YLEMMÄN AMMATTIKORKEA- KOULUTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE. Versio 3.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEMMÄN AMMATTIKORKEA- KOULUTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE. Versio 3.0"

Transkriptio

1 YLEMMÄN AMMATTIKORKEA- KOULUTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE Versio

2 2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT OPINNÄYTETYÖPROSESSI Aloitusvaihe Aiheen valinta Suunnitteluvaihe Kehittämishankkeen suunnittelu Toteutusvaihe Kehittämishankkeen teoria ja empiria Aineiston analysointi ja tulosten raportointi Päätösvaihe Opinnäytetyön esittäminen Opinnäytetyön arviointi Kypsyysnäyte Opinnäytetyön julkaiseminen LÄHTEET LIITTEET Julkaisuohje... 13

3 3 1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, joka voi olla joko opintoja kokoava tai tutkinnon jonkin osaalueen erityisosaamista osoittava työ. Opinnäytteessä opiskelija osoittaa ammatillista tietoa ja taito. Opinnäytetyöprosessi koostuu aiheeseen perehtymisestä, varsinaisen työn henkilökohtaisesta tai ryhmäohjauksesta sekä vaadittaviin seminaareihin osallistumisesta. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yksin. Opinnäytetyön tavoitteena on innostaa opiskelijaa kriittiseen ajatteluun, luovuuteen, ongelmanratkaisuun sekä oman työn ja ammattialan kehittämiseen. Opinnäytetyöllään opiskelija osoittaa kykenevänsä toimimaan tulevan ammatillisen osaamisalueensa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Hän osoittaa kykenevänsä laatimaan tutkimus- tai projektisuunnitelman, noudattamaan aikatauluja, pitämään yhteyksiä eri osapuoliin, hankkimaan itsenäisesti tietoa teoreettisen viitekehykseen sekä empiiriseen aineistoon, analysoimaan ja käsittelemään hankkimaansa teoriatietoa ja empiiristä aineistoa, raportoimaan työtään ja huolehtimaan dokumenttien ja työn kieli- ja ulkoasusta. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä, organisointitaitoja sekä itsenäistä työtä ja yhteistoiminnallisuutta. Valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakouluista mukaan (A /352.) ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön Opinnäytetyössä kirjallisuudesta tai muista lähteistä saatuja tietoja suoraan tai epäsuorasti lainattaessa on aina mainittava alkuperäinen lähde. Sanatarkassa lainauksessa käytetään lainausmerkkejä. Jokaisen tekstikohdan jälkeen kappaleen

4 4 sisällä tulee oma lähdeviite, ellei teksti ole kirjoittajan omaa ajattelua. Jokaisen lainatun kuvion ja taulukon tulee viedä ajattelua eteenpäin, ja myös näihin lähdeviitteet (mahdolliset luvat) tulee merkitä selkeästi. Ammattikorkeakoulussa on käytössä Urkund-ohjelma, jota hyödynnetään sekä opinnäytetöiden että muiden kirjallisten töiden tarkastamisessa tekstin alkuperän varmistamiseksi ja plagioinnin estämiseksi. Opinnäytetyössä noudatetaan kaikin osin tutkimuseettisiä periaatteita. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö sisältää aina työn kohteen/aiheen teoreettista tarkastelua ja sen empiiristä soveltamista tutkimuksellisin keinoin tavoitteena työelämän kehittäminen. 2 OPINNÄYTETYÖPROSESSI Tässä luvussa esitetyt asiat ovat yleisiä opinnäytetyöprosessin vaiheisiin liittyviä periaatteita. Opinnäytetyöprosessi käsittää aloitus-, suunnittelu-, toteutus- ja raportointivaiheet. 2.1 Aloitusvaihe Aiheen valinta Ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelija suorittaa ne opintokokonaisuudet, jotka antavat opinnäytetyön edellyttämät sisällölliset ja menetelmälliset valmiudet. Opinnäytetyöprosessi käynnistyy aiheen valinnalla. Aiheesta neuvotellaan opinnäytetyön ohjaavan opettajan ja mahdollisen työelämän edustajan kanssa. Opinnäytetyön aihealue vaihtelee työyhteisön kehittämistarpeiden ja opiskelijan valitseman alueen mukaisesti. Kehittämistehtävän tulisi liittyä pääsääntöisesti opiskelijan ammatilliseen tehtäväalueeseen ja syventää hänen ammatillista asiantuntijaosaamistaan. Aiheen valinnassa opiskelijan tulee erityisesti ottaa huomioon se, että hänellä on riittävästi tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sekä kiinnostusta kehittämistehtävän toteuttamiseksi. Aihetta valitessaan ja työsuunnitelmaa laatiessaan opiskelijan on keskusteltava vastuuyliopettajan kanssa. Opinnäytetyö on

5 5 ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijan asiantuntijuuden osoitus ja aiheen valinnassa tulisi pyrkiä haastavuuteen sekä oman asiantuntijuuden laajentamiseen. Opinnäytetyö voi muodostua joko yhdestä isosta projektista tai useammista erikokoisista ja erityyppisistä osaprojekteista tai osatehtävistä, jotka liittyvät jollain mielekkäällä tavalla toisiinsa. Esimerkiksi erilaisten järjestelmien kehittäminen edellyttää usein tiedonkeruuta (haastattelut, kyselyt jne.) sekä hankkeen alkaessa (mitä järjestelmältä halutaan) että sen päätyttyä (saatiinko sitä, mitä haluttiin), jolloin näistä empiirisistä tutkimuksista voi hyvin muodostaa osaprojektit. Vastaavanlaisia tutkimustyyppisiä osaprojekteja voi hyvin hyödyntää esimerkiksi suunniteltaessa organisaation kansainvälistymistä, työilmapiirin kehittämistä, markkina-alueen valintaa tai rakenneratkaisuja. Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia valita työelämän kehittämistehtävän aihe on siis runsaasti. Oleellista on, että se perustuu työelämän (ensisijaisesti oman työpaikan) todellisen ongelman määrittelylle ja toteutetaan läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa. Aihevalintaan vaikuttavat käytännön/työelämän hyödyn lisäksi aiheen mahdollinen uutuusarvo sekä tekijän oma mielenkiinto ja motivaatio aiheeseen. Kun ammattikorkeakoulun edustaja on hyväksynyt aihevalinnan, laatii opinnäytetyön tekijä aiheesta suunnitelman kehittämistehtävän toteuttamiseksi. 2.2 Suunnitteluvaihe Kehittämishankkeen suunnittelu Opinnäytetyö käynnistyy syvällisemmällä aiheeseen perehtymisellä ja opinnäytetyösuunnitelman laadinnalla. Aiheeseen perehdyttäessä etsitään tietoa siitä, mitä on tutkittu aiemmin, jolloin saadaan käsitys työn merkittävyydestä, ajankohtaisuudesta ja uutuus- tai lisäarvosta toimeksiantajatahon ja kehittämishankkeen kannalta. Suunnitelmassa kuvataan työn tausta, tutkimusongelma tai -tehtävä, tarkoitus ja tavoitteet, keskeiset käsitteet ja aiempi tieto aiheesta (teoriat ja aiemmat tutkimukset), metodiset ratkaisut (kuten tutkimusote, aineiston keruumenetelmä,

6 6 analyysimenetelmä ja/tai projektin toteuttamisen tapa ja/tai kehittämishankkeen vaiheet), tarvittavat resurssit sekä alustava aikataulu prosessin etenemiselle. Kysymysmuotoon muotoiltu tutkimusongelma kertoo, mihin peruskysymykseen etsitään vastausta tai ratkaisua. Ongelmasta voidaan johtaa tarkempia kysymyksiä/tavoitteita, jotka tukevat ja auttavat ongelman ratkaisussa. Myös projektityyppisissä opinnäytetöissä tulee olla selkeä ja kiteytetty käytännön ongelma, johon työssä etsitään ratkaisua. Opiskelija laatii opinnäytetyösuunnitelman ja esittää sen seminaarissa tai toimittaa sen muutoin ohjaavalle opettajalle tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Ohjaava opettaja antaa luvan siirtyä toteutusvaiheeseen. 2.3 Toteutusvaihe Opinnäytetyön toteutusvaiheessa opiskelija kirjoittaa työn teoriaosuuden, toteuttaa empiirisen osuuden, analysoi aineiston, kuvaa hankkeen käytännön toteutuksen ja raportoi tulokset. Opinnäytetyön loppuun kootaan tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset ja pohditaan niiden merkitystä Kehittämishankkeen teoria ja empiria Opinnäytetyösuunnitelman hyväksymisen jälkeen prosessi jatkuu opinnäytetyön taustan ja tarkoituksen täsmentämisellä sekä teoriaosion (teoreettinen viitekehyksen) kirjoittamisella. Perehtyminen oman ammattialan aiempiin tutkimuksiin ja hankkeisiin sekä muuhun alan relevanttiin kirjallisuuteen ja teorioihin luo pohjan käytännön työskentelyn tarkemmalle suunnittelulle ja kuvaamiselle opinnäytetyössä. Opinnäytetyön empiirisen osion/käytännön toteutuksen suunnittelu käsittää kohderyhmän, tutkimusotteen, tiedonkeruun ja aineiston analyysimenetelmien valintaperusteet sekä mahdollisten eettisten kysymysten tarkastelun. Väliseminaarissa opiskelija esittää tutkimuksen tai projektin teoriataustan sekä suunnitelman empiirisen osan toteuttamiseksi. Ohjaava opettaja voi myös ilman

7 7 väliseminaariesitystä antaa ohjaustapaamisessa opiskelijalle luvan empiirisen osan toteutukselle Aineiston analysointi ja tulosten raportointi Tutkimuksen tai hankkeen empiirisen eli käytännön toteutuksen tulokset raportoidaan omana lukunaan. Tulosten raportoimisessa tulee huomioida sekä toimeksiantajan että tutkimukseen osallistuneiden kannalta tutkimuseettiset näkökohdat esimerkiksi luottamuksellisuus. Keskeistä raportoimisessa on rehellinen ja objektiivinen tulosten kuvaus, jossa teksti ja mahdolliset taulukot ja kuviot ovat selkeitä. Opinnäytetyö päättyy lukuun johtopäätökset ja pohdinta, jossa arvioidaan tutkimuksen sisällöllistä (substanssi) sekä toteutuksen (prosessi) onnistumista. Johtopäätöksissä arvioidaan tutkimuksen tärkeimpien tulosten tai hankkeen tuotosten merkitystä, tulosten sovellettavuutta ja tutkimuksen tai hankkeen tarkoituksen saavuttamista (tutkimusongelmiin vastauksen saaminen). Pohdinta painottuu eettisten kysymysten lähestymistavan ja menetelmien soveltuvuuden sekä tulosten ja tuotosten luotettavuuden rehelliseen arviointiin. Lopuksi esitetään mahdollisia aiheeseen liittyviä jatkotutkimusehdotuksia. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyössä on kyse opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisestä, syvenemisestä ja laajentamisesta sekä oman asiantuntijuuden esilletuomisesta. Raportin tulee olla kattava kuvaus kehittämistehtävästä. Opinnäytetyön raportoinnissa opiskelijan tulee kiinnittää ensisijaisesti huomiota sen sisältöön ja rakenteeseen. Työn teoria, taustat, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset tulee jäsentää loogisesti eteneväksi ja perustelluksi kokonaisuudeksi. Asiantuntijuuden tärkeä osa on taito ilmaista itseään. Kielen on oltava selkeää ja yksiselitteistä. Ohjaaja hyväksyy raportin sisällön, minkä jälkeen viestinnän opettaja tarkistaa opinnäytetyön kieliasun.

8 8 Opinnäytetyön viitteellinen rakenne: 1. Johdanto 2. Tavoite, tutkimusongelma(t) tai kehittämistehtävä(t) 3. Tausta/aiempi tieto/teoreettinen viitekehys 4. Menetelmällinen toteutus 5. Tulokset 6. Johtopäätökset ja pohdinta tulosten tarkastelu eettiset kysymykset luotettavuuden pohdinta jatkotutkimusehdotukset Lähteet Liitteet 2.4 Päätösvaihe Opinnäytetyöprosessin päätösvaiheessa opiskelija toimittaa ohjaajan kanssa sovittuna ajankohtana työn tarkastettavaksi, lähettää sen antiplagiointiohjelmaan, esittää sen esitysseminaarissa, suorittaa kypsyysnäytteen, toimittaa lopullisen raportin arvioitavaksi ja julkaisee työn Opinnäytetyön esittäminen Ohjaavan opettajan kanssa sovitaan opinnäytetyön esittelyajankohta. Esitysseminaarissa opiskelija esittelee valmiin opinnäytetyönsä suullisesti yleisölle koulutusohjelman mukaisella kielellä. Esitysseminaari on julkinen. Työ voidaan opponoida opinnäytetyöseminaareissa tai esityksessä. Kirjallinen raportti toimitetaan ohjaajille ja viestinnän opettajalle (ja mahdolliselle opponentille) kaksi viikkoa ennen seminaaria. Opiskelija lähettää ennen viimeistelyvaihetta opinnäytetyönsä sähköpostin liitetiedostona word- tai pdf-muodossa antiplagiointiohjelmaan (Urkund) osoitteeseen, joka on muotoa missä xxx

9 9 on opettajan käyttäjätunnus. Urkund analysoi työn vuorokauden kuluessa ja lähettää analyysin opettajalle tiedoksi. Lähetettävässä tiedostossa ei saa olla asetettuna kopiointi- tai muita suojauksia Opinnäytetyön arviointi Ohjaavan opettajan annettua julkaisuluvan opinnäytetyö arvioidaan. Arvioinnista vastaa työtä ohjaava opettaja ottaen huomioon kielten opettajien kommentit ja mahdollisen toimeksiantajatahon näkemykset työn tasosta ja käytännön hyödynnettävyydestä. Hyväksytty opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1 5, ja siinä kiinnitetään huomiota aiheen valintaan, tutkimus- tai hankeprosessin hallintaan, teoreettiseen taustaan, toteutukseen, tuloksiin ja raportointiin. Erinomaisessa (5) opinnäytetyössä aihe kehittää ammattialaa ja on sen kannalta merkityksellinen, tutkimuksen tai hankkeen teoria ja käytännön toteutus muodostavat yhdessä selkeän, loogisen ja tasokkaan kokonaisuuden. Erinomaisessa opinnäytetyössä on myös käsitelty työn ja sen tulosten luotettavuutta (reliabiliteetin vaade) ja menetelmien kelpoisuutta (validiteetin vaade). Arviointikriteereissä on huomioitu EQF tason 7 kriteerit. Jos ohjaava opettaja esittää työlle arvosanaa 1 (heikko) tai 5 (erinomainen) tulee työllä olla toinen tarkastaja. Opinnäytetyön arviointikriteerit ovat erillisessä liitteessä Kypsyysnäyte Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. (A /352). Opiskelija sopii ohjaavan opettajan kanssa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta. Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa hallitsevansa opinnäytetyönsä aihealueen ja kielitaitonsa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotussa koetilanteessa ilman oheismateriaalia. Ohjaaja antaa kaksi aihetta, joista kirjoittaja valitsee toisen. Aihe voi olla valmis otsikko tai otsikon tarkka muotoilu voidaan jättää opiskelijan tehtäväksi.

10 10 Kypsyysnäytteen ohjepituus on noin neljä tenttivastauspaperin sivua joka riville kirjoitettuna, jos kyseessä on isoruutuinen konsepti ja joka toiselle riville, jos kyseessä on pieniruutuinen konsepti ( sanaa). Kirjoittamiseen on aikaa kolme tuntia. Kypsyysnäytteen tarkastavat opinnäytetyön ohjaaja ja kielentarkastaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty. Lukivaikeuksisella on oikeus erityisjärjestelyihin edellyttäen, että hänellä on asiantuntijan lausunto lukivaikeudestaan. Hyväksyttävän kypsyysnäytteen vaatimukset: 1. Kypsyysnäytteen ja kehittämistehtävän sisällön tulee vastata toisiaan. 2. Teksti on luettavaa, ja isot ja pienet kirjaimet sekä sanarajat erottuvat. 3. Kirjoituksella on otsikko. Sisällön ja otsikon tulee vastata toisiaan. 4. Teksti on jaettu selvästi erottuviin kappaleisiin. 5. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat ovat kunnossa. 6. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistu selkeästi. 7. Sanajärjestys on yksiselitteinen ja sopusoinnussa esitetyn informaation kanssa. 8. Tyyli on asiatyyliä. 9. Teksti etenee kielen varassa eikä esimerkiksi kaavojen, kaavioiden ja kuvien varassa. 10. Kirjoitus on rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus. 11. Lukijan on ymmärrettävä teksti omana kokonaisuutenaan. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa. Kypsyysnäyte voidaan hylätä, jos sen sisällössä tai kieli- ja muotoseikoissa on suuria ja toistuvia puutteita tai virheitä. Opiskelija voi ilmoittautua uuteen kokeeseen tutustuttuaan tarkistettuun kypsyysnäytteeseen ja saatuaan lisäohjausta. Kypsyysnäytteen kielestä annetaan merkintä tutkintotodistukseen.

11 Opinnäytetyön julkaiseminen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ei voida luokitella salaiseksi, vaan kaikki opinnäytetyöt tulee opiskelijan joko tallettaa sähköiseen Theseus-järjestelmään (http://www.theseus.fi) tai toimittaa korkeakoulun kirjastoon kirjaversiona. Tämän lisäksi opiskelija toimittaa ohjaavalle opettajalle ja mahdolliselle työn toimeksiantajalle vähintään yhden liimakansiversion opinnäytetyöstään (arkistokappale). Opinnäytetyön liitteen voi julistaa salaiseksi, jos opinnäytetyö sisältää toimeksiantajan kannalta luottamuksellista tietoa. Opinnäytetyö voi olla myös kirjoitettu siten, että siitä ei selviä toimeksiantajatahon nimeä. Theseus-tietokantaan tallentaessa opiskelijan on varmistettava ensin, haluaako hän julkaista työnsä Theseuksessa, ja sopiiko se myös mahdolliselle työn kohdeorganisaatiolle (työ on julkaisemisen jälkeen vapaasti kaikkien netinkäyttäjien luettavissa). Opinnäytetyöstä tallennetaan Theseukseen lopullinen pdf-versio, jonka opiskelija on aina itse tarkistanut. Työn poistaminen tai uuden version tallentaminen tietokantaan on mahdollista vain poikkeustapauksissa, ja silloinkin vain ohjaavan opettajan kautta. Ohjeet tietokantaan tallentamisesta löytyvät liitteestä 1. Kirjasto saa sähköposti-ilmoituksen, kun opiskelija on lähettänyt työn Theseukseen. Kirjaston henkilökunta julkaisee työn, johon ruuhka-ajoista johtuen voi kulua eripituinen aika. Opiskelija voi valmistua, vaikka työtä ei vielä Theseuksessa ole julkaistu, jos se on sinne tallennettu.

12 12 LÄHTEET A /352. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24 sekä A 352/ ja A 423/2005 7a Thesis Viitattu Plagioinninesto-ohjelma. Viitattu

13 13 LIITTEET 1. Julkaisuohje Kun ohjaaja on hyväksynyt opinnäytetyöraportin lopullisen version, tulee opiskelijan 1. Ensisijaisesti tallentaa työnsä Theseus-verkkokirjastoon PDF-muodossa ennen valmistumisen anomista. Opinnäytetyön voi muuttaa PDF-muotoiseksi tekstinkäsittelyohjelmassa käskyllä Tallenna nimellä (Save as) ja valitsemalla tallennusmuodoksi pdf. Työ tallennettaan osoitteessa. Tallennuksen aikana kysytään esimerkiksi haluaako tekijä teostaan käsiteltävän kuin kirjaa (kaikki oikeudet pidätetään) vai antaako tekijä työlle käyttöoikeuden ilman, että tekijältä kysytään lupaa (Creative commons lisenssi). Tallennuksen aikana kysytään sähköpostiosoite, johon tieto tallennuksesta lähetetään, sekä tallentajan opiskelijatunnus ja salasana. Mahdolliset laajat liitetiedostot voi tallentaa erillisinä. Työ ei näy heti Theseuksessa, vaan kirjaston henkilökunta tarkistaa tallennetut tiedot ja julkaisee työn Theseuksessa. Jos tekijöitä on useita, yksi heistä tallentaa työn. Lisää ohjeita löytyy osoitteesta fi/ohjeet.html sekä Arkistointia varten opinnäytetyön ohjaaja lähettää opinnäytetyön sähköisesti osoitteeseen ja mainitsee, jos työ on merkittävä ja siitä on annettu arvosana 5. Mahdolliselle toimeksiantajalle työ toimitetaan erikseen sovitulla tavalla. 2. Jos opiskelija ei anna julkaisulupaa Theseukseen, hän toimittaa omalla kustannuksellaan työn kovissa kansissa ohjaajalle. Kovakantinen versio menee kirjastoon. Lisäksi tiivistelmä tulee toimittaa ohjaajalle sähköisesti kirjastoa varten. Kovakantisen version opiskelija tilaa esimerkiksi Multiprintistä (http://www.multiprint.fi/palvelut/painopalvelut/opinnaytetyot). Kovakantiset versiot tehdään Turussa (ota sähköpostitse yhteyttä Työt voi noutaa ja maksaa Vaasassa (Pitkäkatu 28-30; Tammipiha; tai vaihtoehtoisesti pyytää laskun. Arkistointia varten opin-

14 14 näytetyön ohjaaja lähettää opinnäytetyön sähköisesti osoitteeseen ja mainitsee, jos työ on merkittävä ja siitä on annettu arvosana 5.

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE Versio 2,

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE Versio 2, PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE Versio 2,0 03.03.2011 2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT... 3 2 OPINNÄYTETYÖPROSESSI... 6 2.1 Aloitusvaihe Aiheen valinta... 6 2.2 Suunnitteluvaihe Tutkimuksen

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE Versio

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE Versio PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE Versio 2.1 15.6.2012 2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT... 3 2 OPINNÄYTETYÖPROSESSI... 6 2.1 Aloitusvaihe Aiheen valinta... 6 2.2 Suunnitteluvaihe Tutkimuksen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 16.3.2005 2 SISÄLTÖ 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 2. Opinnäytetyöprosessi 3. Opinnäytetyön arviointi 4. Opinnäytetyön julkaiseminen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, pro gradu -tutkielmat ja diplomityöt 20.10.2015 Kuva: Sanna Waris Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016

TUTKIELMA 5 OP A. Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 TUTKIELMA 5 OP 402964A Oulun yliopisto Täydentävien opintojen keskus Avoin yliopisto Kevät 2016 Aikataulu Orientaatiojakso 21.3.-3.4.2016 Opponointijakso 2.5.-29.5.2016 Opintojakso päättyy 29.5.2016 Tutkielman

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit

Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman arviointikriteerit Kandidaatintutkielman laajuus on 10 op, josta kypsyysnäyte 1 op ja tieteellinen tiedonhankinta 2 op. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa tieteellinen tiedonhankinta

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

egradu-hanke Ylemmän tutkintovaiheen opinnäytetöiden elektroninen arkistoiminen ja esilletuonti

egradu-hanke Ylemmän tutkintovaiheen opinnäytetöiden elektroninen arkistoiminen ja esilletuonti egradu-hanke Ylemmän tutkintovaiheen opinnäytetöiden elektroninen arkistoiminen ja esilletuonti Lähtökohdat Kaikki opinnäytteet elektronisina saataville Syöttöjärjestelmä ja julkaisuarkisto Ei graduprosessin

Lisätiedot

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin

Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin Oodi ja egradu Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin 19.2.2013 Kuva: Sanna Waris egradu Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto ottaa syksyllä 2012 käyttöön egradu-järjestelmän. Kyseessä on lopputöiden

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

klo 14:15 salissa FYS2

klo 14:15 salissa FYS2 Kandi info 2016: Orientaatio LuK työn ja tutkielman tekemiseen keväällä 2017 28.11.2016 klo 14:15 salissa FYS2 28.11.2016 Jussi Maunuksela 1 Infon tarkoituksena on perehdyttää LuK tutkielman suorittamiseen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

Mamk liiketalouden laitos Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Mamk liiketalouden laitos Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Mamk liiketalouden laitos Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen VALINTAKOEAINEISTO 17.5.2016 Tämä aineisto (tulostettuna) saa olla mukana valintakokeessa 17.5.2016. Valmistaudu kirjoittamaan valintakoetilaisuudessa

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit)

Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Aalto CHEM Kandidaattiseminaari (+ BTT/KEM/MTE seminaarit) Kevät 2016 Aloitusluento 20.01.2016 TkT Eero Hiltunen 1 Tänään Yleistä kandidaattiseminaarista Aikataulut ja osasuoritukset Aiheet ja ohjaajat

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen)

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen) YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö (1.8.2014 alkaen) Johdanto Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on vahvistanut päätöksellään (3.6.2014) tiedekunnan suositukset koskien ylemmän korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetyöohje

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetyöohje Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetyöohje Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2012 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyöohje on käytössä kaikissa Seinäjoen ammattikorkeakoulun ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

PL OULUN YLIOPISTO (7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET

PL OULUN YLIOPISTO (7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET PROSESSI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO PL 4000 90014 OULUN YLIOPISTO 10.3.2008 1(7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET Uuden tutkintorakenteen mukaisesta kandidaatintyöstä määrätään valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

Hyvät tiedonhankintataidot ja plagioinnin välttäminen Lyhyesti Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmästä

Hyvät tiedonhankintataidot ja plagioinnin välttäminen Lyhyesti Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmästä Työpaja 2014 Hyvät tiedonhankintataidot ja plagioinnin välttäminen Lyhyesti Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmästä JY:ssa Opiskelija palauttaa työn Urkundiin Sähköpostitse tai Oppimisympäristöön (Optima,

Lisätiedot

Seminaariesitys. Jokainen pitää työstään seminaariesityksen. Kesto n. 10 min Käytössä piirtoheitin ja dataprojektori

Seminaariesitys. Jokainen pitää työstään seminaariesityksen. Kesto n. 10 min Käytössä piirtoheitin ja dataprojektori 1 Seminaariesitys Jokainen pitää työstään seminaariesityksen Kesto n. 10 min Käytössä piirtoheitin ja dataprojektori Jokainen opponoi jonkun toisen työn ja esityksen. Esityksen pitäjä lähettää omalle opponentilleen

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN (15 op) ARVIOINTIKRITEERIT JA LOMAKE /Opiskelijan lomake Opinnäytetyön nimi: Opinnäytetyön tekijä/ tekijät:

OPINNÄYTETYÖN (15 op) ARVIOINTIKRITEERIT JA LOMAKE /Opiskelijan lomake Opinnäytetyön nimi: Opinnäytetyön tekijä/ tekijät: 1 OPINNÄYTETYÖN (15 op) ARVIOINTIKRITEERIT JA LOMAKE /Opiskelijan lomake Opinnäytetyön nimi: Opinnäytetyön tekijä/ tekijät: Koulutusohjelma (t)/ suuntautumisvaihtoehto 1. Aihevalinta Aihevalinnan perustelut

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt 20.10.2015 Kuva: Kati Molin / Shutterstock Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto on ottanut syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Lukuvuosi 2007 08 1 OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Tämän opastuksen tarkoitus on luonnehtia seminaari-istunnoissa käsiteltäviä asioita, herättää niistä keskustelua ja siten auttaa seminaareihin

Lisätiedot

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa

Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Opinnäytteen edellytyksistä ammattikorkeakoulussa Tuulikki Viitala Oulun seudun ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opinnäytetyöt ja työelämä Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Theseus ja rajatun käytön aineistot

Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus ja rajatun käytön aineistot Theseus-seminaari, 26.4.2016 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Lähtökohta : mistä on kyse? Julkaisuarkistossa ensisijaisesti vapaasti saatavilla olevia aineistoja Miten

Lisätiedot

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta Valmistumisklinikka 25.1.2017 Viestintätieteiden tiedekunta Ohjelma Uusi tiedekunta, mikä muuttuu? Voit hakea HuK-tutkintoa kun Gradun palautuksesta maisteriksi Kalmanrajat keväällä 2017 Todistushakemuksen

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

Urkund plagiaatintunnistus & Koppa. IT-palvelut Hannele Rajaniemi

Urkund plagiaatintunnistus & Koppa. IT-palvelut Hannele Rajaniemi Urkund plagiaatintunnistus & Koppa IT-palvelut Hannele Rajaniemi Taustaksi URKUND plagiaatintunnistussovellus vertaa opiskelijan toimittamaa dokumenttia kolmeen eri lähdeaineistoon: - Internet - Kustannettu

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) opinnäytetyöohje

Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) opinnäytetyöohje Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) opinnäytetyöohje 2015 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyöohje on käytössä kaikissa Seinäjoen ammattikorkeakoulun ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tutkinto-ohjelmissa. Ohjeistus

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielman arviointikriteerit

Pro gradu -tutkielman arviointikriteerit Pro gradu -tutkielman arviointikriteerit Arviointikriteerien on tarkoitus soveltua sekä määrällisillä tai laadullisilla menetelmillä tehtyjen empiiristen tutkimusten että kirjallisuuskatsauksena tehtyjen

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Urkund plagioinnin tarkistusohjelma (http://www.urkund.fi/)

Urkund plagioinnin tarkistusohjelma (http://www.urkund.fi/) Savonia-ammattikorkeakoulu Urkund plagioinnin tarkistusohjelma (http://www.urkund.fi/) Pentti Mäkelä 13.4.2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Opinnäytetyön tarkistaminen Urkund plagiointiohjelmalla Urkund-plagiointiohjelma

Lisätiedot

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö

Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö Tutkimuksellinen vai toiminnallinen opinnäytetyö (Salonen 2013.) (Salonen (Salonen 2013.) Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön arviointi (opettaja, opiskelija ja toimeksiantaja) https://www.kamk.fi/opari/opinnaytetyopakki/lomakkeet

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ

LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ ARVIOINTI OPINNÄYTEPROSESSISSA Arvioidaan myös oppimista tuketyöprosessin aikana opinnäytetyön lisäksi Opiskelija kirjoittaa koko ajan oppimispäiväkirjaa, joka

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN JULKAISEMINEN THESEUS- VERKKOKIRJASTOSSA. Päivi Toikkanen

OPINNÄYTETYÖN JULKAISEMINEN THESEUS- VERKKOKIRJASTOSSA. Päivi Toikkanen OPINNÄYTETYÖN JULKAISEMINEN THESEUS- VERKKOKIRJASTOSSA Päivi Toikkanen SISÄLTÖ Johdanto... 1 Opinnäytetyön tekeminen ja luovuttaminen... 2 Opinnäytetyön tallentaminen Theseus-verkkokirjastoon... 3 Opinnäytetyön

Lisätiedot

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 1 Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tutkielmien arvosteluperusteet Kandidaatintutkielma Kandidaatintutkielma arvostellaan kuten normaalit opintojaksot eli asteikolla 1 5. Todistukseen arvosana

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Tervetuloa! Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa Perinteiset sisältöpainotukset 1 Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa Perinteinen formaatti

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN JULKAISEMINEN THESEUS- VERKKOKIRJASTOSSA. Päivi Toikkanen

OPINNÄYTETYÖN JULKAISEMINEN THESEUS- VERKKOKIRJASTOSSA. Päivi Toikkanen OPINNÄYTETYÖN JULKAISEMINEN THESEUS- VERKKOKIRJASTOSSA Päivi Toikkanen Opinnäytetyön julkaiseminen Theseus-verkkokirjastossa SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 2. Opinnäytetyön tekeminen ja luovuttaminen... 2 3.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Kandin opas. Lukijalle. Proseminaarin tavoitteet ja suorittaminen. Helsingin yliopisto Uskontotieteen laitos

Kandin opas. Lukijalle. Proseminaarin tavoitteet ja suorittaminen. Helsingin yliopisto Uskontotieteen laitos Helsingin yliopisto Uskontotieteen laitos Kandin opas Lukijalle Tämä opas kertoo uskontotieteen aineopintoihin kuuluvan proseminaarin, kandidaatintutkielman ja kypsyyskokeen suorittamisesta. Proseminaariesitelmä

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

Kaikki alkaa TUTKAsta. Artikkelin matka avoimeksi. Marja-Leena Harjuniemi

Kaikki alkaa TUTKAsta. Artikkelin matka avoimeksi. Marja-Leena Harjuniemi Kaikki alkaa TUTKAsta Ja päätyy JYXiin Artikkelin matka avoimeksi Marja-Leena Harjuniemi 14.4.2011 Työnkulku Inbox TUTKA JYX Kustantajaluvan tarkistaminen (S/R) Kustantajan edellyttämien tietojen lisääminen

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Opinnäytetyöprosessin itsejohtaminen. Henrik Räsänen tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti

Opinnäytetyöprosessin itsejohtaminen. Henrik Räsänen tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti Opinnäytetyöprosessin itsejohtaminen Henrik Räsänen tekniikan tohtori kauppatieteiden lisensiaatti ONT-prosessi Opinnäytetyö on vaativa prosessi, joka vaatii hyvän suunnittelun. Toteutus vaatii hyvää itsekuria.

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

PHYS-A0120 Termodynamiikka (TFM) Käytännön järjestelyt ensimmäisessä projektityössä

PHYS-A0120 Termodynamiikka (TFM) Käytännön järjestelyt ensimmäisessä projektityössä PHYS-A0120 Termodynamiikka (TFM) Käytännön järjestelyt ensimmäisessä projektityössä Perjantai 30.10.2015 Projektityön tarkoitus Oppia termodynamiikkaa: esim. lämpövarastot, lämmönsiirto, erilaiset syklit,

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen

Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen Marja Silenti FM, Timo Lenkkeri LK, DI Opiskelijanumero: 12345678 Helsinki 18.11.2005, viimeksi päivitetty 31.05.2011, 17.12.2012 Tutkimussuunnitelma Ohjaaja:

Lisätiedot

Vinkkejä hyvään graduun. Janne Hukkinen Helsingin yliopisto

Vinkkejä hyvään graduun. Janne Hukkinen Helsingin yliopisto Vinkkejä hyvään graduun Janne Hukkinen Helsingin yliopisto janne.i.hukkinen@helsinki.fi Rakenne: perinteinen toimii Johdanto ja tausta Analyyttinen viitekehys Aineisto ja menetelmät Analyysi Tulokset ja

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1

Harjoitustyöinfo kevät TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyöinfo kevät 2016 TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitustyö Kurssin harjoitustyö on kokonaisuus, joka etenee vaiheittain viikkoharjoituksissa eli harjoitustyön ohjaustilaisuuksissa kurssin luentojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia 26. huhtikuuta 2016 Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia Minna Marjamaa, Tiina Tolonen Kuva: Holley and Chris Melton, CC BY 2.0 Pimeä Theseus & PAS-kysely Maaliskuussa 2016 tehtiin e-lomakekysely, jossa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN

LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Päivi Auno LYHYT OHJEISTUS TUTKIELMAESSEESEEN Kajaanin Ammattikorkeakoulu Ohjaava opettaja Ajankohta Opintojakso SISÄLLYS (esimerkki) 1 JOHDANTO 2 TEORIATAUSTA SISÄLTÖÄ KUVAAVA OTSIKKO 2.1 Alaotsikko 2.2

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA-seminaari

KOTA-AMKOTA-seminaari Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotietojen tilastointi ja tiedonkeruu korkeakouluista KOTA-AMKOTA-seminaari Vesa Hämäläinen 14.11.2008 Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon

Lisätiedot

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.

Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen. Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12. Metsäalan korkea-asteen opetushenkilöstön näkökulma koulutuksen kehittämiseen Tutkija Riitta Kilpeläinen TTS Ihminen ja metsä seminaari 7.12.2016 Tausta Kansallinen metsästrategia 2025: uudet koulutuksen

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot