IUSEOV IRASTO - r'e N"JUSI-'1~ lcrian \ ~ 0 ~ASTON ARKISTO M U S T A S A A R E N S A 1 R A A L A MAANKÄYTTÖSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IUSEOV IRASTO - r'e N"JUSI-'1~ lcrian \ ~ 0 ~ASTON ARKISTO M U S T A S A A R E N S A 1 R A A L A MAANKÄYTTÖSELVITYS"

Transkriptio

1 ~ IUSEOV IRASTO - r'e N"JUSI-'~ CRIAN 0 ~ASTON ARKISTO M U S T A S A A R E N S A R A A L A MAANKÄYTTÖSELVITYS OY ARKKITEHTITOIMISTO KARI VAASA..98 KYYHKYNEN ARKITEKTBYRÅ AB

2 SISÄLLYSLUETTELO 0. Yeistä. Aueen sijainti -Ja määrittey. Perustiedot.. Maanomistus.. Väestö ja työpaikat.. Rakennettu ympäristö... Sairaaa-aueen historia... Toiminta/tekninen anayysi (kartta :000) Rakennuskohtainen toimintasevitys... Topografian, kasviisuuden ja rakennusmassojen suhde (kartta :000)..4. Havainnoistavat perspektiivikuvat. Uudisrakennuksen sijaintiin vaikuttavat tekijät.... Toiminnaiset näkökohdat Toimivuus rakenteessa Liikenne, paikoitus Laajentamismahdoisuus Mahdoinen kasvihuone Mahdoinen uusi asuntoa Kompeksin sukeutuneisuus uospäin Liittyminen ämpökeskukseen Maisemarakenteeisetfkaurunkikuvaiset nkckohdat Sopeutuminen nykyiseen rakennuskantaan Paikan symboiarvo Nykyisen rakennuskannan purkamistarve Mittakaava Väri, muoto, materiaai Kasviisuuden säiy ttämismahdoisuudet.. Sisääntuo aueee Pihamuodos tukse t Imansuunnat Rakennustekniset/taoudeiset näkökohdat Perustaruisoosuhteet Vi emäriverkko Sähköjohdot ja -kaapeit Ympäristön muuttaminen j a Tia as t o n muo t o iu

3 4. Vaihtoehtojen omakohtaiset sevitykset Vaihtoehto koiiskuma A 4.. Vaihtoehto uoteiskuma B 4.. Vaihtoehto ounaiskuma c 4.4. Vaihtoehto kaakkoiskuma D Yhteenveto Vaihtoehtovertaiu Johtopäätökset Liitteet Asemakaava, viitesuunnitema Axonometrinen kuva

4 . 0. YLEISTÄ Mustasaaren sairaaaryhmä muodostaa huomattavan sekä kuttuurihistoriaisen, arkkitehtoonisen että maisemaisen kohteen Vaa- san seudua. Erityisesti päärakennus, joka toimii potiasosastona, on arvokas. Se ei kuitenkaan nykyiseään vastaa henkiöturvaisuudee asetettavia vaatimuksia. Paoviranomaisten potiaskäytössä edeyttämien raskaiden, rakennuksen uonteee vieraiden ja kaiiden korjaustoimenpiteiden vättämiseksi onkin Mustasaaren sairaaan uudisrakennuksen perustaruissuunnitemassa (pvm ) esitetty, että päärakennus muutettaisiin sairaaan haintotioiksi ja tarvittavat potiaspaikat sijoitettaisiin uudisrakennukseen. (Tää tavaa kokonaiskustannukset pienenevät ja toiminnaiset edeytykset paranevat). Uudisrakennuksen sijoittaminen nyt kyseessä oevaan ympäristöön tuee tapahtua harkiten. Tässä sevityksessä on pyritty kokoamaan eri näkökohdat, jotka sijoittamisessa tuisi huomioida, jotta toisaata voitaisiin turvata kuttuurihistoriaisesti arvokas rakennusryhmä sekä tärkeä mijöökokonaisuus ja toisaata saavutettaisiin sairaaan toiminnan kannata onnistunut ratkaisu. Näkökohdat on pyritty esittämään siä tavaa, että ne mahdoisimman hyvin edesauttaisivat päätöksentekoa. Yersten näkökohtien pohjata on päärakennuksee isäksi aadittu nejä eri sijaintivaihtoehtoa. Niitä on punnittu asetettujen kriteereiden vaossa yhteistoiminnassa museoviraston kanssa, jonka perus teea on vedetty johtopäätökset kunkin vaihtoehdon sovetuvuudesta rakennuspaikaksi. Tähän harkintaan on vaikuttanut myös maankäyttösevitykseen iittyen teetetty austava pohjatutkimus.

5 .. ALUEEN SIJAINTI JA MÄÄRITTELY Sairaaa-aue sijaitsee Vanhan Vaasan änsipuoea oevaa kumpareea. Petoaukiot ympäröivät änsi- ja itäpuoita auetta, joka eteässä iittyy pienehköön metsäseänteeseen. Sairaaan päärakennuksen ja pienen vesiuoman väisessä itärintees- +

6

7 .. PERUSTIEDOT.. Maanomistus Aueea ei oe asemakaavaa. Vaasan kaupungin kaavoitusohjemassa asemakaavan aatiminen aueee on ajoitettu akavaksi v. 98. Aue on vation omistuksessa... Väestö ja työpaikat Sairaaan vuodeosastojen henkiökunta käsittää nykyiseään n. 80 henkiöä. Sairaaan osastojen ukumäärän noustessa nejästä kuuteen sairaansijojen pysyessä samana (50 kp) pyritään heqkiökunnan määrää isäämään 8 henkiöä. HenkiöKuntaa on ny t n. 7 vakanssia, joista hoitohenkiökuntaa n. 00 ja taoush enkiökuntaa n. 7 henkiöä... Rakennettu ympäristö... Sairaaa-aueen historia Sairaaa-aueen vanhin rakennus, nykyinen F-osasto on rakennettu vuonna 844. Tämän rakennutti muurari-otermanni Stephan Träskein Turusta. Piirustukset hyväksytettiin todennäköisesti arkkitehti C.C.Enge-iä, jonka vavonnassa ähes kaikki jukiset rakennukset tuohon aikaan rakennettiin. Aunperin sairaaassa oi 0 vuodepaikkaa. Aueen rakennukset säiyivät Vaasan paossa 85, minkä vuoksi sairaaa jäi Vanhaan Vaasaan, vaikka kaupunki siirrettiin noin kuuden kiometrin päähän Kemetsöhön. Mustasaaren sairaaa toimi aina vuoteen 9 Vaasan ääninsairaaana, jooin tämä siirtyi Seinäjoee. anhaan Vaasaan jäi ainoastaan mieisairaiden vastaanottoaitos Mustasaaren sairaaa-nimisenä. Nykyään kanttorina toimiva -kerroksinen kivirakennus on rakennettu v Tämä rakennus, edeä mainittu F-o sasto, A-osasto (895) sekä v. 895 rakennettu taousrakennus muodostavat sairaaa-aueen vanhimman rakennuskannan. 900-uvua rakennetut taot ovat iinavaatevarasto (90), Ukkoa-rakennus (90-77) ja ämpökeskus (97). Oman imeensä ympäristöön tuo 895 puusta rakennettu asuinrakennus, joka m - kyään toimii henkiökunnan asten päiväkotina.

8 4. Sairaaakompeksin eteäpuoea sijaitsee 90-uvun oppupuoea rakennettu asuinrakennus, jonka pihapiirissä on jäjeä vanhan myyn kivijaka. Sairaaa-aueen itäpuoeta, Vanhan Vaasan kanavan tuntumasta on öytynyt jäänteitä viinapottimosta.... Toiminta/tekninen anayysi (kartta :000) Rakennuskohtainen toimintasevitys Sairaaan kiinteistöjen iät imenevät kohdasta... Kiinteistön muihin kuin potiasosastoihin on tehty perusparannuksia viime vuosina. Nämä ovat siis rakenteeisesti tyydyttävät. Kansia- ja toiminnaisten tiojen tianahtauteen ei oe voitu saada hepotusta. Uuden potiasosaston rakentamisen isäksi oemassa oevissa rakennuksissa on suunnitetu tehtävän seuraavat muutokset: A-osasto: Rakennus jää edeeen kahden potiasosaston käyttöön. Se peruskorjataan paoturvaisuusnäkökohdat ja energiataous huomioonottaen. F-osasto: Entinen potiasosastona toimiva rakennus kunnostetaan koko sairaaan haintotioiksi. Rakennukseen sijoitetaan kaikki sairaaan eri rakennuksissa sijaitsevat toimistot ja kokoustiat. Kevyeä entistävää peruskorjauksea parannetaan rakennuksen toimivuutta toimistorakennuksena sekä kohotetaan rakennuksen yeiskuntoa. Rakennuksen itäpuoea oeva teräsverkkoaita puretaan. Konttorirakennus: Rakennuksen jäädessä po~s konttorikäytöstä, tioihin sijoitetaan sairaaasta puuttuva keskusvarasto sekä askarteutarvikkeiden myyntitiat. Ukkoarakennus: Rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta siirrettävien toimistojen tiae saadaan aboratorion, henkiökunnan, ääkärin ja hammasääkärin tarvitsemat tiat. Toinen kerros jää kokonaan uovuusterapioiden käyttöön. Uudisrakennus: Tiaohjeman mukaan 4 potiasosasto a (000 m )? sekä väestönsuoja, huoto-, varasto- ja sosiaaitiat (00m-), yhteensä 00 m. Lähde: Mustasaaren sairaaa n uudisrakennuksen perus tamissuunnitema,

9 ~äkoti L ~ _, - J ' ' ---- // / / / toiminta/tekninen II pysäköinti anayysi : maakaapei hainnoinen rakennus -o,--)~ viemäri poti asosasto sos ia i Ua t. h oito iot asuinrakennus ---;:-:-- sähköjohto ===t> s isääntuo i ikenne

10 J topoqrafian ~ ka ja rakennusmassoj

11 UUDISRAKENNUKSEN SIJAINTIIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Toiminnaiset näkökohdat Toimivuus rakenteessa Ratkaisun tavoitteena tuee oa toiminnaisesti mahdoisimman yhyet väimatkat sekä henkiökunnae että potiaie. Mikään tässä sevityksessä esitetyistä vaihtoehtosijoituksista ei kuitenkaan sijaitse ratkaisevan pitkää etäisyydeä sairaaan toimintapiiristä. Liikenne, pysäköinti Sairaaan virkistyspihat on suojetava huoto- yrns. moottoriiikenteetä. Tärkeimmät sisäiset yhteydet on pyrittävä ratkaisemaan siten, että iikenneturvaisuus otetaan huoffioon. Pysäköintiaueiden tiantarve ei aiheuta ongemia missään ehdotuksessa. Näiden sijoitusta tuee kuitenkin tarkkaan harkita tietä avautuvien kauniitten näkymien säiyttämiseksi. Lumen varastointia varten on pysäköintiaueia varattava riittävästi tiaa. Laajentamisrnahdoisuus maastoon vapaasti sijoitettu rakennus antaa paremman aajentamismahdoisuuden ja on tuevaisuutta huomioonottaen parempi kuin tiukkaan pihaympäristöön sovitettu ratkaisu. mahdoinen kasvihuone Potiaiden viihtyvyyden isäämiseksi on esitetty ehdotus kasvihuoneen rakentamisesta terapiakäyttöön. Täainen pieni rakennus voisi samaa toimia pihatiaa rajaavana, täydentävänä eementtinä. - mahdoinen uusi asuntoa Henkiökunnan tuevan asuntotarpeen tyydyttämiseksi on es~tetty ehdotuksia mahdoisesta rivitaoasuntoasta. Tämän sijoitus tuisi tukea koko aueen pihateemaa sukien vanhan asuntoan edessä oevaa puustoa yhteiseksi pihapuistoksi uuden asuntoan kanssa. Kompeksin sukeutuneisuus uospäin Aueen puistot ja puutarhat on sijoitettava ja suunnitetava siten että ukopuoiset eivät tunne houkutusta käyttää niitä. Puistojen on otava aueen käyttäjien heposti tavoitettavissa.

12 .. 6. Liittyminen ämpökeskukseen Lämpökeskus tuotantorakennuksena ei uonteetaan istu uuden potiasosastorakennuksen pihaympäristössä. Suunnitteussa on ämpökeskuksen aiheuttama visuaainen haitta otettava huom~oon. Samoin huotoiikenteen mahdoista siirtämistä aueen änsiaitaan on harkittava. Asuntoa tuee myös vähiteen iittää aueen ämpökeskukseen. Maisemarakenteeiset ja kaupunkikuvaiset näkökohdat Sopeutuminen nykyiseen rakennuskantaan Sopeutuminen nykyiseen rakennuskantaan on otava hyvin pa~nava kriteeri uusien rakennusten sijoituspaikkaa päätettäessä. Mustasaaren sairaaa-aue on Vaasan seudua harvinaisen hyvin säiynyt historiainen ja rakennustaiteeinen kohde, jonka uonne tuee uudisrakentamisea eheyttäen säiyttää. Paikan symboiarvo Uudisrakennuksen tuee täydentää Ja eheyttää nykyistä ma~semakuvaa. Rakennus ei kuitenkaan saa oa dominoiva muun rakennuskannan suhteen. Sen sijoituksea tuisi pyrkiä korjaamaan visuaaisen maiseman epäkohtia, niinpä sitä ei sa~si sijoittaa parhaae eikä jo jossain käytö&sä oevae paikae. Nykyisen rakennuskannan purkamistarve Vaihtoehdoissa B ja D tuee aiheeiseksi harkita oemassaoevien rakennusten purkamista. Vaihtoehto B:ssä tuee kysymykseen ähinnä vanhan tairakennuksen ja vaihtoehto D:ssä asuintaon purkaminen. Mittakaava Rakennusmassojen on otava pienimittakaavaisia. Kysymykseen tuevat ähinnä - j a -kerroksiset ehjät rakennusmassat. Täöin uudisrakentaminen suautuu hepommin vanhaan rakennuskantaan. Väri, muoto, materiaai Aueen rakennusten ukoarkkitehtuuri on uonteetaan osittain juhavaa ja kassista (vakoiseksi rapatut A- ja F-osastot), osittain paikaisperinteistä (punamuta ja ketaiseksi

13 - 7. maaatut puurakennukset). Myös uuden rakennuskannan osata on maanäheisten värisävyjen ja perinteeisten materiaaien käyttö perustetavissa. Rakennusten muodon tuee oa ehjä ja sekeäinjainen ainakin pihamuodostuksia täydentävissä vaihtoehdoissa. Sivummae sijoitettu rakennus voi saia monimuotoisemman ratkaisun. Kasviisuuden säiyttämismahdoisuudet Aueee on vuosikymmenien kuuessa kehittynyt rehevä, arvokas puistokasviisuus, jonka huomioonottaminen suunnitteussa on erittäin tärkeää. Puuston säiyttäminen ehjinä metsikköinä turvaa voimakkaan sujetun ja avoimen tian vaihteun aueea. Pihae johtava komea ehtipuukuja tuee säiyttää. Sisääntuo aueee Sisääntuo aueee tapahtuu nykyisin kahdesta kohdasta, toisaata maisemakuvaisesti tärkeää is t utettua ehtipuukujaa pitkin, toisaata suoraan pysäköintiaueee, joka sijaitsee vanhan tairakennuksen edessä. Puukuja on edeeenkin uontevin pääsisääntuotie sairaaa- aueee, eikä tätä järjestemää tuisi muuttaa. Henkiökunta- ja huotoiikenteen sisääntuo on tarkoituksenmukaista järjestää muuata. Pihamuodostukset Yksi sairaaa-aueen uonteenomaisimmista pirteistä on rakennusmassojen sijoitus suorakumaisten pihojen ympärie. Tämä periaate tuisi ottaa huomioon myös uudisrakennusten sijoitteussa. Rakennusmassojen tuisi jo itsessään ja myös oevien rakennusten kanssa muodostaa tiamuodostuksetaan ja mittakaavataan mieyttäviä pihoja. Oemassa oevien pihapiirien oemusta ja niiden käyttöä kannattaa ideoida paremmiksi. Aita- ja porttijärjesteyjä sekä sisääntuokujia on kehitettävä. Maaston terassointia vo~s~ käyttää hyväksi yhtenä suunnitteueementtinä. Imansuunnat Potiashuoneet tuisi suunnata änteen tai eteään. Päivänvao tuisi saada kaikkiin tioihin. Rinteiden kaistukset ja tuuisuus vaikuttavat pihojen viihtyvyyteen. Jaoitteupihan sijoitus imansuuntien suhteen on harkittava.

14 Rakennustekniset/taoudeiset näkökohdat Perustamisoosuhteet Insinööritoimisto Y-suunnitteun aatima austava pohjatutkimus osoittaa, että kaikki tässä sevityksessä tutkitut vaihtoehdot voidaan toteuttaa, joskin epäeduisirnrniksi muodostuvat vaihtoehdot B ja C. Viemäriverkko Vaihtoehtoratkaisua A ukuunottamatta viemäriverkko e aheuta rakentamisee rajoituksia. Sähköjohdot ja -kaapeit Aueen eteäpuoea sijaitseva uusi maakaapei voidaan Srtää Vaasan Sähkö Oy:n toimesta mikäi vaittu vaihtoehto sitä edeyttää. Ympäristön muuttaminen ja maaston muotoiu Aueea oevaa arvokasta kasviisuutta tuisi säästää. Tämä periaate asettaa omat rajoituksensa uudisrakennuste n sijoittamisen ja sen maastoon mukauttamisen suhteen. Suunniteman ja sijoituksen pitäisi oa seainen, että rakennuksen ympäristömaastoa ei tarvitse muotoia uudeeen.

15

16 VAIHTOEHTOJEN OMAKOHTAISET SELVITYKSET Vaihtoehto koiiskuma A Toiminnaiset kriteerit etäisyys haittaa, mutta A- ja F-rakennuksen käyttö vo~s~ siti oa perustamissuunniteman mukainen - järjestämää iikenne asuntoaan aueen pohjoispuoeta, uusi rakennus voisi rajata sisääntuopihan puukujan ja rakennuksen väissä - paikoitus järjestettävissä (katso asemapiirros) - asuntoaan tarvitaan uusi tie - toimintakokonaisuus rikkoutuu - puukujasta tuee vikas jaankukuväyä (sisääntuo- ja jaankukuiikenne menee ristiin) - pääsisäänkäyntisuunta on eteä-ounainen-änsi Maisemakuvaiset kriteerit - dominoi heposti F-rakennusta - rajoittaa aueen kokonaishahmo-näkymää tietäpäin (havainnoistava kuva) puukuja toimii mieekkäänä väityseementtinä vanhan ja uuden sairaaa-aueen väiä - museoviraston austavan ausunnon mukaan - rakennus voitaisiin sijoittaa uusien rakennusten yhteyteen, riittävää etäisyydeä sairaaa-aueesta - rakennus voitaisiin sijoittaa vapaasti maastoon kuten muutkin pihapiirin ukopuoiset rakennukset - kiinteistöosasto on suosinut vaihtoehtojen A ja D (pääosin edeämainituista syistä) - eritetynä vanhasta rakennuskannasta uudisrakennuksen muotokiei ja jukisivut ovat hepommin ratkaistavissa - sijoittamaa kasvihuone tai muu pienempi rakennus vanhan kivijaan paikae pihapiiriä voisi eheyttää sekä toiminnaisesti että arkkitehtonisesti Tekniset kriteerit viemäriverkosto rajoittaa aueen käyttöä - wuuten rakennus todennäköisesti on perustamiskepoinen - rakennuspaikka tien varressa, huoto ja kujetus on heppohoitoinen - ei vahingoita oemassa oevaa kasviisuutta

17 ~-"" --- :::/ II potia~osasto.....,._ ' o

18 Vaihtoehto uoteiskuma B Toiminnaiset kriteerit sovetuu heposti oemassa oevaan toimintapiiriin sympaattinen sisääntuopiha muodostuu uonnoisesti - paikoitus järjestettävissä - hainto-osa jää muun sairaaatoiminnan ukopuoee -keskitetty hoito- ja terapiakokonaisuus muodostuu aurinko inen jukis ivu kääntyy peoe päin (potiashuoneie), pihanpuoeinen jää päivää varjoon - jaoitteupihan sijoitus tuottaa ongemia Maisemakuvaiset kriteerit - eheyttää pihapiirisysteemiä asettaa suuria vaa timoksia jukisivu- Ja muotoratkaisuie - kaksikerroksinen rakennus pihan änsiaidaa jä he~osti iian dominoivaksi A-osaston uomassa kartanomaisessa maisemakuvassa toinen ratkaisu voisi oa päämassan sijoittaminen pihan pohjoisaitaan (nyk. tairakennuksen paikka) ja pienemmän massan sijoittaminen änsiaitaan - täainen L-ratkaisu sukee näkymät uospäin pihapiiristä uuden potiasosaston Ja mahdoisen kasvihuoneen muodostama pihaympäristö tukisi jo oemassa oevaa periaatetta mutta pysyisi kuitenkin vanhan aksiaaisen sairaaamijöön si vus taa - kiinteistöha. pitää tätä rakennuspaikkaa iian ahtaana Tekniset kriteerit - viemäriverkosto ei aiheuta ongemia - auetta tuee muokata hyvin varovaisesti vanhan puistoympäristön säiyttämiseksi - L-ratkaisu estää pintaveden vaumisen rinnettä aas

19 ~ r- - n!. POi iosososto r-~ L----- jofoiiieupifo : r-----j t L-----, L---- VAIHTOE TO : ooo 8 ~

20 ' ~ T ~ I L _ VAIHTo :Joao ' ' ' ' ' ' ' '

21 . 4.. Vaihtoehto ounaiskuma C Toiminnaiset kriteerit iikennejärjesteyt hoidettavissa - takapihamainen tunnema - häiritsevä äheisyys taousrakennuksiin kuten ämpökeskus, öjysäiiö sekä muut pienet vajat - äheisyys Ukkaaan positiivinen - jaoitteupihan sijoitus eteään - sisääntuoa vaikea korostaa Maisemakuvaiset kriteerit -mittakaavataan vieras kyseessä oevassa rinteessä - kasviisuus hyvin rikas etäisyys A-osaston ja Ukkoan kumien väiä iian pieni pihasarjan uonnoiseen jatkamiseen - antaa edeytyksiä mieenkiintoiseen rinneratkaisuun - ahdas paikka Tekniset kriteerit - rakennusosasto todennut paikan perustamisen Ja rakennustekniikan kannata rakentamisee sovetuvaksi kasviisuus kärsii - viemärit rakenteia, rajoittavat rakentamista tai ainakin voivat haitata

22 virkistys ha J pysäköinti huotopiha r ~' ' ' ~~~ -~ftoi: T,O :000 ',. ' o

23 Vaihtoehto kaakkoiskuma D Toiminnaiset kriteerit - jaankuku- ja huotoiikenne ratkaistavissa - paikoitusaue siirtyy toiseen paikkaan - aajentamismahdoisuudet mitä parhaimmat - asuntorakennus joudutaan mahdoisesti purkamaan - etäisyydet pitenevät - jaoitteupiha järjestettävissä Maisemakuvaiset kriteerit - rakennusmassaa muotoiemaa voidaan saada aikaan pihateemaa korostava sisääntuotie. Tämä joudutaan kuitenkin esim. istutuksia rajaamaan ämpökeskusta ympäröivästä huotopihasta (kts. kuva) - potiasosaston sisääntuopiha joudutaan rajaamaan ämpökeskuksesta yms. täöin vätytään "takapihatunnemasta" - aueea sijaitsee rehevä metsikkö. Säiyttämää siitä saadaan tuuensuoja pihae sekä arkkitehtoninen isäeementti - uudisrakennus vapaasti maastoon sijoitettava, ei aiheuta vanhae sairaaaympäristöe esteettisiä haittoja - ratkaisu on kiinteistöosaston ja museoviraston ehdotus - jukisivujen ja muotokieen vainta suhteeisen vapaa - ei estä tärkeitä näkymiä voidaan arkkitehtonisesti sitoa mahdoisen uuden asuntoan kanssa. Myös kasvihuone voitaisiin sijoittaa tänne sairaaa-aueen taakse. Täöin uusi rakennuskanta muodostaisi historiaista aikaperspektiiviä täydentävän kokonaisuuden. Tekniset kriteerit - maakaapei, sähköjohdot ja viemärit rajoittavat aueen käyttöä - maan muokkaaminen aiheuttaa vahinkoja oemassa oevae kasviisuudee

24 pysäköinti -..-"' J ~ huoo ~iho., , hi. SISOantuopha, w --~,_.- -- potiasosasto r. --"' ' i ---.) '"'"-- VAIHTOEHTO :000 0 t

25 ' ( r-- ' _J t---- -~ " ' --- -~ -- r-~~ 0 ~ 0 0 :g -. ~ -~. _ ~ --. c:j ~J Q ~'",.._... ~ ~... _, G --~ ~ Q :::J,.c ; /) 0 ~ N 0 0,..._ :r: w Oo._0 Io...-- ~...--

26 t r---- L....J [ L----.~;J r , 0...c 8-0 q~~'''''6.;::-- --~ ~~~ Eo ::ro -o ~~ ~

27 . 5. YHTEENVETO 5.. Vaihtoehtovertaiu Seuraavassa tauukossa on esitetty eri vaihtoehtojen väinen keskinäiseen paremmuusjärjestykseen perustuva vertaiu. Sitä on tarkastetava kaavamaisena arviointina, jonka tuokset voivat oa enintään suuntaa-antavia. Tauukon etuna on kuitenkin se, että siinä voidaan kaikkia edeä eritetyjä tekijöitä tarkastea kaikkien vaihtoehtojen suhteen samanaikaisesti. A B c D Toiminnaiset näkökohdat Potiaiston hoito Liikenne: Jaankuku - henkiökunta - potiaat Huoto/kujetusiikenne Liikenneturvaisuus Pysäköintimahdoisuudet Toimivuus rakenteessa: - henkiökuntayhteydet 4 Aidatun pihan sijainti 4 Laajentamismahdoisuudet Nykyisen rak. kannan purkamistarve Yhteydet Ukkoaan (ruokaiu,ääk.v.o.) 4 Liittyminen ämpökeskukseen 4 Oevan rakenteen eheyttäminen Maisema - arkkitehtooniset näkökohdat - sopeutuminen nykyiseen rak.kantaan 4 - tärkeiden näkymien avoinnapitomahd. 4 - pihamuodostus 4 - kasviisuuden säiyttämismahd. - paikan symboiarvo 4 - imansuunnat 4 - sisääntuo aueee 4 - rakennusaan riittävyys 4 4 Rakennustekniikka - taous - suhde viemäriverkostoon - perustamisoosuhteet - maaston muokkaamistarve I sijaa 9 II sijaa III sijaa IV sijaa 6 4

28 Johtopäätökset Edeä esitetty tauukko osoitti, että vaihtoehdot B ja D osoittautuivat mekein kaikissa suhteissa A ja C vaihtoehtoja paremmiksi. Ero on niin sevä, että siihen voidaan täaisen kaavamaisenkin tarkasteun nojaa uottaa suuntaa-antavana tuoksena. Vaihtoehdot A ja C voidaan siis jatkotarkasteuissa jättää huomiotta. Vaihtoehto D täyttää uudisrakennuksen sijainnie asetetut kriteerit siinä määrin, että sitä voidaan tässä vaiheessa pitää parhaana vaihtoehtona. Koska B ja D oivat kuitenkin varsin tasavertaisia, e oe tarkoituksenmukaista hyätä vaihtoehto B:täkään täysin vieä tässä vaiheessa. Itse rakennuksen suunnitteun käynnistyttyä jooin rakennuksen massoitteu tarkemmin tutkitaan on vieä aiheeista kaiken varata pitää mukana moemmat vaihtoehdot. Ratkaisun jäkeenkin voidaan toista näistä rakennuspaikoista vieä pitää varaa odottamattomia tuevia tarpeita varten. Aueen asemakaava on tarkoituksenmukaista aatia siten, että S- nä varataan moemmat rakennuspaikat B ja C.

29 t MUSTASAAREN SAIRAALA 4.8,_ ASEMAKAAVA, VIITESUUNNITELMA + OHEINEN PIIRROS ESITTÄÄ AINOASTAAN ENSISIJAISET TAVOITTEET ASEMAKAAVAA LAADITTAESSA. VAASAN KAUPUNGIN MAHDOLLISET OMAT ALUEELLISET TAVOITTEET EIVÄT OLE OLLEET TIEDOSSA TÄTÄ VIITESUUNNITELMAA TEHTÄESSÄ. : ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA HALUTAAN ANTAA LAUSUNTO ENNEN LOPULLISTA KÄSITTELYÄ; OSOITETAAN VAASAN PIIRIRAKENNUSTOIMISTOLLE. +!6 NÄKÖKOHTIA ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSIÄ MÄÄRITELTÄESSA ~ ' ""'e ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSISTÄ TOIVOTAAN YLEISESTI OTTAEN SAATAVAN RIITTAVAN VÄLJÄT - ALUEESEEN EI KOHDISTU SUURTA UUDISRAKENTAMISPAINETTA UUDISRAKENTAMINEN Ys-ALUEELLA TAPAHTUU JO OLEVAN YMPARISTÖN HUOMIOONOTTAEN PERUSKORJAAMINEN TAPAHTUU PÄÄASIALLISESTI ENTISöiMISEEN TÄHTÄÄVILLA PERIAATTEILLA - SAIRAALALLA ON MYÖS TARPEITA RAKENTAA PIENEMPIÄ TALOUSRAKENNUKSIA JA VARASTOJA. TÄMÄ TULISI MYÖS SALLIA PL-ALUEELLA. NYKYISET TIELIITTYMÄT OVAT HYVIÄ JA KÄYTTÖKELPOISIA VAASASSA..98 K~RI KYYHKYNEN ARKKITEHTI SAFA 0 t SAI RA~ LA :ecco ~ OY ARKKITEHTITOIMISTO KAR KYYHKYNEN ARKITEKTBYRA AB Y L.. T 0 R A 6500VAASA ,744 OVRE TORGET A 6500 VASA 0

30 ... N CD <Dt -< 0. '.. " ~- --..;;.... :-. ' Q--= ~ - -. : Jtj :..,-, r"' :' ~-.. '... ' '. _...,....'. _ ' ~.' ":'.. -~. '... :-' " '...-~ _.. : "."'v '.. ::-... ' :....' ' ~~,0~"~--- ~,..~.. ' ~').... ~~~ ~,..:.. -. ~... :.. '... : , -- ~... p 0 0 _. ~... 6 ~ ~ ~ ~

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 Liite 1: Vuoropysäköintikysey 2014 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala KAJAANI

Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala KAJAANI ASEMAKAAVAN MUUTOS Kajaanin kauunki Ymäristötekninen toimiaa KAJAANI PL 0 Kajaani KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA VIREILLETULO..0 KORTTELI SELOSTUS..0 YMTK muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA KORTTELI

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT ASEMAKAAVOITUS ASEMAKAAVOITUKSEN HENKILÖSTÖ Martti Lätti asemakaavapääikkö Ua Korhonen kaavoitusarkkitehti Virpi Linde kaavoitusarkkitehti Paui Sonninen kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015

LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 LIITE 2: LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2015 Liite 2: Vuoropysäköintikysey 2015 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos 27.11.2015 Lohjan 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 tonttien 7, 8, ja 9 maanomistajat edustajanaan Mikko Uusitalo

Lisätiedot

Sisäliikuntatilasuunnitelma Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.05.2015

Sisäliikuntatilasuunnitelma Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 19.05.2015 Sisäiikuntatiasuunnitema Hyvinvoinnin edistämisen autakunta 19.05.2015 Sisäiikuntatiasuunnitema Luonnos 11052015 Sisäiikuntatiat Lähtökohdat: Jää- ja uimahaien, Kuopio- hain ja Studentian (kaupungin käytössä

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 134. Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.10.2012 Sivu 1 / 1 3919/10.02.03/2011 134 Röylä, asemakaavan lähtökohdat ja tavoitteet, Pakankylän kartano, aluenumero 710100 Valmistelijat / lisätiedot: Ollus Christian,

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

Metsien monikäyttösuunnitelman laadinta ja METSO-kartoitus. SJ 7.4.2014 KH suunn. 1

Metsien monikäyttösuunnitelman laadinta ja METSO-kartoitus. SJ 7.4.2014 KH suunn. 1 Metsien monikäyttösuunniteman aadinta ja METSO-kartoitus SJ 7.4.2014 KH suunn. 1 Metsäpinta-aa on n. 10000 ha ( 6,5 % metsistä kaupungia ) Kaupungin metsät ovat monikäyttömetsiä Strateginen omaisuuserä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TERVAKALLION ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TERVAKALLION ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ Luonnos.0.0 YHTEISTYÖSOIMUS TERVALLION ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ Soijauoet Sastamaan kauunki, yt. 0- L 0 Sastamaa (kauunki) Rakennus Mi&Re Oy, yt. 09- Teirinkatu 0 Vaasa (rakennusiike) Soimuksen kohde Soimus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAPROSESSIIN LIITTYVÄÄ HULEVESISUUNNITTELUA ESIMERKKINÄ HILTULANLAHDEN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVAPROSESSIIN LIITTYVÄÄ HULEVESISUUNNITTELUA ESIMERKKINÄ HILTULANLAHDEN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA POHJOIS-SAVON ELY-KESKUKSEN KOULUTUSPÄIVÄ 26.11.2015 ASEMAKAAVAPROSESSIIN LIITTYVÄÄ HULEVESISUUNNITTELUA ESIMERKKINÄ HILTULANLAHDEN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA Asemakaavoitus / kaavoitusarkkitehti Virpi Linde

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

ja raja-arvot ehdotetuille kriteereille. Menetelmiä

ja raja-arvot ehdotetuille kriteereille. Menetelmiä attioiden värähteysuunnitteu Asko Taja, dipomi-insinööri Tomi Toratti, tekniikan tohtori VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka asko.taja@vtt.i tomi.toratti@vtt.i Artikkeissa esitetään menetemät, joia voidaan

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

Parametritettävä erikoismoduli (PSM) Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen

Parametritettävä erikoismoduli (PSM) Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen Parametritettävä erikoismodui (PSM) Bid auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen Mercedes-Benz Service Parametritettävä erikoismodui (PSM) Mai 639 akaen 21.11.06 kun koodi (ED5) Mai 906 kun

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

C&J 1203 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632

C&J 1203 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632 C&J 03 Vuoreskeskus itä, asemakaava nro 86 tontinkäyttösuunnitelma ts-86-3 kortteli 763 VUORES VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA,. VAIHE KORTTELI 763 "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 763 CEDERQVIST

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen.

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen. YLEISTÄ Nämä rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään Kärjen asuntoalueen pohjoisosan asemakaavaa. Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on auttaa rakentajaa paitsi oman rakennuksensa suunnittelussa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000

Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 Kitee, KAAVA 205 SIVU 1/6 KITEE SUORLAHTI PUHOKSEN/SUORLAHDEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVA 1:2000 ASEMAKAAVA KOSKEE MAANTIE 15524 (LEPIKONTIEN) POHJOISPUOLELLA OLEVAA ORIVEDEN RANTAAN ULOTTUVAA 288 HA:N SUURUISTA

Lisätiedot

Järvipelastuskeskus 70 Ap. S a t a m a. Puukujanne. Minigolf, lentopallo, tennis, senioripuisto. 40 Ap + Asuntovaunut ja -autot

Järvipelastuskeskus 70 Ap. S a t a m a. Puukujanne. Minigolf, lentopallo, tennis, senioripuisto. 40 Ap + Asuntovaunut ja -autot Loma Yleissuunnitelma 1 : 2000 N Järvipelastuskeskus 70 Ap S a t a m a S u o p e l l o n t i e Istutettava viheraita R i i h i a h o Puukujanne K u u s e l a L o m a m ö k k i a l u e e n laajennusvara

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot 2003 Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot Esipuhe Teoisuuden ja Työnantajain Keskusiitossa

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE

RAKENNUSTEN MUOTOKIELI, KOKO JA SIJOITTAMINEN TONTILLE LIITE 5 1/5 Kalajoen kaupunki Kaavoitustoimi 9.6.2008 KALAJOKI SIIPOLANRINTEEN RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Nämä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10 Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 4.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 3.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 2.asuinkerros +118.60 +115.50

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

MAISEMASELVITYS 23.10.2013. Saarijärven kaupunki VIIDEN KYLÄN KYLÄYLEISKAAVA LANNEVEDEN KYLÄN JA RAHKOLAN JA LINNAN KYLIEN MAISEMA-ANALYYSI

MAISEMASELVITYS 23.10.2013. Saarijärven kaupunki VIIDEN KYLÄN KYLÄYLEISKAAVA LANNEVEDEN KYLÄN JA RAHKOLAN JA LINNAN KYLIEN MAISEMA-ANALYYSI MAISEMASELVITYS 23.10.2013 Saarijärven kaupunki VIIDEN KYLÄN KYLÄYLEISKAAVA LANNEVEDEN KYLÄN JA RAHKOLAN JA LINNAN KYLIEN MAISEMA-ANALYYSI Kannen kuva: Näkymä Heikkiänmutkasta kohti Pieni-Lumperoista

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) VARTIOHARJUN HOIVAKOTI, ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NRO 12139 Hankenro 0749_14 HEL 2011-007117 SISÄLLYS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä

Lisätiedot

Pientalon paloturvallisuus

Pientalon paloturvallisuus Ouun rafcennusuatuonnan (aatufeortit Pientaon paoturvaisuus uersio 10. f. 20M Paokortissa esitetään Ouun rakennusvavonnan ja aueen pientaotehtaiden seka Outu-Koiismaan peastusaitoksen yhteisen työryhmän

Lisätiedot

Lukuteorian kertausta ja syvennystä

Lukuteorian kertausta ja syvennystä Lukuteorian kertausta ja syvennystä Tehtäviä jaoisuudesta 1. Okoot a, b, c ja d kokonaisukuja, joie a c ja (a c) (ab + cd). Osoita, että (a c) (ad + bc).. Okoon n pariton positiivinen kokonaisuku. Osoita,

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI 26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta VAPAALA Kortteli Tontti Lähiosoite Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta VAPAALA 13005 30 Ilpolantie 12 AO 621 180 0 117 000 13005 31 Ilpolantie 14 AO

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 14 VARISTO TONTIT K14221/1-6.

VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 14 VARISTO TONTIT K14221/1-6. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiaa Kuntatekniikan keskus / Geotekniikka 4 TONTIT K422/-6 6.4.27 Maaperä Tonteia on tehty yeispiirteinen pohjatutkimus kevättavea 27. Tutkimuksen yhteydessä on

Lisätiedot

Maaseutumaisen pientaloasumisen kehittäminen Pienmäen asuinaluesuunnitelma, Niemisjärvi, Hankasalmi

Maaseutumaisen pientaloasumisen kehittäminen Pienmäen asuinaluesuunnitelma, Niemisjärvi, Hankasalmi Maaseutumaisen pientaloasumisen kehittäminen Pienmäen asuinaluesuunnitelma, Niemisjärvi, Hankasalmi Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, Puustudio, Moderni puukaupunki hanke Diplomityön esittely 16.06.2008

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

Kaavoitus ja metsätalous. Metsäseminaari Rauma 30.1.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi

Kaavoitus ja metsätalous. Metsäseminaari Rauma 30.1.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Kaavoitus ja metsätaous Metsäseminaari Rauma 30.1.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien iitto Länsi-Suomi Taustaa Kaavoituksea ohjataan maankäytön yhteensovittamista ja pääasiassa rakentamista Metsät ovat

Lisätiedot

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10.

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10. Kauniaisten kaupunki Kaupunginhallitus PL 52 02701 Kauniainen 20.1.2015 Suomen Raamattuopiston Säätiö Helsingintie 10 02700 Kauniainen K a u n i a i n e n Kv & Kh G r a n k u l l a S t f & S t s ånl p

Lisätiedot

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

MUUTOKSEN ALAINEN OSA EI60. 3H+KT+PARV 69,5 m2. 2H+KT+ RANS.PARVEKE 62 m2 (APK) JKP JKP (PK/RK) (PK/RK) EI30 EI30. EI30 db30 (PK/RK) db30

MUUTOKSEN ALAINEN OSA EI60. 3H+KT+PARV 69,5 m2. 2H+KT+ RANS.PARVEKE 62 m2 (APK) JKP JKP (PK/RK) (PK/RK) EI30 EI30. EI30 db30 (PK/RK) db30 5,90 4,00 OEVA.krs, muutostyö toimistosta asunnoiksi Huoneistoala 409,0 m Kerrosala 5 m 60A H++.7 m RAN.PARVEKE.5 m MUUTOKSEN AAINEN OSA db-ovet ja ikk. db ikk. db ikk. db-ovet ja ikk. db ikk. db ikk.

Lisätiedot

KUOPION KOKOUS- JA KONFERENSSIPALVELUT

KUOPION KOKOUS- JA KONFERENSSIPALVELUT KUOPION KOKOUS- JA KONFERENSSIPALVELUT KUOPIO CONVENTION BUREAU 26.10.2015 Kirsi Vartiainen kirsi.vartiainen-tissari@kuopio.fi p. 044 718 2053 1. Kongressimatkaiu Suomessa 2. Kuopio Convention Bureau sevityshanke

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

MAOL:n pistesuositus kemian reaalikokeen tehtäviin syksyllä 2011.

MAOL:n pistesuositus kemian reaalikokeen tehtäviin syksyllä 2011. MAL:n pistesuositus kemian reaaikokeen tehtäviin syksyä 2011. - Tehtävän eri osat arvosteaan 1/3 pisteen tarkkuudea ja oppusumma pyöristetään kokonaisiksi pisteiksi. Tehtävän sisää pieniä puutteita voi

Lisätiedot

Ennen kuin ryhdyt päivittämään

Ennen kuin ryhdyt päivittämään Johdanto Tämä CD-ROM-evy sisätää Phiipsin ensimmäisen sukupoven DVD-taentimen vamisohjemapäivityksen, joka isää soittimeen DVD+R-evyjen taennusmahdoisuuden sekä useita muita kiinnostavia toimintoja. Päivitystä

Lisätiedot

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT

PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT PÄLKÄNE, LUOPIOISTEN KIRKONKYLÄ RAJALANNIEMI ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 2.4.2007 MA-ARKKITEHDIT Rajalanniemen eteläosan asemakaavan muutos 1 LÄHTÖKOHTIA Kaavahankkeen perustiedot on esitetty

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Kaavahankkeen yleiskuvaus:

Kaavahankkeen yleiskuvaus: Kaavahankkeen yleiskuvaus: Rakennushanke käsittää 2 kadunvarteen sijoittuvaa, 6-kerroksista asuinrakennusta. Hippoksenkadun ja Kissanmaankadun kulmaan sijoittuvan rakennuksen 1.kerrokseen on varattu liiketilaa

Lisätiedot

MUSEOVIRASTO / MUSEIVERKET PVM / DATUM DNRO / DNR Seinäjoen kaupunki Kirkkokatu 6 60100 SEINÄJOKI 8.6.2009 237/303/2009 VIITE / REFERENS Lausuntopyyntönne 12.5.2009; Museoviraston lausunto 16.2.2009 (dnro

Lisätiedot

LOMA-ASUNTOMESSUT 2014 KALAJOELLA

LOMA-ASUNTOMESSUT 2014 KALAJOELLA LOMA-ASUNTOMESSUT 0 KALAJOELLA Aurinkohiekat () AURINKOHIEKAT Aurinkohiekkojen aueee on päätetty Suomen Asuntomessujen ja Kajoen kaupungin toimesta järjestää oma-asuntomessut..0 -..0. Aurinkohiekkojen

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ;

Piirustus n:o 4980, päivätty , muutettu ; ; ; Piirustus n:o 4980, päivätty 1.6.1993, muutettu 19.8.1994; 9.1.1995; 12.9.1995; 10.10.19955 Espoo 20, 21, 22, 26, 40 ja 46 kaupunginosat Keskuspuisto I Osayleiskaava Mittakaava 1:4000 OSAYLEISKAAVAMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista

AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista 1. Asuintonttien rakennukset 1-519 135 k-m² (tieto citygisistä) 1964 Kuvat eteläisestä julkisivusta ja huoltotiestä,

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti Kunnanhallitus 106 14.03.2011 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti 2368/11/111/2011 KHALL 106 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja

Valitus Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksestä 16.1.2013 8. 1) antamaan lausunnon ja KOUVOLAN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 568/13 Kauppalankatu 43 C, PL 401, 45100 Kouvola Puhelin 02956 42300 Faksi 02956 42350 25.2.2013 Sähköposti kouvola.hao@oikeus.fi Lappeenrannan tekninen lautakunta PL 38

Lisätiedot

RETKEILIJÄNKATU HANKESUUNNITELMA

RETKEILIJÄNKATU HANKESUUNNITELMA RETKEILIJÄNKATU 13 12.05.2017 HANKESUUNNITELMA Retkeilijänsilta Retkeilijänkatu 11 tontilla sijaitseva toimistorakennus on tällä hetkellä Avara Oy:n toimitilakäytössä ja Retkeilijänkatu 13 tontti on kyseisen

Lisätiedot