Maahanmuuttovirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttovirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa."

Transkriptio

1 LAUSUNTO 17/0073/ Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto PL VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö , SM097:00/2007 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto on pyytänyt Maahanmuuttovirastolta lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalla laiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisterilain sekä löytötavaralain muuttamisesta. Maahanmuutto-osasto on pyytänyt Maahanmuuttovirastoa erityisesti pohtimaan toimivaa siirtymäsäännöstä niiden luvanhaltijoiden osalta, jotka siirtyvät ilman asiaan liittyvää oleskelulupaprosessia oleskelulupatarroista oleskelulupakortteihin. Maahanmuutto-osasto on lisäksi pyytänyt Maahanmuuttovirastoa pohtimaan esityksen taloudellisia vaikutuksia, erityisesti sormenjälkien tallentamiseen ja vertaamiseen liittyen. Maahanmuuttovirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa. 1. Uusi oleskelulupakortti, 60 g Ehdotetussa uudessa ulkomaalaislain 60 f :ssä säädettäisiin uuden oleskelulupakortin hankkimisesta tilanteissa, joissa ulkomaalaisen oleskelulupa on edelleen voimassa. Tässä pykälässä eikä muuallakaan muutosehdotuksessa ole säädetty tilanteista, joissa oleskeluluvan haltija hakee ensimmäistä kertaa oleskelulupakorttia muuten kuin varsinaisen oleskelulupahakemuksen yhteydessä. Tällainen tilanne olisi hyvin yleinen niillä luvan haltijoilla, joilla on pysyvä oleskelulupa ja merkintä luvasta matkustusasiakirjassaan. Siinä vaiheessa kun luvan haltijan matkustusasiakirjan voimassa olo lakkaa, luvan haltijan tulee jatkossa oleskeluluvan (oleskelulupatarran) siirron sijaan hakea oleskelulupakorttia. Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan hallituksen esitykseen tulisi lisätä uusi säännös asiaa koskien. Maahanmuuttovirasto ehdottaa, että ehdotettuun 60 f :ään lisättäisiin uusi 5 momentti esimerkiksi seuraavassa muodossa: Oleskeluluvan haltijan on haettava oleskelulupakorttia viivytyksettä sen jälkeen, kun hänen matkustusasiakirjansa, jossa on merkintä edelleen voimassa olevasta oleskeluluvasta, ei ole enää voimassa. Maahanmuuttovirasto esittää vielä harkittavaksi, tulisiko lainmuutoksen yhteydessä säätää nimenomainen takaraja siirtymisestä oleskelulupatarrasta oleskelulupakorttiin. Tietyt valtiot myöntävät toistaiseksi voimassa olevia passeja ja toiset valtiot eivät myönnä kokonaan uusia passiasiakirjoja vaan jatkavat passiasiakirjojen voi-

2 2 (3) massaoloaikaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ilman säädettyä ajallista takarajaa Suomessa saattaisi olla vielä vuosikymmeniä oleskelulupakorttiin siirtymisen jälkeen oleskeluluvan haltijoita, joilla ei olisi oleskelulupakorttia oleskeluoikeutensa osoituksena. Maahanmuuttovirasto ehdottaa, että ehdotettuun 60 f :ään lisättäisiin uusi 6 momentti tai siirtymäsäännöspykälä esimerkiksi seuraavassa muodossa: Oleskeluluvan haltijan, jolla on merkintä oleskeluluvasta matkustusasiakirjassaan, on haettava oleskelulupakorttia viimeistään X vuoden jälkeen tämän lain voimaantulosta. 2. Oleskelulupakortin voimassaolon päättyminen, 60 f Ehdotetussa uudessa ulkomaalaislain 60 f :n 3 momentissa esitetään seuraavaa: Oleskeluluvan haltijalla on oikeus saada hakemuksesta uusi oleskelulupakortti maksutta, jos kortin voimassaolon päättyminen ei ole johtunut kortin haltijan omasta menettelystä. Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan oleskelulupakortin maksuttomuuden perusteista voitaisiin mahdollisesti säätää asiaa koskevassa maksuasetuksessa. Jos säännöksestä kuitenkin tullaan säätämään ulkomaalaislaissa, Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan 60 g olisi sopivampi paikka kyseiselle säännökselle. Maahanmuuttovirasto katsoo lisäksi, että säännöksen sanamuotoa tulisi epäselvien tilanteiden välttämiseksi muuttaa. Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan säännöksen tarkoitushan on antaa uusi oleskelulupakortti luvan haltijalle maksutta, jos oleskelulupakortti joudutaan uusimaan virheellisen merkinnän tai teknisen virheen vuoksi. Maahanmuuttovirasto ehdottaa, että ehdotettuun 60 g :ään tai maksuasetukseen lisättäisiin uusi säännös esimerkiksi seuraavassa muodossa: Oleskeluluvan haltijalla on oikeus saada hakemuksesta uusi oleskelulupakortti maksutta, jos kortin voimassaolo päättyy 60 f :n 4 tai 6 kohdassa säädetyllä perusteella. 3. Oleskelulupahakemuksen vireillepano perhesiteen perusteella tehdyissä oleskelulupahakemuksissa Voimassa olevan ulkomaalaislain 62 :ssä säädetään menettelystä oleskeluluvan hakemisesta perhesiteen perusteella: Oleskelulupaa perhesiteen perusteella voi hakea ulkomailla oleskelulupaa vailla oleva ulkomaalainen (hakija) jättämällä hakemuksen Suomen edustustolle tai asian voi panna vireille perheenkokoaja jättämällä hakemuksen kihlakunnan poliisilaitokselle. Ehdotetussa uudessa ulkomaalaislain 60 d :ssä ehdotetaan sädettäväksi, että sormenjäljet oleskelulupakorttia varten tulee antaa oleskelulupaa vireille pantaessa. Lainkohdan perusteluissa on tuotu esille, ettei se ole käytännössä mahdollista niissä perhesiteen perusteella tehdyissä oleskelulupahakemuksissa, joissa Suomessa asuva perheenkokoaja jättää oleskelulupahakemuksen vireille perheenjäsenensä puolesta. 60 d :n sanamuodosta poiketen pykälän perusteluissa katsotaan, että

3 3 (3) hakija voisi antaa sormenjälkensä poikkeuksellisesti vasta siinä vaiheessa kun hän asioi Suomen edustustossa oleskeluluvan vireille panon jälkeen. Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan tulisi vielä harkita, olisiko tarkoituksenmukaista muuttaa ja yksinkertaistaa voimassa olevaa oleskelulupahakumenettelyä siten, että myös perhesiteen perusteella haettavissa oleskeluluvissa vain hakijalla itsellään olisi mahdollisuus panna oleskelulupahakemuksensa vireille. Samaan aikaan vireillä olevassa, työntekijän oleskelulupaa kokevassa lakiuudistuksessa, ollaan myös poistamassa vireillepano-oikeutta työnantajalta. Maahanmuuttoviraston mukaan vireillepano-oikeuden salliminen vain hakijalle myös perhesideasioissa toteuttaisi paremmin niitä tavoitteita, johon biometristen tunnisteiden käyttöön otolla pyritään. Samalla selkeytettäisiin lupamenettelyä ja lupamenettely vastaisi jatkossa myös kansainvälistä käytäntöä vireille panon suhteen. Muun muassa Ruotsissa perhesiteen perusteella tehdyissä oleskelulupa-asioissa ainoastaan hakijalla itsellään on oikeus panna oleskelulupahakemus vireille. Maahanmuuttovirasto ehdottaa, että voimassa olevan ulkomaalaislain 62 pykälä poistettaisiin laista. Näin yhtenäistettäisiin ulkomaalaislain oleskeluluvanhakumenettely ja mahdollistettaisiin ehdotetussa 60 d :ssä edellytetty vaatimus siitä, että hakijan sormenjäljet saataisiin samassa yhteydessä, kun oleskelulupa pannaan vireille. 4. Esityksen taloudelliset vaikutukset Maahanmuuttovirasto katsoo, että taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa tulisi ottaa huomioon Maahanmuuttoviraston erillisessä liitteessä esittämät seikat. Johtaja Kaarina Koskinen Ylitarkastaja Joni Länsivuori

4 17/0073/2007 LIITE MAAHANMUUTTOVIRASTON LAUSUNTOON SISÄASIAINMINISTERIÖN MAAHANMUUTTO-OSASTOLLE HALLITUKSEN ESITYS Lausuntopyyntö , SM097:00/2007 Maahanmuuttovirasto päättäisi oleskelulupakorttiin tallennettujen sormenjälkien lukuoikeuksien myöntämisestä ja niiden peruuttamisesta. Sirun tietojen tietoturvasta ehdotetaan myös säädettäväksi. On huolehdittava siitä, että tekniseen osaan tallennetut tiedot suojataan tehokkaasti tunkeutumista, luvatonta lukemista, muuttamista, käyttöä ja muuta luvatonta käsittelyä vastaan. Tietojen luottamuksellisuus varmistettaisiin teknisellä pääsynvalvonnalla ja tietoliikenteen salauksella (peruspääsynvalvonta). Sormenjälkitiedot suojattaisiin lisäksi erikseen siten, että niiden lukeminen vaatisi Suomen valtion erikseen myöntämät pääsyoikeudet (laajennettu pääsynvalvonta). Laissa on säädettävä myös siruun tallennettujen tietojen aitouden ja eheyden varmistamiseen liittyvän sekä sormenjälkien lukemisessa tarvittavasta varmenteesta. Oleskeluluvan yleisen luotettavuuden takaamiseksi haltijan sormenjäljellä varustetut asiakirjat tulisi väärinkäytösten estämiseksi saada katoamistilanteissa viranomaisen haltuun mahdollisimman tehokkaasti. Löytötavaralakiin ehdotetaan muutoksia sen varmistamiseksi, että löytötavaratoimistoihin toimitetut poliisin tai Maahanmuuttoviraston myöntämät oleskelulupakortit palautuisivat poliisille. Kommentti [Migri1]: Poliisi passien osalta, yhdenmukaisuuden vuoksi myös tässä toimivaltaisena kuitenkin Maahanmuuttovirastoa kuultuaan Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi ulkomaalaislain 34 :ää, jossa säädetään oleskelulupakorttiin tehtävistä merkinnöistä sekä lain 60 :ää oleskeluluvan hakemisesta. Lain 35 :stä poistettaisiin tarpeettomana 2 momentti, jossa säädetään oleskelulupatarran siirtämisestä uuteen asiakirjaan. Ulkomaalaislakiin lisättäisiin säännökset oleskelulupakortin voimassaolon päättymisestä ja ottamisesta viranomaisen haltuun sekä oleskelulupakortin uusimisesta. Lisäksi viranomaisten ulkomaalaislain mukaisiin toimivaltuuksiin tehtäisiin tarvittavat muutokset. Oleskelulupaa varten otetut sormenjäljet ehdotetaan talletettavaksi ulkomaalaisrekisteriin. Ulkomaalaisrekisteriin talletettuja hakijan sormenjälkitietoja voitaisiin käyttää henkilön henkilöllisyyden todentamiseksi ja vain silloin, kun käyttötarve liittyy hakijan tunnistamiseen tai oleskeluluvan aitouden toteamiseen. Poliisilla olisi lisäksi oikeus käyttää rekisteriin talletettuja sormenjälkitietoja muuhun kuin niiden keräämis- ja tallettamistarkoitukseen jos se on välttämätöntä luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai katastrofin taikka rikoksen kohteeksi joutuneen tai muuten tunnistamattomaksi jääneen uhrin tunnistamiseksi. Tällöin sormenjälkien käyttötarkoitus vastaisi passeihin otettujen sormenjälkien käyttötarkoitusta henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 16 a :n mukaisesti. Kommentti [Migri2]: tilapäise sesti lupahakemuksen käsittelyn ja kortin valmistuksen sekä toimituksen ajaksi. Sen jälkeen pysyvä säilytys poliisin sormenjälkirekisterissä erillisessä tietokannassa. 1 Esityksen vaikutukset 1.1 Taloudelliset vaikutukset Kortin hinta EU:n lainsäädäntö edellyttää, että jäsenvaltioissa otetaan käyttöön biometrinen oleskelulupakortti. Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut oleskelulupakorttihankinnan. Sopimuksen mukaan oleskelulupakortin valmistuskustannukset on määristä riippuen noin 7 euroa. Unionin kansalaisten perheenjäsenille myönnettävä oleskelukortin valmistuskustannus on noin 20 euroa. Nykyisen tarran valmistuskustannukset ovat noin yksi euro. Korttiin siirtyminen lisää Maahanmuuttoviraston menoja vähintään euroa vuosittain, koska kortin hankintameno ja sen lähettäminen hakijalle Suomen ulkomaan edustustoihin muodostaisivat huomattavasti suuremmat kustannukset verrattuna nykyiseen Kommentti [Migri3]: ja poliisin menoja vähintään

5 tarramuotoiseen oleskelulupaan. Lupakortista aiheutuvat lisäkustannukset (kortin valmistus, varmenne sekä toimittaminen hakijalle) yhteensä noin 20 euroa voidaan pääosin periä hakijalta oleskeluluvan maksua korottamalla. On harkittava, että kortin hinta voitaisiin periä myös maksuttoman oleskeluluvan saavilta pakolaistaustaisilta hakijoilta, kuten nyt peritään maksu kaikilta muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa hakevilta. Muussa tapauksessa näiden pakolaistaustaisten ja heidän perheenjäsentensä oleskelulupakorttien hankintamenot jäävät Maahanmuuttoviraston tai poliisin maksettaviksi. Tällä hetkellä sekä virastossa että poliisissa käsitellään näitä lupia n vuodessa, eli kustannus on vähintään euroa kummallekin taholle. Maksuttomien lupien määrä on voimakkaassa kasvussa lisääntyneiden turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten perheenyhdistämishakemusten vuoksi. Kaupallinen kuriiripalvelu toimittanee oleskelulupakortit edustustoihin. Korttien lähettämiskustannuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida, koska hankintaa ei ole vielä kilpailutettu. Nykyisen ulkoasiainministeriön sopimuksen mukaisten hintojen perusteella keskimääräinen lähetyksen hinta (500 grammaa) on noin 30 euroa. Hinta laskee volyymien kasvaessa. Lähetysten koko vaihtelee. Lähettämiskustannukset laskettuna yhdelle kortille saattavat täten vaihdella suuresta. Yksittäiseen korttiin kohdistuva kustannus on arvioitava hakemusmäärien ja keskiarvoisen lähetyskustannusten perusteella. Korttien varmenne Siruun tallennettujen tietojen aitouden ja eheyden varmistamiseen sekä sormenjälkien lukemiseen tarvittavat varmennejärjestelemät aiheuttavat kustannuksia. Passeissa varmennekustannus on 6 euroa passilta. Varmennejärjestelmän toteuttamisesta, integroimisesta ja ylläpidosta aiheutuu kertaluonteisia investointikuluja ja vuotuisia ylläpitokuluja, joiden määrää on vielä vaikea arvioida. Sormenjälkien lukemiseen liittyvän varmenteen kustannuksia nostaa kansainvälinen toiminta. Lukuoikeuksien myöntäminen muille valtioille ja oikeuksien saaminen muiden valtioiden passeihin tapahtuu varmennejärjestelmän avulla. Varmennekustannukset ovat vuosittain toistuvia. Uudistuksen hyödyntäminen ja rajatarkastusjärjestelyjen kehittäminen uusien matkustusasiakirjojen ja oleskelulupien käsittelemiseksi aiheuttaa kustannuksia myös Rajavartiolaitokselle. Oleskeluluvan sirun turvamekanismit vaativat kansainvälisen sähköisten varmenteiden vaihtojärjestelmän kehittämisen tai liittymisen kaupallisiin järjestelmiin. Oleskelulupia myöntävillä viranomaisilla on velvollisuus rakentaa järjestelmästä omat osuutensa. Varmenteiden vaihtojärjestelmän kustannukset ovat arviolta yli 0,5 miljoonaa euroa ja vuosittaiset kustannukset ovat arviolta 20 % kustannuksista ilman yleis- ja henkilöstökuluja. Kustannusjaosta viranomaisten välillä ei ole vielä keskusteltu. Kustannussäästöjä Rajavartiolaitokselle voidaan arvioida syntyvän henkilön todentamiseen tarvittavan ajan lyhentyessä varsinkin silloin, kun tunnistamiseen käytetään sirulta saatavaa valokuvaa tai sormenjälkitietoja Uusi ulkomaalaisasioiden sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä (UMA) on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 aikana. Järjestelmää suunniteltaessa ja rakennettaessa ei ole säädöspohjan puuttuessa (muutosasetus) voitu toteuttaa biometristen oleskelulupakorttien tilausjärjestelmää luvanmyöntöprosessin loppuvaiheessa. Tilausjärjestelmän toteuttaminen on aloitettava noin vuotta aiemmin, kuin kortit otetaan käyttöön toukokuussa Järjestelmä toteutetaan hyödyntämällä mahdollisimman paljon jo olemassa olevia passi- ja henkilökorttien tilausjärjestelmiä rakentamalla sanomanvälitysrajapintoja UMA:an. Näitä on tarpeen tehdä n. kymmenen, joiden yksittäishinta-arvio on euroa ja kokonaismeno on siten noin euroa. Vuotuinen ylläpitomaksu tulee olemaan noin euroa. Järjestelmän määrittelyissä vuosina ei voitu ottaa huomioon biometristen tunnisteiden käyttöönottoa, koska säädöspohjaa ei vielä tuolloin ollut (muutosasetus). Biometristen oleskelulupakorttien hankinta lisää Maahanmuuttoviraston toimintamenoja eurosta yli

6 euroon vuosien aikana. Osa lisäkustannuksista voidaan periä käsittelymaksuina hakijoilta. Nykyisen ulkomaalaisrekisterin sovellusylläpidon kustannukset ovat noin euroa vuodessa. UMA:n sovellusylläpidon arvo on sopimuksen mukaan euroa vuodessa. Käyttö-, hallinta- ja valvontapalvelut ulkomaalaisrekisteriin ovat noin euroa vuodessa. Nämä kustannukset kasvavat noin euroon. Järjestelmän maantieteellinen kahdennus tietoturvallisuussyistä lisää tehtäviä. Tietoliikenne lisääntyy kymmenien liittymien vuoksi, konesalipaikat kahdentuvat ja tekninen ylläpito on nykyistä järjestelmää huomattavasti laajempaa. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia euroa vuodessa. Lisenssiylläpidon ja tukimaksujen vuosikustannukset nousevat noin euroa. Maahanmuuttovirasto UMA:n ylläpitäjänä vastaa käyttäjien tuesta (noin käyttäjää). Palvelua parantavaan asiakkaan sähköiseen asiointiin tarvitaan myös käyttötukea. Viraston tarjoamaan tukeen on kiinnitettävä nykyisen kahden henkilön sijasta 4-5 henkilöä. Henkilöstömenoissa tämä merkitsee euron lisäystä. Sanomavälitysrajapintoja tulee olemaan n 10 kpl à euroa, joten kokonaismeno on euroa vuonna Sanomanvälitys korttivalmistajalle prosessi on edelleen päättämättä, mutta tarkoituksena on soveltuvin osin käyttää passiprosessin tietoteknisiä ratkaisuja. Kustannusten jakaminen poliisin ja Maahanmuuttoviraston välillä on vielä päättämättä. Oleskelulupakorttia ja oleskelukorttia varten otetut sormenjäljet talletettaisiin ulkomaalaisrekisterin hakemusasioiden osarekisteriin. Kustannukset sormenjälkien pysyvästä tallettamisesta tietokantaan eivät ole suuria. Sormenjäljet tulee tallentaa tietokantaan salatussa muodossa. UMA täyttää tämän vaatimuksen. Kommentti [Migri4]: väliaikai sesti lupaprosessin ajaksi. Sormenjälkien vertaaminen Ehdotuksen mukaan laissa määritellyillä viranomaisilla olisi oikeus verrata tietoja hakemusasioiden osarekisteriin jo talletettuihin sormenjälkiin, muukalaispassien ja pakolaisen matkustusasiakirjojen osarekisteriin sekä poliisin hallintoasioiden tietojärjestelmään henkilön tunnistamiseksi ulkomaalaislain 131 :n perusteella talletettuihin sormenjälkiin. Kustannukset yksi-yhteen ja yksi-moneen vertailusta eroavat suuresti. Yksi-yhteen vertailuun tarvitaan sormenjälkilukulaite, jolloin oleskelulupakortin haltijan sormenjäljet luetaan laitteessa ja verrataan kortin sirulla olevaan tietoon. Näitä lukulaitteita on jo poliisipiireissä ja ulkomaan edustustoissa. Tietokannassa tapahtuva yksi-moneen vertailu on tietoteknisesti haastavampi. Poliisin hallinnollisen tietojärjestelmän sormenjälkitietokantaan (AFIS) olisi mahdollisuus tällä hetkellä tallettaa passinhakijalta otetut sormenjäljet. Järjestelmään on varattu tallennuskapasiteettia 6 miljoonalle passitietueelle (kahden sormen tallennus), ja sen vertailukapasiteetti on 3000 vertailua päivässä. Poliisihallinto miettii parhaillaan 6 miljoonan sormenjälkitietueen tallennuskapasiteetin riittävyyttä ja mahdollisen tallennus- tai/ja vertailukapasiteetin nostamisen kustannuksia. Myös muut lainsäädännölliset muutokset, kuten Prümin sopimuksen voimaantulo ja sen käytännön soveltaminen Suomessa, aiheuttaa vertailukapasiteetin nostopaineita. Oleskelulupa- ja oleskelukortteja varten otettujen sormenjälkien vertailu vaikuttavat tietuemäärän kapasiteetin nostoon jonkun verran. On tärkeä huomioida, että oleskelulupien myöntömäärät ovat esimerkiksi passeihin verrattuna huomattavasti pienempiä. Tällöin myös oleskelulupa- ja oleskelukorttien sormenjälkien tietuemäärät AFIS järjestelmässä ovat huomattavasti alhaisempia kuin muut poliisin hallinnonalalle kuuluvien sormenjälkitietojen määrä. Vuoden 2009 aikana myönnettiin noin ensimmäistä määräaikaista oleskelulupaa ja noin jatkolupaa ja pysyvää lupia. Uudempaan AFIS-versioon on siirryttävä viimeistään siinä vaiheessa, kun passeja varten otettuja sormenjälkiä aletaan tallettamaan sinne, sillä nykyinen AFIS-versio ei mahdollista tietokannan salausta. Myös eri käyttötarkoitusta (esimerkiksi Prüm sopimusta, passeja, pakolaisen matkustusasiakirjaa ja muukalaispasseja, oleskelulupakortteja) varten otettujen sormenjälkitietuiden määrä vaikuttaa omalta osalta uuden version hankkimiseen, ainakin vertailukapasiteetin suuruuteen. Uuden AFIS-version hankinta aiheuttaa huomattavia kuluja. Tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida oleskelulupakorttien ja oleskelukorttien

7 osalta sormenjälkien yksi-moneen vertailun taloudellisia vaikutuksia. Maahanmuuttovirasto ja poliisi neuvottelevat myöhemmässä vaiheessa kulujen määrästä näiden osalta. Esityksen mukainen rekisteriin talletettujen sormenjälkien käyttö henkilöllisyyden todentamiseksi ja asiakirjan aitouden vahvistamiseksi aiheuttaa lisäksi kustannuksia, joiden suuruus on arviolta 0,5 1,0 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä sormenjälkitutkijan koulutuksen saaneita henkilöitä on vain keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa. Järjestelmään vaaditaan työnkulut myös manuaalista varmennusta varten. Kustannukset tästä ovat riippuvaisia rakennettavan työnkulun monimutkaisuudesta, jonka lisäksi toiminto saattaa nostaa työmäärää ja sitä kautta henkilötyövoiman tarvetta. Virhetarkistusten määrä eli sormenjälkijärjestelmän False Acceptance Rate on järjestelmätoimittajan antaman spesifikaation mukaan 0,1 %. Passien yhteydessä on laskettu, että jos yhden päivän aikana tehdään 3000 vertailua, järjestelmä antaa keskimäärin kolme väärää osumaa, jotka pitää tarkistaa. Tämä aiheuttaa asiantuntijan käsityötä arviolta puolesta yhteen tuntiin tarkistusta kohden. Oleskelulupa- ja oleskelukorttien suhteen on vielä päättämättä millä tavalla ja mikä viranomainen tekee vaadittavat virhetarkastukset. Biometristen tunnisteiden tallettamiskustannukset: sormenjälkien käyttöönoton jälkeinen tietojärjestelmien ylläpito, päivitykset, huolto ja teknisluonteiset ratkaisut aiheuttavat kustannuksia. Toimenpiteet tulisi tehdä mahdollisimman automaattisiksi. Osa vaadittavasta laitteistosta, kuten sormenjälkien lukulaitteet ja skannerit, on jo hankittu toimivaltaisille viranomaisille. Koska oleskelulupakortteja varten otetaan kymmenen sormenjälkeä, voi monisormilukulaitteiden hankinta tietyille paikallispoliiseille tulla ajankohtaiseksi. Maksuttomat luvat Suuresta osasta oleskelulupia ei voida maksua periä (pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden luvat) ja nämä korttimenot jäävät viraston korvattaviksi. Vuositasolla maksuttomia lupia on tällä hetkellä noin 5 000, mutta määrä on kasvamassa lisääntyvän turvapaikkapäätöksenteon myötä. Vuonna 2008 poliisi myönsi noin lupaa, joista maksuttomia on samassa suhteessa kuin Maahanmuuttoviraston myöntämissä ensimmäisissä luvissa. Tämä kasvattaa myös poliisin menoja. Osa kustannuksista siirretään oleskeluluvista perittäviin maksuihin. Maksuasetuksessa huomioidaan tämä.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio 1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA Yhteenveto Yleistä Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta JOHDANTO.

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta JOHDANTO. HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2009 vp Hallituksen esitys laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2009 lähettänyt hallintovaliokuntaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio Maahanmuutto-osasto 19.4.2016 Tuuli Tuunanen SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto  TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet Maahanmuuttovirasto www.migri.fi TE-toimiston työnantaja-tilaisuus 18.5.2017 Leena Kallio Maahanmuuttoyksikkö Tiina Suominen Oikeus ja tukipalvelut Tiimit Työ Perhe Maasta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Jaana Sankilampi. PASSILAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS ULKOMAALAISLAKIIN - sormenjäljet biotunnisteina

Jaana Sankilampi. PASSILAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS ULKOMAALAISLAKIIN - sormenjäljet biotunnisteina Jaana Sankilampi PASSILAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS ULKOMAALAISLAKIIN - sormenjäljet biotunnisteina Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 47/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta Hallintovaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koulutustilaisuus Oulun yliopistossa 20.5.2010 Ylitarkastaja Marjo Mäkelä Maahanmuuttovirasto Laillinen oleskelu Oleskeluluvalla (Suomi)

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

HE 234/2008 vp. Passilakiin ehdotetaan tehtäväksi ne lainsäädännölliset

HE 234/2008 vp. Passilakiin ehdotetaan tehtäväksi ne lainsäädännölliset Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Passilakiin ehdotetaan tehtäväksi ne lainsäädännölliset muutokset, joita sormenjälkien käyttöönotto passeissa

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi väestötietolain muuttamiseksi. Lausunnonantajan lausunto. Maahanmuuttovirasto. Lausunto MIGDno

Luonnos hallituksen esitykseksi väestötietolain muuttamiseksi. Lausunnonantajan lausunto. Maahanmuuttovirasto. Lausunto MIGDno Maahanmuuttovirasto Lausunto 29.11.2017 MIGDno20171487 Asia: VM144:00/2017 VM/2067/03.01.00/2017 Luonnos hallituksen esitykseksi väestötietolain muuttamiseksi Lausunnonantajan lausunto Yleiset kommentit

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

1. Sopimuksen osapuolet, lähtökohdat ja tavoitteet

1. Sopimuksen osapuolet, lähtökohdat ja tavoitteet SM39:00/2010 PUITESOPIMUS MAAHANMUUTTOVIRASTON MAKSULLISIA SUORITTEITA KOSKEVISTA HALLINNONALOJEN VÄLISISTÄ MENETTELYISTÄ 1. Sopimuksen osapuolet, lähtökohdat ja tavoitteet Tällä puitesopimuksella sovitaan

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN OLE_TUT 1 *1109901* OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimushankkeeseen

Lisätiedot

Opiskelijan oleskeluluvat

Opiskelijan oleskeluluvat Opiskelijan oleskeluluvat Essi Liimatainen Opiskelijatiimi Maahanmuuttovirasto Korkeakoulujen kv-päivät 21.5.2013 Aiheita 2 Kuka tekee mitä? Muutoksen tuulia 2012 ja 2013 Sähköinen asiointi Biometriikka

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen

Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Antti Karjalainen Työntekijän oleskelulupa-asiat TE-toimistossa Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto 15.5.2017 Antti Karjalainen Työntekoa varten tarvittavat luvat EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteko Suomessa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Ulkomaalaisrekisteri on automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävä henkilörekisteri.

Ulkomaalaisrekisteri on automaattisen tietojenkäsittelyn avulla pidettävä henkilörekisteri. 1 of 10 25/08/2011 13:26 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 19.12.1997/1270 19.12.1997/1270 Seurattu SDK 959/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki ulkomaalaisrekisteristä

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 213/2 Maahanmuuttoyksikkö 27.1.214 OLESKELULUVAT 1.1. 31.12.213 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan 1.1.-.31.12.213 välisenä aikana vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi henkilökorttilaki.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi henkilökorttilaki. Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi henkilökorttilaki. Henkilökorttilaissa

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Viite: Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö 21.10.2015 (SM 056:00/2015) Lausuntonani esitän kohteliaimmin seuraavan.

Viite: Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö 21.10.2015 (SM 056:00/2015) Lausuntonani esitän kohteliaimmin seuraavan. EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES Helsinki 2.12.2015 Dnro 4604/5/15 Sisäasiainministeriö Poliisiosasto PL 26 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@intermin.fi lainsaadantoyksikko_poliisiosasto@intermin.fi Viite:

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Syrjintä, etninen alkuperä, syrjintäolettama, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, uhkasakko

Syrjintä, etninen alkuperä, syrjintäolettama, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, uhkasakko Syrjintä, etninen alkuperä, syrjintäolettama, välillinen syrjintä, pankkipalvelu, uhkasakko SYRJINTÄLAUTAKUNTA Diaarinumero: 2014/1765 Antopäivä: 15.12.2014 Hakija pyysi syrjintälautakuntaa kieltämään

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 131/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 131/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 23 ja 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain isyysrahaa koskevia

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 2012/3 Maahanmuuttoyksikkö 18.2.2013 OLESKELULUVAT 1.1. 31.12.2012 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuonna 2012 vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Vastaanottokeskukset Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu

Lisätiedot

Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 :n muuttamiseksi

Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 :n muuttamiseksi SAK LAUSUNTO 1 Sisäasiainministeriö PL 26 VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne 24.6.2008 (SM087:01/2007) Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja Markus Syrjänen Ylitarkastaja Elina Setälä

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja Markus Syrjänen Ylitarkastaja Elina Setälä SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja Markus Syrjänen 3.12.2012 Ylitarkastaja Elina Setälä SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS POLIISIN SUORITTEIDEN MAKSULLISUUDES- TA VUONNA 2013 1. Nykytila ja

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010 15.6.2011 Maria Swanljung Espoolaisia nuoria puhumassa syrjinnästä Lisää koulumateriaalia saameksi Valtio osoitti saamenkielisten oppimateriaalien

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen

HE 176/2004 vp. Korotukset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta. Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin 7 euron suuruinen tasokorotus.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

Poliisin lupastrategia ja aselain muutokset. Sisäisen PO/Poha työryhmän muutosehdotusrunko 18.11.2015

Poliisin lupastrategia ja aselain muutokset. Sisäisen PO/Poha työryhmän muutosehdotusrunko 18.11.2015 Poliisin lupastrategia ja aselain muutokset Sisäisen PO/Poha työryhmän muutosehdotusrunko 18.11.2015 Uudistamistoimet SM:n ja Poliisihallituksen yhdessä vuonna 2010 valmisteleman Poliisin lupastrategian

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

03.11.2014 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA

03.11.2014 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTOYHTEENVETO SM053:00/2012 1 (5) HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI ULKOMAALAISLAIN MUUTTAMISESTA Esityksestä yleisesti Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain

Lisätiedot

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö 16.3.2009 OLESKELULUVAT VUONNA 2008 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2008 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Sisäministeriö Poliisiosasto. lausuntopyyntönne SMDno ;SM056:00/2015

Sisäministeriö Poliisiosasto. lausuntopyyntönne SMDno ;SM056:00/2015 03.12.2015 MIG-155043 00.03.00 MIGDno-2015-851 Sisäministeriö Poliisiosasto lausuntopyyntönne SMDno-2015-1757;SM056:00/2015 MAAHANMUUTTOVIRASTON LAUSUNTO HENKILÖKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEHDOTUKSEEN

Lisätiedot

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala

Laki. kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten. Lain tarkoitus ja soveltamisala Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Tällä lailla

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_311216PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_311216PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus

Sisäinen turvallisuus Turvapaikanhakijoiden ja Suomessa jo asuvien ulkomaalaisten henkilöllisyyden osoittaminen pankki- ja muussa Turvapaikanhakijan asiointikorttia selvittäneen työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Kansallinen ihmiskaupparaportoija Vähemmistövaltuutettu on toiminut kansallisena ihmiskaupparaportoijana vuoden 2009

Lisätiedot

HE 23/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 23/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ulkomaalaislakiin säännökset tilapäisen suojelun antamisesta. Samalla

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2006 N:o 671 674. Passilaki. N:o 671. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2006 N:o 671 674. Passilaki. N:o 671. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2006 N:o 671 674 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Passilaki... 2081 672 Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Kuvallisen oleskelulupatarran käyttöönotto. Työryhmän loppuraportti. Sisäinen turvallisuus

Kuvallisen oleskelulupatarran käyttöönotto. Työryhmän loppuraportti. Sisäinen turvallisuus Kuvallisen oleskelulupatarran käyttöönotto Työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 6/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.2.2006 Tekijät

Lisätiedot