HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 1(5) HUS-RÖNTGEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 1(5) HUS-RÖNTGEN"

Transkriptio

1 HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 1(5) PALVELUSOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LIIKELAITOKSEN TUOTTAMISTA KUVANTAMISPALVELUISTA PERUS TURVAKUNTA- YHTYMÄ KARVIAISELLE 1. SOPIJAPUOLET Kyh Kyh liite 1 Kyh Kyh liite 1 Kyh Kyh liite 3 Tämän sopimuksen sopijapuolina ovat in liikelaitos tuottajana ja Karviaisen perusturvakuntayhtymä tilaajana. 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä palvelusopimuksella sovitaan tilaajan tarvitsemien kuvantamispalvelujen tuottamisesta issä. 3. SOPIMUKSEN KOHDE, PALVELUJEN MÄÄRITTELY JA NIISTÄ PERITTÄVÄT KOR-VA- UKSET 4. LASKUTUS 5. POTILASREKISTERI Sopimuksen kohteena ovat liikelaitoksen tuottamat kuvantamistutkimukset, radiologiset toimenpiteet ja niihin liittyvät palvelut tilaajalle. Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden palvelutavoitteet on kuvattu Palvelukuvauksessa Liitteessä 1. Arvio palvelumääristä ja kustannuksista on liitteessä 2. Sopimuksen yhteyshenkilöinä toimivat: Työikäisten palvelulinjajohtaja Pirkko Hynynen, p , Karviaisen perusturvakuntayhtymä ja Asiakkuuspäällikkö Mervi Turunen, p ,. Tilaajaa laskutetaan kuvantamistutkimuksista toteutuneiden tutkimusmäärien mukaan kuukausittain jälkikäteen kulloinkin voimassa olevan in hinnaston mukaisesti. Hinnasto vahvistetaan vuosittain (hinnasto liitteenä 3). Tutkimushinta sisältää kuvien arkistoinnin digitaaliseen HUSpacs pitkäaikaisarkistoon. Laskun liitteenä seuraa erittely tehtyjen kuvantamistutkimusten määristä ja kustannuksista. Laskutus järjestetään siten, että tilaajalle jää vähintään 14 päivän suoritusaika. Laskulle, jota ei ole suoritettu määräaikana, on maksettava korkolain mukainen viivästyskorko. Laskutuksen tarkastamiseksi Karviaisen perusturvakuntayhtymän määrittelemällä henkilöllä on oikeus saada in liikelaitokselta tiedot kuvantamistutkimusten määrästä, laadusta ja kustannuksista myös yksittäistä potilasta koskien, noudattaen kuitenkin tietosuojasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Ensisijainen vastuu rekisterinpidosta ja tietosuojasta huolehtimisesta on tilaajalla (STM:n asetus 99/2001) Arkistoitavan potilastiedon juridisena rekisterinpitäjänä toimii tilaaja ja teknisenä rekisterinpitäjänä toimii. sitoutuu arkistoimaan tutkimuksista saadun DICOM -muotoisen potilasdatan HUSpacs-pitkäaikaisarkistoon ja säilyttämään potilastiedon hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattaen vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta sekä vastaten siitä, että potilastieto säilyy toimitetussa muodossaan laissa säädetyn ajan. Sopimuksen päättyessä tai purkaantuessa tilaajan ja tuottajan velvollisuudet määräytyvät tämän sopimuksen kohdan 7 mukaan. Tilaajalla on oikeus saada käyttöönsä tilaamansa potilasdata in HUSpacs-pitkäaikaisarkistosta.

2 HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 2(5) 6. SOPIMUSERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Mahdolliset erimielisyydet sopimuksen täyttämisestä pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin ja toissijaisesti hallintoriita-asiana Helsingin hallinto-oikeudessa. 7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN Sopimus on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on 12 kuukautta. Sopimusta voidaan tarkistaa sopijapuolten yhtäpitävillä päätöksillä. Vuosittain ennen uuden kalenterivuoden alkua päivitetään Palvelukuvaus ja Palvelumääriä ja kustannuksia koskeva arvio yhteisten neuvottelujen pohjalta sekä Hinnasto. Sopimuksen päättyessä tai purkautuessa tilaajalla on oikeus saada rekisterinpidosta tehdyn sopimuksen mukaisesti käyttöönsä tilaamansa HUSpacs-pitkäaikaisarkistoon arkistoitu kuvadata. Tuottaja sitoutuu sopimuksen päätyttyä yhteistyöhön tilaajan kanssa siirtymävaiheen ajaksi auttaakseen tätä siirtämään tässä sopimuksessa tarkoitetut palvelut ja niissä tarvittavat tiedot sovittaessa toiselle palvelun tuottajalle erikseen sovittavalla medialla tai tavalla. 8. MUUT SOPIMUSEHDOT Molemmat osapuolet vastaavat omiin tietojärjestelmiinsä liittyvistä kustannuksista, mukaan lukien silloin kun rakennetaan rajapintoja tilaajan ja in järjestelmien välille. Mikäli tilaaja hankkii sopimuskauden aikana kilpailutuksen avulla erillisiä osia kuvantamispalveluista, pyydetään tarjous aina myös iltä. 9. SOPIMUSKAPPALEET Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi (1) kummallekin sopijapuolelle. Helsinki Vihti Jyrki Putkonen Toimitusjohtaja Aulis Stenholm Yhtymähallituksen puheenjohtaja Perusturvakuntayhtymä Karviainen Asiakkuuspäällikkö Riitta-Liisa Reiterä Kuntayhtymän johtaja Perusturvakuntayhtymä Karviainen LIITTEET Liite 1 Palvelukuvaus (päivitetään vuosittain) Liite 2 Palvelumääriä ja kustannuksia koskeva arvio (päivitetään vuosittain) Liite 3 Hinnasto (päivitetään vuosittain)

3 HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 3(5) Liite 1 Palvelun tuottaja Asiakas Yleiskuvaus PALVELUKUVAUS RADIOLOGISET TUTKIMUKSET JA TOIMENPITEET Karviaisen perusturvakuntayhtymä tuottaa Karviaisen perusturvakuntayhtymän elektiivisesti ja päivystysluontoisesti tilaamat kuvantamistutkimukset ja radiologiset toimenpiteet. Radiologiseen tutkimukseen kuuluvat röntgen- tai muihin radiologisiin menetelmiin perustuva kuvantaminen, valmistelu- ja oheistoiminnot, pääsääntöisesti tutkimusmateriaalin analysointi, tulkinta ja lääkärin antama erillinen lausunto sekä riittävä dokumentointi. Ortopantomografia- ja luuntiheysmittaustutkimukset lausutaan erillisestä pyynnöstä hinnaston mukaista korvausta vastaan. Radiologiseen toimenpiteeseen kuuluvat radiologinen toimenpide sekä siihen liittyvät valmistelu- ja oheistoiminnot. Toimenpiteissä mahdollisesti tarvittavat kalliit (n. yli 100 euron) lisätarvikkeet laskutetaan erikseen. Tutkimukset ja toimenpiteet tehdään ensisijaisesti in Vihdin, Karkkilan ja Lohjan sairaalan röntgentoimipisteissä. Mikäli tutkimusten tarve ylittää mainittujen yksiköiden kapasiteetin, tuottaja tarjoaa kyseisen palvelun liikelaitoksen muissa yksiköissä. Ensisijaisesti nämä palvelut hankitaan siten, että ne voidaan arkistoida ja levittää digitaalisesti HUS:n järjestelmissä. Lähettävä yksikkö vastaa potilaskuljetuksista. Lähettävä yksikkö tai potilas tilaa ajan röntgenistä. Lähettävä yksikkö vastaa potilaan ohjeistuksesta ja in ohjeistuksen mukaisesta tarvittavasta esivalmistelusta. Lähettävä lääkäri tekee säteilytutkimuksen oikeutusarvioinnin ja voi tarvittaessa konsultoida radiologia. Viime kädessä säteilytutkimuksen oikeutuksesta päättää radiologi. Oheistoiminnoista ja palveluista kuten pyydetyistä kuvankäsittelylisätöistä, vieraiden kuvien lausunnoista, kuvien tallennuksesta CD:lle ja vieraiden kuvien pinjauksesta peritään hinnaston mukaiset korvaukset. Paperisesta lähetteestä tai tutkimustuloksesta (esim. lausunto) peritään hinnaston mukainen toimistomaksu. Lähetteiden ja lausuntojen välittyminen Lähete Tutkimusten ja toimenpiteiden ajallinen saatavuus Lähetteet välitetään asiakkaan potilastietojärjestelmästä in RA- DU-järjestelmään. Lausunnot välitetään potilastietojärjestelmään, ja sekä lausunnot ja tutkimustulokset näkyvät asiakkaalle Navitas-aluetietojärjestelmän kautta. Kuvantamistutkimusta ei tehdä ilman lääkärin lähetettä. Lähetteen tulee sisältää potilaan esitiedot, oleelliset statuslöydökset, tutkimuspyyntö, kiireellisyysluokitus, päivämäärä, potilaan henkilötiedot, lähettävän lääkärin nimi ja yhteystiedot sekä kustannuspaikan tiedot. Kuvantaminen ja toimenpideradiologia tapahtuu virka-aikana maanantaista perjantaihin. Tarkemmat aukioloajat löytyvät in internet-sivuilta. Tämän lisäksi vastaa päivystysluonteisten tutkimusten tekemisestä Lohjan sairaalan röntgentoimipisteessä 24h vuorokaudessa. Päivystysaikana käytössä olevat tutkimusmenetelmät ovat perusnatiiviröntgenkuvaus ja tietokonetomografia rajatulla tutkimusvalikoimalla.

4 HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 4(5) Lähete-tutkimus- ja tutkimus-lausuntoviiveet Kiireellisyysluokka Aikatavoite tutkimukseen Aikatavoite pääsylle lausunnolle Ajanvaraus (A) Kiireettömän hoidon suositusten mukaan* Enintään 72 t** Muu kiireellinen (M) 1-2 vrk Enintään 24 t Päivystys (P) Välittömästi Heti 24 t*** * STM. Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 2005: pdf **Magneettitutkimusten osalta viimeistään kahden viikon kuluttua ja TT-tutkimusten osalta viikon kuluttua. ***Arkipyhänä tai viikonloppuna tehtyjen tutkimusten osalta aikatavoite lausunnolle on seuraava arkipäivä. Kiireellisissä tapauksissa päivystäjällä on mahdollisuus pyytää Meilahden tai Töölön sairaalasta konsultaatiolausunto. PACS-arkistointi Konsultaatiot Laitteet ja tutkimusmenetelmät Natiivitutkimukset Ultraäänitutkimukset- ja toimenpiteet Magneettitutkimukset Karviaisen perusturvakuntayhtymä on tutkimusten juridinen rekisterinpitäjä ja tekninen rekisterinpitäjä. Tutkimukset talletetaan in PACS-arkistoon. Radiologian erikoislääkärit antavat pyydettäessä asiantuntija-apua kuvantamistutkimuksen valinnassa ja ottavat kantaa tehtyihin tutkimuksiin sekä mahdollisesti tarvittaviin jatkotutkimuksiin. Konsultaatiopalveluiden kustannukset on sisällytetty tutkimusten hintoihin. Tutkimuslaitteet ovat tarkoituksenmukaiset kaikissa modaliteeteissa mahdollistaen korkealaatuiset tutkimukset. huolehtii laitteiden säännöllisestä huollosta ja järjestelmällisestä laitteiden uusimisesta suunnitellun aikataulun mukaisesti. Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle tarjottavat natiivikuvantamispalvelut käsittävät mammografia-, edellä mainitut ortopantomografia-, luuntiheysmittausja perusnatiivikuvantamisen hinnaston mukaisesti lukuun ottamatta seuraavaa poikkeusta: Kefalometriatutkimuksia ei tehdä. Tarjottavat ultraäänikuvantamispalvelut käsittävät pääsääntöisesti in hinnastossa listatut ultraäänikuvantamistutkimukset. Tarjottavat magneettikuvantamispalvelut käsittävät in hinnastossa listatut magneettikuvantamistutkimukset pois lukien mm. ranteen, aortan ja ohutsuolen kuvantamisen. Nämä kuvantamistutkimukset tehdään in muissa toimipisteissä, tällä hetkellä Töölön, Meilahden ja Jorvin kuvantamispisteissä. Magneettitutkimukset edellyttävät erikoislääkärin suosituksen. Magneettikuvantamispalveluja tarjotaan maanantaisin ja tiistaisin. TT-tutkimukset Tarjottavat TT-kuvantamispalvelut käsittävät pääsääntöisesti in hinnastossa listatut TT-kuvantamistutkimukset ja edellyttävät erikoislääkärin suosituksen. Päivystysaikana tehdään pääsääntöisesti vain pään, kaularangan ja virtsatiekiviepäilykuvantamista..

5 HUS-KUNTAYHTYMÄ PALVELUSOPIMUS 5(5) Läpivalaisututkimukset Läpivalaisututkimukset käsittävät pääsääntöisesti in hinnastossa listatut läpivalaisukuvantamistutkimukset. Liite 2 Palvelumääriä ja kustannuksia koskeva arvio vuodelle 2010 Tutk. määrät 2010 ennuste Tutkimus-kustannukset 2010 ennuste (eur) Keskihinta-ennuste (eur) Ennustettu muutos tutkimus-määrissä A Natiivirtgtutk ,0 % B Varjoainertgtutk ,0 % D Tt-tutkimukset ,3 % E Uä-tutkimukset ,0 % F G K M Magn tutk ,0 % T Toimenpiteet ,0 % Toimipistemaksut Yht Toimipistemaksut Vihti ja Karkkila kumpikin :n alennus Karkkilan toimipistemaksuun 7 viikon kesäsulun takia.