VUOSIKERTOMUS Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke (2020)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke (2020)"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2019 Sakke - Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke (2020)

2 Sisällysluettelo 1. POHJOIS-SAVON JÄRJESTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMISHANKE SAKKE IHMISET SAKKE-HANKKEESSA TOIMINTA HANKKEEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Hankkeen toiminta lukujen valossa Toiminta verkkoalustan suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi Toiminta Pohjois-Savon järjestöyhteistyön rakenteen aikaansaamiseksi Toiminta yhdistysohjelman rakentamiseksi Tukiprosessit: projektinhallinta, arviointi, viestintä, henkilöstö TULOKSET JA VAIKUTUKSET Sakke-hanke työntekijöiden näkökulmasta Kohderyhmän näkemys Sakke-hankkeesta Näkemykset yleisesti Sakke-hankkeen vaikutuksista ja tuloksista Näkemykset järjestötietopalvelusta Yhteistyökumppaneiden näkemykset SEURAAVA ASKEL Kuva ja taulukkoluettelo Kuva 1: Kuvassa on esitetty tavoitteet, niiden tuotokset sekä toimintaa tukevat tukiprosessi 1 Kuva 2: Toimintalogiikka Sakke-hankkeella 2 Taulukko 1: Vuonna 2019 toteutunut yhteistyö 4 Taulukko 2: Arvioitu osallistujamäärä sukupuoli- ja ikäluokissa Taulukko 3: Toimintaa kuvaavat indikaattorit Kuva 4: Infografiikat ilmoitus- ja kävijämääristä vuonna Kuva 5: Järjestöneuvoston edustajien verkostot kaudella Kuva 6: Järjestömyönteinen kunta -kuntakortti. Esimerkkinä Sonkajärvi. 12 Kuva 7: Kuinka todennäköisesti suosittelisit Sakke-toimintaa muille toimijoille? 18 Taulukko 4: Rekisteröityneiden vastaajien kokemukset palvelusta. 20 Taulukko 5: Mielikuva järjestötietopalvelusta 21 Kuva 8: Kuinka todennäköisesti suosittelisit Sakke-hankkeen toimintaa muille toimijoille? 23 Taulukko 6: Miten hanketta on toteutettu sekä saavutettu odotettuja tavoitteita? 24 LIITE 1: ARVIOINTILOMAKKEET 27

3 1. Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke. Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry. Hanke on alkanut keväällä 2017 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun. Sakke-hankkeen tarkoituksena on Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen toiminnan ja yhteistyön kehittäminen yhteisen verkkoympäristön, yhteistyörakenteen ja sitä tukevan maakunnallisen yhdistysohjelman avulla. Hankkeen päätavoitteena on se, että Pohjois-Savon järjestökenttä tunnistetaan ja tunnustetaan vahvana toimijana maakunnassa kansalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä sekä palvelujen tuottajana. Kesäkuusta 2018 hanke on ollut osa valtakunnallista Järjestöt mukana muutoksessa Järjestö hanketta, jota koordinoi Suomen sosiaali- ja terveys ry (Soste ry). Toimintaperiaatteet Arvostamme järjestö- ja yhdistystoiminnan osaamista ja olemassa olevia verkostoja. Teemme järjestöjen ja yhdistysten tarpeista lähtevää toimintaa. Edistämme järjestöjen ja yhdistysten yhdenvertaista osallistumista. Hankkeen toiminnalliset tavoitteet: Tavoite 1. Järjestöjen yhteinen verkkoympäristö toimii alustana järjestöjen aktiiviselle keskinäiselle viestinnälle, helpottaa tiedonsaantia ja kanavointia maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden toiminnasta. Tavoite 2. Yhdistysohjelmassa kiteytyy pohjoissavolaisten järjestöjen yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset aikataulutettuina. Tavoite 3. Järjestöjen ääni kuuluu maakunnan päätöksenteossa julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla ja eri sektoreiden toimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt. Kuva 1: Kuvassa on esitetty tavoitteet, niiden tuotokset sekä toimintaa tukevat tukiprosessi Projektin hallinta Arviointi Viestintä Henkilöstöasiat Tavoite 1 Tavoite 2 Tavoite 3 Verkkoympäristö Yhdistysohjelma Yhteistyörakenne 1

4 Kuva 2: Toimintalogiikka Sakke-hankkeella TAVOITE TOIMENPITEET TUOTOKSET TULOKSET/ VÄLITTÖMÄT VAIKUTUKSET VÄLILLISET VAIKUTUKSET Järjestöjen yhteisen verkkoympäristön rakentaminen. Verkkoympäristön luominen - Toimeksi.fi ja kehittämisaikataulu - perehdytysmateriaali - ensimmäisen version kokeilu - jatkokehittäminen ja mallinnus - Käytön vahvistaminen Pohjois-Savossa Pohjoissavolaisille yhdistyksille ja järjestöille järjestetään mahdollisuus osallistua yhdistysohjelman tekemiseen hankkeen järjestötapaamisissa, järjestöfoorumeissa sekä verkossa. Yhdistysohjelmassa järjestöt tuottavat tietoa tämän päivän haasteista ja yhteisestä tahtotilasta - ensimmäinen versio tammikuu palautteen kerääminen, kehittäminen - valmis yhdistysohjelma sekä sen tuottamisen malli - tiedottaminen paikallisesti ja valtakunnallisesti Yhdistysohjelmassa kiteytyy järjestöjen yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpideehdotukset. Järjestötietopalvelu sekä ylläpidon ja jatkokehittämisen suunnitelma Yhdistysohjelma sekä sen tuottamisen malli Pohjois- Savossa ja sidos maakunnan strategiaan 25% hankkeessa tavoitetuista järjestöistä käyttää verkkoympäristöä aktiivisesti Järjestöt viestivät toiminnasta alustan kautta ja niiden oma tiedonsaanti helpottuu. Järjestöt kokevat hyötyvänsä alustasta Saadaan tuotettua yhteen ja näkyviin järjestöjen yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset ohjelman koetaan kuvastavan järjestökentän näkemyksiä Järjestöistä tavoitetaan 1000 kappaletta Kunnat ja maakunnat saavat tietoa alueen järjestöistä verkkoympäristöstä. Järjestöjen toimintamahdollisuudet parantuvat näkyvyyden ja löydettävyyden parantuessa Järjestöt hyödyntävät ohjelmaa toimintansa sekä yhteistyön kehittämisessä Yhdistysohjelma on laajasti tunnettu järjestöjen ja järjestöjen kanssa yhteistyötä tekevien toimijoiden keskuudessa Järjestöjen ääni huomioidaan maakunnan päätöksenteossa. Järjestetään Järjestötapaamista sekä alueellisia kohtaamisia järjestöjen välillä - järjestötapaamiset kunnissa sekä yhteistyön tekemisen edistäminen ja kehittäminen - Alueelliset työryhmät suunnittelussa - Maakunnallinen yhteistyön rakenne, 3-6 alueellista foorumia - Mallintaminen ja toiminnan vahvistaminen Yhteistyörakenne pohjoissavolaisille järjestöille - toimintamalli Rakenteen avulla järjestöt pystyvät tekemään yhtenäisiä kannanottoja kuntien ja maakuntien toimintaan Järjestöt pystyvät käymään vuoropuhelua ja tuomaan järjestöjä koskevia asioita vaivattomasti esiin. Järjestökenttä tunnistetaan ja tunnustetaan vahvana toimijana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Järjestöt saavat konkreettisia tavoitteita näkyviin päätöksenteossa paikallisesti ja maakunnallisesti 2

5 2. Ihmiset Sakke-hankkeessa Työntekijät Vuonna 2019 hankkeessa on työskennellyt kaksi työntekijää: Järjestökoordinaattori on työskennellyt koko vuoden 100% työajalla eli 1 henkilötyövuoden. Järjestökoordinaattorin vastuualueiksi projektissa ovat vakiintuneet järjestötietopalveluun ja viestintään liittyvät tehtävät. Projektipäällikkö on työskennellyt koko vuoden 100% työajalla eli 1 henkilötyövuoden. Projektipäällikön vastuualueiksi ovat vakiintuneet järjestöyhteistyön rakenteeseen, järjestötiedon keräämiseen sekä yhdistysohjelman liittyvät tehtävät, sekä projektinhallinnan tehtävät mukaan lukien projektiarviointi sekä esimiestehtävät. Lähiesimiehenä toimii Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen hallituksen nimeämänä hallituksen varapuheenjohtaja. Yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa projektin työntekijöistä ja lähiesimiehestä muodostuu työrukkasryhmä, joka on kokoontunut tasaisin väliajoin. Projektia hallinnoi Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallitus, joka tekee viimesijaiset päätökset hankkeen toiminnasta. Projektissa on ollut vuoden aikana yksi harjoittelija, sosiaalipedagogiikan opiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Hän toimi Hän toteutti kohderyhmä- ja sidosryhmäkyselyn sekä raportoinnin hankkeen arvioinnin tueksi. Seurantatiedon kerääminen työntekijöiltä: kuukausisuunnitelma ja -toteuma sekä kehittämismittaristo. Suunnitelman avulla tehdään kuukausittainen työsuunnitelma ja määritellään tärkeimmät tehtävät tulevalle kuukaudelle. Omalle työlle asetetaan tavoitteet. Toteumassa tarkistetaan edellisen kuukauden tehtävien ja tavoitteiden toteutuminen. Samalla arvioidaan sitä, missä on erityisesti onnistuttu menneen kuukauden aikana. Nämä välineet auttavat seuraamaan aikatauluja sekä priorisoimaan tehtäviä. Kehittämismittaristoon kootaan kuukausittain tieto hankkeen toiminnan volyymistä (tapaamiset, tapahtumat, painotuotteet, mediaosumat, sähköiset kanavat) Työrukkasryhmältä sekä Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallitukselta kootaan seurantatietoa säännöllisillä arviointikeskusteluilla sekä palautelomakkeella. Kohderyhmät Projektin ensisijainen kohderyhmä ovat Pohjois-Savossa toimivat kaikkien toimialojen yhdistykset ja järjestöt. Välillisenä kohderyhmä ovat kunnan ja maakunnan virkamiehet ja päättäjät sekä Pohjois-Savon maakunnan asukkaat. Kohderyhmiltä on koottu seurantatietoa seuraavasti: Vuoden 2019 aikana koottiin palautetta hankkeen tapahtumissa. Palautetta oli antanut 251 tapahtumiin osallistunutta henkilöä. Palautelomake on liitteenä 1. 3

6 Maaliskuussa 2020 toteutettiin järjestökysely 2020, jossa kysyttiin hankkeen tuloksiin liittyvää palautetta. Arviointiin liittyvät kysymykset ovat liitteenä 2. Järjestötietopalvelukoulutuksiin osallistuneilta henkilöiltä pyydettiin palautetta järjestötietopalvelun ja koulutusten kehittämiseksi. Palautetta on saatu yhteensä 87 henkilöltä. Palautelomake on liitteenä 3. Toimeksi-verkoston yhteinen käyttäjäkysely toteutettiin Pohjois- Savon osalta vastaajia oli 32 kappaletta. Yhteistyökumppanit Oheiseen taulukkoon on listattu tärkeimmät yhteistyökumppanit sekä olennaisin toiminta kyseisen kumppanin kanssa. Taulukko 1: Vuonna 2019 toteutunut yhteistyö Yhteistyö-kumppani Aie- / yhteistyö sopimus Puoltolausunto Pohjois-Savon Liitto Johtoryhmä Tiedotus Tapahtuma Asiantuntijavaihto Muu X x x x Maakunnan hyte-tiimi x x x x x Pohjois-Savon Kylät ry x x x x x Humanistinen ammattikorkeakoulu x x x Pohjois-Savon Liikunta ry x x x x x Pohjois-Karjalan x x x Sosiaaliturvayhdistys ry Kirkonkylät palvelukeskuksina x x x x x Leader -toimijat x x Pohjois-Savon Järjestöneuvoston edustajat Järjestökeskus Majakka x x x x Vertaistuen-keskus (Järjestö 2.0) Pohjoissavolaiset kunnat, kuntayhteyshenkilöt Kuopio Varkaus Iisalmi Sydän-Savon x maaseutupalvelu Tukipilari x x x x Wastery x x x x Ylä-Savon Vakka / PS Muisti x x x x x x Toimeksi-verkosto & toimeksi 2.0- hanke x x x 4

7 Yhteistyökumppaneilta kerättävä seurantatieto Johtoryhmältä on koottu arviointitietoa syksyn tapaamisessa (Muistio) Järjestö koordinaatiohanke teki kyselyn keväällä Loppuraporttia varten on vahvistettava sidosryhmänäkökulmaa. 3. Toiminta hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi 3.1. Hankkeen toiminta lukujen valossa Projektissa on tavoitteena, että kohderyhmästä tavoitetaan 1000 yhdistystä ja järjestöä. Vuoden 2019 aikana tavoitettiin hankkeen järjestämissä tapahtumissa 126 uutta yhdistystä. Vuoden 2019 lopulla kokonaistulos on 639 eri yhdistystä ja järjestöä. Tavoitteesta on toteutunut n. 64%. Luku ei ole tarkka johtuen puutteellisista tiedoista osallistujalistoissa. Lisäksi on huomioitava, että osallistujat usein edustavat useaa yhdistystä, joista he ovat ilmoittautuessaan nimenneet yhden. Vuonna 2019 kohdattu yhteensä 553 henkilöä, joista on 343 uutta henkilöä. Uusia yhdistys- ja järjestötoimijoita oli 226 henkilö. Kaiken kaikkiaan kolmen vuoden aikana tavoitettuja henkilöitä on 1183 kappaletta. Osallistujat on tavattu 1516 kertaa. Seuraava taulukko on arvio hanketoiminnassa tavoitettujen kohderyhmien edustajien sukupuolesta ja ikäjakaumasta. Sukupuoli- ja ikätietoja on pyydetty tapahtumaan ilmoittautumisten yhteydessä. Hankkeen toimintaan ilmoittautuneissa 254 naista ja 78 miestä (yhteensä 332) ja heistä ikätiedon jättäneitä 329 henkilöä. Saadut sukupuoli ja ikämäärät on suhteutettu hankkeen toimintaan osallistuneiden määrään, joita on ollut vuonna 2019 yhteensä 553 osallistujaa. Taulukko 2: Arvioitu osallistujamäärä sukupuoli- ja ikäluokissa 2019 Mittari: ilmoittautuessa sukupuoli ja ikätiedot ilmoittaneiden määrät suhteutettuna projektin toimintaan osallistuneiden määrään Hankkeen toimintaan ilmoittautuneet henkilöt Naisia Miehiä yht. 254 yht. 78 Vuoden aikana kohdatut (Ikätiedot ilmoittaneiden määrät) yht vuotiaita 0(0) 0 (0) vuotiaita 7 (4) 2 (1) 9 (5) vuotiaita 303 (180) 70 (42) 373 (222) vuotiaita 111 (66) 57 (34) 168 (100) Yli 80 vuotiaita 3 (2) 3 (2) YHTEENSÄ 424 (252) 129 (77) 553 (329) 5

8 Seuraavassa taulukossa on esitetty Sakke -hankkeen toiminnan laajuutta kuvaavia tunnuslukuja vuodelta Määrät on koottu kuukausittaisen kehittämismittariston perusteella. Taulukko 3: Toimintaa kuvaavat indikaattorit 2019 Muut indikaattorit Määrä Kaikki osallistujat Järjestettyjen koulutusten- ja seminaaritilaisuuksien määrä, tarkka (TVS Koulutukset, seminaarit) Järjestettyjen tapahtumien määrä (järjestö- ja verkostotapaamiset, keskustelutilaisuudet jne.), tarkka, (TVS tapahtumat) Verkkosivuilla käyneiden määrä, Pohjoissavolaiset.fi, tarkka, (TVS Google analytics) vuoden 2019 aikana Verkkosivuilla käyneiden määrä, Sakke -hanke, tarkka (TVS Google analytics) vuoden 2019 aikana Tietopankkiin tietonsa ilmoittaneiden määrät (TVS oma indikaattori) Jaetut materiaalit, esitteet sekä muut kirjalliset aineistot, tarkka, (TVS materiaalien jakaminen) Uudet käyttäjät Istunnot Määrä Mediaosumien määrä, tarkka, (TVS mediaosumat) 8 Hankkeen suunnittelutyötä varten tapaamiset, tarkka, (TVS omat indikaattorit) Toimeksi.fi -verkoston tapaamiset, tarkka (skype-kk palaverit ja kehittämispäivät) Hanke-esittelyt tai mukana olo muiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa ja seminaareissa, (TVS omat indikaattorit) Maakunnan työryhmiin osallistuminen (hyte-työryhmä ja alueellinen hyvinvointikertomus, osallisuustyöryhmä) (TVS omat indikaattorit) Yhdistysohjelmaa kommentoineet (TVS omat indikaattorit) Kaikki vastaukset viety webropol -lomakkeelle, tarkka Facebook-sivut, Sakke -hanke seuraajat joulukuun , tarkka (TVS omat indikaattorit) Facebook-ryhmä, järjestöyhteistyön kehittämisen ryhmä joulukuun , tarkka (TVS omat indikaattorit) Sakke-hankkeen uutiskirjeen tilaajat, tarkka, (TVS omat indikaattorit) tammikuu - elokuu Pohjoissavolaiset.fi -uutiskirjeen tilaajat, tarkka, (TVS omat indikaattorit) Yhdistetty hankeuutiskirjeen kanssa syyskuusta Määrät kertaa (marraskuussa järjestöneuvosto) EI vuonna Osallistujat (uudet, joita ei ole kohdatut ihmiset -listassa) 20 6

9 3.2. Toiminta verkkoalustan suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi Pohjois-Savon järjestötietopalvelu avattiin keväällä Se löytyy osoitteesta Pohjois-Savon järjestötietopalvelu on osa valtakunnallista Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuutta. Valtakunnallisen Toimeksi.fi -yhteistyön ansiosta mukana olevien aluepalveluiden ja toimeksi 2.0-hankkeen yhteistyönä on voitu tehdä verkkoalustan yhteiskehittämistä sekä jakaa kehittämisresursseja ja taloudellisia kustannuksia mukana olevien palveluiden kesken. Sakke-hankkeen järjestökoordinaattori on osallistunut vuoden 2019 aikana Toimeksi -verkoston kehittämispäiviin 2x sekä kerran kuukaudessa asiantuntijaryhmän Skype kokouksiin. Projektipäällikkö on toiminut Toimeksi johtoryhmän jäsenenä. Toiminta järjestötietopalveluun liittyen on sisältänyt vuoden 2019 aikana palvelun markkinointia uusien käyttäjien saamiseksi, mukaan tulevien järjestöjen opastusta ja koulutusta sekä järjestötietopalvelun edelleen kehittämistä ja ylläpitoa. Järjestötietopalvelun perusylläpitotyöhön on kuulunut seuraavia sisältöjä: Käyttäjien tuki (yhteydenotot, viestintä käyttäjille, ilmoitettujen tietojen päivittäminen) Laadunvalvonta ja sisällön ajan tasaisuus (sivuston toimivuudesta huolehtiminen ja virheistä ilmoittaminen, sisällön tarkistukset ja seuranta, verkkosivun tilastotietojen kokoaminen, tietosuojasta ja saavutettavuudesta huolehtiminen sekä tarvittavat muutokset verkkosivuilla erilaisten päivitysten ja toimeksi-verkoston yhteistyönä tehtävän kehittämistyön myötä.) Verkostotyö (Toimeksi-verkoston kuukausipalaverit, kehittämispäivät, yhteiskehittäminen sekä yhteiset ylläpidolliset tehtävät. Lisäksi yhteistyö alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.) Sisällöntuotanto (Ajankohtaiset uutiset ja ilmoitukset sivustolla, uutiskirje kerran kuukaudessa) Kehittämistoiminta (Käyttäjäpalautteen kerääminen ja kokoaminen) Viestintä ja markkinointi (Verkkopalvelun esittelyt, viestintämateriaalien ylläpito, viestintä kohderyhmälle verkossa) Järjestötietopalvelun markkinoimiseksi on toteutettu vuoden 2019 aikana seuraavat kampanjat: Tietoa järjestötietopalvelusta oli mukana tammikuussa alueen yhdistyksille postitetussa suoramarkkinointikirjeessä (1000 vastaanottajaa) 3 kuukauden mittainen Facebook-mainoskampanja keväällä 3 kuukauden mittainen Facebook-mainoskampanja syksyllä Järjestötietopalvelun opastuksia ja koulutuksia on tehty seuraavasti vuoden 2019 aikana: Koulutusilta Riistaveden yhdistyksille helmikuussa, jossa yhtenä teemana oli mukana järjestötietopalvelu. Ilta järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Savon Liikunta ry:n ja Pohjois- Savon kylät ry:n Koulutukset kuntoon ossoominen mukkaan hankkeen kanssa. 7

10 Opastustyöpajat Pohjois-Savon Järjestöfoorumissa maaliskuussa Opastukset kunnissa: Joroinen, Iisalmi 2x, Kaavi, Kiuruvesi, Kuopio 2x, Keitele, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Sonkajärvi, Rautavaara, Rautalampi, Tuusniemi, Tervo, Varkaus 2x, Vesanto, Vieremä Järjestötietopalvelun kehittämiseksi eteenpäin on tehty seuraavia toimintoja: Kuntakohtaisille sivuille lisättiin näkyviin paikalliset yhdistykset omana listanaan ja Kuopion kuntasivuille lisättiin näkyviin listaukset myös erikseen maaseutualueiden yhdistyksistä (5 aluetta) Järjestöyhteistyönrakenteesta tietoa kokoava osio päivitettiin Tuotettiin ohjeistus järjestötietopalvelun ylläpidosta, koulutuksista sekä ylläpitoon vaadittavista työtehtävistä ja työajasta Tuotettiin ohje käyttäjille tietojen ilmoittamisen tueksi Tuotettiin kehittämissuunnitelma vuodelle 2020 Yhteistyötä on tehty erityisesti seuraavien tahojen kanssa: Kontaktoitiin niiden kuntien järjestöyhdyshenkilöt (8), joiden verkkosivuilla ei ollut näkyvissä Pohjoissavolaiset.fi järjestötietopalvelu tai ei ollut olemassa kunnan omaa listausta yhdistyksistä. Hankkeessa on osallistuttu maakunnan alueella digihankkeiden toimintaan: o Tarjoomo -hanke kehittää sähköistä palveluvalikkoa ikäihmisille tarjolla olevista palveluista ja toiminnasta Kuopiossa. Järjestökoordinaattori on toiminut hankkeen ohjausryhmässä. o Sociala -hanke on järjestänyt koulutuksia ja verkostotapaamisia Pohjois-Savossa palveluja tuottaville järjestötoimijoille. Järjestökoordinaattori on osallistunut tapaamisiin. Vuoden 2020 aikana toteutetaan vielä yksi mainoskampanja, jolla sivustoa tehdään tunnetuksi asukkaille sekä yhdistyksille. Järjestötietopalvelua kehitetään mahdollisimman helposti ylläpidettävään muotoon, verkkosivustoa kehitetään saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi ja toteutetaan tietoja ilmoittaneiden yhdistysten tietojen päivitysprosessi. Lopputuotoksia on osittain valmistettu hankkeen toiminta-aikana. Järjestötietopalvelun tuotokset hankkeen päättyessä: o Järjestötietopalvelu osoitteessa pohjoissavolaiset.fi ja kuvaus järjestötietopalvelusta Innokylässä o Tiedotus ja viestintämateriaali: esittelyflyer, mainosvideo, logot ja mainoskuvat o Ohjemateriaalit ylläpitotyöhön o Järjestötietopalvelun ohjeet käyttäjille sekä materiaalit käytännön opastuksiin o Saavutettavuusohje (Toimeksi-verkoston yhteinen) 8

11 Kuva 4: Infografiikat ilmoitus- ja kävijämääristä vuonna Vuosiraportin kirjoittamishetkellä järjestötietopalvelussa on 298 tietonsa jättänyttä toimijaa ( ) Toiminta Pohjois-Savon järjestöyhteistyön rakenteen aikaansaamiseksi Vuoden 2019 aikana käynnistettiin maakunnallinen järjestöyhteistyön toimintamallin toiminta: Pohjois-Savon Järjestöneuvostoon valittiin 14 toimialan järjestöedustajat ja varaedustajat. Kumppanina toimii Pohjois-Savon Liiton maakuntahallitus. Asiantuntijaedustajana on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri (alueellinen hyte-tiimi). Ensimmäisen kauden puheenjohtajien toimialat ovat liikunta, lapset ja perheet sekä monialajärjestöt. Järjestöneuvosto otti ensimmäisen kauden tavoitteiksi: o Verkostojen kokoamisen ja kartoittamisen sekä viestintäsuunnitelman tekemisen osana toimintamallin jatkokehittämistä o Aktiivisen vaikuttamistoiminnan maakunnalliseen ohjelma- ja hanketyöhön o Yhteisen kehittämisen ja yhteistyön lisäämisen järjestöjen kesken. Näissä teemoissa järjestöneuvosto on tuottanut verkostokartan (kuva 5) ja viestintäsuunnitelma valmistuu alkuvuodesta Toimintamallia kehitetään edelleen ja kuvaus valmistuu kesällä Vaikuttamistoiminnan tiimoilta neuvosto on tavannut ELY-keskuksen rakennerahastoohjelman valmistelijaa sekä nimennyt joukostaan työryhmän Tulevaisuuden Sote -keskus - ohjelman seurantaan. Työryhmä on ollut avoin myös Jerryn tiedotuslistalla oleville henkilöille. 9

12 Työryhmä on valmistellut alkuvuodesta 2020 järjestöjä koskevat kirjaukset maakunnan hankesuunnitelmaan. Yhteistä kehittämistä on käynnistetty järjestöneuvoston painopistealueella, mielenterveys- ja päihdetyössä, syksyllä Tämä toiminta konkretisoituu ilmiöpöytätyönä vuonna Osallistavana toimintana käynnistettiin Pohjois-Savon järjestöyhteistyön ryhmä - Pohjois-Savon Jerry. Kyseessä on ollut avoin toiminta kaikille yhdistyksille ja järjestöille. Ilmoittautuneille 72 yhdistykselle ja järjestölle on tiedotettu järjestöneuvoston toiminnasta kokousten jälkeen tiedotuslistalla, jossa on yhteensä 100 henkilöä. Ensimmäinen järjestöfoorumi järjestettiin keväällä Teemana muutokset ja järjestötyössä jaksaminen. Osallistujia oli 83 henkilöä. Ensimmäinen järjestöyhteistyön kehittämispäivä järjestettiin lokakuussa Teemana kunta-järjestöyhteistyö hyvinvoinnin edistämisessä sekä yhdistyslaki. Osallistujia oli 30 henkilöä. Etäpajapiste oli Yhdistystalo Vakassa, Iisalmessa. Yhteistyössä Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnan sekä Pohjois-Karjalan Järjestöasiainneuvottelukunnan kanssa järjestettiin yhteinen Itä-Suomen neuvottelukuntien tapaaminen. Osallistujia oli 40 henkilöä. Teemakohtainen yhteistyö seminaari järjestettiin KeKo-hankkeen (Vates-säätiö) ja TEtoimiston kanssa työllisyydestä sekä sen ajankohtaisista teemoista. Osallistujia oli n. 80 henkeä. Vuoden 2019 syksyllä toteutettiin kuntakierros. Kierros pyrittiin toteuttamaan osana kuntien järjestötapaamisia ja yhteistyössä kuntien järjestöyhteyshenkilöiden kanssa. Tapaamisista toteutuivat kaikki 19 kappaletta. Osallistujia oli 278 henkilöä. Kuntakierroksella levitettiin tietoa järjestöyhteistyön rakenteesta sekä järjestöstrategiasta. Yhteistyötä tehtiin Ylä-Savon Veturin sekä Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n kanssa (Leader-toimijoita). Työpajoissa koottiin Järjestömyönteinen kunta -kuntakortteja, käytiin läpi kuntien hyte-painopistealueita sekä koottiin Leader-toimijoille teemoja uuteen strategiaan. Toiminta on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2020 aikana maakunnallinen järjestöyhteistyön malli viimeistellään toimintamalliksi palvelumuotoilun avulla. Toimintaa suunnitellaan järjestöneuvostosta lähtevien toimintojen mukaisesti: järjestetään järjestöfoorumi, viestintäsuunnitelma valmistuu, tulevaisuuden sote -hankkeeseen tulevat järjestöasiat konkretisoituvat sekä järjestetään kolmella paikkakunnalla päihde- ja mielenterveysasioissa järjestöjä kokoavat tilaisuudet. Hankkeen päättyessä valmistellaan seuraavat tuotokset: o Järjestöyhteistyön rakenteen kuvaus Innokylään o Tiedottamisen ja viestinnän materiaali. Materiaali sisältää logon sekä esityksen maakunnallisesta järjestöyhteistyön toimintamallista. 10

13 Kuva 5: Järjestöneuvoston edustajien verkostot kaudella

14 3.4. Toiminta yhdistysohjelman rakentamiseksi Pohjois-Savon järjestöstrategia julkaistiin 2019 keväällä järjestöfoorumissa. Sen innoittamana syksyn kuntakierroksella koottiin jokaisesta kunnasta Järjestömyönteinen kunta -kuntakortti (Kuva 6). Kortit julkaistaan vuoden 2020 alussa. Kuntakortin pohjana on Pohjois-Pohjanmaan järjestöystävällisen kunnan kriteerit. Vuoden 2020 aikana toteutetaan Järjestökysely 2020 sekä suunnitellaan seuraavan strategiakauden päivittämisen toimenpiteet. Hankkeen päättyessä tuotoksena syntyy: o Kuvaus Innokylään paikallisen järjestötiedon keräämisestä: järjestökyselyt sekä järjestöyhteistyön kuntakortit o Järjestöstrategia 2030 ja toimintasuunnitelman sekä suunnitelma strategian päivittämisestä ( ) Kuva 6: Järjestömyönteinen kunta -kuntakortti. Esimerkkinä Sonkajärvi. 12

15 3.5. Tukiprosessit: projektinhallinta, arviointi, viestintä, henkilöstö Projektinhallinta ja arviointi Projektille on päivitetty toiminta- ja arviointisuunnitelma syksyllä Toimintasuunnitelmassa on linjattu vuoden 2020 toimintaa. Projektipäällikkö seuraa taloutta pitämällä toteumabudjettia. Taloustilanteesta annetaan säännöllisesti tieto Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:lle. Kirjanpito ostetaan Pohjois- Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:ltä, jolta saadaan pyydettäessä raportit toteumasta. Arjen toimintaa ohjaa hallituksen nimeämä työrukkasryhmä. Päätökset hankkeen taloudesta ja toiminnasta tekee yhdistyksen hallitus. Projektille on perustettu johtoryhmä. Johtoryhmä on koottu pohjoissavolaisista yhteistyökumppaneista. Johtoryhmä kokoontui syyskuussa Viimeinen kokoontuminen on suunnitteilla elokuuksi Viestintä Projektilla on tiedotussuunnitelma. Sisäinen tiedotus toteutuu sähköpostilla, puhelimitse sekä Whatsapp -sovelluksessa. Työrukkastapaamisista, hallituksen kokouksista sekä johtoryhmän kokouksista on kirjattu muistiot. Hankkeella on käytössä myös Trello verkkotyöalusta, jossa säilytetään materiaalia. Vuoden 2019 aikana on otettu käyttöön Teams -työkalu Office 355 -paketista. Ulkoisen tiedotuksen välineinä hankkeella on käytössä kotisivut, Facebook-sivut sekä - ryhmä, Instagram, kuukausittainen uutiskirje sekä Pohjoissavolaiset.fi järjestötietopalvelu. Hankkeen ja järjestötietopalvelun uutiskirje yhdistettiin syksyllä 2019 ja tilaajia on 622 kappaletta. Hankkeessa viestitään kohderyhmälle tarpeen mukaan sähköpostitse. Yhdistyksellä on käytössä laaja sähköpostilista alueen järjestötoimijoista (n. 900kpl), mitä on ylläpidetty järjestökyselyä varten ja jota on hyödynnetty ajoittain myös hankkeen viestinnässä. Mediatiedotteita on lähetetty säännöllisesti maakuntalehteen sekä paikallislehtiin. Mediaosumina on ollut 8 tietoon tullutta lehtijuttua seutu- ja paikallislehdissä. Henkilöstö Työhyvinvointia varten on hankittu Smartum -liikunta ja kulttuuri -setelit. Työterveyshuollosta huolehtii Järvi-Suomen Työterveys Oy. Henkilöstöllä on ollut työnohjaus, joka on ostettu Seleko Oy:ltä. Vuoden 2019 aikana työnohjausta käytti järjestökoordinaattori. Henkilöstölle on tehty koulutussuunnitelma, joka rakentuu kehityskeskustelun perusteella. Henkilöstö on osallistunut seuraaviin koulutuksiin tai tilaisuuksiin vuoden 2019 aikana: Helmikuu: Järjestön toiminta näkyväksi tarinallistamisen avulla -koulutus 13

16 Huhtikuu: siviksen aluetyöntekijäverkosto, Itä-suomen aluetyontekijäverkosto ja Juha Heikkala huhtikuu ja marraskuu: Tarjoomo-hankkeen ohjausryhmä huhtikuu: Kirkonkylät palvelukeskuksina -tilaisuus huhtikuu ja marraskuu: Toimeksi.fi kehittämispäivä elokuu: Sotunet:n verkostotapahtuma syyskuu: Teams -koulutus marraskuu: Järjestö 2.0. tapaaminen ja siellä järjestetty verkostokoulutus marraskuu: Humak:n strategiapäivä Henkilöstö muutti Pohjois-Savon Liiton vuokralaiseksi syksyllä Tulokset ja vaikutukset 4.1. Sakke-hanke työntekijöiden näkökulmasta Tässä kappaleessa on arvioitu hankkeen etenemistä työntekijöiden näkökulmasta. Seurantatietoa tuloksista ja vaikutuksista on koottu hankkeen työntekijöiltä sekä Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallitukselta. Työntekijät toteavat, että työmäärää ja tahtia on saatu rajattua niin, että kiireajat ovat ajoittaisia. Syksyllä 2019 toteutettu kuntakierros oli kokonaisuutena työläs ja kiireinen. Syntyneet ylityöt on suoritettu kuitenkin pois niin pian kuin mahdollista. Tiimitapaamisia on pidetty työn jakamiseksi. Vuonna 2018 mallinnettiin ensimmäisen kerran henkilöstöresurssi maakunnallisen järjestöyhteistyön koordinointiin. Vuoden 2019 aikana tätä kokonaisuutta on tarkennettu. Verkkokehittäjän toiminta 1 henkilöä Järjestötietopalvelun ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä uutiskirjeen kokoaminen ja lähettäminen kerran kuukaudessa, palvelun markkinointi ja opastukset koko maakunnan alueella, Toimeksi-yhteistyö ja -kehittäminen. Järjestökehittäjän toiminta 1 henkilö Järjestöneuvoston toiminnan koordinointi. Toiminta sisältää neuvoston asettamien työryhmien koordinointia ja selvitystyötä. Järjestöneuvoston sisäinen ja ulkoinen viestintä. Järjestöfoorumien organisointi (1-2 kpl/vuosi). Järjestöstrategian päivittäminen käytettävissä olevien resurssien avulla. Järjestökyselyn toteuttaminen joko itse tai oppilastyönä. Järjestömyönteinen kuntakorttien päivitys sekä yhteydenpito kuntien järjestöyhteyshenkilöiden kanssa. Projektihallinta ja esimiestehtävät 0,5 henkilöä Verkkokehittäjän ja järjestökehittäjän tiimin koordinointi sekä esimiestyö, Rahoituksen ja toiminnan arviointi ja seuranta ja raportointi. Yhdistyksen sihteerin tehtävät. Viestinnän toteuttaminen yhdistyksen linjan mukaisesti Työnkuvissa on jaettavia elementtejä esimerkiksi tilaisuuksien järjestämisessä, verkostojen kokoamisessa, järjestötieto-palvelun perusylläpidossa, viestinnässä ja markkinoinnissa sekä kuntayhteistyössä. 2-3 henkilön työpanos voi jakautua myös maantieteellisesti (19 kuntaa). 14

17 Projektilla on ollut johtoryhmä, joka viimeksi kokoontunut syksyllä Johtoryhmä kokoontuu viimeisen kerran kesällä 2020 ja arviointipalaute pyydetään tuolloin. Johtoryhmään kuuluvat henkilöt ovat tukeneet hanketta omalla toiminnallaan hankkeen aikana todella hyvin. Sakke-hankkeen eteenpäin menemistä ovat tukeneet myös ensimmäisen järjestöneuvoston edustajat. Hankkeen verkostot sekä yhteistyökumppanit ovat olleet tarkoituksenmukaisia niin paikallisella kuin maakuntatasolla. Yhteistyö Pohjois-Savon Liiton sekä maakunnallisen hyte-tiimin kanssa on jatkunut hyvänä ja hanketyötä edistävänä. Sakke-hankkeen työntekijöiden siirtyminen liiton tiloihin vuokralaisiksi on tuonut mahdollisuuden pysyä paremmin kärryllä ajankohtaisista asioista. Vuonna 2019 tavoitteena oli, että työskentelyä tiivistetään projektin tuotosten valmistamisen ja tulosten varmistamisen ympärille. Jatkohankkeen 2020 varmistuttua (syyskuuhun 2020) on viimeistelytyötä pystytty siirtämään pidemmälle ajan jaksolle. Tärkeimmät tulokset ja vaikutukset työntekijöiden näkökulmasta ovat: o Järjestötietopalvelun osalta markkinointikampanjoiden sekä kuntakierroksen jalkautuvien opastusten tuloksena vuoden 2019 lopulla järjestötietopalvelussa oli 283 toimijaa. ( määrä on 298). Uutiskirjeellä oli vuoden lopulla 622 tilaajaa. ( määrä on 627) o Järjestöyhteistyön rakenteen eri osat käynnistyivät: Pohjois-Savon Järjestöneuvoston toiminta käynnistyi hakuprosessin jälkeen ja Järjestöneuvosto nimettiin viralliseksi järjestötoiminnan neuvottelu- ja yhteistyötoimielimeksi maakuntahallituksen kumppanina. Pohjois-Savon maakunnallinen järjestöyhteistyöryhmä (Pohjois-Savon Jerry) kokoontui kolme kertaa. Pohjois-Savon Järjestöfoorumi toteutettiin ensimmäistä kertaa keväällä o Järjestöstrategia valmistui ja sitä on vuoden aikana jaettu n. 400 kappaletta Pohjois- Savossa. Vastaanotto on ollut hyvä ja strategiaa on käytetty työkaluna. o Yleisesti ottaen hankkeen työntekijöiden asiantuntemusta on arvostettu ja otettu käyttöön maakunnallisessa toiminnassa Kohderyhmän näkemys Sakke-hankkeesta Tähän on koottu järjestöjen sekä kuntien ja maakunnan toimijoiden näkemystä Sakkehankkeen etenemisestä ja merkittävimmistä tuloksista ja vaikutuksista vuoden 2019 loppuun mennessä. Tietoa on koottu tapahtumien arviointikoosteesta sekä järjestökyselyn 2020 yhteydessä tehdyistä kysymyksistä. Kohdatuille ihmisille kysely tehdään syksyllä

18 loppuraporttia varten, jolloin voidaan saada tarkempaa tietoa järjestöyhteistyön rakenteen, järjestöstrategian sekä järjestötietopalvelun juurtumisesta Näkemykset yleisesti Sakke-hankkeen vaikutuksista ja tuloksista Järjestökyselyn 2020 arviointikysymykset Maaliskuussa 2020 toteutetussa järjestökyselyssä kysyttiin Sakke-hankkeeseen liittyviä kysymyksiä arviointikysymyksiä. Vastaajia kyselyyn oli 298 kappaletta, mutta arviointikysymyksiin vastaajia oli Sakke-hanke ja sen tuloksia tunnettiin seuraavasti vastaajien joukossa: o Pohjois-Savon Järjestöneuvoston toimintaa tunsi 72 % vastaajista. Paras tiedotuskanava on ollut pohjoissavolaiset.fi uutiskirje, joka oli tavoittanut 32 % kysymykseen vastanneista (n=297). Vastaajista 16 henkilöä on järjestöneuvoston jäsen. o Pohjois-Savon Järjestöstrategiaan oli tutustunut 35 % vastaajista (vastaajia 295 kappaletta). o Pohjoissavolaiset.fi -järjestötietopalveluun on tietonsa tuonut 16% vastanneista (vastaajia 298 henkilöä). Maakunnallisen järjestöyhteistyön kehittämissuunnasta kyselyssä tuotiin esille seuraavia asioita (vastaajia kysymykseen 75 henkilöä) o Olemassa olevaa toimintaa ja verkostoja halutaan vahvistaa lisäämällä tapaamisia ja tiivistämällä yhteistyötä. Vastauksissa käy ilmi, että järjestöneuvoston toiminta koetaan käynnistyneenä ja vakiintuneena toimintana, jota halutaan kehittää eteenpäin. o Maaseutukuntien järjestöjen sekä niiden paikallisten verkostojen saamista paremmin mukaan nykyiseen kehitykseen pidetään tärkeänä. Niiden toimintaa on saatava tavoitteellisemmaksi ja linkitettävä maakunnalliseen yhteistyöhön. Viestintää paikalliselle tasolle olisi hyvä vahvistaa. o Edelleen halutaan vahvistaa saman teeman ympärillä toimivien verkostoja. Samankaltaisuus joko teemassa tai toimialassa koetaan luontaisena yhteistyön alustana. Erilaisten verkostojen yhteinen nimittäjä voisi olla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, jonka piirissä toimivat verkostot voivat tiivistää yhteistä toimintaa. o Sisällöllisesti tarvitaan yhteisiä tapaamisia, koulutuksia, toimintaryhmiä, kehittämishankkeita ja ideariihejä. Tapaamisten olisi kuitenkin edettävä konkreettisuuteen sekä sopia vuosittain joku tietty vaikuttamiskohde. Yksi toimintamuoto on teemalliset lähija etäkokoukset. o Näkyvyyden lisäämistä tarvitaan lisää järjestöjen verkostoille paikallisesti ja alueellisesti. Tätä varten tarvitaan yhteisiä ja julkisia tapaamisia ja tapahtumia. Yhteinen sähköinen alusta ja koulutusalusta on avainasia tähän. o Osa vastaajista tarvitsee vielä perusasioita kuntoon, että yhteistyö olisi mahdollista: tietoa ja tiedotusta toiminnasta, mahdollisuudet osallistua ja liikkua tapaamisiin, kosketuspintaa eri toimijoiden kanssa. Toimintaa edistetään turvaamalla yhdenvertaiset ja tarpeelliset 16

19 toimintaedellytykset kaikille yhdistyksille. Tähän tarvitaan päättäjille ymmärrystä järjestötoiminnan tärkeydestä. Järjestökyselyssä kysyttiin hankkeen hyötyä yksittäisille yhdistyksille (vastaajia 134, 45% kaikista vastanneista) sekä hankkeen merkittävintä tulosta tai vaikutusta (vastaajia 62, kaikista vastanneista 21%). Sakke-hankkeen kohdistuessa koko järjestökenttään, on yksittäisen yhdistyksen toimijan hankalaa yksilöidä saamaansa hyötyä. Useat vastasivat, että eivät ole saaneet hankkeesta tietoa tai voineet osallistua oman kiireen vuoksi tai hankkeen ei ole koettu kohdistuvan omaan kohderyhmään. Kohderyhmään kuuluvat kuvasivat saaneensa seuraavia hyötyjä omaan toimintaansa: Sakke-hanke on tarpeellinen varsinkin pienille yhdistyksille. Järjestöillat, joita olemme yhdessä järjestäneet ovat parantaneet oman yhdistyksemme näkyvyyttä ja luoneet yhteisöllisyyttä muiden yhdistysten kanssa. Kysymykseen vastanneet henkilöt ovat saaneet hankkeen tilaisuuksissa tietoa ja opastusta sekä uusia ideoita oman toiminnan eteenpäin viemiseen. Verkostoitumisen edistäminen on ollut merkittävää. Verkostoituminen on vahvistanut yhteistyötä. Toiminnalla on edistetty järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia sekä lisätty yhteistyötä järjestöjen kesken. Verkostoitumisella on edistetty järjestöjen yhteistyötä kuntien kanssa ja saatu tietoa maakunnan toiminnasta ja suunnitelmista. Järjestöneuvoston toiminnan sekä tiedotuksen ja viestinnän (pohjoissavolaiset.fi -uutiskirje) avulla on lisätty järjestöjen näkyvyyttä ja tuotu esiin järjestötoiminnan merkityksiä. Yhdistykset ovat saaneet uusia yhteistyökumppaneita Itse Sakke-hanke ja sen työntekijät on koettu hyvänä yhteistyökumppanina. Hankkeen merkittävimpänä vaikutuksena tai tuloksena kohderyhmä pitää: o Sakke-hankkeessa on koottu aktiivisesti järjestöjä yhteen niin maakunnan tasolla kuin paikallisesti. Tämä on johtanut järjestöyhteistyön sekä verkostojen vahvistumiseen. Paikallinen tasolla on koottu yhdistysfoorumeja, yhdistysiltoja, kannustettu keskinäiseen yhteistyöhön sekä kannustettu kunnan kanssa yhteistyöhön. o Tapahtumissa on jaettu tietoa sekä hankkeesta on lähtenyt eteenpäin tiedotteita, joiden ansiosta on ollut tarjolla tietoa siitä, mitä on tapahtumassa toimintaympäristössä. Koulutuksissa on tuettu yhdistysten toimintaa ja herätelty yhteistyöhön. o Konkreettisena tuloksena on tuotu esiin järjestöneuvostoa, järjestöfoorumia sekä järjestöstrategiaa. Yhteinen verkkoympäristö on lisännyt näkyvyyttä. o Järjestötoiminnan merkityksen sekä roolin esiin nostaminen 17

20 NPS Sakke-hankkeen tapahtumat vuonna 2019 Tilaisuuksien onnistumista on mitattu NPS-asteikolla. Kuvassa 7 näkyy Sakke-hankkeen tilaisuuksien yleinen arvio. Yli puolet osallistujista suosittelisivat hankkeen tilaisuuksia. Kuva 7: Kuinka todennäköisesti suosittelisit Sakke-toimintaa muille toimijoille? (1=en lainkaan todennäköisesti - 10= erittäin todennäköisesti) 10% n = 23 37% n = 88 54% n = 128 0% 20% 40% 60% 80% 100% Arvostelijat Passiiviset Suosittelijat Sakke-hankkeen tapahtumissa on pystytty pääosin vastaamaan odotuksiin. Osallistujat olivat odottaneet seuraavia asioita (vastaajia 187 kappaletta): Tiedon saamista ajankohtaisista asioista, rahoituksista ja avustuksista, paikallisesta yhdistystoiminnasta ja yhteistyöstä sekä Sakke-hankkeen toiminnasta 41% Ideoita, ajatuksia ja työkaluja yhdistystoimintaan 19% Yhteiset keskustelut ja yhteistyön edistäminen ja konkretisointi 18% Verkostoituminen tai muiden toimijoiden tapaaminen 17% Tilaisuuksissa on saatu esiin oman organisaation näkemyksiä esille, luotu uskoa vaikuttamismahdollisuuksiin kunnan ja maakunnan toimintaan sekä saatu tietoa järjestötietopalvelusta. Paikallisissa järjestötapaamisissa on tyydyttävällä tasolla saatu tietoa toisen organisaation tai yhdistyksen toiminnasta ja lähdetty tekemään yhteistyötä konkreettisesti. Palautteissa kysyttiin, millaista hyötyä osallistujan yhdistys tai taustaorganisaatio oli saanut Sakke-hankkeen toiminnasta (Vastaajia 80 kappaletta). Hankkeesta saatuja hyötyjä olivat: 18

21 Verkostoituminen tai yhteistyö 24% Tiedon saaminen 20% Uudet ideat tai ajatukset 16% Näkyvyys 8% 8% koki ettei hyötyä ole ollut. Sakke-hankkeen merkittävimpänä tuloksena tai vaikutuksena pidettiin seuraavia asioita (vastaajia 151 kappaletta) Yhteistyön käynnistäminen, kehittäminen tai edistäminen 23% Pohjoissavolaiset.fi järjestötietopalvelu 14% Tiedon kokoaminen tai välittäminen 13% Järjestöjen yhteen kokoaminen 9% Järjestöstrategia 9 Järjestöneuvosto tai Jerry 9% Kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö 8% Tilaisuudet 5% Ajatusten ja keskustelun ylläpitäminen tai herättely 5% Järjestöyhteistyön tai järjestötoiminnan näkyväksi tekeminen 5% Näkemykset järjestötietopalvelusta Tähän on koottu näkemyksiä Toimeksi.fi -organisaation kokoamasta käyttäjäkyselystä sekä järjestötietopalvelun koulutuksiin osallistuneilta. Järjestötietopalvelun käyttäjäkysely Pohjois-Savon osalta käyttäjäkyselyyn tuli 32 vastausta. Vastaajista 47% työskentelee paikallistai alueyhdistyksessä ja 44% toimii vapaaehtoisena. Seuraavat huomiot vastauksista: Palvelun piiriin on löydetty Sakke-hankkeen tiedotteen tai uutiskirjeen kautta tai toisen henkilön suosituksesta Suurimmat syyt järjestötietopalvelun käyttöön ovat taustayhteisön toiminnan ilmoittaminen verkkopalveluun sekä tiedon löytäminen järjestötoimintaa varten. Järjestötietopalvelua köytetään myös oman työn tiedonhakuun, ihmisten ohjaukseen yhdistys- tai kansalaistoiminnan piiriin sekä yhteistyökumppaneiden etsimiseen Järjestötietopalvelua hyödynnetään eniten tapahtuma- ja toimintailmoitteluun yhteystietojen etsimiseen, sekä ajankohtaisiin asioihin ja uutisiin. Palveluun rekisteröimättömiä vastaajia on 6 kappaletta. Syyt rekisteröimättömyyteen hajaantuvat: palvelusta ei ole ollut tietoa, aloittaminen on hankalaa, ei ole aikaa, ei ole tarvinnut ja nykyiset viestintävälineet ovat riittävät. Rekisteröitymiseen kannustaisi ilmainen tiedotus- ja mainostila. 19

22 Kokemukset palvelusta: pääosin vastaajat pitävät palvelun käyttökokemusta hyvänä ja helppona. Selkeästi on kuitenkin olemassa ryhmä, jolle erityisesti taustayhteisöjen tietojen julkaisu ja päivittäminen ovat vaikeampia. Käyttäjillä ei ole tietoa siitä, että miten palvelu tavoittaa kohderyhmiä. Selkein vaikutus on asiantuntijayhteistyön lisääntyminen. Kohderyhmien tavoittaminen on helpottunut osalla 34%. Taulukko 4: Rekisteröityneiden vastaajien kokemukset palvelusta. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei ole kokemusta Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Palveluun rekisteröityminen on helppoa. 8 31% 9 35% 1 4% 5 19% 3 11% Taustayhteisöni tietojen julkaiseminen on vaivatonta 6 23% 10 39% % 4 15% Taustayhteisöni tietojen päivittäminen on helppoa 5 19% 11 42% 2 8% 5 19% 3 12% Sisältöjen jakaminen sosiaalisen median kanaviin on vaivatonta 4 15% 7 26% 11 41% 2 7% 2 11% Tarvitsemani verkkopalvelun tilastot löytyvät helposti 2 8% 7 27% 12 46% 3 11% 2 8% Käyttöohjeet ovat riittävät 5 19% 10 38% 5 19% 3 12% 3 12% Palvelun käyttö on helpottanut kohderyhmiemme tavoittamista 2 7% 8 27% 13 43% 2 6% 5 17% Palvelun käyttö on lisännyt yhteydenottojen määrää 1 4% 5 19% 13 50% 4 15% 3 12% Verkkopalvelu edistää asiantuntijayhteistyötä 2 8% 11 64% 10 38% 2 8% 1 4% Järjestötietopalvelun sisällöksi toivotaan eniten yhteystietoja, tapahtumia ja uutisia sekä tietoa eri aihealueista. Toiveissa ovat myös rajapinta kunnan sivuille, yhdistysesittelyt ja hanketietoa sekä vuosikelloa yhdistysten toimintaan. Kiitosta annetaan eniten järjestötietopalvelun laajuudesta ja kattavuudesta sekä siitä, että hyödyllinen tieto on kootusti yhdessä paikasta. Käyttötiheys on suurimmalla osalla muutaman kerran vuodessa kuukausittaiseen käyttöön (72%). 19% käyttää viikoittain. 91% aikoo käyttää verkkopalvelua jatkossa. 20

23 Taulukko 5: Mielikuva järjestötietopalvelusta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei ole kokemusta jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä Verkkopalvelu on hyödyllinen. (12) 37% (13) 41% (1) 3% (5) 16% (1) 3% Palvelu on monipuolinen. (6) 19% (14) 44% (4) 12% (7) 22% (1) 3% Palvelu on ajantasainen. (7) 22% (11) 34% (7) 22% (4) 13% (3) 9% Palvelu on luotettava. (8) 25% (11) 34% (7) 22% (4) 13% (2) 6% Palvelu on ammattitaitoisesti tuotettu. (7) 22% (13) 41% (7) 22% (3) 9% (2) 6% Verkkopalvelussa toimiminen on helppoa. (3) 10% (12) 41% (6) 21% (6) 21% (4) 13% Palvelun rakenne on selkeä. (5) 16% (10) 31% (9) 28% (7) 22% (1) 3% Palvelun ulkoasu on selkeä. (6) 19% (12) 37% (7) 22% (6) 19% (1) 3% Palvelun sisältö on ilmaisultaan ymmärrettävää. Sisällön ilmoittaminen julkisella lomakkeella on helppoa. (5) 16% (15) 47% (7) 22% (3) 9% (2) 6% (4) 13% (10) 31% (9) 28% (7) 22% (2) 6% Palvelun mobiilikäyttö on vaivatonta. (2) 6% (3) 9% (21) 66% (6) 19% - Alueellisen verkkopalvelun ja valtakunnallisen Toimeksi.fi - verkkopalvelun jako on helppo hahmottaa. - (6) 19% (20) 62% (2) 6% (4) 13% Järjestötietopalvelua pidetään pääosin hyödyllisenä sekä ammattitaitoisesti tuotettuna. Mielikuva järjestötietopalvelusta on jokseenkin hyvä kaikilla mittareilla mitattuna. Huomiota on kiinnitettävä monipuolisuuteen, käyttämisen helppouteen ja selkeyteen. Mobiilikäyttö, sekä valtakunnallinen Toimeksi.fi alusta on tuntematon käyttäjille. Kyselyyn vastanneet kertoisivat ystävälleen verkkopalvelujen sisällöistä ja kannustaisi tutustumaan. Meille on rakentumassa hieno alueemme tietopankki. Laittakaa teidänkin yhdistyksen tiedot esille ja innostakaa muita myös, että saamme kaikki toimijat sinne esille. Kertokaa toiveita mitä sivustolta pitäisi löytyä. Yhdessä teemme sivustosta toimivan työkalun itsellemme ja kaikille alueen toimijoille. 21

24 Järjestötietopalvelukoulutuksiin osallistuneet Palautetta jättäneitä oli 87 kappaletta ja vastaajia on koko maakunnan alueelta 16 paikkakunnalta. Käyttökoulutuksiin osallistuneista suurin osa toimi yhdistyksen hallituksessa tai johtoryhmässä (76%). Palkattuja työntekijöitä oli 17% osallistuneista. Odotukset koulutukset täyttyivät pääasiassa melko hyvin. Koulutuksista odotettiin seuraavia asioita: Tiedon saaminen tai lisääntyminen 32% Käytännön opastusta, neuvontaa tai tukea sivuston käyttöön tai tietojen ilmoittamiseen 31% Osallistujat ilmoittivat myös osaavansa jatkossa ilmoittaa tiedot sivustolle ja kokivat sivuston hyödyllisenä sekä ilmoittamisen helppona tai sujuvana. Tietoja aikoi ilmoittaa jatkossa 60% vastaajista ja 17% aikoi jakaa tietoa järjestötietopalvelusta eteenpäin. Vastaajista 8% aikoi hyödyntää järjestötietopalvelua jatkossa tiedon etsimiseen. Vastanneista 85% ilmoittivat suosittelevansa järjestötietopalvelua muille järjestöille ja yhdistyksille. Tärkein anti sivustosta oli: Tiedon, ymmärryksen tai osaamisen lisääntyminen 41% Sivuston tai jonkin sen osa-alueen konkreettinen käyttö 28% 4.3. Yhteistyökumppaneiden näkemykset Hankkeen yhteistyökumppaneiden määrä on kasvanut vuoden 2019 aikana Pohjois-Savon Järjestöneuvoston aloitettua toimintansa. Monet hankkeen johtoryhmän jäsenistä ovat mukana myös järjestöneuvostossa. Johtoryhmä kokoontui viimeisen kerran syyskuussa Tuolloin johtoryhmä kiinnitti huomionsa viestintään ja tiedottamiseen sekä hankkeen toiminnan tiivistämiseen kohti päätöstä. Järjestöjen yhteisiä tarpeita on alettu huomaamaan entistä paremmin (muistio ). Keväällä 2020 koronapandemian aikana ei järjestetty johtoryhmän tapaamista. Johtoryhmä pyritään kutsumaan kokoon vielä kertaalleen syksymmällä kuluvan vuoden aikana. Johtoryhmälle, järjestöneuvostolle sekä Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:lle tehtiin kysely. Kysely osoitettiin myös tahoille, joiden kanssa hankkeen kuluessa on tehty tiiviimpää yhteistyötä, kuten järjestöyhteyshenkilöille kunnissa. Kysely lähti yhteensä 56 henkilölle, vastaajia oli kokonaisuudessaan 32. Muita kuin Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen hallitukseen kuuluvia vastauksia oli 26. Tässä raportoidaan vastaukset näiden 26 vastaajan osalta. 22

25 NPS Kuva 8: Kuinka todennäköisesti suosittelisit Sakke-hankkeen toimintaa muille toimijoille? (1=en lainkaan todennäköisesti - 10= erittäin todennäköisesti) 8% n = 2 31% n = 8 62% n = 16 0% 20% 40% 60% 80% 100% Arvostelijat Passiiviset Suosittelijat Yhteistyökumppanit kuvasivat janalla, missä kohdassa olemme matkalla kohti tavoitteita: Matkalla kohti tavoitteita. Matkasta on taitettu: Järjestöjen yhteinen verkkoympäristö toimii alustana järjestöjen aktiiviselle keskinäiselle viestinnälle 68 % Yhdistysohjelmassa kiteytyy pohjoissavolaisten järjestöjen yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpideehdotukset aikataulutettuna. 72% Järjestöjen ääni kuuluu maakunnan päätöksenteossa julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla ja eri sektoreiden toimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt 70% Hankeen loppuaikana nähdään tarpeelliseksi seuraaviin asioihin keskittymisen: Tässä vaiheessa hankkeen toimintojen jatkuvuus näyttäytyy epävarmalle. Toimintoja on juurrutettava muille toimijoille. Jatkuvuuden vahvistaminen on tärkeää ulospäin näkyen. Yhteistyön rakenteiden vahvistamiseen maakunta- ja kuntatasolla. Etenkin maakunnallista yhteistyötä koskevan tiedon saatavuuteen ja ymmärrettävyyteen pienten järjestöjen näkökulmasta. Järjestötietopalvelun markkinointiin ja näkyvyyteen sekä niiden yhdistysten aktivoimiseen, joiden tiedot eivät vielä ole järjestötietopalvelussa. 23

26 Hankkeessa on hyvä kirjata riskit ja niiden toteutumismahdollisuudet uudelleen ja miettiä niihin vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tulosten kirjaamiseen, raportointiin ja tiedottamiseen. Taulukko 6: Miten hanketta on toteutettu sekä saavutettu odotettuja tavoitteita? Projektin toiminnan arviointi 1= heikosti toteutunut. 5= erittäin hyvin toteutunut Hankkeen toiminta on ollut suunnitelmallista 4,1 Hankkeen toiminta on ollut johdonmukaista 4,0 Hankkeen toiminta on ollut laadukasta 4,2 Hankkeen tuotokset (esitteet, viestintä, 4,2 raportointi) ovat olleet laadukkaita. Hankkeessa on tiedostettu riskit 3,6 Hankkeessa on osattu toimita niin, että riskien 3,8 vaikutus on vähäinen. Hanke ja sen toiminta ovat näkyviä eri 3,3 medioissa Hankkeen työntekijöiden roolit ja työnjako 4,0 ovat selkeitä. Hankkeessa on tavoitettu järjestöt ja 4,0 yhdistykset monipuolisesti. Hankkeessa on tavoitettu kuntatoimijoita. 4,1 Hankkeessa on tavoitettu maakunnan toimijoita. Hankkeen toimintaa on pystytty liittämään kuntien ja maakunnan toimintaan. Hankkeen toiminta on jäämässä pysyväksi toiminnaksi Pohjois-Savossa Hankkeen toiminta vie kohti tavoitteita ja odotettuja vaikutuksia 4,1 4,1 3,7 3,5 Sakke-hankkeen suurin hyöty on ollut: Järjestöneuvostotyön käynnistyminen ja vakiinnuttaminen, läpinäkyvyydestä ja viestinnästä huolehtiminen. Järjestöyhteistyön suunnitelmallinen kehittyminen ja kehittäminen kuntien ja järjestöjen välillä, merkityksen näkyväksi tekeminen maakuntatasolla. Järjestötietopalvelun käynnistäminen Yhdistysten monipuolinen yhteistyö on käynnistynyt ja verkostoitumista on tapahtunut. Asennemuutos järjestöyhteistyön eteenpäin vieminen ja laadun parantaminen 24

27 5. Seuraava askel Vuosiraporttia kirjatessa eletään kesäkuuta Palautteen pohjalta on paljonviety viety eteenpäin, mutta toteutettavaa on vielä syksylle Seuraavassa on kuvattu toimenpiteet tavoitteittain: Tavoite 1. Järjestöjen yhteinen verkkoympäristö toimii alustana järjestöjen aktiiviselle keskinäiselle viestinnälle, helpottaa tiedonsaantia ja kanavointia maakunnassa toimivista järjestöistä ja niiden toiminnasta. Järjestötietopalvelussa on kirjoittamisen hetkellä 297 toimijaa. Vuoden 2020 alussa on toteutettu isompi mainoskampanja Savon Median digikampanjana, johon on kuulunut verkkolehden natiiviartikkeli, digimainos sekä kohdennettu Facebook-kampanja. Kampanja toteutettiin helmi-maaliskuun vaihteessa. Markkinointiin tarkoitetut varat on tässä vaiheessa käytetty. Syksyä varten on hyvä katsoa budjetti toteuttaa esimerkiksi Facebook - markkinointikampanja uudelleen saadun palautteen mukaisesti ja hyödyntää aiemmin tehtyä markkinointivideota. Syyskuun loppuun mennessä on tavoitteena jättää sivusto hyvään ylläpidettävään muotoon. Parhaillaan toteutetaan sivuston siivousta turhista linkeistä sekä rönsyistä. Samalla varmistetaan, että sivustolla ilmoittavien tiedot ovat ajantasaiset. Toimeksi.fi -kehittämisessä tehdään saavutettavuudesta ohjeistusta, mutta muuten on jouduttu jättämään yhteiskehittäminen pienempään rooliin. Keväällä ponnistettiin Korona-apusivusto yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Savo-Karjalan piirin kanssa. Syksyn aikana se on mahdollista ottaa uudelleen käytettäväksi yhteistyöponnistuksena. Järjestötietopalveluun tietonsa ja toimintansa tuoville suunnitellaan alkusyksystä selkeät ohjeet, jotka löytyvät palvelun etusivulta. Ylläpitoon tulee oma ohjeistus niin, että uusien toimijoiden on mahdollista ottaa palvelun ylläpito haltuun nopeasti. Järjestötietopalvelun jatkokehittämiseen haetaan aktiivisesti rahoitusta Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:n toimesta. Rahoitukseen haetaan myös yhteistä ratkaisua koko Toimeksi.fi -verkoston osalta. Järjestötietopalvelusta tulee kuvaus Innokylään. Järjestötietopalvelu on osa Pohjois-Savon järjestöyhteistyön rakennetta. Tavoite 2. Yhdistysohjelmassa kiteytyy pohjoissavolaisten järjestöjen yhteiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset aikataulutettuina. Kevään aikana julkaistiin Järjestöystävällinen kunta -kortit kustakin Pohjosi-Savon kunnasta. Kortin pohjana on käytetty Pohjois-Pohjanmaan järjestö hankkeessa tuotettuja Järjestöystävällisen kunnan kriteereitä. Nämä kortit päivitetään mahdollisesti joulukuussa 2020, seurantatiedon saamiseksi kuntien järjestötilanteesta. Järjestökysely 2020 on parhaillaan (kesäkuu 2020) analysoitavana. Se valmistuu elokuussa aikana. Järjestökyselyssä on seurantakysymyksiä liittyen 2019 valmistuneeseen 25

Kohti näkyvää ja vahvaa. järjestöyhteistyötä!

Kohti näkyvää ja vahvaa. järjestöyhteistyötä! Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä! Sisältö 1. Mikä on Sakke -hanke? 2. Pohjois-Savon Järjestötietopalvelu 3. Työpaja: alustus ja työstäminen 4. Loppukeskustelu Pohjois-Savon järjestöyhteistyön

Lisätiedot

Kohti näkyvää ja vahvaa. järjestöyhteistyötä!

Kohti näkyvää ja vahvaa. järjestöyhteistyötä! Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä! Pohjois-Savon järjestöyhteistyön hanke Toiminta-aika: 2017-2019 Hallinnoija: Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö, Veikkauksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Pohjois-Savon Järjestötietopalvelu

Pohjois-Savon Järjestötietopalvelu Pohjois-Savon Järjestötietopalvelu Koottu tieto järjestö- ja kansalaistoimijoista sekä toiminnasta Järjestötietopalvelun tarkoituksena on helpottaa tiedon saantia järjestöistä ja yleishyödyllisistä yhteisöistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Sisällys 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta... 2 2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet... 2 3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet vuonna

Lisätiedot

HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ TOIMINTAKERTOMUS 2017 Sisällys YLEISTÄ... 2 HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 Hallinto 2017... 2 Kokoukset... 2 Jäsenistö... 2 TALOUS... 3 TOIMINTA... 3 Sääntömuutos... 3 Jäsenyydet ja osallistumiset...

Lisätiedot

Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä!

Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä! Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä! Jerrytapaamisen kulku 9.5.2019 Esityslista: 1. Tervetulotoivotus ja kokouksen läpikäyminen 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3. Järjestöneuvoston

Lisätiedot

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta. 2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta. 2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Sisällys 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta... 2 2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet... 2 3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet vuonna

Lisätiedot

Sisällys YLEISTÄ... 2 HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 Hallinto Kokoukset... 2 Jäsenistö... 2 TALOUS... 3 TOIMINTA...

Sisällys YLEISTÄ... 2 HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 Hallinto Kokoukset... 2 Jäsenistö... 2 TALOUS... 3 TOIMINTA... TOIMINTAKERTOMUS 2018 Sisällys YLEISTÄ... 2 HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 Hallinto 2018... 2 Kokoukset... 2 Jäsenistö... 2 TALOUS... 3 TOIMINTA... 3 Jäsenyydet ja osallistumiset... 3 SOTUNET Sosiaali-

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNTA JANEn TOIMINTASUUNNITELMA 2019

POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNTA JANEn TOIMINTASUUNNITELMA 2019 TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne ja yhteinen toimintaelin. Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna

Itä-Suomen alueverkosto , Savonlinna Itä-Suomen alueverkosto 9.5.2017, Savonlinna Alueverkostot Osa toimii useamman maakunnan alueella. Yhteystietolistalla 750 henkilöä. Osallistujat sote-alan järjestöammattilaisia (ammattilaisuus ei kuitenkaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Arviointisuunnitelma 13.7.2017 Sisällys Arvioinnin lähtökohdat... 0 Arvioinnin aikataulutus... 1 Arviointikysymykset, mittarit ja menetelmät...

Lisätiedot

Järjestöneuvoston valintaprosessi kaudelle

Järjestöneuvoston valintaprosessi kaudelle Järjestöneuvoston valintaprosessi kaudelle 2019-2020 Järjestöneuvosto kootaan ensimmäistä kertaa Pohjois-Savossa. Ensimmäinen kokoaminen toteutetaan tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla. Haku- ja valintaprosessi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu

Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu JANE TYÖSKENTELY Konkreettiset toimet Vastuut Aikataulu Järjestöasiain neuvottelukunta TVK + JANE: JANEn kokoukset Tutustumisvierailut kokousten yhteydessä Kokouksissa yhteistä työskentelyä JANEn työvaliokunta

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke ja ihimiset.fi

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke ja ihimiset.fi Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke ja ihimiset.fi Anni Rekilä ja Anna Katajala Projektityöntekijä, järjestöagentti Helena Liimatainen Projektipäällikkö, järjestöagentti Pohjois-Pohjanmaan sosiaali-

Lisätiedot

Tehdään yhdessä entistä tiiviimpi, tasavertaisempi ja monitoimijaisempi. Yhteinen Päijät-Häme

Tehdään yhdessä entistä tiiviimpi, tasavertaisempi ja monitoimijaisempi. Yhteinen Päijät-Häme Tehdään yhdessä entistä tiiviimpi, tasavertaisempi ja monitoimijaisempi Yhteinen Päijät-Häme 2017-2020 Yhdessä saadaan aikaiseksi Vireä, näkyvä ja arvostettu yhdistystoiminta Aktiivinen yhdistysväki Yhdistykset,

Lisätiedot

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE.

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Järjestöasiain neuvottelukunta JANE www.jelli.fi/jane 1 Taustaa Pohjois-Karjalan Pohjois-Karjalassa on 3715 rekisteröityä yhdistystä (PRH 9/2017) järjestötoiminnasta Järjestöyhteistyön kehittäminen Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄRJESTÖKYSELYN 2018 KESKEISIMPIÄ TULOKSIA

ETELÄ-SAVON JÄRJESTÖKYSELYN 2018 KESKEISIMPIÄ TULOKSIA ETELÄ-SAVON JÄRJESTÖKYSELYN 2018 KESKEISIMPIÄ TULOKSIA Etelä-Savon yhdistykset tukevat asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä monipuolisesti Järjestöt Etelä-Savo -hankkeen järjestökyselyssä kohderyhmänä

Lisätiedot

Yhteenveto työpajojen keskusteluista

Yhteenveto työpajojen keskusteluista Yhteenveto työpajojen keskusteluista Työpajoissa käsiteltiin seuraavia sisältöjä: 1. Tiedontuotanto 2. Viestintä 3. Digihankkeet 4. Lähtötason määrittely Työpajoille 1 ja 2 esitettiin kysymys, mikä SOSTEn

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

VUOSIKERTOMUS Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke VUOSIKERTOMUS 2017 Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Sisällys 1. Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019... 1 2. Ihmiset Sakke-hankkeessa... 3 3.

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristöön

Maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristöön Maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristöön Merkittävin muutos on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuotannon sekä rahoituksen kanavoimisen

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Pohjois-Savon Aluetyöverkoston tapaaminen 28.5.

Pohjois-Savon Aluetyöverkoston tapaaminen 28.5. Pohjois-Savon Aluetyöverkoston tapaaminen 28.5. Minkälaisessa tilassa verkosto on nyt ja mikä tilanne olisi tulevaisuudessa? 2018 2025 Sijoita aikajanalle 5 tunnistettavaa vaihetta! Pohjois-Savon Vertaistuenkeskus

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Toimintasuunnitelma päivitetty 13.7.2017 Sisällys 1. Sakke-hankkeen tausta ja lähtökohdat... 1 2. Sakke -hankkeen tavoitteet ja toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry TIETOA Vahvistamme lappilaisten järjestöjen yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä kokoamalla,

Lisätiedot

Järjestöystävällinen Pohjois- Pohjanmaa

Järjestöystävällinen Pohjois- Pohjanmaa Järjestöystävällinen Pohjois- Pohjanmaa Yhteistyöllä eteenpäin jatkossakin Anna Katajala Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Järjestöjen toimintaympäristö muutoksessa Maakunta- ja sote-uudistus siirtää

Lisätiedot

Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö

Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö 3.7.2018 Järjestö 2.0 hankkeet 17 maakunnallista hanketta tuetaan yhteensä 1,7 milj Yhteensä n. 40 työntekijää Digitalisaatiota tukevia hankkeita

Lisätiedot

Taustaa Pohjois-Karjalan järjestötoiminnasta. Pohjois-Karjalassa on 3723 rekisteröityä yhdistystä (PRH 8/2018)

Taustaa Pohjois-Karjalan järjestötoiminnasta. Pohjois-Karjalassa on 3723 rekisteröityä yhdistystä (PRH 8/2018) 2018 Taustaa Pohjois-Karjalan järjestötoiminnasta Pohjois-Karjalassa on 3723 rekisteröityä yhdistystä (PRH 8/2018) JANE on yhdistysten ääni Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE tiivistää

Lisätiedot

Jämy-katsaus järjestöjen osallisuuteen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa 2018 Tanja Sälevä ja Anne-Marie Haavikko

Jämy-katsaus järjestöjen osallisuuteen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa 2018 Tanja Sälevä ja Anne-Marie Haavikko Jämy-katsaus järjestöjen osallisuuteen maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa 2018 Tanja Sälevä ja Anne-Marie Haavikko Mikä on Jämy? Järjestöt muutokseen yhteistyössä-hanke edistää ja koordinoi maakunnassa

Lisätiedot

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry toimintasuunnitelma 2019 2019 Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2019 Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka

Lisätiedot

Järjestö 2.0 Yhes enemmän! Agentit maakunnan toimintaa kehittämässä- hanke. Henna Hovi, järjestöagentti

Järjestö 2.0 Yhes enemmän! Agentit maakunnan toimintaa kehittämässä- hanke. Henna Hovi, järjestöagentti Järjestö 2.0 Yhes enemmän! Agentit maakunnan toimintaa kehittämässä- hanke Henna Hovi, järjestöagentti Valtakunnallinen Järjestö 2.0- kokonaisuus Järjestö 2.0 kokonaisuus on osa STM:n Suomi 100 - avustusohjelmaa

Lisätiedot

Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelma Maakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden lähtötilanteen kartoitus ja yleisten tavoitteiden seurantakysely

Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelma Maakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden lähtötilanteen kartoitus ja yleisten tavoitteiden seurantakysely Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelma Maakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden lähtötilanteen kartoitus ja yleisten tavoitteiden seurantakysely Hyvä järjestö tai viranomaistoimija, Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

JÄRJESTÖ 2.0 POHJANMAAN JÄRJESTÖT MUKANA MUUTOKSESSA - HANKE ORGANISATION 2.0 ÖSTERBOTTENS FÖRENINGAR MED I FÖRÄNDRINGEN - PROJEKT

JÄRJESTÖ 2.0 POHJANMAAN JÄRJESTÖT MUKANA MUUTOKSESSA - HANKE ORGANISATION 2.0 ÖSTERBOTTENS FÖRENINGAR MED I FÖRÄNDRINGEN - PROJEKT JÄRJESTÖ 2.0 POHJANMAAN JÄRJESTÖT MUKANA MUUTOKSESSA - HANKE ORGANISATION 2.0 ÖSTERBOTTENS FÖRENINGAR MED I FÖRÄNDRINGEN - PROJEKT PIA SÖDERHOLM, HANKEKOORDINAATTORI PROJEKTKOORDINATOR VAASAN SEUDUN YHDISTYKSET

Lisätiedot

Järjestöjen kokemustiedon kerääminen osana hyvinvointikertomustyötä

Järjestöjen kokemustiedon kerääminen osana hyvinvointikertomustyötä Järjestöjen kokemustiedon kerääminen osana hyvinvointikertomustyötä Sähköinen hyvinvointikertomus työryhmä 5.6.2018 Sara Löyttyjärvi, Hämeen Setlementti ry Yleistä Kokemustietoa keräämällä tavoitetaan

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2018-2019 Toimintasuunnitelma päivitetty 10.9.2018 Sisällys 1. Sakke-hankkeen tausta ja lähtökohdat... 1 2. Sakke -hankkeen tavoitteet ja toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Järjestöystävällinen Pohjois- Pohjanmaa -kampanja. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne

Järjestöystävällinen Pohjois- Pohjanmaa -kampanja. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne Järjestöystävällinen Pohjois- Pohjanmaa -kampanja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne Ajatus yhteisestä vaikuttamisesta Maakunta- ja sote-uudistus sekä siitä johtuva kuntien uudistus Sote- ja kasvupalvelut

Lisätiedot

Nurmeksen järjestöilta

Nurmeksen järjestöilta Nurmeksen järjestöilta 4.9.2018 Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys JANE on yhdistysten ääni Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE tiivistää alueen yhdistyksien osaamisen,

Lisätiedot

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa

Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa Järjestö 2.0: Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa JESSICA FAGERSTRÖM, HANKEKOORDINAATTORI JUSSI KOIRANEN, HANKETYÖNTEKIJÄ JARNO MÄKINEN, I T- ASI ANTU NTIJA Järjestö 2.0: järjestöt mukana muutoksessa

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin Paikka auki -verkosto Paikka auki -avustusohjelma (2014-2017) edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien

Lisätiedot

Järjestö 2.0: Järjestöt mukana muutoksessa. Verkostotapaaminen Tarja Bergström, hankepäällikkö

Järjestö 2.0: Järjestöt mukana muutoksessa. Verkostotapaaminen Tarja Bergström, hankepäällikkö Järjestö 2.0: Järjestöt mukana muutoksessa Verkostotapaaminen 13.-14.2.2019 Tarja Bergström, hankepäällikkö Järjestö 2.0: mukana muutoksessa avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt ja Järjestöareena KS Järjestöareena 15.9.17 Anne Astikainen & Anu Hätinen Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Tavoitteena järjestöjen roolin, aseman ja osallisuuden vahvistaminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Paikalliset yhdistykset mukana maakunta- ja sote-uudistuksessa Pohjois-Pohjanmaalla

Paikalliset yhdistykset mukana maakunta- ja sote-uudistuksessa Pohjois-Pohjanmaalla Paikalliset yhdistykset mukana maakunta- ja sote-uudistuksessa Pohjois-Pohjanmaalla Helena Liimatainen Projektipäällikkö, järjestöagentti Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne - hanke Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne

Lisätiedot

Yhteinen keittiö -hanke

Yhteinen keittiö -hanke Yhteinen keittiö -hanke 2017-2018 Yhteinen keittiö -hanke toteuttaa osaltaan hallituksen kärkihankkeen tavoitteita Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Hyvät käytännöt pysyvään

Lisätiedot

Esitys. Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi

Esitys. Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi Esitys Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi Esitys Kanta-Hämeen Järjestöasiain neuvottelukunnaksi Esitämme, että Kanta-Hämeeseen perustetaan osaksi maakunnan tulevia rakenteita Järjestöasiain

Lisätiedot

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala hanke

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala hanke Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala hanke 2017-2020 Itä-Suomen aluetyönverkosto 31.10.2017, Joensuu Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula

Järjestöt 2.0 -hanke. Järjestöt maakuntauudistuksessa toiminnanjohtaja Elina Pajula Järjestöt 2.0 -hanke Järjestöt maakuntauudistuksessa 21.6.2017 toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Käsiteltävät aiheet Esittelykierros Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hankkeen esittely Ajankohtaista Vaikuttamiskeinot Verkoston toiminta, tavoitteet,

Lisätiedot

PoPSTer-hankkeen arviointikysely. Kooste tuloksista

PoPSTer-hankkeen arviointikysely. Kooste tuloksista PoPSTer-hankkeen arviointikysely Kooste tuloksista 13.2.2018 PoPSTer-hankkeen arviointikysely Vastausprosentti Kysely toteutettiin 10. 15.1.2018 Se lähetettiin 370 hankkeessa mukana olleelle henkilölle,

Lisätiedot

Järjestö 2.0: Järjestöt mukana muutoksessa

Järjestö 2.0: Järjestöt mukana muutoksessa Järjestö 2.0: Järjestöt mukana muutoksessa Tarja Bergström, hankepäällikkö Verkostotapaaminen 16.11.2018 - Koordinaation tehtävänä on luoda edellytyksiä ohjelman verkottumiselle ja vuorovaikutukselle,

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Savon Kylät ry toimintaan. Merja Kaija

Katsaus Pohjois-Savon Kylät ry toimintaan. Merja Kaija Katsaus Pohjois-Savon Kylät ry toimintaan Merja Kaija 23.5.2019 Kyliä Pohjois-Savossa noin 300 Rekisteröityjä kyläyhdistyksiä (169) Kylätoimikuntia (134) (2018) Kunnallisia kyläyhdistyksiä (9) kyläneuvostoja

Lisätiedot

Järjestöystävällisen kunnan ominaispiirteet ja järjestöyhteistyön laadun parantaminen kunnissa Terve kunta verkoston seminaari 11.4.

Järjestöystävällisen kunnan ominaispiirteet ja järjestöyhteistyön laadun parantaminen kunnissa Terve kunta verkoston seminaari 11.4. Järjestöystävällisen kunnan ominaispiirteet ja järjestöyhteistyön laadun parantaminen kunnissa Terve kunta verkoston seminaari 11.4.2019 Anu Hätinen, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry & Helena Haaja, Päijät-Hämeen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma

K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat 3.4.2017 Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma Sote-järjestöt ovat jykevä laiva IHMISET 1 300 000 jäsentä 500 000 vapaaehtoista

Lisätiedot

Esitys. Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi

Esitys. Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi Esitys Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi Esitys Kanta-Hämeen Järjestöasianneuvottelukunnaksi Keväällä 2018 tehdään esitys Kanta-Hämeen järjestöyhteistyön rakenteeksi Huhtikuussa kootaan pohjaesitykseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Maakunnallinen kyläyhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Lappilaiset Kylät ry toimii Lapin kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin

Lisätiedot

J Y T R Y Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä

J Y T R Y Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä J Y T R Y Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä TOIMINTAOHJE 2019-2020 HYVÄKSYTTY 15. 1. 2019 02 1. J Y T R Y n t a r k o i t u s j a r a k e n n e Satakunnan järjestöyhteistyöryhmä JYTRY on maakunnan yhdistys-

Lisätiedot

Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin

Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin Järjestöt Etelä-Savo yhdessä uutta Tukea järjestöjen muutostyölle liittyy Suomi 100 ja Järjestö 2.0 ohjelmiin Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström 16.11.2017 Järjestöjen muutostyölle tukea Järjestöt Etelä-Savo

Lisätiedot

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen

Kumppanuus ohjelma. Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Kumppanuus 2020 -ohjelma Tampereen kaupungin ja tamperelaisten hyvinvointialan järjestöjen yhteistyön kehittäminen Mikä on Kumppanuus 2020 -ohjelma? Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n yhdessä

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO TOIMINTASUUNNNITELMA

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO TOIMINTASUUNNNITELMA AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO 25.4.2018 TOIMINTASUUNNNITELMA 2018 2019 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Toiminnan tavoitteet ja teemat 4. Kehittämisverkoston

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Järjestöt muutokseen yhteistyössä hanke (2017-2020) Hankkeen taustaa Sote ja maakuntauudistus Toimintaympäristö ja rakenteet ovat murroksessa: sote-

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

TOIMINTAYMPÄRISTÖ ELÄÄ

TOIMINTAYMPÄRISTÖ ELÄÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖ ELÄÄ Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset uudessa tilanteessa sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Kulttuuri- ja taideyhdistyksille olennaista Pirkanmaan

Lisätiedot

Lapin sote johdon seminaari

Lapin sote johdon seminaari Lapin sote johdon seminaari 25.11.2016 Veli-Matti Ahtiainen Järjestökoordinaattori Punainen Risti Lapin piiri Muutos on aina myös mahdollisuus. Niin myös järjestöille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

JÄRJESTÖ 2.0 PIRKANMAALLA

JÄRJESTÖ 2.0 PIRKANMAALLA JÄRJESTÖ 2.0 PIRKANMAALLA Osa STM:n Suomi 100 avustusohjelmaa Jokaisessa maakunnassa Järjestö 2.0 hanke Yhteistyön kehittäminen ja yhteistyömallien rakentaminen järjestöjen kesken sekä järjestöjen ja maakunnan

Lisätiedot

Alustavaa yhteenvetoa järjestö 2.0 mukana muutoksessa hankkeiden tilanne- ja jatkosuunnitelmakartoituksesta Heikki Vaisto, avustusvalmistelija

Alustavaa yhteenvetoa järjestö 2.0 mukana muutoksessa hankkeiden tilanne- ja jatkosuunnitelmakartoituksesta Heikki Vaisto, avustusvalmistelija Alustavaa yhteenvetoa järjestö 2.0 mukana muutoksessa hankkeiden tilanne- ja jatkosuunnitelmakartoituksesta Heikki Vaisto, avustusvalmistelija Yleistä tulevista kyselyistä ja raporteista Lähiaikoina Järjestö

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2017

Yhistykset yhessä. JärjestöRalli 2017 Yhistykset yhessä JärjestöRalli 2017 Yhistykset yhessä JärjestöRalli 2016 Eno 9.11 Uusi keskustelu 20.2.2017 Uimaharjussa Kontiolahti 9.11 Uusi keskustelu 2017 alkuvuodesta Tuupovaara 7.11 Mahdollisesti

Lisätiedot

Sosiaaliturvayhdistykset maakuntien järjestöyhteistyötä rakentamassa. Sosiaaliturvayhdistysten perusteet

Sosiaaliturvayhdistykset maakuntien järjestöyhteistyötä rakentamassa. Sosiaaliturvayhdistysten perusteet Sosiaaliturvayhdistykset maakuntien järjestöyhteistyötä rakentamassa Sosiaaliturvayhdistysten perusteet Taustat Sosiaali- ja sosiaali- ja terveysturvayhdistykset ovat maakunnallisia sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuudesta uudessa maakunnassa. Miika Kataja, osallisuusagentti E-P:n Järjestöt mukana muutoksessa hanke (Järjestö 2.

Järjestöjen osallisuudesta uudessa maakunnassa. Miika Kataja, osallisuusagentti E-P:n Järjestöt mukana muutoksessa hanke (Järjestö 2. Järjestöjen osallisuudesta uudessa maakunnassa Miika Kataja, osallisuusagentti E-P:n Järjestöt mukana muutoksessa hanke (Järjestö 2.0) Ajatus kattavammalle, neuvottelukuntamaiselle yhteistyörakenteelle

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Järjestöt maakuntauudistuksessa -tilaisuus, 21.6.2017 Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry Järjestöasiain neuvottelukunta JANE

Lisätiedot

Järjestöyhteistyön toimintamalli

Järjestöyhteistyön toimintamalli Järjestöyhteistyön toimintamalli Järjestöneuvosto Pohjois-Savon Jerry maakunnallinen Järjestöyhteistyön ryhmä Paikalliset järjestöjen foorumit sekä maakunnalliset toimialaverkostot 19.12.2018 JÄRJESTÖYHTEISTYÖN

Lisätiedot

Crohn ja Colitis ry.

Crohn ja Colitis ry. Crohn ja Colitis ry www.ibd.fi Strateginen toimintasuunnitelma 2019-2023 #meidänjärjestö 2 IBD lukuina MAAILMASSA IBD:tä SAIRASTAVIA YLI 10 MILJOONAA SUOMESSA IBD:tä SAIRASTAVIA 50 000 Toimisto Tampereella

Lisätiedot

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt Hyvä kuntatoimija, Kartoitamme tällä kyselyllä Keski-Suomen kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä sekä siihen liittyviä toiveita. Kyselyn toteuttavat yhteistyössä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

JÄRJESTÖ 2.0 PIRKANMAALLA

JÄRJESTÖ 2.0 PIRKANMAALLA JÄRJESTÖ 2.0 PIRKANMAALLA Osa STM:n Suomi 100 avustusohjelmaa Yhdistysten yhteistyö ja verkostoituminen Järjestöjen muutosvalmiuksien tukeminen maakunta- ja sote-uudistuksessa Järjestöjen toimintaedellytysten

Lisätiedot

Järjestötieto Järjestykseen Lapin hanke ( ) lappilaiset.fi

Järjestötieto Järjestykseen Lapin hanke ( ) lappilaiset.fi Järjestötieto Järjestykseen Lapin hanke (2016 2018) Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys (RAY) Taustaa Lapin järjestöstrategia Järjestöneuvottelukunta Lappilaista järjestötietoa Järjestöjen strategiatyön

Lisätiedot

Järjestöjen roolin ja toimintaverkostojen tukeminen maakunnissa. Kuntoutusverkoston kokous Kuntatalo Johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi

Järjestöjen roolin ja toimintaverkostojen tukeminen maakunnissa. Kuntoutusverkoston kokous Kuntatalo Johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi Järjestöjen roolin ja toimintaverkostojen tukeminen maakunnissa Kuntoutusverkoston kokous 5.11.2018 Kuntatalo Johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi Maakuntien ja tulevaisuuden kuntien kohtalonyhteys VALTIO

Lisätiedot

Esitys. Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi

Esitys. Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi Esitys Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnaksi Saatuja kommentteja, 21 kpl Ehdotuksia Liikuntaseurat huomioitava erikseen, merkittävä jäsen- ja toimintamäärä Ehkäisevän päihdetyön edustus voisi tulla

Lisätiedot

Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelma

Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelma Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelma Maakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden lähtötilanteen kartoitus ja yleisten tavoitteiden seurantakysely Alustavat tiedot kyselyn tuloksista Maaliskuu 2018 Järjestö

Lisätiedot

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksessa OmaHäme III Järjestöfoorumi tilaisuus, 30.5.2017 Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma Esityksessä: 1. Dynaaminen ja uudistuva järjestökenttä 2. Järjestöt sote-

Lisätiedot

Yhdistyslaturin kysely 2019

Yhdistyslaturin kysely 2019 Yhdistyslaturin kysely 2019 Kyselyn tavoitteena oli selvittää yhdistystoiminnan kipupisteitä. Kyselyssä kartoitimme kiinnostusta yhdistystoiminnan eri alueiden kehittämiseen. Kyselyn tuloksia käytämme

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan osallisuusvalmistelu. Helena Liimatainen Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne - hanke

Pohjois-Pohjanmaan osallisuusvalmistelu. Helena Liimatainen Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne - hanke Pohjois-Pohjanmaan osallisuusvalmistelu Helena Liimatainen Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne - hanke Osallisuuden valmistelu Maakuntastrategian valmistelu alkanut Järjestöjen verkostoissa järjestetty

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijatoiminta lastensuojelun kehittämisessä - kyselyn tuloksia. Lastensuojelun kehittäjäverkoston tapaaminen 31.1.

Kokemusasiantuntijatoiminta lastensuojelun kehittämisessä - kyselyn tuloksia. Lastensuojelun kehittäjäverkoston tapaaminen 31.1. Kokemusasiantuntijatoiminta lastensuojelun kehittämisessä - kyselyn tuloksia Lastensuojelun kehittäjäverkoston tapaaminen 31.1.2018 Lastensuojelun kehittäjille suunnattu kysely Kokemusasiantuntijoiden

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot