VENÄJÄN KAUPAN HAASTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VENÄJÄN KAUPAN HAASTEET"

Transkriptio

1 Opinnäytetyö (AMK) Tuotantotalous 2013 Mikko Kettinen VENÄJÄN KAUPAN HAASTEET Yritys X:n vientiprosessin ongelmakohtia

2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalous Kevät Helena Rantanen Mikko Kettinen VENÄJÄN KAUPAN HAASTEET - YRITYS X:N VIENTIPROSESSIN ONGELMAKOHTIA Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on nostaa esille yleisimpiä haasteita ja kompastuskiviä, joita Venäjälle vientiä harjoittavat yritykset kohtaavat jokapäiväisessä toiminnassaan. Opinnäytetyön ensimmäisessä kappaleessa käsitellään Venäjää kauppakumppanina. Ymmärtääkseen Venäjän kauppaa ja sen erityispiirteitä on hankittava perustiedot Venäjän kaupallisesta historiasta, kehityksestä ja Venäjän kulttuurista. Venäjän liiketoimintaympäristö on erityisessä muutoksessa maan länsimaistuessa kovaa vauhtia. WTO-jäsenyyden odotetaan myös houkuttelevan uusia kauppakumppaneita maan edelleen huimaa vauhtia kasvaville sisämarkkinoille. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin vuonna 2012 järjestämässä tutkimuksessa suurin osa vientiyrityksistä sanoi, että suurimmat hidasteet vientikaupassa ovat hankalat ja alati muuttuvat tullaus- ja viranomaismääräykset. Opinnäytetyön toisessa kappaleessa keskitytään erityisesti Venäjän kaupan tullaukseen ja dokumentaatiovaatimuksiin. Myös tullaus on murrosvaiheessa, sillä Venäjän tulli nykyaikaistuu huimalla vauhdilla. Opinnäytetyön kolmannessa osiossa keskitytään Yritys X:n Venäjän vientiin ja sen ongelmakohtiin. Yritys on kohdannut eniten ongelmia Venäjän tullin jatkuvasti muuttuvien tullimääräysten kanssa, erityisesti ongelmia tuottavat erilaiset sertifikaatit ja tullinimikkeet. Ongelmanratkaisu aloitetaan käymällä läpi yrityksen toimitusketju ja Venäjän vientiprosessi. Lopuksi esitetään parannusehdotuksia yrityksen vientiprosessin ongelmakohtiin. ASIASANAT: Venäjä, vienti, tullaus, ulkomaankauppa

3 BACHELOR S THESIS ABSTRACT TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Industrial Management Spring Helena Rantanen Mikko Kettinen CHALLENGES IN RUSSIAN TRADE COMMON PROBLEMS IN CORPORATE X S EXPORT PROCESS The purpose of this thesis is to present the most common challenges which firms doing Russian export trade from Finland face in their everyday operations. The first part of the thesis discusses Russia as a business partner. To further understand Russian trade and its characteristic the basics of Russia s commercial history, development and especially culture must be known. The business environment of Russia is facing major changes because the country is westernizing rapidly. Russia s membership in WTO is also expected to attract new business partners to the country s highly developing internal market. In a survey conducted by the Finnish-Russian Chamber of Commerce in the year 2012 most of the export firms stated that the biggest difficulties in Russian trade are difficult and rapidly changing customs and authority rules. The second part of the thesis focuses especially on Russian trade s customs clearance and documentation requirements. Customs clearance is also facing a rapid change since Russian customs is also developing continuously. In the third part of this thesis the focus is on Corporate X s Russian exports and problems within export. The company has faced most problems with Russian customs because of constantly changing customs requirements. Especially different kinds of certificates and customs tariff codes are causing problems. Problem solving was started by investigating the firm s supply chain and Russian export process. Finally, proposals to the firm s export process were presented. KEYWORDS: Russia, export, customs, foreign trade

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 VENÄJÄ KAUPPAKUMPPANINA Venäjän talouden kehitys Kauppapolitiikka ja WTO-jäsenyys Suomen ja Venäjän väliset suhteet Suomen ja Venäjän välinen kauppa Suomen vienti Venäjälle Suomen tuonti Venäjältä Suomen ja Venäjän kulttuurierot 15 3 VIENTIMUODOLLISUUDET Tullaus Vientitullaus Suomesta Tuontitullaus Venäjälle Sähköinen tullaus Tullitariffit Tullisopimukset Kuljetus- ja tullausdokumentit CMR (Kansainvälinen rahtikirja) TIR-Carnet Kauppalasku Sertifiointi Yleistä Sertifikaatti Sertifiointi Venäjän kaupassa YRITYS X:N VENÄJÄN VIENTIPROSESSI Viennin nykytilanne Vientiprosessi Venäjälle Yritys X:n Venäjän viennin suurimmat haasteet Tullinimikkeet Alkuperätiedot Serfifikaatit 35

5 4.4 Kehitysehdotuksia Yritys X:n Venäjän vientiin 36 5 YHTEENVETO 38 LÄHTEET 39 KUVAT Kuva 1. Esimerkkejä tullikoodien määrityksestä (Tullihallitus 2013.) 21 KUVIOT Kuvio 1. Venäjän bruttokansantuotteen kehitys (Tullihallitus 2012.) 8 Kuvio 2. Suomesta Venäjälle lähteneet kuorma-autot (Tullihallitus 2012.) 11 Kuvio 3. Suomen ja Venäjän välinen kauppa vuosina (Tullihallitus 2012.) 12 Kuvio 4. Suomen vienti Venäjälle vuonna (Tullihallitus 2012.) 13 Kuvio 5. Suomen tuonti Venäjältä vuonna (Tullihallitus 2012.) 14 Kuvio 6. Venäjän ja Suomen kulttuuriset erot (Hofstede 2009.) 15 Kuvio 7. Vastaavuustodistukset Venäjän kaupassa (Tullihallitus 2013.) 29 Kuvio 8. Yritys X:n Venäjän vientiprosessi 33

6 6 1 JOHDANTO Venäjän kauppa on jo monien vuosien ajan ollut Suomen ulkomaankaupan veturi. Sen eksotiikka ja vaikeat määräykset ovat kuitenkin tuottaneet suomalaisille vientiyrityksille suuria vaikeuksia. Venäjän WTO-jäsenyyden ja tulevien tulliuudistuksien myötä vientiprosessin Venäjälle odotetaan helpottuvan. Opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa Venäjän ja Suomen välisestä kauppahistoriasta, kauppasuhteista ja maiden kulttuurieroista. Läpi käydään myös tarvittavat vientimuodollisuudet, joihin vientiä Venäjälle harjoittava yritys törmää. Lopuksi käydään läpi opinnäytetyön tilaajayrityksen vientiprosessi, sen ongelmat ja esitetään niihin kehitysehdotuksia. Opinnäytetyön tilaajana toimii kansainvälinen suuryritys, jolla on toimintoja monessa eri maassa ympäri maailman. Yrityksen toimialasta johtuen tässä työssä yritykseen viitataan jatkossa termillä Yritys X. Yritys X vie tuotteitaan Venäjälle pääasiassa Suomen kautta. Vientivolyymit ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja tämä on aiheuttanut painetta yrityksen vientiprosessiin. Työssä lähdemateriaalina on käytetty pääosin kirjallisuutta ja Suomen tullin verkkojulkaisuja. Toimeksiantajan pyynnöstä vientiprosessin kuvauksen materiaalihankinnan lähteet on poistettu.

7 7 2 VENÄJÄ KAUPPAKUMPPANINA Venäjä on pinta-alalla ja väestömäärällä mitattuna yksi maailman suurimmista maista. Maan vanhanaikaisuus ja sen tapojen tuntemattomuus aiheuttaa kuitenkin ongelmia kaupankäynnissä sen kanssa. (Alho 2007, 8.) Venäjän vaurastuminen on lisännyt kansalaisten ostovoimaa ja yhä useampi suomalainen yritys on kiinnostunut aloittamaan tai kasvattamaan kauppaa Venäjän kanssa. Venäjän suhteellisen halpa kustannustaso houkuttelee myös tytäryhtiöiden ja tuotantolaitosten suunnittelemista maahan. (Ollus & Pyykkö 2005.) 2.1 Venäjän talouden kehitys Venäjän talous oli lamassa koko 1990-luvun ajan. Venäjän ulkomaan velka kasvoi katkeamatta ja talous oli retuperällä. (Moijanen s. 17) Vuoden 1998 talouskriisin jälkeen ruplan devalvoituessa Venäjän talous lähti kuitenkin voimakkaaseen nousuun ja kauppa Suomen kanssa kasvoi huimasti. (Ollus & Pyykkö 2005.) Kuviosta 1 voidaan todeta Venäjän kaupan kasvaneen koko tarkastelujakson ajan lukuunottamatta vuoden 2008 finanssikriisin seurauksena tapahtunutta tilapäistä notkahdusta.

8 8 Venäjän bruttokansantuote Venäjän BKT, mrd. EUR Kuvio 1. Venäjän bruttokansantuotteen kehitys (Tullihallitus 2012.) Öljyn maailmanmarkkinahintojen nousu 2000-luvulla tuki Venäjän kasvua sen suuren öljyvarallisuuden vuoksi. Maa vaurastui ja talous kasvoi keskimäärin kymmenen prosenttiyksikön vuosivauhtia. Vuonna 2008 Venäjästä tuli Suomen suurin ja tärkein kauppakumppani. Syksyllä 2008 maailmanlaajuinen talouskriisi iski myös Venäjälle. Se toi mukanaan kysynnän ja kulutushyödykkeiden hintojen laskun. Venäjän presidentti Dmitri Medvedev ilmoitti, ettei kriisi vaikuttaisi juurikaan Venäjän talouteen, sillä raakaöljyn markkinahinnan ennustettiin nousevan jopa 250 dollariin barrelilta. Öljyn hinta ei kuitenkaan noussut radikaalisti, joka vaikutti negatiivisesti Venäjän talouteen ja ajoi sen taantumaan. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2009.) Finanssikriisin jälkeen Venäjän talous kääntyi taas kasvuun. Bruttokansantuote kasvoi vuosina 2010 ja 2011 yli neljä prosenttia vuosittain. Talouden kasvun ennustetaan kuitenkin hidastuvan maailmantalouden kokonaiskasvun heikentyessä. (SVKK 2011.) Venäjän talous on haavoittuva raaka-aineiden jatkuvien hintavaihteluiden vuoksi. Yksittäisenä taloutta kasvattavana voimana pidetään sisäisen kulutuksen kasvua, jota vauhdittaa erityisesti venäläisen keskiluokan rikastuminen. Kotimaan teollisuutta jarruttaa voimakas tuontitavaroiden kysyntä. Valtion pitkän ajan strategiaan onkin kirjattu raaka-aineriippuvuuden

9 9 vähentäminen ja teknologiasektorin kasvattaminen. Talouskasvun vauhdittamiseksi Venäjä on helpottanut ulkomaisten sijoittajien tuloa markkinoille erilaisin keinoin. Investoinnit Venäjälle koetaan kuitenkin vielä vaikeaksi johtuen vaikeaselkoisesta oikeusjärjestelmästä, korruptiosta ja byrokratian huimasta määrästä. (SVKK 2011.) 2.2 Kauppapolitiikka ja WTO-jäsenyys Venäjän talous on kehittynyt erittäin nopeasti koko 2000-luvun ajan. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen kaupan arvo väheni lähes kolmanneksella, mutta vuonna 2010 kuilu oli voitettu. Venäjän jäsenyysneuvottelut maailman kauppajärjestön WTO:n (World Trade Organization) jäseneksi liittymisestä kestivät yhteensä 18 vuoden ajan. Vuonna 2011 neuvottelut saatiin päätökseen ja Venäjä hyväksyttiin WTO:n jäseneksi. Jäsenyys astui virallisesti voimaan elokuussa Käytännössä jäsenyys tarkoittaa vienti- ja tuontitullien laskua. Tullimaksut laskevat aluksi 10 prosentista 7,8 prosenttiin. Tullien muutoksien siirtymäajat ovat pääosin kahdesta kolmeen vuotta, mutta tietyissä tuoteryhmissä pisimmillään 5-8 vuotta. (Yleisradio 2012.) Ulkoministeriön selvityksessä ennustetaan, että suomalaiset yritykset lähtevät WTO-jäsenyydestä ja sen tuomista eduista innostuneina entistä helpommin mukaan kisaamaan Venäjän markkinoille. Keskimääräisen tuontitullitason laskeminen viiteen prosenttiin tullausarvosta lasketaan hyödyttävän suomalaisia vientiyrityksiä noin 250 miljoonalla eurolla vuosittain. Venäjältä tuoduista tavaroista hyöty on noin 25 miljoonaa euroa vuosittain. (Yleisradio 2012.) Suomen Pankki arvioi, että muutaman vuoden kuluttua Suomen vienti Venäjälle voi olla miljoonaa suurempi Venäjän WTO-jäsenyyden ansiosta. Uusia työpaikkoja syntyy Suomeen kappaletta. Yritystoiminta Venäjällä helpottuu sen uudistaessa lakejaan vastaamaan kansainvälisiä normeja. (Helsingin Sanomat 2012.)

10 Suomen ja Venäjän väliset suhteet Suomen ja Venäjän yhteinen talousyhteistyö perustuu niiden hallitusten välisiin sopimuksiin kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä. Suomi on kuulunut Euroopan unioniin vuodesta 1995 asti, joten Venäjän suhteet unioniin vaikuttavat myös sen Suomen-suhteisiin. (Ulkoasianministeriö 2012.) Maiden väliset suhteet ovat olleet läheiset jo pitkän aikaa. Suomen ja Venäjän välillä on solmittuna yli 70 eri sopimusta ja vuonna 1992 on perustettu hallitusten välinen talouskomissio. Komission tehtävä on edistää maiden välistä kauppaa ja luoda yhteyksiä maiden eri yritysten välillä. Tärkeimmät maiden väliset yhteistyön osa-alueet ovat kauppa ja investoinnit, liikenne ja logistiikka sekä tullaus ja rajaliikenne. Euroopan unionille Venäjä on suuri kauppakumppani: liikevaihdolla mitattuna kolmanneksi suurin. EU-maat vievät Venäjälle teollisuustuotteita, kemikaaleja ja elintarvikkeita. (Ulkoasianministeriö 2012.) Suomen ja Venäjän läheisten kauppasuhteiden takana on luonnollisesti Suomen ja Venäjän 1340 kilometriä pitkä maaraja. Maiden välillä on yhteensä kahdeksan kansainvälistä rajanylityspaikkaa. Tavaraliikenteen määrä on kasvanut vuosittain, mikä on johtanut ruuhkiin ja kymmenien kilometrien pituisiin rekkajonoihin raja-asemilla. Vuoden 2008 talouskriisin jälkeen erityisesti transito- eli kauttakulkukuljetukset kasvoivat. (Ulkoasianministeriö 2012.) Vuoteen 2013 mennessä rekkajonot ovat vähentyneet huomattavasti nopeammin sujuvan sähköisen tullauksen johdosta. Vuonna 2014 Venäjän siirtyessä myös kokonaan sähköiseen tuontitullaukseen rajan ylityksen odotetaan olevan entistä nopeampaa ja tehokkaampaa. (Alho 2007, 34.)

11 Suomesta Venäjälle lähteneet raskaat ajoneuvot vuosina Ajoneuvoa / vuosi Kuvio 2. Suomesta Venäjälle lähteneet kuorma-autot vuosina (Tullihallitus 2012.) Kuviosta 2 nähdään vuoden 2008 ja 2009 talouskriisin vaikutus itärajan rekkaliikenteeseen. Vuoden 2008 jälkeen erityisesti transitoliikenne on kasvanut, mikä on pitänyt ajoneuvomäärät tasaisessa kasvussa normaalin Venäjän kaupan hidastuttua huippulukemista.

12 Suomen ja Venäjän välinen kauppa Venäjä on Suomen strateginen kauppakumppani. Vuonna 2011 se oli Suomen kolmanneksi suurin kauppakumppani 9%:n osuudella. Suomen suurimmat vientikumppanit ovat Ruotsi ja Saksa. Tuonnissa Venäjä taas oli ensimmäisellä sijalla 18% osuudella. Suomen ja Venäjän välinen kauppa on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden ajan vuosittain: tietyissä tuoteryhmissä kasvu on ollut jopa 30% vuodessa. Suomen kauppatase Venäjän kanssa on alijäämäinen, eli Venäjältä tuodaan enemmän tavaraa Suomeen kuin Suomesta viedään Venäjälle. (SVKK 2011, 7.) Milj Suomen ja Venäjän välinen kauppa vuosina Tuonti Vienti Kuvio 3. Suomen ja Venäjän välinen kauppa vuosina (Tullihallitus 2012.) Kuviosta 3 voidaan todeta, että Suomen ja Venäjän välinen kauppa on aina ollut Suomen kannalta alijäämäinen, mutta vuoden 2009 notkahduksen jälkeen ero viennin ja tuonnin välillä on kasvanut. Tämä on erityisesti johtunut Venäjän kehityksestä kulutushyödykkeiden tuotannossa. Se ei enää ole sijoittajille

13 13 punainen vaate vaan varteenotettava tuotantomaa. Esimerkiksi suomalainen pörssiyhtiö Nokian Renkaat avasi Pietarin lähistölle tehtaan vuonna 2004 ja tehtaan tuotteita valmistetaan Venäjän markkinoiden lisäksi myös vientiin Suomeen ja muualle Eurooppaan Suomen vienti Venäjälle Vuonna 2011 Suomen vienti Venäjälle oli arvoltaan yhteensä 5,3 miljardia euroa, vuodesta 2010 kasvua oli kertynyt 13 prosenttia. Eniten kasvoivat koneiden ja laitteiden vienti. Kuviosta 4 voidaan todeta, että metallituotteiden vienti on vähentynyt huomattavasti, joka on johtunut Venäjän oman tuotannon kasvusta. (Tullihallitus 2012.) Kuvio 4. Suomen vienti Venäjälle vuonna (Tullihallitus 2012.)

14 Suomen tuonti Venäjältä Kuvion 5 perusteella voidaan todeta, että Venäjältä Suomeen tuodaan eniten energiatuotteita: kivihiiltä, öljyä, sähköä ja puuta. Energiatuotteiden osuus kokonaistuonnista on 85%. Sähköä Venäjältä tuotiin hieman vähemmän verrattuna edellisvuoteen. Tuonnin arvo vuonna 2011 oli 11 miljardia. Vuodesta 2010 kasvua oli kertynyt 23 prosenttia. (Tullihallitus 2012.) Kuvio 5. Suomen tuonti Venäjältä vuonna (Tullihallitus 2012.)

15 Suomen ja Venäjän kulttuurierot Venäjä ja Suomi ovat hyvin erilaisia kulttuurilla mitattuna. Kuviossa 6 on esitelty Suomen ja Venäjän kulttuurien eri ulottuvuudet verrattuna toisiinsa Hofsteden teorian mukaan. Venäjän ja Suomen kulttuuriset erot Venäjä Suomi Valtaetäisyys Invidualismi Maskuliinisuus Epävarmuuden välttäminen Kuvio 6. Venäjän ja Suomen kulttuuriset erot (Hofstede 2009.) Suurimmat eroavaisuudet ovat valtaetäisyyksissä ja epävarmuuden välttämisessä. Esimerkiksi valtaetäisyydet Suomessa ovat pienet, mikä osoittaa että suomalaiset työntekijät ovat suhteellisesti samalla tasolla työntekijäryhmään katsomatta. Suomessa ei osoiteta suurta kunnioitusta esimiehiä tai esimerkiksi yhtiön pääjohtajaa kohtaan. Venäjällä taasen valtaetäisyydet ovat hyvin suuret, jonka perusteella voidaan todeta Venäjällä esiintyvän eriarvoisuutta tavallisten työntekijöiden ja johtajien välillä. Maskuliinisuudessa ei Suomen ja Venäjän välillä ole merkittävää eroa. Maskuliinisessa yhteiskunnassa arvostetaan menestystä, kehitystä ja kilpailuhenkisyyttä. Suomi ja Venäjä sijoittuvat maailmanlaajuisesti

16 16 maskuliinisuudella mitattuna suhteellisen alas. Vahvasti maskuliinisia kulttuureja ovat esimerkiksi Kiina, Japani ja USA. Venäläinen työyhteisö on huomattavasti hierarkkisempi kuin suomalainen. Esimerkiksi venäläisessä yrityksessä suhteellisen pienetkin asiat joudutaan hyväksymään jopa toimitusjohtajalla asti. Epävarmuuden välttämisessä Venäjän erittäin korkea arvo voidaan selittää sillä, että venäläiset haluavat enemmän sääntöjä ja erilaisia määräyksiä kuin suomalaiset. Invidualismi on Suomessa huomattavasti vahvempaa kuin Venäjällä ja kokemukset kertovatkin, että suomalaiset työntekijät ovat huomattavasti itsenäisempiä työssään kuin venäläiset kollegansa. Kun venäläinen kollega taistelee ideaansa hierarkiaprosessin läpi, suomalainen on jo toteuttanut ideansa konsultoituaan ensin työtovereitaan ja mahdollisesti esimiestään. Venäläisessä bisneskulttuurissa hierarkian ohittaminen tulkitaan myös negatiivisesti. Hierarkian mukaan toimitaan, oli se sitten aikaavievää tai ei. Erilaisten kulttuurien ymmärtäminen on avainasemassa kansainvälisesä kaupassa. Tehtäessä kauppaa vieraiden maiden kanssa on aina hyvä opiskella vastapuolen kulttuuria perusteellisesti ettei vahingossa tule loukanneeksi toista osapuolta. Suomalaiselle normaalilta tuntuva toimintatapa voi tuntua venäläisestä kollegasta suurelta loukkaukselta ja voi jopa tuhota yrityksien välisen yhteistyön.

17 17 3 VIENTIMUODOLLISUUDET 3.1 Tullaus Suomen ja Venäjän välisessä viennissä tullaus on aina ollut tärkeä osa. Tullaus kuitenkin koetaan Venäjän kaupan suurimmaksi hidasteeksi ja ongelmakohdaksi. (SVKK 2012.) Menneisyydessä erityisesti 1990-luvulla Venäjän tullimääräykset muuttuivat jatkuvasti, mikä aiheutti vaikeuksia suomalaisille yrityksille. Toinen ongelma oli määräyksien mielivaltainen tulkitseminen. Nykyään tullausprosessi on hiljalleen vakiintunut, mutta ongelmia esiintyy edelleen. (Alho 2007, 143.) Venäjän tulli yrittääkin aktiivisesti parantaa mainettaan ja tehokkuuttaan vuoteen 2020 jatkuvan tehostamis- ja modernisointiohjelman avulla. Ohjelmaan kuuluu mm. siirtyminen monista eri järjestelmistä suurempiin kokonaisuuksiin, henkilöstön kouluttaminen ja dokumenttien käsittely kokonaan sähköisinä nykyisten paperikopioiden sijaan. Venäjän tullin on tarkoitus siirtyä kokonaan sähköiseen tuontitullaukseen Venäjän viranomaiset asettavat myös tavoiteajan tuontitullaukselle vuoteen 2018 mennessä kahteen tuntiin kuljetusyksikköä kohden. (Tullihallitus 2013.) Venäjän kaupassa vietävät tavarat asetetaan vientitullaukseen Suomessa ja rajanylityksen jälkeen ne tuontitullataan Venäjälle. Yleensä mahdolliset ongelmat tullauksessa tulevat ilmi vasta tuontitullauksessa Venäjän puolella (Alho 2007, 143.) Seuraavaksi esitellään tyypillinen TIR Carnetia käyttävän maantiekuljetuksen tullausprosessi. 1. Lastattavan auton saapuessa varastolle noutamaan kuormaa kuljettajalla on hallussaan TIR Carnet asiakirja

18 18 2. Vientiyritys tai valtuutettu edustaja tekee Suomen tullille sähköisen vientiilmoituksen ja sähköisen TIR-passituksen käyttäen kuljettajan toimittamaa TIR Carnet asiakirjaa 3. Tulli käsittelee viennin ja lähettää viejälle sähköisen viennin saateasiakirjan (EAD, Export Accompanying Document) ja TIR Carnetille viitenumeron (MRN, Movement Reference Number) 4. Vientiyritys tai valtuutettu edustaja valmistelee loput vaadittavat kaupalliset asiakirjat 5. Auto lastataan ja lähtee paperien kanssa kohti tullitoimipaikkaa, jossa tulli sinetöi kuorman ja avaa TIR Carnetin. 6. Auto lähtee kohti rajatoimipaikkaa, jossa TIR Carnet suljetaan ja vienti rekisteröidään 7. Auton ylitettyä rajan asiakkaalle lähetetään poistumisvahvistettu luovutuspäätös 8. Venäjän tullissa auton asiakirjat tarkistetaan ja rekisteröidään Venäjän tullijärjestelmään 9. Venäjällä varsinainen tullauskäsittely tehdään vasta määrätullissa. Jos auto esimerkiksi on menossa Moskovaan, tullaus tehdään vasta Moskovassa. 10. Tullikäsittelyn jälkeen tullatut tavarat luovutetaan vastaanottajalle (Finpro 2012.)

19 Vientitullaus Suomesta Vientitullaus Suomesta hoidetaan sähköisenä. Viejä lähettää vienti-ilmoituksen sähköisenä tullin järjestelmään. Tulli tarkastaa ilmoituksen ja joko hyväksyy tai hylkää sen. Kun ilmoitus hyväksytään, viejälle lähetetään luovutuspäätös ja EAD-asiakirja. EAD:n on kuljettava vietävien tavaroiden kanssa poistumistoimipaikan tulliin ja se on esitettävä tullivirkailijoille. EAD kuitataan vientitullitoimipaikassa ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös lähtee viejälle. Poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä tarvitaan todistamaan myynnin arvolisäverottomuus, joten yrityksen tulisi säilyttää se kirjanpitoaan varten. Viejän on myös arkistoitava muita vientidokumentteja kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, kun luovutuspäätös on tehty. (Tullihallitus 2013.) Maantiekuljetuksissa vienti-ilmoitus on tehtävä vähintään tuntia ennen ajoneuvon poistumista EU:n yhteisöalueelta (Tullihallitus 2013.) Tuontitullaus Venäjälle Venäjän tullille on tehtävä ennakkoilmoitus kaksi tuntia ennen auton saapumista Venäjän rajalle. TIR Carnetia käyttäessä tullaus tapahtuu seuraavasti: Venäjän rajatullitoimipaikassa tarkastetaan kaikki kuljetuksen asiakirjat: kaupalliset dokumentit, kuljetusdokumentit, ajoneuvon rekisteröintidokumentit, tuotekohtaiset sertifikaatit ja paljon muuta. Kuljetus myös punnitaan Venäjän tullissa. Kuorma sinetöidään vielä Suomen tullin asettaman sinetin lisäksi Venäjän tullin omalla sinetillä. Rajalla tapahtuvan tullauskäsittelyn jälkeen auto saa luvan jatkaa matkaansa määräpaikan tullitoimipaikkaan varsinaista tullausta varten. (Tullihallitus 2013.)

20 Sähköinen tullaus Aiemmin Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa tullauksen suurin ongelma on ollut kaksoislaskutus. Kaksoislaskutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa Suomesta Venäjälle vietävä tavara vientitullataan ulos Suomesta oikealla hinnalla, mutta tuontitullauksessa Venäjälle esitetään väärennetty kauppalasku, jossa tavallisesti alennetaan tavaran arvoa ja muutetaan tullikoodeja. Näin myyjä saa tuotteilleen alemman tullausarvon, joka vähentää myyjän maksamia arvonlisäveroja ja tullimaksuja. Tullihallituksen selvityksen mukaan kaksoislaskutus syö noin 30% verotuloista ja vääristää kilpailua Venäjällä (Tullihallitus 2013.) Tullauskäsittelyn muuttuminen sähköiseksi poistaisi myös nykyiset monet välikädet Venäjän tullissa, mikä tarkoittaisi viennin sivukustannuksien vähentymistä (Suomen kaupan liitto 2009.) Sähköinen tullaus tuli viennissä pakolliseksi Suomessa alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tulli-ilmoitukset on tehtävä sähköisinä eikä paperisia ilmoituksia enää hyväksytä. (Tullihallitus 2012.) Kaksoislaskutuksen eliminoinnin lisäksi sähköisen tullauksen oli tarkoitus nopeuttaa rajamuodollisuuksia ja purkaa raja-asemien rekkajonoja. Käytännön tasolla näin ei kuitenkaan käynyt. Sähköinen tullaus aiheutti massiiviset jonot idän raja-asemille ja rekkojen läpimenoaikoihin tuli noin 25% kasvu aikaisempaan verrattuna. Syyksi kerrottiin se, että EU ei anna tarpeeksi tietoa Venäjän viranomaisille sähköisen tullauksen yhteydessä. Vuonna 2010 Vaalimaan raja-asema pystyi käsittelemään raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa, mutta uudistuksen jälkeen vain noin 450 ajoneuvoa. (Yleisradio 2010.)

21 Tullitariffit Tullitariffeja käytetään tavaroiden tuontiin ja vientiin liittyvien tullimaksujen määritykseen EU:n kaupassa kolmansien maiden kanssa. EU-mailla on käytössään yhteiset ulkotullit yhteisön ulkopuolelta tuleviin tavaroihin. EU:n tullitarffit perustuvat kansainväliseen maailman tullijärjestön kahdeksannumeroiseen HS-nimikkeistöön (yhtenäistetty tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä). Venäjällä on myös käytössä kymmennumeroinen HSnimikkeistö, joka helpottaa kauppaa (Tullihallitus 2013.) Venäjän HS-nimikkeistö vastaa pääosin EU:ssa käytettävää nimikkeistöä. Venäjällä on tällä hetkellä käytössä viisi eri tullitariffitasoa: 0%, 5%, 10%, 15% ja 20%. (Alho 2007, ) Kuva 1. Esimerkkejä tullikoodien määrityksestä (Tullihallitus 2013.) Tullikoodien muodostamisessa kaksi ensimmäistä numeroa kuvaavat ryhmän johon tuote kuuluu. Esimerkiksi tässä tapauksessa numero 21 on Elintarvikevalmisteet, seuraavat numerot 03 taas sijoittavat tuotteen kastikkeisiin. Loput neljä numeroa ovat tarkentavia, joiden avulla voidaan määrittää tarkka tulliluokka. Tullitariffit Venäjällä pääsääntöisesti laskevat vuosi vuodelta, jos huomioon ei oteta jalostettuja tuotteita. Venäjä pyrkii pitämään jalostettujen tuotteiden tullit korkealla antaakseen suhteellisen edun omalle teollisuudelleen. Tullitariffien määrittämisessä ongelmana on koettu jatkuvat muutokset. Nimikkeet poistuvat ja vaihtuvat usen. Tämä tuo ongelmia yrityksille, sillä väärillä tariffeilla tehdyt

22 22 dokumentit voivat aiheuttaa lisäkustannuksia tai lähetysten viivästymistä pitkittyneen tullauksen takia (Alho 2007, 144.) Tullinimike voidaan määrittää Tullin tariffitietokannan avulla. Asiakas voi myös pyytää Tullihallitukselta ennakkoon sitovaa tariffitietoa. Etukäteen annettu sitova tariffitieto on voimassa kuusi vuotta päätöspäivästä eteenpäin. Suomessa annettu tariffitieto sitoo kaikkien EU:n valtioiden viranomaisia. (Melin 2011, 254.) Sitova tariffitieto haetaan Tullin virallisella lomakkeella, jonka liitteinä on oltava esimerkiksi tavaran mainosmateriaalia ja tekniset tiedot. Kemikaaleista ja elintarvikkeista on myös annettava näyte. (Tullihallitus 2013.) Tullisopimukset Venäjän ja länsimaiden välillä on voimassa tullisopimus, jonka perusteella länsimaista tuoduilla tavaroilla on ns. suosituimmuuskohtelu. Suosituimmuuskohtelu tarkoittaa sitä, että Venäjän tullilaitos perii tavaroista normaalin tullitariffiluokan mukaisen maksun mikäli tuotteen alkuperä todistetaan sille. Alkuperän todistaminen vaatii alkuperätodistuksen (Certificate of Origin) joka Suomessa hankitaan kauppakamarista. Alkuperätodistus ei ole Venäjän lain mukaan pakollinen, mutta mikäli sitä ei ole on tullilla oikeus periä tuonnista kaksinkertainen tullimaksu (Alho 2007, 144.) Tullisopimusten lisäksi Venäjän tullissa tunnustetaan myös monia tullietuuksia. Tullitariffilain mukaan esimerkiksi kehitysmaista peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan GSP-järjestelmän (EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä, Generalised System of Preferences) mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että todistettavasti kehitysmaasta peräisin olevista tuotteista kannetaan 75% normaalin tuotteen tullista. Kaikkein kehittymättömimmistä maista peräisin olevista tuotteista ei peritä lainkaan tullia (Alho 2007, 145.)

23 Kuljetus- ja tullausdokumentit Venäjän tullin kanssa asioidessa on esitettävä ainakin seuraavat asiakirjat: kirjallinen kauppasopimus, kauppalasku, pakkauslista, CMR-rahtikirja, TIR Carnet asiakirja sitä käytettäessä, Suomen tullin tekemä vientitullaus, mahdollinen alkuperätodistus ja mikäli tavara vaatii, erillinen vastaavuustodistus. (Alho 2007, 147.) CMR (Kansainvälinen rahtikirja) CMR-rahtikirja on tarkoitettu ainoastaan maantiekuljetuksiin. Rahtikirjasta on käytävä ilmi mm. lähettäjän ja vastaanottajan tiedot, kuljetusyhtiön tiedot, VATnumerot, lähetyksen sisältö, kollien yhteismäärä ja bruttopaino. Rahtikirja toimii sopimuksena kuljetuksesta (Alho 2007, 148.) Kansainvälinen rahtikirja on laadittava vähintään kolmena kappaleena ja siinä on aina oltava lähettäjän ja kuljetusliikkeen allekirjoitukset. Rahtikirjaan voidaan myös lisätä ohjeita tullimuodollisuuksia varten. Mikäli lähetys sisältää vaarallisia aineita, nämä on myös merkittävä erikseen rahtikirjaan. (Laki ) TIR-Carnet Valtionrajat ylittävissä kuljetuksissa kunkin maan viranomaiset yleensä soveltavat kuljetuksiin kansallisia menettelyjä. Ne ovat lähes joka maassa erilaiset ja niihin kuuluu kuljetuksen tarkastukset molempien osapuolien rajatoimipaikoilla. Nämä ylimääräiset tarkastukset aiheuttavat kuljetuksiin

24 24 kustannuksia ja viivytyksiä. TIR-menettely on kehitetty nopeuttamaan ja yksinkertaistamaan kansainvälisiä kuljetuksia. Se korvaa kansalliset menettelyt ja tarjoaa tulliviranomaisille kansainvälisen valvontajärjestelmän kuljetuksiin. Etuihin kuuluu myös se, että kuljetus tapahtuu yhdellä kuljetusasiakirjalla koko sen kuljetusajan, joten tulliviranomaisille on vaikeampi esittää väärää tietoa. (YK:n Euroopan talouskomissio 2010.) TIR-menettely perustuu viiteen peruspilariin: 1) Tavaroiden kuljetukseen tulee käyttää varmennettuja ajoneuvoja tai kontteja Kuljetuksissa tulee käyttää ajoneuvoja tai kontteja jotka saadaan sinetöityä niin, ettei niihin ole mahdollista päästä ilman sinetin rikkomista. Sinetöinti on ehto TIR-carnetin käytölle. 2) Kansainvälisen kuljetusunionin (IRU) takaus tulleista ja veroista koko matkan ajaksi Takauksen tavoitteena on varmistaa tullien ja verojen maksu tapauksissa, joissa kuljetusliikettä ei saada vastuuseen mahdollisissa väärinkäyttötilanteissa. Kunkin maan kuljetusyrityksiä edustava taho (Suomessa SKAL ry) takaa kaikkien Suomessa myönnettävien TIR-carnetien maksut. Jokainen maa asettaa omat ylärajat vakuudelle. Suomessa yläraja on vuonna yhtä TIR-carnetia kohti. 3) Kuljetusasiakirjana on käytettävä kansainvälistä tulliasiakirjaa (TIRcarnet). TIR-carnet avataan lähtömaassa ja se toimii valvonta-asiakirjana kaikissa maissa kuljetusreitillä TIR-carnet on virallinen hallinnollinen dokumentti, josta löytyy IRU:n ja kuljetusyhtiön viralliset leimat ja allekirjoitukset. TIR-carnet toimii kuljetusdokumenttina koko kuljetusketjun ajan.

ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN. Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen

ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN. Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen Julkaisija Mikkelin ammattikorkeakoulu PL 181, 50101 Mikkeli puh. (015) 355 61 mamk@mikkeliamk.fi

Lisätiedot

Rekalla Venäjällä. Tietoa raskaan kaluston kuljettajille

Rekalla Venäjällä. Tietoa raskaan kaluston kuljettajille Rekalla Venäjällä Tietoa raskaan kaluston kuljettajille Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Matkan valmistelu 5 1.1 Viisumi 5 1.2 Tavaran kuljetukseen tarvittavat paperit 10 1.3 Viestintäyhteyksien järjestäminen

Lisätiedot

SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA

SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA SUOMEN JA AHVENANMAAN VÄLINEN VERORAJA MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case: Yritys X LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2011 Teemu Tiljander

Lisätiedot

Tulli torjuu harmaata taloutta. Turvatietoilmoitukset maantieliikenteessä. etulli etenee EU:ssa. Huumausainelaki muuttuu

Tulli torjuu harmaata taloutta. Turvatietoilmoitukset maantieliikenteessä. etulli etenee EU:ssa. Huumausainelaki muuttuu S i v u 8 : etulli etenee EU:ssa Tulliviesti 2 2011 N R O www.tulli.fi Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Tulli torjuu harmaata taloutta S i v u

Lisätiedot

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi!

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! 3 2 0 0 7 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sivut 12 15 Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot sivut 16 17 Valtuutettu

Lisätiedot

KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset

KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset 2 2 0 0 8 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Komissaari Kovács ja ministeri Kiviniemi Vaalimaalla ja Kotkassa sivut 8 9 KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset sivut 10 11 Tulliselvityksen

Lisätiedot

Venäjän tullikonsepti uudistuu

Venäjän tullikonsepti uudistuu S i v u 13 : Tulli pysäyttää vaaralliset kuormat Tulliviesti 2 2010 N R O www.tulli.fi Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Venäjän tullikonsepti uudistuu

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 2008 TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Väliraportti Hennariina Pulli Ulla Tapaninen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään

Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään 3 R 2011 Esko Aho: Nokialle Venäjä on yksi suurimmista ja tärkeimmistä markkinoista. IT-ala itää jo Venäjällä Irkutsk katsoo Itään Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Suomalais-Venäläisen kauppakamarin

Lisätiedot

LENTORAHTITOIMINNAN MAHDOLLISUUDET LAPPEENRANNASSA

LENTORAHTITOIMINNAN MAHDOLLISUUDET LAPPEENRANNASSA SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Logistiikka Toni Saareks LENTORAHTITOIMINNAN MAHDOLLISUUDET LAPPEENRANNASSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ Toni Saareks Lentorahtitoiminnan mahdollisuudet

Lisätiedot

SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO

SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO Jäsentiedote 2:2008 SVKK:N JÄSENTIEDOTE NUMERO 2/08 PÄÄTOIMITTAJALTA...5 SVKK:N YRITYSNEUVOJAN PALSTA...7 LAKIUUTISIA...10 Suunnitteilla ja käsittelyssä olevia esityksiä...10 Hyväksytyt lait ja määräykset...12

Lisätiedot

5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 5 R 2010 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana Lumenen toimitusjohtaja Tapio Pajuharju Venäläiset kuluttajina Rautakaupalla hyvät näkymät Verkkokauppaa Venäjällä Tjumen on Venäjän öljypääkaupunki

Lisätiedot

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto

Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto. Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Kirjanpitotoimiston sähköinen taloushallinto Asteri kirjanpito-ohjelman käyttöönotto Emil Alander Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Taloushallinto 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opinnäytetyö / AMK Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälistyvä liiketoiminta ja yrittäjyys 2012 Pia-Marja Kunnari YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opas alkavalle yrittäjälle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille 4 2010

Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille 4 2010 S i v u 14 : Suomen tulli rakentaa siltaa EU:n ja Venäjän välille Tulliviesti 4 2010 N R O www.tulli.fi Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Kiitämme

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran hallinnon ostolaskuprosessin. Satu Aaltonen

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran hallinnon ostolaskuprosessin. Satu Aaltonen Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran hallinnon ostolaskuprosessin kehittäminen Satu Aaltonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 26.4.2013

Lisätiedot

Lisähelpotuksia sähköiseen vienti-ilmoittamiseen

Lisähelpotuksia sähköiseen vienti-ilmoittamiseen 3 2 0 0 8 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i KRP:n Rauno Ranta puhuu PTR-yhteistyöstä sivut 10 11 Lisähelpotuksia sähköiseen vienti-ilmoittamiseen sivut 17 23 Lentotulli esittelyssä sivut 24 27 Tu l l

Lisätiedot

Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta

Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan kannalta Kajander, Amanda 2012 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Factoring-rahoitus ja siihen liittyvä kirjanpito luotonottajan

Lisätiedot

Kati Varjus ASIAKASLUOTONHALLINTA CASE: ASIAKASLUOTONHALLINTA LUVATA PORI OY:SSÄ UUDEN LUOTTOPOLITIIKAN MUKAISESTI

Kati Varjus ASIAKASLUOTONHALLINTA CASE: ASIAKASLUOTONHALLINTA LUVATA PORI OY:SSÄ UUDEN LUOTTOPOLITIIKAN MUKAISESTI Kati Varjus ASIAKASLUOTONHALLINTA CASE: ASIAKASLUOTONHALLINTA LUVATA PORI OY:SSÄ UUDEN LUOTTOPOLITIIKAN MUKAISESTI Liiketalouden koulutusohjelma Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehto 2011 ASIAKASLUOTONHALLINTA.

Lisätiedot

Toimintamallit terminaaleissa Suomessa ja Venäjällä

Toimintamallit terminaaleissa Suomessa ja Venäjällä Toimintamallit terminaaleissa Suomessa ja Venäjällä Julkaisuja 16/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2011 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2011 MAAILMAN MARKKINAT 2011 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteerit: Kirsi

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE Kauppatieteellinen tiedekunta A380A5000 Kandidaatintutkielma, Kansainvälinen liiketoiminta Katrina Lintukangas, Hanna Salojärvi PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE SME s export process to Russia

Lisätiedot

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki 1 SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki Rönkkö, Nora 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti

2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti 2 R 2011 Suomalais-Venäläisen kauppakamarin jäsenlehti Vieraana VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro Venäjä on edelleen Suomen suurin kauppakumppani Suurien lukujen Moskova Tjumen portti Siperian rikkauksiin

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Arvonlisäverokannan päivitys taloushallinnan ohjelmaan

Arvonlisäverokannan päivitys taloushallinnan ohjelmaan Arvonlisäverokannan päivitys taloushallinnan ohjelmaan Honkavaara, Kristiina 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Arvonlisäverokannan päivitys taloushallinnan ohjelmaan Honkavaara Kristiina

Lisätiedot

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN

UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN UKRAINA SUOMALAISYRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Päivi Karhunen, Olena Lesyk, Kristo Ovaska Päivi Karhunen Olena Lesyk Kristo Ovaska Ukraina suomalaisyritysten toimintaympäristönä HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO YRITYKSESSÄ PHONAK AB FILIAL I FINLAND

SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO YRITYKSESSÄ PHONAK AB FILIAL I FINLAND SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO YRITYKSESSÄ PHONAK AB FILIAL I FINLAND Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Hämeenlinna Niina Piirainen Niina Piirainen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA

Lisätiedot