LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ"

Transkriptio

1 LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ JOHDANTO Sähkön vähittäismyyjille Lisätietoja: EKOenergia on ympäristömerkki sähkölle. Sitä hallinnoi EKOenergia-verkosto. Merkin tarkoituksena on auttaa sähkönmyyjiä myymään helposti tunnistettavia ja laajalti hyväksyttyjä sähkötuotteita. Merkki haluaa myös auttaa kuluttajia ymmärtämään monimutkaista eurooppalaista sähkömarkkinaa. EKOenergian kuluttajat saavat oikeaa tietoa sähkönsä alkuperästä ja väitteistä, joita he voivat ostopäätöksensä ansiosta tehdä. Tämän lisäksi EKOenergia-merkitty sähkö täyttää EKOenergia-verkoston asettamat kestävyysvaatimukset. EKOenergia-merkki on ainoa ympäristömerkki sähkölle, joka a) on syntynyt yhteiseurooppalaisen konsultaatioprosessin seurauksena, b) toimii koko Euroopassa ja c) on eri sidosryhmien tunnistama kaikissa Euroopan maissa. Tämän lisenssisopimuksen tarkoituksena on myöntää oikeus käyttää EKOenergian nimeä ja logoa sekä määritellä tarkemmin Lisenssinantajan ja Lisenssinsaajan oikeudet ja velvollisuudet. Lisätietoja EKOenergiasta löydät suomeksi sivulta ja englanniksi sivulta I SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämä sopimus ei luo mitään oikeuksia eikä velvollisuuksia Lisenssinsaajan ja EKOenergia-verkoston jäsenten välille (lukuun ottamatta Suomen luonnonsuojeluliitto ry:tä, kuten myöhemmin kerrotaan). Niin pitkään kun EKOenergia-verkosto ei ole virallisesti rekisteröitynyt järjestö, kaikki sopimukset allekirjoittaa Suomen Luonnonsuojeluliitto ry (osoite: Kotkankatu 9, HELSINKI, y-tunnus ), joka on merkin laillinen omistaja. Tässä sopimuksessa Lisenssinantajalla viitataan Suomen luonnonsuojeluliitto ry:hyn ja Lisenssinsaajalla...,..., kuten on yksityiskohtaisemmin kerrottu Liitteessä 2 (Lisenssinsaaja). Jäljempänä käytetyt sanat Osapuoli tai Osapuolet viittaavat Lisenssinsaajaan ja/tai Lisenssinantajaan. Huomio: Kaikki tämän sopimuksen Lisenssinantajan oikeudet ja velvollisuudet siirretään automaattisesti EKOenergia-organisaatiolle, kun se rekisteröidään virallisesti. Katso myös kappale XX.

2 II KIELI Kansainvälisen EKOenergian työskentelykieli on englanti, mutta sen sihteeristö tekee kaikkensa auttaakseen sidosryhmiä heidän omilla äidinkielillään. Tämä Lisenssisopimus on saatavilla myös muilla kielillä. Riitatilanteissa englanninkielinen versio pätee. III SOPIMUKSEN TULKINTA 1. Sopimusehtoja tulkitaan kokonaisuutena antaen niissä käytetyille ilmaisuille niille tässä sopimuksessa määritelty merkityssisältö. Sopimusehtojen otsikointi ja kappalejaottelu on tehty ainoastaan lukuteknisistä syistä, eikä niistä tule päätellä mitään niiden tulkinnan ja merkityksen kannalta. 2. Sopimusosapuolen laiminlyödessä oikeutensa erikseen vaatia Sopimusehtojen mukaisia oikeuksiaan ei toisen Sopimusosapuolen tule tulkita sen merkitsevän oikeutensa laiminlyöneen Sopimusosapuolen luopuneen oikeuksistaan. Sopimusehtojen mukaiset oikeudet pysyvät tässäkin tapauksessa täysimääräisenä voimassa. IV TÄMÄN SOPIMUKSEN SYNNYTTÄMÄT OIKEUDET 1. Ekoenergia-merkki on Lisenssinantajan rekisteröimä tavaramerkki ja yksinoikeus Ekoenergia-merkkiin kuuluu Lisenssinantajalle. Lisenssinsaaja saa tällä sopimuksella merkkiin ainoastaan rinnakkaisen ja Sopimusehdoista ilmenevin tavoin rajoitetun käyttöoikeuden. 2. Allekirjoittamalla tämän Lisenssisopimuksen Lisenssinsaaja hyväksyy, että EKOenergia on Lisenssinantajan yksin omistama tuotemerkki, jota voidaan käyttää ainoastaan tämän sopimuksen määrittelemissä puitteissa. 3. Molemmat Osapuolet sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan voimassaolevia lakeja, ennen muuta ympäristölainsäädäntöä, toimimaan hyvän liikemiestavan mukaisesti sekä noudattamaan tiedottamisessaan alan eettisiä sääntöjä. 4. Lisenssinsaaja saa tällä sopimuksella EKOenergia-merkkiin rinnakkaisen ja yhtäläisen käyttöoikeuden lisenssinantajan kanssa. Lisenssinantajalla on oikeus muuttaa lisenssin kohdetta ja asettaa muita käyttörajoituksia. 5. Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeuttaan kolmannelle osapuolelle ilman Lisenssinantajan kirjallista hyväksyntää. Kuitenkin, jos lisenssinsaaja on sulautunut toiseen yhtiöön, käyttöoikeudet ja velvoitteet siirtyvät tällaiselle yhtiölle tämän sopimuksen nojalla. 6. Lisenssinsaaja hyväksyy sen, että Lisenssinantaja pitää rekisteriä käyttöoikeuden haltijoista sekä niistä yrityksistä, joiden käyttöoikeus on päättynyt, ja sen, että lisenssinantaja saa julkaista näistä rekistereistä tiedot.

3 V EKOENERGIA-MERKILLÄ VARUSTETTAVA TUOTE 1. Lisenssinsaajan lupa käyttää EKOenergia-merkkiä rajoittuu niiden energiatuotteiden myynnin edistämiseen, mainontaan ja myyntiin, jotka täyttävät EKOenergia-kriteerit. Tämänhetkinen EKOenergia-kriteeristö (dokumentti EKOenergia-verkosto ja -merkki) on liitetty tähän sopimukseen (liite 1). 2. EKOenergian hallitus voi päivittää EKOenergia-kriteereitä. Kaikki päivitykset tehdään ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards -järjestelmän mukaisesti. Järjestelmä edellyttää, että Lisenssinsaajia, kuten muitakin sidosryhmiä tullaan informoimaan ja osallistamaan kriteerien päivityksessä. 3. Lisenssinantaja sitoutuu ilmoittamaan Lisenssinsaajalle kirjallisesti kaikista muutoksista sopimusehdoissa mainittuihin kriteereihin 12 kuukautta ennen näiden kriteerien voimaantuloa. 4. Lisenssinsaaja käyttää alkuperätakuista saatavaa tietoa ja/tai EKOenergian www-sivuja todistaakseen, että kyseinen tuotanto (alkuperätakuilla todennettu) on EKOenergiakelpoista ja täyttää merkin kestävyyskriteerit. Sähkön EKOenergia-kelpoisuuden on täytyttävä energian tuotantopäivämääränä (siten kuin se on merkitty alkuperätakuuseen). Lisenssinsaaja kuten myös muut sidosryhmät (kuten voimalaitoksen omistaja, traderit, kuluttajat...) voivat tehdä hakemuksen tuotantolaitosten listaamisesta EKOenergian verkkosivuille. Hakemus tuotantolaitosten listaamisesta ei liity tämän sopimuksen soveltamisalaan. 5. Lisenssinsaaja ei voi myydä EKOenergia-merkittyä sähköä, joka on tuotettu bioenergiaa käyttävillä laitteilla, jos näitä laitteita ei ole listattu liitteeseen 2. VI RAHASTOT JA LISENSSIMAKSUT EKOenergia-merkin käyttäminen ei aiheuta EKOenergian kriteeritekstissä (dokumentti EKOenergia-verkosto ja -merkki, liite 1) määriteltyjen rahasto- tai lisenssimaksujen lisäksi mitään muita maksuja. Katso liitteet 1 ja 2 tarkempia tietoja saadaksesi. Rahasto- ja lisenssimaksut on ilmoitettu arvonlisäverottomina hintoina. Kaikki EKOenergiaan liittyvät maksut perustuvat myynnin volyymiin. Lisenssinantaja takaa, että lisenssi- ja rahastomaksut ovat samat kaikille Lisenssinsaajille. Maksujen täytyy olla maksettuna Suomen luonnonsuojeluliitolle viimeistään 31. maaliskuuta (koskien edellisen kalenterivuoden myyntejä). Jos maksu tapahtuu myöhässä, myöhästymisestä tullaan perimään 10 % vuotuinen korko.

4 VII LISENSSIN VELVOITTEET 1. Lisenssinsaaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lakia ja muita viranomaismääräyksiä päivittäisessä toiminnassaan. 2. Lisenssinsaaja on vastuussa siitä, että EKOenergia-merkitty tuote täyttää EKOenergiakriteerit (dokumentti EKOenergia-verkosto ja -merkki, liite 1). 3. Lisenssinsaaja sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Lisenssinantajalle kirjallisesti kaikista niistä muutoksista toiminnassaan tai markkinoimassaan sekä myymässään tuotteessa, joilla saattaa olla merkitystä Lisenssin kannalta. 4. Kaikessa EKOenergian markkinoinnissa ja myynnissä Lisenssinsaajan on varmistettava, että: - tuotetta markkinoidaan Lisenssisopimuksen ja EKOenergia-kriteeristön mukaisesti (liite 1). - EKOenergia-tuotteeseen liittyvä myynti ja markkinointi ei anna kuvaa EKOenergiamerkin liittyvän Lisenssinsaajan Lisenssin ulkopuoliseen toimintaan tai niihin tuotteisiin, jotka eivät ole EKOenergia-merkittyjä. - yrityksen toiminnot, myynti ja markkinointi eivät ole lainsäädännön vastaisia. - muut Tuotteen ympäristöominaisuuksiin liittyvät ilmaisut, symbolit tai merkit eivät ole sekoitettavissa EKOenergia-merkkiin. 5. Lisenssinsaaja toimii EKOenergian kriteereissä kohdassa 5.1 esitellyn myöhemmin valmistuvan Toimintatapaohjeen mukaisesti. Toimintatapaohje tehdään eurooppalaisten välittäjien ja muiden sidosryhmien intensiivisen konsultoinnin perusteella. Kun tämä Toimintatapaohje on hyväksytty, se lähetetään sähköpostitse Lisenssinsaajalle (osoitteeseen, jonka hän on antanut Liitteessä 2). Jos Lisenssinsaaja ei hyväksy ehdotettua Toimintatapaohjetta, hänellä on 60 päivää aikaa tiedottaa tästä Lisenssinantajalle. Tiedottaminen täytyy tehdä kirjattuna kirjeenä EKOenergian sihteeristölle. Jos Lisenssinsaaja ei reagoi, Toimintatapaohje astuu voimaan 61. päivänä sen lähettämisestä. Siitä tulee samalla tämän Lisenssisopimuksen virallinen liite. 6. Lisenssinsaaja käyttää EKOenergia-merkkiä myöhemmin valmistuvan Brändikirjan mukaisesti. Brändikirjassa säännellään logon visuaalista käyttöä. Se lähetetään sähköpostitse Lisenssinsaajalle (osoitteeseen, jonka hän on antanut Liitteessä 2). Jos Lisenssinsaaja ei hyväksy ehdotettua Brändikirjaa, hänellä on 60 päivää aikaa tiedottaa tästä Lisenssinantajalle. Tiedottaminen täytyy tehdä kirjattuna kirjeenä EKOenergian sihteeristölle. Jos Lisenssinsaaja ei reagoi, Brändikirja astuu voimaan 61. päivänä sen lähettämisestä. Siitä tulee samalla tämän Lisenssisopimuksen virallinen liite.

5 VIII TILINTARKASTUS JA AUDITOINTI 1. EKOenergia-auditoinnit tekee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta) mukainen tilintarkastaja. ETA-maiden ulkopuolisissa maissa tilintarkastajan on täytettävä kaikki International Standards on Auditing and accepted -standardin vaatimukset. ETA-maiden ulkopuolisissa maissa tilintarkastaja on myös hyväksytettävä etukäteen EKOenergian hallituksella. 2. Auditoinnilla todennetaan ne asiakokonaisuudet, jotka on listattu dokumentin EKOenergia-verkosto ja -merkki (liite 1.) kappaleessa 11. Auditointi perustuu EKOenergian sihteeristön laatimaan tarkastuslistaan. Auditoinnin tulokset tulee toimittaa EKOenergian sihteeristölle viimeistään 30. kesäkuuta (edellisen kalenterivuoden myyntejä koskien). Tämä on sitovaa, vaikka Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välinen sopimusperustainen yhteistyö olisi päättynyt ennen tätä. 3. Jos tarkastaja löytää virheitä tai eroavaisuuksia, ne on korjattava mahdollisimman nopeasti. Vakavat tai jatkuvat puutteet voivat johtaa Lisenssin menettämiseen kuten luvussa 11 on esitetty. Siinä tapauksessa, että EKOenergiaksi kelpaamattomia alkuperätakuita on peruutettu EKOenergia-merkityn sähkön myynnin osalta, on Lisenssinsaajan peruutettava puuttuva määrä alkuperätakuita 14 päivän kuluessa puutteen huomaamisesta. 4. Pyydettäessä Lisenssinsaajan on toimitettava Lisenssinantajalle kopiot materiaalista, jossa EKOenergia-merkkiä on käytetty. 5. Lisenssinantajalla ja ja EKOenergian sihteeristöllä on oikeus julkaista EKOenergia -merkin piiriin kuuluvien yritysten, laitosten ja tuotteiden nimet, polttoainejakaumat sekä yritysten yhteenlasketut myynti- ja tuotantotilastot maittain ja lähteittäin. IX MUIDEN EKOENERGIAN LISENSSINSAAJIEN VELVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN Lisenssinsaaja on oikeutettu ulkoistamaan yhden tai useamman velvoitteistaan toiselle Lisenssinhaltijalle. Sellaisessa tapauksessa velvoitteet auditointia ja vahvistamista kohtaan siirtyvät sopimuksen tehneelle Lisenssinsaajalle jos ja siinä määrin, että: 1) EKOenergian sihteeristölle on asianmukaisesti ilmoitettu kyseisestä sopimuksesta. 2) EKOenergian sihteeristö vahvistaa sähköpostilla tai muulla kirjallisella muodolla tietävänsä sopimuksesta ja että tehtävien jako Lisenssinsaajien kesken on selvä. Jos sopimuksen tehnyt Lisenssinsaaja menettää Lisenssinsaajan oikeutensa, ulkoistetut velvoitteet ja kaikki auditointiin ja vahvistamiseen liittyvät tehtävät palautuvat

6 automaattisesti ja välittömästä alkuperäiselle Lisenssinsaajalle. X SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimus tulee voimaan osapuolten hyväksyttyä sen allekirjoituksillaan. Salassapitoa, vahingonkorvausta ja sopimussakkoa koskevat ehdot ovat voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin niin pitkään kuin nämä ehdot ovat merkityksellisiä. Sopimuskauden päätyttyä Lisenssinsaajaa koskee tämän sopimuksen kohdan XV mukainen käyttökielto. XI SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Lisenssinsaaja voi irtisanoa tämän sopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Lisenssinantaja voi irtisanoa tämän sopimuksen kahden vuoden irtisanomisajalla. Sopimuksen päättäminen tehdään kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle. Irtisanomisaika alkaa seuraavan kuukauden alusta Osapuolen vastaanotettua irtisanomisilmoituksen. Sopimuksen päätyttyä Lisenssinsaajalla on velvollisuus informoida asiakkaitaan sopimuksen päättymisestä Lisenssinsaajan Internet-sivuilla kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sopimus on päättynyt. Tieto sopimuksen päättymisestä on lähetettävä asiakkaille myös päättymistä seuraavan laskun yhteydessä. Myyntiin perustuvat maksut on suoritettava niin pitkään kuin EKOenergiaa myydään. (Lisenssinsaajan ja heidän asiakkaidensa välisten sopimusten pituudesta riippuen). XII SOPIMUKSEN PURKAMINEN 1 Lisenssinantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus välittömin seurauksin: a) Lisenssinsaajan tai tämän vastuulla olevan tahon olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään menettelyä, jossa Lisenssinsaaja on syyllistynyt Sopimusehdon rikkomiseen, eikä ole korjannut menettelyään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun Lisenssinantaja on kirjallisesti ilmoittanut tälle rikkomuksesta. b) Lisenssinsaajan konkurssin, selvitystilan, velkajärjestelyn tai maksukyvyttömyyden perusteella; ja c) jos Osapuolten Sopimusehtojen mukaisten velvoitteiden suorittaminen on estynyt tämän sopimuksen kohdassa XIII 2.6 tarkoitettujen olosuhteiden vuoksi pidempään kuin 60 kalenteripäivän ajan. 2 Purkuilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Purkaminen tulee voimaan välittömästi Lisenssinsaajan saatua siitä tiedon.

7 3. Lisenssinantajan purettua sopimuksen tämän sopimuksen kohdan XII 1. a), b) tai c) mukaisesti kaikki maksetut Lisenssimaksut jäävät Lisenssinantajalle. Lisenssinsaajan tulee myös maksaa mahdolliset maksamattomat myynti- tai liikevaihtoperusteiset maksut kyseiseltä kalenterivuodelta. XIII VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUS 1. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Lisenssinsaaja on velvollinen suojaamaan Lisenssiantajaa kaikista vastuista sekä vahingonkorvaamaan Lisenssinsaajalle kaikki sellaiset syytteet, velvoitteet, vahingot ja kustannukset, jotka aiheutuvat Lisenssinsaajan EKOenergia-merkin käytöstä nostetuista korvausvaatimuksista tai syytöksistä. 2. VASTUUNRAJOITUS 2.1 Lisenssinantaja on vastuussa välillisistä vahingoista ainoastaan syyllistyttyään törkeään tuottamukseen tai tahalliseen menettelyyn. 2.2 Lisenssinantaja ei vastaa Lisenssinsaajaan nähden virheistä tai laiminlyönneistä, joilla ei ole Lisenssinsaajalle merkitystä tai joista ei ole Lisenssinsaajalle muuta kuin vähäistä haittaa. 2.3 Lisenssinantaja ei missään tapauksessa vastaa virheistä, jotka johtuvat Lisenssinsaajan antamasta virheellisestä informaatiosta. 2.4 Lisenssinantaja ei missään tapauksessa vastaa Lisenssinsaajan tai tämän alihankkijan, jälleenmyyjän tms. tahon Lisenssin alaisesti tuottamasta, markkinoimasta tai myymästä Tuotteesta. 2.5 Lisenssinantajan vastuu kaikista vahingoista rajoittuu joka tapauksessa Lisenssinantajan Lisenssistä perimään vuosimaksuun. 2.6 Jos Osapuolten Sopimusehtojen mukaisten velvoitteiden suorittaminen estyy Osapuolten ennakoimattomissa olevien ja hallitsemattomien olosuhteiden vuoksi (force majeure), muodostaa tällaisten olosuhteiden käsillä olo perusteen poiketa Sopimusehtojen mukaisesta vahingonkorvausvastuusta ja sopimussakon maksuvelvollisuudesta. 2.7 Osapuolen vedotessa edellä kohdassa XIII 2.6 mainittuun ulkoiseen olosuhteeseen (force majeure) on Osapuolen välittömästi ilmoitettava toiselle Osapuolelle kirjallisesti kyseisen olosuhteen käsillä olosta ja vastaavasti sen lakkaamisesta. XIV LUOTTAMUKSELLISUUS Molemmat Osapuolet ovat vastuussa siitä, että toiselta Osapuolelta saatua luottamuksellista tietoa ei ilmaista sivulliselle tai käytetä omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi. Luottamuksellisena tietona pidetään kaikkea tähän sopimukseen, sopijaosapuoliin tai näiden liiketoimintaan liittyvää tietoa, joka ei ole yleisessä tiedossa. Kuitenkin Lisenssinantajalla ja EKOenergian sihteeristöllä on oikeus julkaista Lisenssin solmineiden yhtiöiden nimet, energialaitosten nimet, tuotteet ja tuotteiden

8 polttoainejakaumat. Lisenssinantajalla on myös oikeus julkaista tietoa kaikkien EKOenergia-merkittyä sähköä myyneiden yritysten yhteenlasketuista myynnin voluumeista maittain ja energialähteittäin. Salassapitomääräys ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa sopijaosapuoli on lain tai asetuksen tai muun viranomaismääräyksen johdosta velvollinen antamaan tietoa viranomaiselle tai vastaavalle. XV KÄYTTÖKIELTO SOPIMUSKAUDEN PÄÄTYTTYÄ 1. Sopimuskauden päättymisen jälkeen Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta ilman Lisenssinantajan kirjallista hyväksyntää käyttää EKOenergia-merkkiä. Tällä tarkoitetaan muun ohella sitä, ettei merkkiä saa ilman Lisenssinantajan kirjallista suostumusta käyttää Lisenssinsaajan Tuotteen markkinoinnissa, myynnissä tai jakelussa eikä Lisenssinsaaja saa millään muullakaan tavoin käyttää tai levittää Tuotetta tai muuta materiaalia, kuten esitteitä, nettisivuja tai muuta sähköistä materiaalia, merkillä varustettuna. 2. Lisenssinsaaja voi kuitenkin jatkaa EKOenergia-merkin käyttöä yhteydenpidossaan olemassaolevien EKOenegian kuluttajien kanssa siinä määrin kun se on tarpeellista kunnioittaakseen aikaisempia sopimusperusteisia, määräaikaisia velvoitteita. 3. Sopimuskauden päättymisen jälkeen Lisenssinantajalla on oikeus julkisesti ilmoittaa, että Lisenssinsaajalla ei ole enää käyttöoikeutta EKOenergia-merkkiin. XVI MUUTOKSET SOPIMUSEHDOISSA MAINITTUIHIN TIETOIHIN 1. Lisenssinsaaja sitoutuu ilmoittamaan Lisenssinantajalle kirjallisesti kaikista muutoksista Sopimusehdoissa mainittuihin tietoihin viipymättä saatuaan tiedon muutoksesta. Tämä koskee erityisesti Liitteessä 2 mainittuja tietoja. 2. Lisenssinantajalla on oikeus tehdä vähäisiä muutoksia Sopimusehtoihin. Lisenssinantajan tulee ilmoittaa tällaisista muutoksista Lisenssinsaajalle kirjallisesti hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kuuden kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen. Muutokset tulevat voimaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Lisenssinsaaja on saanut niistä tiedon, ellei ilmoituksessa ole ilmoitettu pidemmästä siirtymäajasta. XVII EKOENERGIAN OSTAJAT Tämä sopimus ei sääntele ostajien oikeuksia tai velvollisuuksia kommunikoida heidän EKOenergia-merkityn sähkön hankinnastaan. XVIII YHTEYDENOTOT: EKOENERGIAN SIHTEERISTÖ Kaikki Sopimusehtoja koskevat ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti siihen osoitteeseen (postiosoitteeseen, telefaxosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen), jonka Osapuolet ovat

9 antaneet tätä tarkoitusta varten. EKOenergian sihteeristö, joka on kuvattu EKOenergia-tekstin kappaleessa "3.4, The EKOenergy secretariat", toimii myös Lisenssin saajan kontaktina kysymyksissä koskien tätä lisenssisopimusta. XIX RIITOJEN RATKAISU Tästä sopimuksesta aiheutuvat ristiriitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan ystävällisessä hengessä kahdenvälisesti. Ristiriitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten kesken sovituksi kohtuullisessa ajassa, jätetään EKOenergian välimiespaneelin ratkaistavaksi. Menettely on kuvailtu EKOenergia-kriteerien (dokumentti EKOenergiaverkosto ja -merkki) kappaleessa 11. kohdassa 3.5. Välimiespaneeli ei kuitenkaan voi päättää korvauksista. Niin pitkään kuin valitusmekanismi ei ole toimintakuntoinen tai mekanismi on kyvytön tekemään päätöksiä määräajan kuluessa tai mekanismilla ei ole juridista oikeutta, erimielisyys voidaan jättää Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. XX OIKEUKSIEN JA VASTUIDEN SIIRTO, KUN EKOENERGIASTA TULEE OIKEUSTOIMIHENKILÖ Lisenssinantajan kaikki oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät automaattisesti uudelle EKOenergia-organisaatiolle, kun tällainen perustetaan. XXI PÄIVÄMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUKSET Tämän sopimuksen paperinen kopio säilytetään EKOenergian sihteeristössä. EKOenergian sihteeristö lähettää pdf-version sähköpostitse Lisenssinsaajalle (osoitteeseen, joka on annettu Liitteessä 2). Lisenssinsaajan halutessa paperisen kopion omaan käyttöönsä, on Lisenssinsaajan lähetettävä kaksi allekirjoitettua kopiota EKOenergian sihteeristölle. Lisenssinantajan allekirjoitettua sopimuksen, EKOenergian sihteeristö lähettää yhden kopion takaisin kolmannessa liitteessä mainittuun postiosoitteeseen. Kaikki Lisenssinsaajat ja Lisenssinsaajien myymät EKOenergia-tuotteet, listataan sivustolle.

10 Sopimuksen ehdot hyväksyen ja sopimuksen tiedot oikeiksi todistaen: Yrityksen virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitukset: Paikka ja aika Allekirjoitus Asema Allekirjoitus Asema Suomen luonnonsuojeluliiton virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitukset Paikka ja aika Allekirjoitus Asema Allekirjoitus Asema LIITTEET Liite 1: Dokumentti: EKOenergia-verkosto ja -merkki, löytyy osoitteesta Liite 2: Tietoja Lisenssinsaajasta ja markkinoitavista tuotteista LIITE 1 Dokumentti: EKOenergia-verkosto ja -merkki (katso

11 LIITE 2 Tietoja Lisenssinsaajasta ja markkinoitavista tuotteista Sähkönmyyjän nimi... Yhtiön rekisterinumero (y-tunnus)/ maa... Yhtiön internetsivut... Yhteyshenkilö EKOenergian myynnissä... Nimi... Sähköpostiosoite ja puhelinnumero... Postiosoite EKOenergia-tuotteiden alkuperä ja tyyppi Yhtiö suunnittelee myyvänsä EKOenergia-merkittyä sähköä seuraavista lähteistä Tuotantotapa (tuuli, biomassa, vesi...) Alkuperämaa Tuotenimi, jolla yhtiö aikoo mainostaa tuotetta (Täytetään vain, jos tuotteen nimi on eri kuin EKOenergia.) Huom. 1) Lisää sivu liitteeksi, jos yllä oleva taulukko on liian pieni 2) Tämä lista voidaan päivittää koska tahansa tiedottamalla asiasta EKOenergian sihteeristölle. Päivitys on voimassa vasta, kun EKOenergian sihteeristö on lähettänyt vahvistuksen sähköpostitse. 3) Lista tuotteista ja allekirjoitettu "Lisenssisopimus ekoenergiamerkin käytöstä" eivät automaattisesti takaa listattujen tuotteiden hyväksymistä EKOenergiaksi. Tuotteet hyväksytään EKOenergiaksi, jos ne täyttävät EKOenergian kriteerit (katso "EKOenergiaverkosto ja -merkki" -teksti). Auditoija tulee vuosittain tarkastamaan tuotteiden EKOenergia-kelpoisuuden. 2. Lisätiedot liittyen biomassalla tuotettuun sähköön (sisältäen myös biokaasun ja

12 -polttonesteet) Bioenergiaa polttoaineenaan käyttävän laitoksen tuottamaa sähköä voidaan myydä EKOenergiana vain yhden sähkönmyyjän toimesta, jollei laitoksen tuottamalle GO-alkuperätakuulle saada EKOenergia-tagia. (suom.huom. Suomessa tämän ei pitäisi olla ongelma.) Nimeä ne laitokset, joilla tuotettua sähköä aiot myydä (nimi ja sijainti). Kirjoita " EI BIOSÄHKÖÄ", jos ette aio myydä biomassasta tuotettua energiaa Huom. 1) Tämä lista voidaa päivittää koska tahansa tiedottamalla asiasta EKOenergian sihteeristölle. Päivitys on voimassa vasta, kun EKOenergian sihteeristö on lähettänyt vahvistuksen sähköpostitse. 2) Lista tuotantoyksiköistä ja allekirjoitettu Lisenssisopimus ekoenergiamerkin käytöstä eivät automaattisesti takaa listattujen tuotteiden hyväksymistä EKOenergiaksi. Tuotteet hyväksytään EKOenergiaksi, jos ne täyttävät EKOenergian kriteerit (katso EKOenergiaverkosto ja -merkki -teksti). Auditoijan tulee vuosittain tarkastamaan tuotteiden EKOenergiakelpoisuuden. 3. Toiminta maittain Tulemme myymään EKOenergiaa seuraavissa maissa: Yhtiöiden nimet tullaan listaamaan erityiselle "country pages" -sivulle EKOenergain internetsivustojen yhteyteen jokaisen maan kohdalle, joka on mainittu yläpuolella. Tämä lista voidaan päivittää koska tahansa tiedottamalla asiasta EKOenergian sihteeristölle. 4. EKOenergia Full power Oletteko aikessa myydä "EKOenergia full power" -tuotetta? ( Kts. EKOenergia-verkosto ja -merkki tekstin kohta 9.2 EKOENERGIA FULL POWER) Kyllä Ei Emme ole vielä päättäneet, voitte ottaa yhteyttä myöhemmin.

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. AVUSTUSSOPIMUS 1.8.2014 31.7.2015 Lasten Leikki Ja Liikunta ry

HEINOLAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. AVUSTUSSOPIMUS 1.8.2014 31.7.2015 Lasten Leikki Ja Liikunta ry HEINOLAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA AVUSTUSSOPIMUS 1.8.2014 31.7.2015 Lasten Leikki Ja Liikunta ry AVUSTUSSOPIMUS2 Perusopetuksen aamu- ja 2013-2015 iltapäivätoiminta Perusopetuspalvelut

Lisätiedot

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1 (6) Kauppakirjan liite 8: Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tilaaja Paimion kaupunki (Y-tunnus 0136169-2) PL 50 21531 Paimio

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

SOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA YÖVALVONTAAN Dementiakoti Toiska ja Pentinlamminkoti

SOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA YÖVALVONTAAN Dementiakoti Toiska ja Pentinlamminkoti Sopimusnro x/2013 SOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA YÖVALVONTAAN Dementiakoti Toiska ja Pentinlamminkoti 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1.1 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, 60800 ILMAJOKI Y-tunnus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1 SOPIMUS Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaia: Diakonia -ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki Y-tunnus: 0115776-3 Johtaja

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lapsen infektiosairauden kiireellisen hoidon palveluseteli Tällä hakemuksella terveysalan yritys voi hakeutua palvelusetelituottajaksi Jyväskylän kaupungille,

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS

KOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta SOPIMUSPOHJA 19.12.2013 / mh 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista, joiden mukaisesti sopimuksessa

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä Maankäyttösopimus 1 (5) Sopimus oikeudesta käyttää yleistä aluetta liikkuvaan kioskitoimintaan 1 Osapuolet Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla,

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS

RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 1 (7) RIKOS- JA ERA IDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN TUOTTAMISTA KOSKEVA PUITESOPIMUS - LUONNOS Puitesopimus 2 (7) Sisä llysluettelo 1. SOPIJAPUOLET... 3 2. MÄÄRITELMÄT... 3 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot