Kaffebryggare med glaskanna. Kahvinkeitin lasikannulla. Coffee Maker with Glass Jug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaffebryggare med glaskanna. Kahvinkeitin lasikannulla. Coffee Maker with Glass Jug"

Transkriptio

1 Modell / Malli / Model: CM6639M SE BRUKSANVISNING Kaffebryggare med glaskanna FI KÄYTTÖOHJEET Kahvinkeitin lasikannulla EN INSTRUCTION MANUAL Coffee Maker with Glass Jug

2 Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-6 FI...sivu 7-10 EN...page SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. FI HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin otat laitteen käyttöösi ja säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. EN NOTE! Please read through the manual carefully before using the appliance and keep it for future reference. 2

3 SE Viktiga säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten. 2. För att undvika elchocker, sänk ej ner sladden, stickproppen eller apparaten i vatten eller andra vätskor. 3. Se till att nätspänningen överensstämmer med den som anges på apparaten innan du ansluter stickproppen till vägguttaget. 4. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används. 5. Den här apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och får endast användas såsom beskrivet i dessa instruktioner. 6. Använd aldrig apparaten i närheten av heta ytor. 7. Låt inte anslutningssladden komma i kontakt med heta delar av apparaten. 8. Apparaten är ej avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. 9. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. 10. Koppla enheten från vägguttaget när den inte används och innan rengöring. 11. Använd inte apparaten om den har en skadad sladd eller stickpropp eller efter funktionsstörningar eller om den har skadats på något sätt. Returnera apparaten till närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller justering. 12. Använd inte kaffebryggaren med en skadad stickpropp. 13. Använd aldrig apparaten utomhus och placera den alltid i en torr miljö. 14. Flytta aldrig på kaffebryggaren genom att dra i sladden. Försäkra dig om att sladden inte kan fastna på något sätt. Linda inte kabeln runt apparaten och böj den inte. 15. Placera kaffebryggaren på ett stabilt och plant underlag. 16. Använd endast färskt och kallt vatten. 17. Vidrör aldrig heta delar av apparaten (var försiktig, även värmeplattan är het!), vidrör endast plastdelar och tag kannan i handtaget. 18. Var försiktig så att du inte bränner dig på ångan som avdunstar från kaffefiltret. 19. Använd aldrig tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. De kan utgöra en fara för användaren och orsaka skada på apparaten. 20. Använd aldrig apparaten om kannan visar tecken på sprickor. 21. Hanteras varsamt eftersom glaset i glaskannan är mycket skört. Placera aldrig den tomma (eller nästan tomma) glaskannan på värmeplattan när kaffebryggaren är påslagen, eller på någon annan het yta. 22. Glöm inte att temperaturen på kaffet är mycket hög. Hantera kannan varsamt för att undvika risk för stänk. 23. Ställ aldrig kannan i en ugn eller mikrovågsugn för att värma upp kaffet. Kannan får ej diskas i diskmaskin. 24. Använd aldrig kaffebryggaren utan vatten i den. 25. Stäng av kaffebryggaren innan du drar ut stickproppen från vägguttaget. 26. Se till att rumstemperaturen är över 0 C, annars kan vattnet i kaffebryggaren frysa till is och orsaka skada på apparaten. 27. Använd inte om vatten rinner över. 28. Försäkra dig om att apparaten har svalnat före rengöring och förvaring. 29. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3

4 Tekniska data Modell Effekt Spänning Frekvens Volym Antal koppar CM6639M 800W V~ 50Hz 1,2 liter 10/12 st Beskrivning av delar Vattentankslock 2. Vattentank 3. Topplock 4. Filterhållare 5. Droppstopp 6. Glaskanna 7. Värmeplatta 8. Strömbrytare med indikatorlampa Användning 1. Öppna vattentankslocket och fyll på med färskt och kallt vatten till önskad nivå. 2. Stäng vattentankslocket. 3. Sväng ut filterhållaren, fyll på med lämplig mängd kaffepulver i det permanenta filtret (om tillämpligt) eller i pappersfiltret i filterhållaren. 4. Sväng tillbaka filterhållaren till originalläge och försäkra dig om att den sitter på plats. 5. Placera kannan på värmeplattan. 6. Slå på apparaten genom att trycka på strömbrytaren, indikeringslampan tänds och kaffebryggningen börjar. 7. Apparaten brygger tills vattentanken är tom, sedan hamnar den automatiskt i varmhållningsläge. Värmeplattan kommer att hålla kaffet varmt vid: a. Över 72ºC i en halvtimma. b. Över 68ºC i en timma. 4

5 Rengöring 1. Glöm inte att dra ut stickproppen ur vägguttaget och försäkra dig om att apparaten har svalnat före rengöring av apparaten. 2. Sänk aldrig ner sladden, stickproppen eller apparaten i vatten. 3. Torka utsidan med en mjuk, fuktig trasa när apparaten har svalnat helt, använd aldrig putsmedel för metall. 4. Rengör det permanenta filtret (om tillämpligt) och andra löstagbara delar i varmt diskvatten, skölj och torka dem innan återmontering. 5. Rengör insidan av kannan med en mjuk borste i varmt diskvatten. Skölj med rent vatten och torka ordentligt. OBS: Diska aldrig kannan i diskmaskin. 6. Rengör apparaten ungefär var tredje månad för att behålla hög prestanda. 7. Förvara apparaten på ett torrt och inte alltför varmt ställe. Avkalkning Apparaten måste avkalkas regelbundet, annars kan kaffesmaken påverkas negativt och kalkavlagringar i apparaten kan orsaka permanent skada på maskinen, som inte går att reparera. Om du märker att kaffebryggaren börjar låta mer vid kokning eller om det tar längre tid att brygga kaffet eller om apparaten stängs av innan vattentanken är tom, kan det vara dags för avkalkning. Frekvensen beror på vattnets hårdhet och på hur mycket kaffebryggaren används. I allmänhet bör avkalkning ske med följande frekvens: Med mjukt vatten, minst en gång var 3:e månad. Med hårt vatten, minst en gång i månaden. Om du är osäker på hur hårt vattnet i ditt område är, fråga vattenleverantören. Vi rekommenderar att endast använda flytande avkalkningsmedel som lämpar sig för kaffebryggare. Läs instruktionerna för avkalkningsmedlet noga. 1. Blanda avkalkningsmedel med kallt vatten i en tillbringare. OBS: Använd aldrig avkalkningsmedel i pulverform. 2. Fyll vattentanken upp till max. nivån med det färdigblandade medlet. 3. Sätt på apparaten och stäng inte av förrän vattentanken är tom, som om du hade bryggt kaffe, men utan pappersfilter och kaffepulver i filterhållaren. 4. Upprepa avkalkningsproceduren (steg 1 till 3). OBS: Återanvänd aldrig avkalkningsmedlet som en gång passerat genom apparaten. 5. Genomför samma procedur två gånger till, fast med bara rent och kallt vatten för att skölja bort alla rester av avkalkningsmedlet. Viktigt: a. Avbryt aldrig avkalkningsproceduren. b. Störningar orsakade av kalkavlagringar inuti apparaten täcks inte av garantin, om avkalkningsprocessen inte har utförs på ett korrekt sätt. 5

6 Felsökning Om du har ett problem, kan du finna lösningen i tabellen nedan. Om dessa alternativ inte kan hjälpa dig att åtgärda felet, kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad för undersökning, reparation eller justering. Problem Apparaten fungerar ej. Vatten läcker ur apparaten. Apparaten för oväsen och ånga under bryggning. Kaffepulver kommer in i kannan. Kaffebryggningen tar längre tid än vanligt. Kaffebryggaren stängs av innan vattentanken är tom. Kannan är svår att placera i apparaten eller är svår att tar ur. Det är mindre kaffe i kannan än väntat. Lösning Se till att spänningen som anges på apparaten motsvarar nätspänningen. Försäkra dig om att stickproppen har anslutits till vägguttaget och att apparaten är påslagen. Kontrollera om vattentanken är fylld till över MAX nivån. Försäkra dig om att vattentanken inte är fylld med varmt vatten. Kontrollera om apparaten behöver avkalkas (se "Avkalkning"). Kontrollera om filterhållaren har svämmat över. Detta kan inträffa om det är för mycket kaffe i filtret under själva bryggningen. Kontrollera om filtret har gått sönder eller om det är fel storlek på pappersfiltret. Kontrollera om apparaten behöver avkalkas (se "Avkalkning"). Kontrollera om apparaten behöver avkalkas (se "Avkalkning"). Försäkra dig om att locket på kannan och filterhållaren är i rätt position. Luta kanna lite för att placera eller ta bort kannan. Var försiktig så att du inte spiller hett kaffe för att undvika skållning. Kontrollera om kannan står ordentligt på den varma plattan. Om kannan inte står rätt så förhindrar droppstoppsventilen kaffet från att rinna ut ur filtret. Kontrollera om apparaten behöver avkalkas (se "Avkalkning"). 6

7 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 1. Lue tarkasti käyttöohjeet ennen kuin käytät laitetta. 2. Vältä sähköiskuvaaraa, älä upota liitosjohtoa, pistotulppaa tai laitetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Varmista että verkkojännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan. 4. Älä jätä laitetta ilman silmälläpitoa kun sitä käytetään. 5. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön ja laitetta saa käyttää vain näissä ohjeissa kuvatuilla tavoilla 6. Älä koskaan käytä laitetta kuumien pintojen läheisyydessä. 7. Älä anna liitosjohdon koskettaa laitteen kuumia osia. 8. Sellaisten henkilöiden, joilla on toiminta-esteitä tai jotka eivät omaa laitteen turvalliseen käyttöön tarvittavia tietoja (mukaan lukien lapset), ei tule käyttää laitetta ilman heistä vastuussa olevan henkilön valvontaa ja opastusta. 9. Lapsia tulee vahtia, etteivät he leiki laitteella. 10. Irrota keitin pistorasiasta kun et käytä sitä, ja ennen kuin puhdistat sen. 11. Älä käytä keitintä jossa on vahingoittunut johto tai pistotulppa, tai jos se on vaurioitunut tai ei toimi häiriöttä. Toimita viallinen laite lähimpään valtuutettuun korjaamoon tarkistettavaksi, korjattavaksi tai säädettäväksi. 12. Älä käytä kahvinkeitintä jos pistotulppa on vaurioitunut. 13. Älä milloinkaan käytä keitintä ulkona ja sijoita se aina kuivaan tilaan. 14. Älä koskaan siirrä keitintä vetämällä johdosta. Varmista että johto ei voi jäädä kiinni mihinkään. Älä kiedo liitosjohtoa keittimen ympärille, äläkä taivuta sitä. 15. Aseta keitin tasaiselle ja vakaalle alustalle. 16. Käytä ainoastaan raikasta ja kylmää vettä. 17. Älä kosketa laitteen kuumia osia (ole varovainen, myös lämpöalusta on kuuma!), koske ainoastaan muoviosia ja nosta kannu kädensijasta. 18. Varo ettet polta itseäsi höyryllä joka nousee kahvin suodattimesta. 19. Älä koskaan käytä tarvikkeita joita valmistaja ei suosittele. Ne saattavat tuottaa vaaraa käyttäjälle ja vahingoittaa keitintä. 20. Älä käytä laitetta jos siinä näkyy halkeamia. 21. Käsiteltävä varoen, koska kannun lasi on erittäin helposti särkyvää. Älä koskaan aseta tyhjää (tai melkein tyhjää) lasikannua lämpölevylle kun keitin on lämmin, äläkä millekään muulle kuumalle pinnalle. 22. Muista että kahvin lämpötila on erittäin korkea. Käsittele siksi kannua varovasti estääksesi vauriot. 23. Älä koskaan laita kannua uuniin tai mikroaaltouuniin lämmittääksesi kahvia. Kannua ie saa pestä astianpesukoneessa. 24. Älä koskaan käytä kahvinkeitintä ilman vettä. 25. Sammuta keitin enne kuin irrotat pistotulpan pistorasiasta. 26. Varmista että huonelämpötila on yli 0 C, muutoin vesi keittimessä voi jäätyä ja vaurioittaa keittimen. 27. Älä käytä, jos vesi valuu yli. 28. Varmista että laite on jäähtynyt ennen puhdistusta ja säilöön laittamista. 29. Säilytä nämä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. 7

8 Tekniset tiedot Malli Teho Jännite Taajuus Tilavuus Kuppimäärä CM6639M 800W V~ 50Hz 1,2 litraa 10/12 kpl OSALUETTELO Vesitilan kansi 2. Vesisäiliö 3. Kansi 4. Suodatinpidike 5. Tippalukko 6. Lasikannu 7. Lämpölevy 8. Kytkin merkkilampulla KÄYTTÖ 1. Avaa suodatinpitimen kansi ja täytä raikkaalla ja kylmällä vedellä haluamaasi tasoon. 2. Sulje vesisäiliön kansi. 3. Käännä suodattimen pidike, täytä sopiva määrä kahvijauhetta kiinteään suodattimeen (mikäli soveltuu) tai paperisuodattimeen. 4. Käännä pidike takaisin paikalleen ja varmista paikallaan pysyvyys. 5. Laita lasikannu paikalleen. 6. Käynnistä keitin kytkimellä, merkkivalo syttyy ja keitin alkaa toimia. 7. Laite keittää kunnes vesisäiliö tyhjenee, silloin keitin siirtyy automaattisesti lämpimänä pitoon. Keitin säilyttää kahvin kuumana: a) Yli 72ºC puoli tuntia. b) Yli 68ºC yhden tunnin. 8

9 PUHDISTUS 1. Muista irrottaa pistotulppa pistorasiasta ennen keittimen puhdistamista. 2. Älä milloinkaan upota veteen johtoa, pistotulppaa tai keitintä. 3. Puhdista ulkopinnat pehmoisella, kuivalla rievulla kun keitin on täysin jäähtynyt, älä milloinkaan käytä puhdistusaineita metalliosiin. 4. Puhdista kannu, kiinteä suodatin (jos käytössä) ja muut irrotettavat osat lämpimässä pesuvedessä, huuhtele ja kuivaa ennen kuin laitat ne takaisin. 5. Puhdista kannun sisäpuoli pehmeällä harjalla lämpimässä vedessä. Huuhtele huolella. HUOM: Älä ikinä pese kannua astianpesukoneessa. 6. Puhdista keitin noin joka kolmas kuukausi taataksesi parhaan toimintakyvyn. 7. Säilytä keitin kuivassa tilassa joka ei ole liian lämmin. KALKINPOISTO Keittimestä tulee poistaa kalkki säännöllisesti jotta saadaan hyvää juotavaa. Kuinka usein, riippuu veden kovuudesta ja siitä kuinka usein keitintä käytetään. Jos keitin alkaa pitää keittäessä ääntä, tai mikäli keittäminen kestää kauemmin, on aika poistaa kalkki. Yleensä kalkinpoisto tulee suorittaa seuraavasti: Pehmeää vettä käytettäessä, vähintään joka kolmas kuukausi. Kovaa vettä käytettäessä, vähintään kerran kuukaudessa. Mikäli olet epävarma veden kovuudesta, kysy veden toimittajalta. Suosittelemme käytettäväksi ainoastaan nestemäistä, kahvinkeittimeen soveltuvaa kalkinpoistoainetta. Lue huolellisesti kalkinpoistoaineen käyttöohjeet. 1. Sekoita astiassa kalkinpoistoaine kylmään veteen. HUOM: Älä ikinä käytä kalkinpoistoainetta pulverina. 2. Täytä vesisäiliö piripintaan valmiiksi sekoitetulla kalkinpoistonesteellä. 3. Käynnistä keitin, äläkä sammuta sitä ennen kuin vesisäiliö on tyhjä, aivan kuin keittäisit kahvia, mutta ilman suodatinpaperia ja kahvijauhetta. 4. Toista sama uudelleen (toiminnot 1-3). HUOM: Älä koskaan käytä uudelleen kerran käytettyä kalkinpoistonestettä. 5. Toista sama ohjelma vielä kaksi kertaa, vaikkapa vain puhtaalla ja kylmällä vedellä huuhdellaksesi pois loput kalkinpoistoaineet. Tärkeää: a. Älä keskeytä kalkinpoisto-ohjelmaan. b. Takuu ei korvaa kalkin muodostumisesta johtuvia vikoja, jos kalkinpoistotoimenpiteitä ei ole tehty oikealla tavalla. 9

10 VIAN ETSINTÄ Mikäli esiintyy ongelmia, voit löytää ratkaisun alla olevasta taulukosta. Mikäli et näiden avulla saa vikaa korjattua, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen säätöä tai korjausta varten. Ongelma Laite ei toimi. Keittimestä vuotaa vettä. Laite pitää kovaa ääntä tai muodostaa höyryä keitettäessä kahvia. Kahvikannuun pääsee kahvijauhetta. Kahvinkeittäminen kestää tavanomaista kauemmin. Kahvinkeitin sammuu ennen kuin vesisäiliö on tyhjennyt. Kahvikannua on vaikea asettaa alustalleen tai ottaa siitä pois. Kahvikannussa on odotettua vähemmän valmista kahvia. Ratkaisu Varmista että verkkojännite on sama kuin laitteen vaatima. Tarkista että pistotulppa on kiinni pistorasiassa ja laite käynnistetty kytkimellä. Tarkista että vesisäiliötä ei ole ylitäytetty. Tarkista että säiliötä ei ole täytetty lämpimällä vedellä. Tarkista olisiko kalkinpoisto tarpeen (katso kohta kalkinpoisto ). Varmista että suodatinpidin ei ole tulvinut yli. Näin voi käydä jos suodattimessa on liikaa jauhetta. Varmista että suodatin on ehjä ja suodatinpaperi oikean kokoinen. Tarkista olisiko kalkinpoisto tarpeen (katso kohta kalkinpoisto ). Tarkista olisiko kalkinpoisto tarpeen (katso kohta kalkinpoisto ). Tarkista että kannun kansi ja suodattimen pidin ovat paikallaan. Kallista kannua hieman kun laitat sen tai otat pois alustaltaan. Varo ettet läikytä kuumaa kahvia välttyäksesi vahingoilta. Tarkista että kannu on kokonaan kiinni lämpöalustallaan. Jos kannu ei ole paikallaan, estää tippasuoja kahvin tulon suodattimesta. Tarkista olisiko kalkinpoisto tarpeen (katso kohta kalkinpoisto ). 10

11 EN Important safeguards 1. Please read these instructions carefully before using the appliance. 2. To protect against electrical hazards, do not immerse the cord, plug, or appliance itself in water or other liquids. 3. Make sure your mains voltage corresponds to that specified on the appliance before plugging in. 4. Never leave the appliance unsupervised when in use. 5. Only use the appliance for household purposes and in the way indicated in these instructions. 6. Never use the appliance near hot surfaces. 7. Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance. 8. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 9. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 10. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. 11. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliance to the nearest authorized service agent for examination, repair or adjustment. 12. Do not use coffee maker with a damaged electric plug. 13. Never use the appliance outdoors and always place it in a dry environment. 14. Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. 15. Place the appliance on a stable, flat surface. 16. Only use fresh and cold water. 17. Never touch the hot parts of the appliance (be careful, also the warm plate is hot!), only touch the plastic parts and carry the jug by the handle. 18. Be careful not to get burned by the steam evaporating from the coffee filter. 19. Never use accessories which are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance. 20. Never use the appliance if the jug shows any signs of cracks. 21. Handle with care as the glass in the jug is very fragile. Never place the empty (or almost empty) glass jug on the hotplate when the coffee maker is in function, or on any other hot surfaces. 22. Do not forget that the temperature of the coffee prepared is high. Handle your jug with care to avoid any risk of splashes. 23. Never put the jug in an oven (includes microwave oven) to warm up the coffee. Never use a dishwasher to clean the jug. 24. Never use your coffee maker without water in it. 25. Always turn any control to off before unplugging from the outlet. 26. Keep the machine above 0ºC otherwise any water in the machine will freeze and cause damage. 27. Never use when water overflow. 28. Make sure the appliance has cooled down before cleaning or storing. 29. Save these instructions for future use. 11

12 Technical data Model CM6639M Power 800W Voltage V~ Frequency 50Hz Volume 1.2 litres No. of cups 10/12 Description of parts Water tank cover 2. Water tank 3. Top lid 4. Filter holder 5. Anti-drip valve 6. Glass jug 7. Warm plate 8. On/Off switch with indicator lamp Operation 1. Open the water tank cover and fill with fresh cold water to required level. 2. Close the water tank cover. 3. Swing out the filter holder, put adequate quantity of coffee powders into the permanent filter (if applicable) or paper filter inside the filter holder. 4. Return the filter holder to original position, make sure it is fixed properly. 5. Place the jug on the warm plate. 6. Switch on the appliance by pressing the On/Off switch, the indicator lamp will light up and now the appliance starts to work. 7. The appliance will brew until the water tank is emptied, then automatically enter into keep-warm mode. The warm plate will keep the brewed coffee warm at: a. Above 72ºC in half an hour. b. Above 68ºC in an hour. 12

13 Cleaning 1. Do not forget to remove the plug from the socket and make sure the appliance has cooled down before cleaning. 2. Never immerse the cord, plug, or appliance itself in water. 3. Wipe outside with soft, moist cloth when the appliance has cooled down completely, never use metal polish. 4. Clean the permanent filter (if applicable) and other detachable parts in warm soapy water, rinse with fresh water and dry them before reassembling. 5. Clean the inside of jug with a soft brush in warm soapy water. Rinse with fresh water and dry it before next use. Note: Never use a dishwasher to clean the jug. 6. Clean the appliance at least once every 3 months so as to keep high efficiency. 7. Store the appliance in a dry and not very hot place. Descaling The appliance has to be descaled regularly, otherwise the coffee taste will become bad and the scale deposited inside in the machine may cause permanent and irreparable damage to the machine. If you begin to notice an increase of noise during boiling, or a longer brewing time, or the appliance switches off before the water tank is empty, this indicates that descaling is necessary. The frequency depends on the water hardness and the brewing frequency. Generally, the descaling should be done in the following periodicity: With soft water, at least once every 3 months. With hard water, at least once every month. If doubt to the water hardness, ask advice of your local tap water company. It is recommended to use only liquid descaler suitable for coffee maker, and read carefully the instructions on its package or user manual before use. 1. Mix adequate descaler with cold water in a measuring jug. Note: Never use a powder descaler. 2. Fill the water tank up to the max. level with prepared solution. 3. Operate the appliance until the water tank is empty as if you brewed coffee, but without paper filter and ground coffee in the filter holder. 4. Repeat steps 1 to 3 for another descaling cycle. Note: Never refill the water tank with the used descaling solution because it is no longer active. 5. Operate two more brewing cycles with fresh, cold water to remove all descaler solution residues. Important: a. Never interrupt the descaling process. b. Malfunctions caused by scale deposited inside the appliance are not covered by the guarantee if the descaling process is not carried out properly. 13

14 Troubleshooting If you have a problem, you may find the solution in the table below. In case these solutions cannot solve your problem yet, please contact the nearest authorized service agent for examination, repair or adjustment. Problem The appliance does not work. Water leaks out of the appliance. The appliance produces a lot of noise and steam during brewing. Coffee grounds enter into the jug. Brewing coffee takes longer than usual. The coffee maker switches off before the water tank is empty. The jug is difficult to place in the appliance or remove from the appliance. There is less coffee in the jug than expected. Solution Make sure the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage. Make sure the appliance has been plugged in and switched on. Check if the water tank is filled beyond the MAX level. Make sure the water tank is not filled with hot water. Check if the appliance needs to be descaled (see chapter Descaling ). Check if the filter holder has overflowed. This might happen if there is too much ground coffee in the filter during the brewing. Check if the filter is torn or you use the wrong size of paper filter. Check if the appliance needs to be descaled (see chapter Descaling ). Check if the appliance needs to be descaled (see chapter Descaling ). Make sure the lid of the jug and filter basket are in right position. Tilt the jug a little of angle to place or remove it. Be careful not to spill the hot coffee to avoid scalding. Check if the jug is placed correctly on the warm plate. If the jug is not positioned properly, the anti-drip valve will prevent the coffee from flowing out of the filter. Check if the appliance needs to be descaled (see chapter Descaling ). 14

15 15

16 TJ-JA Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE Kumla, SWEDEN Phone: Fax:

Coffee Maker with Glass Jug/Vacuum Jug

Coffee Maker with Glass Jug/Vacuum Jug Modell / Malli / Model: CM6616(V) 99 940 43-44 SE BRUKSANVISNING Kaffebryggare med glaskanna/termoskanna FI KÄYTTÖOHJEET Kahvinkeitin lasikannulla/termoskannulla EN INSTRUCTION MANUAL Coffee Maker with

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Sladdlös vattenkokare. Johdoton vedenkeitin. Cordless Jug Kettle

Sladdlös vattenkokare. Johdoton vedenkeitin. Cordless Jug Kettle Modell / Malli / Model: KT6/, CW-KT09 99 90 9- SE BRUKSANVISNING Sladdlös vattenkokare FI KÄYTTÖOHJEET Johdoton vedenkeitin EN INSTRUCTION MANUAL Cordless Jug Kettle Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin

KÄYTTÖOHJE. Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin KÄYTTÖOHJE Kotikokki CM 913W/B kahvinkeitin Onnittelut uuden kahvinkeittimen valinnasta. Ennen käyttöä huomioitavaa: 1. Tarkista laitteen pakkaus ulkoisesti, että se on ehjä. 2. Tarkista keitin ulkoisesti,

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater Modell / Malli / Model: DL03A TURBO 99 870 07-08 SE BRUKSANVISNING Konvektorelement FI KÄYTTÖOHJEET Konvektorilämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Convector Heater Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5

Lisätiedot

Kaffebryggare med termoskanna. Kahvinkeitin termoskannulla. Coffee Maker with Vacuum Jug

Kaffebryggare med termoskanna. Kahvinkeitin termoskannulla. Coffee Maker with Vacuum Jug Modell / Malli / Model: CM6622TV 99 940 53 SE BRUKSANVISNING Kaffebryggare med termoskanna FI KÄYTTÖOHJEET Kahvinkeitin termoskannulla EN INSTRUCTION MANUAL Coffee Maker with Vacuum Jug Viktiga säkerhetsanvisningar

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Ångstrykjärn. Höyrysilitysrauta. Steam Iron

Ångstrykjärn. Höyrysilitysrauta. Steam Iron Modell / Malli / Model: CW-SI18 99 940 38 SE BRUKSANVISNING Ångstrykjärn FI KÄYTTÖOHJEET Höyrysilitysrauta EN INSTRUCTION MANUAL Steam Iron SE Beskrivning av delar 5 6 1. Spraymunstycke 2. Vattenpåfyllningslucka

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri Modell / Malli / Model: EC808SNP-1250 99 940 30 SE BRUKSANVISNING Industridammsugare FI KÄYTTÖOHJEET Teollisuuspölynimuri EN INSTRUCTION MANUAL Industrial Vacuum Cleaner SE Säkerhetsanvisningar VARNING!

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

English 6 Dansk 33 Suomi 60 Norsk 86 HD7852, HD7850

English 6 Dansk 33 Suomi 60 Norsk 86 HD7852, HD7850 HD7852, HD7850 2 3 1 4 English 6 Dansk 33 Suomi 60 Norsk 86 Svenska 112 HD7852, HD7850 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support

Lisätiedot

Smörgåsgrill. Voileipägrilli. Sandwich Toaster

Smörgåsgrill. Voileipägrilli. Sandwich Toaster Modell / Malli / Model: ST3318 99 940 37 SE BRUKSANVISNING Smörgåsgrill FI KÄYTTÖOHJEET Voileipägrilli EN INSTRUCTION MANUAL Sandwich Toaster Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 SE BRUKSANVISNING Terassvärmare 900W FI KÄYTTÖOHJEET Terassilämmitin 900W EN INSTRUCTION MANUAL Carbon Heater 900W SE Säkerhetsanvisningar 1. Läs dessa instruktioner

Lisätiedot

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla Modell / Malli / Model: E-CY57G(S) 75 707 78 SE BRUKSANVISNING Vela arbetsbelysning med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Vela työvalaisin turvavalolla EN INSTRUCTION MANUAL Vela Work Light with Emergency Light

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

IMPORTANT INSTRUCTIONS

IMPORTANT INSTRUCTIONS Thank you for choosing our Electric Patio Heater. This owner s manual will provide you with valuable information necessary for the proper care and maintenance of your new product. Please take a few moments

Lisätiedot

12" Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12" Desk Fan

12 Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12 Desk Fan 94 310 37 SE BRUKSANVISNING 12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 12 Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 12" Desk Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator

Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator Öljytäytteinen sähköpatteri Electric Oil Radiator KÄYTTÖOHJE Alkuperäisten ohjeiden käännös INSTRUCTIONS MANUAL Original instructions MALLI/MODEL: Holly 1500: ERC2-1507 Holly 2000: ERC2-2009 DT Istr (ERC

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

AquaTrio FC7070. EN User manual 5. DA Brugervejledning 29. FI Käyttöopas 53. NO Brukerhåndbok 76. SV Användarhandbok 100

AquaTrio FC7070. EN User manual 5. DA Brugervejledning 29. FI Käyttöopas 53. NO Brukerhåndbok 76. SV Användarhandbok 100 Register your product and get support at AquaTrio FC7070 EN User manual 5 DA Brugervejledning 29 FI Käyttöopas 53 NO Brukerhåndbok 76 SV Användarhandbok 100 2.3 2.4 2.2 Table of contents 1 Important 5

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

BL650 series. English 2-4. Nederlands 5-8. Français 9-12. Deutsch 13-16. Italiano 17-20. Português 21-24. Español 25-28. Dansk 29-31.

BL650 series. English 2-4. Nederlands 5-8. Français 9-12. Deutsch 13-16. Italiano 17-20. Português 21-24. Español 25-28. Dansk 29-31. English 2-4 Nederlands 5-8 Français 9-12 Deutsch 13-16 Italiano 17-20 Português 21-24 Español 25-28 Dansk 29-31 Svenska 32-34 Norsk 35-37 Suomi 38-41 Türkçe 42-45 Ïesky 46-48 Magyar 49-52 Polski 53-56

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi

GB F FIN USA. Wollmeisenbad. Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi Wollmeisenbad GB F N S FIN USA CDN AUS Detergent for wool and fine laundry Instruction for Use Lessive pour laine et linge délicat Mode d emploi FIN Hienopesuun Tämän hienopesuaineen tutkittu koostumus

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

Operating Instructions Bedienungsanleitung

Operating Instructions Bedienungsanleitung ENGLISH SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Operating Instructions Bedienungsanleitung Table of contents Table of contents 1 For your safety... 5 1.1 Symbols used... 5 1.2 Proper use... 6 1.3 Danger from electric

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

HD7469 HD7462 HD7461 HD7457 HD7447

HD7469 HD7462 HD7461 HD7457 HD7447 HD7 HD7 HD7 HD77 HD77 HD770 HD7 HD77 0 HD770 HD7 HD77 7 0 0 HD770 HD7 HD77 0 0 sec. HD77 HD770 HD7.00.0. CALC Descale your coffee maker when you notice excessive steaming or when the brewing time increases.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

CLEANING JOB ORIENTATION

CLEANING JOB ORIENTATION CLEANING JOB ORIENTATION CLEANING EQUIPMENT 1. cleaning trolley 2. cleaning bucket 3. garbage sack 4. squegee - You can dry windows, mirrors and floors. 5. floor mop and cloth 6. window washing applicator

Lisätiedot

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C.

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin Mounting instruction Asennusohjeet 05 IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 45 C 198-264 V AC PH2 4 6 29/01/2016 SIA VIZULO Ganibu dambis 7a,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG ,

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG , WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Instruction manual TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Table if Contents 1. Important safety instructions...3 2. Unpacking

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Golfpallon etsijä asennusmanuaali

Golfpallon etsijä asennusmanuaali Golfpallon etsijä asennusmanuaali Prazza takuu Kaikki Prazza tuotteet on suunniteltu ja valmistettu tiukkojen laatuvaatimusten mukaan, tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja helppoja asentaa. Jos sinulla ilmenee

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

HD7448, HD7446 Art nr: 34-4759

HD7448, HD7446 Art nr: 34-4759 HD7448, HD7446 Art nr: 34-4759 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ENGLISH 6 DEUTSCH 13 FRANÇAIS 20 NEDERLANDS 27 ESPAÑOL 34 ITALIANO 41 PORTUGUÊS 48 NORSK 55 SVENSKA 61 SUOMI 67 DANSK 73 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 79 TÜRKÇE 87 HD7448,

Lisätiedot

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin.

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin. CML WHEEL COVER -RUORINAHKAN OMPELUOHJE Liota nahkoja lämpimässä vedessä n. 15 minuuttia ennen ompelua. Pidä nahka kosteana koko ompelun ajan esim. sumutepullolla. Pidä ommellessa kevyt kireys nahkaan,

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

JÄÄPALAKONE ISMASKIN. ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING JÄÄPALAKONE ISMASKIN ArctiCube KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet vastaisuuden

Lisätiedot

n q u f s Brugsanvisning...10 SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 Bruksanvisning Käyttöohje Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè...

n q u f s Brugsanvisning...10 SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 Bruksanvisning Käyttöohje Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè... SWK 770/780 PAGE Instruction book...4 g Mode d emploi...7 f k s Brugsanvisning...10 Bruksanvisning...13 n q u Bruksanvisning... 16 Käyttöohje... 19 Èíñòðóêöèþ ïî ýêñïëóàòàöèè... 22 1 B L A G C D E F H

Lisätiedot

SUOMI SVENSKA ENGLISH

SUOMI SVENSKA ENGLISH SUOMI SVENSKA ENGLISH Turvallisuusmääräykset Pizzauunin osat Käyttäessäsi sähkölaitetta, on aina hyvä noudattaa siihen liittyviä varotoimia. Lue kaikki ohjeet ennen pizzauunin käyttöä! 1. Tämä laite on

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Quad Percussion Massager

Quad Percussion Massager IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 1 Quad Percussion Massager Instruction Manual PAQ-30H-2EU IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ilmalämpöpumppu Split air conditioner wall mounted model Käyttäjän opas Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ultra-thin GWHD09A3NK3DF KFR-25GW/NaA12FA GWHD12B2NK3AD KFR-32GW/NaA12FA Please

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Register your product and get support at HD

Register your product and get support at  HD Register your product and get support at www.philips.com/welcome 1 2 3 4 5 4222.001.9735.7 Suomi Johdanto Onnittelumme uuden Philips-vedenkeittimen hankinnasta! Näiden ohjeiden mukaisesti käytettynä vedenkeitin

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot