TOIMEKSIANTOSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Yhteyshenkilöt. 3. Sopimuksen tausta ja tavoitteet. Osoite: Kasurilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMEKSIANTOSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Yhteyshenkilöt. 3. Sopimuksen tausta ja tavoitteet. Osoite: Kasurilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi"

Transkriptio

1 TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Sopijapolet Toimeksiantaja: Siilinjärven knta (Jäljempänä Asiakas ) Osoite: Kasrilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi Y-tnns: Toimeksiannon saaja: Vaktsmeklari Novm Oy (Jäljempänä Toimittaja ) Osoite: Kiilakiventie 1, Ol Y-tnns: Asiakkaasta ja/tai Toimittajasta käytetään myös nimitystä Sopijapoli tai Sopijapolet. 2. Yhteyshenkilöt Sopijapolten yhteyshenkilöt on nimetty liitteessä 4 Yhteyshenkilöt. Sopijapoli ilmoittaa yhteyshenkilönsä vaihdoksesta toiselle sopijapolelle kirjallisesti etkäteen. Tämä ilmoits voidaan tehdä sähköpostitse. Yhteyshenkilöillä ei ole oiketta itsenäisesti mttaa tämän toimeksiantosopimksen ehtoja. 3. Sopimksen tasta ja tavoitteet Tämä sopims perst KL-Kntahankinnat Oy:n ja Toimittajan väliseen allekirjoitettn Pitesopimkseen (jäljempänä Pitesopims ). Pitesopimksen ehtoja sovelletaan tähän sopimkseen. Tällä sopimksella sovitaan vaktsedstksesta annetn lain ( /570) 1

2 mkaisesta toimeksiannosta (toimeksiantosopims). Toimeksiantosopimksen tavoitteena on tottaa Asiakkaalle vaktsmakssäästöjä vaktstrvasta tinkimättä sekä tottaa Asiakkaalle mita erikseen sovittja palvelita. Sopimskaden aikana asiakkaan kanssa sovitaan tapaskohtaisesti mitä palvelita käytetään ja minkä verran. 4. Ilmoittaminen KL-Kntahankinnoille Toimeksiantaja toimittaa pitejärjestelyyn liittymistä koskevan sitomksen KL-Kntahankinnat Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen 5. Toimitettavia palvelja Toimitettavia palvelja ovat: 2 Vastvaktkset Palvel H en kil öv ak t ks et O m ais sv ak t ks et Aj o n e v o v a k t ks et T o i m i n n a n J o h d o n Y m p ä ri s t ö M e t s ä v a k t s K lj e t s v a k t s Vaktstarpeen kartoits ja vaktsten x x x x x x x x kilpailts hankintalainsäädännön mkaan Vaktsten hallinnointi x x x x x x x x Riskianalyysit x x x x x x x x Kolts ja opastaminen x x x x x x x x

3 Vahingontorjnta x x x x x x x x Vahingon selvittely x x x x x x x x Aktaarin palvelt x x x x x x x x Palvelt on tarkemmin kvatt liitteessä 1 Palveln kvas ja erillisessä liitteessä 5 Vastnjakotalkko. Asiakas tekee kaikki päätökset itse. Asiakkaalla ei ole velvollistta hyväksyä Toimittajan tekemiä vakts- tai ratkaisehdotksia. Asiakas antaa Toimittajalle kirjallisen ilmoitksen päätöksistään. 6. Palveliden hinnat ja maksehto Toimitettavien palveliden hinnat on kvatt liitteessä 2 Hinnasto. Selvyyden voksi todetaan, että Toimittaja voi tarkistaa liitteen 2 hintoja Pitesopimksessa määritellyllä tavalla. Lasktkseen ja maksehtoon sovelletaan Pitesopimksen ehtoja. 7. Meklarin valtakirja Asiakas antaa Toimittajalle liitteen 3 mkaisen valtakirjan sopimsvelvoitteiden täyttämiseksi (meklarivaltts). 8. Reklamaatiot ja laadnvalvonta Asiakas lähettää mahdolliset reklamaatiot osoitteeseen: 9. Sovellettavat yleiset sopimsehdot Tähän sopimkseen sovelletaan JYSE 2009 PALVELUT ehtoja siltä osin kin ne eivät ole ristiriidassa pitesopimksen tai tämän toimeksiantosopimksen kanssa. 3

4 10. Liitteet ja pätevyysjärjestys Tähän sopimkseen klvat erottamattomina osina seraavat liitteet: 1. Palveln kvas 2. Hinnasto 3. Valtakirja 4. Yhteyshenkilöt 5. Vastnjakotalkko 6. JYSE 2009 PALVELUT Sopimsasiakirjojen pätemisjärjestys on seraava: 1. Pitesopims 2. Toimeksiantosopims 3. Toimeksiantosopimksen mt liitteet (mikäli nämä liitteet ovat keskenään ristiriitaisia, sovelletaan liitteitä tältä osin niiden nmerojärjestyksessä pienemmästä srempaa) 4. JYSE 2009 PALVELUT 11. Sopimksen voimassaoloaika Tämä sopims on voimassa voden allekirjoitspäivästä (vosieräpäivä). Sopimksen ensimmäisen voden aikana se voidaan irtisanoa jatkon osalta. Voden jälkeen sopims jatk hankintakaden loppn, ellei sitä irtisanota 6 kk ennen sopimksen vosieräpäivää. Hankintakaden päättyessä sopims jatk vosittain voimassaolevana, ellei sitä irtisanota 6 kk ennen sopimksen vosieräpäivää. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. 4

5 12. Sopimksen voimaantlo ja sopimskappaleet Tätä sopimsta on laaditt kahtena (2) alkperäiskappaleena, yksi (1) kmmallekin sopijapolelle. Tämä sopims tlee voimaan molempien sopijapolten allekirjoitksilla. Päiväys: TOIMEKSIANTAJA Siilinjärven knta Pekka Takkinen Talosjohtaja Päiväys: TOIMITTAJA Novm Oy Kalevi Dnder Toimitsjohtaja 5

6 6

7 LIITE 1 Palveln kvas 1. Vaktsten kilpailts Toimittaja kilpailttaa vaktkset hankintalain mkaisesti ja tavoitteena on tottaa vaktsmakssäästöjä vaktstrvasta tinkimättä. Kilpailtkseen klvat mm.: Hankintailmoitkseen liittyvät asiakirjat ja tarjospyyntö vaktsanalyysin persteella. Hilma-ilmoits Osallistmishakemslomakkeet (rajoitett- ja nevottelmenettelyt) Osallistmishakemsten ja tarjosten vastaanotto sekä tarjosten hankintalain mkainen käsittely Nevottelt (nevottelmenettelyt) tarvittaessa yhdessä Toimeksiantajan kanssa Hankintaprosessiin liittyvien hankintapäätösten asiakirjat (mm. päätökset osallistjavalinnasta, päätös tarjoajan slkemisesta tarjoskilpailn lkopolelle, tarjosvertail valintapersteiden mkaan, lonnos hankintapäätökseksi, päätös hankinnan keskeyttämisestä) Jälki-ilmoits Toimeksiantajan tehtyä hankintapäätöksen Toimittaja saattaa vaktkset voimaan. Toimittaja tarkistaa, että det vaktskirjat ja vaktsehdot ovat tarjospyynnön ja tarjosten mkaisia, korjaa mahdolliset ptteet ja toimittaa loplliset vaktskirjat asiakkaalle sähköisesti. Toimittaja irtisanoo vanhat vaktkset. Tarkempi vastnjako on kvatt erillisessä liitteessä 5 Vastnjakotalkko. Palveln hinnat on määritetty liitteessä 2 Hinnasto. 2. Vaktsten hallinnointi Toimittaja päivittää ja ylläpitää Asiakkaan vaktstrvaa. Toimittaja antaa Asiakkaan käyttöön vaktspankin ja vaktskäsikirjan sähköistä asiointia varten. Vaktspankki on sähköinen järjestelmä, jossa on tiedot kaikista asiakkaan voimassa olevista vaktksista. Toimittaja nevoo Asiakasta vahinkotilanteissa, attaa vahinkoilmoitksen laatimisessa ja toimii Asiakkaan edstajana keskstelissa vaktsyhtiön kanssa. Toimittaja varmistaa, että Asiakas saa oikeat ehtojen mkaiset korvakset vahinkotapaksessa. Toimittaja tapaa Asiakkaan vähintään kerran vodessa ja/tai seammin Asiakkaan tarpeen mkaisesti. Tarkempi vastnjako on kvatt erillisessä liitteessä 5 Vastnjakotalkko. Palveln hinnat on määritetty liitteessä 2 Hinnasto. 3. Riskianalyysi 7

8 Toimittajan riskianalyysin tarkoitksena on attaa Asiakasta tnnistamaan riskinsä ja löytämään sopivia riskienhallintamenetelmiä. Toimittaja käy läpi Asiakkaan kanssa kaikki riskienhallinnan kannalta oleelliset osa-aleet, varmistaa koko organisaation riskienhallinnan roolit ja vastt, laatii ohjeistksen sekä antaa asiakkaan käyttöön sähköisiä työkalja. Palveln hinnat on määritetty liitteessä 2 Hinnasto. 4. Kolts ja opastaminen Toimittaja kolttaa Asiakkaan henkilöstöä: eri vaktslajien osalta vaktsmäärien oikeellisden arviointiin sähköisten työvälineiden hallitsemiseen ja tehokkaaseen käyttöön vahinkoilmoitsten laatimiseen ja korvasten hakemiseen asiakaskohtaiset erikoiskoltkset Palveln hinnat on määritetty liitteessä 2 Hinnasto. 5. Vahingontorjnta Toimittaja antaa vahingontorjnnan perskoltsta eri vaktsten vahinkotapaksessa ja räätälöi asiakaskohtaiset vahingontorjntaohjelmat. Palveln hinnat on määritetty liitteessä 2 Hinnasto. 6. Vahingon selvittely Toimittaja nevoo Asiakasta vahinkotilanteissa, attaa vahinkoilmoitksen laatimisessa, toimii asiakkaan edstajana keskstelissa vaktsyhtiön kanssa ja varmistaa, että Asiakas saa oikeat ehtojen mkaiset korvakset vahinkotapaksessa. Toimittaja pyytää tarvittaessa alan asiantntijoiden lasntoja epäselvissä vahinkotilanteissa. Toimittaja toimittaa vaktksien vahinkotilastot serattavista asioista 3 kk välein tai Asiakkaan vaatimsten mkaisesti. Toimittaja tarjoaa riskienhallintajärjestelmän ja ilmoitsohjelmiston pitesopimksen ehdoilla. Tarkempi vastnjako on kvatt erillisessä liitteessä 5 Vastnjakotalkko. Palveln hinnat on määritetty liitteessä 2 Hinnasto. 7. Aktaarin palvelt Toimittaja tekee vaktstekniset riskiarviot, lain edellyttämät aktaarilaskelmat eläkekertymistä sekä rahastojen sijoitsten kattavdesta. Palveln hinnat on määritetty liitteessä 2 Hinnasto. 8

9 8. Asiointi vaktsyhtiön kanssa Ellei Asiakkaan kanssa mten sovita, Asiakas käyttää nykyisiä sähköisiä asiointiyhteyksiä vaktsyhtiöön rtiiniasioiden hoidossa. Asiakas valtttaa Toimittajan käyttämään Asiakkaan sähköisiä yhteyksiä sekä käyttämään sopimksen totettamiseen tarvittavia tietoja kten asiakkaan vaktstietoja ja vahinkotilastoja. 9. Toimittajan vastvakts Toimittaja ylläpitää oman toimintansa riskien kattamiseksi voimassa olevaa vastvaktsta asti yhtä vahinkoa kohden. Vastvaktksen vaktsehdot ovat somenkielisiä ja Finanssivalvonnan määräysten mkaisia. 10. Toimittajan sitotminen Asiakkaan edn mkaiseen toimintaan Toimittaja toimii asiakkaan edn mkaisesti shteissa vaktsyhtiöihin. Toimittaja ei omista soraan tai välillisesti yli kymmenen prosentin ostta minkään vaktksenantajan äänimäärästä tai pääomasta. Mikään vaktksenantaja tai vaktksenantajan emoyritys ei omista soraan tai välillisesti yli kymmenen prosentin ostta Toimittajan äänimäärästä tai pääomasta. 11. Toimittajan sitotminen Somen Vaktsmeklariliiton eettisiin ohjeisiin Toimittaja (vaktsmeklari) sitot seraaviin eettisiin ohjeisiin täyttäessään tämän sopimksen mkaisia velvollisksiaan: 1. Vaktsmeklari on aina asiakkaansa / toimeksiantajansa edn ajaja. 2. Vaktsmeklari on aina vaktsyhtiöistä riippmaton toimija. 3. Vaktsmeklari toimii aina lotettavana ja arvostettna yhteistyökmppanina. 4. Vaktsmeklarin toiminta täyttää aina liike-elämässä vaadittavat läpinäkyvyysvaatimkset nohtamatta saamiensa tietojen lottamksellissvelvoitetta. 5. Vaktsmeklarilla on toimeksiantojensa vaatima ammattitaito ja pätevyys. 6. Vaktsmeklari ylläpitää ja kehittää jatkvasti ammattiosaamistaan. 7. Vaktsmeklari sorittaa tehtävänsä holellisesti hyvää vaktsmeklaritapaa nodattaen. 8. Vaktsmeklarin toiminta ylläpitää ja kasvattaa koko ammattiknnan hyvää mainetta markkinoilla. 9. Vaktsmeklari kohtelee kilpailijoitaan rehdisti ja moitteettomasti. 10. Vaktsmeklarilla on aina kirjallinen sopims toimeksiantajansa kanssa sovitista tehtävistä. 11. Vaktsmeklarilla on aina kirjallinen valtakirja toimeksiantajaltaan tehtäviensä sorittamista varten. 12. Vaktsmeklarin palkkion maksaa aina toimeksiantaja. 13. Vaktsmeklari toimii vilpittömästi, moitteettomasti ja tasapolisesti kaikkien vaktsyhtiöiden kanssa ja edellyttää vastavoroista kohtela näiltä. 14. Vaktsmeklari nodattaa tinkimättömästi lakien ja asetsten mkaisia määräyksiä. 9

10 LIITE 2 Hinnasto HINNASTO Vaktsten kilpailts Vaktkset kilpailtetaan hankintalain mkaisesti. Meklari laatii vaktsanalyysin, tarjospyynnön ja sorittaa kilpailtksen hankintalain mkaan. Tarjoksista tehdään kelpoiss- ja valintapersteiden mkaiset vertailt ja arviot hankintapäätöstä varten, jonka jälkeen vaktkset saatetaan voimaan ja vanhat vaktkset irtisanotaan. Meklari tarkistaa, että vaktskirjat ja ehdot ovat tarjosten mkaisia, korjaa mahdolliset virheet ja toimittaa loplliset vaktskirjat asiakkaalle sähköisesti. Kilpailtksen hinnoittel perst Novm Oy:n ja KL-Kntahankintojen pitesopimkseen sekä sovittihin tarkistksiin. Vaktsyhtiökohtainen kilpailts: Kilpailtksen palkkiokäytänne modost työmäärän mkaan 105 / h + alv ( ) jokaiselta alkavalta tnnilta, kn kilpailts totetetaan vaktsyhtiökohtaisesti. Vaktslajikohtainen kilpailts, jolloin tavoitteena on saavttaa vaktsmakssäästöjä vaktstrvasta tinkimättä: Kilpailtksen palkkiokäytänne modost työmäärän mkaan 105 / h + alv ( ) jokaiselta alkavalta tnnilta, kn kilpailts totetetaan vaktslajikohtaisesti. Kilpailtksen sovitt tntimäärä 30 h. Saavtetsta etdesta vaktsmakssäästössä veloitetaan 7 % kilpailtspalkkio jokaiselta hankintakaden sopimsvodelta tai 25 % kilpailtspalkkio ensimmäiseltä sopimsvodelta, kn kilpailts totetetaan vaktsyhtiötai vaktslajikohtaisesti. Tämä vaktsmakssäästöön perstva palkkio veloitetaan, jos se ylittää työmäärän mkaisen tntihinnoitteln. Veloits korvaa tntihinnoitteln. Kilpailtspalkkion veloitskäytäntö Kilpailtksen aikana meklari hallinnoi vaktssalkka ja laatii asiakkaalle vaktskäsikirjan vakts- ja korvasasioitten hoitoa varten. Arvioidsta kilpailtspalkkiosta veloitetaan 10 % asiakkaan tarkistaman vaktskäsikirjan toimittamisen jälkeen. Kn asiakkaan vaktsanalyysi ja kilpailtksen persteet on sovitt, veloitetaan 20 % arvioidsta makssta. Kn kilpailts on soritett ja asiakkaalle esitetty kilpailtksen tlokset, veloitetaan 50 % arvioidsta makssta. Kn asiakkaalla on lainvoimainen hankintapäätös ja det vaktkset on saatett voimaan ja tarkistett, veloitetaan loppsorits sekä sovitt 7 % -oss vaktsmakssäästöstä (vaktslajikohtaisessa kilpailtksessa). Vaktsten hallinnointi Ensimmäisen kalenterivoden hallinnointipalkkio veloitetaan tntipalkkiona persten työmäärään pitesopimksen mkaisen tntihinnan mkaan 115 /h. Seraavien vosien hallinnointipalkkio veloitetaan prosenttiveloitksena brttovaktsmaksista alla olevien prosenttien mkaan tai sovitn kiinteän vosipalkkion mkaan, joka perst em. hintaan ja arvioitn työmäärään. Hinnaston mkaiset prosenttiveloitkset brttovaktsmaksista (sis. riskimaksn, hoitoklkormitksen ja mt palvelt): Lakisääteinen tapatrmavakts 2,2 % Työntekijän ryhmähenkivakts, TyEl ja YEL 0,1 % (perst asiantntijapalvelihin) Vahinkovakts: Omaiss-, vast-, oikestrva-, keskeytysvakts, yms. 15 % Liikenne- ja atovakts 6 % Henkilövakts: sairaskl-, tapatrma-, matkavakts, yms. 15 % Henki-, sijoits-, säästövakts 0,5 % Erikseen sovittavien palveliden hinnoittel Riskienhallintapalvelt 125 /h + alv Kolts 115 /h + alv Vahingontorjnta 115 /h Vahingonkäsittely 115 /h 10

11 Aktaaripalvelt 190 /h Mt mahdolliset, erikseen sovittavat palvelt: erikoisvaktkset, jotka kilpailtetaan kansainvälisillä markkinoilla riskienhallinnan selainpohjainen työvälineistö + alv mt erityispalvelt + alv Sopimskaden aikana asiakkaan kanssa sovitaan tapaskohtaisesti, mitä palvelita käytetään ja minkä verran. Asiakkaan kanssa sovitista matkoista veloitetaan valtion matkstsohjesäännön mkaan. LIITE 3 Valtakirja VAKUUTUSYHTIÖLLE TOIMITETTAVA MEKLARIVALTUUTUS Valtakirja vaktsten hankintaan, vaktstrvan yläpitoon ja vahinkojen hoitoon (hoitovaltakirja) Asiakas / valtttaja Siilinjärven knta Yhteyshenkilö Pekka Takkinen Y-tnns Osoite Kasrilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi Faksi - Phelin Valttksen alkaminen Valtts alkaa toimeksiannon ja valttksen allekirjoitspäivänä, jolloin kaikki mt vastaavat sopimkset päättyvät heti tai niiden irtisanomisajan päättymispäivästä lkien. Valttksen laajs Valtts käsittää vahinkovaktkset (sis. lakisääteisen tapatrmavaktksen ja mt lakisääteiset vahinkovaktkset), lakisääteiset työeläkevaktkset (ei Keva) sekä kaikki vast-, henki- ja eläkevaktkset. Novm Oy:llä on oikes saada vaktsyhtiöiltä, eläketrvakeskkselta ja milta vastaavilta tahoilta kaikki toimeksiantonsa hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot henkilöstön vaktstrvasta, asiakkaan ja (yhteisön tai yrityksen) vaktstrvasta sekä kaikki ne tiedot, jotka valtttajalla olisi työnantajana oikes saada. Vaktsten hallinnointi ja ylläpito Vaktsmeklari toimii asiantntijana asiakkaan edn mkaisesti hoitaen, opastaen, kolttaen ja nevotellen vaktksista ja vaktskorvaksista. Lisäksi meklarin tehtäviin klvat vaktstrvan päivittäminen. Meklari selvittää vahinkotilanteessa korvakset, nevottelee vaktsyhtiön kanssa ja varmistaa, että Asiakas saa oikeat ehtojen mkaiset korvakset. Voimassaoloaika ja irtisanominen Tämä sopims on voimassa voden allekirjoitspäivästä (vosieräpäivä). Sopimksen ensimmäisen voden aikana se voidaan irtisanoa jatkon osalta. Voden jälkeen sopims jatk hankintakaden loppn ellei sitä irtisanota 6 kk ennen sopimksen vosieräpäivää. Hankintakaden päättyessä sopims jatk vosittain voimassaolevana, ellei sitä irtisanota 6 kk sopimksen vosieräpäivää. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Sopimksen voimassaoloaikana vaktsmaksissa on meklarialenns. Sopimkseen klvat konserniyhtiöt ovat valtakirjan liitteenä. 11

12 Paikka ja aika Siilinjärven knta Talosjohtaja Pekka Takkinen Novm Oy Kalevi Dnder Toimitsjohtaja LIITE 4 Yhteyshenkilöt Tätä liitettä päivitetään aina tarvittaessa. Toimeksiantaja Nimi: Siilinjärven knta Pekka Takkinen Nimi: Toimittaja Nimi: Nimi: Novm Oy Kalevi Dnder sähköposti: phelin: postiosoite: Kasrilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi sähköposti: phelin: postiosoite: sähköposti: phelin: postiosoite: sähköposti: phelin: postiosoite: Kiilakiventie 1, 90250, Ol 12

13 13

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) ICT-yksikkö 11.5.2012. 72700000 7 tietokoneverkkopalvelut LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(5) LAUKAAN KUNNAN LÄHIVERKKOJEN YHDISTÄMINEN JA INTERNET YHTEYS 1 Hankinnan NUTS koodi 2 Hankintanimike (CPV koodi) Laukaan kunta on noin 18 300 asukkaan kasvava kunta Jyvässeudulla.

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Koulutus- ja palvelukalenteri POKE. Alueensa johtava aikuiskouluttaja. Aikuiskoulutus

Koulutus- ja palvelukalenteri POKE. Alueensa johtava aikuiskouluttaja. Aikuiskoulutus Kolts- ja palvelkalenteri POKE 2011 Aleensa johtava aikiskolttaja Aikiskolts Tlevaiss on täynnä mahdollisksia Hei, oletko valmis siin haasteisiin tai kaipaatko yrityksellesi tta potentiaalia? Kädessäsi

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013 Lindorff Oy Lindorff Oy Postiosoite: PL 20, 20101 Turku Puhelin: 010 2700 00 Rekisteröity kotipaikka: Helsinki www.lindorff.fi Käyntiosoite: Joukahaisenkatu 6, Faksi: 010 2700 350 Y-tunnus: 0140351-4 20520

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 1 (23) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 2 (23) Seutukeskus Oy Häme (http://www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

TIEVOKSI. Sisällysluettelo

TIEVOKSI. Sisällysluettelo 2 2002 Oln kapngin opetstoimen henkilöstölehti Kieliohjelma dist Vihdoinkin saman katon alle liikttaa 2 2002 Tievoksi Oln kapngin opetstoimen henkilöstölehti TIEVOKSI Oln kapngin opetstoimen henkilöstölehti

Lisätiedot