ELY keskus on valituksessaan kuvannut pitoisuuksien nousua kertalukuina suhteessa luonnontilaiseen. Kainuun ELY -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELY keskus on valituksessaan kuvannut pitoisuuksien nousua kertalukuina suhteessa luonnontilaiseen. Kainuun ELY -"

Transkriptio

1 Ëlinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kainuu VASTINE 13" Dnro KAI ELY/ 1 IO7.0A Pohjois*Suomen aluehalli ntovirasto r å, m" zt13 ù! l / Vaasan hallinto-oikeudelle *nro PSAVI G /,/, taat3 Viite Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vastinepyyntö , Dnro PSAVI/ Asia Vastine PSAVIN upapäätöksestä nro5212ù1311 tehtyihin valituksiin Talvivaara Sotkamo Ov Talvivaara esittää valituksessaan, että aluehallinnon asettiamaa virtaamarajoite poistettaisiin tai toissijaisesti sitä nostettaisiin. Kainuun ELY = keskus toteaa, että kaivosalueella on edelleen varastoituna paljon käsittelemättömiä/käsiteltyjä vesiä, eikä tilanne ole ;juurikaan muuttunut Talvivaaran laatimassa vesienhallintasuunnitelmassa kerrotusta tasosta, jossa vesimäärä kaivoksella (ilman liuoskierrossa ja niiden varoaltaissa olevaa kiertoliuosta) oli n. 6,2 miljoonaa kuutiometriä, Kipsisakka-altaiden lohkoilla 1, 3 ja 4 ei vettä ollut '13. Latosuon padolle ollaan siirtämässä Kuusilammen altaalta n kuutiometriä, jotta Kuusilammen patoa voidaan tiívistää ja korottaa, myös Latosuon padon korotustyö on tekeillä. Näistä korotuksista saadaan Talvivaaran toimittaman vesienhallintasuunnitelman mukaan n. 2,5 miljoonaa kuutiota lisää varastotilaa ja louhokseen voitaisiin ottaa kuutiometriä. Kainuun ELY' keskuksen näkemys on, että kipsisakka-altaiden tyhjentäminen vedestä lokakuun loppuun mennessä on haasteellinen tavoite. Pohiois-Savon ELY - keskus Pohjois - Savon ELY - keskus esittää valituksessaan, että Talvivaaran vuoden 2010 kuormituksen seurauksena havaittiin vaikutuksia erityisesti Vuoksen vesistöreitillä laajalla alueella. Muutokset näkyivät erityisesti selvimmin vèden natrium- ja sulfaattipitoisl uksissa sekä sähkönjohtavuusarvoissa Laakajärvessä kesällä - syksyllä 2011 ja alempana Nurmijoen reitillä kevättalvella2012. Kainuun ELY - keskuksen näkemyksen mukaan jonkin/joidenkin aineiden pitoisuuksien nousu ei ole sama asia kuin vaikutus ympäristöön tai merkittävä pilaantuminen tai sen vaara. Pohjois-Savon ELY keskus on valituksessaan kuvannut pitoisuuksien nousua kertalukuina suhteessa luonnontilaiseen. Kainuun ELY - keskuksen mielestä sen lisäksi olisi hyvä esittää myös mitattuja pitoisuuksia, jolloin pitoisuustaso tulee selvemmin esille ja sitä voi verrata esim. muiden kuormittajien vastaaviin tuloksiin. Eri aineet voivat vahvistaa tai lieventää toistensa vaikutuksia ja vaikutukset riippuvat myös aineiden esiintymismuodosta ja sitoutumisesta, joten todelliset vaikutukset voidaan todentaa vasta esim. biologisella tarkkailulla. Tietenkin myös vastaanottavan vesistön laadulla on merkitystä (mm. humuspitoisuus jne.). Kaikki teollinen toiminta kuormittaa ympäristöään ja ympäristölupaharkinnassa sallittu kuormituksen taso määrätään. Sulfaattituloksia on ympäristöhallinnon HERTTA - tietokannassa Kltuaniärueltä vuodesta 2011 alkaen. Tulokset ovat syvyydestä ja vuodenajasta riippuen vaihdetleet välilé milligrammaa /ifrassa. Suurin aruo (52 mýl) on mitattu maaliskuussa Sama voidaan todeta natrium' pitoisuudesta. Tulokset ovat vaihdelþet välillä 4-15 litrassa. Suurin aruo on ollut KATNUUN ELTNKETNo-, LnKENNE- JA ympahrsrökeskus Puhelinvaihde Kalliokatü 4 PL 115,87101 Kaiaani

2 2 maal skuussa Kesäkuun /opussa 2013 velvoitetarkkailussa mitattiin sulfaattia milligrammaa litrassa ja natriumia 5,4-5,5 milligrammaa litrassa.? Sälevä - järuestä HERTTA - tietokannan mukaan sulfaattituloksia on alkaen vuodesta Tulokset ovat vaihdelleet vuodenajasta ja syvyydestä riippuen väliilä milligrammaa litrassa. Suurin pitoisuus on ollut maalískuussa Kesäkuussa 2013 sulfaattipitoisuus on ollut milligrammaa litrassa. Natriumin osalta seurantaa on samalta ajalta ja pitoisuudet ovat vaihdelleet 6,9-12 mllligrammaa litrassa. Suurin natriumpitorsuus on ollut maaliskuussa Kesäkuussa 2013 natriumpitoisuus on ollut n. 4-6 milligrammaa litrassa. Talvivaaran vuoden 2012 biologisrssa tarkkailuissa ('Uärvien biologiset tutkimukset kesällä 2012; kasviplankton, pohjaeläimet, verkkokoekalastukset, kalojen metallipitoisuudet" PöW ) todetaan kasviptanktonin osalta, että Kvijärvi oli keskimääräisen biomassamäärän perusteella rehevöiýmiskehiýksen alussa ja Laakajäruen pohjois- ja eteläosa olivat alkaneet rehevöiýä, mutta keskiosa oli yhä karu. Kaikki tutkitut järuet olivat ympäristöhallinnon määrittämien luokîttelukriteerien mukaan kasviplanktontulosten perusteella ekologisesti erinomarsessa f/assa - kasviplanktonit oli tutkittu aiemmin vuosina 2008 ja Vuonna 2012 Kivijäruen biomassamäärät olivat huomattavasti pienempiä kuin vuosina 2008 ja 201Q eli kasviplanktonien kasvu oli vähenýný se/vásfl. Kvijäruen tila oli raportln mukaan kuitenkin 2012 mahdol/lsesfi parempi kuin 2010, mutta kehityssuunnan selvittäminen edellýtää jatkoseurantaa. Laakajäruessä karvosvesillä ei raportin mukaan ollut kasviplanktoniin merkittävää vaikutusta. Pohjaeläintutkimusten mukaan Kvijärven ekologinen tila on huonontunut - BQI E S - aruon perusteella huonoksi. Järuen todetaan olevan matala, joten BQI - mittari ei välttämättä sovellu. Kivijäruellä havaittiin 20'lO huomattavasti pienempi pohjaeläintiheys kuin 2012, jolloin se o/l vuoden 2008 tasoa. Laakajäruen tutkimusalueet luokittuivat BQ/ EtS aruojen perusteella joko huonoon tai välttävään tilaan. Laakajäruen pohjaeläinyhteisöjen sekä itse järuen ekologisen tilan mahdollisia muutoksia ei raportin mukaan voida aruioida pelkän yhden vuoden pohjaeläinaineiston'perusteella. Laakajäruion otettu mukaan Kalastotutkimusten mukaan Kivijärven kalasto oli niukka koostuen pääasrassa ahvenesta. Kvijäruen yksikkösaalis oli 2012 pienempi kuin 2010, mutta edelleen suurempi kuin Laakajäruen kalasto oli myös niukka koostuen pääasrassa ahvenesta ja kuhasta. Laakajäruellä verkkokoekalasfusfa ei allut tehty aiemmin. Kalojen metallipitoisuudet olivat varsin pieniä. Kvijäruen ahventen keskimääräinen elohopeapifoisuus ylitti 2012 vähän ahvenelle sallitun enimmäispitoisuuden. Metallipitoisuudet olivat samaa tasoa Ruin vuosina 2008 ja Pohjois-Savon ELY - keskus viittaa valituksessaan Nurmijoen reitin vesistöjen kohonneisiin mangaanipitoisuuksíin ja niihin sekä vesistöjen virkistyskäyttäjien kokemiin ärsytysoireisiin perustuen Ylä-Savon SOTE kuntayhÿmän paikallisena terveysviranomaisena antamaan suositukseen välttää mahdollisuuksien mukaan Laakajärven ja Sälevän välisen alueen järvien vettä sauna - ja pesuvetenä etenkin syvänteissä. Kainuun ELY - keskus toteaa, että toistaiseksi Vuoksen suunnassa Laakajärven pohjoisosan kohdalla voidaan puhua Kiv'ljärven lisäksi aiempaan verraten kohonneista mangaanipitoisuuksista. Laakajärueltä löýyy ympäristöhallinnon HERTTA - tietokannasta mangaanituloksia eri pisteistä vuosilta 1972, 1975, 1982, 1985, 1991 ja Pohjoisosan pisteistä ei löydy paljqa mittaustuloksia ennen kaivostoimínnan aloittamista, mutta Laakajäruen pohjoisen pisfeissä voidaan kuitenkin todeta pitoisuuksien nousua kaivostoiminnan aikana. Kesäkuun 2013 lopulla

3 3 velvoitetarkkailun mangaanitulokset ovat olleet pohjois-keskiosassa tasolla milligrammaa litrassa. Laakajäruen keskivaiheilla pisteestä Laakajärvi 1 on mitattu lokakuussa 1982 pitoisuudet mikrogrammaa litrassa ja huhtikuussa 2008 pitoisuudet mikrogrammaa litrassa. Helmikuussa 201 pitoisuus oli mikrogrammaa 4itrassa. Prsfeessä Laakajärui 4 (hieman kaakkoon edellisestä pisteestä) on mitattu tammikuussa 2001 pohjan lähellä pitoisuus 2500 litrassa ja elokuussa 2006 pitoisuus 720 mikrogrammaa litrassa, sittemmin mitatut pitoisuudef fässä prsfeessä ovat olleet alempia ja toukokuussa 2013 tulos oli 180 litrassa. KItu anj ärue stä m ittau ksia syyskuulta 2011 pisteestä Kltuanjärui 4 ja tuolloin piforsuus pohjan lähellä on ollut 479 Iitrassa. Toukokuussa pitoisuudet ovat olleet mikrogrammaa litrassa lopun velvoitetarkkailussa plfoisuus oli milligrammaa litrassa. Sälevä - järuestä löytyy HERTTA - mangaanituloksia vuoden elokuulta, jolloin pinnasta on mitattu 150 mikrogrammaa ja pohjan läheltä 500 mikrogrammaa litrassa. Huhtikuussa 2013 vastaavat lukemat 93 litrassa ja 210 mikrogrammaa litrassa ja kesäkuussa 2013 puolestaan 80 litrassa ja 96 mikrogrammaa 4itrassa Mangaanip,ifolsuus vedessä voi riippuen jopa tasolle yleensä talviaikaan nousta sedimentistä Mitä tulee vesistöjen virkistyskäyttäjien ln reisiin, on Kainuun ELY - keskus pyytänyt Ylä - Savon SOTE kuntayhtymää aa toi m i i n selvittääkseen koettujen i ho-oi reiden alkuperän. Kainuun ELY - keskuksen tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta elintarvikkeiden ja veden välityksellä levi epide oiden selvittämisestä ( ), jonka 2 $:ssä määritellään epidemiaksi tapaus, kaksi henkilöä on saanut oireiltaan samanlaatuisen taudin altistuttuaan samalle le. on kuvattu vastuutahot ja toimet, joihin on ryhdyttävä. Terveydensuojel valvonnasta yleisillä uimarannoilla. (763t1 ) säädetään mm. uimaveden säännöllisestä Pohjois-Savon ELY - keskus viittaa päivitetty (Vesitömalliennuste purkuvesistöjen sulfaattipitoisuuksiin, Laakajärvellä sulfaattipitoisuudet järven milligrammaa litrassa ja laskevat kesällä tekemään mallinnukseen. Mallinnusta on määräisten vesien jatkojuoksutuksen vaikutuksesta Mallinnuksessa todetaan, että laskennallisesti ovat kesällä 2013 tasoa tasolle milligrammaa litrassa. Toukokuun lopulla sulfaattipitoisuus Laakajärven on ollut velvoitetarkkailussa milligrammaa litrassa ja kesäkuun lopun 20 3 velvoitetarkkailussa (pisteet Laakajärvi 9,13,081) milligrammaa litrassa. Riskinä m uksessa on nähty, että Kivijärveen konsentroitunutta sulfaattipitoista vettä lähtee liikkeelle, ikäli kerrostuneisuus purkaantuisi jostakin syystä. Kivijärvessä on toukokuun lopun ve lussa mitattu sulfaattipitoisuuksia milligrammaa litrassa ja kesäkuun lopu milligrammaa litrassa. Korkeimmat su lfaattipitoisu udet ovat pisteessä Kivijärvi 7 Kainuun ELY - keskus yhtyy Pohjois - valvonnallisista haasteista. Päästövedet säädeltyjä aineita ja päästökiintiön sekä ko päästösuuntaan toteutuvaa prosenttios jonkin aineen osalta kiintiö jompaankum vielä olisi käýettävissä. ELY - keskuksen näkemykseen lupamääräyksen 9b sisältävät vaihtelevia pitoisuuksia lupaehdossa 9a iden lisäksi tulee seurata vielä kumpaankin päästökiintiöistä. Näin ollen voi tulla tilanne, että suuntaan täyttyy, mutta toisten aineiden osalta sitä

4 4 Sonkaiärven kunta Sonkajärven kunta esittää lupaan lisättäväksi määräyksen, jonka mukaan mikäli luvanhaltija rikkoo ympäristöluvan määräyksiä eikä noudata velvontaviranomaisen antamaa kehotusta toiminnan saattamiseksi lupamääräysten mukaiseksi, peruuttaa lupaviranomainen ympäristöluvan ensimmäisen kehotuksen jälkeen oma-aloitteisesti ilman erivaatimusta. Valvontaviranomaisen tulee toimittaa antamansa kehotukset lupaviranomaiselle tiedoksi. Kainuun ELY - keskus toteaa, että lainsäädännössä on säädetty siitä, kuinka rikkomuksissa toimitaan ja asiasta on myös ympäristöministeriön ohjeistus. Asiasta ei ole tarpeen määrätä ympäristöluvassa. Mitä tulee valituksessa esitettyihin Kainuun ELY - keskuksen tekemiin YSL 62 $-64 $:ien mukaisiin päätöksiin tai päätöksiin koskien hallintopakkoa Kainuun ELY - keskus katsoo, että niitä käsitellään ao. oikeusprosesseissa, eikä näe aiheellisiksi antaa niitä koskien vastinetta tässä yhteydessä. Huhtikuussa20l3 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon vedet eivät joutuneet ympäristöön Ylä-Savon SOTE Ylä - Savon SOTE kuntayhtymän valitus on sisällöltään yhteneväinen Sonkajärven kunnan valituksen kanssa ja Kainuun ELY - keskus viittaa Sonkajärven kunnan valituksesta antamaansa vastineeseen. häiriö käsittelyaltailla. Lietepinta toisessa altaassa oli päässyt liian korkealle ja sakkaa oli päässyt mukaan juoksutettavaan veteen. Tilanne jatkui.toiminnanharjoittajan selvityksen mukaan 3-4 tuntia ennen linjan sulkemista. Valituksen liitteenä olevassa Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n lausunnossa todetaan, että Laakajärven nikkelipitoisuus on yksittäisissä näytteissä ylittänyt ympäristölaatunormin. Kainuun ELY - keskus toteaa, että nikkelin ympäristölaatunormi on asetettu liukoiselle pitoisuudelle ja vuosikeskiarvolle, ei yksittäisille pitoisuuksille. Sulfaattimallinnokseen viitaten Kainuun ELY - toteaa, että kesäkuussa 2013 on Laakajärven velvoitetarkkailussa mitattu sulfaattipitoisuus ollut tasolla milligrammaa litrassa ja natriumpitoisuus 6,6-13 milligrammaa litrassa (pisteet Laakajärvi 9, 13 ja 081). Jormaskvlä KorholanmäKi osakaskunta Valituksessaan Jormaskylä Korholanmäki osakaskunta vaati parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämistä. Kainuun ELY - keskus toteaa, että ympäristönsuojelulaissa parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehitÿneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistamismenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- sekä käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama mpäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä. Tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa asianomaisella toiminnan alalla kohtuullisin kustannuksin. Viranomainen eivoi määrätä tietyn tekniikan käyttämistä.

5 5 Kaivostoiminnassa yleistä puhdistustekniikkaa on nykyisellään vesien neutralointi esim. kalkilla ja allastaminen kiintoaineen erottamiseksi sekä joissakin tapauksissa johtaminen pintavalutuskentille. Kaivosteollisuuden päästövesien haasteena on usein sulfaatti, jonka poistaminen kokonaan em. käsittelyssä ei ole rnahdollista. Sulfaatti voi haitata myös vesien kienättämistä aiheuttaessaan putkistojen kipsaantumista. Kirjallisuudesta löytyy useita tekniikoita sulfaatin'poistamiseksi, mutta niiden haasteena on usein se, ettei niitä ole käýetty suuressa mittakaavassa tai ne ovat olleet testivaiheessa. Lisäksi kaivosten vedet voivat sulfaatin lisäksi sisältää muita aineita, jotka voivat häiritä prosessia. Kosteikkojen ongelmana on usein, etteivät ne toimi tasaisesti sekä kesällä että talvella. Toisinaan ne eivät ole myöskään ellisesti toteuttamiskelpoisia mm. erittäin suurten käyttökustannusten vuoksi ssa (RO) ongelmana on kalvojen tukkeutuminen ja jäljelle jäävä rejekti ja sen sijoittamin lho-oireiden suhteen Kainuun ELY - keskus viittaa emmin kohdalla antamaansa vastineeseen, että asia asioihin. Talvivaaralta saadun tiedon mukaan tuotannossa saostuksen apuaineena polyakryyliamidia, joka val jäädä sen valmistuksessa pieniä määriä akryyliam ulkopuolisessa laboratoriossa Talvivaaran akryyliamidin ja tulos oli 0,5 mikrogrammaa I määrityksistä ei havaittu akryyliamidia käyteÿllä määritysrajan (<0,4 mikrogrammaa litrassa). Ta tuotannossaan akrylaatteja ja THL:ltä saadun tiedon ei synny akrylaatteja, ne edustavat eri aineryhmiä pintavedet eivät ole talousvettä. Polya Pohjois - Savon ELY - keskuksen ympäristöterveydenhuollon selvitettäviin vesien käsittelyssä käytetään tarvittaessa n akryyliamidista. Polyakryyliamidiin voi Kainuun ELY - keskus on määrittänyt sekä etelään että pohjoiseen suuntaan Lumijoesta ja Kuusijoesta tehdyistä mittausmenetelmällä vaan tulos oli alle saadun tiedon mukaan he eivät käytä polyakryyliamidista ja akryyliamidista dille on raja-arvo talousvedelle, mutta iarnideja käýetään yleisesti mm. jätevedenpuhdistamoilla ja teollisuudessa..kainuun ELY - keskus ei näe tarpeellisena selvittää asia tällä erää tämän enempää. lisalmen Luonnon Ystäväin vhdistvs rv vm. Sinikka Peroníus Valituksissa on kiinnitetty huomiota paljolti samoihin seikkoihin, mihin monissa muissakin valituksissa. Lasse Flöit vm Valítuksessa vaaditaan, että lupaan annetaan määräykset kaikille haitallisille aineille. Valituksessa ei tarkenneta, mitä haitallisia aineita nimenomaisesti tarkoitetaan. Mikäli tässä tarkoitetaan vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden asetuksessa annettuja metalleja (lytjy, kadmium, elohopea ja nikkeli) sekä niiden päästöraja-arvoja ja pitoisuuksia vastaanottavassa vesistössä Kainuun ELY - keskus toteaa, että niitä vatvotaan jo nykyisellään. Kainuun ELY - keskus toteaa myös, että luparajat asettaa Pohjois - Suomen aluehallintovirasto. Jari.T.Natunen Kainuun ElY-keskus katsoo, että Natusen tulisi esittää asianosaisasemastaan selvitys. Kainuun ELY - keskus ei pidä siihen kohdistuvaa Jari Natusen väitettä EU:n vesipuitedirektiivin ja asetuksen rikkom isesta perusteltu na.

6 6 Vesipolitiikan puitedirektiivissä 2000/60/EY (vesipuitedirektiivi) vahvistetaan puitteet pinta- ja pohjavesien suojelulle ja asetetaan ympäristöpolitiikan tavoitteet, joihin kuuluvat hyvän kemiallisen ja ekologisen tilan saavuttaminen ja vesien tilan huonontumisen ehkäiseminen. Hyvän kemiallisen tilan tavoitteen lisäksi vesipuitedirektiivissä vaaditaan hyväksyrnään hallintatoimia, joiden tarkoituksera on vähentää prioriteettiaineita asteittain ja lopettaa vaarallisten prioriteettiaineiden päästöt ja häviöt vesiympäristöön kerralla tai vaiheittain ja vähentää vaiheittain haitallisten aineiden päästöjä ja huuhtoutumia. Jotta vesimuodostumien kemiallinen tila olisi hyvä, niiden on täytettävä prioriteettiaineille ja kahdeksalle muulle pilaavalle aineelle asetetut ympäristönlaatunormit. Vesipuitedirektiivissä sallitaan poikkeuksen tekeminen tiettyjen vesimuodostumien hyvän kemiallisen tilan tavoitteesta, jos on teknisesti mahdotonta saavuttaa hwä tila tai tilan saavuttaminen on suhteettoman kallista tai jos luonnonolot (alueella luontaisesti korkeita pitoisuuksia esim. metalleja) estävät hyvän tilan saavuttamisen. ELY - keskukset vastaavat yhteistyössä SYKEn kanssa pintavesien luokittelusta, vesien tilan tavoitteiden asettamisesta vesimuodostumille, toimenpideohjelmista sekä suunnitelmien raportoinnista. Lupaviranomaisten tulee lupamenettelyssä ottaa huomioon vesienhoitosuunnitelmat. Kemiallisen tilan luokittelu vesistöille on joko hyvä tai hyvää huonompi. Normia sovelletaan yli 10 neliökilometrin valuma-alueen omaaviin jokiin ja järviin; joiden pinta-ala on yl 1 neliökilometri, poikkeustapauksissa 0,5 neliökilometrin pinta-ala, jos järvellä vesienhoitoalueen tai esim. luonnonsuojelun, uimaveden tai juomaveden kannalta merkitystä. (Ympäristöministeriö: Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltam i nen, Ym päristöm i nisteriön raportt eja 1 5 I ) Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen ( ) tarkoituksena on suojella pinta- ja pohjavesiä ja parantaa niiden laatua ehkäisemällä vaarallisista ja haitallisista aineista aiheutuvaa pilaantumista ja sen vaaraa. Säädöksen tavoitteena on lopettaa kenalla tai vaiheittain vaarallisten aineiden päästöt ja huuhtoumat sekä vähentää vaiheittain haitallisten aineiden päästöjä ja huuhtoutumia. Asetuksessa asetetaan päästörajaarvoja ja ympäristölaatunormeja tietyille aineille ja aineryhmille, jotka ovat luokiteltu vaarallisiksi tai haitallisiksi vesiympäristössä. Siinä annetaan myös yksityiskohtaisia seuranta- ja tarkkailumääräyksiä. Tarkkailutiheyttä voidaan muuttaa jos se on aiheellista mm. asiantuntijaarvion perusteella. Asetus on tullut voimaan A6. Asetusta on muutettu /868, muutos tuli voimaan Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa asetuksessa (1O ) annetaan mm. suurimmat päästöraja-arvot elohopealle ja kadmiumille sekä niiden yhdisteille. Annetut pitoisuusrajat ovat ns. liukoisessa muodossa kuukausikeskiarvona laskettuna. Elohopealle päästöraja-arvo on 5 mikrogrammaallitra ja kadmiumille 10 mikrogrammaa/litra. Asetuksen muutoksella 868/2010 ympäristönlaatunormi on asetettu myös nikkelille ja lyijylle ja elohopean sekä kadmiumin laatunormia on tiukennettu, lisäksi elohopean laatunormi on asetettu kalalle (ahven). Talvivaaran kaivoksen lupapäätöksessä ( ) ei oltu annettu päästöraja'aryoa elohopealle eikä kadmiumille, joten on voitu soveltaa em. asetuksen päästöraja-arvoja. Asetuksen 5 $:n ensimmäisessä momentissa todetaan kylläkin, että päästöraja-arvo määrätään ympäristöluvassa ja sen tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Talvivaaran kaivoksen päästövesistä on mitattu sekä elohopeaa että kadmiumia ns. kokonaispitoisuuksina siitä lähtien kun vesiä on johdettu luontoon (v. 2009). Kokonaispitoisuus

7 7 sisältää myös ns. liukoisen osuuden l. 45 mikrometrin suodattimen läpi suodatetun veden pitoisuuden. Kadmiumin osalta kokonaispitoisuudet ovat olleet LONE - vedessä sekä eteläiseltä että pohjoisesta jälkikäsittelystä luontoon johdetussa vedessä lähes poikkeuksetta alle 10 mikrogrammaa/litra. Elohopean osalta ne ovat olleet alle käytetyn analyysimenetelmän määritysrajan ( 0,05-0,1 mikrogrammaallitrassa). Marraskuu n 2012 kipsisakkavuodon vuotovedestä mitattiin kadmiumille Natusen mainitsema, yksittäisen näytteen 19.3 mikrogrammaa/litra liukoinen pitoisuus. Päästöraja-arvo on annettu kuukausikeskiarvol le, ei yksittäiselle näytteelle. Asetuksen 6 $:n mukaan ELY - keskuksen on vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 12,$:ssä annetussa toimenpideohjelmassa esitettävä toimenpiteet, joilla estetään muusta kuin luvanvaraisesta toiminnasta johtuva ympäristölaatunormin ylittyminen ottaen huomioon ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate. Luvanvaraisesta toiminnasta aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemisestä ja päästöjen ja huuhtoutumien rajoittamisesta sekä muusta vesiympäristön muutoksen ehkäisemisestä säädetään erikseen. Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tarkkailussa tarkkailu asetuksen mukaisesti liukoisina pitoisuuksina on aloitettu säännöllisemmin Tätä ennen on tarkkailtu kadmiumia ja elohopeaa sekä nikkeliä kokonaispitoisuuksina. Laatunormit ovat ns. liukoisille pitoisuuksille ja aritmeettisina vuosikeskiarvoina. Elohopean laatunormi on annettu kalalle (ahven). Verrattaessa saatuja tuloksia laatunormeihin voidaan huomioida luonnolliset taustapitoisuudet, veden kovuus, ph tai muut veden laadun parametrit, jotka vaikuttavat metallien biosaatavuuteen. Kohteissa, joissa pitoisuudet ovat geologisista syistä korkeita, voidaan asiantuntija-arviolla poiketa taustapitoisuuden arvoista' Natunen väittää valituksessaan myös, että Kainuun ELY - keskus antaa lupia osalle aineista täysin ilman ympäristövaikutusten arviointia. Kainuun ELY - keskus toteaa, että aluehallintovirasto antaa I u pamääräykset toi m innanharjoittajal le. Ympäristönsuojel ainepäästöjä säännellään sekä toimintoihin että aineisiin perustuvilla ympäri lla sekä asetettavilla päästöraja-arvoilla ja - määrä rksillä. Aineiden luvanvaraisuus ja lot koskevat sellaisten toimintojen päästöjä, joista voi aiheutua ympäristön pilaantum vaaraa. Toiminnanharjoittajan tulee tietää toimintansa päästöjen laatu ja määrä sekä osoittaa, ettei päästöistä voisi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa Ympäristönsuo liitteen 2 osiossa "päästöt vesiin" ovat tärkeimmät pilaantumista aiheuttavat aineet, otetaan huomiooñ asetettaessa päästöjen raja-arvoja ia muita päästömääräyksiä. annetaan ympäristöluvassa ja niitä asetettaessa tulee selvittää, onko teollisuudenalalle BAT - päätelmien yhteydessä asetettu vaarallisten ja haitallisten aineiden päästötasoja. Haitallisten aineiden päästön aiheuttajalla on aina vastuu päästöjen selvittämisestä ja hallinnasta. Natunen esittää, että mikäli tarkkailussa voidaan saada mittaustulos jollekin ympäristönsuojetuasetuksessa luvanvaraiseksi säädetylle aineelle, on aine automaattisesti luvanvarainen. Kainuun ELY - keskuksen näkemyksen mukaan Natusen mainitsema 0 - päästöraja ole tarkoituksenmukainen vaan päästörajan tulee perustua ao. aineen ja päästön mahdollisuuteen aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa ympäristönsuojeluasetuksen 3 $:n mukaisesti. Tällöin tulee kiinnittää huomiota myös aineen biosaatavuuteen. Natunen tuo jälleen esille useita ottamiensa näytteiden tuloksia, joista ei käy selville, mitä ne edustavat, ovatko ne sedimenttinäytteitä, vesinäytteitä vai sekoituksia ja onko määritetÿ kokonaispitoisuutta vai liukoista pitoisuutta vai onko tulos laskennallisesti saatu (kiintoaineesta mitattu pitoisuus muutettu

8 pitoisuudeksi vedessä). Natusen kirjoituksissa on toisinaan verrattu keskenään eri näyternatriiseista eri tavoin saatuja tuloksia. Kainuun ELY - keskuksen näkemys on, että vain samasta matriisista (esim. vesi, sedimentti) samalla menetelmällä (liukoinen pitoisuus, kokonaispitoisuus) saatuja tuloksia voidaan vertailla toisiinsa. Verrattaessa johonkin raja-arvoon tulee myös huomioida, mille matriisille raja-arvo on annettu ja mitä menetelmää on käytetty sekä miten ao. raja-arvoa tulee soveltaa. Natunen viittaa valituksensa alussa mm. talliumiin, berylliumiin, hopeaan, lyijyyn ja antimoniin, joita hänen mittauksissaan on esiintynyt. Kainuun ELY - keskus viittaa edellä lausumaansa ja toteaa lisäksi, että velvoitetarkkailussa seurataan jo nyt lyljyä ja antimonia. Lyijylle on ympäristölaatunormi, eikä sitä ole alapuolissa vesissä ylitetty. Kokonaislyijypitoisuutta seurataan nykyisin myös päästötarkkailussa ja pitoisuudet ovat olleet pieniä. Antimoni on samoin mukana sekä vesistö- että päästötarkkailussa ja pitoisuudet ovat olleet pieniä. Talliumipitoisuutta on mitattu Kainuun ELY - keskuksen toimesta huhtikuussa sekä Jormasjärven että Laakajärven pisteistä ja liukoiset pitoisuudet ovat olleet 0,01-0,03 mikrogrammaa litrassa. Berylliumpitoisuus mitattiin samoísta näytteistä ja liukoinen berylliumpitoisuus oli <0,1 mikrogramma litrassa. Liukoinen hopea vaihteli puolestaan <0,01-0,02 mikrogrammaa litrassa. Liukoinen antimonipitoisuus vaihteli välillä 0,10-0,28 mikrogrammaa litrassa. Liukoinen kromipitoisuus oli em. mittauksissa 0,37-0,8 mikrogrammaa litrassa. Kromi kuuluu myös velvoitetarkkailun piiriin. Pitoisuuksia voi verrata esim. geokemiallisessa atlaksessa (FOREGS) esitettyihin taustapitoisuuksiin, samalla tulee muistaa Talvivaaran alueen mustaliuskeeseen liittyvät korkeammat metallipitoisuudet. Natunen väittää myös, että Kainuun ELY : keskus on ollut haluton selvittämään akryyliamidiflokkulanttien ja tremoliittiasbestin vaikutuksia. Akryyliamidiasiaan Kainuun ELY - keskus on antanut vastineen edellä Jormâskylä-Korholanmäki osakaskunnan valitukseen liittyen. Mitä tulee tremoliittiasbestiin Kainuun ELY - keskus toteaa, että se on lausunnossaan Pohjois Suomen aluehallintovirastolle koskien Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista sekä uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa ja toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta, esittänfi lupaviranomaisen har:kittavaksi myös ympäristöön leviävän pölyn asbestipitoisuuden selvittämisvelvoitetta. Kainuun ELY - keskuksen näkemys on kuitenkin, että asbesti olisi lähinnä työhygieeninen asia. Kainuun ELY - keskus oikaisee Natusen väitteen että akryyliamidia olisi mitattu yli normin. Akryyliamidia mitattiin juoksutettavasta päästövedestä 0,5 mikrogramma litrassa, mikä oli yli menetelmän havaitsemisrajan (0,4 mikrogrammaa litrassa). Talousvedelle on asetettu normi, mutta päästö- ja pintavedet eivät ole talousvettä. Natunen esittää valituksessaan, että Sari Myllyoja olisi virheellisesti väittänyt eteläisen juoksutusojan kiertävän Lumijärven sekä Ylä - Lumijärven ja yhtyvän Lumijokeen 800 metriä Lumijärven jälkeen. Tieto ei ole Sari Myllyojalta vaan se julkaistiin annetussa Kainuun ELY - keskuksen tiedotteessa ja perustui tiedotteen laatijan inhimilliseen erehdykseen, joka huomattiin ja oikaistiin annetussa tiedotteessa. Virheellinen tieto ei vaikuttanut mitenkään uoman kulkuun maastossa. I

9 I Ympäristö ja luonnonvarat - vastuualue t Yksikön päällikkö Ylitarkastaja n Ympäristölakimies ý u: /a-,.,.**- L_} Heli Peuraniemi

10

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Tiedote 12.12.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Talvivaara on jatkanut syksyn ajan käsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistöön että etelään Vuoksen

Lisätiedot

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä pintavesien kemiallisesta luokittelusta

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä pintavesien kemiallisesta luokittelusta Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä 16.9.2015 - pintavesien kemiallisesta luokittelusta Pintavesien kemiallinen luokittelu arvioitavat aineet 16.9.2015 Petri Poikonen 2 Pintavesien kemiallisen tilan

Lisätiedot

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus

Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus 1 Valhe, emävalhe, Talvivaaran vesistömallinnus Marraskuun vuodon jälkeen piti olla itsestään selvää, että jätealtaiksi muuttuneita lähijärvet piti ennallistaa. Tuskin kukaan olisi uskonut, että niiden

Lisätiedot

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä kemiallisesta luokittelusta

Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä kemiallisesta luokittelusta Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmä 20.5.2015 - kemiallisesta luokittelusta Kemiallinen luokittelu arvioitavat aineet Kemiallinen tila Kemiallisen tilan arviointi tarkoittaa sitä, että vesissä olevien

Lisätiedot

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Sonkajärvi 22.3.2012 Pohjois-Savon ELY-keskus 26.3.2012 1 Talvivaaran velvoitetarkkailupaikat ja tarkkailuohjelma (tilanne 1/2012) Aineisto:Talvivaara

Lisätiedot

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna 2014 Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus 2 Kolmisoppi ekologinen tila välttävä Kasviplankton (2008, 2010, 2012) erinomainen (2013) Lajistomuutoksia

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 9.5.2017 Taltionumero 2159 Diaarinumero 1730/1/16 1 (6) Asia Valittaja Ympäristölupa-asiaa koskeva valitus Terrafame Oy Päätös, jota valitus koskee 1. Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi

Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi Kitkajärvien seuranta ja tilan arviointi i Mirja Heikkinen 7.12.2009 Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus / Mirja Heikkinen/ Kitka-seminaari 14.12.2009 1 MITÄ, MISSÄ, MIKSI? - Säännöllinen seuranta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemuksen täydennys

Ympäristölupahakemuksen täydennys Ympäristölupahakemuksen täydennys Täydennyspyyntö 28.9.2012 19.10.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-10-19 2 / 6 Ympäristölupahakemuksen täydennys Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Paula Mononen Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Metsätalous ja vesistöt -seminaari, Koli 26.9.2006 Vesipolitiikan

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio. Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila - terveysriskinarvio Tutkimusprofessori Hannu Komulainen Ympäristöterveyden osasto Kuopio 1 Terveysriskin näkökulmasta tilanne ei ole oleellisesti muuttunut Tilanne

Lisätiedot

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtaan

Lisätiedot

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen

Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Koekalastuskierroksen löydökset ja niiden merkitys kalojen käyttöön Eija-Riitta Venäläinen Kalojen raskasmetalli- ja hivenainemääritykset Maa- ja metsätalousministeriöltä toimeksianto 12.11.2012 laatia

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014 Katsaus Julkaisuvapaa 15.5.2014 klo 10.00 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014 Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut kalkkikäsiteltyjä jätevesiä vesistöihin tammi huhtikuussa 2014 yhteensä

Lisätiedot

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA Kimmo Olkio Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 LUOKITTELUN TAUSTAA Taustatietoa pintavesien ekologisen ja pohjavesien tilan arvioimiseksi löytyy

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0436/3 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.2011 01220/11/5139

Lisätiedot

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014

Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Katsaus 17.12.2014 Katsaus Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnasta vuonna 2014 Vuosi 2014 on ollut Kainuun ELY-keskuksen Talvivaara-valvonnassa vaiherikas ja työntäyteinen. ELY-keskus käytti valvonnassaan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1

Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1 Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1 Ympäristölautakunta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto PL 293 90101 OULU Viite: PSAVI/58/04.08/2011 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUVAN

Lisätiedot

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus TEHO Plus-hankkeen ja Maaseutuverkoston tiedotuskierros Veli-Matti Vallinkoski, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.8.2014 Esityksen sisältö Taustaa Pohjois-Savon vesistöistä

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014 Katsaus Julkaistavissa 16.10.2014 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila kesällä ja syksyllä 2014 Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut vuoden 2014 alusta syyskuun alkuun mennessä yhteensä n. 4,5 miljoonaa

Lisätiedot

Vesien tila ja vesiluvat

Vesien tila ja vesiluvat Vesien tila ja vesiluvat 23.1.2012 Pohjois-Karjalan Karjalan ELY-keskus Paula Mononen Aarne Wahlgren Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.1.2013 1 Vesienhoidon suunnittelu Suomessa Vesienhoidon tavoitteena on

Lisätiedot

Vesiensuojeluseminaari 9.9.2014 Imatra. Visa Niittyniemi Vesistöpäällikkö

Vesiensuojeluseminaari 9.9.2014 Imatra. Visa Niittyniemi Vesistöpäällikkö Vesiensuojeluseminaari 9.9.2014 Imatra Visa Niittyniemi Vesistöpäällikkö Pintaveden tila Biologiset laatutekijät -Kasviplankton -Vesikasvit -Piilevät -Pohjaeläimet -Kalat Fysikaaliskemialliset laatutekijät

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteet

Vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteet Vesienhoidon toimenpideohjelma Kaakkois Suomessa vesihuoltolaitosten kannalta Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi Kaakkois Suomen ELY keskus Kaakkois Suomen ELY keskus, Visa Niittyniemi 14.2.214 Vesipolitiikan

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia

Vaasan hallinto-oikeus Päätös Asia Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös 1 (115) Antopäivä Päätösnumero 28.4.2016 16/0089/2 Diaarinumerot

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0054/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 8.3.2013 01169/12/5132

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0054/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 8.3.2013 01169/12/5132 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0054/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 8.3.2013 01169/12/5132 ASIA Valitus

Lisätiedot

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Veera-hankkeen loppuseminaari 2.11.216 Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Esityksen sisältö Yleistä alueen joista Jokien

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 21-211 - Tarkkailutulosten mukaan 4.1.211 1 Pintavesien tarkkailukohteet, Talvivaara Jormasjärvi Kolmisoppi Tuhkajoki Kalliojärvi Salminen Ylälumijärvi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4.

TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN VESISAMMALTEN METALLIPITOI- SUUDET VUONNA 2015. Terrafame Oy. Raportti 22.4. Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.2016 Viite 1510016678-009 Osaprojekti Biologinen tarkkailu pintavesissä TERRAFAME OY OSA VI TERRAFAMEN KAIVOKSEN ALAPUOLISTEN VIRTAVESIEN

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa

Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa PÄÄTÖS Dnro KAIELY/1/07.00/2013 5.3.2014 ASIA ASIANOSAINEN Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Sotkamo TOIMINTAA KOSKEVA

Lisätiedot

Kainuu - rikas luonnostaan

Kainuu - rikas luonnostaan Luonto, ihminen ja työ seminaari 4.6.2013 Kainuu - rikas luonnostaan Luonnonvarojen käytön periaatteet: 1. Varovaisuusperiaate 2. Elinkaariajattelu 3. Ennaltaehkäisyperiaate 4. Läheisyysperiaate 5. Aiheuttamisperiaate

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013 Tiedote 7..213 Julkaisuvapaa 8..213 klo 1. Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 213 Talvivaaran kaivosyhtiö on kamppaillut viime ajat kaivosalueella olevien ylimääräisten vesien kanssa. Kainuun

Lisätiedot

Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut. Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio)

Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut. Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio) Kaivosten Ympäristöhaitat Vesistöille and Niiden Teknologiset Ratkaisut Professori Simo O. Pehkonen Ympäristötieteiden Laitos UEF (Kuopio) Taustaa Taustaa Elohopea Riski Talvivaaran pohjavesituloksia,

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Raportti 2.10.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Talvivaaran kaivosyhtiö on jatkanut kesän ajan kalkkikäsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus KHO:2014:187 1 / 28 9.1.2015 12:14

Korkein hallinto-oikeus KHO:2014:187 1 / 28 9.1.2015 12:14 1 / 28 9.1.2015 12:14 Korkein hallinto-oikeus Etusivu» Päätöksiä» Vuosikirjapäätökset» Vuosikirjapaatos» KHO:2014:187 KHO:2014:187 Ympäristönsuojelulaki Poikkeuksellinen tilanne Ilmoitusasia Ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

188/ /2013. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

188/ /2013. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen Kunnanhallitus 120 08.04.2013 Kunnanhallitus 260 28.10.2013 Kunnanhallitus 148 16.06.2014 Kunnanhallitus 205 27.10.2014 Kunnanhallitus 78 09.05.2016 Kunnanhallitus 129 15.05.2017 Talvivaara Sotkamo Oy:n

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi

Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella, toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Kyyjärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro LSSAVI/94/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Piuharjunnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen Karpatinnevan lisäalueella,

Lisätiedot

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Arseeniriskin hallinta kiviainesliiketoiminnassa Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Faktat Arseenin esiintyminen kallioperässä ja pohjavedessä Mitä pitää mitata ja milloin? Arseenipitoisuuden

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 113 02.04.2013

Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Puitedirektiivi on Euroopan laajuinen, uusi järjestelmä. Direktiivi luo jatkuvan prosessin, jolle on annettu määräajat ja tavoitteet. Kansallinen toteutus sovitetaan

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Puruvesi-seminaari Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus

Puruvesi-seminaari Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Puruvesi-seminaari 6.9.2016 Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Vesienhoidon lainsäädäntö Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Vesienhoidosta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Annetun lausunnon täydentäminen, ympteknltk 12.9.2012 138 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 31/11/2 Dnro PSAVI/107/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 31/11/2 Dnro PSAVI/107/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 31/11/2 Dnro PSAVI/107/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Siltajoen kalankasvatuslaitoksen vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen, Paltamo Pasi ja

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.3.2015 TALVIVAARA SOTKAMO OY:N KONKURSSIPESÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU VUONNA 2014 OSA III: VESIPÄÄSTÖJEN

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

HAKEMUKSEN TÄYDENNYSPYYNTÖ Terrafame Oy Talvivaarantie Tuhkakylä PSAVI/702/2016. Terrafame Oy

HAKEMUKSEN TÄYDENNYSPYYNTÖ Terrafame Oy Talvivaarantie Tuhkakylä PSAVI/702/2016. Terrafame Oy HAKEMUKSEN TÄYDENNYSPYYNTÖ 2.6.2016 Terrafame Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Dnro Hakija Asia PSAVI/702/2016 Terrafame Oy Talvivaaran kaivoksen keskitetyn vedenpuhdistamon ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa,

Lisätiedot

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus

Puruvesi-seminaari 26.7.2014. Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Puruvesi-seminaari 26.7.2014 Vastuunjako ja yhteistoiminnan järjestelyt vesiensuojelussa Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Suomen pintavesien ekologinen tilaluokitus julkaistiin 2.10.2013.

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Satu Räsänen, Ympäristöministeriö 16.9.2009 Lappeenranta Kaivannaisalan ympäristöpäivä Satu Räsänen /Ympäristöministeriö /Vesipolitiikan puitedirektiivi 1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Vesienhoidon kuulemispalaute

Vesienhoidon kuulemispalaute Vesienhoidon kuulemispalaute Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue Anna Bonde Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.5.2015 Kuulemispalaute, yhteenveto Vesienhoidon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

PINTAVESIMUODOSTUMIEN LUOKITTELUPERUSTEET JA LUOKITTELUTILANNE

PINTAVESIMUODOSTUMIEN LUOKITTELUPERUSTEET JA LUOKITTELUTILANNE PINTAVESIMUODOSTUMIEN LUOKITTELUPERUSTEET JA LUOKITTELUTILANNE Kimmo Olkio Vesienhoidon yhteistyöryhmä 22.3.2013 LUOKITELTELTAVAT PINTAVESIMUODOSTUMAT (Keski-Suomi) Rajatut ja tyypitellyt muodostumat luokitellaan:

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

Suomen pintavesien seuranta ja luokittelu 2. vesienhoitokaudella. Kansallinen seurantaohjelma ja päivitetty ekologisen tilan luokittelu

Suomen pintavesien seuranta ja luokittelu 2. vesienhoitokaudella. Kansallinen seurantaohjelma ja päivitetty ekologisen tilan luokittelu Suomen pintavesien seuranta ja luokittelu 2. vesienhoitokaudella Kansallinen seurantaohjelma ja päivitetty ekologisen tilan luokittelu 1 Seurannan laatutekijät Biologia: Levästö, Vesikasvit, kalat, Pohjaeläimistö

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.10.2014 1 Pintavesien ekologinen tila Yksityiskohtaista tietoa

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Kitka-MuHa-projektin yleiskatsaus

Kitka-MuHa-projektin yleiskatsaus Kitka-MuHa-projektin yleiskatsaus Satu Maaria Karjalainen, SYKE Kitka-MuHa-työryhmän kokous 2 13.1.2014 Oivanki, Kuusamo Maastotyöt Paikkoja valittu asukastilaisuuksissa saatujen tietojen perusteella Vesinäytteitä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti VALUMA loppuseminaari 9.12.214 1 Kosteikkojen toimivuuden

Lisätiedot