HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS"

Transkriptio

1 HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS

2 2 HAKUNILAN KAUPPAKESKUS LIIKENNEVERKKO JA TEKNISEN HUOLLON ESISUUNNITELMA Esipuhe Hakunilan kauppakeskuksen liikenneverkon ja teknisen huollon esisuunnitelman tavoitteena on tuottaa tarvittavat lähtötiedot alueen asemakaavoitusta, maankäyttösopimusneuvotteluja ja tie- ja katusuunnittelua varten. Työ on aloitettu tammikuussa 2006 ja se valmistui kesäkuussa Työtä on ohjannut ryhmä, johon ovat kuuluneet: Vantaan kaupunki: Hannu Laakso, pj. Erkki Lång Vesa Karisalo Matti Holtari Leila Nuotio Tuomas Anttila Reijo Kiukkonen Seppo Hämäläinen Mikael Kaukoranta Leena Tuominen Tuula Sarvas Jukka Peura Elisa Sanasvuori Kari Hillo Raimo Mäki-Paakkanen liikennesuunnittelu liikennesuunnittelu asemakaavoitus geotekniikka joukkoliikenne Helsingin Osuuskauppa Elanto Tradeka Oy Tradeka Oy Miksei Oy Forma Futura Oy Forma Futura Oy Tiehallinto Tiehallinto Strafica Oy Pakse ky, hankekonsultti Esisuunnitelma on laadittu Kiinteistö Oy Itäkehän toimeksiannosta. Suunnitelman on laatinut konsulttina WSP LT-Konsultit Oy alikonsulttinaan Geomap Oy.

3 3 SISÄLTÖ 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualue ja suunnittelutyön tavoitteet 1.2 Liikenneverkko 1.3 Maaperä ja pohjaolosuhteet 1.4 Pilaantuneet maat 1.5 Liikennemelu 1.6 Vesihuolto ja tekniset verkostot 2 SUUNNITELMAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET 2.1 Kuvaus 2.2 Ennusteet 2.3 Toimivuus 3 ESISUUNNITELMA 3.1 Tie- ja katujärjestelyt, sillat 3.2 Maanalaisten verkostojen muutostyöt 4 KUSTANNUSARVIOT

4 4 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualue ja suunnittelutyön tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Hakunilan asuinalueen länsipuolella rajoittuen lännessä Lahdenväylään, pohjoisessa Jokiniementiehen, idässä Lahdentiehen ja etelässä Pitkäsentiehen. Jokiniementien suunnassa tarkempi rajaus on lännessä Kalkkikalliontien liittymä ja idässä Liinakkokuja. Jokiniementien eteläpuolelle nykyisen bussivarikon paikalle on suunnitteilla suuri kauppakeskus ja asuinkortteleita osana Hakunilan keskustan kehittämissuunnitelmaa. Alue on Vantaan kaupungin omistuksessa. Bussivarikon itäpuolella on nykyinen Lahdentielle johtava ramppi, joka jää tulevan kauppakeskuksen alle. Työn tavoitteena on selvittää asemakaavamuutoksen edellyttämässä laajuudessa hankkeen liikenteelliset vaikutukset sekä nykyisiin tie ja katujärjestelyihin, siltoihin ja johto- ja laitesiirtoihin liittyvät muutostarpeet kustannuksineen. 1.2 Liikenneverkko Alueen nykyisen liikenneverkon rungon muodostavat Jokiniementie ja Lahdentie (maantie 140) ramppeineen. Pientaloalueen liikennöinti hoidetaan Pitkäsentien kautta. Jokiniementien pohjoispuolella ja Lahdentien itäpuolella sijaitsevat nykyiset jk+pp-tiet. Vantaan yleiskaavaan Jokiniementien pohjoispuolelle on merkitty pikaraitiotievaraus. Lahdenväylälle on laadittu kehittämisselvitys (Tiehallinto 1999), jossa suunnittelualueelle on esitetty vaihtopysäkkejä Jokiniementien pohjoispuolelle. Tiehallinto on käynnistämässä jatkosuunnittelua vuoden 2006 aikana. Suunnittelualueella sijaitsee nykyinen erikoiskuljetusreitti, joka kulkee Jokiniementien ja Lahdentien välisen rampin kautta Kehä III:lle. Ramppi tulee poistumaan kauppakeskuksen tieltä. Tämän reitin kautta kulkee (n. kerran 20 vuodessa) suurmuuntajakuljetus. Suurmuuntajakuljetuksen vaatima sillan vapaan aukon korkeuden ehdoton minimivaatimus on m, mutta toivottava korkeus on 6.5 m. Tulevaisuudessa muiden kuin suurmuuntajien erikoiskuljetusreittiä ollaan siirtämässä Sipoon reitille eikä Lahdentien silta-aukossa siten tarvitse varautua muihin erikoiskuljetuksiin.

5 5 Kuva 1. Suunnitellun Hakunilan kauppakeskuksen seudun liikenneverkon nykytilanteen liikenne-ennuste, arjen iltahuipputunti (2005 tilanne), liikennemäärät ja verkon kuormittuminen (Strafica Oy). Jokiniementien nykyinen arjen huipputuntiliikenne on n. 770 ajon./h ja Lahdentien liikenne vaihtelee välillä ajon./h 1.3 Maaperä ja pohjaolosuhteet Pohjasuhteet Varsinaisen kauppakeskuksen alue sijaitsee painanteessa, jonka maanpinta on melko tasainen ja vaihtelee länsireunaa ja koilliskulmaa lukuun ottamatta välillä Koilliskulmalla ja länsireunalla maanpinta itse kauppakeskuksen alueella nousee tasolle +25. Suunnitellun pysäköintitalon kohdalla varikkoalueen länsipuolella on kallio, joka nousee tasolle +40. Maanpinta nousee myös itäpuolen tutkitulle metsäkaistaleelle mentäessä. Metsäkaistaleen maanpinnan taso vaihtelee ,5. Länsipuolen kallioinen mäki on suurimmaksi osaksi avokalliota, kitkamaakerrosten paksuus kallion pinnalla on enimmäkseen ohut 0 2 m. Bussivarikon kohdalla on pinnassa täytemaakerroksia, asfaltti ja sen alla rakennekerrokset noin m. Rakennekerroksiin on käytetty osin rakennusjätettä. Painanteessa savikerroksen paksuus vaihtelee 1 8 m, kuivakuori on enimmäkseen melko ohut m. Savi on erittäin pehmeää, siipikairalujuus kuivakuoren alla vaihtelee välillä kpa ja vesipitoisuus %. Saven alapuolella on paksuudeltaan voimakkaasti vaihteleva pehmeä/löyhä kerrostuma savista silttiä, silttiä ja silttistä hiekkaa. Kerrostuman paksuus vaihtelee 0 7 m. Alueella saattaa esiintyä paineellista pohjavettä. Pohjavesiputkia asennettiin 4 kpl rakennusalueen eripuolille. Pohjavedenpinta oli havaintohetkellä tasolla alueen

6 6 itä ja länsireunalla ja tasolla alueen pohjoisreunalla. Eteläpuolella pohjavesi oli tasolla Pilaantuneet maat Tutkimuksissa löydettiin öljyllä ja PCB:llä pilaantuneita maa-aineksia varikkoalueen maaperästä. Öljyllä pilaantunutta maata löydettiin neljästä pisteestä, joista kahdessa todettiin SA- MASE-raja-arvoylitys. Varikkoalueen öljypilaantuneet kohdat todettiin läpimenevän valtaojan eteläosassa sijaitsevan öljynerottimen läheisyydessä sekä varikon luoteisnurkassa ja pohjoisosassa liikennöinti/pysäköintialueella täytekerroksessa, sekä rakennuksen alla säiliötilan läheisyydessä. Varikkoalueella on lisäksi lievää öljyyntyneisyyttä (alle SAMASEohjearvojen) täyttökerroksessa. Tutkimuspisteet ovat perustutkimuksen luonteen vuoksi etäällä toisistaan. Tutkimusten perusteella pilaantuneisuutta voi esiintyä myös muualla pistemäisinä tai laajempina alueina varikon piha-alueella. PCB:n ohjearvoylitys todettiin täytekerroksessa (0-1 m) yhdessä pisteessä. Varikkoalueen tutkimuksissa löydettiin lisäksi vähäisiä määriä tiiltä. Tiilen osuus koekuoppien tietojen perusteella oli alle 10 %. Runsaita rakennusjäte-esiintymiä ei perustutkimuksessa todettu, vaikka historiatietojen mukaan aluetta oli täytetty useista eri kohteista tuoduilla jätemassoilla. Varikkoalueen ja Lahdentien välisellä metsäkaistaleella ei tutkimuspisteissä tutkittuja haitta-aineita todettu. Suunnitellun kauppakeskuksen laajuuden vuoksi rakennustöiden yhteydessä alueella joudutaan suorittamaan myös pilaantuneiden maiden kaivutöitä. Tontin ostajan edustaja on käsityksenään ilmoittanut, että pilaantuneet maat tulisi poistaa etukäteen tontin myyjän toimesta. Kunnostuskustannusten arvioimiseksi perusselvityksessä saatuja tietoja on syytä täydentää lisätutkimuksilla. Mahdollista rakennusjätteen esiintymistä on myös syytä selvittää aikaisempaa tarkemmin samassa yhteydessä. 1.5 Liikennemelu Suunnittelutyön yhteydessä selvitettiin läheisyydessä olevien teiden ja katujen aiheuttaman tieliikennemelun leviämistä ja sen mahdollista vaikutusta alueiden maankäytön suunnitteluun sekä tarvittavat meluntorjuntatoimet asuinalueen suojaamiseksi melulta. Melun leviämistä Lahdenväylän, Lahdentien, Jokiniementien ja Pitkäsentien liikenteestä laskettiin nykyisellä liikennemäärällä sekä ennustetulla liikennemäärällä v Liikennemäärien kasvu nostaa alueiden melutasoja n. 2-3 db. Laskennoissa on huomioitu alueen nykyiset rakennukset sekä maastonmuodot sekä ennustetilanteen laskennoissa myös suunnitellut rakennukset (kauppakeskus ja sen eteläpuolelle suunnitellut asuinrakennukset). Alueen melutasot ylittävät päiväajan ohjearvon 55 db jo nykyisillä liikennemäärillä useiden rakennusten kohdalla ja alueelle tulisi rakentaa jo nykyisellä liikenteellä meluesteitä.

7 Kuva 2. Melun leviäminen nykyisillä liikennemäärillä päiväaikana 7

8 8 Kuva 3. Melun leviäminen ennustetuilla liikennemäärillä päiväaikana 1.6 Vesihuolto ja tekniset verkostot Vesijohto: Lahdentien länsipuolella kulkee vuonna 1975 rakennettu 400 V vesijohto, joka kauppakeskuksen kohdalla on saneerattu 355 M sujutuksella vuonna Tämä osuus on jäämässä kauppakeskuksen alle, joten se on siirrettävä. Pitkäsentietä pitkin kulkee vuonna 2004 rakennettu 315 M vesijohto, joka liittyy vesitornilta tulevaan 600 V vesijohtoon. Em. runkovesijohto alittaa Lahdenväylän betonitunnelissa 1600x1800, joka sijoittuu uuden Porttipuiston alueelle johtavan kadun pohjoispuolelle. Jokiniementien pohjoispuolella kulkee vuonna 2000 rakennettu 315 M vesijohto länsi/itä suunnassa. Jätevesi: Lahdentien länsipuolella, tulevan kauppakeskuksen puolella kulkee vuonna 1972 rakennettu 800 B jätevesiviemäri. Tämä osuus on jäämässä kauppakeskuksen alle, joten se on siirrettävä. Tässä viemärissä on Vantaan kaupungin ilmoituksen mukaan kapasiteettia kauppakeskuksen tuleville jätevesille.

9 9 Pitkäsentiellä on rakennettu sekä DN 315 M että DN 250 M jätevesiputkea. Jokiniementien pohjoispuolella sijaitsee rakennettu DN 400 M jätevesiviemäri. Sadevesi: Pohjoisesta tuleva laskuoja sekä Jokiniementien pohjoispuolella kulkevat avo-ojat johdetaan nykyisin varikon alla kulkevaa DN 1400 putkea pitkin Pitkäsentien ali. Täällä avo-oja osuus jatkuu etelään Lahdentien länsipuolella. Muita rakennettuja sadevesilinjoja alueella ei ole. Sähkö: Tällä hetkellä Fazer Oy:lle johtava 20 kv syöttökaapeli kulkee rakennusalueen keskellä olevan muuntajan kautta Jokiniementien pohjoispuolelle ja sieltä edelleen Lahdentien länsipuolella etelään päin. Kaukolämpö: Varikkoalueen länsireunalla sijaitsee KL-linja DN 400, joka jää kauppakeskuksen alle. Jokiniementien pohjoispuolella kulkee KL-linja DN 250. Kaasu: Gasumin PV-asema ja sen korkeapaineinen kaasujohto sijaitsevat nykyisen bussivarikkoalueen länsipuolella. Vantaan Energian kaasujohto DN 200 M sijaitsee Jokiniementien eteläpuolella ja nykyinen Fazerille johtava kaasulinja DN 160 M kulkee Pitkäsentien kautta Lahdentielle. Teleoperaattorit: Jokiniementiellä ja Pitkäsentiellä sijaitsee nykyisiä ilmajohtoja. Jokiniementien pohjoispuolella kulkee ilmajohtona liikennevalojen ohjauskaapeli.

10 10 2 SUUNNITELMAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET 2.1 Kuvaus Kuva 4. Suunnitelman liikenneverkko Lopullisessa liikenneverkkoratkaisussa Jokiniementiellä on 2+2 kaistaa. Kauppakeskuksen pysäköintihallin ja Lahdentien rampin liittymä on varustettu liikennevalo-ohjauksella ja Porttisuontien, Pitkäsentien ja Liinakkokujan liittymät kiertoliittymillä. Lahdentie on 2+2-kaistainen välillä Orsikatu- Ramppi. Lahdentien länsipuolelle on esitetty jk+pp-tie varaus. Orsikadun ja Jokiniementien rampin liittymät ovat kiertoliittymiä. 2.2 Liikennemäärät Jokiniementien nykyinen arjen huipputuntiliikenne on n. 770 ajon./h ja Lahdentien liikenne vaihtelee välillä ajon./h. Vuoden 2010 ennustetilanteessa Porttipuiston alueen ja kauppakeskuksen alueen kokonaisliikennetuotos kasvaa nykytilanteesta merkittävästi, noin 4500 ajoneuvoa perjantain ja 5500 ajoneuvoa lauantain huipputunteina. Tällöin Jokiniementien liikenne Porttipuistontien ja Pitkäsentien välillä kasvaa lähes kolminkertaiseksi nykyisestä ja Lahdentiellä lähes kaksinkertaiseksi. Vuoden 2030 ennustetilanteessa suunnittelualueen lähtevien ja saapuvien matkojen tuotos kasvaa vuoden 2010 ennustetilanteesta n. 20 %. Ulkoisen liikenteen kasvu on vastaavalla ajalla noin 48 %. Hakunilan kauppakeskuksen on arvioitu lisäävän alueen liikenneverkon liikennettä perjantain iltahuipun aikaan 2010 noin ajoneuvoa ja lauantaina noin 2200 ajoneu-

11 11 voa. Lähialueen liikenneverkolla kauppakeskuksen liikenteen osuus on perjantain iltahuipputunnin aikana 2010 noin %. Vuoden 2030 tilanteessa kauppakeskuksen osuus alueen lähiverkon liikenteestä on perjantain iltahuipputunnin aikana noin %. Vanha Porvoontie: 2370 ajon./h, josta kauppakeskus 133 ajon./h (5,6 %) Jokiniementie: 1860 ajon./h, josta kauppakeskus 448 ajon./h (24 %) Jokiniementie: 1650 ajon./h, josta kauppakeskus 391 ajon./h (24 %) Jokiniementie: 1440 ajon./h, josta kauppakeskus 389 ajon./h (27 %) Lahdentie: 1650 ajon./h, josta kauppakeskus 426 ajon./h (25,8 %) Kehä III: 3220 ajon./h, josta kauppakeskus 181 ajon./h (5,6 %) Kuva 5. Liikennemäärät ja verkon kuormittuminen vuoden 2010 ennustetilanteessa (PHT).

12 12 Kuva 6. Kauppakeskuksen liikenne, perjantain iltahuipputunti 2010 Kuva 7. Liikennemäärät ja verkon kuormittuminen vuoden 2010 ennustetilanteessa (LHT). Kuva 8. Kauppakeskuksen liikenne, lauantain huipputunti 2010

13 13 Vanha Porvoontie: 2900 ajon./h, josta kauppakeskus 158 ajon./h (5,4 %) Jokiniementie: 1990 ajon./h, josta kauppakeskus 430 ajon./h (21,6 %) Jokiniementie: 2370 ajon./h, josta kauppakeskus 435 ajon./h (18,4 %) Lahdentie: 2040 ajon./h, josta kauppakeskus 708 ajon./h (34,7 %) Jokiniementie: 1980 ajon./h, josta kauppakeskus 399 ajon./h (20 %) Lahdentie: 1890 ajon./h, josta kauppakeskus 468 ajon./h (24,8 %) Kehä III: 5300 ajon./h, josta kauppakeskus 197 ajon./h (3,7 %) Kuva 9. Liikennemäärät ja verkon kuormittuminen 2030 ennustetilanteessa (PHT). Kuva 10. Kauppakeskuksen liikenne, perjantain iltahuipputunti 2030

14 14 Kuva 11. Liikennemäärät ja verkon kuormittuminen vuoden 2030 ennustetilanteessa (LHT). Kuva 12. Kauppakeskuksen liikenne, lauantain huipputunti Liikenteen toimivuusanalyysit Liikenteen toimivuusanalyysit on tehty vuoden 2010 ja vuoden 2030 liikennetilanteissa. Työ on tehty paramics-simulointiohjelmalla. Työssä on tutkittu valo-ohjattuja ja kiertoliittymäratkaisuja Jokiniementien ja Pitkäsentien liittymään, Jokinimentien ja Kauppakeskuksen pysä-

15 15 köinnin liittymään ja Jokiniementien ja Lahdenväylän rampin liittymään. Lisäksi on tutkittu Porttipuiston ja Pitkäsentien välisen Lahdenväylän alittavan uuden katuyhteyden vaikutuksia ja merkitystä verkossa ja Lahdentien mitoitusta (1+1 / 2+2). Vanhan Porvoontien liittymien toimivuutta arvioitiin Syncro-ohjelmalla ja Kehä III:n sekoittumisalueiden toimivuutta Lahdenväylän molemmin puolin HCS:llä. TOIMIVUUS: Vuoteen 2015 asti simuloinneissa esitetty ratkaisu toimii hyvin, mutta 2030 ongelmia ilmenee Lahdentiellä (1+1-kaistaisena) ja jonkin verran Lahdenväylän länsipuolisella verkolla. Lahdentiellä 2+2-kaistaisuuteen Kehä III:lta Jokiniementien pohjoispuolelle tulisi varautua liikenne-ennusteiden perusteella noin v Jokiniementien 2+2-kaistaistukseen myös Lahdenväylän länsipuolella tulisi varautua. Porttipuiston alueen ja Hakunilan välinen uusi Lahdenväylän alitus on tärkeä, ilman sitä Jokiniementie ruuhkautuu voimakkaasti vuoden 2015 jälkeen. Vanhan Porvoontien liittymät: Kehä III pohjoispuolisen ramppiliittymän toimivuus ilman valoohjausta on erittäin huono. Liittymään tulisi toteuttaa liikennevalo-ohjaus, jossa rampilta pohjoiseen kääntyvä virta voisi olla vapaana. Vanhan Porvoontien ja Jokiniementien liittymän toimivuus on nykyisin järjestelyin palvelutasolla E/F sekä 2015 että 2030 tilanteessa. Jokiniementien 2+2-kaistaistus sekä mahdolliset pääkääntyvien virtojen 2-kaistaistukset parantavat toimivuutta. Kehä III:n tutkitut sekoittumisalueet ovat 2015 liikennetilanteessa HCM-palvelutasolla B ja C ja 2030 tilanteessa palvelutasolla D ja E. Kauppakeskuksen vaikutus Kehä III:n liikennemääriin on vähäinen. Kuva 13. Valitun liikenneverkkoratkaisun simulointimalli

16 16 Vuoden 2010 tarkastelujen tulokset Jokiniementie 2+2-kaistainen, Lahdentie 1+1-kaistainen, ei Porttipuiston ja kauppakeskuksen välistä uutta yhteyttä Viivytykset Kohonneita viivytyksiä oli havaittavissa Jokiniementien liikennevalo-ohjatussa liittymässä. Keskimääräiset viivytykset olivat kuitenkin lyhyempiä kuin valokierron pituus, Jokiniementiellä s, Lahdentien rampilla 11,9 s ja kauppakeskuksen pysäköintihallin ulosajossa 16,8 s. Kuva 14. Viivytykset (s) liikenneverkolla. Kuvan asteikon maksimi on 30 s. Liittymien palvelutasot Jokiniementien kiertoliittymän palvelutaso oli A ja liikennevalo-ohjatun liittymän C.

17 17 Kuva 15. Liittymien palvelutasot. Jononpituudet Jonoja havaittiin kertyvän jonkin verran kauppakeskuksen pysäköintiyhteyden ja Lahdentien rampin ympäristöön. Kuva 16. Maksimijononpituudet liikenneverkolla.

18 18 Vuoden 2030 tarkastelujen tulokset Jokiniementie 2+2-kaistainen, Lahdentie 2+2-kaistainen, Porttipuiston ja kauppakeskuksen välinen uusi yhteys toteutettu Viivytykset liikenneverkolla Kohonneita viivytyksiä oli havaittavissa Jokiniementien liikennevalo-ohjatussa liittymässä. Keskimääräiset viivytykset olivat kuitenkin lyhyempiä kuin valokierron pituus, Jokiniementiellä noin 31 s, Lahdentien rampilla 27,9 s ja kauppakeskuksen pysäköintihallin ulosajossa 18,1 s. Kuva 20. Viivytykset (s) lisätarkasteltavalla liikenneverkolla. Kuvan asteikon maksimi on 60 s. Liittymien palvelutasot Jokiniementien kiertoliittymän palvelutaso oli A ja liikennevalo-ohjatun liittymän C.

19 19 Kuva 21. Liittymien palvelutasot lisätarkasteltavalla liikenneverkolla. Maksimijononpituudet Jonoja havaittiin kertyvän Jokiniementien liikennevalo-ohjatun liittymän tulosuunnille mukaan lukien kauppakeskuksen pysäköintiyhteys, Porttisuontielle ja Lahdentien rampille. Kaistamäärän kasvattaminen pienensi heti maksimijonojen pituutta huomattavasti. Kuva 22. Maksimijononpituudet lisätarkasteltavalla liikenneverkolla.

20 20 3 ESISUUNNITELMA 3.1 Tie- ja katujärjestelyt, sillat Liikenne- ja katujärjestelyjen lähtökohtina ovat olleet aikaisempien suunnitteluvaiheiden ja toimivuustarkastelujen mukaiset liikenneverkot. Teiden ja katujen liikenteelliset ja alustavat rakenteelliset mitoitukset on tehty Tiehallinnon ja Vantaan kaupungin ohjeiden mukaisesti. Tie-, katu- ja siltajärjestelyjen periaate on seuraava: Jokiniementie Jokiniementie parannetaan välillä Porttisuontie - Liinakkokuja 2+2 kaistaiseksi pääkaduksi, jonka molemmilla puolilla on jk+pp-tiet Jokiniementielle on suunniteltu kaksikaistaiset kiertoliittymät Porttisuontien, K1/Pitkäsentien ja Liinakkokujan liittymiin. Lahdentien rampin liittymä on varustettu liikennevaloilla. Jokiniementien linja-autopysäkit on mitoitettu kahdelle telibussille. Jokiniementien ajoradan leveys on 2*7 m, välikaistojen m sekä jk+pp-teiden 2*3,5 m. Jokiniementien pohjoispuolelle on esitetty pikaraitiotievaraus ( rata 7 m ja pysäkit 2*3 m) Jokiniementielle on esitetty katupuita keskikaistalle ja pohjoispuolen välikaistalle Valaisimet ovat ajoradan yläpuolella riippuvia ja pylväät varustetaan orsilla tms. pidikkeillä, jotka mahdollistavat mm. mainosten tai koristeiden ripustamisen kampanjaaikoina. Lahdentien 2+2 kaistaistamisen yhteydessä nykyinen Kaskelan risteyssilta puretaan ja korvataan kahdella uudella kolmiaukkoisella risteysillalla (kokonaispituus n. 61 m, hyötyleveys 12 m, vapaa alikulkukorkeus min n. 6,15 m). Lahdenväylän vaihtopysäkkien rakentamisen yhteydessä rakennetaan nyk. Hakunilan risteyssiltojen alle linja-autopysäkit maatukien ja pilarilinjojen väliselle alueelle. Pysäkkien rakentaminen edellyttää n. 4 m korkeiden tukimuurien rakentamista. Pikaraitiotien toteuttaminen edellyttää nykyisen Hakunilan risteyssillan uusimista tai jatkamista siten, että nykyinen päätytuki muutetaan välitueksi ja sillan eteläpuolelle rakennetaan uusi erillinen silta, joka liitetään nivelellä nykyiseen. Lahdentie ja ramppi Lahdentien ramppi siirretään Jokiniementien ja Lahdentien liittymän luoteisneljännekseen. Lahdentien tasausta alennetaan Kaskelan risteyssillan kohdalla, jotta mahdollistettaisiin suurmuuntajakuljetusten edellyttämä min. 6,5 m alikulkukorkeus. Lahdentie parannetaan välillä Jokiniementien ramppi Orsikatu 2+2 kaistaiseksi ja varustetaan keskikaistalla. Itäpuolen jk+pp-tie säilyy pääosin ennallaan ja tien länsipuolelle on esitetty jk+pp-tievaraus. Ramppiliittymä ja Orsikadun liittymät varustetaan kaksikaistaisilla kiertoliittymillä. Linja-autopysäkit mitoitetaan yhdelle telibussille Lahdentien ajoradan leveys on 2*7 m sekä jk+pp-teiden 3,0 m (varaus myös 3 m). K1 ja Pitkäsentie Porttisuon alueelle rakennetaan uusi poikittaisyhteys K1 Lahdenväylän alitse Uudet risteyssillat on esitetty kehäsiltoina (hyödyllinen leveys m), vapaa aukko n. 11 m ja vapaa alikulkukorkeus n 5,6 6,8 m

21 21 Nykyinen Pitkäsentie rakennetaan kaduksi sekä varustetaan jk+pp-tiellä Ajoradan leveys on 5 m sekä jk+pp-tien 3,0 m. 3.2 Pohjanvahvistukset Perustaminen Rakenteet Kauppakeskus perustetaan suurimmaksi osaksi teräsbetonisilla lyöntipaaluilla tiiviin kitkamaan tai kallion varaan. Aivan länsireunassa ja koilliskulman/ itäreunan alueella voidaan rakenteet perustaa maan-/ kallionvaraisesti. Kerrostalot perustetaan lyöntipaaluilla ja pysäköintitalo kallionvaraisesti. Alapohjat Alapohjat perustetaan kauppakeskuksen paalutetuilla osilla kantavina paalujen varaan ja maan-/ kallionvaraisilla osilla maanvaraisesti. Kerrostalojen lattiat tehdään kantavina. Piha-alueet ja kadut Savialueilla aiheuttavat uudet täytöt suuria painumia. Tästä syystä täyttöalueet perustetaan stabiloinnin varaan. Alle 2 m täytöt voidaan perustaa pilaristabiloinnilla ja tätä korkeammilla penkereillä massastabiloinnin varaan. Erittäin korkeat (yli 4 m) penkereet saattaa olla taloudellista perustaa paalulaatalle. Pohjanvahvistustapaa valittaessa tulee ottaa huomioon alueen kautta suunniteltu sadevesiviemäri. Jokiniementie Jokiniementien levennys perustetaan kaivamalla tehtävällä massanvaihdolla. Massanvaihto joudutaan tekemään jyrkkäluiskaisena (n. 2:1) aivan nykyisen penkereen viereen. Levennyksen alueella saven alapuoliset silttikerrokset painuvat vanhaa katua enemmän ja tästä syystä painumien nopeuttaminen ylipenkereellä on suositeltavaa. Lahdentien ylittävän sillan kohdalla massanvaihtokaivua ei voi ulottaa maatuelle asti vanhan sillan rakenteiden vaarantumisen takia. Tästä syystä uuden sillan taakse rakennetaan massanvaihtoalueen ja sillan väliin paalulaatta. Lahdentie Lahdentien 2+2-kaistainen ratkaisu edellyttää pilaristabilointia. Ramppi Lahdentieltä Jokiniementielle perustetaan pilaristabiloinnille. K1 Katu K1 Jokiniementieltä Lahdenväylän alitse Porttisuon puolelle perustetaan välittömästi Jokiniementien kiertoliittymän lähellä massanvaihdolle. Tämän jälkeen seuraa syvä kallioleikkaus ja kallioleikkauksen ja Lahdenväylän välillä savipehmeikkö, jolla katu perustetaan pilaristabiloinnilla. Lahdenväylän kohdalla ja Porttisuon puolella katu perustetaan kallion-/ maanvaraisesti. Pitkäsentie

22 22 Pitkäsentien kohdalla K1:n ja Lahdentien välillä nykyinen linjaus ja tasaus eivät merkittävästi muutu. Alustavasti katu voidaan perustaa ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä, mutta kadun tarkemmat painumatarkastelut tulee kuitenkin tehdä, kun painumakokeiden tulokset on saatu. Sillat Jokiniementien silta Lahdentien yli perustetaan suuriläpimittaisilla teräsputkipaaluilla moreenin tai kallion varaan. Kadun K1 alikulkusillan eteläpään maatuki perustetaan todennäköisesti louhittuun kallioon ulottuvan murskepatjan päälle. Välituet ja pohjoinen maatuki perustetaan todennäköisesti maanvaraisesti moreenin varaan. Myös kallioon ulottuvan murskepatjan varaan perustaminen on mahdollista. Sillan kohdalta puuttuu pohjatutkimustietoa ja lisätutkimukset porakonekairauksilla tulee tehdä ennen jatkosuunnittelua. Putkijohdot Kaduilla sijaitsevat putkijohdot perustetaan samalla tavalla kuin ko. katu. 3.3 Pilaantuneiden maiden kunnostus Bussivarikon alueen maaperän kunnostamisessa on kaksi vaihtoehtoa: Alueen pilaantuneiden maiden lajittelu kaivutöiden yhteydessä tai alueen kunnostus ennen rakentamista. Päätöksen perustaksi on suositeltavaa tehdä alueelta lisätutkimuksia saastuneiden alueiden laajuuden ja tarkemman sijainnin arvioimiseksi. 3.4 Melunsuojaus Melunsuojauksen tavoitteena on suojata nykyisten ja suunniteltujen asuinrakennusten pihaalueita melulta. Meluntorjunnan tehokkuutta alueella tarkasteltiin kahdella eri meluntorjunta vaihtoehdolla. Lahdenväylän varteen rakennetaan kaksi tien tasausviivasta n. 3 m korkeaa, noin 300 metriä pitkää meluaitaa. Lisäksi Lahdentien varteen, tien itäpuolelle, toteutetaan noin 700 metrin matkalle 2 metrin korkuista meluaitaa ja osalle matkasta 1,1 metrin korkuinen melukaide. Myös Jokiniementien varteen rakennetaan 200 metriä pitkä 1,1 metriä korkea melukaide sekä Jokiniementielle tulevan Lahdentien rampin varteen itäpuolelle 1,1 metriä korkea melukaide. Lahdentien länsipuolelle asuinrakennusten kohdalle rakennetaan eteläosaan 200 metriä pitkä 1,1 metriä korkea melukaide ja pohjoisosaan 200 metriä pitkä 2 metrin korkuinen meluaita. Esitetyn meluntorjuntavaihtoehdon arvioidut kustannukset ovat 1,4 1,7 milj. euroa. Esitetyllä meluntorjunnalla ennusteliikenteen päiväajan yli 55 db keskiäänitaso ja yöajan yli 50 db keskiäänitaso leviää Lahdentien itäpuolelle ensimmäiseen asuntorivistöön saakka. Lahdenväylän ja Lahdentien välissä päiväajan yli 55 db keskiäänitaso ja yöajan yli 45 db keskiäänitaso leviää koko alueelle ylittäen kuitenkin vain hieman ohjearvot. Esitetyillä meluntorjuntaratkaisulla alueen melutasot saadaan olemassa olevien rakennusten piha-alueilla lähelle ohjearvoja. Monin paikoin alueen melutasot saadaan nykytilannetta alhaisemmiksi, vaikka alueen liikennemäärät tulevat kasvamaan huomattavasti.

23 23 Kuva 23. Melun leviäminen ennustetuilla liikennemäärillä päiväaikana esteet Ve1 3.5 Maanalaisten verkostojen muutostyöt Vesijohto: Lahdentien länsipuolella, tulevan kauppakeskuksen puolella kulkee vuonna 1975 rakennettu 400 V vesijohto, joka kauppakeskuksen kohdalla on saneerattu 355 M sujutuksella vuonna Tämä osuus on jäämässä kauppakeskuksen alle, joten se on siirrettävä lähemmäksi Lahdentietä. Suunnitelmassa esitetään DN 160 vesijohdon rakentamista Pitkäsentieltä K1:stä pitkin ja sen liittämistä Jokiniementien pohjoispuolella kulkevaan vesijohtolinjaan. Jätevesi: Lahdentien länsipuolella, tulevan kauppakeskuksen puolella kulkee vuonna 1972 rakennettu 800 B jätevesiviemäri. Tämä osuus on jäämässä kauppakeskuksen alle, joten se on siirrettävä. Tässä viemärissä on Vantaan kaupungin ilmoituksen mukaan kapasiteettia kauppakeskuksen tuleville jätevesille. K1:stä pitkin rakennetaan uusi jätevesiviemäri huoltamolta etelään ja liitetään Pitkäsentiellä rakennettuun DN 315 M putkeen.

24 24 Tarvittaessa osaltaan voidaan käyttää myös Pitkäsentietä pitkin kulkevaa DN 250 M jätevesiputkea. Sadevesi: Suunnitelmassa esitetään pohjoisesta tulevan avo-ojan johtamista DN 1200 sadevesiviemärin kautta Lahdentielle johtavan rampin länsipuolelle, jossa se liitetään uuteen Jokiniementien ali rakennettavaan DN 1600 putkeen. Jokiniementien eteläpuolella putkilinja viedään tien etäreunaa pitkin Lahdentien reunaan, josta se viedään etelään. Rakennettuun avo-ojaan liitytään Pitkäsentien sillan itäpuolella. Em. putkilinja risteilee kolmessa kohdassa rakennettujen jv-viemäreiden kanssa. Siitä syystä putkilinjan kaltevuudeksi saadaan vain 0,05 %. Lahdentien alittavan kevyenliikenteen tunnelin pohjoispuolella DN 1600 linja on muutettava kahdeksi DN 1200 putkeksi. Alikulkutunnelin kohdalle on rakennettava putkille suojalaatta liikenne kuormia vastaan. Linjan loppuosa risteilee rakennetun kaukolämpöjohdon kanssa samassa korkeustasossa. Siksi kaukolämpöjohdon sekä korkeus- että vaakalinjausta on muutettava. Kaskelan risteyssillan kohdalla sadevedet johdetaan rakennettavaan DN 1600 linjaan sillan eteläpuolella. Rampin pintavedet johdetaan sen ali kulkevaan avo-ojaan rampin eteläpuolella. Jokiniementien kuivatusvedet sekä kauppakeskuksen pohjoisen paikoitusalueen pintavedet johdetaan Jokiniementien eteläpuolelle rakennettavaan DN1600 linjan kaivoon. Myös Lahdenväylän alituksesta tulevat kuivatusvedet sekä tulevan huoltoaseman pihamaan pintavedet johdetaan samaan viemäriin. Huoltamon sadevesille on rakennettava öljynerotuskaivo. Huoltamosta etelään kulkevan K1:sen pintavedet sekä kauppakeskuksen länsiosan sadevedet johdetaan etelään olemassa olevaan avo-ojaan. Sinne johdetaan myös Pitkäsentien pintavedet uusien rakennusten kohdalla. Uudelta alueelta poisjohtavalta Pitkäsentien osuudelta kevyenliikenteen Lahdentien alitukseen saakka sadevedet johdetaan DN 1600 linjaan. Kauppakeskuksen itäosan pintavedet sekä salaojavedet johdetaan DN 1600 linjaan. Kauppakeskuksen korkeusasema on viemäriin nähden alempana, joten salaojavesiä varten on rakennettava pumppaamo. Sähkö: Tällä hetkellä Fazer Oy:lle syöttö kulkee rakennusalueen keskellä olevan muuntajan kautta. Linjan uusimisen aikataulussa tulee huomioida Fazerin sähkön saannin jatkuvuus. Fazer Oy:n 20 kv syöttö tullaa uudelleen rakentamaan joko K1:n tai Lahdentien vartta pitkin. Riippuu kauppakeskuksen muuntajien sijoituksesta. Jokiniementien alle jäävä 20 kv kaapeli siirretään pohjoiseen niin kauas tiestä kuin mahdollista. Toiveena on löytää paikka, jossa kaapeli säilyy myös mahdollisen pikaraitiotien rakentamisen aikana. Nykyinen Lahdentien suuntainen 20 kv:n kaapeli on sadevesiputken rakentamisen aikana suojattava siten, että se ei vahingoitu. Pitkäsentiellä sekä Lahden moottoritien ali kulkevat kaapelit säilynevät ennallaan.

25 25 Kytkentäajat on kaapelisiirroissa pyrittävä pitämään mahdollisimman lyhyinä. Kaukolämpö: Kauppakeskuksen alta siirrettään KL-linja DN 400 K1:n katualueelle. Jokiniementien pohjoispuolella kulkeva KL-linja DN 250 rakennetaan uudelleen. Rakentamisjärjestys on mietittävä massanvaihdon kanssa. Etelässä, SV-linjan DN1600 purkupäässä kulkee KL-linja DN 400 (putken alapinta )samassa tasossa esitetyn SV-linjan kanssa (vesijuoksu ). KL-linjaa on muutettava siten, että sadevedet saadaan johdettua olemassa olevaan ojaan (+18.20). Kaukolämmön vieressä kulkee ohjauskaapeli, joka myös on siirrettävä. Kaasu: Gasumin PV-asema on esitetty siirrettäväksi Lahdenväylän länsipuolelle ja Jokiniementien pohjoispuolelle. Uudelta PV-asemalta rakennetaan Hakunilan risteyssillan aukon kautta kaksi DN 200 kaasuputkea, joista toinen johdetaan etelään K1:n katualueella Pitkäsentielle, jossa se liitetään nykyiseen Fazerille menevään kaasulinjaan. Liitostyössä on huomioitava Fazerin seisokit. Toinen, Hakunilan suuntaan johtava DN 200 kaasuputki rakennetaan Jokiniementien pohjoispuolelle. Kaasujohtojen siirron ajoituksessa ja työjärjestyksessä on otettava huomioon, että uuden PV-aseman kaasujohtoineen on oltava käytössä ennen nykyisen PV-aseman purkamista. Elisa: Jokiniementiellä kulkevat kaapelit rakennetaan eteläisen kevyenliikenteen tien alle. Tarve on 4x 50 mm putkia sekä 2x 100 mm putkia. Näiden lisäksi varalle 2x 100 mm putket. Pitkäsentiellä olevat kaapelit säilynevät entisellään. Sonera: Alueen nykyiset johdot ovat ilmajohtoja, jotka rakentamisen yhteydessä tullaan sijoittamaan maan alle. Moottoritien alittavan sillan välissä maakaapeli nousee pylväisiin. Tästä kaapeli siirretään Jokiniementien eteläisen kevyenliikenteentien alle. Kaapelireitti kulkee rakennettavan rampin pohjoispuolella ja liitetään Lahdentien itäpuolella oleviin rakennettuihin kaapeleihin. K1:n risteykseen tulee jakokaivo, josta kaapelit johdetaan pohjoiseen sekä K1:stä pitkin etelään ja liitetään Pitkäsentiellä olemassa oleviin kaapeleihin. Orsikatua pitkin johdetaan kaapelit ostoskeskuksen läpi ja liitetään Lahdentien itäpuolella oleviin rakennettuihin kaapeleihin. Soneran tarpeeseen asennetaan kaikkialla kaapelireiteillä 2x 100 mm suojaputket. Liikennevalojen viestikaapeli: Jokiniementien pohjoispuolella kulkee ilmajohtona liikennevalojen ohjauskaapeli, joka rakentamisen yhteydessä tullaan sijoittamaan maan alle.

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

LIITE 4. Hankekortit

LIITE 4. Hankekortit LIITE 4 Hankekortit Hankekortti, kohde 1 Rajatorpantie välillä Viisaritie-Köysikuja 5.3.2013 Nykytilanne Melulähde KVL 2012 Nopeus km/h Katuluokka Huom. KAVL 2030 Rajatorpantie 12 880 50 2 18 900 Vihdintie

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5.

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5. KUUNSILTA ESPOO SUUNNITELMASELOSTUS 7031-400 29.04.2016 Jatkuva kaukalopalkkisilta Jännemitat (m) Hyödyllinen leveys (m) Kokonaispituus (m) 13,10+13,50+12,80+13,20 +12,00+15,80+21,50+5,50m=107,40m 3,50

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella.

Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän eteläpuolella. Hiidenmäen rakennettavuusselvitys asemakaavoitusta varten 19.10.2011 Kohde Kohde käsittää vireillä olevan asemakaavan 8255 Hervantajärven kaupunginosassa Tampereen kaupungin kaakkoisosassa, Ruskonkehän

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2)

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K20006 T6 25.5.2016 ALUSTAVA KUURINNIITTY KIRJOMÄKI KORTTELI 20006 T6 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS

GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS Vastaanottaja Kangasalan kunta Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä Rev A 27.10.2015 GEOTEKNINEN RAKENNET- TAVUUSSELVITYS TARASTENJÄRVEN ASEMA- KAAVA-ALUE 740 KANGASALA TÄMÄ RAPORTTI KORVAA

Lisätiedot

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA

HÄMEVAARA. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Kaava- Myyntihinta. Kortteli Tontti Lähiosoite. merkintä HÄMEVAARA HÄMEVAARA Kortteli Tontti Lähiosoite HÄMEVAARA Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta 11040 1 Vieteritie 2 AO 485 120 30 78 000 11040 2 Vieteritie 4 AO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS RAKENNETTAVUUSSEVITYS PAIMIO MEIJERITIEN ÄNSIOSAN ASEMAKAAVA 9.11.2015 1 (5) _Rakennettavuusselvitys1.docx Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Tehdyt tutkimukset... 3 2.1 Mittaukset... 3 2.2 Pohjatutkimukset... 3

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti Ensimmäinen tarjoustenjättöaika

SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti Ensimmäinen tarjoustenjättöaika SAMPO 3 Päivittäistavarakaupan tontti 26-174-1 Ensimmäinen tarjoustenjättöaika 13.5-14.6.2013 1 TONTTIEN SIJAINTI Sampo 3 alue sijaitsee n. 6,5 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta lounaaseen.

Lisätiedot

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta

VAPAALA. Kaava- merkintä. Lisäksi tal.tilaa m2/as. Rak.oik. as.tilaa k-m2. Myyntihinta VAPAALA Kortteli Tontti Lähiosoite Kaava- merkintä Pintaala m2 Rak.oik. as.tilaa k-m2 Lisäksi tal.tilaa m2/as. Myyntihinta VAPAALA 13005 30 Ilpolantie 12 AO 621 180 0 117 000 13005 31 Ilpolantie 14 AO

Lisätiedot

Kehä III, meluntorjunta Espoonkartanon kohdalla, Tiesuunnitelman laatiminen 16T-2.N

Kehä III, meluntorjunta Espoonkartanon kohdalla, Tiesuunnitelman laatiminen 16T-2.N Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22 > 45 db > 55 db (ohjearvo ylittyy) Päiväajan melu Vuoden 2015 liikenne (KAVL) Nykytilanteen liikenneverkko Päiväajan keskiäänitaso LAeq, 7-22 > 45 db > 55 db (ohjearvo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011

SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA. Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka. Yleissuunnitelma. Työ: E25011. Tampere 30.11.2011 SASTAMALAN KAUPUNKI KIIKOISTEN KUNTA Siirtoviemäri Kiikoinen Kiikka Yleissuunnitelma Työ: E25011 Tampere 30.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K44061 T2 31.5.2016 ALUSTAVA KAUKLAHTI BASSENRAITTI KORTTELI 44061 T2 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Asia. Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite. Kunnostusalueen sijainti. Kunnostusalueen omistaja ja haltija. Toiminnan kuvaus.

Asia. Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite. Kunnostusalueen sijainti. Kunnostusalueen omistaja ja haltija. Toiminnan kuvaus. PÄÄTÖS UUDELY/1019/07.00/2010 6.7.2010 Annettu julkipanon jälkeen Asia Ilmoituksen tekijän nimi ja osoite Kunnostusalueen sijainti Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisen pilaantuneen maaperän

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck

Lääkäriliitto. Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys. Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus. Söderkulla, Kallbäck Lääkäriliitto Kiinteistö Oy Sipoon hotelli ja koulutuskeskus Söderkulla, Kallbäck Pohjatutkimus-, perustamistapa- ja rakennettavuusselvitys 13.08.2014 Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki etunimi.sukunimi@sipti.fi

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

Länsiväylän (Kt51) parantaminen Suomenojan liittymän kohdalla Katusuunnitelmat 6493

Länsiväylän (Kt51) parantaminen Suomenojan liittymän kohdalla Katusuunnitelmat 6493 1 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / SU Sito Oy / Olavi Janhunen Länsiväylän (Kt51) parantaminen Suomenojan liittymän kohdalla Katusuunnitelmat 6493 KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: KATUJEN

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula

Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Haukipudas, Oulu. Oulun kaupunki. Ins. (AMK) Tiina Kumpula Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, Oulun kaupunki Ins. (AMK) Tiina Kumpula 12.8.2014 Niittyholman liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelma, meluselvitys, 12.8.2014 2

Lisätiedot

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut

Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 11.04.2016 1/15 307267 KARKOITE Katarina Wallin ja Olli Haveri Karakallion täydennysrakentaminen, liikenteen toimivuustarkastelut sekä toimenpidetarkastelut 1. Tarkastelun tausta Työssä tarkastellaan Karakallioon

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto

Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto 1 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, WSP Finland Oy / Juha Väänänen KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: Eestinmalmi, Eestinmalmi I, Hannuksenpelto I, Hannuksenpelto II KADUN NIMI: Martinsillantie,

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot