EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ( YHTIÖ ) SUUNNATUN APPORTTIEMISSION ( OSAKEANTI ) EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ( YHTIÖ ) SUUNNATUN APPORTTIEMISSION ( OSAKEANTI ) EHDOT"

Transkriptio

1 Liite 2 Yhtiökokouskutsuun EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ( YHTIÖ ) SUUNNATUN APPORTTIEMISSION ( OSAKEANTI ) EHDOT TERMS AND CONDITIONS OF THE DIRECTED CAPITAL CONTRIBUTION SHARE ISSUE ( SHARE ISSUE ) OF EIRIKUVA DIGITAL IMAGES OYJ ( COMPANY ) 1 TARJOTTAVAT OSAKKEET 1 SHARES TO BE OFFERED 1.1 Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään uutta Yhtiön osaketta ( Osakkeet ). Osakkeet tarjotaan merkittäväksi Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Zeeland Oyj:n ( Zeeland ) osakkeenomistajille, joilla on oikeus ja velvollisuus merkitä Osakkeita, erillisen (Yhtiön ja Zeelandin välisen) yhdistymissopimuksen mukaisesti ( Yhdistymissopimus ) luovuttamalla Yhtiölle apporttiomaisuutena omistamansa osakkeet Zeelandissa ( Apporttiosakkeet ). 1.1 In the Share Issue, a maximum of 135,545,400 new shares ( Shares ) in the Company are offered for subscription. The Shares are directed, in deviation from the preemptive subscription right of the shareholders of the Company, to the shareholders of Zeeland Oyj ( Zeeland ) with the right and obligation to subscribe for the Shares in accordance with a combination agreement (made between the Company and Zeeland) ( Combination Agreement ) upon transferring their shares in Zeeland ( Capital Contribution Shares ) to the Company as a capital contribution. 1.2 Osakeanti liittyy Yhtiön ja Zeelandin liiketoimintojen yhdistymiseen, liiketoiminnan strategiseen muutokseen ja Yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseen. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on täten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 1.2 The Share Issue relates to the combination of the businesses of Company and Zeeland, strategic amendment of the business of the Company and strengthening of the Company s financial position. Therefore, deviation from the pre-emptive right of subscription of the shareholders has a weighty financial reason for the Company. 1.3 Mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat Osakkeet merkitään, apporttiomaisuutena Yhtiölle siirretään yhteensä Apporttiosaketta, joiden arvo on yhteensä neljämiljoonaa kuusikymmentäkuusituhatta kolmesataakuusikymmentäkaksi euroa ( ,00 ). Apporttiosakkeiden arvostus perustuu Yhdistymissopimuksen ehtoihin ja riippumattoman asiantuntijan lausuntoon. Omaisuuden arvostamisessa on käytetty seuraavia menetelmiä: (i) (ii) (iii) (iv) Verrokkiyritysten arvoon perustuva arvonmääritys; Tuottoarvopohjainen tuloskerroin (P/E); Käyttökatekertoimeen perustuva arvostus; ja Myyntikatteeseen perustuva arvonmääritys. 1.3 Should all the Shares offered in the Share Issue be subscribed, in the aggregate 2,130,640 Capital Contribution Shares will be transferred to the Company as a capital contribution, and the aggregate value of the Capital Contribution Shares in this case is EUR four million sixty six thousand three hundred sixty two euros (4,066, ). The valuation of the Capital Contribution Shares is based on terms and conditions of 1(7)

2 the Combination Agreement and a statement of an independent expert. The following methods have been used regarding the valuation of the capital contribution assets: (i) (ii) (iii) (iv) Valuation based on the peer group analysis; Multiple based on price to earnings (P/E); Valuation based on operating margin multiple; and Valuation based on gross margin. 2 MERKINTÄEDELLYTYKSET 2 CONDITIONS FOR SUBSCRIPTIONS 2.1 Osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisen ehtona on riittävä varmuus siitä, että Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla, se, ettei Yhdistymissopimusta ole irtisanottu sopimuksen ehtojen mukaisesti sekä tilintarkastajan hyväksyvän lausunnon saaminen apporttiomaisuuden riittävyyden ja arvostamisperiaatteiden osalta. 2.1 The conditions for acceptance of the share subscriptions made in the Share Issue are the sufficient certainty that the Shares are admitted to trading on the First North market place operated by NASDAQ OMX, that the Combination Agreement has not been terminated in accordance with the terms and conditions of the said agreement, and principles of valuation, of the capital contribution property. 2.2 Yhtiön hallituksella ( Hallitus ) on oikeus hylätä merkintä, ellei sitä ole tehty Osakeannin ehtojen mukaisesti. 2.2 The Company s Board of Directors ( Board ) has a right to reject the subscription, if the subscription has not been made in accordance with the terms and conditions of the Share Issue. 3 MERKINTÄHINTA 3 SUBSCRIPTION PRICE 3.1 Osakeannissa yhden uuden Osakkeen merkintähinta on kolme senttiä (0,03 ) ( Merkintähinta ). Merkintähinta perustuu Yhdistymissopimukseen ja riippumattoman asiantuntijan lausuntoon ja on sama kaikille merkitsijöille. Osakkeiden merkintähinta maksetaan siirtämällä Yhtiölle Apporttiosakkeita. Yhdestä uudesta Osakkeesta suoritetaan Yhtiölle 0, Apporttiosaketta. Mikäli yksittäiselle merkitsijälle tarjottavien Osakkeiden määrä ei ole kokonaisluku, tarjottava Osakkeiden lukumäärä pyöristetään kyseisen merkitsijän osalta alaspäin lähimpään kokonaislukuun, jos murto-osa on 46/100 (edellyttäen, että Zeelandin päättämässä osakeannissa merkityt kaikki osaketta merkitään myös kaupparekisteriin) tai alle tämän; ja ylöspäin lähimpään kokonaislukuun, jos murto-osa on yli 46/100 (edellyttäen, että Zeelandin päättämässä osakeannissa merkityt kaikki osaketta merkitään myös kaupparekisteriin). Apporttiosakkeet luovutetaan Yhtiölle viimeistään samanaikaisesti merkinnän yhteydessä. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 3.1 In the Share Issue, the subscription price is three cents (EUR 0.03) per Share ( Subscription Price ). The Subscription Price is based on the Combination Agreement and on the statement of the independent expert and is the same for all the subscribers. The Subscription Price is paid by transferring the Capital Contribution Shares to the Company. A subscriber shall transfer to the Company Capital Con- 2(7)

3 tribution Shares for each Share. If the number of Shares to be issued to an individual subscriber is not a full number, the number of Shares to be issued to such subscriber shall be rounded down to the next full number of Shares if the fraction is 46/100 (provided that all 621,064 shares subscribed in the share issue resolved by Zeeland on March 3, 2011 will be entered into the Trade Register) or less; and up to the next full number if the fraction is more than 46/100. The Capital Contribution Shares are transferred to the Company simultaneously with the subscription. The subscription price shall be recorded in full as an increase in unrestricted invested equity fund. 4 MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA 4 SUBSCRIPTION TIME AND PLACE 4.1 Merkintöjä otetaan vastaan Yhtiön tiloissa, osoitteessa Jatkokatu 1 / P.O Box 107, Lahti. Asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu merkintälista voidaan lähettää postitse edellä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse merkintälistassa mainittuun osoitteeseen. Merkintälista on Liitteenä Subscriptions will be accepted in the Company s premises at Jatkokatu 1 / P.O Box 107, 1501 Lahti. A subscription list that has been filled in properly and signed may be sent to the above address or by to the address stated in the subscription list. The subscription list is attached hereto as Appendix Merkintäaika alkaa kello 12:00 ja päättyy klo 16:00. Hallitus voi jatkaa merkintäaikaa. Hallituksella on lisäksi oikeus keskeyttää merkintäaika, mikäli Osakeanti tulee kokonaisuudessaan merkittyä ennen edellä mainittua merkintäajan päättymisajankohtaa. 4.2 The subscription period shall commence on 4 May 2011 at 12:00 a.m. and lapse on 19 May 2011 at 4:00 p.m. The Board may continue the subscription time. The Board also has a right to halt the subscription period, should the Share Issue will be completely subscribed for before the aforementioned ending time of the subscription time. 5 OSAKKEIDEN MAKSU 5 PAYMENT OF THE SHARES 5.1 Osakeannissa suoritettu merkintä on sitova, eikä sitä voi peruuttaa tai muuttaa. Kaikki merkityt osakkeet maksetaan merkinnän yhteydessä siirtämällä Apporttiosakkeet apporttina Yhtiölle. Apporttiosakkeiden luovutus ei tule voimaan, jolleivät merkinnän ehdot täyty ja hallitus päätä merkintöjen hyväksymisestä. 5.1 A subscription for shares in the Share Issue is binding and it cannot be cancelled or altered. All subscribed shares shall be paid simultaneously with the subscription by transferring the Capital Contribution Shares to the Company as a capital contribution. The transfer of the Capital Contribution Shares shall not become effective unless the conditions for subscription are fulfilled and the Board resolves on the acceptance of the subscriptions. 6 YLI- JA ALIKYSYNTÄTILANTEET 6 OVER AND UNDER DEMAND SITUATIONS 6.1 Hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. 6.1 The Board decides on the procedure in cases of over and under subscription. 3(7)

4 7 OSAKEANTIA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET 7 DECISIONS CONCERNING THE SHARE ISSUE 7.1 Hallitus päättää Osakeannissa annettujen merkintöjen hyväksymisestä merkinnän ehtojen täyttymisen jälkeen. Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkitsijöille. Merkintä on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta merkitsijää sitova. 7.1 The Board resolves on the acceptance of the subscriptions after the fulfillment of the conditions for subscription. A confirmation notice shall be sent to the subscribers of the accepted subscriptions. A subscription is binding on the subscriber, regardless of the confirmation notice or of its receipt. 7.2 Hallitus suorittaa Osakkeiden merkinnät kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä merkintöjä koskevan päätöksen jälkeen, kun tilintarkastajan lausunto apporttiomaisuuden riittävyydestä ja arvostamisperiaatteista on saatu. 7.2 The Board shall carry out the entries of the Shares to the Trade Register without undue delay after the Board decision on the acceptance of the share subscriptions and receipt of the accountant s statement regarding the sufficiency and principles of valuation of the capital contribution property has been received. 8 OSAKASOIKEUDET 8 SHAREHOLDER S RIGHTS 8.1 Osakeannissa tarjottavat Osakkeet, niiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin, tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 8.1 After the Shares offered in the Share Issue have been entered in the Trade Register, they will confer the same rights as other shares in the Company and they will entitle to all dividends that will be paid in the future. Each share entitles to one vote in the General Meeting. 9 YHTIÖN OSAKKEIDEN MÄÄRÄ 9 AMOUNT OF THE COMPANY S SHARES 9.1 Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen Osakeantia on Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on , mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat Osakkeet merkitään. Osakeannissa ei koroteta Yhtiön osakepääomaa. 9.1 The amount of the Company s shares is 15,640,000 immediately before the Share Issue. The amount of the Company s shares is 151,185,400 immediately after the Share Issue, in case all the Shares offered in the Share Issue will be subscribed for. The Company s share capital will not be increased in the Share Issue. 10 SOVELLETTAVA LAKI 10 GOVERNING LAW 4(7)

5 10.1 Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa The Share Issue is governed by Finnish law and all disputes concerning the Share Issue shall be resolved in the court of jurisdiction in Finland. 5(7)

6 LIITE 1 OSAKEANNIN EHTOIHIN EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OYJ ABP:N ( YHTIÖ ) SUUN- NATTU APPORTTIEMISSIO ( OSAKEANTI ) / MERKINTÄLISTA APPENDIX 1 TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE SHARE ISSUE DIRECTED CAPI- TAL CONTRIBUTION SHARE ISSUE ( SHARE ISSUE ) OF EIRIKUVA DIGITAL IMAGES OYJ ( COMPANY ) / SUBSCRIPTION LIST MERKINNÄN PERUSTE BASIS FOR SUBSCRIPTION Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n yhtiökokouksen päätös Resolution of the General Meeting of Eirikuva Digital Image Oyj Abp, 4 May MERKITTÄVIEN OSAKKEIDEN LAJI SERIES OF SHARES TO BE SUBSCRIBED MERKINTÄHINTA SUBSCRIPTION PRICE Yhtiössä on vain yhdenlajisia osakkeita. There are only one series of shares in the Company. Yhden Osakeannissa merkittäväksi tarjotun osakkeen ( Osake ) merkintähinta on kolme senttiä (0,03 ), joka suoritetaan luovuttamalla Eirikuva Digital Image Oyj Abp:lle alla yksilöity määrä Zeeland Oyj:n osakkeita ( Apporttiosakkeet ) siten kuin Osakeannin ehdoissa on yksilöity. The subscription price of one share offered for subscription in the Share Issue (the Share ) is three cents (EUR 0.03),which is carried out by transferring to Eirikuva Digital Image Oyj Abp the amount of Zeeland Plc s shares (the Consideration Shares ) specified below as defined in the terms and conditions of the Share Issue. Merkitsijän nimi Subsciber s name Sotu / Y-tunnus Social Security Number / Business Identity Code Kotipaikka Domicile Osoite Address Merkittävä osakemäärä Quantity of Shares to be subscribed 6(7)

7 Eirikuva Digital Image Oyj Abp:lle luovutettavien Apporttiosakkeiden määrä Quantity of the Capital Contribution Shares to be transferred to Eirikuva Digital Image Oyj Abp Paikka ja päiväys Place and date Merkitsijän allekirjoitus ja nimenselvennys Subscriber s signature and print name 7(7)

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Taaleritehdas Oyj:n ( Yhtiö ) 12.2.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Issuer) Final Terms dated 12 February 2015 to the Base Prospectus dated 07 May 2014 as amended from time to time (the "Base Prospectus") OPEN

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 31/03/2015 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 09/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol

Treaty Series No. 61 (1974) Protocol FINLAND Treaty Series No. 61 (1974) Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Finland amending the Convention for

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN.

TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN. TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN. Sähkön tuottaja voi saada alkuperätakuun jokaiselle uusiutuvalla energiamuodolla tuotetulle MWh:lle vuodessa. Alkuperätakuulla taataan sähkön alkuperä, eli millä tuotantomuodolla

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Listautumisannissa SATO Oyj ( Yhtiö tai SATO ) tarjoaa yhteensä enintään 12 000 000 osaketta ( Osake ) institutionaalisille sijoittajille ( Instituutioanti ), yksityishenkilöille

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014. 17/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 130/2014) Valtioneuvoston asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 3.9.2005

KHT-TUTKINTO 3.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(38) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 3.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 19.11.2013-3.12.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan

Lisätiedot