Rakennusjärjestyksen uusiminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusjärjestyksen uusiminen"

Transkriptio

1 Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Yleistä Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys maankäyttö- ja rakennuslain 14 mukaan. Rakennusjärjestyksen määräykset ohjaavat rakentamista kunnassa ottaen huomioon paikalliset olot ja alueen yleispiirteet. Määräysten tulee edistää kestävää rakentamista, turvata hyvä elinympäristö ja ottaa huomioon kulttuuri- ja luonnonvarat. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava mitä MRL 62 :ssä säädetään vuorovaikutuksesta. Nähtävillä pidossa sovelletaan MRL 65 :ää kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen laatimisesta säädetään MRA 6 :ssä. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan vuorovaikutusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista valmisteltaessa rakennusjärjestystä tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa rakennusjärjestyksessä käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua valmisteluun, arvioida rakennusjärjestyksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Ehdotus rakennusjärjestyksestä on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista. Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1

2 2. Alue Rakennusjärjestys laaditaan koko Uudenkaupungin kaupungin alueelle. 3. Voimassa oleva rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto hyväksyi nykyisen rakennusjärjestyksen, joka tuli voimaan kaupunginvaltuuston pöytäkirjan saatua lainvoiman Rakennusjärjestyksen uusimisen tavoite Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestys on tarpeen päivittää, koska maankäyttö- ja rakennuslakiin ja -asetukseen sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmaan on tullut muutoksia vuoden 2000-jälkeen. Rakennusjärjestyksen valmistelutyössä on noudatettu pääasiassa Kuntaliiton rakennusjärjestyssuositusta (1999) ja huomioitu Kuntaliiton ohje rakennuksen paikallisuuden kehittämisestä (2005) sekä opasta rakennusjärjestyksen laatimiseen Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallista rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksen uusimisella pyritään selkeyttämään rakennuslupakäytäntöjä sekä turvaamaan paremmin ohjeilla ja määräyksillä elinympäristön ja rakentamisen laatu. 5. Rakennusjärjestyksen vaikutukset Rakennusjärjestys on tärkeä työkalu, jolla kunta ohjaa rakentamista tarkoituksenmukaisella, kestävällä ja tasapuolisella tavalla. Rakennusjärjestyksen tulee ennen kaikkea turvata ja säilyttää eri alueiden erityispiirteet, edistää hyvän asuinympäristön muodostumista ja tukea kunnan maankäyttötavoitteita. Rakennusjärjestyksen määräykset eivä saa olla maanomistajille tai muille oikeudenomistajille kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksellä ei voida syrjäyttää maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä tai lain perusteella annettuja muita säädöksiä. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos Suomen rakentamismääräyskokoelmassa, hyväksytyssä asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on asiasta toisin määrätty (maankäyttö- ja rakennuslaki 14 ). Rakennusjärjestykseen voidaan säilyttää määräyksiä toimenpiteiden luvanvaraisuudesta. Kunta voi päättää, että joihinkin toimenpiteisiin voidaan soveltaa ilmoitusmenettelyä (maankäyttö- ja rakennusasetus 63 ). Rakennusjärjestyksellä on keskeinen rooli hajarakentamisen ohjauksessa. Kunta ohjaa rakentamaan suunnitelmallisesti muun muassa määrittelemällä suunnittelutarvealueita. Suunnittelutarvealueella 2

3 tarkoitetaan aluetta, jolla rakennusluvan myöntämisen erityiset edellytykset selvitetään tavallista laajemmin. Jos alueen käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen, alue voidaan katsoa suunnittelutarvealueeksi. Suunnittelutarvealuetta koskevia määräyksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajenpaa harkintaa. Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Uudenkaupungin rakennusjärjestykseen ei ole esitetty erillisiä suunnittelutarvealueita. 6. Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen ja työntekoon ja muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. (MRL 62, 65, MRA 6 ) Osallisia ovat kaikki Uudenkaupungin kaupungin asukkaat, kaupungin alueella toimivat yhteisöt ja yritykset, maanomistajat, kiinteistönomistajat sekä kaikki ne, joiden oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä eri viranomaiset, joiden toimialaa valmistelussa käsitellään. Luetteloon on koottu osallisia, joiden oloihin j a etuihin rakennusjärjestyksellä voi olla vaikutuksia ja joilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa rakennusjärjestyksen valmisteluun Yksityishenkilöt Kuntalaiset Vapaa-ajan asukkaat Maanomistajat 6.2. Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt Kylätoimikunnat ja muut asukas- ja kyläyhdistykset Jakokunnat Muut yhdistykset ja yhteisöt Maa- ja metsätalousjärjestöt Muut yritykset ja elinkeinonharjoittajat Seurakunnat ja muut yhteisöt 3

4 6.3. Kunnan hallinto Tekninen lautakunta Uudenkaupungin veden johtokunta Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistys- ja vapaa-aikatoimi 6.4. Muut viranomaiset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat - vastuualue, liikenne ja infrastruktuuri - vastuualue ja elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri - vastuualue Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen maanmittauslaitos Turun toimipiste Turun museokeskus Varsinais-Suomen poliisi 6.5. Naapurikunnat Laitilan kaupunki Kustavin kunta Pyhärannan kunta Taivassalon kunta Vehmaan kunta Ne, jotka katsovat olevansa osallisia ja ilmoittautuvat osallisiksi. Osallisilla on oikeus ottaa osaa rakennusjärjestyksen laadintaan ja lausua mielipiteensä käsittelyn eri vaiheissa. 4

5 7. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt 7.1 Tiedotus Rakennusjärjestyksen uusimisen vireilletulosta sekä siitä, milloin rakennusjärjestys on julkisesti nähtävillä, kuulutetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan verkkosivuilla uusikaupunki.fi, Uudenkaupungin Sanomissa ja Vakka-Suomen Sanomissa Tarpeen mukaan järjestetään yleisötilaisuuksia rakennusjärjestyksen luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Osalliset voivat ottaa kantaa ja esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä rakennusjärjestyksen uusimisesta (maankäyttö- ja rakennuslaki 62 ). 7.2 Viranomaisyhteistyö / lausunnot Rakennusjärjestyksestä on pyydettävä lausunto Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY), Varsinais-Suomen maakuntaliitolta sekä naapurikunnilta, joiden oloihin rakennusjärjestys vaikuttaa eli Laitilan, Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunnilta. 7.3 Arviointi Rakennusjärjetyksen arviointi liittyy osallisten kuulemiseen, esimerkiksi määräysten sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan kaupunkilaisten ja muiden osallisten mielipiteiden ja kannanottojen avulla. Kaupungin eri yksiköt arvioivat rakennusjärjestystä omien osa-alueidensa kannalta. Arvioinneissa tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi määräysten ympäristöllisistä vaikutuksista kaupunkikuvaan, liikenteeseen ja luonnonympäristöön. 8. Laatimisen alustava aikataulu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli ympäristö- ja lupalautakunnassa , jonka jälkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville. Asiasta tiedotetaan lehdissä. Rakennusjärjestysluonnos tulee nähtäville XXXXX, jolloin se on myös kaupungin verkkosivuilla nähtävänä. Virallisesti rakennusjärjestys on nähtävillä XXXXXX ja valtuusto hyväksyy sen XXXXX. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympäristö- ja l u p a lautakunta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville Rakennusjärjestysluonnos Rakennusjärjestyksen luonnoksen valmistelu Luonnoksen käsittely ympäristö- ja lupalautakunnassa ja päätös luonnoksen nähtäville asettamisesta ja lausuntopyynnöt. xxx 5

6 Osallisten kuuleminen luonnoksen johdosta Luonnos asetetaan nähtäville 30 päiväksi / kuulutetaan lehdissä. Luonnos on nähtävillä kaupungin virastotalolla ja Passarissa sekä internetissä kaupungin kotisivuilla. Osallisilla on mahdollisuus jättää huomautus tai mielipide asiasta. Luonnos lähetetään lausunnoille seuraaville tahoille: Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos naapurikunnat Turun museokeskus Myös muut osalliset ja valmistelun aikana lausuntohalukkuutensa ilmoittaneet voivat antaa lausuntonsa. Rakennusjärjestysehdotus Huomautusten ja lausuntojen käsittely ja mahdolliset muutokset rakennusjärjestysluonnokseen. - ympäristö- ja l u p a lautakunnan käsittely ja esitys kaupunginhallitukselle rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymisestä nähtäville asettamista ja lausuntoja varten - kaupunginhallituksen käsittely ja hyväksyminen rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville asettamisesta. Ehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi / kuulutetaan lehdissä Ehdotus kaupungin virastotalolla ja Passarissa sekä internetissä kaupungin kotisivuille Kunnan jäsenillä ja muilla osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus Lausuntopyynnöt ehdotuksen johdosta Rakennusjärjestyksen hyväksyminen Muistutusten ja lausuntojen käsittely ja mahdolliset muutokset rakennusjärjestysehdotukseen. Ympäristö- ja l u p a lautakunnan esitys rakennusjärjestykseksi kaupunginhallitukselle Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle Rakennusjärjestyksen hyväksyminen kaupunginvaltuustossa kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano ja kuulluttaminen 9. Yhteystiedot Rakennusjärjestyksen laadinnasta vastaa ympäristö- ja lupalautakunta. Olli Laivo, ympäristölautakunnan puheenjohtaja Hillevi Wallin, ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Rakennusjärjestystä laatii työryhmä, johon kuuluvat: 6

7 Mika Pihlajaniemi Leena Arvela-Hellén Heikki Hakoniemi Olli Kuusio rakennustarkastaja kaupunginarkkitehti tarkastusinsinööri tarkastusinsinööri Lisätietoja rakennusjärjestyksen muutoksesta saa rakennusvalvonnasta Rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi Uudenkaupungin kaupunki Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Välskärintie 2C 3. krs Uusikaupunki 7

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA

JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA JÄÄSJÄRVEN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS SEKÄ MURAKAN KYLÄYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2013 Hartolan kunta Pirjo Kemppi 2 (10) Sisältö 1. Rantaosayleiskaavamuutoksen ja kyläyleiskaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kunnanhallitus 27.4.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 193 Kokousaika 27.4.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot