Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt"

Transkriptio

1 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt

2 TIIVISTELMÄ Kadulla liikkujan on pääsääntöisesti voitava luottaa siihen, että kadulla liikkuminen voi tapahtua turvallisesti ja että katu täyttää sille asetetun palvelutehtävän. Eri tavoin liikkuvien tulee voida iästä tai toimintarajoitteesta riippumatta käyttää katuja ja yleisiä alueita. Vahingonkorvausvastuu voi syntyä, jos kadun kunnossapidosta vastuussa olevan havaitaan laiminlyöneen velvollisuutensa pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Liukastumisonnettomuudet ovat yleisin vahingonkorvauksen hakemisen syy, lähes puolet kaikista hakemuksista. Niistä maksettujen korvausten osuus on vieläkin suurempi, noin kolme neljäsosaa. Autovahinkojen osuus on selvästi toiseksi suurin ryhmä, noin kolmasosa kaikista hakemuksista. Vahingonkorvauskäytännöt eroavat kaupunkien välillä lähinnä siinä, kuinka paljon ne käyttävät vakuutusyhtiötä korvauspäätöksissä, vaihteluväli on %. Taloudellisesti käytännöissä ei ole ratkaisevan suurta eroa. Kaupungin omassa päätöksenteossa kustannukset pienenevät keskimäärin 10 % siksi, että hakemuksia ei hyväksytä niin herkästi kuin vakuutusyhtiöissä. Vakuutusyhtiöt hyväksyvät korvausvaatimukset herkemmin kuin kaupungit itse. Ainakin liukastumistapauksissa tämä johtuu siitä että ne noudattavat vakuutuslautakunnan linjaa, jonka tulkinnan mukaan kunnossapitolainmuutos ei ole tuonut oleellista muutosta oikeuskäytännön ns. korostuneeseen huolellisuusvelvoitteeseen. Suuri osa korvausvaatimuksista on myös niin pieniä, että niiden perusteellisempaan selvittämiseen ei ole taloudellisesti perusteltua panostaa. Kiinteistöjen vastuualueilla tapahtuu arviolta % liukastumisista, joiden korvausvaatimukset käsitellään joka tapauksessa vakuutusyhtiössä. Yhtäläisen korvauslinjan aikaansaamiseksi siitä riippumatta missä kaupungissa tai kenen vastuualueella liukastuu, onkin käytännössä ainoa ratkaisu noudattaa vakuutusyhtiöiden linjaa. Taloudellisesti sillä ei ole ratkaisevan suurta merkitystä. Mikäli vahinkojen käsittely keskitettäisiin vakuutusyhtiöille, vahingonkärsijöillä olisi myös tasavertainen mahdollisuus asiansa maksuttomaan uudelleen käsittelyyn kuluttajien vakuutustoimiston yhteydessä toimivassa vakuutuslautakunnassa. Vakuutusyhtiöt ovat pysyttäytyneet vahingonkorvausvastuiden osalta ennen kunnossapitolain muutosta vakiintuneessa oikeuskäytännössä. Yhtenä lain muutoksen tarkoituksena oli tuoda entistä selkeämmin esille eri liikennemuotojen tarpeet ja olosuhteet niin, että ne voidaan ottaa huomioon harkittaessa kokonaisarvioon perustuen mahdollista vahingonkorvausvastuuta. Selvityksen yhteydessä ei löydetty lain muutoksen jälkeen ratkaistuja oikeustapauksia, joiden perusteella olisi nähty muutoksen mahdollinen vaikutus vahingonkorvausvastuuseen. Vahingonkorvausten ja niiden käsittelyn kustannukset eivät muodosta merkittävää osaa verrattuna yleisten alueiden ylläpidon kokonaiskustannuksiin, josta ne ovat 1 1,5 prosentin luokkaa. Maksettujen korvausten osuus on noin kaksi kolmasosaa ja yksi kolmasosa on korvausten käsittelyn osuus. Lisäksi tulevat vakuutusmaksuun sisältyvät riskin siirron kustannukset, joiden suuruus on riippuvainen omavastuun suuruudesta. On huomattava, että tässä selvityksessä on käsitelty vain kadunpitäjälle tehtyjen korvausvaatimusten kustannuksia, jotka osoittautuvat melko pieniksi suhteessa kadunpidon kustannuksiin. Muussa yhteydessä liikennetalouden periaatteiden mukaan arvioidut kokonaiskustannukset tapaturmista ovat oleellisesti suuremmat, jopa samaa suuruusluokkaa kuin kadunpidon toimintamenot yhteensä.

3 Riskinhallinnan kannalta vakuutusten omavastuuosuus voi varsin hyvin olla korkeakin, koska korvausten osuus ylläpidon kokonaiskustannuksista on joka tapauksessa pieni. Varsinkin henkilövahinkojen käsittelyn siirtäminen vakuutusyhtiölle on siitä huolimatta taloudellista käsittelytaksoilla euroa per korvaushakemus. Kaupungit voisivat hyödyntää toisiaan käyttämällä yhteisiä tai samansisältöisiä verkkosivuja, joille pitäisi myös olla helposti löydettävät linkit.

4 JOHDANTO Tämän työn tavoitteena on ollut selvittää kadunpitoon kohdistuvien korvaushakemusten määrät sekä korvauskäytäntöjen erot selvityksessä mukana olevissa kaupungeissa: Espoo, Joensuu, Oulu, Pori, Tampere, Vaasa, Vantaa, Kotka, Turku, Lappeenranta, Kuopio, Mikkeli, Jyväskylä, Helsinki, Lahti. Työn toteuttamisen avuksi pyrittiin keräämään mukana olevista kaupungeista kaikki vahingonkorvaushakemuksen ja niiden päätösten tiedot kahdelta edelliseltä vuodelta. Tiedon kerääminen osoittautui arvioitua hankalammaksi. Etenkin vakuutusyhtiöiden päätösten tietojen saanti oli monien kaupunkien kohdalla hankalaa. Kerätty tieto ei riittänyt kaupunkien väliseen tarkempaan vertailuun. Suurin ero kaupunkien välillä on kuitenkin vakuutusyhtiöiden käytön määrällä korvauspäätöksien teossa. Kerätty aineisto riittikin hyvin näiden käytäntöjen vertailuun koko kerätyn aineiston keskiarvotiedoilla. Työn yhtenä tavoitteena oli antaa suositus yhtenäiselle käytännölle. Tällainen työssä syntyikin, mutta ei kovin vahvalla painotuksella, koska toimintamallin mahdolliseen muuttamiseen vaikuttaa suhtautuminen taannoisen kunnossapitolain muutosten vaikutuksiin, joista ei vielä ole saatu korkeimman oikeuden ennakkotapauksia. Työ toteutettiin Suomen Kuntaliiton ja mukana olevien kaupunkien ohjauksessa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Jussi Kauppi, joka on kirjoittanut tämän raportin luvun 3. Muilta osin raportin on kirjoittanut DI Jaakko Kivimäki, SVA- Konsultointi.

5 TIIVISTELMÄ JOHDANTO SISÄLTÖ 1. KORVAUSVASTUUN SYNTYMINEN KATUJEN YLLÄPIDOSSA KORVAUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY KORVAUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA MÄÄRÄT KORVAUSHAKEMUSTEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET ASIAKASPALVELU VERKOSSA KUNNOSSAPITOLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KUNNOSSAPITÄJÄN VAHINGONKORVAUSVASTUUSEEN JOHTOPÄÄTÖKSET Liitteet 1. Kaupunkikohtaista tilastotietoa 2. Syitä autovahinkojen korvaushakemusten hylkäämiseen 3. Vakuutuslautakunnan linja liukastumistapauksissa

6 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 5 1. KORVAUSVASTUUN SYNTYMINEN KATUJEN YLLÄPIDOSSA Vahingonkorvausvastuu voi syntyä, jos kadun kunnossapidosta vastuussa olevan havaitaan laiminlyöneen velvollisuutensa pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa, kuten viivyttelemällä kadulta vaadittavan kunnossapitotason saavuttamisessa. Lähtökohtana on siis että kadun kunnossapidosta vastuussa olevan on täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin tai muuhun virheeseen. Kadulla liikkujan on pääsääntöisesti voitava luottaa siihen, että kadulla liikkuminen voi tapahtua turvallisesti ja että katu täyttää sille asetetun palvelutehtävän. Eri tavoin liikkuvien tulee voida iästä tai toimintarajoitteesta riippumatta käyttää katuja ja yleisiä alueita. Myös kadun käyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja tiedossaan oleviin kadulla tehtäviin töihin ja ottamalla ne riittävästi liikkumisessaan huomioon. Vahingonkärsijän oma tuottamus voi alentaa kunnossapidosta vastuussa olevan korvausvastuuta. Kunnalla on mahdollisuus asettaa vastuullaan olevat kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävät tärkeysjärjestykseen ja kaduittain kiireellisyysjärjestysjärjestykseen. Korkeampaa tasoa ja kiireellisempiä toimia vaaditaan liikenteellisesti keskeisissä paikoissa, kuten kaupunkikeskustoissa ja liikenneasemien läheisyydessä. Kaduilla, joilla on runsaasti moottoriajoneuvoliikennettä, jalankulkua tai polkupyöräilyä, on liikennemäärän takia vaadittava korkeampaa tasoa kuin niillä reiteillä, joilla kyseisten liikennemuotojen määrä on pieni. Kunnossapitotoimenpiteiden pääpaino kohdistetaan palvelemaan liikenteellisesti vilkkainta aikaa. Niinpä yleisinä työssäkäyntiaikoina ja muutenkin päiväsaikaan vaaditaan korkeampaa tasoa kuin iltamyöhään tai varsinkin aamuyöstä. Ennalta tiedossa olevaan säätilaan on onnettomuuksien välttämiseksi varauduttava. Poikkeukselliset säätilan vaihtelut voidaan ottaa huomioon olosuhteiden sallimalla kohtuullisella tavalla. Esimerkiksi luonnonolosuhteiden äkillinen ennakoitava muutos, kuten lumisade, liukkaus, voimakas sadekuuro, pitkään jatkuva voimakas lumipyry tai myrsky, merkitsee kunnossapidosta vastuussa oleville velvollisuutta ryhtyä toimiin kunnossapidon tason pysyttämiseksi tyydyttävänä. Poikkeuksellisen säätilan aikana tyydyttävän kunnossapidon tason tavoittelemisessa voi vastuussa oleva huolehtia ensin liikenteellisesti keskeisistä alueista. Laki ei edellytä kunnossapitokaluston riittävyyden mitoittamista kaikkein poikkeuksellisimpia tilanteita varten. Missään kunnossapidon taso ei kuitenkaan saa pitkään alittaa tyydyttävää tasoa. Sekä kadun kunnossapidon että kadulla liikkujien kannalta vahingonkorvausoikeudellisessa arvioinnissa on merkitystä sillä seikalla, onko säätilan tulevista muutoksista ollut ennakolta saatavissa tietoa esimerkiksi säätiedotuksissa. Kadun kunnossapidosta vastuussa olevan vahingonkorvausvastuu on saanut tarkemman sisällön oikeuskäytännön kautta. Vuoden 2005 kunnossapitolainmuutoksella ei muutettu vahingonkorvausvastuun määräytymisen periaatteita. Laissa tuodaan kuitenkin eri liikennemuotojen tarpeet ja olosuhteet entistä selkeämmin esille niin, että ne voidaan ottaa huomioon harkittaessa kokonaisarvioon perustuen mahdollista vahingonkorvausvastuuta.

7 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 6 Vahingonkorvausoikeudessa pääperiaatteena on, että saadakseen korvauksen vahinkoa kärsineen tulee näyttää toteen jonkun aiheuttaneen hänelle vahinkoa. Yksityisen henkilön on kuitenkin varsin hankala osoittaa, että esimerkiksi kadun kunnossapidossa olisi toimittu huolimattomasti. Niinpä näyttövelvollisuus siitä, että kunnossapitotoimet oli hoidettu huolellisesti, on tällaisessa ns. korostuneen huolellisuusvelvollisuuden alaisessa toiminnassa kadun kunnossapidosta vastuussa olevalla, eikä sillä, jolle vahinko sattuu. Kiinteistönomistaja tai kunta voi vapautua korvausvelvollisuudestaan, jos se osoittaa, että kunnossapito oli hoidettu huolellisesti. Lain mukainen kunnossapitovastuu ja laiminlyönnistä seuraava vahingonkorvausvastuu säilyvät, vaikka työ teetettäisiin sopimukseen perustuen muilla. Mikäli vahingonkärsijä ja kunnossapidosta vastuussa oleva eivät pääse korvausasiasta yhteisymmärrykseen, on vahingonkärsijän mahdollista saattaa asia vahingonkorvausasiana käräjäoikeuteen. Kynnys siihen on kuitenkin korkea, koska asian hoitaminen siellä edellyttää käytännössä lakimiesapua. Mikäli korvauspäätöksen tekijä on vakuutusyhtiö, vahingonkärsijällä on mahdollisuus asiansa maksuttomaan uudelleen käsittelyyn kuluttajien vakuutustoimiston yhteydessä toimivassa vakuutuslautakunnassa. Vakuutuslautakunnan lausunnot ovat ainoastaan suosituksia, mutta käytännössä vakuutusyhtiöt ovat noudattaneet niitä. Lautakunnan antamien lausuntojen tietokanta löytyy verkosta:

8 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 7 2. KORVAUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY 2.1. Korvaushakemusten käsittely ja määrät Kuvassa 2.1 on tyypillisen kaupungin vahingonkorvaushakemuksen käsittelyn prosessi. Korvaushakemusten käsittely eroaa kaupungeissa eniten siinä, kuinka paljon käytetään vakuutusyhtiön palveluja. Tämä on riippuvainen omavastuun suuruudesta, joskin vakuutusyhtiöille annetaan käsiteltäväksi niitäkin hakemuksia, joiden korvaussumma jää alle omavastuun, jolloin vakuutusyhtiö perii erillisen käsittelymaksun. Taulukossa 2.1 on kaupungeittain vakuutusyhtiöiden päätösten osuus kaikista korvauspäätöksistä sekä omavastuuosuudet. Korvauksen hakija Korvaushakemus Päätöksen vastaanotto Yleisten alueiden ylläpitäjä Hakemuksen vastaanotto ja mahdollinen siirto Hakemuksen käsittely Korvauspäätös Palveluiden tuottaja Tietoa vahinkotapahtuman olosuhteista Vakuutusyhtiö Hakemuksen käsittely Korvauspäätös Kuva 2.1 Korvaushakemusten käsittelyn prosessi Taulukko 2.1 Vakuutusyhtiön päätösten osuus ja omavastuun suuruus Turku Joensuu Vaasa Kotka Mikkeli Espoo Oulu 2006 / 2007 Jyväskylä Lappeenranta Vantaa Lahti Tampere Helsinki Kuopio Vakuutusyhtiön päätösten osuus, % / Omavastuun suuruus, / Ei vakuutusta Ei vakuutusta Kuvassa 2.2 on koko aineiston perusteella lasketut korvaushakemusten määrät asukkaan Keskiarvokaupungissa. Liukastumisvahingot on suurin ryhmä lähes kaikissa kaupungeissa. Seuraavaksi suurin ryhmä on autovahin-

9 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 8 got. Ainoastaan noin viidennes korvaushakemuksista koskee muita kuin liukastumisia tai autovahinkoja. Kuvassa 2.3 on Korvaushakemusten hyväksymisprosentit sen mukaan, onko päättäjä kaupunki itse vai vakuutusyhtiö. Vakuutusyhtiöt hyväksyvät korvaushakemukset selvästi herkemmin kuin kaupungit itse. Etenkin liukastumistapauksissa vakuutusyhtiöt hyväksyvät lähes kaikki hakemukset. Tämä johtuu siitä että ne noudattavat laintulkintaa, jonka mukaan kunnossapitolainmuutos ei ole tuonut oleellista muutosta oikeuskäytännön ns. korostuneeseen huolellisuusvelvoitteeseen. Suuri osa korvausvaatimuksista on myös niin pieniä, että niiden perusteellisempaan selvittämiseen ei ole taloudellisesti perusteltua panostaa Kpl Liukastumisvahingot Autovauriot Muut Kaupungin päätökset Vakuutusyhtiön päätökset Kuva 2.2 Vuosittaiset korvaushakemusten määrät asukkaan Keskiarvokaupungissa 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Liukastumisvahingot Autovauriot Muut Kaupungin päätökset Vakuutusyhtiön päätökset Kuva 2.3 Korvaushakemusten hyväksymisprosentit päättäjän mukaan

10 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt Korvaushakemusten kustannusvaikutukset Taulukoihin kerätty tieto on laskettu kaikkien kaupunkien keskiarvotiedoista niin, että kutakin kaupunkia on painotettu yhtä paljon riippumatta sen koosta. Keskiarvotiedot on laskettu koskemaan kuvitteellista asukkaan Keskiarvokaupunkia. Kerätty tieto riittää johtopäätösten tekemiseen mm. vakuutusyhtiön käytön määrän vaikutuksista kustannuksiin. Yksityiskohtaisempaan kaupunkien väliseen vertailuun aineisto ei ole riittävä, koska tieto on kerätty ainoastaan 1-2 vuodelta ja vuodet kuitenkin ovat hyvin erilaisia, etenkin liukastumistapausten määrän suhteen. Taulukossa 2.2 on vuosittaiset korvauskustannukset vahinkolajeittain. Liukastumisvahingot ovat selvästi suurin vahinkoryhmä ja niiden merkitys kasvaa entisestään, koska liukastumisvahingoista maksettavat korvaukset ovat myös keskimäärin selvästi suurempia kuin muista vahingoista maksetut. Autovahingoista maksetut korvaukset ovat keskimäärin niin pieniä, että niistä maksettujen korvausten kokonaissumma jää melkoisen pieneksi. Taulukossa 2.3 on verrattu korvaussummien määriä sen mukaan olisiko korvauspäätösten tekijä kaupunki itse vai vakuutusyhtiö. Korvausten kokonaissumma on jonkin verran suurempi, jos vakuutusyhtiö tekee päätökset. Tämä johtuu siitä, että vakuutusyhtiöt hyväksyvät korvaushakemukset herkemmin kuin kaupungit itse. Kerätty aineisto ei riitä sen selvittämiseksi, onko keskimääräisellä korvauksen suuruudella eroa päättäjän mukaan. Taulukko 2.2 Vuosittaiset korvauskustannukset vahinkolajeittain asukkaan Keskiarvokaupungissa Keskimääräinen Korvaussumma yhteensä korvaussumma, Osuus Liukastumisvahingot % Autovauriot % Muu vahingot % KAIKKI VAHINGOT % Taulukko 2.3 Vuosittaiset korvauskustannukset päättäjän mukaan asukkaan Keskiarvokaupungissa Liukastumisvahingot Autovauriot Muut vahingot YHTEENSÄ Jos kaupunki päättäisi kaikki, olisi korvaussumma yhteensä, Jos vakuutusyhtiö päättäisi kaikki, olisi korvaussumma yhteensä,

11 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 10 Kuvassa 2.4 on korvausten käsittelyn keskimääräinen työaika kaupungille. Työajassa ei ole otettu huomioon ylläpidon tuottajan työaikaa, mikä kuluu vahingon olosuhteiden selvittämiseen, koska on oletettu että siihen kuluva aika ei ole riippuvainen päätöksen tekijästä. Taulukossa 2.4 on arvioitu korvauskustannusten lisäksi myös korvausten käsittelyn työajasta aiheutuvat kustannukset. Kaupunkien arvioimien työaikojen ja vakuutusyhtiöiden perimien keskimääräisten käsittelymaksujen perusteella korvaushakemusten käsittelyn kustannukset ovat suurin piirtein samaa luokkaa riippumatta siitä tekeekö päätöksen kaupunki itse vai vakuutusyhtiö. Korvauspäätösten käsittelyn kustannukset ovat keskimäärin noin puolet maksettujen korvausten kokonaissummasta. Vahingonkorvauksen käsittelystä ja korvauksista aiheutuvat kustannukset ovat suuruusluokaltaan melko pienet suhteessa ylläpidon kokonaiskustannuksiin, vain reilun prosentin. Korvaushakemusten käsittelyn kustannusten suhteellinen osuus kasvaa nopeasti korvaussumman pienentyessä. Taulukossa 2.7 on korvaushakemusten käsittelyn ja korvausten kustannukset korvauksen suuruuden mukaisissa luokissa. Kuten myös kuvasta 2.5 on nähtävissä, valtaosa korvaussumista on suhteellisen pieniä. Kaupungin päätös Vakuutusyhtiön päätös Vakuutusyhtiölle "lähes aina"-päätös 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Alkukäsittelyt Päätös Apuaika keskimäärin (tilastot yms.) Tapauksen tutkiminen Loppukäsittelyt Oikaisuvaatimus keskimäärin Kuva 2.4 Korvaushakemusten käsittelyn keskimääräinen työaika kaupungille, tuntia

12 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 11 Taulukko 2.4 Vuosittaiset vahingonkorvaushakemusten kustannukset asukkaan Keskiarvokaupungissa Korvaushakemusten käsittely Maksettavat korvaukset YHTEENSÄ Kustannukset, Osuus ylläpidon kustannuksista 0,4 % 0,8 % 1,2 % Taulukko 2.5 Vuosittaiset vahingonkorvaushakemusten kustannukset korvauspäätöksen tekijän mukaan asukkaan Keskiarvokaupungissa Hakemusten käsittely, kaupunki Hakemusten käsittely, vak.yhtiö Maksettavat korvaukset YHTEENSÄ Jos kaupunki tekisi kaikki päätökset, Jos vakuutusyhtiö tekisi kaikki päätökset, Korvauksen suuruus, euroa %-osuus kaikista korvauspäätöksistä Kuva 2.5 Maksettujen vahingonkorvausten suuruudet

13 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 12 Taulukossa 2.5 on vertailtu korvaushakemuksista aiheutuvia kustannuksia sen mukaan tekisikö kaupunki itse kaikki päätökset vai vakuutusyhtiö. Kustannuksissa ei ole suurta eroa. Vakuutusyhtiön kustannuksissa ei ole mukana sen riskinoton kustannuksia. Koska maksettujen korvausten määrä on suhteellisen pieni verrattuna ylläpidon kokonaiskustannuksiin, on kaupungin kannalta paras ratkaisu korkeahko omavastuu, mutta mahdollisimman alhaiseksi neuvoteltu korvaushakemuksen käsittelymaksu omavastuun alittavissa tapauksissa. Taulukossa 2.7 on arvio siitä, kuinka paljon omavastuun pienentämisen saisi enintään vaikuttaa vakuutusmaksun nousuun, mikäli vaihtoehtona on euron käsittelymaksu. Taulukko 2.6 Vuosittaiset vahingonkorvaushakemusten kustannukset korvausluokittain asukkaan Keskiarvokaupungissa Korvausluokka Kpl Käsittely, Korvaus, Kustannus yhteensä, ,1 14,3 8,4 3,8 1,0 1,1 2, Taulukko 2.7 Arvio kuinka paljon vakuutusmaksu asukkaan Keskiarvokaupungissa saa enintään nousta, kun omavastuuta pienennetään ja vaihtoehtona on euron käsittelymaksu per hakemus Omavastuun muutos Vakuutusmaksun nousu,

14 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt Asiakaspalvelu verkossa Verkkoviestintä kaupunkilaisille vahingonkorvausasioissa vaihtelee kovasti. Useimmiten verkosta on löydettävissä vain suppeat ohjeet vahingonkorvauksen hakemiseen. Myös linkkien löytäminen näille sivuille oli usein vaikeata. Noin puolella kaupungeista on saatavissa valmis hakemus sähköisenä. Verkkosivuilla voisi olla tekstiä esimerkiksi tämän raportin 1. luvusta. Kuluttajien vakuutustoimiston sivuilta löytyy Lyhyt opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta : sekä Usein kysyttyä vahinkovakuutuksista : Myös vakuutusyhtiöiden sivuilta löytyy tietoa: Taulukossa 2.8. on linkkejä kaupunkien sivuille. Taulukko 2.8 Kaupunkien verkkosivuja Turku Espoo Jyväskylä Lappeenranta Vantaa Lahti Helsinki Kuopio Pori Vaasa www-osoite Lomake E =/HKR/fi/Kadut/Vahingonkorvaukset X X X X X X X

15 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt KUNNOSSAPITOLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KUNNOS- SAPITÄJÄN VAHINGONKORVAUSVASTUUSEEN Jussi Kauppi Hallituksen esityksessä (HE 281/2004) kunnossapitolain muuttamisesta kuvattiin nykytilaa vahingonkorvausvastuun osalta seuraavasti: Kunnossa- ja puhtaanapidosta vastuussa olevan vahingonkorvausvastuu kadulla ja muilla yleisillä alueilla on oikeuskäytännössä tiukentunut. Vastuutahot ovat pitäneet vastuun tiukentumista epäkohtana, koska käytännössä on usein ollut mahdotonta pitää lain edellyttämää huolta jalkakäytävistä poikkeuksellisissa sääoloissa ja yöllä. Näyttökysymykset ovat ajan kulumisen takia myös olleet ongelmallisia, eikä lainsäädäntö ole toiminut ennalta ehkäisevästi siten, että se olisi edistänyt kadulla kulkijoiden olosuhteet huomioon ottavan varovaisuuden noudattamista. Kunnossapidon laatutason osalta lakimuutoksen tavoitteeksi asetettiin: Kadun kunnossapidon laatutason määritelmä uudistetaan siten, että siinä otetaan paremmin huomioon eri liikennemuotojen tarpeet ja olosuhteet. Kadun kunnossapidon esitetään käsittävän ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Huomioon otettavia seikkoja ovat kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn tarpeet sekä liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. Korvausvastuun syntyminen 3 :n perustelujen mukaan: Kunnan ja tontinomistajien velvollisuutena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Jos velvollisuus laiminlyödään, siitä voi seurata vastuussa olevalle vahingonkorvausvastuu. Lähtökohtana vastuun syntymisen arvioinnissa on vahingonkorvauslaki (412/1974). Jos kadun kunnossapidosta vastuussa olevan havaitaan laiminlyöneen velvollisuutensa pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa, kuten viivyttelemällä kadulta vaadittavan kunnossapitotason saavuttamisessa, siitä voi seurata vahingonkorvausvastuu. Lähtökohtana on siis kadun kunnossapidon vahingonkorvausvastuun perustuminen tuottamukselle eli kadun kunnossapidosta vastuussa olevan on täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin tai muuhun virheeseen. Kadun kunnossapidosta vastuussa olevan vahingonkorvausvastuu on saanut tarkemman sisällön oikeuskäytännön kautta. Lainmuutoksella ei muuteta vahingonkorvausvastuun määräytymisen periaatteita. Laissa tuodaan kuitenkin eri liikennemuotojen tarpeet ja olosuhteet entistä selkeämmin esille niin, että ne voidaan ottaa huomioon harkittaessa kokonaisarvioon perustuen mahdollista vahingonkorvausvastuuta.

16 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 15 Kunnossapidon taso Lain 3 :n mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Lain muutoksessa 1. momenttiin listattiin tekijöitä, jotka otetaan huomioon tason määräytymisessä: kadun liikenteellinen merkitys liikenteen määrä säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset vuorokaudenaika eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet terveellisyys liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. Laissa listattujen tekijöiden vaikutukset kunnossapitoon voitaneen ryhmitellä seuraavasti: 1. Kadun liikenteellinen merkitys ja liikenteen määrä ovat keskeiset perusteet katujen kunnossapitoluokitukselle asetettaessa kadut kiireellisyysjärjestykseen. 2. Säätila ja ennakoitavissa olevat muutokset sekä vuorokaudenaika määrittelevät, milloin kunnossapitotoimenpiteisiin on ryhdyttävä liikennettä tyydyttävän tason säilyttämiseksi. 3. Terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys ovat yleiset laatuvaatimukset sille, että kaikki käyttäjäryhmät voivat liikkua kadulla ilman terveyden vaarantumista. Eri liikennemuotojen tarpeiden kunnossapidolle asettamat laatuvaatimukset voivat poiketa toisistaan.

17 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 16 Kunnossapidon ajoitus ja väylien priorisointi Tässä selvityksessä mukana olleilla kaupungeilla on kunnossapidettävänä satoja kilometrejä katuja sekä erillisiä jalankulku- ja pyöräteitä. Lisäksi kaupungit ovat ottaneet kiinteistöiltä kunnossapitolain mukaisella menettelyllä kaikki tai osan jalkakäytävistä kunnossapidettäväkseen. Kaupunkien kunnossapitämien jalkakäytävien määrästä ei ole käytettävissä koottua tilastoa. Taulukko 3.1 Kaupunkien kunnossapitämät kadut ja erilliset kevyenliikenteenväylät (km) vuonna 2006 Kadut Jk+pp-tiet Helsinki Vantaa Tampere Turku Espoo Oulu Pori Lahti Lappeenranta Jyväskylä Kuopio Kotka Vaasa Joensuu Mikkeli Kunnossapidon organisaatio ja käytettävissä oleva kalusto on luonnollisestikin mitoitettava kaupungin vastuulla olevan väyläverkoston laajuuden mukaan. Väistämätön tosiasia on kuitenkin, että satojen kilometrien verkoston auraus tai liukkauden torjunta kestää ajallisesti vähintäänkin useita tunteja. Lainsäätäjä on tunnistanut sen, että katuverkon kunnossapitotoimenpiteet eivät ole mahdolliset kaikkialla samanaikaisesti vaan vaativat oman suoritusaikansa. Uuden 14 :n mukaan kunnan antamat tarkemmat määräykset voivat koskea mm. katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin. 3 :n perusteluissa on laajemmin avattu kunnan mahdollisuutta priorisoida tehtävien kiireellisyyttä: Kunnalla on mahdollisuus asettaa vastuullaan olevat kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävät tärkeysjärjestykseen ja kaduittain kiireellisyysjärjestysjärjestykseen. Vastaavasti tontinomistajan on arvioitava vastuullaan olevien jalkakäytävien sijainnin liikenteellistä keskeisyyttä ja käyttöajankohtia ajoittaessaan ja mitoittaessaan toimenpiteitä. Korkeampaa tasoa ja kiireellisempiä toimia vaaditaan liikenteellisesti keskeisissä paikoissa, kuten kaupunkikeskustoissa ja liikenneasemien läheisyydessä. Kaduilla, joilla on runsaasti moottoriajoneuvoliikennettä, jalankulkua tai polkupyöräilyä, on liikennemäärän takia vaadittava korkeampaa tasoa kuin niillä reiteillä, joilla kyseisten liikennemuotojen määrä on pieni.

18 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 17 Kunnossapitotoimenpiteiden pääpaino kohdistetaan palvelemaan liikenteellisesti vilkkainta aikaa. Niinpä yleisinä työssäkäyntiaikoina ja muutenkin päiväsaikaan vaaditaan korkeampaa tasoa kuin iltamyöhään tai varsinkin aamuyöstä. Johtopäätös edellä olevasta on, että talvihoidon toimenpiteiden suoritusaikana aina syntyy tilanne, jossa osa katuverkosta odottaa aurausta tai hiekoitusta, vaikka kalusto on täydellä kapasiteetilla töissä. Olettaen, että kunnossapidon kapasiteetti on asiallisesti mitoitettu ja töiden suoritusjärjestys on priorisoitu lain tarkoittamilla perusteilla, ei kunnossapitäjän voida katsoa syyllistyneen laiminlyöntiin. Eikä korvausvelvollisuutta näin ollen pitäisi voida katsoa syntyvän esim. liukastumistapauksessa katuosuudella, joka vielä odottaa hiekoitusta. Säätila ja sen ennakointi Lain 3 :n mukaan kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon mm. säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset. Perustelujen mukaan: Säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset on otettava huomioon siten, että ennalta tiedossa olevaan säätilaan on onnettomuuksien välttämiseksi varauduttava esimerkiksi huolehtimalla lumen aurauksesta ja liukkauden estosta. Sekä kadun kunnossapidon että kadulla liikkujien kannalta vahingonkorvausoikeudellisessa arvioinnissa on merkitystä sillä seikalla, onko säätilan tulevista muutoksista ollut ennakolta saatavissa tietoa esimerkiksi säätiedotuksissa Poikkeukselliset säätilan vaihtelut on otettava huomioon olosuhteiden sallimalla kohtuullisella tavalla. Esimerkiksi luonnonolosuhteiden äkillinen ennakoitava muutos, kuten lumisade, liukkaus, voimakas sadekuuro, pitkään jatkuva voimakas lumipyry tai myrsky, merkitsee kunnossapidosta vastuussa oleville velvollisuutta ryhtyä toimiin kunnossapidon tason pysyttämiseksi tyydyttävänä. Poikkeuksellisen säätilan aikana tyydyttävän kunnossapidon tason tavoittelemisessa voi vastuussa oleva huolehtia ensin liikenteellisesti keskeisistä alueista. Laki ei edellytä kunnossapitokaluston riittävyyden mitoittamista kaikkein poikkeuksellisimpia tilanteita varten. Missään kunnossapidon taso ei kuitenkaan saa pitkään alittaa tyydyttävää tasoa. Tällä kohtaa lain muutos määrittelee aiempaa selkeämmin kunnossapitäjälle velvollisuuden seurata säätilaa ja sen ennakoitavissa olevia muutoksia sekä ryhtyä tarpeellisiin kunnossapitotoimenpiteisiin. Muutos on aiheellinen uudistus, koska nykyisin on saatavilla varsin luotettavia sääennusteita aikajaksolta, mikä riittää tarvittavien toimenpiteiden käynnistämiseen. Kelin muutoksiin varautumatta jättäminen ja toimenpiteiden viivyttely on kunnossapitäjän laiminlyönti ja voi johtaa korvausvelvollisuuteen mahdollisissa onnettomuustapauksissa. Toisaalta on huomattava, että satamatonta lunta ei voi ennakolta aurata. Eli asiallisesti hoidetusta sään ennakoinnista ja keliseurannasta huolimatta toimenpiteiden ajallisessa kestossa pätee, mitä edellisessä kohdassa on todettu. Kadun käyttäjän ja kunnossapitäjän vastuunjaosta Lain 3 :n perusteluissa tuodaan esiin kadun käyttäjän oma varautuminen ja mahdollisuus pienentää onnettomuusriskiä: Kadulla liikkujan on pääsääntöisesti voitava luottaa siihen, että kadulla liikkuminen voi tapahtua turvallisesti ja että katu täyttää sille asetetun palvelutehtä-

19 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 18 vän. Myös kadun käyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja tiedossaan oleviin kadulla tehtäviin töihin ja ottamalla ne riittävästi liikkumisessaan huomioon. Vahingonkorvausvastuuta arvioitaessa on kuitenkin selvitettävä vahingonkärsijän oma tuottamus, joka vahingonkorvauslain perusteella voi alentaa kunnossapidosta vastuussa olevan korvausvastuuta. Edellä on todettu, että talvihoidon toimenpiteiden suoritusajasta aiheutuu käytännössä aina tilanne, jossa osa katuverkosta vielä odottaa aurausta tai hiekoitusta. Tällaisissa tilanteissa kelistä aiheutuvien onnettomuusriskien pienentämiseen ei ole mitään muuta keinoa kuin kadun käyttäjän oma varautuminen keliolosuhteisiin ja varovainen kulkeminen. Tällöin mahdollisesti sattuva vahinko ei aiheudu kadun kunnossapitäjällä tuottamuksesta eikä hänellä silloin ole korvausvastuuta. Edellä olevaan tulkintaan on päädyttävä, koska kunnossapitäjältä ei voida vaatia mahdotonta. Toisaalta kansalaiselta voidaan edellyttää talviolosuhteiden tuntemista ja tarkoituksenmukaista varustautumista ja varovaisuutta kelioloihin. Vastuun kohdistaminen sille osapuolelle, joka oikeasti voi vaikuttaa vahingon välttämiseen, johtaa kokonaisuuden kannalta ajan mittaan vahinkojen tehokkaimpaan torjumiseen. Kokonaisuuden arviointiin vahingonkorvausvastuussa Kunnossapitolain muutoksen yhteydessä säädettiin jalankulku- ja pyöräteiden kunnossapito kuulumaan kunnalle. Korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnan mukaan niiden kunnossapito kuului aiemmin kiinteistöille. Kunnat velvoitettiin tietyin kriteerein pientalovaltaisilla alueilla ottamaan vastuulleen kiinteistöille muutoin kuuluva jalkakäytävien kunnossapito. Kunnilla säilytettiin mahdollisuus muulloinkin hallinnollisella päätöksellä ottaa jalkakäytävien kunnossapito vastuulleen. Vahvan yhteiskunnallisen paineen seurauksena kunnat ovat varsin yleisesti ottaneet jalkakäytävät joko kokonaan tai osittain kunnossapidettävikseen. Tavoitteena on ollut myös kunnossapidon tason tasaisuuden ja jatkuvuuden turvaaminen, mikä ei kiinteistökohtaisesti hoidettuna aina ole ollut saavutettavissa. Kuntien laajentunut kunnossapidon määrä erityisesti jalkakäytävien ja muiden kevyenliikenteen väylien osalta vaikuttaa ensisijaisesti tarvittavan kunnossapidon kapasiteetin varmistamiseen oman ja ostetun tuotannon avulla. Kunnossapitolain muutoksessa kuntien lisääntyvä kunnossapidon määrä on huomioitu tunnistamalla toimenpiteiden vaatima suoritusaika ja ohjaamalla väylien asettamiseen kiireellisyysjärjestykseen. Lakimuutoksen perustelujen mukaan eri liikennemuotojen tarpeet ja olosuhteet tuotiin entistä selkeämmin esille niin, että ne voidaan ottaa huomioon harkittaessa kokonaisarvioon perustuen mahdollista vahingonkorvausvastuuta. Vallitsevassa oikeuskäytännössä vahingonkorvausvastuun harkinnassa on painotettu enemmänkin vahingon tapahtumiskohtaa eikä liikenteen tarpeiden ja keliolosuhteiden kokonaisuutta. Tämä lähestymistapa vaikuttaisi olevan perua talonmiesaikakaudelta eikä enää vastaa kunnossapitolain muutoksen tarkoitusta.

20 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt JOHTOPÄÄTÖKSET o o o o o o o o Vahingonkorvauskäytännöt eroavat kaupunkien välillä lähinnä siinä, kuinka paljon ne käyttävät vakuutusyhtiötä korvauspäätöksissä, vaihtelu %. Taloudellisesti käytännöissä ei ole ratkaisevan suurta eroa. Kaupungin omassa päätöksenteossa kustannukset pienenevät keskimäärin 10 % siksi, että hakemuksia ei hyväksytä niin herkästi kuin vakuutusyhtiöissä. Vahingonkorvausten ja niiden käsittelyn kustannukset eivät muodosta merkittävää osaa verrattuna yleisten alueiden ylläpidon kokonaiskustannuksiin, josta ne ovat 1 1,5 prosentin luokkaa asukkaan Keskiarvokaupungissa vuosittaiset kustannukset ovat yhteensä , josta kaksi kolmasosaa on maksettujen korvausten osuus ja yksi kolmasosa korvausten käsittelyn osuus. Lisäksi tulevat vakuutusmaksuun sisältyvät riskin siirron kustannukset, joiden suuruus on riippuvainen omavastuun suuruudesta. Liukastumisonnettomuudet ovat yleisin vahingonkorvauksen hakemisen syy, lähes puolet kaikista hakemuksista. Niistä maksettujen korvausten osuus on vieläkin suurempi, noin kolme neljäsosaa. Autovahinkojen osuus on selvästi toiseksi suurin ryhmä, noin kolmasosa kaikista hakemuksista. Vakuutusyhtiöt hyväksyvät korvausvaatimukset herkemmin kuin kaupungit itse. Ainakin liukastumistapauksissa tämä johtuu siitä että ne noudattavat vakuutuslautakunnan linjaa, jonka tulkinnan mukaan kunnossapitolainmuutos ei ole tuonut oleellista muutosta oikeuskäytännön ns. korostuneeseen huolellisuusvelvoitteeseen. Suuri osa korvausvaatimuksista on myös niin pieniä, että niiden perusteellisempaan selvittämiseen ei ole taloudellisesti perusteltua panostaa. Korvausten pienimmän kolmanneksen keskiarvo on n Kiinteistöjen vastuualueilla tapahtuu arviolta % liukastumisista, joiden korvausvaatimukset käsitellään joka tapauksessa vakuutusyhtiössä. Yhtäläisen korvauslinjan aikaansaamiseksi siitä riippumatta missä kaupungissa tai kenen vastuualueella liukastuu, onkin käytännössä ainoa ratkaisu noudattaa vakuutusyhtiöiden linjaa. Taloudellisesti sillä ei ole ratkaisevan suurta merkitystä. Mikäli vahinkojen käsittely keskitettäisiin vakuutusyhtiöille, vahingonkärsijöillä olisi myös tasavertainen mahdollisuus asiansa maksuttomaan uudelleen käsittelyyn kuluttajien vakuutustoimiston yhteydessä toimivassa vakuutuslautakunnassa. (Lautakunnan antamien lausuntojen tietokanta löytyy verkosta: Sen jälkeen kun saadaan kunnossapitolain uudistuksen jälkeiset ensimmäiset korkeimman oikeuden ennakkotapaukset, lähenevät kaupunkien omien ja vakuutusyhtiöiden päätösten korvauslinjat joka tapauksessa toisiaan. Riskinhallinnan kannalta vakuutusten omavastuuosuus voi varsin hyvin olla korkeakin, koska korvausten osuus ylläpidon kokonaiskustannuksista on joka tapauksessa pieni. Varsinkin henkilövahinkojen käsittelyn siirtäminen vakuutusyhtiölle on siitä huolimatta taloudellista käsittelytaksoilla euroa per korvaushakemus. Taulukon 2.7 avulla voi arvioida, onko omavastuuosuuden muutoksen vaikutus vakuutusmaksun suuruuteen taloudellinen. Kaupungit voisivat hyödyntää toisiaan käyttämällä yhteisiä tai samansisältöisiä verkkosivuja, joille pitäisi myös olla helposti löydettävät linkit. Hyödyllisiä linkkejä on tämän raportin luvussa 2.3.

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Urakoitsijaseminaari 17.8.2016 17.8.2016 Taustaa Lapin ELY-keskuksen vahingonkorvauskäsittelyssä on noussut esille 1.10.2015 alkaneiden sopimusten myötä tilanteita,

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 136 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, OP Pohjola Oy, liukastuminen Kuusisaarenkujalla Kuusisaaressa HEL 2015-001501 T 03 01 00 Ajorata 19.1.2015 klo 18.15, vahinkotunnus

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 374 Takaisinsaantivaatimuksen hyväksyminen, LähiTapiola, liukastuminen 23.1.2014 Purotiellä HEL 2014-009893 T 03 01 00 Jalkakäytävä, 23.1.2014 kello 9.30, vahinkonumero

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (6) 7 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.5.2016 263 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-002212 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hylätä vahingonkorvausasiassa

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 71 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS NIMEN JULKAISEMISESTA TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTALLA Terke 2011-22 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän

Lisätiedot

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 1 151 MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2017 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Pyöräteiden talvihoidon kokeilu

Pyöräteiden talvihoidon kokeilu Pyöräteiden talvihoidon kokeilu 2015-2016 GoExpo-messut 4.3.2016 Aiju Heinonen Ylläpitoinsinööri Helsingin kaupungin rakennusvirasto Talvihoidon nykyisiä laatuvaatimuksia Jalankulun ja pyöräilyn väylät

Lisätiedot

II Vahingonkorvausoikeudellisen tuottamuksen elementit 11

II Vahingonkorvausoikeudellisen tuottamuksen elementit 11 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Säädösluettelo xv Lyhenteet xviii I Johdanto 1 1. Tuottamuskäsite tutkimuskohteena............................ 1 2. Historiallinen kytkös rikosoikeuteen...........................

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito

Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito Selvitys Sivu 1/5 Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito Tässä raportissa on esitetty, kuinka kaupunginvaltuuston 25.11.2013 191 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämässä rakennemuutosohjelmassa

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA

JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Pidä pelivaraa JALAN JA PYÖRÄLLÄ LIIKENNETURVA Sisältö 3 Jalan ja pyörällä 4 Omilla teillä 5 Ajo pyöräkaistalla 6 Risteyksissä tarkkana 6 Opettele väistämissäännöt 7 Liikennemerkin mukaan 8 Kääntyvä väistää

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon

Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon Tekninen lautakunta 27 04.02.2015 Oikaisuvaatimus koskien teknisen lautakunnan päätöstä 26.11.2014 416 liittyen Kaukaankatu 11:ssa sijaitsevan kiinteistön kulkutien kunnossapitoon 1355/10.03.01.03/2014

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2016 1 (6) 437 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 5.4.2016 129 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-000270 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä lautakunnan päätöksestä

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

Toimeentulotuen Kelasiirron Hankepäällikkö Heli Kauhanen

Toimeentulotuen Kelasiirron Hankepäällikkö Heli Kauhanen Toimeentulotuen Kelasiirron tilannekatsaus 29.11.2016 Hankepäällikkö Heli Kauhanen 1 Laki muuttuu 1.1.2017 Kela vastaa perustoimeentulotukeen liittyvistä toimeenpanoon, neuvontaan ja harkintavaltaan liittyvistä

Lisätiedot

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa

metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa 2010 metallityöväen liiton oikeusapu työsuhderiitoja ratkaistaessa, työturvallisuusvahingoissa ja palkkaturva-asioissa Sisältö ALKUSANAT Alkusanat...3 1. Työsuhderiitojen ratkaiseminen...4 A. Työnantajaliiton

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA

LAKIPALVELUT HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET. Markus Talvio Partner, CEO, LL.M 5.2.2016 HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Markus Talvio Partner, CEO, LL.M ASTA Rakentaja 2016 Tampereen Messu ja Urheilukeskus LAKIPALVELUT HELSINKI TAMPERE HÄMEENLINNA KUOPIO VARKAUS VAASA We are member

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

Kaavoitusta koskevat sopimukset

Kaavoitusta koskevat sopimukset Kaavoitusta koskevat sopimukset DECOMB hankkeen Sopimukset ja lainsäädäntö työryhmän kokous 27.9.2005 Tutkija Esa Hakkola Helsingin yliopisto Yksityisoikeuden laitos Lähtökohtia Maankäyttösopimus perinteinen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016 Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016 Executive raportti Lappeenranta LUONNOS 18.5.2016 2 1 Johdanto Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Sisältö TURVALLISUUS JA VASTUUT. Vastuu rakennuksen ja kiinteistön turvallisuudesta Tyypillisimpiä vastuutilanteita. Erkki Pusa asianajaja VT

Sisältö TURVALLISUUS JA VASTUUT. Vastuu rakennuksen ja kiinteistön turvallisuudesta Tyypillisimpiä vastuutilanteita. Erkki Pusa asianajaja VT Sisältö TURVALLISUUS JA VASTUUT Vastuu rakennuksen ja kiinteistön turvallisuudesta Tyypillisimpiä vastuutilanteita Erkki Pusa asianajaja VT 1 Vastuu kiinteistön turvallisuudesta Kiinteistönomistajalla/haltijalla

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Miksi liikennevahingot pitää tutkia?

Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Miksi liikennevahingot pitää tutkia? Vakuutus Suomessa 200 vuotta! Suomalainen vakuutustoiminta alkoi 200 vuotta sitten. Käynnistävänä seikkana oli muutamia vuosia aiemmin saavutettu autonomia, jonka myötä

Lisätiedot

Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista

Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista EMV keskustelupäivät 18.11.2013 Tarvo Siukola Sähkömarkkinalaki 52 Jakeluverkon kehittämissuunnitelmat Kehittämissuunnitelmat tulee ilmoittaa kahden

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 16/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion korvauksesta

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä!

Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä! Työaika-asiat kuntoon isännöintiyrityksessä! Yhteistoiminta-asiamies,VT Harri Hietala, Työ- ja elinkeinoministeriö TEM Senior Legal Advisor, VT Keijo Kaivanto, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kadun ja eräiden yleisten alueiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä HEL 2013-012080 T 03 01 00 Päätös päätti hyväksyä ********** oikaisuvaatimuksen varhaiskasvatusjohtajan päätöksestä

Lisätiedot

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Taajaman katujen talvikunnossapidon nykytilan parantaminen

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Taajaman katujen talvikunnossapidon nykytilan parantaminen Kaupunginvaltuusto 55 15.06.2015 Kaupunginhallitus 162 22.06.2015 Tekninen lautakunta 79 27.08.2015 Kaupunginhallitus 210 28.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 02.11.2015 Tekninen lautakunta 126 19.11.2015

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen

Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Levin ydinkeskustan katu-, kävelykatu- ja torialueiden kunnossapitovelvollisuuden jakautuminen Teknlk 80 Asemakaava-alueiden katujen, torien, toriaukioiden, puistojen, istutusten sekä muita näihin verrattavien

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot