YLEMMÄN AMMATTIKORKEA- KOULUTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE. Versio 3.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEMMÄN AMMATTIKORKEA- KOULUTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE. Versio 3.0"

Transkriptio

1 YLEMMÄN AMMATTIKORKEA- KOULUTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE Versio

2 2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT OPINNÄYTETYÖPROSESSI Aloitusvaihe Aiheen valinta Suunnitteluvaihe Kehittämishankkeen suunnittelu Toteutusvaihe Kehittämishankkeen teoria ja empiria Aineiston analysointi ja tulosten raportointi Päätösvaihe Opinnäytetyön esittäminen Opinnäytetyön arviointi Kypsyysnäyte Opinnäytetyön julkaiseminen LÄHTEET LIITTEET Julkaisuohje... 13

3 3 1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, joka voi olla joko opintoja kokoava tai tutkinnon jonkin osaalueen erityisosaamista osoittava työ. Opinnäytteessä opiskelija osoittaa ammatillista tietoa ja taito. Opinnäytetyöprosessi koostuu aiheeseen perehtymisestä, varsinaisen työn henkilökohtaisesta tai ryhmäohjauksesta sekä vaadittaviin seminaareihin osallistumisesta. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti yksin. Opinnäytetyön tavoitteena on innostaa opiskelijaa kriittiseen ajatteluun, luovuuteen, ongelmanratkaisuun sekä oman työn ja ammattialan kehittämiseen. Opinnäytetyöllään opiskelija osoittaa kykenevänsä toimimaan tulevan ammatillisen osaamisalueensa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Hän osoittaa kykenevänsä laatimaan tutkimus- tai projektisuunnitelman, noudattamaan aikatauluja, pitämään yhteyksiä eri osapuoliin, hankkimaan itsenäisesti tietoa teoreettisen viitekehykseen sekä empiiriseen aineistoon, analysoimaan ja käsittelemään hankkimaansa teoriatietoa ja empiiristä aineistoa, raportoimaan työtään ja huolehtimaan dokumenttien ja työn kieli- ja ulkoasusta. Työ vaatii pitkäjänteisyyttä, organisointitaitoja sekä itsenäistä työtä ja yhteistoiminnallisuutta. Valtioneuvoston asetuksen ammattikorkeakouluista mukaan (A /352.) ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisia taitoja, projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön Opinnäytetyössä kirjallisuudesta tai muista lähteistä saatuja tietoja suoraan tai epäsuorasti lainattaessa on aina mainittava alkuperäinen lähde. Sanatarkassa lainauksessa käytetään lainausmerkkejä. Jokaisen tekstikohdan jälkeen kappaleen

4 4 sisällä tulee oma lähdeviite, ellei teksti ole kirjoittajan omaa ajattelua. Jokaisen lainatun kuvion ja taulukon tulee viedä ajattelua eteenpäin, ja myös näihin lähdeviitteet (mahdolliset luvat) tulee merkitä selkeästi. Ammattikorkeakoulussa on käytössä Urkund-ohjelma, jota hyödynnetään sekä opinnäytetöiden että muiden kirjallisten töiden tarkastamisessa tekstin alkuperän varmistamiseksi ja plagioinnin estämiseksi. Opinnäytetyössä noudatetaan kaikin osin tutkimuseettisiä periaatteita. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö sisältää aina työn kohteen/aiheen teoreettista tarkastelua ja sen empiiristä soveltamista tutkimuksellisin keinoin tavoitteena työelämän kehittäminen. 2 OPINNÄYTETYÖPROSESSI Tässä luvussa esitetyt asiat ovat yleisiä opinnäytetyöprosessin vaiheisiin liittyviä periaatteita. Opinnäytetyöprosessi käsittää aloitus-, suunnittelu-, toteutus- ja raportointivaiheet. 2.1 Aloitusvaihe Aiheen valinta Ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelija suorittaa ne opintokokonaisuudet, jotka antavat opinnäytetyön edellyttämät sisällölliset ja menetelmälliset valmiudet. Opinnäytetyöprosessi käynnistyy aiheen valinnalla. Aiheesta neuvotellaan opinnäytetyön ohjaavan opettajan ja mahdollisen työelämän edustajan kanssa. Opinnäytetyön aihealue vaihtelee työyhteisön kehittämistarpeiden ja opiskelijan valitseman alueen mukaisesti. Kehittämistehtävän tulisi liittyä pääsääntöisesti opiskelijan ammatilliseen tehtäväalueeseen ja syventää hänen ammatillista asiantuntijaosaamistaan. Aiheen valinnassa opiskelijan tulee erityisesti ottaa huomioon se, että hänellä on riittävästi tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sekä kiinnostusta kehittämistehtävän toteuttamiseksi. Aihetta valitessaan ja työsuunnitelmaa laatiessaan opiskelijan on keskusteltava vastuuyliopettajan kanssa. Opinnäytetyö on

5 5 ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijan asiantuntijuuden osoitus ja aiheen valinnassa tulisi pyrkiä haastavuuteen sekä oman asiantuntijuuden laajentamiseen. Opinnäytetyö voi muodostua joko yhdestä isosta projektista tai useammista erikokoisista ja erityyppisistä osaprojekteista tai osatehtävistä, jotka liittyvät jollain mielekkäällä tavalla toisiinsa. Esimerkiksi erilaisten järjestelmien kehittäminen edellyttää usein tiedonkeruuta (haastattelut, kyselyt jne.) sekä hankkeen alkaessa (mitä järjestelmältä halutaan) että sen päätyttyä (saatiinko sitä, mitä haluttiin), jolloin näistä empiirisistä tutkimuksista voi hyvin muodostaa osaprojektit. Vastaavanlaisia tutkimustyyppisiä osaprojekteja voi hyvin hyödyntää esimerkiksi suunniteltaessa organisaation kansainvälistymistä, työilmapiirin kehittämistä, markkina-alueen valintaa tai rakenneratkaisuja. Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia valita työelämän kehittämistehtävän aihe on siis runsaasti. Oleellista on, että se perustuu työelämän (ensisijaisesti oman työpaikan) todellisen ongelman määrittelylle ja toteutetaan läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa. Aihevalintaan vaikuttavat käytännön/työelämän hyödyn lisäksi aiheen mahdollinen uutuusarvo sekä tekijän oma mielenkiinto ja motivaatio aiheeseen. Kun ammattikorkeakoulun edustaja on hyväksynyt aihevalinnan, laatii opinnäytetyön tekijä aiheesta suunnitelman kehittämistehtävän toteuttamiseksi. 2.2 Suunnitteluvaihe Kehittämishankkeen suunnittelu Opinnäytetyö käynnistyy syvällisemmällä aiheeseen perehtymisellä ja opinnäytetyösuunnitelman laadinnalla. Aiheeseen perehdyttäessä etsitään tietoa siitä, mitä on tutkittu aiemmin, jolloin saadaan käsitys työn merkittävyydestä, ajankohtaisuudesta ja uutuus- tai lisäarvosta toimeksiantajatahon ja kehittämishankkeen kannalta. Suunnitelmassa kuvataan työn tausta, tutkimusongelma tai -tehtävä, tarkoitus ja tavoitteet, keskeiset käsitteet ja aiempi tieto aiheesta (teoriat ja aiemmat tutkimukset), metodiset ratkaisut (kuten tutkimusote, aineiston keruumenetelmä,

6 6 analyysimenetelmä ja/tai projektin toteuttamisen tapa ja/tai kehittämishankkeen vaiheet), tarvittavat resurssit sekä alustava aikataulu prosessin etenemiselle. Kysymysmuotoon muotoiltu tutkimusongelma kertoo, mihin peruskysymykseen etsitään vastausta tai ratkaisua. Ongelmasta voidaan johtaa tarkempia kysymyksiä/tavoitteita, jotka tukevat ja auttavat ongelman ratkaisussa. Myös projektityyppisissä opinnäytetöissä tulee olla selkeä ja kiteytetty käytännön ongelma, johon työssä etsitään ratkaisua. Opiskelija laatii opinnäytetyösuunnitelman ja esittää sen seminaarissa tai toimittaa sen muutoin ohjaavalle opettajalle tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi. Ohjaava opettaja antaa luvan siirtyä toteutusvaiheeseen. 2.3 Toteutusvaihe Opinnäytetyön toteutusvaiheessa opiskelija kirjoittaa työn teoriaosuuden, toteuttaa empiirisen osuuden, analysoi aineiston, kuvaa hankkeen käytännön toteutuksen ja raportoi tulokset. Opinnäytetyön loppuun kootaan tulosten perusteella tehdyt johtopäätökset ja pohditaan niiden merkitystä Kehittämishankkeen teoria ja empiria Opinnäytetyösuunnitelman hyväksymisen jälkeen prosessi jatkuu opinnäytetyön taustan ja tarkoituksen täsmentämisellä sekä teoriaosion (teoreettinen viitekehyksen) kirjoittamisella. Perehtyminen oman ammattialan aiempiin tutkimuksiin ja hankkeisiin sekä muuhun alan relevanttiin kirjallisuuteen ja teorioihin luo pohjan käytännön työskentelyn tarkemmalle suunnittelulle ja kuvaamiselle opinnäytetyössä. Opinnäytetyön empiirisen osion/käytännön toteutuksen suunnittelu käsittää kohderyhmän, tutkimusotteen, tiedonkeruun ja aineiston analyysimenetelmien valintaperusteet sekä mahdollisten eettisten kysymysten tarkastelun. Väliseminaarissa opiskelija esittää tutkimuksen tai projektin teoriataustan sekä suunnitelman empiirisen osan toteuttamiseksi. Ohjaava opettaja voi myös ilman

7 7 väliseminaariesitystä antaa ohjaustapaamisessa opiskelijalle luvan empiirisen osan toteutukselle Aineiston analysointi ja tulosten raportointi Tutkimuksen tai hankkeen empiirisen eli käytännön toteutuksen tulokset raportoidaan omana lukunaan. Tulosten raportoimisessa tulee huomioida sekä toimeksiantajan että tutkimukseen osallistuneiden kannalta tutkimuseettiset näkökohdat esimerkiksi luottamuksellisuus. Keskeistä raportoimisessa on rehellinen ja objektiivinen tulosten kuvaus, jossa teksti ja mahdolliset taulukot ja kuviot ovat selkeitä. Opinnäytetyö päättyy lukuun johtopäätökset ja pohdinta, jossa arvioidaan tutkimuksen sisällöllistä (substanssi) sekä toteutuksen (prosessi) onnistumista. Johtopäätöksissä arvioidaan tutkimuksen tärkeimpien tulosten tai hankkeen tuotosten merkitystä, tulosten sovellettavuutta ja tutkimuksen tai hankkeen tarkoituksen saavuttamista (tutkimusongelmiin vastauksen saaminen). Pohdinta painottuu eettisten kysymysten lähestymistavan ja menetelmien soveltuvuuden sekä tulosten ja tuotosten luotettavuuden rehelliseen arviointiin. Lopuksi esitetään mahdollisia aiheeseen liittyviä jatkotutkimusehdotuksia. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyössä on kyse opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisestä, syvenemisestä ja laajentamisesta sekä oman asiantuntijuuden esilletuomisesta. Raportin tulee olla kattava kuvaus kehittämistehtävästä. Opinnäytetyön raportoinnissa opiskelijan tulee kiinnittää ensisijaisesti huomiota sen sisältöön ja rakenteeseen. Työn teoria, taustat, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset tulee jäsentää loogisesti eteneväksi ja perustelluksi kokonaisuudeksi. Asiantuntijuuden tärkeä osa on taito ilmaista itseään. Kielen on oltava selkeää ja yksiselitteistä. Ohjaaja hyväksyy raportin sisällön, minkä jälkeen viestinnän opettaja tarkistaa opinnäytetyön kieliasun.

8 8 Opinnäytetyön viitteellinen rakenne: 1. Johdanto 2. Tavoite, tutkimusongelma(t) tai kehittämistehtävä(t) 3. Tausta/aiempi tieto/teoreettinen viitekehys 4. Menetelmällinen toteutus 5. Tulokset 6. Johtopäätökset ja pohdinta tulosten tarkastelu eettiset kysymykset luotettavuuden pohdinta jatkotutkimusehdotukset Lähteet Liitteet 2.4 Päätösvaihe Opinnäytetyöprosessin päätösvaiheessa opiskelija toimittaa ohjaajan kanssa sovittuna ajankohtana työn tarkastettavaksi, lähettää sen antiplagiointiohjelmaan, esittää sen esitysseminaarissa, suorittaa kypsyysnäytteen, toimittaa lopullisen raportin arvioitavaksi ja julkaisee työn Opinnäytetyön esittäminen Ohjaavan opettajan kanssa sovitaan opinnäytetyön esittelyajankohta. Esitysseminaarissa opiskelija esittelee valmiin opinnäytetyönsä suullisesti yleisölle koulutusohjelman mukaisella kielellä. Esitysseminaari on julkinen. Työ voidaan opponoida opinnäytetyöseminaareissa tai esityksessä. Kirjallinen raportti toimitetaan ohjaajille ja viestinnän opettajalle (ja mahdolliselle opponentille) kaksi viikkoa ennen seminaaria. Opiskelija lähettää ennen viimeistelyvaihetta opinnäytetyönsä sähköpostin liitetiedostona word- tai pdf-muodossa antiplagiointiohjelmaan (Urkund) osoitteeseen, joka on muotoa missä xxx

9 9 on opettajan käyttäjätunnus. Urkund analysoi työn vuorokauden kuluessa ja lähettää analyysin opettajalle tiedoksi. Lähetettävässä tiedostossa ei saa olla asetettuna kopiointi- tai muita suojauksia Opinnäytetyön arviointi Ohjaavan opettajan annettua julkaisuluvan opinnäytetyö arvioidaan. Arvioinnista vastaa työtä ohjaava opettaja ottaen huomioon kielten opettajien kommentit ja mahdollisen toimeksiantajatahon näkemykset työn tasosta ja käytännön hyödynnettävyydestä. Hyväksytty opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1 5, ja siinä kiinnitetään huomiota aiheen valintaan, tutkimus- tai hankeprosessin hallintaan, teoreettiseen taustaan, toteutukseen, tuloksiin ja raportointiin. Erinomaisessa (5) opinnäytetyössä aihe kehittää ammattialaa ja on sen kannalta merkityksellinen, tutkimuksen tai hankkeen teoria ja käytännön toteutus muodostavat yhdessä selkeän, loogisen ja tasokkaan kokonaisuuden. Erinomaisessa opinnäytetyössä on myös käsitelty työn ja sen tulosten luotettavuutta (reliabiliteetin vaade) ja menetelmien kelpoisuutta (validiteetin vaade). Arviointikriteereissä on huomioitu EQF tason 7 kriteerit. Jos ohjaava opettaja esittää työlle arvosanaa 1 (heikko) tai 5 (erinomainen) tulee työllä olla toinen tarkastaja. Opinnäytetyön arviointikriteerit ovat erillisessä liitteessä Kypsyysnäyte Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. (A /352). Opiskelija sopii ohjaavan opettajan kanssa kypsyysnäytteen kirjoittamisesta. Kypsyysnäytteellä opiskelija osoittaa hallitsevansa opinnäytetyönsä aihealueen ja kielitaitonsa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotussa koetilanteessa ilman oheismateriaalia. Ohjaaja antaa kaksi aihetta, joista kirjoittaja valitsee toisen. Aihe voi olla valmis otsikko tai otsikon tarkka muotoilu voidaan jättää opiskelijan tehtäväksi.

10 10 Kypsyysnäytteen ohjepituus on noin neljä tenttivastauspaperin sivua joka riville kirjoitettuna, jos kyseessä on isoruutuinen konsepti ja joka toiselle riville, jos kyseessä on pieniruutuinen konsepti ( sanaa). Kirjoittamiseen on aikaa kolme tuntia. Kypsyysnäytteen tarkastavat opinnäytetyön ohjaaja ja kielentarkastaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla suoritettu/hylätty. Lukivaikeuksisella on oikeus erityisjärjestelyihin edellyttäen, että hänellä on asiantuntijan lausunto lukivaikeudestaan. Hyväksyttävän kypsyysnäytteen vaatimukset: 1. Kypsyysnäytteen ja kehittämistehtävän sisällön tulee vastata toisiaan. 2. Teksti on luettavaa, ja isot ja pienet kirjaimet sekä sanarajat erottuvat. 3. Kirjoituksella on otsikko. Sisällön ja otsikon tulee vastata toisiaan. 4. Teksti on jaettu selvästi erottuviin kappaleisiin. 5. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat ovat kunnossa. 6. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistu selkeästi. 7. Sanajärjestys on yksiselitteinen ja sopusoinnussa esitetyn informaation kanssa. 8. Tyyli on asiatyyliä. 9. Teksti etenee kielen varassa eikä esimerkiksi kaavojen, kaavioiden ja kuvien varassa. 10. Kirjoitus on rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus. 11. Lukijan on ymmärrettävä teksti omana kokonaisuutenaan. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa. Kypsyysnäyte voidaan hylätä, jos sen sisällössä tai kieli- ja muotoseikoissa on suuria ja toistuvia puutteita tai virheitä. Opiskelija voi ilmoittautua uuteen kokeeseen tutustuttuaan tarkistettuun kypsyysnäytteeseen ja saatuaan lisäohjausta. Kypsyysnäytteen kielestä annetaan merkintä tutkintotodistukseen.

11 Opinnäytetyön julkaiseminen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä ei voida luokitella salaiseksi, vaan kaikki opinnäytetyöt tulee opiskelijan joko tallettaa sähköiseen Theseus-järjestelmään (http://www.theseus.fi) tai toimittaa korkeakoulun kirjastoon kirjaversiona. Tämän lisäksi opiskelija toimittaa ohjaavalle opettajalle ja mahdolliselle työn toimeksiantajalle vähintään yhden liimakansiversion opinnäytetyöstään (arkistokappale). Opinnäytetyön liitteen voi julistaa salaiseksi, jos opinnäytetyö sisältää toimeksiantajan kannalta luottamuksellista tietoa. Opinnäytetyö voi olla myös kirjoitettu siten, että siitä ei selviä toimeksiantajatahon nimeä. Theseus-tietokantaan tallentaessa opiskelijan on varmistettava ensin, haluaako hän julkaista työnsä Theseuksessa, ja sopiiko se myös mahdolliselle työn kohdeorganisaatiolle (työ on julkaisemisen jälkeen vapaasti kaikkien netinkäyttäjien luettavissa). Opinnäytetyöstä tallennetaan Theseukseen lopullinen pdf-versio, jonka opiskelija on aina itse tarkistanut. Työn poistaminen tai uuden version tallentaminen tietokantaan on mahdollista vain poikkeustapauksissa, ja silloinkin vain ohjaavan opettajan kautta. Ohjeet tietokantaan tallentamisesta löytyvät liitteestä 1. Kirjasto saa sähköposti-ilmoituksen, kun opiskelija on lähettänyt työn Theseukseen. Kirjaston henkilökunta julkaisee työn, johon ruuhka-ajoista johtuen voi kulua eripituinen aika. Opiskelija voi valmistua, vaikka työtä ei vielä Theseuksessa ole julkaistu, jos se on sinne tallennettu.

12 12 LÄHTEET A /352. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys, Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24 sekä A 352/ ja A 423/2005 7a Thesis Viitattu Plagioinninesto-ohjelma. Viitattu

13 13 LIITTEET 1. Julkaisuohje Kun ohjaaja on hyväksynyt opinnäytetyöraportin lopullisen version, tulee opiskelijan 1. Ensisijaisesti tallentaa työnsä Theseus-verkkokirjastoon PDF-muodossa ennen valmistumisen anomista. Opinnäytetyön voi muuttaa PDF-muotoiseksi tekstinkäsittelyohjelmassa käskyllä Tallenna nimellä (Save as) ja valitsemalla tallennusmuodoksi pdf. Työ tallennettaan osoitteessa. Tallennuksen aikana kysytään esimerkiksi haluaako tekijä teostaan käsiteltävän kuin kirjaa (kaikki oikeudet pidätetään) vai antaako tekijä työlle käyttöoikeuden ilman, että tekijältä kysytään lupaa (Creative commons lisenssi). Tallennuksen aikana kysytään sähköpostiosoite, johon tieto tallennuksesta lähetetään, sekä tallentajan opiskelijatunnus ja salasana. Mahdolliset laajat liitetiedostot voi tallentaa erillisinä. Työ ei näy heti Theseuksessa, vaan kirjaston henkilökunta tarkistaa tallennetut tiedot ja julkaisee työn Theseuksessa. Jos tekijöitä on useita, yksi heistä tallentaa työn. Lisää ohjeita löytyy osoitteesta fi/ohjeet.html sekä Arkistointia varten opinnäytetyön ohjaaja lähettää opinnäytetyön sähköisesti osoitteeseen ja mainitsee, jos työ on merkittävä ja siitä on annettu arvosana 5. Mahdolliselle toimeksiantajalle työ toimitetaan erikseen sovitulla tavalla. 2. Jos opiskelija ei anna julkaisulupaa Theseukseen, hän toimittaa omalla kustannuksellaan työn kovissa kansissa ohjaajalle. Kovakantinen versio menee kirjastoon. Lisäksi tiivistelmä tulee toimittaa ohjaajalle sähköisesti kirjastoa varten. Kovakantisen version opiskelija tilaa esimerkiksi Multiprintistä (http://www.multiprint.fi/palvelut/painopalvelut/opinnaytetyot). Kovakantiset versiot tehdään Turussa (ota sähköpostitse yhteyttä Työt voi noutaa ja maksaa Vaasassa (Pitkäkatu 28-30; Tammipiha; tai vaihtoehtoisesti pyytää laskun. Arkistointia varten opin-

14 14 näytetyön ohjaaja lähettää opinnäytetyön sähköisesti osoitteeseen ja mainitsee, jos työ on merkittävä ja siitä on annettu arvosana 5.

1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT

1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖOHJE Versio 2.3 22.6.2015 2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA VASTUUT... 3 2 OPINNÄYTETYÖPROSESSI... 5 2.1 Aloitusvaihe Aiheen valinta... 5 2.2 Suunnitteluvaihe Tutkimuksen

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 31.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto OPINNÄYTE Keuda Tuusula Hiusalan perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 17.8.2011 TUTKINNON PERUSTEET Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OPINNÄYTETYÖOHJE YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 16.3.2005 2 SISÄLTÖ 1. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 2. Opinnäytetyöprosessi 3. Opinnäytetyön arviointi 4. Opinnäytetyön julkaiseminen

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (AMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon.

Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Kirjasto- ja tietopalvelut Theseus opas Ohjeistus opiskelijalle opinnäytetyön tallentamiseksi Theseus-verkkokirjastoon. Pikaohje: 2 1. Aloita tallennus kun työsi on valmis ja ohjaava opettajasi on hyväksynyt

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä

Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Pro gradu -tutkielmien arvostelu maantieteessä Tutkielman arvostelussa on käytössä viisiportainen asteikko (1-5): o Ykkönen (1) merkitsee, että työ on hyväksyttävissä, mutta siinä on huomattavia puutteita.

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008

AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 1 AMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT päivitetty 24.10.2008 Arviointikriteerit K 5 H 4 H 3 T 2 T 1 Hylätty Aiheen valinta Yhteys koulutusohjelman ammattiopintoihin Yhteys työelämään työ kehittää opiskelijan

Lisätiedot

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa

LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO. Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa LIITE 1: OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT AMK- TUTKINTO Arvioinnin osa-alueet perustutkintoon (AMK-tutkinto) johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää,

Lisätiedot

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon

Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytteen tallennus Theseus-verkkokirjastoon Opinnäytetyö tallennetaan Theseukseen vasta kun se on valmis ja hyväksytty. Työ ei kuitenkaan näy Internetissä välittömästi tallennuksen jälkeen vaan vasta

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN MENETTELYT

OPINNÄYTETYÖN MENETTELYT Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalous ja matkailu OPINNÄYTETYÖN MENETTELYT Jokaisen koulutusohjelman opinnäytetyöhön liittyy Liiketoiminta ja kulttuuri Porissa kaksi

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmat TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Ennen kuin syvennyt näihin ohjeisiin sinun on syytä lukea huolellisesti

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ

HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ HAJANAISIA AJATUKSIA DIPLOMITYÖSTÄ 29.11.2013 Hannu Rantanen Professori hannu.rantanen@lut.fi Suunnittelu Diplomityön aiheidean jalostaminen työn tavoite rahoittajan kannalta aikataulu + alustava suunnitelma

Lisätiedot

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä

OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/1. Aihe on alan haastava, uutta luova tai tavanomaista vaativampi kehittämistehtävä OPETTAJAN ARVIO OPINNÄYTETYÖSTÄ LIITE 9/ TYÖN AIHE JA TAVOITE Aiheen ajankohtaisuus ja vaativuus Yhteys työelämän kehittämistavoitteisiin ja koulutusohjelman ammatillisiin tavoitteisiin Työn tavoitteen

Lisätiedot

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Vieritutkimuskoulutus verkossa Työn tilaajana oli Labquality Oy Marja Heikkinen Päivi Rauvo Työssäni loin asiasisällön vieritutkimuksia käsittelevään verkkokoulutukseen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008

YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 YLEMPI AMK -OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Päivitetty 19.11.2008 Aiheen valinta ankohtainen, innovatiivinen, vaativa erityisen merkittävä kannalta, uutta tietoa synnyttävä hyvin harkittu se liittyy kiinteästi

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Mamk liiketalouden laitos Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Mamk liiketalouden laitos Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Mamk liiketalouden laitos Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen VALINTAKOEAINEISTO 17.5.2016 Tämä aineisto (tulostettuna) saa olla mukana valintakokeessa 17.5.2016. Valmistaudu kirjoittamaan valintakoetilaisuudessa

Lisätiedot

Vaihe 1: Opinnäytetyötä koskevien perustietojen tallennus HumakProssa

Vaihe 1: Opinnäytetyötä koskevien perustietojen tallennus HumakProssa (Voimassa 1.1.2015 alkaen) Opinnäytetyön palautusohjeet A: Sähköisesti tehtävät toimenpiteet Vaihe 1: Opinnäytetyötä koskevien perustietojen tallennus HumakProssa Kaikki tekevät tämän vaiheen, vaikka työllä

Lisätiedot

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetyöohje

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetyöohje Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetyöohje Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2012 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyöohje on käytössä kaikissa Seinäjoen ammattikorkeakoulun ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Julkaisuarkistosta toimintaketjujen tukijaksi

Julkaisuarkistosta toimintaketjujen tukijaksi Julkaisuarkistosta toimintaketjujen tukijaksi Kirjastoverkkopäivät 25.10.2012 Tavoite Vuoden 2013 alusta lähtien Kaikki ylemmän opintovaiheen opinnäytetyöt käsitellään sähköisinä Avoin saatavuus inti Hyväksyntä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

VERKKOKIRJASTO theseus

VERKKOKIRJASTO theseus VERKKOKIRJASTO theseus ammattikorkeakoulujen Open Access toteutuksena a Sjölund ija a.sjolund@seamk.fi 02230 theseus verkkokirjasto Kaikille ammattikorkeakouluille yhteinen opinnäyte- j julkaisutietokanta.

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 E-KANDIT LATURI TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTTEEN PALAUTUSPROSESSI Ohjaaja toimittaa opintosihteerille tutkielman pohjatiedot. Ohjaaja lataa tutkielman Laturista

Lisätiedot

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen)

YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö ( alkaen) YLEISET OHJEET Syventävien opintojen opinnäytetyö (1.8.2014 alkaen) Johdanto Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on vahvistanut päätöksellään (3.6.2014) tiedekunnan suositukset koskien ylemmän korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Opinnäytetyön prosessikuvaus

Opinnäytetyön prosessikuvaus OPTISEN MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIO Opinnäytetyön prosessikuvaus Raportti, PAL hanke, TP 2.2 Versio: 13.8.08, tekniikan johtoryhmän hyväksymä. Harri Pikkarainen, Jani Sipola, Kemi-Tornion amk, tekniikka

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) opinnäytetyöohje

Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) opinnäytetyöohje Ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) opinnäytetyöohje 2015 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyöohje on käytössä kaikissa Seinäjoen ammattikorkeakoulun ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tutkinto-ohjelmissa. Ohjeistus

Lisätiedot

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt

Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt Oodi ja Laturi Ohje opinnäytteiden kirjaamisesta Oodiin, kandidaatintyöt 20.10.2015 Kuva: Kati Molin / Shutterstock Laturi Oulun yliopistossa Oulun yliopiston kirjasto on ottanut syksyllä 2012 käyttöön

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN JULKAISEMINEN THESEUS- VERKKOKIRJASTOSSA. Päivi Toikkanen

OPINNÄYTETYÖN JULKAISEMINEN THESEUS- VERKKOKIRJASTOSSA. Päivi Toikkanen OPINNÄYTETYÖN JULKAISEMINEN THESEUS- VERKKOKIRJASTOSSA Päivi Toikkanen SISÄLTÖ Johdanto... 1 Opinnäytetyön tekeminen ja luovuttaminen... 2 Opinnäytetyön tallentaminen Theseus-verkkokirjastoon... 3 Opinnäytetyön

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Kirjallinen tehtävä Kirjallisen tehtävän laatimisen ohjeet ja mallipohja Jouko Uusitalo Ohje KEMI 2012 2 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU, Koulutusala Tekijä(t):

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

PL OULUN YLIOPISTO (7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET

PL OULUN YLIOPISTO (7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET PROSESSI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO PL 4000 90014 OULUN YLIOPISTO 10.3.2008 1(7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET Uuden tutkintorakenteen mukaisesta kandidaatintyöstä määrätään valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN

OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Lukuvuosi 2007 08 1 OPASTUS OPINNÄYTETÖIDEN SEMINAARI-ISTUNTOIHIN Tämän opastuksen tarkoitus on luonnehtia seminaari-istunnoissa käsiteltäviä asioita, herättää niistä keskustelua ja siten auttaa seminaareihin

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kansantaloustieteen kandidaatintutkielma 2011 * Kandidaatintutkielma 10 op ja kypsyysnäyte 0 op. * Kirjoitetaan suomenkielellä - poikkeustapauksessa voidaan kirjoittaa englanniksi. * Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Urkund plagioinnin tarkistusohjelma (http://www.urkund.fi/)

Urkund plagioinnin tarkistusohjelma (http://www.urkund.fi/) Savonia-ammattikorkeakoulu Urkund plagioinnin tarkistusohjelma (http://www.urkund.fi/) Pentti Mäkelä 13.4.2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Opinnäytetyön tarkistaminen Urkund plagiointiohjelmalla Urkund-plagiointiohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen

Arviointiperuste 1 2 3 4 5. opinnäytetyön aihe perustellaan niukasti aihe on työelämälähtöinen 1 PELASTUSOPISTO Toiminnallisen opinnäytetyön arviointiperusteet Opinnäytetyön arviointi perustuu tähän kriteeristöön. Jokainen opinnäytetyön arvioitava osa on purettu taulukossa sanalliseen muotoon, näitä

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Urkund plagiaatintunnistus & Koppa. IT-palvelut Hannele Rajaniemi

Urkund plagiaatintunnistus & Koppa. IT-palvelut Hannele Rajaniemi Urkund plagiaatintunnistus & Koppa IT-palvelut Hannele Rajaniemi Taustaksi URKUND plagiaatintunnistussovellus vertaa opiskelijan toimittamaa dokumenttia kolmeen eri lähdeaineistoon: - Internet - Kustannettu

Lisätiedot

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta

Kandista Pro Gradu tutkielmaan. Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandista Pro Gradu tutkielmaan Jyrki Komulainen, Hannu Heikkinen Yliopistonlehtorit OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Kandi / gradu Kandidaatintutkielma on ensimmäinen tieteellinen opinnäytetyö,

Lisätiedot

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari

TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015. Tietojenkäsittelyn seminaari TK080903 Tietojenkäsittelyn seminaari 4 op Kevät 2015 Tietojenkäsittelyn seminaari Suoritetaan 3. opintovuonna. Sisältyy moduuleihin TK0809 ja TK0811. Miksi? Amk tutkinto on KORKEAkoulututkinto. seminaari

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma

Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma Laadukas opinnäytetyöprosessi? Ari Jolkkonen Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous Liiketalouden koulutusohjelma Prosessi -produkti Opinnäyte prosessi p r o d u k t i aiheen valinta esitys Lopetus

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset

8.1 Taulukot 8.2 Kuviot ja kuvat 8.3 Julkaisun rakennetta koskevat suositukset PKSHP JULKAISUOHJEET SISÄLLYSLUETTELO Toimintaperiaatteet Yleistä Kirjoitusohjeet o 1. Etukansi o 2. Nimiölehti o 3. Tekijämerkintä o 4. Kuvailulehti ja tiivistelmä o 5. Kirjallisuusluettelo ja -viitteet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014 282/2014 Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 13.4.2015

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 13.4.2015 ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 13.4.2015 Tervetuloa! Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa Perinteiset sisältöpainotukset 1 Energiatekniikkaa Aalto-yliopistossa Perinteinen formaatti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ

LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ LAMK LIIKUNNAN LAITOS Arto Tiihonen TUKETYÖ ARVIOINTI OPINNÄYTEPROSESSISSA Arvioidaan myös oppimista tuketyöprosessin aikana opinnäytetyön lisäksi Opiskelija kirjoittaa koko ajan oppimispäiväkirjaa, joka

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä

Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä Plagiointi kuriin Urkund opettajan työvälineenä 22.5.2013 22.5.2013 1 Miksi plagiaatintunnistusjärjestelmä? Internet mahdollistaa, opiskelussa nykypäivää Viimeisin uutinen maailmalta YLE 6.2.2013: Saksan

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2

1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 Työsuojelurahasto Ohje 1 Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden PAINETUT JA VERKOSSA JULKAISTAVAT LOPPURAPORTIT Sisältö sivu 1. Yleiset periaatteet ja julkaisutiedot 2 1.1. Yleiset periaatteet. 2 1.2.

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

Koulutusohjelma koostuu

Koulutusohjelma koostuu Koulutusohjelman rakenne, sisältö jaa laajuus Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma on suunniteltu suoritettavaksi 1,5-2,5 vuodenn aikana. Koulutusohjelma koostuu kaikille yhteisistä opinnoista 300 op

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS

OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite 5/1 OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINNIN OPAS Liite HAMKin opinnäytetyöoppaaseen Päivitetty kielikoulutuskeskuksessa 2012 Liite 5/2 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖRAPORTIN RAKENNE... 3 1.1 Kansilehti... 3 1.2 Tiivistelmä...

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA YLEISIÄ OHJEITA KANDIDAATINTYÖN TEKIJÄLLE. Tiia-Maria Tervala

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA YLEISIÄ OHJEITA KANDIDAATINTYÖN TEKIJÄLLE. Tiia-Maria Tervala TEKNILLINEN TIEDEKUNTA YLEISIÄ OHJEITA KANDIDAATINTYÖN TEKIJÄLLE Tiia-Maria Tervala Elokuu 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ KANDIDAATINTYÖSTÄ... 2 2 KANDIDAATINTYÖN VAIHEET... 3 2.1 Kandidaatintyön aloitus...

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA YLEISIÄ OHJEITA DIPLOMITYÖN TEKIJÄLLE. Tiia-Maria Tervala

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA YLEISIÄ OHJEITA DIPLOMITYÖN TEKIJÄLLE. Tiia-Maria Tervala TEKNILLINEN TIEDEKUNTA YLEISIÄ OHJEITA DIPLOMITYÖN TEKIJÄLLE Tiia-Maria Tervala Elokuu 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 DIPLOMITYÖN VAIHEET... 2 1.1 Diplomityön aloitus... 3 1.2 Diplomityön ohjaus... 4 1.3 Diplomityöseminaari...

Lisätiedot

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia

Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia 26. huhtikuuta 2016 Pimeä Theseus & PAS kyselyn tuloksia Minna Marjamaa, Tiina Tolonen Kuva: Holley and Chris Melton, CC BY 2.0 Pimeä Theseus & PAS-kysely Maaliskuussa 2016 tehtiin e-lomakekysely, jossa

Lisätiedot

Opinnäytetöiden kehittäminen Valtakunnallinen verkostohanke vuosina 2004-2006 29.9.2005

Opinnäytetöiden kehittäminen Valtakunnallinen verkostohanke vuosina 2004-2006 29.9.2005 1 Opinnäytetöiden kehittäminen Työpaperi Valtakunnallinen verkostohanke vuosina 2004-2006 29.9.2005 Teemaryhmien osallistujille Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön nykytila Työpaperin tausta ja tavoite Opinnäytetöiden

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot