Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen"

Transkriptio

1 Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1

2 Sisältö 1 Johdanto Aineiston hankinta ja vastanneet Opinnäytetyö- ja uraryhmään hakeutumisen syitä ja odotukset ryhmältä Opinnäytetyöryhmä Uraryhmä Näkemys itsestä opiskelijana Opinnäytetyöryhmässä Uraryhmässä Näkemys itsestä työnhakijana Elämä viiden vuoden kuluttua Opiskelijoiden näkemyksiä työelämään siirtymisestä ja valmistumisesta Sosiaalisen median hyödyntäminen Lopuksi

3 1 Johdanto Valtti valmis tutkinto työelämävalttina -projektin tavoitteena on kehittää opiskelijakeskeistä ryhmäohjausta, erityisesti opinnäytetyö- ja uraryhmiä, missä opiskelijan elämäntilanne, oppimiskyky, ammatillinen kasvu ja urasuunnittelun ohjaus kytketään osaksi ohjausprosessia. Ryhmäohjausmallien tavoitteena on edistää opinnoissaan viivästyneiden tai keskeyttäneiden opiskelijoiden mahdollisuuksia tutkintonsa loppuunsaattamiseen ja joustavaan siirtymiseen työelämään. Projektissa hyödynnettyjen opinnäytetyö- ja uraryhmien ohjauksen taustalla ovat Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalveluissa kehitetyt ohjausmallit, joita projektiin osallistuneet opettajat ja ohjaajat ovat soveltaneet ja muokanneet oman asiantuntemuksensa ja kiinnostuksensa sekä korkeakoulunsa edellytysten mukaan. Tämä selvitys keskittyy kuvaamaan opiskelijoiden ajatuksia ryhmistä ennen ryhmän alkua. Selvityksessä pyritään nostamaan etenkin opiskelijoiden ääni näkyväksi ja kuvaamaan ryhmäohjauksen merkitystä opiskelijoiden näkökulmasta. Ryhmäohjaus toteutettiin lukuvuosien ja aikana. Opiskelijoiden ajatuksia kartoitettiin lukuvuonna järjestetyissä ryhmissä. Selvityksessä tarkastellaan 22 eri ryhmään osallistuneiden yhteensä 107 opiskelijan ajatuksia ennen ryhmän alkua. Näiden 22 ryhmän lisäksi Valtti-projektin toimesta järjestettiin seitsemän muuta opintoja edistävää ryhmää tai kurssia, joista ei kerätty opiskelijoilta palautetta tämän selvityksen kyselyllä. Valtti on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osarahoittama valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosiksi

4 2 Aineiston hankinta ja vastanneet Kysely lähetettiin yhteensä 181 opiskelijalle, 47 uraryhmäläiselle ja 134 opinnäytetyöryhmäläiselle, 22 eri ryhmässä (7 uraryhmässä ja 15 opinnäytetyöryhmässä) viidessä Valtti-projektiin osallistuvassa korkeakoulussa. Taulukossa 1 on opinnäytetyö- ja uraryhmät korkeakouluittain. Taulukko 1 Opinnäytetyö- ja uraryhmät korkeakouluittain. Korkeakoulu Uraryhmiä Opinnäytetyöryhmiä Yhteensä Lapin yliopisto Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun yliopisto Rovaniemen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Yhteensä Kyselyyn vastasi yhteensä 107 opiskelijaa kaikista 22 ryhmästä. Vastausprosentti oli 59. Taulukossa 2 on eritelty kyselyihin vastanneet korkeakouluittain lähetettyjen kyselyiden mukaan ja vastaajittain. Taulukko 2 Kyselyt korkeakouluittain lähetettyjen kyselyiden mukaan ja vastaajittain. Korkeakoulu Lähetettyjä kyselyjä Vastaajia Lapin yliopisto Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun yliopisto Rovaniemen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Yhteensä Kysely toteutettiin lukuvuoden aikana ja se toteutettiin 21 ryhmässä sähköisenä kyselytutkimuksena ja yhdessä ryhmässä paperilomakkeella. Kysely lähetettiin opiskelijoille ryhmän alkaessa ja he vastasivat kyselyyn 1-2 viikon kuluessa. Kysely oli anonyymi. Kyselyssä selvitettiin avoimilla kysymyksillä opiskelijan ryhmään hakeutumisen syitä, odotuksia ryhmästä, opiskelijan näkemystä itsestä opiskelijana ja työnhakijana ja opiskelijan ajatusta siitä, missä hän on viiden vuoden kuluttua. Mikäli ryhmässä hyödynnettiin sosiaalista mediaa (Ningiä tai Facebookia) tiedusteltiin opiskelijan ajatuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä ryhmässä. Avoimien kysymysten lisäksi monivalintakysymyksellä tiedusteltiin opiskelijan näkemystä työelämästä ja valmistumisesta. Kysely oli kaikissa korkeakouluissa ja ryhmissä samanlainen. Valtti-projektin projektihenkilöstö koosti kyselylomakkeen. Analyysi toteutettiin laadullisella sisällönanalyysilla, jonka tukena hyödynnettiin määrällistä analyysia. 4

5 3 Opinnäytetyö- ja uraryhmään hakeutumisen syitä ja odotukset ryhmältä 3.1 Opinnäytetyöryhmä Osallistuminen Opiskelijat osallistuivat opinnäytetyöryhmään opintojen ja/tai opinnäytetyön edistämiseksi. Jonkin verran opiskelijoita hakeutui ryhmään jonkun suosittelemana ja/tai mielenkiinnosta ryhmätoimintaa kohtaan sekä vertaistuen ja ryhmän tuen saamiseksi. Taulukossa 3 ovat opiskelijoiden opinnäytetyöryhmään hakeutumisen syyt ja seuraavissa kappaleissa kuvataan tarkemmin näitä syitä. Taulukko 3 Opiskelijoiden opinnäytetyöryhmään hakeutumisen syitä (vastaajia n=71). Ryhmään osallistumisen syy n % Opintojen ja/tai opinnäytetyön edistämiseksi Jonkun suosittelemana ja/tai mielenkiinnosta Opiskelijoiden välisen vertaistuen ja ryhmän tuen saamiseksi 9 11 Halu saada tukea ja ohjausta opintoihin ja/tai opinnäytetyön tekemiseen. Opiskelijat ajattelivat saavansa ryhmästä tukea ja ohjausta opintoihin ja/tai opinnäytetyön tekemiseen, kuten tekstin kirjoittamiseen, sisällysluettelon ja lukujen hahmotteluun sekä ajankäyttöön, kuten opiskelurytmin löytämiseen. Opiskelijat myös kaipasivat motivaatiota ja intoa ja ajattelivat saavansa ryhmästä sitä. Alla opiskelijat kuvaavat ryhmään osallistumisen syitä: Opinnäytetyön aloittaminen tuntui vaikealta eikä kirjoitusprosessi tuntunut lähtevän käyntiin. Halusin jonkinlaista tukea prosessiin. (ammattikorkeakouluopiskelija) Jonku joka saa herätettyä koulumielen ja opiskeluhalut. Ja jonka myötä saa asetettua dead linejä itelle. (ammattikorkeakouluopiskelija) Uuden potkun löytäminen sekä omien ajatusten selkiintyminen opinnäytetyöhöni. (ammattikorkeakouluopiskelija) Vaikeudet onnistua käyttämään aikani tehokkaasti lopputyön tekemiseen. (yliopisto-opiskelija) Tukea kaivattiin myös opintokokonaisuuksien koostamisessa. Ammattikorkeakouluopiskelijat tarvitsivat tietoa etenkin osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa (AHOT-käytäntö) ja yliopisto- 5

6 opiskelijat ohjausta opintokokonaisuuden koostamisessa ja valinnassa sekä tutkintouudistuksiin liittyvissä asioissa: Minulla on mielestäni kertynyt pitkän työuran ja aikaisempien opintojen myötä osaamista, mikä pitäisi tunnistaa. Työn ohessa on aika haastavaa opiskella, joten toivon että osa osaamistani voitaisiin hyväksilukea. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen myös epävarma opintojeni koostumisesta, esimerkiksi mitä vielä uupuu kandivaiheen opinnoista. Lisäksi opintokokonaisuudestani ei tulekaan oikeanlaista. Se ahdistaa! (yliopisto-opiskelija) Lisäksi opiskelijat ajattelivat ryhmätapaamisilla aikatauluttavansa ja varaavansa aikaa opiskeluun ja opiskelutilanteen selkeyttämiseen, kuten alla olevat kommentit kuvaavat. Tavoitteena saattoi olla jopa koko elämäntilanteen hahmottaminen. Ryhmään kuuluminen auttaa keskittymään oleellisiin suunnitteluongelmiin, joita minulla on tässä vaiheessa opintojani. Ryhmälle varattu aika on merkityksellinen tekijä sillä aika varattu juuri opiskeluun liittyviä pohdintoja varten. (yliopisto-opiskelija) Ajattelisin ryhmätapaamisten antavan myös hieman struktuuria toisinaan sekavahkoon elämäntilanteeseeni. (yliopisto-opiskelija) Opinnäytetyö kesken ja opinnot edenneet heikosti ja vakaa aikomus valmistua. Opinnäytetyön keskeneräisyyden ja opintojen heikon etenemisen näkökulma kuvastui siten, että opiskelijat kertoivat aloittaneensa opinnäytetyön tekemisen, mutta työ oli edennyt hitaasti tai ei lainkaan ja ollut jumissa pidemmän aikaa. Useat myös totesivat päättäneensä valmistua ja saada tutkintotodistuksen. Etenkin yliopisto-opiskelijat kertoivat tavoitteekseen valmistumisen. Näitä ajatuksia kuvaavat seuraavat vastaukset: Vakaumus siitä, etten saisi lopputyötä valmiiksi ilman ryhmäohjausta. Aikaisemmin olin yrittänyt valmistua yksin [ ] ja epäonnistuin. (ammattikorkeakouluopiskelija) Halu saada opinnäytetyö valmiiksi ja tutkintotodistus sen myötä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Minulla on ollut pitkään gradu kesken ja vakaana aikomuksena on tehdä se nyt valmiiksi ja saattaa tutkinto loppuun. Koen, että tarvitsen jokaisen oljenkorren tavoitteeni saavuttamiseksi. (yliopistoopiskelija) Vain ammattikorkeakouluopiskelijat kertoivat osallistuvansa ryhmään jonkun, yleensä ohjaajan, suosittelemana ja/tai puhtaasta mielenkiinnosta ryhmää kohtaan. Yliopisto-opiskelijat eivät maininneet tällaista syytä osallistumiseensa. Ryhmänohjaajani vinkkasi minulle ryhmästä, koska opintoni eivät ole oikein edenneet pariin vuoteen. (ammattikorkeakouluopiskelija) Muutamat opiskelijat kertoivat haluavansa kuulua ryhmään ja saada ryhmältä tukea. Osa myös halusi kokemuksen kuulumisesta osaksi korkeakouluyhteisöä. Ryhmästä saa vertaistukea ns. "oman luokan" puuttuessa. (ammattikorkeakouluopiskelija) Ajattelin saavani ryhmästä vertaistukea graduponnisteluihini. (yliopisto-opiskelija) 6

7 3.1.2 Odotukset Opinnäytetyöryhmältä odotettiin etenkin kannustusta opinnäytetyön tekoon ja mahdollisuutta (aikaa ja paikkaa) työstää opinnäytetyötä ryhmässä eteenpäin (ks. taulukko 4). Opiskelijat toivoivat, että ryhmä auttaisi heitä konkreettisesti opinnäytetyön ja opintojen edistämisessä: antaisi mahdollisuuden pohtia opinnäytetyön aihetta, aihealueita tai opinnäytetyön rajausta. He myös toivoivat ohjeita ja ratkaisuja muun muassa opiskelun suunnitteluun, ajanhallintaan, kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä uskoa valmistumiseen. Selkeitä ohjeita ja apua opinnäytetyön kirjoittamiseen liittyen, tiedonhakuun ym. (ammattikorkeakouluopiskelija) Itselle sellaista tukea, jonka kautta osaa pistää oman opparin oikeaan perspektiiviin ja nähdä se oikeissa mittasuhteissa. Sitä kun itse yksinään pyörittelee päässään, kuinka iso ja vaikea se työ on, niin se helposti paisuu entisestään. (ammattikorkeakouluopiskelija) Inspiroivaa apua ajanhallintaan ja kritiikkiä tutkimuskysymykseni sekä tutkimusotteen suhteen. (yliopisto-opiskelija) Vinkkejä nimenomaan gradun jämäkkään eteenpäin viemiseen, mutta myös muuhun suunnitelmalliseen opiskeluun. (yliopisto-opiskelija) Taulukko 4 Opiskelijoiden odotuksia opinnäytetyöryhmältä (vastaajia n=71). Odotukset ryhmältä n % Tukea ja ohjeita opiskeluun ja opinnäytetyön tekemiseen Vertaistukea Motivaatiota, intoa, uskoa, positiivista pakkoa Ei osaa sanoa/muu 4 4 Tämän lisäksi he toivoivat saavansa ryhmästä vertaistukea. He ajattelivat ryhmätapaamisen tarjoavan tilaisuuden ratkaista asioita yhdessä, jakaa kokemuksia ja tulla kuulluksi sekä saada rohkaisua omille ponnistuksille. He myös halusivat keskustella samassa tilanteessa olevien kanssa, kuulla millaisia ratkaisuja toiset opiskelijat olivat tehneet. Vertaistuki voi auttaa tässä mainiosti, koska niiden kommentteihin, joilla ei suurempia ongelmia ole ollut työn teossa, ei pysty samaistumaan. (ammattikorkeakouluopiskelija) Vertaistuki on ehkä tärkein minkä kautta toivoo ryhmän vievän eteenpäin. Muiden kokemuksista oppii paljon ja on kiva nähdä, että muillakin opinnot voi takkuilla, vaikkei sitä kenellekään toivoisi. (ammattikorkeakouluopiskelija) Kokemuksien jakamista, tsemppaamista. Vinkkejä onnistumisen ilon jakamista sekä ei-onnistumisen jakamista. Yhteismurjotusta. (ammattikorkeakouluopiskelija) Opiskelijat ajattelivat ryhmän tuovan positiivisempaa asennoitumista ja antavan motivaatiota ja intoa saada opinnot etenemään. He ajattelivat ryhmän luovan uskoa ja asettavan positiivista velvollisuutta 7

8 ja pakkoa opintojen edistämiseksi, kuten alla olevat kommentit kuvaavat: Kun ryhmään on liitytty, niin se myös samalla automaattisesti sitouttaa ryhmäläisiä ryhmän tavoitteisiin eli opinnäytetyön valmistumiseen. Julkisen häpeän välttääkseen ryhmäläiset varmasti haluavat valmistua. (ammattikorkeakouluopiskelija) Ryhmäpainetta ja -ohjausta, ulkoisesta lähteestä tulevia pakollisia tavoitteita ja siten ulkoisen kurin tuomista työskentelyyni. (ammattikorkeakouluopiskelija) Moraalista / henkistä velvoitusta valmistumisen tapahtumiseksi. (yliopisto-opiskelija) Muutamat opiskelijat eivät odottaneet ryhmältä mitään tai eivät osanneet sanoa, mitä he odottivat. 3.2 Uraryhmä Osallistuminen Uraryhmään hakeuduttiin, koska valmistuminen, työelämään siirtyminen ja omat työllistymismahdollisuudet aiheuttivat epävarmuutta, jopa pelkoa (ks. taulukko 5). Opiskelijat olivat epävarmoja omasta osaamisesta ja heidän urasuunnitelmansa olivat epäselviä, osa koki urasuunnittelun vaikeaksi ja osalla ei ollut lainkaan urasuunnitelmaa. Myös pelkästään tieto valmistumisesta kannusti opiskelijoita osallistumaan uraryhmään. Yliopisto-opiskelijat kertoivat ammattikorkeakouluopiskelijoita useammin omien uravalintojen olevan epäselviä ja kokivat työelämään siirtymisen pelottavana. Epävarmuus omasta osaamisesta ja selkeän toimintasuunnitelman puuttuminen uran suhteen. (yliopisto-opiskelija) Valmistumisen läheneminen tuottaa päänvaivaa, sillä työelämä tuntuu epävarmalta ja pelottavalta. (yliopisto-opiskelija) Omat urasuunnitelmani tuntuvat hyvin hatarilta ja tulevaisuus pelottaa. Työllistyminen on hankalaa [ ] ja oma osaaminen ei ole ihan selkeää. [ ] tuntuu että nyt on korkea aika alkaa miettimään tulevaisuutta kunnolla ja tehdä jonkinlaisia kantavia päätöksiä elämän ja uran suhteen. [ ] En halua syrjäytyä valmistumisen jälkeen, se pelottaa paljon. (yliopisto-opiskelija) Taulukko 5 Opiskelijoiden uraryhmään hakeutumisen syitä (vastaajia n=36). Ryhmään osallistumisen syy n % Epävarmuus valmistumisesta, työllistymisestä ja työelämään siirtymisestä Tietoa työelämästä, apua työnhakuun ja tukea oman osaamisen hahmottamiseen Mielenkiinnosta, uteliaisuudesta Opintopisteiden saamiseksi 4 9 Vertaistuen saamiseksi 2 4 8

9 Opiskelijat kertoivatkin osallistuvansa uraryhmään saadakseen tietoa työelämästä ja uravalinnoista, vinkkejä työnhakuun sekä tukea oman osaamisen hahmottamiseen ja markkinointiin, kuten alla olevat vastaukset osoittavat. Useat kokivat omat työnhakutaitonsa riittämättömiksi ja olivat huolissaan kilpailusta työnhaussa. Kiinnostaa miten osaisi paremmin ilmaista asiat hakemuksessa ja ansioluettelossa. (ammattikorkeakouluopiskelija) Haluan oppia tekemään joukosta erottuvia työhakemuksia sekä ansioluetteloita. Myös omien taitojen tunnistaminen ja niiden esilletuonti kaipaavat kehitystä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Haluan oppia paremmin mainostamaan omia vahvuuksiani ja oppia havainnoimaankin niitä paremmin. (yliopisto-opiskelija) Edelleen opiskelijat kertoivat osallistuvansa ryhmään mielenkiinnosta ja uteliaisuudesta. He olivat kuulleet ryhmästä opiskelukavereilta, opettajilta tai ohjaajilta tai saaneet mainoksen ryhmästä sähköpostitse. Ryhmän koettiin tarjoavan mahdollisuuden pohtia työelämää ja valmistumista. Sain uraryhmästä mainoksen sähköpostiin ja päätin lähteä mukaan koska se vaikutti mielenkiintoiselta. (yliopisto-opiskelija) Uteliaisuus: miten pystyisin kehittymään ryhmän avulla. On jo aika suunnata katseet työelämään ja suunnitella työnhakua ja työmahdollisuuksia. (yliopisto-opiskelija) HOPS-keskustelussa esitettiin ryhmää, ja se vaikutti hyvältä ajatukselta. Olen pohdiskellut usein tulevaisuutta ja työllistymistä. (yliopisto-opiskelija) Yhdessä ammattikorkeakoulussa uraryhmä oli vapaavalintainen kurssi, josta sai opintopisteitä ja muutamaa opiskelijaa houkuttivat opintopisteet. Yliopistojen ryhmät eivät olleet opintopisteytettyjä. Tarvitsin kolme opintopistettä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Muutama opintopiste puuttui ja ajattelin tämän olevan hyvä tapa saada ne. (ammattikorkeakouluopiskelija) Kaksi yliopisto-opiskelijaa osallistui uraryhmään saadakseen vertaistukea. Ammattikorkeakouluopiskelijat eivät maininneet vertaistukea ryhmään osallistumisen syyksi. Ajattelin, että se olisi hyvä tilaisuus keskustella asioista muiden samassa tilanteessa olevien opiskelijoiden kanssa. (yliopisto-opiskelija) Odotukset Uraryhmältä odotettiin etenkin apua työnhaussa ja tietoa oman alan työllistymismahdollisuuksista (ks. taulukko 6). Opiskelijat toivoivat konkreettisia yhteyksiä yrityksiin ja organisaatioihin, oikeiden työnhakukanavien löytämistä sekä ideoita mistä ja miten hakea töitä. He myös toivoivat tietoa siitä millaisia uramahdollisuuksia tietty tutkinto mahdollistaa ja millaisiin työtehtäviin tietyn tutkinnon tai osaamisen avulla voi hakea. 9

10 Apua tietokanavien löytymiseen (mistä voi hakea töitä). (yliopisto-opiskelija) Olisi kiva saada tietää, mitä kaikkia työmahdollisuuksia Oulun alueella olisi tarjolla, itsehän ei aina hoksaa kaikkia vaihtoehtoja. (yliopisto-opiskelija) Toivon, että käymme läpi mahdollisimman erilaisia työpaikkoja, joissa voisimme työskennellä, ottaen tietenkin huomioon sivuaineet ja aikaisemman työkokemuksen. (yliopisto-opiskelija) Taulukko 6 Opiskelijoiden odotuksia uraryhmältä (vastaajia n=35). Odotukset ryhmältä n % Apua työnhaussa ja tietoa oman alan työllistymismahdollisuuksista Varmuutta työnhakuun (apua omien vahvuuksien ja osaamisen hahmottamisessa, apua ansioluettelon ja työhakemuksen kirjoittamisessa) Vertaistukea 7 14 Ei osaa sanoa/muu 4 8 Opiskelijat toivoivat saavansa ryhmältä uskoa omaan työllistymiseensä ja kannustusta työnhakuunsa. He odottivat ryhmältä apua, rohkaisua ja keinoja omien vahvuuksien ja osaamisen hahmottamisessa. He myös odottivat konkreettisia neuvoja ansioluettelon ja työhakemuksen tekemisessä sekä tietoa siitä miten osoittaa oma osaaminen työnantajille. Että saan valmiuksia tulevaa työelämääni koskien ja opin tuntemaan paremmin kykyni ja miten voin parhaiten käyttää niitä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Konkreettisia keinoja tuoda oma osaaminen esille. (yliopisto-opiskelija) Kiinnostaa miten osaisi paremmin ilmaista asiat hakemuksessa ja ansioluettelossa. (yliopisto-opiskelija) Edelleen opiskelijat kertoivat odottavansa ryhmältä vertaistukea: he halusivat jakaa kokemuksia, tukea samassa tilanteessa olevia, oppia toisten kokemuksista sekä saada tukea työnhaussa. Odotan ryhmältä hyviä käytännön vinkkejä, omia kokemuksia ja kaverilta kuultuja kokemuksia. (ammattikorkeakouluopiskelija) Muutamat opiskelijat eivät odottaneet ryhmältä mitään tai eivät osanneet sanoa, mitä he odottivat. 10

11 4 Näkemys itsestä opiskelijana 4.1 Opinnäytetyöryhmässä Monet opinnäytetyöryhmäläiset pitivät itseään kohtalaisen huonoina opiskelijoina (ks. taulukko 7). Useat kokivat, ettei heidän opiskelukykynsä ollut riittävä. Opiskelukykyä heikentäviksi asioiksi mainittiin muun muassa yksinäisyys, motivaatio- ja itsetunto-ongelmat, väärä ala, haastava elämäntilanne, jaksaminen sekä ohjauksen vähäisyys tai puute. Monet kokivat yksinkertaisesti olevansa huonoja opiskelemaan. Hiljaisuudessa puurtaja, jolla on vaikeuksia aika ajoin toimia ryhmässä tai opettajien kanssa. Kynnys kysyä tai puhua ihmisten kanssa on aika korkea. (ammattikorkeakouluopiskelija) Tällä hetkellä melko "toivottamana tapauksena", laiska, tyhmä ja aikaansaamaton... (ammattikorkeakouluopiskelija) Taulukko 7 Opinnäytetyöryhmäläisten näkemyksiä itsestä opiskelijana (vastaajia n=64). Näkemys itsestä opiskelijana n % Opiskelukyky heikko/heikentynyt Laiska, ajankäytössä haasteita Tunnollinen, perfektionisti 9 13 Hyvä opiskelija 9 13 Opiskelee muun (esim. työn) ohessa 8 11 Opiskelijat kertoivat olevansa laiskoja opiskelemaan ja kokivat ajankäytössään olevan haasteita. Jotkut totesivat olevansa liian hitaita opiskelemaan annettujen aikataulujen puitteissa, jotkut kertoivat kaipaavansa aikatauluja opintojen edistämiseksi ja edelleen jotkut totesivat, etteivät he pysty noudattamaan aikatauluja. Olen todella laiska opiskelija. Teen aina kaiken viimetingassa. Voisi kai sanoa, että menen sieltä, missä ei ole aitaa ollenkaan. (yliopisto-opiskelija) Ikävä kyllä olen viimetipan ihminen! Olen tehokkaimmillani vasta sitten, kun on pakko. [ ] huomaan helposti keksiväni "sijaistoimintoja". Alan siivota kaappeja, kun pitäisi lukea tenttiin. (yliopistoopiskelija) Olen aika surkea: ajankäyttö on pahin kompastuskivi ja on niitä muitakin. (yliopisto-opiskelija) Muutamat opiskelijat kuvasivat olevansa äärimmäisen tunnollisia, tarkkoja ja kunnianhimoisia, täydellisyyden tavoittelijoita. Odotan itseltäni liikaa, jolloin siis realismi puuttuu ja saan vielä vähemmän aikaiseksi. (ammattikorkeakouluopiskelija) 11

12 Olen opiskelija/ihmisenä/työntekijänä hyvin ehdoton. Joko teen asiani 100% tai sitten en ollenkaan, tämä heijastuu kaikkeen tekemiseen. Olen itselleni hyvin vaativa ja kunnianhimoinen. (ammattikorkeakouluopiskelija) Kohtalaisen harva opinnäytetyöryhmään osallistunut opiskelija koki olevansa hyvä opiskelija tai tunnisti oman osaamisensa. Alla olevat toteamukset kuitenkin kuvaavat opiskelijoiden ymmärrystä itsestään opiskelijana: Opiskelijana koen, että olen vasta alkanut oppia, miten tämä opiskelu paremmin sujuisi, miten esimerkiksi motivoida itseään ja miten hallita ajankäyttöään. (ammattikorkeakouluopiskelija) Omaksun nopeasti uusia asioita ja ajatuksia, osaan mielestäni yhdistää ja saostaa uuden tiedon vanhaan hyvinkin helposti ja innovatiivisesti. (yliopisto-opiskelija) Muutamat opiskelijat kertoivat opiskelevansa työn ohessa ja/tai perheen vievän suuren osan ajasta. Tämän koettiin heikentävän opiskelumahdollisuuksia, kuten seuraava kommentti osoittaa: Kokopäiväisen opiskelijan rooli sopisi itselleni paljon paremmin, mutta perhe/rahatilanteen vuoksi joudun opiskelemaan työn ohella ja ei ole kovin helppo yhtälö olla kokopäivätöissä; hoitaa perhettä, huolehtia iäkkäistä sairaista vanhemmista, antaa aikaa lapsenlapsille... (ammattikorkeakouluopiskelija) 4.2 Uraryhmässä Uraryhmäläiset näkivät itsensä hyvinä ja motivoituneina opiskelijoina (ks. taulukko 8). He kuvasivat itseään muun muassa tunnolliseksi, innostuneeksi ja aktiiviseksi opiskelijaksi. Moni kuvasi omaa oppimistyyliään ja tiesi miten oppi parhaiten. Usea kertoi opiskelleensa paljon ja laajasti ja kohtalaisen moni mainitsi tavoitteekseen valmistua mahdollisimman pian. Olen tunnollinen ja tavoitteellinen opiskelija. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen luennoista erityisesti hyötyvä opiskelija, ja pidän keskusteluista oppimisen keinona erityisesti. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen laaja-alainen observoija. Olen kiinnostunut monesta asiasta ja opiskellutkin monia erilaisia taitoja. (yliopisto-opiskelija) Näen itseni varsin motivoituneena ja aktiivisena. (yliopisto-opiskelija) Taulukko 8 Uraryhmäläisten näkemyksiä itsestä opiskelijana (vastaajia n=34). Näkemys itsestä opiskelijana n % Hyvä opiskelija, motivoitunut opiskelemaan Tunnollinen, perfektionisti 5 13 Laiska, saamaton 5 13 Epävarma omista taidoista/osaamisesta

13 Muutamat kuvasivat itseään perfektionistiksi, täydellisyyden tavoittelijaksi. Opiskeluasioissa olen hyvin lähellä perfektionistia. En pidä epäonnistumisesta ja suoritan kursseja melko nopeaa tahtia. Tämä tarkoittaa, että kouluasiat aiheuttavat myös jonkin verran stressiä minulle. (yliopisto-opiskelija) Vain harva koki itsensä huonoksi opiskelijaksi tai epävarmaksi omista taidoistaan. Yritän parhaani, vaikken näe onnistuvani juurikaan opiskeluissani. (ammattikorkeakouluopiskelija) Oma osaaminen on pirstaloitunutta, en tiedä enää missä olen hyvä ja missä en. (yliopisto-opiskelija) 13

14 5 Näkemys itsestä työnhakijana Opinnäytetyö- ja uraryhmäläisillä oli samankaltaiset näkemykset itsestä työnhakijana, minkä vuoksi tulokset esitellään yhdessä. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden vastauksissa ei ollut eroja. Opiskelijoiden kuvaukset itsestä työnhakijana jakautuivat kahteen ulottuvuuteen: (1) kuvauksiin siitä, millaisia he ovat työnhakijoina ja (2) kuvauksiin siitä, millaista työnhaku on (ks. taulukko 9). Taulukko 9 Opinnäytetyö- ja uraryhmäläisten näkemyksiä itsestä työnhakijana (vastaajia n=98). Millainen työnhakija n % Epävarma Aktiivinen, ennakkoluuloton ja reipas On työkokemusta Tunnistaa oman osaamisensa ja vahvuutensa En hae töitä/olen töissä/valikoin tällä hetkellä työtehtäviä Millaista työnhaku on n % Kilpailu työpaikoista kovaa Monet opiskelijat kuvasivat itseään epävarmaksi, taidottomaksi, tietämättömäksi ja jopa toivottomaksi työnhakijaksi. Suurin syy tämänkaltaiseen kuvailuun oli se, etteivät opiskelijat tienneet millaista heidän osaamisensa on. Useille kuva itsestä työnhakijana oli jäsentymätön. He kertoivat, etteivät he tiedä miten hakea töitä ja etteivät he luota omiin taitoihinsa ja tietoihinsa tarpeeksi. Omien taitojen markkinointi ja esille tuonti koettiin vaikeaksi. Useat myös korostivat tarvitsevansa ohjausta työnhakutaidoissa ja oman osaamisen hahmottamisessa. En ole missään edellisessä oppilaitoksessa saanut tarvittavaa työnhakuun ohjausta, joten koen olevani työnhakijana huomattavasti muita huonompi. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen epävarma ja kyynisyyteen taipuvainen. (ammattikorkeakouluopiskelija) En luota itseeni tarpeeksi, en osa tuoda omia vahvuuksiani esiin, vaikka tiedän että minulla niitä on, olen siis aika surkea työnhakija. (yliopisto-opiskelija) Työnhakijana olen epävarma, oman osaamisen tunnistaminen heikkoa, ja myös osaaminen on pirstaloitunutta. (yliopisto-opiskelija) En juuri luota omaan ammattitaitooni oman alan töissä, koska osaaminen on vaikeasti todennettavissa ja ammattitaito kertyy pääasiassa vasta työtä tehdessä. Tästä syystä työnhakijana tunnen itseni epävarmaksi. (yliopisto-opiskelija) Epävarmuutta aiheutti etenkin tutkinnon tai työkokemuksen puuttuminen - toisilta vastaajilta puuttui vaadittava tutkinto, toisilta työelämäosaaminen tai työkokemus. Molempia korostettiin työllistymisen avaimena. Erityisesti tutkinnon nähtiin myös avaavan uusia uramahdollisuuksia. 14

15 Minulla on työkokemusta, jolla on kysyntää työmarkkinoilla. Kompastuskivenä on tutkintopuoli, sillä minulla on vain opistotason tutkinto. (ammattikorkeakouluopiskelija) Työhakijana olen epävarma ja pessimistinen, sillä minulla ei ole oman alan työkokemusta. (yliopistoopiskelija) Työnhakijana minulla paremmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet, kun saan gradun valmiiksi. Nyt tässä vaiheessa käytän kandidaatin tutkintopapereita ja aikaisempaa merkonomin tutkintoa ja opettajan pedagogista koulutusta. (yliopisto-opiskelija) Seuraava opiskelijan kommentti kuvaa hänen ajatustaan työkokemuksen ja tutkinnon arvosta työpaikkaa haettaessa: Uskoisin valmistumiseni jälkeen olevan aika hyvässä tilanteessa ainakin siinä mielessä, että olen jo harjoittelun myötä saanut hieman työkokemusta ja lisäksi olen opiskellut Saksassa mikä on myös osaltaan tuonut arvokkaita kokemuksia. (yliopisto-opiskelija) Oli kuitenkin vastaajia joilla oli työkokemusta ja jotka kokivat, ettei työn saanti ole ongelmallista. Moni myös sanoi hakeneensa työpaikkoja. Minulla on monipuolisesti ja paljon työkokemusta. Töihin pääseminen ei tule koitumaan ongelmaksi. (yliopisto-opiskelija) Minulla on paljon erilaista työkokemusta ja pystyn tekemään hyvinkin monia erilaisia töitä. (yliopistoopiskelija) Kokemusta on runsaasti sekä kesätöiden hausta että opettajan töiden hausta. (yliopisto-opiskelija) Viidesosa opiskelijoista kuvasi omia vahvuuksiaan työnhakijoina. He kertoivat olevansa aktiivisia, reippaita, luotettavia, päteviä, innokkaita, sitoutuneita ja yritteliäitä työnhakijoita. Muutamat myös totesivat olevansa ennakkoluulottomia kaiken työn suhteen ja tarttuvansa työhön kuin työhön. Opiskelijat kuvailivat itseään muun muassa seuraavien asioiden valossa: Olen reipas, ahkera, iloinen, halukas oppimaan uutta. (ammattikorkeakouluopiskelija) Työnhakijana olen rohkea ja valmis uusiin haasteisiin. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen aktiivinen ja ennakkoluuloton. En pelkää haasteita ja näen, että minulla on lukemattomia polkuja kuljettavaksi. (yliopisto-opiskelija) Useat myös kuvasivat omaa osaamistaan, kuten seuraavissa esimerkeissä näkyy: Asiallinen, rauhallinen. Yhteistyökykyinen, joustava, tunneaälyinen. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen hyvä organisoimaan ja järjestämään asioita sekä pitämään asioita hallinnassa. Hallitsen isoja asiakokonaisuuksia. Tulen toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja tarpeen tullen osaan olla myös diplomaattinen. (yliopisto-opiskelija) Muutamat kertoivat, etteivät he vastaushetkellä hae töitä tai kertoivat olevansa töissä. Olen vakituisessa työsuhteessa enkä siis ole työnhakija. (yliopisto-opiskelija) 15

16 Edelleen mielenkiintoisesti muutama opiskelija kertoi haluavansa valita/valikoida työpaikan eivätkä olleet valmiita ottamaan mitä tahansa työtä vastaan. Haluan tehdä työtä, mutta en enää mitä tahansa, vaan valikoin mieleisimmästä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Haen kiinnostavia työtehtäviä. (yliopisto-opiskelija) Työnhakua koskevat kommentit (ks. taulukko 9) liittyivät opiskelijoiden käsityksiin siitä, millainen on hyvä työnhakija, mitä kannattaa tai pitää tehdä työpaikan saamiseksi ja millainen työnhakuprosessi on. Etenkin kilpailu työpaikoista ja työhaastatteluun pääsemisestä nousivat kommenteissa esiin. Useat opiskelijat sanoivat kilpailua kovaksi ja kokivat työhaastatteluun pääsemisen vaikeaksi. Moni oli epäilevä oman työllistymisensä suhteen. Olen kyllä ollut aktiivinen työnhakija ja lähetellyt hakemuksia ja muutenkin kysellyt paikoista, mutta ilmeisesti kuitenkin jossakin on vikaa, koska työnhakeminen ei ole kunnolla tuottanut tulosta. (yliopisto-opiskelija) Usea kuitenkin koki, että jos he pääsevät työhaastatteluun heidän työllistymismahdollisuutensa kasvavat huomattavasti: haastattelussa he kokivat voivansa kuvata omaa osaamistaan paremmin ja vakuuttaa työnantajan heidän taidoistaan. Moni toivoikin osaavansa koota omat vahvuudet työhakemukseen ja tuoda ne esiin työhaastattelussa. Työnhakijana paperini luultavasti hukkuvat harmaaseen massaan. Työhaastattelut sen sijaan olen hoitanut mallikkaasti. Uskon haastattelijan näkevän minut luotettavana. (ammattikorkeakouluopiskelija) Tuntuu, että olisin todella hyvä työntekijä jollekin kunhan saisin "myytyä" itteni haastatteluissa. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen kaikissa opintoihin kuuluvissa ryhmätöissä ollut yleensä organisoiva ja toimintaa edistävä jäsen ja uskon että jos saan tämän vahvuuden tuotua esille hakemuksissani, olen valinnoissa vahvoilla. (yliopisto-opiskelija) Edelleen opiskelijat kuvailivat työhakemuksen kirjoittamista, työhaastattelutilannetta ja sitä, miten he itse hakevat töitä tai miten töitä pitäisi hakea. Useat korostivat myös tässä yhteydessä tutkinnon ja/tai työkokemuksen merkitystä. Työhakemuksen pyrin laatimaan sellaiseksi, että se herättäisi työnantajan kiinnostuksen minua kohtaan. Muotoseikat tulee toki ottaa huomioon, mutta hakemus on jotain muutakin kuin luettelo siitä mitä osaan ja mikä koulutus minulla on. Työhaastattelutilanne sinällään tietysti aina jännittää, koska etukäteen ei voi tietää mitä asioita ja millaisia piirteitä työnantaja haastateltavasta hakee ja haluaa. (ammattikorkeakouluopiskelija) Voisin olla aktiivisempi ja ottaa enemmän suoraan yhteyttä työnantajiin, taidan olla liian ujo sellaiseen. (yliopisto-opiskelija) Vakuuttava työnhakija on työssä oleva tai työssä oleva opiskelija. (yliopisto-opiskelija) Opiskelijat toivat esille tietämättömyytensä siitä, millaisia työpaikkoja tai työtehtäviä he voivat hakea: 16

17 Vaikea tietää, millaisia paikkoja hakea, jos ei olisi kyseessä kesätyöt tms. esim. myyjänä. (yliopistoopiskelija) Koska minulla ei ole teknillisen alan työkokemusta, en usein tiedä tarkalleen millaisia työntekijöitä mihinkin työtehtävään haetaan. Tämän vuoksi en välttämättä osaa rajata hakemustani sopivasti, tai hakea töitä oikeista tehtävistä. (yliopisto-opiskelija) 17

18 6 Elämä viiden vuoden kuluttua Opinnäytetyö- ja uraryhmäläisillä oli samat toiveet ja näkemykset tulevaisuudesta viiden vuoden kuluttua. Tämän vuoksi tulokset esitellään yhdessä. Suurin osa opiskelijoista näki itsensä viiden vuoden kuluttua työelämässä (ks. taulukko 10). Työelämää koskevat kuvaukset sisälsivät ajatuksia itselle merkityksellisestä, tärkeästä ja voimavaroja antavasta työnkuvasta sekä työskentelystä oma alan töissä. Työelämän toivottiin mahdollistavan esimerkiksi ajasta ja paikasta riippumattoman työn tai joustavan työajan. Suurin osa opiskelijoista toivoi olevansa pysyvässä/vakituisessa työsuhteessa tai toivoi vakaata asemaa työelämässä, mutta mukana oli myös opiskelijoita, jotka toivoivat pääsevänsä projektiluontoisiin töihin. Melkein kaikki kuvasivat alan, työtehtävän tai nimikkeen, jossa he toivoivat olevansa. Rakennustyömaalla työnjohtotehtävissä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Toivottavasti vakituisessa työsuhteessa varhaiskasvatuksen alalla. (ammattikorkeakouluopiskelija) Toivon mukaan työssä, josta nautin, jossa opin uutta, jossa on haasteita ja joka vastaa alani koulutusta. (yliopisto-opiskelija) Toivon, että minulla olisi vakituinen työpaikka esimerkiksi kuntoutussuunnittelijana tai vanhustyön johtajana. (yliopisto-opiskelija) Taulukko 10 Missä olet viiden vuoden kuluttua (vastaajia n=103). Missä olet viiden vuoden kuluttua n % Työelämässä Kauhukuvia (mm. työtön) Opiskelen työn ohella tai suoritan jatko-opintoja Unelmia (mm. perhe, puoliso) 11 8 Työelämään liittyviin kuvauksiin yhdistyi näkyvästi kolme tekijää, jotka esitellään seuraavassa. Ensimmäiseksi monet kuvasivat asuvansa/työskentelevänsä tietyssä maantieteellisessä paikassa. He mainitsivat kuvauksissaan paikkakunnan tai maantieteellisen alueen. Moni oli avoin myös ulkomailla työskentelylle. Uskoisin, että Rovaniemellä. Pidän kaupungista ja viihdyn täällä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Asun ehkäpä Kuusamossa mieheni kanssa ja meillä on poroja. ;) (ammattikorkeakouluopiskelija) Ulkomailla. Olen aiemmin työskennellyt Kanadassa, mutta moni muukin maa kiinnnostaa. (yliopistoopiskelija) Uskon asuvani maalla. (yliopisto-opiskelija) 18

19 Toiseksi opiskelijat kertoivat valmistumisesta ja työelämään siirtymisestä. Tiedän, että silloin EN ole enää yliopistossa perusopiskelijana enkä asu solukämpässä, näin olen sen ajatellut. Toivon olevani töissä. (yliopisto-opiskelija) Viiden vuoden kuluttua olen valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi suuntautuneena tuotannollisen toiminnan johtamiseen ja sivuaineenani prosessitekniikka. (yliopisto-opiskelija) Kolmanneksi kuvaukset sisälsivät ajatuksia etenemisestä nykyisissä työtehtävissä tai siirtymisestä uuteen työpaikkaan tai työtehtävään. Mikäli palkkapolitiikka muuttuu, olen Ammattiopisto Luovissa työvalmentajana sekä opinto-ohjaaja omassa toimipisteessämme. (ammattikorkeakouluopiskelija) Jos ajattelee pysyvyyttä niin samassa konsernissa mutta toivottavasti eri tehtävissä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Jos rahallinen korvaus asettuu kohdalleen, niin voin tehdä samoja hommia tai ehkä jopa yletä samalla uralla. (yliopisto-opiskelija) Työelämän lisäksi opiskelijat mainitsivat unelmia tai kauhukuvia tulevaisuudesta. Kauhukuvia kerrottiin enemmän kuin unelmia ja toiveita. Opiskelijoiden toiveita ja unelmia olivat muun muassa perhe, parisuhde tai harrastus ja kauhukuvana esimerkiksi työttömyys. Työttömänä kotona. (ammattikorkeakouluopiskelija) Kirjoitan sen kirjan tai runoteoksen, josta salaisissa päiväunissani haaveilen. [ ] Jos taloudellisesti olisi mahdollista, niin en välttämättä työskentelisi kokopäiväisesti. (ammattikorkeakouluopiskelija) Elämän suhteen asunto, lapsi ja laina. (yliopisto-opiskelija) Salen edessä penkillä istumassa ja örisemässä. (yliopisto-opiskelija) Muutamat näkivät itsensä opiskelemassa työn ohella tai jatko-opiskelijana: Olisi mukavaa opiskella työn ohella jotain alaa. (yliopisto-opiskelija) Oman osaamisen päivittäminen on tärkeää, enkä sulje pois sitä vaihtoehtoa että parantaisin vielä osaamistani jollakin osa-alueella jossain vaiheessa. (yliopisto-opiskelija) 19

20 7 Opiskelijoiden näkemyksiä työelämään siirtymisestä ja valmistumisesta Opiskelijoilta tiedusteltiin heidän näkemyksiään työelämästä ja valmistumisesta. Kuvio 1 osoittaa, että työelämään siirtyminen motivoi suorittamaan opinnot loppuun. Tulevaisuuden työkenttä näyttäytyi kuitenkin epämääräisenä, vaikka opiskelijat kokivat valmistuvansa oikealle alalle ja heillä oli tiedossa millaisiin työtehtäviin he haluavat valmistumisen jälkeen sekä mahdollisia työpaikkoja, joissa voisivat työskennellä valmistumisen jälkeen. Opiskelijat eivät suunnitelleet aktiivisesti valmistumisen jälkeistä työuraa. Kohtalaisen harva koki kuitenkaan valmistumisen ahdistavana. Huomattavaa on, että opiskelijoiden näkemysten erot olivat pieniä, kuten kuvio 1 osoittaa. Valmistuminen ahdistaa minua. Olen suunnitellut valmistumisen jälkeistä työuraa. Tulevaisuus työllistymisen suhteen tuntuu positiiviselta. Odotan innolla työelämää. Tiedän, millaisiin työtehtäviin haluan valmistumisen jälkeen. Valmistun oikealle alalle. Tiedän mahdollisia työpaikkoja, joissa voisin työskennellä valmistuttuani. Tulevaisuuden työkenttä näyttäytyy minulle epämääräisenä. Työelämään siirtyminen motivoi suorittamaan opinnot loppuun. 30; 8% 35; 9% 37; 10% 41; 11% 43; 11% 46; 12% 47; 12% 49; 13% 54; 14% Kuvio 1 Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden näkemyksiä valmistumisesta ja työelämään siirtymisestä (vastaajia n=104). Tarkasteltaessa kaikkien yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden vastauksia ammattikorkeakouluopiskelijat suhtautuivat yliopisto-opiskelijoita positiivisemmin työllistymiseensä ja heille tulevaisuuden työkenttä näyttäytyi vähemmän epämääräisenä kuin yliopisto-opiskelijoille (ks. kuvio 2, seuraavalla sivulla, nuolet merkitty erojen kohdalle). 20

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Ryhmäohjaus korkeakouluopiskelijoiden valmistumisen ja työelämään siirtymisen tukena. Jenni Kaisto

Ryhmäohjaus korkeakouluopiskelijoiden valmistumisen ja työelämään siirtymisen tukena. Jenni Kaisto Ryhmäohjaus korkeakouluopiskelijoiden valmistumisen ja työelämään siirtymisen tukena Jenni Kaisto Ryhmäohjaus korkeakouluopiskelijoiden valmistumisen ja työelämään siirtymisen tukena. Jenni Kaisto Taitto

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN Kuusi yksikköä (15.4 Raahen tekniikan

Lisätiedot

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara

MATKALLA TÖIHIN TYÖELÄMÄVALMIUDET. & iida. saara MATKALLA TÖIHIN MITEN RAKENNAN OMAN POLKUNI? MISTÄ MOTIVAATIOTA? OSAANKO MINÄ? SUOMEN KIELEN TAITO JA VIESTINTÄ? VERKOSTOITUMINEN? MIHIN VOIN VAIKUTTAA? MIHIN KAIKKEEN KANNATTAA OSALLISTUA? OLENKO MINÄ

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraryhmä toiminta Taiteiden tiedekunnassa - Uraryhmä aloitti syksyllä 2010 - Osallistujia 6-8

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2010 20 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 2.12.2009 12.1.2010 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja. Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kansainvälisen opinnäytetyöryhmän ohjaus kokemuksia ja havaintoja Outi Kivirinta Rovaniemen ammattikorkeakoulu Thesis Support Group for RAMK s EDP students Taustaa: Opinnäytetyö oli havaittu tulpaksi valmistumiselle

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Opintojen edistäminen VAMK tiedote 24.1.2010 Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:n hallitusvastaavan Hannu Jaakkolan artikkelista Korkeakoulujen on varmistettava,

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Oulun yliopiston mentorointiohjelma

Oulun yliopiston mentorointiohjelma n mentorointiohjelma Info 19.9.2017 Karoliina Kekki / Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet Koordinaatio: Alumnisuhteet, Tellus-tiimi, kauppakorkeakoulu, tutkijakoulu (UniOGS) 1997 - Maisteritaso:

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat

146 27% % % % 100% 22% 75 25% 73 24% Kolmannen vuoden opiskelijat Tampereen yliopisto / Opintopalvelut 22.5.2012 Ulkomailla opiskelu ja harjoittelu,, &. Lopussa 2012 erilliskysymykset. Osallistuminen opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla 180 11 2 146 27% 80 1 Olen

Lisätiedot

Startti lokakuun alussa

Startti lokakuun alussa Ryhmät RAMKin ohjaussuunnitelmaan (opetuksen tukitoimet) ja ryhmän suunnitelma Yhteydenotto sähköpostitse loppuvaiheen opiskelijoihin ja markkinointi Ilmoittautuminen sähköpostitse ohjaajalle ja ryhmään

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN. ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti

VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN. ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti VERTAISUUDESTA VOIMAA - SPARRAUSRYHMISTÄ TUKEA VERKKO-OPINTOIHIN ITK foorumiesitys 16.4.2015 Saara Kotkaranta & Eveliina Pöysti NETTILUKIO Nettilukio täydentää olemassa olevaa koulutustarjontaa ja sopii

Lisätiedot

Tämä kohta liittyy vahvasti motivaation tasoon ja sisäiseen innostukseen tai ulkoiseen motivaation lähteisiin

Tämä kohta liittyy vahvasti motivaation tasoon ja sisäiseen innostukseen tai ulkoiseen motivaation lähteisiin 1 OPINTOJEN SUUNNITTELU ryhmänohjaajalle Kiinnostuksen kohteeni ja tavoitteeni opintoihin 1. Tulin opiskelemaan tälle alalle, koska 2. Tavoittelen opinnoissani 3. Tavoitteeni saavuttamiseksi olen valmis

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

3. vuoden opiskelijoiden kysely joulu 2016 FI - Kiitos vastanneille -raportti

3. vuoden opiskelijoiden kysely joulu 2016 FI - Kiitos vastanneille -raportti 3. vuoden opiskelijoiden kysely joulu 2016 FI - Kiitos vastanneille -raportti 1. Pääaineeni on Vastaajien määrä: 146 0% 10% 20% 30% 40% Energia- ja ympäristötekniikka 39,73% Kone- ja rakennustekniikka

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Ohjaus Oulun yliopistossa

Ohjaus Oulun yliopistossa Ohjaus Oulun yliopistossa Lähinnä sinua: oman tiedekuntasi lähipalvelut ja omaopettaja O Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen Kaikille yhteisissä palveluissa: opintopsykologi ja suunnittelijat O

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Valtin seminaari 10.11.2011 Ryhmän synty Opintopsykologipalvelujen ylisuuri kysyntä. Mahdollisuus päästä käsittelemään asioitaan nopeammin ryhmässä.

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Seija Leppänen

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Seija Leppänen Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu 28.9.2017 Seija Leppänen uraohjaus@aalto.fi Mitä reflektointi on? Miten reflektointia voi tehdä? Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen

Lisätiedot

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY KESÄTYÖ- KYSELY 2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille tehtiin syyskuussa 2014 kesätyökysely Internet-tutkimuksena. Kysely lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Kyselyn

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Nuorten kesätyökysely Pääsee kokemaan ja näkemään, millaista työt sitten tulevaisuudessa olisivat. Suomen lasten ja nuorten säätiö 19.1.

Nuorten kesätyökysely Pääsee kokemaan ja näkemään, millaista työt sitten tulevaisuudessa olisivat. Suomen lasten ja nuorten säätiö 19.1. Nuorten kesätyökysely Pääsee kokemaan ja näkemään, millaista työt sitten tulevaisuudessa olisivat. Suomen lasten ja nuorten säätiö 19.1.2011 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimus nuorten kokemuksista ja odotuksista

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPINNÄYTETYÖ- JA URARYHMÄÄN OSALLISTUMINEN Opiskelijoiden näkemyksiä itsestään ja ryhmästä ryhmätapaamisten jälkeen

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPINNÄYTETYÖ- JA URARYHMÄÄN OSALLISTUMINEN Opiskelijoiden näkemyksiä itsestään ja ryhmästä ryhmätapaamisten jälkeen KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN OPINNÄYTETYÖ- JA URARYHMÄÄN OSALLISTUMINEN Opiskelijoiden näkemyksiä itsestään ja ryhmästä ryhmätapaamisten jälkeen 1 Jenni Kaisto Valtti Valmis tutkinto työelämävalttina -projekti

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Työnhaun taitojen kehittäminen pelillisin keinoin

Työnhaun taitojen kehittäminen pelillisin keinoin Työnhaun taitojen kehittäminen pelillisin keinoin 5 op, kevät 2018 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, liiketalouden yksikkö Mikkeli Lehtori Marja-Leena Koskinen Lehtori Sari Toijonen-Kunnari Taustaa oman

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

AJK-JATKOKOULUTUKSEN SISUSTUSSUUNNITTELUKURSSIN VAIKUTTAVUUS

AJK-JATKOKOULUTUKSEN SISUSTUSSUUNNITTELUKURSSIN VAIKUTTAVUUS AJK-JATKOKOULUTUKSEN SISUSTUSSUUNNITTELUKURSSIN VAIKUTTAVUUS Kysely sisustussuunnittelukurssilta valmistuneille Kyselyn tarkoituksena oli selvittää AJK-Jatkokoulutuksen sisustussuunnittelukurssin hyötyjä

Lisätiedot

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta

Työhakemus ja CV: - CV kertoo historiasta Tampere 12.2.2014 Työhakemus ja CV: - Työhakemuksen tarkoitus on myydä à Myydä osaamistasi ja taitojasi - Kyse on mielikuvien luomisesta à Mitkä ovat tärkeimmät myyntivalttini, joilla vakuutan työnantajan

Lisätiedot

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Get a Life tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille Johanna Ollila ja Mikko Vähätalo Pedamessut 22.5.2012 Turun yliopisto & Åbo Akademi Get a Life -hanke Tuottaa korkeakouluopiskelijoille

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Kaakkois-Suomen ELO seminaari 26.3.2015 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus uudistuu Kyamkissa Periaatteena

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

MITEN TÄLLAISET VAIKEUDET / ONGELMAT NÄKYVÄT OPISKELIJASSA?

MITEN TÄLLAISET VAIKEUDET / ONGELMAT NÄKYVÄT OPISKELIJASSA? 1. Ihmissuhde-Seppo/Saara Seppo/Saara opiskelee ensimmäisen vuoden kevättä. Hän on alkanut seurustelemaan samassa ryhmässä opiskelevan opiskelijan kanssa. Nyt asiat ovat alkaneet kuitenkin mennä huonoon

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot