VENÄJÄN KAUPAN HAASTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VENÄJÄN KAUPAN HAASTEET"

Transkriptio

1 Opinnäytetyö (AMK) Tuotantotalous 2013 Mikko Kettinen VENÄJÄN KAUPAN HAASTEET Yritys X:n vientiprosessin ongelmakohtia

2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalous Kevät Helena Rantanen Mikko Kettinen VENÄJÄN KAUPAN HAASTEET - YRITYS X:N VIENTIPROSESSIN ONGELMAKOHTIA Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on nostaa esille yleisimpiä haasteita ja kompastuskiviä, joita Venäjälle vientiä harjoittavat yritykset kohtaavat jokapäiväisessä toiminnassaan. Opinnäytetyön ensimmäisessä kappaleessa käsitellään Venäjää kauppakumppanina. Ymmärtääkseen Venäjän kauppaa ja sen erityispiirteitä on hankittava perustiedot Venäjän kaupallisesta historiasta, kehityksestä ja Venäjän kulttuurista. Venäjän liiketoimintaympäristö on erityisessä muutoksessa maan länsimaistuessa kovaa vauhtia. WTO-jäsenyyden odotetaan myös houkuttelevan uusia kauppakumppaneita maan edelleen huimaa vauhtia kasvaville sisämarkkinoille. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin vuonna 2012 järjestämässä tutkimuksessa suurin osa vientiyrityksistä sanoi, että suurimmat hidasteet vientikaupassa ovat hankalat ja alati muuttuvat tullaus- ja viranomaismääräykset. Opinnäytetyön toisessa kappaleessa keskitytään erityisesti Venäjän kaupan tullaukseen ja dokumentaatiovaatimuksiin. Myös tullaus on murrosvaiheessa, sillä Venäjän tulli nykyaikaistuu huimalla vauhdilla. Opinnäytetyön kolmannessa osiossa keskitytään Yritys X:n Venäjän vientiin ja sen ongelmakohtiin. Yritys on kohdannut eniten ongelmia Venäjän tullin jatkuvasti muuttuvien tullimääräysten kanssa, erityisesti ongelmia tuottavat erilaiset sertifikaatit ja tullinimikkeet. Ongelmanratkaisu aloitetaan käymällä läpi yrityksen toimitusketju ja Venäjän vientiprosessi. Lopuksi esitetään parannusehdotuksia yrityksen vientiprosessin ongelmakohtiin. ASIASANAT: Venäjä, vienti, tullaus, ulkomaankauppa

3 BACHELOR S THESIS ABSTRACT TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Industrial Management Spring Helena Rantanen Mikko Kettinen CHALLENGES IN RUSSIAN TRADE COMMON PROBLEMS IN CORPORATE X S EXPORT PROCESS The purpose of this thesis is to present the most common challenges which firms doing Russian export trade from Finland face in their everyday operations. The first part of the thesis discusses Russia as a business partner. To further understand Russian trade and its characteristic the basics of Russia s commercial history, development and especially culture must be known. The business environment of Russia is facing major changes because the country is westernizing rapidly. Russia s membership in WTO is also expected to attract new business partners to the country s highly developing internal market. In a survey conducted by the Finnish-Russian Chamber of Commerce in the year 2012 most of the export firms stated that the biggest difficulties in Russian trade are difficult and rapidly changing customs and authority rules. The second part of the thesis focuses especially on Russian trade s customs clearance and documentation requirements. Customs clearance is also facing a rapid change since Russian customs is also developing continuously. In the third part of this thesis the focus is on Corporate X s Russian exports and problems within export. The company has faced most problems with Russian customs because of constantly changing customs requirements. Especially different kinds of certificates and customs tariff codes are causing problems. Problem solving was started by investigating the firm s supply chain and Russian export process. Finally, proposals to the firm s export process were presented. KEYWORDS: Russia, export, customs, foreign trade

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 VENÄJÄ KAUPPAKUMPPANINA Venäjän talouden kehitys Kauppapolitiikka ja WTO-jäsenyys Suomen ja Venäjän väliset suhteet Suomen ja Venäjän välinen kauppa Suomen vienti Venäjälle Suomen tuonti Venäjältä Suomen ja Venäjän kulttuurierot 15 3 VIENTIMUODOLLISUUDET Tullaus Vientitullaus Suomesta Tuontitullaus Venäjälle Sähköinen tullaus Tullitariffit Tullisopimukset Kuljetus- ja tullausdokumentit CMR (Kansainvälinen rahtikirja) TIR-Carnet Kauppalasku Sertifiointi Yleistä Sertifikaatti Sertifiointi Venäjän kaupassa YRITYS X:N VENÄJÄN VIENTIPROSESSI Viennin nykytilanne Vientiprosessi Venäjälle Yritys X:n Venäjän viennin suurimmat haasteet Tullinimikkeet Alkuperätiedot Serfifikaatit 35

5 4.4 Kehitysehdotuksia Yritys X:n Venäjän vientiin 36 5 YHTEENVETO 38 LÄHTEET 39 KUVAT Kuva 1. Esimerkkejä tullikoodien määrityksestä (Tullihallitus 2013.) 21 KUVIOT Kuvio 1. Venäjän bruttokansantuotteen kehitys (Tullihallitus 2012.) 8 Kuvio 2. Suomesta Venäjälle lähteneet kuorma-autot (Tullihallitus 2012.) 11 Kuvio 3. Suomen ja Venäjän välinen kauppa vuosina (Tullihallitus 2012.) 12 Kuvio 4. Suomen vienti Venäjälle vuonna (Tullihallitus 2012.) 13 Kuvio 5. Suomen tuonti Venäjältä vuonna (Tullihallitus 2012.) 14 Kuvio 6. Venäjän ja Suomen kulttuuriset erot (Hofstede 2009.) 15 Kuvio 7. Vastaavuustodistukset Venäjän kaupassa (Tullihallitus 2013.) 29 Kuvio 8. Yritys X:n Venäjän vientiprosessi 33

6 6 1 JOHDANTO Venäjän kauppa on jo monien vuosien ajan ollut Suomen ulkomaankaupan veturi. Sen eksotiikka ja vaikeat määräykset ovat kuitenkin tuottaneet suomalaisille vientiyrityksille suuria vaikeuksia. Venäjän WTO-jäsenyyden ja tulevien tulliuudistuksien myötä vientiprosessin Venäjälle odotetaan helpottuvan. Opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa Venäjän ja Suomen välisestä kauppahistoriasta, kauppasuhteista ja maiden kulttuurieroista. Läpi käydään myös tarvittavat vientimuodollisuudet, joihin vientiä Venäjälle harjoittava yritys törmää. Lopuksi käydään läpi opinnäytetyön tilaajayrityksen vientiprosessi, sen ongelmat ja esitetään niihin kehitysehdotuksia. Opinnäytetyön tilaajana toimii kansainvälinen suuryritys, jolla on toimintoja monessa eri maassa ympäri maailman. Yrityksen toimialasta johtuen tässä työssä yritykseen viitataan jatkossa termillä Yritys X. Yritys X vie tuotteitaan Venäjälle pääasiassa Suomen kautta. Vientivolyymit ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja tämä on aiheuttanut painetta yrityksen vientiprosessiin. Työssä lähdemateriaalina on käytetty pääosin kirjallisuutta ja Suomen tullin verkkojulkaisuja. Toimeksiantajan pyynnöstä vientiprosessin kuvauksen materiaalihankinnan lähteet on poistettu.

7 7 2 VENÄJÄ KAUPPAKUMPPANINA Venäjä on pinta-alalla ja väestömäärällä mitattuna yksi maailman suurimmista maista. Maan vanhanaikaisuus ja sen tapojen tuntemattomuus aiheuttaa kuitenkin ongelmia kaupankäynnissä sen kanssa. (Alho 2007, 8.) Venäjän vaurastuminen on lisännyt kansalaisten ostovoimaa ja yhä useampi suomalainen yritys on kiinnostunut aloittamaan tai kasvattamaan kauppaa Venäjän kanssa. Venäjän suhteellisen halpa kustannustaso houkuttelee myös tytäryhtiöiden ja tuotantolaitosten suunnittelemista maahan. (Ollus & Pyykkö 2005.) 2.1 Venäjän talouden kehitys Venäjän talous oli lamassa koko 1990-luvun ajan. Venäjän ulkomaan velka kasvoi katkeamatta ja talous oli retuperällä. (Moijanen s. 17) Vuoden 1998 talouskriisin jälkeen ruplan devalvoituessa Venäjän talous lähti kuitenkin voimakkaaseen nousuun ja kauppa Suomen kanssa kasvoi huimasti. (Ollus & Pyykkö 2005.) Kuviosta 1 voidaan todeta Venäjän kaupan kasvaneen koko tarkastelujakson ajan lukuunottamatta vuoden 2008 finanssikriisin seurauksena tapahtunutta tilapäistä notkahdusta.

8 8 Venäjän bruttokansantuote Venäjän BKT, mrd. EUR Kuvio 1. Venäjän bruttokansantuotteen kehitys (Tullihallitus 2012.) Öljyn maailmanmarkkinahintojen nousu 2000-luvulla tuki Venäjän kasvua sen suuren öljyvarallisuuden vuoksi. Maa vaurastui ja talous kasvoi keskimäärin kymmenen prosenttiyksikön vuosivauhtia. Vuonna 2008 Venäjästä tuli Suomen suurin ja tärkein kauppakumppani. Syksyllä 2008 maailmanlaajuinen talouskriisi iski myös Venäjälle. Se toi mukanaan kysynnän ja kulutushyödykkeiden hintojen laskun. Venäjän presidentti Dmitri Medvedev ilmoitti, ettei kriisi vaikuttaisi juurikaan Venäjän talouteen, sillä raakaöljyn markkinahinnan ennustettiin nousevan jopa 250 dollariin barrelilta. Öljyn hinta ei kuitenkaan noussut radikaalisti, joka vaikutti negatiivisesti Venäjän talouteen ja ajoi sen taantumaan. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2009.) Finanssikriisin jälkeen Venäjän talous kääntyi taas kasvuun. Bruttokansantuote kasvoi vuosina 2010 ja 2011 yli neljä prosenttia vuosittain. Talouden kasvun ennustetaan kuitenkin hidastuvan maailmantalouden kokonaiskasvun heikentyessä. (SVKK 2011.) Venäjän talous on haavoittuva raaka-aineiden jatkuvien hintavaihteluiden vuoksi. Yksittäisenä taloutta kasvattavana voimana pidetään sisäisen kulutuksen kasvua, jota vauhdittaa erityisesti venäläisen keskiluokan rikastuminen. Kotimaan teollisuutta jarruttaa voimakas tuontitavaroiden kysyntä. Valtion pitkän ajan strategiaan onkin kirjattu raaka-aineriippuvuuden

9 9 vähentäminen ja teknologiasektorin kasvattaminen. Talouskasvun vauhdittamiseksi Venäjä on helpottanut ulkomaisten sijoittajien tuloa markkinoille erilaisin keinoin. Investoinnit Venäjälle koetaan kuitenkin vielä vaikeaksi johtuen vaikeaselkoisesta oikeusjärjestelmästä, korruptiosta ja byrokratian huimasta määrästä. (SVKK 2011.) 2.2 Kauppapolitiikka ja WTO-jäsenyys Venäjän talous on kehittynyt erittäin nopeasti koko 2000-luvun ajan. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen kaupan arvo väheni lähes kolmanneksella, mutta vuonna 2010 kuilu oli voitettu. Venäjän jäsenyysneuvottelut maailman kauppajärjestön WTO:n (World Trade Organization) jäseneksi liittymisestä kestivät yhteensä 18 vuoden ajan. Vuonna 2011 neuvottelut saatiin päätökseen ja Venäjä hyväksyttiin WTO:n jäseneksi. Jäsenyys astui virallisesti voimaan elokuussa Käytännössä jäsenyys tarkoittaa vienti- ja tuontitullien laskua. Tullimaksut laskevat aluksi 10 prosentista 7,8 prosenttiin. Tullien muutoksien siirtymäajat ovat pääosin kahdesta kolmeen vuotta, mutta tietyissä tuoteryhmissä pisimmillään 5-8 vuotta. (Yleisradio 2012.) Ulkoministeriön selvityksessä ennustetaan, että suomalaiset yritykset lähtevät WTO-jäsenyydestä ja sen tuomista eduista innostuneina entistä helpommin mukaan kisaamaan Venäjän markkinoille. Keskimääräisen tuontitullitason laskeminen viiteen prosenttiin tullausarvosta lasketaan hyödyttävän suomalaisia vientiyrityksiä noin 250 miljoonalla eurolla vuosittain. Venäjältä tuoduista tavaroista hyöty on noin 25 miljoonaa euroa vuosittain. (Yleisradio 2012.) Suomen Pankki arvioi, että muutaman vuoden kuluttua Suomen vienti Venäjälle voi olla miljoonaa suurempi Venäjän WTO-jäsenyyden ansiosta. Uusia työpaikkoja syntyy Suomeen kappaletta. Yritystoiminta Venäjällä helpottuu sen uudistaessa lakejaan vastaamaan kansainvälisiä normeja. (Helsingin Sanomat 2012.)

10 Suomen ja Venäjän väliset suhteet Suomen ja Venäjän yhteinen talousyhteistyö perustuu niiden hallitusten välisiin sopimuksiin kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä. Suomi on kuulunut Euroopan unioniin vuodesta 1995 asti, joten Venäjän suhteet unioniin vaikuttavat myös sen Suomen-suhteisiin. (Ulkoasianministeriö 2012.) Maiden väliset suhteet ovat olleet läheiset jo pitkän aikaa. Suomen ja Venäjän välillä on solmittuna yli 70 eri sopimusta ja vuonna 1992 on perustettu hallitusten välinen talouskomissio. Komission tehtävä on edistää maiden välistä kauppaa ja luoda yhteyksiä maiden eri yritysten välillä. Tärkeimmät maiden väliset yhteistyön osa-alueet ovat kauppa ja investoinnit, liikenne ja logistiikka sekä tullaus ja rajaliikenne. Euroopan unionille Venäjä on suuri kauppakumppani: liikevaihdolla mitattuna kolmanneksi suurin. EU-maat vievät Venäjälle teollisuustuotteita, kemikaaleja ja elintarvikkeita. (Ulkoasianministeriö 2012.) Suomen ja Venäjän läheisten kauppasuhteiden takana on luonnollisesti Suomen ja Venäjän 1340 kilometriä pitkä maaraja. Maiden välillä on yhteensä kahdeksan kansainvälistä rajanylityspaikkaa. Tavaraliikenteen määrä on kasvanut vuosittain, mikä on johtanut ruuhkiin ja kymmenien kilometrien pituisiin rekkajonoihin raja-asemilla. Vuoden 2008 talouskriisin jälkeen erityisesti transito- eli kauttakulkukuljetukset kasvoivat. (Ulkoasianministeriö 2012.) Vuoteen 2013 mennessä rekkajonot ovat vähentyneet huomattavasti nopeammin sujuvan sähköisen tullauksen johdosta. Vuonna 2014 Venäjän siirtyessä myös kokonaan sähköiseen tuontitullaukseen rajan ylityksen odotetaan olevan entistä nopeampaa ja tehokkaampaa. (Alho 2007, 34.)

11 Suomesta Venäjälle lähteneet raskaat ajoneuvot vuosina Ajoneuvoa / vuosi Kuvio 2. Suomesta Venäjälle lähteneet kuorma-autot vuosina (Tullihallitus 2012.) Kuviosta 2 nähdään vuoden 2008 ja 2009 talouskriisin vaikutus itärajan rekkaliikenteeseen. Vuoden 2008 jälkeen erityisesti transitoliikenne on kasvanut, mikä on pitänyt ajoneuvomäärät tasaisessa kasvussa normaalin Venäjän kaupan hidastuttua huippulukemista.

12 Suomen ja Venäjän välinen kauppa Venäjä on Suomen strateginen kauppakumppani. Vuonna 2011 se oli Suomen kolmanneksi suurin kauppakumppani 9%:n osuudella. Suomen suurimmat vientikumppanit ovat Ruotsi ja Saksa. Tuonnissa Venäjä taas oli ensimmäisellä sijalla 18% osuudella. Suomen ja Venäjän välinen kauppa on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden ajan vuosittain: tietyissä tuoteryhmissä kasvu on ollut jopa 30% vuodessa. Suomen kauppatase Venäjän kanssa on alijäämäinen, eli Venäjältä tuodaan enemmän tavaraa Suomeen kuin Suomesta viedään Venäjälle. (SVKK 2011, 7.) Milj Suomen ja Venäjän välinen kauppa vuosina Tuonti Vienti Kuvio 3. Suomen ja Venäjän välinen kauppa vuosina (Tullihallitus 2012.) Kuviosta 3 voidaan todeta, että Suomen ja Venäjän välinen kauppa on aina ollut Suomen kannalta alijäämäinen, mutta vuoden 2009 notkahduksen jälkeen ero viennin ja tuonnin välillä on kasvanut. Tämä on erityisesti johtunut Venäjän kehityksestä kulutushyödykkeiden tuotannossa. Se ei enää ole sijoittajille

13 13 punainen vaate vaan varteenotettava tuotantomaa. Esimerkiksi suomalainen pörssiyhtiö Nokian Renkaat avasi Pietarin lähistölle tehtaan vuonna 2004 ja tehtaan tuotteita valmistetaan Venäjän markkinoiden lisäksi myös vientiin Suomeen ja muualle Eurooppaan Suomen vienti Venäjälle Vuonna 2011 Suomen vienti Venäjälle oli arvoltaan yhteensä 5,3 miljardia euroa, vuodesta 2010 kasvua oli kertynyt 13 prosenttia. Eniten kasvoivat koneiden ja laitteiden vienti. Kuviosta 4 voidaan todeta, että metallituotteiden vienti on vähentynyt huomattavasti, joka on johtunut Venäjän oman tuotannon kasvusta. (Tullihallitus 2012.) Kuvio 4. Suomen vienti Venäjälle vuonna (Tullihallitus 2012.)

14 Suomen tuonti Venäjältä Kuvion 5 perusteella voidaan todeta, että Venäjältä Suomeen tuodaan eniten energiatuotteita: kivihiiltä, öljyä, sähköä ja puuta. Energiatuotteiden osuus kokonaistuonnista on 85%. Sähköä Venäjältä tuotiin hieman vähemmän verrattuna edellisvuoteen. Tuonnin arvo vuonna 2011 oli 11 miljardia. Vuodesta 2010 kasvua oli kertynyt 23 prosenttia. (Tullihallitus 2012.) Kuvio 5. Suomen tuonti Venäjältä vuonna (Tullihallitus 2012.)

15 Suomen ja Venäjän kulttuurierot Venäjä ja Suomi ovat hyvin erilaisia kulttuurilla mitattuna. Kuviossa 6 on esitelty Suomen ja Venäjän kulttuurien eri ulottuvuudet verrattuna toisiinsa Hofsteden teorian mukaan. Venäjän ja Suomen kulttuuriset erot Venäjä Suomi Valtaetäisyys Invidualismi Maskuliinisuus Epävarmuuden välttäminen Kuvio 6. Venäjän ja Suomen kulttuuriset erot (Hofstede 2009.) Suurimmat eroavaisuudet ovat valtaetäisyyksissä ja epävarmuuden välttämisessä. Esimerkiksi valtaetäisyydet Suomessa ovat pienet, mikä osoittaa että suomalaiset työntekijät ovat suhteellisesti samalla tasolla työntekijäryhmään katsomatta. Suomessa ei osoiteta suurta kunnioitusta esimiehiä tai esimerkiksi yhtiön pääjohtajaa kohtaan. Venäjällä taasen valtaetäisyydet ovat hyvin suuret, jonka perusteella voidaan todeta Venäjällä esiintyvän eriarvoisuutta tavallisten työntekijöiden ja johtajien välillä. Maskuliinisuudessa ei Suomen ja Venäjän välillä ole merkittävää eroa. Maskuliinisessa yhteiskunnassa arvostetaan menestystä, kehitystä ja kilpailuhenkisyyttä. Suomi ja Venäjä sijoittuvat maailmanlaajuisesti

16 16 maskuliinisuudella mitattuna suhteellisen alas. Vahvasti maskuliinisia kulttuureja ovat esimerkiksi Kiina, Japani ja USA. Venäläinen työyhteisö on huomattavasti hierarkkisempi kuin suomalainen. Esimerkiksi venäläisessä yrityksessä suhteellisen pienetkin asiat joudutaan hyväksymään jopa toimitusjohtajalla asti. Epävarmuuden välttämisessä Venäjän erittäin korkea arvo voidaan selittää sillä, että venäläiset haluavat enemmän sääntöjä ja erilaisia määräyksiä kuin suomalaiset. Invidualismi on Suomessa huomattavasti vahvempaa kuin Venäjällä ja kokemukset kertovatkin, että suomalaiset työntekijät ovat huomattavasti itsenäisempiä työssään kuin venäläiset kollegansa. Kun venäläinen kollega taistelee ideaansa hierarkiaprosessin läpi, suomalainen on jo toteuttanut ideansa konsultoituaan ensin työtovereitaan ja mahdollisesti esimiestään. Venäläisessä bisneskulttuurissa hierarkian ohittaminen tulkitaan myös negatiivisesti. Hierarkian mukaan toimitaan, oli se sitten aikaavievää tai ei. Erilaisten kulttuurien ymmärtäminen on avainasemassa kansainvälisesä kaupassa. Tehtäessä kauppaa vieraiden maiden kanssa on aina hyvä opiskella vastapuolen kulttuuria perusteellisesti ettei vahingossa tule loukanneeksi toista osapuolta. Suomalaiselle normaalilta tuntuva toimintatapa voi tuntua venäläisestä kollegasta suurelta loukkaukselta ja voi jopa tuhota yrityksien välisen yhteistyön.

17 17 3 VIENTIMUODOLLISUUDET 3.1 Tullaus Suomen ja Venäjän välisessä viennissä tullaus on aina ollut tärkeä osa. Tullaus kuitenkin koetaan Venäjän kaupan suurimmaksi hidasteeksi ja ongelmakohdaksi. (SVKK 2012.) Menneisyydessä erityisesti 1990-luvulla Venäjän tullimääräykset muuttuivat jatkuvasti, mikä aiheutti vaikeuksia suomalaisille yrityksille. Toinen ongelma oli määräyksien mielivaltainen tulkitseminen. Nykyään tullausprosessi on hiljalleen vakiintunut, mutta ongelmia esiintyy edelleen. (Alho 2007, 143.) Venäjän tulli yrittääkin aktiivisesti parantaa mainettaan ja tehokkuuttaan vuoteen 2020 jatkuvan tehostamis- ja modernisointiohjelman avulla. Ohjelmaan kuuluu mm. siirtyminen monista eri järjestelmistä suurempiin kokonaisuuksiin, henkilöstön kouluttaminen ja dokumenttien käsittely kokonaan sähköisinä nykyisten paperikopioiden sijaan. Venäjän tullin on tarkoitus siirtyä kokonaan sähköiseen tuontitullaukseen Venäjän viranomaiset asettavat myös tavoiteajan tuontitullaukselle vuoteen 2018 mennessä kahteen tuntiin kuljetusyksikköä kohden. (Tullihallitus 2013.) Venäjän kaupassa vietävät tavarat asetetaan vientitullaukseen Suomessa ja rajanylityksen jälkeen ne tuontitullataan Venäjälle. Yleensä mahdolliset ongelmat tullauksessa tulevat ilmi vasta tuontitullauksessa Venäjän puolella (Alho 2007, 143.) Seuraavaksi esitellään tyypillinen TIR Carnetia käyttävän maantiekuljetuksen tullausprosessi. 1. Lastattavan auton saapuessa varastolle noutamaan kuormaa kuljettajalla on hallussaan TIR Carnet asiakirja

18 18 2. Vientiyritys tai valtuutettu edustaja tekee Suomen tullille sähköisen vientiilmoituksen ja sähköisen TIR-passituksen käyttäen kuljettajan toimittamaa TIR Carnet asiakirjaa 3. Tulli käsittelee viennin ja lähettää viejälle sähköisen viennin saateasiakirjan (EAD, Export Accompanying Document) ja TIR Carnetille viitenumeron (MRN, Movement Reference Number) 4. Vientiyritys tai valtuutettu edustaja valmistelee loput vaadittavat kaupalliset asiakirjat 5. Auto lastataan ja lähtee paperien kanssa kohti tullitoimipaikkaa, jossa tulli sinetöi kuorman ja avaa TIR Carnetin. 6. Auto lähtee kohti rajatoimipaikkaa, jossa TIR Carnet suljetaan ja vienti rekisteröidään 7. Auton ylitettyä rajan asiakkaalle lähetetään poistumisvahvistettu luovutuspäätös 8. Venäjän tullissa auton asiakirjat tarkistetaan ja rekisteröidään Venäjän tullijärjestelmään 9. Venäjällä varsinainen tullauskäsittely tehdään vasta määrätullissa. Jos auto esimerkiksi on menossa Moskovaan, tullaus tehdään vasta Moskovassa. 10. Tullikäsittelyn jälkeen tullatut tavarat luovutetaan vastaanottajalle (Finpro 2012.)

19 Vientitullaus Suomesta Vientitullaus Suomesta hoidetaan sähköisenä. Viejä lähettää vienti-ilmoituksen sähköisenä tullin järjestelmään. Tulli tarkastaa ilmoituksen ja joko hyväksyy tai hylkää sen. Kun ilmoitus hyväksytään, viejälle lähetetään luovutuspäätös ja EAD-asiakirja. EAD:n on kuljettava vietävien tavaroiden kanssa poistumistoimipaikan tulliin ja se on esitettävä tullivirkailijoille. EAD kuitataan vientitullitoimipaikassa ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös lähtee viejälle. Poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä tarvitaan todistamaan myynnin arvolisäverottomuus, joten yrityksen tulisi säilyttää se kirjanpitoaan varten. Viejän on myös arkistoitava muita vientidokumentteja kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, kun luovutuspäätös on tehty. (Tullihallitus 2013.) Maantiekuljetuksissa vienti-ilmoitus on tehtävä vähintään tuntia ennen ajoneuvon poistumista EU:n yhteisöalueelta (Tullihallitus 2013.) Tuontitullaus Venäjälle Venäjän tullille on tehtävä ennakkoilmoitus kaksi tuntia ennen auton saapumista Venäjän rajalle. TIR Carnetia käyttäessä tullaus tapahtuu seuraavasti: Venäjän rajatullitoimipaikassa tarkastetaan kaikki kuljetuksen asiakirjat: kaupalliset dokumentit, kuljetusdokumentit, ajoneuvon rekisteröintidokumentit, tuotekohtaiset sertifikaatit ja paljon muuta. Kuljetus myös punnitaan Venäjän tullissa. Kuorma sinetöidään vielä Suomen tullin asettaman sinetin lisäksi Venäjän tullin omalla sinetillä. Rajalla tapahtuvan tullauskäsittelyn jälkeen auto saa luvan jatkaa matkaansa määräpaikan tullitoimipaikkaan varsinaista tullausta varten. (Tullihallitus 2013.)

20 Sähköinen tullaus Aiemmin Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa tullauksen suurin ongelma on ollut kaksoislaskutus. Kaksoislaskutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa Suomesta Venäjälle vietävä tavara vientitullataan ulos Suomesta oikealla hinnalla, mutta tuontitullauksessa Venäjälle esitetään väärennetty kauppalasku, jossa tavallisesti alennetaan tavaran arvoa ja muutetaan tullikoodeja. Näin myyjä saa tuotteilleen alemman tullausarvon, joka vähentää myyjän maksamia arvonlisäveroja ja tullimaksuja. Tullihallituksen selvityksen mukaan kaksoislaskutus syö noin 30% verotuloista ja vääristää kilpailua Venäjällä (Tullihallitus 2013.) Tullauskäsittelyn muuttuminen sähköiseksi poistaisi myös nykyiset monet välikädet Venäjän tullissa, mikä tarkoittaisi viennin sivukustannuksien vähentymistä (Suomen kaupan liitto 2009.) Sähköinen tullaus tuli viennissä pakolliseksi Suomessa alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tulli-ilmoitukset on tehtävä sähköisinä eikä paperisia ilmoituksia enää hyväksytä. (Tullihallitus 2012.) Kaksoislaskutuksen eliminoinnin lisäksi sähköisen tullauksen oli tarkoitus nopeuttaa rajamuodollisuuksia ja purkaa raja-asemien rekkajonoja. Käytännön tasolla näin ei kuitenkaan käynyt. Sähköinen tullaus aiheutti massiiviset jonot idän raja-asemille ja rekkojen läpimenoaikoihin tuli noin 25% kasvu aikaisempaan verrattuna. Syyksi kerrottiin se, että EU ei anna tarpeeksi tietoa Venäjän viranomaisille sähköisen tullauksen yhteydessä. Vuonna 2010 Vaalimaan raja-asema pystyi käsittelemään raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa, mutta uudistuksen jälkeen vain noin 450 ajoneuvoa. (Yleisradio 2010.)

21 Tullitariffit Tullitariffeja käytetään tavaroiden tuontiin ja vientiin liittyvien tullimaksujen määritykseen EU:n kaupassa kolmansien maiden kanssa. EU-mailla on käytössään yhteiset ulkotullit yhteisön ulkopuolelta tuleviin tavaroihin. EU:n tullitarffit perustuvat kansainväliseen maailman tullijärjestön kahdeksannumeroiseen HS-nimikkeistöön (yhtenäistetty tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä). Venäjällä on myös käytössä kymmennumeroinen HSnimikkeistö, joka helpottaa kauppaa (Tullihallitus 2013.) Venäjän HS-nimikkeistö vastaa pääosin EU:ssa käytettävää nimikkeistöä. Venäjällä on tällä hetkellä käytössä viisi eri tullitariffitasoa: 0%, 5%, 10%, 15% ja 20%. (Alho 2007, ) Kuva 1. Esimerkkejä tullikoodien määrityksestä (Tullihallitus 2013.) Tullikoodien muodostamisessa kaksi ensimmäistä numeroa kuvaavat ryhmän johon tuote kuuluu. Esimerkiksi tässä tapauksessa numero 21 on Elintarvikevalmisteet, seuraavat numerot 03 taas sijoittavat tuotteen kastikkeisiin. Loput neljä numeroa ovat tarkentavia, joiden avulla voidaan määrittää tarkka tulliluokka. Tullitariffit Venäjällä pääsääntöisesti laskevat vuosi vuodelta, jos huomioon ei oteta jalostettuja tuotteita. Venäjä pyrkii pitämään jalostettujen tuotteiden tullit korkealla antaakseen suhteellisen edun omalle teollisuudelleen. Tullitariffien määrittämisessä ongelmana on koettu jatkuvat muutokset. Nimikkeet poistuvat ja vaihtuvat usen. Tämä tuo ongelmia yrityksille, sillä väärillä tariffeilla tehdyt

22 22 dokumentit voivat aiheuttaa lisäkustannuksia tai lähetysten viivästymistä pitkittyneen tullauksen takia (Alho 2007, 144.) Tullinimike voidaan määrittää Tullin tariffitietokannan avulla. Asiakas voi myös pyytää Tullihallitukselta ennakkoon sitovaa tariffitietoa. Etukäteen annettu sitova tariffitieto on voimassa kuusi vuotta päätöspäivästä eteenpäin. Suomessa annettu tariffitieto sitoo kaikkien EU:n valtioiden viranomaisia. (Melin 2011, 254.) Sitova tariffitieto haetaan Tullin virallisella lomakkeella, jonka liitteinä on oltava esimerkiksi tavaran mainosmateriaalia ja tekniset tiedot. Kemikaaleista ja elintarvikkeista on myös annettava näyte. (Tullihallitus 2013.) Tullisopimukset Venäjän ja länsimaiden välillä on voimassa tullisopimus, jonka perusteella länsimaista tuoduilla tavaroilla on ns. suosituimmuuskohtelu. Suosituimmuuskohtelu tarkoittaa sitä, että Venäjän tullilaitos perii tavaroista normaalin tullitariffiluokan mukaisen maksun mikäli tuotteen alkuperä todistetaan sille. Alkuperän todistaminen vaatii alkuperätodistuksen (Certificate of Origin) joka Suomessa hankitaan kauppakamarista. Alkuperätodistus ei ole Venäjän lain mukaan pakollinen, mutta mikäli sitä ei ole on tullilla oikeus periä tuonnista kaksinkertainen tullimaksu (Alho 2007, 144.) Tullisopimusten lisäksi Venäjän tullissa tunnustetaan myös monia tullietuuksia. Tullitariffilain mukaan esimerkiksi kehitysmaista peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan GSP-järjestelmän (EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä, Generalised System of Preferences) mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että todistettavasti kehitysmaasta peräisin olevista tuotteista kannetaan 75% normaalin tuotteen tullista. Kaikkein kehittymättömimmistä maista peräisin olevista tuotteista ei peritä lainkaan tullia (Alho 2007, 145.)

23 Kuljetus- ja tullausdokumentit Venäjän tullin kanssa asioidessa on esitettävä ainakin seuraavat asiakirjat: kirjallinen kauppasopimus, kauppalasku, pakkauslista, CMR-rahtikirja, TIR Carnet asiakirja sitä käytettäessä, Suomen tullin tekemä vientitullaus, mahdollinen alkuperätodistus ja mikäli tavara vaatii, erillinen vastaavuustodistus. (Alho 2007, 147.) CMR (Kansainvälinen rahtikirja) CMR-rahtikirja on tarkoitettu ainoastaan maantiekuljetuksiin. Rahtikirjasta on käytävä ilmi mm. lähettäjän ja vastaanottajan tiedot, kuljetusyhtiön tiedot, VATnumerot, lähetyksen sisältö, kollien yhteismäärä ja bruttopaino. Rahtikirja toimii sopimuksena kuljetuksesta (Alho 2007, 148.) Kansainvälinen rahtikirja on laadittava vähintään kolmena kappaleena ja siinä on aina oltava lähettäjän ja kuljetusliikkeen allekirjoitukset. Rahtikirjaan voidaan myös lisätä ohjeita tullimuodollisuuksia varten. Mikäli lähetys sisältää vaarallisia aineita, nämä on myös merkittävä erikseen rahtikirjaan. (Laki ) TIR-Carnet Valtionrajat ylittävissä kuljetuksissa kunkin maan viranomaiset yleensä soveltavat kuljetuksiin kansallisia menettelyjä. Ne ovat lähes joka maassa erilaiset ja niihin kuuluu kuljetuksen tarkastukset molempien osapuolien rajatoimipaikoilla. Nämä ylimääräiset tarkastukset aiheuttavat kuljetuksiin

24 24 kustannuksia ja viivytyksiä. TIR-menettely on kehitetty nopeuttamaan ja yksinkertaistamaan kansainvälisiä kuljetuksia. Se korvaa kansalliset menettelyt ja tarjoaa tulliviranomaisille kansainvälisen valvontajärjestelmän kuljetuksiin. Etuihin kuuluu myös se, että kuljetus tapahtuu yhdellä kuljetusasiakirjalla koko sen kuljetusajan, joten tulliviranomaisille on vaikeampi esittää väärää tietoa. (YK:n Euroopan talouskomissio 2010.) TIR-menettely perustuu viiteen peruspilariin: 1) Tavaroiden kuljetukseen tulee käyttää varmennettuja ajoneuvoja tai kontteja Kuljetuksissa tulee käyttää ajoneuvoja tai kontteja jotka saadaan sinetöityä niin, ettei niihin ole mahdollista päästä ilman sinetin rikkomista. Sinetöinti on ehto TIR-carnetin käytölle. 2) Kansainvälisen kuljetusunionin (IRU) takaus tulleista ja veroista koko matkan ajaksi Takauksen tavoitteena on varmistaa tullien ja verojen maksu tapauksissa, joissa kuljetusliikettä ei saada vastuuseen mahdollisissa väärinkäyttötilanteissa. Kunkin maan kuljetusyrityksiä edustava taho (Suomessa SKAL ry) takaa kaikkien Suomessa myönnettävien TIR-carnetien maksut. Jokainen maa asettaa omat ylärajat vakuudelle. Suomessa yläraja on vuonna yhtä TIR-carnetia kohti. 3) Kuljetusasiakirjana on käytettävä kansainvälistä tulliasiakirjaa (TIRcarnet). TIR-carnet avataan lähtömaassa ja se toimii valvonta-asiakirjana kaikissa maissa kuljetusreitillä TIR-carnet on virallinen hallinnollinen dokumentti, josta löytyy IRU:n ja kuljetusyhtiön viralliset leimat ja allekirjoitukset. TIR-carnet toimii kuljetusdokumenttina koko kuljetusketjun ajan.

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy Venäjän vientiprosessi käytännössä Digipolis Oy, Kemi 29.1.2013 Koulutuksen sisältö Viennin suunnittelu Asiakirjat Pakkaus, lastaus ja kuljetus Rajamuodollisuudet Purkaus ja tullaus Kuka/mitä - huolitsija

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Hämeen Venäjän kaupankilta Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta

Hämeen Venäjän kaupankilta Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta Hämeen Venäjän kaupankilta 16.5.2016 Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta Hämeen Venäjän kaupankilta 16.5.2016 Luennoitsijan esittely ILP-Group-konsernin esittely Viejän toimitusvaihtoehdot

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA

VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA Päivämäärä 16.5.2010 1(5) Dnro 651/928/2007 Tämä ohje korvaa samalla diaarinumerolla 26.3.2007 annetun ohjeen. VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA

Lisätiedot

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri Suomen tarpeet ja rajoitukset Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri 1 Valtiotalouden säästötavoitteiden ja Tullin henkilöstöön kohdistuvien vähennysvelvoitteiden johdosta joudumme supistamaan Kotkan tullin

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

TIR-carnet n täyttöohjeet

TIR-carnet n täyttöohjeet TIR-carnet n täyttöohjeet Tullihallitus Dnro Antopäivä 81/010/11 18.5.2011 Säädösperusta: Vuoden 1975 TIR-yleissopimuksen liite 1 Tullilaki 1466/94, 4 2 kohta Voimassaoloaika: 1.7.2011 lukien toistaiseksi.

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Ajankohtaista Venäjän liiketoimintaympäristöstä

Ajankohtaista Venäjän liiketoimintaympäristöstä Mirja Tiri 16.3.2015 Ajankohtaista Venäjän liiketoimintaympäristöstä Suomalais-Venäläinen kauppakamari Toimistot Helsingissä, Lappeenrannassa, Pietarissa, Moskovassa ja Jekaterinburgissa 33 työntekijää

Lisätiedot

GMP päivä Kari Lönnberg

GMP päivä Kari Lönnberg GMP päivä 12.1.2016 Kari Lönnberg Vaikuttavien aineiden valmistus Vaikuttavien aineiden valmistukseen sovelletaan vaikuttavia aineita koskevaa hyvää tuotantotapaa riippumatta siitä, onko vaikuttavat aineet

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007 Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa Pentti Ruutikainen 29.11.2007 040107 0 Raportit 1. Suomen ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka Yrityshaastattelut - Suomen reitin ja vaihtoehtoisten

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Kevät 009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 mrd 0 000 00 00 00 00 005 00 007 008 009 (0-0) Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 LÄHETYKSEN DOKUMENTTIEN TARKISTUS CCDN FCDN EXA INVOICES KULJETUSLIIKKEEN RAHTIKIRJA...

SISÄLTÖ 1 LÄHETYKSEN DOKUMENTTIEN TARKISTUS CCDN FCDN EXA INVOICES KULJETUSLIIKKEEN RAHTIKIRJA... OGIDA MANUAALI SISÄLTÖ 1 LÄHETYKSEN DOKUMENTTIEN TARKISTUS... 3 1.1 CCDN... 3 1.2 FCDN... 4 1.3 EXA... 5 1.4 INVOICES... 6 1.5 KULJETUSLIIKKEEN RAHTIKIRJA... 9 2 LÄHETYKSEN TARKISTUS... 10 2.1 PACK-ID...

Lisätiedot

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A

EVIRAN OHJE KOSKIEN KOLMANNESTA MAASTA PALAUTETTAVIEN TUONTIERIEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA JA MUITA VAATIMUKSIA - OSA A Vastuuhenkilö Sivu/sivut 1 / 5 Ohje löytyy: https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/ohjeitatuonnista-kauttakulusta-ja-muonituksesta2/ohjeet-toimijoille-tullille-ja-rajaelainlaakareille/

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi

EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ. Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola. emcs@tulli.fi EMCS LAINSÄÄDÄNTÖ Valmisteveroasiantuntija Ville Klemola emcs@tulli.fi Valmisteverolain uudistus EMCS EMCS -hankkeen pohjana on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa

Palvelujen suhdannetilanne: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa Palvelujen suhdannetilanne: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Palvelujen odotukset yhä alamaissa Palvelutuotannon

Lisätiedot

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Etumatkaa korkealaatuisilla palveluratkaisuilla www.nurminenlogistics.com 127 v. Nurminen Logistics on suomalainen pörssiyhtiö, jolla on 127 vuoden kokemus

Lisätiedot

LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE

LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE 1 A LÄHETYS-/VIENTITOIMIPAIKKA 3 Lomake LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE 8 Vastaanotta 14 Ilmoitta/Asiamies 18 Kuljetusvälineen tunnus kansallisuus lähdettäessä 19 Kontti 21 Aktiivisen kuljetusvälineen tunnus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT MAPTEN Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009 Jyrki Niemi, Ellen Huan-Niemi & Janne Niemi MTT ja VATT Politiikkavaikutuksia tarkastellaan tutkimuksessa

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Puolustustarvikkeet 1 Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Yleistä Puolustustarvikkeiden viennistä annettu laki (282/2012) sisältää säännökset puolustustarvikkeiksi määriteltävän materiaalin

Lisätiedot

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry

Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Kauppatalo Lend ja ProAgria Kymenlaakso ry Suonenjoki 4.4.2013 ProAgria Etelä-Suomi ry, Kouvola Tuula Repo kehitysjohtaja, MMM p. 040 588 0958, vaihde 020 747 3434 tuula.repo@proagria.fi Yhteistyösopimus

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2012 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 12 10 8 6 2 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Venäjän tulli 2003 200

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Ansarauta-asetus 1 Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot Yleistä Joulukuun 1. päivänä 1997 tuli voimaan neuvoston asetus 3254/91 (komission asetus 35/97 sekä neuvoston päätös 97/602/EY), joka asettaa

Lisätiedot

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Poistumisen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2016

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

DHL EXPRESS - PALAUTEOPAS

DHL EXPRESS - PALAUTEOPAS DHL EXPRESS - PALAUTEOPAS DHL EXPRESS -PALAUTEOPAS DHL on maailman johtava kansainvälinen pikakuljetus- ja logistiikkakonserni, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ja räätälöityjä palveluja. DHL

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISEN VIENTITULLAUKSEN HAASTEITA

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISEN VIENTITULLAUKSEN HAASTEITA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISEN VIENTITULLAUKSEN HAASTEITA Case: Yritys X:n Venäjän viennin ongelmakohdat LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Miia Laanti VENÄJÄN VIENNIN ASIAKIRJOJEN TUOTETIETOJEN YLLÄPITO JA KEHITYS - CASE ORAS OY

Miia Laanti VENÄJÄN VIENNIN ASIAKIRJOJEN TUOTETIETOJEN YLLÄPITO JA KEHITYS - CASE ORAS OY Miia Laanti VENÄJÄN VIENNIN ASIAKIRJOJEN TUOTETIETOJEN YLLÄPITO JA KEHITYS - CASE ORAS OY Logistiikan koulutusohjelma 2012 VENÄJÄN VIENNIN ASIAKIRJOJEN TUOTETIETOJEN YLLÄPITO JA KEHITYS - CASE ORAS OY

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot Julkaistavissa 8.2.216, klo 9. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 215 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä väheni merkittävästi ulkokaupan ylijäämäisen kaupan vuoksi Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio 12.4.2016 Muutokset mahdollisia 1 Erityismenettelyt 1.5.2016 alkaen - Erityiskäyttö Väliaikainen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot