Tietojohtamisen*karttapalvelun** pilotointi*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojohtamisen*karttapalvelun** pilotointi*"

Transkriptio

1 Paikkatiedon*ekosysteemin*kehittäminen* * * Tietojohtamisen*karttapalvelun** pilotointi* * Raportti

2 Sisällys* 1 Taustaa Tietovarannot JulkICTLab Paikkatiedonpalvelualusta Yhteentoimivattiedotjapalvelut Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnintavoitteita Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinninkäytännöntoteutus Valmisteluvaihe Toteutusvaihe Raportointivaihe Tilastotiedotkarttapalvelunlähtötietoina Tilastoaineistot,indikaattoritjaindeksit Aihealueet Alueluokitukset Aikasarjat Pilotoitujakarttapalveluja Paikkatietoikkunankarttaikkuna Teemakartat TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalvelu Terveytemme.fiteemakartat Helsinginpienaluetilastojenvisualisointia Muitakokeiltujakarttapalveluja ToimialaOnlineOpalvelu Kuntaliitonkuntanavigaattori EurostatinGiscoOtilastokarttapalvelu OECD:nRegionaleXplorer Tilastotiedonhavainnollistaminen Tilastotaulukko Kaaviotyyppejä Karttatyyppejä Jakaumajasenluokittelu Käyttötapauksiajakäyttäjientarpeita Tiedonhakujavalinta Omanaineistonlisääminentarkasteluun Erilähdeaineistojenyhdistäminen Tilastotaulukonkäsittely Tiedonhavainnollistaminenkaavioina Teemakartanlaatiminen Kahdenmuuttujanvisualisointiyhdessä Muutoksenjaaikasarjanhavainnollistaminen Omienindikaattorienjaindeksienlaatiminen Uusienaluejakojenlaatiminen Tulostenliittäminenasiakirjaan Käyttöliittymänjulkaisuverkkosivuilla JatkotoimenpideOehdotuksia Visiojatunnistettujatavoitteitajatkokehittämiselle Yhteiskunnallisiatavoitteita Tehokkuustavoitteita Käytettävyystavoitteita ToimenpideOehdotuksia...30 Tilastotiedonrajapintapalvelujentoteuttaminenjametatietojenkytkeminenpalveluun...30 Tilastotiedonpalvelualustankehittäminenjakäyttöönotto...30 Tilastotiedonpalvelualustanhyödyntäminenministeriöidentietojohtamisessa...30 Tilastotiedonpalvelualustanhyödyntäminenkaupunkientietojohtamisessa Tavoitetila:Avointilastotiedoninfrastruktuurijapalvelualusta...32

3 Liite1:Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnintyöryhmä...34 Liite2:Pilotoinninetusivu...35 Liite3:Käyttäjäkysely...37

4 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:4 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi Tiivistelmä* Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnintavoitteenaolitunnistaapäätöksentekoatukevan palvelunkeskeisettoiminnallisetjasisällöllisetominaisuudetjanykyistenratkaisujen kehittämistarpeet. Pilotoinninlähtökohtanaolitestatanykyisinsaatavillaolevia,erillisiäjaosinsamoja tietolähteitähyödyntäviäkarttapalvelujajaniidenmahdollisuuksiatietojohtamisessa. Toteutuksessakeskityttiinetenkintilastotietojenvisualisointiinteemakarttoina. Testattaviapalvelujaolivat: Paikkatietoikkunankarttaikkuna Teemakartat TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalvelu THL:nTerveytemme.fiteemakartat Helsinginkaupunginpienaluetilastojenvisualisoinnit Käyttäjiäkannustettiintutustumaankarttatoiminnallisuuksiinmyösmuissakotimaisissaja kansainvälisissätilastopalveluissa. Testattujenpalvelujenkäyttöliittymänkeskeisiärakenneosiaovattilastotaulukkojasen sisältöävisualisoivaterilaisetkaaviottaikuviotsekäteemakartta,jokaontoistaiseksiyleensä tyypiltäänkoropleettikartta. Pilotoinnissaasiantuntijattestasivatkarttapalvelujajaarvioivatniidentarjoamia mahdollisuuksiasuhteessaomiintyötehtäviinsäjatarpeisiinsa. Päätöksentekoatukevissatehtävissäesiintyviätyypillisiäkäyttötapauksiajakäyttäjän tarpeitaovat: Tiedonhakujavalinta Omanaineistonlisääminentarkasteluun Erilähdeaineistojenyhdistäminen Tilastotaulukonkäsittely Tiedonhavainnollistaminenkaavioina Teemakartanlaatiminen Kahdenmuuttujanvisualisointiyhdessä Muutoksenjaaikasarjanhavainnollistaminen Omienindikaattorienjaindeksienlaatiminen Uusienaluejakojenlaatiminen Tulostenliittäminenasiakirjaan Käyttöliittymänjulkaisuverkkosivuilla Tietojohtamista+tukevan+palvelun+visiona+on+että,+eri+osapuolten+tuottama+tilastotieto+ on+saavutettavissa+avointen+rajapintapalvelujen+kautta+ja+hyödynnettävissä+ja+ julkaistavissa+palvelualustan+avulla+helppokäyttöisellä+käyttöliittymällä,+joka+ mahdollistaa+taulukoiden,+kaavioiden+ja+karttojen+yhteentoimivuuden.+ Palvelunkehittämisessäontunnistettavissasekäyhteiskunnallisiaettätoiminnan tehokkuuteenjapalvelunkäytettävyyteenkytkeytyviätavoitteita.tuotettutietoonhelposti löydettävissä,yhdisteltävissäjajulkaistavissakehitettävänpalvelunavulla.palveluaktivoi

5 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:5 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi vuorovaikutukseenjatiedonkäyttöönpäätöksenteossajaauttaaymmärtämäänkehitystäja päätöstenvaikutuksia. Jatkotoimenpiteinäehdotettavatkehittämistoimetvoidaanryhmittääneljäksirinnakkaiseksi hankkeeksi: 1. Tilastotiedonrajapintapalvelujentoteuttaminenjametatietojenkytkeminenpalveluun 2. Tilastotiedonpalvelualustanketteräkehittäminenjakäyttöönotto 3. Tilastotiedonpalvelualustanhyödyntäminenministeriöidentietojohtamisessa 4. Tilastotiedonpalvelualustanhyödyntäminenkaupunkientietojohtamisessa TehtävienkoordinoinnissakeskeinenroolionSuomenvirallisentilastonneuvottelukunnalla jatilastokeskuksella.moniatunnistettujatehtäviäonpotentiaalistatoteuttaa tarkoituksenmukaisiltaosinjokäynnissäolevissahankkeissa.palvelunhyödyntämisen tiennäyttäjänävoisitoimiavaltioneuvostonkanslianhallintoyksikkö.palvelunkehityso, testausojaalkuvaiheenkäyttöympäristönävoisitoimiavaltiovarainministeriönjulkictlab. TietojohtamisenkarttapalvelunpilotointihanketoteutettiinMaanmittauslaitoksenjohdolla yhteistyössäterveydenjahyvinvoinninlaitoksen,tilastokeskuksenjahelsinginkaupungin kanssa.valtiovarainministeriönkäynnistämäjulkictlabtarjosiyhteistyöllepuitteet,joista teknisestihuolehticsc Tieteentietotekniikankeskus.JulkICTLabintavoitteenaon palveluinnovaatioidenekosysteemintoteuttaminenjatähtäimessäontukeapalveluiden nopeaakehittämistä,käyttöönottoa,vuorovaikutustajayhteistyötäkäyttäjien,palveluiden tuottajien,järjestäjienjakehittäjienkesken.

6 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:6 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 1 Taustaa* 1.1 Tietovarannot* Digitalisaationedetessätiedonmääräonjatkuvastikasvanut.Uusitietosyntyy lähtökohtaisestidigitaalisenajavanhojatietovarantojatallennetaantarpeenmukaanuusien menetelmienalentaessamuunnoksenjatallennuksenkustannuksia.tiedon digitalisoituminenonhaastanutkehittämäänyhtäältätiedonlouhinnanvälineitäjatoisaalta informaationvisualisoinninmenetelmiä.ihmisenkykyvastaanottaainformaatiovisuaalisessa muodossaontutkitustikertaluokkaasuurempikuintaulukkomuotoisena.kaaviotjakartat voivattukealaajojentietomassojenhyödyntämistätietojohtamisessa. Julkinensektorituottaavaltavastitietoa,jokavoisipalvellapäätöksentekoayhteiskunnassa nykyistäparemmin.tietoonhajallaanjasenhankkiminenjayhdisteleminenvaatiivaivaaja osinerityistäosaamista.sektoritutkimuslaitostenjamuidenviranomaistentuottamantiedon eriaihepiireistätulisiollahelpostilöydettävissä,ottavissakäyttöön,yhdisteltävissä, havainnollistettavissajajulkaistavissa. 1.2 JulkICTLab* JulkICTLabonvaltiovarainministeriönasettamaprojekti,jonkatavoitteenaon palveluinnovaatioidenekosysteemintoteuttaminen.tähtäimessäontukeapalveluiden nopeaakehittämistä,käyttöönottoa,vuorovaikutustajayhteistyötäkäyttäjien,palveluiden tuottajien,järjestäjienjakehittäjienkesken.julkictlabonosajulkictostrategian toimeenpanoajaavoimentiedonohjelmaajapyrkiitoteuttamaanjulkisenhallinnonpalveluo jainnovaatiotoiminnankehittämisalustan.koordinoinnistavastaacsc Tieteen tietotekniikankeskus,lisätietoahttps://wiki.julkict.fi/julkict/avoinodata/julkictolab. JulkICTLabtoimiiPalvelupajaFORGEnyhteydessäjulkisenhallinnon palvelukehittämislaboratoriona.lisätietoaforgestahttp://www.digile.fi/palvelut/forge_fi. JulkICTLabhyödyntääpalvelukehityksessäjulkishallinnonavaamiajaavattavia tietovarantoja.lisätietoaavoimistatietoaineistoista,https://www.avoindata.fi. JulkICTLabOprojektinalkuvaiheessatoteutetaankaksipilottikokonaisuutta: Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen Kansallisenpalveluväylänpilotointi 1.3 Paikkatiedon*palvelualusta* PaikkatiedonekosysteeminkehittämiseksiMaanmittauslaitosonpystyttänytJulkICTLabiin avoimellalähdekoodillatoteutetunpaikkatiedonpalvelualustan,jonkakehittäminenjatkuu yhteistuottamisenaoskarioverkostossa.verkostossaonmukanajoyli20osapuolta.lisätietoa Palvelualustanavullaonmahdollistahyödyntäästandardienrajapintapalvelujenkautta lukuisiaavoimiapaikkatietoaineistojajamääritelläverkkosivuillajulkaistaviakarttaliittymiä. AlustaaonhyödynnettyJulkICTLabissäyhtäältäMaanmittauslaitoksenHallinnon karttapalveluntestaamisessasekätietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnissa. Paikkatiedonpalvelualustajaolemassaolevatrajapintapalvelutovattoimineetlähtökohtana pilotoinnille,jotavartenosapuoliaaktivoitiinavaamaanmyösuusiatietoaineistoja

7 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:7 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi rajapintapalveluihin.vuonna2013aluehallintovirastotjamaanmittauslaitosovatkehittäneet teemakarttapalvelujahyödyntäenterveydenjahyvinvoinninlaitoksensotkaneto rajapintapalvelua.kehitystyöonjatkunuttilastokeskuksenjamaanmittauslaitoksen yhteisessäpalvelualustankehittämishankkeessaerilaistenanalyysienmahdollistamiseksi selainkäyttöliittymässä.pilotoinninmahdollistamiseksihelsinginkaupunkionkehittänyt omiarajapintapalvelujaanavoimentiedonkäytönlisäämiseksi. 1.4 Yhteentoimivat*tiedot*ja*palvelut* Tietohallintolakiohjaatietojärjestelmienyhteentoimivuudentoteuttamiseen.Paikkatiedon yhteentoimivuudenkehittämistäovatohjanneetkansainvälisetstandarditjainspireo direktiivintoimeenpano.yhteentoimivuudentavoitetilaonkuvattujulkisenhallinnon paikkatiedonviitearkkitehtuurissa.tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnillaonkerätty kokemuksiamyösarkkitehtuurinmahdollisistakehittämistarpeista.lisätietoa Oheinenkuvahavainnollistaaviitearkkitehtuuriamukaillenpaikkatiedonhyödyntämisen tapaajamahdollisuuksiapilvipalveluympäristöissä. JULKISHALLINTO, Oppiminen, Tutkimus, opetus ennakoin& Suunni-elu, Tilanne1 logis&ikka &etoisuus Tieto4, Osallis1 johtaminen, taminen Tieto1 palvelu Asioin&, palau-eet Selain Käy/ölii/ymä,4,kar/alii/ymä, palveluväylä luottamusverkosto oikeuksien hallinta Visualisoin6palvelu:%;edon%havainnollistaminen%% VaaS,%Visualisa;on%as%a%Service% Analyysipalvelu:%;edon%yhdistäminen%ja%analyysit% AaaS,%Analysis%as%a%Service% Datapalvelu:%;etovarantojen%rajapintapalvelut% DaaS,%Data%as%a%Service% Ohjelmistopalvelu:%selainsovellukset% SaaS,%So5ware%as%a%Service% Alustapalvelu:%varusohjelmistot,%;edonhallinta% PaaS,%Pla2orm%as%a%Service% Lai$eistopalvelu:%koneet%ja%lai?eet% IaaS,%Infrastructure%as%a%Service% Selainonnykyajanvälineinternetinkauttasaavutettavantiedonetsimiseenja hyödyntämiseen.pilvipalveluttuovatkäyttäjänselaimeenkatselunohellamahdollisuuksia myösanalysoidajavisualisoidadataahaluamallaantavalla.enitenkäsittelyävaativattehtävät voidaanohjatapalvelimille,joidenkapasiteettiavoidaanskaalatatarpeenmukaan.etuna perinteisiintyöasemaohjelmistoihinnähdenon,ettäkäyttäjäneitarvitseasentaaohjelmistoa perinteiseentapaanjatuoreimmatohjelmistoversiotominaisuuksineenovatkäytössäilman, ettäkäyttäjänpitäähuolehtiapäivityksistä.vastaavastirajapintapalveluistaonsaatavilla

8 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:8 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi jatkuvastituoreimmattiedotilman,ettäkäyttäjäntarvitseepäivittäähyödyntämiään aineistoja. NäistälähtökohdistajatavoitteistakäsinkäynnistettiinTietojohtamisenkarttapalvelun pilotointi.kyseessäonhaaste,jokaeioleminkäänosapuolenyksinratkaistavissa,vaanvaatii laajaoalaistayhteistyötä. 1.5 Tietojohtamisen*karttapalvelun*pilotoinnin*tavoitteita* Tietojohtamisenvälineetjapalvelutovatmahdollisuuksiinnähdenvieläpaljolti vaikeakäyttöisiäjaerillisiäeivätkäpalveluttarjoajuurihelppojatyökalujaeritietolähteiden yhdistelyyn. Moniailmiöitäkuvaavia,erialuejakoihinkytkettyjätilastotietojavoidaankäsitelläja analysoidapaikkatietoinajahavainnollistaamm.teemakarttoina.hallinnontuottamaa paikkatietoaonylipäätäänmahdollistayhdistääerilähteistäsijaintitiedonavullasekä analysoidajavisualisoidapaikkatietotekniikantarjoamillavälineillä. Julkisenhallinnontietovarannoillaonsuuripotentiaalipäätöksenteossajasenvalmistelussa. Tiedonhyödyntäminenedellyttäätietopalvelujenjahelppokäyttöistentyökalujen kehittämistäjayhteentoimivuutta.tiedonvisualisoinnillajakarttaliittymälläontärkeärooli ilmiöidenymmärtämisessäjaoleellistentietojentehokkaassaviestimisessä. Karttapalveluvoitukeaerilaisiinaluejakoihinperustuvienindikaattorienesittämistä vuorovaikutteisinateemakarttoinavaltakunnallisestijapaikallisesti.karttojenohellatietoa ontarpeenhavainnollistaaerilaisinakaavioinajaanimaatioinasekätaulukkomuodossa. Ilmiöidenvaltakunnallistatarkasteluavoidaanrikastaapaikallisestitarkemmalla,osinmyös paikallisestituotetullatiedolla,jolloinsamapalveluvoitukeaparemminsekäpaikallisiaettä valtakunnallisiatarpeita.jottapaikallisetaineistotsaataisiinosaksiyhteentoimivaa karttapalvelua,kaupunkientuottamatietotuleetarjotarajapintapalvelussasamojen, yhteistenstandardienmukaan,joitavaltakunnallisestisovelletaan. Kaikkitarpeellinentietoeiolesellaisenaansaatavilla,jotentietojohtamisenkäyttöön tarvitaanmyösvälineettiedonanalysointiin.analyysipalvelutsaattavatvaatiahetkellisesti suurtalaskentakapasiteettia,jotentulevaisuudessapalvelujenkehittyessäjaniidenkäytön yleistyessätarvitaanskaalautuvaapalvelua,jokapystyymukautumaansuuriinhetkellisiin kapasiteettitarpeisiin. Tietojohtamisen+karttapalvelun+pilotin+tavoitteenaoliselvittää, mitenpaikkatiedonpalvelualustasekätoteutetutanalyysinjavisualisoinninpalvelut sisällöllisesti,toiminnallisestijakäytettävyydeltäänsoveltuvattietojohtamisen tarpeisiin millaisiatietotarpeitajatietojenkäsittelyn,jalostamisenjaanalyysintarpeita tietojohtamiseenliittyy mitenhelpotettaisiinpaikallistentietoaineistojenkäyttöönottoajahyödyntämistä millaisiatoimintojapalvelualustanjakarttaliittymänpitäisitarjotatietojohtamisen tarpeisiin millaisellaaikataulullajaresursseillakeskeisettarpeetolisivattyydytettävissä

9 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:9 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 1.6 Tietojohtamisen*karttapalvelun*pilotoinnin*käytännön*toteutus* Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnintoteuttamiseksikoottiintyöryhmä Maanmittauslaitoksenjohdollapilottiryhmä,johonkutsuttiinHelsinginkaupungin,Terveyden jahyvinvoinninlaitoksenjatilastokeskuksenedustajatjajonkakäyttöönjulkictlabtarjosi käytettävyysasiantuntijancsc:stäpilottiryhmänkokoonpanoliitteessä1). Pilotointikoostuivalmisteluvaiheesta,toteutusvaiheestajaraportointivaiheesta Valmisteluvaihe* PilotinvalmisteluvaiheessapystytettiinpaikkatiedonpalvelualustaJulkICTLabiin. TunnistettunamahdollisuutenaolimyösHelsinginkaupunginjaTilastokeskuksen tilastotiedonrajapintapalvelujenkehittäminenjatestaus.rajapintapalvelujenliittäminen palvelualustankarttaliittymäänjäikuitenkinvielätoteutumatta.pilotoinnissapäädyttiin keräämäänkäyttäjienpalautelähinnäjoolemassaolevienkarttapalvelujenpohjalta. TestattavaksiotettiinPaikkatietoikkunankarttaikkunanohellaTilastokeskuksensekä TerveydenjahyvinvoinninlaitoksenkarttapalvelujasekäHelsinginkaupungintuottamia tilastotiedonhavainnollistamisendemonstraatioita Toteutusvaihe* Pilottiryhmäkokosipilotinesittelymateriaalin,jokakuvaatietojohtamisenkarttapalvelujen toiminnallisuutta,tarjollaoleviatietoaineistojajapalvelujenhyödyntämisentapoja. Palvelujenkäyttöönopastavanmateriaalinlisäksikäyttäjäryhmillejärjestettiin perehdytyskoulutus.testattavatkarttapalvelut,niidenkäyttöohjeetsekäesittelymateriaali linkitettiinpilotinverkkosivullejulkictlabissähttp://pilotti.paikkatietoikkuna.filiite2). Pilotointiavartenolitavoitteenakootapäättäjistäjapäätöksenteonvalmistelijoistakolme käyttäjäryhmää,joissakussakinolisi6o10käyttäjää.käytännössähankkeessaoli ministeriöidenpilottikäyttäjienryhmäsekähelsinginkaupunginpilottikäyttäjienryhmä joissaoliselvityksiätuottaviajapäätöksiävalmisteleviavirkamiehiä.eduskunnanpiirissäei pilottikäyttäjienryhmäälopultasyntynyt. Pilottiryhmättestasivatperehdytyksenjälkeenpilottiinvalittujakarttapalvelujaitsenäisesti omissatehtävissäänrunsaankuukaudenajan.testattavanaolivat: O Paikkatietoikkunankarttaikkuna Teemakartat O TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalvelu O THL:nTerveytemme.fiteemakartat O Helsinginkaupungintilastojenvisualisointidemoja Käyttäjillelaadittiinverkossajulkaistukysely,johonvastasinoinpuoletpilotointiin osallistuneista.vastaajienkokemuksiajanäkemyksiäkartoitettiinlaajemminpilottiryhmän haastatteluissasamankysymysluettelonpohjaltaliite3).kyselynjahaastattelujenavullaon koottutietoakäyttäjientehtävistä,joissatietoajalostetaanpäätöksenteonpohjaksija karttapalvelujakäytetääntaikkanevoisivatollahyödyllisiä.samoinkerättiintietoakäyttäjien odotuksistajatoiveistakarttapalvelujensuhteenniintoiminnallisestikuinsisällöllisestikin. Haastatteluissakirjattiinhyvätjahuonotkokemuksetsekätunnistetutkehittämistarpeet Raportointivaihe* Raportointivaiheessapilottiryhmäonlaatinutkuvauksentoteutetustapilotistajasen taustoista,koonnutkäyttäjienpalautteenjatuottanutehdotuksiajatkotoimenpiteiksisekä arvioinutjulkictlabinrooliakehittämisenmahdollistajana.

10 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:10 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 2 Tilastotiedot*karttapalvelun*lähtötietoina* Viranomaisettuottavatjajulkaisevattilastoja,indikaattoreitajaindeksejä,joidentaustalla merkittäväätiedonkeruuojatutkimustyötä.tuloksetovattarkasteltavissaeripalveluissaja raporteissa.julkinensektorituottaajakokoaavaltavastitietoa,jokasellaisenaantai jalostettunavoisinykyistäparemminpalvellapäätöstenvalmisteluajapäätöstentekoa. Kymmenetsektoritutkimuslaitoksetjaviranomaisettuottavatjajulkaisevattietoaomilla käytännöillään.tiedonlöytämiseeneijuuriolepalvelujainternetinhakukoneitalukuun ottamatta.eriaihepiirientiedotsaattavatollahelpostikäytettävissä,muttaerilähteistä saatavientietojenyhteentoimivuuteeneiolepanostettujuurilainkaan.helppokäyttöisiä välineitätaipalvelujatietojenyhdistelyyn,analysointiinjajulkaisemiseeneijuurioletarjolla. Hakutoiminnallisuuksienmahdollistamiseksirajapintajakelussaeioletarpeeksipanostettu tilastotietojenrikastamiseenmetadatoilla.mahdollisuuksiinnähdentuotettutietoon vajaakäytössä,joskinainanäitätarpeitaeioleotetturiittävästihuomioontilastojen tuottamisessajakuvailussa. 2.1 Tilastoaineistot,*indikaattorit*ja*indeksit* Tilastotovatkeskeinenpäätöksentekoatukevatietoresurssi.SuomenvirallinentilastoSVT) koostuunoin200tilastokeskuksenjanoin100muidenviranomaistentuottamastatilastosta. Monetorganisaatiottuottavatlisäksimuitatilastoja.Eritilastoissakäytetäänerilaisia tilastoyksiköitä,joitatilastointikoskeejatilastoyksiköitäkuvataanlukuistenmuuttujien avulla.karttapalvelujenkannaltaoleellisiaovatsellaisettilastoyksiköt,joidensijainti tunnetaan.tietosuojantaimuidenrajoitteidenvuoksikaikkientilastoyksiköidensijaintitieto eiolejulkinen.tyypillisestitietojasummataanerilaistenalueluokitustenmukaisiinalueisiin, joitavoidaanhavainnollistaakarttoina. Tilastoviranomaisiaovat: Tilastokeskus Luonnonvarakeskus* Terveydenjahyvinvoinninlaitos Tulli MuitaSuomenvirallisentilastontuottajiaovat: Eläketurvakeskus Kansaneläkelaitos Liikennevirasto Liikenteenturvallisuusvirasto Maanmittauslaitos Suomenympäristökeskus TyöOjaelinkeinoministeriö *"Vuoden"2015"alusta"Luonnonvarakeskus"huolehtii"Metlan,"RKTL:n"ja"mmmTiken"tilastoista." Monillamuillakinvirastoillajalaitoksillasekäkunnillaonroolitilastotietojentuottamisessa. Tietojohtaminentarvitseeindikaattoreita,jotkaedustavatpäätöksenteontaisenvaikutusten seurannankannaltaoleellisiatilastoyksiköitäjaniitäkuvaaviamuuttujia.yleensäindikaattori onsuhteutettutilastolukukutenesimerkiksilastenosuusväestöstä.indikaattorivoidaan havainnollistaakarttana,jostilastoyksikköonaluetaimuukohde,jonkasijaintivoidaan esittää.

11 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:11 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi ValtioneuvostonkanslianraportissahyvinvoinninmittareistaBKTjakestävähyvinvointi, VNK:nraporttisarja12/2011,http://vnk.fi/julkaisukansio/2011/r1211_bkt/PDF/fi.pdf)kuvataan havainnollisesti,mitendatastatuotetaantilastot,joidenpohjaltalaaditaanindikaattoreitaja edelleenerilaisiayhdistelmäindikaattoreita. Samaailmiötäkuvaavistatilastomuuttujistataiindikaattoreistavoikootasopivia,uusia indikaattoreita.vaativampitehtäväonkootaeriilmiöitäkuvaavistaindikaattoreista käyttökelpoinenjaluotettavayhdistelmäindikaattori.syytällaisenindikaattorinmäärittelyyn saattaaollamm.tarveverratajotakinilmiötäalueellisesti,vaikkasevaltakunnallisestiolisi kuvattavissayksinkertaisesti.esimerkkinävaikkapasepelvaltimotautiinkuolleidenmäärän vuosittainkertovaindikaattori,jokatoimiihyvinvaltakunnallisesti,muttaalueellisesti tarkasteltunaonotettavaottaahuomioonmm.alueidenerilaisetikärakenteet,jolloin puhutaanikävakioidustaindikaattorista. Indeksiontiettyynajankohtaankiinnitettyaikasarja,jokakuvaailmiötäsuhteessaitseensä. Indeksienavullaonmahdollistatarkastellaeriilmiöidenkehitystärinnakkain.Pelkkä indeksilukueikuitenkaankerrolukumääriä,jotkasaattavatmyösollatärkeitä. Vaikkatutkimuslaitoksetjaviranomaisettuottavatsuurenmääränindikaattoreitaja indeksejä,päätöksenteontueksiontarpeenjatkuvastimääritelläuusiajohdettuja,eritavoin suhteutettujataipainotettujaindikaattoreitajaindeksejä.oleellistaon,ettämäärittelyon kuvattujaainaonmahdollistaselvittää,mitenjamistälähtötiedoistaindikaattoritaiindeksi muodostuu.

12 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:12 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 2.2 Aihealueet* Tilastotietojatuotetaanläheskaikistailmiöistä.Suomenvirallinentilastoonjaettu26 aihealueeseen,jotkatarkentuvatlukuisiinalaryhmiin.yksittäinentilastovoikuuluauseaan aihealueeseen.lisäksitilastotasiasanoitetaanniidensisältöäkuvaavillakäsitteillä,joitaon käytössärunsaat1000.toistaiseksiaihealueet,niidenalaryhmätjaasiasanateivätmuodosta ontologiaaeikäasiasanastoaoleliitettyyleiseensuomalaiseenontologiaanyso),joka helpottaisitiedonetsimistätukevienpalvelujentoteuttamista.kustakintilastostaonlaadittu kuvausosanametatietoja.alueluokitustenmukaisiaalueidennimiäeikäytetäasiasanoina. Toistaiseksimetatiedoissaeikuvatayhteentoimivallataiyksikäsitteisellätavalla,mitä alueluokituksiatilastossaonsovellettujamitäalueitakoskevattiedottilastostalöytyy.thl onvienytalueluokituksetkäyttökelpoiseenmuotoonsotkanetotietokantaanniidentilastojen osalta,jotkasiihensisältyvät. 2.3 Alueluokitukset* Merkittäväosatilastotiedostaonalueperusteista.Tiedotkootaanjailmiöitäkuvataan alueluokituksiinperustuen.keskeisimpänäalueluokitustenperustanaovat: Kunnat Kuvassakuntajakojaesimerkkejäkuntapohjaisistaalueluokituksista. Kunnat Maakunnat AVIOalueet Sairaanhoitopiirit Seutukunnat ELYOalueet

13 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:13 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi Kuntajaostajohdettujatilastollisiaalueluokituksiaovat: Aluehallintovirastot ElinkeinoO,liikenneOjaympäristökeskukset EU:nalueluokitusNUTS) Kielisuhdealueet Maakunnat Sairaanhoitopiirit Seutukunnat Suuralueet Tilastollisetkuntaryhmät Työssäkäyntialueet Vaalipiirit Kunnistakoostuvinaalueinakäsitelläänmyösviranomaistoiminnantoimialueitakuten: Hätäkeskusalueet KELAnvakuutuspiirit Maistraatit Pelastustoiminnanalueet Poliisilaitokset Verovirastot Erihallinnonaloillajaaihepiireissäonlisäksimoniakuntapohjaisiaaluejakoja. Kuntajakoatarkemmanalueellisentarkastelunmahdollistavattilastollisetpienalueetkuten: KuntienosaOalueet TaajamaOalueet Postinumeroalueet Hallinnollisistakäytännöistäriippumattoman,pysyvänalueellisentarkastelutavantarjoaa karttaruudutkuten: 250mx250mruudusto 1kmx1kmruudusto 5kmx5kmruudusto Kuntaatarkempienaluejaotustenkäytönhaasteenaovatyhtäältätietojensaatavuuskyseillä tarkkuudellajatoisaaltatietosuojahenkilöidenyksityisyydenvarmistamiseksisekämuiden luottamuksellistentietojensalaamiseksi. Suurijoukkotilastojaonnykyisinsaatavillakunnittain.Kuntaatarkempiinalueluokituksiin perustuviatietojaonyleensäsaanuttoimeksiannosta,muttamyösnäitätietojaontullutja tuleelisääsaatavilleavoimenatietona. 2.4 Aikasarjat* Alueellisentarkastelunrinnallakeskeinenilmiöntarkastelunulottuvuusonaika.Tietyn ajankohdanjaeritotennykyhetkenkuvaamisenohellatarvitaantietoamuutoksesta.monilta aihealueiltavoiollasaatavillaaikasarjoja.esimerkiksikunnittaisiaväestömäärätietojaon saatavillavuodesta1880lähtien.haasteenaonalueluokitustenmuutoksetvuosienvarrella. Ajallisenjaalueellisenvertailunmahdollistamiseksiluvutjoudutaanlaskemaanuudelleen tuoreimmanalueluokituksenmukaan.tilastoviranomaisetpanostavatmerkittävästi aikasarjojentuottamiseenjaniidenluotettavuudenvarmistamiseen.monientilastojenosalta aikasarjatkattavatkaksiotaikolmekymmentävuotta.

14 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:14 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 3 Pilotoituja*karttapalveluja* Nykyisininternetissätarjollaonuseitaerillisiä,osinsamojatietolähteitähyödyntäviä tietopalvelujajakäyttöliittymiä,jossatietohavainnollistetaankarttana.tyypillisesti käyttöliittymäonvuorovaikutteinenjakäyttäjävoivalita,mitätietoaesitetäänjamillätavalla. Karttapalveluvoitarjotamoniakarttaliittymäntoimintoja. Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnissakeskityttiinlähinnätilastotietojen visualisointiinteemakarttoina.testattavanaolivat: Paikkatietoikkunankarttaikkuna Teemakartat TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalvelu THL:nTerveytemme.fiteemakartat Helsinginkaupunginpienaluetilastojenvisualisoinnit Lisäksikäyttäjiäkannustettiintutustumaankarttatoiminnallisuuksiinmm.kotimaisissa tilastopalveluissa TEM:nToimialaOnline KuntaliitonKuntanavigaattori sekäkansainvälisissäpalveluissa EurostatinGisco OECD:nRegionaleXplorer Kaikkimainitutpalveluttarjoavatosinsamojajaosineritilastotietojaerilaisilla käyttöliittymillä,jotkatukevatosinsamojajaosineritoimintojatiedonvisualisoimiseksi. Käyttäjänhaasteenaontietää,mikäpalvelusoveltuumilloinkinkäsilläolevaantehtäväänja muistaamitenkutakinpalveluakäytetään.käytännössämoniapalvelujakehitetäänedelleen sekäsisällöllisestiettätoiminnallisesti,jotenkäyttäjäneiolehelppoapysyätilanteentasalla. 3.1 Paikkatietoikkunan*karttaikkuna* *Teemakartat** Paikkatietoikkunaonkansallinenpaikkatietoportaali,jonkatoteuttaminenaloitettiinInspireO direktiivintoimeenpanonyhteydessävuonna2009.karttaikkunaperustuupalveluna paikkatietoinfrastruktuuriin,jossakukintiedontuottajatarjoaaomataineistonsastandardien mukaistenrajapintapalvelujenkauttasovelluksillehyödynnettäväksi.paikkatietoikkunan tehtävänäonesitelläolemassaoleviatietoaineistojasekämahdollisuuksianiiden yhdistelemiseksijahyödyntämiseksi.karttojenselailunohellakäyttäjävoitallentaataikka tuodatiedostoinamyösomiakarttakohteitaja aineistojasekäkokeillaanalyysipalvelujaja julkaistavienkarttaliittymienmäärittelyä.nykyisintarjollaonnoin40organisaation tuottamanayli1000yhteentoimivaakarttatasoa,joistaosaonkaupunkientaimaakuntien liittojenpaikallisiaaineistoja.palvelullaonyli20000rekisteröitynyttäkäyttäjää. PaikkatietoikkunanTeemakartatOtoimintotukeutuutoistaiseksiTHL:nSOTKAnetO tietokannanrajapintapalveluun,jostasovellushakeekäyttäjänvalitsematindikaattorit. Käyttäjävoitallentaamyösomiaindikaattoreita.Käyttöliittymäntaulukkoontuotu indikaattoriesitetäänteemakarttana,jonkaulkoasuunkäyttäjävoivaikuttaa.käyttäjävoi valitaluokittelutavan,luokkienmääränjakartassakäytettävätvärit.halutessaankäyttäjävoi antaaitseluokkarajat.käyttäjävoivalitahaluamansaaluejaon,sikälikuinindikaattoritietoon tarjollaerialuejaoissa.

15 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi sivu:15 Paikkatietoikkunaeiolevainkarttapalvelu,vaanmyösjulkaisualusta,jotenkäyttäjävoi halutessaanjulkaistamäärittelemänsäkäyttöliittymänmilletahansaverkkosivulle.julkaistu käyttöliittymävoisisältääkartan,taulukonjaluokittelun.julkaisijavoirajoittaajulkaistavan karttaliittymäntoiminnallisuutta. MaanmittauslaitoksentoteuttamakarttapalveluperustuuavoimeenlähdekoodiinOskari). SelaimeenlatautuvakäyttöliittymäonJavaScriptOkoodia.

16 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:16 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 3.2 Tilastokeskuksen*KarttaL*ja*kaavioanimaatiopalvelu* TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalveluunonvietymm.väestölaskentatietoja. Koropleettikartanjatilastotaulukonohellasovelluksessaonvalittavissauseitaerilaisia kaaviotyyppejä,joidenavullatietovisualisoidaan.tuettujakaaviotyyppejäovat: jakaumakuvio pylväskuvio rinnakkaisviivakuvio hajontamatriisi hajontakuvio taulukkolinssi aikasarjakuvio pylväsaikasarja kartogrammi Käyttäjävoihalutessaanavatayksittäisenkaavionsuuremmaksijatarkastellailmiötäkunkin kaaviotyypinavullaerikseen.esitystävoitäydentääselitetekstillä.käyttöliittymässäon mahdollistakäynnistääanimaatio,jolloinajallistamuutostahavainnollistetaanerikaavioissa jakartassa. Palvelutukeemyösomientilastotietojenvisualisointia,joskintiedotovattallennettuina käyttäjänomallakoneellataimuuallapalvelunulkopuolella.tilastokeskuksenhankkima lisenssieisallikäyttöliittymänjulkaisuamuidenorganisaatioidenverkkosivuilla. PalveluedellyttääselaimessaFlashOtukeajaperustuuruotsalaiseenStatisticExplorerO ohjelmistoon.jonkaylläpitojamarkkinointionpäättynytyrityskaupanseurauksena.

17 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi sivu: Terveytemme.fi*teemakartat* TerveydenjahyvinvoinninlaitoksenTerveytemme.fiOpalvelussaontarjollamm.THL:n sairastavuusindeksintietojahavainnollistavakäyttöliittymä.palvelussakäyttäjävoivalita mm.tarkasteltavanindikaattorin,alueluokituksenjatiedonvisualisoinnissakäytettävän luokituksen.tietoesitetäänkartanjataulukonohellaaikasarjanasekäpylväskaaviona,josta käyilmimyöstilastoyksikkökohtainenajallinenhajonta. Palvelussaonjulkaistumyösprofiiliraporttielikäyttöliittymä,jokatukeevalittujen tilastoyksiköidenkutenkuntientaimaakuntienvertailuaeriindikaattoritnäyttävässä kaaviossa. Terveytemme.fiOteemakarttapalveluontoteutettuInstantAtlasOohjelmistolla,jonkaomistaa nykyisinpaikkatietooohjelmistojenmarkkinajohtaja,yhdysvaltalainenesri.ohjelmistotukee moniamuitakinkaaviotyyppejäkuinmitäthl:npalvelussaonkäytetty.osakaaviotyypeistä tukeemyösanimaatioidenesittämistä.käyttöliittymästäonolemassasekäflashettähtml5o versiot. 3.4 Helsingin*pienaluetilastojen*visualisointia* Helsinginkaupunkitoteuttipilotointiavartenrajapintapalvelunpienaluetilastoihinsekä muutamiaesimerkkejämahdollisuuksistatoteuttaaselaimessatoimivakäyttöliittymätietojen havainnollistamiseksi.esimerkeissäkäyttäjävoivalitatarkasteltavantilastoyksiköneli pienalueenkartasta,aakkosellisestaluettelostataikkajakaumakuviosta.valitunalueen kehitysesitetäänaikasarjakuviossarinnakkainkokokaupunginkehitykseennähden. Koropleettikarttajajakaumakuvioesittävättuoreintatietoa.

18 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:18 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi Toisessaesimerkissäeiolejakaumakuviota,muttakäyttäjävoivalitaaikajanaltahaluamansa tarkasteluvuodensekäaikasarjakuvioonuseitaalueitaesitettäväksirinnakkain. Visualisoinninkäyttöliittymäontoteutettuhyödyntäenjaräätälöidenavoimenlähdekoodin JavaScriptOohjelmistokomponentteja,joidenvälilleonohjelmoituyhteentoimivuus.

19 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:19 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 3.5 Muita*kokeiltuja*karttapalveluja* Varsinaisenpilotoinninohellahankkeessatutustuttiinmyösuseisiinmuihintilastotietoja visualisoiviinkarttapalveluihininternetissä Toimiala*Online*Lpalvelu* TyöOjaelinkeinoministeriönToimialaOnlineOpalvelussaontarjollatilastojajaennusteita yritystoiminnan,taloudenjatyöllisyydenkehityksestä.palvelutarjoaamuutamien alueellistentilastojenosaltamahdollisuudenhavainnollistaatietoteemakarttana. Palvelussakäyttäjävoivalitatiedonesittämiseensopivanteemakarttatyypinpalvelun tarjoamistavaihtoehdoista O koropleettikartta O pistesymbolikartta O piirakkasymbolikartta O pylvässymbolikartta ToimialaOnlineperustuuTietoOyj:nVertiOverkkotilastojärjestelmään,jokapohjautuu tilastoviranomaistenkäyttämäänpxweboohjelmistoon.

20 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:20 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi Kuntaliiton*kuntanavigaattori* SuomenKuntaliitonverkkosivuillatoimivaKuntanavigaattorivisualisoikuntakohtaista tilastotietoa.käyttäjävoihelpostiverratavalitsemaansakuntaamaakunnanjavaltakunnan keskiarvoihin. KuntanavigaattoriOpalvelunonKuntaliitolletoteuttanutFloAppsOy Eurostatin*Gisco*Ltilastokarttapalvelu* EU:ntilastolaitoksenEurostatintilastokarttapalveluGiscotarjoaarunsaastitietoamaittain, suuralueittainjamaakunnittainunioninalueeltanuts1,2tai3alueet).sisältöperustuu valtioidentilastoviranomaistentoimittamaanaineistoon.giscotuleesanoistageographical InformationSystemoftheCommission.

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu

Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu Asettamispäätös 05.12.2012 VM119:00/2012 1873/00.01.00.01/2012 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin suunnittelu Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut Perustietovarantojen viitearkkitehtuurin

Lisätiedot

Suomi Postinumeroalueittain ja ruututietokanta

Suomi Postinumeroalueittain ja ruututietokanta Suomi Postinumeroalueittain ja ruututietokanta Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internet-palvelu Tilastokeskus avasi internet-palvelun vuonna 1995 ensimmäisenä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Matkailun tiekartta ja tutkimus 30.3.2015. Matkailun tiekartta 2015 2025. Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, TEM

Yhdessä enemmän. Matkailun tiekartta ja tutkimus 30.3.2015. Matkailun tiekartta 2015 2025. Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, TEM Matkailun tiekartta ja tutkimus Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, TEM 28.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta

Lisätiedot

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008

OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 OHJEITA OPISKELIJOILLE OPINNÄYTETYÖSKENTELYYN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 OPINNÄYTETYÖ SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA... 4 2.1 Opinnäytetyön määritelmä...5 2.2 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta virallinentilasto@stat.fi

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta virallinentilasto@stat.fi 1(14) Suomen virallisen tilaston julkaisuohje Suomen virallinen tilasto (SVT) on tilastojen järjestelmä, johon on koottu keskeinen ja laadukas osa Suomen yhteiskuntatilastoa. Suomen virallisen tilaston

Lisätiedot

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU 25.11.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 ORIENTAATIO... 2 1.1 Kriittinen ajattelu... 3 2 AINEISTON TALLENTAMINEN... 4 3 AINEISTON KÄSITTELY... 6 3.1 Taulukko,

Lisätiedot

Missä mennään kansallisessa palveluarkkitehtuurissa? keskiviikko 5.11.2014 klo 9.00-12.00 valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Paja

Missä mennään kansallisessa palveluarkkitehtuurissa? keskiviikko 5.11.2014 klo 9.00-12.00 valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Paja Missä mennään kansallisessa palveluarkkitehtuurissa? keskiviikko 5.11.2014 klo 9.00-12.00 valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Paja Ohjelma 8.30-9.00 Aamukahvit 9.00-9.10 Tilaisuuden avaus (ICT-johtaja

Lisätiedot

Luokitusten käyttö maataloustilastoissa koko aineisto

Luokitusten käyttö maataloustilastoissa koko aineisto Luokitusten käyttö maataloustilastoissa koko aineisto ELATI-seminaari, Evira Leena Storgårds, 24.9.2008 (#28399) Esityksen sisältö 1. Tilastoryhmän asiakkaat ja palvelut ja organisoituminen 2. Tiken tilastot

Lisätiedot

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015

VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 VETUMA-palvelun tilanne 31.7.2015 Tapahtumat yhteensä 1 Copyright 2010 FUJITSU Lajeittain 2015 2 Copyright 2010 FUJITSU Tunnistustapahtumat 2015 Julkishallinnon organisaatiot Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle

TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle TORI Yhteistä työtä, parhaita palveluita keskitetyt ICT-palvelut valtionhallinnolle Sari-Anne Hannula, projektijohtaja VM, JulkICT-toiminto 26.9.2013 TORI-hanke 7.5.2012-31.12.2014 Valtion toimialariippumattomat

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset

Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset Porin yliopistokeskuksen toiminnan kehitys ja aluetaloudelliset vaikutukset Vähäsantanen Saku Karppinen Ari Laamanen Jani-Petri Pernell Jenita, Aalto-Setälä Ville Julkaisusarja A Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt: 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Kaupunkien tietomallinnuksen sanasto

Kaupunkien tietomallinnuksen sanasto Petri Kokko, Jarkko Kukkola, Juhana Rautiainen, Olli Jokinen LUONNOS 15.9.2014 15.9.2014 1 (14) SISÄLTÖ TYÖN TAVOITE... 2 TIETOMALLIEN TAUSTAA... 2 Lähtötietomalli... 2 Tietomallin yleinen rakenne... 3

Lisätiedot

Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen

Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen Paikkatiedon tukimateriaali lukion maantieteen opettajille Ilkka Blomqvist ja Tino Johansson OPH 2004 Sisällys 1 Paikkatieto kouluopetuksessa... 3 1.1 Paikkatieto lukioiden uudessa opetussuunnitelmassa...

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti

TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE. Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti TILASTOTOIMEN SELVITYSHANKE Tilastotoimen selvityshankkeen loppuraportti 4.11.2008 2 Sisällysluettelo 1. Esipuhe...4 2. Tiivistelmä...5 3. Selvityshenkilöiden ehdotukset...6 4. Johdanto...12 5. Toimeksianto

Lisätiedot

Asiakaspalvelua tieto- ja viestintäteknologian keinoin. KuntaIT hanke- ja palvelukartta 2006. Hallinto

Asiakaspalvelua tieto- ja viestintäteknologian keinoin. KuntaIT hanke- ja palvelukartta 2006. Hallinto Asiakaspalvelua tieto- ja viestintäteknologian keinoin KuntaIT hanke- ja palvelukartta 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 0/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30..2006

Lisätiedot

Julkisen liikenteen suoritetilasto 2011

Julkisen liikenteen suoritetilasto 2011 2 2013 LIIKENNEVIRASTON tilastoja Julkisen liikenteen suoritetilasto 2011 Julkisen liikenteen suoritetilasto 2011 Liikenneviraston tilastoja 2/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

Kotoutuminen Kuopioon

Kotoutuminen Kuopioon Kotoutuminen Kuopioon toimenpideohjelma 2012 2015 Käsittelee 2011 voimaan tulleen kotoutumislain määrittelemiä kunnan vastuulla olevia tehtäviä 1 2 KUOPION KAUPUNKI Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

TIINA ÄRRÄLÄ YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN TUTKIMINEN SUOMESSA

TIINA ÄRRÄLÄ YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN TUTKIMINEN SUOMESSA TIINA ÄRRÄLÄ YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN TUTKIMINEN SUOMESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jouni Kivistö- Rahnasto ja lehtori Aki Korpela Tarkastajat ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

N o r di a. Ti e do n a n t o ja. ESPON tekee tulos

N o r di a. Ti e do n a n t o ja. ESPON tekee tulos N o r di a Ti e do n a n t o ja Nu m e r o 1 /2 0 1 2 ESPON tekee tulos ta Timo Hirv onen & Os s i Kotav aara ( toim. ) Pohj ois Suomen maantieteellis en s euran j a Oulun yliopis ton maantieteen laitoks

Lisätiedot

Tietoja valtion tietohallinnosta

Tietoja valtion tietohallinnosta Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 25a/2009 Hallinnon kehittäminen Tietoja valtion tietohallinnosta 2008 Valtiovarainministeriön julkaisuja 25a/2009 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL

Lisätiedot

Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista

Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen työryhmän loppuraportti 15/2009 Hallinnon kehittäminen Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen työryhmän loppuraportti

Lisätiedot