Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja"

Transkriptio

1 Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut

2 Sisällysluettelo Yleinen osa Yleistä sääntökirjasta Sääntökirjassa käytettävät käsitteet Sääntökirjan noudattamisen valvonta Sääntökirjan muuttaminen Sääntökirjan voimassaoloaika Yleistä palvelusetelistä Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat Palvelusetelin hakeminen Palvelusopimus Palvelusetelin voimassaoloaika Päivähoitopaikan vaihto Asiakkaan ja palvelun tuottajan väliset erimielisyydet Verotus Tuloverotus Arvonlisäverotus Palvelusetelin enimmäisarvo eli hoitopaikan kattohinta Asiakkaan palvelusetelin arvo Palvelun tuottajalle asetetut vaatimukset Palveluntuottajien palvelustaan perimät hinnat Asiakirjojen käsittely, dokumentointi sekä arkistointi Kunnan vastuut Sääntökirjan noudattamisen valvonta Vastuut ja vakuutukset Sääntökirjan vastuuhenkilöt... 8 Erityinen osa Hakeutuminen palvelusetelituottajaksi Asiakas Kunta Esiopetus Varhaiserityiskasvatus Palvelusetelin enimmäisarvot Nurmijärven kunnassa Palvelujen käytön raportointi... 14

3 1 YLEINEN OSA 1. YLEISTÄ SÄÄNTÖKIRJASTA Sääntökirjassa Nurmijärven kunta asettaa palvelusetelilain 5 :ssä mainitut palveluntuottajan hyväksymiskriteerit. Sääntökirja on menettelytapaohje Nurmijärven kunnan ja palveluiden tuottajien kanssa. Hyväksytty palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Nurmijärven kunnan sääntökirjaa. Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan palvelusopimuksen osapuolina ovat palvelujen tuottaja ja asiakas. Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan. Mikäli palveluntuottaja ei täytä tai noudata sääntökirjassa määrättyjä ehtoja, kunta voi poistaa palvelun tuottajan hyväksyttyjen tuottajien joukosta. Palvelun tuottaja ei voi tuottaa palvelua alihankintana. Lakisääteiset edellytykset palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä on määritelty palvelusetelilaissa (569/2009). Sääntökirja jakautuu yleiseen ja erityiseen osaan. Yleisessä osassa käsitellään pääasiassa pakollisia, lainsäädäntöön perustuvia hyväksymisehtoja. Erityinen osa sisältää pääasiassa Nurmijärven kunnan varhaiskasvatuksen määrittämiä hyväksymisehtoja. 1.1 SÄÄNTÖKIRJASSA KÄYTETTÄVÄT KÄSITTEET Tässä sääntökirjassa tarkoitetaan: Asiakkaalla sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta. Palveluntuottajalla yksityistä päiväkotia (yhdistystä tai yritystä), joka on hyväksytty palvelusetelituottajaksi. Palvelusetelillä tapaa järjestää Nurmijärven kunnan lakisääteisiä päivähoitopalveluita. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä yksityinen palveluntuottaja. Palvelusetelillä Nurmijärven kunta sitoutuu maksamaan asiakkaalle kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta asiakkaan hankkimat palvelut kunnan määräämään setelin arvoon saakka. Tulosidonnaisella palvelusetelillä sitä, että asiakkaan tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen. Palvelusetelillä on vähimmäis- ja enimmäisarvo Nurmijärven kunnan ja lakien määrittämien perusteiden mukaisesti. Palvelusetelin arvolla euromäärää, joka saadaan vähentämällä enimmäisarvosta asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta päivähoidosta. Palvelusetelin lopullinen arvo määritellään toimitettujen dokumenttien/ asiakirjojen pohjalta. Omavastuuosuudella sitä osuutta yksityisen palvelun tuottajan tuottaman palvelun hinnasta, jota Nurmijärven kunnan myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Palveluntuottajan määrittämällä palvelun hinnalla palvelusetelin arvon ja asiakkaan omavastuuosuuden summaa. Palvelusetelin enimmäisarvolla sitä yli 3-vuotiaan lapsen kokopäiväisen hoitoajan hintaa, josta lähdetään kertoimilla laskemaan muita palveluhintoja. Hintakatolla kunnan asettamaa ylärajaa sille, minkä hinnan palvelun tuottaja voi periä palvelusta.

4 2 1.2 SÄÄNTÖKIRJAN NOUDATTAMISEN VALVONTA Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palveluntuottajien tuottamien palvelujen tasoa. Kunta voi myös poistaa palvelun tuottajan hyväksyttyjen tuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Välittömästi, ilman irtisanomisaikaa voidaan poistaa hyväksyttyjen tuottajien listalta seuraavista syistä: sääntökirjaa ja hyviä palvelukäytäntöjä ei noudateta (hallintolaki 434/2003) palvelujen tarjoaja ei noudata kunnan kirjallisista kehotuksista huolimatta sopimuksen tai sen liitteiden ehtoja ja palveluntuottajaa on jouduttu huomauttamaan kirjallisesti samasta asiasta kahden (2) vuoden sisään tai palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan tai palveluntuottaja tai joku yrityksen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa. Sääntökirjan vastuuhenkilöiksi kunta ja palveluntuottaja asettavat nimellä tai asemallaan henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sitoumuksen toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina. Palveluntuottajalla on oikeus lopettaa palvelusetelijärjestelmässä toimivana yrittäjänä ilmoittamalla siitä kunnalle vähintään 6 kuukautta ennen viimeistä toimintapäivää. 1.3 SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN Kunnan sivistyslautakunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Muutoksista ilmoitetaan palvelun tuottajille kirjallisesti välittömästi päätösten tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua sitoutua muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kunnalle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. 1.4 SÄÄNTÖKIRJAN VOIMASSAOLOAIKA Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. 2 YLEISTÄ PALVELUSETELISTÄ Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sitoumusta suorittaa tietty, sen ennalta määräämä rahamäärä palvelujen tuottajalle niiden kustannusten korvaamiseksi, joita palvelujen tuottajalle on aiheutunut asiakkaalle tuotetusta palvelusta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä päivähoitopalveluja. Palvelusetelilakia sovelletaan tässä sääntökirjassa ainoastaan yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen hankkimiseksi. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja. Myöntäessään palvelusetelin, kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus.

5 2.1. PALVELUSETELIIN OIKEUTETUT ASIAKKAAT Päivähoitokustannusten kattamiseen tarkoitettu palveluseteli voidaan myöntää alle kouluikäiselle Nurmijärven kunnan asukkaalle, joka olisi muutoinkin oikeutettu päivähoitopalveluihin kunnallisessa päivähoidossa. Asiakkaan tulee olla kirjoilla Nurmijärven kunnassa. Nurmijärven kunnalla on oikeus rajata harkintansa mukaan asiakkaat, joille palveluseteliä ei myönnetä. Mikäli asiakkaan päivähoito vaatii isoja henkilöstöresursseja tai toimintaympäristöön tehtäviä laajoja muutoksia, asiakas ohjataan kunnalliseen päivähoitoon. Palveluseteli on lapsikohtainen ja sitä on haettava perheen jokaiselle lapselle erikseen. Asiakas tekee päivähoitopaikan valinnan ja se pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon. Palvelusetelin saanut huoltaja tekee sopimuksen valitsemansa palveluntuottajan kanssa päivähoitopaikan käyttämisestä. Tulosidonnaisen setelin arvon laskemiseksi asiakkaan on toimitettava tulotodistukset PALVELUSETELIN HAKEMINEN Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Jos hoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti. Perhe valitsee palveluntuottajaksi haluamansa yksityisen päiväkodin, joka on hyväksytty palvelusetelituottajaksi. Luettelo kunnan hyväksymistä palveluntuottajista ja päiväkodeista hintoineen ja yhteystietoineen on kunnan varhaiskasvatuksen/päivähoidon kotisivuilla. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden ajaksi. Palveluseteli astuu voimaan yksityisen päivähoitopaikan toimitettua asiakkaan ja palveluntuottajan välisen hoitosopimuksen kunnan viranhaltijalle. Jos hoito alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, lasketaan palvelusetelin arvo käytettyjen hoitopäivien mukaan ja käytetään jakajana lukua 21. Palveluseteli tulee ottaa käyttöön neljän kuukauden kuluttua sen myöntämisestä lukien. Jos palveluseteliä ei oteta käyttöön, katsotaan päätös siitä rauenneeksi. Palvelusetelin myöntämiseksi ja sen arvon määrittämiseksi hakemuksen liitteenä tulee olla tuloselvityslomake ja tulotiedot, yrittäjiltä lisäksi yrittäjälomake. Mikäli perhe kirjallisesti ilmoittaa suostuvansa pienimpään palvelusetelin arvoon (kuuluu ylimpään kunnalliseen päivähoidon maksuluokkaan), ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Palvelusetelilainsäädäntö koskee sosiaali- ja terveyspalveluja, joten perusopetuslain piiriin kuuluva maksuttoman esiopetuksen järjestäminen ei ole mahdollista palvelusetelin avulla. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin hänelle tulee osoittaa kunnan muilla tavoin järjestämä palvelu. Nurmijärven kunta myöntää palvelusetelin päiväkotihoitoon. Yksityinen perhepäivähoito rahoitetaan edelleen yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä. Koska palveluseteli rinnastetaan päivähoitolain 11 a :n mukaiseen kunnan järjestämään päivähoitoon, ei asiakas voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnallista päivähoitopaikkaa eikä voi osallistua kunnan järjestämään kerhotoimintaan. Palvelusetelipalvelu ei mahdollista omavastuuosuuden hakemista toimeentulotukena. Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilain lisäksi lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Tulosidonnaisesta palvelusetelistä tehdään viranomaispäätös, joka lähetetään asiakkaalle. Päätös tehdään hoitopaikasta siihen asti, kunnes lapsi perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirjallisesti sivistyslautakunnalle. 3

6 Esiopetuksesta tehdään erillinen ostopalvelusopimus. Palveluseteli maksetaan jokaiselta kuukaudelta, jolloin lapsi on asiakassuhteessa palvelujen tuottajaan. Mikäli perhe ei käytä heille myönnettyä palveluseteliä yhtäjaksoisesti 60 päivään kesäloma-ajan (kesäkuu, heinäkuu, elokuu) ulkopuolella, oikeus palveluseteliin lakkaa. Perheen on tämän jälkeen haettava tarvittaessa seteliä uudelleen PALVELUSOPIMUS Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen palvelun sisällöstä ja hinnasta. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Perheen maksettavaksi jäävä omavastuuosuus on palvelusopimuksessa sovitun hoitopaikan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Palveluntuottaja perii suoraan asiakkaalta perheen kanssa sopimansa hoitomaksun. Palveluseteli astuu voimaan vasta sitten, kun palveluntuottaja toimittaa kopion perheen ja palveluntuottajan välisestä palvelusopimuksesta kuntaan. 2.4 PALVELUSETELIN VOIMASSAOLOAIKA Palveluseteli on voimassa toistaiseksi kunnes lapsi siirtyy perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen. Oikeus palveluseteliin loppuu, kun asiakas irtisanoo päivähoitopaikkansa ja lapsen hoitosuhde päättyy. Palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti kuntaan hoitosuhteen päättymisestä välittömästi asiakkaan irtisanottua hoitopaikkansa. Kunta ei vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista. Väärin perustein maksettu palveluseteli peritään takaisin. Mikäli palveluntuottaja irtisanoo palvelusopimuksen asiakkaan kanssa, on palveluntuottajan ilmoitettava siitä välittömästi kuntaan. Irtisanomisen perusteet on myös ilmoitettava. 2.5 PÄIVÄHOITOPAIKAN VAIHTO Kun asiakas saa palvelusetelin ja siirtyy yksityisten palvelujen piiriin, hänen hakemuksensa kunnalliseen päivähoitoon poistuu. Mikäli perhe haluaa vaihtaa päivähoitopaikkaa toiseen yksityiseen päiväkotiin, tehdään kirjallinen ilmoitus palvelun tuottajan määräämien irtisanomissääntöjen mukaan hoitosuhteen päättymisestä. Päätös palvelusetelistä päivitetään ja tehdään uusi palvelusetelipäätös uutta palveluntuottajaa varten. Uuden palveluntuottajan tulee toimittaa perheen ja tuottajan välinen hoitosopimus kunnalle. 2.6 ASIAKKAAN JA PALVELUN TUOTTAJAN VÄLISET ERIMIELISYYDET Viranomaisilla on lakisääteinen valvonta- ja ohjausvastuu. Sosiaalihuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sivistystoimialan viranomaisille tai Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) tai sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan. Asiakkaan ja palvelun tuottajan välistä sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään kuluttajariitalautakunnassa (kuluttajansuojalaki). Tällaisissa reklamaatiotilanteissa asiakkaan tulee ilmoittaa tyytymättömyytensä palveluun sen tuottajalle eli sopimuskumppanilleen. Nurmijärven kunta edellyttää, että palvelun tuottajat tiedottavat saamistaan reklamaatioista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista ja niiden saamista ratkaisuista kunnan valvovalle viranomaiselle kahden viikon kuluessa niiden tapahduttua. 4

7 5 3. VEROTUS 3.1. Tuloverotus Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen Arvonlisäverotus Arvonlisäverolain 37 :n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta palveluiden ja tavaroiden myynnistä. Sosiaalihuollolla tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten valvomaa muun sosiaalihuollon palvelujen tuottajan harjoittamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta tämänkaltaisesta toiminnasta. 4. PALVELUSETELIN ENIMMÄISARVO ELI HOITOPAIKAN KATTOHINTA Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo päiväkotitoiminnassa määräytyy sivistyslautakunnan määrittelemän enimmäisarvon (=kattohinta) mukaan. Enimmäisarvon määrittelyperusteena käytetään 3-6 -vuotiaan lapsen kokopäiväisen hoitopaikan kuukausihintaa. Muut päivähoitopaikan hinnat määritellään siitä kertoimien mukaan. 5. ASIAKKAAN PALVELUSETELIN ARVO Palvelusetelin arvon määräytymisessä noudatetaan samoja periaatteita kuin kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuissa. Kunnallisessa päivähoidossa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Asiakkaan saaman palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja lapsen kanssa samassa taloudessa asuvien huoltajien tulojen mukaan. Arvoon vaikuttaa myös perheen ja palveluntuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun hoitopaikan hinta ja palvelun tarve. Palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään asiakkaalle asiakasmaksuasetuksen mukainen tulotietoihin perustuva asiakasmaksu ja jäljelle jäävä summa on asiakkaan palvelusetelin arvo. Perheen tulee toimittaa kunnan palveluseteliä hallinnoivalle viranomaiselle asiakasmaksun ja setelin arvon määrittämiseksi tuloselvitykset hakemuksensa liitteenä. Jos perhe hyväksyy palvelusetelin pienimmän arvon, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perhe maksaisi hoidostaan suurimman hoitomaksun mukaisen omavastuun Palvelusetelin arvo päivitetään kun: lapsi täyttää kolme vuotta. lapsen palvelutarve muuttuu perheen tulot muuttuvat oleellisesti (10%) lapsen perhesuhteissa tapahtuu muutoksia Perheen tulee aina tehdä uusi hakemus, kun lapsen palvelun tarve muuttuu ja muutos kestää vähintään kolme kuukautta. Muutoksista tehdään päätös ja uusi päivähoitomaksu astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta. Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelilain 7 :n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.

8 6 6. PALVELUN TUOTTAJALLE ASETETUT VAATIMUKSET Halutessaan aloittaa palvelusetelituottajana Nurmijärven kunnassa, yksityisen päiväkodin tulee ottaa yhteys kunnan päivähoidosta vastaaviin viranomaisiin. Yksityisen päiväkodin tulee saada kunnan hyväksyntä palvelusetelipalvelujen tuottajaksi. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan oikeus hyvään sosiaalipalveluun ja kohteluun. Toiminnan tulee olla asiakaslähtöistä ja palvelun tulee vastata vähintään sitä tasoa, mitä vastaavalta kunnan toiminnalta edellytetään. Palvelujen tuottaja on palvelusetelijärjestelmässä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) tarkoitettu palvelujen antaja ja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 :n mukaiset yleiset ehdot ja päivähoitolain (36/1973) ja - asetuksen (239/1973) edellytykset. Lisäksi toimintaa ohjaavat alla olevat muut lait. Keskeinen sovellettava lainsäädäntö: Laki lasten päivähoidosta /36 ( Asetus lasten päivähoidosta /239 ( Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä /569 ( Laki julkisista hankinnoista (348/2007), ( Laki lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta /1128 ( Laki yksityisistä sosiaalipalveluista /922 Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista /272( Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/ /932 4 ( Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /734 ( Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista /912 ( Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812 ( Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä /159 ( Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta /621 ( Lastensuojelulaki /417 (

9 7 Sosiaalihuoltolaki /710 ( Henkilötietolaki /523 ( Kuluttajasuojalaki /38 ( Lakien noudattamisen lisäksi palvelun tuottajan on palvelusetelilain mukaan a) kuuluttava verohallinnon ennakkoperintärekisteriin b) täytettävä kyseiselle toiminnalle yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) asetetut vaatimukset c) huolehdittava, että palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta d) oltava vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vakuutuskäytäntöä f) joka täyttää kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät ja kunnan muut vaatimukset Kunnalla on valvovana viranomaisena oikeus vaatia palvelujen tuottajaa toimittamaan kirjalliset todistukset tai muun riittävän näytön siitä, että edellytykset toimia ovat olemassa PALVELUNTUOTTAJIEN PALVELUSTAAN PERIMÄT HINNAT Palveluntuottajan tulee sitoutua toimittamaan tiedot palveluistaan ja niiden voimassa olevista hinnoista kunnalle, joka pitää ne julkisesti nähtävillä. Palveluntuottajan tulee sitoutua ilmoittamiinsa palveluhintoihin toimintavuodeksi kerrallaan ( ). Tarkistetut palveluhinnastot tulee toimittaa kunnalle mennessä. Jos perheen ja palveluntuottajan sopima hinta päivähoidosta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, palveluntuottaja voi laskuttaa kaupunkia enintään perheen kanssa sovitun hinnan. Nurmijärven kunta ei hyväksy laskutuslisää tai toimistomaksua palveluntuottajan laskuttaessa asiakasta tai kuntaa. 7. ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY, DOKUMENTOINTI SEKÄ ARKISTOINTI Nurmijärven kunta käsittelee palvelusetelipalvelussa asiakkaiden asiakirjat, ottaa hakemukset vastaan, laskee asiakkaan hoitomaksun asiakkaan toimittamien liitteiden perusteella ja saa päiväkodin ja asiakkaan välisen hoitosopimuksen hoidon aloittamisen takeeksi sekä tekee päätöksen palvelusetelistä. Mikäli asiakkaiden paperijäljennöksiä kuitenkin päiväkodissa käsitellään, tulee niiden kaikissa käsittelyvaiheissa noudattaa huolellisuutta siten, ettei kenenkään yksityisyys tule vaarannetuksi tai loukatuksi. Palveluntuottajan tulee noudattaa myös lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) sekä henkilötietolakia (523/1999). Nurmijärven kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Asiakasrekisteriä ylläpidetään kunnan varhaiskasvatuspalvelujen asiakastietojärjestelmän (päivähoidon Effica) avulla.

10 8. KUNNAN VASTUUT Kunta hyväksyy palvelusetelilain ja tässä sääntökirjassa annettujen kriteerien perusteella ne yksityiset palvelun tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. Tiedot palveluntuottajista, näiden tuottamista palveluista ja hinnoista löytyvät kunnan päivähoidon/varhaiskasvatuksen sivuilta. Nurmijärven kunta selvittää palveluohjauksen yhteydessä asiakkaalle tämän aseman palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvon, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioidun suuruuden sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvän asiakasmaksun (kunnallisen päivähoidon asiakasmaksut). Kunnan viranhaltija laskee asiakkaan toimittamien tulo- ja muiden tietojen perusteella hänelle luovutettavan palvelusetelin arvon, josta asiakas saa viranomaispäätöksen. Kunta on palvelusetelitapahtumassa syntyvien asiakirjojen rekisterinpitäjä. Asiakastiedot tallennetaan varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmään (Effica). Kunta päättää palvelusetelin enimmäisarvon. 9. SÄÄNTÖKIRJAN NOUDATTAMISEN VALVONTA Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palveluntuottajien palvelujen tasoa. Kunta voi poistaa palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Poisto palveluntuottajarekisteristä on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen palveluntuottaja voi hakea hyväksymistä uudelleen. 10. VASTUUT JA VAKUUTUKSET Kunta ei vastaa palvelujen tuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista vahingoista. Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palvelujen tuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palvelujen tuottaja vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. 11. SÄÄNTÖKIRJAN VASTUUHENKILÖT Nurmijärven kunta ja palvelujen tuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä sitoumuksen toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina. 8

11 9 ERITYINEN OSA Sääntökirjan erityisessä osassa käsitellään asiakkaan, palvelusetelituottajan ja kunnan vastuita Nurmijärven kunnassa. Kunnanhallitus päätti palvelusetelitoiminnasta Nurmijärven päiväkotihoidossa HAKEUTUMINEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Nurmijärven kunnassa sijaitseva yksityinen päiväkoti voi hakeutua palvelusetelituottajaksi. Saadakseen oikeuden toimia palvelusetelipäiväkotina, palveluntuottajan on täytettävä kunnan tässä sääntökirjassa asettamat kriteerit. Yksityinen päiväkoti voi jatkossakin toimia yksityisen hoidon tuella ja siihen kuuluvalla kuntalisällä. Yksityisen päiväkodin tulee ilmoittaa toimintansa aloittamisessa hyvissä ajoin ennen varsinaista päivähoitotoiminnan alkamista. Kunnan viranomaiset tarkistavat mm. tilojen sopivuuden, henkilökunnan kelpoisuuden, omavalvontasuunnitelman, yrityksen taloudellisen tilan ja päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman. Ilmoituksenvaraisen toiminnan aloittamisesta kunta lähettää palveluntuottajan tekemän ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Ilmoitukseen yksityisistä sosiaalipalvelutoiminnoista tulee liittää: ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai säännöistä, jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö toimintasuunnitelma toiminnassa käytettävien tilojen ajantasainen, virallinen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys pelastusviranomaisen lausunto ympäristöterveydenhuollon viranomaisen lausunto sijaintikunnan varhaiskasvatuksesta vastaavan toimielimen tai sen määräämän viranhaltijan lausunto jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta omavalvontasuunnitelma (6 kk:n kuluttua toiminnan aloittamisesta). Jos yksityinen päiväkoti haluaa ottaa käyttöön palvelusetelin, sen on sitä erikseen haettava kunnan varhaiskasvatuksen viranomaisilta siihen tarkoitetulla lomakkeella. Lakisääteisten kriteerien lisäksi Nurmijärven kunta asettaa seuraavat kriteerit palvelusetelituottajaksi aikoville. Täyttää palvelusetelilain vaatimukset ja pystyy todentamaan ne Täyttää muiden, tässä sääntökirjassa mainittujen keskeisten päivähoitotoimintaan kuuluvien lakien velvoitteet Selvittää henkilöstönsä rikostaustat ja esittää otteet rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002, /932 4 ) Sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset vakuutukset vastuun varalta Huolehtii työnantajan lakisääteisistä sosiaalivakuutusmaksuista ja muista työnantajavelvoitteista ja sitoutuu todentamaan ne On voimassa oleva YEL-vakuutus (koskee yksityisiä elinkeinonharjoittajia) Palveluntuottajan luottokelpoisuus voidaan tarkistaa verkkopalvelusta Palveluntuottaja sitoutuu pyydettäessä esittämään veroviranomaisen todistuksen verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta tai selvityksen viranomaisen hyväksymästä maksusuunnitelmasta Päiväkoti sijaitsee Nurmijärven kunnassa

12 10 Toimitilat täyttävät jatkuvasti turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Toimitilojen tulee täyttää lain edellyttämät palvelun tuottajalle asetetut hyväksymiskriteerit Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, Nurmijärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa, tekee yksikkökohtaisen oman varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnallisen suunnitelman pohjalta ja tekee lapsen oman varhaiskasvatussuunnitelman Saa kunnalta esiopetuksen järjestämisoikeuden, mikäli vähimmäisryhmäkoko 7 lasta täyttyy ja mikäli valtakunnalliset määräykset eivät estä järjestämistä. Esiopetusta antavan opettajan on täytettävä esiopetuksen kelpoisuusvaatimukset. Esiopetuksesta tehdään palveluntuottajan kanssa ostopalvelusopimus nurmijärveläisten esioppilaiden osalta Noudattaa Nurmijärven kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmaa esiopetusryhmässä Vastaa työntekijöidensä täydennyskoulutuksesta pääsääntöisesti itse Sitoutuu toimittamaan tiedot tuottamistaan palveluista ja niiden hinnoista sekä hinnanmuutoksista kunnan sivistystoimen viranomaiselle, joka pitää ne julkisesti nähtävillä. Palveluvalikko ja hinnat on toimitettava kunnalle joka toinen vuosi huhtikuun loppuun mennessä (30.4. mennessä) Sitoutuu noudattamaan päätöstä asiakkaalle myönnetystä palvelusetelistä Hyväksyy, että kunnan asiakaspalvelukysely tai laatumittaristo voidaan ulottaa koskemaan myös palvelusetelipäiväkoteja Toimittaa kunnan valvovalle viranomaiselle AVIN lomakkeelle tehdyn omavalvontasuunnitelman vuosittain valvontakäynnin yhteydessä Toimittaa muut mahdolliset valvontaa koskevat asiakirjat kunnan viranomaisen pyynnöstä Tekee henkilöstönsä kanssa vaitiolositoumukset Järjestää päivystyksen lasten loma-aikoina yksin tai yhdessä muiden setelipäiväkotien kanssa Palvelusetelillä toimivan päiväkodin palvelutason tulee olla vähintään yhtä hyvä kuin Nurmijärven kunnan omana palvelunaan tuottaman palvelun taso Henkilökunta täyttää laissa määritellyt pätevyysvaatimukset: Palvelujen tuottajan henkilöstön on täytettävä vähintään päivähoitolain (36/1973) ja - asetuksen (239/1973) edellyttämä henkilökunnan määrä sekä sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain edellyttämät henkilökunnan pätevyysvaatimukset (2005/272, :t 7, 8,10,15,16 ja 17). Päiväkodissa tulee olla vähintään joka kolmannella hoidolla kasvatustehtävissä toimivalla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 7 :ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus ja muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla 8 :ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus. Palvelujen tuottaja vastaa toimintayksikössään siitä, että lapsiryhmien lapsimäärä on päivähoitolain ja asetuksen mukainen. Kunnan viranomainen tekee vähintään yhden valvontakäynnin setelipäiväkotiin toimintavuoden aikana. Kuukausittain tarkistetaan lasten läsnäolot päiväkirjoista. Päiväkirjan perusteella kunta maksaa takautuvasti palveluntuottajalle kuukausittaisesta palvelun tuottamisesta. Muutoin kunta valvontaviranomaisena toteuttaa valvontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palveluntuottajalle sekä seuraa toiminnan kehitystä yhdessä palveluntuottajan kanssa. Palvelun tuottajan tulee raportoida kunnalle palvelusetelillä tuotettua palvelua koskevista muistutuksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista.

13 2. ASIAKAS Palveluseteli voidaan myöntää päiväkotihoidosta syntyvien kustannusten kattamiseen yksityiseen päiväkotiin Nurmijärven kunnassa kirjoilla olevalle kuntalaiselle, joka olisi muutoinkin oikeutettu lakisääteiseen päivähoitopalveluun Nurmijärven kunnallisessa päivähoidossa. Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen päivähoidon tarvetta. Nopean työllistymisen tai opiskelupaikan saamisen takia päivähoitopaikkaa tarvitseville, seteli tulee myöntää kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Palveluseteliä ei voida myöntää takautuvasti. Palvelusetelin saaminen sinänsä ei takaa hoitopaikan saamista palvelusetelillä rahoitetusta päiväkodista. Asiakkaan tulee olla ensin yhteydessä hakemaansa päiväkotiin ja varmistaa, että siellä on paikkoja vapaana. Asiakas hakee palvelusetelipäiväkotiin sähköisesti samalla hakemuksella, millä haetaan kunnalliseenkin päiväkotiin. Hakemuksen voi toimittaa myös paperihakemuksena. Hakemuksen käsittelee kunnan yksityisestä päivähoidosta vastaava viranhaltija. Asiakkaan ja kunnan yksityisestä päivähoidosta vastaavan viranomaisen kesken käydään palveluohjauskeskustelu, jossa hänelle selvitetään palvelusetelilaissa mainitut asiat: asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelujen tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Palveluohjauksessa keskustellaan perheen päivähoidon tarpeesta ja etsitään sopivin vaihtoehto. Asiakkaan mielipide tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon silloin, kun kunnassa käytetään palveluseteliä palvelun järjestämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä mutta asiakas ei voi vaatia palveluseteliä. Asiakas toimittaa asiakasmaksun vahvistamista ja setelin arvon määrittämistä varten tarvittavat tulotositteet. Tulotositteita ei tarvitse toimittaa, mikäli suostuu siihen, että maksaa palveluntuottajalle korkeimman hoitomaksun, joka on tällä hetkellä 283 euroa. Kunnan viranomainen tekee kirjallisen päätöksen (=seteli) asiakkaalle palvelusetelin myöntämisestä. Kunta huolehtii syntyvien asiakirjojen arkistoinnista ja rekisteröinnistä. Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen palvelun antamisesta sen hinnasta ja sisällöstä ja palvelun tuottaja toimittaa sen kuntaan viimeistään sen kuukauden aikana, kun asiakassuhde alkaa. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Erimielisyydet ratkaistaan kuluttajariitalautakunnassa. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden ajaksi. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta kuukausittain hoitomaksun ja asiakas maksaa sen palveluntuottajalle eräpäivään mennessä. Palvelusetelin voimassaolo kestää siihen saakka kun lapsen perusopetuslain mukainen esiopetus alkaa. Mikäli asiakas irtisanoo palvelusopimuksen tuottajan kanssa, on palvelujen tuottajan ilmoitettava siitä välittömästi Nurmijärven kunnan viranomaiseen, joka lopettaa asiakkaan sijoituksen päivähoidon asiakaspalvelujärjestelmässä. 11

14 12 Jos palveluntuottaja irtisanoo palvelusopimuksen asiakkaan kanssa, on palveluntuottajan ilmoitettava siitä välittömästi kunnalle. Irtisanomiselle on ilmoitettava myös irtisanomisen perusteet. Perusteena voi olla esimerkiksi lapsen muuttunut terveydentila, jonka vuoksi palveluntuottajalle aiheutuisi huomattavaa lisäresursointia palveluun. Myös perheen asiakasmaksujen maksamattomuus voi olla irtisanomisen peruste. Asiakas valvoo omalta osaltaan palveluntuottajan toimintaa ja voi tehdä reklamaation joko Nurmijärven kunnan yksityisestä päivähoidosta vastaavalle viranomaiselle tai Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle. Nurmijärven kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat ja heidän hintansa löytyvät Nurmijärven päivähoidon nettisivuilta 3. KUNTA Nurmijärven kunta valitsee palvelusetelituottajat ja pitää ajantasaista luetteloa tuottajista, heidän tuotteistaan ja niiden hinnoista omilla Internet-sivuillaan tai muulla soveltuvalla tavalla. Kunnassa toimii yksityisestä päivähoidosta vastaava viranomainen, joka käsittelee kaikki päivähoitohakemukset. Hän käy asiakkaan kanssa palveluohjauskeskustelussa läpi päivähoidon tarpeen ja antaa asiakkaalle informaation palvelusetelin käyttämisestä ja palveluseteliin liittyvistä muista asioista. Asiakkaan asiakasmaksulain mukainen päivähoitomaksu (= omavastuuosuus) ja setelin arvo lasketaan kunnassa asiakkaan toimittamien liitteiden mukaisesti. Kunta on palvelusetelitapahtumassa syntyvien asiakirjojen rekisterinpitäjä. Kunta maksaa kuukausittain jälkikäteen palveluntuottajalle lasten läsnäolojen seurantaan perustuvan summan (= asiakkaiden saamien setelien arvon) palvelun järjestämisestä 14 päivän kuluessa asiakirjojen (päiväkirjat, josta näkyy lasten ja henkilöstön läsnäolot) saapumisesta. Nurmijärven kunta ei ole velvollinen järjestämään päivystystä palvelusetelipäivähoidon asiakkaille lomien aikana. Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus valvoa, ohjata ja neuvoa palveluntuottajien toimintaa. 4. ESIOPETUS Esiopetus ei kuulu palvelusetelilainsäädännön piiriin. Esiopetuksen jälkeinen päivähoito on kuitenkin palvelusetelilain piiriin kuuluvaa toimintaa. Nurmijärven kunta tekee esiopetusta antavien palveluntuottajien kanssa erillisen ostopalvelusopimuksen nurmijärveläisten lasten esiopetuksen järjestämisestä. Yksityinen palvelusetelipäiväkoti saa esiopetuksen järjestämisluvan, mikäli päiväkodissa aloittaa vähintään seitsemän esiopetusikäisen lapsen ryhmä. Esiopetus on asiakkaalle aina maksutonta eikä palvelun tuottaja voi laskuttaa sitä asiakkaalta.

15 5. VARHAISERITYISKASVATUS Varhaiskasvatuksen tavoitteena on yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus, joka toteutuu tiedostetun pedagogiikan sekä suunnitellun kasvu- ja oppimisympäristön keinoin. Tämä lähtökohta on sama kunnallisille ja yksityisille päiväkodeille. Lähtökohtaisesti palvelusetelillä tuotetun päiväkotihoidon tulee vastata kunnallisen päivähoidon tasoa myös lapsen tuen osalta. Nurmijärven kunnan varhaiskasvatuksessa valmistellaan käyttöön kasvun ja oppimisen kolmiportaisen tuen mallia, jossa tuki jaotellaan kasvun ja oppimisen yleiseksi, tehostetuksi ja erityiseksi tueksi. Tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan. Kolmiportaisen tuen rakenteita tarkistetaan uuden varhaiskasvatuslain tultua voimaan. Mikäli lapsen tuen tarve tunnistetaan ennen päivähoidon aloittamista ja asiakkaan päivähoito vaatii isoja henkilöstöresursseja tai toimintaympäristöön tehtäviä isoja muutoksia, joihin yksityisellä päiväkodilla ei ole mahdollisuutta, suositellaan lapselle paikkaa kunnallisen päivähoidon piiristä. Tällöin kunta käyttää oikeuttaan rajata harkintansa mukaan asiakkaat, joille palveluseteliä ei myönnetä. Mikäli hoitosuhde yksityisessä päiväkodissa on alkanut ja lapsella on tarvetta varhaiserityiskasvatuksen palveluihin, tuottaja ottaa lapsen huoltajien kanssa neuvoteltuaan ensimmäisenä yhteyttä yksikölle nimettyyn varhaiskasvatuksen konsultoivaan erityisopettajaan (keltoon), joka käy päiväkodissa arvioimassa lapsen tilanteen. Kelto arvioi tilannetta keskustelemalla huoltajien ja kasvatushenkilöstön kanssa sekä havainnoimalla lasta lapsiryhmässä. Usein tueksi riittää se, että jokainen ryhmän kasvattaja sekä huoltaja lisää/vahvistaa tietoisesti omaa toimintaansa ja sitoutuu lapsen tueksi suunniteltuihin yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Tähän tarvitaan myös yksityisen päiväkodin esimiehen tukea työntekijöille. Lasta voi tukea esimerkiksi vahvistamalla yhteistyötä huoltajien kanssa (sovitut asiat kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan) toimintaympäristön muuntelulla kasvatushenkilöstön oman toiminnan muuntelulla. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tueksi palveluntuottaja voi hakea erityisen tuen kerrointa (1,5). Palveluntuottajan on osoitettava Nurmijärven kunnalle tällöin käytettävä lisäresursointi, esimerkiksi henkilöresurssina henkilöstöluettelossa. Varhaiskasvatukselliset tukitoimet on kuitenkin aloitettava välittömästi, kun tuen tarve on havaittu. Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät riitä ja lapsen tilanne vaatii vahvempia tukirakenteita, lapsi ohjataan kunnallisen päivähoidon piiriin. 13

16 14 6. PALVELUSETELIN ENIMMÄISARVOT NURMIJÄRVEN KUNNASSA Nurmijärven kunnan sivistyslautakunta päättää palvelusetelin enimmäisarvot eli kattohinnat. Palvelusetelin enimmäisarvo on 3-5 -vuotiaan kokopäivähoitoisen lapsen päivähoidon kuukausihinta eli 810 euroa. Tästä summasta lasketaan kertoimilla muiden palveluiden enimmäisarvot. Tuotteet ovat samat kuin Nurmijärven kunnallisessa päivähoidossa. Päiväkotihoidon muut hinnat: kokopäivähoito, alle 3 kerroin 1, ,10 kokopäivähoito, yli 3 kerroin 1 810,00 osapäivähoito (alle 5 h) alle 3 kerroin 0,60 733,86 osapäivähoito (alle 5 h) yli 3 kerroin 0,60 486,00 varhaiserityiskasvatus (kelton kerroin 1, ,00 arvio ja seuranta) Palvelusetelin enimmäisarvo tarkistetaan kahden vuoden välein silloin, kuin päivähoidon asiakasmaksutkin tarkistetaan. Uusi tarkistettu setelin arvo otetaan käyttöön aina uuden toimikauden alkaessa, 1. elokuuta. Lapsen aloittaessa tai lopettaessa hoidon kesken kuukauden, palvelusetelin arvo lasketaan kuukauden kalenteripäivien mukaan ja käytetään jakajana lukua PALVELUJEN KÄYTÖN RAPORTOINTI Tiedon kulku on tärkeää toiminnassa, jossa toimii asiakkaiden lisäksi järjestäjä ja tuottaja. Erityisesti asiakkaiden asioissa on syytä olla tarkkana ja toimia ohjeiden mukaan. Palveluntuottajan tulee pitää päiväkirjaa lasten ja henkilökunnan läsnäoloista ja lasten poissaoloista, myös lomien ja päiväkodin sulkemisajalta. Ilmoitetut läsnäolot ja palvelusetelin voimassaolo muodostavat laskutusperusteen, jonka perusteella Nurmijärven kunta maksaa yksityiselle palveluntuottajalle palvelusetelin mukaisen korvauksen. Edellisen kuukauden lasten sijoitus- ja läsnäolotiedot tulee toimittaa ajantasaisina Nurmijärven kunnalle seuraavan kuukauden 5.päivään mennessä yksityisen päivähoidon asiakassihteerille. Kunta maksaa palveluntuottajalle edellisen kuukauden toteutuneista hoitopäivistä kertyneen summan seuraavan kuukauden puoliväliin mennessä. Päiväkodinjohtajan/vastuuhenkilön tulee tarkistaa päiväkirja ja lasten sijoitusten tiedot päiväkirjassa ja ilmoittaa mahdolliset muutokset välittömästi Nurmijärven varhaiskasvatuksen asiakaspalvelusihteerille. Tietojen oikeellisuudesta vastaa aina yksikön johtaja tai hänen varahenkilönsä. Asiakas voi ostaa palvelun tuottajalta halutessaan lisäpalveluita, mikäli sellaisia on tarjolla. Jos asiakas ostaa päivähoitopalveluiden lisäksi muita palveluita, eivät ne kuulu palvelusetelin piiriin. Kunta maksaa palvelusetelillä ainoastaan päivähoidosta aiheutuvat kustannukset. Yhteystiedot Nurmijärven kuntaan ovat tämän sääntökirjan liitteenä.

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80. Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki

Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80. Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki 1 Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80 Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki 1 2 Sisältö SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli...

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen 1 (5) 24.10.2017 Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet 1.8.2018 alkaen Palveluseteli Palvelusetelillä voidaan järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita,

Lisätiedot

LUONNOS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJ A

LUONNOS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJ A LUONNOS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJ A Opetus- ja kasvatuslautakunta.2015 Sisällys SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 3 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET 3 1.1 Palveluseteli 3 1.2 Sääntökirja 3 1.3 Sääntökirjassa

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa Sivistyslautakunta 7.3.2013 Voimassa 1.8.2013 alkaen 1 Sisältö 1 Yleistä palvelusetelistä... 3 2 Palveluseteliasiakas... 4 Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat...

Lisätiedot

Rovaniemi. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Rovaniemi. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja Rovaniemi Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja 2016 Sisältö 1 PALVELUSETELI... 4 2 SÄÄNTÖKIRJA... 4 2.1 SÄÄNTÖKIRJAN NOUDATTAMISEN VALVONTA... 4 2.2 SÄÄNTÖKIRJAN VASTUUHENKILÖT... 4 2.3 SÄÄNTÖKIRJAN

Lisätiedot

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Janakkalan kunta Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.2.2017 Sisällys 1. SÄÄNTÖKIRJA 3 2. SÄÄNTÖKIRJASSA KÄYTETTÄVÄT KÄSITTEET 3 3. VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN

Lisätiedot

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Janakkalan kunta Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.5.2017 Sisällys 1. SÄÄNTÖKIRJA 3 2. SÄÄNTÖKIRJASSA KÄYTETTÄVÄT KÄSITTEET 3 3. VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen 1 (6) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.3.2017 alkaen Palveluseteli Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE Sisällys 1 Palveluseteli kotona asumisen tukena... 3 2 Palveluseteliprosessi palveluntuottajan näkökulmasta... 4 3 Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta... 5 4 Laskutus...

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014-

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen valvonta... 1 1.2 Sääntökirjan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 19.4.2016 1 (5) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

Päiväkotihoidon palveluseteli Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa. Käsikirja

Päiväkotihoidon palveluseteli Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa. Käsikirja Päiväkotihoidon palveluseteli Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Käsikirja 2016 Sisällys 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 KÄSIKIRJA... 4 3 PALVELUSETELIASIAKKUUS... 5 3.1 Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat...

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 1(8) Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirja 3.12.2014 2(8) Sisällysluettelo 1. Yhteystiedot 3 2. Ilmoittautuminen tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi 4 3. Palveluseteli 5 4. Palveluseteli

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI

KOUVOLAN KAUPUNKI Päiväkodin palvelusetelin sääntökirja KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 08.02.2017 5 Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen

Lisätiedot

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut 18.8.2016 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo YLEINEN OSA... 1 1. YLEISTÄ SÄÄNTÖKIRJASTA... 1 1.1 SÄÄNTÖKIRJASSA KÄYTETTÄVÄT

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI. Sääntökirja

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI. Sääntökirja VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Sääntökirja Elokuu 2016 1 Turku, Sivistystoimiala Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta hyväksyi 20.6.2012 sääntökirjan yleisen osan, joka otettiin käyttöön 1.8.2012

Lisätiedot

MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit

MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Varhaiskasvatuspalvelut 7.6.2016 Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella haetaan Muuramen kunnan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palveluseteli Rovaniemen kaupunki Miksi palveluseteli? Vastaus kuntien kasvavaan palvelun tarpeeseen, palvelutarjonnan ja palvelujen sisällön monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Palveluntuottaja hyväksytty (pvm) Palveluntuottajan nimi. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite

Palveluntuottaja hyväksytty (pvm) Palveluntuottajan nimi. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sivistyksen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Yksityiset kerhot Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella haetaan

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ ALKAEN päivitetty palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6.

SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ ALKAEN päivitetty palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6. SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ 1.8.2016 ALKAEN päivitetty 13.6.17 palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6.17 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA Sivistyslautakunta 28.10. 2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 Sisältö 1 Yleistä palvelusetelistä... 3 2 Palveluseteliasiakas...3 2.1.Palveluseteliin

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA PAIMION KAUPUNKI VARHAISKASVATUSPALVELUT PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA joulukuu 2013 SISÄLTÖ 1 PALVELUSETELI 2 2 SÄÄNTÖKIRJA 2 3 PALVELUNTUOTTAJALLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA 30.3.2016 LOHJAN KAUPUNKI VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA LOHJAN KAUPUNKI, Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.3.2016 Sisällys 1 Soveltamisala... 3 2 Sääntökirja... 3 3 Määritelmät... 3 4 Asiakkaan

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon sääntökirja

Tilapäisen kotihoidon sääntökirja Tilapäisen kotihoidon sääntökirja Sisällys Tilapäinen kotihoito... 3 Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa... 3 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Asiakkaan asema... 4

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTKAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTKAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTKAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS 2 1 Yleistä Palvelusetelistä... 3 2 Määritelmät ja käsitteet... 3 3 Sääntökirja... 4 4 Palveluseteliasiakas... 4 4.1

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasmaksut

Päivähoidon asiakasmaksut Päivähoidon asiakasmaksut Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta Tämä esite on voimassa 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Se on tarkoitettu teille avuksi päivähoidon maksuasioissa. Toivomme, että säilytätte esitteen,

Lisätiedot

Palveluseteliohje. Yleinen osio

Palveluseteliohje. Yleinen osio Palveluseteliohje Yleinen osio päiv. 3.3.2016 1 Sisällys YLEINEN OSA OHJE PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA... 2 1. Palveluseteliohje ja sen soveltamisala... 2 2. Määritelmät... 2 3. Asiakas... 3 3.1

Lisätiedot

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa 1. Määritelmät Tässä sääntökirjassa 1. asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Hakemus yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Hakemus yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi Hakemus yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi Yksityiset päiväkodit Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Tällä hakemuksella haetaan Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Hyväksymisen voimassaoloaika Merkintä tuottajarekisteriin tehdään toistaiseksi sääntökirjan mukaisesti.

Hyväksymisen voimassaoloaika Merkintä tuottajarekisteriin tehdään toistaiseksi sääntökirjan mukaisesti. Varhaiskasvatuspalvelut 19.3.2014 HAKU VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTTAJAKSI Pöytyän kunnan koulutuslautakunta on kokouksessaan 19.3.2014 19 päättänyt, että ostopalvelujärjestelmä muutetaan palvelusetelijärjestelmäksi

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Liite nro 29 12.5.2014 Sivla 48 PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA YKSITYISESSÄ PÄIVÄHOIDOSSA Sivistyslautakunta 12.5. 2014 Voimassa 1.8.2014 alkaen 2 Sisältö 1 Yleistä palvelusetelistä 3 2 Palveluseteliasiakas

Lisätiedot

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24

Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet. Koulutuslautakunta 26.04.2013 24 Koulutuslautakunta 24 26.04.2013 Koulutuslautakunta 16 08.04.2015 Iitin kunnan yksityisen päivähoidon tuen, yksityisen hoidon tuen kuntalisän, periaatteet 129/05.01.00/2013 Koulutuslautakunta 26.04.2013

Lisätiedot

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Yleinen osa

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Yleinen osa 1 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Huittisten kaupunki Varhaiskasvatus Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.10.2015 147 2 Sisältö Sääntökirjan yleinen osa... 3 1 Palveluseteli...

Lisätiedot

HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen

HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä täytetään oma hakemus Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Lisätiedot

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6

Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 8.3.2016, 6 1. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotiin annettavaa lomitusta myönnetään 18 tuntia kuukaudessa 3 x 6 tunnin jaksoissa.

Kotiin annettavaa lomitusta myönnetään 18 tuntia kuukaudessa 3 x 6 tunnin jaksoissa. 1(8) Omaishoidon tuella tarkoitetaan omaishoidon tuesta annetun lain 2 :n mukaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli?

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli? Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/6 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on yksi

Lisätiedot

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Lasten päivähoitopalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Sääntökirjan yleinen osa

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Sääntökirjan yleinen osa Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan yleinen osa 2 Sisältö SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli... 3 2 Sääntökirja... 3 3 Määritelmät... 4 4 Päivähoitopalvelujen

Lisätiedot

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI 1(6) PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu yli 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. llä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palvelukodin

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

Vaasan kaupunki Varhaiskasvatus. Palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa

Vaasan kaupunki Varhaiskasvatus. Palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa Vaasan kaupunki Varhaiskasvatus Palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa Alustava luonnos hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 6.9.2017 1. Palveluseteli 2. Sääntökirja Palvelusetelillä

Lisätiedot

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017

Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Avopalvelut Lyhyet psykoterapiajaksot aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli 2016-2017 Yleistä Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta on päättänyt ottaa

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palvelusetelipalvelun tuottajaksi hänen tulee olla

Lisätiedot

HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS JA SOPIMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 152, liite 8 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Vanhusten tehostettu palveluasuminen 2 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje vuonna 2016 Säädösperusta

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut. HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen. Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti

Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut. HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen. Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Jokaisesta päivähoitoyksiköstä täytetään oma hakemus Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja (Vk.jtk 10.12.2013 20 ) PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen hakeutumistaan palveluseteliyrittäjäksi palveluntuottajan

Lisätiedot

Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit

Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatus Yksityiset kerhot Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Hakemus ja sopimus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella yksityinen päiväkoti,

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi palvelusetelilaki - taustaa Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 Sääntely keskittyi kotipalvelun

Lisätiedot

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja

ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA. osakeyhtiö. Helsinki. Helsinki. 1. Ilmoitus. 2. Palvelujen tuottaja V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Ilmoitus Kunta, jolle ilmoitus osoitetaan Toimipaikkamme on. Mutta koska kyseessä on asennusta, koulutusta

Lisätiedot

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero

Palveluntuottajan nimi. Puhelinnumero/faksinumero Suun terveydenhuolto Hakemus 1 (4) HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Suun terveydenhuollon palveluseteli Tällä hakemuksella yritys tai itsenäinen ammatinharjoittaja voi hakeutua Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHA 1.1.2016 ALKAEN OHJEISTUKSEN TARKISTUS Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmilla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

PALVELUSETELI-INFO Kirkkonummen varhaiskasvatuksen. Tähän tarvittaessa otsikko. palveluseteli alkaen

PALVELUSETELI-INFO Kirkkonummen varhaiskasvatuksen. Tähän tarvittaessa otsikko. palveluseteli alkaen PALVELUSETELI-INFO Kirkkonummen varhaiskasvatuksen Tähän tarvittaessa otsikko palveluseteli 1.8.2018 alkaen Mitä laki sanoo varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja palvelusetelistä? Kunta voi järjestää lasten

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEMUS PALVELUSETELIN PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero ja telefax Yhteyshenkilö Sähköposti uusi hakemus muutoshakemus jatkohakemus Palvelusetelin

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon valinta... 5 3.2 Palvelusetelin

Lisätiedot

Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 Hakemus omaishoidon tuen vapaan ja henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Vapaa koskee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistyspalvelut/varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN ASIAKASTIEDOTE 1.8.2016 ALKAEN Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu? Laissa säädetään lasten varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk.

TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA. 1.8.2016 alk. 1 TIEDOTE INARIN KUNNAN PÄIVÄHOITOMAKSUISTA 1.8.2016 alk. 2 PÄIVÄHOITOMAKSUT Tämä maksutiedote sisältää tietoa siitä, miten päivähoitomaksut määräytyvät ja miten maksuissa on mahdollista säästää (mm. ilmoittamalla

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Perusturvalautakunta 15.12.2016 150, liite 6 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 2 Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Säädösperusta Laki sosiaali-

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 4 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET 4 1.1 Palveluseteli 4 1.2 Sääntökirja 4 1.3 Sääntökirjassa käytettävät käsitteet 5 2.

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI Perhepäivähoito. Sääntökirja 1.3.2015 alkaen

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI Perhepäivähoito. Sääntökirja 1.3.2015 alkaen PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI Perhepäivähoito Sääntökirja 1.3.2015 alkaen ILMAJOEN KUNTA Ilmajoen kunta Sivu 1 SÄÄNTÖKIRJA 3 1 PALVELUSETELI 3 2 MÄÄRITELMÄT 4 3 PALVELUNTUOTTAJAN ASEMASTA 4 3.1 Palveluntuottajaa

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELI

KOTIHOIDON PALVELUSETELI 8.4.2013, (1/5) LIITE 4: KOTIHOIDON PALVELUSETELI 1. Lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta , 20 Varhaiskasvatusjohtokunta , 15 Varhaiskasvatusjohtokunta , 10 Varhaiskasvatusjohtokunta

Varhaiskasvatusjohtokunta , 20 Varhaiskasvatusjohtokunta , 15 Varhaiskasvatusjohtokunta , 10 Varhaiskasvatusjohtokunta Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 26.04.2016, 10 Varhaiskasvatusjohtokunta 28.6.2016, 17 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta , 20 Varhaiskasvatusjohtokunta , 15 Varhaiskasvatusjohtokunta , 10 Varhaiskasvatusjohtokunta

Varhaiskasvatusjohtokunta , 20 Varhaiskasvatusjohtokunta , 15 Varhaiskasvatusjohtokunta , 10 Varhaiskasvatusjohtokunta Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 26.04.2016, 10 Varhaiskasvatusjohtokunta 28.6.2016, 17 Varhaiskasvatusjohtokunta 21.2.2017, 9

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Terveydenhuollon palvelut, avosairaanhoito HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Lapsen infektiosairauden kiireellisen hoidon palveluseteli Tällä hakemuksella terveysalan yritys voi hakeutua palvelusetelituottajaksi Jyväskylän kaupungille,

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja

Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja 1. SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 4 1.1 Palveluseteli... 4 1.2 Sääntökirja... 5 1.3 Sääntökirjassa käytettävät käsitteet... 5 2. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana?

KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? KOTITYÖPALVELUT eli arjen tukipalvelut (mm. siivous ) - milloin arvonlisäverottomana? Lähteet: verohallinnon ohjeistus, Valviran ohjeistus, www.elias.fi (Taija Härkki), Sosiaalihuoltolaki, Arvonlisäverolaki,

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Mikä palveluseteli on Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palveluseteli Sääntökirja

Varhaiskasvatuksen palveluseteli Sääntökirja Varhaiskasvatuksen palveluseteli Sääntökirja Sivistyslautakunta 22.11.2016, 54 1 Sisällysluettelo 1. PALVELUSETELI 3 2. SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT 3 Määritelmät.. 4 3. ASIAKKAAN ASEMA.. 5 3.1. Varhaiskasvatusoikeus..

Lisätiedot