SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA"

Transkriptio

1 SISÄMINISTERIÖ Muistio Maahanmuutto-osasto Tuuli Tuunanen SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA ANNETUN SISÄMINISTERIÖN ASETUKSEN (1522/2015) 4 :N MUUTTAMISESTA Yhteenveto Nykytila Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta (1522/2015) eli niin sanottu maksuasetus on voimassa vuoden 2016 loppuun. Maksuasetuksen mukaan oleskelulupamaksut ovat pääsääntöisesti maksullisia. Maksuasetuksen 4 mukaan käsittelymaksua ei pääsäännöstä poiketen peritä kansainvälistä suojelua saaneen ulkomaalaisen ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitetulta perheenjäseneltä, joka hakee oleskelulupaa perhesiteen perusteella ennen kuin perheenkokoajalle on myönnetty pysyvä oleskelulupa, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa. Turvapaikanhakijoiden määrän kasvun myötä perheenjäsenten ensimmäisten oleskelulupahakemusmäärien ennakoidaan kasvavan merkittävästi. Jatkossa perheenjäsenten oleskelulupahakemusten käsittely tulee vaatimaan aiempaan verrattuna moninkertaisesti resursseja. Tästä johtuen on tarpeen tarkastella uudelleen kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenjäsenten oleskelulupien maksuttomuuden perusteita siltä osin, kun luvat ovat maksuttomia sekä muuttaa toistaiseksi omaksuttua käytäntöä vastaamaan kansallisen lainsäädännön muutoksia ja valtion maksuperustelain pääperiaatetta päätösten maksullisuudesta. Maksuasetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa maksu perittäisiin kansainvälistä suojelua saaneen ulkomaalaisen ulkomaalaislaissa tarkoitetulta perheenjäseneltä myös silloin, kun tämä hakee oleskelulupaa perhesiteen perusteella ennen kuin perheenkokoajalle on myönnetty pysyvä oleskelulupa, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa. Jatkossa kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenjäsenen hakemukset eivät siten olisi enää maksuttomia. Maksujen suuruus määräytyisi voimassaolevan vuoden 2016 maksuasetuksen mukaan. Lisääntyväksi ennakoiduista perheenjäsenten oleskelulupahakemusmääristä aiheutuvat aiempaa merkittävästi suuremmat resurssitarpeet voitaisiin ainakin osittain kattaa hakemusten käsittelymaksuista kerättävillä tuloilla. Taloudelliset näkökulmat puoltavat muutosta, jolle ei ole kansainvälisistä velvoitteista johtuvaa estettä. Valtion maksuperustelain (150/1992) 4 :n mukaan päätösten, jotka on tehty hakemuksesta, tulee olla maksullisia, jollei suoritteen maksuttomuudelle ole perusteltua syytä. Maksuasetuksen mukaan oleskeluluvat ovat pääsääntöisesti maksullisia. Näin ollen myös perheenjäsenen oleskelulupahakemukset ovat pääsääntöisesti maksullisia. Maksuasetuksen 4 :n 1 momentin 1-kohdan mukaan hakemuksen käsittelymaksua määräaikaisesta oleskeluluvasta ei kuitenkaan peritä ulkomaalaiselta, joka otetaan Suomeen kiintiöpakolaisena tai 2-kohdan mukaan hakemuksesta, joka koskee kansainvälistä suojelua. Maksua ei 3-kohdan mukaan myöskään peritä kansainvälistä suojelua saaneen ulkomaalaisen ulkomaalaislaissa tarkoitetulta perheenjäseneltä, joka hakee oleskelulupaa perhesiteen perusteella ennen kuin perheenkokoajalle on myönnetty pysyvä oleskelulupa, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan

2 Suomeen tuloa (niin sanottu vanha perhe). Jos perhe on muodostettu vasta perheenkokoajan Suomeen tulon jälkeen (niin sanottu uusi perhe) tai perheenkokoajalle on myönnetty pysyvä oleskelulupa, maksu kuitenkin peritään jo voimassaolevan maksuasetuksen nojalla. Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäisen oleskeluluvan ulkomailla olevalle ulkomaalaiselle ja ensimmäisen oleskeluluvan ilman oleskelulupaa maahan saapuneelle ulkomaalaiselle ulkomaalaislaissa tarkemmin säädetyillä perusteilla. Oleskelulupahakemukset jätetään ulkomailla Suomen edustustoon ja Suomessa paikallispoliisille. Hakemuksen jättämisen yhteydessä hakemuksen vastaanottava viranomainen perii hakijalta käsittelymaksun. Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys (HE 2/2016) ulkomaalaislain tarkentamiseksi siten, että hakemuksen käsittely aloitettaisiin varsinaisesti vasta kun hakija on suorittanut oleskeluluvan tai muun ulkomaalaislain nojalla ratkaistavan maksullisen hakemuksen käsittelystä perittävän maksun. Vastaavanlainen sääntely on jo voimassa ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA-järjestelmä) kautta vireille pantavien oleskelulupahakemusten osalta ja jatkossa sääntely ulotettaisiin myös paikan päällä jätettyihin, niin sanottuihin paperihakemuksiin. Toistaiseksi perheenjäsenten oleskelulupahakemuksia ei kuitenkaan ole mahdollista laittaa vireille sähköisesti. Hakemuksen vastaanottaja kirjaa hakemuksen tiedot ulkomaalaisrekisteriin. Edustustot ulkomailla ja paikallispoliisi Suomessa antavat oleskelulupapäätökset tiedoksi hakijoille. Valtion maksuperustelain 6 :n mukaan suoritteesta valtiolle perittävän maksun suuruuden tulee pääsääntöisesti vastata omakustannusarvoa. Maahanmuuttovirasto on arvioinut vuoden 2015 toteuman mukaan, että perheenjäsenen ensimmäisen oleskeluluvan omakustannusarvo on 451 euroa, Maahanmuutto-viraston osuuden ollessa 264 euroa ja ulkoministeriön osuuden ollessa 187 euroa. Omakustannusarvot tarkistetaan vuoden 2017 maksuasetuksen valmistelun yhteydessä. Voimassaolevan vuoden 2016 maksuasetuksen liitteen mukaan ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu on 455 euroa. Jos hakemus jätetään sähköisesti UMAjärjestelmän kautta, maksu on 425 euroa. Maksuperustelain 6 mahdollistaa, että maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen oaskustannusarvoa alempana, jos siihen on esimerkiksi sosiaalisiin tarkoituksiin liittyviä tai näihin verrattavista syistä on perusteltua syytä. Maksuasetuksen 3 :n 2 kohdan mukaan Maahanmuuttovirasto perii omakustannushintaa alemman käsittelymaksun, jos kyseessä on alaikäinen hakija. Maksuasetuksen liitteen mukaan alaikäisen henkilön ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu on 230 euroa. Jos alaikäisen ensimmäistä oleskelulupaa koskeva hakemus jätetään sähköisesti UMA-järjestelmän kautta, maksu on 200 euroa. Maksutulot jaetaan Maahanmuuttoviraston ja Ulkoministeriön välillä erikseen sovitussa suhteessa. Voimassaoleva Puitesopimus Maahanmuuttoviraston maksullisia suoritteita koskevista hallinnonalojen välisistä menettelyistä on vuodelta Hakemuksen ja samassa yhteydessä maksun vastaanottanut viranomainen pitää oman osuutensa käsittelymaksusta ja tilittää loput Maahanmuuttovirastolle. Maksutulojen jakamisesta on sovittu siten, että maksusta osoitetaan Maahanmuuttovirastolle 255 euroa tai 225 euroa, jos hakemus on jätetty UMA-järjestelmän sähköisen asioinnin kautta ja loput 200 euroa hakemuksen vastaanottoon osallistuvalle viranomaiselle joko Suomen ulkomaan edustustolle tai poliisille. Alaikäisten hakijoiden maksuista tili- 2

3 Nykytilan arvio tetään Maahanmuuttovirastolle 130 euroa ja loput 100 euroa pitää hakemuksen vastanottanut viranomainen. Turvapaikanhakijoiden määrä oli vuoden 2015 jälkipuolella huomattavan suuri. Vuonna 2015 Suomeen saapui yhteensä yli turvapaikanhakijaa, noin kymmenenkertaisesti aiempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2016 turvapaikanhakijoita on saapunut 11.4 mennessä Suomeen yhteensä Vuonna 2015 ja 2016 turvapaikkahakemuksen jättäneistä on perunut hakemuksensa tai hakemus on muuten rauennut, joten käsiteltävänä on noin hakemusta, joista arvioidaan myönteisen päätöksen saavan noin 8170 hakemusta (tilanne ). Turvapaikanhakijoiden määrän vuonna 2015 merkittävää kasvua ennakoidaan seuraavan vastaavansuuntainen kasvu perheenjäsenten oleskelulupahakemusten määrässä. Perheenjäsenten oleskelulupahakemusten määrän kasvun ennakoidaan käynnistyvän kunnolla kesästä 2016, jolloin vuonna 2015 turvapaikkahakemuksen jättäneiden, myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden perheenjäsenet alkavat jättämään omia oleskelulupahakemuksiaan. Koska perheenjäsenen oleskelulupahakemuksen jättäminen ei toistaiseksi ole mahdollista sähköisesti, perheenjäsenen oleskelulupahakemuksen jättäminen vaatii aikaa. Maahanmuuttovirasto on arvioinut kehysehdotuksessaan, että vuonna 2016 kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämishakemuksia jätettäisiin ja vuonna 2017 yhteensä Arviot ovat suuntaa-antavia. Viime vuosina kansainvälistä suojelua saavien ulkomaalaisten perheenjäsenten oleskelulupahakemuksia on jätetty keskimäärin 700 vuodessa, esimerkiksi vuonna 2015 yhteensä 770 hakemusta. Vuonna 2015 kohdentui maksuttomiin perheenyhdistämishakemuksiin Maahanmuuttovirastossa 6 henkilötyövuotta. Ulkomaalaislain 69 a :n nojalla perhesiteen perusteella tehtyä oleskelulupahakemusta koskeva päätös on annettava hakijalle tiedoksi viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Vaikka arviot perheenyhdistämishakemusten lukumäärästä ovat suuntaaantavia, on selvää, että perheenyhdistämisiä koskevien hakemusten käsittely tulee vaatimaan aiempaa merkittävästi enemmän resursseja sekä Maahanmuuttovirastolta että Suomen edustustoilta, joiden osalta paine tulee kohdentumaan erityisesti tiettyihin edustustoihin. Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ja sitä seuraava perheenjäsenten oleskelulupahakemusten määrän kasvu merkitsevät, että Maahanmuuttovirasto ja Suomen edustustot ovat joutuneet ja joutuvat jatkossa kohdentamaan aiempaa enemmän voimavaroja toimintaan, josta voimassaolevan maksuasetuksen mukaan ei ole saatavissa maksutuloja. Siksi olisi perusteltua laajentaa maksullisuus tilanteisiin, joissa maksun soveltamiselle ei ole estettä. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan mukaan jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä kohdistuvaa kunnioitusta eivätkä viranomaiset saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi silloin kun laki sen sallii ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä kansallisen ja yleisen turvallisuuden tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen ja rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on vakiintuneessa oikeuskäytännössään todennut, että valtion positiivisten ja negatiivisten velvollisuuksien kohdalla tulee löytää oikeudenmukainen tasapaino yksilön ja yhteiskunnan kilpailevien intres- 3

4 Ehdotettavat muutokset sien välillä. Valtiolla on kuitenkin tietty harkintamarginaali. Ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan velvoitteet eivät aseta valtiolle yleistä velvollisuutta noudattaa maahanmuuttajan valintaa asuinmaasta eivätkä velvollisuutta hyväksyä perheenyhdistämistä alueellaan. Perhe-elämän ja maahanmuuton yhteydessä valtion velvollisuus sallia maassa asuvan henkilön sukulaisten maahan pääsy vaihtelee riippuen kysymyksessä olevien henkilöiden erityisistä olosuhteista ja yleisestä intressistä. EU:ssa ei ole yhdenmukaistettu sääntöjä, jotka koskevat perheenyhdistämiseen liittyviä oleskelulupien käsittelymaksuja. Perheenyhdistämisdirektiivin (2003/86/EY) mukaan pakolaisten tilanne vaatii erityistä huomiota niiden syiden vuoksi, jotka ovat pakottaneet heidät pakenemaan kotimaastaan ja jotka estävät heitä viettämästä siellä perhe-elämää. Tämän vuoksi olisi säädettävä tavanomaista suotuisammista edellytyksistä heidän oikeudelleen perheenyhdistymiseen. Komission tiedonannossa (KOM(2014) 210final) neuvoston direktiivin 2003/86/EY soveltamista koskevista ohjeista todetaan, että jäsenvaltioilla on kuitenkin oikeus periä kohtuullinen ja oikeasuhteinen hallinnollinen maksu perheenyhdistämistä koskevasta hakemuksesta ja niillä on rajallinen harkintavalta näiden maksujen asettamisessa, kunhan direktiivin tavoitteen ja tehokkaan vaikutuksen saavuttaminen ei vaarannu. Näiden maksujen määrällä ei saa olla tavoitteena eikä vaikutuksena esteen luominen perheenyhdistämistä koskevalle oikeudelle. Maksut, joilla on merkittävä taloudellinen vaikutus direktiivissä asetetut edellytykset täyttävälle kolmannen maan kansalaiselle, voivat estää tätä käyttämästä direktiivin mukaisia oikeuksiaan. Tällöin ne on katsottava sellaisinaan liiallisiksi ja suhteettomiksi. Lasten edun nimissä komissio kannustaa jäsenvaltioita poistamaan hallinnolliset maksut alaikäisten esittämiltä hakemusilta. Kolmansien maiden kansalaisilta ja näiden perheenjäseniltä perittäviä maksuja voitaisiin verrata omilta kansalaisilta vastaavista asiakirjoista perittäviin maksuihin sen arvioimiseksi, ovatko kolmansien maiden kansalaisilta perityt maksut oikeasuhteisia. Samalla on kuitenkin huomioitava, etteivät nämä henkilöt ole täysin samanlaisessa tilanteessa. Käytäntö, jossa maksu peritään kansainvälistä suojelua saavan henkilön perheenjäseneltä, ei ole erityisen yleinen muissa pohjois- tai EU-jäsenvaltioissa. Ruotsissa maksu ei ole käytössä kansainvälistä suojelua saavien ydinperheenjäsenille mutta muilta omaisilta peritään maksu, joka suuruus on aikuiselta noin 170 euroa ja lapselta noin 85euroa. Tanskassa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa ei ole käytössä hakemuksen käsittelymaksua pakolaisten tai toissijaista suojelua saavien ulkomaalaisten perheenjäsenille. Myöskään Belgiassa tai Saksassa kansainvälistä suojelua saavien ulkomaalaisten perheenjäsenille ei ole asetettu hakemuksen käsittelymaksua mutta maksettavaksi tulee erillinen viisumimaksu, jonka suuruus Belgiassa on noin 180 euroa ja Saksassa 60 euroa tai 30 euroa. Norja perii kansainvälistä suojelua saavien perheenjäseniltä hakemuksen käsittelymaksun, jonka suuruus on noin 640 euroa. Maksuttomuus ehdotetaan poistettavaksi kansainvälistä suojelua saavan ulkomaalaisen ulkomaalaislaissa tarkoitetulta perheenjäseneltä, joka hakee oleskelulupaa perhesiteen perusteella ennen kuin perheenkokoajalle on myönnetty pysyvä oleskelulupa, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa (niin sanotut vanhat perheenjäsenet). Jatkossa kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden perheenjäsenten oleskelulupahakemukset eivät siten olisi enää maksuttomia. Merkitystä 4

5 ei enää jatkossa olisi sillä, onko perheenkokoajalle myönnetty pysyvä oleskelulupa tai onko kyseessä uusi vai vanha perhe. Muutokset toteutettaisiin poistamalla maksuasetuksen 4 :n 1 momentin 3 kohta ja tämän johdosta korjattaisiin kohtien 4-8 numerointia vastaavasti. Muutokset koskisivat vain kansainvälistä suojelua saaneiden ulkomaalaisten perheenjäsenten oleskelulupia, eivät ulkomaalaislain 90 :n nojalla pakolaiskiintiössä otettavien ulkomaalaisen lupia tai kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia, jotka säilyisivät maksuttomina myös jatkossa maksuasetuksen 4 :n 1 momentin 1 ja 2 - kohtien nojalla. Määrältään kasvavaksi ennakoitujen perheenjäsenten ensimmäisten oleskelulupahakemusten edellyttämät aiempaa merkittävästi suuremmat resurssitarpeet Maahanmuuttovirastolle ja Suomen edustustoille katettaisiin jatkossa ainakin osittain hakemusmaksuista kerättävillä tuloilla. Kansainvälistä suojelua saavan ulkomaalaisen perheenjäsenen oleskeluluvan maksuttomuutta on perusteltu humanitaarisilla syillä. Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden erityinen asema huomioiden on pidetty peruteltuna, että maksuja ei peritä perheenjäseniltään. Lähtökohta on ollut yhdenmukainen ulkomaalaislain 114 :n kanssa, jonka mukaan kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenjäsenten oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä ei ulkomaalaislain pääsäännöstä poiketen ole ollut turvattu toimeentulo, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa (niin sanottu vanha perhe). Uusilta perheiltä turvattu toimeentulo on edellytetty oleskeluluvan edellytyksenä jo nyt. Nyt esitettävä muutos olisi kuitenkin linjassa ulkomaalaislakia koskevan hallituksen esityksen kanssa. Eduskunnalle on annettu huhtikuussa 2016 hallituksen esitys 43/2016, jonka mukaan kansainvälistä tai tilapäistä suojelua Suomessa saavan perheenkokoajan perheenjäseniltä tultaisiin jatkossa tietyin poikkeuksin edellyttämään oleskeluluvan myöntämisen ehtona, että heidän toimeentulonsa on turvattu myös silloin, kun perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa. On huomioitava, että hanke toteutuessaan todennäköisesti vaikuttaa perheenjäsenten oleskelulupahakemusmääriin. Jos oleskeluluvan hakija ei itse pystyisi vastaamaan hakemuksen käsittelymaksusta vaan se tulisi kunnan sosiaalitoimen suoritettavaksi toimeentulotukena perheenkokoajalle, tällä saattaisi olla merkitystä arvioitaessa oleskeluluvan ehtona jatkossa olevan turvattua toimeentulo koskevan edellytyksen täyttymistä. Esityksen mukaan maksullisuuden piiriin nyt otettavien perheenjäsenten hakemusten käsittelymaksun suuruus olisi sama, kuin mitä voimassaolevan maksuasetuksen mukaan peritään perheenjäsenen hakemuksen käsittelymaksuna niissä tilanteissa, joissa maksu jo voimassaolevan maksuasetuksen nojalla peritään. Esityksessä ei määritellä maksujen suuruutta tai niiden perusteita vaan ne perustuvat voimassaolevan maksuasetuksen säännöksiin, joita ei ehdoteta muutettavaksi. Voimassa olevaan maksuasetukseen perustuen kansainvälistä suojelua saavan ulkomaalaisen ulkomaalaislaissa tarkoitetun perheenjäsenen ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu olisi suuruudeltaan 455 euroa. Jos perheenjäsenen oleskelulupahakemuksen jättäminen UMAjärjestelmän kautta otetaan jatkossa käyttöön ja hakemus jätetään tällöin sähköisesti UMA-järjestelmän kautta, maksu olisi 425 euroa. Alaikäisen ensimmäisen oleskelu- 5

6 luvan käsittelymaksu olisi 230 euroa tai jos sähköinen asiointi otetaan jatkossa käyttöön ja alaikäisen ensimmäistä oleskelulupaa koskeva hakemus jätetään sähköisesti UMA-järjestelmän kautta, maksu olisi 200 euroa. Valtion maksuperustelain 6 :n mukaan suoritteesta valtiolle perittävän maksun suuruuden tulee pääsääntöisesti vastata omakustannusarvo. Maahanmuuttovirasto on arvioinut vuoden 2015 toteuman mukaan, että perheenjäsenen ensimmäisen oleskeluluvan omakustannusarvo on 451 euroa, Maahanmuuttoviraston osuuden ollessa 264 euroa ja ulkoministeriön osuuden ollessa 187 euroa. Omakustannusarvot tarkistetaan vuoden 2017 maksuasetuksen valmistelun yhteydessä. Kansainvälistä suojelua saavan ulkomaalaisen perheenjäsenelle asetettavaksi ehdotettavan ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu vastaisi Maahanmuuttoviraston arvioimaa omakustannusarvoa. Alaikäiseltä hakijalta perittävä alhaisempi käsittelymaksu olisi kuitenkin omakustannusarvoa selvästi alhaisempi, noin puolet sen arvosta. Alaikäisiä koskeva hinnanalennus ja sen perusteet on säädetty voimassaolevassa asetuksessa. Valmistelussa ei ole ilmennyt erityisiä perusteita poiketa ensimmäistä oleskelulupaa koskevista hakemuksista nykyisin perittävistä hakemuksen käsittelymaksuista. Maksutulot jaettaisiin viranomaisten välillä samassa suhteessa, kuin muidenkin samanhintaisten oleskelulupahakemusten tulot jaetaan nykyisin. Maksusta osoitettaisiin Maahanmuuttovirastolle 255 euroa (tai 225 euroa, jos hakemus on jätetty UMAjärjestelmän sähköisen asioinnin kautta mikäli sähköinen asiointi laajennetaan koskevaan perheenjäsenten oleskelulupahakemusia) ja loput 200 euroa hakemuksen vastaanottoon osallistuvalle viranomaiselle. Alaikäisten hakemuksen käsittelymaksusta osoitettaisiin maahanmuuttovirastolle 130 euroa ja loput 100 euroa pitäisi hakemuksen vastanottanut viranomainen. Valmistelussa ei ole ilmennyt erityisiä perusteita poiketa voimassa olevista maksutulojen jakosuhteista viranomaisten välillä. Tavoitteena on, että käyttöönotettavin maksuin katetaan ainakin osa Maahanmuuttovirastolle ja Suomen edustustoille kasvavista perheenjäsenten oleskelulupahakemusmääristä aiheutuvat kustannukset. Käsittelymaksujen perimisellä ei siten ole tavoitteena eikä vaikutuksena esteen luominen perheenyhdistämistä koskevalle oikeudelle. Esitetyt hakemuksen käsittelymaksut vastaisivat omakustannusarvoa ja voimassaolevien oleskelulupamaksujen suuruutta. Esitettäviä maksuja voidaan edellä mainituin perustein pitää kohtuullisina ja oikeasuhteisina maksuina, joiden tavoitteena on kattaa hakemusprosessista aiheutuvat kulut. Kansainväliset sopimukset tai muut velvoitteet eivät siten aseta estettä maksuttomuuden poistamiselle. Asetuksen muutos on tarkoitus saada voimaan 16. päivä toukokuuta Taloudelliset vaikutukset Maksuasetukseen esitettäväksi tehtävän soveltamisalan muutoksen johdosta arvioidaan vain kyseisen muutoksen taloudelliset vaikutukset, ei vuoden 2016 maksuasetuksen vaikutuksia laajemmin. Esityksen vaikutukset arvioidaan vain vuoden 2016 osalta, koska esitetty muutos koskee vain vuoden 2016 maksuasetusta. 6

7 Maahanmuuttovirasto on arvioinut kehysehdotuksessaan, että vuonna 2016 kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämishakemuksia jätettäisiin yhteensä On kuitenkin huomioitava, että perheenyhdistämiskriteereiden tiukennushanke toteutuessaan todennäköisesti vaikuttaisi perheenjäsenten oleskelulupahakemusmääriä alentavasti. Toteutuessaan myös nyt esitettävän muutoksen seurauksena osa mahdollisista hakijoista saattaisi jättää hakematta oleskelulupaa tilanteissa, joissa luvan saaminen olisi epätodennäköistä. Arvioit ovat siten vain suuntaa-antavia ja tarkempien arvioiden antaminen on vaikeaa, koska arvion antamiseen vaikuttavat monet muuttuvat tekijät. Koska perheenyhdistämishakemuksia koskevan kasvupiikin ennakoidaan ajoittuvan kesään 2016, voidaan nykytiedon valossa arvioida, että asetusmuutoksen voimaantulon toukokuussa jälkeen saatetaan jättää vuonna 2016 yhteensä ehkä noin kasainvälistä suojelua saavan perheenyhdistämishakemusta. Aiemmasta poikkeava hakijaprofiili huomioiden arvion tekeminen siitä, miten suuri osa hakijoista olisi alaikäisiä, ja siten oikeutettuja alempaan hakijamaksuun, on haastavaa. Voidaan karkeasti arvioida, että noin puolessa tapauksissa eli 7500 hakemuksessa hakija saattaisi olla puoliso, huoltaja tai muu täysi-ikäinen omainen, jolloin hakemuksen käsittelymaksu olisi 455 euroa. Noin puolessa tapauksista eli 7500 hakemuksessa hakija saattaisi olla alaikäinen, jolloin hakemuksen käsittelymaksu olisi 230 euroa. Koska perheenjäsenten oleskelulupahakemuksia ei toistaiseksi ole mahdollista laittaa vireille sähköisesti, taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa on käytetty paperiselle hakemukselle asetettavaa hakemuksen käsittelymaksua. Voidaan alustavasti laskea, että täysikäisten perheenjäsenten osalta hakemuksen käsittelymaksuja kertyisi vuonna 2016 yhteensä 7500 x 455 euroa eli yhtensä noin euroa. Alaikäisten hakijoiden osalta hakemusten käsittelymaksuja puolestaan kertyisi vuonna 2016 noin 7500 x 230 euroa eli yhteensä euroa. Mikäli oleskelulupaa hakevien perheenjäsenten määrä ja täysi-ikäisten ja alaikäisten hakijoiden jakauma osoittautuu paikkansapitäväksi, hakemusten käsittelymaksuilla kertyisi vuonna 2016 yhteensä noin euroa. Epävarmojen muuttujien johdosta arviot ovat suuntaa-antavia. Koska täysi-ikäisen perheenjäsenen oleskelulupahakemusmaksun ehdotettu suuruus vastaa omakustannusarvoa, voidaan kuitenkin todeta, että hakemusprosessin kulut voitaisiin muutoksen voimaantuloajankohdasta alkaen kattaa hakemuksen käsittelymaksuilla. Alaikäisten hakijoiden hakemusten käsittelymaksun suuruuden ollessa noin puolet omakustannushinnasta, alaikäisten hakijoiden osalta hakemusmaksutuloilla voitaisiin kattaa noin puolet kuluista. Toinen puolikas katettaisiin valtion varoin budjettirahoituksella. Tämän kustannuksen suuruus vuodelta 2016 olisi hakemusmääriä koskevien arvioiden osoittautuessa paikkansapitäviksi arviolta hakemusmaksuilla kertyvää summaa vastaava euroa. Sisäministeriö tulee huomioimaan syksyn lisätalousarvioehdotus- ja talousarviovalmistelussa sen, että lupatuotoista saatavilla maksutuloilla katetaan toimintamenomomentilta maksettavista kuluista nykyistä suurempi osuus. 7

8 LIITE Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 ) Maahanmuuttovirasto TUOTOT maksullisen toiminnan tuotot Julkisoikeudelliset suoritteet 2016 toteuma (1-3/2016) 2016 tavoite 2015 toteuma 2014 toteuma - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) Käytetty MPL 7.1 :n mukainen hintatuki YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) HINTATUEN JÄLKEEN Käytettävissä ollut MPL 7.1 :n mukainen hintatuki 8

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA

1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA SISÄMINISTERIÖ Muistio 1.12.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA Yhteenveto Yleistä Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1038/2012 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_040116PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

SISÄLLYS. N:o Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1158 1164 SISÄLLYS N:o Sivu 1158 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta... 3185 1159 Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

LUONNOS. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

LUONNOS. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta versio 27.1.2016/TT LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN OLE_TUT 1 *1109901* OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimushankkeeseen

Lisätiedot

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö

TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö TILASTOANALYYSI 3/2008 Maahanmuuttoyksikkö 16.3.2009 OLESKELULUVAT VUONNA 2008 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2008 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

HE 23/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 23/2001 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ulkomaalaislakiin säännökset tilapäisen suojelun antamisesta. Samalla

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta OLE_ADO_240518PP +

+ + Syntymäpaikkakunta OLE_ADO_240518PP + OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto

OLESKELULUVAT VUONNA 2009. 1. Johdanto TILASTOANALYYSI 2009 Maahanmuuttoyksikkö 22.2.2010 OLESKELULUVAT VUONNA 2009 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 2009 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio

Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet. Maahanmuuttovirasto  TE-toimiston työnantaja-tilaisuus Leena Kallio Oleskelulupa-asioiden pääpiirteet Maahanmuuttovirasto www.migri.fi TE-toimiston työnantaja-tilaisuus 18.5.2017 Leena Kallio Maahanmuuttoyksikkö Tiina Suominen Oikeus ja tukipalvelut Tiimit Työ Perhe Maasta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 200 a, sellaisena kuin se on laissa 674/2015, muutetaan 172, 192, 196, 198 b ja 199 202, sellaisina

Lisätiedot

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 a :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia siten, että jatkossa Suomessa

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

HE 43/2016 56/2016 69/2016 vp

HE 43/2016 56/2016 69/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia siten, että perheenyhdistämisen edellytyksiä tiukennettaisiin.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013

Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Maassa millä lailla? Husein Muhammed OTM, lakimies Monikulttuurisuuden kasvot seminaari Helsinki 1.3.2013 Työntekijän oleskelulupa Opiskelijan oleskelulupa Oleskelulupatyypit Oleskelulupa perhesiteen perusteella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA

SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA SISÄMINISTERIÖ MUISTIO Maahanmuutto-osasto 25.11.2016 SISÄMINISTERIÖN ASETUS MAAHANMUUTTOVIRASTON SUORITTEIDEN MAK- SULLISUUDESTA Yhteenveto Nykytila Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden

Lisätiedot

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen

Luonnonmarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen noudattaminen KAUSITYÖ VIISUMIVELVOLLISISTA MAISTA 2016 Luonnonmarjojen poimintatyö Ulkoasiainministeriön ennalta määrittämistä viisumivelvollisista maista tulevien ulkomaalaisten henkilöiden on mahdollista suorittaa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp. muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös. EV 362/2010 vp HE 104/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön asetus

Ulkoasiainministeriön asetus Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2014 Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992)

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia.

HE 9/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien

Lisätiedot

Maahanmuuttoyksikkö

Maahanmuuttoyksikkö TILASTOKATSAUS 21/3 Maahanmuuttoyksikkö 15.3.211 OLESKELULUVAT VUONNA 21 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuoden 21 aikana vireille tulleiden oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa tehtyjen

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

353,3 MILJ. TUOTOT 19,0 MILJ.

353,3 MILJ. TUOTOT 19,0 MILJ. 31.12. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 873 JOISTA 88 UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ MENOT 353,3 MILJ. TUOTOT 19,0 MILJ. 122 957 ASIAA VIREILLE 124 770* PÄÄTÖSTÄ 85 623 VASTATTUA ASIAKASPUHELUA YLI 350 MAATIETOVASTAUSTA 5 EUROOPAN

Lisätiedot

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung

Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010. 15.6.2011 Maria Swanljung Vähemmistövaltuutetun vuosi 2010 Minoritetsombudsmannens år 2010 15.6.2011 Maria Swanljung Espoolaisia nuoria puhumassa syrjinnästä Lisää koulumateriaalia saameksi Valtio osoitti saamenkielisten oppimateriaalien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Maahanmuuttovirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Maahanmuuttovirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa. LAUSUNTO 17/0073/2007 31.3.2010 Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto PL 26 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 19.2.2010, SM097:00/2007 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto

Lisätiedot

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 2012/3 Maahanmuuttoyksikkö 18.2.2013 OLESKELULUVAT 1.1. 31.12.2012 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan vuonna 2012 vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten ja Maahanmuuttovirastossa

Lisätiedot

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat

1.1. Katsauksessa vain Maahanmuuttoviraston käsittelemät oleskeluluvat TILASTOKATSAUS 213/2 Maahanmuuttoyksikkö 27.1.214 OLESKELULUVAT 1.1. 31.12.213 1. Johdanto Tilastokatsauksessa kuvataan 1.1.-.31.12.213 välisenä aikana vireille tulleiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS MAISTRAATTIEN SUORITTEIDEN MAK- SUISTA VUONNA 2018

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS MAISTRAATTIEN SUORITTEIDEN MAK- SUISTA VUONNA 2018 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Valtionhallinnon kehittämisosasto 13.12.2017 Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 1(10) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS MAISTRAATTIEN SUORITTEIDEN MAK- SUISTA VUONNA 2018 1 Esityksen

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1

Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö. 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Sosiaaliviraston Maahanmuuttoyksikkö 16.10.14 Merlin Seidenschwarz 1 Oleskelulupalajit Määräaikainen - tilapäinen (B) - jatkuva (A) Pysyvä (P) - voimassa toistaiseksi - 4 vuoden jatkuvan (A) oleskelun

Lisätiedot

Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke 5. työpaja - Muuttohaukat

Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke 5. työpaja - Muuttohaukat Mobiilin sosiaaliturvan kärkihanke 5. työpaja - Muuttohaukat Henna Huhtamäki 17.8.2017 1 23.2.2018 Etunimi Sukunimi Lupatyypit 2015-2017 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1.8.2017 2 0 1 6 2015 2 23.2.2018

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Vastaanottokeskukset Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE

+ + PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE PK5_plus 1 *1469901* PERHESELVITYSLOMAKE MUUSTA OMAISESTA PERHEENKOKOAJALLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka muu omainen kuin puoliso tai huollossasi oleva alle 18-vuotias lapsi hakee ensimmäistä

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA

Pakolaiset tarvitsevat kodin. TURVAA JA SUOJAA Pakolaiset tarvitsevat kodin. Termistö Siirtolainen Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan työn, opiskelun, ihmissuhteen tms. perusteella tavoitteena parempi elämä, uudet kokemukset, avioliitto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 169/2010 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta

Lisätiedot

Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä

Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä 1 Erik Castrén -instituutti/projektitutkija Ilona Nieminen Selvitys täysi-ikäisten Suomen kansalaisten vanhemmille oleskelulupien myöntämisen edellytyksistä Tässä selvityksessä on tarkasteltu niitä edellytyksiä,

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA TOHOLAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_311216PP +

+ + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_311216PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Opiskelijan oleskelulupa, VIKO-päivät Leena Turku Tulosalueen johtaja Maahanmuuttovirasto

Opiskelijan oleskelulupa, VIKO-päivät Leena Turku Tulosalueen johtaja Maahanmuuttovirasto Opiskelijan oleskelulupa, VIKO-päivät 10.10.2019 Leena Turku Tulosalueen johtaja Maahanmuuttovirasto Edellytykset opiskelijan oleskeluluvalle Opinnot johtavat tutkintoon tai ammattiin muut opinnot, jos

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot