LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ"

Transkriptio

1 LISENSSISOPIMUS EKOENERGIA-MERKIN KÄYTÖSTÄ JOHDANTO Sähkön vähittäismyyjille Lisätietoja: EKOenergia on ympäristömerkki sähkölle. Sitä hallinnoi EKOenergia-verkosto. Merkin tarkoituksena on auttaa sähkönmyyjiä myymään helposti tunnistettavia ja laajalti hyväksyttyjä sähkötuotteita. Merkki haluaa myös auttaa kuluttajia ymmärtämään monimutkaista eurooppalaista sähkömarkkinaa. EKOenergian kuluttajat saavat oikeaa tietoa sähkönsä alkuperästä ja väitteistä, joita he voivat ostopäätöksensä ansiosta tehdä. Tämän lisäksi EKOenergia-merkitty sähkö täyttää EKOenergia-verkoston asettamat kestävyysvaatimukset. EKOenergia-merkki on ainoa ympäristömerkki sähkölle, joka a) on syntynyt yhteiseurooppalaisen konsultaatioprosessin seurauksena, b) toimii koko Euroopassa ja c) on eri sidosryhmien tunnistama kaikissa Euroopan maissa. Tämän lisenssisopimuksen tarkoituksena on myöntää oikeus käyttää EKOenergian nimeä ja logoa sekä määritellä tarkemmin Lisenssinantajan ja Lisenssinsaajan oikeudet ja velvollisuudet. Lisätietoja EKOenergiasta löydät suomeksi sivulta ja englanniksi sivulta I SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tämä sopimus ei luo mitään oikeuksia eikä velvollisuuksia Lisenssinsaajan ja EKOenergia-verkoston jäsenten välille (lukuun ottamatta Suomen luonnonsuojeluliitto ry:tä, kuten myöhemmin kerrotaan). Niin pitkään kun EKOenergia-verkosto ei ole virallisesti rekisteröitynyt järjestö, kaikki sopimukset allekirjoittaa Suomen Luonnonsuojeluliitto ry (osoite: Kotkankatu 9, HELSINKI, y-tunnus ), joka on merkin laillinen omistaja. Tässä sopimuksessa Lisenssinantajalla viitataan Suomen luonnonsuojeluliitto ry:hyn ja Lisenssinsaajalla...,..., kuten on yksityiskohtaisemmin kerrottu Liitteessä 2 (Lisenssinsaaja). Jäljempänä käytetyt sanat Osapuoli tai Osapuolet viittaavat Lisenssinsaajaan ja/tai Lisenssinantajaan. Huomio: Kaikki tämän sopimuksen Lisenssinantajan oikeudet ja velvollisuudet siirretään automaattisesti EKOenergia-organisaatiolle, kun se rekisteröidään virallisesti. Katso myös kappale XX.

2 II KIELI Kansainvälisen EKOenergian työskentelykieli on englanti, mutta sen sihteeristö tekee kaikkensa auttaakseen sidosryhmiä heidän omilla äidinkielillään. Tämä Lisenssisopimus on saatavilla myös muilla kielillä. Riitatilanteissa englanninkielinen versio pätee. III SOPIMUKSEN TULKINTA 1. Sopimusehtoja tulkitaan kokonaisuutena antaen niissä käytetyille ilmaisuille niille tässä sopimuksessa määritelty merkityssisältö. Sopimusehtojen otsikointi ja kappalejaottelu on tehty ainoastaan lukuteknisistä syistä, eikä niistä tule päätellä mitään niiden tulkinnan ja merkityksen kannalta. 2. Sopimusosapuolen laiminlyödessä oikeutensa erikseen vaatia Sopimusehtojen mukaisia oikeuksiaan ei toisen Sopimusosapuolen tule tulkita sen merkitsevän oikeutensa laiminlyöneen Sopimusosapuolen luopuneen oikeuksistaan. Sopimusehtojen mukaiset oikeudet pysyvät tässäkin tapauksessa täysimääräisenä voimassa. IV TÄMÄN SOPIMUKSEN SYNNYTTÄMÄT OIKEUDET 1. Ekoenergia-merkki on Lisenssinantajan rekisteröimä tavaramerkki ja yksinoikeus Ekoenergia-merkkiin kuuluu Lisenssinantajalle. Lisenssinsaaja saa tällä sopimuksella merkkiin ainoastaan rinnakkaisen ja Sopimusehdoista ilmenevin tavoin rajoitetun käyttöoikeuden. 2. Allekirjoittamalla tämän Lisenssisopimuksen Lisenssinsaaja hyväksyy, että EKOenergia on Lisenssinantajan yksin omistama tuotemerkki, jota voidaan käyttää ainoastaan tämän sopimuksen määrittelemissä puitteissa. 3. Molemmat Osapuolet sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan voimassaolevia lakeja, ennen muuta ympäristölainsäädäntöä, toimimaan hyvän liikemiestavan mukaisesti sekä noudattamaan tiedottamisessaan alan eettisiä sääntöjä. 4. Lisenssinsaaja saa tällä sopimuksella EKOenergia-merkkiin rinnakkaisen ja yhtäläisen käyttöoikeuden lisenssinantajan kanssa. Lisenssinantajalla on oikeus muuttaa lisenssin kohdetta ja asettaa muita käyttörajoituksia. 5. Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeuttaan kolmannelle osapuolelle ilman Lisenssinantajan kirjallista hyväksyntää. Kuitenkin, jos lisenssinsaaja on sulautunut toiseen yhtiöön, käyttöoikeudet ja velvoitteet siirtyvät tällaiselle yhtiölle tämän sopimuksen nojalla. 6. Lisenssinsaaja hyväksyy sen, että Lisenssinantaja pitää rekisteriä käyttöoikeuden haltijoista sekä niistä yrityksistä, joiden käyttöoikeus on päättynyt, ja sen, että lisenssinantaja saa julkaista näistä rekistereistä tiedot.

3 V EKOENERGIA-MERKILLÄ VARUSTETTAVA TUOTE 1. Lisenssinsaajan lupa käyttää EKOenergia-merkkiä rajoittuu niiden energiatuotteiden myynnin edistämiseen, mainontaan ja myyntiin, jotka täyttävät EKOenergia-kriteerit. Tämänhetkinen EKOenergia-kriteeristö (dokumentti EKOenergia-verkosto ja -merkki) on liitetty tähän sopimukseen (liite 1). 2. EKOenergian hallitus voi päivittää EKOenergia-kriteereitä. Kaikki päivitykset tehdään ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards -järjestelmän mukaisesti. Järjestelmä edellyttää, että Lisenssinsaajia, kuten muitakin sidosryhmiä tullaan informoimaan ja osallistamaan kriteerien päivityksessä. 3. Lisenssinantaja sitoutuu ilmoittamaan Lisenssinsaajalle kirjallisesti kaikista muutoksista sopimusehdoissa mainittuihin kriteereihin 12 kuukautta ennen näiden kriteerien voimaantuloa. 4. Lisenssinsaaja käyttää alkuperätakuista saatavaa tietoa ja/tai EKOenergian www-sivuja todistaakseen, että kyseinen tuotanto (alkuperätakuilla todennettu) on EKOenergiakelpoista ja täyttää merkin kestävyyskriteerit. Sähkön EKOenergia-kelpoisuuden on täytyttävä energian tuotantopäivämääränä (siten kuin se on merkitty alkuperätakuuseen). Lisenssinsaaja kuten myös muut sidosryhmät (kuten voimalaitoksen omistaja, traderit, kuluttajat...) voivat tehdä hakemuksen tuotantolaitosten listaamisesta EKOenergian verkkosivuille. Hakemus tuotantolaitosten listaamisesta ei liity tämän sopimuksen soveltamisalaan. 5. Lisenssinsaaja ei voi myydä EKOenergia-merkittyä sähköä, joka on tuotettu bioenergiaa käyttävillä laitteilla, jos näitä laitteita ei ole listattu liitteeseen 2. VI RAHASTOT JA LISENSSIMAKSUT EKOenergia-merkin käyttäminen ei aiheuta EKOenergian kriteeritekstissä (dokumentti EKOenergia-verkosto ja -merkki, liite 1) määriteltyjen rahasto- tai lisenssimaksujen lisäksi mitään muita maksuja. Katso liitteet 1 ja 2 tarkempia tietoja saadaksesi. Rahasto- ja lisenssimaksut on ilmoitettu arvonlisäverottomina hintoina. Kaikki EKOenergiaan liittyvät maksut perustuvat myynnin volyymiin. Lisenssinantaja takaa, että lisenssi- ja rahastomaksut ovat samat kaikille Lisenssinsaajille. Maksujen täytyy olla maksettuna Suomen luonnonsuojeluliitolle viimeistään 31. maaliskuuta (koskien edellisen kalenterivuoden myyntejä). Jos maksu tapahtuu myöhässä, myöhästymisestä tullaan perimään 10 % vuotuinen korko.

4 VII LISENSSIN VELVOITTEET 1. Lisenssinsaaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lakia ja muita viranomaismääräyksiä päivittäisessä toiminnassaan. 2. Lisenssinsaaja on vastuussa siitä, että EKOenergia-merkitty tuote täyttää EKOenergiakriteerit (dokumentti EKOenergia-verkosto ja -merkki, liite 1). 3. Lisenssinsaaja sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Lisenssinantajalle kirjallisesti kaikista niistä muutoksista toiminnassaan tai markkinoimassaan sekä myymässään tuotteessa, joilla saattaa olla merkitystä Lisenssin kannalta. 4. Kaikessa EKOenergian markkinoinnissa ja myynnissä Lisenssinsaajan on varmistettava, että: - tuotetta markkinoidaan Lisenssisopimuksen ja EKOenergia-kriteeristön mukaisesti (liite 1). - EKOenergia-tuotteeseen liittyvä myynti ja markkinointi ei anna kuvaa EKOenergiamerkin liittyvän Lisenssinsaajan Lisenssin ulkopuoliseen toimintaan tai niihin tuotteisiin, jotka eivät ole EKOenergia-merkittyjä. - yrityksen toiminnot, myynti ja markkinointi eivät ole lainsäädännön vastaisia. - muut Tuotteen ympäristöominaisuuksiin liittyvät ilmaisut, symbolit tai merkit eivät ole sekoitettavissa EKOenergia-merkkiin. 5. Lisenssinsaaja toimii EKOenergian kriteereissä kohdassa 5.1 esitellyn myöhemmin valmistuvan Toimintatapaohjeen mukaisesti. Toimintatapaohje tehdään eurooppalaisten välittäjien ja muiden sidosryhmien intensiivisen konsultoinnin perusteella. Kun tämä Toimintatapaohje on hyväksytty, se lähetetään sähköpostitse Lisenssinsaajalle (osoitteeseen, jonka hän on antanut Liitteessä 2). Jos Lisenssinsaaja ei hyväksy ehdotettua Toimintatapaohjetta, hänellä on 60 päivää aikaa tiedottaa tästä Lisenssinantajalle. Tiedottaminen täytyy tehdä kirjattuna kirjeenä EKOenergian sihteeristölle. Jos Lisenssinsaaja ei reagoi, Toimintatapaohje astuu voimaan 61. päivänä sen lähettämisestä. Siitä tulee samalla tämän Lisenssisopimuksen virallinen liite. 6. Lisenssinsaaja käyttää EKOenergia-merkkiä myöhemmin valmistuvan Brändikirjan mukaisesti. Brändikirjassa säännellään logon visuaalista käyttöä. Se lähetetään sähköpostitse Lisenssinsaajalle (osoitteeseen, jonka hän on antanut Liitteessä 2). Jos Lisenssinsaaja ei hyväksy ehdotettua Brändikirjaa, hänellä on 60 päivää aikaa tiedottaa tästä Lisenssinantajalle. Tiedottaminen täytyy tehdä kirjattuna kirjeenä EKOenergian sihteeristölle. Jos Lisenssinsaaja ei reagoi, Brändikirja astuu voimaan 61. päivänä sen lähettämisestä. Siitä tulee samalla tämän Lisenssisopimuksen virallinen liite.

5 VIII TILINTARKASTUS JA AUDITOINTI 1. EKOenergia-auditoinnit tekee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY (annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta) mukainen tilintarkastaja. ETA-maiden ulkopuolisissa maissa tilintarkastajan on täytettävä kaikki International Standards on Auditing and accepted -standardin vaatimukset. ETA-maiden ulkopuolisissa maissa tilintarkastaja on myös hyväksytettävä etukäteen EKOenergian hallituksella. 2. Auditoinnilla todennetaan ne asiakokonaisuudet, jotka on listattu dokumentin EKOenergia-verkosto ja -merkki (liite 1.) kappaleessa 11. Auditointi perustuu EKOenergian sihteeristön laatimaan tarkastuslistaan. Auditoinnin tulokset tulee toimittaa EKOenergian sihteeristölle viimeistään 30. kesäkuuta (edellisen kalenterivuoden myyntejä koskien). Tämä on sitovaa, vaikka Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välinen sopimusperustainen yhteistyö olisi päättynyt ennen tätä. 3. Jos tarkastaja löytää virheitä tai eroavaisuuksia, ne on korjattava mahdollisimman nopeasti. Vakavat tai jatkuvat puutteet voivat johtaa Lisenssin menettämiseen kuten luvussa 11 on esitetty. Siinä tapauksessa, että EKOenergiaksi kelpaamattomia alkuperätakuita on peruutettu EKOenergia-merkityn sähkön myynnin osalta, on Lisenssinsaajan peruutettava puuttuva määrä alkuperätakuita 14 päivän kuluessa puutteen huomaamisesta. 4. Pyydettäessä Lisenssinsaajan on toimitettava Lisenssinantajalle kopiot materiaalista, jossa EKOenergia-merkkiä on käytetty. 5. Lisenssinantajalla ja ja EKOenergian sihteeristöllä on oikeus julkaista EKOenergia -merkin piiriin kuuluvien yritysten, laitosten ja tuotteiden nimet, polttoainejakaumat sekä yritysten yhteenlasketut myynti- ja tuotantotilastot maittain ja lähteittäin. IX MUIDEN EKOENERGIAN LISENSSINSAAJIEN VELVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN Lisenssinsaaja on oikeutettu ulkoistamaan yhden tai useamman velvoitteistaan toiselle Lisenssinhaltijalle. Sellaisessa tapauksessa velvoitteet auditointia ja vahvistamista kohtaan siirtyvät sopimuksen tehneelle Lisenssinsaajalle jos ja siinä määrin, että: 1) EKOenergian sihteeristölle on asianmukaisesti ilmoitettu kyseisestä sopimuksesta. 2) EKOenergian sihteeristö vahvistaa sähköpostilla tai muulla kirjallisella muodolla tietävänsä sopimuksesta ja että tehtävien jako Lisenssinsaajien kesken on selvä. Jos sopimuksen tehnyt Lisenssinsaaja menettää Lisenssinsaajan oikeutensa, ulkoistetut velvoitteet ja kaikki auditointiin ja vahvistamiseen liittyvät tehtävät palautuvat

6 automaattisesti ja välittömästä alkuperäiselle Lisenssinsaajalle. X SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimus tulee voimaan osapuolten hyväksyttyä sen allekirjoituksillaan. Salassapitoa, vahingonkorvausta ja sopimussakkoa koskevat ehdot ovat voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin niin pitkään kuin nämä ehdot ovat merkityksellisiä. Sopimuskauden päätyttyä Lisenssinsaajaa koskee tämän sopimuksen kohdan XV mukainen käyttökielto. XI SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Lisenssinsaaja voi irtisanoa tämän sopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Lisenssinantaja voi irtisanoa tämän sopimuksen kahden vuoden irtisanomisajalla. Sopimuksen päättäminen tehdään kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle. Irtisanomisaika alkaa seuraavan kuukauden alusta Osapuolen vastaanotettua irtisanomisilmoituksen. Sopimuksen päätyttyä Lisenssinsaajalla on velvollisuus informoida asiakkaitaan sopimuksen päättymisestä Lisenssinsaajan Internet-sivuilla kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sopimus on päättynyt. Tieto sopimuksen päättymisestä on lähetettävä asiakkaille myös päättymistä seuraavan laskun yhteydessä. Myyntiin perustuvat maksut on suoritettava niin pitkään kuin EKOenergiaa myydään. (Lisenssinsaajan ja heidän asiakkaidensa välisten sopimusten pituudesta riippuen). XII SOPIMUKSEN PURKAMINEN 1 Lisenssinantajalla on oikeus purkaa tämä sopimus välittömin seurauksin: a) Lisenssinsaajan tai tämän vastuulla olevan tahon olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään menettelyä, jossa Lisenssinsaaja on syyllistynyt Sopimusehdon rikkomiseen, eikä ole korjannut menettelyään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun Lisenssinantaja on kirjallisesti ilmoittanut tälle rikkomuksesta. b) Lisenssinsaajan konkurssin, selvitystilan, velkajärjestelyn tai maksukyvyttömyyden perusteella; ja c) jos Osapuolten Sopimusehtojen mukaisten velvoitteiden suorittaminen on estynyt tämän sopimuksen kohdassa XIII 2.6 tarkoitettujen olosuhteiden vuoksi pidempään kuin 60 kalenteripäivän ajan. 2 Purkuilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Purkaminen tulee voimaan välittömästi Lisenssinsaajan saatua siitä tiedon.

7 3. Lisenssinantajan purettua sopimuksen tämän sopimuksen kohdan XII 1. a), b) tai c) mukaisesti kaikki maksetut Lisenssimaksut jäävät Lisenssinantajalle. Lisenssinsaajan tulee myös maksaa mahdolliset maksamattomat myynti- tai liikevaihtoperusteiset maksut kyseiseltä kalenterivuodelta. XIII VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUS 1. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS Lisenssinsaaja on velvollinen suojaamaan Lisenssiantajaa kaikista vastuista sekä vahingonkorvaamaan Lisenssinsaajalle kaikki sellaiset syytteet, velvoitteet, vahingot ja kustannukset, jotka aiheutuvat Lisenssinsaajan EKOenergia-merkin käytöstä nostetuista korvausvaatimuksista tai syytöksistä. 2. VASTUUNRAJOITUS 2.1 Lisenssinantaja on vastuussa välillisistä vahingoista ainoastaan syyllistyttyään törkeään tuottamukseen tai tahalliseen menettelyyn. 2.2 Lisenssinantaja ei vastaa Lisenssinsaajaan nähden virheistä tai laiminlyönneistä, joilla ei ole Lisenssinsaajalle merkitystä tai joista ei ole Lisenssinsaajalle muuta kuin vähäistä haittaa. 2.3 Lisenssinantaja ei missään tapauksessa vastaa virheistä, jotka johtuvat Lisenssinsaajan antamasta virheellisestä informaatiosta. 2.4 Lisenssinantaja ei missään tapauksessa vastaa Lisenssinsaajan tai tämän alihankkijan, jälleenmyyjän tms. tahon Lisenssin alaisesti tuottamasta, markkinoimasta tai myymästä Tuotteesta. 2.5 Lisenssinantajan vastuu kaikista vahingoista rajoittuu joka tapauksessa Lisenssinantajan Lisenssistä perimään vuosimaksuun. 2.6 Jos Osapuolten Sopimusehtojen mukaisten velvoitteiden suorittaminen estyy Osapuolten ennakoimattomissa olevien ja hallitsemattomien olosuhteiden vuoksi (force majeure), muodostaa tällaisten olosuhteiden käsillä olo perusteen poiketa Sopimusehtojen mukaisesta vahingonkorvausvastuusta ja sopimussakon maksuvelvollisuudesta. 2.7 Osapuolen vedotessa edellä kohdassa XIII 2.6 mainittuun ulkoiseen olosuhteeseen (force majeure) on Osapuolen välittömästi ilmoitettava toiselle Osapuolelle kirjallisesti kyseisen olosuhteen käsillä olosta ja vastaavasti sen lakkaamisesta. XIV LUOTTAMUKSELLISUUS Molemmat Osapuolet ovat vastuussa siitä, että toiselta Osapuolelta saatua luottamuksellista tietoa ei ilmaista sivulliselle tai käytetä omaksi tai toisen hyödyksi taikka toisen vahingoksi. Luottamuksellisena tietona pidetään kaikkea tähän sopimukseen, sopijaosapuoliin tai näiden liiketoimintaan liittyvää tietoa, joka ei ole yleisessä tiedossa. Kuitenkin Lisenssinantajalla ja EKOenergian sihteeristöllä on oikeus julkaista Lisenssin solmineiden yhtiöiden nimet, energialaitosten nimet, tuotteet ja tuotteiden

8 polttoainejakaumat. Lisenssinantajalla on myös oikeus julkaista tietoa kaikkien EKOenergia-merkittyä sähköä myyneiden yritysten yhteenlasketuista myynnin voluumeista maittain ja energialähteittäin. Salassapitomääräys ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa sopijaosapuoli on lain tai asetuksen tai muun viranomaismääräyksen johdosta velvollinen antamaan tietoa viranomaiselle tai vastaavalle. XV KÄYTTÖKIELTO SOPIMUSKAUDEN PÄÄTYTTYÄ 1. Sopimuskauden päättymisen jälkeen Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta ilman Lisenssinantajan kirjallista hyväksyntää käyttää EKOenergia-merkkiä. Tällä tarkoitetaan muun ohella sitä, ettei merkkiä saa ilman Lisenssinantajan kirjallista suostumusta käyttää Lisenssinsaajan Tuotteen markkinoinnissa, myynnissä tai jakelussa eikä Lisenssinsaaja saa millään muullakaan tavoin käyttää tai levittää Tuotetta tai muuta materiaalia, kuten esitteitä, nettisivuja tai muuta sähköistä materiaalia, merkillä varustettuna. 2. Lisenssinsaaja voi kuitenkin jatkaa EKOenergia-merkin käyttöä yhteydenpidossaan olemassaolevien EKOenegian kuluttajien kanssa siinä määrin kun se on tarpeellista kunnioittaakseen aikaisempia sopimusperusteisia, määräaikaisia velvoitteita. 3. Sopimuskauden päättymisen jälkeen Lisenssinantajalla on oikeus julkisesti ilmoittaa, että Lisenssinsaajalla ei ole enää käyttöoikeutta EKOenergia-merkkiin. XVI MUUTOKSET SOPIMUSEHDOISSA MAINITTUIHIN TIETOIHIN 1. Lisenssinsaaja sitoutuu ilmoittamaan Lisenssinantajalle kirjallisesti kaikista muutoksista Sopimusehdoissa mainittuihin tietoihin viipymättä saatuaan tiedon muutoksesta. Tämä koskee erityisesti Liitteessä 2 mainittuja tietoja. 2. Lisenssinantajalla on oikeus tehdä vähäisiä muutoksia Sopimusehtoihin. Lisenssinantajan tulee ilmoittaa tällaisista muutoksista Lisenssinsaajalle kirjallisesti hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kuuden kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen. Muutokset tulevat voimaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Lisenssinsaaja on saanut niistä tiedon, ellei ilmoituksessa ole ilmoitettu pidemmästä siirtymäajasta. XVII EKOENERGIAN OSTAJAT Tämä sopimus ei sääntele ostajien oikeuksia tai velvollisuuksia kommunikoida heidän EKOenergia-merkityn sähkön hankinnastaan. XVIII YHTEYDENOTOT: EKOENERGIAN SIHTEERISTÖ Kaikki Sopimusehtoja koskevat ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti siihen osoitteeseen (postiosoitteeseen, telefaxosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen), jonka Osapuolet ovat

9 antaneet tätä tarkoitusta varten. EKOenergian sihteeristö, joka on kuvattu EKOenergia-tekstin kappaleessa "3.4, The EKOenergy secretariat", toimii myös Lisenssin saajan kontaktina kysymyksissä koskien tätä lisenssisopimusta. XIX RIITOJEN RATKAISU Tästä sopimuksesta aiheutuvat ristiriitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan ystävällisessä hengessä kahdenvälisesti. Ristiriitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten kesken sovituksi kohtuullisessa ajassa, jätetään EKOenergian välimiespaneelin ratkaistavaksi. Menettely on kuvailtu EKOenergia-kriteerien (dokumentti EKOenergiaverkosto ja -merkki) kappaleessa 11. kohdassa 3.5. Välimiespaneeli ei kuitenkaan voi päättää korvauksista. Niin pitkään kuin valitusmekanismi ei ole toimintakuntoinen tai mekanismi on kyvytön tekemään päätöksiä määräajan kuluessa tai mekanismilla ei ole juridista oikeutta, erimielisyys voidaan jättää Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi. XX OIKEUKSIEN JA VASTUIDEN SIIRTO, KUN EKOENERGIASTA TULEE OIKEUSTOIMIHENKILÖ Lisenssinantajan kaikki oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät automaattisesti uudelle EKOenergia-organisaatiolle, kun tällainen perustetaan. XXI PÄIVÄMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUKSET Tämän sopimuksen paperinen kopio säilytetään EKOenergian sihteeristössä. EKOenergian sihteeristö lähettää pdf-version sähköpostitse Lisenssinsaajalle (osoitteeseen, joka on annettu Liitteessä 2). Lisenssinsaajan halutessa paperisen kopion omaan käyttöönsä, on Lisenssinsaajan lähetettävä kaksi allekirjoitettua kopiota EKOenergian sihteeristölle. Lisenssinantajan allekirjoitettua sopimuksen, EKOenergian sihteeristö lähettää yhden kopion takaisin kolmannessa liitteessä mainittuun postiosoitteeseen. Kaikki Lisenssinsaajat ja Lisenssinsaajien myymät EKOenergia-tuotteet, listataan sivustolle.

10 Sopimuksen ehdot hyväksyen ja sopimuksen tiedot oikeiksi todistaen: Yrityksen virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitukset: Paikka ja aika Allekirjoitus Asema Allekirjoitus Asema Suomen luonnonsuojeluliiton virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitukset Paikka ja aika Allekirjoitus Asema Allekirjoitus Asema LIITTEET Liite 1: Dokumentti: EKOenergia-verkosto ja -merkki, löytyy osoitteesta Liite 2: Tietoja Lisenssinsaajasta ja markkinoitavista tuotteista LIITE 1 Dokumentti: EKOenergia-verkosto ja -merkki (katso

11 LIITE 2 Tietoja Lisenssinsaajasta ja markkinoitavista tuotteista Sähkönmyyjän nimi... Yhtiön rekisterinumero (y-tunnus)/ maa... Yhtiön internetsivut... Yhteyshenkilö EKOenergian myynnissä... Nimi... Sähköpostiosoite ja puhelinnumero... Postiosoite EKOenergia-tuotteiden alkuperä ja tyyppi Yhtiö suunnittelee myyvänsä EKOenergia-merkittyä sähköä seuraavista lähteistä Tuotantotapa (tuuli, biomassa, vesi...) Alkuperämaa Tuotenimi, jolla yhtiö aikoo mainostaa tuotetta (Täytetään vain, jos tuotteen nimi on eri kuin EKOenergia.) Huom. 1) Lisää sivu liitteeksi, jos yllä oleva taulukko on liian pieni 2) Tämä lista voidaan päivittää koska tahansa tiedottamalla asiasta EKOenergian sihteeristölle. Päivitys on voimassa vasta, kun EKOenergian sihteeristö on lähettänyt vahvistuksen sähköpostitse. 3) Lista tuotteista ja allekirjoitettu "Lisenssisopimus ekoenergiamerkin käytöstä" eivät automaattisesti takaa listattujen tuotteiden hyväksymistä EKOenergiaksi. Tuotteet hyväksytään EKOenergiaksi, jos ne täyttävät EKOenergian kriteerit (katso "EKOenergiaverkosto ja -merkki" -teksti). Auditoija tulee vuosittain tarkastamaan tuotteiden EKOenergia-kelpoisuuden. 2. Lisätiedot liittyen biomassalla tuotettuun sähköön (sisältäen myös biokaasun ja

12 -polttonesteet) Bioenergiaa polttoaineenaan käyttävän laitoksen tuottamaa sähköä voidaan myydä EKOenergiana vain yhden sähkönmyyjän toimesta, jollei laitoksen tuottamalle GO-alkuperätakuulle saada EKOenergia-tagia. (suom.huom. Suomessa tämän ei pitäisi olla ongelma.) Nimeä ne laitokset, joilla tuotettua sähköä aiot myydä (nimi ja sijainti). Kirjoita " EI BIOSÄHKÖÄ", jos ette aio myydä biomassasta tuotettua energiaa Huom. 1) Tämä lista voidaa päivittää koska tahansa tiedottamalla asiasta EKOenergian sihteeristölle. Päivitys on voimassa vasta, kun EKOenergian sihteeristö on lähettänyt vahvistuksen sähköpostitse. 2) Lista tuotantoyksiköistä ja allekirjoitettu Lisenssisopimus ekoenergiamerkin käytöstä eivät automaattisesti takaa listattujen tuotteiden hyväksymistä EKOenergiaksi. Tuotteet hyväksytään EKOenergiaksi, jos ne täyttävät EKOenergian kriteerit (katso EKOenergiaverkosto ja -merkki -teksti). Auditoijan tulee vuosittain tarkastamaan tuotteiden EKOenergiakelpoisuuden. 3. Toiminta maittain Tulemme myymään EKOenergiaa seuraavissa maissa: Yhtiöiden nimet tullaan listaamaan erityiselle "country pages" -sivulle EKOenergain internetsivustojen yhteyteen jokaisen maan kohdalle, joka on mainittu yläpuolella. Tämä lista voidaan päivittää koska tahansa tiedottamalla asiasta EKOenergian sihteeristölle. 4. EKOenergia Full power Oletteko aikessa myydä "EKOenergia full power" -tuotetta? ( Kts. EKOenergia-verkosto ja -merkki tekstin kohta 9.2 EKOENERGIA FULL POWER) Kyllä Ei Emme ole vielä päättäneet, voitte ottaa yhteyttä myöhemmin.

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

EKOenergia-verkosto ja -merkki

EKOenergia-verkosto ja -merkki EKOenergia-verkosto ja -merkki Tämän tekstin alkuperäinen versio on englanninkielinen. Käännöksiin liittyvissä ristiriitatilanteissa käytetään englanninkielistä versiota. Jos sinulla on ehdotuksia tämän

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa. Palvelusopimus Version 1.2 Active Domainin ja Webin Palvelusopimus I Yleistä Palvelusopimus tarkoittaa tätä sopimusta ja siihen liittyvää sähköistä tilauskaavaketta, jonka Asiakas täyttää päästäkseen käyttämään

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS)

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 18.3.2014 1 (4) 1. Osapuolet Nämä

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu

TRAINER4YOU REVOLUTION OY:N YLEISET LISENSSIEHDOT 2015. Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu Trainer4You Revolution -asiakassopimus ( Sopimus ) koostuu A. Trainer4You Revolution-konseptin rekisteröintilomakkeesta ( Rekisteröintilomake ); B. Trainer4You Revolution-konseptin lisenssihinnastosta

Lisätiedot