Perustelut erillisille pä ä äineille: Elokuvätäiteen pä ä äineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perustelut erillisille pä ä äineille: Elokuvätäiteen pä ä äineet"

Transkriptio

1

2

3 Perustelut erillisille pä ä äineille: Elokuvätäiteen pä ä äineet Elokuvakoulujen kansainvälisen käytännön mukaisesti elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella opetetaan elokuvataiteen eri osaamisalueita erillisinä suuntautumisvaihtoehtoina (jatkossa pääaineina), joilta valmistuvat opiskelijat työskentelevät elokuvien ja muun audiovisuaalisen tuotannon taiteellisina tai tuotannollisina vastuuhenkilöinä omalla erityisalueellaan. Pääaineet ovat selkeästi eri oppiaineita traditioiltaan ja erikoislaadultaan ja niiden jako noudattaa elokuvaalan vahvasti eriytyneitä toimenkuvia, jotka ovat erikoistuneet pitkälle kyetäkseen toimimaan tehokkaassa yhteistyössä elokuvien suunnittelussa ja toteutuksessa. Alan tulevaisuusskenaarioiden mukaan tämä eriytyneisyys ja nykyiset ammattikuvat tulevat myös säilymään. Digitalisoitumisen ja teknologisen kehityksen myötä oman ammattialueen taiteellinen ja tekninen erityisosaaminen on jopa korostunut (ks. liitteet: alan järjestöjen lausunnot). Erillisillä pääaineilla ja hakukohteilla on varmistettu, että kaikille elokuvan osaamisalueille koulutetaan motivoituneita ja lahjakkaita opiskelijoita. Elokuvan opetus on taitojen ja taiteilijuuden opettamista. Opiskelijoiden opettaminen on henkilökohtaista harjoituselokuvien prosessien ohjausta, pienissä ryhmissä tapahtuvaa työpajaopetusta ja luottamukselliseen opettajaoppilassuhteeseen perustuvaa kokemuksen jakamista. Lehtoreiden ja professorien työnkuva on hyvin toisenlainen kuin keskeisesti tietoa opettavissa korkeakouluissa. Tutkinnon rakenteiden ja opetusohjelmien suunnittelussa olisikin otettava huomioon elokuvakoulutuksen erityisluonne taitoa ja taiteilijuutta opettavana koulutuksena. Pääaineisiin jakautuva malli on koettu mielekkääksi tavaksi opettaa elokuvaa, sillä valmistuessaan opiskelijoiden on osattava toimia elokuvan ammattilaisena vahvasti erikostumiseen perustuvalla alalla. Jokainen elokuvan osa-alue on jatkuvan muutoksen tilassa oleva kenttä, jossa oman ammatti-identiteetin tueksi on hankittava suuri määrä paitsi tietoa muuttuvista teknisistä, tuotannollisista ja esteettisistä virtauksista, myös opittava syvällisesti käytännön työtä. Käytännön työn oppiminen tapahtuu koulussamme harjoituselokuvaprojekteissa, joissa opiskelijat toimivat suuntautumisvaihtoehtojen (pääaineiden) mukaisissa ammattirooleissa. Tämä työ on hidasta pienryhmätyötä ja vaatii kultakin opiskelijalta ammatillista osaamista. Tämän lisäksi opiskelijan on omaksuttava laajasti omaa maailmankuvaa ja tekijäidentiteettiä vahvistavaa yleissivistävää tietoa. Mutta ilman vahvaa ammattilaisuutta, taiteilijuutta ja erikoistumista opiskelijoista valmistuu elokuvan yleisammattilaisia, joiden työllistymismahdollisuudet ja menestymismahdollisuudet kansainvälisinä toimijoina ovat kilpailuasetelmaltaan erittäin heikot luvun alussa silloisella Elokuvataiteen laitoksella oli kuusi opintolinjaa: kuvaus, äänitys, ohjaus ja käsikirjoitus, dokumenttielokuva, tuotanto ja leikkaus. Vuonna

4 1994 laitoksen kamppaillessa talousvaikeuksissa opintolinjojen määrää päätettiin vähentää perustamalla ns. elokuvakerronnan linja ja keskittämällä siihen kaikki muu paitsi kuvauksen ja äänisuunnittelun opetus. Opetussuunnitelman uudistus näkyi vuosien 1995 ja 1996 opiskelijavalinnoissa: opiskelijat pyrkivät elokuvakerronnan, kuvauksen tai äänityksen opintoihin. Silloisen valintaoppaan tekstin mukaan elokuvakerronnan linja antaa valmiudet elokuvien ja av-teosten suunnitteluun, toteutukseen ja viimeistelyyn sekä työskentelyyn leikkaajana, editoijana, tuotantopäällikkönä ja apulaisohjaajana. Kokeilu epäonnistui: kun opiskelijat saivat valita oman opintolinjansa yhteisten opintojen jälkeen, kaikille alueille ei ollut kiinnostusta ja harjoitustuotantojen järjestäminen ilman kaikkia linjoja oli mahdotonta. Mikä pahinta, opiskelijoiden taiteellisen ja ammatti-identiteetin rakentuminen kärsi (ks. liitteet: Lausunto 4 SELO). Vuonna 1997 palattiin suuntautumisvaihtoehtokohtaiseen sisäänottoon ja opetukseen. Samalla käsikirjoituksen opetus erotettiin omaksi suuntautumisvaihtoehdokseen. Nykyinen suuntautumisvaihtoehtokäytäntö on aikaisempien kokemusten perusteella todettu parhaaksi tavaksi opettaa elokuvaa. Nykymallin toimivuus ja tulokset näkyvät suoraan elokuvakentällä: laitos on ollut merkittävä tekijä suomalaisten fiktio- ja dokumentaarielokuvien viime vuosien menestyksessä (ks. liitteet: alan järjestöjen lausunnot). Eri toimenkuvien opettaminen erillisinä linjoina on todettu hyväksi menetelmäksi muuallakin maailmassa. Euroopasta kuusi koulua on yltänyt Hollywood Reporterin epäviralliselle elokuvakoulujen ranking-listalle. Jokaisessa annetaan opetusta useassa suuntautumisvaihtoehdossa. Ranskalaisessa La Femisissä opetetaan ohjauksen, käsikirjoituksen, äänisuunnittelun, kuvauksen, tuotannon, leikkauksen ja lavastuksen lisäksi myös elokuvien levittämistä ja markkinointia sekä elokuva-analyysiä. ELOn läheisistä yhteistyökumppaneista Tsekkien FAMUn opetuksen rakenne on samanlainen kuten myös Münchenin (Saksa) ja Lodzin (Puola) elokuvakoulujen. Brittiläinen National Film and TV Schoolin perustarjontaa täydentävät animaation, efektien ja pelisuunnittelun maisteriohjelmat. Moskovan perinteikkäässä VGIKissä on myös näyttelijöiden koulutusta. (http://www.hollywoodreporter.com/gallery/thrstop-25-film-schools #1). Suuntautumisvaihtoehtojen supistaminen tulisi huomattavasti vaikeuttamaan kansainvälistä opiskelijavaihtoa ja yhteistuotantojen organisointia. Tämän vuoksi Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos esittää, että nykyinen suuntautumisvaihtoehtojako säilytetään tulevassa tutkinnonuudistuksessa, siten että nykyiset suuntautumisvaihtoehdot ovat erillisiä pääaineita/hakukohteita.

5 Pääainekohtaiset näkemykset Dokumentaarisen elokuvan pääaine Dokumentaarisen elokuvan linjalla koulutetaan itsenäisiä dokumentaarisen elokuvan ohjaajia. Dokumentaarinen elokuva on oma, fiktiivisestä elokuvasta erillinen lajinsa, jolla on perinteensä ja tulevaisuutensa. Se on dynaamisesti muuntuva ja elastinen elokuvan alue, jonka kehityssuunnat ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat myös fiktiivisen elokuvan kehitykseen. Dokumentaarisen elokuvan merkitys suomalaisen elokuvan kentällä on erittäin tärkeä sekä kansainvälisesti noteerattuna taiteen alueena että elokuva-alan työllistäjänä. Suomalaiset dokumentaariset elokuvat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana menestyneet huomattavasti kansainvälisillä festivaaleilla. Dokumentaariset elokuvat ovat saaneet suuriakin yleisöjä elokuvateattereissa myös Suomessa. Tämän lisäksi dokumentaarisen elokuvan alueella työllistyy merkittävä määrä elokuva-alalle koulutettuja tuottajia, kuvaajia, äänittäjiä, säveltäjiä ja muita elokuvaprojekteista ansiotuloaan hankkivia. Ilman osaavia ja näkemyksellisiä ohjaajia tämä ei ole mahdollista. Aalto-yliopiston yhteydessä toimivan elokuvataiteen koulutusohjelman dokumentaarisen elokuvan suuntautumisvaihtoehto (jatkossa pääaine) on ainoa maassamme, joka tarjoaa nimenomaisesti dokumentaarisen elokuvan ohjauksen opetusta. Dokumentaarisen elokuvan opetus omana pääaineena on pitkällisen kehitystyön tulos korkeakoulussamme. Mahdollisuus erikoistumiseen ja ohjaajaidentiteetin kehittämiseen nimenomaan dokumentaarisen elokuvan ohjaajana ovat alkaneet tuottaa myös tulosta. Viimeisten vuosien aikana dokumentaarisen elokuvan opiskelijat ovat voittaneet merkittäviä palkintoja kansainvälisillä festivaaleilla ja osallistuneet tärkeille kansainvälisille foorumeille. Suomalaisesta dokumentaarisesta elokuvasta on vahvistumassa pysyvä osa kansainvälistä kulttuurivientiä myös tulevaisuudessa. Dokumentaarisen elokuvan pääaine tarjoaa opetusta, jonka keskiössä on lajin erityisyys suhteessa fiktion perinteeseen mutta myös dokumentaarisen ilmaisun merkitys elokuvan historiassa kaiken elokuvan kehitykselle. Dokumentaarista elokuvaa opetetaan muuntuvana ja uudistuvana kenttänä, jonka kehittymiselle lajin opetus omana pääaineenaan on elinehto. Dokumentaarisen elokuvan pääaine tarjoaa myös muiden elokuvan pääaineiden, muiden koulutusohjelmien tai korkeakoulujen opiskelijoille mahdollisuuden opiskella dokumentaarista ilmaisua sivuaineena. Ilman vahvaa pääaineen opetusstrategiaa ja - runkoa mielekkään sivuainekokonaisuuden tarjoaminen ei ole mahdollista. Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaine Elokuva- ja tv-käsikirjoituksen pääaineen opetus pitää sisällään elokuvan, television ja muun audiovisuaalisen tuotannon keskeisen näkemyksellisen sisällön luomisen, käsikirjoittamisen taiteellisen harjoittamisen sekä käsikirjoittamisen teoriaan

6 perehtymisen. Elokuva- ja tv-käsikirjoituksessa korostuu yksilöllisen taiteellisen työn ja yhteisöllisen tuotannollisen kehittelyn dynamiikka. Elokuva- ja tv-käsikirjoituksessa opetettavia taitoja sovelletaan alueilla, missä tarvitaan kokemuksellisuuteen pyrkivää kehittelyä, luovaa ongelmaratkaisua ja elämyksellisten kokonaisuuksien hahmottamista. Näitä ovat mm. yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen toiminta, peliteollisuus ja erilaisten infrastruktuurien uudistaminen. Elokuva- ja tv-käsikirjoitus kattaa laaja-alaisesti skenaariotyöskentelyn ja siihen liittyvän dramaturgisen jäsentelyn. Tarinankerronta muodostaa mentaalisen ja sosiaalisen syvärakenteen, joka vaikuttaa henkilökohtaisella, yhteisöllisellä, kansallisella ja globaalilla tasolla ihmisten arvomaailmaan, yhteiskuntien toimivuuteen, maailman tulkintaan ja tulevaisuuteen. Elokuva- ja tv-käsikirjoitus on olennainen osa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien historian tulkintaa ja tulevaisuusnäyn rakentamista. Käsikirjoituksella on keskeinen asema elokuvassa ja televisiossa. Käsikirjoitus luo pohjan, suunnan ja sisällön kaikelle, mitä elokuvassa tapahtuu ja miten elokuva vaikuttaa. Elokuvan historian alusta lähtien käsikirjoitus on muodostanut kaikkein keskeisimmän elokuvan päätöksentekoon ja sisältöön vaikuttavan osa-alueen. Kärjistäen voi sanoa, että elokuvat, elokuvakulttuuri ja elokuvan vaikutus on sitä, mitä käsikirjoittajat mielessään näkevät, millaisia todellisuuksia he hahmottavat elokuviksi ja miten välittävät tuota näkyä ja tarinaa katsojille. Television kohdalle tilanne on sama: sisällöt, päätökset, koko television kehitys ja muutos perustuu niille ajatuksille, visioille ja käsikirjoituksille, joita laaditaan ja joita toteutetaan. Käsikirjoitus on elokuvan ja television ajatus, tunne ja jopa sen fyysinen olemus ennalta nähtynä, suunniteltuna ja mielessä toteutettuna. Käsikirjoitus on kaiken liikkuvan kuvan kulttuurin ja siihen liittyvän toiminnan näkemyksellinen alkuperäinen visio. Tämä käsikirjoituksen fundamentaalinen olemus vaatii sen itsenäisyyden vaalimista elokuvataiteen pääaineiden joukossa; toisaalta käsikirjoitus tarvitsee ja toteutuu vain dynaamisessa suhteessa muihin elokuvataiteen itsenäisiin pääaineisiin kuten ohjaukseen, elokuvaukseen, elokuvaleikkaukseen, tuotantoon, äänisuunnitteluun, elokuvalavastukseen. Nykyinen käytäntö Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella on osoittautunut toimivaksi niin opetuksen, taiteenharjoittamisen kuin tutkimuksenkin osalta: dynaamisten, korkeatasoisten pääaineiden yhdistelmä muodostaa vahvan elokuvataiteen opetuksen. Elokuvauksen pääaine Elokuvaajan työ on korkealle kehittynyttä välineellistä osaamista yhdistyneenä luovuuteen ja tietämykseen elokuvanteon taiteellisista käytännöistä. Kuvaaja suorittaa merkittävän tausta- ja tutkimustyön muuttaessaan käsikirjoituksen sisällön tunteita ilmaisevaksi kuvakieleksi. Ennakkosuunnitteluaikana kuvaaja suunnittelee elokuvan visuaalisen maailman yhdessä ohjaajan kanssa kulloinkin työn alla olevan tarinan tapahtumien ja dramaturgisten vaatimusten pohjalta. Molempien tulee tuntea elokuvan kerronnan tekniikka ja tuotantokäytäntöjen vaatimukset ja ymmärtää näiden lainalaisuudet. Näiden taitojen avulla he voivat yhteistyössä muun luovan työryhmän jäsenten

7 kanssa luoda kuhunkin elokuvaan yksilöllisen ja sen kerrontaa parhaiten tukevan visuaalisen muodon kuvausten valmisteluvaiheessa. Elokuvaajan ennakkosuunnittelutyöhön kuuluvat käsikirjoituksen tekninen ja taiteellinen purku, näyttelijäharjoitukset, teknisen välineistön testikuvaukset, valaisutestit, värisuunnittelu sekä pukujen, maskien ja kaikkien erityisefektien testikuvaukset. Yhteistyössä ohjaajan kanssa hän toteuttaa elokuvan kuvasuunnittelun päämääränään synnyttää tarinaa tukeva persoonallinen kuvallinen kokonaisuus, joka kommunikoi yleisön kanssa. Kuvausten aikana elokuvaaja työskentelee ensisijaisesti yhdessä ohjaajan ja lavastajan kanssa elokuvan ennakkotöissä suunnitellun kuvailmaisun pohjalta. Opiskelijalle pyritään antamaan selkeä näkemys monimutkaisesta elokuvallisesta aikatilajatkuvuudesta ja sen muokkaamisesta, kuvavirran komponoinnista, rajaamisesta sekä kuvavirtaukseen vaikuttavista elementeistä kerronnassa. Kaikessa kuvallisessa hahmotuksessa selkeänä tavoitteena on tekijän kontrolloitu ote kuvakerrontaan, jolla vaikutetaan katsojaan. Kuvaaja vastaa kuvausten aikana ryhmänsä johtamisesta, kameratekniikan ja elokuvauskaluston käytöstä, tunnetilaa tukevasta valaisusta, kuvan valotuksesta, kuvien sommittelusta, kameran liikkeistä ja tyylillisestä jatkuvuudesta. Erityisenä päämääränä on antaa elokuvauksen opiskelijalle monipuolinen taiteellinen ja teknillinen ymmärrys valon käytöstä kerronnan elementtinä. Opiskelijan tulee oppia hallitsemaan taltioivan formaatin valotus, kohtausten valaisullinen yhtenäisyys ja tyylin ja genren vaatima yhteys. Opiskelijan tulee ymmärtää valaisun taiteelliset päämäärät sekä valotilojen hyväksikäyttö katselijan tunnetilojen monimutkaisessa säätelymekanismissa. Digitaalisen elokuvauksen yleistyttyä on ensiarvoisen tärkeää, että kuvausopetuksessa perehdytään alati uudistuviin kuvaus- ja tallennusformaatteihin huomioiden niiden erityisominaisuudet ja mahdollisuudet elokuvakerronnassa. Kuvaajan on myös välttämätöntä hallita elokuvavalaisuun kuuluvan vaativien välineistöjen tekniset ominaisuudet sekä huipputeknologisten laitteiden mahdollisuudet tarinankerronnan työkaluina. Lisäksi hän on yhteydessä kaikkiin elokuvan jälkitöistä vastaaviin tahoihin, osallistuu jälkitöiden eri työvaiheiden koordinointiin ja varmistaa niiden toimivuuden ja laadun suhteessa kuvattavaan materiaaliin. Jälkitöiden yhteydessä kuvaaja vastaa lopullisen elokuvan esityskopion kuvan laadusta. Tähän työvaiheeseen kuuluvat kunkin kuvan ja kohtauksen värimääritys, visuaalisten efektien hyväksyntä ja työ laadun valvonta. Koulutuksen päämääränä on, että valmistuttuaan opiskelija asettuu elokuvateollisuuden palvelukseen ammattiosaajana ja taiteilijana, joka kykenee suoriutumaan vaativista näytelmä-, dokumentti- ja mainoselokuvien haasteista toimien oman ammattialansa visuaalisena taiteilijana ja huippuosaajana. Vain Aalto-yliopisto kykenee takaamaan opiskelijoille omalla ammattialallaan tarpeeksi korkeatasoisen opetuksen, joka vastaa ammattikentän niin välineellisiä kuin laadullisia kriteerejä.

8 Elokuvaleikkauksen pääaine Elokuvaleikkaajat ovat keskiössä, kun puhutaan elokuvasta taiteellisessa mielessä. Elokuvaohjaaja Jean-Luc Godardin sanoin: Jos ohjaus on katsetta leikkaus on sydämen sykettä. Elokuvaleikkaaja on audiovisuaalisen dramaturgian ammattilainen, jonka erityisosaamista tarvitaan elokuvan viimeistelyssä. Leikkauksessa elokuva ikään kuin lihallistuu, tulee oikeaksi elokuvaksi. Leikkaaja kokoaa muiden ammattiryhmien aikaansaaman materiaalin ja luo siihen halutut painotukset ja tunnesisällön. Elokuvaleikkauksen MA-tasoista opetusta Suomessa ei anneta muualla kuin nykyisessä Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksessa. Elokuvaleikkaus pääaineena on elinedellytys siihen, että suomalaisen elokuvan kehitys ja menestys niin fiktiivisessä kuin dokumentaarisessakin elokuvassa jatkuu. Elokuvaleikkausta ja sen hienouksia ei voi oppia ilman omaa pääainetta. Hakeutuminen omaan pääaineeseen takaa opiskelijan sitoutumisen alansa opiskeluun. Kuka tahansa ei voi olla hyvä elokuvaleikkaaja: erityisominaisuudet punnitaan valintakokeissa, joissa hakijat testataan anonyymisti. Leikkaajan koulutus on pitkäjänteistä työtä, hyvää leikkaajaa ei pystytä kouluttamaan pelkällä sivuainekokonaisuudella. Leikkaajat kasvavat työhönsä, jokainen uusi työ tuo mukanaan uudet haasteet, luova leikkaaja ei turvaudu valmiisiin kaavoihin, vaan hän tarttuu työhönsä ennakkoluulottomasti, olkoon kyseessä pitkä näytelmäelokuva tai dokumentaarinen elokuva. Leikkaajan herkkyys materiaalin ominaislaadun äärellä on ensiarvoisen tärkeää. Hyvä rytmitaju, dramaturginen ymmärrys, tilan hahmottamisen taito, emotionaalinen herkkyys ja hyvä paineensietokyky ovat tärkeitä ominaisuuksia. Kova työmoraali ja jatkuva opiskelu ja uteliaisuus maailmaa kohtaan ovat tärkeitä ominaisuuksia. Elokuva leikataan moneen kertaan ja tämä edellyttää erityisiä voimavaroja. Leikkaajan työ on monesti yksinäistä. Elokuvaleikkauksen pääaineessa voi myös erikoistua digitaaliseen jälkituotantoon ja kuvankäsittelyyn. Elokuvaohjauksen pääaine Elokuvaohjaajan ammatillinen osaaminen vaatii luovuutta ja pitkäjänteisyyttä, monipuolisia yhteistyö- ja johtamistaitoja sekä persoonallisen elokuvallisen ajattelun ja tarinankerrontataidon. Elokuvan kehittelyvaiheessa ohjaajan on kyettävä kehittämään havainnostaan elokuvaidea ja rakentamaan siitä yhdessä käsikirjoittajan ja tuottajan kanssa elokuvakäsikirjoitus. Työstääkseen idean tarinaksi ja käsikirjoitukseksi ohjaajan tulee hallita elokuvan dramaturginen käsitteistö sekä taustatutkimuksen, ideoinnin ja idean kehittämisen työtapoja. Elokuvaohjaajan persoona, yleissivistys ja maailmankatsomus vaikuttavat suoraan siihen, että kansallisesti omaleimaisten elokuvien arvo yhteiskuntamme peilinä ja yhteisenä kulttuuriperintönä säilyy.

9 Tuotannon ennakkosuunnitteluvaiheessa elokuvaohjaaja työskentelee elokuvan eri osa-alueiden taiteellisten vastaavien kanssa ja johtaa luovaa ennakkosuunnitteluprosessia yhdessä tuottajan kanssa. Ohjaaja osallistuu myös elokuvan kustannusten suunnitteluun. Ohjaajan tulee tuntea elokuvan jokainen taiteellinen, tekninen ja taloudellinen osa-alue voidakseen tehdä yhteistä suunnittelutyötä ja päätöksiä työn linjauksista. Luovassa suunnitteluprosessissa elokuvaohjaajalta vaaditaan kykyä suunnitella ja kehittää elokuvan visuaalista maailmaa dialogissa kuvaajan, lavastajan ja pukusuunnittelijan kanssa sekä äänikerrontaa ja musiikkia yhdessä äänisuunnittelijan ja säveltäjän kanssa. Elokuvan tuotantovaiheessa ohjaaja vastaa roolituksesta sekä kuvausvaiheen taiteellisista päätöksistä. Elokuvaohjaaja tarvitsee näyttelijäilmaisun tuntemusta kyetäkseen työskentelemään näyttelijöiden kanssa ja rakentamaan elokuvaan samaistuttavia, tunnistettavia ja uskottavia roolihenkilöitä elokuvan tyylilajista riippumatta. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos on ainoa alan oppilaitos Suomessa, jossa opetetaan systemaattisesti näyttelijän ohjaamista koko opiskeluiden ajan. Elokuvaohjaaja vastaa elokuvan leikkaus-, äänisuunnittelun ja kuvan jälkikäsittelyprosessin johtamisesta elokuvan jälkituotantovaiheessa. Elokuvaohjaaja työskentelee yhdessä leikkaajan ja äänisuunnittelijan sekä kuvaajan kanssa kaikissa elokuvan jälkituotantovaiheissa sekä suunnittelee yhdessä tuottajan kanssa elokuvan markkinointia ja osallistuu elokuvan pr-työhön ensi-illan yhteydessä. Monessa kielessä sana ohjaaja pohjautuu sanaan realisateur toteuttaja, todeksi tekijä. Kaikki ihmiset pystyvät visioimaan mielessään elokuvamaisia kuvia, mutta vasta ohjaajan ammattitaidolla tällaiset visiot voidaan tehdä todeksi sarjalla konkreettisia tekoja. Elokuvaohjauksen pääaineen tavoitteena on kouluttaa persoonallisen elokuvakerronnan omaavia, elokuvanteon tuotantoprosessin hallitsevia ryhmätyöskentelyyn kykeneviä ohjaajia. Elokuvaohjauksen opiskelu luo pohjan kasvaa ammattitaitoiseksi, näkemykselliseksi, persoonallisen elokuvallisen kerronnan omaavaksi taiteilijaksi, jolla on rohkeus myös uudistaa elokuvallista ilmaisua. Elokuva- ja televisiotuotannon pääaine Tuotannon opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet elokuva- ja TV-tuottajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksen tavoitteena on luova tuottaja, joka ideoi, kehittää ideoita, rakentaa luovan yhteistyön ilmapiirin ja siten tarjoaa elokuvan eri osa-alueiden tekijöille hyvät työskentelyolosuhteet. Tutkinnon tavoitteena on opiskelijan oman ammatillisen osaamisen oivaltaminen sekä valmiuksien antaminen oman taiteellisen kiinnostuksen kohteen löytämiseen. Tuottajaopiskelija kehittää osaamistaan elokuvatuotannon taiteellisten, hallinnollisten, kaupallisten ja juridisten kysymysten osa-alueilla. Tuottajaopiskelija kehittää myös valmiuksiaan lähestyä analyyttisesti elokuvanteon prosessia sekä

10 taiteellisesta että käytännön prosessien näkökulmasta. Tuottajaopiskelijan on siksi tärkeää hallita perustiedot kaikista elokuvataiteen osa-alueista. Tuottajaopiskelija osaa toteuttaa ja johtaa elokuvan ideointi-, kehittely-, rahoitus-, ennakkovalmistelu-, kuvaus-, jälkituotanto-, markkinointi-, levitys- ja myyntivaiheen. Ryhmätyöskentelytaidot ja projektin johtamistaidot ovat olennaisia, kuten myös luovat ja rakentavat tavat kohdata taloudelliset, inhimilliset sekä tekniset haasteet projektikohtaisten resurssien ja realiteettien puitteissa. Kansainvälisten tuotantojen lisääntyminen asettaa tulevaisuuden tuottajat yhä vaativamman tilanteen eteen. Kansainvälisillä markkinoilla toimiminen edellyttää tuottajalta alan kansainvälisten virtausten seuraamista, ja aitoa kiinnostusta toisia kulttuureja kohtaan. Kansainvälinen toiminta edellyttää kansainvälisen juridiikan, rahoituksen ja muiden alan käytäntöjen tuntemista. Kansainvälisten rahoitusfooruminen tuntemus sekä verkostoituminen alan kansainvälisten toimijoiden kanssa ovat tärkeitä. Digitaalitekniikan myötä tarvitaan uutta osaamista. Erikoistuminen digitaaliseen jälkituotantoon onkin uusi uravaihtoehto tuottajaopiskelijoille. Digitaalisuuden tuoma mediakentän muutos asettaa tuottajat myös uusiin tilanteisiin, joissa elokuva tai TV-ohjelma ei ole lopputuote, vaan kenties osa isompaa kokonaisuutta. Menestyvä tuottaja on luova ja osaa soveltaa oppiaan eri medioihin ja pystyy täyttämään lopputuotteiden käyttäjien erilaiset laatuodotukset. Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaine Elokuva simuloi ilmaisullaan kaikkia ihmisen aisteja mutta todellisuudessa vain kaksi aistia saa suoran ärsykkeen: näkö- ja kuuloaisti. Äänityksen ja äänisuunnittelun pääaine on ainoa, jossa suoraan paneudutaan kuulon ja kuuloaistimuksen kautta havainnoitavaan ilmaisuun. Elokuva-äänitys ja elokuvien äänisuunnittelu on elokuvan ammattikentässä ilmaisullista, teknistä sekä myös tuotannon prosessien osaamista vaativa ammattialue. Vaikka koko elokuvan taiteellisen työryhmän on ymmärrettävä äänen ilmaisullisista mahdollisuuksista elokuvassa, äänisuunnittelija kantaa lopullisen taiteellisen päävastuun elokuvan ääniraidasta tehden yhteistyötä muiden taiteellisesti päävastuullisten kanssa. Elokuvaäänitys ja äänisuunnittelu sisältää paljon ammattikeskeisiä opintoja, joita ilman opiskelija ei voi kehittyä hyväksi äänisuunnittelijaksi. Ennakkosuunnittelussa äänisuunnittelija suunnittelee elokuvan ääniraidan käytön elokuvan ilmaisullisessa audiovisuaalisessa kokonaisuudessa vuorovaikutuksessa mm. käsikirjoittajan ja ohjaajan kanssa. Äänisuunnittelijan ennakkosuunnittelutyöhön kuuluvat mm. käsikirjoituksen tekninen ja taiteellinen purku sekä tarvittavan äänityskaluston varaaminen ja äänen jälkitöiden työnkulun suunnitteleminen.

11 Elokuvaäänittäjä vastaa kuvausten aikana ääniryhmän johtamisesta, äänitysteknisistä ratkaisuista, äänityskaluston käytöstä, akustoinnista, häiriöäänten eliminoinnista (yhdessä mm. järjestäjän kanssa) ja äänen akustisesta jatkuvuudesta. Elokuvan näyttelijöiden puheessa elokuvan katsojalle välittyy vahvasti elokuvan käsikirjoittajan, ohjaajan ja näyttelijöiden taiteellinen ilmaisu. Kuvausten aikana elokuva-äänittäjä keskittyy dialogin parhaaseen mahdolliseen tallentamiseen, ottaen myös huomioon elokuvan erityistarpeista syntyneet muut uniikit tehosteäänitykselliset tarpeet. Elokuvan leikkauksen aikana äänisuunnittelija tekee yhteistyötä leikkaajan ja ohjaajan kanssa, mm. toimittamalla leikkaajalle tehoste-ääniä, joita hyödyntäen leikkaajan on helpompi määrittää elokuvan leikkauksellisia ratkaisuja. Nykytekniikalla on myös mahdollista tehdä elokuvan leikkausta ja äänisuunnittelua osittain rinnakkain, mikä johtaa lopputuloksena lähes poikkeuksetta parempaan elokuvakerrontaan. Koska ääni vaikuttaa siihen mitä me näemme, ja kuva siihen mitä kuulemme, on näiden ihmisen kahta aistia stimuloivien ratkaisujen tekeminen resonoiden ja vuorovaikutuksessa hyväksi elokuvalle. Elokuvan äänten jälkityövaiheessa äänisuunnittelija luo ja rakentaa loppuun suunnitelmiinsa perustuen ja yhteistyössä mm. ohjaajan ja leikkaajan kanssa elokuvan äänellisen maailman. Elokuvan lopullinen ääni voi koostua useista sadoista tarkkaan suunnitelluista ja editoiduista ääniraidoista. Äänisuunnittelijan on kyettävä myös johtamaan ääniryhmää, jossa voi olla usein jopa 10 ihmistä: dialogileikkaaja, tehosteleikkaaja, foley-artisti, foley-leikkaaja, jälkiäänittäjä, miksaaja. Elokuvan äänisuunnittelijan pitää myös pystyä toimimaan itse kaikissa näissä työnkuvissa, ymmärtääkseen mitä niissä voidaan saavuttaa niin ilmaisullisesti kuin teknisestikin, sekä koska pienemmän budjetin elokuvissa saattaa äänisuunnittelija myös itse tehdä useita aiemmin mainittuja työtehtäviä, jopa kaikkia yhdessä elokuvassa. Digitaalisen tekniikan jatkuvan kehityksen aikana äänisuunnittelijaopiskelijoiden on myös opittava hallitsemaan lukuisia sekä elokuvan kuvaus- että jälkityövaiheen alati uudistuvia työkaluja ja -prosesseja hallitakseen niiden tarjoamat ilmaisulliset ja tuotannollistekniset mahdollisuudet. Elokuvaäänityksen koulutuksen päämääränä on, että valmistuttuaan opiskelija asettuu elokuvateollisuuden palvelukseen taiteilijana ja ammattiosaajana, joka kykenee suoriutumaan vaativista ja moninaisista fiktio- ja dokumenttielokuvien ilmaisullisista ja teknisistä haasteista. Elokuvaäänitys ei ole elokuvan pääaineista suosituin, ja siksi sinne on erityisen tärkeää löytää juuri sopivimmat, lahjakkaimmat ja motivoituneimmat opiskelijat. Jos elokuva-äänitys ja elokuvien äänisuunnittelu omana pääaineenaan lopetetaan, siitä seuraisi suomalaisten elokuvien äänisuunnittelun sekä ilmaisullisen että teknisen tason lasku, mistä taas seuraisi suoraan elokuvien tason lasku. Ääni on kuitenkin 50% elokuvasta, kuten mm. Francis Ford Coppola on todennut.

12 Elokuva- ja tv-lavastus, näyttämölavastus ja pukusuunnittelu perustelut kolmelle erilliselle pääaineelle Lavastuksen ja pukusuunnittelun koulutusta annetaan tällä hetkellä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella lavastustaiteen koulutusohjelmassa. Lavastustaiteen koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: elokuva- ja tv-lavastus, näyttämölavastus ja pukusuunnittelu. Opiskelijat valitaan suoraan em. suuntautumisvaihtoehtoihin valintakokeen perusteella. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on ainoa alan koulutusta antava oppilaitos Suomessa. Vastaavaa koulutusta ei ole tarjolla esim. ammattikorkeakouluissa, minkä vuoksi Aalto-yliopistolla on vastuu alalle työllistyvien opiskelijoiden korkeasta ammattitaidosta ja erityisosaamisesta omalla alueellaan. Lähes kaikki Suomessa alalla nykyään toimivat ovat saaneet lavastajan tai pukusuunnittelijan koulutuksen Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tai sitä edeltävissä koulutusorganisaatioissa. Vuosittainen opiskelijoiden sisäänotto on mitoitettu alan työtarjonnan mukaiseksi, ja kansainvälisen vertailun avulla pyritään varmistamaan opiskelijoiden valmiudet työskennellä myös ulkomailla ja kansainvälisissä tuotannoissa. Lavastustaiteen opetusta tarjottiin jo Taideteollisuuskeskuskoulussa ja 1950-luvuilla, jolloin näyttämölavastuksen alaan tutustuttiin lähinnä Kansallisteatterissa. Lavastustaiteen opetussisältö monipuolistui ajan myötä; elokuvatuotannon vahvistumisen ja television syntymisen myötä lavastuksia suunniteltiin studioihin ja ulkokuvauspaikoille. Tämä toi mukanaan vaatimuksia opetuksen suhteen; elokuva- ja tv-lavastusta tuotiin 1960-luvulta lähtien mukaan lavastusopetukseen, joka pitkään oli painottunut näyttämölliseen ajatteluun. Elokuvataiteen opetuksen vahvistuessa Taideteollisessa korkeakoulussa lavastuksen opiskelijat saivat kokemusta opiskelijaelokuvien lavastajina. Kun elokuvan opetus Lume-keskuksen valmistuttua vuonna 2000 siirtyi samaan taloon kuin muutkin Taideteollisen korkeakoulun laitokset, rikastui ja vahvistui myös elokuva- ja tv-lavastuksen opetus. Näyttämötaiteen, elokuvan, television ja digitaalisen median tekninen kehitys kiihtyi 2000-luvulle tultaessa ja on johtanut siihen, että näillä alueilla toimivilta taiteilijoilta ja suunnittelijoilta vaaditaan uusia ja erityisiä kompetensseja tukemaan ja edistämään alan kehitystä. Tästä johtuen lavastustaiteessa tehtiin vuonna 2004 mittava tutkinnon ja opetuksen uudistus, jossa eriytettiin näyttämölavastuksen ja elokuva- ja tvlavastuksen opetus omiksi suuntautumisvaihtoehdoikseen sekä kandi- että maisteritutkinnoissa. Ennen uudistusta lavastustaiteesta valmistuneet joutuivat opettelemaan työelämässä elokuva- ja tv-lavastuksen erityistaitoja, koska yhteisen lavastuksen opetuksen yhteydessä niitä ei voitu opettaa riittävän laajaalaisesti. Lavastustaiteen koulutusohjelmassa aloitettiin myös pukusuunnittelijoiden koulutus vuonna 2000 pukusuunnittelun maisteriohjelman pilottihankkeen avulla ja vuonna 2005 pukusuunnittelun koulutus käynnistyi omana suuntautumisvaihtoehtonaan. Pukusuunnittelun opetusta tarjotaan sekä esittävän taiteen (teatteri, ooppera, musiikkiteatteri, tanssi) että elokuvan ja television alueilla. Aiemmin alalle tulleet pukusuunnittelijat olivat koulutukseltaan vaatesuunnittelijoita tai lavastajia, jotka olivat hankkineet pukusuunnittelun koulutusta joko yksittäisiltä kursseilta, opiskelemalla alaa ulkomailla tai hankkimalla ammattitaidon käytännön työn kautta. Pukusuunnittelun koulutuksen puuttuminen oli ollut este pukusuunnittelun oman ammatti-identiteetin kehittymiselle alueella, jossa ammattikuva on laaja, erityisosaamista vaativa ja pohjautuu alueen omiin tekemisen traditioihin. 1

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot 1 Koulutustavoitteet Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijaa kasvamaan taiteilijana,

Lisätiedot

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Kierre Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Asiantuntija Eero Pölönen Projektipäällikkö Susanna Ihanus Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4

SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4 SOILI HÄMÄLÄINEN KOREOGRAFIAN OPETUS- JA OPPIMISPROSESSEISTA -KAKSI OPETUSMALLIA OMAN LIIKKEEN LÖYTÄMISEKSI JATANSSIN MUOTOAMISEKSI ACTA SCENICA 4 Näyttämötaide ja tutkimus Teatterikorkeakoulu - Scenkonst

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

VIDEOVANKKURI Videootit ry:n elokuvatyöpajoja kouluilla

VIDEOVANKKURI Videootit ry:n elokuvatyöpajoja kouluilla 1 VIDEOVANKKURI Videootit ry:n elokuvatyöpajoja kouluilla Maija Kantola Ammatillisen opettajankoulutuksen kehittämishanke 2013 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOSSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2006

TOIMINTA- JA TALOSSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2006 TOIMINTA- JA TALOSSUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2006 Oppineita naisia (2001), Valokuva: Lisa Hentunen SISÄLLYS 1. TEATTERIKORKEAKOULUN STRATEGIA...2 2. ULKOISEN TOIMINNAN STRATEGIA...3 3. TAVOITTEET...5 3.1.

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TV-TUOTTAJASTA DIGITAALISEN TUOTANTOKETJUN TYÖNJOHTAJAKSI

TV-TUOTTAJASTA DIGITAALISEN TUOTANTOKETJUN TYÖNJOHTAJAKSI TV-TUOTTAJASTA DIGITAALISEN TUOTANTOKETJUN TYÖNJOHTAJAKSI Millaista tieto-taitoa tv-tuottaja tarvitsee Yleisradion monimediatuotannossa? Viestinnän koulutusohjelma Aikuiskoulutus Opinnäytetyö Kevät 2004

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien)

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien) Valoaurinko ry:n hakemus Taikalamppu-verkostoon pääsemiseksi Loista Lys Shine: Tekemisen taikalamppu yhteistyöhanke lapsilähtöisen kulttuurin vahvistamiseksi partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä Anna Romo Toukokuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 MEDIAKASVATUKSEN HAASTEET... 7 2.1 Media ja mediakasvatus...7 2.2

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Position 5.30, käsikirjoitus ja ohjaus Anna Viitala, ensi-ilta 3.11.2004. Kuva: Hannu Keski-Hakuni, ulkoasu: Jaana Forsström

Lisätiedot

Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa

Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa Eija Mäkirintala Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn vahvistamisessa Luovan Suomen julkaisuja 1. Luova Suomi / Cupore 2009 Eija Mäkirintala Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Muotoilukoulutus murroksessa

Muotoilukoulutus murroksessa Muotoilukoulutus murroksessa Selvitys muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvasta 2 Muotoilukoulutus murroksessa Muotoilu- koulutus murroksessa Selvitys muotoilualan opettajien ja tutkijoiden työnkuvasta

Lisätiedot

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ

BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ BM- KLUBI PÄIJÄT HÄME 25.5.2015 BENCHMARKING OPETUSMENELMÄNÄ Työelämätaidot Oppimaanoppiminen Sisällysluettelo 1 Lukijalle... 4 2 Benchmarkingklubi Päijät Häme... 5 3 Työn taustaa... 6 4 Työn tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Rara Avis, koreografia: Heidi Masalin, ensi-ilta 3.2.2005, kuva: Juuso Westerlund Teatterikorkeakoulu Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot