Ajankohtaista edunvalvonnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista edunvalvonnassa"

Transkriptio

1 1 SATAKUNTA Ajankohtaista edunvalvonnassa 2014

2 2 VAASA PARKANO JYVÄSKYLÄ TAMPERE TAMPERE 12 TURKU HELSINKI SATAKUNTA Satakunta on noin asukkaallaan Suomen 19 maakunnasta seitsemänneksi suurin. Satakunta on maamme teollisuusvaltaisin maakunta mitattuna teollisuustyöpaikkojen osuudella elinkeinorakenteesta (22%). Satakunta on myös energia- ja elintarvikemaakunta, sekä monien tapahtumien maakunta, tunnettu mm. jazzista, jääkiekosta ja SuomiAreenasta. Satakunnan maakuntaan kuuluu 20 kuntaa.

3 3 Ajankohtaista edunvalvonnassa Satakunnassa VALTATIE 8 PORI - TURKU Hyvä infrastruktuuri on Satakunnan kilpailukyvyn kulmakiviä. Elinkeinoelämän maa- ja meriyhteydet on saatava niitä käyttävän liikenteen edellyttämään kuntoon. Koko Lounais-Suomen tärkein liikennestrateginen hanke on valtatie 8 (E18) Turku-Pori -yhteysväli. Yhteysväli on merkittävä tavaraliikenteen ja työmatkaliikenteen väylä, joka on osa kattavaa TEN-T verkkoa. Turun ja Porin välillä ei ole valtatielle vaihtoehtoista suoraa ratayhteyttä. Yhteysväli on vilkasliikenteinen ja tien turvallisuus on pääteiden huonoimpia. Vuonna 2013 tehdyssä elinkeinoelämälle suunnatussa asiakastutkimuksessa juuri valtatien 8 Turku-Pori yhteysväliin oltiin kaikkien tyytymättömimpiä. Yhteysvälin parantamistoimenpiteistä on suunniteltu 210 M kokonaisuus. Valtioneuvoston v liikennepoliittisessa selonteossa yhteysvälin palvelutasoa päätettiin parantaa 100 milj. eurolla hallituskaudella Tästä on alkuvaiheen toteutuksessa säästymässä noin 20 M, jonka käytöstä päätetään erikseen. Uhkana on, että rahoja ei kohdisteta tälle hankkeelle. Selonteossa päätetty toteutus on myös venymässä vuoteen 2018 asti, mikä hankaloittaa parannustöiden kilpailuttamista ja lisää kustannuksia. Selonteossa osoitettu 100 M määräraha tulee täysimääräisesti käyttää yhteysvälin parantamiseen ja rahojen myöntämistä tulee nopeuttaa nyt suunnitellusta.

4 4 NESTEyTETyN maakaasun (LNG) TUONTITERmINAALIN ja jakeluverkoston RAKENTAmINEN SATAKUNTAAN Satakunnan teolliset yritykset tarvitsevat kilpailukykynsä ylläpitämiseksi edullisempia ja ympäristöystävällisempiä energiaratkaisuja. Nesteytetty maakaasu LNG on vähäpäästöinen ja useisiin käyttötarpeisiin teollisuudessa, energiantuotannossa, lämmityksessä ja liikennekäytössä (merellä ja maalla) soveltuva poltto- ja raaka-aine. Teollisuuden käytössä LNG:n etuina ovat edullisuus ja ympäristöystävällisyys. LNG on myös liiketoimintamahdollisuus erityisesti Satakunnan meriklusterille ja kaivosmetallien jalostus -klusterille, uusiutuvaan energiaan perustuvalle yritystoiminnalle (esim. LNG:n yhteiskäyttö biokaasun ja tuulivoiman kanssa) sekä teollisuuteen liittyvälle uudelle palvelutoiminnalle (kuljetus, huolto, neuvonta/koulutus). Valtion LNG:tä koskevien tukien päätösprosessin mahdollinen pitkittyminen syksyyn on uhka teollisuuden investointien toteutumiselle, mukaan lukien Porin Tahkoluotoon suunnitteilla olevan LNG-terminaalin rakentamiselle. Päätösten siirtyminen kesän yli mm. lisää investointikustannuksia. Valtion tulee tehdä Satakunnan teollisuuden kannalta myönteiset LNG-tukipäätökset mah- dollisimman nopeasti. RAUmAN meriväylä, meriteollisuus- PUISTO ja ALUEELLINEN PääOmARAhASTO Rauman satama on kokonaisliikenteellä mitaten maamme suurimpia satamia ja kolmanneksi suurin konttisatama. Rauman meriväylän syventäminen on valtakunnan kiireellisin meriväylähanke ja sijoitettu ainoana meriväylänä liikennepoliittisen selonteon ns. ykköskoriin. Hanke on erittäin kiireellinen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta ja säästää vuosittain miljoonia yritysten logistiikkakuluja. Hankkeen yleissuunnitelma on valmis ja vesilain mukainen lupahakemus aluehallintoviranomaisen käsittelyssä. Lupapäätös on tulossa syksyllä Rauman meriväylän syventämisen toteutus tulee aloittaa vuonna 2015 ja siihen tulee budjetissa osoittaa valtioneuvoston kehyspäätöksessä luvattu määräraha.

5 5 Rauman kaupunki on STX:n vetäydyttyä perustanut telakka-alueelleen Seaside Industry Park Rauma meriteollisuuspuiston. Alueella jo toimivien alan yritysten (mm. Rolls-Royce) ja koulutuksen lisäksi Rauma Marine Constructions Oy (RMC) aikoo käynnistää alueella mm. laivanrakennus- ja korjaustoimintaa. RMC:n toiminta perustuu ensisijaisesti alueella olevan ja vapautuvan ammattitaitoisen työvoiman hyödyntämiseen. Keskeiseksi yhteistyökumppaniksi tulee Uudenkaupungin telakka, joka on erikoistunut pienten erikoisalusten ja maantielauttojen valmistamiseen. Yhtiöt eivät kilpaile Suomen muiden telakoiden kanssa, vaan muodostavat kannattavan ja kestävän toimintakonseptin omista lähtökohdistaan. Uudenkaupungin ja Rauman telakoiden yhteisenä tavoitteena on saavuttaa 200 miljoonan euron liikevaihto, jonka kotimaisuusaste on Työmääränä se merkitsee suoraan noin henkilötyövuotta. Raumalla toimiva telakka on myös osa Suomen huoltovarmuutta. Raumalla ollaan perustamassa sijoitusrahastoa alueen yritystoiminnan kehitysedellytysten parantamiseksi. Tarkoitus on monipuolisesti edistää Rauman ja Vakka-Suomen talousalueen toimintaedellytyksiä eri toimialoilla, ml. meriteollisuus. Rahastoon ollaan alkuvaiheessa saamassa 15 miljoonan euron pääoma. Myös valtiolle on tehty esitys rahastoon mukaan lähtemisestä Teollisuussijoituksen kautta. Valtion tulisi osal- listua suomalaisen yritystoiminnan kehittämiseen sijoittamalla Rau- malla perustet- tavaan rahastoon Teollisuussijoituksen kautta. SATAKUNNAN ELy-KESKUKSEN TOImINTAEdELLyTyKSET Satakunta on Suomen 7. suurin ja kaikkein teollistunein maakunta. Satakunnan ELY-keskuksen vastuualueena ovat elinkeinot, työvoima ja osaaminen. ELY-keskuksen toiminta-alue on nykyisten 15 keskuksen joukossa tunnusluvuiltaan selvästi keskisuuri. Siitä huolimatta sen olemassa olo ja rooli alueen kehittämisessä on jatkuvasti vaakalaudalla mm. TEM:n hallinnonalan palvelujen keskittämispyrkimysten takia. Valtio on asettanut ELY-keskuksille kovat säästövaateet. Suuret kolmen vastuualueen keskukset on muodostettu useiden entisten alueviranomaisten organisaatioista, joissa on edelleen paljon päällekkäisyyksiä ja siten yhtä vastuualuetta enemmän mahdollisuuksia so peu tus toimiin.

6 6 Satakunnan ELY-keskus on alueensa monipuolisen elinkeinotoiminnan asiantuntija ja merkittävä alueellinen toimija kehittämistyössä. Satakunnan ELY-keskus on useampana vuonna saanut sidosryhmiltään ELYjen korkeimman kokonaisarvosanan. ELY-keskusten hallintoa voidaan keskittää, mutta kehittämistyötä ei. Satakunnan ELY-keskuksen toiminta on turvattava myös jatkossa. SELKämEREN KANSALLISPUISTON KEhITTämINEN Selkämeren kansallispuisto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden meren tilan ja ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden seuraamiseen sekä virkistys- ja matkailukäyttöön. Puisto kiinnostaa alueen sidosryhmien ja toimijoiden lisäksi myös matkailijoita ja virkistyskäyttäjiä. Selkämeren kansallispuisto on profiloitunut ulkomeren kansallispuistona, jonka suosituimpia käyntikohteita ovat majakkasaaret. Säppi on yksi uuden kansallispuiston kärkikohteista ja sen kävijämäärä voi kestävästi nousta noin kävijään. Tällä hetkellä kasvua rajoittaa kuitenkin satama, jossa laiturikapasiteettia on liian vähän ja joka on yrittäjien järjestämää liikennöintiä varten liian matala. Säpin sataman kunnostaminen on tarpeellista myös yleisen meriturvallisuuden kannalta, koska hätäsataminakin tarvittaessa toimivien retkisatamien väliset etäisyydet ovat Selkämerellä kohtuuttoman pitkät. Sataman kunnostaminen palvelisi viranomaisia pelastus- ja avustustoiminnan kannalta mm. tulipalo-, sairaankuljetus- ja järjestyksenvalvontatehtävissä. Säpin majakkasaaren kunnostamisesta on tehty erillinen suunnitelma ja Metsähallitus laatii kesällä 2014 lupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Kunnostuksen kustannuksiksi on arvioitu alustavasti noin miljoona euroa (väylä ja laituri ilman maanpäällisiä rakenteita). Valtion budjetissa tulee osoittaa Metsähallitukselle rahoitusta Selkämeren kansallispuiston kehittämistä, saavutettavuutta ja hoitoa varten. Samalla Metsähallituksen henkilöresursseja on edelleen lisättävä Selkämerellä. Säpin majakkasaaressa sijaitsevan sataman kunnostamiseen on osoitettava erillinen 1 miljoonan euron erillisrahoitus. Sataman kunnostaminen lisää kansallispuiston virkistyskäyttöedellytyksiä sekä yleistä meriturvallisuutta Selkämerellä.

7 7 Valtion tulee panostaa myös aiempaa voimallisemmin Selkämeren ekologian tutkimukseen, merenkulun riskien vähentämiseen, öljy- ja kemikaalionnettomuuksien hallintaan sekä erityisesti maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseen. Selkämeren kansallispuiston saavutettavuutta tulee parantaa ja resursseja lisätä. PORI-hELSINKI RAIdEyhTEyS Maakuntakeskuksen ja pääkaupunkiseudun välillä on pystyttävä tarjoamaan nopeat ja tasokkaat yhteydet. Pori/Rauma-Tampere rata on valtakunnallisesti erittäin merkittävä metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden sekä satamien kuljetusväylä, ja alueellisesti hyvin tärkeä henkilöliikenteen yhteys. Rataosa on sähköistetty ja vuosina tehtävät peruskorjaukset Lielahti-Kokemäki välillä turvaavat tavaraliikenteen kuljetusten edellytyksiä. Korjaustyöt eivät kuitenkaan edesauta henkilöliikenteen sujuvuutta tai nopeuksia. Porin ja Tampereen välisen raideliikenteen jatkokehittämissuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä henkilöliikenteen matka-aika Porin ja Helsingin välillä on mahdollista lyhentää kahteen ja puoleen tuntiin, ja näin turvata maakunnasta alle kolmen tunnin yhteys pääkaupunkiseudulle. Junamatkustajien määrä voidaan sitä kautta jopa kaksinkertaistaa nykyiseen verrattuna. Pori on ainut maakuntakeskus Suomen eteläosassa, johon ei nykyisin ole Pendolino-liikennettä vaikka henkilöliikennettä Poriin on lähes yhtä paljon kuin esimerkiksi Vaasaan, Jyväskylään ja Joensuuhun. Matka-ajan lyhentämisen edellytyksenä ja turvallisuuden lisäämiseksi radalle on tehtävä parantamistoimenpiteitä, mm. kaikki tasoristeykset on poistettava, siltoja uusittava ja radan turvalaitteita sekä ohjausjärjestelmää parannettava. Lisäksi liikennöintiin on käytettävä kallistuvakorista kalustoa. Suunniteltujen parannustoimenpiteiden kustannukset ovat noin 100 miljoonaa euroa. Pori-Tampere radan henkilöliikenteen kehittämisinvestoinnit tulee sisällyttää valtioneuvoston seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon.

8 8 AjANKOhTAISTA EdUNVALVONNASSA Selonteossa osoitettu 100 M määräraha tulee täysimääräisesti käyttää VT8 Pori - Turku yhteysvälin parantamiseen ja rahojen myöntämistä tulee nopeuttaa nyt suunnitellusta. Valtion tulee tehdä Satakunnan teollisuuden kannalta myönteiset LNG- tukipäätökset mahdollisimman nopeasti. Rauman meriväylän syventämisen toteutus tulee aloittaa vuonna 2015 ja siihen tulee valtion budjetissa osoittaa valtioneuvoston kehyspäätöksessä luvattu määräraha. Valtion tulisi osallistua suomalaisen yritystoiminnan kehittämiseen sijoitta- malla Raumalla perustettavaan rahastoon Teollisuussijoituksen kautta. Satakunnan ELY-keskuksen toiminta on turvattava myös jatkossa. Selkämeren kansallispuiston saavutettavuutta tulee parantaa ja resursseja lisätä. Pori-Tampere radan henkilöliikenteen kehittämisinvestoinnit tulee sisällyt- tää valtioneuvoston seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon. Maakuntajohtaja Pertti Rajala Aluekehitysjohtaja Heikki Juurinen Lisätietoja: Satakuntaliitto Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Maakunta-asiamies Marika Luoma

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 HYVÄ SAAVUTETTAVUUS UUSI TEOLLISUUSSTRATEGIA POHJANLAHTIVUOSI ENERGIAMAAKUNTA VAHVA YLIOPISTOKESKUS ELINVOIMAINEN MAASEUTU

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2011-2012 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011-2012

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022

Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Liikenneverkon kehittäminen 2012 2022 Tässä raportissa esitetään Liikennepoliittisen selonteon päätökset liikenneverkon kehittämisestä 2012 2022. esipuhe Pitkäjänteinen liikenneverkon kehittämisohjelma

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI SATAKUNTALIITTO Postiosoite Käyntiosoite PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI Puhelin (02) 620 4300 Telefax (02) 620 4301 Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008-2009 Sarja

Lisätiedot

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys

Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys Helsinki Forssa Pori -radan esiselvitys 12.2.2010 Kohateam Oy, Reijo Lehtinen Työraportti Työryhmän kokouksen 13.1.2010 tarkistusten ja lisätäsmennysten mukaisena 1 Sisältö Esipuhe... 3 1. Tausta... 4

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua

Lounais-Suomen liikennestrategia. elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua Lounais-Suomen liikennestrategia elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kaupunkiseutujen kestävää kasvua 2010 1. Liikennestrategia konkretisoi yhteisen näkemyksen Liikennestrategia perustuu Varsinais-Suomen

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016

Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 Lapin toimeenpanosuunnitelma vuosille 2014-2015 Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 Hyväksytty Lapin maakunnan yhteistyöryhmässä 10.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Tietoja rataverkosta 31.12.2008

Tietoja rataverkosta 31.12.2008 2008 VUOSIKERTOMUS Tietoja rataverkosta 31.12.2008 Ensimmäinen rata Raideleveys Ratapituus yhteensä Kaksi- tai useampiraiteista rataa Ratapölkkyjä/km Sähköistettyä rataa Kauko-ohjattua rataa Tunneleita

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun maakuntahallitus 17.2.2014 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 Kainuun liitto 2014 C: 3 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT 2 B:52 ISBN 978-952-5731-03-3 ISSN 1236-8393 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT... 5 2. POHJOIS-SUOMI OSANA KANSAINVÄLISIÄ KULJETUSKETJUJA... 6 2.1 Elinkeinoelämä...7

Lisätiedot

vaikuttamissuunnitelma Tampereen kauppakamarin Kasvuyrityksistä menestystä ja kansainvälisyydestä kasvua sivu 2

vaikuttamissuunnitelma Tampereen kauppakamarin Kasvuyrityksistä menestystä ja kansainvälisyydestä kasvua sivu 2 Kasvuyrityksistä menestystä ja kansainvälisyydestä kasvua sivu 2 Osaamistarpeet ja uudistuvat elinkeinot sivu 4 Liikenneväylät ja yhteydet Pietariin sivu 6 Tampere All Bright! & Valtakunnallinen painoarvo

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1 Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 Kainuun liitto 2013 C 1 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia. Väliraportti

Lentoliikennestrategia. Väliraportti Lentoliikennestrategia Väliraportti 17.12.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lentoliikennestrategian tavoitteet... 2 Lentoliikennestrategian valmistelu... 3 3. Lentoliikenteen merkitys... 3 4. Lentoliikenteen

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS 0 (151) 1 (151) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 ja Etelä-Konneveden kansallispuisto, Tervalamminvuoren tuulivoima-alue sekä täydennykset työpaikka-alueisiin ja Seveso II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO 4.4.2005 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006

KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO 4.4.2005 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 KESKI-SUOMEN KÄRKIHANKKEET 2006 Asiakirjan tarkoitus Keski-Suomen kärkihankelistassa esitellään valtion tulo- ja menoarvioon sekä valtion yksiköiden talousarvioihin tähtääviä

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot