VENÄJÄN KAUPAN HAASTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VENÄJÄN KAUPAN HAASTEET"

Transkriptio

1 Opinnäytetyö (AMK) Tuotantotalous 2013 Mikko Kettinen VENÄJÄN KAUPAN HAASTEET Yritys X:n vientiprosessin ongelmakohtia

2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalous Kevät Helena Rantanen Mikko Kettinen VENÄJÄN KAUPAN HAASTEET - YRITYS X:N VIENTIPROSESSIN ONGELMAKOHTIA Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on nostaa esille yleisimpiä haasteita ja kompastuskiviä, joita Venäjälle vientiä harjoittavat yritykset kohtaavat jokapäiväisessä toiminnassaan. Opinnäytetyön ensimmäisessä kappaleessa käsitellään Venäjää kauppakumppanina. Ymmärtääkseen Venäjän kauppaa ja sen erityispiirteitä on hankittava perustiedot Venäjän kaupallisesta historiasta, kehityksestä ja Venäjän kulttuurista. Venäjän liiketoimintaympäristö on erityisessä muutoksessa maan länsimaistuessa kovaa vauhtia. WTO-jäsenyyden odotetaan myös houkuttelevan uusia kauppakumppaneita maan edelleen huimaa vauhtia kasvaville sisämarkkinoille. Suomalais-Venäläisen kauppakamarin vuonna 2012 järjestämässä tutkimuksessa suurin osa vientiyrityksistä sanoi, että suurimmat hidasteet vientikaupassa ovat hankalat ja alati muuttuvat tullaus- ja viranomaismääräykset. Opinnäytetyön toisessa kappaleessa keskitytään erityisesti Venäjän kaupan tullaukseen ja dokumentaatiovaatimuksiin. Myös tullaus on murrosvaiheessa, sillä Venäjän tulli nykyaikaistuu huimalla vauhdilla. Opinnäytetyön kolmannessa osiossa keskitytään Yritys X:n Venäjän vientiin ja sen ongelmakohtiin. Yritys on kohdannut eniten ongelmia Venäjän tullin jatkuvasti muuttuvien tullimääräysten kanssa, erityisesti ongelmia tuottavat erilaiset sertifikaatit ja tullinimikkeet. Ongelmanratkaisu aloitetaan käymällä läpi yrityksen toimitusketju ja Venäjän vientiprosessi. Lopuksi esitetään parannusehdotuksia yrityksen vientiprosessin ongelmakohtiin. ASIASANAT: Venäjä, vienti, tullaus, ulkomaankauppa

3 BACHELOR S THESIS ABSTRACT TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Industrial Management Spring Helena Rantanen Mikko Kettinen CHALLENGES IN RUSSIAN TRADE COMMON PROBLEMS IN CORPORATE X S EXPORT PROCESS The purpose of this thesis is to present the most common challenges which firms doing Russian export trade from Finland face in their everyday operations. The first part of the thesis discusses Russia as a business partner. To further understand Russian trade and its characteristic the basics of Russia s commercial history, development and especially culture must be known. The business environment of Russia is facing major changes because the country is westernizing rapidly. Russia s membership in WTO is also expected to attract new business partners to the country s highly developing internal market. In a survey conducted by the Finnish-Russian Chamber of Commerce in the year 2012 most of the export firms stated that the biggest difficulties in Russian trade are difficult and rapidly changing customs and authority rules. The second part of the thesis focuses especially on Russian trade s customs clearance and documentation requirements. Customs clearance is also facing a rapid change since Russian customs is also developing continuously. In the third part of this thesis the focus is on Corporate X s Russian exports and problems within export. The company has faced most problems with Russian customs because of constantly changing customs requirements. Especially different kinds of certificates and customs tariff codes are causing problems. Problem solving was started by investigating the firm s supply chain and Russian export process. Finally, proposals to the firm s export process were presented. KEYWORDS: Russia, export, customs, foreign trade

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 6 2 VENÄJÄ KAUPPAKUMPPANINA Venäjän talouden kehitys Kauppapolitiikka ja WTO-jäsenyys Suomen ja Venäjän väliset suhteet Suomen ja Venäjän välinen kauppa Suomen vienti Venäjälle Suomen tuonti Venäjältä Suomen ja Venäjän kulttuurierot 15 3 VIENTIMUODOLLISUUDET Tullaus Vientitullaus Suomesta Tuontitullaus Venäjälle Sähköinen tullaus Tullitariffit Tullisopimukset Kuljetus- ja tullausdokumentit CMR (Kansainvälinen rahtikirja) TIR-Carnet Kauppalasku Sertifiointi Yleistä Sertifikaatti Sertifiointi Venäjän kaupassa YRITYS X:N VENÄJÄN VIENTIPROSESSI Viennin nykytilanne Vientiprosessi Venäjälle Yritys X:n Venäjän viennin suurimmat haasteet Tullinimikkeet Alkuperätiedot Serfifikaatit 35

5 4.4 Kehitysehdotuksia Yritys X:n Venäjän vientiin 36 5 YHTEENVETO 38 LÄHTEET 39 KUVAT Kuva 1. Esimerkkejä tullikoodien määrityksestä (Tullihallitus 2013.) 21 KUVIOT Kuvio 1. Venäjän bruttokansantuotteen kehitys (Tullihallitus 2012.) 8 Kuvio 2. Suomesta Venäjälle lähteneet kuorma-autot (Tullihallitus 2012.) 11 Kuvio 3. Suomen ja Venäjän välinen kauppa vuosina (Tullihallitus 2012.) 12 Kuvio 4. Suomen vienti Venäjälle vuonna (Tullihallitus 2012.) 13 Kuvio 5. Suomen tuonti Venäjältä vuonna (Tullihallitus 2012.) 14 Kuvio 6. Venäjän ja Suomen kulttuuriset erot (Hofstede 2009.) 15 Kuvio 7. Vastaavuustodistukset Venäjän kaupassa (Tullihallitus 2013.) 29 Kuvio 8. Yritys X:n Venäjän vientiprosessi 33

6 6 1 JOHDANTO Venäjän kauppa on jo monien vuosien ajan ollut Suomen ulkomaankaupan veturi. Sen eksotiikka ja vaikeat määräykset ovat kuitenkin tuottaneet suomalaisille vientiyrityksille suuria vaikeuksia. Venäjän WTO-jäsenyyden ja tulevien tulliuudistuksien myötä vientiprosessin Venäjälle odotetaan helpottuvan. Opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa Venäjän ja Suomen välisestä kauppahistoriasta, kauppasuhteista ja maiden kulttuurieroista. Läpi käydään myös tarvittavat vientimuodollisuudet, joihin vientiä Venäjälle harjoittava yritys törmää. Lopuksi käydään läpi opinnäytetyön tilaajayrityksen vientiprosessi, sen ongelmat ja esitetään niihin kehitysehdotuksia. Opinnäytetyön tilaajana toimii kansainvälinen suuryritys, jolla on toimintoja monessa eri maassa ympäri maailman. Yrityksen toimialasta johtuen tässä työssä yritykseen viitataan jatkossa termillä Yritys X. Yritys X vie tuotteitaan Venäjälle pääasiassa Suomen kautta. Vientivolyymit ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja tämä on aiheuttanut painetta yrityksen vientiprosessiin. Työssä lähdemateriaalina on käytetty pääosin kirjallisuutta ja Suomen tullin verkkojulkaisuja. Toimeksiantajan pyynnöstä vientiprosessin kuvauksen materiaalihankinnan lähteet on poistettu.

7 7 2 VENÄJÄ KAUPPAKUMPPANINA Venäjä on pinta-alalla ja väestömäärällä mitattuna yksi maailman suurimmista maista. Maan vanhanaikaisuus ja sen tapojen tuntemattomuus aiheuttaa kuitenkin ongelmia kaupankäynnissä sen kanssa. (Alho 2007, 8.) Venäjän vaurastuminen on lisännyt kansalaisten ostovoimaa ja yhä useampi suomalainen yritys on kiinnostunut aloittamaan tai kasvattamaan kauppaa Venäjän kanssa. Venäjän suhteellisen halpa kustannustaso houkuttelee myös tytäryhtiöiden ja tuotantolaitosten suunnittelemista maahan. (Ollus & Pyykkö 2005.) 2.1 Venäjän talouden kehitys Venäjän talous oli lamassa koko 1990-luvun ajan. Venäjän ulkomaan velka kasvoi katkeamatta ja talous oli retuperällä. (Moijanen s. 17) Vuoden 1998 talouskriisin jälkeen ruplan devalvoituessa Venäjän talous lähti kuitenkin voimakkaaseen nousuun ja kauppa Suomen kanssa kasvoi huimasti. (Ollus & Pyykkö 2005.) Kuviosta 1 voidaan todeta Venäjän kaupan kasvaneen koko tarkastelujakson ajan lukuunottamatta vuoden 2008 finanssikriisin seurauksena tapahtunutta tilapäistä notkahdusta.

8 8 Venäjän bruttokansantuote Venäjän BKT, mrd. EUR Kuvio 1. Venäjän bruttokansantuotteen kehitys (Tullihallitus 2012.) Öljyn maailmanmarkkinahintojen nousu 2000-luvulla tuki Venäjän kasvua sen suuren öljyvarallisuuden vuoksi. Maa vaurastui ja talous kasvoi keskimäärin kymmenen prosenttiyksikön vuosivauhtia. Vuonna 2008 Venäjästä tuli Suomen suurin ja tärkein kauppakumppani. Syksyllä 2008 maailmanlaajuinen talouskriisi iski myös Venäjälle. Se toi mukanaan kysynnän ja kulutushyödykkeiden hintojen laskun. Venäjän presidentti Dmitri Medvedev ilmoitti, ettei kriisi vaikuttaisi juurikaan Venäjän talouteen, sillä raakaöljyn markkinahinnan ennustettiin nousevan jopa 250 dollariin barrelilta. Öljyn hinta ei kuitenkaan noussut radikaalisti, joka vaikutti negatiivisesti Venäjän talouteen ja ajoi sen taantumaan. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2009.) Finanssikriisin jälkeen Venäjän talous kääntyi taas kasvuun. Bruttokansantuote kasvoi vuosina 2010 ja 2011 yli neljä prosenttia vuosittain. Talouden kasvun ennustetaan kuitenkin hidastuvan maailmantalouden kokonaiskasvun heikentyessä. (SVKK 2011.) Venäjän talous on haavoittuva raaka-aineiden jatkuvien hintavaihteluiden vuoksi. Yksittäisenä taloutta kasvattavana voimana pidetään sisäisen kulutuksen kasvua, jota vauhdittaa erityisesti venäläisen keskiluokan rikastuminen. Kotimaan teollisuutta jarruttaa voimakas tuontitavaroiden kysyntä. Valtion pitkän ajan strategiaan onkin kirjattu raaka-aineriippuvuuden

9 9 vähentäminen ja teknologiasektorin kasvattaminen. Talouskasvun vauhdittamiseksi Venäjä on helpottanut ulkomaisten sijoittajien tuloa markkinoille erilaisin keinoin. Investoinnit Venäjälle koetaan kuitenkin vielä vaikeaksi johtuen vaikeaselkoisesta oikeusjärjestelmästä, korruptiosta ja byrokratian huimasta määrästä. (SVKK 2011.) 2.2 Kauppapolitiikka ja WTO-jäsenyys Venäjän talous on kehittynyt erittäin nopeasti koko 2000-luvun ajan. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen kaupan arvo väheni lähes kolmanneksella, mutta vuonna 2010 kuilu oli voitettu. Venäjän jäsenyysneuvottelut maailman kauppajärjestön WTO:n (World Trade Organization) jäseneksi liittymisestä kestivät yhteensä 18 vuoden ajan. Vuonna 2011 neuvottelut saatiin päätökseen ja Venäjä hyväksyttiin WTO:n jäseneksi. Jäsenyys astui virallisesti voimaan elokuussa Käytännössä jäsenyys tarkoittaa vienti- ja tuontitullien laskua. Tullimaksut laskevat aluksi 10 prosentista 7,8 prosenttiin. Tullien muutoksien siirtymäajat ovat pääosin kahdesta kolmeen vuotta, mutta tietyissä tuoteryhmissä pisimmillään 5-8 vuotta. (Yleisradio 2012.) Ulkoministeriön selvityksessä ennustetaan, että suomalaiset yritykset lähtevät WTO-jäsenyydestä ja sen tuomista eduista innostuneina entistä helpommin mukaan kisaamaan Venäjän markkinoille. Keskimääräisen tuontitullitason laskeminen viiteen prosenttiin tullausarvosta lasketaan hyödyttävän suomalaisia vientiyrityksiä noin 250 miljoonalla eurolla vuosittain. Venäjältä tuoduista tavaroista hyöty on noin 25 miljoonaa euroa vuosittain. (Yleisradio 2012.) Suomen Pankki arvioi, että muutaman vuoden kuluttua Suomen vienti Venäjälle voi olla miljoonaa suurempi Venäjän WTO-jäsenyyden ansiosta. Uusia työpaikkoja syntyy Suomeen kappaletta. Yritystoiminta Venäjällä helpottuu sen uudistaessa lakejaan vastaamaan kansainvälisiä normeja. (Helsingin Sanomat 2012.)

10 Suomen ja Venäjän väliset suhteet Suomen ja Venäjän yhteinen talousyhteistyö perustuu niiden hallitusten välisiin sopimuksiin kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä. Suomi on kuulunut Euroopan unioniin vuodesta 1995 asti, joten Venäjän suhteet unioniin vaikuttavat myös sen Suomen-suhteisiin. (Ulkoasianministeriö 2012.) Maiden väliset suhteet ovat olleet läheiset jo pitkän aikaa. Suomen ja Venäjän välillä on solmittuna yli 70 eri sopimusta ja vuonna 1992 on perustettu hallitusten välinen talouskomissio. Komission tehtävä on edistää maiden välistä kauppaa ja luoda yhteyksiä maiden eri yritysten välillä. Tärkeimmät maiden väliset yhteistyön osa-alueet ovat kauppa ja investoinnit, liikenne ja logistiikka sekä tullaus ja rajaliikenne. Euroopan unionille Venäjä on suuri kauppakumppani: liikevaihdolla mitattuna kolmanneksi suurin. EU-maat vievät Venäjälle teollisuustuotteita, kemikaaleja ja elintarvikkeita. (Ulkoasianministeriö 2012.) Suomen ja Venäjän läheisten kauppasuhteiden takana on luonnollisesti Suomen ja Venäjän 1340 kilometriä pitkä maaraja. Maiden välillä on yhteensä kahdeksan kansainvälistä rajanylityspaikkaa. Tavaraliikenteen määrä on kasvanut vuosittain, mikä on johtanut ruuhkiin ja kymmenien kilometrien pituisiin rekkajonoihin raja-asemilla. Vuoden 2008 talouskriisin jälkeen erityisesti transito- eli kauttakulkukuljetukset kasvoivat. (Ulkoasianministeriö 2012.) Vuoteen 2013 mennessä rekkajonot ovat vähentyneet huomattavasti nopeammin sujuvan sähköisen tullauksen johdosta. Vuonna 2014 Venäjän siirtyessä myös kokonaan sähköiseen tuontitullaukseen rajan ylityksen odotetaan olevan entistä nopeampaa ja tehokkaampaa. (Alho 2007, 34.)

11 Suomesta Venäjälle lähteneet raskaat ajoneuvot vuosina Ajoneuvoa / vuosi Kuvio 2. Suomesta Venäjälle lähteneet kuorma-autot vuosina (Tullihallitus 2012.) Kuviosta 2 nähdään vuoden 2008 ja 2009 talouskriisin vaikutus itärajan rekkaliikenteeseen. Vuoden 2008 jälkeen erityisesti transitoliikenne on kasvanut, mikä on pitänyt ajoneuvomäärät tasaisessa kasvussa normaalin Venäjän kaupan hidastuttua huippulukemista.

12 Suomen ja Venäjän välinen kauppa Venäjä on Suomen strateginen kauppakumppani. Vuonna 2011 se oli Suomen kolmanneksi suurin kauppakumppani 9%:n osuudella. Suomen suurimmat vientikumppanit ovat Ruotsi ja Saksa. Tuonnissa Venäjä taas oli ensimmäisellä sijalla 18% osuudella. Suomen ja Venäjän välinen kauppa on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden ajan vuosittain: tietyissä tuoteryhmissä kasvu on ollut jopa 30% vuodessa. Suomen kauppatase Venäjän kanssa on alijäämäinen, eli Venäjältä tuodaan enemmän tavaraa Suomeen kuin Suomesta viedään Venäjälle. (SVKK 2011, 7.) Milj Suomen ja Venäjän välinen kauppa vuosina Tuonti Vienti Kuvio 3. Suomen ja Venäjän välinen kauppa vuosina (Tullihallitus 2012.) Kuviosta 3 voidaan todeta, että Suomen ja Venäjän välinen kauppa on aina ollut Suomen kannalta alijäämäinen, mutta vuoden 2009 notkahduksen jälkeen ero viennin ja tuonnin välillä on kasvanut. Tämä on erityisesti johtunut Venäjän kehityksestä kulutushyödykkeiden tuotannossa. Se ei enää ole sijoittajille

13 13 punainen vaate vaan varteenotettava tuotantomaa. Esimerkiksi suomalainen pörssiyhtiö Nokian Renkaat avasi Pietarin lähistölle tehtaan vuonna 2004 ja tehtaan tuotteita valmistetaan Venäjän markkinoiden lisäksi myös vientiin Suomeen ja muualle Eurooppaan Suomen vienti Venäjälle Vuonna 2011 Suomen vienti Venäjälle oli arvoltaan yhteensä 5,3 miljardia euroa, vuodesta 2010 kasvua oli kertynyt 13 prosenttia. Eniten kasvoivat koneiden ja laitteiden vienti. Kuviosta 4 voidaan todeta, että metallituotteiden vienti on vähentynyt huomattavasti, joka on johtunut Venäjän oman tuotannon kasvusta. (Tullihallitus 2012.) Kuvio 4. Suomen vienti Venäjälle vuonna (Tullihallitus 2012.)

14 Suomen tuonti Venäjältä Kuvion 5 perusteella voidaan todeta, että Venäjältä Suomeen tuodaan eniten energiatuotteita: kivihiiltä, öljyä, sähköä ja puuta. Energiatuotteiden osuus kokonaistuonnista on 85%. Sähköä Venäjältä tuotiin hieman vähemmän verrattuna edellisvuoteen. Tuonnin arvo vuonna 2011 oli 11 miljardia. Vuodesta 2010 kasvua oli kertynyt 23 prosenttia. (Tullihallitus 2012.) Kuvio 5. Suomen tuonti Venäjältä vuonna (Tullihallitus 2012.)

15 Suomen ja Venäjän kulttuurierot Venäjä ja Suomi ovat hyvin erilaisia kulttuurilla mitattuna. Kuviossa 6 on esitelty Suomen ja Venäjän kulttuurien eri ulottuvuudet verrattuna toisiinsa Hofsteden teorian mukaan. Venäjän ja Suomen kulttuuriset erot Venäjä Suomi Valtaetäisyys Invidualismi Maskuliinisuus Epävarmuuden välttäminen Kuvio 6. Venäjän ja Suomen kulttuuriset erot (Hofstede 2009.) Suurimmat eroavaisuudet ovat valtaetäisyyksissä ja epävarmuuden välttämisessä. Esimerkiksi valtaetäisyydet Suomessa ovat pienet, mikä osoittaa että suomalaiset työntekijät ovat suhteellisesti samalla tasolla työntekijäryhmään katsomatta. Suomessa ei osoiteta suurta kunnioitusta esimiehiä tai esimerkiksi yhtiön pääjohtajaa kohtaan. Venäjällä taasen valtaetäisyydet ovat hyvin suuret, jonka perusteella voidaan todeta Venäjällä esiintyvän eriarvoisuutta tavallisten työntekijöiden ja johtajien välillä. Maskuliinisuudessa ei Suomen ja Venäjän välillä ole merkittävää eroa. Maskuliinisessa yhteiskunnassa arvostetaan menestystä, kehitystä ja kilpailuhenkisyyttä. Suomi ja Venäjä sijoittuvat maailmanlaajuisesti

16 16 maskuliinisuudella mitattuna suhteellisen alas. Vahvasti maskuliinisia kulttuureja ovat esimerkiksi Kiina, Japani ja USA. Venäläinen työyhteisö on huomattavasti hierarkkisempi kuin suomalainen. Esimerkiksi venäläisessä yrityksessä suhteellisen pienetkin asiat joudutaan hyväksymään jopa toimitusjohtajalla asti. Epävarmuuden välttämisessä Venäjän erittäin korkea arvo voidaan selittää sillä, että venäläiset haluavat enemmän sääntöjä ja erilaisia määräyksiä kuin suomalaiset. Invidualismi on Suomessa huomattavasti vahvempaa kuin Venäjällä ja kokemukset kertovatkin, että suomalaiset työntekijät ovat huomattavasti itsenäisempiä työssään kuin venäläiset kollegansa. Kun venäläinen kollega taistelee ideaansa hierarkiaprosessin läpi, suomalainen on jo toteuttanut ideansa konsultoituaan ensin työtovereitaan ja mahdollisesti esimiestään. Venäläisessä bisneskulttuurissa hierarkian ohittaminen tulkitaan myös negatiivisesti. Hierarkian mukaan toimitaan, oli se sitten aikaavievää tai ei. Erilaisten kulttuurien ymmärtäminen on avainasemassa kansainvälisesä kaupassa. Tehtäessä kauppaa vieraiden maiden kanssa on aina hyvä opiskella vastapuolen kulttuuria perusteellisesti ettei vahingossa tule loukanneeksi toista osapuolta. Suomalaiselle normaalilta tuntuva toimintatapa voi tuntua venäläisestä kollegasta suurelta loukkaukselta ja voi jopa tuhota yrityksien välisen yhteistyön.

17 17 3 VIENTIMUODOLLISUUDET 3.1 Tullaus Suomen ja Venäjän välisessä viennissä tullaus on aina ollut tärkeä osa. Tullaus kuitenkin koetaan Venäjän kaupan suurimmaksi hidasteeksi ja ongelmakohdaksi. (SVKK 2012.) Menneisyydessä erityisesti 1990-luvulla Venäjän tullimääräykset muuttuivat jatkuvasti, mikä aiheutti vaikeuksia suomalaisille yrityksille. Toinen ongelma oli määräyksien mielivaltainen tulkitseminen. Nykyään tullausprosessi on hiljalleen vakiintunut, mutta ongelmia esiintyy edelleen. (Alho 2007, 143.) Venäjän tulli yrittääkin aktiivisesti parantaa mainettaan ja tehokkuuttaan vuoteen 2020 jatkuvan tehostamis- ja modernisointiohjelman avulla. Ohjelmaan kuuluu mm. siirtyminen monista eri järjestelmistä suurempiin kokonaisuuksiin, henkilöstön kouluttaminen ja dokumenttien käsittely kokonaan sähköisinä nykyisten paperikopioiden sijaan. Venäjän tullin on tarkoitus siirtyä kokonaan sähköiseen tuontitullaukseen Venäjän viranomaiset asettavat myös tavoiteajan tuontitullaukselle vuoteen 2018 mennessä kahteen tuntiin kuljetusyksikköä kohden. (Tullihallitus 2013.) Venäjän kaupassa vietävät tavarat asetetaan vientitullaukseen Suomessa ja rajanylityksen jälkeen ne tuontitullataan Venäjälle. Yleensä mahdolliset ongelmat tullauksessa tulevat ilmi vasta tuontitullauksessa Venäjän puolella (Alho 2007, 143.) Seuraavaksi esitellään tyypillinen TIR Carnetia käyttävän maantiekuljetuksen tullausprosessi. 1. Lastattavan auton saapuessa varastolle noutamaan kuormaa kuljettajalla on hallussaan TIR Carnet asiakirja

18 18 2. Vientiyritys tai valtuutettu edustaja tekee Suomen tullille sähköisen vientiilmoituksen ja sähköisen TIR-passituksen käyttäen kuljettajan toimittamaa TIR Carnet asiakirjaa 3. Tulli käsittelee viennin ja lähettää viejälle sähköisen viennin saateasiakirjan (EAD, Export Accompanying Document) ja TIR Carnetille viitenumeron (MRN, Movement Reference Number) 4. Vientiyritys tai valtuutettu edustaja valmistelee loput vaadittavat kaupalliset asiakirjat 5. Auto lastataan ja lähtee paperien kanssa kohti tullitoimipaikkaa, jossa tulli sinetöi kuorman ja avaa TIR Carnetin. 6. Auto lähtee kohti rajatoimipaikkaa, jossa TIR Carnet suljetaan ja vienti rekisteröidään 7. Auton ylitettyä rajan asiakkaalle lähetetään poistumisvahvistettu luovutuspäätös 8. Venäjän tullissa auton asiakirjat tarkistetaan ja rekisteröidään Venäjän tullijärjestelmään 9. Venäjällä varsinainen tullauskäsittely tehdään vasta määrätullissa. Jos auto esimerkiksi on menossa Moskovaan, tullaus tehdään vasta Moskovassa. 10. Tullikäsittelyn jälkeen tullatut tavarat luovutetaan vastaanottajalle (Finpro 2012.)

19 Vientitullaus Suomesta Vientitullaus Suomesta hoidetaan sähköisenä. Viejä lähettää vienti-ilmoituksen sähköisenä tullin järjestelmään. Tulli tarkastaa ilmoituksen ja joko hyväksyy tai hylkää sen. Kun ilmoitus hyväksytään, viejälle lähetetään luovutuspäätös ja EAD-asiakirja. EAD:n on kuljettava vietävien tavaroiden kanssa poistumistoimipaikan tulliin ja se on esitettävä tullivirkailijoille. EAD kuitataan vientitullitoimipaikassa ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös lähtee viejälle. Poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä tarvitaan todistamaan myynnin arvolisäverottomuus, joten yrityksen tulisi säilyttää se kirjanpitoaan varten. Viejän on myös arkistoitava muita vientidokumentteja kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, kun luovutuspäätös on tehty. (Tullihallitus 2013.) Maantiekuljetuksissa vienti-ilmoitus on tehtävä vähintään tuntia ennen ajoneuvon poistumista EU:n yhteisöalueelta (Tullihallitus 2013.) Tuontitullaus Venäjälle Venäjän tullille on tehtävä ennakkoilmoitus kaksi tuntia ennen auton saapumista Venäjän rajalle. TIR Carnetia käyttäessä tullaus tapahtuu seuraavasti: Venäjän rajatullitoimipaikassa tarkastetaan kaikki kuljetuksen asiakirjat: kaupalliset dokumentit, kuljetusdokumentit, ajoneuvon rekisteröintidokumentit, tuotekohtaiset sertifikaatit ja paljon muuta. Kuljetus myös punnitaan Venäjän tullissa. Kuorma sinetöidään vielä Suomen tullin asettaman sinetin lisäksi Venäjän tullin omalla sinetillä. Rajalla tapahtuvan tullauskäsittelyn jälkeen auto saa luvan jatkaa matkaansa määräpaikan tullitoimipaikkaan varsinaista tullausta varten. (Tullihallitus 2013.)

20 Sähköinen tullaus Aiemmin Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa tullauksen suurin ongelma on ollut kaksoislaskutus. Kaksoislaskutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa Suomesta Venäjälle vietävä tavara vientitullataan ulos Suomesta oikealla hinnalla, mutta tuontitullauksessa Venäjälle esitetään väärennetty kauppalasku, jossa tavallisesti alennetaan tavaran arvoa ja muutetaan tullikoodeja. Näin myyjä saa tuotteilleen alemman tullausarvon, joka vähentää myyjän maksamia arvonlisäveroja ja tullimaksuja. Tullihallituksen selvityksen mukaan kaksoislaskutus syö noin 30% verotuloista ja vääristää kilpailua Venäjällä (Tullihallitus 2013.) Tullauskäsittelyn muuttuminen sähköiseksi poistaisi myös nykyiset monet välikädet Venäjän tullissa, mikä tarkoittaisi viennin sivukustannuksien vähentymistä (Suomen kaupan liitto 2009.) Sähköinen tullaus tuli viennissä pakolliseksi Suomessa alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tulli-ilmoitukset on tehtävä sähköisinä eikä paperisia ilmoituksia enää hyväksytä. (Tullihallitus 2012.) Kaksoislaskutuksen eliminoinnin lisäksi sähköisen tullauksen oli tarkoitus nopeuttaa rajamuodollisuuksia ja purkaa raja-asemien rekkajonoja. Käytännön tasolla näin ei kuitenkaan käynyt. Sähköinen tullaus aiheutti massiiviset jonot idän raja-asemille ja rekkojen läpimenoaikoihin tuli noin 25% kasvu aikaisempaan verrattuna. Syyksi kerrottiin se, että EU ei anna tarpeeksi tietoa Venäjän viranomaisille sähköisen tullauksen yhteydessä. Vuonna 2010 Vaalimaan raja-asema pystyi käsittelemään raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa, mutta uudistuksen jälkeen vain noin 450 ajoneuvoa. (Yleisradio 2010.)

21 Tullitariffit Tullitariffeja käytetään tavaroiden tuontiin ja vientiin liittyvien tullimaksujen määritykseen EU:n kaupassa kolmansien maiden kanssa. EU-mailla on käytössään yhteiset ulkotullit yhteisön ulkopuolelta tuleviin tavaroihin. EU:n tullitarffit perustuvat kansainväliseen maailman tullijärjestön kahdeksannumeroiseen HS-nimikkeistöön (yhtenäistetty tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä). Venäjällä on myös käytössä kymmennumeroinen HSnimikkeistö, joka helpottaa kauppaa (Tullihallitus 2013.) Venäjän HS-nimikkeistö vastaa pääosin EU:ssa käytettävää nimikkeistöä. Venäjällä on tällä hetkellä käytössä viisi eri tullitariffitasoa: 0%, 5%, 10%, 15% ja 20%. (Alho 2007, ) Kuva 1. Esimerkkejä tullikoodien määrityksestä (Tullihallitus 2013.) Tullikoodien muodostamisessa kaksi ensimmäistä numeroa kuvaavat ryhmän johon tuote kuuluu. Esimerkiksi tässä tapauksessa numero 21 on Elintarvikevalmisteet, seuraavat numerot 03 taas sijoittavat tuotteen kastikkeisiin. Loput neljä numeroa ovat tarkentavia, joiden avulla voidaan määrittää tarkka tulliluokka. Tullitariffit Venäjällä pääsääntöisesti laskevat vuosi vuodelta, jos huomioon ei oteta jalostettuja tuotteita. Venäjä pyrkii pitämään jalostettujen tuotteiden tullit korkealla antaakseen suhteellisen edun omalle teollisuudelleen. Tullitariffien määrittämisessä ongelmana on koettu jatkuvat muutokset. Nimikkeet poistuvat ja vaihtuvat usen. Tämä tuo ongelmia yrityksille, sillä väärillä tariffeilla tehdyt

22 22 dokumentit voivat aiheuttaa lisäkustannuksia tai lähetysten viivästymistä pitkittyneen tullauksen takia (Alho 2007, 144.) Tullinimike voidaan määrittää Tullin tariffitietokannan avulla. Asiakas voi myös pyytää Tullihallitukselta ennakkoon sitovaa tariffitietoa. Etukäteen annettu sitova tariffitieto on voimassa kuusi vuotta päätöspäivästä eteenpäin. Suomessa annettu tariffitieto sitoo kaikkien EU:n valtioiden viranomaisia. (Melin 2011, 254.) Sitova tariffitieto haetaan Tullin virallisella lomakkeella, jonka liitteinä on oltava esimerkiksi tavaran mainosmateriaalia ja tekniset tiedot. Kemikaaleista ja elintarvikkeista on myös annettava näyte. (Tullihallitus 2013.) Tullisopimukset Venäjän ja länsimaiden välillä on voimassa tullisopimus, jonka perusteella länsimaista tuoduilla tavaroilla on ns. suosituimmuuskohtelu. Suosituimmuuskohtelu tarkoittaa sitä, että Venäjän tullilaitos perii tavaroista normaalin tullitariffiluokan mukaisen maksun mikäli tuotteen alkuperä todistetaan sille. Alkuperän todistaminen vaatii alkuperätodistuksen (Certificate of Origin) joka Suomessa hankitaan kauppakamarista. Alkuperätodistus ei ole Venäjän lain mukaan pakollinen, mutta mikäli sitä ei ole on tullilla oikeus periä tuonnista kaksinkertainen tullimaksu (Alho 2007, 144.) Tullisopimusten lisäksi Venäjän tullissa tunnustetaan myös monia tullietuuksia. Tullitariffilain mukaan esimerkiksi kehitysmaista peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan GSP-järjestelmän (EU:n yleinen tullietuusjärjestelmä, Generalised System of Preferences) mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että todistettavasti kehitysmaasta peräisin olevista tuotteista kannetaan 75% normaalin tuotteen tullista. Kaikkein kehittymättömimmistä maista peräisin olevista tuotteista ei peritä lainkaan tullia (Alho 2007, 145.)

23 Kuljetus- ja tullausdokumentit Venäjän tullin kanssa asioidessa on esitettävä ainakin seuraavat asiakirjat: kirjallinen kauppasopimus, kauppalasku, pakkauslista, CMR-rahtikirja, TIR Carnet asiakirja sitä käytettäessä, Suomen tullin tekemä vientitullaus, mahdollinen alkuperätodistus ja mikäli tavara vaatii, erillinen vastaavuustodistus. (Alho 2007, 147.) CMR (Kansainvälinen rahtikirja) CMR-rahtikirja on tarkoitettu ainoastaan maantiekuljetuksiin. Rahtikirjasta on käytävä ilmi mm. lähettäjän ja vastaanottajan tiedot, kuljetusyhtiön tiedot, VATnumerot, lähetyksen sisältö, kollien yhteismäärä ja bruttopaino. Rahtikirja toimii sopimuksena kuljetuksesta (Alho 2007, 148.) Kansainvälinen rahtikirja on laadittava vähintään kolmena kappaleena ja siinä on aina oltava lähettäjän ja kuljetusliikkeen allekirjoitukset. Rahtikirjaan voidaan myös lisätä ohjeita tullimuodollisuuksia varten. Mikäli lähetys sisältää vaarallisia aineita, nämä on myös merkittävä erikseen rahtikirjaan. (Laki ) TIR-Carnet Valtionrajat ylittävissä kuljetuksissa kunkin maan viranomaiset yleensä soveltavat kuljetuksiin kansallisia menettelyjä. Ne ovat lähes joka maassa erilaiset ja niihin kuuluu kuljetuksen tarkastukset molempien osapuolien rajatoimipaikoilla. Nämä ylimääräiset tarkastukset aiheuttavat kuljetuksiin

24 24 kustannuksia ja viivytyksiä. TIR-menettely on kehitetty nopeuttamaan ja yksinkertaistamaan kansainvälisiä kuljetuksia. Se korvaa kansalliset menettelyt ja tarjoaa tulliviranomaisille kansainvälisen valvontajärjestelmän kuljetuksiin. Etuihin kuuluu myös se, että kuljetus tapahtuu yhdellä kuljetusasiakirjalla koko sen kuljetusajan, joten tulliviranomaisille on vaikeampi esittää väärää tietoa. (YK:n Euroopan talouskomissio 2010.) TIR-menettely perustuu viiteen peruspilariin: 1) Tavaroiden kuljetukseen tulee käyttää varmennettuja ajoneuvoja tai kontteja Kuljetuksissa tulee käyttää ajoneuvoja tai kontteja jotka saadaan sinetöityä niin, ettei niihin ole mahdollista päästä ilman sinetin rikkomista. Sinetöinti on ehto TIR-carnetin käytölle. 2) Kansainvälisen kuljetusunionin (IRU) takaus tulleista ja veroista koko matkan ajaksi Takauksen tavoitteena on varmistaa tullien ja verojen maksu tapauksissa, joissa kuljetusliikettä ei saada vastuuseen mahdollisissa väärinkäyttötilanteissa. Kunkin maan kuljetusyrityksiä edustava taho (Suomessa SKAL ry) takaa kaikkien Suomessa myönnettävien TIR-carnetien maksut. Jokainen maa asettaa omat ylärajat vakuudelle. Suomessa yläraja on vuonna yhtä TIR-carnetia kohti. 3) Kuljetusasiakirjana on käytettävä kansainvälistä tulliasiakirjaa (TIRcarnet). TIR-carnet avataan lähtömaassa ja se toimii valvonta-asiakirjana kaikissa maissa kuljetusreitillä TIR-carnet on virallinen hallinnollinen dokumentti, josta löytyy IRU:n ja kuljetusyhtiön viralliset leimat ja allekirjoitukset. TIR-carnet toimii kuljetusdokumenttina koko kuljetusketjun ajan.

Anne Alho 18.3.2014. Tähtäimessä Venäjän-markkinat - kotiläksyjä

Anne Alho 18.3.2014. Tähtäimessä Venäjän-markkinat - kotiläksyjä Anne Alho 18.3.2014 Tähtäimessä Venäjän-markkinat - kotiläksyjä Muistilista Tutustu markkinaan, kulttuuriin Seminaarit, muut tapahtumat Verkostoidu Messuvierailut Kielitaito Jalkatyö, läsnäolo Pitkäjänteisyys,

Lisätiedot

Kohteena Skandinavian markkinat

Kohteena Skandinavian markkinat Kohteena Skandinavian markkinat Ruotsi ja Norja: Lähellä ja erilaista! 1 PNP 25 vuotta: 2000 koulutus ja konsultointiprojektia Pohjoismaat & Eurooppa & PohjoisAmerikka Ruotsi / Norja ß à Kielitaitoa Sisältö

Lisätiedot

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy Venäjän vientiprosessi käytännössä Digipolis Oy, Kemi 29.1.2013 Koulutuksen sisältö Viennin suunnittelu Asiakirjat Pakkaus, lastaus ja kuljetus Rajamuodollisuudet Purkaus ja tullaus Kuka/mitä - huolitsija

Lisätiedot

N:o 12 167 TAVARATODISTUS

N:o 12 167 TAVARATODISTUS N:o 12 167 TAVARATODISTUS 1. Viejä (nimi, täydellinen osoite, maa) EUR.1 N:o A 000.000 Lukekaa kääntöpuolella olevat huomautukset ennen lomakkeen täyttämistä 2. Todistus, jota käytetään etuuskohteluun

Lisätiedot

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen

Kansainvälinen tavarakauppa. 6.5.2015 Kati Tamminen Kansainvälinen tavarakauppa 6.5.2015 Kati Tamminen Tavaran käsite Arvonlisäverotuksessa sovelletaan eri säännöksiä riippuen siitä, onko kyse tavarakaupasta vai palvelukaupasta. Tavaralla tarkoitetaan (AVL

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Suomen kaupan barometri Kevät 2011. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen kaupan barometri Kevät 11 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: 1 1 8 mrd. Suomen ja Venäjän välinen kauppa 9, 6,7,815,16 3 5 6 7 8 9 1 Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Tavaroita

Lisätiedot

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla

Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Suomi - saari Euroopan sisämeren rannalla Tekniikan päivät 16.1.2008 klo 9 Dipoli, Espoo professori Ulla Tapaninen Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus Merikotka tutkimuskeskus

Lisätiedot

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 16.9.2010 1 Venäjän talous supistui vuonna 2009 voimakkaasti, mutta nousu on jo alkanut 50 40 30 20

Lisätiedot

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta OMA YRITYS 19.-20.3.2014 TULLI Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta Kirsi Azaize Tulliylitarkastaja Tulli 4.4.2014 Tullin koulutus 1 Tullin tehtävät turvaa osaltaan EU:n sisämarkkinoiden häiriöttömän

Lisätiedot

Kilpailukyky ja kasvu/kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6)

Kilpailukyky ja kasvu/kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6) Timo Laukkanen 16.8.2013 1 (6) VENÄJÄN TULLIN TIR-KULJETUSTEN LISÄVAKUUSVAATIMUS 14.9.2013 ALKAEN 1 Reaktiot päätökseen Venäjän federaation tullilaitos teki 4.7.2013 päätöksen, jonka mukaan TIR tulliyleissopimuksen

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1 (8) Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1) LÄHETYSKOHTAINEN HANKKIJAN ILMOITUS ALKUPERÄTUOTTEILLE (suomenkielinen malli) Hankkijan ilmoitus,

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TIR-carnet n täyttöohjeet

TIR-carnet n täyttöohjeet TIR-carnet n täyttöohjeet Tullihallitus Dnro Antopäivä 81/010/11 18.5.2011 Säädösperusta: Vuoden 1975 TIR-yleissopimuksen liite 1 Tullilaki 1466/94, 4 2 kohta Voimassaoloaika: 1.7.2011 lukien toistaiseksi.

Lisätiedot

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten

Täyttöohje vienti-ilmoituslomaketta varten Täyttöohje Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto Kasvinterveysyksikkö Mustialankatu 3, 00790 Helsinki Puh. 029 530 0400, Faksi 029 530 4350 www.evira.fi etunimi.sukunimi@evira.fi 2 (5) VIENTI-ILMOITUS

Lisätiedot

Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille. 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1

Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille. 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1 Tullin Nettivienti-palvelu yrityksille 11.5.2015 Asiakaspalvelut 1 Nettivienti-palvelu https://asiointi.tulli.fi/nettivienti/anonymous/frontpage.html?locale=fi Käytettävissä 24/7 Ei yleensä käyntiä Tullissa

Lisätiedot

Hämeen Venäjän kaupankilta Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta

Hämeen Venäjän kaupankilta Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta Hämeen Venäjän kaupankilta 16.5.2016 Tekninen maahantuonti Ruplatoimitukset Venäjälle etabloitumatta Hämeen Venäjän kaupankilta 16.5.2016 Luennoitsijan esittely ILP-Group-konsernin esittely Viejän toimitusvaihtoehdot

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2013. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 0 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 6 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus 00 00 00 006 00 008 00 00 0 0 Tavaravienti

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi LIITE I Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema ILMOITUS Hankkijan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 ADD 1 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Pelastaako Luoteis-Venäjän ja Pietarin talouskasvu Itä-Suomen? Pekka Sutela www.bof.fi/bofit 4.9.2008 Venäjä / Neuvostoliitto Suomen kauppakumppanina 100 80 60 Osuus, % Vienti Venäjälle / NL:on Tuonti

Lisätiedot

MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto

MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto * On täytettvää henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 16 * Valitut ilmoittajan vastaus ilmestyy oikeaan ruutuun x * Suoritetaan jäljennös, joka on luonnollinen henkilöllä,

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa THT N:o 274/2003 Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 218/010/03 12.12.2003 Säädösperusta Tullikoodeksi 61 artikla b kohta Tullikoodeksin soveltamisasetus 222-224 artikla Tullilaki 4 2 momentti Voimassaoloaika

Lisätiedot

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi?

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Miten estää nuuskan laiton kauppa?

Miten estää nuuskan laiton kauppa? Miten estää nuuskan laiton kauppa? Seuraamukset nuuskan laittomasta maahantuonnista ja myynnistä Seppo Raitolahti Tulliylitarkastaja Valmisteverotus Ulkomaankauppa- ja verotusosasto 1 Veroseuraamukset

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje

EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje AREX asiakasohje 7 Varamenettelyohje saapuva liikenne www.tulli.fi 27.3.2013 EU:hun saapuvan tavaran AREX-ilmoitusten varamenettelyohje 1 Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan EU:hun saapuvasta tavarasta

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

6 31 Kollit ja tavaran kuvaus

6 31 Kollit ja tavaran kuvaus EUROOPAN YHTEISÖ 6 MÄÄRÄMAAN KAPPALE 2 Lähettäjä/Viejä Nro Yang Mei Electronic Ltd Export Str. 143 Yang Mei Thailand 8 Vastaanottaja Nro Elektroniikka Oy Vastuskatu 12 00140 Helsinki 14 Ilmoittaja/Asiamies

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Syksy 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Miten on mennyt viimeisten 6 kuukauden aikana? 2 5: kasvanut paljon Syksy 2015 (n=25) Kevät 2015 (n=26) Syksy 201

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas lähettäjälle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi Express

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri

Suomen tarpeet ja rajoitukset. Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri Suomen tarpeet ja rajoitukset Tommi Kivilaakso Itäinen Tullipiiri 1 Valtiotalouden säästötavoitteiden ja Tullin henkilöstöön kohdistuvien vähennysvelvoitteiden johdosta joudumme supistamaan Kotkan tullin

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013

Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Logistics 2013 Merenkulun merkitys Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle Logistics 2013 Suomen ulkomaankauppa alueittain 2012, %-osuudet Tavaravienti, 56,8 mrd euroa Tavaratuonti, 59,2 mrd euroa Yhdysvallat 6.3 % Muu

Lisätiedot

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma

EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma EU:n metsästrategia - metsäteollisuuden näkökulma Robinwood Plus Workshop, Metsäteollisuus ry 2 EU:n metsät osana globaalia metsätaloutta Metsien peittävyys n. 4 miljardia ha = 30 % maapallon maapinta-alasta

Lisätiedot

Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle

Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle Lupaohje Yksinkertaistetun ilmoituksen lupa tulli.fi 9.5.2017 Uusi ohje Ohje yksinkertaistetun ilmoitusmenettelyn luvanhaltijalle Tulli voi hakemuksesta myöntää luvan yksinkertaistettuun ilmoitusmenettelyyn,

Lisätiedot

Kuljetusehtojen liite 11.3

Kuljetusehtojen liite 11.3 Kuljetusehtojen liite 11.3 Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet eivät sovella Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen määräyksiä ja ehtoja eivätkä Sopimusta

Lisätiedot

Osuuspankin kansainväliset palvelut. Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi

Osuuspankin kansainväliset palvelut. Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi Osuuspankin kansainväliset palvelut Ratkaisuja yrityksen toiminnan tukemiseksi 29.09.2016 Vesa Rosendahl Yrityspankinjohtaja Jaana Mustonen Maksuliikeasiantuntija 2 OPn kautta maailmalle Yli 2500 kansainvälistä

Lisätiedot

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Juha Tarkka Tieteiden yö 13.01.2005 Suhteellisen edun periaate ulkomaankaupassa Yksinkertainen väite: vapaan kilpailun oloissa kunkin

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 LÄHETYKSEN DOKUMENTTIEN TARKISTUS CCDN FCDN EXA INVOICES KULJETUSLIIKKEEN RAHTIKIRJA...

SISÄLTÖ 1 LÄHETYKSEN DOKUMENTTIEN TARKISTUS CCDN FCDN EXA INVOICES KULJETUSLIIKKEEN RAHTIKIRJA... OGIDA MANUAALI SISÄLTÖ 1 LÄHETYKSEN DOKUMENTTIEN TARKISTUS... 3 1.1 CCDN... 3 1.2 FCDN... 4 1.3 EXA... 5 1.4 INVOICES... 6 1.5 KULJETUSLIIKKEEN RAHTIKIRJA... 9 2 LÄHETYKSEN TARKISTUS... 10 2.1 PACK-ID...

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA

VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA Päivämäärä 16.5.2010 1(5) Dnro 651/928/2007 Tämä ohje korvaa samalla diaarinumerolla 26.3.2007 annetun ohjeen. VENÄJÄN VIENNISSÄ KÄYTETTÄVÄN TERVEYSTODISTUKSEN TÄYTTÖ- OHJE KOSKIEN MAITOA JA MAITOTUOTTEITA

Lisätiedot

Miia Laanti VENÄJÄN VIENNIN ASIAKIRJOJEN TUOTETIETOJEN YLLÄPITO JA KEHITYS - CASE ORAS OY

Miia Laanti VENÄJÄN VIENNIN ASIAKIRJOJEN TUOTETIETOJEN YLLÄPITO JA KEHITYS - CASE ORAS OY Miia Laanti VENÄJÄN VIENNIN ASIAKIRJOJEN TUOTETIETOJEN YLLÄPITO JA KEHITYS - CASE ORAS OY Logistiikan koulutusohjelma 2012 VENÄJÄN VIENNIN ASIAKIRJOJEN TUOTETIETOJEN YLLÄPITO JA KEHITYS - CASE ORAS OY

Lisätiedot

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana

PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana PEFC-merkintä puu- ja paperituotteiden hyvän alkuperän osoittajana Huhtikuu 2012 PEFC Suomi Suomen Metsäsertifiointi ry 1 Mitä ympäristömerkit ovat? Tarkoitus Ympäristömerkkien tarkoitus on ohjata ostopäätöksiä

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1 T AEO Authorised Economic Operator Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus AEO-toimijapäivä 1 1) AEO-ohjelmien vertailu teoriassa TUNNUSTAMISEN VAIHEET - hakemus-, arviointiprosessi, kriteerit ja edut

Lisätiedot

MÄÄRÄMAAN KAPPALE LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE EUROOPAN YHTEISÖ A LÄHETYS-/VIENTI-/MÄÄRÄTOIMIPAIKKA 1 ILMOITUS. Nro.

MÄÄRÄMAAN KAPPALE LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE EUROOPAN YHTEISÖ A LÄHETYS-/VIENTI-/MÄÄRÄTOIMIPAIKKA 1 ILMOITUS. Nro. 1 6 A LÄHETYS-/VIENTI-/MÄÄRÄTOIMIPAIKKA 3 Lomake 4 Tavaraluett. LÄHETYS-/VIENTIMAAN KAPPALE MÄÄRÄMAAN KAPPALE 38 Vastaanotta 14 Ilmoitta/Asiamies 18 Kuljetusvälineen tunnus kansallisuus lähdettäessä/saavuttaessa

Lisätiedot

Vienti osana kansantaloutta Teknologiateollisuus

Vienti osana kansantaloutta Teknologiateollisuus Vienti osana kansantaloutta 1 Mistä vienti koostuu nykyään? Mikä on viennin rooli kansantaloudessamme? Onko Suomi riippuvainen viennistä? Miksi vientisektorille on tärkeää miten muiden toimialojen työvoimakustannukset

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISEN VIENTITULLAUKSEN HAASTEITA

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISEN VIENTITULLAUKSEN HAASTEITA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISEN VIENTITULLAUKSEN HAASTEITA Case: Yritys X:n Venäjän viennin ongelmakohdat LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät

Lisätiedot

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi

Incoterms 2000. Finnish. www.if.fi Incoterms 2000 Finnish www.if.fi KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN TOIMITUSLAUSEKKEET MIKÄ ON? Toimituslauseke on kirjain- tai sanayhdistelmä, jolla sovitaan eräistä kauppasopimuksen ehdoista. MITÄ TOIMITUS-

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän-kaupan Barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän-kaupan Barometri Kevät 009 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 0 8 mrd 0 000 00 00 00 00 005 00 007 008 009 (0-0) Vienti Venäjälle Tuonti Venäjältä

Lisätiedot

ExpressShipper Quick Guide

ExpressShipper Quick Guide ExpressShipper-käyttäjän pikaopas ExpressShipper Quick Guide Aloita lähetyksen teko 1. Aloita lähetyksen tekeminen klikkaamalla Tee lähetys -linkkiä. Täytä osoite- ja palvelutiedot 1. Valitse lähettäjä.

Lisätiedot

Ajankohtaista Venäjän liiketoimintaympäristöstä

Ajankohtaista Venäjän liiketoimintaympäristöstä Mirja Tiri 16.3.2015 Ajankohtaista Venäjän liiketoimintaympäristöstä Suomalais-Venäläinen kauppakamari Toimistot Helsingissä, Lappeenrannassa, Pietarissa, Moskovassa ja Jekaterinburgissa 33 työntekijää

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely 10.8.2009 10.8.2009 1 Viennin netti-ilmoittaminen 1. Kaikkien käyttäjien sivut ja toiminnot Tunnistamattomana käyttäjänä ilmoituksen tekijä saa ilmoituskohtaisen

Lisätiedot

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori

Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle. EK:n työmarkkinasektori Ahtausalan taloudellinen tilanne ja merkitys taloudelle EK:n työmarkkinasektori Talouskriisi koettelee ahtausalaa Viennin ja tuonnin putoamisen vuoksi myös ahtausala on kärsinyt heikosta taloustilanteesta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA Heikki Karri ja Melissa Säilä Ulkoasiainministeriö, vientivalvontayksikkö (TUO-30) globaaleilla markkinoilla, 5.3.2013 KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA PÄHKINÄNKUORESSA

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Lisäksi Venäjän tulli hyväksyy carnet n vain, jos seuraavat ehdot on täytetty:

Lisäksi Venäjän tulli hyväksyy carnet n vain, jos seuraavat ehdot on täytetty: 1 (5) ATA CARNET VENÄJÄLLÄ Venäjän Federaatiosta tuli ATA carnet -järjestelmän jäsen 15.5.2000. Järjestelmä on voimassa Venäjän koko tullialueella, lukuun ottamatta Venäjän ja Valko-Venäjän välisen tulliliiton

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina

Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Globalistoituva kauppa - verkkokauppa kasvun moottorina Pasi Ketonen, pasi.ketonen@posti.com Linked: fi.linkedin.com/pub/pasi-ketonen/0/40a/590/en @ KetonenPasi 1 Euroopassa verkkokaupan kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 595 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. lokakuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 17. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot