Tausta PENTTI SIITONEN DI / lehtori / Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatieteiden laitos TAMPEREEN YLIOPISTO KAUPPA- JA HALLINTO- TIETEIDEN TIEDEKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tausta PENTTI SIITONEN DI / lehtori / Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatieteiden laitos TAMPEREEN YLIOPISTO KAUPPA- JA HALLINTO- TIETEIDEN TIEDEKUNTA"

Transkriptio

1 Tausta PENTTI SIITONEN DI / lehtori / Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatieteiden laitos TAMPEREEN YLIOPISTO KAUPPA- JA HALLINTO- TIEDEKUNTA KEHTO Pentti Siitonen 1 kuva

2 TAY TAMPEREEN YLIOPISTO Johto ja keskushallinto Kansleri Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta osana kokonaisuutta Hallitus Rehtori Vararehtorit (2) Hallintokeskus Hallintojohtaja Tiedekunnat (6) ja laitokset (25) Yhteiskuntatieteellinen Politiikan tutkimuksen Psykologian Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön Sosiologian ja sosiaalipsykologia Tiedotusopin Naistutkimuksen TaY:n Porin yksikkö Humanistinen Historiatieteen ja filosofian Kieli- ja käännöstieteen Musiikintutkimuksen Näyttelijäntyön Puheopin Taideaineiden Kauppa- ja hallintotieteiden Yhdyskuntatieteiden Johtamistieteiden Oikeustieteiden Taloustieteiden Lääketieteellinen Hoitotieteen Lääketieteen Kasvatustieteiden Kasvatustieteiden Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos (toimipaikat Hämeenlinnassa ja Tampereella) Normaalikoulut Hämeenlinnassa ja Tampereella Informaatiotieteiden Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu Hypermedialaboratorio Informaatiotutkimuksen Matematiikan ja tilastotieteen Tietojenkäsittelytieteiden Erilliset laitokset (9) Lääketieteellisen teknologian instituutti Terveystieteen laitos Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea Yhteiskuntatutkimuksen instituutti Täydennyskoulutuskeskus Kirjasto Tietokonekeskus Kielikeskus Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Teknisten palveluiden keskus KEHTO Pentti Siitonen 2 Tammikuu 2008

3 KH tiedek Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Yhdyskuntatieteiden laitos osana verkostoa KEHTO Pentti Siitonen 3

4 KH-Tiedek Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Monialaista osaamista laitosten sisällä Opetus- ja tutkimusyhteistyötä yli oppiainelaitos- ja tiedekuntarajojen TALOUS- OIKEUS- JHTAMIS- TALOUS OIKEUS- Tutkimusyhteistyötä myös muiden korkeakoulujen ja instituutioiden kanssa KUNNALLIS- TALOUS KUNNALLIS KESKUS KUNNALLISOPETUS KUNNALLIS- POLITIIKKA TEKNIIKKA KUNNALLIS- OIKEUS KAUPPAKORKEAKOULU ERI OPPIAINEET YHDYSKUNTA ALUE- TIEDE YMPÄRISTÖ POLITIIKKA KUNNALLIS- POLITIIKKA KEHTO Pentti Siitonen TEKNIIKKA 4

5 Yhdyskuntatieteiden laitos - JOUNI HÄKLI - ILARI KARPPI ALUE- TIEDE - MARKKU SOTARAUTA YMPÄRISTÖ POLITIIKKA TEKNIIKKA - PENTTI SIITONEN -YRJÖ HAILA KUNNALLIS- POLITIIKKA - ARTO HAVERI - ARI-VEIKKO ANTTIROIKO 4 professuuria + 9 opetus/tutkimusvirkaa + 3 hall 30 tutkijaa /hankkeet, projektit HENKILÖK 46 YHT vuosittain sisään = 45 maisteriohjelmiin KEHTO Pentti Siitonen 5

6 Tutkimus -teemat Yhdyskuntatieteiden laitoksella toimii useita omilla erikoisaloillaan hyvin menestyneitä tutkimusryhmiä. Yhdyskuntatieteiden laitoksen tutkimustoiminta tutkimusarvioiden mukaan on vahvaa kansainvälistä tasoa. Tutkimusryhmiä yhdistäviä teemoja ovat: Instituutiot ja niiden muutos Hallintamekanismit ja -käytännöt ("governance"), demokratia ja osallistuminen Tiedon ja informaation tutkimus, yhteiskunnalliset ongelmat ja tiedon politisoituminen Poliittisten prosessien ja toimintapolitiikkojen tutkimus Johtaminen, johtajuus ja verkostot TaY:n osaamisen ydin ei ole sinänsä infrastruktuurialassa, vaan siinä toimintaympäristössä ja niissä sosiaalisissa prosesseissa, joissa infrastruktuuria luodaan ja ylläpidetään KEHTO Pentti Siitonen 6

7 Tutkimustyypit SENTE Alueellisen kehittämisen Tutkimusyksikkö Markku Sotarauta AKATEMIATKIMUS ALUE- TIEDE Tutkimushankkeet - EU ym. - TEKES - MINISTERIÖT - OHJELMAT VÄITÖSTUTKIMUS TUTKIMUS JA VUOROVAIKUTUS YMPÄRISTÖ POLITIIKKA TEKNIIKKA KUNNALLIS- POLITIIKKA Kumppanuuksia - yliopistot (suom./kansainv.) - tutkimuslaitokset - konsultit - kunnat Asiantuntijatehtävät -osallisuudet Yliopiston osallisuus ja yhteistyö voi rakentua monella tavalla ja monessa muodossa GRADUT Muu tutkimus - Projektit - Tilaustutkimus MINISTERIÖT KUNTALIITTO KAKS KUNNAT KEHTO Pentti Siitonen 7

8 Muutamia esimerkkejä Hankkeita TEKES ( ) JULKISIA JA YKSITYISIÄ PALVELUJA INTEGROIVAT MARKKINAINNOVAATIOT Hankkeessa tutkitaan sitä, miten kilpailullisia markkinoita ja yhteistyömarkkinoita koskevat markkinainnovaatiot integroivat julkisia ja yksityisiä palveluja toisiinsa. Hanketta koordinoi Tampereen yliopiston Taloustieteiden laitos. Hankkeen yhteistyöosapuoliin kuuluvat lisäksi Tampereen yliopiston Yhdyskuntatieteiden laitos, Turun kauppakorkeakoulun Kilpailu-instituutti sekä Glasgow Caledonian University. (Kunnallispolitiikka Anttiroiko, Siitonen) TEKES, City of Helsinki, City of Oulu and City of Hämeenlinna Klusterien itse-uudistumisen kapasiteetti: Resilienssin ja innovaatiopolitiikan kolmitasoanalyysi [Sere] Tutkimuskysymyksiin haetaan vastausta useiden itsenäisten mutta toisiinsa linkitettyjen casetutkimusten avulla. Case-tutkimuksissa tavoitteena on tuottaa myös case-kohtaisia kehittämissuosituksia akateemisten tutkimustulosten lisäksi Sente/Sotarauta Tampereen kaupunkiseudun liikenteellisen saavutettavuuden ja verkostoituneen kaupunkirakenteen mallintaminen (2008). Projekti: Tampereen teknillisen yliopiston Kaupunkitutkimuslaboratorion Pohjoinen metakaupunki -hanke. (Aluetiede /Viljanen) TEKES, Hervannan EU-ohjelma ja Tiehallinto Hervannan kaupunginosan kaupunkirakenteen laajenemismahdollisuudet teknopolis- viitekehyksen puitteissa. Tutkimus tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston yhdyskuntasuunnittelun laitoksen, geoinformatiikan laboratorion sekä Tampereen yliopiston aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitoksen yhteistyönä (Aluet./Karppi) Tiehallinto /selvityksiä 25/2004 (Aluetiede/Karppi ym.) Tie- ja liikenneolojen alueelliset merkitykset. Tienpidon suhde alueelliseen kehitykseen KEHTO Pentti Siitonen 8

9 Tehtyjä /Teemoja ALUETIEDE - Johtajuus ja verkostot - Innovaatiojärjestelmät - Identiteetti ja sosiaalinen pääoma - Suunnitteluanalyysit ja osallistuva tutkimus - GIS -sovellukset KUNNALLISPOLITIIKKA / YTEK - Johtaminen ja kehittäminen - Strategiat - Seutuyhteistyö, osaamiskeskittymät - Alueellistamishankkeet - Demokratia, osallistuminen - Organisointimuodot ja mallit YMPÄRISTÖPOLITIIKKA - Ympäristöjohtaminen - Ympäristövaikutukset - Liikennepolitiikka - Kaavoitus /osallistuminen KUNNALLISOIKEUS - Oikeudelliset reunaehdot - Hankinnat /ostaminen KUNNALLISTALOUS - Markkinainnovaatiot - Palvelujen ja rahoituksen uudet mallit - Kilpailuttaminen / sopimuksellisuus - Kustannuslaskenta / ABC toimintolaskenta - Talousinformaation kehittäminen - Toimintaympäristön muutos kuntatalous KEHTO Pentti Siitonen 9

10 Yhdyskuntamaksu YHDYSKUNTAMAKSUPROJEKTI KUNTIEN TEKNISEN PALVELUTUOTANNON RAHOITUS YHDYSKUNTAMAKSULLA mon Pentti Siitonen (toim.) Suunnittelukeskus OY TAY/ Kunnallistieteiden laitos nykyisiä toiminta- TULOJA Yhdyskuntapalvelujen verorahoitus Kiinteistön yhdyskuntamaksu Ajoneuvon yhdyskuntamaksu PUISTOT JA YLEISET ALUEET KADUT, LIIKENNEVÄYLÄT YHDYSKUNTASUUNNITTELU KARTOIT., MITT., KIINT.TEKN. nykyisiä TULOJA Johtoverkon yhdyskuntamaksu investointi- nykyisiä käyttö- TULOJA MITEN YHDYSKUNTAMAKSU MITÄ MAA RAJAUS! nykyisiä investointeihin liittyviä TULOJA KEHTO Pentti Siitonen 10

11 infratoimialat Tekniset palvelut = palvelut jotka sidoksissa fyysiseen ymp. Monialaisuus Kunnan mukanaolo vaihtelee SATAMA MUU T PALVELUT JOUKKOLIIKENNEPALVELUT TIETOLIIKENN EPALVELUT ERITYISET PALVELUT IV TOIMITILAPALVELUT PALO- J A PE LA STUSTOIMI YMPÄRISTÖN HUOLTO RA KENNUSVALVONTA JÄTEHUO LTO ENERGIAHUOLTO VESIHUOLTO YMPÄRISTÖN VALVONTA- JA TURVALLISUUS- PALVELUT III II PUISTOT JA YLEISET ALUEET LIIKENNEVÄYLÄT YHDYSKUNTASUUNNITTELU - KAAV OITUS (MITTAUS) - MAA/ TO NTIT TEKNISET INFRASTRUKTUURI- PALVELUT PALVELUT I KEHTO Pentti Siitonen 11

12 Kehittämiskohteet TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN VOI PAINOTTUA MONELLA TAPAA MIKÄ TÄRKEINTÄ? Koko TEKN? Palvelukokonaisuus? Yksittäinen toimiala? Teemoista/näkökulmista olennaisimmat? IV Erityiset palvelut III Ympäristön valvontaja turvallisuuspalvelut II T ekniset infrastruktuuripalvelut I Yhdyskuntapalvelut TOIMINTAYMPÄRISTÖ OHJAUS JA JOHTAMINEN PALVELUTOIMINTA ORGANISOINTI yhteistyö ja organisointimuodot TALOUS erityisesti rahoitus PALVELUPOLITIIKKA MUUTOS Lähde: Siitonen Pentti Martikainen Juha-Pekka (ACTA 180/ 2005): Kunnat perusrakenteita turvaamassa. Kuntien tekniset palvelut KEHTO Pentti Siitonen 12

13 Kehittämisen tasot STRATEGINEN TASO - visiot, strategiat, ohjauspäätöksenteko TOIMINNALLINEN TASO - palvelujen ylläpito, huolehtiminen, rahoitus Ympäristö Yhdyskuntarakenne FYYSINEN TASO - rakenne, rakentaminen - käyttö ja kulutus - teknologia KEHTO Pentti Siitonen 13

14 Perusrakenne Monialaisuus Kokonaisvaltaisuus Haavoittuvuus? Uhkia? RAKENNETTUJA ELEMENTTEJÄ - rakennuskanta, rakenteet, verkostoja - alueiden käyttö, toim sij. tiestö FYYSINEN YMPÄRISTÖNÄ, RAKENTEINA JA VARALLISUUTENA YHD. KUNTA- RAKENNE, MAA, TONTIT MAAPOLITIIKKA SUUNNITTELU KAUP.RAKENNE- PALVELUT LUONTO, LUONNON ELEMENTIT LIIKENNE- VÄYLÄT, YLEISET ALUEET FYYSINEN PERUSRAKENTEENA KADUNPITO PUISTO- TOIMI YMPÄRISTÖN VALVONTA JA TEKNINEN INFRA VERKOSTOT LAITOKSET TEKNISEN INFRAN PALVELUT TURVALLISUUS HUONETILA RAKENNUKSET TILAPALVELUT ASUMISPALVELUT FYYSISEEN YMPÄRISTÖÖN JA RAKENTEISIIN KYTKEYTYVÄT HOITO- JA PALVELUTOIMINNAT JA YLLÄPITO - infraverkostot, laitokset KUNTIEN HAASTEENA KESTÄVÄ PERUSRAKENTEEN TURVAAMINEN JA HALLINTA TUTKIMUS JA KEHITTÄMIS TARPEET?? KEHTO Pentti Siitonen 14

15 Kestävä yhdyskunta HANKE-IDEA 2008 /Tekes Kestävä yhdyskunta-ohjelmaan PERUSRAKENTEISTA UUTTA LIIKETOIMINTAA Kuntien perusrakennestrategia liiketoimintapotentiaalin hyödyntämisessä Perusrakenteiden kestävyyden vahvistaminen eri keinoin merkitsee samalla merkittävää liiketoimintapotentiaalia ja mahdollistaa uutta liiketoimintaa. Kestävälle perusrakennepolitiikalle ja uuden liiketoiminnan käynnistymiselle on kuitenkin useita esteitä. - informaatiopuutteet/ongelmat - päättäjien tiedostusongelmat - perusrakenneinvestointien käynnistys - vaihtoehtoisten hankintamuotojen soveltamisongelmat - investointimäärärahojen niukkuus Tutkimuksella /kehittämisellä voidaan hakea vastauksia näihin haasteisiin kehittämällä päätöksenteon tukijärjestelmiä ja kehittämällä perusrakennehankkeiden toteutusta varten uusia toimintamalleja. Institutitionaaliset kehitystekijät: Kestävä alue- ja yhdyskuntakehitys ALUEEN KASVU- JA LIIKETOIMINTAPOTENTIAALI Potentiaali jota voidaan hyödyntää perusrakenteiden kehittämisessä Perusrakenteiden tuki kasvupotentiaalin hyödyntämiselle KUNTIEN PERUSRAKENTEET rakenteina/omaisuutena/palveluina Kiinteistö- ja rakennusalan liiketoiminta Hallintainstumentit /ulkoiset Integratiivinen liike- ja palvelutoiminta KUNNAN PERUSRAKENNESTRATEGIA Dynaamiset kehitystekijät: Hallintainstrumentit/ sisäiset Kestävään perusrakennestrategiaan vaikuttavat tekijät -institutitionaaliset tekijät -konginitiiviset ongelmat -rahoitus- ja kapasiteettiongelmat -hankintaosaamisen puutteet -seurannan ja laskennan järjestelmät -markkinaolosuhteiden ongelmat Liiketoimintaprosessit, liiketoimintaosaaminen Alueelliset palvelumallit Uudenlaiset aluevastuutahot Päätöksentekoprosessit Päätöksenteon tuki Julkisten hankintojen kehittäminen KEHTO Pentti Siitonen 15 UUDEN LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN YHDYSKUNTIEN KESTÄVYYDEN VAHVISTUMINEN

16 Tekes YLIOPISTOJEN ROOLI Yliopistot kehittämisen tukena ja lisäksi myös monien kehittämistoimintojen analyyttisinä sparraajina, kriittisinä vastavoimina, mediakeskustelun laajentajina ja syventäjinä. Ed. Richard K Lester, Markku Sotarauta Yliopistot estävät alueiden umpioitumista ja synnyttävät ajattelua stimuloivaa luovaa jännitettä. Yliopistot luovat parhaimmillaan alueille monipuolista vapaan ja luovan ajattelun ja toiminnan kulttuuria KEHTO Pentti Siitonen 16

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

TEEMANA OMISTUS, OMISTAJUUS, OMISTAJAPOLITIIKKA

TEEMANA OMISTUS, OMISTAJUUS, OMISTAJAPOLITIIKKA Alustus Siitonen KUPERA Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot SEMINAARI 8.10.2010 Omistajuusinnovaatiot teknisellä sektorilla TEEMANA OMISTUS,

Lisätiedot

HALLINTAINNOVAATIOT Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen

HALLINTAINNOVAATIOT Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen HALLINTAINNOVAATIOT Hallintateoreettinen näkökulma kaupunkien palvelujen organisoinnin, omistajuuden ja rahoituksen uudistamiseen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä

Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Sente SENTE työraportteja 24/2008 Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Kanta-Hämeen kokous- ja kongressimatkailun kehittämisen prosessit itse-uudistumisen näkökulmasta Kati-Jasmin Kosonen

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI Yliopistojen yhteinen koordinaatiohanke humanistisen, kasvatustieteellisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen koulutusalan rakenteelliseksi kehittämiseksi Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan

Lisätiedot

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus

Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Luovuuden, osaamisen ja innovatiivisuuden politiikkaohjelmaehdotus Innovatiivisuuden edistäminen ja innovaatioiden hyödyntäminen ovat Suomen menestyksen ja kilpailukyvyn, yhteiskunnan uudistumisen sekä

Lisätiedot

FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005

FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 FCG vuosikertomus 2005 1 VUOSIKERTOMUS 2005 2 FCG vuosikertomus 2005 8 Efeko toteutti useita kuntaliitoskonsultointeja ja oli merkittävästi mukana käynnistämässä PARAS-hanketta (kunta- ja palvelurakenneuudistus).

Lisätiedot

HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa

HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa HY Lahti tutkimus- ja opetusverkoston perustaminen sekä tukipalvelujen ja hallintotyön organisointi Lahdessa Työryhmä jättää rehtorille ehdotuksensa 30.8.2013. Professori Timo Kairesalo (Ympäristötieteiden

Lisätiedot

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa 2 Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Pirkanmaan liitto Julkaisu B 110 3 Pirkanmaan liitto Tampere 2009 Sarja B julkaisu nro 110 ISSN

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015)

Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Strategia- ja vaikuttavuushanke (2014 2015) Loppuraportti 5.3.2015 Sisällys 1) Johdanto... 3 2) Ruotsinkielisen

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013 Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 FIKSU TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 2020 Uusia ratkaisuja terveyteen, kestävään tuotantoon ja liikkumiseen Vuonna 2020 Tampereen seutu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja

ESIPUHE. Pasi Vallivaara kunnanjohtaja Elinkeinostrategiatyöryhmän puheenjohtaja ELINKEINOSTRATEGIA 2005-2008 27.3.2006 2 ESIPUHE Haukiputaan edellinen elinkeinostrategia valmistui vuonna 2002. Vaikka strategia on ajallisesti varsin tuore, on moni sen perustana ollut asia muuttunut

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

Kaupunginosan palvelujen järjestämisen vaihtoehdot

Kaupunginosan palvelujen järjestämisen vaihtoehdot Pekka Valkama, Mikko Marja-aho, Pentti Siitonen Kaupunginosan palvelujen järjestämisen vaihtoehdot Kuntien yhteisen kaupunginosan palvelujärjestelmä esimerkkinä Vuores Tampereen Yliopisto Jaakko Pöyry

Lisätiedot

20 08 1 VUOSIKERTOMUS

20 08 1 VUOSIKERTOMUS 1 2008VUOSIKERTOMUS 1 Rehtorin katsaus...1 2 Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...3 3 Opetuksesta vastaavan vararehtorin katsaus...5 4 Tiedekuntien katsaukset...7 Teknillinen tiedekunta...7

Lisätiedot

ALUEELLISEN KEHITTÄMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ TOIMINTAKERTOMUS 2000

ALUEELLISEN KEHITTÄMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ TOIMINTAKERTOMUS 2000 ALUEELLISEN KEHITTÄMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ TOIMINTAKERTOMUS 2000 Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Toimintakertomus 2000 Kansi ja taitto: Nina Mustikkamäki Alueellisen kehittämisen

Lisätiedot

Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi

Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi 1 JOENSUUN YLIOPISTO, MATKAILUALAN OPETUS- JA TUTKIMUSLAITOS Matkailututkimuksen tila ja tulevaisuus Suomessa Selvitys valtakunnallisen matkailun tutkimusstrategian taustaksi Antti Honkanen & Raija Komppula

Lisätiedot