Valajärven Suojeluyhdistyksen lausunto ja kommentit. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset Vähikkälän Kyöstilänharjun alueelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valajärven Suojeluyhdistyksen lausunto ja kommentit. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset Vähikkälän Kyöstilänharjun alueelle"

Transkriptio

1 Valajärven Suojeluyhdistyksen lausunto ja kommentit Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset Vähikkälän Kyöstilänharjun alueelle 26. lokakuuta 2010

2 Janakkalan Kunta Ympäristölautakunta Juttilantie Turenki Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset Vähikkälän Kyöstilänharjun alueelle Valajärven suojeluyhdistys on keskustellut jäsenkuntansa kanssa aiheesta elokuun lopulla sekä hallituksen kokouksessaan 17. lokakuuta päättänyt tuoda oman mielipiteensä ja joihinkin faktoihin perustuvan muistutuksen Janakkalan Ympäristölautakunnan tietoon. 1. Johdanto Vähikkälän Kylä on vireä Hämäläinen kylä, jossa on paljon positiivista energiaa, joka ilmenee kesäisissä teatteriesityksissä, Suvipuodin olohuoneessa sekä myös paikallisen VPK:n toiminnassa. Valajärvi on meille mökkiläisille monen vuosikymmenen ajan ollut kesien viettopaikka hyvine kokemuksineen. Valajärven suojeluyhdistys on toiminut lähes 40 vuotta valvoen järven vedenlaatua sekä nyt myöhemmin myös jätehuollon organisoijana. Suojeluyhdistys on vuosien varrella antanut lausuntonsa muutamiin järven läheisyydessä keskustelun kohteena oleviin hankkeisiin. Meillä on ymmärrys liiketoiminnan merkitykselle vireän kylän toiminnoissa. Mutta tässä tapauksessa liiketoiminta kohtaa Kyöstilänharjun maisema-arvot, luonnonsuojelun ja Valajärven virkistysarvon. 2. Luontoarvot ja jääkausi Kyöstilänharju ei ole harju, vaan reunamuodostuma. Kyse on Toiseen Salpausselkään kuuluvasta deltasta. Deltat ovat keskeisiä pohjaveden kerääjiä ja varastoijia. Geologian tutkimuskeskuksen Kaloisten maaperäkartan selityksen mukaan (painovuosi 1993) Kyöstilänharju muodostaa Piikakivenharjun reunamuodostuman kanssa (tekstissä puhutaan lounaispuolella olevasta reunamuodostumasta) yhtenäisen pohjavesialueen. Tämä merkitsee silloin yhteyttä Valajärveen ja alueen kaivoihin ja lähteisiin. Pohjaveden virtaaman häiriintyminen tai jopa kääntyminen on soranoton jäljiltä ilmeistä. Valajärven vedenpinnan on sanottu olleen samalla tasolla lähes vuotta. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että järven vesi ei poistu järvestä muuten kuin haihtumalla ja pientä Ollanojaa pitkin silloin kuin vedenpinta on riittävän korkealla. Valajärven uusi vesi tulee pääsääntöisesti pohjavedestä ja siinä olevista lähteistä. Alla oleva kuva on Kyöstilänharjun deltta-alueesta. Valajärven länsipuolella on vastaavanlainen deltta-alue, ei kuitenkaan korkeuseroiltaan yhtä jylhää kuin Kyöstilänharjulla.

3 Valajärven läheiset harjumaisemat ovat kokonaisuudessaan jääkauden kauniita luonnontuotteita, joita on kuvattu useissa tieteellisissä tutkimuksissa. Kyöstilänharju kuuluu ykkösluokan pohjavesialueeseen. Alla oleva merkki on noin 1,5 km päässä Kyöstilänharjulta. Tämän merkin viereen kellahti pari vuotta sitten yksi sorarekka. Jäljet korjattiin nopeasti pois. Olisi mielenkiintoista tarkistaa vielä jälkeenpäin onko paikalla merkkejä diesel öljyn pääsystä luontoon. Mustinsuon sorakuoppa on tehnyt luontoon valtavan kuopan vaikkakin alla oleva valokuva kertoo suuresta hiekkakasasta, joka odottaa kuljetusta pois.

4

5 3. Kommentit Niemisen Soran Oy:n soranottosuunnitelmaan 3.1 Sorakuoppien äänet Valajärven läheisyydessä on kolme toimivaa sorakuoppaa, jotka kaikki aiheuttavat meluhäiriötä kyläläisille ja mökkiläisille. Olemme kesän ja syksyn kuluessa haastatelleet useita kesä- ja talviasukkaita ja olemme kuvanneet melun kuulumisen oheisiin karttakuviin. Olemme tietoisia valtion antamista desibelirajoista, mutta kiven murskaus sekä peruuttavien ajoneuvojen äänet kantautuvat pitkälle harjujen välisiä alueita pitkin. Alla olevassa kuvassa on Valajärven alueen kolme toimivaa sorakuoppaa sekä suunniteltu Kyöstilänharjun sorakuoppa. Mustinsuon sorakuopan äänet kantautuvat hyvin kaikissa ilmasto-olosuhteissa kartan osoittamalle alueelle.

6 Ns. Sauvalan sorakuopan äänet kantautuvat koko järven alueelle ja joissakin tuuliolosuhteissa jopa Vähikkälän kylään asti.

7 Ns. Kurjenmäen sorakuopan äänet jäävät pääsääntöisesti Vähikkälän kylän alueelle. Arvion mukaan mahdollisen Kyöstilänharjun sorakuopan äänet kantautuvat suoraan Vähikkälän kyläyhteisöön ja kouluun. Tietyissä tuuliolosuhteissa äänet kantautuvat todennäköisesti myös Valajärven alueelle vaikkakin Piikakivenharju saattaa toimia osittaisena äänivallina.

8 3.2 Liikenne Nykyisten sorakuoppien liikenne on noin 100 autoa päivässä ja tämä on valtava kuormitus Vähikkälän tierakenteella. Valtio ei pysty pitämään teitä kunnossa, vaan tiessä on suuria painaumia jopa cm. Painaumat ovat syntyneet raskaan liikenteen pyörien alla. Viimeisten kahden kolmen vuoden aikana sorarekat ovat olleet kolme kertaa kaatuneena ojien pohjille vaarantaen dieselin pääsyn pohjavesiin. Yrittäjä on itse hoitanut rekkojen noston, jotta viranomaisille ei jäisi merkintää näistä tapahtumista. Liikenne on jo nykyisellään Vähikkälän kylän suurin ja jatkuva ympäristöhaitta. Alla olevassa kuvassa näkyy tien painaumat Vähikkäläm koulun edessä. 3.3 Nykyisten sorakuoppien työajat Nykyiset sorakuopat toimivat aikaisesta kesäaamusta myöhään iltaan. Tämä aiheuttaa meluhaittoja kyläläisille ja mökkiläisille.

9 4. Valajärven Suojeluyhdistyksen näkemys 4.1 Maakuntakaava Kyöstilänharju on merkitty maakuntakaavassa EOh:ksi, joka on mahdollinen soranottoalue. Kallioaineksen ottoon soveltuisi EOk. Näin ollen minkäänlainen lupahakemus, joka sisältää louhintaa on vallitsevan kaavan vastainen ja edellyttää kaavamuutosta tai asian käsittelyä Hämeen liitossa. EOh alueiden hyödyntämistä maakuntakaavassa evästetään lauseella: "Harjualueilla tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota ottoalueen sovittamiseen ympäröivään harjumaastoon." Kyöstilänharju muodostaa Piikakivenharjun ja Torninmäen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden, joka siis maakuntakaavan mukaan pitää ottaa huomioon. Mielestämme Niemisen Sora Oy:n hakemuksessa ei ole näitä asioita huomioitu ja ehdotamme, että lupahakemukselle tehdään kokonaisvaltainen, tapauskohtainen YVA-arviointi. 4.2 YVA arviointi Valajärven Suojeluyhdistys esittää, että hankkeelle tehdään harkinnanvarainen YVA arviointi: Mielestämme hanke on ääni-, liikenne ja ympäristöhaitoiltaan sen suuruinen, että YVA-arviointi tulee tehdä Luontoarvot YVA- arvioinnin ensimmäisenä argumenttina lainaamme geoteknikko Aatto Ratian näkemyksen: Peruskartassa olevan syvän supan lähistöllä Kyöstilänharjun deltan proksimaalipuolella on useita suppia ja kumpareita eli kames-maastoa (kuoppa-kumpu topografia), jota Yrjölä eikä juuri peruskarttakaan ole huomioinut. Kyse on kuitenkin kames-maaston ja syvän supan sekä erityisen jylhän jäänkontaktirinteen kohdalla maa-aineslain tarkoittamasta erikoisesta luonnonesiintymästä (supat: pohjavesi + lämpö- ja kosteusolosuhteet + kasvien kasvupaikkatekijä). Luonnon biologisen monimuotoisuuden eli biodiversiteetin edellytys on useimmiten luonnon geologinen monimuotoisuus eli geodiversiteetti, kuten "Geodiversitet i nordisk naturvård" toteaa (Nordisk Ministerråd, Kobehavn 2000). Yrjölän syvää suppaa ja sen kasvillisuutta koskevaa mitätöivää kannanottoa heikentää selkeä tarkoituksenhakuisuus. Käsityksemme mukaan Kyöstilänharjulle tulisi tehdä myös säteilykartoitus, koska aikaisemmissa koekaivauksissa ja tutkimuksissa esim. Launosissa on havaittu korkeita säteilyarvoja. Mielestämme luontoarvio tulee tehdä uudelleen, jotta se täyttää sekä tieteelliset että käytännönläheiset kriteerit Pohjavesi YVA- arvioinnin toisena argumenttina esitämme:

10 Koska Niemisen Sora OY:n hakemuksessa ei ole riittävällä tarkkuudella ja varmuudella esitetty sorakuopan vaikutusta alueen pohjavesivarantoihin ja pohjaveden saatavuuteen Valajärven alueella. Aikaisemmissa tutkimuksissa on selkeästi osoitettu, että Kyöstilänharjun pohjavesialueella on yhteys Valajärven alueen pohjavesivarantoihin Liikenne YVA- arvioinnin kolmantena argumenttina esitämme: Nykyinenkin sorarekkojen liikennemäärä on lähes 100 autoa päivässä. Kyöstilänharjun sorakuopan avaaminen tulisi jatkamaan liikennemäärää samalla tai jopa korkeammalla tasolla. Liikenne on Vähikkälän kylän suurin ympäristö- ja turvallisuushaitta Melu YVA- arvioinnin neljäntenä argumenttina esitämme: Valajärven seutu ja Vähikkälän kylä eivät ansaitse millään tavoin jatkuvaa melua, vaikkakin sen arvot jäävät valtion asettamien desibeliarvojen alle. Jatkuva melu on suuri ympäristöhaitta alueen eläimille ja ihmiselle. Kyläläisten ja mökkiläisten näkemyksen mukaan sorakuopalla ei voisi olla toimintaa touko syyskuun aikana, jolloin kylällä ja Valajärvellä on eniten virkistyskäyttöä. Vuosi vuodelta sekä kylä ja Valajärven virkistyskäyttö laajenee myös talvikuukausiin Yhteenveto Niemisen Sora Oy ilmoitti Vähikkälässä pidetyssä kuulemistilaisuudessa, että Mustinsuon sorakuopan osalta tullaan automaattisesti ylittämään sille annetut volyymirajat ja yrittäjä tulee hakemaan jatkolupaa toiminnalleen. Valajärven Suojeluyhdistys edellyttää, että suunnitellulle Kyöstilänharjun sorakuopalle ei myönnetä käynnistyslupaa niin kauan kuin hakemukseen liittyvät valitukset ovat jossakin käsittelyvaiheessa. Kyöstilänharju, Piikakivenharju ja Valajärven ympäristö ovat jääkauden kauniita muodostelmia tieteelliseltä ja maisema-arvojen kannalta. Tavoitteenamme on saada tämä kokonaisuus geologiseksi suojelukohteeksi. Ehdotamme, että Janakkalan kunta käynnistää näiden alueiden rauhoittamisen geologiseksi suojelukohteeksi. Valajärvellä 26. lokakuuta 2010 Pekka Koskinen Valajärven Suojeluyhdistys Puheenjohtaja Sateenkaari 3 M 198

11 02100 Espoo Liite 1: MAAPERÄGEOLOGINEN LAUSUNTO KYÖSTILÄNHARJUN MUODOSTUMASTA JANAKKALAN VÄHIKKÄLÄSSÄ, KL C MAAPERÄGEOLOGINEN LAUSUNTO KYÖSTILÄNHARJUN MUODOSTUMASTA JANAKKALAN VÄHIKKÄLÄSSÄ KL C Kyöstilänharju Kyöstilänharju Janakkalan Vähikkälässä on mannerjäätikön sulamisvesien kasaama suisto eli glasifluviaalinen delta. Se on kerrostunut Baltian jääjärven myöhäisvaiheen B III tasoon Muinais-Itämeren altaaseen. Kiviaineksen tulokanavana toimineen sulamisvesiuoman sijainti jäätikössä näkyy ns. syöttöharjuna Kyöstilänharjun luoteispuolella. Itse delta kapenee lounaan suunnassa ilman katkosta Piikakivenharjuksi. Sekä Kyöstilän- että Piikakivenharju ovat harju- nimestään huolimatta reunamuodostumia. Ne ovat osa Toista Salpausselkää, joka kulkee katkeilevana lounaasta koilliseen Janakkalan poikki. Reunamuodostumilla, etenkin niiden deltoilla, on ominaista, että moreeni ja karkein kiviaines sijoittuvat niissä jäätikön puoleiselle osalle. Moreenia on myös Kyöstilän- ja Piikakivenharjun luoteispuolisissa osissa. Pohjavesi Pohjavettä varastoivaa ja johtavaa geologista muodostumaa kutsutaan akviferiksi. Karkearakeiset sora- ja hiekkakerrostumat muodostavat keskeisimmät akviferit maassamme. Ne sijoittuvat pitkittäisharjuihin ja Salpausselkävyöhykkeen deltakerrostumiin. Kyöstilänharjun delta on I luokan pohjavesialuetta, vaikka siinä on Kanta-Hämeen maakuntakaavassa merkintä EOh 45 (hiekan- ja soranottoalue). Kallioaineksen otto on siitä kaavan vastaista. Kalliokynnykset rajaavat moreenin ohella pohjavesiesiintymiä maaperässä. Kyöstilän- ja Piikakivenharju muodostavat yhtenäisen pohjavesiesiintymän (Herola 1993). Tätä tukee alueen hydraulinen gradientti ja pohjaveden ominaisuus virrata kohden pintavesiä (= Valajärvi). Pohjaveden pilaantumisriski saattaa käsittää Kyöstilän- ja Piikakivenharjun lisäksi Valajärven ja osan Vähikkälän kylän lähteistä ja kaivoista. Huomioon on otettava lika-aineiden leviäminen kallioperän rikkoutumisvyöhykkeiden, kuten ruhjeiden, välityksellä. Ilmiötä ei tosin vielä tarkoin tunneta. Ruhjeet voivat olla pituudeltaan ja leveydeltään hyvin merkittävää luokkaa.

12 Maa-aineksen otossa tapahtuva maannoskerroksen poisto vähentää maaperän pintaosan puskurikapasiteettia. Samalla pohjaveden muodostumisolosuhteet muuttuvat merkittävästi. Sadannasta maaperään ja kallioperän ruhjeisiin (akviferiruhjeet) imeytyvän veden määrä lisääntyy paljaalla sorapinnalla. Tilanne suosii lika-aineiden leviämistä. Öljyjen ohessa räjähdysaineet ja niiden jäämät ovat merkittävä riski pohjavedelle. Räjähdysaineita jää räjähtämättä ja niitä varisee kallion pinnalle panostuksen yhteydessä (Laurila 2009). Aniitissa, jota Kyöstilänharjulla kallion louhinnassa tultaisiin myös käyttämään, ongelmia aiheuttaa räjähtämättömän aineen nopea liukeneminen veteen. Ympäristönsuojelulaissa on säädetty pohjaveden pilaamiskielto (YSL 8 ) on ehdoton. Pinnoittamattomalla alueella Kyöstilänharjulla riittäviä suojatoimia ei voida järjestää, joten kiellon vastaisten seurausten aiheuttamiseen ei saa myöntää lupaa. Kallioalueilla pohjaveden liikettä on vaikea arvioida. Ennen lopullista päätöstä lupa-asiassa, Kyöstilänharjulla ja sen ympäristössä on tehtävä ruhjeiden kartoitus. Vasta maa- ja kallioaineksen oton yhteydessä tehtynä se on liian myöhäistä. Uusi luontotyyppiselvitys Niemisen Sora Oy:n lupa-anomukseen liittyy Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n laatima luontotyyppiselvitys. Selvityksessä on kiitettävästi valokuvia ja esitetty kasvillisuuskuvioiden karkea jaottelu on oikeansuuntainen kuvio 4 ja sen ympäristöä lukuunottamatta. Ihmetystä herättää selvityksen kannanotto, joka koskee Kyöstilänharjun deltan proksimaalipuolella olevaa muodoltaan soikean patamaista suppaa. FM Rauno Yrjölä kirjoittaa sivulla 7: Kuvio 4 on supan pohjalle muodostunut korpi... Kuvion vesitalous ja valaistus ovat muuttuneet luonnontilaisesta, ja todennäköisesti kasvillisuudessa elintilaa valtaavat kuivempien alueiden lajit. Luonnontilassa kuvio olisi paikallisesti arvokas luonnon monimuotoisuuden kannalta, mutta kuvion muuntuminen heikentää sen arvoa selvästi. Väite on valaistuksen muuttumista lukuunottamatta perusteeton. Supan pohjan syvyystaso, märkyys, osittainen rajautuminen huuhtoutuneisiin kivisiin rinteisiin ja supan allasmaisesti patoava reunus, joka osin voi olla moreenia, takaavat kuivempien alueiden lajien poissaolon. Itse suppa, jossa on pystyynkuolleita rankoja ja joka on hyvin vetinen ( ), on luonnontilainen kuusikkoreunainen muodostuma, ilmeinen kylmän ilman kaivo joka on tulkittava metsäluonnon arvokkaaksi elinympäristöksi, jota metsälakiin sisältyvän metsien monimuotoisuuden säilymisen velvoite suojelee. Kohteen valaistusolosuhteet muuttuvat jälleen metsän kasvaessa, joten Yrjölän valaistusväitekin jää ilmaan. Ennemmin siinä on nähtävä tutkijan tarkoituksenhakuisuutta. FM Rauno Yrjölä ei huomioi supan takaista Kyöstilänharjun deltan poikkeuksellisen jyrkkää jäätikön puoleista proksimaalirinnettä. Se on erityisen jylhä vahvasammalinen ja kuusikkoinen jäänkontaktirinne, joka on nähtävä maa-aineslain mukaisena erikoisena luonnonesiintymänä (MAL 3 :n 1 monentti), jota maa-aineksen ottamisella ei saa tuhota.

13 Sama reunaehto pätee myös supan SW-puolella olevaan kumpu-kuoppa topografiaan eli kames-maastoon. Näillä kolmella samalla alueella olevalla kohteella: supalla, jäänkontaktirinteellä ja kames-maastolla on luonnontieteellistä, maisemallista ja opetuksellista merkitystä. Muodostumat nivoutuvat glasiaaligeologisen syntyhistoriansa perusteella toisiinsa. Ne ovat myös pohjaveden tuottajia. Kyöstilänharju lähiympäristöineen vaatii uuden perusteellisemman luontotyyppiselvityksen. Siihen on liitettävä maa-aineksen suunniteltua ottoaluetta sivuavat uomamaiset painanteet, jotka ilmentänevät kallioperän ruhjeita. Erityisesti muinaisuomien paisterinteet, jotka edustavat harjumuodostumien metsäisiä luontotyyppejä, on huomioitava. 26. lokakuuta 2010 Aatto Ratia Geoteknikko PL TURENKI KIRJALLISUUS Haavisto-Hyvärinen Maija Kaloisten maaperäkartan selitys. Kivennäismaalajit. Geologian tutkimuskeskus. Herola Erkki Kaloisten maaperäkartan selitys. Pohjavesi. Geologian tutkimuskeskus. Laurila Juha Maa-aineksen oton vaikutus pohjaveteen ja vaikutusten seuranta. Diplomityö. Oulun Yliopisto. Vesi- ja ympäristötekniikka. Meriluoto Markku ja Soininen Timo Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehti Kustannus. Niemi-Korkka Kirsti ja Salonen Veli-Pekka Maanalaiset vedet pohjavesigeologian perusteet. Täydennyskoulutuskeskus, Turun Yliopisto. Ratia Aatto Lohkareesta emäkallioon jäätiköstä maaperäksi. Tammi. Salonen Veli-Pekka, Eronen Matti ja Saarnisto Matti Käytännön maaperägeologia. Kirja-Aurora.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003.

HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. TURUN YLIOPISTO Geologian laitos HAAKI, JENNI: Maa-ainesluvat ja -lausunnot sekä lupakohteiden geologinen sijoittuminen Alastaron ja Mellilän kunnissa 1990-2003. Pro gradu tutkielma, 70 s., 32 liites.

Lisätiedot

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro 20859 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA VUOSTIMO KOSTAMONPALO LAUTASALMI KIRPPAKANGAS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Copyright

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto

Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti. kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Pro Hanhikivi ry. Laitatie 14, 86110 Parhalahti kuuleminen@tem.fi Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32, 00023 Valtioneuvosto Palaute Fennovoiman ydinvoimalaitoksen YVA-selostukseen Asian diaarinumero 7131/815/2008

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA Tilaaja Mäntsälän kunta Uudenmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Suunnitelma Päivämäärä 19.12.2013 Viite 1510003521 MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA MÄNTSÄLÄN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Päiväys Datum Dnro Dnr 29.4.2008 PPO-2007-R-5-531 PVO-Vesivoima Oy Virkkulantie 207 91100 Ii Viite / Hänvisning Asia / Ärende Lausunto Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YHTEYSVIRANOMAISEN

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Savon loppuraportti

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Savon loppuraportti POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 4 2007 Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Savon loppuraportti Mia Tiljander (toim.) POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Takapelto, Kulmakorpi

Takapelto, Kulmakorpi Ramboll Finland Oy Espoon kaupunki Takapelto, Kulmakorpi Maankaatopaikan yleissuunnitelma [LUONNOS] Ramboll PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 www.ramboll.fi Sivu 1 1. HANKKEEN

Lisätiedot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) xx.x.2013 Kansikuva: Hannu Vallas (Lentokuva Vallas Oy), 15.5.2010. LUONNOS 7.1.2013 Punkaharjun Punkasalmen, Punkaharjun ja Kuikonniemen

Lisätiedot

U u d e n m a a n y m p ä r i s t ö k e s k u k s e l l e

U u d e n m a a n y m p ä r i s t ö k e s k u k s e l l e Seudun yhdistykset ja muut VASTUSTAVA LAUSUNTO JA MIELIPIDE sivu 1 (43) LAAJAN ASUKASYHTEISTYÖRYHMÄN LAUSUNTO LEMMINKÄINEN INFRA OY:N RIIPILÄÄN AJAMASTA VALTAVASTA KIVENOTTOHANKKEESTA JA SEN YVA-OHJELMASTA

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 Oulun seudun kunnat: Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulu ja Oulunsalo Kartat Maanmittauslaitos, käyttölupa nro PPOH/009/01 Kannen kuvat: 1. Kempele. Kokkokangas.

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen projekti Tutkimusraportti Tapio Väänänen

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen projekti Tutkimusraportti Tapio Väänänen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Diaarino K237/42/2011 Itä-Suomen yksikkö 5.12.2014 ISY Kuopio 4/2015 Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen projekti Tapio Väänänen 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 PROJEKTIN

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 100 2012 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 100 2012 RISTIINAN

Lisätiedot

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta

1/2012. Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus. Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja. Puhtaan pohjaveden puolesta 1/2012 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI Green mining -tutkimukset etsivät uusia ratkaisuja S. 18 Happamille sulfaattimaille tehdään yleiskartoitus S. 8 Puhtaan pohjaveden puolesta S. 24 Sisältö

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 114 2012 Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan _._.2007. Heinolan kaupunki työnro: 82115801 22.12.2006, tarkistettu 13.3.2008 1 82115801 Heinolan kaupunki 12.9.2007, tarkistettu 13.3.2008 Vireilletulo Osayleiskaavan selostus, joka koskee 12. päivänä syyskuuta

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 LISÄSELVITYSTARPEET...29 2.8 MUUTOKSET POHJAVESIALUERAJAUKSIIN JA -LUOKKIIN...31 3 POHJAVEDEN SUOJA-ALUEET...33

1 JOHDANTO...1 LISÄSELVITYSTARPEET...29 2.8 MUUTOKSET POHJAVESIALUERAJAUKSIIN JA -LUOKKIIN...31 3 POHJAVEDEN SUOJA-ALUEET...33 Hämeen ympäristökeskus Forssan kaupunki Humppilan kunta Jokioisten kunta Tammelan kunta Ypäjän kunta FORSSAN SEUDUN POHJAVESI- ALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 15.2.2006 18923 18923 18923 HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot