PUITESOPIMUS TIERA ERP PALVELUN TOIMITUKSESTA KAJAANIN KAUPUNGIN KUNTIEN TIERA OY:N VÄLILLÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUITESOPIMUS TIERA ERP PALVELUN TOIMITUKSESTA KAJAANIN KAUPUNGIN KUNTIEN TIERA OY:N VÄLILLÄ"

Transkriptio

1 1 (29) LUOTTAMUKSELLINEN SOPIMUSNRO: xxx/2016 Luonnos PUITESOPIMUS TIERA ERP PALVELUN TOIMITUKSESTA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KUNTIEN TIERA OY:N VÄLILLÄ

2 2 (29) LUOTTAMUKSELLINEN SOPIMUSNRO: xxx/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET TAUSTA JA TARKOITUS MÄÄRITELMÄT SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS TILAAJA PALVELUT, PALVELUTASOT JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Yleistä Palvelu Palvelujen kehittäminen Palvelukuvaukset ja Palvelutasot Raportointi Toimittajan henkilöstö SOPIJAPUOLTEN YLEISET VELVOITTEET Molempia Sopijapuolia koskevat yleiset velvoitteet Toimittajan yleiset velvoitteet Tilaajan yleiset velvoitteet YHTEISTYÖMALLI JA YHTEISTYÖN ORGANISOINTI DOKUMENTOINTI MUUTOKSET PALVELUIHIN VIRHEIDEN KORJAUS TOIMITUKSEN JA PALVELUJEN AIKATAULU JA VIIVÄSTYMINEN SEKÄ SOPIMUSSAKKO AVOIMEN LÄHDEKOODIN KÄYTTÖ TESTAUS JA HYVÄKSYMINEN HINNAT JA MAKSUEHDOT ALIHANKKIJAT SALASSAPITO OMISTUS- JA IMMATERIAALIOIKEUDET IMMATERIAALIOIKEUSLOUKKAUKSET TIETOTURVA JA -SUOJA YLIVOIMAINEN ESTE AUDITOINTI SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN TOIMITTAJAN AVUSTUSVELVOLLISUUS... 26

3 25 VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN ILMOITUKSET SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN MUUT EHDOT (29)

4 PUITESOPIMUS TIERA ERP -PALVELUN TOIMITUKSESTA 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Kajaanin kaupunki (y-tunnus ), osoite Kaupungintalo, Kajaani ( Tilaaja ); ja 1.2 Kuntien Tiera Oy (y-tunnus ), osoite Tammasaarenkatu 3, HELSINKI ( Toimittaja ). Tilaajasta ja Toimittajasta käytetään jäljempänä yhdessä termiä Sopijapuolet ja kummastakin erikseen termiä Sopijapuoli. 2 TAUSTA JA TARKOITUS 2.1 Toimittaja on kuntien, kuntayhtymien ja kuntaomisteisten yhtiöiden omistama osakeyhtiö, joka tarjoaa kunnille ja muille kuntatoimijoille tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita. Toimittaja toimii Hankintalain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. 2.2 Tilaaja on Toimittajan osakkeenomistaja. 2.3 Tämän Sopimuksen ja Palvelusopimuksen mukaisesti Toimittaja toimittaa Tilaajalle SAP AG:n ja CGI Suomi Oyj:n ohjelmistoihin perustuvan Tiera ERP -palvelun ja siihen liittyvät palvelut. 3 MÄÄRITELMÄT Ellei muuta ole sovittu tai ellei asiayhteys muuta vaadi, tässä Sopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä: Avainhenkilö Dokumentaatio tarkoittaa Palvelusopimuksessa avainhenkilöksi erikseen määriteltyä Toimittajan tai sen alihankkijan palveluksessa työskentelevää henkilöä. tarkoittaa Palveluiden tuotannossa, vastaanottamisessa tai käyttämisessä taikka Toimittajan tällä Sopimuksella asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi tarvittavaa aineistoa (kuten esimerkiksi käyttäjä-manuaalit, käyttöohjeet, palveluprosessien kuvaukset, Toimittajan Palvelusta tuottamat raportit, virhe- ja Muutoshallintaa koskeva informaatio ja muut erikseen sovittavat Palveluja koskevat lokitiedostot sekä Sopijapuolten tämän Sopimuksen alaiseen yhteistyöhön liittyvä dokumentaatio, mukaan lukien kokouspöytäkirjat, projektidokumentaatio yms. siitä riippumatta, onko se sähköisessä, paperi- tai muussa muodossa) pois lukien kuitenkin Ohjelmistodokumentaatio. Dokumentaatiota koskevia vaatimuksia on kuvattu Sopimuksen kohdassa 9. Immateriaalioikeudet tarkoittavat patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tekijänoikeuksia lähioikeuksineen (mukaan lukien oikeus muokata tekijänoikeudella suojattuja teoksia ja luovuttaa 4 (29)

5 niitä edelleen), verkkotunnuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä ja kaikkia muita immateriaalioikeuksia (riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä) ja kaikkia edellä lueteltuihin oikeuksiin liittyviä hakemuksia. Kolmikantasopimus Tilaajan, Toimittajan ja Fujitsu Finland Oy:n välinen sopimus, jossa on sovittu Tilaajan ja Toimittajan rinnakkaisista oikeuksista toiminnanohjausjärjestelmään. Luottamuksellinen aineisto on määritelty Sopimuksen kohdassa Muutos Muutoshallinta Määräysvalta "Ohjelmisto" tarkoittaa Tilaajan tai Toimittajan ehdottamia muutoksia Palvelujen sisältöön, aikatauluun, laajuuteen ja/tai vaatimuksiin sekä muihin Palveluun liittyviin seikkoihin. Muutoksista ja niiden toteuttamisesta sovitaan Sopimuksen kohdassa 10 sovitun Muutoshallinnan mukaisesti. tarkoittaa Sopimuksen kohdassa 10 sovittua menettelyä, jolla sovitaan Muutoksista. Muutoksista voidaan sopia Sopijapuolia sitovasti ainoastaan Muutoshallinnan kautta. tarkoittaa määräysvaltaa siten kuin se on määritelty osakeyhtiölain (624/2006) 8 luvun 12 :ssä siitä riippumatta, onko määräysvaltaa käyttävä yhteisö suomalainen osakeyhtiö vai muu koti- tai ulkomainen yhteisö. tarkoittaa SAP Finland Oy:n lisensioimaa toiminnanohjausjärjestelmäkokonaisuutta ja CGI Suomi Oyj:n lisensioimaa palkkahallinto-ohjelmistoa tai muun ohjelmistotoimittajan lisensioimaa ohjelmistoa mukaan lukien ohjelmistopäivitykset ja ohjelmistoversiot. Ohjelmistodokumentaatio tarkoittaa (i) Ohjelmiston käyttäjämanuaaleja ja käyttöohjeita, (ii) konfiguraatiota ja konfiguraatiokuvauksia ja (iii) sellaisten palveluprosessien kuvauksia ja muuta aineistoa, jotka Toimittajan alihankkijat toimittavat osana heidän Toimittajalle toimittamiaan palveluita käyttörajoituksin, jotka estävät em. prosessien luovuttamisen Tilaajalle Dokumentaationa. Palveluaineisto Palvelumaksut tarkoittaa Palvelujen tuottamisen yhteydessä syntyvää Dokumentaatiota, Ohjelmistodokumentaatiota ja muita lopputuloksia, materiaaleja ja aineistoja. tarkoittavat kaikkia maksuja, jotka Tilaaja on velvollinen maksamaan Toimittajalle tässä Sopimuksessa, Palvelusopimuksessa ja Projektitoimitussopimuksessa kuvattujen Palveluiden toimittamisen perusteella. 5 (29)

6 Palvelut Palvelukuvaus Palvelusopimus tarkoittavat Palvelusopimuksessa ja sen liitteissä tarkemmin kuvattuja Tiera ERP -palvelua ja siihen liittyviä palveluja, jotka Toimittaja ja/tai sen alihankkijat toimittavat Tilaajalle, sisältäen myös Palvelujen käyttöönottoon liittyvät Projektitoimitussopimuksessa tarkemmin määriteltävät Toimittajan työt ja tehtävät, sekä Palvelujen tulokset. Palvelut perustuvat Ohjelmiston käyttöön. tarkoittaa kutakin Palvelusopimukseen sisältyvää kuvausta niistä Palveluista, joita Toimittaja Palvelusopimuksen mukaisesti toimittaa Tilaajalle. tarkoittaa tämän Sopimuksen liitteenä 1 olevan mallin mukaista, Palveluja koskevaa sopimusta kaikkine liitteineen. Palvelutaso tarkoittaa Palvelusopimuksessa määriteltyjä palvelutasoluokituksia ja palvelutasotavoitteita Palvelun suorittamiselle tai Palvelun lopputulokselle. Palveluympäristö tarkoittaa kaikkia Palvelujen tuottamiseen tarvittavia tai käytettäviä laitteita, ohjelmistoja (ml. lisensoidut kolmansien osapuolten ohjelmistot), työkaluja, palveluprosesseja, tietoliikenneyhteyksiä ja -verkkoja sekä niitä koskevaa Dokumentaatiota ja Ohjelmistodokumentaatiota yhdessä ja erikseen. Palveluympäristö on kuvattu tarkemmin Palvelusopimuksessa. Projektitoimitussopimus tarkoittaa tämän Sopimuksen liitteenä 2 olevan mallin mukaisesti tehtyä sopimusta, jossa määritellään Tilaajalle toimitettavan Palvelun tai sen osan käyttöönottamista koskevan toimituksen ehdot. Rekisteröity henkilö Sopimus "Tiera ERP -palvelu" Tilaajan Tiedot tarkoittaa henkilötietolain (523/1999, Henkilötietolaki ) mukaista rekisteröityä eli henkilöä, jota henkilötieto koskee. tarkoittaa tätä sopimusta kaikkine liitteineen. tarkoittaa Toimittajan asiakkailleen tarjoamaa toiminnanohjausjärjestelmäpalvelua, joka perustuu Ohjelmiston sekä Toimittajan toimittajien tarjoamien palveluiden käyttöön. tarkoittavat kaikkea Tilaajan tietoja (niiden muodosta riippumatta), sisältäen myös Henkilötietolain mukaiset henkilötiedot, jotka Toimittaja on saanut tietoonsa, haltuunsa tai luonut Palveluiden suorittamisen yhteydessä nimenomaisesti Tilaajaa varten, tai muutoin tämän Sopimuksen yhteydessä, sekä tiedot ja aineistot, jotka Tilaaja on luonut Palvelujen käytössä tai niihin liittyen. 6 (29)

7 Tuotantokäyttö Virhe tarkoittaa Palvelujen käyttämistä Tilaajan liiketoiminnassa tai lakisääteisessä toiminnassa. tarkoittaa mitä tahansa Palvelussa olevaa virhettä, puutteellisuutta tai muuta piirrettä, jonka vuoksi Palvelu ei vastaa Palvelukuvauksessa sovittua tai toimi niiden mukaisesti, tai mitä tahansa muuta Palvelun poikkeamaa Palvelukuvauksista (esim. Dokumentaation ja/tai Ohjelmistodokumentaation puutteellisuutta) taikka tämän Sopimuksen, Palvelu- tai Projektisopimuksen muista ehdoista. 4 SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEMISJÄRJESTYS 4.1 Tähän Sopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Palvelusopimuksen malli Projektitoimitussopimuksen malli Yhteyshenkilöt Liite 4 Toimittajan henkilötyöhinnasto Mikäli tämän sopimusasiakirjan sisältö poikkeaa liitteiden sisällöstä, on tämän sopimusasiakirjan teksti määräävä. Tulkintajärjestys liitteiden osalta on numerojärjestys pienimmästä suurimpaan. 4.3 Tilaaja ja Toimittaja sopivat Palvelun sisällöstä tämän Sopimuksen liitteenä 1 olevan mallin mukaan tehtävällä Palvelusopimuksella, joka muodostaa Sopimuksen erottamattoman osan. Mikäli tämän sopimusasiakirjan sisältö poikkeaa Palvelusopimusasiakirjan sisällöstä, on Palvelusopimusasiakirjan sopimusteksti määräävä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Palvelusopimuksen liitteillä ei voida poiketa tämän Sopimuksen ehdoista. 4.4 Tilaajalle tehtävissä toimitusprojekteissa noudatetaan Projektitoimitussopimuksen ehtoja. Mikäli tämän sopimusasiakirjan sisältö poikkeaa Projektitoimitussopimuksen sisällöstä, on Projektitoimitussopimuksen sopimusteksti määräävä. 5 TILAAJA 5.1 Palvelut ovat Tilaajan käytettävissä Sopimuksessa ja Palvelusopimuksessa sovituin ehdoin. Tilaaja käyttää Palveluja omassa toiminnassaan. 5.2 Tämä Sopimus ei muodosta minkäänlaista osto- tai tilausvelvoitetta eikä toimitusvelvoitetta Tilaajan ja Toimittajan välille, vaan Palvelujen toimittamisesta sovitaan Palvelusopimuksessa ja/tai Projektitoimitussopimuksessa. 5.3 Sopijapuolten välinen liikesuhde ei ole Tilaajan osalta yksinomainen, Tilaaja voi ostaa vastaavia palveluita ja tuloksia muilta toimittajilta tai tuottaa ne itse. Kummallakaan Sopijapuolella ei ole oikeutta tai kelpoisuutta luoda mitään velvoitteita toisen Sopijapuolen nimissä. 7 (29)

8 6 PALVELUT, PALVELUTASOT JA PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 6.1 Yleistä Toimittajan velvollisuutena on toimittaa Palvelut tämän Sopimuksen sekä Palvelusopimuksen mukaisesti Tilaajalle ja sen konserniyhtiöille ja yhteisöille. Palvelua voi käyttää Tilaaja tai Tilaajan valitsema ulkoistuskumppani Toimittajan tulee Palveluja tuottaessaan omalta osaltaan toimia Palvelusopimuksen liitteenä olevan palvelunhallintamallin mukaisen menettelyn mukaisesti. Toimittaja vastaa siitä, että Palvelut toimitetaan tarkasti ja asiantuntevasti sovittujen aikataulujen, vaatimusten, hintojen ja muiden ehtojen mukaan Sopijapuolet ovat velvolliset suorittamaan kaikki Palvelukuvauksessa ja Projektisuunnitelmassa Sopijapuolelle kuuluvaksi sovitut tehtävät ja velvollisuudet. Sopijapuolten yhteisenä tavoitteena on koko Sopimuksen voimassaoloajan kehittää Palvelukuvauksia siten, että kulloinkin toimitettavat Palvelut on mahdollisimman tarkasti kuvattu voimassa olevissa Palvelukuvauksissa. Mikäli Projektin tai Palvelun toteuttamiseksi tarvittavaa tehtävää ei ole Palvelukuvauksessa tai Projektisuunnitelmassa nimetty kummankaan Sopijapuolen vastuulle, sopivat Sopijapuolet kyseisen tehtävän suoritusvastuusta erikseen Muutoshallinnassa Toimittajan vastuu käsittää Palvelun toimituksen ja käyttöönoton siten, että Tilaaja saa toimituksen lopputuloksena Sopimuksen ja Palvelusopimuksen mukaisen Palvelun, joka on Projektitoimitussopimuksessa erikseen sovitun mukaisesti integroitu Tilaajan muihin järjestelmiin, johon on Projektitoimitussopimuksessa erikseen sovitun mukaisesti konvertoitu Tilaajan ilmoittamat tiedot Tilaajan nykyisistä järjestelmistä ilman Tilaajan tietojen häviämistä, muuttumista tai korruptoitumista Toimittajasta johtuvasta syystä, ja joka on otettavissa Tuotantokäyttöön. Toimittaja ilmoittaa Tilaajan tietojärjestelmiä koskevat tekniset vaatimukset (ml. suorituskykyvaatimukset), jotka ovat edellytyksenä Palvelujen käyttöön otolle, toimittamiselle ja käyttämiselle Sopimuksen mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että Tilaaja vastaa Palveluun liittyen itse käyttämistään muiden kuin Tiera ERP -palveluun sisältyvien ohjelmistojen ja laitteiden hankinnasta ja toiminnasta Toimittaja vastaa siitä, että Palvelut täyttävät kulloinkin voimassa olevissa laeissa, asetuksissa ja viranomaismääräyksissä asetetut vaatimukset, kuitenkin edellyttäen, että Ohjelmistoon on tehty sovitun päivitysohjelman mukaiset versiopäivitykset. Tilaajalla on velvollisuus informoida Toimittajaa sellaisista Tilaajaa koskevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten Palveluille asettamista erityisvaatimuksista ja niiden muutoksista, jotka vaikuttavat Palveluiden tuotantoon tai vastaanottamiseen ja joista Tilaaja on tosiasiallisesti tietoinen, rajoittamatta kuitenkaan Toimittajan velvollisuutta huolehtia Palvelujen lain mukaisuudesta. Edellä sovitusta huolimatta mikäli lainsäädännön tai viranomaismääräyksen muuttumista koskevaa vaatimusta ei ole toteutettu Ohjelmiston päivityksellä eikä sitä voida toteuttaa muulla Toimittajan käytössä olevalla keinolla, Sopijapuolet neuvottelevat tällöin hyvässä yhteisymmärryksessä tilanteen ratkaisemisesta. Lainsäädännön ja viranomaismääräysten muuttumisesta johtuvien Muutosten toteutuksesta ja toteutuksen kustannuksista sovitaan kohdan 10 mukaisesti. Palvelut ovat Tilaajan käytössä suomen kielellä. 6.2 Palvelu Palvelun tulee täyttää tässä Sopimuksessa ja Palvelusopimuksessa sovitut vaatimukset. 8 (29)

9 6.3 Palvelujen kehittäminen Palvelujen kahdenvälisestä kehittämisestä Tilaajan ja Toimittajan välillä sovitaan Palvelusopimuksen liitteenä olevassa palvelunhallintamallissa. Kaikkia Tiera ERP- palvelun asiakkaita koskevat muutokset käsitellään ja Tiera ERP -palvelun kehittäminen tapahtuu Tiera ERP -palvelun käyttäjien yhteistyönä, johon Tilaaja osallistuu ja josta tehdään erillinen sopimus (Osaamiskeskussopimus) Toimittajan ja Toimittajan asiakkaiden välillä. Tiera ERP -palvelun kehitystyön prosessit ja hallintomalli kuvataan Osaamiskeskussopimuksessa ja sen liitteenä olevassa palveluhallintamallissa. Sopijapuolet toteavat ja hyväksyvät sen, että Tiera ERP -palvelun kehittäminen saattaa asettaa rajoituksia tämän Sopimuksen mukaisen Palvelun kehittämiselle Tilaajan on mahdollista tilata tämän Sopimuksen puitteissa Toimittajalta asiakaskohtaisina muutospyyntöinä Muutoksia, jotka koskevat ainoastaan Tilaajaa Edellä kohdassa kuvatut rajoitukset huomioiden Toimittaja sitoutuu kehittämään tämän Sopimuksen voimassaolokaudella: (i) omaa toimintaansa sekä Palveluja teknisen kehityksen ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi; ja (ii) Palveluja Tilaajan vaatimusten ja tarpeiden mukaisesti. Tilaajan vaatimusten ja tarpeiden toteuttaminen käsitellään ja sovitaan tämän Sopimuksen kohdan 10 mukaisessa Muutoshallintamenettelyssä ja Palvelusopimuksessa kuvatulla tavalla. 6.4 Palvelukuvaukset ja Palvelutasot Palvelut kuvataan Palvelusopimuksessa ja erityisesti sen liitteenä olevassa Palvelukuvauksessa Palveluille sovitut Palvelutasotavoitteet, niiden seurantamenettely ja Palvelutasotavoitteiden alittamisesta/ylittämisestä Toimittajan Tilaajalle maksettavaksi tulevat hyvitykset/bonukset sovitaan Palvelusopimuksessa ja sen liitteissä. 6.5 Raportointi Toimittaja sitoutuu raportoimaan Tilaajalle säännöllisesti muun muassa Palvelutasojen toteutumisen ja mahdolliset alitukset/ylitykset sekä niistä maksettavaksi tulevat hyvitykset (palvelutasosanktiot) / bonukset sekä toimittamaan Tilaajalle kaiken muun raportoinnin Sopijapuolten sopimassa ajassa ja muodossa siten kuin Palvelusopimuksessa on kuhunkin Palveluun liittyen tarkemmin sovittu. Tässä kohdassa 6.5 ja Palvelusopimuksessa sovittu raportointi kuuluu Palvelumaksuihin eikä Toimittajalla ole siten oikeutta veloittaa siitä erikseen. 6.6 Toimittajan henkilöstö 6.1 Toimittaja sitoutuu käyttämään vain soveltuvan pätevyyden, kokemuksen, koulutuksen ja ammattitaidon omaavia henkilöitä suorittamaan Sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Toimittajan on Tilaajan pyynnöstä esitettävä lista niistä henkilöistä, joilla on pääsy Palvelun sisältämiin Tilaajan Tietoihin. 6.2 Toimittaja pyrkii välttämään muutoksia Palvelujen tuottamiseen osallistuvassa henkilöstössä. Avainhenkilön (taikka tämän varahenkilön) muutos ja uusi Avainhenkilö on etukäteen hyväksytettävä kirjallisesti Tilaajalla. Tilaajalla ei kuitenkaan ole ilman perusteltua syytä oikeutta evätä Avainhenkilön muuttumista. Avainhenkilön vaihtuessa Toimittaja valitsee ilman aiheetonta viivytystä ja Tilaajaa kuultuaan tehtävän edellyttämän päte- 9 (29)

10 vyyden, kokemuksen, koulutuksen ja ammattitaidon omaavan uuden henkilön vaihtuneen Avainhenkilön tilalle. Tällaisesta muutoksesta ei saa aiheutua Tilaajalle lisäkustannuksia. Avainhenkilön vaihtaminen syistä, jotka eivät ole Toimittajan kontrollissa, kuten henkilön irtisanoutuminen, loukkaantuminen, sairaus tai muu vastaava syy, ei vaadi Tilaajan hyväksymistä. 6.3 Toimittaja ilmoittaa Tilaajalle viipymättä kohdassa 6.2 tarkoitetuista Avainhenkilöiden vaihdoksista. Toimittaja voi tällaisessa tapauksessa välittömän tarpeen vuoksi myös nimetä väliaikaisen Avainhenkilön, joka voi toimia Avainhenkilönä, kunnes edellä mainitut toimenpiteet ja hyväksynnät on saatettu päätökseen. 6.4 Mikäli Tilaajaa säätelevä lainsäädäntö tai viranomaismääräykset edellyttävät, että Palveluiden tai niiden tietyn osan tuottamiseen voivat osallistua ainoastaan sellaiset Toimittajan työntekijät, joista on hankittu turvallisuusselvityksistä annetussa laissa (177/2002) tarkoitettu perusmuotoinen turvallisuusselvitys, Tilaajalla on oikeus vaatia tämän määräyksen noudattamista Palveluiden tuotannossa. Mikäli Tilaaja esittää tässä kohdassa mainitun vaatimuksen, Sopijapuolet sopivat vaatimuksen mahdollisesta vaikutuksesta Palveluiden hinnoitteluun. 6.5 Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä vaatia Palvelun tuottamiseen osallistuvan henkilön vaihtamista, jos tällainen henkilö ei ole riittävän ammattitaitoinen. Toimittaja valitsee veloituksetta ja ilman aiheetonta viivytystä Tilaajaa kuultuaan tehtävän edellyttämän ammattitaidon omaavan uuden henkilön. 6.6 Toimittaja vastaa siitä, että ennen työntekijän osoittamista suorittamaan Sopimuksen mukaisia Palveluita, kyseinen työntekijä on sitoutunut tämän Sopimuksen mukaiseen luottamuksellisuuteen. 6.7 Toimittajan työntekijöiden Tilaajan tiloissa tekemien toimenpiteiden tulee kaikissa tilanteissa tapahtua sellaisten Tilaajan kohtuullisten turvallisuusohjeiden, tietosuojamääräysten sekä muiden ohjeiden ja määräysten mukaisesti, jotka Tilaaja on toimittanut Toimittajalle etukäteen kirjallisesti tiedoksi. 6.8 Pois lukien mitä kohdassa 6.4 on sovittu, Sopijapuolet toteavat nimenomaisesti, että mistään tämän kohdan 6 mukaisista Toimittajan velvollisuuksista tai muutoksista Toimittajan henkilöstössä, mukaan lukien Avainhenkilöiden muutos, ei aiheudu Tilaajalle lisäkustannuksia, vaan ne poikkeuksetta sisältyvät Palvelumaksuihin. 6.9 Mitä edellä tai muualla tässä Sopimuksessa tai Palvelusopimuksessa on sovittu Palvelun tuottamiseen osallistuvaan henkilöstöön (ml. Avainhenkilöt) liittyen, koskee yhtäläisesti sekä Toimittajan että sen Palvelujen tuotantoon osallistuvien alihankkijoiden palveluksessa olevia henkilöitä. 7 SOPIJAPUOLTEN YLEISET VELVOITTEET 7.1 Molempia Sopijapuolia koskevat yleiset velvoitteet Sopijapuolella on velvollisuus sille Sopimuksen mukaan kuuluvien velvoitteiden osalta myötävaikuttaa Palvelujen tekemiseen sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat Sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa. Sopijapuolten pyrkimyksenä on yhteistyössä kaikissa olosuhteissa myötävaikuttaa siihen, että Palvelujen suorittaminen täyttyy oikeansisältöisenä ja niiden tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tarkasti aikataulun, laadun ja hinnoittelun suhteen. 10 (29)

11 7.1.2 Kumpikin Sopijapuoli vastaa omalta osaltaan siitä, että se tekee Palvelujen tuottamiseksi ja vastaanottamiseksi tarvittavat, Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen edellyttämät päätöksensä ja tehtävänsä viivytyksettä, ja kumpikin Sopijapuoli sitoutuu viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan toiselle Sopijapuolelle kaikista tiedossaan olevista seikoista, jotka saattavat viivästyttää tai vaikeuttaa kyseisen Sopijapuolen tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä Molempien Sopijapuolten tulee kaikissa olosuhteissa sitoutua päätöksillään ja toimillaan myötävaikuttamaan siihen, että Palvelun sisältämä Ohjelmisto on aina tasolla, johon on saatavilla tukea ja ylläpitoa. Tätä koskevat Sopijapuolten yksityiskohtaiset velvoitteet ja toimintaprosessit (esim. versiovaihtoja koskien) sovitaan Palvelun käyttöönottoprojektissa ennen Tuotantokäytön alkamista Sopijapuolten Palveluihin liittyviä tehtäviä on kuvattu tarkemmin Palvelusopimuksessa. 7.2 Toimittajan yleiset velvoitteet Toimittaja vastaa siitä, että Palvelut toimitetaan tässä Sopimuksessa ja Palvelusopimuksessa määritellyillä ehdoilla ja hinnalla, sovitussa aikataulussa, huolellisesti sekä Palveluiden edellyttämällä ammattitaidolla ja noudattaen Palvelusopimuksessa asetettuja Palvelutasotavoitteita ja muita vaatimuksia Toimittajan velvollisuutena on asettaa tarvittavat Toimittajan henkilö- ja muut resurssit Palvelujen tuottamiseksi sekä huolehtia siitä, että Toimittajan velvoitteena olevat toimenpiteet tulevat hoidetuiksi sovitun aikataulun sekä Sopimuksen ja Palvelusopimuksen mukaisesti Toimittaja sitoutuu noudattamaan Palvelujen toimittamisessa ITIL-prosesseja. Laatutavoitteet määritellään tarkemmin projektisuunnitelmassa. Toimittaja on velvollinen jatkuvasti valvomaan prosessien noudattamista sekä raportoimaan kirjallisesti Tilaajalle, mikäli se havaitsee Palveluihin vaikuttavia laatupoikkeamia. Raportin tulee sisältää kaikki relevantit tiedot laatupoikkeamista sekä niistä toimista, joihin Toimittaja on ryhtynyt uusien laatupoikkeamien ennaltaehkäisemiseksi. Poikkeamasta, jolla on Palvelun kannalta merkittävä vaikutus, on Toimittajan raportoitava Tilaajalle välittömästi havaittuaan poikkeaman. Raportointi kuuluu Palvelumaksuihin, eikä Toimittajalla ole oikeutta veloittaa siitä erikseen Toimittajan on pyydettävä Tilaajalta hyvissä ajoin kaikki Palvelujen toimittamiseen Tilaajalta tarvittavat tiedot ja aineistot. Toimittajan tulee viipymättä reklamoida Tilaajaa, mikäli se havaitsee puutteita tai virheitä Tilaajan velvollisuuksien täyttämisessä tai Tilaajan vastuulla olevissa asioissa. Toimittaja voi vedota ainoastaan sellaisiin Tilaajan velvoitteiden laiminlyönteihin, joista Toimittaja on kirjallisesti reklamoinut Tilaajaa edellä todetun mukaisesti Toimittaja sitoutuu avoimeen yhteistyöhön Tilaajan muiden palvelutoimittajien, alihankkijoiden sekä Palveluihin liittyvien muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tällaiseen avoimeen yhteistyöhön kuuluu muun muassa toimiminen siten, että Tilaajan muut toimittajat, alihankkijat sekä yhteistyökumppanit voivat täyttää niiden omat velvoitteet suhteessa Tilaajaan, antamalla muun muassa niiden tässä tarkoituksessa tarvitsemat tiedot. Toimittajalla on oikeus vaatia, että kyseinen toimittaja, alihankkija tai yhteistyökumppani sitoutuu vähintään tämän Sopimuksen mukaiseen luottamuksellisuuteen. Toimittajan tämän kohdan mukaisten velvoitteiden täyttämisestä sekä oikeudesta 11 (29)

12 veloittaa tässä mainitusta yhteistyöstä aiheutuvasta työstä sovitaan kohdan 10 mukaisessa Muutoshallinnassa. Toimittaja sitoutuu myös hyvissä ajoin, viivytyksettä ja täsmällisesti pyytämään Tilaajalta tai Tilaajaa palvelevilta kolmansilta osapuolilta sellaisia lisätietoja, jotka ovat Palvelujen keskeytyksettömän ja Sopimuksen mukaisen tarjoamisen kannalta välttämättömiä. Toimittajan vaatiessa tällaisia lisätietoja, Tilaaja toimittaa pyydetyt tiedot viivästyksettä, mikäli tiedot ovat saatavilla, ja kohtuullisen ajan kuluessa, mikäli tiedot on erikseen hankittava tai luotava Täyttäessään kohdan mukaisia velvollisuuksiaan Toimittaja ei ole velvollinen paljastamaan liikesalaisuuksiaan eikä salassapitovelvoitteen alaisia tietoja, mikäli se edellyttäisi Toimittajan kolmansille osapuolille antamien salassapitositoumusten rikkomista. Yhteistyön periaatteita kuhunkin Palveluun liittyen voidaan kuvata tarkemmin palvelukohtaisissa, Palvelusopimuksen liitteeksi otettavissa palvelunhallintamalleissa. 7.3 Tilaajan yleiset velvoitteet Tilaaja vastaa sovittujen Palvelumaksujen maksamisesta Tilaajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että Tilaajan osuudeksi tässä Sopimuksessa ja Palvelu- ja Projektitoimitussopimuksessa sovitut toimenpiteet tulevat hoidetuiksi sovitun aikataulun mukaisesti Tilaajan tulee viipymättä reklamoida Toimittajalle, mikäli se havaitsee puutteita tai virheitä Toimittajan velvollisuuksien täyttämisessä (ml. myös Palvelujen käyttöönottoon ja toimitukseen liittyvät tehtävät). Tilaaja voi vedota ainoastaan sellaisiin Toimittajan velvoitteiden laiminlyönteihin, joista Tilaaja on kirjallisesti reklamoinut Toimittajalle edellä todetun mukaisesti Tilaajan tulee informoida Toimittajaa hyvissä ajoin kaikista sellaisista Tilaajan omaan ICT-ympäristöön liittyvistä muutoksista, joilla voi olla vaikutusta Sopimuksen ja Palvelusopimuksen mukaiseen Palveluun tai sen tuottamiseen. Toimittaja ei ole vastuussa Tilaajan ICT-järjestelmäänsä tekemien muutosten aiheuttamista Virheistä tai sovittujen Palvelutasojen alittumisesta, ellei Toimittaja ole etukäteen Tilaajan tilauksesta selvittänyt sitä onko muutoksilla vaikutuksia Palveluihin ja kirjallisesti Tilaajalle ilmoittanut, että muutoksella ei ole niihin vaikutusta. Rajoittamatta Tilaajan oikeutta määrätä ICTympäristöstään, jos muutoksella on vaikutusta Toimittajan toimittamien Palveluiden sisältöön tai Palveluiden tuottamisen aiheuttamiin kustannuksiin, asia käsitellään kohdan 10 mukaisen Muutoshallinnan kautta. 8 YHTEISTYÖMALLI JA YHTEISTYÖN ORGANISOINTI 8.1 Tilaajan ja Toimittajan kahdenvälisen yhteistyön käytännön toteuttaminen on kuvattu palvelukohtaisessa palvelunhallintamallissa. 8.2 Tilaajan ja Toimittajan tämän Sopimuksen mukaiset yhteyshenkilöt vastuualueineen on kuvattu liitteessä 3 (Yhteyshenkilöt). Yhteyshenkilöillä ei ole oikeutta tehdä muutoksia tai lisäyksiä Sopimukseen, vaan niistä on sovittava Sopijapuolten välillä kohdan 29.5 edellyttämällä tavalla. 8.3 Sopijapuolet vastaavat itse yhteyshenkilöidensä ja Palvelujen eri yhteistyöryhmien työskentelystä aiheutuvista kustannuksista, jollei erikseen joltain osin toisin sovita. 12 (29)

13 9 DOKUMENTOINTI 9.1 Toimittaja sitoutuu ilman eri veloitusta dokumentoimaan tarkasti ja asiantuntevasti Palvelut siinä laajuudessa ja muodossa, että asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö pystyy käyttämään, ylläpitämään ja edelleen kehittämään palvelua; sekä jatkuvasti pitämään Dokumentaation ja Ohjelmistodokumentaation ajan tasalla. 9.2 Dokumentaation ja Ohjelmistodokumentaation tulee olla suomenkielistä, ellei erikseen toisin sovita. 9.3 Toimittajan tulee taata Tilaajalle Palvelusopimuksessa tarkemmin sovittavalla tavalla milloin tahansa Sopimuksen voimassa ollessa ja kuusi (6) kuukautta Sopimuksen päättymisen jälkeen pääsy Dokumentaation ja Ohjelmistodokumentaation ajantasaiseen versioon siten, että Tilaajalla on mahdollisuus ottaa niistä Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen haluamansa määrä kopioita sähköisessä ja muussa muodossa. 9.4 Toimittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että Dokumentaatiossa ja Ohjelmistodokumentaatiossa ei ole vähäistä suurempia virheitä, joilla on vaikutusta Palvelujen käyttämiseen ja Toimittaja pyrkii korjaamaan vähäisetkin virheet mahdollisimman nopeasti. 9.5 Ohjelmistodokumentaation osalta Toimittajan tämän kohdan 9 mukainen vastuu on kuitenkin korkeintaan valmisohjelmiston lisenssiehtojen mukainen. 10 MUUTOKSET PALVELUIHIN 10.1 Toimittaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että Tilaajan tarpeissa koskien Palveluiden sisältöä ja laajuutta sekä Palvelutasoja tapahtuu aika ajoin muutoksia ja hyväksyy sen, että Tilaajalla on oikeus edellyttää Muutoksia Palveluihin ja Palvelutasoihin, kuitenkin huomioiden, mitä edellä kohdassa on sovittu ja Toimittajan ja ohjelmistotoimittajan välisen lisenssisopimuksen sekä Toimittajan ja sen toimittajan palvelusopimuksen ehdoista Muutoksille mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset Sopijapuolet toteavat ja hyväksyvät sen, että Palveluun aiheutuu muutoksia myös edellä kohdassa kuvatun Tiera ERP Palvelun yhteisen kehittämisen tuloksena Muutoksista Palveluiden sisältöön ja Palvelutasoihin sovitaan tämän kohdan 10 mukaisesti. Muutoshallintaprosessin käytäntöjä on lisäksi kuvattu Palvelusopimuksen liitteenä olevissa palvelukohtaisissa palvelunhallintamalleissa Tilaajalla ja Toimittajalla on oikeus ehdottaa Muutoksia. Toimittaja on velvollinen toteuttamaan kaikki Tilaajan kohtuulliset Muutoksia koskevat vaatimukset kuitenkin huomioiden, mitä edellä kohdassa 10.1 on sovittu. Toimittaja vastaa sovittujen Muutosten toteuttamisesta siten, ettei niillä ole Tilaajalle muita haitallisia vaikutuksia kuin mitä Toimittaja on Muutoshallinnassa ilmoittanut (esim. Muutoksen toteutuksen edellyttämät sovitut käyttökatkot) Toimittaja on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä a) ilmoittamaan alustavasti Tilaajalle kyseessä olevan Muutoksen toteuttamiskustannuksista sekä sen todennäköisestä vaikutuksesta Palvelujen sisältöön, veloituksiin, Palvelutasoihin ja muihin Palveluihin sovellettaviin ehtoihin ja b) vahvistamaan Muutosten toteuttamisajankohdan sekä, 13 (29)

14 c) ilman aiheetonta viivytystä antamaan Muutoksen toteutuksesta kirjallisen tarjouksen noudattaen alla kohdissa sovittua. Muutoshallinnan dokumentaation säilyttämisestä ja ylläpidosta vastaa Toimittaja Toimittaja ei ole oikeutettu eikä velvollinen toteuttamaan Muutosta, eikä Toimittaja ole oikeutettu sen nojalla minkään kustannusten korvaamiseen tai hintojen nostamiseen, elleivät Sopijapuolet ole etukäteen sopineet kyseisen Muutoksen toteuttamisesta tämän kohdan 10 mukaisesti Toimittaja toteuttaa Muutokset Sopimuksen mukaisin hinnoin ja ehdoin. Toimittajalla on oikeus esittää ja Toimittaja on oikeutettu Muutokseen perustuvaan Palvelujen hinnankorotukseen taikka muuhun veloitukseen vain, mikäli Toimittaja voi osoittaa Muutoksen toteuttamisesta Toimittajalle aiheutuvat todelliset lisätyöt ja -kustannukset, huomioiden kuitenkin Toimittajaa sitovat salassapitovelvoitteet. Tilaaja voi vaatia ja on oikeutettu hinnanalennukseen, mikäli Muutos vähentää työn määrää tai Palveluiden tarjonnasta aiheutuvia kustannuksia Toimittaja on velvollinen Muutosta koskevan tarjouksen yhteydessä toimittamaan aina kustannuserittelyn Muutoksen toteuttamisesta, mukaan lukien myös mahdolliset lisenssi- ja muut kustannukset, joita Muutoksesta Tilaajalle aiheutuisi Muutoksen toteuttaminen veloitetaan sitä koskien sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti. Tilaajan niin vaatiessa Toimittaja on kuitenkin velvollinen toteuttamaan Muutokset aikaveloitusperusteisesti Sopimuksen mukaisen Toimittajan henkilötyöhinnaston mukaisesti. Muutoksia koskevien tarjousten tekeminen sekä niihin liittyvät neuvottelut sisältyvät jatkuvan Palvelun kiinteisiin veloituksiin, eikä niistä veloiteta erikseen. Toimittajalla on kuitenkin oikeus laskuttaa Tilaajaa Muutokseen liittyvästä selvitystyöstä, josta sovitaan Sopijapuolten välillä etukäteen Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Toimittaja ole oikeutettu nostamaan Palvelujen hintoja Muutoksen perusteella taikka muutenkaan veloittamaan miltään osin Muutoksen toteuttamisesta, jos Muutos on tarpeen Palvelussa olevan Toimittajasta aiheutuneen Virheen korjaamiseksi tai muun Toimittajan Sopimuksen tai Palvelusopimuksen mukaisen velvollisuuden, paitsi lainsäädännön ja/tai viranomaismääräysten muutosten, täyttämiseksi. Sellaisten Muutosten osalta, jotka johtuvat lainsäädännön ja/tai viranomaismääräysten muuttumisesta ja koskevat koko kuntasektoria tai sen merkittävää osaa, Toimittaja on velvollinen huomioimaan Muutosta koskevan tarjouksen hinnoittelussa sellaiset toteutuvat kustannussäästöt, jotka johtuvat vastaavan muutoksen tekemisestä muille Toimittajan kuntasektorin asiakkaille. 11 VIRHEIDEN KORJAUS 11.1 Toimittaja sitoutuu viipymättä ja ilman erillistä veloitusta korjaamaan Palvelussa havaitut Virheet ja ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin Palvelujensa kehittämiseksi niin, ettei Virhe toistu. Korjaukseen sisältyy myös korjausta vastaavien muutosten tekeminen Dokumentaatioon ja Ohjelmistodokumentaatioon ilman aiheetonta viivytystä Toimittaja ei kuitenkaan vastaa virheistä, jotka ovat Toimittajasta riippumattomia tai johtuvat Tilaajasta tai kolmannesta osapuolesta, joka ei ole Toimittajan alihankkija. Mikäli Palvelun Virhe on seurausta Ohjelmistossa tai muussa kolmannen osapuolen valmisohjelmistossa tai Ohjelmistodokumentaatiossa olevasta virheestä, Toimittaja välittää virheilmoituksen kyseiselle lisenssinantajalle ilman aiheetonta viivästystä. Toimittajan tulee 14 (29)

15 kaikin kohtuullisin keinoin ryhtyä sellaisiin toimiin Virheen korjaamiseksi tai kiertämiseksi, jotka ovat mahdollisia rikkomatta sopimusta lisenssinantajan kanssa. Lopullinen virheenkorjaus kuitenkin tehdään valmisohjelmiston lisenssisopimuksen mukaisesti. Toimittajan tulee kaikin kohtuullisin keinoin myötävaikuttaa virheen lopulliseen korjaamiseen lisenssinantajan toimesta Toimittajalla on oikeus veloittaa Tilaajaa Virheen selvittämisestä ja korjauksesta Sopimuksen mukaan voimassa olevan Toimittajan henkilötyöhinnaston mukaisesti, mikäli Virhe on aiheutunut Tilaajan Sopimuksen tai sen perusteella tehtyjen sopimusten vastaisesta toiminnasta, Tilaajan tekemästä muutoksesta, jota Toimittaja ei ollut hyväksynyt, tai joka johtuu Tilaajan vastuulla Sopimuksen tai sen perusteella tehtyjen sopimusten mukaan olevista seikoista. 12 TOIMITUKSEN JA PALVELUJEN AIKATAULU JA VIIVÄSTYMINEN SEKÄ SOPIMUSSAKKO 12.1 Palvelujen Tuotantokäytön aloittamisen sitova aikataulu sovitaan Projektitoimitussopimuksessa. Osapuolet voivat sopia aikataulun muutoksista Muutoshallinnassa Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan Tilaajalle välittömästi kirjallisesti Palvelujen sovitun aloituspäivän tai muun sovitun ja sitovan toimituspäivän toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista viivästyksistä tai häiriöistä Palvelujen saatavuudessa. Toimittajan viivästyessä Toimittajan on ilmoitettava uusi toimitusaika Tilaajalle niin pian kuin mahdollista Mikäli Projektitoimitussopimuksen tekemisen yhteydessä sovittujen Palvelujen Tuotantokäytön aloittaminen viivästyy yksinomaan Toimittajan vastuulla olevasta syystä sovitusta sitovasta aloittamispäivästä, Tilaajalla on oikeus sopimussakkoon ilman tarvetta osoittaa, että viivästyksestä on aiheutunut Tilaajalle vahinkoa. Viivästyssakko on puoli (0,5) prosenttia koko toimituksen tai, mikäli Palvelu toimitetaan toimituserissä, kyseisen viivästyneen toimituserän hinnasta, kultakin alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään 7,5 prosenttia koko toimituksen tai, mikäli Palvelu toimitetaan toimituserissä, kyseisen viivästyneen toimituserän hinnasta. Tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen siltä osin kun Tilaajalle viivästyksestä aiheutunut välitön vahinko ylittää maksetut viivästyssakot. Lisäksi Tilaajalla on oikeus purkaa Projektitoimitussopimus ja Palvelusopimus Projektitoimitussopimukseen sisältyvän Palvelun osalta välittömin vaikutuksin sen jälkeen kun koko Palvelun kohdan 14.8 mukainen Loppuhyväksyntä on viivästynyt yksinomaan Toimittajan vastuulla olevasta syystä kymmenen (10) viikkoa sovitusta määräajasta Mikäli Projektitoimitussopimuksen toteuttaminen estyy yksinomaan Tilaajasta johtuvasta syystä toimituksen aikana, Sopijapuolet sopivat toimituksen aikataulun muuttamisesta ja Toimittajalla on oikeus työllistää omat ja alihankkijoiden resurssit keskeytyksen ajaksi muihin työtehtäviin. Mikäli Toimittaja on työllistänyt edellä mainitut henkilönsä muissa työtehtävissä, Toimittajalle tulee varata kohtuullinen aika kyseisten henkilöiden siirtämiseen Projektitoimitukseen liittyvien tehtäviinsä palaamiseen Mikäli viivästys on tapahtunut, ja Sopijapuolet sopivat sen jälkeen toimitusaikataulun muuttamisesta, Tilaajan ei katsota luopuneen oikeudestaan vedota viivästykseen, ellei tällaisesta luopumisesta ole nimenomaisesti sovittu aikataulun muutoksen yhteydessä Muutoshallinnassa. Mikäli toimitusaikataulun muuttamisesta on sovittu, ja Toimittaja 15 (29)

16 täyttää kaikki jäljellä olevat sopimusvelvoitteensa uuden muutetun toimitusaikataulun puitteissa, Tilaajalla ei ole oikeutta tämän jälkeen vedota aikaisempaan viivästykseen. 13 AVOIMEN LÄHDEKOODIN KÄYTTÖ 13.1 Jos Sopijapuolet sopivat avoimen lähdekoodin käyttämisestä, Toimittaja ilmoittaa Tilaajalle etukäteen avoimeen lähdekoodiin liittyvistä käyttöoikeutta koskevista ehdoista sekä muista ehdoista ja rajoituksista, joita Tilaajan tulee avoimen lähdekoodin käytössä noudattaa. Toimittaja vastaa siitä, että avoimen lähdekoodin Sopimuksen mukainen käyttö ei saa aikaan sitä, että Tilaajan muihin ohjelmistoihin sovellettaisiin avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja tai että Tilaajalle aiheutuisi muuta haittaa avoimen lähdekoodin käytöstä. Avoimen lähdekoodin käytöstä tulee aina sopia kirjallisesti etukäteen, myös valmisohjelmistojen osalta Mikäli avoimen lähdekoodin käytöstä ei ole sovittu etukäteen, Toimittaja vastaa myös siitä, että avoimen lähdekoodin käyttö ei miltään osin rajoita Tilaajan Palvelujen käyttöä Sopimuksen mahdollistamalla tavalla Tilaaja ei voi kieltää avoimen lähdekoodin komponenttien käyttöä valmisohjelmistoissa ilman perusteltua syytä. Perustelluksi syyksi katsotaan aina riski siitä, että Tilaajan Tietoja tai niiden perusteella syntynyttä tietoa tai aineistoa jouduttaisiin sovellettavien lisenssiehtojen perusteella luovuttamaan sivulliselle tai että Tilaajan tai tietoturva vaarantuu. 14 TESTAUS JA HYVÄKSYMINEN 14.1 Projekti toimitetaan ja hyväksytään toimituserittäin, joiden sisältö on kuvattu Projektitoimitussopimuksessa. Ennen testauksen aloittamista Tilaaja ja Toimittaja hyväksyvät Toimittajan laatiman testausstrategian. Toimittaja suorittaa ennen Palvelun kunkin toimituserän toimitusta Tilaajan hyväksymistestaukseen liittyvän luovutuskokeen ( Luovutustestaus ). Toimittaja ja Tilaaja sopivat Luovutustestauksen laajuuden etukäteen. Mikäli on sovittu, että Toimittaja käyttää omassa Luovutustestauksessaan Tilaajan toimittamaa aineistoa, Tilaajan tulee toimittaa aineisto vähintään kaksi (2) viikkoa ennen suunnitellun Luovutustestauksen aloittamista Toimittajan oman Luovutustestauksen hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä Palvelun toimituserän luovuttamiselle Tilaajan vastaanottotarkastukseen ( Hyväksymistestaus ). Luovutustestaus katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun Toimittajan suorittamissa testeissä ei enää havaita hyväksymisen estäviä Virheitä. Toimittaja ilmoittaa Tilaajalle, milloin Palvelun toimituserä on valmis Hyväksymistestausta varten Tilaajalla on kolmekymmentä (30) päivää aikaa tehdä Hyväksymistestaus siitä lukien, kun Toimittaja on kirjallisesti ilmoittanut Palvelun toimituserän olevan valmis Hyväksymistestausta varten, ja Palvelun toimituserä on toimitettu Tilaajalle. Tilaajan Hyväksymistestaus tapahtuu Toimittajan omalla vastuullaan ylläpitämässä Palveluympäristöä vastaavassa SAP-testiympäristössä, jonka ylläpito sisältyy Palvelusta perittäviin Palvelumaksuihin Toimittaja ei saa toimittaa Palvelun toimituserää Hyväksymistestattavaksi ennen projektisuunnitelmassa sovittua ajankohtaa, ellei Tilaaja siihen nimenomaisesti kirjallisesti suostu. Mikäli testausta ei voida miltään osin jatkaa Virheiden takia, pidennetään Hyväksymistestausaikaa ajalla, jona testausta ei ole voitu Virheiden takia suorittaa. Tilaajalla on kuitenkin Hyväksymistestausajasta riippumatta ja edellä sanotun rajoittamatta 16 (29)

17 aina oikeus testata kutakin Virheen johdosta suoritettua korjausta vähintään viisi (5) arkipäivää. Toimittaja on velvollinen viipymättä ja omalla kustannuksellaan korjaamaan Hyväksymistestauksessa ilmenneet Virheet Palvelun toimituserä katsotaan hyväksytyksi, kun kaikki Hyväksymistestauksen aikana havaitut hyväksymisen estävät Virheet on korjattu, Toimittaja on täyttänyt kaikki muut toimitukseen liittyvät velvollisuutensa ja: (a) Tilaaja antaa Toimittajalle kirjallisen todistuksen, jossa todetaan nimenomaisesti sen olevan Sopimuksen kohdan 14.5 (a) mukainen hyväksyminen; tai (b) Hyväksymistestaukselle varattu aika on päättynyt, eikä Tilaaja ei ole ilmoittanut Hyväksymistestauksessa havaituista hyväksymisen estävistä Virheistä Toimittajalle kirjallisesti yhden (1) viikon kuluessa hyväksymistestaukselle varatun ajan päättymisestä; tai sen mukaan mikä edellä mainituista tapahtuu ensin Vähäiset Virheet eivät estä Palvelun tai sen toimituserän hyväksymistä. Toimittaja on kuitenkin velvollinen veloituksetta korjaamaan ilmenneet Virheet viipymättä Mikäli Palvelun toimituserät ovat toisiinsa liitännäisiä, Tilaaja suorittaa kaikkien toimituserien toimituksen jälkeen koko Palvelun Hyväksymistestauksen kohdissa kuvattujen ehtojen mukaan Palvelu katsotaan lopullisesti hyväksytyksi, kun kaikki Palvelun Hyväksymistestauksen aikana havaitut hyväksymisen estävät Virheet on korjattu ja Toimittaja on täyttänyt kaikki muut Palvelun toimitukseen liittyvät velvollisuutensa ("Loppuhyväksyntä") Vähäiset Virheet eivät estä koko Palvelun hyväksymistä. Toimittaja on kuitenkin velvollinen veloituksetta korjaamaan Palvelussa ilmenneet Virheet viipymättä Rajoittamatta edellä tässä kohdassa 14 sovittua Palvelun toimittamisessa noudatettavat testaus- ja hyväksymismenettelyt on tarkemmin kuvattu Projektitoimitussopimuksessa ja sen liitteissä. 15 HINNAT JA MAKSUEHDOT 15.1 Toimittajan Tilaajalle toimittamien Palveluiden hinnoittelusta on sovittu Palvelusopimuksessa. Toimitusprojektien hinnoittelusta on sovittu kussakin Projektitoimitussopimuksessa. Palvelusopimuksen hinnaston mukaiset veloitukset ja toimitusprojekteille sovitut hinnat määrittävät tyhjentävästi ja kokonaisuudessaan Tilaajan maksuvelvollisuuden Toimittajalle Palveluiden toimittamisesta ja kaikkien muiden tämän Sopimuksen, Palvelusopimuksen ja Projektitoimitussopimuksen mukaisten Toimittajan velvoitteiden täyttämisestä, eikä muita hinnoitteluelementtejä tai -perusteita sovelleta, jollei tässä Sopimuksessa, Palvelusopimuksessa tai Projektitoimitussopimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. Mikäli Sopijapuolet sopivat Muutoksista Palveluun, sovitaan samalla Muutoksen mahdollisista vaikutuksista Palvelun hinnoitteluun Mikäli muusta hinnoittelusta ei ole sovittu, noudatetaan Palvelussa kulloinkin voimassa olevaa Toimittajan henkilötyöhinnastoa, Sopimuksen liitteenä 4 (Toimittajan henkilötyöhinnasto 2015) on Sopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa oleva Toimittajan henkilötyöhinnasto. 17 (29)

18 15.3 Toimittajalla on oikeus kalenterivuosittain muuttaa Palvelujen toistuvaismaksuja, yksikköhintoja ja henkilötyöhintoja ainoastaan todellisten palvelutuotantokustannusten nousua vastaava määrä. Muutos voi olla korkeintaan neljä (4) prosenttia. Toimittajan tulee ilmoittaa Tilaajalle Palvelumaksujen korottamisesta kirjallisesti vähintään kuusi (6) kuukautta ennen sen laskutuskauden alkamista, jona muutos tulee voimaan. Toimittajan on esitettävä Tilaajalle asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä, johon korotus perustuu. Ensimmäisen kerran hintojen muutosta voi esittää vuodelle Mikäli Tilaaja ei hyväksy hintojen muutosta, Tilaajalla on oikeus ennen ilmoitetun hinnankorotuksen voimaantuloa irtisanoa Palvelusopimus kyseisen Palvelun osalta päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Jos Tilaaja irtisanoo Palvelusopimuksen, Toimittaja on velvollinen soveltamaan muuttamattomia hintoja kuuden (6) kuukauden ajan irtisanomisilmoituksen tekemisestä Elleivät Sopijapuolet ole Palvelusopimuksessa sopineet toisin, Toimittaja laskuttaa kiinteähintaiset Palvelut kuukausittain etukäteen ja aika- ja kustannusperusteiset Palvelut toteutuneen mukaan kuukausittain jälkikäteen. Projektien osalta maksuposteista sovitaan projektia koskevassa Projektisopimuksessa. Ellei erikseen toisin sovita, aika- ja kustannusperusteisten töiden osalta Toimittaja kirjaa tehdyt työmäärät ja kustannukset (yhden (1) tunnin tarkkuudella) ja liittää kuhunkin laskuun Toimittajan tekemän ja Tilaajalle etukäteen toimitetun tuntiraportin ja kustannuserittelyn. Tilaajalla ei ole velvollisuutta maksaa Palvelusopimuksen mukaisia laskuja ennen kuin se on saanut Toimittajalta oikeasisältöisen tuntiraportin ja kustannuserittelyn. Kiinteähintaisista töistä tuntierittelyä ei tarvitse toimittaa Ohjelmistojen lisenssien ylläpitohinnat laskutetaan neljännesvuosittain etukäteen Mikäli ylitöistä on maksettava sovitun hinnaston mukaan korotettua hintaa, ylityön tekemiselle on saatava Tilaajan etukäteinen kirjallinen hyväksyntä pois lukien hälytystyöt, jotka käynnistetään automaattisesti Tilaajan kanssa ennalta sovittuja toimintaperiaatteita ja hintoja noudattaen Matka-, majoitus- tai muita ylimääräisiä kustannuksia ei korvata Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Palvelusopimuksessa mainittuihin hintoihin sisältyvät viranomaisten määräämät julkiset maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, Palvelusopimuksessa mainitut hinnat muuttuvat vastaavasti Toimittajan tulee lähettää Tilaajalle kaikki laskut sähköisesti Tilaajan Toimittajalle ilmoittamaan osoitteeseen. Maksuehto on kolmekymmentä (30) päivää netto. Viivästyskorko on korkolain (633/1982, Korkolaki ) mukainen Toimittajalla ei ole oikeutta laskuttaa laskutus-, toimitus- tai muita vastaavia lisiä Jos Toimittaja katsoo, että joku Toimittajan suorittama palvelu, tehtävä, työ tai muu toimitus ei kuulu sen tämän Sopimuksen, Palvelusopimuksen tai Projektitoimitussopimuksen mukaisiin velvollisuuksiin ( Lisätyö ), ja oikeuttaisi Toimittajan Palvelumaksut ylittäviin lisäveloituksiin, Sopijapuolet sopivat Muutoshallinnan mukaisesti Lisätyön mahdollisesta vaikutuksesta veloituksiin, pois lukien kiireelliset työt, joita ei voi lykätä ilman että Palvelujen sovittu laatu tai tietoturva vaarantuu. Lisätyöhön sovelletaan kaikilta osin mitä 18 (29)

19 Muutoksista on sovittu, eikä Lisätyöstä voi veloittaa takautuvasti ajalta ennen veloituksista sopimishetkeä, lukuun ottamatta edellä mainittuja kiireellisiä töitä. Edellä kuvattujen kiireellisten töiden osalta Toimittaja on oikeutettu kohtuulliseen veloitukseen soveltuvan henkilötyöhinnaston mukaisin veloitusperustein. 16 ALIHANKKIJAT 16.1 Toimittaja voi tämän kohdan 16 mukaisesti teettää Palveluihin kuuluvia tehtäviään alihankkijalla Sopijapuolen tulee huolehtia siitä, että sen alihankkijat ovat tietoisia tämän Sopimuksen mukaisista tietoturva- ja salassapitovelvoitteista ja sitoutuvat vähintään tämän Sopimuksen mukaisiin tietoturva- ja salassapitovelvoitteisiin Tilaajalla on koska tahansa oikeus kieltää tietyn alihankkijan käyttäminen, mikäli alihankkija rikkoo kohdan 17 mukaisia salassapitovelvoitteita, taikka muutoin toimii tavalla, joka aiheuttaa haittaa Tilaajan maineelle tai muusta vastaavasta perustellusta syystä. Palvelusopimuksessa nimetyt ja yksilöidyt alihankkijat katsotaan hyväksytyiksi ilman eri ilmoitusta Sopijapuoli vastaa alihankkijansa osuudesta kuin omastaan. Sopijapuoli vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan Sopijapuolelle asetettuja velvoitteita. 17 SALASSAPITO 17.1 Tilaaja noudattaa julkisyhteisönä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa lainsäädännössä olevia salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä Sopijapuolet pitävät toisiltaan saamansa salassa pidettäväksi merkityn tai muuten luottamukselliseksi tai liikesalaisuudeksi katsottavan aineiston salassa eivätkä käytä tietoja muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Tilaajalla on kuitenkin velvollisuus noudattaa kohdassa 17.1 mainittuja velvoitteitaan. Sopijapuolet vastaavat, että kaikki heidän palveluksessaan olevat samoin kuin alihankkijat noudattavat tätä määräystä. Tämä määräys on voimassa myös Sopimuksen päättymisen jälkeen Salassapitovelvollisuus ei koske tietoa, joka on yleisesti saatavilla tai julkista tai jonka Sopijapuoli on saanut laillisesti haltuunsa muuten kuin toiselta Sopijapuolelta Sopijapuolet huolehtivat omilla vastuualueillaan, että tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset ja viranomaisten antamat määräykset otetaan huomioon Kun Sopimus päättyy tai purkautuu, Sopijapuoli palauttaa tai toisen Sopijapuolen suostumuksella hävittää toisen Sopijapuolen luottamuksellisen aineiston. Aineistoa ei saa hävittää, mikäli laki tai viranomaisten määräykset vaativat säilyttämistä Toimittaja on tietoinen, että Tilaaja noudattaa julkisyhteisönä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa sekä muussa lainsäädännössä olevia julkisuutta ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Toimittaja ei saa paljastaa toimeksiannon seurauksena tietoonsa saamaa lain mukaan salassa pidettävää asiakirjaa, sen salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, eikä muutakaan seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. 19 (29)

20 17.7 Toimittajan toiminnan tarkoituksena on kuntien välisen yhteistyön lisääminen ja ICTpalvelujen kehittäminen asiakasomistajien yhteisiin ratkaisuihin tähtäävien kehittämishankkeiden kautta. Sopijapuolet tunnistavat tämän tavoitteen määritellessään aineistojen ja tietojen luottamuksellisuutta, mutta salassapitoa koskevat ehdot määräytyvät edellä sanotun rajoittamatta tämän kohdan 17 mukaisesti Sopijapuolella on oikeus käyttää tämän Sopimuksen yhteydessä hankkimaansa yleistä ammattitaitoa edellyttäen, että tällaisen ammattitaidon käyttäminen voi tapahtua paljastamatta tai hyödyntämättä toisen Sopijapuolen luottamuksellista aineistoa tai loukkaamatta toisen Sopijapuolen Immateriaalioikeuksia Tähän kohtaan 17 liittyvät oikeudet ja velvoitteet ovat voimassa Sopimuksen voimassa ollessa ja viisi (5) vuotta Sopimuksen päättymisen jälkeen, ellei lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksistä tai -päätöksistä johdu pitempää salassapitoaikaa. Edellä kohdassa 17.8 mainitut oikeudet jäävät kuitenkin voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeenkin ilman edellä olevaa viiden (5) vuoden rajoitusta. 18 OMISTUS- JA IMMATERIAALIOIKEUDET 18.1 Omistus- ja kaikki Immateriaalioikeudet Tiera ERP- palveluun, Ohjelmistoon, Ohjelmistodokumentaatioon, Palveluympäristöön ja muihin Palvelun toimittamiseksi tarvittaviin Toimittajan hankkimiin laitteistoihin ja ohjelmistoihin sekä menetelmiin kuuluvat Toimittajalle tai kolmansille osapuolille. Tilaaja ei saa käyttää niitä ilman Toimittajan kirjallista suostumusta muutoin kuin osana Palveluja Omistus- ja kaikki Immateriaalioikeudet Tilaajan omiin palveluihin, laitteisiin, järjestelmiin, sovelluksiin ja muihin aineistoihin, kuten Tilaajan Tietoihin kuuluvat Tilaajalle Omistus- ja kaikki Immateriaalioikeudet alla kohdissa a)- c) kuvattuihin aineistoihin kuuluvat Toimittajalle tai kolmannelle. Toimittaja antaa Tilaajalle sitä koskeviin alla kuvattuihin aineistoihin ajallisesti rajoittamattoman käyttö-, muutos- ja jatkokehitysoikeuden Tilaajan omassa sisäisessä toiminnassa edellyttäen, että se voi tapahtua ilman, että Toimittaja rikkoo Toimittajan ja kolmansien osapuolten välisiä sopimusvelvoitteita. (a) (b) Palvelujen Projektitoimitussopimuksen mukaiseen käyttöönottoon liittyen Tilaajalle luodut liittymärajapinnan tilaajakohtaiset aineistot, liittymät ja muut Palvelujen Tilaajan järjestelmiin integrointiin tarvittavat tiedot ja aineistot; Palvelujen käyttöönottoon ja käyttöön liittyvät raportit ja Dokumentaatio; (c) Palvelujen käyttöönottoon ja käyttöön liittyen muuten laaditut Tilaajakohtaiset tiedot ja aineistot (kuitenkin lukuun ottamatta Tilaajan Tietoja) Toimittaja myöntää Tilaajalle Palveluun (ml. myös Ohjelmisto, Tiera ERP palvelu ja niiden uudet versiot, korjaukset ja päivitykset sekä räätälöinnit, parametroinnit ja konfiguraatiot, jotka eivät ole kohdassa (c) mainittuja Tilaaja-kohtaisia tietoja tai aineistoja, sekä edellä mainittuihin liittyvät ja niiden perusteella syntyvät aineistot (muut kuin Tilaajan Tietoihin sisältyvät aineistot)), ja Ohjelmistodokumentaatioon käyttöoikeuden Tilaajan omassa toiminnassa, joka on voimassa Sopimuksen ja Palvelusopimuksen voimassaoloajan ja niiden päättymisen jälkeen niin kauan kuin Toimittaja on velvollinen tarjoamaan siirtoavustusta kohdan 24 mukaan. Ohjelmiston ja Ohjelmistodokumentaation osalta Tilaajan tämän kohdan 18.4 mukainen käyttöoikeus määräytyy Ohjelmiston li- 20 (29)

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite:

1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus ), osoite: Otto Mannisentie 2. Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Kangasniemen kunta (y-tunnus 0164690-3), osoite: Otto Mannisentie 2 1.2 51200 Kangasniemi ( Tilaaja ) Tilaajan laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskuviite: ja 1.3 Kuntien Tiera Oy

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus

Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus 2027/02.08.00.00.00/2016 Lupapiste-palvelujen Palvelusopimus Solita Oy Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere Torikatu 18, 90100 Oulu 1060155-5 31.10.2016 2 (6) 1 SOPIMUSOSAPUOLET

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) 1 SOPIJAOSAPUOLET Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, 02070 Espoon kaupunki Y-tunnus 0101263-6 Sopijapuolien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Sopimus jatkuvista palveluista

Sopimus jatkuvista palveluista Sopimus jatkuvista ja Istekki Oy:n välillä Toimittajan dokumentinhallintajärjestelmässä tämä sopimus on yksilöity tunnisteella: 201v/nn Versio: 0.6 2 (7) Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUONNOS 2.12.2015 PUITESOPIMUS KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN PIIRIIN KUULUVIEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1 OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Kemijärven kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki Palvelusopimus Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä Kemin kaupunki 1.8.2014 ATERIAPALVELUSOPIMUS 2 (8) Sisällysluettelo: 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN KOHDE... 3 3 SOPIMUSASIAKIRJAT

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi)

(Muut kunnat tekevät hankinnasta oman sopimuksensa soveltaen tätä sopimusluonnospohjaa ja muuttavat kuntakohtaiset tiedot omia vastaaviksi) SOPIMUSLUONNOS 1(5) LIITE 7 HANKINTASOPIMUS / KÄSIPYYHEAUTOMAATTI-, KÄSIPYYHERULLA- JA VAIHTOMATTOPALVELUT 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus Y-tunnus 9014643-2

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien menetelmien projekteilla.

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ

SOPIMUSLUONNOS TIETOLIIKENNEYHTEYKSISTÄ 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Mäntsälän kunta Y tunnus: 0129261-5 Osoite: Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä Toimittaja: Y tunnus: Osoite: 2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Mäntsälän kunta on kilpailuttanut omien toimipisteidensä

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Janne Järvenoja Olavi Köngäs Karolina Lehto Jussi Tokola Martin von Willebrand Kari Wirman JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Pro Helsinki 2015 Talentum Media Oy sekä tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Palvelusopimus SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Hoitokatu 6 A, PL 23, 38200 Sastamala, www.servi.fi etunimi.sukunimi@servi.fi, Y-tunnus: 2414170-5 Sisällys 1. Sopijapuolet... 3 2. Määritelmät...

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 2. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2015 Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi) Versio: 2.0

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ

SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1 SOPIMUS KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTAA KOSKEVASTA PUITEJÄRJESTELYSTÄ 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan konsultointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin (jäljempänä yhdessä asiantuntijapalvelu)

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

1/6. LIITE 7 Palvelutaso

1/6. LIITE 7 Palvelutaso 1/6 LIITE 7 Palvelutaso 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. NEUVONTA... 2 3. VIRHEIDEN KORJAAMINEN... 3 4. KIIREELLISYYSLUOKAT VASTEAIKA... 3 5. ALUSTAN YLLÄPITO... 4 6. ALUSTAN KEHITTÄMINEN... 4 7. PALVELUVASTEAIKOJEN

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja palveluista

JIT 2015: Erityisehtoja palveluista Senaatti-kiinteistöt Julkaisujärjestelmän kilpailutus 372257 Liite 5.3 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: JIT 2015: Erityisehtoja palveluista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 2 3 Palvelu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS LUONNOS 141117 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Osoite: PL 1, 00099 HELSINGIN

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö

IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) Palveluntuottajan yhteystiedot. Palveluntuottajan yhteyshenkilö SOPIMUS IKÄIHMISTEN TEHOSTETTUA PALVELUASUMISTA KOSKEVA OSTOPALVELUSOPIMUS (PUITESOPIMUS) 1. SOPIMUSOSAPUOLET TILAAJA Kiteen kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus HELLI-liikelaitos (jäljempänä Helli-liikelaitos)

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot