HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS"

Transkriptio

1 HAKUNILAN KAUPPAKESKUS SUUNNITELMASELOSTUS

2 2 HAKUNILAN KAUPPAKESKUS LIIKENNEVERKKO JA TEKNISEN HUOLLON ESISUUNNITELMA Esipuhe Hakunilan kauppakeskuksen liikenneverkon ja teknisen huollon esisuunnitelman tavoitteena on tuottaa tarvittavat lähtötiedot alueen asemakaavoitusta, maankäyttösopimusneuvotteluja ja tie- ja katusuunnittelua varten. Työ on aloitettu tammikuussa 2006 ja se valmistui kesäkuussa Työtä on ohjannut ryhmä, johon ovat kuuluneet: Vantaan kaupunki: Hannu Laakso, pj. Erkki Lång Vesa Karisalo Matti Holtari Leila Nuotio Tuomas Anttila Reijo Kiukkonen Seppo Hämäläinen Mikael Kaukoranta Leena Tuominen Tuula Sarvas Jukka Peura Elisa Sanasvuori Kari Hillo Raimo Mäki-Paakkanen liikennesuunnittelu liikennesuunnittelu asemakaavoitus geotekniikka joukkoliikenne Helsingin Osuuskauppa Elanto Tradeka Oy Tradeka Oy Miksei Oy Forma Futura Oy Forma Futura Oy Tiehallinto Tiehallinto Strafica Oy Pakse ky, hankekonsultti Esisuunnitelma on laadittu Kiinteistö Oy Itäkehän toimeksiannosta. Suunnitelman on laatinut konsulttina WSP LT-Konsultit Oy alikonsulttinaan Geomap Oy.

3 3 SISÄLTÖ 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualue ja suunnittelutyön tavoitteet 1.2 Liikenneverkko 1.3 Maaperä ja pohjaolosuhteet 1.4 Pilaantuneet maat 1.5 Liikennemelu 1.6 Vesihuolto ja tekniset verkostot 2 SUUNNITELMAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET 2.1 Kuvaus 2.2 Ennusteet 2.3 Toimivuus 3 ESISUUNNITELMA 3.1 Tie- ja katujärjestelyt, sillat 3.2 Maanalaisten verkostojen muutostyöt 4 KUSTANNUSARVIOT

4 4 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualue ja suunnittelutyön tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Hakunilan asuinalueen länsipuolella rajoittuen lännessä Lahdenväylään, pohjoisessa Jokiniementiehen, idässä Lahdentiehen ja etelässä Pitkäsentiehen. Jokiniementien suunnassa tarkempi rajaus on lännessä Kalkkikalliontien liittymä ja idässä Liinakkokuja. Jokiniementien eteläpuolelle nykyisen bussivarikon paikalle on suunnitteilla suuri kauppakeskus ja asuinkortteleita osana Hakunilan keskustan kehittämissuunnitelmaa. Alue on Vantaan kaupungin omistuksessa. Bussivarikon itäpuolella on nykyinen Lahdentielle johtava ramppi, joka jää tulevan kauppakeskuksen alle. Työn tavoitteena on selvittää asemakaavamuutoksen edellyttämässä laajuudessa hankkeen liikenteelliset vaikutukset sekä nykyisiin tie ja katujärjestelyihin, siltoihin ja johto- ja laitesiirtoihin liittyvät muutostarpeet kustannuksineen. 1.2 Liikenneverkko Alueen nykyisen liikenneverkon rungon muodostavat Jokiniementie ja Lahdentie (maantie 140) ramppeineen. Pientaloalueen liikennöinti hoidetaan Pitkäsentien kautta. Jokiniementien pohjoispuolella ja Lahdentien itäpuolella sijaitsevat nykyiset jk+pp-tiet. Vantaan yleiskaavaan Jokiniementien pohjoispuolelle on merkitty pikaraitiotievaraus. Lahdenväylälle on laadittu kehittämisselvitys (Tiehallinto 1999), jossa suunnittelualueelle on esitetty vaihtopysäkkejä Jokiniementien pohjoispuolelle. Tiehallinto on käynnistämässä jatkosuunnittelua vuoden 2006 aikana. Suunnittelualueella sijaitsee nykyinen erikoiskuljetusreitti, joka kulkee Jokiniementien ja Lahdentien välisen rampin kautta Kehä III:lle. Ramppi tulee poistumaan kauppakeskuksen tieltä. Tämän reitin kautta kulkee (n. kerran 20 vuodessa) suurmuuntajakuljetus. Suurmuuntajakuljetuksen vaatima sillan vapaan aukon korkeuden ehdoton minimivaatimus on m, mutta toivottava korkeus on 6.5 m. Tulevaisuudessa muiden kuin suurmuuntajien erikoiskuljetusreittiä ollaan siirtämässä Sipoon reitille eikä Lahdentien silta-aukossa siten tarvitse varautua muihin erikoiskuljetuksiin.

5 5 Kuva 1. Suunnitellun Hakunilan kauppakeskuksen seudun liikenneverkon nykytilanteen liikenne-ennuste, arjen iltahuipputunti (2005 tilanne), liikennemäärät ja verkon kuormittuminen (Strafica Oy). Jokiniementien nykyinen arjen huipputuntiliikenne on n. 770 ajon./h ja Lahdentien liikenne vaihtelee välillä ajon./h 1.3 Maaperä ja pohjaolosuhteet Pohjasuhteet Varsinaisen kauppakeskuksen alue sijaitsee painanteessa, jonka maanpinta on melko tasainen ja vaihtelee länsireunaa ja koilliskulmaa lukuun ottamatta välillä Koilliskulmalla ja länsireunalla maanpinta itse kauppakeskuksen alueella nousee tasolle +25. Suunnitellun pysäköintitalon kohdalla varikkoalueen länsipuolella on kallio, joka nousee tasolle +40. Maanpinta nousee myös itäpuolen tutkitulle metsäkaistaleelle mentäessä. Metsäkaistaleen maanpinnan taso vaihtelee ,5. Länsipuolen kallioinen mäki on suurimmaksi osaksi avokalliota, kitkamaakerrosten paksuus kallion pinnalla on enimmäkseen ohut 0 2 m. Bussivarikon kohdalla on pinnassa täytemaakerroksia, asfaltti ja sen alla rakennekerrokset noin m. Rakennekerroksiin on käytetty osin rakennusjätettä. Painanteessa savikerroksen paksuus vaihtelee 1 8 m, kuivakuori on enimmäkseen melko ohut m. Savi on erittäin pehmeää, siipikairalujuus kuivakuoren alla vaihtelee välillä kpa ja vesipitoisuus %. Saven alapuolella on paksuudeltaan voimakkaasti vaihteleva pehmeä/löyhä kerrostuma savista silttiä, silttiä ja silttistä hiekkaa. Kerrostuman paksuus vaihtelee 0 7 m. Alueella saattaa esiintyä paineellista pohjavettä. Pohjavesiputkia asennettiin 4 kpl rakennusalueen eripuolille. Pohjavedenpinta oli havaintohetkellä tasolla alueen

6 6 itä ja länsireunalla ja tasolla alueen pohjoisreunalla. Eteläpuolella pohjavesi oli tasolla Pilaantuneet maat Tutkimuksissa löydettiin öljyllä ja PCB:llä pilaantuneita maa-aineksia varikkoalueen maaperästä. Öljyllä pilaantunutta maata löydettiin neljästä pisteestä, joista kahdessa todettiin SA- MASE-raja-arvoylitys. Varikkoalueen öljypilaantuneet kohdat todettiin läpimenevän valtaojan eteläosassa sijaitsevan öljynerottimen läheisyydessä sekä varikon luoteisnurkassa ja pohjoisosassa liikennöinti/pysäköintialueella täytekerroksessa, sekä rakennuksen alla säiliötilan läheisyydessä. Varikkoalueella on lisäksi lievää öljyyntyneisyyttä (alle SAMASEohjearvojen) täyttökerroksessa. Tutkimuspisteet ovat perustutkimuksen luonteen vuoksi etäällä toisistaan. Tutkimusten perusteella pilaantuneisuutta voi esiintyä myös muualla pistemäisinä tai laajempina alueina varikon piha-alueella. PCB:n ohjearvoylitys todettiin täytekerroksessa (0-1 m) yhdessä pisteessä. Varikkoalueen tutkimuksissa löydettiin lisäksi vähäisiä määriä tiiltä. Tiilen osuus koekuoppien tietojen perusteella oli alle 10 %. Runsaita rakennusjäte-esiintymiä ei perustutkimuksessa todettu, vaikka historiatietojen mukaan aluetta oli täytetty useista eri kohteista tuoduilla jätemassoilla. Varikkoalueen ja Lahdentien välisellä metsäkaistaleella ei tutkimuspisteissä tutkittuja haitta-aineita todettu. Suunnitellun kauppakeskuksen laajuuden vuoksi rakennustöiden yhteydessä alueella joudutaan suorittamaan myös pilaantuneiden maiden kaivutöitä. Tontin ostajan edustaja on käsityksenään ilmoittanut, että pilaantuneet maat tulisi poistaa etukäteen tontin myyjän toimesta. Kunnostuskustannusten arvioimiseksi perusselvityksessä saatuja tietoja on syytä täydentää lisätutkimuksilla. Mahdollista rakennusjätteen esiintymistä on myös syytä selvittää aikaisempaa tarkemmin samassa yhteydessä. 1.5 Liikennemelu Suunnittelutyön yhteydessä selvitettiin läheisyydessä olevien teiden ja katujen aiheuttaman tieliikennemelun leviämistä ja sen mahdollista vaikutusta alueiden maankäytön suunnitteluun sekä tarvittavat meluntorjuntatoimet asuinalueen suojaamiseksi melulta. Melun leviämistä Lahdenväylän, Lahdentien, Jokiniementien ja Pitkäsentien liikenteestä laskettiin nykyisellä liikennemäärällä sekä ennustetulla liikennemäärällä v Liikennemäärien kasvu nostaa alueiden melutasoja n. 2-3 db. Laskennoissa on huomioitu alueen nykyiset rakennukset sekä maastonmuodot sekä ennustetilanteen laskennoissa myös suunnitellut rakennukset (kauppakeskus ja sen eteläpuolelle suunnitellut asuinrakennukset). Alueen melutasot ylittävät päiväajan ohjearvon 55 db jo nykyisillä liikennemäärillä useiden rakennusten kohdalla ja alueelle tulisi rakentaa jo nykyisellä liikenteellä meluesteitä.

7 Kuva 2. Melun leviäminen nykyisillä liikennemäärillä päiväaikana 7

8 8 Kuva 3. Melun leviäminen ennustetuilla liikennemäärillä päiväaikana 1.6 Vesihuolto ja tekniset verkostot Vesijohto: Lahdentien länsipuolella kulkee vuonna 1975 rakennettu 400 V vesijohto, joka kauppakeskuksen kohdalla on saneerattu 355 M sujutuksella vuonna Tämä osuus on jäämässä kauppakeskuksen alle, joten se on siirrettävä. Pitkäsentietä pitkin kulkee vuonna 2004 rakennettu 315 M vesijohto, joka liittyy vesitornilta tulevaan 600 V vesijohtoon. Em. runkovesijohto alittaa Lahdenväylän betonitunnelissa 1600x1800, joka sijoittuu uuden Porttipuiston alueelle johtavan kadun pohjoispuolelle. Jokiniementien pohjoispuolella kulkee vuonna 2000 rakennettu 315 M vesijohto länsi/itä suunnassa. Jätevesi: Lahdentien länsipuolella, tulevan kauppakeskuksen puolella kulkee vuonna 1972 rakennettu 800 B jätevesiviemäri. Tämä osuus on jäämässä kauppakeskuksen alle, joten se on siirrettävä. Tässä viemärissä on Vantaan kaupungin ilmoituksen mukaan kapasiteettia kauppakeskuksen tuleville jätevesille.

9 9 Pitkäsentiellä on rakennettu sekä DN 315 M että DN 250 M jätevesiputkea. Jokiniementien pohjoispuolella sijaitsee rakennettu DN 400 M jätevesiviemäri. Sadevesi: Pohjoisesta tuleva laskuoja sekä Jokiniementien pohjoispuolella kulkevat avo-ojat johdetaan nykyisin varikon alla kulkevaa DN 1400 putkea pitkin Pitkäsentien ali. Täällä avo-oja osuus jatkuu etelään Lahdentien länsipuolella. Muita rakennettuja sadevesilinjoja alueella ei ole. Sähkö: Tällä hetkellä Fazer Oy:lle johtava 20 kv syöttökaapeli kulkee rakennusalueen keskellä olevan muuntajan kautta Jokiniementien pohjoispuolelle ja sieltä edelleen Lahdentien länsipuolella etelään päin. Kaukolämpö: Varikkoalueen länsireunalla sijaitsee KL-linja DN 400, joka jää kauppakeskuksen alle. Jokiniementien pohjoispuolella kulkee KL-linja DN 250. Kaasu: Gasumin PV-asema ja sen korkeapaineinen kaasujohto sijaitsevat nykyisen bussivarikkoalueen länsipuolella. Vantaan Energian kaasujohto DN 200 M sijaitsee Jokiniementien eteläpuolella ja nykyinen Fazerille johtava kaasulinja DN 160 M kulkee Pitkäsentien kautta Lahdentielle. Teleoperaattorit: Jokiniementiellä ja Pitkäsentiellä sijaitsee nykyisiä ilmajohtoja. Jokiniementien pohjoispuolella kulkee ilmajohtona liikennevalojen ohjauskaapeli.

10 10 2 SUUNNITELMAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET 2.1 Kuvaus Kuva 4. Suunnitelman liikenneverkko Lopullisessa liikenneverkkoratkaisussa Jokiniementiellä on 2+2 kaistaa. Kauppakeskuksen pysäköintihallin ja Lahdentien rampin liittymä on varustettu liikennevalo-ohjauksella ja Porttisuontien, Pitkäsentien ja Liinakkokujan liittymät kiertoliittymillä. Lahdentie on 2+2-kaistainen välillä Orsikatu- Ramppi. Lahdentien länsipuolelle on esitetty jk+pp-tie varaus. Orsikadun ja Jokiniementien rampin liittymät ovat kiertoliittymiä. 2.2 Liikennemäärät Jokiniementien nykyinen arjen huipputuntiliikenne on n. 770 ajon./h ja Lahdentien liikenne vaihtelee välillä ajon./h. Vuoden 2010 ennustetilanteessa Porttipuiston alueen ja kauppakeskuksen alueen kokonaisliikennetuotos kasvaa nykytilanteesta merkittävästi, noin 4500 ajoneuvoa perjantain ja 5500 ajoneuvoa lauantain huipputunteina. Tällöin Jokiniementien liikenne Porttipuistontien ja Pitkäsentien välillä kasvaa lähes kolminkertaiseksi nykyisestä ja Lahdentiellä lähes kaksinkertaiseksi. Vuoden 2030 ennustetilanteessa suunnittelualueen lähtevien ja saapuvien matkojen tuotos kasvaa vuoden 2010 ennustetilanteesta n. 20 %. Ulkoisen liikenteen kasvu on vastaavalla ajalla noin 48 %. Hakunilan kauppakeskuksen on arvioitu lisäävän alueen liikenneverkon liikennettä perjantain iltahuipun aikaan 2010 noin ajoneuvoa ja lauantaina noin 2200 ajoneu-

11 11 voa. Lähialueen liikenneverkolla kauppakeskuksen liikenteen osuus on perjantain iltahuipputunnin aikana 2010 noin %. Vuoden 2030 tilanteessa kauppakeskuksen osuus alueen lähiverkon liikenteestä on perjantain iltahuipputunnin aikana noin %. Vanha Porvoontie: 2370 ajon./h, josta kauppakeskus 133 ajon./h (5,6 %) Jokiniementie: 1860 ajon./h, josta kauppakeskus 448 ajon./h (24 %) Jokiniementie: 1650 ajon./h, josta kauppakeskus 391 ajon./h (24 %) Jokiniementie: 1440 ajon./h, josta kauppakeskus 389 ajon./h (27 %) Lahdentie: 1650 ajon./h, josta kauppakeskus 426 ajon./h (25,8 %) Kehä III: 3220 ajon./h, josta kauppakeskus 181 ajon./h (5,6 %) Kuva 5. Liikennemäärät ja verkon kuormittuminen vuoden 2010 ennustetilanteessa (PHT).

12 12 Kuva 6. Kauppakeskuksen liikenne, perjantain iltahuipputunti 2010 Kuva 7. Liikennemäärät ja verkon kuormittuminen vuoden 2010 ennustetilanteessa (LHT). Kuva 8. Kauppakeskuksen liikenne, lauantain huipputunti 2010

13 13 Vanha Porvoontie: 2900 ajon./h, josta kauppakeskus 158 ajon./h (5,4 %) Jokiniementie: 1990 ajon./h, josta kauppakeskus 430 ajon./h (21,6 %) Jokiniementie: 2370 ajon./h, josta kauppakeskus 435 ajon./h (18,4 %) Lahdentie: 2040 ajon./h, josta kauppakeskus 708 ajon./h (34,7 %) Jokiniementie: 1980 ajon./h, josta kauppakeskus 399 ajon./h (20 %) Lahdentie: 1890 ajon./h, josta kauppakeskus 468 ajon./h (24,8 %) Kehä III: 5300 ajon./h, josta kauppakeskus 197 ajon./h (3,7 %) Kuva 9. Liikennemäärät ja verkon kuormittuminen 2030 ennustetilanteessa (PHT). Kuva 10. Kauppakeskuksen liikenne, perjantain iltahuipputunti 2030

14 14 Kuva 11. Liikennemäärät ja verkon kuormittuminen vuoden 2030 ennustetilanteessa (LHT). Kuva 12. Kauppakeskuksen liikenne, lauantain huipputunti Liikenteen toimivuusanalyysit Liikenteen toimivuusanalyysit on tehty vuoden 2010 ja vuoden 2030 liikennetilanteissa. Työ on tehty paramics-simulointiohjelmalla. Työssä on tutkittu valo-ohjattuja ja kiertoliittymäratkaisuja Jokiniementien ja Pitkäsentien liittymään, Jokinimentien ja Kauppakeskuksen pysä-

15 15 köinnin liittymään ja Jokiniementien ja Lahdenväylän rampin liittymään. Lisäksi on tutkittu Porttipuiston ja Pitkäsentien välisen Lahdenväylän alittavan uuden katuyhteyden vaikutuksia ja merkitystä verkossa ja Lahdentien mitoitusta (1+1 / 2+2). Vanhan Porvoontien liittymien toimivuutta arvioitiin Syncro-ohjelmalla ja Kehä III:n sekoittumisalueiden toimivuutta Lahdenväylän molemmin puolin HCS:llä. TOIMIVUUS: Vuoteen 2015 asti simuloinneissa esitetty ratkaisu toimii hyvin, mutta 2030 ongelmia ilmenee Lahdentiellä (1+1-kaistaisena) ja jonkin verran Lahdenväylän länsipuolisella verkolla. Lahdentiellä 2+2-kaistaisuuteen Kehä III:lta Jokiniementien pohjoispuolelle tulisi varautua liikenne-ennusteiden perusteella noin v Jokiniementien 2+2-kaistaistukseen myös Lahdenväylän länsipuolella tulisi varautua. Porttipuiston alueen ja Hakunilan välinen uusi Lahdenväylän alitus on tärkeä, ilman sitä Jokiniementie ruuhkautuu voimakkaasti vuoden 2015 jälkeen. Vanhan Porvoontien liittymät: Kehä III pohjoispuolisen ramppiliittymän toimivuus ilman valoohjausta on erittäin huono. Liittymään tulisi toteuttaa liikennevalo-ohjaus, jossa rampilta pohjoiseen kääntyvä virta voisi olla vapaana. Vanhan Porvoontien ja Jokiniementien liittymän toimivuus on nykyisin järjestelyin palvelutasolla E/F sekä 2015 että 2030 tilanteessa. Jokiniementien 2+2-kaistaistus sekä mahdolliset pääkääntyvien virtojen 2-kaistaistukset parantavat toimivuutta. Kehä III:n tutkitut sekoittumisalueet ovat 2015 liikennetilanteessa HCM-palvelutasolla B ja C ja 2030 tilanteessa palvelutasolla D ja E. Kauppakeskuksen vaikutus Kehä III:n liikennemääriin on vähäinen. Kuva 13. Valitun liikenneverkkoratkaisun simulointimalli

16 16 Vuoden 2010 tarkastelujen tulokset Jokiniementie 2+2-kaistainen, Lahdentie 1+1-kaistainen, ei Porttipuiston ja kauppakeskuksen välistä uutta yhteyttä Viivytykset Kohonneita viivytyksiä oli havaittavissa Jokiniementien liikennevalo-ohjatussa liittymässä. Keskimääräiset viivytykset olivat kuitenkin lyhyempiä kuin valokierron pituus, Jokiniementiellä s, Lahdentien rampilla 11,9 s ja kauppakeskuksen pysäköintihallin ulosajossa 16,8 s. Kuva 14. Viivytykset (s) liikenneverkolla. Kuvan asteikon maksimi on 30 s. Liittymien palvelutasot Jokiniementien kiertoliittymän palvelutaso oli A ja liikennevalo-ohjatun liittymän C.

17 17 Kuva 15. Liittymien palvelutasot. Jononpituudet Jonoja havaittiin kertyvän jonkin verran kauppakeskuksen pysäköintiyhteyden ja Lahdentien rampin ympäristöön. Kuva 16. Maksimijononpituudet liikenneverkolla.

18 18 Vuoden 2030 tarkastelujen tulokset Jokiniementie 2+2-kaistainen, Lahdentie 2+2-kaistainen, Porttipuiston ja kauppakeskuksen välinen uusi yhteys toteutettu Viivytykset liikenneverkolla Kohonneita viivytyksiä oli havaittavissa Jokiniementien liikennevalo-ohjatussa liittymässä. Keskimääräiset viivytykset olivat kuitenkin lyhyempiä kuin valokierron pituus, Jokiniementiellä noin 31 s, Lahdentien rampilla 27,9 s ja kauppakeskuksen pysäköintihallin ulosajossa 18,1 s. Kuva 20. Viivytykset (s) lisätarkasteltavalla liikenneverkolla. Kuvan asteikon maksimi on 60 s. Liittymien palvelutasot Jokiniementien kiertoliittymän palvelutaso oli A ja liikennevalo-ohjatun liittymän C.

19 19 Kuva 21. Liittymien palvelutasot lisätarkasteltavalla liikenneverkolla. Maksimijononpituudet Jonoja havaittiin kertyvän Jokiniementien liikennevalo-ohjatun liittymän tulosuunnille mukaan lukien kauppakeskuksen pysäköintiyhteys, Porttisuontielle ja Lahdentien rampille. Kaistamäärän kasvattaminen pienensi heti maksimijonojen pituutta huomattavasti. Kuva 22. Maksimijononpituudet lisätarkasteltavalla liikenneverkolla.

20 20 3 ESISUUNNITELMA 3.1 Tie- ja katujärjestelyt, sillat Liikenne- ja katujärjestelyjen lähtökohtina ovat olleet aikaisempien suunnitteluvaiheiden ja toimivuustarkastelujen mukaiset liikenneverkot. Teiden ja katujen liikenteelliset ja alustavat rakenteelliset mitoitukset on tehty Tiehallinnon ja Vantaan kaupungin ohjeiden mukaisesti. Tie-, katu- ja siltajärjestelyjen periaate on seuraava: Jokiniementie Jokiniementie parannetaan välillä Porttisuontie - Liinakkokuja 2+2 kaistaiseksi pääkaduksi, jonka molemmilla puolilla on jk+pp-tiet Jokiniementielle on suunniteltu kaksikaistaiset kiertoliittymät Porttisuontien, K1/Pitkäsentien ja Liinakkokujan liittymiin. Lahdentien rampin liittymä on varustettu liikennevaloilla. Jokiniementien linja-autopysäkit on mitoitettu kahdelle telibussille. Jokiniementien ajoradan leveys on 2*7 m, välikaistojen m sekä jk+pp-teiden 2*3,5 m. Jokiniementien pohjoispuolelle on esitetty pikaraitiotievaraus ( rata 7 m ja pysäkit 2*3 m) Jokiniementielle on esitetty katupuita keskikaistalle ja pohjoispuolen välikaistalle Valaisimet ovat ajoradan yläpuolella riippuvia ja pylväät varustetaan orsilla tms. pidikkeillä, jotka mahdollistavat mm. mainosten tai koristeiden ripustamisen kampanjaaikoina. Lahdentien 2+2 kaistaistamisen yhteydessä nykyinen Kaskelan risteyssilta puretaan ja korvataan kahdella uudella kolmiaukkoisella risteysillalla (kokonaispituus n. 61 m, hyötyleveys 12 m, vapaa alikulkukorkeus min n. 6,15 m). Lahdenväylän vaihtopysäkkien rakentamisen yhteydessä rakennetaan nyk. Hakunilan risteyssiltojen alle linja-autopysäkit maatukien ja pilarilinjojen väliselle alueelle. Pysäkkien rakentaminen edellyttää n. 4 m korkeiden tukimuurien rakentamista. Pikaraitiotien toteuttaminen edellyttää nykyisen Hakunilan risteyssillan uusimista tai jatkamista siten, että nykyinen päätytuki muutetaan välitueksi ja sillan eteläpuolelle rakennetaan uusi erillinen silta, joka liitetään nivelellä nykyiseen. Lahdentie ja ramppi Lahdentien ramppi siirretään Jokiniementien ja Lahdentien liittymän luoteisneljännekseen. Lahdentien tasausta alennetaan Kaskelan risteyssillan kohdalla, jotta mahdollistettaisiin suurmuuntajakuljetusten edellyttämä min. 6,5 m alikulkukorkeus. Lahdentie parannetaan välillä Jokiniementien ramppi Orsikatu 2+2 kaistaiseksi ja varustetaan keskikaistalla. Itäpuolen jk+pp-tie säilyy pääosin ennallaan ja tien länsipuolelle on esitetty jk+pp-tievaraus. Ramppiliittymä ja Orsikadun liittymät varustetaan kaksikaistaisilla kiertoliittymillä. Linja-autopysäkit mitoitetaan yhdelle telibussille Lahdentien ajoradan leveys on 2*7 m sekä jk+pp-teiden 3,0 m (varaus myös 3 m). K1 ja Pitkäsentie Porttisuon alueelle rakennetaan uusi poikittaisyhteys K1 Lahdenväylän alitse Uudet risteyssillat on esitetty kehäsiltoina (hyödyllinen leveys m), vapaa aukko n. 11 m ja vapaa alikulkukorkeus n 5,6 6,8 m

21 21 Nykyinen Pitkäsentie rakennetaan kaduksi sekä varustetaan jk+pp-tiellä Ajoradan leveys on 5 m sekä jk+pp-tien 3,0 m. 3.2 Pohjanvahvistukset Perustaminen Rakenteet Kauppakeskus perustetaan suurimmaksi osaksi teräsbetonisilla lyöntipaaluilla tiiviin kitkamaan tai kallion varaan. Aivan länsireunassa ja koilliskulman/ itäreunan alueella voidaan rakenteet perustaa maan-/ kallionvaraisesti. Kerrostalot perustetaan lyöntipaaluilla ja pysäköintitalo kallionvaraisesti. Alapohjat Alapohjat perustetaan kauppakeskuksen paalutetuilla osilla kantavina paalujen varaan ja maan-/ kallionvaraisilla osilla maanvaraisesti. Kerrostalojen lattiat tehdään kantavina. Piha-alueet ja kadut Savialueilla aiheuttavat uudet täytöt suuria painumia. Tästä syystä täyttöalueet perustetaan stabiloinnin varaan. Alle 2 m täytöt voidaan perustaa pilaristabiloinnilla ja tätä korkeammilla penkereillä massastabiloinnin varaan. Erittäin korkeat (yli 4 m) penkereet saattaa olla taloudellista perustaa paalulaatalle. Pohjanvahvistustapaa valittaessa tulee ottaa huomioon alueen kautta suunniteltu sadevesiviemäri. Jokiniementie Jokiniementien levennys perustetaan kaivamalla tehtävällä massanvaihdolla. Massanvaihto joudutaan tekemään jyrkkäluiskaisena (n. 2:1) aivan nykyisen penkereen viereen. Levennyksen alueella saven alapuoliset silttikerrokset painuvat vanhaa katua enemmän ja tästä syystä painumien nopeuttaminen ylipenkereellä on suositeltavaa. Lahdentien ylittävän sillan kohdalla massanvaihtokaivua ei voi ulottaa maatuelle asti vanhan sillan rakenteiden vaarantumisen takia. Tästä syystä uuden sillan taakse rakennetaan massanvaihtoalueen ja sillan väliin paalulaatta. Lahdentie Lahdentien 2+2-kaistainen ratkaisu edellyttää pilaristabilointia. Ramppi Lahdentieltä Jokiniementielle perustetaan pilaristabiloinnille. K1 Katu K1 Jokiniementieltä Lahdenväylän alitse Porttisuon puolelle perustetaan välittömästi Jokiniementien kiertoliittymän lähellä massanvaihdolle. Tämän jälkeen seuraa syvä kallioleikkaus ja kallioleikkauksen ja Lahdenväylän välillä savipehmeikkö, jolla katu perustetaan pilaristabiloinnilla. Lahdenväylän kohdalla ja Porttisuon puolella katu perustetaan kallion-/ maanvaraisesti. Pitkäsentie

22 22 Pitkäsentien kohdalla K1:n ja Lahdentien välillä nykyinen linjaus ja tasaus eivät merkittävästi muutu. Alustavasti katu voidaan perustaa ilman pohjanvahvistustoimenpiteitä, mutta kadun tarkemmat painumatarkastelut tulee kuitenkin tehdä, kun painumakokeiden tulokset on saatu. Sillat Jokiniementien silta Lahdentien yli perustetaan suuriläpimittaisilla teräsputkipaaluilla moreenin tai kallion varaan. Kadun K1 alikulkusillan eteläpään maatuki perustetaan todennäköisesti louhittuun kallioon ulottuvan murskepatjan päälle. Välituet ja pohjoinen maatuki perustetaan todennäköisesti maanvaraisesti moreenin varaan. Myös kallioon ulottuvan murskepatjan varaan perustaminen on mahdollista. Sillan kohdalta puuttuu pohjatutkimustietoa ja lisätutkimukset porakonekairauksilla tulee tehdä ennen jatkosuunnittelua. Putkijohdot Kaduilla sijaitsevat putkijohdot perustetaan samalla tavalla kuin ko. katu. 3.3 Pilaantuneiden maiden kunnostus Bussivarikon alueen maaperän kunnostamisessa on kaksi vaihtoehtoa: Alueen pilaantuneiden maiden lajittelu kaivutöiden yhteydessä tai alueen kunnostus ennen rakentamista. Päätöksen perustaksi on suositeltavaa tehdä alueelta lisätutkimuksia saastuneiden alueiden laajuuden ja tarkemman sijainnin arvioimiseksi. 3.4 Melunsuojaus Melunsuojauksen tavoitteena on suojata nykyisten ja suunniteltujen asuinrakennusten pihaalueita melulta. Meluntorjunnan tehokkuutta alueella tarkasteltiin kahdella eri meluntorjunta vaihtoehdolla. Lahdenväylän varteen rakennetaan kaksi tien tasausviivasta n. 3 m korkeaa, noin 300 metriä pitkää meluaitaa. Lisäksi Lahdentien varteen, tien itäpuolelle, toteutetaan noin 700 metrin matkalle 2 metrin korkuista meluaitaa ja osalle matkasta 1,1 metrin korkuinen melukaide. Myös Jokiniementien varteen rakennetaan 200 metriä pitkä 1,1 metriä korkea melukaide sekä Jokiniementielle tulevan Lahdentien rampin varteen itäpuolelle 1,1 metriä korkea melukaide. Lahdentien länsipuolelle asuinrakennusten kohdalle rakennetaan eteläosaan 200 metriä pitkä 1,1 metriä korkea melukaide ja pohjoisosaan 200 metriä pitkä 2 metrin korkuinen meluaita. Esitetyn meluntorjuntavaihtoehdon arvioidut kustannukset ovat 1,4 1,7 milj. euroa. Esitetyllä meluntorjunnalla ennusteliikenteen päiväajan yli 55 db keskiäänitaso ja yöajan yli 50 db keskiäänitaso leviää Lahdentien itäpuolelle ensimmäiseen asuntorivistöön saakka. Lahdenväylän ja Lahdentien välissä päiväajan yli 55 db keskiäänitaso ja yöajan yli 45 db keskiäänitaso leviää koko alueelle ylittäen kuitenkin vain hieman ohjearvot. Esitetyillä meluntorjuntaratkaisulla alueen melutasot saadaan olemassa olevien rakennusten piha-alueilla lähelle ohjearvoja. Monin paikoin alueen melutasot saadaan nykytilannetta alhaisemmiksi, vaikka alueen liikennemäärät tulevat kasvamaan huomattavasti.

23 23 Kuva 23. Melun leviäminen ennustetuilla liikennemäärillä päiväaikana esteet Ve1 3.5 Maanalaisten verkostojen muutostyöt Vesijohto: Lahdentien länsipuolella, tulevan kauppakeskuksen puolella kulkee vuonna 1975 rakennettu 400 V vesijohto, joka kauppakeskuksen kohdalla on saneerattu 355 M sujutuksella vuonna Tämä osuus on jäämässä kauppakeskuksen alle, joten se on siirrettävä lähemmäksi Lahdentietä. Suunnitelmassa esitetään DN 160 vesijohdon rakentamista Pitkäsentieltä K1:stä pitkin ja sen liittämistä Jokiniementien pohjoispuolella kulkevaan vesijohtolinjaan. Jätevesi: Lahdentien länsipuolella, tulevan kauppakeskuksen puolella kulkee vuonna 1972 rakennettu 800 B jätevesiviemäri. Tämä osuus on jäämässä kauppakeskuksen alle, joten se on siirrettävä. Tässä viemärissä on Vantaan kaupungin ilmoituksen mukaan kapasiteettia kauppakeskuksen tuleville jätevesille. K1:stä pitkin rakennetaan uusi jätevesiviemäri huoltamolta etelään ja liitetään Pitkäsentiellä rakennettuun DN 315 M putkeen.

24 24 Tarvittaessa osaltaan voidaan käyttää myös Pitkäsentietä pitkin kulkevaa DN 250 M jätevesiputkea. Sadevesi: Suunnitelmassa esitetään pohjoisesta tulevan avo-ojan johtamista DN 1200 sadevesiviemärin kautta Lahdentielle johtavan rampin länsipuolelle, jossa se liitetään uuteen Jokiniementien ali rakennettavaan DN 1600 putkeen. Jokiniementien eteläpuolella putkilinja viedään tien etäreunaa pitkin Lahdentien reunaan, josta se viedään etelään. Rakennettuun avo-ojaan liitytään Pitkäsentien sillan itäpuolella. Em. putkilinja risteilee kolmessa kohdassa rakennettujen jv-viemäreiden kanssa. Siitä syystä putkilinjan kaltevuudeksi saadaan vain 0,05 %. Lahdentien alittavan kevyenliikenteen tunnelin pohjoispuolella DN 1600 linja on muutettava kahdeksi DN 1200 putkeksi. Alikulkutunnelin kohdalle on rakennettava putkille suojalaatta liikenne kuormia vastaan. Linjan loppuosa risteilee rakennetun kaukolämpöjohdon kanssa samassa korkeustasossa. Siksi kaukolämpöjohdon sekä korkeus- että vaakalinjausta on muutettava. Kaskelan risteyssillan kohdalla sadevedet johdetaan rakennettavaan DN 1600 linjaan sillan eteläpuolella. Rampin pintavedet johdetaan sen ali kulkevaan avo-ojaan rampin eteläpuolella. Jokiniementien kuivatusvedet sekä kauppakeskuksen pohjoisen paikoitusalueen pintavedet johdetaan Jokiniementien eteläpuolelle rakennettavaan DN1600 linjan kaivoon. Myös Lahdenväylän alituksesta tulevat kuivatusvedet sekä tulevan huoltoaseman pihamaan pintavedet johdetaan samaan viemäriin. Huoltamon sadevesille on rakennettava öljynerotuskaivo. Huoltamosta etelään kulkevan K1:sen pintavedet sekä kauppakeskuksen länsiosan sadevedet johdetaan etelään olemassa olevaan avo-ojaan. Sinne johdetaan myös Pitkäsentien pintavedet uusien rakennusten kohdalla. Uudelta alueelta poisjohtavalta Pitkäsentien osuudelta kevyenliikenteen Lahdentien alitukseen saakka sadevedet johdetaan DN 1600 linjaan. Kauppakeskuksen itäosan pintavedet sekä salaojavedet johdetaan DN 1600 linjaan. Kauppakeskuksen korkeusasema on viemäriin nähden alempana, joten salaojavesiä varten on rakennettava pumppaamo. Sähkö: Tällä hetkellä Fazer Oy:lle syöttö kulkee rakennusalueen keskellä olevan muuntajan kautta. Linjan uusimisen aikataulussa tulee huomioida Fazerin sähkön saannin jatkuvuus. Fazer Oy:n 20 kv syöttö tullaa uudelleen rakentamaan joko K1:n tai Lahdentien vartta pitkin. Riippuu kauppakeskuksen muuntajien sijoituksesta. Jokiniementien alle jäävä 20 kv kaapeli siirretään pohjoiseen niin kauas tiestä kuin mahdollista. Toiveena on löytää paikka, jossa kaapeli säilyy myös mahdollisen pikaraitiotien rakentamisen aikana. Nykyinen Lahdentien suuntainen 20 kv:n kaapeli on sadevesiputken rakentamisen aikana suojattava siten, että se ei vahingoitu. Pitkäsentiellä sekä Lahden moottoritien ali kulkevat kaapelit säilynevät ennallaan.

25 25 Kytkentäajat on kaapelisiirroissa pyrittävä pitämään mahdollisimman lyhyinä. Kaukolämpö: Kauppakeskuksen alta siirrettään KL-linja DN 400 K1:n katualueelle. Jokiniementien pohjoispuolella kulkeva KL-linja DN 250 rakennetaan uudelleen. Rakentamisjärjestys on mietittävä massanvaihdon kanssa. Etelässä, SV-linjan DN1600 purkupäässä kulkee KL-linja DN 400 (putken alapinta )samassa tasossa esitetyn SV-linjan kanssa (vesijuoksu ). KL-linjaa on muutettava siten, että sadevedet saadaan johdettua olemassa olevaan ojaan (+18.20). Kaukolämmön vieressä kulkee ohjauskaapeli, joka myös on siirrettävä. Kaasu: Gasumin PV-asema on esitetty siirrettäväksi Lahdenväylän länsipuolelle ja Jokiniementien pohjoispuolelle. Uudelta PV-asemalta rakennetaan Hakunilan risteyssillan aukon kautta kaksi DN 200 kaasuputkea, joista toinen johdetaan etelään K1:n katualueella Pitkäsentielle, jossa se liitetään nykyiseen Fazerille menevään kaasulinjaan. Liitostyössä on huomioitava Fazerin seisokit. Toinen, Hakunilan suuntaan johtava DN 200 kaasuputki rakennetaan Jokiniementien pohjoispuolelle. Kaasujohtojen siirron ajoituksessa ja työjärjestyksessä on otettava huomioon, että uuden PV-aseman kaasujohtoineen on oltava käytössä ennen nykyisen PV-aseman purkamista. Elisa: Jokiniementiellä kulkevat kaapelit rakennetaan eteläisen kevyenliikenteen tien alle. Tarve on 4x 50 mm putkia sekä 2x 100 mm putkia. Näiden lisäksi varalle 2x 100 mm putket. Pitkäsentiellä olevat kaapelit säilynevät entisellään. Sonera: Alueen nykyiset johdot ovat ilmajohtoja, jotka rakentamisen yhteydessä tullaan sijoittamaan maan alle. Moottoritien alittavan sillan välissä maakaapeli nousee pylväisiin. Tästä kaapeli siirretään Jokiniementien eteläisen kevyenliikenteentien alle. Kaapelireitti kulkee rakennettavan rampin pohjoispuolella ja liitetään Lahdentien itäpuolella oleviin rakennettuihin kaapeleihin. K1:n risteykseen tulee jakokaivo, josta kaapelit johdetaan pohjoiseen sekä K1:stä pitkin etelään ja liitetään Pitkäsentiellä olemassa oleviin kaapeleihin. Orsikatua pitkin johdetaan kaapelit ostoskeskuksen läpi ja liitetään Lahdentien itäpuolella oleviin rakennettuihin kaapeleihin. Soneran tarpeeseen asennetaan kaikkialla kaapelireiteillä 2x 100 mm suojaputket. Liikennevalojen viestikaapeli: Jokiniementien pohjoispuolella kulkee ilmajohtona liikennevalojen ohjauskaapeli, joka rakentamisen yhteydessä tullaan sijoittamaan maan alle.

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

LIITE 4. Hankekortit

LIITE 4. Hankekortit LIITE 4 Hankekortit Hankekortti, kohde 1 Rajatorpantie välillä Viisaritie-Köysikuja 5.3.2013 Nykytilanne Melulähde KVL 2012 Nopeus km/h Katuluokka Huom. KAVL 2030 Rajatorpantie 12 880 50 2 18 900 Vihdintie

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009

YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 LIITE 7 12552 YIT RAKENNUS OY FOCUS GATE- TYÖPAIKKA-ALUE HULEVESIEN HALLINTA 13.05.2009 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111 Suunnittelu-

Lisätiedot

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS

Itä-Immanen Vaihe 2 LIITE 5 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS LIITE 5 Naantalin kaupunki Ympäristövirasto Yhdyskuntatekniikka 82120192/1 Itä-Immanen Vaihe 2 ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄN KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA JA MELUSELVITYS SUUNNITELMASELOSTUS 03.10.2008

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta

Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta 16T-2.17 Okeroisten eritasoliittymän kaakkoiskulman meluntorjunta Yleistä Melutilanne muistion kuvissa on vuoden 2040 ennustetilanne tavoitetieverkolla. Lisäksi tiesuunnitelmaan valitusta meluntorjuntavaihtoehdosta

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE

VOIMALANTIE 5-6 VANTAA Asemakaavan muutos nro LIIKENNE SUUNNITTELUALUE SUUNNITTELUALUE MAANKÄYTTÖSUUNNITELMAT 1.VAIHE Murata Electronics Oy:n laajennus noin 8500 kem2 Voimalantie 6:n alueelle Muratan työntekijöiden pysäköinti, noin 500 autopaikkaa. Nykyisin autopaikkoja on

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS

Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA LUONNOS Tuusulan kunta PAIJALANTIEN MELUSELVITYS ANTTILANRANNAN ALUEELLA 31.8.2005 LUONNOS L. Liikonen/M.Alanko 31.8.2005 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tarkoitus...3 2 Menetelmät ja lähtötiedot...3 3 Ohjearvot...5

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5.

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5. KUUNSILTA ESPOO SUUNNITELMASELOSTUS 7031-400 29.04.2016 Jatkuva kaukalopalkkisilta Jännemitat (m) Hyödyllinen leveys (m) Kokonaispituus (m) 13,10+13,50+12,80+13,20 +12,00+15,80+21,50+5,50m=107,40m 3,50

Lisätiedot

X = Y = X = Y =

X = Y = X = Y = X = 6674100 X = 6674100 Y = 25488750 Y = 25488650 X = 6674050 Y = 25488650 Y = 25488700 X = 6674000 NS Y = 25488800 X = 6674000 1 Kaupunkitekniikan keskus Ramboll Finland Oy / Markku Lindroos 12.9.2016

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS Insinööritoimisto Geotesti Oy TYÖNRO 060292 RAKENNETTAVUUSSELVITYS AHLMANIN ALUE TAMPERE MPERE Insinööritoimisto Geotesti Oy DI Katri Saarelainen RAKENNETTAVUUSSELVITYS 05.12.2006 1(4) TYÖNRO 060292 Ahlmanin

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja 1 (5) 03/06/2016 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja KATUSUUNNITELMIEN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: KATUJEN NIMET: Niittykummun keskus Niittykatu,

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 14871 Sipoonlahden koulun laajentaminen Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 7.12.2016 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 7330 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 4.11.2013 PARIKKALA 4.11.2013 7330 mh/pkm/po 2 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN ALUEEN RAKENNETTAVUUSTUTKIMUS 1 YLEISTÄ Parikkalan kunnan toimeksiannosta

Lisätiedot

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU

NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU NURMIJÄRVI OJAKKALANTIEN JA HELSINGINTIEN LIITTYMÄN LIIKENNEVALORATKAISU MUISTIO 30.11.2010 1-1 Päivämäärä 30/11/2010 Laatija Čapek Karel, Nyberg Johanna Tarkastaja Hyväksyjä SISÄLTÖ 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006 Raportti 67050263.SU 10.1.2006 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Kanavavaihtoehdot 1 YLEISTÄ Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistukseen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Satamalahden meluselvitys. Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen

Mikkelin kaupunki. Satamalahden meluselvitys. Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen Mikkelin kaupunki Satamalahden Jarno Kokkonen Olli Kontkanen Matti Romppanen 8.12.2010 1 SISÄLTÖ LÄHTÖKOHDAT 1 1 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 2 1.1 Melulaskenta 2 1.2 Liikennetiedot 2 2 TULOKSET 2 LIITTEET

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (5) 396 Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma HEL 2014-014704 T 08 00 00 Hankenro2361_2 Esitys esitti kaupunginhallitukselle Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelman

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K74026 T1 21.8.2017 ALUSTAVA NUPURI NUPURINKARTANONTIE KORTTELI 74026 T1 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan

Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Kainulan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.4.2014 120-P23709 Suunnitelmaselostus Ronkainen

Lisätiedot

Tilaaja: Rakennuttaja: Suunnittelu: Urakointi:

Tilaaja: Rakennuttaja: Suunnittelu: Urakointi: Tilaaja: Rakennuttaja: Suunnittelu: Urakointi: Asialista 1. Yleistä 2. Toteutusvaiheet 2017-2019 3. Käyttö- ja jätevesi Vesijohtolinjat (VJ) Jätevesilinjat (JV) Käyttö- ja jätevesi urakan aikana 4. Hulevesi

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Vt 12 Teiskontie MELUSELVITYS. Tampere. Helmikuu Tiehallinto. Tampereen kaupunki

Vt 12 Teiskontie MELUSELVITYS. Tampere. Helmikuu Tiehallinto. Tampereen kaupunki Vt 12 Teiskontie MELUSELVITYS Tampere Helmikuu 2008 Tiehallinto Tampereen kaupunki Vt 12 Teiskontie, Tampere 2 (7) MELUSELVITYS SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2

RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 SUUNNITELMASELOSTUS Projekti 1510004515 Päivämäärä 14.11.2014 8.1.2015; lisätty kappale 2.3 Tilaaja Rauman kaupunki RAUMAN KAUPUNKI LAKARIN LOGISTIIKKA- JA TEOLLISUUSALUE, VAIHE 2 Kuva: Rauman kaupunki,

Lisätiedot

#% & ' # ( )! " #! $%! #% ) *+' % +)! """ # $

#% & ' # ( )!  #! $%! #% ) *+' % +)!  # $ #%& '# ()! "#!$%! #%) *+'%+)! """#$ ,((,,-./(0,..1.2(00,--34.5(6(10/ &' (! ) +=' )' +%>? + %'%&'&!!! **(+!!!(, / -+%+ % ( % - *%!(.!(!(/* / ''+# =&>)#' %&+%+ %&& > %&%& %&& > %&%& ' >>? 4& %&?+'&&)& 5)>=?

Lisätiedot

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts.

Toimivuustarkastelut. Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. Toimivuustarkastelut Talman osayleiskaavan liikenneselvityksen päivitys, When infrastructure counts. 2 Toimivuustarkastelut, liikennemäärät Tarkasteltuina on mt148 ja mt140 kriittiset liittymäalueet Keravan

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Lappeenrannan sairaalan liittymien liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 28.4.2015 Johdanto Työssä on tarkasteltu Lappeenrannan sairaalan ympäristön uusien liittymäjärjestelyiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi

Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Meluselvitys, Pöykkölä,Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 31.1.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755 7070 www.ramboll.fi

Lisätiedot

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE

52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 52691 MELUSELVITYS SÄRKIJÄRVEN ERITASOLIITTYMÄN VT3 TAMPERE 2/7 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ 4 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 4 2.1 Meluohjearvot 4 2.2 Laskentaohjelma 4 2.3 Lähtötiedot 5 3 TULOKSET 5 3.1 Tulosten tarkastelu

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI

RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI RAKENNUSLIIKE LAPTI OY KUOPION PORTTI KOHTEEN ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS 30.11.2016 Viite 1510030132 Versio 1 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut J. Hirvonen Ramboll Kirjastokatu 4 70100 Kuopio Finland

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot