SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA"

Transkriptio

1 SISÄMINISTERIÖ Muistio SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA Yhteenveto Yleistä Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta (1022/2014) on voimassa vuoden 2015 loppuun. Asetus ehdotetaan annettavaksi uudelleen yhden vuoden ajaksi niin, että Maahanmuuttoviraston suoritteista perittävät maksut säilyisivät ennallaan. Omakustannushintoihin verrattuna ensimmäisiä oleskelulupia ja kansalaisuutta koskevien hakemusten käsittelymaksujen kustannusvastaavuus olisi noin %. tämä ei kuitenkaan koskisi valtion maksuperustelain (150/1992) 6 :n 3 momentin mukaisia joko omakustannusarvoa alempia tai maksuttomia hakemuksia, joista säädetään asetusehdotuksen 3 ja 4 :ssä. Omakustannusarvoa alempi käsittelymaksu esitetään edelleen perittäväksi alaikäisen ensimmäistä oleskelulupaa koskevista hakemuksista. Maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat muun muassa kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset. Valtion maksuperustelain mukaan suoritteesta valtiolle perittävän maksun suuruuden tulee pääsääntöisesti vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia (omakustannushinta). Raha-asiainvaliokunta edellytti vuonna 2007, että sisäasiainministeriö ryhtyy toimenpiteisiin lupa- ja muiden prosessien kehittämiseksi ja tehostamiseksi niin, että Maahanmuuttoviraston suoritteissa voidaan pääsääntöisesti siirtyä omakustannusarvon mukaisiin maksuihin. Tähän on asteittain päästy. Vuodelle 2016 esitetään säädettäväksi käsittelymaksuista pääsääntöisesti omakustannushintojen mukaisina. Maahanmuuttohallinnon prosesseissa kustannuksia nostavat asioiden käsittelyn monivaiheisuus ja useiden viranomaisten osallistuminen prosesseihin. Prosesseja on kehitetty muun muassa ulkomaalaishallinnon sähköisen asiankäsittelyn kehittämistä koskevassa UMA-hankkeessa. Ulkomaalaisasiain sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä (UMA) otettiin käyttöön loppuvuodesta Järjestelmää on sen käyttöönoton jälkeen kehitetty ja kehitystyö jatkuu edelleen. UMA-järjestelmän kehittämisessä yhtenä merkittävänä tavoitteena on hakemusten käsittelyaikojen lyheneminen. Tavoite on toteutunut, ja prosessien tehostumisen seurauksena suoritteiden omakustannushinnat ovat laskeneet. UMA:n tuottavuushyötyjen toteutuessa ja omakustannushintojen laskiessa on päästy kustannustasolle, jolla suoritteista perittävät maksut pääsääntöisesti vastaavat niiden omakustannushintoja. Vuoden 2015 aikana 90 % Maahanmuuttoviraston suoritteista on saatu sähköisen asioinnin piiriin. Sähköinen asiointi on vaikuttanut hakemusprosessin tehostumiseen ja tuottavuushyötyjen realisoitumiseen. UMA-järjestelmän sähköisestä asioinnista saadut kokemukset osoittavat, että asiankäsittely on edullisempaa, kun hakemus pan-

2 Oleskelulupamaksut naan vireille sähköisesti. Sähköisesti vireille pannuista hakemuksista peritään sen vuoksi alhaisempi käsittelymaksu. Alhaisemmilla käsittelymaksuilla halutaan myös ohjata hakijoita sähköiseen asiointiin. Maahanmuuttoviraston maksullisten suoritteiden hallinnonalojen välisistä menettelyistä solmittiin puitesopimus (SM39:00/2010). Sopimuksen mukaisesti sopimuksen seurantaa, maahanmuuton maksullisten suoritteiden kehittämistä ja maksuasetuksen päivittämistä varten on asetettu sopimusosapuolten yhteinen ohjausryhmä. Syksyn 2015 aikana on sisäministeriön johdolla kokoontunut sisäministeriön, ulkoasiainministeriön, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Maahanmuuttoviraston sekä Poliisihallituksen yhteinen ohjausryhmä, jossa ehdotettu asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta on valmisteltu. Ohjausryhmässä on tarkasteltu maahanmuuton suoritteiden omakustannushintoja ja sillä perusteella päädytty asetuksessa vuodelle 2016 esitettyihin käsittelymaksuihin. Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäisen oleskeluluvan ulkomailla olevalle ulkomaalaiselle ja ensimmäisen oleskeluluvan ilman oleskelulupaa maahan saapuneelle ulkomaalaiselle ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkemmin säädetyillä perusteilla. Oleskelulupahakemukset jätetään ulkomailla Suomen edustustoon ja Suomessa paikallispoliisille. Hakemuksen jättämisen yhteydessä hakemuksen vastaanottava viranomainen perii hakijalta käsittelymaksun. Hakemuksen vastaanottaja kirjaa hakemuksen tiedot ulkomaalaisrekisteriin. Edustustot ulkomailla ja paikallispoliisi Suomessa antavat oleskelulupapäätökset tiedoksi hakijoille. Työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan myöntämismenettely on kaksivaiheinen. Työntekijän oleskeluluvan työmarkkinaedellytykset harkitsee työ- ja elinkeinotoimisto (työlupayksikkö) ja elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan liiketaloudelliset edellytykset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY. Maahanmuuttovirasto tutkii oleskeluluvan myöntämisen yleiset edellytykset eli sen, katsotaanko ulkomaalaisen vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita. Maahanmuuttovirasto päättää luvan myöntämisestä. Opiskelijalle myönnetään ulkomaalaislain 46 :n mukaan tilapäinen oleskelulupa tutkintoon tai ammattiin johtaviin opintoihin taikka, jos siihen on perusteltu syy, myös muihin opintoihin. Maksutulot jaetaan eri osapuolten kesken erikseen sovitussa suhteessa. Hakemuksen ja samassa yhteydessä maksun vastaanottanut viranomainen pitää oman osuutensa käsittelymaksusta ja tilittää loput Maahanmuuttovirastolle. Maahanmuuttovirasto tilittää työntekijän oleskelulupahakemusten käsittelymaksuista osuuden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan työlupayksiköille. Vuodelle 2016 ehdotetaan seuraavia ensimmäisten oleskelulupahakemusten käsittelymaksuja: Ensimmäistä oleskelulupaa koskevan hakemuksen käsittelymaksun esitetään pysyvän ennallaan 455 eurossa. Jos hakemus jätetään sähköisesti UMA-järjestelmän kautta, maksuksi esitetään niin ikään entinen 425 euroa. Maksutulojen jakamisesta on sovittu alustavasti siten, että maksusta osoitetaan Maahanmuuttovirastolle 255 eu- 2

3 roa tai 225 euroa, jos hakemus on jätetty sähköisesti. Loput 200 euroa osoitetaan hakemuksen vastaanottamiseen osallistuvalle viranomaiselle, siis joko Suomen ulkomaan edustustolle tai poliisille. Sähköisestä asioinnista huolimatta hakijan on käytävä viranomaisen luona antamassa vaaditut biometriset tunnisteet sekä esittämässä mahdolliset alkuperäiset hakemuksen liitteet. Ensimmäistä oleskelulupaa koskevan hakemuksen käsittelyn omakustannushinta oli Maahanmuuttovirastossa vuoden 2014 tammi-elokuussa 492 euroa ja vuoden 2015 tammi-elokuussa 326 euroa. Ensimmäisen oleskeluluvan käsittelyn omakustannushinta edustustoissa oli 186,82 euroa ja poliisissa 49,89 euroa vuonna Ehdotetun 455 euron käsittelymaksun kustannusvastaavuus on 89 %, kun hakemus jätetään Suomen ulkomaan edustustoon, mikä on pääsääntö. Jos hakemus poikkeuksellisesti jätetään Suomessa poliisille, on käsittelymaksun kustannusvastaavuus 121 %. Käsittelymaksuja ei kuitenkaan voi säätää erihintaisiksi, koska Suomessa haetun luvan halvempi käsittelymaksu ohjaisi hakemaan oleskelulupaa Suomessa. Ulkomaalaislain (301/2004) 60 :n pääsäännön mukaan ensimmäistä oleskelulupaa on haettava ulkomailla ennen Suomeen saapumista. Ensimmäisen oleskeluluvan omakustannushinta Maahanmuuttovirastossa oli vuoden 2015 tammi-elokuussa 282 euroa, kun hakemus jätettiin sähköisesti. Edustustoissa ja poliisissa sähköisesti jätettyjen hakemusten käsittelyn omakustannushinnat olivat samat kuin paperisena jätettyjen. Omakustannushintaan verrattuna ehdotetun 425 euron käsittelymaksun kustannusvastaavuus on 91 %, kun hakemuksen käsittelyyn osallistuu Suomen ulkomaan edustusto. Jos hakemus poikkeuksellisesti jätetään Suomessa poliisille, on kustannusvastaavuus 128 %. Työntekijän ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu ehdotetaan pidettäväksi ennallaan 500 eurossa. Jos hakemus jätetään sähköisesti, maksuksi esitetään niin ikään entinen 450 euroa. Maksutulojen jakamisesta on sovittu alustavasti siten, että maksusta osoitetaan Maahanmuuttovirastolle 251 euroa, jos hakemus on jätetty Suomen edustustoon, ja 405 euroa, jos se on jätetty poliisille. Loput 249 tai 95 euroa jakautuvat hakemuksen vastaanottajalle (Suomen edustusto 200 euroa tai poliisi 46 euroa) sekä työvoiman saatavuusharkinnan suorittavalle työlupayksikölle (49 euroa). Jos hakemus on jätetty sähköisesti, osoitetaan Maahanmuuttovirastolle 201 euroa, jos hakemuksen käsittelyyn osallistuu Suomen edustusto, ja 355 euroa, jos hakemuksen käsittelyyn osallistuu poliisi. Loppuosuus jakautuu hakemuksen käsittelyyn osallistuvien viranomaisten kesken (Suomen edustusto 200 euroa tai poliisi 46 euroa sekä työvoiman saatavuusharkinnan suorittava työlupayksikkö 49 euroa). Työntekijän ensimmäisen oleskeluluvan omakustannushinta oli Maahanmuuttovirastossa vuoden 2014 tammi-elokuussa 442 euroa ja vuoden 2015 tammi-elokuussa 259 euroa, edustustoissa 186,82 euroa ja poliisissa 49,89 euroa. Työ- ja elinkeinotoimistojen työlupayksiköiden kustannukseksi osapäätöksen osalta on arvioitu 49 euroa. Kaiken kaikkiaan lupakäsittelyn kaksivaiheisuus nostaa oleskeluluvan kokonaishintaa. Ehdotetun 500 euron käsittelymaksun kustannusvastaavuus on 101 %, kun hakemus jätetään Suomen ulkomaan edustustoon ja 140 %, kun hakemus jätetään poikkeuksellisesti Suomessa poliisille. Työntekijän ensimmäisen oleskeluluvan omakustannushinta Maahanmuuttovirastossa oli vuoden 2015 tammi-elokuussa 180 euroa, kun hakemus jätettiin sähköisesti. Edustustojen ja poliisin sekä työ- ja elinkeinotoimistojen työlupayksiköiden osalta 3

4 sähköisesti jätettyjen hakemusten käsittelyn omakustannushinnat vastaavat paperisena jätettyjen hakemusten hintoja. Omakustannushintaan verrattuna ehdotetun 450 euron käsittelymaksun kustannusvastaavuus on 108 %, kun hakemuksen käsittelyyn osallistuu Suomen ulkomaan edustusto. Jos hakemus poikkeuksellisesti jätetään Suomessa ja poliisi osallistuu sen käsittelyyn, on kustannusvastaavuus 161 %. Ulkomaalaislain 79 ja 80 :n mukaisissa tapauksissa, joissa työnteko tapahtuu muun oleskeluluvan kuin työntekijän oleskeluluvan nojalla, peritään oleskelulupahakemuksen käsittelystä työntekijän oleskelulupahakemuksen käsittelymaksu, jos maahantulon tarkoituksena on työnteko. Jos oleskelun perusteena ei ole työnteko, työntekijän oleskelulupahakemuksen käsittelymaksun sijasta peritään oleskelulupaperusteen mukainen käsittelymaksu. Periaate koskee sekä paperilla että sähköisesti jätettyjä hakemuksia. Opiskelijan ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu ehdotetaan pidettäväksi ennallaan 330 eurossa. Myös sähköisesti UMA -järjestelmän kautta jätetyn opiskelijan ensimmäistä oleskelulupaa koskevan hakemuksen käsittelymaksu pysyisi nykyisessä 300 eurossa. Maksutulot ehdotetaan jaettavaksi nykyisen käytännön mukaisesti niin, että maksusta osoitetaan Maahanmuuttovirastolle 185 euroa tai 155 euroa, jos hakemus on jätetty sähköisesti, ja loput 145 euroa hakemuksen vastaanottajalle, siis joko Suomen ulkomaan edustustolle tai poliisille. Opiskelijan ensimmäisen oleskeluluvan omakustannushinta oli Maahanmuuttovirastossa vuoden 2015 tammi-elokuussa 125 euroa, edustustossa 186,82 euroa ja poliisissa 49,89 euroa. Omakustannushintaan verrattuna ehdotetun 330 euron käsittelymaksun kustannusvastaavuus on 106 %, kun hakemus jätetään Suomen ulkomaan edustustoon ja 189 %, jos hakemus jätetään poikkeuksellisesti Suomessa poliisille. Opiskelijan ensimmäisen oleskeluluvan omakustannushinta oli Maahanmuuttovirastossa vuoden 2015 tammi-elokuussa 103 euroa, kun hakemus jätettiin sähköisesti. Edustustojen ja poliisin osalta sähköisesti jätettyjen hakemusten käsittelyn omakustannushinnat vastaavat paperisena jätettyjen hakemusten hintoja. Ehdotetun 300 euron käsittelymaksun kustannusvastaavuus on 104 %, kun hakemuksen käsittelyyn osallistuu Suomen ulkomaan edustusto. Jos hakemus poikkeuksellisesti jätetään Suomessa ja poliisi osallistuu sen käsittelyyn, on kustannusvastaavuus 196 %. Opiskelijan ensimmäisen oleskeluluvan omakustannushinnan kehitystä on tarpeen seurata tulevina vuosina, kun EU- ja ETA- alueen ulkopuolelta tulevilta korkeakouluopiskelijoilta aletaan periä lukukausimaksua. On mahdollista, että lukukausimaksu vähentää hakijamäärää, jolloin luvan myöntämisen omakustannushinta voi nousta. Poliisin toimivaltaan oleskelulupa-asioissa kuuluvat muun muassa ensimmäisen oleskeluluvan myöntäminen Suomen kansalaisen Suomessa olevalle perheenjäsenelle sekä tämän alaikäiselle naimattomalle lapselle, uuden määräaikaisen oleskeluluvan eli jatkoluvan myöntäminen sekä pysyvän oleskeluluvan ja pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan myöntäminen. Myös unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti ja oleskelukortin myöntäminen unionin kansalaisen perheenjäsenelle kuuluvat pääsääntöisesti poliisin toimivaltaan. Paikallispoliisi myöntää myös oleskelulupia koskevat jatkoluvat. Poliisin maksullisista suoritteista säädetään erikseen poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetussa sisäministeriön asetuksessa. Jos poliisin toimivaltaan kuuluva suorite siirretään Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi, peritään siitä poliisin asetuksen mukainen käsittelymaksu. 4

5 5 Alaikäisen ensimmäisestä oleskeluluvasta perittävä alennettu käsittelymaksu Maksuttomat luvat Alaikäisen ensimmäisestä oleskeluluvasta on perusteltua periä omakustannusarvoa alempi käsittelymaksu. Maksun tasoa on kuitenkin tarkasteltava myös kustannusvastaavuuden näkökulmasta. Alaikäisen ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksun ehdotetaan pysyvän ennallaan 230 eurossa. Jos alaikäisen ensimmäistä oleskelulupaa koskeva hakemus jätetään sähköisesti UMA-järjestelmän kautta, säilyisi maksu ennallaan 200 eurossa. Maksutulot jakautuisivat siten, että maksusta osoitetaan Maahanmuuttovirastolle 130 euroa tai 100 euroa, jos hakemus on jätetty sähköisesti. Loput 100 euroa osoitetaan hakemuksen vastaanottavalle viranomaiselle, siis joko Suomen ulkomaan edustustolle tai poliisille. Ensimmäistä oleskelulupaa koskevan hakemuksen käsittelyn omakustannushinta on lähes sama, olipa kyseessä alaikäinen tai täysi-ikäinen hakija. Alaikäisen ensimmäisen oleskeluluvan omakustannushinta oli Maahanmuuttovirastossa vuoden 2015 tammi-elokuussa 290 euroa, edustustossa 186,82 euroa ja poliisissa 49,89 euroa. Ehdotetun 230 euron käsittelymaksun kustannusvastaavuus on 48 %, kun hakemus jätetään Suomen ulkomaan edustustossa ja 68 %, kun hakemus jätetään Suomessa poliisille. Alaikäisen ensimmäisen oleskeluluvan omakustannushinta oli Maahanmuuttovirastossa vuoden 2015 tammi-elokuussa 256 euroa, kun hakemus jätettiin sähköisesti. Edustustojen ja poliisin osalta sähköisesti jätettyjen hakemusten käsittelyn omakustannushinnat vastaavat paperisena jätettyjen hakemusten hintoja. Ehdotetun 200 euron käsittelymaksun kustannusvastaavuus on 45 %, kun hakemuksen käsittelyyn osallistuu Suomen ulkomaan edustusto. Jos hakemus poikkeuksellisesti jätetään Suomessa poliisille, on kustannusvastaavuus 65 %. Määräaikaisesta oleskeluluvasta ei peritä maksua ulkomaalaiselta, joka otetaan Suomeen kiintiöpakolaisena. Maksua ei myöskään peritä kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä. Edellä mainittujen lisäksi maksua ei peritä kansainvälistä suojelua saavan ulkomaalaisen ulkomaalaislaissa tarkoitetulta perheenjäseneltä, joka hakee oleskelulupaa perhesiteen perusteella ennen kuin perheenkokoajalle on myönnetty pysyvä oleskelulupa, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa. Pysyvän oleskeluluvan myöntämisestä ja oleskelulupakortin uudistamisesta peritään kuitenkin käsittelymaksu myös kansainvälistä suojelua saaneelta. Jatkoluvan käsittelystä peritään maksu, jos oleskeluluvan kansainväliseen suojeluun liittyvällä perusteella saanut henkilö on hakenut oleskelulupaa myöhemmin muulla perusteella. Käsittelymaksua ei peritä ulkomaalaiselta, jolle myönnetään oleskelulupa sillä perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri. Ihmiskaupan uhrin oleskeluluvasta säädetään direktiivissä 2004/81/EY. Maksua ei myöskään peritä maassa laittomasti oleskelleelta ja työskennelleeltä ulkomaalaiselta, jolle myönnetään oleskelulupa ulkomaalaislain 52 d :n edellytysten täyttyessä. Euroopan unionin direktiivi 2009/52/EY (niin sanottu työnantajasanktiodirektiivi) edellyttää, että 52 d :ssä tarkoitettujen ulkomaalais-

6 6 ten kohdalla noudatetaan vastaavanlaisia järjestelyjä kuin direktiivissä 2004/81/EY tarkoitettujen ihmiskaupan uhrien kohdalla. Muukalaispassi, pakolaisen matkustusasiakirja ja oleskelulupakortin uusiminen Maahanmuuttovirasto voi myöntää Suomessa olevalle ulkomaalaiselle muukalaispassin tai pakolaisen matkustusasiakirjan ulkomaalaislaissa tarkemmin säädetyillä perusteilla. Näiden matkustusasiakirjojen antamisesta perittävä käsittelymaksu on ollut samansuuruinen kuin Suomen kansalaiselta passista perittävä käsittelymaksu. Pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen (SopS 77/1968) mukaisesti pakolaisen matkustusasiakirjan antamisesta perittävä maksu ei saa ylittää kotimaan passista maksettavaksi määrättyä alinta maksua. Muukalaispassin ja pakolaisen matkustusasiakirjan käsittelymaksu ehdotetaankin pidettäväksi ennallaan 44 eurossa, mikä vastaa poliisin asetuksessa esitettyä sähköisen passihakemuksen käsittelymaksua. Mainittu 44 euron käsittelymaksu perittäisiin myös, jos muukalaispassi- tai pakolaisen matkustusasiakirjahakemus hylättäisiin. Oleskeluluvissa otettiin käyttöön biometriset tunnisteet vuonna Valokuvan ja sormenjäljet sisältävä oleskelulupakortti korvasi passiin aikaisemmin liimatun oleskelulupatarran. Oleskelulupakortti myönnetään oleskeluluvan voimassaolon ajaksi, enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan, minkä jälkeen kortti on uusittava. Koska oleskelulupakortti on passista tai muusta matkustusasiakirjasta erillinen asiakirja, sen uudistaminen aiheuttaa sekä valmistus- että käsittelykustannuksia. Kortin uudistamisesta perittävä maksu esitetään pidettäväksi ennallaan 78 eurossa. Kadotetun tilalle annettavasta muukalaispassista tai matkustusasiakirjasta perittäväksi maksuksi esitetään nykyinen 108 euroa. Kadotun tilalle annettavan oleskelulupakortin käsittelymaksuksi esitetään samoin nykyinen 78 euroa, mikä vastaa poliisin suoritteiden maksullisuutta koskevassa sisäministeriön asetuksessa esitettyä määrää. Suomen kansalaisuutta koskevat maksut Suomen kansalaisuuden saamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu esitetään pidettäväksi ennallaan 440 eurossa. Jos hakemus Suomen kansalaisuuden saamiseksi jätetään sähköisesti, käsittelymaksun esitetään pysyvän ennallaan 350 eurossa. Suomen kansalaisuudesta vapautumista koskevan hakemuksen käsittelymaksuksi esitetään niin ikään nykyinen 400 euroa. Kansalaisuushakemuksen käsittelyn omakustannushinta oli vuoden 2015 tammielokuussa 499 euroa, johon verrattuna ehdotetun 440 euron käsittelymaksun kustannusvastaavuus on noin 90 %. Omakustannushinta vuoden 2014 vastaavana aikana oli 434 euroa. UMA-järjestelmän kautta sähköisesti jätettyjen kansalaisuushakemusten omakustannushinta oli vuoden 2015 tammi-elokuun aikana 389 euroa. Ehdotetun 350 euron käsittelymaksun kustannusvastaavuus on myös 90 %. Kansalaisuushakemuksen käsittelymaksua korotettiin vuoden 2015 asetuksella, ja omakustannushinnan kehitystä on tarpeen tarkastella pitemmällä aikavälillä ennen uusia muutoksia. Omakustannushinta vaihtelee vuosittain muun muassa hakemusmäärien vaihtelun vuoksi. Kansalaisuushakemusten käsittelyn omakustannushintojen kehittymistä seurataan vuoden 2016 aikana, ja käsittelymaksua tarkistetaan tarvittaessa vuoden 2017 asetusta valmisteltaessa, jotta kustannusvastaavuus pysyy korkeana.

7 Kansalaisuuslain 60 :n mukaan henkilö, joka on menettänyt Suomen kansalaisuuden, saa laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä Suomen kansalaisuuden takaisin ilmoituksesta. Kansalaisuusilmoituksen käsittelymaksu ehdotetaan pidettäväksi nykyisellään 320 eurossa. Jos kansalaisuusilmoitus jätetään sähköisesti, ehdotetaan käsittelymaksuksi nykyinen 240 euroa. Alaikäistä koskevan kansalaisuusilmoituksen käsittelymaksun ehdotetaan säilyvän ennallaan 100 eurossa. Jos alaikäistä koskeva kansalaisuusilmoitus jätetään sähköisesti, ehdotetaan käsittelymaksuksi nykyinen 80 euroa. Kansalaisuusilmoituksen ehdotetun 320 euron käsittelymaksun kustannusvastaavuus on noin 80 %. Kansalaisuusilmoituksen käsittelyn omakustannushinta Maahanmuuttovirastossa oli vuoden 2015 tammi-elokuussa 412 euroa. Kansalaisilmoituksia koskeva omakustannushinta on erityisen altis vaihtelulle, koska kyse on vuosittain varsin pienistä ilmoitusmääristä, jolloin pienetkin muutokset määrissä vaikuttavat omakustannushintaan. Käsittelymaksua on siksi tarkasteltava pidemmällä ajanjaksolla, eikä käsittelymaksuun ole syytä tehdä muutoksia vuosittain. Kanssahakijan kansalaisuushakemus ja -ilmoitus sekä hakemus kansalaisuudesta vapautumiseksi säilyvät maksuttomina. Kanssahakijalla tarkoitetaan kansalaisuuslain 2 :n 10 kohdan mukaan hakijan huollossa olevaa lasta, jolle hakijan hakemukseen tai ilmoitukseen liitännäisellä hakemuksella tai ilmoituksella halutaan saada Suomen kansalaisuus tai joka halutaan vapauttaa siitä. Kansalaisuusilmoitus on maksuton silloin, kun hakijana on sotaveteraani, joka osoittaa osallistuneensa palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena Suomen armeijassa vuosina käytyihin Suomen sotiin. Sotaveteraanin on Suomen kansalaisuuden saadakseen täytettävä laissa säädetyt kansalaisuuden saamisen edellytykset. Kansalaisuusilmoitus on maksuton myös silloin, kun hakijana on henkilö, joka osoittaa olleensa sotalapsena muussa Pohjoismaassa toisen maailmansodan johdosta. 7 Viisumit Viisumihakemus otetaan tutkittavaksi Schengen-valtion edustustossa edustuston varmistuttua hakemuksen tutkittavaksi ottamisen edellytysten täyttymisestä. Yksi tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä on viisumimaksun suorittaminen. Viisumin myöntää ulkomailla Schengen-valtion edustusto taikka jäsenvaltioiden Euroopan ulkopuolisilla merentakaisilla alueilla oleva nimetty viranomainen. Henkilötarkastuksista vastaava viranomainen voi käsitellä viisumihakemuksen Schengen-alueen ulkorajoilla. Suomen alueella viisumin voimassaoloajan ja/tai sallitun oleskelun keston jatkamista koskevan asian käsittelee poliisi. Maahanmuuttovirasto voi ulkomaalaislain 210 :n mukaisesti ottaa ratkaistavakseen ulkomaalaislaissa poliisilaitoksen toimivaltaan kuuluvaksi säädetyn asian. Poliisilaitos voi myös saattaa toimivaltaansa kuuluvan asian Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi. Tämän vuoksi viisumeja koskevasta käsittelymaksusta säädetään myös Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuutta koskevassa asetuksessa. Viisumihakemusten käsittelyssä noudatetaan yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (2009/810/EY, niin sanottu viisumisäännöstö) säännöksiä. Asetuksessa säädetään myös viisumihakemuksen käsittelyyn liittyvistä maksuista. Viisumisäännöstön viisumin jatkamista koskevan 33

8 artiklan 1 ja 2 kohdassa on eroteltu tilanteet, joissa jatkaminen liittyy toisaalta ylivoimaiseen esteeseen tai humanitaariseen syyhyn ja toisaalta vakaviin henkilökohtaisiin syihin. Ensimmäisessä tapauksessa jatkaminen on maksuton, jälkimmäisessä tapauksessa jatkamisesta peritään 30 euron maksu. Taloudelliset vaikutukset Maahanmuuttoviraston maksullisen toiminnan kokonaistulot vuonna 2014 olivat 7,6 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2013 olivat 7,2 miljoonaa euroa. Toteutunutta 0,4 miljoonan euron kasvua edellisvuodesta selittävät kansalaisuushakemusten määrän kasvu ja käsittelymaksujen korotus. Vuonna 2015 Maahanmuuttoviraston maksullisen toiminnan kokonaistulojen arvioidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla noin 7,6 miljoonassa eurossa. Myös vuonna 2016 maksullisen toiminnan tulojen Maahanmuuttoviraston toimintamenomomentilla arvioidaan pysyvän samalla tasolla. Maksutulojen kehitys riippuu kuitenkin hakemusten määristä. Eniten tulojen kehitykseen vaikuttaa kansalaisuushakemusten määrä, jonka ennakoidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Vuonna 2016 maksullisen toiminnan tuloja arvioidaan kertyvän ehdotetuilla käsittelymaksuilla siis yhtä paljon kuin tänä vuonna, noin 7,6 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kustannuksiksi on arvioitu 8,3 miljoonaa euroa. Tulot kattaisivat kustannuksista arvion mukaan 91 %. Kustannusvastaavuudessa ei päästä 100 %:n tasoon, koska muun muassa alaikäisen ensimmäistä oleskelulupaa koskevien hakemusten käsittelystä peritään valtion maksuperustelain 6 :n 3 momentin perusteella omakustannusarvoa alempi maksu. 8

9 9 Kustannusvastaavuuslaskelma maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista Momentti: Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Momentti toteutuma arvio arvio Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot - muut tuotot Tuotot yhteensä tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset - erilliskustannukset osuus yhteiskustannuksista Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % 79 % 91 % 91 % Hintatuki Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen

10 MAAHANMUUTTOVIRASTON TUOTEMÄÄRÄT (RATKAISUT) JA KUSTANNUKSET Kansalaisuusasiat Kansalaisuushakemus * -sähköinen asiointi Kansalaisuusilmoitus * - sähköinen asiointi (ehdotus) Määrä Yksikkökustannumaksmaksu Käsittely- Määrä Käsittely- Määrä Käsittely- Käsittelymaksu 9/2015 maksu Yksikkökustannus** (1-8/2014) Yksikkökustannus** (1-8/2015) Kans.as määrittely ja tiedustelu * Maahanmuuttoasiat Ensimmäinen oleskelulupa * sähköinen asiointi joista opiskelijan oleskelulupa * - sähköinen asiointi työntekijän oleskelulupa* -sähköinen asiointi Matkustusasiakirjat * Kansainvälinen suojelu -asiat Turvapaikka Käännyttäminen Karkottaminen Matkustusasiakirjat * Kiintiöpakolainen Takaisinotot * maksullisia suoritteita ** viranomaisten yhteisissä suoritteissa Maahanmuuttoviraston lisäksi mukana myös muiden käsittelyyn osallistuvan viranomaisten kustannukset (edustusto tai poliisi ja työntekijän oleskeluluvassa myös TE-toimiston työlupayksikkö)

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA SISÄMINISTERIÖ MUISTIO Maahanmuutto-osasto 25.11.2016 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA Yhteenveto Nykytila Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Maahanmuutto-osasto 19.4.2016 Tuuli Tuunanen SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

SISÄLLYS. N:o Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1158 1164 SISÄLLYS N:o Sivu 1158 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta... 3185 1159 Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain

Lisätiedot

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto  TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet Maahanmuuttovirasto www.migri.fi TE-toimiston työnantaja-tilaisuus 18.5.2017 Leena Kallio Maahanmuuttoyksikkö Tiina Suominen Oikeus ja tukipalvelut Tiimit Työ Perhe Maasta

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Maahanmuutto-osasto 27.11.2017 Kirta Sandström SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA Yhteenveto Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

OLESKELULUPA PYSYVÄ TOISTAISEKSI VOIMASSA TYÖLUPA KANSALAISUUS TURVAPAIKKA PAKOLAINEN AJANVARAUS TURVALLISUUS

OLESKELULUPA PYSYVÄ TOISTAISEKSI VOIMASSA TYÖLUPA KANSALAISUUS TURVAPAIKKA PAKOLAINEN AJANVARAUS TURVALLISUUS Sanastoa OLESKELULUPA PYSYVÄ TOISTAISEKSI VOIMASSA TYÖLUPA KANSALAISUUS TURVAPAIKKA PAKOLAINEN AJANVARAUS TURVALLISUUS IHMISOIKEUDET ESTÄÄ LAITON LAILLINEN MAAHANMUUTTO JÄRJESTÖ HOITAA, HUOLEHTIA TILAPÄINEN

Lisätiedot

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koulutustilaisuus Oulun yliopistossa 20.5.2010 Ylitarkastaja Marjo Mäkelä Maahanmuuttovirasto Laillinen oleskelu Oleskeluluvalla (Suomi)

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 3 :n 7 ja 9 kohta, 11, 45 ja 47, 49 :n 1 momentin 3 kohta, 49 a, 53, 54, 60 ja 60 d, 70 :n edellä

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja Markus Syrjänen Ylitarkastaja Elina Setälä

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja Markus Syrjänen Ylitarkastaja Elina Setälä SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja Markus Syrjänen 3.12.2012 Ylitarkastaja Elina Setälä SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDES- TA VUONNA 2013 1. Nykytila ja

Lisätiedot

Tilastoissa ilmoitetut luvut ovat henkilömääriä, jollei toisin ilmoiteta.

Tilastoissa ilmoitetut luvut ovat henkilömääriä, jollei toisin ilmoiteta. TILASTOKATSAUS 214/1 Kansalaisuusyksikkö 24.7.214 KANSALAISUUSASIAT 1.1. 3.6.214 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä, menettämistä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

1. Sopimuksen osapuolet, lähtökohdat ja tavoitteet

1. Sopimuksen osapuolet, lähtökohdat ja tavoitteet SM39:00/2010 PUITESOPIMUS MAAHANMUUTTOVIRASTON MAKSULLISIA SUORITTEITA KOSKEVISTA HALLINNONALOJEN VÄLISISTÄ MENETTELYISTÄ 1. Sopimuksen osapuolet, lähtökohdat ja tavoitteet Tällä puitesopimuksella sovitaan

Lisätiedot

+ + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_240518PP +

+ + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_240518PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö 16.3.2009 OLESKELULUVAT VUONNA 2008 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2008 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET

VIREILLE TULLEET KANSALAISUUSHAKEMUKSET TILASTOKATSAUS Kansalaisuusyksikkö 2010/2 31.3.2011 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2010 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 2012/3 Maahanmuuttoyksikkö 18.2.2013 OLESKELULUVAT 1.1. 31.12.2012 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuonna 2012 vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön asetus

Ulkoasiainministeriön asetus Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2014 Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992)

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 15.5.2017 Antti Karjalainen Työntekoa varten tarvittavat luvat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko Suomessa

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 213/2 Maahanmuuttoyksikkö 27.1.214 OLESKELULUVAT 1.1. 31.12.213 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan 1.1.-.31.12.213 välisenä aikana vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN OLE_TUT 1 *1109901* OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimushankkeeseen

Lisätiedot

Opiskelijan oleskeluluvat

Opiskelijan oleskeluluvat Opiskelijan oleskeluluvat Essi Liimatainen Opiskelijatiimi Maahanmuuttovirasto Korkeakoulujen kv-päivät 21.5.2013 Aiheita 2 Kuka tekee mitä? Muutoksen tuulia 2012 ja 2013 Sähköinen asiointi Biometriikka

Lisätiedot

Eväkoski lena SM. Liitteet: Aihe: liitteenä valtiovarainministeriölle lausunnolle luonnos sisäministeriön asetukseksi vuoden 2016

Eväkoski lena SM. Liitteet: Aihe: liitteenä valtiovarainministeriölle lausunnolle luonnos sisäministeriön asetukseksi vuoden 2016 Eväkoski lena SM Aihe: Liitteet: VL: Lausuntopyyntö maksuasetus 2016 + tiedoksi maksujen ohjausryhmän kokous ke 18.1-L. peruutetaan luonnos lausunnolle Maksuasetus2016 fi.doc; Luonnos lausunnolle Maksuasetus

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA

OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA OHJE Dnro 1 (62) 3/010/2007 25.5.2007 Voimassaoloaika 25.5.2007 31.12.2010 Kumoaa 6/010/2005 Kohderyhmä Ulkomaalaisvirasto Säädösperusta Laki ulkomaalaisvirastosta 2.1 OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA

Lisätiedot

Maahanmuuttovirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Maahanmuuttovirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa. LAUSUNTO 17/0073/2007 31.3.2010 Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto PL 26 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 19.2.2010, SM097:00/2007 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 306. Laki. julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 306. Laki. julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 306 315 SISÄLLYS N:o Sivu 306 Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun 1 :n muuttamisesta

Lisätiedot

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä

KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012. 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä TILASTOKATSAUS 2012/2 Kansalaisuusyksikkö 24.1.2013 KANSALAISUUSYKSIKÖN TILASTOKATSAUS, VUOSI 2012 1. Kansalaisuusyksikön tehtävistä Kansalaisuusyksikön tehtävänä on Suomen kansalaisuuden saamista, säilyttämistä,

Lisätiedot

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET

Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Janne Aer ULKOMAALAISOIKEUDEN PERUSTEET Alma Talent Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kannen suunnittelu: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

HE 23/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 23/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ulkomaalaislakiin säännökset tilapäisen suojelun antamisesta. Samalla

Lisätiedot

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat Tilastoliite Sisältö 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 asiat 10 Karkotusasiat Avainluvut Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö 2009 2010 2011 Nettomenot 17 576 18 326 17 718 Tulot 2 929

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 200 a, sellaisena kuin se on laissa 674/2015, muutetaan 172, 192, 196, 198 b ja 199 202, sellaisina

Lisätiedot

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 2011/3 Maahanmuuttoyksikkö 29.2.2012 OLESKELULUVAT VUONNA 2011 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuonna 2011 vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden KAN_7 1 *1229901* KANSALAISUUSILMOITUS; ENTINEN SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden Jos haluat hakea Suomen

Lisätiedot

353,3 MILJ. TUOTOT 19,0 MILJ.

353,3 MILJ. TUOTOT 19,0 MILJ. 31.12. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 873 JOISTA 88 UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ MENOT 353,3 MILJ. TUOTOT 19,0 MILJ. 122 957 ASIAA VIREILLE 124 770* PÄÄTÖSTÄ 85 623 VASTATTUA ASIAKASPUHELUA YLI 350 MAATIETOVASTAUSTA 5 EUROOPAN

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Tällä lailla

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke 5. työpaja - Muuttohaukat

Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke 5. työpaja - Muuttohaukat Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke 5. työpaja - Muuttohaukat Henna Huhtamäki 17.8.2017 1 23.2.2018 Etunimi Sukunimi Lupatyypit 2015-2017 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1.8.2017 2 0 1 6 2015 2 23.2.2018

Lisätiedot

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto TILASTOANALYYSI 2009 Maahanmuuttoyksikkö 22.2.2010 OLESKELULUVAT VUONNA 2009 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2009 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä. Yleiset säännökset.

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä. Yleiset säännökset. Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tällä lailla

Lisätiedot

Ulkomaalaisen uhrin erityinen haavoittuvuus ja oleskeluluvat

Ulkomaalaisen uhrin erityinen haavoittuvuus ja oleskeluluvat Ulkomaalaisen uhrin erityinen haavoittuvuus ja oleskeluluvat Elina Järvenpää, varatuomari, lakimies Pakolaisneuvonta ry @PAKOLAISNEUVO Pakolaisneuvonta ry RIKOKSEN UHRIN OIKEUDET OLESKELUOIKEUDESTA RIIPPUMATTA

Lisätiedot

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

Maahanmuuttoyksikkö

Maahanmuuttoyksikkö TILASTOKATSAUS 21/3 Maahanmuuttoyksikkö 15.3.211 OLESKELULUVAT VUONNA 21 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 21 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa tehtyjen

Lisätiedot

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI KAN_5 1 *1209901* KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneelle ottolapselle, jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen.

Lisätiedot

OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia)

OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) EU_KORTTI 1 OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) Haen oleskelukorttia Haen pysyvää oleskelukorttia

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 47 a 47 f, 49 :n 1 momentin 4 kohta, 54 :n 4 momentti, 58 a ja 78 :n 3 momentin 4 kohta, sellaisina

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Maahanmuuttovirasto pähkinänkuoressa

Maahanmuuttovirasto pähkinänkuoressa Maahanmuuttovirasto pähkinänkuoressa Visio 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja Maahanmuuttovirasto sisäministeriön alainen aloitti Ulkomaalaisvirastona

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden KAN_7 1 *1229901* KANSALAISUUSILMOITUS; ENTINEN SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden Jos haluat hakea Suomen

Lisätiedot

Opiskelijan oleskelulupa, VIKO-päivät Leena Turku Tulosalueen johtaja Maahanmuuttovirasto

Opiskelijan oleskelulupa, VIKO-päivät Leena Turku Tulosalueen johtaja Maahanmuuttovirasto Opiskelijan oleskelulupa, VIKO-päivät 10.10.2019 Leena Turku Tulosalueen johtaja Maahanmuuttovirasto Edellytykset opiskelijan oleskeluluvalle Opinnot johtavat tutkintoon tai ammattiin muut opinnot, jos

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia)

EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) EU_REK 1 EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) Haen oleskeluoikeuden rekisteröintiä Koskee myös Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaisia (UlkL

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS MAISTRAATTIEN SUORITTEIDEN MAK- SUISTA VUONNA 2018

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS MAISTRAATTIEN SUORITTEIDEN MAK- SUISTA VUONNA 2018 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Valtionhallinnon kehittämisosasto 13.12.2017 Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 1(10) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS MAISTRAATTIEN SUORITTEIDEN MAK- SUISTA VUONNA 2018 1 Esityksen

Lisätiedot

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI KAN_5 1 *1209901* KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneelle ottolapselle, jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen.

Lisätiedot

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_2 1 *1179901* KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, joka haet Suomen kansalaisuutta huollossasi olevalle ja luonasi asuvalle alaikäiselle

Lisätiedot

Maahanmuuttovirasto. Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. www.migri.fi

Maahanmuuttovirasto. Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. www.migri.fi Maahanmuuttovirasto Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja www.migri.fi Rajavartiolaitos Organisaatio Ylijohtaja Maahanmuuton johtava asiantuntija Maahanmuuttoasioita

Lisätiedot

+ + KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE

+ + KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP +

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP + KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_240518PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_240518PP + OLE_MUU 1 *1069901* OLESKELULUPAHAKEMUS SUOMEEN; MUU PERUSTE Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa perusteella, jolle ei ole olemassa omaa hakemuslomaketta. Huomaathan,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa

Tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa 1 Tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa Rekisterinpitäjä Maahanmuuttovirasto PL 10, 00086 Helsinki migri@migri.fi 0295 430 431 (vaihde) Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa

Työntekijän oleskelulupa Työntekijän oleskelulupa Merja Niemelä, Pirkanmaan TE-toimisto Meriteollisuuden infotori ja yhteistyöfoorumi 21.9.2017, Turku Ulkomaalaisen työnteko-oikeuden perusteet Ulkomaisella työntekijällä pitää

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain

Lisätiedot

U 36/2009 vp. Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors

U 36/2009 vp. Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors U 36/2009 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitetun viisumin

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ

MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ MAAHANMUUTTOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ YHDESSÄ ENEMMÄN MAAHANMUUTTAJAT OSANA YHTEISÖÄ -HANKE KESKI-SUOMEN YHTEISÖJEN TUKI RY Sisällys Alkukartoitus... 1 Etninen tausta... 1 Kansainvälinen suojelu... 1 Kansalaisuus...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 69/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 69/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 69/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Ulkomaalainen työntekijä Suomessa. Asiantuntija Merja Niemelä Pirkanmaan TE-toimisto/ Työlupapalvelut

Ulkomaalainen työntekijä Suomessa. Asiantuntija Merja Niemelä Pirkanmaan TE-toimisto/ Työlupapalvelut Ulkomaalainen työntekijä Suomessa Asiantuntija Merja Niemelä Pirkanmaan TE-toimisto/ Työlupapalvelut 4.10.2018 Ulkomaalaisen työnteko-oikeus Ulkomaalaisella työntekijällä pitää olla työnteko-oikeus Suomessa

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_201114PP + OLE_MUU 1 *1069901* OLESKELULUPAHAKEMUS SUOMEEN; MUU PERUSTE Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa perusteella, jolle ei ole olemassa omaa hakemuslomaketta. Huomaathan,

Lisätiedot

LUONNOS. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

LUONNOS. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta versio 27.1.2016/TT LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016 Luonnonmarjojen poimintatyö Ulkoasiainministeriön ennalta määrittämistä viisumivelvollisista maista tulevien ulkomaalaisten henkilöiden on mahdollista suorittaa

Lisätiedot

03.11.2014 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA

03.11.2014 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTOYHTEENVETO SM053:00/2012 1 (5) HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA Esityksestä yleisesti Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain

Lisätiedot