Tietojohtamisen*karttapalvelun** pilotointi*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojohtamisen*karttapalvelun** pilotointi*"

Transkriptio

1 Paikkatiedon*ekosysteemin*kehittäminen* * * Tietojohtamisen*karttapalvelun** pilotointi* * Raportti

2 Sisällys* 1 Taustaa Tietovarannot JulkICTLab Paikkatiedonpalvelualusta Yhteentoimivattiedotjapalvelut Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnintavoitteita Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinninkäytännöntoteutus Valmisteluvaihe Toteutusvaihe Raportointivaihe Tilastotiedotkarttapalvelunlähtötietoina Tilastoaineistot,indikaattoritjaindeksit Aihealueet Alueluokitukset Aikasarjat Pilotoitujakarttapalveluja Paikkatietoikkunankarttaikkuna Teemakartat TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalvelu Terveytemme.fiteemakartat Helsinginpienaluetilastojenvisualisointia Muitakokeiltujakarttapalveluja ToimialaOnlineOpalvelu Kuntaliitonkuntanavigaattori EurostatinGiscoOtilastokarttapalvelu OECD:nRegionaleXplorer Tilastotiedonhavainnollistaminen Tilastotaulukko Kaaviotyyppejä Karttatyyppejä Jakaumajasenluokittelu Käyttötapauksiajakäyttäjientarpeita Tiedonhakujavalinta Omanaineistonlisääminentarkasteluun Erilähdeaineistojenyhdistäminen Tilastotaulukonkäsittely Tiedonhavainnollistaminenkaavioina Teemakartanlaatiminen Kahdenmuuttujanvisualisointiyhdessä Muutoksenjaaikasarjanhavainnollistaminen Omienindikaattorienjaindeksienlaatiminen Uusienaluejakojenlaatiminen Tulostenliittäminenasiakirjaan Käyttöliittymänjulkaisuverkkosivuilla JatkotoimenpideOehdotuksia Visiojatunnistettujatavoitteitajatkokehittämiselle Yhteiskunnallisiatavoitteita Tehokkuustavoitteita Käytettävyystavoitteita ToimenpideOehdotuksia...30 Tilastotiedonrajapintapalvelujentoteuttaminenjametatietojenkytkeminenpalveluun...30 Tilastotiedonpalvelualustankehittäminenjakäyttöönotto...30 Tilastotiedonpalvelualustanhyödyntäminenministeriöidentietojohtamisessa...30 Tilastotiedonpalvelualustanhyödyntäminenkaupunkientietojohtamisessa Tavoitetila:Avointilastotiedoninfrastruktuurijapalvelualusta...32

3 Liite1:Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnintyöryhmä...34 Liite2:Pilotoinninetusivu...35 Liite3:Käyttäjäkysely...37

4 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:4 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi Tiivistelmä* Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnintavoitteenaolitunnistaapäätöksentekoatukevan palvelunkeskeisettoiminnallisetjasisällöllisetominaisuudetjanykyistenratkaisujen kehittämistarpeet. Pilotoinninlähtökohtanaolitestatanykyisinsaatavillaolevia,erillisiäjaosinsamoja tietolähteitähyödyntäviäkarttapalvelujajaniidenmahdollisuuksiatietojohtamisessa. Toteutuksessakeskityttiinetenkintilastotietojenvisualisointiinteemakarttoina. Testattaviapalvelujaolivat: Paikkatietoikkunankarttaikkuna Teemakartat TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalvelu THL:nTerveytemme.fiteemakartat Helsinginkaupunginpienaluetilastojenvisualisoinnit Käyttäjiäkannustettiintutustumaankarttatoiminnallisuuksiinmyösmuissakotimaisissaja kansainvälisissätilastopalveluissa. Testattujenpalvelujenkäyttöliittymänkeskeisiärakenneosiaovattilastotaulukkojasen sisältöävisualisoivaterilaisetkaaviottaikuviotsekäteemakartta,jokaontoistaiseksiyleensä tyypiltäänkoropleettikartta. Pilotoinnissaasiantuntijattestasivatkarttapalvelujajaarvioivatniidentarjoamia mahdollisuuksiasuhteessaomiintyötehtäviinsäjatarpeisiinsa. Päätöksentekoatukevissatehtävissäesiintyviätyypillisiäkäyttötapauksiajakäyttäjän tarpeitaovat: Tiedonhakujavalinta Omanaineistonlisääminentarkasteluun Erilähdeaineistojenyhdistäminen Tilastotaulukonkäsittely Tiedonhavainnollistaminenkaavioina Teemakartanlaatiminen Kahdenmuuttujanvisualisointiyhdessä Muutoksenjaaikasarjanhavainnollistaminen Omienindikaattorienjaindeksienlaatiminen Uusienaluejakojenlaatiminen Tulostenliittäminenasiakirjaan Käyttöliittymänjulkaisuverkkosivuilla Tietojohtamista+tukevan+palvelun+visiona+on+että,+eri+osapuolten+tuottama+tilastotieto+ on+saavutettavissa+avointen+rajapintapalvelujen+kautta+ja+hyödynnettävissä+ja+ julkaistavissa+palvelualustan+avulla+helppokäyttöisellä+käyttöliittymällä,+joka+ mahdollistaa+taulukoiden,+kaavioiden+ja+karttojen+yhteentoimivuuden.+ Palvelunkehittämisessäontunnistettavissasekäyhteiskunnallisiaettätoiminnan tehokkuuteenjapalvelunkäytettävyyteenkytkeytyviätavoitteita.tuotettutietoonhelposti löydettävissä,yhdisteltävissäjajulkaistavissakehitettävänpalvelunavulla.palveluaktivoi

5 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:5 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi vuorovaikutukseenjatiedonkäyttöönpäätöksenteossajaauttaaymmärtämäänkehitystäja päätöstenvaikutuksia. Jatkotoimenpiteinäehdotettavatkehittämistoimetvoidaanryhmittääneljäksirinnakkaiseksi hankkeeksi: 1. Tilastotiedonrajapintapalvelujentoteuttaminenjametatietojenkytkeminenpalveluun 2. Tilastotiedonpalvelualustanketteräkehittäminenjakäyttöönotto 3. Tilastotiedonpalvelualustanhyödyntäminenministeriöidentietojohtamisessa 4. Tilastotiedonpalvelualustanhyödyntäminenkaupunkientietojohtamisessa TehtävienkoordinoinnissakeskeinenroolionSuomenvirallisentilastonneuvottelukunnalla jatilastokeskuksella.moniatunnistettujatehtäviäonpotentiaalistatoteuttaa tarkoituksenmukaisiltaosinjokäynnissäolevissahankkeissa.palvelunhyödyntämisen tiennäyttäjänävoisitoimiavaltioneuvostonkanslianhallintoyksikkö.palvelunkehityso, testausojaalkuvaiheenkäyttöympäristönävoisitoimiavaltiovarainministeriönjulkictlab. TietojohtamisenkarttapalvelunpilotointihanketoteutettiinMaanmittauslaitoksenjohdolla yhteistyössäterveydenjahyvinvoinninlaitoksen,tilastokeskuksenjahelsinginkaupungin kanssa.valtiovarainministeriönkäynnistämäjulkictlabtarjosiyhteistyöllepuitteet,joista teknisestihuolehticsc Tieteentietotekniikankeskus.JulkICTLabintavoitteenaon palveluinnovaatioidenekosysteemintoteuttaminenjatähtäimessäontukeapalveluiden nopeaakehittämistä,käyttöönottoa,vuorovaikutustajayhteistyötäkäyttäjien,palveluiden tuottajien,järjestäjienjakehittäjienkesken.

6 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:6 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 1 Taustaa* 1.1 Tietovarannot* Digitalisaationedetessätiedonmääräonjatkuvastikasvanut.Uusitietosyntyy lähtökohtaisestidigitaalisenajavanhojatietovarantojatallennetaantarpeenmukaanuusien menetelmienalentaessamuunnoksenjatallennuksenkustannuksia.tiedon digitalisoituminenonhaastanutkehittämäänyhtäältätiedonlouhinnanvälineitäjatoisaalta informaationvisualisoinninmenetelmiä.ihmisenkykyvastaanottaainformaatiovisuaalisessa muodossaontutkitustikertaluokkaasuurempikuintaulukkomuotoisena.kaaviotjakartat voivattukealaajojentietomassojenhyödyntämistätietojohtamisessa. Julkinensektorituottaavaltavastitietoa,jokavoisipalvellapäätöksentekoayhteiskunnassa nykyistäparemmin.tietoonhajallaanjasenhankkiminenjayhdisteleminenvaatiivaivaaja osinerityistäosaamista.sektoritutkimuslaitostenjamuidenviranomaistentuottamantiedon eriaihepiireistätulisiollahelpostilöydettävissä,ottavissakäyttöön,yhdisteltävissä, havainnollistettavissajajulkaistavissa. 1.2 JulkICTLab* JulkICTLabonvaltiovarainministeriönasettamaprojekti,jonkatavoitteenaon palveluinnovaatioidenekosysteemintoteuttaminen.tähtäimessäontukeapalveluiden nopeaakehittämistä,käyttöönottoa,vuorovaikutustajayhteistyötäkäyttäjien,palveluiden tuottajien,järjestäjienjakehittäjienkesken.julkictlabonosajulkictostrategian toimeenpanoajaavoimentiedonohjelmaajapyrkiitoteuttamaanjulkisenhallinnonpalveluo jainnovaatiotoiminnankehittämisalustan.koordinoinnistavastaacsc Tieteen tietotekniikankeskus,lisätietoahttps://wiki.julkict.fi/julkict/avoinodata/julkictolab. JulkICTLabtoimiiPalvelupajaFORGEnyhteydessäjulkisenhallinnon palvelukehittämislaboratoriona.lisätietoaforgestahttp://www.digile.fi/palvelut/forge_fi. JulkICTLabhyödyntääpalvelukehityksessäjulkishallinnonavaamiajaavattavia tietovarantoja.lisätietoaavoimistatietoaineistoista,https://www.avoindata.fi. JulkICTLabOprojektinalkuvaiheessatoteutetaankaksipilottikokonaisuutta: Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen Kansallisenpalveluväylänpilotointi 1.3 Paikkatiedon*palvelualusta* PaikkatiedonekosysteeminkehittämiseksiMaanmittauslaitosonpystyttänytJulkICTLabiin avoimellalähdekoodillatoteutetunpaikkatiedonpalvelualustan,jonkakehittäminenjatkuu yhteistuottamisenaoskarioverkostossa.verkostossaonmukanajoyli20osapuolta.lisätietoa Palvelualustanavullaonmahdollistahyödyntäästandardienrajapintapalvelujenkautta lukuisiaavoimiapaikkatietoaineistojajamääritelläverkkosivuillajulkaistaviakarttaliittymiä. AlustaaonhyödynnettyJulkICTLabissäyhtäältäMaanmittauslaitoksenHallinnon karttapalveluntestaamisessasekätietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnissa. Paikkatiedonpalvelualustajaolemassaolevatrajapintapalvelutovattoimineetlähtökohtana pilotoinnille,jotavartenosapuoliaaktivoitiinavaamaanmyösuusiatietoaineistoja

7 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:7 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi rajapintapalveluihin.vuonna2013aluehallintovirastotjamaanmittauslaitosovatkehittäneet teemakarttapalvelujahyödyntäenterveydenjahyvinvoinninlaitoksensotkaneto rajapintapalvelua.kehitystyöonjatkunuttilastokeskuksenjamaanmittauslaitoksen yhteisessäpalvelualustankehittämishankkeessaerilaistenanalyysienmahdollistamiseksi selainkäyttöliittymässä.pilotoinninmahdollistamiseksihelsinginkaupunkionkehittänyt omiarajapintapalvelujaanavoimentiedonkäytönlisäämiseksi. 1.4 Yhteentoimivat*tiedot*ja*palvelut* Tietohallintolakiohjaatietojärjestelmienyhteentoimivuudentoteuttamiseen.Paikkatiedon yhteentoimivuudenkehittämistäovatohjanneetkansainvälisetstandarditjainspireo direktiivintoimeenpano.yhteentoimivuudentavoitetilaonkuvattujulkisenhallinnon paikkatiedonviitearkkitehtuurissa.tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnillaonkerätty kokemuksiamyösarkkitehtuurinmahdollisistakehittämistarpeista.lisätietoa Oheinenkuvahavainnollistaaviitearkkitehtuuriamukaillenpaikkatiedonhyödyntämisen tapaajamahdollisuuksiapilvipalveluympäristöissä. JULKISHALLINTO, Oppiminen, Tutkimus, opetus ennakoin& Suunni-elu, Tilanne1 logis&ikka &etoisuus Tieto4, Osallis1 johtaminen, taminen Tieto1 palvelu Asioin&, palau-eet Selain Käy/ölii/ymä,4,kar/alii/ymä, palveluväylä luottamusverkosto oikeuksien hallinta Visualisoin6palvelu:%;edon%havainnollistaminen%% VaaS,%Visualisa;on%as%a%Service% Analyysipalvelu:%;edon%yhdistäminen%ja%analyysit% AaaS,%Analysis%as%a%Service% Datapalvelu:%;etovarantojen%rajapintapalvelut% DaaS,%Data%as%a%Service% Ohjelmistopalvelu:%selainsovellukset% SaaS,%So5ware%as%a%Service% Alustapalvelu:%varusohjelmistot,%;edonhallinta% PaaS,%Pla2orm%as%a%Service% Lai$eistopalvelu:%koneet%ja%lai?eet% IaaS,%Infrastructure%as%a%Service% Selainonnykyajanvälineinternetinkauttasaavutettavantiedonetsimiseenja hyödyntämiseen.pilvipalveluttuovatkäyttäjänselaimeenkatselunohellamahdollisuuksia myösanalysoidajavisualisoidadataahaluamallaantavalla.enitenkäsittelyävaativattehtävät voidaanohjatapalvelimille,joidenkapasiteettiavoidaanskaalatatarpeenmukaan.etuna perinteisiintyöasemaohjelmistoihinnähdenon,ettäkäyttäjäneitarvitseasentaaohjelmistoa perinteiseentapaanjatuoreimmatohjelmistoversiotominaisuuksineenovatkäytössäilman, ettäkäyttäjänpitäähuolehtiapäivityksistä.vastaavastirajapintapalveluistaonsaatavilla

8 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:8 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi jatkuvastituoreimmattiedotilman,ettäkäyttäjäntarvitseepäivittäähyödyntämiään aineistoja. NäistälähtökohdistajatavoitteistakäsinkäynnistettiinTietojohtamisenkarttapalvelun pilotointi.kyseessäonhaaste,jokaeioleminkäänosapuolenyksinratkaistavissa,vaanvaatii laajaoalaistayhteistyötä. 1.5 Tietojohtamisen*karttapalvelun*pilotoinnin*tavoitteita* Tietojohtamisenvälineetjapalvelutovatmahdollisuuksiinnähdenvieläpaljolti vaikeakäyttöisiäjaerillisiäeivätkäpalveluttarjoajuurihelppojatyökalujaeritietolähteiden yhdistelyyn. Moniailmiöitäkuvaavia,erialuejakoihinkytkettyjätilastotietojavoidaankäsitelläja analysoidapaikkatietoinajahavainnollistaamm.teemakarttoina.hallinnontuottamaa paikkatietoaonylipäätäänmahdollistayhdistääerilähteistäsijaintitiedonavullasekä analysoidajavisualisoidapaikkatietotekniikantarjoamillavälineillä. Julkisenhallinnontietovarannoillaonsuuripotentiaalipäätöksenteossajasenvalmistelussa. Tiedonhyödyntäminenedellyttäätietopalvelujenjahelppokäyttöistentyökalujen kehittämistäjayhteentoimivuutta.tiedonvisualisoinnillajakarttaliittymälläontärkeärooli ilmiöidenymmärtämisessäjaoleellistentietojentehokkaassaviestimisessä. Karttapalveluvoitukeaerilaisiinaluejakoihinperustuvienindikaattorienesittämistä vuorovaikutteisinateemakarttoinavaltakunnallisestijapaikallisesti.karttojenohellatietoa ontarpeenhavainnollistaaerilaisinakaavioinajaanimaatioinasekätaulukkomuodossa. Ilmiöidenvaltakunnallistatarkasteluavoidaanrikastaapaikallisestitarkemmalla,osinmyös paikallisestituotetullatiedolla,jolloinsamapalveluvoitukeaparemminsekäpaikallisiaettä valtakunnallisiatarpeita.jottapaikallisetaineistotsaataisiinosaksiyhteentoimivaa karttapalvelua,kaupunkientuottamatietotuleetarjotarajapintapalvelussasamojen, yhteistenstandardienmukaan,joitavaltakunnallisestisovelletaan. Kaikkitarpeellinentietoeiolesellaisenaansaatavilla,jotentietojohtamisenkäyttöön tarvitaanmyösvälineettiedonanalysointiin.analyysipalvelutsaattavatvaatiahetkellisesti suurtalaskentakapasiteettia,jotentulevaisuudessapalvelujenkehittyessäjaniidenkäytön yleistyessätarvitaanskaalautuvaapalvelua,jokapystyymukautumaansuuriinhetkellisiin kapasiteettitarpeisiin. Tietojohtamisen+karttapalvelun+pilotin+tavoitteenaoliselvittää, mitenpaikkatiedonpalvelualustasekätoteutetutanalyysinjavisualisoinninpalvelut sisällöllisesti,toiminnallisestijakäytettävyydeltäänsoveltuvattietojohtamisen tarpeisiin millaisiatietotarpeitajatietojenkäsittelyn,jalostamisenjaanalyysintarpeita tietojohtamiseenliittyy mitenhelpotettaisiinpaikallistentietoaineistojenkäyttöönottoajahyödyntämistä millaisiatoimintojapalvelualustanjakarttaliittymänpitäisitarjotatietojohtamisen tarpeisiin millaisellaaikataulullajaresursseillakeskeisettarpeetolisivattyydytettävissä

9 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:9 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 1.6 Tietojohtamisen*karttapalvelun*pilotoinnin*käytännön*toteutus* Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnintoteuttamiseksikoottiintyöryhmä Maanmittauslaitoksenjohdollapilottiryhmä,johonkutsuttiinHelsinginkaupungin,Terveyden jahyvinvoinninlaitoksenjatilastokeskuksenedustajatjajonkakäyttöönjulkictlabtarjosi käytettävyysasiantuntijancsc:stäpilottiryhmänkokoonpanoliitteessä1). Pilotointikoostuivalmisteluvaiheesta,toteutusvaiheestajaraportointivaiheesta Valmisteluvaihe* PilotinvalmisteluvaiheessapystytettiinpaikkatiedonpalvelualustaJulkICTLabiin. TunnistettunamahdollisuutenaolimyösHelsinginkaupunginjaTilastokeskuksen tilastotiedonrajapintapalvelujenkehittäminenjatestaus.rajapintapalvelujenliittäminen palvelualustankarttaliittymäänjäikuitenkinvielätoteutumatta.pilotoinnissapäädyttiin keräämäänkäyttäjienpalautelähinnäjoolemassaolevienkarttapalvelujenpohjalta. TestattavaksiotettiinPaikkatietoikkunankarttaikkunanohellaTilastokeskuksensekä TerveydenjahyvinvoinninlaitoksenkarttapalvelujasekäHelsinginkaupungintuottamia tilastotiedonhavainnollistamisendemonstraatioita Toteutusvaihe* Pilottiryhmäkokosipilotinesittelymateriaalin,jokakuvaatietojohtamisenkarttapalvelujen toiminnallisuutta,tarjollaoleviatietoaineistojajapalvelujenhyödyntämisentapoja. Palvelujenkäyttöönopastavanmateriaalinlisäksikäyttäjäryhmillejärjestettiin perehdytyskoulutus.testattavatkarttapalvelut,niidenkäyttöohjeetsekäesittelymateriaali linkitettiinpilotinverkkosivullejulkictlabissähttp://pilotti.paikkatietoikkuna.filiite2). Pilotointiavartenolitavoitteenakootapäättäjistäjapäätöksenteonvalmistelijoistakolme käyttäjäryhmää,joissakussakinolisi6o10käyttäjää.käytännössähankkeessaoli ministeriöidenpilottikäyttäjienryhmäsekähelsinginkaupunginpilottikäyttäjienryhmä joissaoliselvityksiätuottaviajapäätöksiävalmisteleviavirkamiehiä.eduskunnanpiirissäei pilottikäyttäjienryhmäälopultasyntynyt. Pilottiryhmättestasivatperehdytyksenjälkeenpilottiinvalittujakarttapalvelujaitsenäisesti omissatehtävissäänrunsaankuukaudenajan.testattavanaolivat: O Paikkatietoikkunankarttaikkuna Teemakartat O TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalvelu O THL:nTerveytemme.fiteemakartat O Helsinginkaupungintilastojenvisualisointidemoja Käyttäjillelaadittiinverkossajulkaistukysely,johonvastasinoinpuoletpilotointiin osallistuneista.vastaajienkokemuksiajanäkemyksiäkartoitettiinlaajemminpilottiryhmän haastatteluissasamankysymysluettelonpohjaltaliite3).kyselynjahaastattelujenavullaon koottutietoakäyttäjientehtävistä,joissatietoajalostetaanpäätöksenteonpohjaksija karttapalvelujakäytetääntaikkanevoisivatollahyödyllisiä.samoinkerättiintietoakäyttäjien odotuksistajatoiveistakarttapalvelujensuhteenniintoiminnallisestikuinsisällöllisestikin. Haastatteluissakirjattiinhyvätjahuonotkokemuksetsekätunnistetutkehittämistarpeet Raportointivaihe* Raportointivaiheessapilottiryhmäonlaatinutkuvauksentoteutetustapilotistajasen taustoista,koonnutkäyttäjienpalautteenjatuottanutehdotuksiajatkotoimenpiteiksisekä arvioinutjulkictlabinrooliakehittämisenmahdollistajana.

10 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:10 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 2 Tilastotiedot*karttapalvelun*lähtötietoina* Viranomaisettuottavatjajulkaisevattilastoja,indikaattoreitajaindeksejä,joidentaustalla merkittäväätiedonkeruuojatutkimustyötä.tuloksetovattarkasteltavissaeripalveluissaja raporteissa.julkinensektorituottaajakokoaavaltavastitietoa,jokasellaisenaantai jalostettunavoisinykyistäparemminpalvellapäätöstenvalmisteluajapäätöstentekoa. Kymmenetsektoritutkimuslaitoksetjaviranomaisettuottavatjajulkaisevattietoaomilla käytännöillään.tiedonlöytämiseeneijuuriolepalvelujainternetinhakukoneitalukuun ottamatta.eriaihepiirientiedotsaattavatollahelpostikäytettävissä,muttaerilähteistä saatavientietojenyhteentoimivuuteeneiolepanostettujuurilainkaan.helppokäyttöisiä välineitätaipalvelujatietojenyhdistelyyn,analysointiinjajulkaisemiseeneijuurioletarjolla. Hakutoiminnallisuuksienmahdollistamiseksirajapintajakelussaeioletarpeeksipanostettu tilastotietojenrikastamiseenmetadatoilla.mahdollisuuksiinnähdentuotettutietoon vajaakäytössä,joskinainanäitätarpeitaeioleotetturiittävästihuomioontilastojen tuottamisessajakuvailussa. 2.1 Tilastoaineistot,*indikaattorit*ja*indeksit* Tilastotovatkeskeinenpäätöksentekoatukevatietoresurssi.SuomenvirallinentilastoSVT) koostuunoin200tilastokeskuksenjanoin100muidenviranomaistentuottamastatilastosta. Monetorganisaatiottuottavatlisäksimuitatilastoja.Eritilastoissakäytetäänerilaisia tilastoyksiköitä,joitatilastointikoskeejatilastoyksiköitäkuvataanlukuistenmuuttujien avulla.karttapalvelujenkannaltaoleellisiaovatsellaisettilastoyksiköt,joidensijainti tunnetaan.tietosuojantaimuidenrajoitteidenvuoksikaikkientilastoyksiköidensijaintitieto eiolejulkinen.tyypillisestitietojasummataanerilaistenalueluokitustenmukaisiinalueisiin, joitavoidaanhavainnollistaakarttoina. Tilastoviranomaisiaovat: Tilastokeskus Luonnonvarakeskus* Terveydenjahyvinvoinninlaitos Tulli MuitaSuomenvirallisentilastontuottajiaovat: Eläketurvakeskus Kansaneläkelaitos Liikennevirasto Liikenteenturvallisuusvirasto Maanmittauslaitos Suomenympäristökeskus TyöOjaelinkeinoministeriö *"Vuoden"2015"alusta"Luonnonvarakeskus"huolehtii"Metlan,"RKTL:n"ja"mmmTiken"tilastoista." Monillamuillakinvirastoillajalaitoksillasekäkunnillaonroolitilastotietojentuottamisessa. Tietojohtaminentarvitseeindikaattoreita,jotkaedustavatpäätöksenteontaisenvaikutusten seurannankannaltaoleellisiatilastoyksiköitäjaniitäkuvaaviamuuttujia.yleensäindikaattori onsuhteutettutilastolukukutenesimerkiksilastenosuusväestöstä.indikaattorivoidaan havainnollistaakarttana,jostilastoyksikköonaluetaimuukohde,jonkasijaintivoidaan esittää.

11 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:11 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi ValtioneuvostonkanslianraportissahyvinvoinninmittareistaBKTjakestävähyvinvointi, VNK:nraporttisarja12/2011,http://vnk.fi/julkaisukansio/2011/r1211_bkt/PDF/fi.pdf)kuvataan havainnollisesti,mitendatastatuotetaantilastot,joidenpohjaltalaaditaanindikaattoreitaja edelleenerilaisiayhdistelmäindikaattoreita. Samaailmiötäkuvaavistatilastomuuttujistataiindikaattoreistavoikootasopivia,uusia indikaattoreita.vaativampitehtäväonkootaeriilmiöitäkuvaavistaindikaattoreista käyttökelpoinenjaluotettavayhdistelmäindikaattori.syytällaisenindikaattorinmäärittelyyn saattaaollamm.tarveverratajotakinilmiötäalueellisesti,vaikkasevaltakunnallisestiolisi kuvattavissayksinkertaisesti.esimerkkinävaikkapasepelvaltimotautiinkuolleidenmäärän vuosittainkertovaindikaattori,jokatoimiihyvinvaltakunnallisesti,muttaalueellisesti tarkasteltunaonotettavaottaahuomioonmm.alueidenerilaisetikärakenteet,jolloin puhutaanikävakioidustaindikaattorista. Indeksiontiettyynajankohtaankiinnitettyaikasarja,jokakuvaailmiötäsuhteessaitseensä. Indeksienavullaonmahdollistatarkastellaeriilmiöidenkehitystärinnakkain.Pelkkä indeksilukueikuitenkaankerrolukumääriä,jotkasaattavatmyösollatärkeitä. Vaikkatutkimuslaitoksetjaviranomaisettuottavatsuurenmääränindikaattoreitaja indeksejä,päätöksenteontueksiontarpeenjatkuvastimääritelläuusiajohdettuja,eritavoin suhteutettujataipainotettujaindikaattoreitajaindeksejä.oleellistaon,ettämäärittelyon kuvattujaainaonmahdollistaselvittää,mitenjamistälähtötiedoistaindikaattoritaiindeksi muodostuu.

12 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:12 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 2.2 Aihealueet* Tilastotietojatuotetaanläheskaikistailmiöistä.Suomenvirallinentilastoonjaettu26 aihealueeseen,jotkatarkentuvatlukuisiinalaryhmiin.yksittäinentilastovoikuuluauseaan aihealueeseen.lisäksitilastotasiasanoitetaanniidensisältöäkuvaavillakäsitteillä,joitaon käytössärunsaat1000.toistaiseksiaihealueet,niidenalaryhmätjaasiasanateivätmuodosta ontologiaaeikäasiasanastoaoleliitettyyleiseensuomalaiseenontologiaanyso),joka helpottaisitiedonetsimistätukevienpalvelujentoteuttamista.kustakintilastostaonlaadittu kuvausosanametatietoja.alueluokitustenmukaisiaalueidennimiäeikäytetäasiasanoina. Toistaiseksimetatiedoissaeikuvatayhteentoimivallataiyksikäsitteisellätavalla,mitä alueluokituksiatilastossaonsovellettujamitäalueitakoskevattiedottilastostalöytyy.thl onvienytalueluokituksetkäyttökelpoiseenmuotoonsotkanetotietokantaanniidentilastojen osalta,jotkasiihensisältyvät. 2.3 Alueluokitukset* Merkittäväosatilastotiedostaonalueperusteista.Tiedotkootaanjailmiöitäkuvataan alueluokituksiinperustuen.keskeisimpänäalueluokitustenperustanaovat: Kunnat Kuvassakuntajakojaesimerkkejäkuntapohjaisistaalueluokituksista. Kunnat Maakunnat AVIOalueet Sairaanhoitopiirit Seutukunnat ELYOalueet

13 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:13 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi Kuntajaostajohdettujatilastollisiaalueluokituksiaovat: Aluehallintovirastot ElinkeinoO,liikenneOjaympäristökeskukset EU:nalueluokitusNUTS) Kielisuhdealueet Maakunnat Sairaanhoitopiirit Seutukunnat Suuralueet Tilastollisetkuntaryhmät Työssäkäyntialueet Vaalipiirit Kunnistakoostuvinaalueinakäsitelläänmyösviranomaistoiminnantoimialueitakuten: Hätäkeskusalueet KELAnvakuutuspiirit Maistraatit Pelastustoiminnanalueet Poliisilaitokset Verovirastot Erihallinnonaloillajaaihepiireissäonlisäksimoniakuntapohjaisiaaluejakoja. Kuntajakoatarkemmanalueellisentarkastelunmahdollistavattilastollisetpienalueetkuten: KuntienosaOalueet TaajamaOalueet Postinumeroalueet Hallinnollisistakäytännöistäriippumattoman,pysyvänalueellisentarkastelutavantarjoaa karttaruudutkuten: 250mx250mruudusto 1kmx1kmruudusto 5kmx5kmruudusto Kuntaatarkempienaluejaotustenkäytönhaasteenaovatyhtäältätietojensaatavuuskyseillä tarkkuudellajatoisaaltatietosuojahenkilöidenyksityisyydenvarmistamiseksisekämuiden luottamuksellistentietojensalaamiseksi. Suurijoukkotilastojaonnykyisinsaatavillakunnittain.Kuntaatarkempiinalueluokituksiin perustuviatietojaonyleensäsaanuttoimeksiannosta,muttamyösnäitätietojaontullutja tuleelisääsaatavilleavoimenatietona. 2.4 Aikasarjat* Alueellisentarkastelunrinnallakeskeinenilmiöntarkastelunulottuvuusonaika.Tietyn ajankohdanjaeritotennykyhetkenkuvaamisenohellatarvitaantietoamuutoksesta.monilta aihealueiltavoiollasaatavillaaikasarjoja.esimerkiksikunnittaisiaväestömäärätietojaon saatavillavuodesta1880lähtien.haasteenaonalueluokitustenmuutoksetvuosienvarrella. Ajallisenjaalueellisenvertailunmahdollistamiseksiluvutjoudutaanlaskemaanuudelleen tuoreimmanalueluokituksenmukaan.tilastoviranomaisetpanostavatmerkittävästi aikasarjojentuottamiseenjaniidenluotettavuudenvarmistamiseen.monientilastojenosalta aikasarjatkattavatkaksiotaikolmekymmentävuotta.

14 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:14 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 3 Pilotoituja*karttapalveluja* Nykyisininternetissätarjollaonuseitaerillisiä,osinsamojatietolähteitähyödyntäviä tietopalvelujajakäyttöliittymiä,jossatietohavainnollistetaankarttana.tyypillisesti käyttöliittymäonvuorovaikutteinenjakäyttäjävoivalita,mitätietoaesitetäänjamillätavalla. Karttapalveluvoitarjotamoniakarttaliittymäntoimintoja. Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnissakeskityttiinlähinnätilastotietojen visualisointiinteemakarttoina.testattavanaolivat: Paikkatietoikkunankarttaikkuna Teemakartat TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalvelu THL:nTerveytemme.fiteemakartat Helsinginkaupunginpienaluetilastojenvisualisoinnit Lisäksikäyttäjiäkannustettiintutustumaankarttatoiminnallisuuksiinmm.kotimaisissa tilastopalveluissa TEM:nToimialaOnline KuntaliitonKuntanavigaattori sekäkansainvälisissäpalveluissa EurostatinGisco OECD:nRegionaleXplorer Kaikkimainitutpalveluttarjoavatosinsamojajaosineritilastotietojaerilaisilla käyttöliittymillä,jotkatukevatosinsamojajaosineritoimintojatiedonvisualisoimiseksi. Käyttäjänhaasteenaontietää,mikäpalvelusoveltuumilloinkinkäsilläolevaantehtäväänja muistaamitenkutakinpalveluakäytetään.käytännössämoniapalvelujakehitetäänedelleen sekäsisällöllisestiettätoiminnallisesti,jotenkäyttäjäneiolehelppoapysyätilanteentasalla. 3.1 Paikkatietoikkunan*karttaikkuna* *Teemakartat** Paikkatietoikkunaonkansallinenpaikkatietoportaali,jonkatoteuttaminenaloitettiinInspireO direktiivintoimeenpanonyhteydessävuonna2009.karttaikkunaperustuupalveluna paikkatietoinfrastruktuuriin,jossakukintiedontuottajatarjoaaomataineistonsastandardien mukaistenrajapintapalvelujenkauttasovelluksillehyödynnettäväksi.paikkatietoikkunan tehtävänäonesitelläolemassaoleviatietoaineistojasekämahdollisuuksianiiden yhdistelemiseksijahyödyntämiseksi.karttojenselailunohellakäyttäjävoitallentaataikka tuodatiedostoinamyösomiakarttakohteitaja aineistojasekäkokeillaanalyysipalvelujaja julkaistavienkarttaliittymienmäärittelyä.nykyisintarjollaonnoin40organisaation tuottamanayli1000yhteentoimivaakarttatasoa,joistaosaonkaupunkientaimaakuntien liittojenpaikallisiaaineistoja.palvelullaonyli20000rekisteröitynyttäkäyttäjää. PaikkatietoikkunanTeemakartatOtoimintotukeutuutoistaiseksiTHL:nSOTKAnetO tietokannanrajapintapalveluun,jostasovellushakeekäyttäjänvalitsematindikaattorit. Käyttäjävoitallentaamyösomiaindikaattoreita.Käyttöliittymäntaulukkoontuotu indikaattoriesitetäänteemakarttana,jonkaulkoasuunkäyttäjävoivaikuttaa.käyttäjävoi valitaluokittelutavan,luokkienmääränjakartassakäytettävätvärit.halutessaankäyttäjävoi antaaitseluokkarajat.käyttäjävoivalitahaluamansaaluejaon,sikälikuinindikaattoritietoon tarjollaerialuejaoissa.

15 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi sivu:15 Paikkatietoikkunaeiolevainkarttapalvelu,vaanmyösjulkaisualusta,jotenkäyttäjävoi halutessaanjulkaistamäärittelemänsäkäyttöliittymänmilletahansaverkkosivulle.julkaistu käyttöliittymävoisisältääkartan,taulukonjaluokittelun.julkaisijavoirajoittaajulkaistavan karttaliittymäntoiminnallisuutta. MaanmittauslaitoksentoteuttamakarttapalveluperustuuavoimeenlähdekoodiinOskari). SelaimeenlatautuvakäyttöliittymäonJavaScriptOkoodia.

16 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:16 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 3.2 Tilastokeskuksen*KarttaL*ja*kaavioanimaatiopalvelu* TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalveluunonvietymm.väestölaskentatietoja. Koropleettikartanjatilastotaulukonohellasovelluksessaonvalittavissauseitaerilaisia kaaviotyyppejä,joidenavullatietovisualisoidaan.tuettujakaaviotyyppejäovat: jakaumakuvio pylväskuvio rinnakkaisviivakuvio hajontamatriisi hajontakuvio taulukkolinssi aikasarjakuvio pylväsaikasarja kartogrammi Käyttäjävoihalutessaanavatayksittäisenkaavionsuuremmaksijatarkastellailmiötäkunkin kaaviotyypinavullaerikseen.esitystävoitäydentääselitetekstillä.käyttöliittymässäon mahdollistakäynnistääanimaatio,jolloinajallistamuutostahavainnollistetaanerikaavioissa jakartassa. Palvelutukeemyösomientilastotietojenvisualisointia,joskintiedotovattallennettuina käyttäjänomallakoneellataimuuallapalvelunulkopuolella.tilastokeskuksenhankkima lisenssieisallikäyttöliittymänjulkaisuamuidenorganisaatioidenverkkosivuilla. PalveluedellyttääselaimessaFlashOtukeajaperustuuruotsalaiseenStatisticExplorerO ohjelmistoon.jonkaylläpitojamarkkinointionpäättynytyrityskaupanseurauksena.

17 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi sivu: Terveytemme.fi*teemakartat* TerveydenjahyvinvoinninlaitoksenTerveytemme.fiOpalvelussaontarjollamm.THL:n sairastavuusindeksintietojahavainnollistavakäyttöliittymä.palvelussakäyttäjävoivalita mm.tarkasteltavanindikaattorin,alueluokituksenjatiedonvisualisoinnissakäytettävän luokituksen.tietoesitetäänkartanjataulukonohellaaikasarjanasekäpylväskaaviona,josta käyilmimyöstilastoyksikkökohtainenajallinenhajonta. Palvelussaonjulkaistumyösprofiiliraporttielikäyttöliittymä,jokatukeevalittujen tilastoyksiköidenkutenkuntientaimaakuntienvertailuaeriindikaattoritnäyttävässä kaaviossa. Terveytemme.fiOteemakarttapalveluontoteutettuInstantAtlasOohjelmistolla,jonkaomistaa nykyisinpaikkatietooohjelmistojenmarkkinajohtaja,yhdysvaltalainenesri.ohjelmistotukee moniamuitakinkaaviotyyppejäkuinmitäthl:npalvelussaonkäytetty.osakaaviotyypeistä tukeemyösanimaatioidenesittämistä.käyttöliittymästäonolemassasekäflashettähtml5o versiot. 3.4 Helsingin*pienaluetilastojen*visualisointia* Helsinginkaupunkitoteuttipilotointiavartenrajapintapalvelunpienaluetilastoihinsekä muutamiaesimerkkejämahdollisuuksistatoteuttaaselaimessatoimivakäyttöliittymätietojen havainnollistamiseksi.esimerkeissäkäyttäjävoivalitatarkasteltavantilastoyksiköneli pienalueenkartasta,aakkosellisestaluettelostataikkajakaumakuviosta.valitunalueen kehitysesitetäänaikasarjakuviossarinnakkainkokokaupunginkehitykseennähden. Koropleettikarttajajakaumakuvioesittävättuoreintatietoa.

18 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:18 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi Toisessaesimerkissäeiolejakaumakuviota,muttakäyttäjävoivalitaaikajanaltahaluamansa tarkasteluvuodensekäaikasarjakuvioonuseitaalueitaesitettäväksirinnakkain. Visualisoinninkäyttöliittymäontoteutettuhyödyntäenjaräätälöidenavoimenlähdekoodin JavaScriptOohjelmistokomponentteja,joidenvälilleonohjelmoituyhteentoimivuus.

19 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:19 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 3.5 Muita*kokeiltuja*karttapalveluja* Varsinaisenpilotoinninohellahankkeessatutustuttiinmyösuseisiinmuihintilastotietoja visualisoiviinkarttapalveluihininternetissä Toimiala*Online*Lpalvelu* TyöOjaelinkeinoministeriönToimialaOnlineOpalvelussaontarjollatilastojajaennusteita yritystoiminnan,taloudenjatyöllisyydenkehityksestä.palvelutarjoaamuutamien alueellistentilastojenosaltamahdollisuudenhavainnollistaatietoteemakarttana. Palvelussakäyttäjävoivalitatiedonesittämiseensopivanteemakarttatyypinpalvelun tarjoamistavaihtoehdoista O koropleettikartta O pistesymbolikartta O piirakkasymbolikartta O pylvässymbolikartta ToimialaOnlineperustuuTietoOyj:nVertiOverkkotilastojärjestelmään,jokapohjautuu tilastoviranomaistenkäyttämäänpxweboohjelmistoon.

20 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:20 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi Kuntaliiton*kuntanavigaattori* SuomenKuntaliitonverkkosivuillatoimivaKuntanavigaattorivisualisoikuntakohtaista tilastotietoa.käyttäjävoihelpostiverratavalitsemaansakuntaamaakunnanjavaltakunnan keskiarvoihin. KuntanavigaattoriOpalvelunonKuntaliitolletoteuttanutFloAppsOy Eurostatin*Gisco*Ltilastokarttapalvelu* EU:ntilastolaitoksenEurostatintilastokarttapalveluGiscotarjoaarunsaastitietoamaittain, suuralueittainjamaakunnittainunioninalueeltanuts1,2tai3alueet).sisältöperustuu valtioidentilastoviranomaistentoimittamaanaineistoon.giscotuleesanoistageographical InformationSystemoftheCommission.

Lajittelu 10 Transponointi 12 GRAAFINEN ESITTÄMINEN 14 KAIKILLE KAAVIOTYYPEILLE YHTEISIÄ OMINAISUUKSIA 16 KAAVIOTYYPIT 18

Lajittelu 10 Transponointi 12 GRAAFINEN ESITTÄMINEN 14 KAIKILLE KAAVIOTYYPEILLE YHTEISIÄ OMINAISUUKSIA 16 KAAVIOTYYPIT 18 SISÄLTÖ NUMEERISEN TIEDON ESITTÄMINEN 7 ESITYSTAVAN VALINTA 7 HAVAINNOLLINEN TAULUKKO 10 Lajittelu 10 Transponointi 12 GRAAFINEN ESITTÄMINEN 14 KAIKILLE KAAVIOTYYPEILLE YHTEISIÄ OMINAISUUKSIA 16 KAAVIOTYYPIT

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 TILASTOJEN KÄYTTÖ...7 MITÄ TILASTOTIEDE ON?

SISÄLTÖ 1 TILASTOJEN KÄYTTÖ...7 MITÄ TILASTOTIEDE ON? SISÄLTÖ 1 TILASTOJEN KÄYTTÖ...7 MITÄ TILASTOTIEDE ON?...7 TILASTO...7 TILASTOTIEDE...8 HISTORIAA...9 TILASTOTIETEEN NYKYINEN ASEMA...9 TILASTOLLISTEN MENETELMIEN ROOLIT ERI TYYPPISET AINEISTOT JA ONGELMAT...10

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Sirkku Hiltunen 29.10.2009 Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin

Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin Alueet, yritykset ja tuotteet - Tietoa löytyy, kun luokitukset ovat tiedossa -seminaari 11.3.2009 Ulla-Maarit Saarinen Esityksen sisältö

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leena Jäntti 12.10.2011

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leena Jäntti 12.10.2011 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leena Jäntti 12.10.2011 Aluekatsaukset tilastokeskus.fi/aluekatsaus Kerran vuodessa ilmestyviä kokoomajulkaisuja Valmiit diagrammit ja teemakartat

Lisätiedot

Ajankohtaista tilastouudistuksista. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Tilastokeskus

Ajankohtaista tilastouudistuksista. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Tilastokeskus Ajankohtaista tilastouudistuksista Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Tilastokeskus Esityksen sisältö Uusia tilastoja Toimiala Onlinessa Seutukunnittaiset liiketoimintakuvaajat

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Terveytemme - Atlas-raportin käyttöohje

Terveytemme - Atlas-raportin käyttöohje Terveytemme - Atlas-raportin käyttöohje Tämä ohje kuvaa Atlas-raporttia yleisellä tasolla. Käytettävässä versiossa saattaa olla toimintoja, jotka eroavat tässä kuvatusta, tai joiden ulkoasu on erilainen.

Lisätiedot

Tiedosta johtaminen. Antti Mäki. KOTA-seminaari, 1.9.2015, Turku

Tiedosta johtaminen. Antti Mäki. KOTA-seminaari, 1.9.2015, Turku Tiedosta johtaminen Antti Mäki KOTA-seminaari, 1.9.2015, Turku Tiedosta johtaminen! Oppijoiden, opettajien ja tutkijoiden liikkuvuus Elinikäinen oppiminen Toiminnan kehittäminen Tulosohjaus Tietovarasto,

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Hallinto uudistuu löytyykö toimintamalleja Lapin liitto, Saariselkä 21.4.2011 Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) vastuu www.yhteispalvelu.fi -sivustosta ja yhteispalvelurekisteristä

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

Kuvioita, taulukoita ja tunnuslukuja. Aki Taanila 2.2.2011

Kuvioita, taulukoita ja tunnuslukuja. Aki Taanila 2.2.2011 Kuvioita, taulukoita ja tunnuslukuja Aki Taanila 2.2.2011 1 Tilastokuviot Pylväs Piirakka Viiva Hajonta 2 Kuviossa huomioitavia asioita 1 Kuviolla tulee olla tarkoitus ja tehtävä (minkä tiedon haluat välittää

Lisätiedot

KAAVIOT. Sisällysluettelo

KAAVIOT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaaviot Sisällysluettelo KAAVIOT KAAVIOT... 1 Hyvä tilastokuvio... 1 Visuaalisuus... 1 Kaavion tekeminen pikanäppäimellä... 1 Kaavion tekeminen Insert (Lisää)--välilehdellä... 2 Kaavion siirtäminen

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

Tiedon kanssa kartalla Tilastokirjaston asiakastilaisuus 24.11. 2005. Ulla-Maarit Saarinen Tilastokeskus

Tiedon kanssa kartalla Tilastokirjaston asiakastilaisuus 24.11. 2005. Ulla-Maarit Saarinen Tilastokeskus Tiedon kanssa kartalla Tilastokirjaston asiakastilaisuus 24.11. 2005 Ulla-Maarit Saarinen Tilastokeskus Tilastokeskuksen paikkatietoaineistot 24.11.2005 A 2 Paikkatieto on kohdetta kuvaavan sijaintitiedon

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internetpalvelu Tilastokeskus avasi internetpalvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona

Lisätiedot

Maakunnan tila Tietopaketti Varsinais-Suomen kehityksestä. Päivitetty 27.8.2015

Maakunnan tila Tietopaketti Varsinais-Suomen kehityksestä. Päivitetty 27.8.2015 Maakunnan tila Tietopaketti Varsinais-Suomen kehityksestä Päivitetty 27.8.2015 TYÖTTÖMYYS Varsinais-Suomen työttömyysaste oli heinäkuun 2015 lopussa 14,7 % (+0,7 %-yks.) Tietolähde: TEM, työnvälitystilasto

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Yhteispalveluseminaari 8.6.2011 Ylitarkastaja Paula Leppänoro-Jomppanen Lapin aluehallintovirasto Hallintopalvelut Lapin aluehallintovirasto, Paula Leppänoro-Jomppanen

Lisätiedot

KUNTIEN ELINKEINOPOLITIIKAN MITTARISTO

KUNTIEN ELINKEINOPOLITIIKAN MITTARISTO KUNTIEN ELINKEINOPOLITIIKAN MITTARISTO Paillisyhdistys: Aluejärjestö: Tulostettu: Polvijärven Yrittäjät ry ry 18-maalis-2004 Vastausten lukumäärät Kunta: Alue: Koko maan vastausten määrä: Kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Ehdokkaat vaalipiireittäin 10 vaalipiiriä, joista valitaan 30 valtuutettua

Ehdokkaat vaalipiireittäin 10 vaalipiiriä, joista valitaan 30 valtuutettua 1/6 Ehdokkaat vaalipiireittäin 10 vaalipiiriä, joista valitaan 30 valtuutettua Keskusvaalilautakunnan kokouksessa 21.9.2016 vahvistama ehdokasasettelu vaalipiireittäin. Keskusvaalilautakunta on täydentänyt

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Joensuussa 24.11.2011 Sirkku Hiltunen

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Joensuussa 24.11.2011 Sirkku Hiltunen Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Joensuussa Sirkku Hiltunen Aluekatsaukset tilastokeskus.fi/aluekatsaus Kerran vuodessa ilmestyviä kokoomajulkaisuja

Lisätiedot

1 Kuvien ja kaavioiden tulkintaa

1 Kuvien ja kaavioiden tulkintaa 1 Kuvien ja kaavioiden tulkintaa 2 Kokonaisuuden jakaminen osiin 3 Tietojen kerääminen ja taulukointi 4 Kaavioiden piirtäminen 5 Luokittelua ja piirtämistä 6 Tilastollisia tunnuslukuja 7 Erilaisia tilastoja

Lisätiedot

Hyvä%sopimuskäytäntö% % Liha3alan%foorumi%%

Hyvä%sopimuskäytäntö% % Liha3alan%foorumi%% Hyvä%sopimuskäytäntö% % Liha3alan%foorumi%%! Jyväskylä%Paviljonki%9.10.2014% Asianajaja,%ekonomi,%agrologi%Mikko%Hakola% www.lakihakola.fi 1 Tuotantosopimukset%/%eläinten%kauppa% %Sopimusten%normipohja%!Kauppalaki!!ei!ole!pako-avaa!oikeu-a!!Irtaimen!kauppa!!!Sopimusoikeuden!yleiset!periaa-eet!mm.!!Vapaus!velvoi-autua,!sopimukset!sitovat!!Vapaus!valita!sopimuskumppani!!Vapaus!sopia!sisällöstä!!Purkamisvapaus!!vahingonkorvaus!

Lisätiedot

Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI

Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI Microsoft Excel 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

Keski-Suomen Osuuspankkiliiton tulevaisuus seminaari Ikaalisten Kylpylä 7.- 8.11.2008

Keski-Suomen Osuuspankkiliiton tulevaisuus seminaari Ikaalisten Kylpylä 7.- 8.11.2008 KESKI-SUOMEN SUOMEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Keski-Suomen Osuuspankkiliiton tulevaisuus seminaari Ikaalisten Kylpylä 7.- 8.11.2008 maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen liitto Visio Keski-Suomi tilastojen

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internet-palvelu Tilastokeskus avasi internet-palvelun vuonna 1995 ensimmäisenä

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Laatija: Valtiontalouden tarkastusvirasto Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille...

Lisätiedot

Oskari.org. kehittäminen

Oskari.org. kehittäminen Oskari.org ohjelmakirjaston kehittäminen Jani Kylmäaho SOVELLUSKERROS Asioinnin tukipalvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Paikkatieto-ohjelmistot (GIS, Geographical Information Systems)

Lisätiedot

Tilastointialueet muutoksessa mukana?

Tilastointialueet muutoksessa mukana? Tilastointialueet muutoksessa mukana? Tilastokeskuksen seminaari 9.9.2008 Marja Tammilehto-Luode Tilastointialueet muutoksessa mukana? Nykytilanne Muutostarpeet Keinoja - miten olla muutoksessa mukana

Lisätiedot

Suomen virallisen tilaston verkkoportaali - väylä luotettavaan tilastotietoon. Tilastokirjaston asiakasaamu

Suomen virallisen tilaston verkkoportaali - väylä luotettavaan tilastotietoon. Tilastokirjaston asiakasaamu Suomen virallisen tilaston verkkoportaali - väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokirjaston asiakasaamu 4.12.2008 Esityksen rakenne 1. Mikä on tilasto? 2. Luotettavan tiedon tunnusmerkit 3. Virallinen

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Laatija: Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Sisältö Johdanto, Tausta...1 Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille...1 Aikataulu, Vastuuvalmistelijan

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö

JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö 10.9.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, VM / JulkICT Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Viitekehys

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Mitä tilastotiede on 7 Historiaa 8 Tilastotieteen nykyinen asema 9 Tilastollisen tutkimuksen vaiheet 10

Mitä tilastotiede on 7 Historiaa 8 Tilastotieteen nykyinen asema 9 Tilastollisen tutkimuksen vaiheet 10 SISÄLTÖ 1 TILASTOJEN KÄYTTÖ 7 Mitä tilastotiede on 7 Historiaa 8 Tilastotieteen nykyinen asema 9 Tilastollisen tutkimuksen vaiheet 10 Tilastoaineisto 11 Peruskäsitteitä 11 Tilastoaineiston luonne 13 Mittaaminen

Lisätiedot

Suomi Postinumeroalueittain ja ruututietokanta

Suomi Postinumeroalueittain ja ruututietokanta Suomi Postinumeroalueittain ja ruututietokanta Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Nimistön tekstitiedostotuotteet: Paikannimet ja Karttanimet

Nimistön tekstitiedostotuotteet: Paikannimet ja Karttanimet Maanmittauslaitos Teemu Leskinen 19.2.2013 etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Nimistön tekstitiedostotuotteet: Paikannimet ja Karttanimet Aineiston kuvaus Nimistörekisteri perustuu Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Matkailun alueelliset tietovarannot

Matkailun alueelliset tietovarannot Matkailun alueelliset tietovarannot MIKÄ MATKAILUN ALUEELLISET TIETOVARANNOT? VALTAKUNNALLINEN SÄHKÖINEN MATKAILUN TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Sähköinen järjestelmä, jolla voidaan kerätä tietoa alueiden

Lisätiedot

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Ohjeistus perustietojen tuottamisen, jakelun ja hyödyntämisen suunnitteluun Anne Kauhanen-Simanainen 22.1.2014 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurihanke (PerustA)

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen palvelut ja prosessit -ryhmä jäsenten nimeäminen

Maakuntauudistuksen palvelut ja prosessit -ryhmä jäsenten nimeäminen Hyvärinen Liisa VM Lähettäjä: Aihe: Liitteet: Valtiovarainministerio VM VL: Maakuntauudistuksen palvelut ja prosessit -ryhmän asettaminen - jäsenten nimeäminen (15.8.2016 mennessä) Asettamispäätös_palvelut

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

1 PROSENTTILASKENTAA 7

1 PROSENTTILASKENTAA 7 SISÄLTÖ 1 PROSENTTILASKENTAA 7 Peruskäsitteitä 8 Prosenttiarvo 9 Prosenttiluku 11 Perusarvo 13 Muutosten laskeminen 15 Lisäys ja vähennys 15 Alkuperäisten arvojen laskeminen 17 Muutosprosentti 19 Prosenttiyksikkö

Lisätiedot

JulkICTLab projektin tilannekatsaus

JulkICTLab projektin tilannekatsaus JulkICTLab projektin tilannekatsaus 13.3.2014 Projektin yleistilanne Projektisuunnitelma v 1.0 päivitetty ohjausryhmän 26.2. mennessä antamilla kommenteilla. Tehty JulkICTLab käyttöehtojen luonnos. (liite

Lisätiedot

Väestön kokonaismuutos 2005

Väestön kokonaismuutos 2005 Väestön kokonaismuutos 2005 Lähde: Tilastokeskus Copyright Lasse Ahtiainen VÄESTÖNMUUTOS SEUTUKUNNITTAIN 2000 2005 Lähde Tilastokeskus Copyright Lasse Ahtiainen Tekaistu esimerkki yksiköittäisestä tarkastelusta

Lisätiedot

Väestötietojärjestelmä ja paikkatiedot 2007 Rolf Ahlfors. Johtava tietokeskus

Väestötietojärjestelmä ja paikkatiedot 2007 Rolf Ahlfors. Johtava tietokeskus Väestötietojärjestelmä ja paikkatiedot 2007 Rolf Ahlfors VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ Tietosisältö Väestötietojärjestelmässä on tietoja HENKILÖISTÄ (7,8 MILJ.) nimi asuminen (osoitteet) perhesuhdetiedot huolto-

Lisätiedot

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009 Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 29.10.2009 Yritys- ja toimipaikkarekisteri! Konserneja noin 6 000! Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800! Toimipaikkoja yli 326 000! Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Tutkimus- ja seurantaraportointi

Tutkimus- ja seurantaraportointi Tutkimus- ja seurantaraportointi Erityisasiantuntija Arto Koski Salon seudun monikuntaliitoksen infotilaisuus 11.12.2007 Kuntajakomuutoksen viisi (5) toiminta-askelmaa 5. Yhdistymisen toteuttaminen 4.

Lisätiedot

Informaation visualisointitekniikoiden kehitys

Informaation visualisointitekniikoiden kehitys T-111.2211 INFORMAATIOVERKOSTOT: STUDIO 4 Informaation visualisointitekniikoiden kehitys Antti Häkkinen 17.3.2010 Lyhyt katsaus informaation visualisoinnin lähtökohtiin, historiaan ja tekniikoihin. Sisältö

Lisätiedot

Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin! 20.1. Teemana Uusi työ. #Työ2.0

Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin! 20.1. Teemana Uusi työ. #Työ2.0 Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin! 20.1. Teemana Uusi työ #Työ2.0 1 Uusi työ valtionhallinnon toimintatavat digiaikaan! OHJELMA 20.1.2016, Paikka: VM:n Paja, Mariankatu 9 #Työ2.0 Päivän vetäjinä Esko Kilpi

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Väestölaskentatietojen kartta-animaatiosovellus

Käyttäjän opas. Väestölaskentatietojen kartta-animaatiosovellus Käyttäjän opas Väestölaskentatietojen kartta-animaatiosovellus Sisällysluettelo Yleistä...3 Sovelluksen oletusnäkymä....4 Yleiset toiminnot...5 Visualisointi-ikkunat....6 Kartta...6 Hajontakuviomatriisi.......................................7

Lisätiedot

Aki Taanila AIKASARJOJEN ESITTÄMINEN

Aki Taanila AIKASARJOJEN ESITTÄMINEN Aki Taanila AIKASARJOJEN ESITTÄMINEN 4.12.2012 Viivakaavio Excelissä voit toteuttaa viivakaavion kaaviolajilla Line (Viiva). Viivakaavio onnistuu varmimmin, jos taulukon ensimmäisessä sarakkeessa ovat

Lisätiedot

Kuopion seudun elinvoima ja kilpailukyky

Kuopion seudun elinvoima ja kilpailukyky Saavutettavuus -dynamiikka Koulutusdynamiikka Kuopion seudun elinvoima ja kilpailukyky Väestödynamiikka TKIdynamiikka Yritysdynamiikka Muu dynamiikka Kuopion seudulla työpaikkojen määrä kasvoi suhteellisesti

Lisätiedot

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa?

Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mitä sairauksien hoito maksaa pohjalaiskunnissa? Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari 9.3.2012, Seinäjoki Hannu Puolijoki Professori, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Väestölaskennan kartta-animaatio

Väestölaskennan kartta-animaatio Väestölaskennan kartta-animaatio Väestölaskennan kartta-animaatio on noin 60 keskeisestä väestölaskenta-aineiston muuttujasta koottu kokonaisuus, jota voi tarkastella interaktiivisen, monia erilaisia visualisointitapoja

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tule töihin valtiolle

Tule töihin valtiolle Tule töihin valtiolle Valtion rekrytointiväylä Valtiolle.fi Löydät Valtiolle.fi -sivustolta lähes kaikki valtiolla parhaillaan avoimena olevat työpaikat. Voit tutustua valtion eri työnantajiin ja kiinnostaviin

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä 21.5.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävistä Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset Liite III Liite II Liite I paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet kiinteistöt liikenneverkot hydrografia suojellut alueet korkeus maanpeite ortoilmakuvat geologia tilastoyksiköt rakennukset maaperä

Lisätiedot

287 hirvikolaria vuosittain (keskiarvo ) 89 peurakolaria vuosittain (keskiarvo ) Perustietoja hirvieläinonnettomuuksista

287 hirvikolaria vuosittain (keskiarvo ) 89 peurakolaria vuosittain (keskiarvo ) Perustietoja hirvieläinonnettomuuksista Perustietoja hirvieläinonnettomuuksista Itä-Suomen alueelta 287 hirvikolaria vuosittain (keskiarvo 2011-15) Kolareista noin 95 %:ssa selvitään omaisuusvahingoilla Henkilövahinkoihin johtaa keskimäärin

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3)

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) 18.12.2012 Maakunnat (NUTS3) 1.1.2012 Yhteensä 18 (+1) maakuntaa 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen nimistörekisteri

Maanmittauslaitoksen nimistörekisteri Maanmittauslaitos Teemu Leskinen 5.6.2007 etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitoksen nimistörekisteri Aineiston kuvaus Nimistörekisteri perustuu Maanmittauslaitoksen Maastotietokannassa

Lisätiedot

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2.

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä Tietovarannot Anna Eteläaho Intressiryhmän 2. kokous 27.2.2014 AVARAS 1.8.2013 31.12.2014 www.tut.fi/avaras Taustaa Apps4Finland

Lisätiedot

Tervetuloa Tilastokeskukseen! Tilastokeskuksen toiminnan esittely. Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala Avoimen hallinnon verkosto 17.9.

Tervetuloa Tilastokeskukseen! Tilastokeskuksen toiminnan esittely. Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala Avoimen hallinnon verkosto 17.9. Tervetuloa Tilastokeskukseen! Tilastokeskuksen toiminnan esittely Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala Avoimen hallinnon verkosto 17.9.2015 Tilastokeskus 150 vuotta 2 Tilastojen vuosilukuja Suomessa 1500

Lisätiedot

Avoimen tuotteen hallintamalli käytännössä: Oskari.org ohjelmisto ja Oskari-verkosto

Avoimen tuotteen hallintamalli käytännössä: Oskari.org ohjelmisto ja Oskari-verkosto Avoimen tuotteen hallintamalli käytännössä: Oskari.org ohjelmisto ja Oskari-verkosto 22.4.2015 Jani Kylmäaho, Maanmittauslaitos Matti Pesu, Liikennevirasto AGENDAA Oskari.org -ohjelmisto Oskari-verkosto

Lisätiedot

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Taso 1 1 MICROSOFT Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Tuomas Seitsemän veljeksen Tuomas on vakaa ja vahva kuin tammi. Hänellä ei ole juuri mielikuvitusta, hän ei keksi mitään itse, vaan ideat tulevat

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Tilastot aluekehityksen suunnittelussa. Marko Mäkinen Suunnittelupäällikkö Pirkanmaan liitto

Tilastot aluekehityksen suunnittelussa. Marko Mäkinen Suunnittelupäällikkö Pirkanmaan liitto Tilastot aluekehityksen suunnittelussa Marko Mäkinen Suunnittelupäällikkö Pirkanmaan liitto Esityksen sisältö 1) Maakunnan liiton tehtävät ja tietotarpeet 2) Aluekehittäminen tietojohtamisena 3) Tietolähteet

Lisätiedot

Tilastojen kehittämistarpeet aluetalouden ja politiikan näkökulmasta

Tilastojen kehittämistarpeet aluetalouden ja politiikan näkökulmasta Tilastojen kehittämistarpeet aluetalouden ja politiikan näkökulmasta Tilastokeskus 19.4.2007 Paavo Okko Kansantaloustieteen professori paavo.okko@tse.fi Näkökulmia aluetietoon Tutkimus Aluekehittäminen/alueintressin

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Aluepäällikkö Pekka Kettunen

Tilastokeskuksen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet. Aluepäällikkö Pekka Kettunen Tilastokeskuksen Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Aluepäällikkö Pekka Kettunen SYÖTTEET Hallinnolliset aineistot n. 70 päivitysprosessia / v. - Verohallinto - Patentti- ja rekisterihallitus - Väestörekisterikeskus

Lisätiedot

Väestömuutos hankekunnissa

Väestömuutos hankekunnissa Väestömuutos hankekunnissa Nettomuutto v. Väestömuutos % - -40,0-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 Ikärakenteen muutos - Lapissa ja koko maassa 30 20 10 0-10 -20-30 0-14 -vuotiaiden määrän muutos % 65 v. täyttäneiden

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2015. Strategia ja kehittämisyksikkö/kimmo Lemmetyinen

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2015. Strategia ja kehittämisyksikkö/kimmo Lemmetyinen Työttömyyskatsaus Marraskuu 2015 Strategia ja kehittämisyksikkö/kimmo Lemmetyinen Turussa oli työttömiä työnhakijoita marraskuun lopussa 14696, joista miehiä 8412 ja naisia 6284. Turun työttömyysaste oli

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015 Työttömyyskatsaus Lokakuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita lokakuun lopussa 14576, joista miehiä 8272 ja naisia 6304. Turun työttömyysaste oli 16,0 %, lisäystä edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU JATKUNUT NOPEANA Toukokuussa alkanut työttömyyden kasvun kiihtyminen on jatkunut alkusyksyn aikana. Vuonna 2013 alkaneesta työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisesta huolimatta Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Lunastustoimitukset. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Lunastustoimitukset ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC JulkICTLab Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen

Lisätiedot

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Oskari/arttaliittymäinfo 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / ehittämiskeskus Paikkatietoinfrastruktuuri INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Palveluväylä Sovellukset ja paikkatietoportaalit

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI. PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI KIINTEISTÖ- JA MITTAUSTOIMI PAIKKATIETOTUOTANNON HINNASTO 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 PAIKKATIETOTUOTANTO... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.1.1 Numeerisen aineiston käyttöoikeuslupa...

Lisätiedot

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 Tapahtumat yhteensä 1 Copyright 2010 FUJITSU Lajeittain 2015 2 Copyright 2010 FUJITSU Tunnistustapahtumat 2015 Julkishallinnon organisaatiot Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs LAITOS Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs. 231105 Tämän taulukon tarkoituksena on auttaa laitoksia kuvailemaan opetus- ja opiskelukulttuuriaan ja/tai niiden tukitoimien ominaisuuksia.

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Turussa oli työttömiä työnhakijoita tammikuun lopussa 15700, miehiä 9059 ja naisia 6641. Turun työttömyysaste oli 17,2 %, lisäystä edellisvuodesta 0,3 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa?

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? VAIKO-projekti, Lapin ELY-keskus Mirva Petäjämaa MAKO-verkostojen kokoukset 12. - 13.9.2012 Strategian rakenneluonnos Esipuhe NYKYTILA *Lappi maahanmuuton

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman perusteet 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä listoja, luetteloita

Lisätiedot

Crystal Reports 2008. Pikaopas

Crystal Reports 2008. Pikaopas Pikaopas Sisältö Alkusanat... 3 Mikä on Crystal Reports?... 3 Pengon Oy... 3 Aloitusikkuna... 4 Report Wizard... 5 Aloitus... 5 Tietolähde (Data)... 6 Kentät (Fields)... 9 Ryhmittely (Grouping)... 11 Summaukset

Lisätiedot

Tietoa moneen tarpeeseen

Tietoa moneen tarpeeseen LUMAT 2(1), 2014 Tietoa moneen tarpeeseen Jarmo Partanen Tietopalvelusuunnittelija, Tilastokeskus Tiivistelmä Tiedon etsijälle olennaista on luotettavan tiedon löytäminen ja erottaminen kaikesta tarjonnasta.

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot