Napon vaaravahti Oppitunti 1 Riskien ja vaarojen tunnistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Napon vaaravahti Oppitunti 1 Riskien ja vaarojen tunnistaminen"

Transkriptio

1 Napon vaaravahti Oppitunti 1 Riskien ja vaarojen tunnistaminen (9 11-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten maailmassa työterveyteen ja työturvallisuuteen. Napo on valloittava hahmo, joka auttaa lapsia pohtimaan ja ymmärtämään turvallisuuteen liittyviä asioita sekä toimimaan turvallisesti. Lisätietoa Naposta on osoitteessa: Sivuilla on monia erilaisia Napo-elokuvia, joihin voit tutustua ja joita voit käyttää vapaasti omilla oppitunneillasi. Jotkin tällä oppitunnilla esille tulevista turvallisuuden peruskäsitteistä voidaan liittää aiemmin opetettuihin asioihin. Materiaalissa tarjotaan paljon erilaisia ideoita siitä, miten nämä turvallisuuteen liittyvät käsitteet voidaan ottaa esille oppitunneilla. Oppitunti voi olla oma erillinen oppituntinsa tai kuulua isompaan kokonaisuuteen. Se voidaan yhdistää muihin oppiaineisiin, kuten jäljempänä nähdään, mutta päätarkoituksena on opettaa kiinnostavien Napo-elokuvien avulla lapsille, miten itsestään ja muista voi huolehtia ja miten vaarat voi tunnistaa. Seuraavalla sivulla esitellään yleisesti oppitunnin sisältöä ja tavoitteita sekä oppituntia varten tarvittavaa materiaalia. Sen jälkeen annetaan tarkempi esimerkki kolmiosaisesta tuntisuunnitelmasta sekä ideoita aiheen syventämiseen. Oppitunnilla lapset tutustuvat siihen, miten voi huolehtia itsestään ja muista ja tunnistaa erilaisia vaaroja. Oppitunnin aikana lapsilla on tilaisuus kehittää yhteistyötaitojaan, kun opittua sovelletaan käytäntöön. Lisätietoa tähän kokonaisuuteen sisältyvistä työterveyden ja -turvallisuuden perusaiheista löytyy tuntisuunnitelman tueksi kootuista kolmannen osion taustatiedoista.

2 Oppimistavoitteet Oppitunti 1: Napon vaaravahti Riskien ja vaarojen tunnistaminen Tunnistetaan riskit ja vaarat kotona ja koulussa. Opitaan arvioimaan eritasoisia riskejä. Valmistellaan ryhmissä materiaalia edellä opitun pohjalta. 2/9 Oppitunnin sisältö Ks. tarkka tuntisuunnitelma * minuuttia Vaaravahti Katsellaan oppituntiin liittyvä Napo-elokuva: net/fi/napo-for-teachers/riskshazards- identification/video Elokuva: Napo riskien kimpussa Jakso Kodin vaarat Jakso Arvioi riskit Keskustelkaa jaksoissa esille tulleista vaaroista ja pohtikaa, mitä muita vaaroja lapset tuntevat. Kannusta lapsia selittämään, mitä riski ja vaara tarkoittavat (ks. taustatiedot). Jaa Vaara näkyvissä -julisteita ja pyydä lapsia kiinnittämään tarra kohtaan, josta he löytävät vaaran. Kokoontukaa yhteen. Pyydä lapsia kertomaan yksitellen, mitä vaaroja he ovat löytäneet. Tarvittava materiaali Napo-elokuva (valmiina) tarrat Vaara näkyvissä -julisteet Valmiina olevan materiaalin voi ladata osoitteesta: fi/napo-for-teachers/resourres Yhteys muihin oppiaineisiin tai opintosuunnitelmaan Terveystieto Kodin tuotteet, myös lääkkeet, voivat olla väärin käytettyinä haitallisia. Turvallisuussäännöt ja turvalliset toimintatavat, myös liikenneturva. Tietoa henkilöistä, jotka voivat auttaa lapsia pysymään turvassa. Tunnistetaan, miten oma käytös vaikuttaa muihin. Luonnontieteet Opitaan tunnistamaan, että eliöihin, materiaaleihin ja fysikaalisiin prosesseihin liittyy vaaroja, sekä arvioimaan riskejä ja vähentämään itseen ja muihin kohdistuvia riskejä. Oppilaiden pitäisi saada käsitys kemikaalien käytöstä kotona, niiden merkinnöistä ja käsittelystä. Luonnollisten ja keinotekoisten aineiden käsittely. Kansalaistaito Opitaan tunnistamaan vaarat ja arvioimaan niihin liittyviä riskejä. Äidinkieli ja vieraat kielet Kirjoitetaan yksinkertaisin lausein kokonainen tarina, jossa on alku, keskiosa ja loppu.

3 * Tarkka tuntisuunnitelma Oppimistulos Osaan selittää itseeni ja muihin kotona ja koulussa kohdistuvia riskejä. Oppitunnin tavoitteet Opitaan tunnistamaan riskit ja vaarat koulussa ja kotona. Opitaan arvioimaan eritasoisia riskejä. Johdanto 5 minuuttia Katsellaan oppituntiin liittyvä Napo-elokuva. Mikä on vaara? Miksi itselle ja muille aiheutuvia vaaroja tulisi ehkäistä? Pääsisältö 40 minuuttia Katsellaan loput oppituntiin liittyvät jaksot. 1. Laaditaan luettelo vaaroista, jotka otettiin esille Napo-elokuvassa. 2. Keskustellaan siitä, miten elokuva onnistuu muistuttamaan meitä riskeistä. 3. Kannustetaan lapsia selittämään, mitä ovat riski ja vaara. 4. Jaetaan Vaara näkyvissä -julisteita ja pyydetään lapsia kiinnittämään tarra jokaiseen kohtaan, josta he löytävät vaaran. 5. Kokoonnutaan uudelleen yhteen ja pyydetään lapsia kertomaan yksitellen, mitä vaaroja he ovat löytäneet. Loppuyhteenveto ja -arvio Oppitunnin päätteeksi oppilaat voivat tehdä laulun, räpin tai riimin, jossa tiivistetään, mitä he ovat oppineet Vaaravahti -oppitunnilla. Opettaja ja oppilaat voivat arvioida oppimistaan seuraavalla asteikolla: Kulta: Osaan selittää vähintään kolme erityyppistä itseeni tai muihin kohdistuvaa vaaraa. Osaan arvioida riskin tasoa. Hopea: Osaan selittää yhden (itseeni ja muihin kohdistuvan) vaaran ja riskin kotona ja luokassa. Pronssi: Osaan selittää, mikä on vaara. 3/9 Aiheen syventäminen Esitellään erilaisia tyypillisiä riskejä ja keskustellaan niistä muutamien Napo-elokuvien pohjalta (liikenneonnettomuudet, sähkö, kaatuminen ja kompastuminen, putoaminen korkealta esim. portaissa, kemikaalit, melu). Luettelo aiheen syventämiseen sopivista Napo-elokuvista on osoitteessa:

4 Vaara näkyvissä -juliste Ole varovainen vaarojen talon RAKENNUSTYÖMAALLA 4/9

5 Vaaravahti -harjoituslomake (vapaaehtoinen) Nimi (oppilas/ryhmä) Mikä riski? Selitä, mikä aiheuttaa vaaran. Missä? Selitä, missä vaara on. 5/9

6 Vaarojen talo OIKEAT RATKAISUT /9 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Työntekijä katolla (ilman valjaita), valjaat sidottu savupiippuun, joka ei ole asianmukainen kiinnityskohta. Työkaluja katon laidalla voivat pudota. Tikapuiden puola katkennut putoamisriski. Tikapuut asetettu epätasaiselle pinnalle putoamisriski. Tikapuut tuettu toiselle epätasaiselle pinnalle putoamisriski. Napette nojaa ulos ikkunasta (ilman valjaita) sitä pestessään putoamisriski. Pomo puhuu puhelimessa työmaalla. Huomio kiinnittyy muualle eikä hän havaitse vaaroja niin helposti. Ojaa ei ole merkitty (kaatumisvaara). Napo ei käytä saatavilla olevia suojakäsineitä. Napo ei käytä saatavilla olevia kuulonsuojaimia. Kipinöitä herkästi syttyvän nesteen lähellä palovaara. Johto on vaarallinen (siihen voi kompastua ja se on korjattu teipillä). Maassa lojuvaan työkaluun (harava) voi kompastua. Seisotaan puulaatikon päällä asianmukaisten tikkaiden sijaan putoamisriski. Saatavilla olevia suojakäsineitä ei käytetä. Kompastumisvaara keskellä nurmikkoa.

7 TAUSTATIETOA OPETTAJILLE: Napon vaaravahti Oppitunti 1 Riskien ja vaarojen tunnistaminen Napo riskien kimpussa Napo riskien kimpussa on lyhytelokuva työssä piilevistä vaaroista ja riskeistä, riskien arvioinnin tarpeellisuudesta ja toimista, joilla työpaikat saadaan turvallisemmiksi ja terveellisemmiksi. Elokuvassa tarkastellaan vaaroja ja joitakin työpaikkojen yleisimpiä riskejä. Neuvona on: Pysähdy, mieti ja toimi. Elokuvalla pyritään selittämään vaarojen ja riskien välistä eroa ja sitä, miten vaaroja ja riskejä voi poistaa tai vähentää. Nämä osoitetaan erilaisten käytännön tilanteiden avulla, jotta riskin merkitys tulee paremmin ymmärretyksi. Riskinarviointi Tavoitteena on selkiyttää riskinarviointia ja sen tärkeyttä työtapaturmien ja huonon työterveyden ehkäisemisessä. Erityistavoitteena on selittää vaaran ja riskin välinen ero perehdyttää riskinarviointiin havainnollistaa asiaa esimerkein yhdistää teoria käytäntöön. Miksi riskinarviointi kannattaa tehdä? Riskinarviointi on onnistuneen turvallisuuden ja terveyden hallinnan perusta ja keskeistä työtapaturmien ja ammattitautien vähentämiseksi. Sen asianmukainen tekeminen voi parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta ja myös yleisesti yritystoiminnan tuottavuutta. Mitä riskinarviointi on? Riskinarviointi on prosessi, jossa arvioidaan työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvia riskejä, joita työpaikalla piilevät vaarat aiheuttavat. Riskinarvioinnissa tarkastellaan järjestelmällisesti kaikkia työhön liittyviä näkökohtia ja pohditaan mikä saattaisi aiheuttaa vahinkoa tai haittaa voidaanko vaarat poistaa, ja jos ei voida, mitä ennaltaehkäiseviä tai suojaavia toimenpiteitä on tai olisi oltava käytössä riskien hallitsemiseksi. 7/9 Tyypillisiä työpaikkojen riskejä (joista monet löytyvät myös kotoa): sähkö tuli työkalut, etenkin leikkaavat työkalut, kuten terät tai veitset koneet lattialla liukastuminen, tikkailta putoaminen, portaissa kaatuminen, putoaminen korkealta (kuten telineiltä tai katolta) liikenne (ajoneuvot, ajajat tai jalankulkijat) tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, jotka johtuvat raskaiden kuormien käsittelystä, kiertoliikkeestä, kääntymisestä, asennosta (esim. näyttöpäätetyö) tai toistuvasta liikkeestä (esim. liukuhihnatyö)

8 kemikaalit välitön vahinko sisään hengitettäessä, palovammat tai ihoärsytys ja pitkäaikaisvaikutukset, kuten syöpä, hengitysteiden sairaudet ja allergiat biologiset tekijät bakteerit, sienet tai virukset (esim. sairaaloissa ja lääkelaboratorioissa); ilmanvaihdon riittämätön huolto melu, tärinä, lasersäteily, ionisoiva säteily, elektromagneettiset kentät, uv-säteily jne. Suurimpaan osaan näistä riskeistä liittyy jokin Napo-elokuvien jakso (ks. taulukko A). Riskinarvioinnin viisi vaihetta Oppitunnilla keskitytään kahteen ensimmäiseen riskinarvioinnin vaiheeseen, jotka ovat vaarojen ja vaarassa olevien henkilöiden tunnistaminen sekä riskien arviointi ja priorisointi. Kolmea muuta vaihetta käsitellään Napon vaaravahti -oppitunnilla 2. Vaihe 3 Päätökset ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, vaihe 4 Toimenpiteiden toteuttaminen, Vaihe 5 Seuranta ja tarkistukset. Näitä vaiheita tarkastellaan Napon vaaravahti -oppitunnilla 2, jonka otsikko on Vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen. Vaihe 1 Vaarojen ja vaarassa olevien henkilöiden tunnistaminen Muista: Vaara voi piillä missä tahansa työstettävässä materiaalissa, laitteissa, työtavoissa tai käytännöissä millä on potentiaalia aiheuttaa haittaa. Muutamia vinkkejä merkityksellisten vaarojen tunnistamiseksi: Kävele ympäriinsä ja mieti, mikä voisi aiheuttaa haittaa. Kysy alueella olevilta heidän kohtaamistaan ongelmista. Ota huomioon melun tai vaarallisille aineille altistumisen kaltaiset vaarat, joilla on pitkäaikaisvaikutuksia, sekä välittömämmät vaarat, kuten kaatuminen ja kompastuminen. Jokaisen vaaran kohdalla on tärkeää selvittää, kuka voi olla vaarassa. Erittele henkilöryhmät (ei yksilöitä), kuten varastotyöntekijät, kirjastotyöntekijät tai ohikulkijat. Jotkin ryhmät voivat olla suuremmassa vaarassa kuin toiset, kuten vammaiset, pienet lapset tai vanhukset (ks. Napo riskien kimpussa -elokuvan 2. jakso Tunnista tuntematon ). Vaihe 2 Riskien arviointi ja priorisointi Muista: riski tarkoittaa sitä mahdollisuutta, suurta tai pientä, että joku voi vahingoittua vaarasta. 8/9 Seuraavana on arvioitava kustakin vaarasta aiheutuvaa riskiä. Pohdi miten todennäköisesti vaara aiheuttaa vahinkoa miten vakava kyseinen vahinko todennäköisesti on miten usein työntekijät altistuvat vaaralle ja moniko työntekijä vaaralle altistuu. Yksinkertaisessa arviointiin perustuvassa prosessissa ei tarvita erikoisosaamista eikä monimutkaisia tekniikkoja monien työpaikan vaarojen tai toimien tunnistamiseen. Näihin kuuluvat myös vähäistä huolta aiheuttavat vaarat tai työpaikat, joilla riskit ovat hyvin tiedossa tai on jo tunnistettu. Tämän jälkeen riskit on priorisoitava ja niihin on puututtava tärkeysjärjestyksessä. Ensisijaisia ovat riskit, jotka voivat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia (esim. korkealta putoaminen) tai jotka hyvin todennäköisesti aiheuttavat onnettomuuksia (esim. liukas tai rikkonainen lattia) (ks. Napo riskien kimpussa -elokuvan Arvioi riskit -jakso).

9 Taulukko A Riski Elokuva Jakso Liikenneonnettomuudet Ajoneuvon alle jääminen Napon turvallinen työmaa 6. Pidä erillään! Kiire tai keskittymisen herpaantuminen Napo Siisteys 1. Suunnitelman muutos Väsymys ja kiire Napo ja turvallinen kunnossapito 5. Kiire Kova vauhti ja piilevät riskit Napo riskien kimpussa 5. Vaarallinen yhdistelmä Tulipalo Tulipalo Napo... Vaara: kemikaaleja! 3. Helposti syttyvää Tulipalo Parhaiden merkkien tarina 2. Kieltomerkki Tupakointi kielletty Tulipalo Parhaiden merkkien tarina 4. Pelastusmerkki Hätäuloskäynti Tulipalo Parhaiden merkkien tarina 5. Paloturvallisuusmerkki Sammutin Sähkö Sähkö Napo Turvallisesti työssä ja sen ulkopuolella Kohtaus, jossa Napo virittää juhlavaloja Koneet Koneet Napon seikkailut 5. Oikea suojaus oikeaan aikaan Koneet Napo riskien kimpussa 1. Varo vaaraa Melu Melulle altistuminen Napo ja melu seis! Koko elokuva Kemikaalit Kemikaaleihin liittyvät riskit Napo... Vaara: kemikaaleja! Koko elokuva Kaatuminen ja putoaminen Kaatumisriski Napon seikkailut 1. Merkkien käytön tärkeys Portaissa kaatuminen Napon seikkailut 2. Merkkien käyttö ei riitä Portaissa kaatuminen Napo Turvallisesti työssä ja sen ulkopuolella Kohtaus, jossa Napo on esineitä täynnä olevilla portailla Korkealta putoaminen Napon turvallinen työmaa 2. Älä putoa! Putoavat esineet Napon turvallinen työmaa 1. Rakennamme turvallisesti 9/9 Manuaalinen käsittely Raskaat kuormat Napon turvallinen työmaa 5. Salamanisku Raskaat kuormat Napo keventää kuormaa! 3. Osita ja hallitse Raskaat kuormat Napo keventää kuormaa! 10. Pidä lähelläsi Raskaat kuormat Napo keventää kuormaa! 6. Kaksintaistelu Huono asento Napo keventää kuormaa! 5. Huomio ergonomiaan Huono asento Napo keventää kuormaa! 8. Mieti liikettä Tärinä Tärinä Napo keventää kuormaa! 4. Torjuttavaa tärinää Toisen Napon vaaravahti -oppitunnin aiheena on riskinarviointi: vaarojen poistaminen ja ehkäiseminen. Oppimateriaalin on laatinut EU-OSHA yhteistyössä Napo-yhteenliittymän kanssa. Yhteenliittymään kuuluvat HSE (Yhdistynyt kuningaskunta), DGUV (Saksa), INAIL (Italia), INRS (Ranska), SUVA (Sveitsi) ja AUVA (Itävalta).

Napon merkilliset merkit Oppitunti 2 Määräys- ja pelastusmerkit

Napon merkilliset merkit Oppitunti 2 Määräys- ja pelastusmerkit Napon merkilliset merkit Oppitunti 2 Määräys- ja pelastusmerkit (7 9-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten

Lisätiedot

Napon merkilliset merkit Oppitunti 1 Varoitus- ja kieltomerkit

Napon merkilliset merkit Oppitunti 1 Varoitus- ja kieltomerkit Napon merkilliset merkit Oppitunti 1 Varoitus- ja kieltomerkit (7 9-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten

Lisätiedot

Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho

Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho Ehjin nahoin Napon kanssa Oppitunti 1 Iho (7 9-vuotiaat) Opettajan ohjeet Milloinkaan ei ole liian varhaista tutustuttaa lapsia turvallisuuden peruskäsitteisiin, jotka liitetään aikuisten maailmassa työterveyteen

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten

Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag tarkistuslista työpaikan hyvinvointia varten Sisällysluettelo 3 Alandia vakuutuksenantajana Merenkulun tarpeiden erikoisasiantuntija Työtapaturmia sattuu joka päivä

Lisätiedot

Kokeiletko aina onneasi?

Kokeiletko aina onneasi? Kokeiletko aina onneasi? Riskienhallinnan perusteet Pk-yrityksille ja työntekijöille Sisällysluettelo Riskeihin voidaan vaikuttaa... 3 Mitä ovat riskit?... 3 Turvaa riskienhallinnasta... 6 Mitä riskienhallinta

Lisätiedot

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa Mainonnan lukutaito Opettajan opas Auta lasta arvioimaan mainontaa 2 Auta lasta arvioimaan mainontaa Media on muodostunut tärkeäksi oppimisen lähteeksi. Media muodostaa mielikuvia. On hyvä tunnistaa, mikä

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:16 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:16 ISBN 978-952-13-5385-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5386-4 (pdf)

Lisätiedot

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa

Kapeammalla palstalla on sanasto, jossa Puhdistuspalvelu Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ SIIVOUS ON?... 5 2 YLLÄPITOSIIVOUS... 7 2.1 PUHDISTUSMENETELMÄT... 7 2.2 SIIVOUSVÄLINEET... 9 2.3 PESUAINEEN KÄYTTÖOHJE... 13 2.4 SIIVOUSKONEET...

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Opetusmateriaali

Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Opetusmateriaali Tärinän riskit ja torjuminen työympäristössä - Opetusmateriaali Johdanto Tärinälle altistuminen on päivittäinen ja vakava uhka tuhansien suomalaisten työntekijöiden terveydelle Aihe koskee sekä työnantajia,

Lisätiedot

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Kirsi Ek (toim.) Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Julkaisija: Kiipulasäätiö Kiipulantie 507

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin. Marja Kallioniemi

Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin. Marja Kallioniemi 2 Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin Marja Kallioniemi 2 Naisten näkökulma maatilan työturvallisuuteen ja hyvinvointiin Marja Kallioniemi ISBN 978-952-487-243-0 (Painettu) ISBN

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Työkunto ja tuottavuus metsäkonealalla

Työkunto ja tuottavuus metsäkonealalla Tämän oppaan on tuottanut ErgoWood-projekti ja opas on räätälöity urakoitsijoiden tarpeisiin COMFOR-projektissa. Projektien rahoitukseen on osallistunut EUROOPAN KOMISSIO.. Työkunto ja tuottavuus metsäkonealalla

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot