Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)"

Transkriptio

1 Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaalin (CPNP-portaalin) käyttäjille. Siinä kerrotaan portaalin tärkeimmistä toiminnoista. Portaalin käyttäjillä tarkoitetaan kosmetiikkateollisuuden vastuuhenkilöitä ja heidän nimissään toimivia käyttäjiä, joista käytetään tässä käyttöoppaassa nimitystä vastuuhenkilöt jakelijoita, jotka asettavat jäsenvaltiossa saataville kosmeettisen valmisteen, joka jo saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa, ja kääntävät omasta aloitteestaan minkä hyvänsä asianomaisen valmisteen merkinnän osan kansallista lainsäädäntöä noudattaakseen ja joista käytetään tässä oppaassa nimitystä jakelijat toimivaltaisia kansallisia viranomaisia, jotka vastaavat kosmeettisia valmisteita koskevasta markkinavalvonnasta, markkina-analyysista, arvioinnista ja kuluttajatiedoista ja joista käytetään tässä oppaassa nimitystä toimivaltaiset viranomaiset jäsenvaltioihin mahdollisesti perustettuja myrkytystietokeskuksia tai vastaavia laitoksia, joista käytetään tässä oppaassa nimitystä myrkytystietokeskukset. Oppaan lukijoita pyydetään lähettämään opasta koskevat huomautuksensa sähköpostiosoitteeseen Päivitetty viimeksi Asetuksen (EY) N:o 1223/ artiklan mukaisia ilmoituksia varten on erillinen käyttöopas. 1

2 Sisällysluettelo I. JOHDANTO JA JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 3 I.1 JOHDANTO... 3 I.1.1 Keskeiset termit... 3 I.1.2 Mikä kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali (CPNP) oikein on?... 5 I.1.3 Mitä tietoja portaaliin on annettava?... 5 I.1.4 Mitä portaaliin annetuilla tiedoilla tehdään?... 5 I.1.5 Mihin mennessä tiedot on annettava portaaliin?... 5 I.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 6 I.3 REKISTERÖINTI... 6 II. CPNP-PORTAALIIN PÄÄSY JA SEN KÄYTTÖ... 7 II.1 CPNP-PORTAALIN ETUSIVU... 7 II.1.1 Tietojen luottamuksellisuus... 8 II.1.2 Selailupainikkeet... 8 II.2 13 ARTIKLAN 1 JA 2 KOHDAN MUKAISET ILMOITUKSET YKSIOSAISET VALMISTEET II.2.1 Yleistietoja (General information) -välilehti II.2.2 Valmistetta koskevat tiedot (Product details) -välilehti II.3 13 ARTIKLAN 1 JA 2 KOHDAN MUKAISET ILMOITUKSET MONIOSAISET VALMISTEET II.4 13 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAISET ILMOITUKSET JAKELU II.5 HAKUTYÖKALUT II.5.1 Yksinkertainen haku II.5.2 Tarkennettu haku II.5.3 Jakeluhaku II.5.4 Organisaatiohaku II.6 ILMOITUSTEN TARKASTELU, MUOKKAAMINEN TAI KOPIOINTI 13 ARTIKLAN 1 JA 2 KOHDAN MUKAISESTI II Yksiosaiset valmisteet II Moniosaiset valmisteet II.6.3 Valmisteen kopiointi II.7 ILMOITUSTEN TARKASTELU JA MUOKKAAMINEN 13 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LIITE I: Huolta aiheuttavia erityisainesosia ja/tai ph-arvoa koskevat säännöt LIITE II: Kehyskoostumukset

3 I. JOHDANTO JA JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET I.1 JOHDANTO I.1.1 Keskeiset termit Seuraavassa määritellään muutamat keskeiset termit oppaan käytön helpottamiseksi. I Kosmeettinen valmiste Kosmeettisella valmisteella tarkoitetaan ainetta tai seosta, joka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa ihmiskehon ulkoisten osien kanssa (iho, hiukset ja ihokarvat, kynnet, huulet ja ulkoiset sukupuolielimet) tai hampaiden ja suuontelon limakalvojen kanssa, tarkoituksena yksinomaan tai pääasiassa näiden osien puhdistaminen, tuoksun muuttaminen, niiden ulkonäön muuttaminen, niiden suojaaminen tai pitäminen hyvässä kunnossa tai hajujen poistaminen. I Jakelija Jakelijalla tarkoitetaan toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole valmistaja tai maahantuoja ja joka asettaa kosmeettisen valmisteen saataville yhteisön markkinoilla. I Asettaminen saataville markkinoilla Asettamisella saataville markkinoilla tarkoitetaan kosmeettisen valmisteen toimittamista yhteisön markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta. I Markkinoille saattaminen Markkinoille saattamisella tarkoitetaan kosmeettisen valmisteen asettamista saataville yhteisön markkinoilla ensimmäistä kertaa. I Maahantuoja Maahantuojalla tarkoitetaan yhteisöön sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavan kosmeettisen valmisteen yhteisön markkinoille. I Nanomateriaali Nanomateriaalilla tarkoitetaan liukenematonta tai biologisesti pysyvää tarkoituksellisesti valmistettua materiaalia, jonka yksi tai useampi ulottuvuus tai sisäinen rakenne on nanometriä. I Kehyskoostumus Kehyskoostumuksella tarkoitetaan valmisteen koostumusta, jossa luetellaan ainesosien ryhmä tai tarkoitus ja niiden enimmäispitoisuudet kosmeettisessa valmisteessa tai jossa ilmoitetaan asiaankuuluvat määrää ja laatua koskevat tiedot aina, kun tällainen 3

4 valmisteen koostumus ei koske kosmeettista valmistetta tai kun se koskee sitä ainoastaan osittain. I Vastuuhenkilö Sellaisen yhteisössä valmistetun kosmeettisen valmisteen osalta, jota ei ole viety yhteisöstä ja tuotu takaisin yhteisöön, vastuuhenkilö on yhteisöön sijoittautunut valmistaja. Valmistaja voi kirjallisella toimeksiannolla nimetä yhteisöön sijoittautuneen henkilön vastuuhenkilöksi, jonka on annettava tähän kirjallinen suostumus. Jos sellaisen yhteisössä valmistetun kosmeettisen valmisteen, jota ei ole viety yhteisöstä ja tuotu takaisin yhteisöön, valmistaja on sijoittautunut yhteisön ulkopuolelle, hänen on kirjallisella toimeksiannolla nimettävä yhteisöön sijoittautunut henkilö vastuuhenkilöksi, jonka on annettava tähän kirjallinen suostumus. Kunkin yhteisöön tuodun kosmeettisen valmisteen maahantuoja on markkinoille saattamansa yksittäisen kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilö. Maahantuoja voi kirjallisella toimeksiannolla nimetä yhteisöön sijoittautuneen henkilön vastuuhenkilöksi, jonka on annettava tähän kirjallinen suostumus. Jakelija on vastuuhenkilö, jos se saattaa kosmeettisen valmisteen markkinoille omalla nimellään tai tuotemerkillään tai muuttaa jo markkinoilla olevaa valmistetta tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen. Markkinoilla jo olevaan kosmeettiseen valmisteeseen liittyvien tietojen kääntämistä ei katsota tämän valmisteen muuttamiseksi siten, että se voi vaikuttaa tämän asetuksen sovellettavien vaatimusten täyttymiseen. I CMR-aineet Aineet, jotka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi 2. I CosIng Euroopan komission tietokanta, joka sisältää tietoa kosmeettisista aineista ja ainesosista 3. I SAAS Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston todennus- ja lupajärjestelmä (Sanco Authentication and Authorisation System). Käyttäjä saa järjestelmästä käyttäjäprofiilin ja käyttöoikeudet tiettyyn Euroopan komission sovellukseen. Sovelluksella hallitaan erityisesti käyttöoikeuksia. I ECAS 2 EUVL L 353, , s

5 Euroopan komission todennuspalvelu (European Commission Authentication Service). Käyttäjä saa palvelusta kirjautumistunnuksen ja salasanan, joilla voi kirjautua moniin eri Euroopan komission sovelluksiin. Sovelluksella hallitaan erityisesti kirjautumistunnuksia ja salasanoja. I Paikallinen järjestelmänvalvoja Paikallinen järjestelmänvalvoja on tietyn organisaation käyttöoikeuspyyntöjä hallinnoiva henkilö. I Organisaatio Organisaatiolla tarkoitetaan joko vastuuhenkilöä (tai sen alihankkijoita), jakelijaa, toimivaltaista viranomaista tai myrkytystietokeskusta. I.1.2 Mikä kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali (CPNP) oikein on? Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali (CPNP-portaali) on kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/ täytäntöönpanoa varten luotu sähköinen ilmoitusjärjestelmä. Tärkeä huomautus Se, että valmisteesta on tehty onnistuneesti ilmoitus CPNP-portaalin kautta, ei välttämättä tarkoita sitä, että kyseinen valmiste täyttää kaikki kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 vaatimukset. I.1.3 Mitä tietoja portaaliin on annettava? Asetuksen (EY) N:o 1223/ artiklassa luetellaan tiedot, jotka vastuuhenkilöiden ja tietyissä tapauksissa kosmeettisten valmisteiden jakelijoiden on toimitettava CPNPportaalin kautta valmisteista, joita ne saattavat EU:n markkinoille tai asettavat saatavaksi EU:n markkinoilla. I.1.4 Mitä portaaliin annetuilla tiedoilla tehdään? CPNP-portaali toimittaa osan tiedoista sähköisesti toimivaltaisille viranomaisille (markkinavalvontaa, markkina-analyysia, arviointia ja kuluttajatietoja varten) ja jäsenvaltioihin perustetuille myrkytystietokeskuksille tai vastaaville laitoksille (lääkärinhoitoa varten). I.1.5 Mihin mennessä tiedot on annettava portaaliin? Tammikuun 11. päivästä 2012 lähtien vastuuhenkilö on voinut toimittaa CPNP-portaalin kautta direktiivistä 76/768/ETY poiketen asetuksen (EY) N:o 1223/ artiklan 1 ja 4 EUVL L 342, , s

6 2 kohdassa tarkoitetut tiedot. Heinäkuun 11. päivästä 2013 alkaen CPNP-portaalin käyttö on pakollista. Jakelijan, joka asettaa jäsenvaltiossa saataville kosmeettisen valmisteen, joka on jo saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa, ja kääntää omasta aloitteestaan minkä hyvänsä asianomaisen valmisteen merkinnän osan kansallista lainsäädäntöä noudattaakseen, on 11. päivästä heinäkuuta 2013 alkaen toimitettava CPNP-portaalin kautta asetuksen (EY) N:o 1223/ artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot. Mikäli kosmeettinen valmiste on saatettu markkinoille ennen 11. päivää heinäkuuta 2013, mutta sitä ei enää aseteta saataville markkinoilla mainitun päivän jälkeen, ja jakelija tuo kyseisen valmisteen jäsenvaltioon tuon päivän jälkeen, jakelijan on ilmoitettava vastuuhenkilölle asetuksen (EY) N:o 1223/ artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot. Tämän ilmoituksen perusteella vastuuhenkilö toimittaa CPNP-portaalin kautta asetuksen (EY) N:o 1223/ artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei direktiivin 76/768/ETY 7 artiklan 3 kohdan ja 7 a artiklan 4 kohdan mukaisia ilmoituksia ole tehty jäsenvaltiossa, jossa kosmeettinen valmiste asetetaan saataville. I.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET Yhteyden luomiseksi CPNP-portaaliin tarvitaan internet-yhteys tietokoneen näyttö, jonka resoluutio on vähintään x 768 pikseliä. CPNP-portaali on optimoitu käytettäväksi Microsoft Internet Explorer 7- tai Mozilla Firefox 2 -selaimen kanssa (Internet Explorer -selaimessa täytyy olla JavaScripttuki ja evästeiden käyttö sallittu). Huom. Tässä käyttöoppaassa kerrotaan CPNP-portaalin käytöstä internetissä. Vastuuhenkilöt voivat toimittaa tietoja myös suoraan koneesta koneeseen. Tekniset asiakirjat ovat saatavilla pyynnöstä sähköpostiosoitteesta I.3 REKISTERÖINTI Päästäkseen CPNP-portaaliin käyttäjä tarvitsee kirjautumistunnuksen ja salasanan. Tätä varten tarvitaan kaksi järjestelmää: Euroopan komission todennuspalvelu (European Commission Authentication Service, ECAS) Käyttäjä saa palvelusta kirjautumistunnuksen ja salasanan, joilla hän voi kirjautua moniin eri Euroopan komission sovelluksiin. Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston todennus- ja lupajärjestelmä (SANCO Authentication and Authorisation System, SAAS) Käyttäjä saa järjestelmästä käyttäjäprofiilin ja käyttöoikeudet tiettyyn Euroopan komission sovellukseen, tässä tapauksessa CPNP-portaaliin. 6

7 II. CPNP-PORTAALIIN PÄÄSY JA SEN KÄYTTÖ Kirjautuessasi ensimmäistä kertaa CPNP-portaaliin osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/cpnp näytölle tulee seuraava tutoriaali: Tutoriaali opettaa käyttämään ECAS-palvelua ja SAAS-järjestelmää sekä kirjautumaan CPNP-portaaliin. Voit ohittaa sen napsauttamalla kuvaketta. Valitse, jos et halua tutoriaalin ilmestyvän näytölle uudelleen kirjautuessasi CPNP-portaaliin. Siinä tapauksessa tutoriaali on käytettävissä vain hyödyllisiä linkkejä -välilehden kautta. II.1 CPNP-PORTAALIN ETUSIVU 7

8 Etusivut ja niiden alasivut voivat poiketa toisistaan käyttäjäprofiilin mukaan (eli sen mukaan, onko kyseessä vastuuhenkilö, jakelija, toimivaltainen viranomainen vai myrkytystietokeskus). Asia kuvataan yksityiskohtaisesti tässä käyttöoppaassa. CPNP-portaalin etusivulla on tietoruutu. Sen avulla käyttäjille ilmoitetaan sovellusta koskevista uutisista (esim. uusista toiminnoista, yleisistä virheistä ja ylläpitotoimista). II.1.1 Tietojen luottamuksellisuus Osa CPNP-portaalin tiedoista on yritysten liikesalaisuuksia. Siksi toimivaltaisten viranomaisten ja myrkytystietokeskusten kirjautuessa CPNPportaaliin niiden etusivulla näkyy seuraava varoitusviesti: Päästäkseen eteenpäin toimivaltaisten viranomaisten ja myrkytystietokeskusten on napsautettava -painiketta. II.1.2 Selailupainikkeet Seuraavat välilehdet voivat näkyä etusivulla käyttäjäprofiilin mukaan: II Alkuun (Home) -välilehti Tätä välilehteä napsauttamalla käyttäjä pääsee takaisin etusivulle. II Valmisteet (Products) -välilehti Ilmoituksen tekeminen yksiosaisesta valmisteesta 8

9 Tämä valikkokohta on vain vastuuhenkilöiden nähtävissä. Siinä vastuuhenkilöt voivat tehdä ilmoituksia yksiosaisista valmisteista. Ilmoituksen tekeminen moniosaisesta valmisteesta Tämä valikkokohta on vain vastuuhenkilöiden nähtävissä. Siinä vastuuhenkilöt voivat tehdä ilmoituksia moniosaisista valmisteista. Tarkennettu haku Tämä valikkokohta on vain vastuuhenkilöiden, toimivaltaisten viranomaisten ja myrkytystietokeskusten nähtävissä. Sen avulla nämä käyttäjät voivat hakea valmisteita tai niiden osia monin eri hakuperustein. Yksinkertainen haku Tämä valikkokohta on vain vastuuhenkilöiden, toimivaltaisten viranomaisten ja myrkytystietokeskusten nähtävissä. Sen avulla nämä käyttäjät voivat hakea valmisteita tai niiden osia avainsanoja käyttäen. Organisaatiohaku Tämä valikkokohta on vain toimivaltaisten viranomaisten ja myrkytystietokeskusten nähtävissä. Sen avulla käyttäjät voivat hakea järjestelmästä organisaatioita ja tarkastella kaikkia näiden tekemiä ilmoituksia. Tärkeä huomautus Vastuuhenkilö tai jakelija voi hakea ja tarkastella vain valmisteita, jotka se (tai sen puolesta toimiva käyttäjä) on syöttänyt järjestelmään. Toisin sanoen toinen järjestelmää käyttävä vastuuhenkilö tai jakelija ei pääse tarkastelemaan sen valmisteita järjestelmässä. Vastuuhenkilö tai jakelija voi hakea laatimiaan ilmoitusluonnoksia ja toimittamiaan ilmoituksia. Toimivaltaiset viranomaiset ja myrkytystietokeskukset voivat hakea kaikkia järjestelmässä olevia toimitettuja ilmoituksia. Ne eivät pääse tarkastelemaan ilmoitusluonnoksia. II Yhteyshenkilöt (Contact persons) -välilehti Tämä valikkokohta on vain vastuuhenkilöiden nähtävissä. Siinä vastuuhenkilöt voivat hallita organisaatioonsa liittyvien yhteyshenkilöiden yhteystietoja massatietoina. 9

10 II Jakelijat (Distributors) -välilehti Tämä valikkokohta on vain jakelijoiden nähtävissä. Siinä jakelijat voivat tehdä jakeluilmoituksia ja hakea järjestelmän kautta jo tekemiään ilmoituksia. II Hyödyllisiä linkkejä (Useful links) -välilehti Tämä valikkokohta on kaikkien käyttäjien nähtävissä. Se sisältää linkit tutoriaaliin, usein esitettyihin kysymyksiin (FAQ), SAAS-järjestelmään, CPNP-portaalin käyttöoppaisiin, CosIng-tietokantaan, luetteloon kosmeettisten aineiden tuoteryhmistä ja niitä vastaavista CPNP:stä johtuvista kysymyksistä, kosmeettisia valmisteita koskevaan asetukseen, kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean (SCCS) verkkosivuille ja SCCS:n nanomateriaaleja koskeviin ohjeisiin. II Tietosuojalausunto (Privacy statement) Tämä kohta on kaikkien käyttäjien nähtävissä. Siinä näytetään CPNP-portaalin tietosuojalausunto. II Yhteydenotto (Contact) Tämä kohta on kaikkien käyttäjien nähtävissä. Siinä käyttäjä voi lähettää sähköpostia CPNP-portaalin palveluosoitteeseen. II Profiili (Profile) Tämä kohta on kaikkien käyttäjien nähtävissä. Siinä käyttäjät voivat tarkistaa profiilinsa CPNP-portaalissa. II Kieli (Language) Tämä kohta on kaikkien käyttäjien nähtävissä. Siinä käyttäjät voivat vaihtaa käyttöliittymän kielen. Huom. CPNP-käyttöliittymä ja käyttöopas on laadittu alun perin englannin kielellä. Epäselvissä tilanteissa kannattaa tarkistaa asia englanninkielisestä versiosta. Ilmoitathan muiden kieliversioiden epäjohdonmukaisuuksista osoitteeseen II Kirjaudu ulos (Log out) Tämä kohta on kaikkien käyttäjien nähtävissä. Siitä käyttäjä kirjautuu ulos järjestelmästä. II.2 13 ARTIKLAN 1 JA 2 KOHDAN MUKAISET ILMOITUKSET YKSIOSAISET VALMISTEET Tämä toiminto on vain vastuuhenkilöiden käytettävissä. 10

11 Yksiosaisella valmisteella tarkoitetaan valmistetta, joka muodostuu yhdestä ainoasta osasta (esimerkiksi yksittäistä sampoopulloa). Tärkeä huomautus Yksi- tai moniosaisen valmisteen käsite ei liity mitenkään siihen, että tuotteen koostumuksessa on useita ainesosia/aineita.. Vastuuhenkilö tekee ilmoituksen yksiosaisesta valmisteesta napsauttamalla Valmisteet (Products) -välilehden valikosta kohtaa Ilmoita yksiosainen valmiste (Notify a single component product). Näyttöön ilmestyy yleislomake, jolla voi tehdä ilmoituksen yksiosaisesta valmisteesta. Siinä on kaksi välilehteä: Yleistietoja (General information) ja Valmistetta koskevat tiedot (Product details). II.2.1 Yleistietoja (General information) -välilehti Yleistietoja -välilehdellä vastuuhenkilö voi antaa seuraavat tiedot valmisteesta: II Valmisteen nimi 11

12 Valmisteen nimi on erittäin tärkeä osa ilmoitusta, sillä toimivaltaiset viranomaiset tai myrkytystietokeskukset hakevat usein valmisteita CPNP-portaalista niiden nimillä. Valmisteen nimen on oltava riittävän tarkka kosmeettisen valmisteen täsmällistä tunnistamista varten. Valmisteen nimen täytyy sisältää tavaramerkki/brändi, tuotelinja ja valmisteen erityinen nimi siinä muodossa kuin ne näkyvät tuotteessa. Valmisteen koko nimen pitää sisältää myös tieto valmisteen käyttötarkoituksesta, ellei se sisälly tuotteen nimeen. Esimerkki: 1. Tavaramerkki/brändi 2. Tuotelinja 3. Erityinen nimi (sisältää tiedon käyttötarkoituksesta) Valmisteen koko nimi on tavaramerkki/brändi + tuotelinja + erityinen nimi (joka sisältää tiedon käyttötarkoituksesta), esimerkiksi tavaramerkin/brändin korjaava ja kiiltoa antava silottava voide tavaramerkin/brändin korjaava ja kiiltoa antava silottava hoitoaine tavaramerkin/brändin korjaava ja kiiltoa antava silottava sampoo (sitruuna) tavaramerkin/brändin korjaava ja kiiltoa antava silottava sampoo (appelsiini) tavaramerkin/brändin korjaava ja kiiltoa antava silottava sampoo (vanilja). II Kieli Kun valmiste tuodaan markkinoille eri kielille käännetyillä nimillä, ilmoituksessa on mainittava jokainen nimi ja kulloinenkin kieli (joka valitaan pudotusvalikosta). Napsauttamalla kielivalikon vieressä olevaa kuvaketta vastuuhenkilö voi lisätä valmisteen nimen käännöksiä ja valita kulloisenkin kielen. Vastuuhenkilö voi halutessaan poistaa valmisteen nimen käännöksen napsauttamalla kyseisen käännöksen vieressä olevaa kuvaketta. Jos valmisteen nimi on sama kaikilla kielillä, vastuuhenkilö voi ilmoittaa nimen kerran ja valita pudotusvalikosta vaihtoehdon multilingual (monikielinen). 12

13 Jos vastuuhenkilö valitsee vaihtoehdon multilingual, näyttöön ilmestyy seuraava varoitusviesti: Vaihtoehtoa multilingual ei voida valita, jos valmisteen nimi on sama joillakin kielillä mutta eri muilla kielillä. Tällöin valmisteen nimen kaikki kieliversiot on lisättävä yksitellen järjestelmään. Vaikka nimi olisikin sama joillakin kielillä, se on ilmoitettava toistuvasti kunkin kielen osalta. II Värivivahteet (tarvittaessa) Turhien ilmoitusten välttämiseksi vastuuhenkilö voi ilmoittaa valmisteen eri värivivahteet/sävyt (esimerkiksi huulipunan eri sävyt) samalla ilmoituksella. Tämä on mahdollista vain, jos ilmoituksessa annetut tiedot koskevat kaikkia sävyjä. Tärkeä huomautus 13

14 Eri sävyt on ilmoitettava sävykentässä ja erotettava toisistaan selvästi vinoviivalla ˮ /, jonka kummallakin puolella on välilyönti. Luettavuuden vuoksi sävykenttään voi kirjoittaa enintään merkkiä. Sävyjen nimien käännökset eri kielillä on ilmoitettava sävykentässä valmisteen nimen kulloisenkin kieliversion alapuolella. Jos ilmoituksessa annetut tiedot eivät koske kosmeettisen valmisteen kaikkia sävyjä (jos esimerkiksi joidenkin sävyjen koostumus on erilainen), näistä sävyistä on tehtävä erillinen ilmoitus. II Erityisesti alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitettu valmiste Vastuuhenkilön on ilmoitettava, onko tuote tarkoitettu erityisesti alle kolmevuotiaille lapsille. II Vastuuhenkilön tiedot Ilmoituksessa on oltava ainakin vastuuhenkilön nimi ja osoite. Nämä tiedot näkyvät ruudun vasemmalla puolella kohdassa Vastuuhenkilö (Responsible person). Ne haetaan automaattisesti SAAS-järjestelmästä käyttäjän kirjautumistunnuksen perusteella. Jos vastuuhenkilö haluaa päivittää tai korjata tietojaan, se on tehtävä SAAS-järjestelmässä. SAAS-järjestelmään pääsee käyttäjäprofiilista napsauttamalla CPNP-portaalin oikeassa yläreunassa olevaa painiketta. Vastuuhenkilön tietoja voivat muuttaa vain paikalliset järjestelmänvalvojat. Tärkeä huomautus Jos vastuuhenkilön nimi ja osoite ovat SAAS-järjestelmässä puutteelliset, näyttöön ilmestyy seuraava varoitusviesti. Vastuuhenkilö pääsee tekemään järjestelmän kautta ilmoituksen vasta, kun tietoja on täydennetty. II Yhteyshenkilön tiedot 14

15 Vastuuhenkilön on annettava kussakin ilmoituksessa sellaisen luonnollisen henkilön yhteystiedot, johon voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Järjestelmä näyttää ilmoituslomakkeessa luettelon kaikista vastuuhenkilöön kytköksissä olevista yhteyshenkilöistä. Ellei yhteyshenkilöä ole yhteyshenkilöiden luettelossa, hänet voidaan lisätä napsauttamalla kuvaketta Kaikki pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*). Näytön oikeassa alareunassa on kaksi painiketta. ja syöttämällä yhteyshenkilön tiedot järjestelmään. -painikkeella vastuuhenkilö voi lisätä keskeneräiseen ilmoitukseen uuden yhteyshenkilön. Tämän jälkeen vastuuhenkilö voi valita myöhemmin ilmoituksia tehdessään kyseisen yhteyshenkilön pudotusvalikosta. -painikkeen napsauttaminen keskeyttää toimenpiteen. Huom. Kun CPNP-portaaliin on luotu uusi yhteyshenkilö, portaali lähettää tälle sähköpostiviestin. Se sisältää tietoa tietosuoja-asioista. Tärkeä huomautus 15

16 Kaikissa CPNP-portaaliin syötetyissä puhelin- ja faksinumeroissa on oltava kansainvälinen suuntanumero. Esimerkki: CPNP-portaaliin on luotu erityinen moduuli, jossa yhteyshenkilöiden tietoja voidaan hallita massatietoina. Vastuuhenkilö pääsee tähän moduuliin napsauttamalla näytön vasemmassa yläreunassa olevaa Yhteyshenkilöt (Contact persons) -välilehteä. Yhteyshenkilöt (Contact persons) -välilehden valikkokohdasta Luettelo (List) vastuuhenkilö voi hakea joko yhtä yhteyshenkilöä käyttämällä hakukenttää tai näyttää kaikki yhteyshenkilöt napsauttamalla vaihtoehtoa Kaikki yhteyshenkilöt (All contact persons). Tämän jälkeen vastuuhenkilö voi muokata yhteyshenkilön tietoja napsauttamalla kuvaketta tai poistaa ne napsauttamalla kuvaketta. Vastuuhenkilö voi luoda yhden tai useamman uuden yhteyshenkilön valitsemalla Yhteyshenkilöt (Contact persons) -välilehden valikosta kohdan Uusi yhteyshenkilö (New contact person). II Valmiste, jota ei enää valmisteta Kun valmistetta ei enää valmisteta, vastuuhenkilö voi ilmoittaa asiasta. II Valmiste, joka on valmis saatettavaksi markkinoille tai joka on jo markkinoilla Jos valmiste on valmis saatettavaksi markkinoille tai se on jo markkinoilla, vastuuhenkilön on ilmoitettava asiasta lisäämällä rasti ruutuun. Jos kaikki pakolliset kentät on täytetty ja valmisteen ei ole ilmoitettu olevan valmis saatettavaksi markkinoille tai olevan jo markkinoilla, vastuuhenkilö voi lähettää 16

17 ilmoituksen liittämättä siihen alkuperäistä merkintää ja vastaavaa pakkausta. Näyttöön ilmestyy kuitenkin seuraava varoitusviesti: Tärkeä huomautus Lakisääteisten velvoitteidensa täyttämiseksi vastuuhenkilön on ilmoitettava kerran alkuperäinen merkintä ja, mikäli se on kohtuudella luettavissa, valokuva vastaavasta pakkauksesta viimeistään silloin, kun valmiste saatetaan markkinoille. II Yhteisöön tuotu valmiste Vastuuhenkilön on ilmoitettava, onko tuote tuotu yhteisöön. Jos tuote on tuotu yhteisöön, vastuuhenkilön on valittava alkuperämaa pudotusvalikosta. Tärkeä huomautus Joissakin harvinaisissa tapauksissa samaa valmistetta tuodaan monista eri maista. Tällaisissa tapauksissa vastuuhenkilö tekee yhden ilmoituksen yhtä alkuperämaata kohti ja mainitsee alkuperämaan sulkeissa valmisteen nimen kohdalla. Esimerkkejä: tavaramerkin/brändin korjaava ja kiiltoa antava silottava voide (Yhdysvallat) tavaramerkin/brändin korjaava ja kiiltoa antava silottava voide (Kiina) Tärkeä huomautus Joissakin harvinaisissa tapauksissa samaa valmistetta saatetaan sekä tuoda maahan että valmistaa maan sisällä. Tällaisissa tapauksissa vastuuhenkilö tekee kaksi erillistä ilmoitusta: yhden ilmoituksen tuontivalmisteesta (alkuperämaa mainitaan sulkeissa valmisteen nimen kohdalla) ja toisen ilmoituksen maan sisällä valmistetusta valmisteesta. 17

18 II Jäsenvaltio, jossa valmiste on saatettu markkinoille ensimmäistä kertaa Vastuuhenkilön on valittava pudotusvalikosta jäsenvaltio, jossa valmiste on saatettu markkinoille ensimmäistä kertaa. II Tallenna luonnos (Save as draft ), Ilmoita (Notify) ja Peruuta (Cancel) Näytön ylä- ja alareunassa on kolme painiketta. : Ilmoitusluonnos tallennetaan mutta sitä ei lähetetä. Ilmoitusluonnoksen voi tallentaa, vaikka kaikkia vaadittuja kenttiä ei olisikaan täytetty. Ilmoitusluonnoksen tallentaminen edellyttää sitä, että ainakin valmisteen/osan nimi ja sitä vastaava kieli on annettu (merkitty kahdella tähdellä "**"). : Ilmoitus on valmis, ja se toimitetaan myrkytystietokeskuksille ja toimivaltaisille viranomaisille. Tehtyä ilmoitusta ei voi poistaa järjestelmästä. Tietoja voi vain päivittää tai korjata. Ilmoituksen voi lähettää vasta, kun kaikki tähdellä "*" merkityt pakolliset kentät on täytetty. Jos pakollisia tietoja puuttuu, näyttöön ilmestyy varoitusviesti ja järjestelmä ilmoittaa, mitkä kentät on vielä täytettävä. : Meneillään oleva toimenpide keskeytetään. II.2.2 Valmistetta koskevat tiedot (Product details) -välilehti Valmistetta koskevat tiedot (Product details) -välilehdessä on kolme osaa: II CMR-aineet ja nanomateriaalit (CMR & Nanomaterials) -osa Tässä osassa vastuuhenkilön on ilmoitettava, sisältääkö valmiste 18

19 kategoriaan 1A tai 1B kuuluvia aineita, jotka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan mukaisesti syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi (CMR-aineiksi) nanomateriaalien muodossa olevia aineita. II CMR-aineet Vastatessaan myöntävästi kysymykseen siitä, sisältääkö valmiste kategorian 1A tai 1B CMR-aineita, vastuuhenkilön on ilmoitettava kategorian 1A tai 1B CMR-aineen nimi ja sen CAS-numero tai EC-numero. Vastuuhenkilön työskentelyn helpottamiseksi CMR-aineen nimi ja CAS- ja EC-numerot haetaan CosIng-tietokannasta, jos ne ovat saatavissa sieltä, mutta vastuuhenkilön on kuitenkin tarkistettava, että tiedot ovat täydelliset ja oikein, ja muutettava niitä tarvittaessa. Ellei kategorian 1A tai 1B CMR-aineen nimeä ja sen CAS- ja/tai EC-numeroa ole CosIngtietokannassa, vastuuhenkilö voi myös ilmoittaa tiedot syöttämällä ne käsin. Jos valmiste sisältää useampaa kategorian 1A tai 1B CMR-ainetta, aineita voi lisätä napsauttamalla kuvaketta. Tärkeä huomautus Käytössä ei ole suodatinta, joka erottelisi CosIng-tietokannasta haettavien tietojen joukosta vain kategorian 1A tai 1B CMR-aineiden tiedot. II Nanomateriaalit Jos vastuuhenkilö vastaa myöntävästi toiseen kysymykseen siitä, sisältääkö valmiste nanomateriaaleja, näyttöön ilmestyy seuraavaa: 19

20 CPNP-portaali pyytää ensin vastuuhenkilöä vastaamaan kahteen kysymykseen valmisteelle altistumisesta: Huuhdellaanko valmiste pois (rinse off) vai ei huuhdella pois (leave on)? Miten altistuminen valmisteelle tapahtuu (ihon, suun ja/tai hengityksen kautta tapahtuva altistuminen)? Vastuuhenkilö voi lisätä ilmoitukseen nanomateriaalin napsauttamalla. Näyttöön aukeaa ponnahdussivu, jolla vastuuhenkilö voi hakea nanomateriaalin CosIngtietokannasta kirjoittamalla vähintään viisi merkkiä: 20

21 Tämän jälkeen vastuuhenkilö voi valita jonkin ehdotetuista nanomateriaaleista (napsauttamalla lisättävän nanomateriaalin vieressä olevaa kuvaketta ). Näyttöön ilmestyy uusi sivu, jolla näkyy CosIng-tietokannasta haetut tiedot, eli INCI, IUPAC, INN, XAN, CAS-numero, EINECS ja/tai ELINCS. Vastuuhenkilön tehtävänä on jälleen tarkistaa, että tiedot ovat täydelliset ja oikein, ja muuttaa niitä tarvittaessa. Tärkeä huomautus Käytössä ei ole suodatinta, joka erottelisi CosIng-tietokannasta haettavien tietojen joukosta vain nanomateriaalien tiedot. Jos vastuuhenkilö napsauttaa -painiketta, nanomateriaali lisätään ilmoitukseen. Jos vastuuhenkilö napsauttaa -painiketta, nanomateriaalia ei lisätä ilmoitukseen ja vastuuhenkilö siirtyy automaattisesti hakusivulle. Napsauttamalla Uudet nanomateriaalit (New nanomaterials) -linkkiä vastuuhenkilö voi myös lisätä käsin uuden nanomateriaalin, jos nanomateriaalin nimeä ei ole CosIngtietokannassa. 21

22 II Tuoteryhmä ja kehyskoostumus (Category & Frame formulation) -osa Tässä osassa vastuuhenkilön on annettava seuraavat tiedot: II Kosmeettisen valmisteen tuoteryhmä Vastuuhenkilön on luokiteltava tuote kolmella tasolla. Luokitus alkaa tasolta 1 ja etenee tasoille 2 ja 3. Tärkeä huomautus Joissakin harvinaisissa tapauksissa valmisteella voi olla monta käyttötarkoitusta, jonka vuoksi se voi kuulua moneen eri tuoteryhmään. Näissä tapauksissa kosmeettinen valmiste luokitellaan sen ensisijaisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Tason 1 luokitus ratkaisee tasolla 2 valittavissa olevat luokitusvaihtoehdot, ja tason 2 luokitus ratkaisee tasolla 3 valittavissa olevat luokitusvaihtoehdot. Kaikki olemassa olevat tuoteryhmät ovat nähtävissä CPNP-portaalin hyödyllisiä linkkejä -välilehden kautta. II Fyysinen muoto Vastuuhenkilön on valittava valmisteen fyysinen muoto pudotusvalikosta. Huom. Neste sisältää valmisteet (esim. liuokset tai maidot), joiden viskositeetti on pieni, yleensä alle cp. 22

23 II Erityinen levittämiseen soveltuva / muu erityispakkaus Ellei valmiste ole tyypillisessä paineistamattomassa kosmetiikkapakkauksessa (kuten pullossa, purkissa tai pussissa) vaan erityisessä levittämiseen soveltuvassa tai muussa erityispakkauksessa, vastuuhenkilön on mainittava asiasta. Myrkytystietokeskukset voivat muuttaa tämän tiedon perusteella riskiarviotaan lääkärinhoitoa vaativassa hätätapauksessa. Vastuuhenkilö näkee mahdolliset levittämiseen soveltuvia erityispakkauksia koskevat vaihtoehdot napsauttamalla kuvaketta. Vastatessaan asiaa koskevaan kysymykseen Kyllä (Yes) vastuuhenkilön on valittava levittämiseen soveltuva tai muu erityispakkaus pudotusvalikosta. Valitessaan pudotusvalikosta vaihtoehdon Muu (Other) vastuuhenkilön on nimettävä kyseinen levittämiseen soveltuva tai muu pakkaus (mieluiten englannin kielellä). CPNPportaalin ylläpitoryhmä ottaa huomioon kaikki levittämiseen soveltuvien ja muiden pakkausten nimitysehdotukset ja ottaa käyttöön uusia nimityksiä tai päivittää tarvittaessa vanhoja nimityksiä. II Valmisteluokka (Formulation name) CPNP-portaalissa esitetään pudotusvalikon muodossa luettelo mahdollisista valmisteluokista sen mukaan, miten valmiste on luokiteltu tasoilla

24 Vastuuhenkilön on valittava sopiva valmisteluokka, jonka avulla valmiste luokitellaan tarkemmin. Tämä tieto toimitetaan vain myrkytystietokeskuksille. Tärkeä huomautus Valmisteluokan valitseminen ei tarkoita sitä, että vastuuhenkilö tekee ilmoituksen valmisteestaan käyttäen ennalta määritettyä kehyskoostumusta. Valmisteluokan valittuaan vastuuhenkilö voi edelleen valita, mainitseeko se ilmoituksessaan ennalta määritetyn kehyskoostumuksen, tarkan pitoisuuden vai pitoisuusvälit. Jos vastuuhenkilö valitse vaihtoehdon Muu (Other), sitä pyydetään ehdottamaan valmisteluokalle nimeä (mieluiten englannin kielellä). CPNP-portaalin ylläpitoryhmä ottaa huomioon kaikki valmisteluokkien nimiä koskevat ehdotukset ja ottaa käyttöön uusia valmisteluokkien nimiä tai päivittää tarvittaessa vanhoja. Ellei vastuuhenkilö ehdota valmisteluokalle nimeä, se voi yksinkertaisesti toistaa tason 3 luokituksessa valitun nimen. II Ilmoitustyyppi Useimmissa tapauksissa pudotusvalikossa ehdotetaan kolmea vaihtoehtoa, jotka ovat valmiiksi määritelty kehyskoostumus (predefined frame formulations), tarkat pitoisuudet (exact concentrations) tai pitoisuuden vaihteluvälit (concentration ranges). Kuvake muistuttaa vastuuhenkilöille, että kaikki ainesosanimet on ilmoitettava käyttäen INCI-nimiä, jos sellaiset ovat olemassa, ja että kaikki ainesosamäärät on ilmoitettava painoprosentteina. 24

25 Joskus kosmeettisten valmisteiden luokitusvalinnoista riippuen valmiiksi määriteltyä kehyskoostumusta ei välttämättä ole. Näissä tapauksissa CPNP-portaali ehdottaa vain kahta vaihtoehtoa eli tarkkoja pitoisuuksia tai pitoisuusvälejä. Tärkeä huomautus Tapauskohtaisesta erityispyynnöstä ja riippumatta siitä, minkä ilmoitustyypin vastuuhenkilö on valinnut tehdäkseen kosmeettisesta valmisteesta ilmoituksen asetuksen (EY) N:o 1223/ artiklan 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden mahdollisesti perustamiin myrkytystietokeskuksiin ja vastaaviin laitoksiin olisi toimitettava lisätietoja, jotta vaikeuksien ilmetessä voidaan antaa nopeaa ja asianmukaista hoitoa. II Valmiiksi määritelty kehyskoostumus Myrkytystietokeskusten, toimivaltaisten viranomaisten, alan ammattijärjestöjen ja komission yksiköiden edustajista muodostuva asiantuntijaryhmä on määrittänyt ennalta joukon kehyskoostumuksia, jotka luetellaan tämän käyttöoppaan liitteessä II. Näitä kehyskoostumuksia päivitetään säännöllisesti teknisen ja tieteellisen kehityksen perusteella asetuksen (EY) N:o 1223/ artiklan 1 kohdan s alakohdan mukaisesti. Jos vastuuhenkilö valitsee vaihtoehdon valmiiksi määritelty kehyskoostumus (predefined frame formulation), CPNP-portaali ehdottaa automaattisesti valmiiksi määriteltyä kehyskoostumusta tuoteryhmän sekä vastuuhenkilön valitseman valmisteluokan perusteella. Tämä valmiiksi määritelty kehyskoostumus liitetään ilmoitukseen PDF-tiedostona. Tarkasta napsauttamalla kuvaketta, että valmiiksi määritelty kehyskoostumus vasta ilmoituksen kohteena valmistetta. Tärkeä huomautus Joissain valmiiksi määritellyissä kehyskoostumuksissa käytetty termi muut valmistusaineet ei vapauta velvollisuudesta ilmoittaa liitteessä I vahvistettujen sääntöjen soveltamisalaan kuuluvat aineet ja niiden tarkat pitoisuudet. Se ei myöskään voi kattaa mitään ainesosia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kosmeettisen valmisteen toksisuusprofiiliin. 25

26 Tärkeä huomautus Ilmoitus voidaan tehdä käyttämällä valmiiksi määriteltyä kehyskoostumusta vain, jos kosmeettisen valmisteen koostumus vastaa täysin kehyskoostumuksen pitoisuusvälejä. Valmiiksi määriteltyä kehyskoostumusta ei saa käyttää ilmoituksessa varsinkaan, jos jonkin ainesosan pitoisuus ylittää valmiiksi määritellyssä kehyskoostumuksessa ilmoitetun enimmäispitoisuuden tai jos valmisteessa on ainesosa, jota valmiiksi määritellyn kehyskoostumuksen sisältö ei kata. Myrkytystietokeskuksille hiusväreistä annettavia erityistietoja Hiusvärien markkinoilla 90 prosenttia tuotteista on hapettuviin väriaineisiin perustuvia kestovärejä. Kestovärituotteet ovat yleensä kaksiosaisia tuotteita, jotka kuluttaja sekoittaa välittömästi ennen niiden levittämistä hiuksiin. Niiden annetaan yleensä vaikuttaa hiuksissa 30 minuuttia, minkä jälkeen hiukset huuhdellaan ja kuivataan. Ensimmäistä osaa nimitetään yleensä värivoiteeksi tai värigeeliksi. Se on yleensä vaaleaa tai keltaoranssia voidetta tai nestettä ja sisältää hapettuvat väriaineet ja emäksen (ammoniakkia tai monoetanolamiinia). Toista osaa nimitetään yleensä kehitteeksi. Se on valkoista nestettä ja sisältää hapettimen (vetyperoksidin). Hapettuvat väriaineet ovat itsessään pieniä värittömiä molekyylejä. Ne leviävät hiukseen yhdessä vetyperoksidin kanssa, jolloin ne alkavat muodostaa keskenään hiuksen sisällä suurempia värimolekyylejä (katso kuluttajien turvallisuutta käsittelevän tiedekomitean lausunto nro 1311/10 hapettuvien hiusvärien reaktiotuotteista). Hapettuvat väriaineet voidaan jakaa kahteen ryhmään: primaarituotteisiin eli lähtöaineisiin, joita ovat esimerkiksi p-fenyleenidiamiinit ja p-aminofenolit kytkentäaineisiin eli värinmuuntajiin, joita ovat esimerkiksi resorsinolit ja m-aminofenolit. EU:ssa kaupallisten tuotteiden sisältämiä lähtöaineiden ja kytkentäaineiden tyyppejä on suhteellisen vähän. 26

27 Hapettuvat primaarituotteet voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Selvästi yleisimmin käytettyjä ovat p-fenyleenidiamiinit (kuten p-fenyleenidiamiini, p-tolueenidiamiini) ja p-aminofenolit. Hapettuvat kytkentäaineet voidaan jakaa viiteen luokkaan. Yleisimmin käytettyjä ovat resorsinolit, m-aminofenolit ja m-fenyleenidiamiinit. Lähtöaineiden ja kytkentäaineiden pitoisuudet vaihtelevat sävyjen ja koostumuksen mukaan. On syytä mainita, että pitoisuuksille on usein asetettu yläraja ja että sallitut enimmäismäärät ilmoitetaan direktiivin liitteissä (tai CosIng-tietokannassa). Joissakin kestoväreissä hapettuviin väriaineisiin yhdistetään rajallinen määrä suoraväriaineita. Suoraväriaineet ovat pieniä fenyleenidiamiineja ja fenoleja, jotka on korvattu nitroryhmällä (katso seuraavat esimerkit). CPNP-portaali pyytää tuoteryhmän, fyysisen muodon ja valmisteluokan nimen mukaan lisätietoja erityisistä huolta aiheuttavista ainesosista ja/tai valmisteen ph-arvosta. CPNPportaalissa sovellettavat säännöt on laatinut myrkytystietokeskusten, toimivaltaisten viranomaisten, alan ammattijärjestöjen ja komission yksiköiden edustajista muodostuva asiantuntijaryhmä, ja ne esitetään tämän käyttöoppaan liitteessä I. Kosmeettisten valmisteiden tuoteryhmien väliset yhteydet ja CPNP:stä johtuvat kysymykset ovat nähtävissä CPNP-portaalin hyödyllisiä linkkejä -välilehden kautta. Ensimmäiseksi käyttäjältä kysytään seuraavaa: 27

28 Käy huolellisesti läpi koko ainesosaluettelo napsauttamalla kaikkia -kuvakkeita. Vastuuhenkilön on joko valittava vaihtoehto Kyllä, katso alla (Yes, see below), rastittava kyseinen ainesosa / kyseiset ainesosat ja ilmoitettava sen pitoisuus / niiden pitoisuudet valmisteessa taikka valittava vaihtoehto Ei (No). Muiden kysymysten kohdalla vastuuhenkilöllä on useimmiten kaksi vaihtoehtoa: vastuuhenkilö voi vastata kysymyksiin niille osoitetuissa kentissä tai vastata Ei sovellu (Not applicable). Ainesosien nimien syöttämisen helpottamiseksi portaalissa on linkki CosIng-tietokantaan tietojen hakemista varten. Ellei ainesosan nimeä ole CosIng-tietokannassa, vastuuhenkilö voi myös kirjoittaa sen itse. Tärkeä huomautus Etanolin ja/tai isopropanolin kohdalla Ei sovellu (Not applicable) tarkoittaa sitä, että valmiste ei sisällä näitä ainesosia! Kaikkien muiden huolta aiheuttavien ainesosien kohdalla Ei sovellu tarkoittaa joko sitä, ettei valmiste sisällä kyseistä ainesosaa, tai sitä, että valmiste sisältää ainesosaa mutta sen pitoisuus ei ole huolta aiheuttava (tämän käyttöoppaan liitteen I sääntöjen mukaisesti). Kaikki ainesosanimet on ilmoitettava käyttäen INCI-nimiä, jos sellaiset on olemassa. Jos ph-arvo on ilmoitettava eikä valmisteen ph-arvoa voida mitata suoraan, vaan se on mitattava vesiliuoksesta, -uutteesta tai -dispersiosta (esimerkiksi jos kyse on kiinteästä koostumuksesta), käyttäjän on mainittava tämä kentässä Tärkeitä lisätietoja myrkytystietokeskuksille (Any other information of significance for poison centres) käyttäen ilmaisua ph (aqueous extract/solution/dispersion) (ph (vesiuute/-liuos/-dispersio)) ainoastaan englannin kielellä. 28

29 Kaikkien ainesosien määrät on ilmoitettava painoprosentteina. Symbolia % w/w ei pidä kirjoittaa vastauskenttään. Kirjoita luvut englannin kielen käytännön mukaisesti. Esimerkki: 0.3 eikä 0,3 Etanolin ja/tai isopropanolin osalta ilmoitusta on päivitettävä, kun jommankumman ainesosan pitoisuus tai kummankin ainesosan yhteenlaskettu pitoisuus muuttuu yli 5 prosenttiyksikköä, jos aiemmin ilmoitettu arvo on alle 30 prosenttia, tai yli 10 prosenttiyksikköä, jos aiemmin ilmoitettu arvo on vähintään 30 prosenttia. Kaikkien muiden huolta aiheuttavien ainesosien osalta ilmoitusta on päivitettävä, kun ainesosan pitoisuus muuttuu yli 20 prosenttia aiemmin ilmoitetusta arvosta (lisätietoja annetaan tämän käyttöoppaan liitteessä I). Ilmoitusta on päivitettävä myös silloin, kun valmiste ei vastaa enää valmiiksi määriteltyä kehyskoostumusta, kun valmisteen koostumukseen lisätään uusi huolta aiheuttava ainesosa tai kun valmisteen koostumuksesta poistetaan huolta aiheuttava ainesosa. Vastuuhenkilön on myös mainittava (vain englannin kielellä) kaikki muut valmistetta koskevat tiedot, jotka ovat myrkytystietokeskuksille merkityksellisiä, tähän tarkoitukseen varatussa kentässä. Tällaiset lisätiedot koskevat erityisesti muita tietoja, joiden avulla valmiste voidaan tunnistaa tai sen vaarallisuus arvioida mahdollisessa myrkytystapauksessa (esim. väri, maku, haju tai muut tiedot, jotka auttavat myrkytyskeskuksia arvioimaan tapauksen). II Tarkan pitoisuuden ilmoittaminen Jos vastuuhenkilö valitsee vaihtoehdon Tarkat pitoisuudet (Exact concentrations), CPNP-portaali kysyy, haluaako vastuuhenkilö ladata portaaliin laadullista ja määrällistä koostumusta koskevan tiedoston. 29

30 1. Jos vastuuhenkilö vastaa Kyllä (Yes), järjestelmä kehottaa lataamaan kyseisen tiedoston PDF-muodossa. Tärkeä huomautus Käsinkirjoitettuja asiakirjoja ei hyväksytä. Asiakirjan on oltava selkeä ja helposti luettava PDF-muotoinen tekstitiedosto. Jotta myrkytystietokeskusten olisi helppo lukea asiakirja hätätilanteessa, suosituksena on, että tarkkaa pitoisuutta koskevan asiakirjan alussa mainitaan huolta aiheuttavat aineet ja niiden pitoisuudet (tämän käyttöoppaan liitteen I sääntöjen mukaisesti) ja että tämän jälkeen siinä luetellaan kaikki valmisteen muut ainesosat pitoisuusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään. Kaikki ainesosanimet on ilmoitettava käyttäen INCI-nimiä, jos sellaiset on olemassa. Kaikkien ainesosien määrät on ilmoitettava painoprosentteina. Kirjoita luvut englannin kielen käytännön mukaisesti. Esimerkki: 0.3 eikä 0,3 Jos ph-arvo on ilmoitettava eikä valmisteen ph-arvoa voida mitata suoraan, vaan se on mitattava vesiliuoksesta, -uutteesta tai -dispersiosta (esimerkiksi jos kyse on kiinteästä koostumuksesta), käyttäjän on mainittava tämä kentässä Tärkeitä lisätietoja myrkytystietokeskuksille (Any other information of significance for poison centres) käyttäen ilmaisua ph (aqueous extract/solution/dispersion) (ph (vesiuute/-liuos/-dispersio)) ainoastaan englannin kielellä. Etanolin ja/tai isopropanolin osalta ilmoitusta on päivitettävä, kun jommankumman ainesosan pitoisuus tai kummankin ainesosan yhteenlaskettu pitoisuus muuttuu yli 5 prosenttiyksikköä, jos aiemmin 30

31 ilmoitettu arvo on alle 30 prosenttia, tai yli 10 prosenttiyksikköä, jos aiemmin ilmoitettu arvo on vähintään 30 prosenttia. Muiden ainesosien osalta ilmoitusta on päivitettävä, kun ainesosan pitoisuus muuttuu yli 20 prosenttia aiemmin ilmoitetusta arvosta, kun valmisteen koostumukseen lisätään uusi ainesosa tai kun valmisteen koostumuksesta poistetaan jokin ainesosa. 2. Jos vastuuhenkilö vastaa Ei (No), järjestelmä kehottaa syöttämään ainesosat yksitellen. Ainesosien nimien syöttämisen helpottamiseksi portaalissa on linkki CosIng-tietokantaan tietojen hakemista varten. Ellei ainesosan nimeä ole CosIng-tietokannassa, vastuuhenkilö voi myös kirjoittaa sen itse. Myös tässä tapauksessa suositellaan, että vastuuhenkilö aloittaa mainitsemalla ensin huolta aiheuttavat ainesosat ja niiden pitoisuudet (tämän käyttöoppaan liitteen I sääntöjen mukaisesti) ja luettelee sen jälkeen valmisteen kaikki muut ainesosat pitoisuusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään. Tärkeä huomautus Kaikki ainesosanimet on ilmoitettava käyttäen INCI-nimiä, jos sellaiset ovat olemassa. Kaikkien ainesosien määrät on ilmoitettava painoprosentteina. Symbolia % w/w ei pidä kirjoittaa vastauskenttään. Kirjoita luvut englannin kielen käytännön mukaisesti. Esimerkki: 0.3 eikä 0,3 Vastuuhenkilön on myös mainittava (vain englannin kielellä) kaikki muut valmistetta koskevat tiedot, jotka ovat myrkytystietokeskuksille merkityksellisiä, tähän tarkoitukseen varatussa kentässä. Tällaiset lisätiedot koskevat erityisesti muita tietoja, joiden avulla valmiste voidaan tunnistaa tai sen vaarallisuus arvioida mahdollisessa myrkytystapauksessa (esim. väri, maku, haju tai muut tiedot, jotka auttavat myrkytyskeskuksia arvioimaan tapauksen). 31

32 CPNP-portaali voi pyytää lisätietoja ph-arvosta. Tämä riippuu valmisteen tuoteryhmästä ja valitusta valmisteluokasta. II Pitoisuuden vaihteluvälien ilmoittaminen Jos vastuuhenkilö valitsee vaihtoehdon Pitoisuuden vaihteluvälit (Concentration ranges), CPNP-portaali kysyy, haluaako vastuuhenkilö ladata portaaliin laadullista ja määrällistä koostumusta koskevan tiedoston. Jos vastuuhenkilö vastaa Kyllä (Yes), järjestelmä kehottaa lataamaan kyseisen tiedoston PDF-muodossa. Tärkeä huomautus Käsinkirjoitettuja asiakirjoja ei hyväksytä. Asiakirjan on oltava selkeä ja helposti luettava PDF-muotoinen tekstitiedosto. Ainesosille, jotka eivät aiheuta erityistä huolta, sallitaan vain seuraavat pitoisuusvälit: 0.1 % >0.1 % - 1 % >1 % - 5 % > 5 % - 10 % > 10 % - 25 % > 25 % - 50 % > 50 % - 75 % > 75 % % Jotta myrkytystietokeskusten olisi helppo lukea asiakirja hätätilanteessa, suosituksena on, että pitoisuusvälejä koskevan asiakirjan alussa mainitaan huolta aiheuttavat aineet ja niiden tarkka pitoisuus (tämän käyttöoppaan liitteen sääntöjen 32

33 mukaisesti) ja että tämän jälkeen siinä luetellaan kaikki valmisteen muut ainesosat pitoisuusvälijärjestyksessä suurimmasta pienimpään. Jos ph-arvo on ilmoitettava eikä valmisteen ph-arvoa voida mitata suoraan, vaan se on mitattava vesiliuoksesta, -uutteesta tai -dispersiosta (esimerkiksi jos kyse on kiinteästä koostumuksesta), käyttäjän on mainittava tämä kentässä Tärkeitä lisätietoja myrkytystietokeskuksille (Any other information of significance for poison centres) käyttäen ilmaisua ph (aqueous extract/solution/dispersion) (ph (vesiuute/-liuos/-dispersio)) ainoastaan englannin kielellä. Etanolin ja/tai isopropanolin osalta ilmoitusta on päivitettävä, kun jommankumman ainesosan pitoisuus tai kummankin ainesosan yhteenlaskettu pitoisuus muuttuu yli 5 prosenttiyksikköä, jos aiemmin ilmoitettu arvo on alle 30 prosenttia, tai yli 10 prosenttiyksikköä, jos aiemmin ilmoitettu arvo on vähintään 30 prosenttia. Kaikkien muiden huolta aiheuttavien ainesosien osalta ilmoitusta on päivitettävä, kun ainesosan pitoisuus muuttuu yli 20 prosenttia aiemmin ilmoitetusta arvosta (lisätietoja annetaan tämän käyttöoppaan liitteestä I). Ilmoitusta on päivitettävä myös silloin, kun ainesosan pitoisuusväli poikkeaa aiemmin ilmoitetusta, kun valmisteen koostumukseen lisätään uusi huolta aiheuttava ainesosa tai kun valmisteen koostumuksesta poistetaan huolta aiheuttava ainesosa. Samoin kuin valmiiksi määriteltyjen kehyskoostumusten tapauksessa CPNP-portaali pyytää valmisteen tuoteryhmän, fyysisen muodon ja valmisteluokan nimen mukaan lisätietoja erityisistä huolta herättävistä ainesosista ja/tai valmisteen ph-arvosta. CPNPportaalissa sovellettavat säännöt on laatinut myrkytystietokeskusten, toimivaltaisten viranomaisten, alan ammattijärjestöjen ja komission yksiköiden edustajista muodostuva asiantuntijaryhmä, ja ne esitetään tämän käyttöoppaan liitteessä I. Kosmeettisten valmisteiden tuoteryhmien väliset yhteydet ja CPNP:stä johtuvat kysymykset ovat nähtävissä CPNP-portaalin hyödyllisiä linkkejä -välilehden kautta. Ensimmäiseksi käyttäjältä kysytään seuraavaa: 33

34 Käy huolellisesti läpi koko ainesosaluettelo napsauttamalla kaikkia -kuvakkeita. Vastuuhenkilön on joko valittava vaihtoehto Kyllä, katso alla (Yes, see below), rastittava kyseinen ainesosa / kyseiset ainesosat ja ilmoitettava sen pitoisuus / niiden pitoisuudet valmisteessa, vaihtoehto Kyllä, katso liite (Yes, see attachment), jos vastaus annetaan liitteessä, tai vaihtoehto Ei (No), jos valmiste ei sisällä yhtäkään luettelossa mainittua ainesosaa. Muiden kysymysten kohdalla vastuuhenkilöllä on useimmiten kolme vaihtoehtoa: vastuuhenkilö voi vastata kysymyksiin niille osoitetuissa kentissä, vastata Ei sovellu (Not applicable) tai vastata Katso liite (See attachment). Tärkeä huomautus Etanolin ja/tai isopropanolin kohdalla Ei sovellu (Not applicable) tarkoittaa sitä, että valmiste ei sisällä näitä ainesosia! Kaikkien muiden huolta aiheuttavien ainesosien kohdalla Ei sovellu tarkoittaa joko sitä, ettei valmiste sisällä kyseistä ainesosaa, tai sitä, että valmiste sisältää ainesosaa mutta sen pitoisuus ei ole huolta aiheuttava (tämän käyttöoppaan liitteen I sääntöjen mukaisesti). Kysymykseen voi vastata Katso liite (See attachment) vain, kun huolta aiheuttavasta ainesosasta pyydetyt tiedot annetaan laadullista ja määrällistä koostumusta koskevassa liiteasiakirjassa. Kaikki ainesosanimet on ilmoitettava käyttäen INCI-nimiä, jos sellaiset on olemassa. Kaikkien huolta aiheuttavien ainesosien määrät on ilmoitettava painoprosentteina. Symbolia % w/w ei pidä kirjoittaa vastauskenttään. Kirjoita luvut englannin kielen käytännön mukaisesti. Esimerkki: 0.3 eikä 0,3 2. Jos vastuuhenkilö vastaa Ei (No), järjestelmä kehottaa syöttämään valmisteen ainesosat ja niiden pitoisuuden vaihteluvälit yksitellen pitoisuusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään. Ainesosien nimien syöttämisen helpottamiseksi portaalissa on linkki CosIng-tietokantaan tietojen hakemista varten. Ellei ainesosan nimeä ole CosIngtietokannassa, vastuuhenkilö voi myös kirjoittaa sen itse. 34

35 Vastuuhenkilön on myös mainittava (vain englannin kielellä) kaikki muut valmistetta koskevat tiedot, jotka ovat myrkytystietokeskuksille merkityksellisiä, tähän tarkoitukseen varatussa kentässä. Tällaiset lisätiedot koskevat erityisesti muita tietoja, joiden avulla valmiste voidaan tunnistaa tai sen vaarallisuus arvioida mahdollisessa myrkytystapauksessa (esim. väri, maku, haju tai muut tiedot, jotka auttavat myrkytyskeskuksia arvioimaan tapauksen). II Alkuperäinen pakkaus ja alkuperäinen merkintä (Original labelling & original packaging) -osa Tässä osassa vastuuhenkilön on liitettävä mukaan alkuperäinen merkintä ja valokuva alkuperäisestä pakkauksesta (jos se on kohtuudella luettavissa). Hyväksyttäviä tiedostomuotoja ovat vain PDF, JPG ja JPEG. Alkuperäisellä viitataan saattamiseen ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille. Alkuperäinen merkintä ja valokuva alkuperäisestä pakkauksesta (jos se on kohtuudella luettavissa) on toimitettava viimeistään, kun tuote saatetaan markkinoille. Seuraavat tilanteet ovat mahdollisia: Esimerkki 1: Yksiosainen valmiste, jota ei ole pakattu toiseen pakkaukseen (esimerkiksi sampoopullo sellaisenaan) Tällöin on toimitettava pullon alkuperäinen merkintä sekä valokuva pullosta, jos se on kohtuudella luettavissa. 35

36 Esimerkki 2: Yksiosainen valmiste, joka on pakattu toiseen pakkaukseen (esimerkiksi rasiassa oleva sampoopullo) Tällöin on toimitettava rasian (ulomman pakkauksen) alkuperäinen merkintä sekä valokuva rasiasta, jos se on kohtuudella luettavissa. Valinnaisesti voidaan toimittaa myös alkuperäinen merkintä ja valokuva pullosta. Esimerkki 3: Moniosainen valmiste (esimerkiksi kolmen pullon tuotesetti) Tällöin on toimitettava tuotesetin alkuperäinen merkintä sekä valokuva tuotesetistä, jos se on kohtuudella luettavissa. Valinnaisesti ilmoitukseen voidaan lisätä osien kuvaukseen myös kunkin pullon alkuperäinen merkintä ja valokuva kustakin pullosta. Tärkeä huomautus Merkinnän täytyy sisältää kaikki teksti, symbolit, kuvat yms. (esimerkiksi taideteos). Sen täytyy sisältää erityisesti kaikki asetuksen (EY) N:o 1223/ artiklassa mainitut pakolliset tiedot. Jos osa pakollisista tiedoista annetaan mukaan liitetyssä esitteessä, etiketissä tai kortissa, 19 artiklan 2 kohdan mukaan tämä esite, etiketti tai kortti on sisällytettävä ilmoitukseen. Jos ilmoitus koskee useita pakkauskokoja tai sävyjä, ilmoitukseen on liitettävä helppolukuisin alkuperäinen merkintä ja pakkaus. Yleensä kyseessä on suurin pakkauskoko. 36

37 Kuva alkuperäisestä merkinnästä tai valokuva alkuperäisestä pakkauksesta lisätään napsauttamalla painiketta. Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna tiedostojen lataamista varten. Tämän jälkeen tiedosto liitetään ilmoitukseen napsauttamalla painiketta (Tallenna) tai toimenpide peruutetaan napsauttamalla painiketta. Napsauttamalla kuvaketta vastuuhenkilö voi lisätä useamman kuin yhden tiedoston. Vastuuhenkilö voi tarkastella liittämiään tiedostoja napsauttamalla kuvaketta view tai poistaa niitä napsauttamalla kuvaketta delete. Tärkeä huomautus Liitetiedostojen (merkinnän, pakkausta koskevan valokuvan, koostumusasiakirjan) enimmäiskoko on 2 Mt. 37

38 Tärkeä huomautus Merkinnän tiedot voi toimittaa myös kirjoittamalla ne vapaan tekstin kenttään. Tätä mahdollisuutta voi kuitenkin käyttää ainoastaan, jos merkintä muodostuu yksinomaan tekstistä. 38

39 II.3 13 ARTIKLAN 1 JA 2 KOHDAN MUKAISET ILMOITUKSET MONIOSAISET VALMISTEET Ilmoitus moniosaisesta valmisteesta, jonka osia ei myydä erikseen (esimerkiksi moniosaiset hiusväri- tai meikkituotesetit), poikkeaa yksiosaisen valmisteen ilmoituksesta. Tärkeä huomautus Yksi- tai moniosaisen valmisteen käsite ei liity mitenkään siihen, että tuotteen koostumuksessa on useita ainesosia/aineita. Huom. Tuotesettejä ei tarvitse ilmoittaa moniosaisina tuotteina, jos tuotesetin kaikista osista on tehty erilliset ilmoitukset. Vastuuhenkilö tekee ilmoituksen moniosaisesta valmisteesta napsauttamalla Valmisteet (Products) -välilehden valikosta kohtaa Ilmoita moniosainen valmiste (Notify a multicomponent product). Näyttöön ilmestyy yleislomake, jolla voi tehdä ilmoituksen moniosaisesta valmisteesta. Se sisältää kolme erilaista välilehteä, joista yhden nimi on Sarjan yleistiedot (General information kit) ja kahden nimi Valmisteen osa (Component). Sarjan yleistiedot (General information kit) -välilehdellä vastuuhenkilö voi antaa yleisiä tietoja valmisteesta (esim. tuotesarjasta, -setistä tms.). (Lisätietoja annetaan jäljempänä kohdassa II.2.1.) CPNP-portaali pyytää lisätietoja ph-arvosta. CPNP-portaali kysyy erityisesti, onko valmisteen osat tarkoitus sekoittaa keskenään. 39

40 Jos vastuuhenkilö vastaa Kyllä (Yes), CPNP-portaali kysyy, onko valmiste hiusväri. Jos vastuuhenkilö vastaa Ei (No), CPNP-portaali kysyy, onko ph-arvo alle 3 tai yli 10. Jos vastuuhenkilö vastaa Kyllä (Yes), CPNP-portaali pyytää ilmoittamaan ph-arvon vaihteluvälin. Vaihteluväli ei saa olla yhtä ph-yksikköä suurempi. Jos vastuuhenkilö ilmoittaa valmisteen olevan hiusväri, CPNP-portaali kysyy suoraan ph-arvon vaihteluväliä. Vaihteluväli ei saa olla yhtä ph-yksikköä suurempi. Valmisteen osa (Component) -välilehdillä vastuuhenkilö voi antaa erikseen tietoja valmisteen kustakin osasta (lisätietoja annetaan kohdassa II.2.2). Tärkeä huomautus Valmisteen osan nimi on erittäin tärkeä osa ilmoitusta, sillä toimivaltaiset viranomaiset tai myrkytystietokeskukset voivat käyttää sitä hakiessaan tiettyä osaa tietokannasta. Valmisteen osan nimen on oltava riittävän tarkka, jotta se voidaan tunnistaa täsmällisesti. Jos valmisteen osalla ei ole nimeä (esimerkkinä tietyt meikkituotesettien osat), sen nimeksi on katsottava osan kuvaus, jonka avulla se voidaan tunnistaa täsmällisesti. 40

41 Osavälilehtiä on lähtökohtaisesti kaksi, mutta niitä voidaan lisätä ilmoitukseen napsauttamalla painiketta. Käyttäjällä on käytettävissään seuraavat painikkeet: : Ilmoitusluonnos tallennetaan mutta sitä ei lähetetä. Ilmoitusluonnoksen voi tallentaa, vaikka kaikkia vaadittuja kenttiä ei olisikaan täytetty. Ilmoitusluonnoksen tallentaminen edellyttää sitä, että ainakin valmisteen/osan nimi ja sitä vastaava kieli on annettu (merkitty kahdella tähdellä "**"). : Ilmoitus on valmis, ja se toimitetaan myrkytystietokeskuksille ja toimivaltaisille viranomaisille. Tehtyä ilmoitusta ei voi poistaa järjestelmästä. Tietoja voi vain päivittää tai korjata. Ilmoituksen voi lähettää vasta, kun kaikki tähdellä "*" merkityt pakolliset kentät on täytetty. Jos pakollisia tietoja puuttuu, järjestelmä ei hyväksy ilmoitusta vaan näyttöön ilmestyy varoitusviesti, jossa kerrotaan, miten monta kenttää on vielä täytettävä. Järjestelmä ilmoittaa, miltä välilehdeltä/välilehdiltä tietoja puuttuu, ja täytettävien kenttien vieressä näkyy viesti Pakollinen kenttä (This field is required). : Meneillään oleva toimenpide keskeytetään. 41

42 II.4 13 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISET ILMOITUKSET JAKELU Jakelijan, joka asettaa jäsenvaltiossa saataville kosmeettisen valmisteen, joka on jo saatettu markkinoille toisessa jäsenvaltiossa, ja kääntää omasta aloitteestaan minkä hyvänsä asianomaisen valmisteen merkinnän osan kansallista lainsäädäntöä noudattaakseen, on toimitettava CPNP-portaalin kautta tietyt tiedot. Tehdäkseen jakeluilmoituksen jakelijan on valittava Jakelijat (Distributors) -välilehdeltä vaihtoehto Ilmoita valmiste (Notify a product). Vaihe 1 CPNP-portaali pyytää ensin jakelijaa ilmoittamaan jakelun kohteena olevasta valmisteesta vastaavan vastuuhenkilön nimen. Vaihe 2 CPNP-portaali näyttää jakelijan antamien tietojen perusteella rajatun luettelon sopivien vastuuhenkilöiden nimistä. Jakelijan on valittava yksi ehdotetuista nimistä. Tämän jälkeen järjestelmä näyttää (kirjoitussuojattuna) vastuuhenkilön osoitteen. Vaihe 3 CPNP-portaali pyytää jakelijaa ilmoittamaan valmisteen nimen lähettävässä jäsenvaltiossa. Lähettävä jäsenvaltio on se jäsenvaltio, jossa vastuuhenkilö toi valmisteen markkinoille. CPNP-portaali näyttää jakelijan antamien tietojen perusteella rajatun luettelon sopivista valmistenimistä. Jakelijan on valittava yksi ehdotetuista nimistä. Vaihe 4 CPNP-portaali näyttää (kirjoitussuojattuna) CPNP-portaalissa tähän valmisteeseen liittyvän kosmeettisen valmisteen luokituksen. Vaihe 5 CPNP pyytää jakelijaa valitsemaan pudotusvalikosta jäsenvaltion, jossa valmiste asetetaan saataville. Jäsenvaltio, jossa valmiste asetetaan saataville, on se jäsenvaltio, jossa jakelija asettaa valmisteen saataville. 42

43 Jakelijan on syötettävä valmisteen nimi jäsenvaltioissa, joissa jakelija asettaa valmisteen saataville, ja valittava pudotusvalikosta vastaava kieli. Vaihe 6 Jos valmiste on moniosainen, jakelijan on ilmoitettava valmisteen osan nimi jäsenvaltioissa, joissa jakelija asettaa valmisteen saataville, ja valittava pudotusvalikosta vastaava kieli. Jos valmisteen jakelu tapahtuu useammassa kuin yhdessä maassa, järjestelmästä löytyy välilehti kullekin maalle. Jakelija napsauttaa painiketta Lisää maa ( Add country ) ja lisää käännökset maittain. Näytön oikeassa alareunassa on kolme painiketta. Jakelija voi tallentaa ilmoitusluonnoksen napsauttamalla painiketta. 43

44 Jakelija voi myös keskeyttää käynnissä olevan toimenpiteen napsauttamalla painiketta. Kun jakeluilmoitus on täytetty, jakelija voi napsauttaa painiketta. Ilmoitus toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille ja myrkytystietokeskuksille. Se liitetään jakelun kohteena olevan valmisteen alkuperäiseen ilmoitukseen. Tehtyä ilmoitusta ei voi poistaa järjestelmästä. Tietoja voi ainoastaan päivittää. II.5 HAKUTYÖKALUT II.5.1 Yksinkertainen haku Yksinkertainen haku (Simple search) on tarkoitettu vastuuhenkilöille, toimivaltaisille viranomaisille ja myrkytystietokeskuksille. Sen avulla nämä käyttäjät voivat etsiä nopeasti ilmoitusta tietokannasta avainsanoja käyttämällä. Hakutulosten määrän rajaamiseksi hakukenttään on syötettävä vähintään kolme merkkiä, ja hakutuloksien määrä on enintään 100. Yksinkertaisella haulla löytyvät tiedot riippuvat käyttäjäprofiilista: Vastuuhenkilö voi hakea ainoastaan ilmoituksia, joita se (tai sen nimissä toimivat käyttäjät) on syöttänyt järjestelmään. Vastuuhenkilö, joka on myöntänyt usealle käyttäjälle oikeuden toimia sen nimissä, näkee kaikki näiden käyttäjien tekemät ilmoitukset. Vastuuhenkilö voi hakea ilmoitusluonnoksia ja lähetettyjä ilmoituksia. Toimivaltaiset viranomaiset ja myrkytystietokeskukset voivat hakea kaikkia järjestelmässä olevia toimitettuja ilmoituksia. Ne eivät pääse tarkastelemaan ilmoitusluonnoksia. Yksinkertainen haku kohdistuu valmisteen nimeen, osan nimeen, vastuuhenkilön nimeen, jakelijan nimeen (vain toimivaltaisten viranomaisten ja myrkytystietokeskusten tapauksessa), luokitukseen (taso 3), valmisteluokkaan (vain toimivaltaisten viranomaisten ja myrkytystietokeskusten tapauksessa) ja CPNP-viitenumeroon. 44

45 II.5.2 Tarkennettu haku Tarkennettu haku (Advanced search) on tarkoitettu vastuuhenkilöille, toimivaltaisille viranomaisille ja myrkytystietokeskuksille. Jotta järjestelmän suorituskyky ei heikenny, hakutulosten määrä on enintään 100. Tarkennetun haun avulla käyttäjät voivat hakea valmistetta CPNP-portaalista käyttäen useita samanaikaisia hakuperusteita. Tarkennetun haun perusteet on jaettu kahdelle välilehdelle. -välilehdellä käyttäjät voivat hakea valmistetta seuraavien yleistietojen mukaan: 45

46 -välilehdellä käyttäjät voivat hakea valmistetta sen tuoteryhmään ja valmisteen koostumukseen liittyvillä perusteilla. Ruudun oikeassa alareunassa näkyvät painikkeet ja, joiden avulla käyttäjä voi tyhjentää hakuperusteet tai hakea valmistetta antamillaan hakuperusteilla. Tulosruudun oikeassa yläkulmassa näkyy kaksi kuvaketta: ja. Niitä napsauttamalla tulokset voi tulostaa PDF- tai XLS-muodossa. 46

47 II.5.3 Jakeluhaku Distribution search (Jakeluhaku) on tarkoitettu vain jakelijoille. Sen avulla jakelija voi hakea omia ilmoituksiaan. Hakutoiminnolla jakelija voi kohdistaa haun valmisteen nimeen jäsenvaltiossa, jossa jakelija on asettanut tuotteen saataville, jäsenvaltioon, jossa jakelija on asettanut valmisteen saataville, ja ilmoituksen tilaan (luonnos/lähetetty). Näytön oikeassa alareunassa on kaksi painiketta: -painikkeella voi tyhjentää hakuperusteet. -painikkeella käynnistetään haku. II.5.4 Organisaatiohaku Organisaatiohaku (Organisation search) on tarkoitettu vain toimivaltaisille viranomaisille ja myrkytystietokeskuksille. Sen avulla nämä käyttäjät voivat hakea CPNP-portaalista organisaation sen nimellä, postinumerolla taikka maalla, jossa sen osoite sijaitsee. Näin sen avulla pääsee tutustumaan kaikkiin kyseisen organisaation ilmoituksiin. 47

48 II.6 ILMOITUSTEN TARKASTELU, MUOKKAAMINEN TAI KOPIOINTI 13 ARTIKLAN 1 JA 2 KOHDAN MUKAISESTI Yksinkertaisen tai tarkennetun haun tulokset esitetään CPNP-portaalissa tulosluettelossa. Tulosluetteloa voidaan lyhentää käyttämällä hakusuodatinta (Etsi/Search), joka näkyy tulosluettelon oikeassa yläreunassa. Samalla sivulla näkyvien tulosten määrää voidaan lisätä valitsemalla pudotusvalikosta samalla sivulla näytettävien tulosten määrä Näytä kerralla tai 100 riviä (Show or 100 entries). Hakutulosten enimmäismäärä on 100. II.6.1 Valmisteen tarkastelu Saatavilla olevat tiedot riippuvat käyttäjäprofiilista. Vastuuhenkilö ja myrkytystietokeskukset näkevät kaikki ilmoituksen sisältämät tiedot. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa tietoja valmisteluokan nimestä ja kehyskoostumuksen numerosta eivätkä laadullisia ja määrällisiä koostumustietoja, lukuun ottamatta tietoa siitä, sisältääkö valmiste kategoriaan 1A tai 1B kuuluvia CMR-aineita tai nanomateriaalien muodossa olevia aineita. Tulosluettelossa voi näkyä joidenkin ilmoitusten kohdalla Valmisteen nimi (Product name) -sarakkeen vieressä symboli. Se tarkoittaa sitä, ettei valmisteen alkuperäistä merkintää (ja 48

49 valokuvaa pakkauksesta, jos se on kohtuudella luettavissa) ole vielä toimitettu, ja osoittaa siksi, ettei valmistetta ole vielä saatettu markkinoille. Otsikkotietoja pääsee tarkastelemaan napsauttamalla kuvaketta : Otsikkotiedoista näkee suoraan seuraavat valmistetta koskevat tärkeät tiedot: valmisteen nimi valmisteen nimi käyttöliittymän kielellä vastuuhenkilön nimi CPNP-viitenumero eli viitenumero, jonka CPNP-portaali on antanut valmisteelle ajantasainen versionumero (viittaa koostumuksen versioon, ei tietoaineiston versioon; lisätietoja jäljempänä) ensimmäisen ilmoituksen päivämäärä linkit aiempiin versioihin. II Yksiosaiset valmisteet Yleistietoja (General information) -välilehdellä näytetään valmisteeseen liittyviä yleisiä tietoja, kuten CPNP-viitenumero alan viitenumero (vain alan sisäiseen käyttöön) ilmoituksen versio viimeisimmän muutoksen päivämäärä ja kellonaika valmisteen nimi/nimet, sävyt (tarvittaessa) ja vastaava kieli / vastaavat kielet, jotka vastuuhenkilö ja jakelijat ovat ilmoittaneet tieto siitä, onko valmiste nimenomaisesti tarkoitettu alle kolmevuotiaille lapsille vastuuhenkilön tiedot (ainakin nimi ja osoite) yhteyshenkilön tiedot 49

50 tieto siitä, onko valmiste valmis saatettavaksi markkinoille vai onko se jo markkinoilla tieto siitä, onko valmiste tuotu yhteisöön (ja jos on, tieto alkuperämaasta) jäsenvaltio, jossa valmiste on saatettu markkinoille ensimmäistä kertaa. Valmistetta koskevat tiedot (Product details) -välilehdellä näytetään seuraavat tiedot: valmisteen luokitus valmisteen fyysinen muoto erityinen levittämiseen soveltuva muoto tai erityispakkaus (tarvittaessa) tieto valmisteen ph-arvosta (tarvittaessa) ilmoituksen tyyppi (eli valmiiksi määritellyt kehyskoostumukset, tarkat pitoisuudet tai pitoisuuden vaihteluvälit) tieto valmisteen sisältämistä huolta aiheuttavista ainesosista (nimi ja määrä painoprosentteina) Huom. Ei sovellu (Not applicable) -merkinnän merkitys ilmoitetaan oikeanpuoleisessa sarakkeessa. Se tarkoittaa joko sitä, että valmiste ei sisällä ainesosaa (tällöin painoprosentti on nolla), tai sitä, että valmiste sisältää ainesosaa, mutta sen pitoisuus ei aiheuta huolta (tällöin ilmoitetaan huolta aiheuttava pitoisuus). valmisteluokka (ja sen numero, jos kyseessä on valmiiksi määritelty kehyskoostumus) hyperlinkki valmisteen koostumukseen (valmiiksi määritelty kehyskoostumus, tarkka koostumus tai koostumus, jolle on asetettu vaihteluvälit) tieto valmisteen sisältämistä kategorian 1A tai 1B CMR-aineista tieto valmisteen sisältämistä nanomateriaalien muodossa olevista aineista muut myrkytystietokeskuksille merkitykselliset tiedot valmisteen alkuperäinen pakkaus (saatavana napsauttamalla kuvaketta ) valmisteen alkuperäinen merkintä (saatavana napsauttamalla kuvaketta ) valmisteen alkuperäinen merkintä (vain teksti). Aiempi versio (Previous version(s)) -välilehti sisältää sulkeissa versioiden numerot ja tietoa ilmoituksen eri versioista (voimassaoloaika, muutoksen tyyppi (päivitys vai korjaus) ja muutoksen syy (katso kohta II.6.2). Jakelu (Distributed) -välilehti on vain toimivaltaisten viranomaisten ja myrkytystietokeskusten nähtävissä. Se sisältää jakelijoiden yhteystiedot. Oikeassa alareunassa voi näkyä enintään neljä painiketta:, (Vie), (Muokkaa) ja (Takaisin). -painikkeella käyttäjä voi luoda ilmoituksesta PDF-asiakirjan. (Vie) -painikkeella käyttäjä voi viedä (eksportoida) ilmoituksen XML-tiedostomuodossa. 50

51 (Muokkaa) -painike on vain vastuuhenkilöiden käytettävissä. Sitä napsauttamalla vastuuhenkilö pääsee muokkaamaan ilmoitustaan. (Takaisin) -painiketta napsauttamalla käyttäjä pääsee takaisin hakusivulle. II Moniosaiset valmisteet Moniosaisten valmisteiden kohdalla välilehdet ovat hieman erilaiset. Yleistietoja (General information) -välilehdellä näytetään valmisteeseen liittyviä yleisiä tietoja, kuten CPNP-viitenumero eli viitenumero, jonka CPNP-portaali on antanut valmisteelle alan viitenumero eli viitenumero, jonka ala on antanut valmisteelle (vain alan sisäiseen käyttöön) ilmoituksen versio viimeisimmän muutoksen päivämäärä ja kellonaika valmisteen nimi/nimet, sävyt (tarvittaessa) ja vastaava kieli / vastaavat kielet, jotka vastuuhenkilö ja jakelijat ovat ilmoittaneet tieto siitä, onko valmiste nimenomaisesti tarkoitettu alle kolmevuotiaille lapsille vastuuhenkilön tiedot (ainakin nimi ja osoite) yhteyshenkilön tiedot tieto siitä, onko valmiste valmis saatettavaksi markkinoille vai onko se jo markkinoilla tieto siitä, onko valmiste tuotu yhteisöön (ja jos on, tieto alkuperämaasta) jäsenvaltio, jossa valmiste on saatettu markkinoille ensimmäistä kertaa sekoitetun valmisteen ph-arvo (tarvittaessa) valmisteen alkuperäinen pakkaus (saatavana napsauttamalla kuvaketta ) valmisteen alkuperäinen merkintä (saatavana napsauttamalla kuvaketta ) valmisteen alkuperäinen merkintä (vain teksti). Kullakin Valmisteen osa (Component) -välilehdellä näytetään seuraavat tiedot: valmisteen osan nimi/nimet, värivivahteet / sävyt (tarvittaessa) ja vastaava kieli / vastaavat kielet, jotka mahdollinen vastuuhenkilö ja mahdolliset jakelijat ovat ilmoittaneet valmisteen osan luokitus valmisteen osan fyysinen muoto erityinen levittämiseen soveltuva muoto tai erityispakkaus (tarvittaessa) 51

52 ilmoituksen tyyppi (eli valmiiksi määritellyt kehyskoostumukset, tarkat pitoisuudet tai pitoisuuden vaihteluvälit) tieto valmisteen osan sisältämistä huolta aiheuttavista ainesosista (nimi ja määrä painoprosentteina) Huom. Ei sovellu (Not applicable) -merkinnän merkitys ilmoitetaan oikeanpuoleisessa sarakkeessa. Se tarkoittaa joko sitä, että valmiste ei sisällä ainesosaa (tällöin painoprosentti on nolla), tai sitä, että valmiste sisältää ainesosaa, mutta sen pitoisuus ei aiheuta huolta (tällöin ilmoitetaan huolta aiheuttava pitoisuus). hyperlinkki valmisteen osan koostumukseen (valmiiksi määritelty kehyskoostumus, tarkka koostumus tai koostumus, jolle on asetettu vaihteluvälit) valmisteen osan valmisteluokka tieto valmisteen osan sisältämistä kategoriaan 1A tai 1B kuuluvista CMR-aineista tieto valmisteen osan sisältämistä nanomateriaalien muodossa olevista aineista muut myrkytystietokeskuksille merkitykselliset tiedot valinnaisesti valmisteen osan alkuperäinen pakkaus (saatavana napsauttamalla kuvaketta ) valinnaisesti valmisteen osan alkuperäinen merkintä (saatavana napsauttamalla kuvaketta ) valinnaisesti valmisteen osan alkuperäinen merkintä (vain teksti). Aiempi versio (Previous version(s)) -välilehti sisältää sulkeissa versioiden numerot ja tietoa ilmoituksen eri versioista (voimassaoloaika, muutoksen tyyppi (päivitys vai korjaus) ja muutoksen syy (katso kohta II.6.2). Jakelu (Distributed) -välilehti on vain toimivaltaisten viranomaisten ja myrkytystietokeskusten nähtävissä. Se sisältää jakelijoiden yhteystiedot. Oikeassa alareunassa voi näkyä enintään neljä painiketta:, (Vie), (Muokkaa) ja (Takaisin). -painikkeella käyttäjä voi luoda ilmoituksesta PDF-asiakirjan. (Vie) -painikkeella käyttäjä voi viedä (eksportoida) ilmoituksen XML-tiedostomuodossa. (Muokkaa) -painike on vain vastuuhenkilöiden käytettävissä. Sitä napsauttamalla vastuuhenkilö pääsee muokkaamaan ilmoitustaan. (Takaisin) -painiketta napsauttamalla käyttäjä pääsee takaisin hakusivulle. II.6.2 Valmisteen muokkaaminen Muokkaa valmistetta (Edit product) -toiminto on vain vastuuhenkilön käytettävissä. Sitä käyttämällä vastuuhenkilö voi muokata aiemmin järjestelmän kautta tekemäänsä ilmoitusta. 52

53 Tärkeä huomautus Jos yksikin asetuksen (EY) N:o 1223/ artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa edellytetyistä tiedoista muuttuu, vastuuhenkilön tai jakelijan on päivitettävä ilmoitustaan viipymättä. Kun muutos tai muutokset on tehty, järjestelmä kysyy vastuuhenkilöltä muutoksen tyyppiä (päivitys vai korjaus) ja muutettuja kohtia. Tärkeä huomautus Päivitys ja korjaus on tärkeää erottaa selvästi toisistaan. Erityisen tärkeää se on silloin, kun muutos koskee valmisteen koostumusta. Valmisteen koostumuksen päivitys tarkoittaa sitä, että aiemmin voimassa olleet tiedot ovat muuttuneet. Alkuperäiset tiedot liittyvät valmisteen vanhaan koostumukseen, kun taas päivitetyt tiedot koskevat valmisteen uutta koostumusta. Elleivät myrkytystietokeskukset pysty ratkaisemaan altistumistapauksessa luotettavalla tavalla, kummasta koostumuksesta on kyse, niiden on arvioitava molempia koostumuksia. Valmisteen koostumustietojen korjaus tarkoittaa sitä, että virheellisiä tai puutteellisia valmistetietoja on muutettu, ilman että varsinaista koostumusta on muutettu. Myrkytystietokeskusten on arvioitava vain korjattuja tietoja. 53

54 Halutessaan antaa lisätietoja muutoksesta vastuuhenkilö voi lisätä vapaan tekstin kenttään huomautuksen (vain englannin kielellä). Annettuaan tiedot vastuuhenkilön on napsautettava (Tallenna) -painiketta ilmoittaakseen muutoksesta järjestelmään. Tieto muutoksesta toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille ja myrkytystietokeskuksille. Tärkeä huomautus Ilmoituksesta luodaan uusi versio vain valmisteen koostumuksen ja/tai ryhmän päivityksen (ei korjauksen) seurauksena. Kaikki muut muutokset johtavat siihen, että ilmoituksen sama versio saa uuden kellonajan. Vastuuhenkilö voi halutessaan perua muutoksen napsauttamalla (Peruuta) -painiketta. II.6.3 Valmisteen kopiointi Tällä toiminnolla vastuuhenkilö voi kopioida olemassa olevan ilmoituksen. Toiminnosta on hyötyä silloin, kun vastuuhenkilön on tehtävä ilmoitukset hyvin samankaltaisista valmisteista, sillä sen avulla vastuuhenkilö välttyy kirjoittamasta samoja tietoja uudelleen. Järjestelmä kopioi kaikki tiedot lukuun ottamatta vastauksia huolta aiheuttavaa ainesosaa koskeviin kysymyksiin, mukaan liitettyä merkintää (ja tarvittaessa pakkausta) ja rastia ruudussa 54

55 Valmiste, joka on valmis saatettavaksi markkinoille tai joka on jo markkinoilla (Product ready to go on the market or already on the market). II.7 ILMOITUSTEN TARKASTELU JA MUOKKAAMINEN 13 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI Kun ilmoituksia on haettu 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti, näyttöön ilmestyy seuraavaa: Jakelija voi päivittää tai korjata jotakin näytössä näkyvää ilmoitusta napsauttamalla kuvaketta. Ilmoitus ilmestyy CPNP-portaalin näyttöön, ja jakelija voi päivittää tai korjata toimitetut tiedot. (Ilmoita) -painikkeella jakelija voi lähettää ilmoituksen muutoksesta tai korjauksesta, ja (Peruuta) -painikkeella jakelija voi keskeyttää toimenpiteen. 55

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10869/15 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D039794/02 Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto

CEREMP-järjestelmän käyttöönotto CEREMP-järjestelmän käyttöönotto Ohje energian tukkumarkkinoiden markkinaosapuolille CEREMP-järjestelmän käyttöönottoon ja markkinaosapuolen ensimmäisen vaiheen rekisteröintiin Versio 1.0 Mikä on CEREMP?

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

Pikaopas - Rahoitushakemus

Pikaopas - Rahoitushakemus Pikaopas Rahoitushakemus Versio 2016-07-07 Pikaopas - Rahoitushakemus Ennen aloittamista Johtava tuensaajaa laatii rahoitushakemuksen Min ansökan-palvelussa. Sinun tulee luoda käyttäjätili hakemuksen täyttämiseksi

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen 5.9.2016 2(10) Näyttelyn anominen Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta... 3 Uuden anomuksen kirjaaminen...

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen. 36 artikla Aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen

Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen. 36 artikla Aineiden luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen 2008R1272 FI 01.06.2015 005.001 38 V OSASTO AINEIDEN LUOKITUKSEN JA MERKINTÖJEN YHDENMUKAISTAMINEN JA LUOKITUSTEN JA MERKINTÖJEN LUETTELO 1 LUKU Aineiden yhdenmukaistetun luokituksen ja merkintöjen vahvistaminen

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen

EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen Päivitetty 21.11.2016 TP EU login -ja rjestelma a n kirjautuminen EU login on Euroopan komission tietojärjestelmien käyttäjien todennuspalvelu. EU loginin avulla käyttäjät voivat kirjautua erilaisiin komission

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen 21.4.2016 2(7) Näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen Näyttelyanomusten perustiedot... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje

Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Aditro Recruit 9.2. Ulkoisen hakijan käyttöohje Aditro Recruit 9.0.5 9.2 31.5.2016 Sisällys 1. Kirjautuminen Palveluun... 1 1.1. Käyttäjätilin lukkiutuminen... 2 2. Käyttäjätilin

Lisätiedot

Terveystasku- palveluun kirjautuminen

Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palvelun käyttäminen edellyttää palveluun kirjautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 1. Mene osoitteeseen www.terveystasku.fi 2. Aloita

Lisätiedot

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE

OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Juha Sarkkinen Sisältö OODIHOPS OPISKELIJAN OHJE... 1 Sisältö... 2 Taustaa... 3 Aloitus... 4 Uuden OODIHOPSin luominen... 4 Tavoitteet ja itsearviointi... 6 Opintojen

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Huomioitavaa palvelun käytöstä Tämä käyttöohje koskee ainoastaan Espoon sosiaalipalveluista haetun toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kelasta haetun

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Tuotetietojen tallennuskoulutus

Tuotetietojen tallennuskoulutus Tuotetietojen tallennuskoulutus Tuotetietojen tallennuskoulutus Päivän oppimistavoite Synkka Tuotteen toiminnallisuudet tutuksi Osaan perustaa vähittäistuotteen ja kuljetuspakkauksen Tiedän miten pakkaushierarkia

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot