, jonka tehtävänä on tukea koulutuksen järjestäjiä koulutuksen laadunhallinnan kehittämisessä. Ei ole yhtä oikeaa ja tuloksellista tapaa koulutuksen laadun parantamiseen. Yksi suositus kaikille koulutuksen järjestämismuodoille Soveltuu laadun kehittämisen eri vaiheessa oleville. Viestii toiminnan kehittämisestä kokonaisuutena. Kannustaa toiminnan ja tulosten laadun jatkuvaan parantamiseen kohti erinomaisuutta. Laadunhallintasuosituksen käyttöönotto, miten etenee? Mahdollisesti OPH tekee selvityksen tai tutkimuksen Osaamisen ja sivistyksen asialla

7 KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET JA PAINOPISTEET AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN OHJAUS SUOSITUKSET LAADUNHALLINNAN YLEINEN PERUSTA Laaduvarmistuksen yhteinen viitekehys (CQAF) suunnittelu toteutus arviointi palaute- ja muutosmenettelyt Erinomaisuuden piirteet toimintojen tarkastelu kokonaisuutena asiakassuuntautuneisuus johtajuus tuloshakuisuus jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen henkilöstö voimavarana toimivat prosessit työelämälähtöisyys ja kumppanuudet yhteiskunnallinen vastuu 7 Osaamisen ja sivistyksen asialla

8 Tuloshakuisuus -suositukset SUUNNITTELU Koulutuksen järjestäjä asettaa asiakkaiden tarpeiden ja odotusten pohjalta haastavat, konkreettiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet toiminnalleen. Tuloshakuisuus edellyttää kaikkien keskeisten asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden tasapainoista huomioon ottamista. PALAUTE- JA MUUTOS- MENETTELY ARVIOINTI TOTEU- TUS Koulutuksen järjestäjä toimii asettamiensa tavoitteiden suuntaisesti organisaation kaikilla tasoilla, toiminnoissa ja toimintayksiköissä Koulutuksen järjestäjä laatii tiedonhallintastrategian, jonka lähtökohtana ovat koulutuksen järjestäjän ja sen toimintayksiköiden tarpeet. Koulutuksen järjestäjä seuraa ja arvioi tavoitteiden saavuttamista systemaattisesti ja tavoitteellisesti koulutusorganisaation kaikilla tasoilla ja eri toiminnoissa. Koulutuksen järjestäjä seuraa ja arvioi säännöllisesti koulutus- ja oppimisprosessin tuloksellisuutta. Koulutuksen järjestäjä arvioi ja parantaa säännöllisesti tiedonhallintajärjestelmäänsä ajantasaisen ja tarkoituksenmukaisen tulostiedon saamiseksi. Koulutuksen järjestäjä kehittää toimintaansa eri lähteistä hankkimansa tulostiedon pohjalta. 8 Osaamisen ja sivistyksen asialla

9 Koulutuksen järjestäjän tulosten seuraaminen: - suosituksia mittaristosta mm. MITEN määrällisiä ja laadullisia tavoitteita toiminnan eri osa-alueet kattavasti kehityssuunnat, vertailutieto toimintayksiköiden suhteen yhdensuuntainen MITÄ kansalliset tavoitteet (EU), myös kestävä kehitys tuloksellisuusrahoituksen tiedot, viranomaistiedot koulutus- ja oppimisprosessin tuloksellisuus SUUNNITTELU PALAUTE- JA MUUTOS- MENETELMÄT MENETTELYT ARVIOINTI ammattiosaamisen näytöistä ja näyttötutkintojen tutkintotilaisuuksista saatu tieto kansalliset arvioinnit, mm. oppimistulokset palautetietoa yrityksiltä ja muilta työpaikoilta, opiskelijoilta sekä muilta asiakkailta ja kumppaneilta TOTEUTUS 9 Osaamisen ja sivistyksen asialla

10 Koulutuksen järjestäjä asettaa tavoitteita ja/tai seuraa systemaattisesti, esimerkkejä tyypillisistä tuloskortissa seurattavista mittareista: OPISKELIJAMÄÄRIÄ JA KYSYNNÄN RAKENNETTA aloittaneet & voimassa olevat oppisopimukset koulutusaloittain työnantajan tai työnantajan luonteen mukaan OPISKELIJATYYTYVÄISYYTTÄ ERI VAIHEESSA yleistä tyytyväisyyttä/yleisarvosana vastaus-% jokin strategisesti tärkeä tai kehittämisen kohteena oleva asia LISÄKOULUTUSKIINTIÖN KÄYTTÖASTETTA talous- ja vetovoimaisuusmittarina tutkintotavoitteisen koulutuksen osuus kiintiöstä SIDOSRYHMÄPALAUTETTA työnantajien tyytyväisyys ja käsitys vaikuttavuudesta työpaikkakouluttajien tyytyväisyys TOIMINNAN ULKOISET TUOTOT HENKILÖSTÖN TYYTYVÄISYYS/JAKSAMINEN/OSAAMINEN henkilöstökysely, poissaolot, kehityskeskustelujen tot.-% LÄPÄISYASTE päättyneistä oppisopimuksista - tutkinnon suorittaneet-% 10 Osaamisen ja sivistyksen asialla

11 AIPAL PALAUTEJÄRJESTELMÄ AIKUISKOULUTUKSEEN (AIPAL asiat hoituvat sähköpostitse: AIPAL antaa asiakaslähtöisen ja laadullisen näkökulman aikuisten näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseen. Laatu on aina subjektiivinen kokemus, mutta systemaattisesti kerättynä palautetieto ostaa esiin kehittämiskohteita ja hyviä käytäntöjä. KÄYTTÄJÄT: KOULUTUKSEN & TUTKINNON JÄRJESTÄJÄT TUTKINTOTOIMIKUNNAT LÄÄNINHALLITUKSET - OPETUSHALLITUS OPETUSMINISTERIÖ Koulutuksen laadun jatkuvaan kohottamiseen ja laadun varmistukseen kiinnitetään huomiota kaikilla koulutuksen tasoilla. Näyttötutkintoja koskeva sähköinen opiskelijapalautejärjestelmä otetaan käyttöön vuonna Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille , Vn Koulutuksen järjestäjän on kerättävä palautetta henkilökohtaistamisesta ja kehitettävä henkilökohtaistamista yhteistyössä siihen osallistuvien kanssa. OPH:n määräys 43/11/2006 henkilökohtaistamisesta1 Virkamiesryhmä selvitti myös harkinnanvaraisten tulosrahoituskriteerien sisällyttämistä järjestelmään, mutta arvioi, että laadullisten tulosrahoituskriteerien käyttöönotto olisi perusteltua vasta kehittämistyön toisessa vaiheessa Ammatillisen lisäkoulutuksen tulosrahoitus, OPM:n asettaman virkamiesryhmän väliraportti Usein opiskelijapalaute toimii erinomaisena peilinä mm. opetusjärjestelyissä esiintyviin käytännön ongelmiin. Laatujohtaja R. Jakku-Sihvonen; OPH 11 Osaamisen ja sivistyksen asialla

12 Oppisopimuskouluttajana toimivan työnantajaorganisaation toiminnan tulokset (Laatupalkinto 2009*, hakulomake) TULOKSET Erinomaisessa organisaatiossa oppisopimustoiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu ja ne ovat tarkoituksenmukaisia. Tulokset osoittavat positiivista kehitystä tai ne ovat hyvällä tasolla. Tulokset ovat hyviä suhteessa vertailutietoihin. Tuloksia hyödynnetään uusien tavoitteiden asettamisessa ja toiminnan parantamisessa. Esimerkkejä tuloksista, joita voidaan esittää: * Oppisopimuskoulutuksella rekrytoitujen henkilöiden ja koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä. * Oppisopimusopiskelijoiden näkemys koulutuksen laadusta (opiskelijatyytyväisyys). * Henkilöstön näkemys koulutustoiminnan vaikutuksesta työyhteisöön. * Koulutukselle asetettujen määrällisten tavoitteiden saavuttaminen tutkintomuodoittain (perus-, ammatti-, erikoisammattitutkinto, ei-tutkintotavoitteinen koulutus). * Organisaation resursointi oppisopimuskoulutukseen (esim. henkilöstö, tilat, koulutuspäivät). * Osallistuminen ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen. * Oppisopimuskoulutukseen liittyvän tietämyksen ja osaamisen levittäminen sekä hyvien käytäntöjen esittely muille. * Tieto oppimistuloksista. * Tulosten käyttäminen toiminnan kehittämisessä. 12 Osaamisen ja sivistyksen asialla

13 Oppisopimuskouluttajana toimivan työnantajaorganisaation toiminnan tulokset (Laatupalkinto, hakulomake 2009) Hakijaorganisaatio Yhteyshenkilön nimi Aloittaneet opiskelijat Koulutuksen keskeyttäneet Koko tutkinnon suorittaneet Aloittaneet opiskelijat Koulutuksen keskeyttäneet Koko tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen perustutkinto 2006 Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus 2006 Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen perustutkinto 2007 Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus 2007 Koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen perustutkinto 2008 Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen lisäkoulutus 2008 Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Ei-tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Osaamisen ja sivistyksen asialla

14 Viranomaisten tiedonkeruu koulutuksesta mm. Kustannusten keruu, mitenkä tulisi tehdä? OPH:n ohjeiden mukaan: tuotot, kulut mahdollisimman hyvin kohdentaen & yhteiset henkilöstö/kiinteistö/opiskelijapalvelut jakoavaimella. Seuraa OPH:n Rahoitusseminaareja ennen maaliskuun kustannustietojen keruuta***! rahoitus, koulutuksen suunnittelu ja ohjaus, arviointi TAHO Ajankohta Tiedonkeruu Opetushallitus ja ( tilastointipäivä ) Opetushallitus ajalla Kustannustiedot Perustiedot (Oppisopimukset / tai vähintään 4 kk): Tilastokeskus Henkilöpohjaiset tiedot oppisopimuskoulutukseen osallistuneista/tutkinnon suorittaneista vuosittain Tilastokeskus /10.2. Henkilöpohjaiset tiedot (opetussuunn.per/näyttötutkinto) oppilaitoksilta Kela Perustutkinnon suorittaneet Tilastokeskus Ei-tutkintotavoitteinen aikuiskoulutus oppilaitoksilta Tilastokeskus joka 3. vuosi Opettajatiedot ammatillisessa peruskoulutuksessa oppilaitoksilta 14 Osaamisen ja sivistyksen asialla

15 ASETUS OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUKSESTA /806 8 Selkeitä määritelmiä ja ohjeita, mitä eri asioilla tarkoitetaan, mm Läpäisyn määritelmät pt Ks. myös opso-perusjoukon määrittely em asetuksessa & seuraavat laskentaperusteet vast päivämäärät kunkin vuoden ohjeessa erikseen: Keskeyttämismittarin laskennassa keskeyttäneillä tarkoitetaan niitä edellä 2 momentissa tarkoitetun perusjoukon tarkasteluvuonna opintonsa aloittaneita opiskelijoita, jotka eivät ole syyskuun 20 päivästä alkavan 12 kuukauden pituisen tai oppisopimuskoulutuksessa kalenterivuoden pituisen tarkastelujakson jälkeen jatkaneet opintoja taikka tarkastelujakson aikana suorittaneet tutkintoa ja jotka eivät ole työllisiä tarkastelujakson päättymisvuoden lopussa. Keskeyttämismittarin arvo saadaan jakamalla näin määriteltyjen opiskelijoiden määrä perusjoukon opiskelijamäärällä. Läpäisymittarin laskennassa ovat 2 momentissa tarkoitetusta perusjoukosta tarkasteluvuonna koulutuksen aloittaneet. Läpäisymittarin arvo saadaan jakamalla perusjoukosta aloittamisvuonna ja sen jälkeisen kolmen seuraavan kalenterivuoden aikana tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden määrä perusjoukkoon kuuluvien opiskelijoiden määrällä Koulutuksen järjestäjän tarpeen seurata läpäisyä myös heti opson päättyessä - pitkällä tähtäimellä sekä (lopullista & tilapäistä) keskeyttämistä tilastointipäivien välillä. 15 Osaamisen ja sivistyksen asialla

16 KYSYMYS, MITEN PURKUTAPAUKSISSA TOIMITAAN? 1.koeaikana purkautuu, lasketaanko tilastoihin? miten? Perustiedonkeruun ohjeessa sanotaan, että tilastointipäivänä voimassa olevat oppisopimukset (opiskelijat) saadaan ilmoittaa valtionosuuden piiriin: jos päätoimista opiskelua ja yli 4 kk kestoinen esim. kahden vuoden ajaksi solmittu oppisopimus purkautuu koeaikana ja sopimus on ollut voimassa tilastointipäivänä,ei opiskelijasta tehdä tilastokorjausta. Laskennallinen järjestelmä tarkoittaa sitä, että tilastointipäivänä koulutuksen järjestäjän kirjoilla olleet opiskelijat saadaan tietyin edellytyksin (päätoimisuus jne.) ilmoittaa rahoituksen piiriin. Rahoitusjärjestelmä ei kuitenkaan saa mahdollistaa sellaista opiskelijakikkailua että koulutus aloitetaan pääsääntöisesti xx ja päätetään 21.9.xx. Oppisopimuksessa on aivan samoin voimassa se laskentasääntö että esim. kahden vuoden opinnot oikeuttavat neljään tilastointipäivään, tai vuoden opinnot maks. kahteen tilastointipäivään. 1.purusta ei kuluja, mitenkä huomioidaan tilastoissa, tulot saattavat olla tulleet, mutta ei kuluja? Ks edellä /Lea Juhola, OPH 16 Osaamisen ja sivistyksen asialla

17 TYÖNANTAJAN VAIHTUMISESTA AIHEUTUVAT KESKEYTYKSET ja huomioiminen tiedonkeruussa: Tutkinto suoritettu kahden työnantajan oppisopimussuhteessa, edellinen suhde päättynyt ja uusi alkanut välittömästi edellisen jälkeen, onko 1 sopimus? Vastuullinen koulutuksen järjestäjä ilmoittaa läpäisymittarissa aloittaneet ja tutkinnon suorittaneet opiskelijat. Tässä tapauksessa 1 opiskelija ilmoitetaan aloittaneeksi. Jos uusi alkanut 1 kk/3kk/6kk edellisen päättymisen jälkeen, oppisopimusten välillä 1 kk /3 kk /6 kk tauko? Läpäisyssä opiskelija vain kerran ko. vuoden aloittaneissa/lea Juhola, OPH 1 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ USEAMPI KUIN YKSI TYÖSOPIMUS koulutuksen järjestäjän aloittaneissa sinä vuonna, kun aloitti 1. kerran 20.1/20.9. opso voimassa => ilmoitetaan rahoitukseen (& yli 4kk sääntö) USEAMPI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ mukana 1. koulutuksen järjestäjän aloittaneissa, mutta ei läpäisyssä ei mukana 2. koulutuksen järjestäjän aloittaneissa eikä läpäisyssä 17 Osaamisen ja sivistyksen asialla

18 Tietoa oppisopimuskoulutuksesta mm. KOULUTUKSEN MÄÄRÄLLISET INDIKAATTORIT- julkaisu AIKUISKOULUTUKSEN VUOSIKIRJA OPH: RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT RAPORTIT WERA: MYÖS TILASTOKESKUKSEN AINEISTOJA AIPAL- v 2009 alkaen 18 Osaamisen ja sivistyksen asialla

19 OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT K AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Lähde: & OPM Aikuiskoulutuksen vuosikirja 2007&* (14300*) 2007 (19700*) 2008K (21500*) OPH 20.1.&20.9. keskiarvo Tilastokeskus Opiskelijamäärä (*OPM kirje ) 19 Osaamisen ja sivistyksen asialla

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitus Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto Hakemus ja toimintakuvaus 12.5.2005 Hakijan nimi (organisaatio): Forssan ammatti-instituutti Hakijan osoite: Saksankatu

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Päivi Tynjälä Anu Räisänen Veikko Määttä Keijo Pesonen Antti Kauppi Petri Lempinen Rabbe Ede Manu Altonen Risto Hietala Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Arviointiraportti

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8

Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8 Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8 Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä 2013 Sisällys Suosituksen saate... 2 1. Johdanto... 3 2. Mitä erityisohjaus

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Arvioinnin tiivistelmä Aikuiskoulutuksen ajankohtaisseminaari 30.5.2007 Opetusministeriö Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Arviointiryhmä: Reijo Raivola (pj.) Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 TALOUSARVIO 2011 1 Sisältö Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 3 Talousarvion rakenne... 4 Strategiaosa... 4 Käyttötalousosa... 4 Tuloslaskelmaosa... 4 Investointiosa...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Reijo Raivola Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo Nuotio Lasse Oulasvirta Risto Rinne Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Kaisa Vaahtera Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus K o u l u t

Lisätiedot