Rakennusjärjestys Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusjärjestys Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 Rakennusjärjestys Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pirjo Kemppi Käsittely: Hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo

2 HARTOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen uusimiseksi. Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain (myöhemmin MRL) mukaan jokaisessa kunnassa on oltava rakennusjärjestys, jonka määräykset ohjaavat rakentamista kunnan alueelle huomioiden paikalliset olosuhteet ja alueen yleispiirteet. Määräykset edistävät t kestävää rakentamista, turvaavat hyvän elinympäristön ja huomioivat kulttuuri- ja luonnonvarat. Rakennusjärjestyksen valmistelussa noudatetaan soveltuvin osin MRL 62 :ää ja sen määräyksiä vuorovaikutuksesta. Nähtäville laittamisessa sovelletaan MRL 65 :n määräyksiä kaavaehdotuksen nähtäville laittamisesta. Rakennusjärjestyksen laatimisesta säädetään tarkemmin Maakäyttö- ja rakennusasetuksen (myöhemmin MRA) 6 :ssä. Rakennusjärjestyksen laatiminen tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista sitä valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua sen valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 ). Rakennusjärjestysehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista. Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi laaditaan rakennusjärjestyksen uusimisesta osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Alue Rakennusjärjestys laaditaan koskemaan koko Hartolan kunnan aluetta. Voimassa oleva rakennusjärjestys Edellinen rakennusjärjestys on hyväksytty Hartolan kunnanvaltuustossa ja se on tullut voimaan. Rakennusjärjestyksen muutos on tullut voimaan Rakennusjärjestyksen uusimisen tavoite Hartolan kunnan rakennusjärjestys on tarpeen päivittää ajantasaiseksi vastaamaan MRL:iin ja MRA:een sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmaan tulleita muutoksia vuoden 2000 jälkeen. Rakennusjärjestyksestä pyritään tekemään ymmärrettävämpi, jolloin määräykset on eroteltu selkeästi soveltamisohjeista ja lisätiedoista. 2

3 Rakennusjärjestyksen uusimistyössä on noudatettu pääasiassa Kuntaliiton opasta rakennusjärjestyksen laatimiseen ( ). Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamisia koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksellä pyritään kehittämään Hartolan kunnan elinympäristön maaseutumaisuutta ja pienimittakaavaisuutta sekä viihtyisyydelle ja elinkeinotoiminnoille tärkeitä kauniita, omaleimaisia ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita maisemia. Rakennettaessa pyritään säilyttämään arvokkaita maisema-alueita, perinteistä rakennuskantaa sekä huomioidaan olemassa oleva luonto. Kunnan rakennusjärjestyksen määräyksillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on luoda energiatehokas, turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista siten. että toteutuksessa otetaan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet. Rakennusjärjestyksen uusimisen vaikutukset Rakennusjärjestys on tärkeä työkalu rakennusvalvontaviranomaiselle rakentamisen tarkoituksenmukaiseen, kestävään ja tasapuoliseen ohjaamiseen. Rakennusjärjestyksen on ennen kaikkea turvattava ja säilytettävä eri alueiden erityispiirteet edistettävää hyvän asuinympäristön muodostumista tuettava kunnan maankäyttötavoitteita oltava oikeudenmukainen maanomistajia ja muita oikeudenomistajia kohtaan. Rakennusjärjestyksellä ei voi kumota MRL:n määräyksiä tai sen nojalla annettuja muita säädöksiä. Rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta, jos Suomen rakentamismääräyskokoelmassa, hyväksytyssä asemakaavassa, oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai oikeusvaikutteisessa rantayleiskaavassa on määrätty toisin (MRL 14 ). Rakennusjärjestykseen voidaan sisällyttää määräyksiä toimenpiteiden luvanvaraisuudesta. Kunta voi päättää, että joihinkin toimenpiteisiin voidaan soveltaa ilmoitusmenettelyä (MRA 63 ). Rakennusjärjestys ohjaa haja-asutusalueen asutusalueen rakentamista. Siinä voidaan määritellä alueita mm. suunnittelutarpeelle, joilla rakennusluvan myöntämisen erityisiä edellytyksiä selvitetään tavallista laajemmin. Jos alueen käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin; kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueidenalueiden järjestämiseen; alue voidaan katsoa suunnittelutarvealueeksi. Suunnittelutarvealuetta koskevia määräyksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, jonka ympäristövaikutusten merkittävyys edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Rakennusjärjestyksessä voidaan määritellä suunnittelutarvealueeksi alue, jolla sen sijainnin vuoksi on 3

4 odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta. Hartolan kunnan rakennusjärjestyksen muutoksessa ei ole määritelty erillisiä suunnittelutarvealueita. Osalliset MRL:n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen ja työntekoon ja muihin oloihin rakennusjärjestyksen muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ja 65 :t sekä MRA 6 ). Osallisia ovat kaikki Hartolan kunnan asukkaat, kesäasukkaat, kunnan alueella toimivat yhteisöt ja yritykset, maanomistajat sekä kaikki ne, joiden oloihin rakennusjärjestyksen muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä eri viranomaiset, joiden toimialaa valmistelussa käsitellään. Luetteloon on koottu osallisia, joiden oloihin ja etuihin rakennusjärjestyksen muutoksella voi olla vaikutusta ja joilla on mahdollisuus vaikuttaa rakennusjärjestyksen uusimisen valmisteluun. Yksityishenkilöt Kuntalaiset Vapaa-ajanasukkaat Maanomistajat Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt Yritykset ja elinkeinonharjoittajat Kylätoimikunnat ja kyläseurat Jakokunnat Kalastuskunnat Yhdistykset Maa- ja metsätalousjärjestöt Seurakunnat ja muut yhteisöt Kunnan hallinto Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Muut viranomaiset Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hämeen elinkeinokeskus Uudenmaan elinkeinokeskus Päijät-Hämeen pelastuslaitos Päijät-Hämeen liitto Hämeen maanmittauslaitos Lahden kaupunginmuseo/ maakuntamuseo Päijät-Hämeen poliisi Naapurikunnat 4

5 Heinolan kaupunki Sysmän kunta Luhangan kunta Joutsan kunta Pertunmaan kunta Lisäksi kaikki ne, jotka katsovat olevansa osallisia ja ilmoittautuvat osallisiksi. Osallisilla on oikeus ottaa osaa rakennusjärjestyksen uusimisen laadintaan ja lausua mielipiteensä käsittelyn eri vaiheissa. Osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt Tiedotus Rakennusjärjestyksen uusimisen vireilletulosta sekä siitä, milloin rakennusjärjestysestys luonnos ja ehdotus ovat julkisesti nähtävillä, kuulutetaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, Lähilehdessä ja tiedotetaan kunnan Internettai ehdotusvaiheessa. Osalliset voivat ottaa kantaa ja esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä rakennusjärjestyksen uusimisesta (MRL 62 sivuilla Jos ilmenee tarvetta, pidetään erillinen yleisötilaisuus joko luonnos- ). Viranomaisyhteistyöt ja lausunnot Rakennusjärjestyksestää pyydetään lausunnot Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (liikenteen osalta), Päijät-Hämeen liitolta, Lahden kaupunginmuseolta/ maakuntamuseolta sekä naapurikunnilta eli Heinola, Joutsa, Luhanka, Pertunmaa ja Sysmä. Arviointi Rakennusjärjestyksen arviointi liittyy osallisten kuulemiseen. Esimerkiksi määräysten sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan kunnan jäsenien ja muiden osallisten mielipiteiden ja kannanottojen avulla. Arvioinneissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi määräysten ympäristövaikutuksiin, kuntakuvaan, liikenteeseen ja luonnonympäristöön. Laatimisen alustava aikataulu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (myöhemmin OAS) ympäristölautakunta OAS nähtäville Lausuntopyyntö OAS:sta Hämeen ELY-keskukselta ( ) RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOS Alustava rakennusjärjestysluonnos Ympäristölautakunnan kokous ja iltakoulu

6 Rakennusjärjestysluonnos asetetaan nähtäville Lausuntopyynnöt luonnoksesta Hämeen ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Lahden kaupunginmuseo/ Maakuntamuseo Päijät-Hämeen liitto Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveystyön kuntayhtymä Heinolan kaupunki Joutsan kunta Luhangan kunta Pertunmaan kunta Sysmän kunta Rakennusjärjestysluonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan myös eri yhteisöille Rakennusjärjestyksestä jätettyjen mielipiteiden ja lausuntojen käsittely Elo- syyskuun mennessä Elokuu 2015 Syyskuu 2015 RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUS Ympäristölautakunnan kokous Lokakuu 2015 Rakennusjärjestysehdotus asetetaan nähtäville ja pyydetään tarvittavat lausunnot Loka- marraskuu 2015 Muistutusten ja lausuntojen käsittely ja mahdolliset muutokset rakennusjärjestysehdotukseen Marraskuu 2015 Ympäristölautakunnannan ehdotus kunnanhallitukselle Kunnanhallituksen ehdotus Kunnanvaltuustolle Kunnanvaltuuston hyväksyminen Kuuluttaminen voimaantulosta VOIMAANTULO Yhteystiedot Rakennusjärjestyksenestyksen laadinnasta vastaa ympäristölautakunta. Mika Heikkilä puheenjohtaja Jari Kutramoinen varapuheenjohtaja Rakennusjärjestyksen laadintatyöryhmä: Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja Janne Myntti, ympäristötarkastaja Pirjo Kemppi, toimistosihteeri Lisätietoja rakennusjärjestyksen muutoksesta antavat: Rakennustarkastaja Toimistosihteeri Pasi Hinkkkuri gsm Pirjo Kemppi gsm