LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ"

Transkriptio

1 LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ JOHDANTO Sähkön vähittäismyyjille Lisätietoja: EKOenergia on ympäristömerkki sähkölle. Sitä hallinnoi EKOenergia-verkosto. Merkin tarkoituksena on auttaa sähkönmyyjiä myymään helposti tunnistettavia ja laajalti hyväksyttyjä sähkötuotteita. Merkki haluaa myös auttaa kuluttajia ymmärtämään monimutkaista eurooppalaista sähkömarkkinaa. EKOenergian kuluttajat saavat oikeaa tietoa sähkönsä alkuperästä ja väitteistä, joita he voivat ostopäätöksensä ansiosta tehdä. Tämän lisäksi EKOenergia-merkitty sähkö täyttää EKOenergia-verkoston asettamat kestävyysvaatimukset. EKOenergia-merkki on ainoa ympäristömerkki sähkölle, joka a) on syntynyt yhteiseurooppalaisen konsultaatioprosessin seurauksena, b) toimii koko Euroopassa ja c) on eri sidosryhmien tunnistama kaikissa Euroopan maissa. Tämän lisenssisopimuksen tarkoituksena on myöntää oikeus käyttää EKOenergian nimeä ja logoa sekä määritellä tarkemmin Lisenssinantajan ja Lisenssinsaajan oikeudet ja velvollisuudet. Lisätietoja EKOenergiasta löydät suomeksi sivulta ja englanniksi sivulta I SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämä sopimus ei luo mitään oikeuksia eikä velvollisuuksia Lisenssinsaajan ja EKOenergia-verkoston jäsenten välille (lukuun ottamatta Suomen luonnonsuojeluliitto ry:tä, kuten myöhemmin kerrotaan). Niin pitkään kun EKOenergia-verkosto ei ole virallisesti rekisteröitynyt järjestö, kaikki sopimukset allekirjoittaa Suomen Luonnonsuojeluliitto ry (osoite: Kotkankatu 9, HELSINKI, y-tunnus ), joka on merkin laillinen omistaja. Tässä sopimuksessa Lisenssinantajalla viitataan Suomen luonnonsuojeluliitto ry:hyn ja Lisenssinsaajalla...,..., kuten on yksityiskohtaisemmin kerrottu Liitteessä 2 (Lisenssinsaaja). Jäljempänä käytetyt sanat Osapuoli tai Osapuolet viittaavat Lisenssinsaajaan ja/tai Lisenssinantajaan. Huomio: Kaikki tämän sopimuksen Lisenssinantajan oikeudet ja velvollisuudet siirretään automaattisesti EKOenergia-organisaatiolle, kun se rekisteröidään virallisesti. Katso myös kappale XX.

2 II KIELI Kansainvälisen EKOenergian työskentelykieli on englanti, mutta sen sihteeristö tekee kaikkensa auttaakseen sidosryhmiä heidän omilla äidinkielillään. Tämä Lisenssisopimus on saatavilla myös muilla kielillä. Riitatilanteissa englanninkielinen versio pätee. III SOPIMUKSEN TULKINTA 1. Sopimusehtoja tulkitaan kokonaisuutena antaen niissä käytetyille ilmaisuille niille tässä sopimuksessa määritelty merkityssisältö. Sopimusehtojen otsikointi ja kappalejaottelu on tehty ainoastaan lukuteknisistä syistä, eikä niistä tule päätellä mitään niiden tulkinnan ja merkityksen kannalta. 2. Sopimusosapuolen laiminlyödessä oikeutensa erikseen vaatia Sopimusehtojen mukaisia oikeuksiaan ei toisen Sopimusosapuolen tule tulkita sen merkitsevän oikeutensa laiminlyöneen Sopimusosapuolen luopuneen oikeuksistaan. Sopimusehtojen mukaiset oikeudet pysyvät tässäkin tapauksessa täysimääräisenä voimassa. IV TÄMÄN SOPIMUKSEN SYNNYTTÄMÄT OIKEUDET 1. Ekoenergia-merkki on Lisenssinantajan rekisteröimä tavaramerkki ja yksinoikeus Ekoenergia-merkkiin kuuluu Lisenssinantajalle. Lisenssinsaaja saa tällä sopimuksella merkkiin ainoastaan rinnakkaisen ja Sopimusehdoista ilmenevin tavoin rajoitetun käyttöoikeuden. 2. Allekirjoittamalla tämän Lisenssisopimuksen Lisenssinsaaja hyväksyy, että EKOenergia on Lisenssinantajan yksin omistama tuotemerkki, jota voidaan käyttää ainoastaan tämän sopimuksen määrittelemissä puitteissa. 3. Molemmat Osapuolet sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan voimassaolevia lakeja, ennen muuta ympäristölainsäädäntöä, toimimaan hyvän liikemiestavan mukaisesti sekä noudattamaan tiedottamisessaan alan eettisiä sääntöjä. 4. Lisenssinsaaja saa tällä sopimuksella EKOenergia-merkkiin rinnakkaisen ja yhtäläisen käyttöoikeuden lisenssinantajan kanssa. Lisenssinantajalla on oikeus muuttaa lisenssin kohdetta ja asettaa muita käyttörajoituksia. 5. Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeuttaan kolmannelle osapuolelle ilman Lisenssinantajan kirjallista hyväksyntää. Kuitenkin, jos lisenssinsaaja on sulautunut toiseen yhtiöön, käyttöoikeudet ja velvoitteet siirtyvät tällaiselle yhtiölle tämän sopimuksen nojalla. 6. Lisenssinsaaja hyväksyy sen, että Lisenssinantaja pitää rekisteriä käyttöoikeuden haltijoista sekä niistä yrityksistä, joiden käyttöoikeus on päättynyt, ja sen, että lisenssinantaja saa julkaista näistä rekistereistä tiedot.

3 V EKOENERGIA-MERKILLÄ VARUSTETTAVA TUOTE 1. Lisenssinsaajan lupa käyttää EKOenergia-merkkiä rajoittuu niiden energiatuotteiden myynnin edistämiseen, mainontaan ja myyntiin, jotka täyttävät EKOenergia-kriteerit. Tämänhetkinen EKOenergia-kriteeristö (dokumentti EKOenergia-verkosto ja -merkki) on liitetty tähän sopimukseen (liite 1). 2. EKOenergian hallitus voi päivittää EKOenergia-kriteereitä. Kaikki päivitykset tehdään ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards -järjestelmän mukaisesti. Järjestelmä edellyttää, että Lisenssinsaajia, kuten muitakin sidosryhmiä tullaan informoimaan ja osallistamaan kriteerien päivityksessä. 3. Lisenssinantaja sitoutuu ilmoittamaan Lisenssinsaajalle kirjallisesti kaikista muutoksista sopimusehdoissa mainittuihin kriteereihin 12 kuukautta ennen näiden kriteerien voimaantuloa. 4. Lisenssinsaaja käyttää alkuperätakuista saatavaa tietoa ja/tai EKOenergian www-sivuja todistaakseen, että kyseinen tuotanto (alkuperätakuilla todennettu) on EKOenergiakelpoista ja täyttää merkin kestävyyskriteerit. Sähkön EKOenergia-kelpoisuuden on täytyttävä energian tuotantopäivämääränä (siten kuin se on merkitty alkuperätakuuseen). Lisenssinsaaja kuten myös muut sidosryhmät (kuten voimalaitoksen omistaja, traderit, kuluttajat...) voivat tehdä hakemuksen tuotantolaitosten listaamisesta EKOenergian verkkosivuille. Hakemus tuotantolaitosten listaamisesta ei liity tämän sopimuksen soveltamisalaan. 5. Lisenssinsaaja ei voi myydä EKOenergia-merkittyä sähköä, joka on tuotettu bioenergiaa käyttävillä laitteilla, jos näitä laitteita ei ole listattu liitteeseen 2. VI RAHASTOT JA LISENSSIMAKSUT EKOenergia-merkin käyttäminen ei aiheuta EKOenergian kriteeritekstissä (dokumentti EKOenergia-verkosto ja -merkki, liite 1) määriteltyjen rahasto- tai lisenssimaksujen lisäksi mitään muita maksuja. Katso liitteet 1 ja 2 tarkempia tietoja saadaksesi. Rahasto- ja lisenssimaksut on ilmoitettu arvonlisäverottomina hintoina. Kaikki EKOenergiaan liittyvät maksut perustuvat myynnin volyymiin. Lisenssinantaja takaa, että lisenssi- ja rahastomaksut ovat samat kaikille Lisenssinsaajille. Maksujen täytyy olla maksettuna Suomen luonnonsuojeluliitolle viimeistään 31. maaliskuuta (koskien edellisen kalenterivuoden myyntejä). Jos maksu tapahtuu myöhässä, myöhästymisestä tullaan perimään 10 % vuotuinen korko.

4 VII LISENSSIN VELVOITTEET 1. Lisenssinsaaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lakia ja muita viranomaismääräyksiä päivittäisessä toiminnassaan. 2. Lisenssinsaaja on vastuussa siitä, että EKOenergia-merkitty tuote täyttää EKOenergiakriteerit (dokumentti EKOenergia-verkosto ja -merkki, liite 1). 3. Lisenssinsaaja sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Lisenssinantajalle kirjallisesti kaikista niistä muutoksista toiminnassaan tai markkinoimassaan sekä myymässään tuotteessa, joilla saattaa olla merkitystä Lisenssin kannalta. 4. Kaikessa EKOenergian markkinoinnissa ja myynnissä Lisenssinsaajan on varmistettava, että: - tuotetta markkinoidaan Lisenssisopimuksen ja EKOenergia-kriteeristön mukaisesti (liite 1). - EKOenergia-tuotteeseen liittyvä myynti ja markkinointi ei anna kuvaa EKOenergiamerkin liittyvän Lisenssinsaajan Lisenssin ulkopuoliseen toimintaan tai niihin tuotteisiin, jotka eivät ole EKOenergia-merkittyjä. - yrityksen toiminnot, myynti ja markkinointi eivät ole lainsäädännön vastaisia. - muut Tuotteen ympäristöominaisuuksiin liittyvät ilmaisut, symbolit tai merkit eivät ole sekoitettavissa EKOenergia-merkkiin. 5. Lisenssinsaaja toimii EKOenergian kriteereissä kohdassa 5.1 esitellyn myöhemmin valmistuvan Toimintatapaohjeen mukaisesti. Toimintatapaohje tehdään eurooppalaisten välittäjien ja muiden sidosryhmien intensiivisen konsultoinnin perusteella. Kun tämä Toimintatapaohje on hyväksytty, se lähetetään sähköpostitse Lisenssinsaajalle (osoitteeseen, jonka hän on antanut Liitteessä 2). Jos Lisenssinsaaja ei hyväksy ehdotettua Toimintatapaohjetta, hänellä on 60 päivää aikaa tiedottaa tästä Lisenssinantajalle. Tiedottaminen täytyy tehdä kirjattuna kirjeenä EKOenergian sihteeristölle. Jos Lisenssinsaaja ei reagoi, Toimintatapaohje astuu voimaan 61. päivänä sen lähettämisestä. Siitä tulee samalla tämän Lisenssisopimuksen virallinen liite. 6. Lisenssinsaaja käyttää EKOenergia-merkkiä myöhemmin valmistuvan Brändikirjan mukaisesti. Brändikirjassa säännellään logon visuaalista käyttöä. Se lähetetään sähköpostitse Lisenssinsaajalle (osoitteeseen, jonka hän on antanut Liitteessä 2). Jos Lisenssinsaaja ei hyväksy ehdotettua Brändikirjaa, hänellä on 60 päivää aikaa tiedottaa tästä Lisenssinantajalle. Tiedottaminen täytyy tehdä kirjattuna kirjeenä EKOenergian sihteeristölle. Jos Lisenssinsaaja ei reagoi, Brändikirja astuu voimaan 61. päivänä sen lähettämisestä. Siitä tulee samalla tämän Lisenssisopimuksen virallinen liite.

5 VIII TILINTARKASTUS JA AUDITOINTI 1. EKOenergia-auditoinnit tekee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta) mukainen tilintarkastaja. ETA-maiden ulkopuolisissa maissa tilintarkastajan on täytettävä kaikki International Standards on Auditing and accepted -standardin vaatimukset. ETA-maiden ulkopuolisissa maissa tilintarkastaja on myös hyväksytettävä etukäteen EKOenergian hallituksella. 2. Auditoinnilla todennetaan ne asiakokonaisuudet, jotka on listattu dokumentin EKOenergia-verkosto ja -merkki (liite 1.) kappaleessa 11. Auditointi perustuu EKOenergian sihteeristön laatimaan tarkastuslistaan. Auditoinnin tulokset tulee toimittaa EKOenergian sihteeristölle viimeistään 30. kesäkuuta (edellisen kalenterivuoden myyntejä koskien). Tämä on sitovaa, vaikka Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välinen sopimusperustainen yhteistyö olisi päättynyt ennen tätä. 3. Jos tarkastaja löytää virheitä tai eroavaisuuksia, ne on korjattava mahdollisimman nopeasti. Vakavat tai jatkuvat puutteet voivat johtaa Lisenssin menettämiseen kuten luvussa 11 on esitetty. Siinä tapauksessa, että EKOenergiaksi kelpaamattomia alkuperätakuita on peruutettu EKOenergia-merkityn sähkön myynnin osalta, on Lisenssinsaajan peruutettava puuttuva määrä alkuperätakuita 14 päivän kuluessa puutteen huomaamisesta. 4. Pyydettäessä Lisenssinsaajan on toimitettava Lisenssinantajalle kopiot materiaalista, jossa EKOenergia-merkkiä on käytetty. 5. Lisenssinantajalla ja ja EKOenergian sihteeristöllä on oikeus julkaista EKOenergia -merkin piiriin kuuluvien yritysten, laitosten ja tuotteiden nimet, polttoainejakaumat sekä yritysten yhteenlasketut myynti- ja tuotantotilastot maittain ja lähteittäin. IX MUIDEN EKOENERGIAN LISENSSINSAAJIEN VELVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN Lisenssinsaaja on oikeutettu ulkoistamaan yhden tai useamman velvoitteistaan toiselle Lisenssinhaltijalle. Sellaisessa tapauksessa velvoitteet auditointia ja vahvistamista kohtaan siirtyvät sopimuksen tehneelle Lisenssinsaajalle jos ja siinä määrin, että: 1) EKOenergian sihteeristölle on asianmukaisesti ilmoitettu kyseisestä sopimuksesta. 2) EKOenergian sihteeristö vahvistaa sähköpostilla tai muulla kirjallisella muodolla tietävänsä sopimuksesta ja että tehtävien jako Lisenssinsaajien kesken on selvä. Jos sopimuksen tehnyt Lisenssinsaaja menettää Lisenssinsaajan oikeutensa, ulkoistetut velvoitteet ja kaikki auditointiin ja vahvistamiseen liittyvät tehtävät palautuvat

6 automaattisesti ja välittömästä alkuperäiselle Lisenssinsaajalle. X SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimus tulee voimaan osapuolten hyväksyttyä sen allekirjoituksillaan. Salassapitoa, vahingonkorvausta ja sopimussakkoa koskevat ehdot ovat voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin niin pitkään kuin nämä ehdot ovat merkityksellisiä. Sopimuskauden päätyttyä Lisenssinsaajaa koskee tämän sopimuksen kohdan XV mukainen käyttökielto. XI SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Lisenssinsaaja voi irtisanoa tämän sopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Lisenssinantaja voi irtisanoa tämän sopimuksen kahden vuoden irtisanomisajalla. Sopimuksen päättäminen tehdään kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle. Irtisanomisaika alkaa seuraavan kuukauden alusta Osapuolen vastaanotettua irtisanomisilmoituksen. Sopimuksen päätyttyä Lisenssinsaajalla on velvollisuus informoida asiakkaitaan sopimuksen päättymisestä Lisenssinsaajan Internet-sivuilla kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sopimus on päättynyt. Tieto sopimuksen päättymisestä on lähetettävä asiakkaille myös päättymistä seuraavan laskun yhteydessä. Myyntiin perustuvat maksut on suoritettava niin pitkään kuin EKOenergiaa myydään. (Lisenssinsaajan ja heidän asiakkaidensa välisten sopimusten pituudesta riippuen). XII SOPIMUKSEN PURKAMINEN 1 Lisenssinantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus välittömin seurauksin: a) Lisenssinsaajan tai tämän vastuulla olevan tahon olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään menettelyä, jossa Lisenssinsaaja on syyllistynyt Sopimusehdon rikkomiseen, eikä ole korjannut menettelyään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun Lisenssinantaja on kirjallisesti ilmoittanut tälle rikkomuksesta. b) Lisenssinsaajan konkurssin, selvitystilan, velkajärjestelyn tai maksukyvyttömyyden perusteella; ja c) jos Osapuolten Sopimusehtojen mukaisten velvoitteiden suorittaminen on estynyt tämän sopimuksen kohdassa XIII 2.6 tarkoitettujen olosuhteiden vuoksi pidempään kuin 60 kalenteripäivän ajan. 2 Purkuilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Purkaminen tulee voimaan välittömästi Lisenssinsaajan saatua siitä tiedon.

7 3. Lisenssinantajan purettua sopimuksen tämän sopimuksen kohdan XII 1. a), b) tai c) mukaisesti kaikki maksetut Lisenssimaksut jäävät Lisenssinantajalle. Lisenssinsaajan tulee myös maksaa mahdolliset maksamattomat myynti- tai liikevaihtoperusteiset maksut kyseiseltä kalenterivuodelta. XIII VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUS 1. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Lisenssinsaaja on velvollinen suojaamaan Lisenssiantajaa kaikista vastuista sekä vahingonkorvaamaan Lisenssinsaajalle kaikki sellaiset syytteet, velvoitteet, vahingot ja kustannukset, jotka aiheutuvat Lisenssinsaajan EKOenergia-merkin käytöstä nostetuista korvausvaatimuksista tai syytöksistä. 2. VASTUUNRAJOITUS 2.1 Lisenssinantaja on vastuussa välillisistä vahingoista ainoastaan syyllistyttyään törkeään tuottamukseen tai tahalliseen menettelyyn. 2.2 Lisenssinantaja ei vastaa Lisenssinsaajaan nähden virheistä tai laiminlyönneistä, joilla ei ole Lisenssinsaajalle merkitystä tai joista ei ole Lisenssinsaajalle muuta kuin vähäistä haittaa. 2.3 Lisenssinantaja ei missään tapauksessa vastaa virheistä, jotka johtuvat Lisenssinsaajan antamasta virheellisestä informaatiosta. 2.4 Lisenssinantaja ei missään tapauksessa vastaa Lisenssinsaajan tai tämän alihankkijan, jälleenmyyjän tms. tahon Lisenssin alaisesti tuottamasta, markkinoimasta tai myymästä Tuotteesta. 2.5 Lisenssinantajan vastuu kaikista vahingoista rajoittuu joka tapauksessa Lisenssinantajan Lisenssistä perimään vuosimaksuun. 2.6 Jos Osapuolten Sopimusehtojen mukaisten velvoitteiden suorittaminen estyy Osapuolten ennakoimattomissa olevien ja hallitsemattomien olosuhteiden vuoksi (force majeure), muodostaa tällaisten olosuhteiden käsillä olo perusteen poiketa Sopimusehtojen mukaisesta vahingonkorvausvastuusta ja sopimussakon maksuvelvollisuudesta. 2.7 Osapuolen vedotessa edellä kohdassa XIII 2.6 mainittuun ulkoiseen olosuhteeseen (force majeure) on Osapuolen välittömästi ilmoitettava toiselle Osapuolelle kirjallisesti kyseisen olosuhteen käsillä olosta ja vastaavasti sen lakkaamisesta. XIV LUOTTAMUKSELLISUUS Molemmat Osapuolet ovat vastuussa siitä, että toiselta Osapuolelta saatua luottamuksellista tietoa ei ilmaista sivulliselle tai käytetä omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi. Luottamuksellisena tietona pidetään kaikkea tähän sopimukseen, sopijaosapuoliin tai näiden liiketoimintaan liittyvää tietoa, joka ei ole yleisessä tiedossa. Kuitenkin Lisenssinantajalla ja EKOenergian sihteeristöllä on oikeus julkaista Lisenssin solmineiden yhtiöiden nimet, energialaitosten nimet, tuotteet ja tuotteiden

8 polttoainejakaumat. Lisenssinantajalla on myös oikeus julkaista tietoa kaikkien EKOenergia-merkittyä sähköä myyneiden yritysten yhteenlasketuista myynnin voluumeista maittain ja energialähteittäin. Salassapitomääräys ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa sopijaosapuoli on lain tai asetuksen tai muun viranomaismääräyksen johdosta velvollinen antamaan tietoa viranomaiselle tai vastaavalle. XV KÄYTTÖKIELTO SOPIMUSKAUDEN PÄÄTYTTYÄ 1. Sopimuskauden päättymisen jälkeen Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta ilman Lisenssinantajan kirjallista hyväksyntää käyttää EKOenergia-merkkiä. Tällä tarkoitetaan muun ohella sitä, ettei merkkiä saa ilman Lisenssinantajan kirjallista suostumusta käyttää Lisenssinsaajan Tuotteen markkinoinnissa, myynnissä tai jakelussa eikä Lisenssinsaaja saa millään muullakaan tavoin käyttää tai levittää Tuotetta tai muuta materiaalia, kuten esitteitä, nettisivuja tai muuta sähköistä materiaalia, merkillä varustettuna. 2. Lisenssinsaaja voi kuitenkin jatkaa EKOenergia-merkin käyttöä yhteydenpidossaan olemassaolevien EKOenegian kuluttajien kanssa siinä määrin kun se on tarpeellista kunnioittaakseen aikaisempia sopimusperusteisia, määräaikaisia velvoitteita. 3. Sopimuskauden päättymisen jälkeen Lisenssinantajalla on oikeus julkisesti ilmoittaa, että Lisenssinsaajalla ei ole enää käyttöoikeutta EKOenergia-merkkiin. XVI MUUTOKSET SOPIMUSEHDOISSA MAINITTUIHIN TIETOIHIN 1. Lisenssinsaaja sitoutuu ilmoittamaan Lisenssinantajalle kirjallisesti kaikista muutoksista Sopimusehdoissa mainittuihin tietoihin viipymättä saatuaan tiedon muutoksesta. Tämä koskee erityisesti Liitteessä 2 mainittuja tietoja. 2. Lisenssinantajalla on oikeus tehdä vähäisiä muutoksia Sopimusehtoihin. Lisenssinantajan tulee ilmoittaa tällaisista muutoksista Lisenssinsaajalle kirjallisesti hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kuuden kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen. Muutokset tulevat voimaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Lisenssinsaaja on saanut niistä tiedon, ellei ilmoituksessa ole ilmoitettu pidemmästä siirtymäajasta. XVII EKOENERGIAN OSTAJAT Tämä sopimus ei sääntele ostajien oikeuksia tai velvollisuuksia kommunikoida heidän EKOenergia-merkityn sähkön hankinnastaan. XVIII YHTEYDENOTOT: EKOENERGIAN SIHTEERISTÖ Kaikki Sopimusehtoja koskevat ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti siihen osoitteeseen (postiosoitteeseen, telefaxosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen), jonka Osapuolet ovat

9 antaneet tätä tarkoitusta varten. EKOenergian sihteeristö, joka on kuvattu EKOenergia-tekstin kappaleessa "3.4, The EKOenergy secretariat", toimii myös Lisenssin saajan kontaktina kysymyksissä koskien tätä lisenssisopimusta. XIX RIITOJEN RATKAISU Tästä sopimuksesta aiheutuvat ristiriitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan ystävällisessä hengessä kahdenvälisesti. Ristiriitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten kesken sovituksi kohtuullisessa ajassa, jätetään EKOenergian välimiespaneelin ratkaistavaksi. Menettely on kuvailtu EKOenergia-kriteerien (dokumentti EKOenergiaverkosto ja -merkki) kappaleessa 11. kohdassa 3.5. Välimiespaneeli ei kuitenkaan voi päättää korvauksista. Niin pitkään kuin valitusmekanismi ei ole toimintakuntoinen tai mekanismi on kyvytön tekemään päätöksiä määräajan kuluessa tai mekanismilla ei ole juridista oikeutta, erimielisyys voidaan jättää Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. XX OIKEUKSIEN JA VASTUIDEN SIIRTO, KUN EKOENERGIASTA TULEE OIKEUSTOIMIHENKILÖ Lisenssinantajan kaikki oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät automaattisesti uudelle EKOenergia-organisaatiolle, kun tällainen perustetaan. XXI PÄIVÄMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUKSET Tämän sopimuksen paperinen kopio säilytetään EKOenergian sihteeristössä. EKOenergian sihteeristö lähettää pdf-version sähköpostitse Lisenssinsaajalle (osoitteeseen, joka on annettu Liitteessä 2). Lisenssinsaajan halutessa paperisen kopion omaan käyttöönsä, on Lisenssinsaajan lähetettävä kaksi allekirjoitettua kopiota EKOenergian sihteeristölle. Lisenssinantajan allekirjoitettua sopimuksen, EKOenergian sihteeristö lähettää yhden kopion takaisin kolmannessa liitteessä mainittuun postiosoitteeseen. Kaikki Lisenssinsaajat ja Lisenssinsaajien myymät EKOenergia-tuotteet, listataan sivustolle.

10 Sopimuksen ehdot hyväksyen ja sopimuksen tiedot oikeiksi todistaen: Yrityksen virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitukset: Paikka ja aika Allekirjoitus Asema Allekirjoitus Asema Suomen luonnonsuojeluliiton virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitukset Paikka ja aika Allekirjoitus Asema Allekirjoitus Asema LIITTEET Liite 1: Dokumentti: EKOenergia-verkosto ja -merkki, löytyy osoitteesta Liite 2: Tietoja Lisenssinsaajasta ja markkinoitavista tuotteista LIITE 1 Dokumentti: EKOenergia-verkosto ja -merkki (katso

11 LIITE 2 Tietoja Lisenssinsaajasta ja markkinoitavista tuotteista Sähkönmyyjän nimi... Yhtiön rekisterinumero (y-tunnus)/ maa... Yhtiön internetsivut... Yhteyshenkilö EKOenergian myynnissä... Nimi... Sähköpostiosoite ja puhelinnumero... Postiosoite EKOenergia-tuotteiden alkuperä ja tyyppi Yhtiö suunnittelee myyvänsä EKOenergia-merkittyä sähköä seuraavista lähteistä Tuotantotapa (tuuli, biomassa, vesi...) Alkuperämaa Tuotenimi, jolla yhtiö aikoo mainostaa tuotetta (Täytetään vain, jos tuotteen nimi on eri kuin EKOenergia.) Huom. 1) Lisää sivu liitteeksi, jos yllä oleva taulukko on liian pieni 2) Tämä lista voidaan päivittää koska tahansa tiedottamalla asiasta EKOenergian sihteeristölle. Päivitys on voimassa vasta, kun EKOenergian sihteeristö on lähettänyt vahvistuksen sähköpostitse. 3) Lista tuotteista ja allekirjoitettu "Lisenssisopimus ekoenergiamerkin käytöstä" eivät automaattisesti takaa listattujen tuotteiden hyväksymistä EKOenergiaksi. Tuotteet hyväksytään EKOenergiaksi, jos ne täyttävät EKOenergian kriteerit (katso "EKOenergiaverkosto ja -merkki" -teksti). Auditoija tulee vuosittain tarkastamaan tuotteiden EKOenergia-kelpoisuuden. 2. Lisätiedot liittyen biomassalla tuotettuun sähköön (sisältäen myös biokaasun ja

12 -polttonesteet) Bioenergiaa polttoaineenaan käyttävän laitoksen tuottamaa sähköä voidaan myydä EKOenergiana vain yhden sähkönmyyjän toimesta, jollei laitoksen tuottamalle GO-alkuperätakuulle saada EKOenergia-tagia. (suom.huom. Suomessa tämän ei pitäisi olla ongelma.) Nimeä ne laitokset, joilla tuotettua sähköä aiot myydä (nimi ja sijainti). Kirjoita " EI BIOSÄHKÖÄ", jos ette aio myydä biomassasta tuotettua energiaa Huom. 1) Tämä lista voidaa päivittää koska tahansa tiedottamalla asiasta EKOenergian sihteeristölle. Päivitys on voimassa vasta, kun EKOenergian sihteeristö on lähettänyt vahvistuksen sähköpostitse. 2) Lista tuotantoyksiköistä ja allekirjoitettu Lisenssisopimus ekoenergiamerkin käytöstä eivät automaattisesti takaa listattujen tuotteiden hyväksymistä EKOenergiaksi. Tuotteet hyväksytään EKOenergiaksi, jos ne täyttävät EKOenergian kriteerit (katso EKOenergiaverkosto ja -merkki -teksti). Auditoijan tulee vuosittain tarkastamaan tuotteiden EKOenergiakelpoisuuden. 3. Toiminta maittain Tulemme myymään EKOenergiaa seuraavissa maissa: Yhtiöiden nimet tullaan listaamaan erityiselle "country pages" -sivulle EKOenergain internetsivustojen yhteyteen jokaisen maan kohdalle, joka on mainittu yläpuolella. Tämä lista voidaan päivittää koska tahansa tiedottamalla asiasta EKOenergian sihteeristölle. 4. EKOenergia Full power Oletteko aikessa myydä "EKOenergia full power" -tuotetta? ( Kts. EKOenergia-verkosto ja -merkki tekstin kohta 9.2 EKOENERGIA FULL POWER) Kyllä Ei Emme ole vielä päättäneet, voitte ottaa yhteyttä myöhemmin.

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

LIITE HANKINTASOPIMUS

LIITE HANKINTASOPIMUS Kaupunginhallitus 11.9.2017 Liite 1 LIITE HANKINTASOPIMUS 1 HANKINTASOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Sopijaosapuolet ovat: Hankintayksikkö (Y-tunnus ), jäljempänä Vakuutuksenottaja ja Tarjoaja, jäljempänä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) 1 SOPIMUS KAUKO- JA LÄHIJUNALIIKENTEEN OSTAMISESTA 1. OSAPUOLET Liikenne- ja viestintäministeriö (jäljempänä LVM) VR-Yhtymä Oy (jäljempänä VR) 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE LVM ostaa VR:ltä sopimuskauden

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä

Optiosopimus. Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n. Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n. välillä Optiosopimus Turun kaupungin, YH- Länsi Oy:n ja Kiinteistö Oy Turun Yliopistonkatu 30:n välillä..2012 ASTREA Asianajotoimisto Attorneys at Law 2/6 OPTIOSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Optio-oikeuden myöntäjä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE)

MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) MAANVUOKRASOPIMUS MATKAVIESTINTUKIASEMA (YHTIÖNTIE) Maanvuokrasopimus perustuu yhdyskuntalautakunnan päätökseen xx x. SOPIJAOSAPUOLET Vuokranantaja: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) PL 52 02701

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura)

1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä. 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) SOPIMUS VERKKOKUMPPANUUTEEN OSALLISTUMISESTA 1. Osapuolet 1. Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (jäljempänä Valo) sekä 2. Urheiluseura (jäljempänä Seura) 2. Sopimuksen tausta ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus

Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus Helsingin seudun paikallistelevisio Stadi.TV:n Projektisopimus 1 Sopijapuolet 1. Helsingin kaupungin kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto (jäljempänä Helsingin kaupunki ) 2. Forum Virium

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat:

Asiakkaan sopimuksen nojalla Parkkihallissa pysäköimään oikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset ovat Asiakkaan ilmoituksen mukaisesti seuraavat: SOPIMUS PYSÄKÖINTIOIKEUDESTA OSAPUOLET Pysäköintitilan ylläpitäjä Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy Y-tunnus: 0467438-7 Ratakatu 1 b A 7, 00120 Helsinki Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@hsi.fi jäljempänä

Lisätiedot

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS

BUSINESSWEB PALVELUN TILAUS JA SOPIMUS Sivu 1 / 4 Uusi sopimus Muutos voimassa olevaan BusinessWeb sopimukseen BusinessWeb sopimuksen purku (irtisanominen) Asiakas täyttää harmaannetut kohdat. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Asiakkaan tiedot

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA SOPIMUS TILINTARKASTUSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Toimeksiantaja: Kuhmon kaupunki (Y-tunnus:0 186204-0) PL 15, 88901 Kuhmo Toimeksisaaja: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Näillä sopimusehdoilla ("Sopimus") sovitaan ehdoista, joilla sopimukseen sitoutuva osapuoli ("Verkkokauppias") sitoutuu toimimaan

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta

Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1 (6) Kauppakirjan liite 8: Palvelusopimus Paimion kaupungin ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden tuottamisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tilaaja Paimion kaupunki (Y-tunnus 0136169-2) PL 50 21531 Paimio

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Vuokrasopimus 1 (5) Vuokranantaja, Vuokralainen ja Naantalin kaupunki kaikki yhdessä jäljempänä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli.

Vuokrasopimus 1 (5) Vuokranantaja, Vuokralainen ja Naantalin kaupunki kaikki yhdessä jäljempänä Osapuolet ja kukin erikseen Osapuoli. Vuokrasopimus 1 (5) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1. Vesialueen omistaja / Vuokranantaja Nimi: Antti Tammelin, ym. (jäljempänä Vesialueen omistaja tai Vuokranantaja ) Y-tunnus: 1336232-6 Osoite: Tamsaarentie

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Yleiset sopimusehdot. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta. 1 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan Hilla-sovelluksen kehittäjien Elegant Paw ja Tmi Janne Romppanen ja heidän asiakkaansa välisessä asioinnissa. Nämä ehdot

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero Suun terveydenhuolto Hakemus 1 (4) HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Suun terveydenhuollon palveluseteli Tällä hakemuksella yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja voi hakeutua Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. AVUSTUSSOPIMUS 1.8.2014 31.7.2015 Lasten Leikki Ja Liikunta ry

HEINOLAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. AVUSTUSSOPIMUS 1.8.2014 31.7.2015 Lasten Leikki Ja Liikunta ry HEINOLAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA AVUSTUSSOPIMUS 1.8.2014 31.7.2015 Lasten Leikki Ja Liikunta ry AVUSTUSSOPIMUS2 Perusopetuksen aamu- ja 2013-2015 iltapäivätoiminta Perusopetuspalvelut

Lisätiedot

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa 18.11.2013 Kuvaus fuusioasiassa ja karkea arvio kustannuksista Seuraavassa sopimuksen mukaan kuvaus fuusioprosessista. Kunkin kaupparekisterivaiheen kohdalla on kerrottu kaupparekisterimaksuista. Lopussa

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 1 Soveltaminen 1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä lisenssiehdot ) sovelletaan IT2010-sopimusehtojen (jäljempänä IT2010-sopimusehdot ) käyttämiseen. 1.2 IT2010-sopimusehtojen

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Sähköpostitse asiakaspalveluun lähetetyt tiedotteet julkaistaan arkisin klo välisenä aikana. STT pidättää oikeuden muuttaa näitä aikoja.

Sähköpostitse asiakaspalveluun lähetetyt tiedotteet julkaistaan arkisin klo välisenä aikana. STT pidättää oikeuden muuttaa näitä aikoja. 1 (5) SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ Sopimus oikeuttaa asiakkaan käyttämään STT Info -tiedotejakelua. Sopimuksesta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 2. PALVELUKUVAUS STT Info

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

VENUU OY:N JA TILAN VÄLINEN SOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT

VENUU OY:N JA TILAN VÄLINEN SOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT VENUU OY:N JA TILAN VÄLINEN SOPIMUS JA KÄYTTÖEHDOT Sisällysluettelo 1. Sopimusosapuolet 2. Sopimuksen kohde 3. Tilan oikeudet ja velvollisuudet 3.1. Tilan oikeus päättää tarjoomasta 3.2. Sopimukset ja

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot