Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen"

Transkriptio

1 Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1

2 Sisältö 1 Johdanto Aineiston hankinta ja vastanneet Opinnäytetyö- ja uraryhmään hakeutumisen syitä ja odotukset ryhmältä Opinnäytetyöryhmä Uraryhmä Näkemys itsestä opiskelijana Opinnäytetyöryhmässä Uraryhmässä Näkemys itsestä työnhakijana Elämä viiden vuoden kuluttua Opiskelijoiden näkemyksiä työelämään siirtymisestä ja valmistumisesta Sosiaalisen median hyödyntäminen Lopuksi

3 1 Johdanto Valtti valmis tutkinto työelämävalttina -projektin tavoitteena on kehittää opiskelijakeskeistä ryhmäohjausta, erityisesti opinnäytetyö- ja uraryhmiä, missä opiskelijan elämäntilanne, oppimiskyky, ammatillinen kasvu ja urasuunnittelun ohjaus kytketään osaksi ohjausprosessia. Ryhmäohjausmallien tavoitteena on edistää opinnoissaan viivästyneiden tai keskeyttäneiden opiskelijoiden mahdollisuuksia tutkintonsa loppuunsaattamiseen ja joustavaan siirtymiseen työelämään. Projektissa hyödynnettyjen opinnäytetyö- ja uraryhmien ohjauksen taustalla ovat Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalveluissa kehitetyt ohjausmallit, joita projektiin osallistuneet opettajat ja ohjaajat ovat soveltaneet ja muokanneet oman asiantuntemuksensa ja kiinnostuksensa sekä korkeakoulunsa edellytysten mukaan. Tämä selvitys keskittyy kuvaamaan opiskelijoiden ajatuksia ryhmistä ennen ryhmän alkua. Selvityksessä pyritään nostamaan etenkin opiskelijoiden ääni näkyväksi ja kuvaamaan ryhmäohjauksen merkitystä opiskelijoiden näkökulmasta. Ryhmäohjaus toteutettiin lukuvuosien ja aikana. Opiskelijoiden ajatuksia kartoitettiin lukuvuonna järjestetyissä ryhmissä. Selvityksessä tarkastellaan 22 eri ryhmään osallistuneiden yhteensä 107 opiskelijan ajatuksia ennen ryhmän alkua. Näiden 22 ryhmän lisäksi Valtti-projektin toimesta järjestettiin seitsemän muuta opintoja edistävää ryhmää tai kurssia, joista ei kerätty opiskelijoilta palautetta tämän selvityksen kyselyllä. Valtti on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osarahoittama valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosiksi

4 2 Aineiston hankinta ja vastanneet Kysely lähetettiin yhteensä 181 opiskelijalle, 47 uraryhmäläiselle ja 134 opinnäytetyöryhmäläiselle, 22 eri ryhmässä (7 uraryhmässä ja 15 opinnäytetyöryhmässä) viidessä Valtti-projektiin osallistuvassa korkeakoulussa. Taulukossa 1 on opinnäytetyö- ja uraryhmät korkeakouluittain. Taulukko 1 Opinnäytetyö- ja uraryhmät korkeakouluittain. Korkeakoulu Uraryhmiä Opinnäytetyöryhmiä Yhteensä Lapin yliopisto Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun yliopisto Rovaniemen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Yhteensä Kyselyyn vastasi yhteensä 107 opiskelijaa kaikista 22 ryhmästä. Vastausprosentti oli 59. Taulukossa 2 on eritelty kyselyihin vastanneet korkeakouluittain lähetettyjen kyselyiden mukaan ja vastaajittain. Taulukko 2 Kyselyt korkeakouluittain lähetettyjen kyselyiden mukaan ja vastaajittain. Korkeakoulu Lähetettyjä kyselyjä Vastaajia Lapin yliopisto Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun yliopisto Rovaniemen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Yhteensä Kysely toteutettiin lukuvuoden aikana ja se toteutettiin 21 ryhmässä sähköisenä kyselytutkimuksena ja yhdessä ryhmässä paperilomakkeella. Kysely lähetettiin opiskelijoille ryhmän alkaessa ja he vastasivat kyselyyn 1-2 viikon kuluessa. Kysely oli anonyymi. Kyselyssä selvitettiin avoimilla kysymyksillä opiskelijan ryhmään hakeutumisen syitä, odotuksia ryhmästä, opiskelijan näkemystä itsestä opiskelijana ja työnhakijana ja opiskelijan ajatusta siitä, missä hän on viiden vuoden kuluttua. Mikäli ryhmässä hyödynnettiin sosiaalista mediaa (Ningiä tai Facebookia) tiedusteltiin opiskelijan ajatuksia sosiaalisen median hyödyntämisestä ryhmässä. Avoimien kysymysten lisäksi monivalintakysymyksellä tiedusteltiin opiskelijan näkemystä työelämästä ja valmistumisesta. Kysely oli kaikissa korkeakouluissa ja ryhmissä samanlainen. Valtti-projektin projektihenkilöstö koosti kyselylomakkeen. Analyysi toteutettiin laadullisella sisällönanalyysilla, jonka tukena hyödynnettiin määrällistä analyysia. 4

5 3 Opinnäytetyö- ja uraryhmään hakeutumisen syitä ja odotukset ryhmältä 3.1 Opinnäytetyöryhmä Osallistuminen Opiskelijat osallistuivat opinnäytetyöryhmään opintojen ja/tai opinnäytetyön edistämiseksi. Jonkin verran opiskelijoita hakeutui ryhmään jonkun suosittelemana ja/tai mielenkiinnosta ryhmätoimintaa kohtaan sekä vertaistuen ja ryhmän tuen saamiseksi. Taulukossa 3 ovat opiskelijoiden opinnäytetyöryhmään hakeutumisen syyt ja seuraavissa kappaleissa kuvataan tarkemmin näitä syitä. Taulukko 3 Opiskelijoiden opinnäytetyöryhmään hakeutumisen syitä (vastaajia n=71). Ryhmään osallistumisen syy n % Opintojen ja/tai opinnäytetyön edistämiseksi Jonkun suosittelemana ja/tai mielenkiinnosta Opiskelijoiden välisen vertaistuen ja ryhmän tuen saamiseksi 9 11 Halu saada tukea ja ohjausta opintoihin ja/tai opinnäytetyön tekemiseen. Opiskelijat ajattelivat saavansa ryhmästä tukea ja ohjausta opintoihin ja/tai opinnäytetyön tekemiseen, kuten tekstin kirjoittamiseen, sisällysluettelon ja lukujen hahmotteluun sekä ajankäyttöön, kuten opiskelurytmin löytämiseen. Opiskelijat myös kaipasivat motivaatiota ja intoa ja ajattelivat saavansa ryhmästä sitä. Alla opiskelijat kuvaavat ryhmään osallistumisen syitä: Opinnäytetyön aloittaminen tuntui vaikealta eikä kirjoitusprosessi tuntunut lähtevän käyntiin. Halusin jonkinlaista tukea prosessiin. (ammattikorkeakouluopiskelija) Jonku joka saa herätettyä koulumielen ja opiskeluhalut. Ja jonka myötä saa asetettua dead linejä itelle. (ammattikorkeakouluopiskelija) Uuden potkun löytäminen sekä omien ajatusten selkiintyminen opinnäytetyöhöni. (ammattikorkeakouluopiskelija) Vaikeudet onnistua käyttämään aikani tehokkaasti lopputyön tekemiseen. (yliopisto-opiskelija) Tukea kaivattiin myös opintokokonaisuuksien koostamisessa. Ammattikorkeakouluopiskelijat tarvitsivat tietoa etenkin osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa (AHOT-käytäntö) ja yliopisto- 5

6 opiskelijat ohjausta opintokokonaisuuden koostamisessa ja valinnassa sekä tutkintouudistuksiin liittyvissä asioissa: Minulla on mielestäni kertynyt pitkän työuran ja aikaisempien opintojen myötä osaamista, mikä pitäisi tunnistaa. Työn ohessa on aika haastavaa opiskella, joten toivon että osa osaamistani voitaisiin hyväksilukea. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen myös epävarma opintojeni koostumisesta, esimerkiksi mitä vielä uupuu kandivaiheen opinnoista. Lisäksi opintokokonaisuudestani ei tulekaan oikeanlaista. Se ahdistaa! (yliopisto-opiskelija) Lisäksi opiskelijat ajattelivat ryhmätapaamisilla aikatauluttavansa ja varaavansa aikaa opiskeluun ja opiskelutilanteen selkeyttämiseen, kuten alla olevat kommentit kuvaavat. Tavoitteena saattoi olla jopa koko elämäntilanteen hahmottaminen. Ryhmään kuuluminen auttaa keskittymään oleellisiin suunnitteluongelmiin, joita minulla on tässä vaiheessa opintojani. Ryhmälle varattu aika on merkityksellinen tekijä sillä aika varattu juuri opiskeluun liittyviä pohdintoja varten. (yliopisto-opiskelija) Ajattelisin ryhmätapaamisten antavan myös hieman struktuuria toisinaan sekavahkoon elämäntilanteeseeni. (yliopisto-opiskelija) Opinnäytetyö kesken ja opinnot edenneet heikosti ja vakaa aikomus valmistua. Opinnäytetyön keskeneräisyyden ja opintojen heikon etenemisen näkökulma kuvastui siten, että opiskelijat kertoivat aloittaneensa opinnäytetyön tekemisen, mutta työ oli edennyt hitaasti tai ei lainkaan ja ollut jumissa pidemmän aikaa. Useat myös totesivat päättäneensä valmistua ja saada tutkintotodistuksen. Etenkin yliopisto-opiskelijat kertoivat tavoitteekseen valmistumisen. Näitä ajatuksia kuvaavat seuraavat vastaukset: Vakaumus siitä, etten saisi lopputyötä valmiiksi ilman ryhmäohjausta. Aikaisemmin olin yrittänyt valmistua yksin [ ] ja epäonnistuin. (ammattikorkeakouluopiskelija) Halu saada opinnäytetyö valmiiksi ja tutkintotodistus sen myötä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Minulla on ollut pitkään gradu kesken ja vakaana aikomuksena on tehdä se nyt valmiiksi ja saattaa tutkinto loppuun. Koen, että tarvitsen jokaisen oljenkorren tavoitteeni saavuttamiseksi. (yliopistoopiskelija) Vain ammattikorkeakouluopiskelijat kertoivat osallistuvansa ryhmään jonkun, yleensä ohjaajan, suosittelemana ja/tai puhtaasta mielenkiinnosta ryhmää kohtaan. Yliopisto-opiskelijat eivät maininneet tällaista syytä osallistumiseensa. Ryhmänohjaajani vinkkasi minulle ryhmästä, koska opintoni eivät ole oikein edenneet pariin vuoteen. (ammattikorkeakouluopiskelija) Muutamat opiskelijat kertoivat haluavansa kuulua ryhmään ja saada ryhmältä tukea. Osa myös halusi kokemuksen kuulumisesta osaksi korkeakouluyhteisöä. Ryhmästä saa vertaistukea ns. "oman luokan" puuttuessa. (ammattikorkeakouluopiskelija) Ajattelin saavani ryhmästä vertaistukea graduponnisteluihini. (yliopisto-opiskelija) 6

7 3.1.2 Odotukset Opinnäytetyöryhmältä odotettiin etenkin kannustusta opinnäytetyön tekoon ja mahdollisuutta (aikaa ja paikkaa) työstää opinnäytetyötä ryhmässä eteenpäin (ks. taulukko 4). Opiskelijat toivoivat, että ryhmä auttaisi heitä konkreettisesti opinnäytetyön ja opintojen edistämisessä: antaisi mahdollisuuden pohtia opinnäytetyön aihetta, aihealueita tai opinnäytetyön rajausta. He myös toivoivat ohjeita ja ratkaisuja muun muassa opiskelun suunnitteluun, ajanhallintaan, kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä uskoa valmistumiseen. Selkeitä ohjeita ja apua opinnäytetyön kirjoittamiseen liittyen, tiedonhakuun ym. (ammattikorkeakouluopiskelija) Itselle sellaista tukea, jonka kautta osaa pistää oman opparin oikeaan perspektiiviin ja nähdä se oikeissa mittasuhteissa. Sitä kun itse yksinään pyörittelee päässään, kuinka iso ja vaikea se työ on, niin se helposti paisuu entisestään. (ammattikorkeakouluopiskelija) Inspiroivaa apua ajanhallintaan ja kritiikkiä tutkimuskysymykseni sekä tutkimusotteen suhteen. (yliopisto-opiskelija) Vinkkejä nimenomaan gradun jämäkkään eteenpäin viemiseen, mutta myös muuhun suunnitelmalliseen opiskeluun. (yliopisto-opiskelija) Taulukko 4 Opiskelijoiden odotuksia opinnäytetyöryhmältä (vastaajia n=71). Odotukset ryhmältä n % Tukea ja ohjeita opiskeluun ja opinnäytetyön tekemiseen Vertaistukea Motivaatiota, intoa, uskoa, positiivista pakkoa Ei osaa sanoa/muu 4 4 Tämän lisäksi he toivoivat saavansa ryhmästä vertaistukea. He ajattelivat ryhmätapaamisen tarjoavan tilaisuuden ratkaista asioita yhdessä, jakaa kokemuksia ja tulla kuulluksi sekä saada rohkaisua omille ponnistuksille. He myös halusivat keskustella samassa tilanteessa olevien kanssa, kuulla millaisia ratkaisuja toiset opiskelijat olivat tehneet. Vertaistuki voi auttaa tässä mainiosti, koska niiden kommentteihin, joilla ei suurempia ongelmia ole ollut työn teossa, ei pysty samaistumaan. (ammattikorkeakouluopiskelija) Vertaistuki on ehkä tärkein minkä kautta toivoo ryhmän vievän eteenpäin. Muiden kokemuksista oppii paljon ja on kiva nähdä, että muillakin opinnot voi takkuilla, vaikkei sitä kenellekään toivoisi. (ammattikorkeakouluopiskelija) Kokemuksien jakamista, tsemppaamista. Vinkkejä onnistumisen ilon jakamista sekä ei-onnistumisen jakamista. Yhteismurjotusta. (ammattikorkeakouluopiskelija) Opiskelijat ajattelivat ryhmän tuovan positiivisempaa asennoitumista ja antavan motivaatiota ja intoa saada opinnot etenemään. He ajattelivat ryhmän luovan uskoa ja asettavan positiivista velvollisuutta 7

8 ja pakkoa opintojen edistämiseksi, kuten alla olevat kommentit kuvaavat: Kun ryhmään on liitytty, niin se myös samalla automaattisesti sitouttaa ryhmäläisiä ryhmän tavoitteisiin eli opinnäytetyön valmistumiseen. Julkisen häpeän välttääkseen ryhmäläiset varmasti haluavat valmistua. (ammattikorkeakouluopiskelija) Ryhmäpainetta ja -ohjausta, ulkoisesta lähteestä tulevia pakollisia tavoitteita ja siten ulkoisen kurin tuomista työskentelyyni. (ammattikorkeakouluopiskelija) Moraalista / henkistä velvoitusta valmistumisen tapahtumiseksi. (yliopisto-opiskelija) Muutamat opiskelijat eivät odottaneet ryhmältä mitään tai eivät osanneet sanoa, mitä he odottivat. 3.2 Uraryhmä Osallistuminen Uraryhmään hakeuduttiin, koska valmistuminen, työelämään siirtyminen ja omat työllistymismahdollisuudet aiheuttivat epävarmuutta, jopa pelkoa (ks. taulukko 5). Opiskelijat olivat epävarmoja omasta osaamisesta ja heidän urasuunnitelmansa olivat epäselviä, osa koki urasuunnittelun vaikeaksi ja osalla ei ollut lainkaan urasuunnitelmaa. Myös pelkästään tieto valmistumisesta kannusti opiskelijoita osallistumaan uraryhmään. Yliopisto-opiskelijat kertoivat ammattikorkeakouluopiskelijoita useammin omien uravalintojen olevan epäselviä ja kokivat työelämään siirtymisen pelottavana. Epävarmuus omasta osaamisesta ja selkeän toimintasuunnitelman puuttuminen uran suhteen. (yliopisto-opiskelija) Valmistumisen läheneminen tuottaa päänvaivaa, sillä työelämä tuntuu epävarmalta ja pelottavalta. (yliopisto-opiskelija) Omat urasuunnitelmani tuntuvat hyvin hatarilta ja tulevaisuus pelottaa. Työllistyminen on hankalaa [ ] ja oma osaaminen ei ole ihan selkeää. [ ] tuntuu että nyt on korkea aika alkaa miettimään tulevaisuutta kunnolla ja tehdä jonkinlaisia kantavia päätöksiä elämän ja uran suhteen. [ ] En halua syrjäytyä valmistumisen jälkeen, se pelottaa paljon. (yliopisto-opiskelija) Taulukko 5 Opiskelijoiden uraryhmään hakeutumisen syitä (vastaajia n=36). Ryhmään osallistumisen syy n % Epävarmuus valmistumisesta, työllistymisestä ja työelämään siirtymisestä Tietoa työelämästä, apua työnhakuun ja tukea oman osaamisen hahmottamiseen Mielenkiinnosta, uteliaisuudesta Opintopisteiden saamiseksi 4 9 Vertaistuen saamiseksi 2 4 8

9 Opiskelijat kertoivatkin osallistuvansa uraryhmään saadakseen tietoa työelämästä ja uravalinnoista, vinkkejä työnhakuun sekä tukea oman osaamisen hahmottamiseen ja markkinointiin, kuten alla olevat vastaukset osoittavat. Useat kokivat omat työnhakutaitonsa riittämättömiksi ja olivat huolissaan kilpailusta työnhaussa. Kiinnostaa miten osaisi paremmin ilmaista asiat hakemuksessa ja ansioluettelossa. (ammattikorkeakouluopiskelija) Haluan oppia tekemään joukosta erottuvia työhakemuksia sekä ansioluetteloita. Myös omien taitojen tunnistaminen ja niiden esilletuonti kaipaavat kehitystä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Haluan oppia paremmin mainostamaan omia vahvuuksiani ja oppia havainnoimaankin niitä paremmin. (yliopisto-opiskelija) Edelleen opiskelijat kertoivat osallistuvansa ryhmään mielenkiinnosta ja uteliaisuudesta. He olivat kuulleet ryhmästä opiskelukavereilta, opettajilta tai ohjaajilta tai saaneet mainoksen ryhmästä sähköpostitse. Ryhmän koettiin tarjoavan mahdollisuuden pohtia työelämää ja valmistumista. Sain uraryhmästä mainoksen sähköpostiin ja päätin lähteä mukaan koska se vaikutti mielenkiintoiselta. (yliopisto-opiskelija) Uteliaisuus: miten pystyisin kehittymään ryhmän avulla. On jo aika suunnata katseet työelämään ja suunnitella työnhakua ja työmahdollisuuksia. (yliopisto-opiskelija) HOPS-keskustelussa esitettiin ryhmää, ja se vaikutti hyvältä ajatukselta. Olen pohdiskellut usein tulevaisuutta ja työllistymistä. (yliopisto-opiskelija) Yhdessä ammattikorkeakoulussa uraryhmä oli vapaavalintainen kurssi, josta sai opintopisteitä ja muutamaa opiskelijaa houkuttivat opintopisteet. Yliopistojen ryhmät eivät olleet opintopisteytettyjä. Tarvitsin kolme opintopistettä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Muutama opintopiste puuttui ja ajattelin tämän olevan hyvä tapa saada ne. (ammattikorkeakouluopiskelija) Kaksi yliopisto-opiskelijaa osallistui uraryhmään saadakseen vertaistukea. Ammattikorkeakouluopiskelijat eivät maininneet vertaistukea ryhmään osallistumisen syyksi. Ajattelin, että se olisi hyvä tilaisuus keskustella asioista muiden samassa tilanteessa olevien opiskelijoiden kanssa. (yliopisto-opiskelija) Odotukset Uraryhmältä odotettiin etenkin apua työnhaussa ja tietoa oman alan työllistymismahdollisuuksista (ks. taulukko 6). Opiskelijat toivoivat konkreettisia yhteyksiä yrityksiin ja organisaatioihin, oikeiden työnhakukanavien löytämistä sekä ideoita mistä ja miten hakea töitä. He myös toivoivat tietoa siitä millaisia uramahdollisuuksia tietty tutkinto mahdollistaa ja millaisiin työtehtäviin tietyn tutkinnon tai osaamisen avulla voi hakea. 9

10 Apua tietokanavien löytymiseen (mistä voi hakea töitä). (yliopisto-opiskelija) Olisi kiva saada tietää, mitä kaikkia työmahdollisuuksia Oulun alueella olisi tarjolla, itsehän ei aina hoksaa kaikkia vaihtoehtoja. (yliopisto-opiskelija) Toivon, että käymme läpi mahdollisimman erilaisia työpaikkoja, joissa voisimme työskennellä, ottaen tietenkin huomioon sivuaineet ja aikaisemman työkokemuksen. (yliopisto-opiskelija) Taulukko 6 Opiskelijoiden odotuksia uraryhmältä (vastaajia n=35). Odotukset ryhmältä n % Apua työnhaussa ja tietoa oman alan työllistymismahdollisuuksista Varmuutta työnhakuun (apua omien vahvuuksien ja osaamisen hahmottamisessa, apua ansioluettelon ja työhakemuksen kirjoittamisessa) Vertaistukea 7 14 Ei osaa sanoa/muu 4 8 Opiskelijat toivoivat saavansa ryhmältä uskoa omaan työllistymiseensä ja kannustusta työnhakuunsa. He odottivat ryhmältä apua, rohkaisua ja keinoja omien vahvuuksien ja osaamisen hahmottamisessa. He myös odottivat konkreettisia neuvoja ansioluettelon ja työhakemuksen tekemisessä sekä tietoa siitä miten osoittaa oma osaaminen työnantajille. Että saan valmiuksia tulevaa työelämääni koskien ja opin tuntemaan paremmin kykyni ja miten voin parhaiten käyttää niitä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Konkreettisia keinoja tuoda oma osaaminen esille. (yliopisto-opiskelija) Kiinnostaa miten osaisi paremmin ilmaista asiat hakemuksessa ja ansioluettelossa. (yliopisto-opiskelija) Edelleen opiskelijat kertoivat odottavansa ryhmältä vertaistukea: he halusivat jakaa kokemuksia, tukea samassa tilanteessa olevia, oppia toisten kokemuksista sekä saada tukea työnhaussa. Odotan ryhmältä hyviä käytännön vinkkejä, omia kokemuksia ja kaverilta kuultuja kokemuksia. (ammattikorkeakouluopiskelija) Muutamat opiskelijat eivät odottaneet ryhmältä mitään tai eivät osanneet sanoa, mitä he odottivat. 10

11 4 Näkemys itsestä opiskelijana 4.1 Opinnäytetyöryhmässä Monet opinnäytetyöryhmäläiset pitivät itseään kohtalaisen huonoina opiskelijoina (ks. taulukko 7). Useat kokivat, ettei heidän opiskelukykynsä ollut riittävä. Opiskelukykyä heikentäviksi asioiksi mainittiin muun muassa yksinäisyys, motivaatio- ja itsetunto-ongelmat, väärä ala, haastava elämäntilanne, jaksaminen sekä ohjauksen vähäisyys tai puute. Monet kokivat yksinkertaisesti olevansa huonoja opiskelemaan. Hiljaisuudessa puurtaja, jolla on vaikeuksia aika ajoin toimia ryhmässä tai opettajien kanssa. Kynnys kysyä tai puhua ihmisten kanssa on aika korkea. (ammattikorkeakouluopiskelija) Tällä hetkellä melko "toivottamana tapauksena", laiska, tyhmä ja aikaansaamaton... (ammattikorkeakouluopiskelija) Taulukko 7 Opinnäytetyöryhmäläisten näkemyksiä itsestä opiskelijana (vastaajia n=64). Näkemys itsestä opiskelijana n % Opiskelukyky heikko/heikentynyt Laiska, ajankäytössä haasteita Tunnollinen, perfektionisti 9 13 Hyvä opiskelija 9 13 Opiskelee muun (esim. työn) ohessa 8 11 Opiskelijat kertoivat olevansa laiskoja opiskelemaan ja kokivat ajankäytössään olevan haasteita. Jotkut totesivat olevansa liian hitaita opiskelemaan annettujen aikataulujen puitteissa, jotkut kertoivat kaipaavansa aikatauluja opintojen edistämiseksi ja edelleen jotkut totesivat, etteivät he pysty noudattamaan aikatauluja. Olen todella laiska opiskelija. Teen aina kaiken viimetingassa. Voisi kai sanoa, että menen sieltä, missä ei ole aitaa ollenkaan. (yliopisto-opiskelija) Ikävä kyllä olen viimetipan ihminen! Olen tehokkaimmillani vasta sitten, kun on pakko. [ ] huomaan helposti keksiväni "sijaistoimintoja". Alan siivota kaappeja, kun pitäisi lukea tenttiin. (yliopistoopiskelija) Olen aika surkea: ajankäyttö on pahin kompastuskivi ja on niitä muitakin. (yliopisto-opiskelija) Muutamat opiskelijat kuvasivat olevansa äärimmäisen tunnollisia, tarkkoja ja kunnianhimoisia, täydellisyyden tavoittelijoita. Odotan itseltäni liikaa, jolloin siis realismi puuttuu ja saan vielä vähemmän aikaiseksi. (ammattikorkeakouluopiskelija) 11

12 Olen opiskelija/ihmisenä/työntekijänä hyvin ehdoton. Joko teen asiani 100% tai sitten en ollenkaan, tämä heijastuu kaikkeen tekemiseen. Olen itselleni hyvin vaativa ja kunnianhimoinen. (ammattikorkeakouluopiskelija) Kohtalaisen harva opinnäytetyöryhmään osallistunut opiskelija koki olevansa hyvä opiskelija tai tunnisti oman osaamisensa. Alla olevat toteamukset kuitenkin kuvaavat opiskelijoiden ymmärrystä itsestään opiskelijana: Opiskelijana koen, että olen vasta alkanut oppia, miten tämä opiskelu paremmin sujuisi, miten esimerkiksi motivoida itseään ja miten hallita ajankäyttöään. (ammattikorkeakouluopiskelija) Omaksun nopeasti uusia asioita ja ajatuksia, osaan mielestäni yhdistää ja saostaa uuden tiedon vanhaan hyvinkin helposti ja innovatiivisesti. (yliopisto-opiskelija) Muutamat opiskelijat kertoivat opiskelevansa työn ohessa ja/tai perheen vievän suuren osan ajasta. Tämän koettiin heikentävän opiskelumahdollisuuksia, kuten seuraava kommentti osoittaa: Kokopäiväisen opiskelijan rooli sopisi itselleni paljon paremmin, mutta perhe/rahatilanteen vuoksi joudun opiskelemaan työn ohella ja ei ole kovin helppo yhtälö olla kokopäivätöissä; hoitaa perhettä, huolehtia iäkkäistä sairaista vanhemmista, antaa aikaa lapsenlapsille... (ammattikorkeakouluopiskelija) 4.2 Uraryhmässä Uraryhmäläiset näkivät itsensä hyvinä ja motivoituneina opiskelijoina (ks. taulukko 8). He kuvasivat itseään muun muassa tunnolliseksi, innostuneeksi ja aktiiviseksi opiskelijaksi. Moni kuvasi omaa oppimistyyliään ja tiesi miten oppi parhaiten. Usea kertoi opiskelleensa paljon ja laajasti ja kohtalaisen moni mainitsi tavoitteekseen valmistua mahdollisimman pian. Olen tunnollinen ja tavoitteellinen opiskelija. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen luennoista erityisesti hyötyvä opiskelija, ja pidän keskusteluista oppimisen keinona erityisesti. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen laaja-alainen observoija. Olen kiinnostunut monesta asiasta ja opiskellutkin monia erilaisia taitoja. (yliopisto-opiskelija) Näen itseni varsin motivoituneena ja aktiivisena. (yliopisto-opiskelija) Taulukko 8 Uraryhmäläisten näkemyksiä itsestä opiskelijana (vastaajia n=34). Näkemys itsestä opiskelijana n % Hyvä opiskelija, motivoitunut opiskelemaan Tunnollinen, perfektionisti 5 13 Laiska, saamaton 5 13 Epävarma omista taidoista/osaamisesta

13 Muutamat kuvasivat itseään perfektionistiksi, täydellisyyden tavoittelijaksi. Opiskeluasioissa olen hyvin lähellä perfektionistia. En pidä epäonnistumisesta ja suoritan kursseja melko nopeaa tahtia. Tämä tarkoittaa, että kouluasiat aiheuttavat myös jonkin verran stressiä minulle. (yliopisto-opiskelija) Vain harva koki itsensä huonoksi opiskelijaksi tai epävarmaksi omista taidoistaan. Yritän parhaani, vaikken näe onnistuvani juurikaan opiskeluissani. (ammattikorkeakouluopiskelija) Oma osaaminen on pirstaloitunutta, en tiedä enää missä olen hyvä ja missä en. (yliopisto-opiskelija) 13

14 5 Näkemys itsestä työnhakijana Opinnäytetyö- ja uraryhmäläisillä oli samankaltaiset näkemykset itsestä työnhakijana, minkä vuoksi tulokset esitellään yhdessä. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden vastauksissa ei ollut eroja. Opiskelijoiden kuvaukset itsestä työnhakijana jakautuivat kahteen ulottuvuuteen: (1) kuvauksiin siitä, millaisia he ovat työnhakijoina ja (2) kuvauksiin siitä, millaista työnhaku on (ks. taulukko 9). Taulukko 9 Opinnäytetyö- ja uraryhmäläisten näkemyksiä itsestä työnhakijana (vastaajia n=98). Millainen työnhakija n % Epävarma Aktiivinen, ennakkoluuloton ja reipas On työkokemusta Tunnistaa oman osaamisensa ja vahvuutensa En hae töitä/olen töissä/valikoin tällä hetkellä työtehtäviä Millaista työnhaku on n % Kilpailu työpaikoista kovaa Monet opiskelijat kuvasivat itseään epävarmaksi, taidottomaksi, tietämättömäksi ja jopa toivottomaksi työnhakijaksi. Suurin syy tämänkaltaiseen kuvailuun oli se, etteivät opiskelijat tienneet millaista heidän osaamisensa on. Useille kuva itsestä työnhakijana oli jäsentymätön. He kertoivat, etteivät he tiedä miten hakea töitä ja etteivät he luota omiin taitoihinsa ja tietoihinsa tarpeeksi. Omien taitojen markkinointi ja esille tuonti koettiin vaikeaksi. Useat myös korostivat tarvitsevansa ohjausta työnhakutaidoissa ja oman osaamisen hahmottamisessa. En ole missään edellisessä oppilaitoksessa saanut tarvittavaa työnhakuun ohjausta, joten koen olevani työnhakijana huomattavasti muita huonompi. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen epävarma ja kyynisyyteen taipuvainen. (ammattikorkeakouluopiskelija) En luota itseeni tarpeeksi, en osa tuoda omia vahvuuksiani esiin, vaikka tiedän että minulla niitä on, olen siis aika surkea työnhakija. (yliopisto-opiskelija) Työnhakijana olen epävarma, oman osaamisen tunnistaminen heikkoa, ja myös osaaminen on pirstaloitunutta. (yliopisto-opiskelija) En juuri luota omaan ammattitaitooni oman alan töissä, koska osaaminen on vaikeasti todennettavissa ja ammattitaito kertyy pääasiassa vasta työtä tehdessä. Tästä syystä työnhakijana tunnen itseni epävarmaksi. (yliopisto-opiskelija) Epävarmuutta aiheutti etenkin tutkinnon tai työkokemuksen puuttuminen - toisilta vastaajilta puuttui vaadittava tutkinto, toisilta työelämäosaaminen tai työkokemus. Molempia korostettiin työllistymisen avaimena. Erityisesti tutkinnon nähtiin myös avaavan uusia uramahdollisuuksia. 14

15 Minulla on työkokemusta, jolla on kysyntää työmarkkinoilla. Kompastuskivenä on tutkintopuoli, sillä minulla on vain opistotason tutkinto. (ammattikorkeakouluopiskelija) Työhakijana olen epävarma ja pessimistinen, sillä minulla ei ole oman alan työkokemusta. (yliopistoopiskelija) Työnhakijana minulla paremmat ja monipuolisemmat mahdollisuudet, kun saan gradun valmiiksi. Nyt tässä vaiheessa käytän kandidaatin tutkintopapereita ja aikaisempaa merkonomin tutkintoa ja opettajan pedagogista koulutusta. (yliopisto-opiskelija) Seuraava opiskelijan kommentti kuvaa hänen ajatustaan työkokemuksen ja tutkinnon arvosta työpaikkaa haettaessa: Uskoisin valmistumiseni jälkeen olevan aika hyvässä tilanteessa ainakin siinä mielessä, että olen jo harjoittelun myötä saanut hieman työkokemusta ja lisäksi olen opiskellut Saksassa mikä on myös osaltaan tuonut arvokkaita kokemuksia. (yliopisto-opiskelija) Oli kuitenkin vastaajia joilla oli työkokemusta ja jotka kokivat, ettei työn saanti ole ongelmallista. Moni myös sanoi hakeneensa työpaikkoja. Minulla on monipuolisesti ja paljon työkokemusta. Töihin pääseminen ei tule koitumaan ongelmaksi. (yliopisto-opiskelija) Minulla on paljon erilaista työkokemusta ja pystyn tekemään hyvinkin monia erilaisia töitä. (yliopistoopiskelija) Kokemusta on runsaasti sekä kesätöiden hausta että opettajan töiden hausta. (yliopisto-opiskelija) Viidesosa opiskelijoista kuvasi omia vahvuuksiaan työnhakijoina. He kertoivat olevansa aktiivisia, reippaita, luotettavia, päteviä, innokkaita, sitoutuneita ja yritteliäitä työnhakijoita. Muutamat myös totesivat olevansa ennakkoluulottomia kaiken työn suhteen ja tarttuvansa työhön kuin työhön. Opiskelijat kuvailivat itseään muun muassa seuraavien asioiden valossa: Olen reipas, ahkera, iloinen, halukas oppimaan uutta. (ammattikorkeakouluopiskelija) Työnhakijana olen rohkea ja valmis uusiin haasteisiin. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen aktiivinen ja ennakkoluuloton. En pelkää haasteita ja näen, että minulla on lukemattomia polkuja kuljettavaksi. (yliopisto-opiskelija) Useat myös kuvasivat omaa osaamistaan, kuten seuraavissa esimerkeissä näkyy: Asiallinen, rauhallinen. Yhteistyökykyinen, joustava, tunneaälyinen. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen hyvä organisoimaan ja järjestämään asioita sekä pitämään asioita hallinnassa. Hallitsen isoja asiakokonaisuuksia. Tulen toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja tarpeen tullen osaan olla myös diplomaattinen. (yliopisto-opiskelija) Muutamat kertoivat, etteivät he vastaushetkellä hae töitä tai kertoivat olevansa töissä. Olen vakituisessa työsuhteessa enkä siis ole työnhakija. (yliopisto-opiskelija) 15

16 Edelleen mielenkiintoisesti muutama opiskelija kertoi haluavansa valita/valikoida työpaikan eivätkä olleet valmiita ottamaan mitä tahansa työtä vastaan. Haluan tehdä työtä, mutta en enää mitä tahansa, vaan valikoin mieleisimmästä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Haen kiinnostavia työtehtäviä. (yliopisto-opiskelija) Työnhakua koskevat kommentit (ks. taulukko 9) liittyivät opiskelijoiden käsityksiin siitä, millainen on hyvä työnhakija, mitä kannattaa tai pitää tehdä työpaikan saamiseksi ja millainen työnhakuprosessi on. Etenkin kilpailu työpaikoista ja työhaastatteluun pääsemisestä nousivat kommenteissa esiin. Useat opiskelijat sanoivat kilpailua kovaksi ja kokivat työhaastatteluun pääsemisen vaikeaksi. Moni oli epäilevä oman työllistymisensä suhteen. Olen kyllä ollut aktiivinen työnhakija ja lähetellyt hakemuksia ja muutenkin kysellyt paikoista, mutta ilmeisesti kuitenkin jossakin on vikaa, koska työnhakeminen ei ole kunnolla tuottanut tulosta. (yliopisto-opiskelija) Usea kuitenkin koki, että jos he pääsevät työhaastatteluun heidän työllistymismahdollisuutensa kasvavat huomattavasti: haastattelussa he kokivat voivansa kuvata omaa osaamistaan paremmin ja vakuuttaa työnantajan heidän taidoistaan. Moni toivoikin osaavansa koota omat vahvuudet työhakemukseen ja tuoda ne esiin työhaastattelussa. Työnhakijana paperini luultavasti hukkuvat harmaaseen massaan. Työhaastattelut sen sijaan olen hoitanut mallikkaasti. Uskon haastattelijan näkevän minut luotettavana. (ammattikorkeakouluopiskelija) Tuntuu, että olisin todella hyvä työntekijä jollekin kunhan saisin "myytyä" itteni haastatteluissa. (ammattikorkeakouluopiskelija) Olen kaikissa opintoihin kuuluvissa ryhmätöissä ollut yleensä organisoiva ja toimintaa edistävä jäsen ja uskon että jos saan tämän vahvuuden tuotua esille hakemuksissani, olen valinnoissa vahvoilla. (yliopisto-opiskelija) Edelleen opiskelijat kuvailivat työhakemuksen kirjoittamista, työhaastattelutilannetta ja sitä, miten he itse hakevat töitä tai miten töitä pitäisi hakea. Useat korostivat myös tässä yhteydessä tutkinnon ja/tai työkokemuksen merkitystä. Työhakemuksen pyrin laatimaan sellaiseksi, että se herättäisi työnantajan kiinnostuksen minua kohtaan. Muotoseikat tulee toki ottaa huomioon, mutta hakemus on jotain muutakin kuin luettelo siitä mitä osaan ja mikä koulutus minulla on. Työhaastattelutilanne sinällään tietysti aina jännittää, koska etukäteen ei voi tietää mitä asioita ja millaisia piirteitä työnantaja haastateltavasta hakee ja haluaa. (ammattikorkeakouluopiskelija) Voisin olla aktiivisempi ja ottaa enemmän suoraan yhteyttä työnantajiin, taidan olla liian ujo sellaiseen. (yliopisto-opiskelija) Vakuuttava työnhakija on työssä oleva tai työssä oleva opiskelija. (yliopisto-opiskelija) Opiskelijat toivat esille tietämättömyytensä siitä, millaisia työpaikkoja tai työtehtäviä he voivat hakea: 16

17 Vaikea tietää, millaisia paikkoja hakea, jos ei olisi kyseessä kesätyöt tms. esim. myyjänä. (yliopistoopiskelija) Koska minulla ei ole teknillisen alan työkokemusta, en usein tiedä tarkalleen millaisia työntekijöitä mihinkin työtehtävään haetaan. Tämän vuoksi en välttämättä osaa rajata hakemustani sopivasti, tai hakea töitä oikeista tehtävistä. (yliopisto-opiskelija) 17

18 6 Elämä viiden vuoden kuluttua Opinnäytetyö- ja uraryhmäläisillä oli samat toiveet ja näkemykset tulevaisuudesta viiden vuoden kuluttua. Tämän vuoksi tulokset esitellään yhdessä. Suurin osa opiskelijoista näki itsensä viiden vuoden kuluttua työelämässä (ks. taulukko 10). Työelämää koskevat kuvaukset sisälsivät ajatuksia itselle merkityksellisestä, tärkeästä ja voimavaroja antavasta työnkuvasta sekä työskentelystä oma alan töissä. Työelämän toivottiin mahdollistavan esimerkiksi ajasta ja paikasta riippumattoman työn tai joustavan työajan. Suurin osa opiskelijoista toivoi olevansa pysyvässä/vakituisessa työsuhteessa tai toivoi vakaata asemaa työelämässä, mutta mukana oli myös opiskelijoita, jotka toivoivat pääsevänsä projektiluontoisiin töihin. Melkein kaikki kuvasivat alan, työtehtävän tai nimikkeen, jossa he toivoivat olevansa. Rakennustyömaalla työnjohtotehtävissä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Toivottavasti vakituisessa työsuhteessa varhaiskasvatuksen alalla. (ammattikorkeakouluopiskelija) Toivon mukaan työssä, josta nautin, jossa opin uutta, jossa on haasteita ja joka vastaa alani koulutusta. (yliopisto-opiskelija) Toivon, että minulla olisi vakituinen työpaikka esimerkiksi kuntoutussuunnittelijana tai vanhustyön johtajana. (yliopisto-opiskelija) Taulukko 10 Missä olet viiden vuoden kuluttua (vastaajia n=103). Missä olet viiden vuoden kuluttua n % Työelämässä Kauhukuvia (mm. työtön) Opiskelen työn ohella tai suoritan jatko-opintoja Unelmia (mm. perhe, puoliso) 11 8 Työelämään liittyviin kuvauksiin yhdistyi näkyvästi kolme tekijää, jotka esitellään seuraavassa. Ensimmäiseksi monet kuvasivat asuvansa/työskentelevänsä tietyssä maantieteellisessä paikassa. He mainitsivat kuvauksissaan paikkakunnan tai maantieteellisen alueen. Moni oli avoin myös ulkomailla työskentelylle. Uskoisin, että Rovaniemellä. Pidän kaupungista ja viihdyn täällä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Asun ehkäpä Kuusamossa mieheni kanssa ja meillä on poroja. ;) (ammattikorkeakouluopiskelija) Ulkomailla. Olen aiemmin työskennellyt Kanadassa, mutta moni muukin maa kiinnnostaa. (yliopistoopiskelija) Uskon asuvani maalla. (yliopisto-opiskelija) 18

19 Toiseksi opiskelijat kertoivat valmistumisesta ja työelämään siirtymisestä. Tiedän, että silloin EN ole enää yliopistossa perusopiskelijana enkä asu solukämpässä, näin olen sen ajatellut. Toivon olevani töissä. (yliopisto-opiskelija) Viiden vuoden kuluttua olen valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi suuntautuneena tuotannollisen toiminnan johtamiseen ja sivuaineenani prosessitekniikka. (yliopisto-opiskelija) Kolmanneksi kuvaukset sisälsivät ajatuksia etenemisestä nykyisissä työtehtävissä tai siirtymisestä uuteen työpaikkaan tai työtehtävään. Mikäli palkkapolitiikka muuttuu, olen Ammattiopisto Luovissa työvalmentajana sekä opinto-ohjaaja omassa toimipisteessämme. (ammattikorkeakouluopiskelija) Jos ajattelee pysyvyyttä niin samassa konsernissa mutta toivottavasti eri tehtävissä. (ammattikorkeakouluopiskelija) Jos rahallinen korvaus asettuu kohdalleen, niin voin tehdä samoja hommia tai ehkä jopa yletä samalla uralla. (yliopisto-opiskelija) Työelämän lisäksi opiskelijat mainitsivat unelmia tai kauhukuvia tulevaisuudesta. Kauhukuvia kerrottiin enemmän kuin unelmia ja toiveita. Opiskelijoiden toiveita ja unelmia olivat muun muassa perhe, parisuhde tai harrastus ja kauhukuvana esimerkiksi työttömyys. Työttömänä kotona. (ammattikorkeakouluopiskelija) Kirjoitan sen kirjan tai runoteoksen, josta salaisissa päiväunissani haaveilen. [ ] Jos taloudellisesti olisi mahdollista, niin en välttämättä työskentelisi kokopäiväisesti. (ammattikorkeakouluopiskelija) Elämän suhteen asunto, lapsi ja laina. (yliopisto-opiskelija) Salen edessä penkillä istumassa ja örisemässä. (yliopisto-opiskelija) Muutamat näkivät itsensä opiskelemassa työn ohella tai jatko-opiskelijana: Olisi mukavaa opiskella työn ohella jotain alaa. (yliopisto-opiskelija) Oman osaamisen päivittäminen on tärkeää, enkä sulje pois sitä vaihtoehtoa että parantaisin vielä osaamistani jollakin osa-alueella jossain vaiheessa. (yliopisto-opiskelija) 19

20 7 Opiskelijoiden näkemyksiä työelämään siirtymisestä ja valmistumisesta Opiskelijoilta tiedusteltiin heidän näkemyksiään työelämästä ja valmistumisesta. Kuvio 1 osoittaa, että työelämään siirtyminen motivoi suorittamaan opinnot loppuun. Tulevaisuuden työkenttä näyttäytyi kuitenkin epämääräisenä, vaikka opiskelijat kokivat valmistuvansa oikealle alalle ja heillä oli tiedossa millaisiin työtehtäviin he haluavat valmistumisen jälkeen sekä mahdollisia työpaikkoja, joissa voisivat työskennellä valmistumisen jälkeen. Opiskelijat eivät suunnitelleet aktiivisesti valmistumisen jälkeistä työuraa. Kohtalaisen harva koki kuitenkaan valmistumisen ahdistavana. Huomattavaa on, että opiskelijoiden näkemysten erot olivat pieniä, kuten kuvio 1 osoittaa. Valmistuminen ahdistaa minua. Olen suunnitellut valmistumisen jälkeistä työuraa. Tulevaisuus työllistymisen suhteen tuntuu positiiviselta. Odotan innolla työelämää. Tiedän, millaisiin työtehtäviin haluan valmistumisen jälkeen. Valmistun oikealle alalle. Tiedän mahdollisia työpaikkoja, joissa voisin työskennellä valmistuttuani. Tulevaisuuden työkenttä näyttäytyy minulle epämääräisenä. Työelämään siirtyminen motivoi suorittamaan opinnot loppuun. 30; 8% 35; 9% 37; 10% 41; 11% 43; 11% 46; 12% 47; 12% 49; 13% 54; 14% Kuvio 1 Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden näkemyksiä valmistumisesta ja työelämään siirtymisestä (vastaajia n=104). Tarkasteltaessa kaikkien yliopisto-opiskelijoiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden vastauksia ammattikorkeakouluopiskelijat suhtautuivat yliopisto-opiskelijoita positiivisemmin työllistymiseensä ja heille tulevaisuuden työkenttä näyttäytyi vähemmän epämääräisenä kuin yliopisto-opiskelijoille (ks. kuvio 2, seuraavalla sivulla, nuolet merkitty erojen kohdalle). 20

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena

Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Otetta opintoihin ryhmä korkeakouluopiskelijan tukena Valtin seminaari 10.11.2011 Ryhmän synty Opintopsykologipalvelujen ylisuuri kysyntä. Mahdollisuus päästä käsittelemään asioitaan nopeammin ryhmässä.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä?

Koulu. Koetko koulunkäynnin mielekkäänä ja tarpeellisena? Kyllä Joskus Ei. Missä aineissa olet hyvä? Koulu ja työ - ohje Koulunkäyntiin liittyen tärkeää on selvittää sekä motivaatio käydä koulua, mutta myös mahdolliset pulmat tai oppimisvaikeudet. Mikäli koulut on jo käyty, niin työelämään liittyen on

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUS Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUKSEN ERITYISPIIRTEIDEN KARTOITTAMINEN Urheilijoiden ohjaus käsitteenä vieras tutkimuskohde Akatemiaoppilaitoksissa syntynyt tarve tutkimustiedolle

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos

OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi. Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos OPS-seminaari: Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi Hanna Laitinen, yliopistonopettaja Psykologian laitos Jyväskylän yliopiston linjaukset opetussuunnitelmiin ja opetusohjelmiin lukuvuosille 2017-2020

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta

Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Työelämää ja opintoja iltapäivä Tampere 28.8.2007 Palaute puhuu seuranta aineistojen hyödyntäminen laitoksilla Leena Ahrio Reeta Eloranta Tavoitteena on luoda kuva opiskelijoilta ja valmistuneilta kerätystä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

TAKAISIN SATEESEEN Onnistunut palaaminen oman koulutusohjelman opintoihin kv-vaihdon jälkeen. Janne Hopeela Riitta Vihuri

TAKAISIN SATEESEEN Onnistunut palaaminen oman koulutusohjelman opintoihin kv-vaihdon jälkeen. Janne Hopeela Riitta Vihuri TAKAISIN SATEESEEN Onnistunut palaaminen oman koulutusohjelman opintoihin kv-vaihdon jälkeen Janne Hopeela Riitta Vihuri Taustaa Oma ja opiskelijoiden kokemus siitä, että vaihdon jälkeen oman koulutusohjelman

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Väärien alavalintojen vaikutukset työllistymiseen

Väärien alavalintojen vaikutukset työllistymiseen Muutamia esimerkkejä käytännön tilanteista TE-toimistossa: 1) valmistunut autonasentajaksi 31.5 ja haluaa muita töitä jo 3.6 (kun työtön ) 2) eronnut ammattioppilaitoksesta 2 kk:n opiskelun jälkeen ja

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

HOPS-opas Hoitotieteen laitos

HOPS-opas Hoitotieteen laitos HOPS-opas HOPS-opas 1 (6) UEF// Sisällysluettelo 1 HOPS... 2 1.1 Mikä HOPS on?... 2 1.2 Laatimisen lähtökohdat... 2 1.3 Joustava ja tavoitteellinen suunnitelma... 2 2 OPINTOJEN JA HOPSIN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Uusia tuulia uraohjauksessa. Yhdessä koulutustakuuseen

Uusia tuulia uraohjauksessa. Yhdessä koulutustakuuseen Uusia tuulia uraohjauksessa Ohjauksen käsikirja osana hanketta Anu Heinonen 6.10.2016 Uudellamaalla joka viides (22 %) 20-24-vuotias oli ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa vuonna 2014. Yhteensä tällaisia

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN

OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN OSAAMINEN KAIVETAAN ESIIN EN MINÄ OSAA KERTOA MITÄ MINÄ OSAAN OSAAMINEN ANALYSOIDAAN HENKILÖKOHTAISESTI HAASTATTELEMALLA JA DOKUMENTTIEN AVULLA KOULUTUSTAUSTA TYÖKOKEMUS JA TAIDOT PERSOONAALLISET OMINAISUUDET

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

HOPS Farmasian tiedekunnassa

HOPS Farmasian tiedekunnassa HOPS Farmasian tiedekunnassa Opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin koko opintojen ajaksi. HOPSin tavoitteena on tukea opiskelijan kykyä ottaa vastuu omasta oppimisestaan, suunnitella

Lisätiedot

Alustavia tutkimustuloksia opintoja edistävistä ja hidastavista tekijöistä

Alustavia tutkimustuloksia opintoja edistävistä ja hidastavista tekijöistä Alustavia tutkimustuloksia opintoja edistävistä ja hidastavista tekijöistä Edistävät Kurssivalinnat Valinnanvapaus (5) Monipuoliset kurssisuoritustavat (tentti, essee, luento, Avoin) (5) Monipuolinen kurssitarjotin

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa Valtti-hanke

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa Valtti-hanke Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 10.11.2011 Valtti-hanke Tuutoroinnin tavoite: - Opintojen tehokas käynnistyminen - Opintojen sujuva eteneminen ja oppimisen syventäminen, tieteellisen ajattelun kehittyminen

Lisätiedot

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto

HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto HYVY001-kurssin loppukyselyn yhteenveto Vastanneiden osuus % tiedekunnittain (n = 177) Kurssin suorittaneiden määrä (27.5.2014 mennessä) yhteensä = 289 Kielten laitos yhteensä 49 suoritusta Humanistinen

Lisätiedot

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola

21.9.Hämeenlinna/Tuula Mikkola Ohjaus on prosessi, johon liittyy välittämistä ja huolehtimista tukemista asioiden selventämistä ja opettamista aktivoimista ja motivointia arvostamista ja rohkaisua Tavoitteena on, että ohjaaja luo ohjattavalle

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot