Tietojohtamisen*karttapalvelun** pilotointi*

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojohtamisen*karttapalvelun** pilotointi*"

Transkriptio

1 Paikkatiedon*ekosysteemin*kehittäminen* * * Tietojohtamisen*karttapalvelun** pilotointi* * Raportti

2 Sisällys* 1 Taustaa Tietovarannot JulkICTLab Paikkatiedonpalvelualusta Yhteentoimivattiedotjapalvelut Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnintavoitteita Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinninkäytännöntoteutus Valmisteluvaihe Toteutusvaihe Raportointivaihe Tilastotiedotkarttapalvelunlähtötietoina Tilastoaineistot,indikaattoritjaindeksit Aihealueet Alueluokitukset Aikasarjat Pilotoitujakarttapalveluja Paikkatietoikkunankarttaikkuna Teemakartat TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalvelu Terveytemme.fiteemakartat Helsinginpienaluetilastojenvisualisointia Muitakokeiltujakarttapalveluja ToimialaOnlineOpalvelu Kuntaliitonkuntanavigaattori EurostatinGiscoOtilastokarttapalvelu OECD:nRegionaleXplorer Tilastotiedonhavainnollistaminen Tilastotaulukko Kaaviotyyppejä Karttatyyppejä Jakaumajasenluokittelu Käyttötapauksiajakäyttäjientarpeita Tiedonhakujavalinta Omanaineistonlisääminentarkasteluun Erilähdeaineistojenyhdistäminen Tilastotaulukonkäsittely Tiedonhavainnollistaminenkaavioina Teemakartanlaatiminen Kahdenmuuttujanvisualisointiyhdessä Muutoksenjaaikasarjanhavainnollistaminen Omienindikaattorienjaindeksienlaatiminen Uusienaluejakojenlaatiminen Tulostenliittäminenasiakirjaan Käyttöliittymänjulkaisuverkkosivuilla JatkotoimenpideOehdotuksia Visiojatunnistettujatavoitteitajatkokehittämiselle Yhteiskunnallisiatavoitteita Tehokkuustavoitteita Käytettävyystavoitteita ToimenpideOehdotuksia...30 Tilastotiedonrajapintapalvelujentoteuttaminenjametatietojenkytkeminenpalveluun...30 Tilastotiedonpalvelualustankehittäminenjakäyttöönotto...30 Tilastotiedonpalvelualustanhyödyntäminenministeriöidentietojohtamisessa...30 Tilastotiedonpalvelualustanhyödyntäminenkaupunkientietojohtamisessa Tavoitetila:Avointilastotiedoninfrastruktuurijapalvelualusta...32

3 Liite1:Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnintyöryhmä...34 Liite2:Pilotoinninetusivu...35 Liite3:Käyttäjäkysely...37

4 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:4 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi Tiivistelmä* Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnintavoitteenaolitunnistaapäätöksentekoatukevan palvelunkeskeisettoiminnallisetjasisällöllisetominaisuudetjanykyistenratkaisujen kehittämistarpeet. Pilotoinninlähtökohtanaolitestatanykyisinsaatavillaolevia,erillisiäjaosinsamoja tietolähteitähyödyntäviäkarttapalvelujajaniidenmahdollisuuksiatietojohtamisessa. Toteutuksessakeskityttiinetenkintilastotietojenvisualisointiinteemakarttoina. Testattaviapalvelujaolivat: Paikkatietoikkunankarttaikkuna Teemakartat TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalvelu THL:nTerveytemme.fiteemakartat Helsinginkaupunginpienaluetilastojenvisualisoinnit Käyttäjiäkannustettiintutustumaankarttatoiminnallisuuksiinmyösmuissakotimaisissaja kansainvälisissätilastopalveluissa. Testattujenpalvelujenkäyttöliittymänkeskeisiärakenneosiaovattilastotaulukkojasen sisältöävisualisoivaterilaisetkaaviottaikuviotsekäteemakartta,jokaontoistaiseksiyleensä tyypiltäänkoropleettikartta. Pilotoinnissaasiantuntijattestasivatkarttapalvelujajaarvioivatniidentarjoamia mahdollisuuksiasuhteessaomiintyötehtäviinsäjatarpeisiinsa. Päätöksentekoatukevissatehtävissäesiintyviätyypillisiäkäyttötapauksiajakäyttäjän tarpeitaovat: Tiedonhakujavalinta Omanaineistonlisääminentarkasteluun Erilähdeaineistojenyhdistäminen Tilastotaulukonkäsittely Tiedonhavainnollistaminenkaavioina Teemakartanlaatiminen Kahdenmuuttujanvisualisointiyhdessä Muutoksenjaaikasarjanhavainnollistaminen Omienindikaattorienjaindeksienlaatiminen Uusienaluejakojenlaatiminen Tulostenliittäminenasiakirjaan Käyttöliittymänjulkaisuverkkosivuilla Tietojohtamista+tukevan+palvelun+visiona+on+että,+eri+osapuolten+tuottama+tilastotieto+ on+saavutettavissa+avointen+rajapintapalvelujen+kautta+ja+hyödynnettävissä+ja+ julkaistavissa+palvelualustan+avulla+helppokäyttöisellä+käyttöliittymällä,+joka+ mahdollistaa+taulukoiden,+kaavioiden+ja+karttojen+yhteentoimivuuden.+ Palvelunkehittämisessäontunnistettavissasekäyhteiskunnallisiaettätoiminnan tehokkuuteenjapalvelunkäytettävyyteenkytkeytyviätavoitteita.tuotettutietoonhelposti löydettävissä,yhdisteltävissäjajulkaistavissakehitettävänpalvelunavulla.palveluaktivoi

5 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:5 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi vuorovaikutukseenjatiedonkäyttöönpäätöksenteossajaauttaaymmärtämäänkehitystäja päätöstenvaikutuksia. Jatkotoimenpiteinäehdotettavatkehittämistoimetvoidaanryhmittääneljäksirinnakkaiseksi hankkeeksi: 1. Tilastotiedonrajapintapalvelujentoteuttaminenjametatietojenkytkeminenpalveluun 2. Tilastotiedonpalvelualustanketteräkehittäminenjakäyttöönotto 3. Tilastotiedonpalvelualustanhyödyntäminenministeriöidentietojohtamisessa 4. Tilastotiedonpalvelualustanhyödyntäminenkaupunkientietojohtamisessa TehtävienkoordinoinnissakeskeinenroolionSuomenvirallisentilastonneuvottelukunnalla jatilastokeskuksella.moniatunnistettujatehtäviäonpotentiaalistatoteuttaa tarkoituksenmukaisiltaosinjokäynnissäolevissahankkeissa.palvelunhyödyntämisen tiennäyttäjänävoisitoimiavaltioneuvostonkanslianhallintoyksikkö.palvelunkehityso, testausojaalkuvaiheenkäyttöympäristönävoisitoimiavaltiovarainministeriönjulkictlab. TietojohtamisenkarttapalvelunpilotointihanketoteutettiinMaanmittauslaitoksenjohdolla yhteistyössäterveydenjahyvinvoinninlaitoksen,tilastokeskuksenjahelsinginkaupungin kanssa.valtiovarainministeriönkäynnistämäjulkictlabtarjosiyhteistyöllepuitteet,joista teknisestihuolehticsc Tieteentietotekniikankeskus.JulkICTLabintavoitteenaon palveluinnovaatioidenekosysteemintoteuttaminenjatähtäimessäontukeapalveluiden nopeaakehittämistä,käyttöönottoa,vuorovaikutustajayhteistyötäkäyttäjien,palveluiden tuottajien,järjestäjienjakehittäjienkesken.

6 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:6 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 1 Taustaa* 1.1 Tietovarannot* Digitalisaationedetessätiedonmääräonjatkuvastikasvanut.Uusitietosyntyy lähtökohtaisestidigitaalisenajavanhojatietovarantojatallennetaantarpeenmukaanuusien menetelmienalentaessamuunnoksenjatallennuksenkustannuksia.tiedon digitalisoituminenonhaastanutkehittämäänyhtäältätiedonlouhinnanvälineitäjatoisaalta informaationvisualisoinninmenetelmiä.ihmisenkykyvastaanottaainformaatiovisuaalisessa muodossaontutkitustikertaluokkaasuurempikuintaulukkomuotoisena.kaaviotjakartat voivattukealaajojentietomassojenhyödyntämistätietojohtamisessa. Julkinensektorituottaavaltavastitietoa,jokavoisipalvellapäätöksentekoayhteiskunnassa nykyistäparemmin.tietoonhajallaanjasenhankkiminenjayhdisteleminenvaatiivaivaaja osinerityistäosaamista.sektoritutkimuslaitostenjamuidenviranomaistentuottamantiedon eriaihepiireistätulisiollahelpostilöydettävissä,ottavissakäyttöön,yhdisteltävissä, havainnollistettavissajajulkaistavissa. 1.2 JulkICTLab* JulkICTLabonvaltiovarainministeriönasettamaprojekti,jonkatavoitteenaon palveluinnovaatioidenekosysteemintoteuttaminen.tähtäimessäontukeapalveluiden nopeaakehittämistä,käyttöönottoa,vuorovaikutustajayhteistyötäkäyttäjien,palveluiden tuottajien,järjestäjienjakehittäjienkesken.julkictlabonosajulkictostrategian toimeenpanoajaavoimentiedonohjelmaajapyrkiitoteuttamaanjulkisenhallinnonpalveluo jainnovaatiotoiminnankehittämisalustan.koordinoinnistavastaacsc Tieteen tietotekniikankeskus,lisätietoahttps://wiki.julkict.fi/julkict/avoinodata/julkictolab. JulkICTLabtoimiiPalvelupajaFORGEnyhteydessäjulkisenhallinnon palvelukehittämislaboratoriona.lisätietoaforgestahttp://www.digile.fi/palvelut/forge_fi. JulkICTLabhyödyntääpalvelukehityksessäjulkishallinnonavaamiajaavattavia tietovarantoja.lisätietoaavoimistatietoaineistoista,https://www.avoindata.fi. JulkICTLabOprojektinalkuvaiheessatoteutetaankaksipilottikokonaisuutta: Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen Kansallisenpalveluväylänpilotointi 1.3 Paikkatiedon*palvelualusta* PaikkatiedonekosysteeminkehittämiseksiMaanmittauslaitosonpystyttänytJulkICTLabiin avoimellalähdekoodillatoteutetunpaikkatiedonpalvelualustan,jonkakehittäminenjatkuu yhteistuottamisenaoskarioverkostossa.verkostossaonmukanajoyli20osapuolta.lisätietoa Palvelualustanavullaonmahdollistahyödyntäästandardienrajapintapalvelujenkautta lukuisiaavoimiapaikkatietoaineistojajamääritelläverkkosivuillajulkaistaviakarttaliittymiä. AlustaaonhyödynnettyJulkICTLabissäyhtäältäMaanmittauslaitoksenHallinnon karttapalveluntestaamisessasekätietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnissa. Paikkatiedonpalvelualustajaolemassaolevatrajapintapalvelutovattoimineetlähtökohtana pilotoinnille,jotavartenosapuoliaaktivoitiinavaamaanmyösuusiatietoaineistoja

7 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:7 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi rajapintapalveluihin.vuonna2013aluehallintovirastotjamaanmittauslaitosovatkehittäneet teemakarttapalvelujahyödyntäenterveydenjahyvinvoinninlaitoksensotkaneto rajapintapalvelua.kehitystyöonjatkunuttilastokeskuksenjamaanmittauslaitoksen yhteisessäpalvelualustankehittämishankkeessaerilaistenanalyysienmahdollistamiseksi selainkäyttöliittymässä.pilotoinninmahdollistamiseksihelsinginkaupunkionkehittänyt omiarajapintapalvelujaanavoimentiedonkäytönlisäämiseksi. 1.4 Yhteentoimivat*tiedot*ja*palvelut* Tietohallintolakiohjaatietojärjestelmienyhteentoimivuudentoteuttamiseen.Paikkatiedon yhteentoimivuudenkehittämistäovatohjanneetkansainvälisetstandarditjainspireo direktiivintoimeenpano.yhteentoimivuudentavoitetilaonkuvattujulkisenhallinnon paikkatiedonviitearkkitehtuurissa.tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnillaonkerätty kokemuksiamyösarkkitehtuurinmahdollisistakehittämistarpeista.lisätietoa Oheinenkuvahavainnollistaaviitearkkitehtuuriamukaillenpaikkatiedonhyödyntämisen tapaajamahdollisuuksiapilvipalveluympäristöissä. JULKISHALLINTO, Oppiminen, Tutkimus, opetus ennakoin& Suunni-elu, Tilanne1 logis&ikka &etoisuus Tieto4, Osallis1 johtaminen, taminen Tieto1 palvelu Asioin&, palau-eet Selain Käy/ölii/ymä,4,kar/alii/ymä, palveluväylä luottamusverkosto oikeuksien hallinta Visualisoin6palvelu:%;edon%havainnollistaminen%% VaaS,%Visualisa;on%as%a%Service% Analyysipalvelu:%;edon%yhdistäminen%ja%analyysit% AaaS,%Analysis%as%a%Service% Datapalvelu:%;etovarantojen%rajapintapalvelut% DaaS,%Data%as%a%Service% Ohjelmistopalvelu:%selainsovellukset% SaaS,%So5ware%as%a%Service% Alustapalvelu:%varusohjelmistot,%;edonhallinta% PaaS,%Pla2orm%as%a%Service% Lai$eistopalvelu:%koneet%ja%lai?eet% IaaS,%Infrastructure%as%a%Service% Selainonnykyajanvälineinternetinkauttasaavutettavantiedonetsimiseenja hyödyntämiseen.pilvipalveluttuovatkäyttäjänselaimeenkatselunohellamahdollisuuksia myösanalysoidajavisualisoidadataahaluamallaantavalla.enitenkäsittelyävaativattehtävät voidaanohjatapalvelimille,joidenkapasiteettiavoidaanskaalatatarpeenmukaan.etuna perinteisiintyöasemaohjelmistoihinnähdenon,ettäkäyttäjäneitarvitseasentaaohjelmistoa perinteiseentapaanjatuoreimmatohjelmistoversiotominaisuuksineenovatkäytössäilman, ettäkäyttäjänpitäähuolehtiapäivityksistä.vastaavastirajapintapalveluistaonsaatavilla

8 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:8 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi jatkuvastituoreimmattiedotilman,ettäkäyttäjäntarvitseepäivittäähyödyntämiään aineistoja. NäistälähtökohdistajatavoitteistakäsinkäynnistettiinTietojohtamisenkarttapalvelun pilotointi.kyseessäonhaaste,jokaeioleminkäänosapuolenyksinratkaistavissa,vaanvaatii laajaoalaistayhteistyötä. 1.5 Tietojohtamisen*karttapalvelun*pilotoinnin*tavoitteita* Tietojohtamisenvälineetjapalvelutovatmahdollisuuksiinnähdenvieläpaljolti vaikeakäyttöisiäjaerillisiäeivätkäpalveluttarjoajuurihelppojatyökalujaeritietolähteiden yhdistelyyn. Moniailmiöitäkuvaavia,erialuejakoihinkytkettyjätilastotietojavoidaankäsitelläja analysoidapaikkatietoinajahavainnollistaamm.teemakarttoina.hallinnontuottamaa paikkatietoaonylipäätäänmahdollistayhdistääerilähteistäsijaintitiedonavullasekä analysoidajavisualisoidapaikkatietotekniikantarjoamillavälineillä. Julkisenhallinnontietovarannoillaonsuuripotentiaalipäätöksenteossajasenvalmistelussa. Tiedonhyödyntäminenedellyttäätietopalvelujenjahelppokäyttöistentyökalujen kehittämistäjayhteentoimivuutta.tiedonvisualisoinnillajakarttaliittymälläontärkeärooli ilmiöidenymmärtämisessäjaoleellistentietojentehokkaassaviestimisessä. Karttapalveluvoitukeaerilaisiinaluejakoihinperustuvienindikaattorienesittämistä vuorovaikutteisinateemakarttoinavaltakunnallisestijapaikallisesti.karttojenohellatietoa ontarpeenhavainnollistaaerilaisinakaavioinajaanimaatioinasekätaulukkomuodossa. Ilmiöidenvaltakunnallistatarkasteluavoidaanrikastaapaikallisestitarkemmalla,osinmyös paikallisestituotetullatiedolla,jolloinsamapalveluvoitukeaparemminsekäpaikallisiaettä valtakunnallisiatarpeita.jottapaikallisetaineistotsaataisiinosaksiyhteentoimivaa karttapalvelua,kaupunkientuottamatietotuleetarjotarajapintapalvelussasamojen, yhteistenstandardienmukaan,joitavaltakunnallisestisovelletaan. Kaikkitarpeellinentietoeiolesellaisenaansaatavilla,jotentietojohtamisenkäyttöön tarvitaanmyösvälineettiedonanalysointiin.analyysipalvelutsaattavatvaatiahetkellisesti suurtalaskentakapasiteettia,jotentulevaisuudessapalvelujenkehittyessäjaniidenkäytön yleistyessätarvitaanskaalautuvaapalvelua,jokapystyymukautumaansuuriinhetkellisiin kapasiteettitarpeisiin. Tietojohtamisen+karttapalvelun+pilotin+tavoitteenaoliselvittää, mitenpaikkatiedonpalvelualustasekätoteutetutanalyysinjavisualisoinninpalvelut sisällöllisesti,toiminnallisestijakäytettävyydeltäänsoveltuvattietojohtamisen tarpeisiin millaisiatietotarpeitajatietojenkäsittelyn,jalostamisenjaanalyysintarpeita tietojohtamiseenliittyy mitenhelpotettaisiinpaikallistentietoaineistojenkäyttöönottoajahyödyntämistä millaisiatoimintojapalvelualustanjakarttaliittymänpitäisitarjotatietojohtamisen tarpeisiin millaisellaaikataulullajaresursseillakeskeisettarpeetolisivattyydytettävissä

9 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:9 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 1.6 Tietojohtamisen*karttapalvelun*pilotoinnin*käytännön*toteutus* Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnintoteuttamiseksikoottiintyöryhmä Maanmittauslaitoksenjohdollapilottiryhmä,johonkutsuttiinHelsinginkaupungin,Terveyden jahyvinvoinninlaitoksenjatilastokeskuksenedustajatjajonkakäyttöönjulkictlabtarjosi käytettävyysasiantuntijancsc:stäpilottiryhmänkokoonpanoliitteessä1). Pilotointikoostuivalmisteluvaiheesta,toteutusvaiheestajaraportointivaiheesta Valmisteluvaihe* PilotinvalmisteluvaiheessapystytettiinpaikkatiedonpalvelualustaJulkICTLabiin. TunnistettunamahdollisuutenaolimyösHelsinginkaupunginjaTilastokeskuksen tilastotiedonrajapintapalvelujenkehittäminenjatestaus.rajapintapalvelujenliittäminen palvelualustankarttaliittymäänjäikuitenkinvielätoteutumatta.pilotoinnissapäädyttiin keräämäänkäyttäjienpalautelähinnäjoolemassaolevienkarttapalvelujenpohjalta. TestattavaksiotettiinPaikkatietoikkunankarttaikkunanohellaTilastokeskuksensekä TerveydenjahyvinvoinninlaitoksenkarttapalvelujasekäHelsinginkaupungintuottamia tilastotiedonhavainnollistamisendemonstraatioita Toteutusvaihe* Pilottiryhmäkokosipilotinesittelymateriaalin,jokakuvaatietojohtamisenkarttapalvelujen toiminnallisuutta,tarjollaoleviatietoaineistojajapalvelujenhyödyntämisentapoja. Palvelujenkäyttöönopastavanmateriaalinlisäksikäyttäjäryhmillejärjestettiin perehdytyskoulutus.testattavatkarttapalvelut,niidenkäyttöohjeetsekäesittelymateriaali linkitettiinpilotinverkkosivullejulkictlabissähttp://pilotti.paikkatietoikkuna.filiite2). Pilotointiavartenolitavoitteenakootapäättäjistäjapäätöksenteonvalmistelijoistakolme käyttäjäryhmää,joissakussakinolisi6o10käyttäjää.käytännössähankkeessaoli ministeriöidenpilottikäyttäjienryhmäsekähelsinginkaupunginpilottikäyttäjienryhmä joissaoliselvityksiätuottaviajapäätöksiävalmisteleviavirkamiehiä.eduskunnanpiirissäei pilottikäyttäjienryhmäälopultasyntynyt. Pilottiryhmättestasivatperehdytyksenjälkeenpilottiinvalittujakarttapalvelujaitsenäisesti omissatehtävissäänrunsaankuukaudenajan.testattavanaolivat: O Paikkatietoikkunankarttaikkuna Teemakartat O TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalvelu O THL:nTerveytemme.fiteemakartat O Helsinginkaupungintilastojenvisualisointidemoja Käyttäjillelaadittiinverkossajulkaistukysely,johonvastasinoinpuoletpilotointiin osallistuneista.vastaajienkokemuksiajanäkemyksiäkartoitettiinlaajemminpilottiryhmän haastatteluissasamankysymysluettelonpohjaltaliite3).kyselynjahaastattelujenavullaon koottutietoakäyttäjientehtävistä,joissatietoajalostetaanpäätöksenteonpohjaksija karttapalvelujakäytetääntaikkanevoisivatollahyödyllisiä.samoinkerättiintietoakäyttäjien odotuksistajatoiveistakarttapalvelujensuhteenniintoiminnallisestikuinsisällöllisestikin. Haastatteluissakirjattiinhyvätjahuonotkokemuksetsekätunnistetutkehittämistarpeet Raportointivaihe* Raportointivaiheessapilottiryhmäonlaatinutkuvauksentoteutetustapilotistajasen taustoista,koonnutkäyttäjienpalautteenjatuottanutehdotuksiajatkotoimenpiteiksisekä arvioinutjulkictlabinrooliakehittämisenmahdollistajana.

10 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:10 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 2 Tilastotiedot*karttapalvelun*lähtötietoina* Viranomaisettuottavatjajulkaisevattilastoja,indikaattoreitajaindeksejä,joidentaustalla merkittäväätiedonkeruuojatutkimustyötä.tuloksetovattarkasteltavissaeripalveluissaja raporteissa.julkinensektorituottaajakokoaavaltavastitietoa,jokasellaisenaantai jalostettunavoisinykyistäparemminpalvellapäätöstenvalmisteluajapäätöstentekoa. Kymmenetsektoritutkimuslaitoksetjaviranomaisettuottavatjajulkaisevattietoaomilla käytännöillään.tiedonlöytämiseeneijuuriolepalvelujainternetinhakukoneitalukuun ottamatta.eriaihepiirientiedotsaattavatollahelpostikäytettävissä,muttaerilähteistä saatavientietojenyhteentoimivuuteeneiolepanostettujuurilainkaan.helppokäyttöisiä välineitätaipalvelujatietojenyhdistelyyn,analysointiinjajulkaisemiseeneijuurioletarjolla. Hakutoiminnallisuuksienmahdollistamiseksirajapintajakelussaeioletarpeeksipanostettu tilastotietojenrikastamiseenmetadatoilla.mahdollisuuksiinnähdentuotettutietoon vajaakäytössä,joskinainanäitätarpeitaeioleotetturiittävästihuomioontilastojen tuottamisessajakuvailussa. 2.1 Tilastoaineistot,*indikaattorit*ja*indeksit* Tilastotovatkeskeinenpäätöksentekoatukevatietoresurssi.SuomenvirallinentilastoSVT) koostuunoin200tilastokeskuksenjanoin100muidenviranomaistentuottamastatilastosta. Monetorganisaatiottuottavatlisäksimuitatilastoja.Eritilastoissakäytetäänerilaisia tilastoyksiköitä,joitatilastointikoskeejatilastoyksiköitäkuvataanlukuistenmuuttujien avulla.karttapalvelujenkannaltaoleellisiaovatsellaisettilastoyksiköt,joidensijainti tunnetaan.tietosuojantaimuidenrajoitteidenvuoksikaikkientilastoyksiköidensijaintitieto eiolejulkinen.tyypillisestitietojasummataanerilaistenalueluokitustenmukaisiinalueisiin, joitavoidaanhavainnollistaakarttoina. Tilastoviranomaisiaovat: Tilastokeskus Luonnonvarakeskus* Terveydenjahyvinvoinninlaitos Tulli MuitaSuomenvirallisentilastontuottajiaovat: Eläketurvakeskus Kansaneläkelaitos Liikennevirasto Liikenteenturvallisuusvirasto Maanmittauslaitos Suomenympäristökeskus TyöOjaelinkeinoministeriö *"Vuoden"2015"alusta"Luonnonvarakeskus"huolehtii"Metlan,"RKTL:n"ja"mmmTiken"tilastoista." Monillamuillakinvirastoillajalaitoksillasekäkunnillaonroolitilastotietojentuottamisessa. Tietojohtaminentarvitseeindikaattoreita,jotkaedustavatpäätöksenteontaisenvaikutusten seurannankannaltaoleellisiatilastoyksiköitäjaniitäkuvaaviamuuttujia.yleensäindikaattori onsuhteutettutilastolukukutenesimerkiksilastenosuusväestöstä.indikaattorivoidaan havainnollistaakarttana,jostilastoyksikköonaluetaimuukohde,jonkasijaintivoidaan esittää.

11 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:11 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi ValtioneuvostonkanslianraportissahyvinvoinninmittareistaBKTjakestävähyvinvointi, VNK:nraporttisarja12/2011,http://vnk.fi/julkaisukansio/2011/r1211_bkt/PDF/fi.pdf)kuvataan havainnollisesti,mitendatastatuotetaantilastot,joidenpohjaltalaaditaanindikaattoreitaja edelleenerilaisiayhdistelmäindikaattoreita. Samaailmiötäkuvaavistatilastomuuttujistataiindikaattoreistavoikootasopivia,uusia indikaattoreita.vaativampitehtäväonkootaeriilmiöitäkuvaavistaindikaattoreista käyttökelpoinenjaluotettavayhdistelmäindikaattori.syytällaisenindikaattorinmäärittelyyn saattaaollamm.tarveverratajotakinilmiötäalueellisesti,vaikkasevaltakunnallisestiolisi kuvattavissayksinkertaisesti.esimerkkinävaikkapasepelvaltimotautiinkuolleidenmäärän vuosittainkertovaindikaattori,jokatoimiihyvinvaltakunnallisesti,muttaalueellisesti tarkasteltunaonotettavaottaahuomioonmm.alueidenerilaisetikärakenteet,jolloin puhutaanikävakioidustaindikaattorista. Indeksiontiettyynajankohtaankiinnitettyaikasarja,jokakuvaailmiötäsuhteessaitseensä. Indeksienavullaonmahdollistatarkastellaeriilmiöidenkehitystärinnakkain.Pelkkä indeksilukueikuitenkaankerrolukumääriä,jotkasaattavatmyösollatärkeitä. Vaikkatutkimuslaitoksetjaviranomaisettuottavatsuurenmääränindikaattoreitaja indeksejä,päätöksenteontueksiontarpeenjatkuvastimääritelläuusiajohdettuja,eritavoin suhteutettujataipainotettujaindikaattoreitajaindeksejä.oleellistaon,ettämäärittelyon kuvattujaainaonmahdollistaselvittää,mitenjamistälähtötiedoistaindikaattoritaiindeksi muodostuu.

12 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:12 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 2.2 Aihealueet* Tilastotietojatuotetaanläheskaikistailmiöistä.Suomenvirallinentilastoonjaettu26 aihealueeseen,jotkatarkentuvatlukuisiinalaryhmiin.yksittäinentilastovoikuuluauseaan aihealueeseen.lisäksitilastotasiasanoitetaanniidensisältöäkuvaavillakäsitteillä,joitaon käytössärunsaat1000.toistaiseksiaihealueet,niidenalaryhmätjaasiasanateivätmuodosta ontologiaaeikäasiasanastoaoleliitettyyleiseensuomalaiseenontologiaanyso),joka helpottaisitiedonetsimistätukevienpalvelujentoteuttamista.kustakintilastostaonlaadittu kuvausosanametatietoja.alueluokitustenmukaisiaalueidennimiäeikäytetäasiasanoina. Toistaiseksimetatiedoissaeikuvatayhteentoimivallataiyksikäsitteisellätavalla,mitä alueluokituksiatilastossaonsovellettujamitäalueitakoskevattiedottilastostalöytyy.thl onvienytalueluokituksetkäyttökelpoiseenmuotoonsotkanetotietokantaanniidentilastojen osalta,jotkasiihensisältyvät. 2.3 Alueluokitukset* Merkittäväosatilastotiedostaonalueperusteista.Tiedotkootaanjailmiöitäkuvataan alueluokituksiinperustuen.keskeisimpänäalueluokitustenperustanaovat: Kunnat Kuvassakuntajakojaesimerkkejäkuntapohjaisistaalueluokituksista. Kunnat Maakunnat AVIOalueet Sairaanhoitopiirit Seutukunnat ELYOalueet

13 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:13 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi Kuntajaostajohdettujatilastollisiaalueluokituksiaovat: Aluehallintovirastot ElinkeinoO,liikenneOjaympäristökeskukset EU:nalueluokitusNUTS) Kielisuhdealueet Maakunnat Sairaanhoitopiirit Seutukunnat Suuralueet Tilastollisetkuntaryhmät Työssäkäyntialueet Vaalipiirit Kunnistakoostuvinaalueinakäsitelläänmyösviranomaistoiminnantoimialueitakuten: Hätäkeskusalueet KELAnvakuutuspiirit Maistraatit Pelastustoiminnanalueet Poliisilaitokset Verovirastot Erihallinnonaloillajaaihepiireissäonlisäksimoniakuntapohjaisiaaluejakoja. Kuntajakoatarkemmanalueellisentarkastelunmahdollistavattilastollisetpienalueetkuten: KuntienosaOalueet TaajamaOalueet Postinumeroalueet Hallinnollisistakäytännöistäriippumattoman,pysyvänalueellisentarkastelutavantarjoaa karttaruudutkuten: 250mx250mruudusto 1kmx1kmruudusto 5kmx5kmruudusto Kuntaatarkempienaluejaotustenkäytönhaasteenaovatyhtäältätietojensaatavuuskyseillä tarkkuudellajatoisaaltatietosuojahenkilöidenyksityisyydenvarmistamiseksisekämuiden luottamuksellistentietojensalaamiseksi. Suurijoukkotilastojaonnykyisinsaatavillakunnittain.Kuntaatarkempiinalueluokituksiin perustuviatietojaonyleensäsaanuttoimeksiannosta,muttamyösnäitätietojaontullutja tuleelisääsaatavilleavoimenatietona. 2.4 Aikasarjat* Alueellisentarkastelunrinnallakeskeinenilmiöntarkastelunulottuvuusonaika.Tietyn ajankohdanjaeritotennykyhetkenkuvaamisenohellatarvitaantietoamuutoksesta.monilta aihealueiltavoiollasaatavillaaikasarjoja.esimerkiksikunnittaisiaväestömäärätietojaon saatavillavuodesta1880lähtien.haasteenaonalueluokitustenmuutoksetvuosienvarrella. Ajallisenjaalueellisenvertailunmahdollistamiseksiluvutjoudutaanlaskemaanuudelleen tuoreimmanalueluokituksenmukaan.tilastoviranomaisetpanostavatmerkittävästi aikasarjojentuottamiseenjaniidenluotettavuudenvarmistamiseen.monientilastojenosalta aikasarjatkattavatkaksiotaikolmekymmentävuotta.

14 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:14 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 3 Pilotoituja*karttapalveluja* Nykyisininternetissätarjollaonuseitaerillisiä,osinsamojatietolähteitähyödyntäviä tietopalvelujajakäyttöliittymiä,jossatietohavainnollistetaankarttana.tyypillisesti käyttöliittymäonvuorovaikutteinenjakäyttäjävoivalita,mitätietoaesitetäänjamillätavalla. Karttapalveluvoitarjotamoniakarttaliittymäntoimintoja. Tietojohtamisenkarttapalvelunpilotoinnissakeskityttiinlähinnätilastotietojen visualisointiinteemakarttoina.testattavanaolivat: Paikkatietoikkunankarttaikkuna Teemakartat TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalvelu THL:nTerveytemme.fiteemakartat Helsinginkaupunginpienaluetilastojenvisualisoinnit Lisäksikäyttäjiäkannustettiintutustumaankarttatoiminnallisuuksiinmm.kotimaisissa tilastopalveluissa TEM:nToimialaOnline KuntaliitonKuntanavigaattori sekäkansainvälisissäpalveluissa EurostatinGisco OECD:nRegionaleXplorer Kaikkimainitutpalveluttarjoavatosinsamojajaosineritilastotietojaerilaisilla käyttöliittymillä,jotkatukevatosinsamojajaosineritoimintojatiedonvisualisoimiseksi. Käyttäjänhaasteenaontietää,mikäpalvelusoveltuumilloinkinkäsilläolevaantehtäväänja muistaamitenkutakinpalveluakäytetään.käytännössämoniapalvelujakehitetäänedelleen sekäsisällöllisestiettätoiminnallisesti,jotenkäyttäjäneiolehelppoapysyätilanteentasalla. 3.1 Paikkatietoikkunan*karttaikkuna* *Teemakartat** Paikkatietoikkunaonkansallinenpaikkatietoportaali,jonkatoteuttaminenaloitettiinInspireO direktiivintoimeenpanonyhteydessävuonna2009.karttaikkunaperustuupalveluna paikkatietoinfrastruktuuriin,jossakukintiedontuottajatarjoaaomataineistonsastandardien mukaistenrajapintapalvelujenkauttasovelluksillehyödynnettäväksi.paikkatietoikkunan tehtävänäonesitelläolemassaoleviatietoaineistojasekämahdollisuuksianiiden yhdistelemiseksijahyödyntämiseksi.karttojenselailunohellakäyttäjävoitallentaataikka tuodatiedostoinamyösomiakarttakohteitaja aineistojasekäkokeillaanalyysipalvelujaja julkaistavienkarttaliittymienmäärittelyä.nykyisintarjollaonnoin40organisaation tuottamanayli1000yhteentoimivaakarttatasoa,joistaosaonkaupunkientaimaakuntien liittojenpaikallisiaaineistoja.palvelullaonyli20000rekisteröitynyttäkäyttäjää. PaikkatietoikkunanTeemakartatOtoimintotukeutuutoistaiseksiTHL:nSOTKAnetO tietokannanrajapintapalveluun,jostasovellushakeekäyttäjänvalitsematindikaattorit. Käyttäjävoitallentaamyösomiaindikaattoreita.Käyttöliittymäntaulukkoontuotu indikaattoriesitetäänteemakarttana,jonkaulkoasuunkäyttäjävoivaikuttaa.käyttäjävoi valitaluokittelutavan,luokkienmääränjakartassakäytettävätvärit.halutessaankäyttäjävoi antaaitseluokkarajat.käyttäjävoivalitahaluamansaaluejaon,sikälikuinindikaattoritietoon tarjollaerialuejaoissa.

15 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi sivu:15 Paikkatietoikkunaeiolevainkarttapalvelu,vaanmyösjulkaisualusta,jotenkäyttäjävoi halutessaanjulkaistamäärittelemänsäkäyttöliittymänmilletahansaverkkosivulle.julkaistu käyttöliittymävoisisältääkartan,taulukonjaluokittelun.julkaisijavoirajoittaajulkaistavan karttaliittymäntoiminnallisuutta. MaanmittauslaitoksentoteuttamakarttapalveluperustuuavoimeenlähdekoodiinOskari). SelaimeenlatautuvakäyttöliittymäonJavaScriptOkoodia.

16 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:16 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 3.2 Tilastokeskuksen*KarttaL*ja*kaavioanimaatiopalvelu* TilastokeskuksenKarttaOjakaavioanimaatiopalveluunonvietymm.väestölaskentatietoja. Koropleettikartanjatilastotaulukonohellasovelluksessaonvalittavissauseitaerilaisia kaaviotyyppejä,joidenavullatietovisualisoidaan.tuettujakaaviotyyppejäovat: jakaumakuvio pylväskuvio rinnakkaisviivakuvio hajontamatriisi hajontakuvio taulukkolinssi aikasarjakuvio pylväsaikasarja kartogrammi Käyttäjävoihalutessaanavatayksittäisenkaavionsuuremmaksijatarkastellailmiötäkunkin kaaviotyypinavullaerikseen.esitystävoitäydentääselitetekstillä.käyttöliittymässäon mahdollistakäynnistääanimaatio,jolloinajallistamuutostahavainnollistetaanerikaavioissa jakartassa. Palvelutukeemyösomientilastotietojenvisualisointia,joskintiedotovattallennettuina käyttäjänomallakoneellataimuuallapalvelunulkopuolella.tilastokeskuksenhankkima lisenssieisallikäyttöliittymänjulkaisuamuidenorganisaatioidenverkkosivuilla. PalveluedellyttääselaimessaFlashOtukeajaperustuuruotsalaiseenStatisticExplorerO ohjelmistoon.jonkaylläpitojamarkkinointionpäättynytyrityskaupanseurauksena.

17 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi sivu: Terveytemme.fi*teemakartat* TerveydenjahyvinvoinninlaitoksenTerveytemme.fiOpalvelussaontarjollamm.THL:n sairastavuusindeksintietojahavainnollistavakäyttöliittymä.palvelussakäyttäjävoivalita mm.tarkasteltavanindikaattorin,alueluokituksenjatiedonvisualisoinnissakäytettävän luokituksen.tietoesitetäänkartanjataulukonohellaaikasarjanasekäpylväskaaviona,josta käyilmimyöstilastoyksikkökohtainenajallinenhajonta. Palvelussaonjulkaistumyösprofiiliraporttielikäyttöliittymä,jokatukeevalittujen tilastoyksiköidenkutenkuntientaimaakuntienvertailuaeriindikaattoritnäyttävässä kaaviossa. Terveytemme.fiOteemakarttapalveluontoteutettuInstantAtlasOohjelmistolla,jonkaomistaa nykyisinpaikkatietooohjelmistojenmarkkinajohtaja,yhdysvaltalainenesri.ohjelmistotukee moniamuitakinkaaviotyyppejäkuinmitäthl:npalvelussaonkäytetty.osakaaviotyypeistä tukeemyösanimaatioidenesittämistä.käyttöliittymästäonolemassasekäflashettähtml5o versiot. 3.4 Helsingin*pienaluetilastojen*visualisointia* Helsinginkaupunkitoteuttipilotointiavartenrajapintapalvelunpienaluetilastoihinsekä muutamiaesimerkkejämahdollisuuksistatoteuttaaselaimessatoimivakäyttöliittymätietojen havainnollistamiseksi.esimerkeissäkäyttäjävoivalitatarkasteltavantilastoyksiköneli pienalueenkartasta,aakkosellisestaluettelostataikkajakaumakuviosta.valitunalueen kehitysesitetäänaikasarjakuviossarinnakkainkokokaupunginkehitykseennähden. Koropleettikarttajajakaumakuvioesittävättuoreintatietoa.

18 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:18 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi Toisessaesimerkissäeiolejakaumakuviota,muttakäyttäjävoivalitaaikajanaltahaluamansa tarkasteluvuodensekäaikasarjakuvioonuseitaalueitaesitettäväksirinnakkain. Visualisoinninkäyttöliittymäontoteutettuhyödyntäenjaräätälöidenavoimenlähdekoodin JavaScriptOohjelmistokomponentteja,joidenvälilleonohjelmoituyhteentoimivuus.

19 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:19 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi 3.5 Muita*kokeiltuja*karttapalveluja* Varsinaisenpilotoinninohellahankkeessatutustuttiinmyösuseisiinmuihintilastotietoja visualisoiviinkarttapalveluihininternetissä Toimiala*Online*Lpalvelu* TyöOjaelinkeinoministeriönToimialaOnlineOpalvelussaontarjollatilastojajaennusteita yritystoiminnan,taloudenjatyöllisyydenkehityksestä.palvelutarjoaamuutamien alueellistentilastojenosaltamahdollisuudenhavainnollistaatietoteemakarttana. Palvelussakäyttäjävoivalitatiedonesittämiseensopivanteemakarttatyypinpalvelun tarjoamistavaihtoehdoista O koropleettikartta O pistesymbolikartta O piirakkasymbolikartta O pylvässymbolikartta ToimialaOnlineperustuuTietoOyj:nVertiOverkkotilastojärjestelmään,jokapohjautuu tilastoviranomaistenkäyttämäänpxweboohjelmistoon.

20 JulkICTLab/Paikkatiedonekosysteeminkehittäminen sivu:20 TILASTOTIEDONMUOTOILUOTietojohtamisenkarttapalvelunpilotointi Kuntaliiton*kuntanavigaattori* SuomenKuntaliitonverkkosivuillatoimivaKuntanavigaattorivisualisoikuntakohtaista tilastotietoa.käyttäjävoihelpostiverratavalitsemaansakuntaamaakunnanjavaltakunnan keskiarvoihin. KuntanavigaattoriOpalvelunonKuntaliitolletoteuttanutFloAppsOy Eurostatin*Gisco*Ltilastokarttapalvelu* EU:ntilastolaitoksenEurostatintilastokarttapalveluGiscotarjoaarunsaastitietoamaittain, suuralueittainjamaakunnittainunioninalueeltanuts1,2tai3alueet).sisältöperustuu valtioidentilastoviranomaistentoimittamaanaineistoon.giscotuleesanoistageographical InformationSystemoftheCommission.

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila

Määrällisen aineiston esittämistapoja. Aki Taanila Määrällisen aineiston esittämistapoja Aki Taanila 7.11.2011 1 Muuttujat Aineiston esittämisen kannalta muuttujat voidaan jaotella kolmeen tyyppiin: Kategoriset (esimerkiksi sukupuoli, koulutus) Asteikolla

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leena Jäntti 12.10.2011

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leena Jäntti 12.10.2011 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leena Jäntti 12.10.2011 Aluekatsaukset tilastokeskus.fi/aluekatsaus Kerran vuodessa ilmestyviä kokoomajulkaisuja Valmiit diagrammit ja teemakartat

Lisätiedot

Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin

Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin Ajankohtaista alueluokituksista - avaimet uusiin aluetilastoihin Alueet, yritykset ja tuotteet - Tietoa löytyy, kun luokitukset ovat tiedossa -seminaari 11.3.2009 Ulla-Maarit Saarinen Esityksen sisältö

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Hallinto uudistuu löytyykö toimintamalleja Lapin liitto, Saariselkä 21.4.2011 Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) vastuu www.yhteispalvelu.fi -sivustosta ja yhteispalvelurekisteristä

Lisätiedot

Valtion verkkolaskutilastot

Valtion verkkolaskutilastot Valtion verkkolaskutilastot Kum. Q1-Q2, myyntilaskut 3.8.216 Verkkolaskun lähetysprosentin vertailu 216 Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalojen sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internetpalvelu Tilastokeskus avasi internetpalvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Maakunnan tila Tietopaketti Varsinais-Suomen kehityksestä. Päivitetty 27.8.2015

Maakunnan tila Tietopaketti Varsinais-Suomen kehityksestä. Päivitetty 27.8.2015 Maakunnan tila Tietopaketti Varsinais-Suomen kehityksestä Päivitetty 27.8.2015 TYÖTTÖMYYS Varsinais-Suomen työttömyysaste oli heinäkuun 2015 lopussa 14,7 % (+0,7 %-yks.) Tietolähde: TEM, työnvälitystilasto

Lisätiedot

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä

Liite 2. Alustava projektisuunnitelma. JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä Liite 2. Alustava projektisuunnitelma JulkICTLab tehtävien toimeenpanosta CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n ja Valtiovarainministeriön välillä 16.10.2013 Versio: 0.4 Laatija: Kirsi Pispa 1 Sisältö

Lisätiedot

KUNTIEN ELINKEINOPOLITIIKAN MITTARISTO

KUNTIEN ELINKEINOPOLITIIKAN MITTARISTO KUNTIEN ELINKEINOPOLITIIKAN MITTARISTO Paillisyhdistys: Aluejärjestö: Tulostettu: Polvijärven Yrittäjät ry ry 18-maalis-2004 Vastausten lukumäärät Kunta: Alue: Koko maan vastausten määrä: Kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Aluehallintovirastot ja yhteispalvelun kehittäminen Yhteispalveluseminaari 8.6.2011 Ylitarkastaja Paula Leppänoro-Jomppanen Lapin aluehallintovirasto Hallintopalvelut Lapin aluehallintovirasto, Paula Leppänoro-Jomppanen

Lisätiedot

Tiedon kanssa kartalla Tilastokirjaston asiakastilaisuus 24.11. 2005. Ulla-Maarit Saarinen Tilastokeskus

Tiedon kanssa kartalla Tilastokirjaston asiakastilaisuus 24.11. 2005. Ulla-Maarit Saarinen Tilastokeskus Tiedon kanssa kartalla Tilastokirjaston asiakastilaisuus 24.11. 2005 Ulla-Maarit Saarinen Tilastokeskus Tilastokeskuksen paikkatietoaineistot 24.11.2005 A 2 Paikkatieto on kohdetta kuvaavan sijaintitiedon

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Laatija: Valtiontalouden tarkastusvirasto Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille...

Lisätiedot

Ehdokkaat vaalipiireittäin 10 vaalipiiriä, joista valitaan 30 valtuutettua

Ehdokkaat vaalipiireittäin 10 vaalipiiriä, joista valitaan 30 valtuutettua 1/6 Ehdokkaat vaalipiireittäin 10 vaalipiiriä, joista valitaan 30 valtuutettua Keskusvaalilautakunnan kokouksessa 21.9.2016 vahvistama ehdokasasettelu vaalipiireittäin. Keskusvaalilautakunta on täydentänyt

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.

Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1. Valtiovarainministeriö, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIONHALLINNON YLIMMÄN JOHDON ARVIOIDUT VIRKANIMITYSTEN PÄÄTTYMISPÄIVÄT (27.1.2017) Hallinnonala Virasto Osasto Virka Virkasuhteen päättymispvm

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Joensuussa 24.11.2011 Sirkku Hiltunen

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Joensuussa 24.11.2011 Sirkku Hiltunen Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Tilastotiedon hyödyntäminen -seminaari Joensuussa Sirkku Hiltunen Aluekatsaukset tilastokeskus.fi/aluekatsaus Kerran vuodessa ilmestyviä kokoomajulkaisuja

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Tilastot maakunnallisessa aluekehityssuunnittelussa. Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö

Tilastot maakunnallisessa aluekehityssuunnittelussa. Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Tilastot maakunnallisessa aluekehityssuunnittelussa Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Maakunnan liitto ja sen tehtävät aluekehitysviranomaisena Kuntayhtymä, johon kuuluminen on kunnille pakollista. Ylintä

Lisätiedot

Oskari.org. kehittäminen

Oskari.org. kehittäminen Oskari.org ohjelmakirjaston kehittäminen Jani Kylmäaho SOVELLUSKERROS Asioinnin tukipalvelut Tunnistus Valtuutukset Asiointitili Maksaminen Paikkatieto-ohjelmistot (GIS, Geographical Information Systems)

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Laatija: Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Sisältö Johdanto, Tausta...1 Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille...1 Aikataulu, Vastuuvalmistelijan

Lisätiedot

Suomen virallisen tilaston verkkoportaali - väylä luotettavaan tilastotietoon. Tilastokirjaston asiakasaamu

Suomen virallisen tilaston verkkoportaali - väylä luotettavaan tilastotietoon. Tilastokirjaston asiakasaamu Suomen virallisen tilaston verkkoportaali - väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokirjaston asiakasaamu 4.12.2008 Esityksen rakenne 1. Mikä on tilasto? 2. Luotettavan tiedon tunnusmerkit 3. Virallinen

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Matkailun alueelliset tietovarannot

Matkailun alueelliset tietovarannot Matkailun alueelliset tietovarannot MIKÄ MATKAILUN ALUEELLISET TIETOVARANNOT? VALTAKUNNALLINEN SÄHKÖINEN MATKAILUN TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Sähköinen järjestelmä, jolla voidaan kerätä tietoa alueiden

Lisätiedot

Pyyntö OKM nimeämispyyntö jäseniksi tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät

Pyyntö OKM nimeämispyyntö jäseniksi tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät Pyyntö OKM/12/040/2017 01.02.2017 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM nimeämispyyntö jäseniksi tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johto- ja ohjausryhmät Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

287 hirvikolaria vuosittain (keskiarvo ) 89 peurakolaria vuosittain (keskiarvo ) Perustietoja hirvieläinonnettomuuksista

287 hirvikolaria vuosittain (keskiarvo ) 89 peurakolaria vuosittain (keskiarvo ) Perustietoja hirvieläinonnettomuuksista Perustietoja hirvieläinonnettomuuksista Itä-Suomen alueelta 287 hirvikolaria vuosittain (keskiarvo 2011-15) Kolareista noin 95 %:ssa selvitään omaisuusvahingoilla Henkilövahinkoihin johtaa keskimäärin

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen - JulkICTLab pilottiehdotus Pilottiehdotuksen osapuolet: CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Verohallinto Yhteyshenkilö: Suvi Remes suvi.remes@csc.fi

Lisätiedot

Tilastointialueet muutoksessa mukana?

Tilastointialueet muutoksessa mukana? Tilastointialueet muutoksessa mukana? Tilastokeskuksen seminaari 9.9.2008 Marja Tammilehto-Luode Tilastointialueet muutoksessa mukana? Nykytilanne Muutostarpeet Keinoja - miten olla muutoksessa mukana

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 7.4.2016 Keski-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Keski-Pohjanmaan maakuntatalous

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin! 20.1. Teemana Uusi työ. #Työ2.0

Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin! 20.1. Teemana Uusi työ. #Työ2.0 Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin! 20.1. Teemana Uusi työ #Työ2.0 1 Uusi työ valtionhallinnon toimintatavat digiaikaan! OHJELMA 20.1.2016, Paikka: VM:n Paja, Mariankatu 9 #Työ2.0 Päivän vetäjinä Esko Kilpi

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen palvelut ja prosessit -ryhmä jäsenten nimeäminen

Maakuntauudistuksen palvelut ja prosessit -ryhmä jäsenten nimeäminen Hyvärinen Liisa VM Lähettäjä: Aihe: Liitteet: Valtiovarainministerio VM VL: Maakuntauudistuksen palvelut ja prosessit -ryhmän asettaminen - jäsenten nimeäminen (15.8.2016 mennessä) Asettamispäätös_palvelut

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Nimistön tekstitiedostotuotteet: Paikannimet ja Karttanimet

Nimistön tekstitiedostotuotteet: Paikannimet ja Karttanimet Maanmittauslaitos Teemu Leskinen 19.2.2013 etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Nimistön tekstitiedostotuotteet: Paikannimet ja Karttanimet Aineiston kuvaus Nimistörekisteri perustuu Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Ohjeistus perustietojen tuottamisen, jakelun ja hyödyntämisen suunnitteluun Anne Kauhanen-Simanainen 22.1.2014 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurihanke (PerustA)

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs

Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs LAITOS Jyväskylän yliopisto Opetuksen ja opiskelun itsearviointi vs. 231105 Tämän taulukon tarkoituksena on auttaa laitoksia kuvailemaan opetus- ja opiskelukulttuuriaan ja/tai niiden tukitoimien ominaisuuksia.

Lisätiedot

Väestömuutos hankekunnissa

Väestömuutos hankekunnissa Väestömuutos hankekunnissa Nettomuutto v. Väestömuutos % - -40,0-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 Ikärakenteen muutos - Lapissa ja koko maassa 30 20 10 0-10 -20-30 0-14 -vuotiaiden määrän muutos % 65 v. täyttäneiden

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Tule töihin valtiolle

Tule töihin valtiolle Tule töihin valtiolle Valtion rekrytointiväylä Valtiolle.fi Löydät Valtiolle.fi -sivustolta lähes kaikki valtiolla parhaillaan avoimena olevat työpaikat. Voit tutustua valtion eri työnantajiin ja kiinnostaviin

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous 14.4.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävät Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla sisältävä kattava ja keskitetty

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Turussa oli työttömiä työnhakijoita tammikuun lopussa 15700, miehiä 9059 ja naisia 6641. Turun työttömyysaste oli 17,2 %, lisäystä edellisvuodesta 0,3 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

11 Lappi. 11.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

11 Lappi. 11.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 11 Lappi 11.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Lappi on Suomen pohjoisin maakunta, jonka ainoa naapurimaakunta on Pohjois-Pohjanmaa. Lapin maakunnan muodostavat 21 kuntaa,

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa Tilastokeskukseen! Tilastokeskuksen toiminnan esittely. Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala Avoimen hallinnon verkosto 17.9.

Tervetuloa Tilastokeskukseen! Tilastokeskuksen toiminnan esittely. Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala Avoimen hallinnon verkosto 17.9. Tervetuloa Tilastokeskukseen! Tilastokeskuksen toiminnan esittely Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala Avoimen hallinnon verkosto 17.9.2015 Tilastokeskus 150 vuotta 2 Tilastojen vuosilukuja Suomessa 1500

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta Verohallinnon ohjelmistotalopäivä 21.5.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävistä Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla

Lisätiedot

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa?

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? VAIKO-projekti, Lapin ELY-keskus Mirva Petäjämaa MAKO-verkostojen kokoukset 12. - 13.9.2012 Strategian rakenneluonnos Esipuhe NYKYTILA *Lappi maahanmuuton

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Koko maa. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU JATKUNUT NOPEANA Toukokuussa alkanut työttömyyden kasvun kiihtyminen on jatkunut alkusyksyn aikana. Vuonna 2013 alkaneesta työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisesta huolimatta Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylijohtaja Terttu Savolainen 13.10.2016 Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä 2 Mikä muuttuu julkisen hallinnon

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Maakuntauudistuksesta aiheutuvat muutokset kotoutumisen edistämiseen

Lisätiedot

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4 Valmisteluryhmä 4 Siirtyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä tulevassa maakunnassa / Satakuntaliitto Maakuntauudistukseen liittyvä sidosryhmätilaisuus koskien alueiden käyttöä, luonnonvaroja ja liikennettä

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen nimistörekisteri

Maanmittauslaitoksen nimistörekisteri Maanmittauslaitos Teemu Leskinen 5.6.2007 etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitoksen nimistörekisteri Aineiston kuvaus Nimistörekisteri perustuu Maanmittauslaitoksen Maastotietokannassa

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS

ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettamispäätös VM120:00/2015 Kunta- ja aluehallinto-osasto 2.12.2015 luonnos ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS Asettaminen Toimikausi Valtiovarainministeriö on tänään asettanut aluehallintovirastojen ohjausryhmän

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen

Kommenttipuheenvuoro. Valviran asiantuntijasymposium Ylijohtaja Sirkka Jakonen Kommenttipuheenvuoro Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Ylijohtaja Sirkka Jakonen 1 1.3.2015 alkaen Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus

Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen. JulkICTLab-projektihakemus Kansallisen palveluväylän pilotoinnin tukeminen JulkICTLab-projektihakemus v0.4 2 (6) DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Hyväksynyt VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö v0.4 3 (6) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

Metsänomistajan kaavoitusapu

Metsänomistajan kaavoitusapu 23 Lorem ipsum sit amet dolor estres con consequeter lorem ipsum ces lorem ipsum sit amet dolor estares. Metsänomistajan kaavoitusapu Tapio Oy 4.11.2016 1 Metsänomistajan kaavoitusapu Sisällys 1. Metsänomistaja

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntatilaisuus 7.4.2016

Kymenlaakson maakuntatilaisuus 7.4.2016 Kymenlaakson maakuntatilaisuus 7.4.2016 Kymenlaakson maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Seuraa Kuntaliittoa ja keskustele

Lisätiedot

1 PROSENTTILASKENTAA 7

1 PROSENTTILASKENTAA 7 SISÄLTÖ 1 PROSENTTILASKENTAA 7 Peruskäsitteitä 8 Prosenttiarvo 9 Prosenttiluku 11 Perusarvo 13 Muutosten laskeminen 15 Lisäys ja vähennys 15 Alkuperäisten arvojen laskeminen 17 Muutosprosentti 19 Prosenttiyksikkö

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

JulkICTLab projektin tilannekatsaus

JulkICTLab projektin tilannekatsaus JulkICTLab projektin tilannekatsaus 13.3.2014 Projektin yleistilanne Projektisuunnitelma v 1.0 päivitetty ohjausryhmän 26.2. mennessä antamilla kommenteilla. Tehty JulkICTLab käyttöehtojen luonnos. (liite

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla -raportti 15.4.2014

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla -raportti 15.4.2014 Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla -raportti 15.4.2014 Raportin laatimiseen taustaa Perustuu SYKE:n tutkimushankkeisiin Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen monikeskuksisuus ja kauppa

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri Lausuntopyynnön diaarinumero: VM130:00/2015 Vastausaika päättyy: 13.5.2016 Lausuntopyynnön taustatiedot Johdanto, tausta, tavoitteet Johdanto Julkisen

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Työttömyyskatsaus Joulukuu 2015 Turussa oli työttömiä työnhakijoita joulukuun lopussa 14696, joista miehiä 9205 ja naisia 6926. Turun työttömyysaste oli 17,7 %, lisäystä edellisvuodesta 0,4 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3)

Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) Akselin otsikko 70000 66032 Yli 180 vrk jonottaneiden lkm kehitys sairaanhoitopiireissä (thl 6:52,3) 60000 50000 40000 41000 34207 30000 00 10000 0 30 12326 9 691 7332 7092 5520 4 2204 3 9373 527 4 330

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja INSPIRE: synnyttääkö paikkatiedon infrastruktuuri ekosysteemin?

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja INSPIRE: synnyttääkö paikkatiedon infrastruktuuri ekosysteemin? Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ja INSPIRE: synnyttääkö paikkatiedon infrastruktuuri ekosysteemin? Helsingin Messukeskus 7.11.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Paikkatietoinfrastruktuurilla, osana yhteiskunnan

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut Paikkatietomarkkinat 5.11.2014 Esityksen sisältö Johdanto Inspire:en Tilastokeskuksen Inspire -aineistot Palvelurajapinta - Rajapintapalvelut Yhteenveto

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Til.yks. x y z

Til.yks. x y z Tehtävien ratkaisuja. a) Tilastoyksiköitä ovat työntekijät: Vatanen, Virtanen, Virtanen ja Voutilainen; muuttujina: ikä, asema, palkka, lasten lkm (ja nimikin voidaan tulkita muuttujaksi, jos niin halutaan)

Lisätiedot

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät

Ylijohtaja Terttu Savolainen. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen Alueelliset nuorisotyöpäivät 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Nvm. Tapio Saavalainen 16.2.2017 Alueelliset nuorisotyöpäivät Mikä muuttuu julkisen hallinnon rakenteen muutoksen iso kuva Ministeriöt

Lisätiedot