Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt"

Transkriptio

1 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt

2 TIIVISTELMÄ Kadulla liikkujan on pääsääntöisesti voitava luottaa siihen, että kadulla liikkuminen voi tapahtua turvallisesti ja että katu täyttää sille asetetun palvelutehtävän. Eri tavoin liikkuvien tulee voida iästä tai toimintarajoitteesta riippumatta käyttää katuja ja yleisiä alueita. Vahingonkorvausvastuu voi syntyä, jos kadun kunnossapidosta vastuussa olevan havaitaan laiminlyöneen velvollisuutensa pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Liukastumisonnettomuudet ovat yleisin vahingonkorvauksen hakemisen syy, lähes puolet kaikista hakemuksista. Niistä maksettujen korvausten osuus on vieläkin suurempi, noin kolme neljäsosaa. Autovahinkojen osuus on selvästi toiseksi suurin ryhmä, noin kolmasosa kaikista hakemuksista. Vahingonkorvauskäytännöt eroavat kaupunkien välillä lähinnä siinä, kuinka paljon ne käyttävät vakuutusyhtiötä korvauspäätöksissä, vaihteluväli on %. Taloudellisesti käytännöissä ei ole ratkaisevan suurta eroa. Kaupungin omassa päätöksenteossa kustannukset pienenevät keskimäärin 10 % siksi, että hakemuksia ei hyväksytä niin herkästi kuin vakuutusyhtiöissä. Vakuutusyhtiöt hyväksyvät korvausvaatimukset herkemmin kuin kaupungit itse. Ainakin liukastumistapauksissa tämä johtuu siitä että ne noudattavat vakuutuslautakunnan linjaa, jonka tulkinnan mukaan kunnossapitolainmuutos ei ole tuonut oleellista muutosta oikeuskäytännön ns. korostuneeseen huolellisuusvelvoitteeseen. Suuri osa korvausvaatimuksista on myös niin pieniä, että niiden perusteellisempaan selvittämiseen ei ole taloudellisesti perusteltua panostaa. Kiinteistöjen vastuualueilla tapahtuu arviolta % liukastumisista, joiden korvausvaatimukset käsitellään joka tapauksessa vakuutusyhtiössä. Yhtäläisen korvauslinjan aikaansaamiseksi siitä riippumatta missä kaupungissa tai kenen vastuualueella liukastuu, onkin käytännössä ainoa ratkaisu noudattaa vakuutusyhtiöiden linjaa. Taloudellisesti sillä ei ole ratkaisevan suurta merkitystä. Mikäli vahinkojen käsittely keskitettäisiin vakuutusyhtiöille, vahingonkärsijöillä olisi myös tasavertainen mahdollisuus asiansa maksuttomaan uudelleen käsittelyyn kuluttajien vakuutustoimiston yhteydessä toimivassa vakuutuslautakunnassa. Vakuutusyhtiöt ovat pysyttäytyneet vahingonkorvausvastuiden osalta ennen kunnossapitolain muutosta vakiintuneessa oikeuskäytännössä. Yhtenä lain muutoksen tarkoituksena oli tuoda entistä selkeämmin esille eri liikennemuotojen tarpeet ja olosuhteet niin, että ne voidaan ottaa huomioon harkittaessa kokonaisarvioon perustuen mahdollista vahingonkorvausvastuuta. Selvityksen yhteydessä ei löydetty lain muutoksen jälkeen ratkaistuja oikeustapauksia, joiden perusteella olisi nähty muutoksen mahdollinen vaikutus vahingonkorvausvastuuseen. Vahingonkorvausten ja niiden käsittelyn kustannukset eivät muodosta merkittävää osaa verrattuna yleisten alueiden ylläpidon kokonaiskustannuksiin, josta ne ovat 1 1,5 prosentin luokkaa. Maksettujen korvausten osuus on noin kaksi kolmasosaa ja yksi kolmasosa on korvausten käsittelyn osuus. Lisäksi tulevat vakuutusmaksuun sisältyvät riskin siirron kustannukset, joiden suuruus on riippuvainen omavastuun suuruudesta. On huomattava, että tässä selvityksessä on käsitelty vain kadunpitäjälle tehtyjen korvausvaatimusten kustannuksia, jotka osoittautuvat melko pieniksi suhteessa kadunpidon kustannuksiin. Muussa yhteydessä liikennetalouden periaatteiden mukaan arvioidut kokonaiskustannukset tapaturmista ovat oleellisesti suuremmat, jopa samaa suuruusluokkaa kuin kadunpidon toimintamenot yhteensä.

3 Riskinhallinnan kannalta vakuutusten omavastuuosuus voi varsin hyvin olla korkeakin, koska korvausten osuus ylläpidon kokonaiskustannuksista on joka tapauksessa pieni. Varsinkin henkilövahinkojen käsittelyn siirtäminen vakuutusyhtiölle on siitä huolimatta taloudellista käsittelytaksoilla euroa per korvaushakemus. Kaupungit voisivat hyödyntää toisiaan käyttämällä yhteisiä tai samansisältöisiä verkkosivuja, joille pitäisi myös olla helposti löydettävät linkit.

4 JOHDANTO Tämän työn tavoitteena on ollut selvittää kadunpitoon kohdistuvien korvaushakemusten määrät sekä korvauskäytäntöjen erot selvityksessä mukana olevissa kaupungeissa: Espoo, Joensuu, Oulu, Pori, Tampere, Vaasa, Vantaa, Kotka, Turku, Lappeenranta, Kuopio, Mikkeli, Jyväskylä, Helsinki, Lahti. Työn toteuttamisen avuksi pyrittiin keräämään mukana olevista kaupungeista kaikki vahingonkorvaushakemuksen ja niiden päätösten tiedot kahdelta edelliseltä vuodelta. Tiedon kerääminen osoittautui arvioitua hankalammaksi. Etenkin vakuutusyhtiöiden päätösten tietojen saanti oli monien kaupunkien kohdalla hankalaa. Kerätty tieto ei riittänyt kaupunkien väliseen tarkempaan vertailuun. Suurin ero kaupunkien välillä on kuitenkin vakuutusyhtiöiden käytön määrällä korvauspäätöksien teossa. Kerätty aineisto riittikin hyvin näiden käytäntöjen vertailuun koko kerätyn aineiston keskiarvotiedoilla. Työn yhtenä tavoitteena oli antaa suositus yhtenäiselle käytännölle. Tällainen työssä syntyikin, mutta ei kovin vahvalla painotuksella, koska toimintamallin mahdolliseen muuttamiseen vaikuttaa suhtautuminen taannoisen kunnossapitolain muutosten vaikutuksiin, joista ei vielä ole saatu korkeimman oikeuden ennakkotapauksia. Työ toteutettiin Suomen Kuntaliiton ja mukana olevien kaupunkien ohjauksessa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Jussi Kauppi, joka on kirjoittanut tämän raportin luvun 3. Muilta osin raportin on kirjoittanut DI Jaakko Kivimäki, SVA- Konsultointi.

5 TIIVISTELMÄ JOHDANTO SISÄLTÖ 1. KORVAUSVASTUUN SYNTYMINEN KATUJEN YLLÄPIDOSSA KORVAUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY KORVAUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA MÄÄRÄT KORVAUSHAKEMUSTEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET ASIAKASPALVELU VERKOSSA KUNNOSSAPITOLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KUNNOSSAPITÄJÄN VAHINGONKORVAUSVASTUUSEEN JOHTOPÄÄTÖKSET Liitteet 1. Kaupunkikohtaista tilastotietoa 2. Syitä autovahinkojen korvaushakemusten hylkäämiseen 3. Vakuutuslautakunnan linja liukastumistapauksissa

6 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 5 1. KORVAUSVASTUUN SYNTYMINEN KATUJEN YLLÄPIDOSSA Vahingonkorvausvastuu voi syntyä, jos kadun kunnossapidosta vastuussa olevan havaitaan laiminlyöneen velvollisuutensa pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa, kuten viivyttelemällä kadulta vaadittavan kunnossapitotason saavuttamisessa. Lähtökohtana on siis että kadun kunnossapidosta vastuussa olevan on täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin tai muuhun virheeseen. Kadulla liikkujan on pääsääntöisesti voitava luottaa siihen, että kadulla liikkuminen voi tapahtua turvallisesti ja että katu täyttää sille asetetun palvelutehtävän. Eri tavoin liikkuvien tulee voida iästä tai toimintarajoitteesta riippumatta käyttää katuja ja yleisiä alueita. Myös kadun käyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja tiedossaan oleviin kadulla tehtäviin töihin ja ottamalla ne riittävästi liikkumisessaan huomioon. Vahingonkärsijän oma tuottamus voi alentaa kunnossapidosta vastuussa olevan korvausvastuuta. Kunnalla on mahdollisuus asettaa vastuullaan olevat kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävät tärkeysjärjestykseen ja kaduittain kiireellisyysjärjestysjärjestykseen. Korkeampaa tasoa ja kiireellisempiä toimia vaaditaan liikenteellisesti keskeisissä paikoissa, kuten kaupunkikeskustoissa ja liikenneasemien läheisyydessä. Kaduilla, joilla on runsaasti moottoriajoneuvoliikennettä, jalankulkua tai polkupyöräilyä, on liikennemäärän takia vaadittava korkeampaa tasoa kuin niillä reiteillä, joilla kyseisten liikennemuotojen määrä on pieni. Kunnossapitotoimenpiteiden pääpaino kohdistetaan palvelemaan liikenteellisesti vilkkainta aikaa. Niinpä yleisinä työssäkäyntiaikoina ja muutenkin päiväsaikaan vaaditaan korkeampaa tasoa kuin iltamyöhään tai varsinkin aamuyöstä. Ennalta tiedossa olevaan säätilaan on onnettomuuksien välttämiseksi varauduttava. Poikkeukselliset säätilan vaihtelut voidaan ottaa huomioon olosuhteiden sallimalla kohtuullisella tavalla. Esimerkiksi luonnonolosuhteiden äkillinen ennakoitava muutos, kuten lumisade, liukkaus, voimakas sadekuuro, pitkään jatkuva voimakas lumipyry tai myrsky, merkitsee kunnossapidosta vastuussa oleville velvollisuutta ryhtyä toimiin kunnossapidon tason pysyttämiseksi tyydyttävänä. Poikkeuksellisen säätilan aikana tyydyttävän kunnossapidon tason tavoittelemisessa voi vastuussa oleva huolehtia ensin liikenteellisesti keskeisistä alueista. Laki ei edellytä kunnossapitokaluston riittävyyden mitoittamista kaikkein poikkeuksellisimpia tilanteita varten. Missään kunnossapidon taso ei kuitenkaan saa pitkään alittaa tyydyttävää tasoa. Sekä kadun kunnossapidon että kadulla liikkujien kannalta vahingonkorvausoikeudellisessa arvioinnissa on merkitystä sillä seikalla, onko säätilan tulevista muutoksista ollut ennakolta saatavissa tietoa esimerkiksi säätiedotuksissa. Kadun kunnossapidosta vastuussa olevan vahingonkorvausvastuu on saanut tarkemman sisällön oikeuskäytännön kautta. Vuoden 2005 kunnossapitolainmuutoksella ei muutettu vahingonkorvausvastuun määräytymisen periaatteita. Laissa tuodaan kuitenkin eri liikennemuotojen tarpeet ja olosuhteet entistä selkeämmin esille niin, että ne voidaan ottaa huomioon harkittaessa kokonaisarvioon perustuen mahdollista vahingonkorvausvastuuta.

7 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 6 Vahingonkorvausoikeudessa pääperiaatteena on, että saadakseen korvauksen vahinkoa kärsineen tulee näyttää toteen jonkun aiheuttaneen hänelle vahinkoa. Yksityisen henkilön on kuitenkin varsin hankala osoittaa, että esimerkiksi kadun kunnossapidossa olisi toimittu huolimattomasti. Niinpä näyttövelvollisuus siitä, että kunnossapitotoimet oli hoidettu huolellisesti, on tällaisessa ns. korostuneen huolellisuusvelvollisuuden alaisessa toiminnassa kadun kunnossapidosta vastuussa olevalla, eikä sillä, jolle vahinko sattuu. Kiinteistönomistaja tai kunta voi vapautua korvausvelvollisuudestaan, jos se osoittaa, että kunnossapito oli hoidettu huolellisesti. Lain mukainen kunnossapitovastuu ja laiminlyönnistä seuraava vahingonkorvausvastuu säilyvät, vaikka työ teetettäisiin sopimukseen perustuen muilla. Mikäli vahingonkärsijä ja kunnossapidosta vastuussa oleva eivät pääse korvausasiasta yhteisymmärrykseen, on vahingonkärsijän mahdollista saattaa asia vahingonkorvausasiana käräjäoikeuteen. Kynnys siihen on kuitenkin korkea, koska asian hoitaminen siellä edellyttää käytännössä lakimiesapua. Mikäli korvauspäätöksen tekijä on vakuutusyhtiö, vahingonkärsijällä on mahdollisuus asiansa maksuttomaan uudelleen käsittelyyn kuluttajien vakuutustoimiston yhteydessä toimivassa vakuutuslautakunnassa. Vakuutuslautakunnan lausunnot ovat ainoastaan suosituksia, mutta käytännössä vakuutusyhtiöt ovat noudattaneet niitä. Lautakunnan antamien lausuntojen tietokanta löytyy verkosta:

8 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 7 2. KORVAUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY 2.1. Korvaushakemusten käsittely ja määrät Kuvassa 2.1 on tyypillisen kaupungin vahingonkorvaushakemuksen käsittelyn prosessi. Korvaushakemusten käsittely eroaa kaupungeissa eniten siinä, kuinka paljon käytetään vakuutusyhtiön palveluja. Tämä on riippuvainen omavastuun suuruudesta, joskin vakuutusyhtiöille annetaan käsiteltäväksi niitäkin hakemuksia, joiden korvaussumma jää alle omavastuun, jolloin vakuutusyhtiö perii erillisen käsittelymaksun. Taulukossa 2.1 on kaupungeittain vakuutusyhtiöiden päätösten osuus kaikista korvauspäätöksistä sekä omavastuuosuudet. Korvauksen hakija Korvaushakemus Päätöksen vastaanotto Yleisten alueiden ylläpitäjä Hakemuksen vastaanotto ja mahdollinen siirto Hakemuksen käsittely Korvauspäätös Palveluiden tuottaja Tietoa vahinkotapahtuman olosuhteista Vakuutusyhtiö Hakemuksen käsittely Korvauspäätös Kuva 2.1 Korvaushakemusten käsittelyn prosessi Taulukko 2.1 Vakuutusyhtiön päätösten osuus ja omavastuun suuruus Turku Joensuu Vaasa Kotka Mikkeli Espoo Oulu 2006 / 2007 Jyväskylä Lappeenranta Vantaa Lahti Tampere Helsinki Kuopio Vakuutusyhtiön päätösten osuus, % / Omavastuun suuruus, / Ei vakuutusta Ei vakuutusta Kuvassa 2.2 on koko aineiston perusteella lasketut korvaushakemusten määrät asukkaan Keskiarvokaupungissa. Liukastumisvahingot on suurin ryhmä lähes kaikissa kaupungeissa. Seuraavaksi suurin ryhmä on autovahin-

9 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 8 got. Ainoastaan noin viidennes korvaushakemuksista koskee muita kuin liukastumisia tai autovahinkoja. Kuvassa 2.3 on Korvaushakemusten hyväksymisprosentit sen mukaan, onko päättäjä kaupunki itse vai vakuutusyhtiö. Vakuutusyhtiöt hyväksyvät korvaushakemukset selvästi herkemmin kuin kaupungit itse. Etenkin liukastumistapauksissa vakuutusyhtiöt hyväksyvät lähes kaikki hakemukset. Tämä johtuu siitä että ne noudattavat laintulkintaa, jonka mukaan kunnossapitolainmuutos ei ole tuonut oleellista muutosta oikeuskäytännön ns. korostuneeseen huolellisuusvelvoitteeseen. Suuri osa korvausvaatimuksista on myös niin pieniä, että niiden perusteellisempaan selvittämiseen ei ole taloudellisesti perusteltua panostaa Kpl Liukastumisvahingot Autovauriot Muut Kaupungin päätökset Vakuutusyhtiön päätökset Kuva 2.2 Vuosittaiset korvaushakemusten määrät asukkaan Keskiarvokaupungissa 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Liukastumisvahingot Autovauriot Muut Kaupungin päätökset Vakuutusyhtiön päätökset Kuva 2.3 Korvaushakemusten hyväksymisprosentit päättäjän mukaan

10 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt Korvaushakemusten kustannusvaikutukset Taulukoihin kerätty tieto on laskettu kaikkien kaupunkien keskiarvotiedoista niin, että kutakin kaupunkia on painotettu yhtä paljon riippumatta sen koosta. Keskiarvotiedot on laskettu koskemaan kuvitteellista asukkaan Keskiarvokaupunkia. Kerätty tieto riittää johtopäätösten tekemiseen mm. vakuutusyhtiön käytön määrän vaikutuksista kustannuksiin. Yksityiskohtaisempaan kaupunkien väliseen vertailuun aineisto ei ole riittävä, koska tieto on kerätty ainoastaan 1-2 vuodelta ja vuodet kuitenkin ovat hyvin erilaisia, etenkin liukastumistapausten määrän suhteen. Taulukossa 2.2 on vuosittaiset korvauskustannukset vahinkolajeittain. Liukastumisvahingot ovat selvästi suurin vahinkoryhmä ja niiden merkitys kasvaa entisestään, koska liukastumisvahingoista maksettavat korvaukset ovat myös keskimäärin selvästi suurempia kuin muista vahingoista maksetut. Autovahingoista maksetut korvaukset ovat keskimäärin niin pieniä, että niistä maksettujen korvausten kokonaissumma jää melkoisen pieneksi. Taulukossa 2.3 on verrattu korvaussummien määriä sen mukaan olisiko korvauspäätösten tekijä kaupunki itse vai vakuutusyhtiö. Korvausten kokonaissumma on jonkin verran suurempi, jos vakuutusyhtiö tekee päätökset. Tämä johtuu siitä, että vakuutusyhtiöt hyväksyvät korvaushakemukset herkemmin kuin kaupungit itse. Kerätty aineisto ei riitä sen selvittämiseksi, onko keskimääräisellä korvauksen suuruudella eroa päättäjän mukaan. Taulukko 2.2 Vuosittaiset korvauskustannukset vahinkolajeittain asukkaan Keskiarvokaupungissa Keskimääräinen Korvaussumma yhteensä korvaussumma, Osuus Liukastumisvahingot % Autovauriot % Muu vahingot % KAIKKI VAHINGOT % Taulukko 2.3 Vuosittaiset korvauskustannukset päättäjän mukaan asukkaan Keskiarvokaupungissa Liukastumisvahingot Autovauriot Muut vahingot YHTEENSÄ Jos kaupunki päättäisi kaikki, olisi korvaussumma yhteensä, Jos vakuutusyhtiö päättäisi kaikki, olisi korvaussumma yhteensä,

11 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 10 Kuvassa 2.4 on korvausten käsittelyn keskimääräinen työaika kaupungille. Työajassa ei ole otettu huomioon ylläpidon tuottajan työaikaa, mikä kuluu vahingon olosuhteiden selvittämiseen, koska on oletettu että siihen kuluva aika ei ole riippuvainen päätöksen tekijästä. Taulukossa 2.4 on arvioitu korvauskustannusten lisäksi myös korvausten käsittelyn työajasta aiheutuvat kustannukset. Kaupunkien arvioimien työaikojen ja vakuutusyhtiöiden perimien keskimääräisten käsittelymaksujen perusteella korvaushakemusten käsittelyn kustannukset ovat suurin piirtein samaa luokkaa riippumatta siitä tekeekö päätöksen kaupunki itse vai vakuutusyhtiö. Korvauspäätösten käsittelyn kustannukset ovat keskimäärin noin puolet maksettujen korvausten kokonaissummasta. Vahingonkorvauksen käsittelystä ja korvauksista aiheutuvat kustannukset ovat suuruusluokaltaan melko pienet suhteessa ylläpidon kokonaiskustannuksiin, vain reilun prosentin. Korvaushakemusten käsittelyn kustannusten suhteellinen osuus kasvaa nopeasti korvaussumman pienentyessä. Taulukossa 2.7 on korvaushakemusten käsittelyn ja korvausten kustannukset korvauksen suuruuden mukaisissa luokissa. Kuten myös kuvasta 2.5 on nähtävissä, valtaosa korvaussumista on suhteellisen pieniä. Kaupungin päätös Vakuutusyhtiön päätös Vakuutusyhtiölle "lähes aina"-päätös 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Alkukäsittelyt Päätös Apuaika keskimäärin (tilastot yms.) Tapauksen tutkiminen Loppukäsittelyt Oikaisuvaatimus keskimäärin Kuva 2.4 Korvaushakemusten käsittelyn keskimääräinen työaika kaupungille, tuntia

12 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 11 Taulukko 2.4 Vuosittaiset vahingonkorvaushakemusten kustannukset asukkaan Keskiarvokaupungissa Korvaushakemusten käsittely Maksettavat korvaukset YHTEENSÄ Kustannukset, Osuus ylläpidon kustannuksista 0,4 % 0,8 % 1,2 % Taulukko 2.5 Vuosittaiset vahingonkorvaushakemusten kustannukset korvauspäätöksen tekijän mukaan asukkaan Keskiarvokaupungissa Hakemusten käsittely, kaupunki Hakemusten käsittely, vak.yhtiö Maksettavat korvaukset YHTEENSÄ Jos kaupunki tekisi kaikki päätökset, Jos vakuutusyhtiö tekisi kaikki päätökset, Korvauksen suuruus, euroa %-osuus kaikista korvauspäätöksistä Kuva 2.5 Maksettujen vahingonkorvausten suuruudet

13 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 12 Taulukossa 2.5 on vertailtu korvaushakemuksista aiheutuvia kustannuksia sen mukaan tekisikö kaupunki itse kaikki päätökset vai vakuutusyhtiö. Kustannuksissa ei ole suurta eroa. Vakuutusyhtiön kustannuksissa ei ole mukana sen riskinoton kustannuksia. Koska maksettujen korvausten määrä on suhteellisen pieni verrattuna ylläpidon kokonaiskustannuksiin, on kaupungin kannalta paras ratkaisu korkeahko omavastuu, mutta mahdollisimman alhaiseksi neuvoteltu korvaushakemuksen käsittelymaksu omavastuun alittavissa tapauksissa. Taulukossa 2.7 on arvio siitä, kuinka paljon omavastuun pienentämisen saisi enintään vaikuttaa vakuutusmaksun nousuun, mikäli vaihtoehtona on euron käsittelymaksu. Taulukko 2.6 Vuosittaiset vahingonkorvaushakemusten kustannukset korvausluokittain asukkaan Keskiarvokaupungissa Korvausluokka Kpl Käsittely, Korvaus, Kustannus yhteensä, ,1 14,3 8,4 3,8 1,0 1,1 2, Taulukko 2.7 Arvio kuinka paljon vakuutusmaksu asukkaan Keskiarvokaupungissa saa enintään nousta, kun omavastuuta pienennetään ja vaihtoehtona on euron käsittelymaksu per hakemus Omavastuun muutos Vakuutusmaksun nousu,

14 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt Asiakaspalvelu verkossa Verkkoviestintä kaupunkilaisille vahingonkorvausasioissa vaihtelee kovasti. Useimmiten verkosta on löydettävissä vain suppeat ohjeet vahingonkorvauksen hakemiseen. Myös linkkien löytäminen näille sivuille oli usein vaikeata. Noin puolella kaupungeista on saatavissa valmis hakemus sähköisenä. Verkkosivuilla voisi olla tekstiä esimerkiksi tämän raportin 1. luvusta. Kuluttajien vakuutustoimiston sivuilta löytyy Lyhyt opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta : sekä Usein kysyttyä vahinkovakuutuksista : Myös vakuutusyhtiöiden sivuilta löytyy tietoa: Taulukossa 2.8. on linkkejä kaupunkien sivuille. Taulukko 2.8 Kaupunkien verkkosivuja Turku Espoo Jyväskylä Lappeenranta Vantaa Lahti Helsinki Kuopio Pori Vaasa www-osoite Lomake E =/HKR/fi/Kadut/Vahingonkorvaukset X X X X X X X

15 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt KUNNOSSAPITOLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUKSISTA KUNNOS- SAPITÄJÄN VAHINGONKORVAUSVASTUUSEEN Jussi Kauppi Hallituksen esityksessä (HE 281/2004) kunnossapitolain muuttamisesta kuvattiin nykytilaa vahingonkorvausvastuun osalta seuraavasti: Kunnossa- ja puhtaanapidosta vastuussa olevan vahingonkorvausvastuu kadulla ja muilla yleisillä alueilla on oikeuskäytännössä tiukentunut. Vastuutahot ovat pitäneet vastuun tiukentumista epäkohtana, koska käytännössä on usein ollut mahdotonta pitää lain edellyttämää huolta jalkakäytävistä poikkeuksellisissa sääoloissa ja yöllä. Näyttökysymykset ovat ajan kulumisen takia myös olleet ongelmallisia, eikä lainsäädäntö ole toiminut ennalta ehkäisevästi siten, että se olisi edistänyt kadulla kulkijoiden olosuhteet huomioon ottavan varovaisuuden noudattamista. Kunnossapidon laatutason osalta lakimuutoksen tavoitteeksi asetettiin: Kadun kunnossapidon laatutason määritelmä uudistetaan siten, että siinä otetaan paremmin huomioon eri liikennemuotojen tarpeet ja olosuhteet. Kadun kunnossapidon esitetään käsittävän ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Huomioon otettavia seikkoja ovat kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn tarpeet sekä liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. Korvausvastuun syntyminen 3 :n perustelujen mukaan: Kunnan ja tontinomistajien velvollisuutena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Jos velvollisuus laiminlyödään, siitä voi seurata vastuussa olevalle vahingonkorvausvastuu. Lähtökohtana vastuun syntymisen arvioinnissa on vahingonkorvauslaki (412/1974). Jos kadun kunnossapidosta vastuussa olevan havaitaan laiminlyöneen velvollisuutensa pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa, kuten viivyttelemällä kadulta vaadittavan kunnossapitotason saavuttamisessa, siitä voi seurata vahingonkorvausvastuu. Lähtökohtana on siis kadun kunnossapidon vahingonkorvausvastuun perustuminen tuottamukselle eli kadun kunnossapidosta vastuussa olevan on täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin tai muuhun virheeseen. Kadun kunnossapidosta vastuussa olevan vahingonkorvausvastuu on saanut tarkemman sisällön oikeuskäytännön kautta. Lainmuutoksella ei muuteta vahingonkorvausvastuun määräytymisen periaatteita. Laissa tuodaan kuitenkin eri liikennemuotojen tarpeet ja olosuhteet entistä selkeämmin esille niin, että ne voidaan ottaa huomioon harkittaessa kokonaisarvioon perustuen mahdollista vahingonkorvausvastuuta.

16 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 15 Kunnossapidon taso Lain 3 :n mukaan kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Lain muutoksessa 1. momenttiin listattiin tekijöitä, jotka otetaan huomioon tason määräytymisessä: kadun liikenteellinen merkitys liikenteen määrä säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset vuorokaudenaika eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet terveellisyys liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. Laissa listattujen tekijöiden vaikutukset kunnossapitoon voitaneen ryhmitellä seuraavasti: 1. Kadun liikenteellinen merkitys ja liikenteen määrä ovat keskeiset perusteet katujen kunnossapitoluokitukselle asetettaessa kadut kiireellisyysjärjestykseen. 2. Säätila ja ennakoitavissa olevat muutokset sekä vuorokaudenaika määrittelevät, milloin kunnossapitotoimenpiteisiin on ryhdyttävä liikennettä tyydyttävän tason säilyttämiseksi. 3. Terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys ovat yleiset laatuvaatimukset sille, että kaikki käyttäjäryhmät voivat liikkua kadulla ilman terveyden vaarantumista. Eri liikennemuotojen tarpeiden kunnossapidolle asettamat laatuvaatimukset voivat poiketa toisistaan.

17 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 16 Kunnossapidon ajoitus ja väylien priorisointi Tässä selvityksessä mukana olleilla kaupungeilla on kunnossapidettävänä satoja kilometrejä katuja sekä erillisiä jalankulku- ja pyöräteitä. Lisäksi kaupungit ovat ottaneet kiinteistöiltä kunnossapitolain mukaisella menettelyllä kaikki tai osan jalkakäytävistä kunnossapidettäväkseen. Kaupunkien kunnossapitämien jalkakäytävien määrästä ei ole käytettävissä koottua tilastoa. Taulukko 3.1 Kaupunkien kunnossapitämät kadut ja erilliset kevyenliikenteenväylät (km) vuonna 2006 Kadut Jk+pp-tiet Helsinki Vantaa Tampere Turku Espoo Oulu Pori Lahti Lappeenranta Jyväskylä Kuopio Kotka Vaasa Joensuu Mikkeli Kunnossapidon organisaatio ja käytettävissä oleva kalusto on luonnollisestikin mitoitettava kaupungin vastuulla olevan väyläverkoston laajuuden mukaan. Väistämätön tosiasia on kuitenkin, että satojen kilometrien verkoston auraus tai liukkauden torjunta kestää ajallisesti vähintäänkin useita tunteja. Lainsäätäjä on tunnistanut sen, että katuverkon kunnossapitotoimenpiteet eivät ole mahdolliset kaikkialla samanaikaisesti vaan vaativat oman suoritusaikansa. Uuden 14 :n mukaan kunnan antamat tarkemmat määräykset voivat koskea mm. katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin. 3 :n perusteluissa on laajemmin avattu kunnan mahdollisuutta priorisoida tehtävien kiireellisyyttä: Kunnalla on mahdollisuus asettaa vastuullaan olevat kunnossapito- ja puhtaanapitotehtävät tärkeysjärjestykseen ja kaduittain kiireellisyysjärjestysjärjestykseen. Vastaavasti tontinomistajan on arvioitava vastuullaan olevien jalkakäytävien sijainnin liikenteellistä keskeisyyttä ja käyttöajankohtia ajoittaessaan ja mitoittaessaan toimenpiteitä. Korkeampaa tasoa ja kiireellisempiä toimia vaaditaan liikenteellisesti keskeisissä paikoissa, kuten kaupunkikeskustoissa ja liikenneasemien läheisyydessä. Kaduilla, joilla on runsaasti moottoriajoneuvoliikennettä, jalankulkua tai polkupyöräilyä, on liikennemäärän takia vaadittava korkeampaa tasoa kuin niillä reiteillä, joilla kyseisten liikennemuotojen määrä on pieni.

18 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 17 Kunnossapitotoimenpiteiden pääpaino kohdistetaan palvelemaan liikenteellisesti vilkkainta aikaa. Niinpä yleisinä työssäkäyntiaikoina ja muutenkin päiväsaikaan vaaditaan korkeampaa tasoa kuin iltamyöhään tai varsinkin aamuyöstä. Johtopäätös edellä olevasta on, että talvihoidon toimenpiteiden suoritusaikana aina syntyy tilanne, jossa osa katuverkosta odottaa aurausta tai hiekoitusta, vaikka kalusto on täydellä kapasiteetilla töissä. Olettaen, että kunnossapidon kapasiteetti on asiallisesti mitoitettu ja töiden suoritusjärjestys on priorisoitu lain tarkoittamilla perusteilla, ei kunnossapitäjän voida katsoa syyllistyneen laiminlyöntiin. Eikä korvausvelvollisuutta näin ollen pitäisi voida katsoa syntyvän esim. liukastumistapauksessa katuosuudella, joka vielä odottaa hiekoitusta. Säätila ja sen ennakointi Lain 3 :n mukaan kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon mm. säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset. Perustelujen mukaan: Säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset on otettava huomioon siten, että ennalta tiedossa olevaan säätilaan on onnettomuuksien välttämiseksi varauduttava esimerkiksi huolehtimalla lumen aurauksesta ja liukkauden estosta. Sekä kadun kunnossapidon että kadulla liikkujien kannalta vahingonkorvausoikeudellisessa arvioinnissa on merkitystä sillä seikalla, onko säätilan tulevista muutoksista ollut ennakolta saatavissa tietoa esimerkiksi säätiedotuksissa Poikkeukselliset säätilan vaihtelut on otettava huomioon olosuhteiden sallimalla kohtuullisella tavalla. Esimerkiksi luonnonolosuhteiden äkillinen ennakoitava muutos, kuten lumisade, liukkaus, voimakas sadekuuro, pitkään jatkuva voimakas lumipyry tai myrsky, merkitsee kunnossapidosta vastuussa oleville velvollisuutta ryhtyä toimiin kunnossapidon tason pysyttämiseksi tyydyttävänä. Poikkeuksellisen säätilan aikana tyydyttävän kunnossapidon tason tavoittelemisessa voi vastuussa oleva huolehtia ensin liikenteellisesti keskeisistä alueista. Laki ei edellytä kunnossapitokaluston riittävyyden mitoittamista kaikkein poikkeuksellisimpia tilanteita varten. Missään kunnossapidon taso ei kuitenkaan saa pitkään alittaa tyydyttävää tasoa. Tällä kohtaa lain muutos määrittelee aiempaa selkeämmin kunnossapitäjälle velvollisuuden seurata säätilaa ja sen ennakoitavissa olevia muutoksia sekä ryhtyä tarpeellisiin kunnossapitotoimenpiteisiin. Muutos on aiheellinen uudistus, koska nykyisin on saatavilla varsin luotettavia sääennusteita aikajaksolta, mikä riittää tarvittavien toimenpiteiden käynnistämiseen. Kelin muutoksiin varautumatta jättäminen ja toimenpiteiden viivyttely on kunnossapitäjän laiminlyönti ja voi johtaa korvausvelvollisuuteen mahdollisissa onnettomuustapauksissa. Toisaalta on huomattava, että satamatonta lunta ei voi ennakolta aurata. Eli asiallisesti hoidetusta sään ennakoinnista ja keliseurannasta huolimatta toimenpiteiden ajallisessa kestossa pätee, mitä edellisessä kohdassa on todettu. Kadun käyttäjän ja kunnossapitäjän vastuunjaosta Lain 3 :n perusteluissa tuodaan esiin kadun käyttäjän oma varautuminen ja mahdollisuus pienentää onnettomuusriskiä: Kadulla liikkujan on pääsääntöisesti voitava luottaa siihen, että kadulla liikkuminen voi tapahtua turvallisesti ja että katu täyttää sille asetetun palvelutehtä-

19 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt 18 vän. Myös kadun käyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja tiedossaan oleviin kadulla tehtäviin töihin ja ottamalla ne riittävästi liikkumisessaan huomioon. Vahingonkorvausvastuuta arvioitaessa on kuitenkin selvitettävä vahingonkärsijän oma tuottamus, joka vahingonkorvauslain perusteella voi alentaa kunnossapidosta vastuussa olevan korvausvastuuta. Edellä on todettu, että talvihoidon toimenpiteiden suoritusajasta aiheutuu käytännössä aina tilanne, jossa osa katuverkosta vielä odottaa aurausta tai hiekoitusta. Tällaisissa tilanteissa kelistä aiheutuvien onnettomuusriskien pienentämiseen ei ole mitään muuta keinoa kuin kadun käyttäjän oma varautuminen keliolosuhteisiin ja varovainen kulkeminen. Tällöin mahdollisesti sattuva vahinko ei aiheudu kadun kunnossapitäjällä tuottamuksesta eikä hänellä silloin ole korvausvastuuta. Edellä olevaan tulkintaan on päädyttävä, koska kunnossapitäjältä ei voida vaatia mahdotonta. Toisaalta kansalaiselta voidaan edellyttää talviolosuhteiden tuntemista ja tarkoituksenmukaista varustautumista ja varovaisuutta kelioloihin. Vastuun kohdistaminen sille osapuolelle, joka oikeasti voi vaikuttaa vahingon välttämiseen, johtaa kokonaisuuden kannalta ajan mittaan vahinkojen tehokkaimpaan torjumiseen. Kokonaisuuden arviointiin vahingonkorvausvastuussa Kunnossapitolain muutoksen yhteydessä säädettiin jalankulku- ja pyöräteiden kunnossapito kuulumaan kunnalle. Korkeimman hallinto-oikeuden tulkinnan mukaan niiden kunnossapito kuului aiemmin kiinteistöille. Kunnat velvoitettiin tietyin kriteerein pientalovaltaisilla alueilla ottamaan vastuulleen kiinteistöille muutoin kuuluva jalkakäytävien kunnossapito. Kunnilla säilytettiin mahdollisuus muulloinkin hallinnollisella päätöksellä ottaa jalkakäytävien kunnossapito vastuulleen. Vahvan yhteiskunnallisen paineen seurauksena kunnat ovat varsin yleisesti ottaneet jalkakäytävät joko kokonaan tai osittain kunnossapidettävikseen. Tavoitteena on ollut myös kunnossapidon tason tasaisuuden ja jatkuvuuden turvaaminen, mikä ei kiinteistökohtaisesti hoidettuna aina ole ollut saavutettavissa. Kuntien laajentunut kunnossapidon määrä erityisesti jalkakäytävien ja muiden kevyenliikenteen väylien osalta vaikuttaa ensisijaisesti tarvittavan kunnossapidon kapasiteetin varmistamiseen oman ja ostetun tuotannon avulla. Kunnossapitolain muutoksessa kuntien lisääntyvä kunnossapidon määrä on huomioitu tunnistamalla toimenpiteiden vaatima suoritusaika ja ohjaamalla väylien asettamiseen kiireellisyysjärjestykseen. Lakimuutoksen perustelujen mukaan eri liikennemuotojen tarpeet ja olosuhteet tuotiin entistä selkeämmin esille niin, että ne voidaan ottaa huomioon harkittaessa kokonaisarvioon perustuen mahdollista vahingonkorvausvastuuta. Vallitsevassa oikeuskäytännössä vahingonkorvausvastuun harkinnassa on painotettu enemmänkin vahingon tapahtumiskohtaa eikä liikenteen tarpeiden ja keliolosuhteiden kokonaisuutta. Tämä lähestymistapa vaikuttaisi olevan perua talonmiesaikakaudelta eikä enää vastaa kunnossapitolain muutoksen tarkoitusta.

20 Kadunpitoon kohdistuvat korvausvaatimukset ja kaupunkien korvauskäytännöt JOHTOPÄÄTÖKSET o o o o o o o o Vahingonkorvauskäytännöt eroavat kaupunkien välillä lähinnä siinä, kuinka paljon ne käyttävät vakuutusyhtiötä korvauspäätöksissä, vaihtelu %. Taloudellisesti käytännöissä ei ole ratkaisevan suurta eroa. Kaupungin omassa päätöksenteossa kustannukset pienenevät keskimäärin 10 % siksi, että hakemuksia ei hyväksytä niin herkästi kuin vakuutusyhtiöissä. Vahingonkorvausten ja niiden käsittelyn kustannukset eivät muodosta merkittävää osaa verrattuna yleisten alueiden ylläpidon kokonaiskustannuksiin, josta ne ovat 1 1,5 prosentin luokkaa asukkaan Keskiarvokaupungissa vuosittaiset kustannukset ovat yhteensä , josta kaksi kolmasosaa on maksettujen korvausten osuus ja yksi kolmasosa korvausten käsittelyn osuus. Lisäksi tulevat vakuutusmaksuun sisältyvät riskin siirron kustannukset, joiden suuruus on riippuvainen omavastuun suuruudesta. Liukastumisonnettomuudet ovat yleisin vahingonkorvauksen hakemisen syy, lähes puolet kaikista hakemuksista. Niistä maksettujen korvausten osuus on vieläkin suurempi, noin kolme neljäsosaa. Autovahinkojen osuus on selvästi toiseksi suurin ryhmä, noin kolmasosa kaikista hakemuksista. Vakuutusyhtiöt hyväksyvät korvausvaatimukset herkemmin kuin kaupungit itse. Ainakin liukastumistapauksissa tämä johtuu siitä että ne noudattavat vakuutuslautakunnan linjaa, jonka tulkinnan mukaan kunnossapitolainmuutos ei ole tuonut oleellista muutosta oikeuskäytännön ns. korostuneeseen huolellisuusvelvoitteeseen. Suuri osa korvausvaatimuksista on myös niin pieniä, että niiden perusteellisempaan selvittämiseen ei ole taloudellisesti perusteltua panostaa. Korvausten pienimmän kolmanneksen keskiarvo on n Kiinteistöjen vastuualueilla tapahtuu arviolta % liukastumisista, joiden korvausvaatimukset käsitellään joka tapauksessa vakuutusyhtiössä. Yhtäläisen korvauslinjan aikaansaamiseksi siitä riippumatta missä kaupungissa tai kenen vastuualueella liukastuu, onkin käytännössä ainoa ratkaisu noudattaa vakuutusyhtiöiden linjaa. Taloudellisesti sillä ei ole ratkaisevan suurta merkitystä. Mikäli vahinkojen käsittely keskitettäisiin vakuutusyhtiöille, vahingonkärsijöillä olisi myös tasavertainen mahdollisuus asiansa maksuttomaan uudelleen käsittelyyn kuluttajien vakuutustoimiston yhteydessä toimivassa vakuutuslautakunnassa. (Lautakunnan antamien lausuntojen tietokanta löytyy verkosta: Sen jälkeen kun saadaan kunnossapitolain uudistuksen jälkeiset ensimmäiset korkeimman oikeuden ennakkotapaukset, lähenevät kaupunkien omien ja vakuutusyhtiöiden päätösten korvauslinjat joka tapauksessa toisiaan. Riskinhallinnan kannalta vakuutusten omavastuuosuus voi varsin hyvin olla korkeakin, koska korvausten osuus ylläpidon kokonaiskustannuksista on joka tapauksessa pieni. Varsinkin henkilövahinkojen käsittelyn siirtäminen vakuutusyhtiölle on siitä huolimatta taloudellista käsittelytaksoilla euroa per korvaushakemus. Taulukon 2.7 avulla voi arvioida, onko omavastuuosuuden muutoksen vaikutus vakuutusmaksun suuruuteen taloudellinen. Kaupungit voisivat hyödyntää toisiaan käyttämällä yhteisiä tai samansisältöisiä verkkosivuja, joille pitäisi myös olla helposti löydettävät linkit. Hyödyllisiä linkkejä on tämän raportin luvussa 2.3.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (5) 134 Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätökseen 21.02.2017 43 vahingonkorvausasiassa HEL 2017-001452 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hylätä palveluosaston

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS NOKAN KAUPUNGN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Sisällysohje 1. KATUJEN KUNNOSSAPTOLUOKTUS Yleistä Ajoradat Kevyenliikenteenväylät Pinnan tasaus ja polanteiden poisto ajoradoilla ja kevyenliikenteenväylillä Liite 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33. Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 05.03.2012 Sivu 1 / 1 1168/10.03.01/2012 33 Katujen talvikunnossapito Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Esa Rauhala, puh. (09) 816 25174 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/1 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/1 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2011 1 (5) 672 Oikaisuvaatimus katu- ja puisto-osaston toimistopäällikön päätöksestä 1.6.2011 438 vahingonkorvausasiassa HEL 2011-000843 T 03 01 00 HKR 2011-1151 Päätös

Lisätiedot

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous

TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä. Kunnossapito ja talous TALVITIEPÄIVÄT 2014 Jyväskylä Kunnossapito ja talous Kuntasektorin kalustovaatimukset Katujen kunnossapito Asemakaava-alueella kadun kunnossapito kuuluu kunnalle (Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005

Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT 1.11.2005 Kadut kuntoon VASTUUT KADUN KUNNOSSA- JA PUHTAANAPIDOSTA MUUTTUIVAT..2005 Kunnossapidon laatuvaatimukset Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden

Lisätiedot

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely Urakoitsijaseminaari 17.8.2016 17.8.2016 Taustaa Lapin ELY-keskuksen vahingonkorvauskäsittelyssä on noussut esille 1.10.2015 alkaneiden sopimusten myötä tilanteita,

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela

Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Viranomaisen vahingonkorvausvastuu 5.11.2012 Anni Tuomela Viranomaisen vahingonkorvausvastuu Viranomaisen vahingonkorvausvastuusta on erilliset säännökset vahingonkorvauslaissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2017 1 (5) 1 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.5.2016 263 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-002212 T 03 01 00 Päätösehdotus Perustelut päättää hylätä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 20 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätöksestä HEL 2012-013496 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hyväksyä kehittämisjohtajan päätöksestä 22.10.2012, 346 tehdyn

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin katu- ja puistoalueiden kunossapidon palautejärjestelmä: Helppokäyttöisenä käyttöliittymänä

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 72/2005 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 72/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 72/2005 vp Hallituksen esitys laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 374 Takaisinsaantivaatimuksen hyväksyminen, LähiTapiola, liukastuminen 23.1.2014 Purotiellä HEL 2014-009893 T 03 01 00 Jalkakäytävä, 23.1.2014 kello 9.30, vahinkonumero

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 51 Vahingonkorvaushakemuksen hylkääminen, autovaurio Myllypurontien risteyksessä HEL 2016-006894 T 03 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä hakijan korvausvaatimuksen

Lisätiedot

2012 Selvitys. Jalkakäytävien talvihoidon järjestäminen ja hoitokustannusten periminen

2012 Selvitys. Jalkakäytävien talvihoidon järjestäminen ja hoitokustannusten periminen 2012 Selvitys Jalkakäytävien talvihoidon järjestäminen ja hoitokustannusten periminen Pieksämäen kaupunki Pieksämäen kaupunki Kunnallistekniikka Kirsti Valkonen 5.4.2012 1 Sisällys 1. Tiivistelmä... 2

Lisätiedot

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 136 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, OP Pohjola Oy, liukastuminen Kuusisaarenkujalla Kuusisaaressa HEL 2015-001501 T 03 01 00 Ajorata 19.1.2015 klo 18.15, vahinkotunnus

Lisätiedot

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset?

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kun vahinko yllättää Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kiireellisimmät toimenpiteet Äkillisten vesi- ja palovahinkojen

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Johdon vahingonkorvausvastuu

Johdon vahingonkorvausvastuu Asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuu - vastuukysymyksiä oikeuskäytännön valossa Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Johdon vahingonkorvausvastuu Johto = hallituksen jäsen ja isännöitsijä

Lisätiedot

Kokemuksia tekstiviestivaroituksista Jyväskylässä

Kokemuksia tekstiviestivaroituksista Jyväskylässä Talvitiepäivät 2014 22.1.2014, Paviljonki Kokemuksia tekstiviestivaroituksista Jyväskylässä kaupunkirakennepalvelut, katupäällikkö Tuula Smolander Varoituspalvelun lähtökohdat Suomessa keskimäärin 50 000

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Rakennusvirasto Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 204 Vahingonkorvausvaatimuksen hylkääminen, kaatuminen polkupyörällä 24.5.2016 Vallilan siirtolapuutarhan parkkipaikalla HEL 2016-006831 T 03 01 00 Kaatuminen, polkupyörä,

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (13) 167 Vahingonkorvauksen maksaminen, autovaurio, Panimokatu 1, Hermanni HEL 2015-006021 T 03 01 00 Parkkipaikka 15.12.2014 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta

Otteet Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, yleisten töiden lautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) 651 Takaisinsaantivaatimuksen hylkääminen, Pohjola Vakuutus Oy, liukastuminen Lautatarhankadulla HEL 2013-011340 T 03 01 00 TA120725726, jalkakäytävä, 30.11.2012 klo

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa päivitetty 12.11.2017 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

Jalankulun turvallisuuden parantaminen Kunnossapidon kehittämisohjelma 2006-2010

Jalankulun turvallisuuden parantaminen Kunnossapidon kehittämisohjelma 2006-2010 1 Jalankulun turvallisuuden parantaminen Kunnossapidon kehittämisohjelma 2006-2010 Sisältö 1. Tausta 2. Tavoitteet 3. Työn sisältö 4. Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuustilanne 5. Kunnossapidon kehittämisen

Lisätiedot

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA

Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015. Executive-raportti LAPPEENRANTA Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2015 Executive-raportti LAPPEENRANTA 16.6.2015 2 1 Johdanto Katu- ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä

Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Hallituksen tehtäviä ja toimivaltaa taloyhtiössä Heidi Vitikainen Lakimies Kiinteistöliitto Uusimaa Asunto-osakeyhtiön toimielimet Yhtiökokous - osakkaat päättäjinä - yleistoimivalta - valitsee hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus 13.2.2015 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO Talvihoidon tuotekortit ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO TALVIHOIDON TUOTEKORTIT Talvihoidon tuotekortit 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. LUMEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (21) Rakennusvirasto 20/2015 Palveluosasto Palveluosaston lakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (21) Rakennusvirasto 20/2015 Palveluosasto Palveluosaston lakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (21) 172 Vahingonkorvausvaatimuksen hylkääminen, autovaurio, Tammasaarenkatu, Länsisatama HEL 2015-005358 T 03 01 00 Ajorata, 14.4.2015 klo 11.56 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

2.1. Laki vapauttaa suurista vakuutusmaksuista

2.1. Laki vapauttaa suurista vakuutusmaksuista Dro 1/011/2002 Määräys x Ohje Päivämäärä 2.1.2002 Säännökset, joihin toimivalta määräysten/ohjeiden antamiseen perustuu L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986) Kohderyhmät Museot ja näyttelyiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Turun kaupunki Lausunto 12.04.2017 LVM/417/03/2013 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

II Vahingonkorvausoikeudellisen tuottamuksen elementit 11

II Vahingonkorvausoikeudellisen tuottamuksen elementit 11 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Säädösluettelo xv Lyhenteet xviii I Johdanto 1 1. Tuottamuskäsite tutkimuskohteena............................ 1 2. Historiallinen kytkös rikosoikeuteen...........................

Lisätiedot

Kuntien rooli turvallisen työn tilaajana 09.11.2011. Marika Kämppi yhdyskuntatekniikan asiantuntija Suomen Kuntaliitto

Kuntien rooli turvallisen työn tilaajana 09.11.2011. Marika Kämppi yhdyskuntatekniikan asiantuntija Suomen Kuntaliitto Kuntien rooli turvallisen työn tilaajana 09.11.2011 Marika Kämppi yhdyskuntatekniikan asiantuntija Suomen Kuntaliitto Turvallinen työ laaja käsite Turvallisuus kulkee läpi ja poikittain koko infrahankkeen

Lisätiedot

Miten kadunpidon asiakkaita muistetaan laatuvaatimukset käyttäjäkontaktin työkaluna. Ville Alatyppö Rakennusvirasto, ylläpitotoimisto

Miten kadunpidon asiakkaita muistetaan laatuvaatimukset käyttäjäkontaktin työkaluna. Ville Alatyppö Rakennusvirasto, ylläpitotoimisto Miten kadunpidon asiakkaita muistetaan laatuvaatimukset käyttäjäkontaktin työkaluna Ville Alatyppö Rakennusvirasto, ylläpitotoimisto Kadunpidon asiakkaat Väylillä kulkijat Työpaikka, vapaa-aika, tavaraliikenne,

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (6) 7 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.5.2016 263 vahingonkorvausasiassa HEL 2016-002212 T 03 01 00 Päätös Perustelut päätti hylätä vahingonkorvausasiassa

Lisätiedot

Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta

Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 16.12.2014 FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Opas liukastumisvahinkojen

Lisätiedot

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 18.11.2014 145, liite 3 MAKSUT 2015 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito

Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito Selvitys Sivu 1/5 Rakennemuutosselvitys, katujen ja puistojen hoito Tässä raportissa on esitetty, kuinka kaupunginvaltuuston 25.11.2013 191 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämässä rakennemuutosohjelmassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 03.09.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/3 03.09.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 139 Oikaisuvaatimuksen hylkääminen, kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös 5.5.2015 23 HEL 2015-000649 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä hakijan

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 71 VAHINGONKORVAUSVAATIMUS NIMEN JULKAISEMISESTA TERVEYSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTALLA Terke 2011-22 Esityslistan asia TJA/6 TJA Terveyslautakunta päätti, että tämän

Lisätiedot

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta

Päätös. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 60/2004 vp Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Liitteet: Valokuvat kulkuväylästä vuosilta 2009 ja 2011.

Liitteet: Valokuvat kulkuväylästä vuosilta 2009 ja 2011. 2 Vuonna 1990 vahvistetussa asemakaavassa Pekosenpuiston alue on merkitty puistoksi, Pekosen polku on poistettu ja muilta osin katuverkosto on säilynyt entisellään (asemakaavan muutoksen selostus). Vanhaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 27/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Esityslista 27/ (6) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Esityslista 27/2013 1 (6) 5 Yleisten töiden lautakunnan päätösvallan delegointi, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain sekä maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa

Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ MAKSUT 2014 Kadulla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2014 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain 14 b pykälään. Lain mukaan kunta

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a

Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a Y m p ä r i s t ö v a h i n k o v a s t u u s o p i m u k s e n u l k o p u o l e l l a 22.11.2011 S Y S : n s y y s k o k o u s K a r i M a r t t i n e n P a r t n e r A s i a n a j o t o i m i s t o

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Tekninen lautakunta 13.12.2016 Liite 1 151 MAKSUT 2017 MIKKELIN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvä palveluhinnasto 1.1.2017 alkaen Maksut perustuvat kunnossapitolain

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2012 1 (5) 316 Oikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 31.1.2012 51 vahingonkorvausasiassa HEL 2011-010439 T 03 01 00 Päätös päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Kunnossapidon ammattilaisen talvinen työpäivä. Aluemestari Timo Tillgren Jyväskylän kaupunki Altek aluetekniikka liikelaitos

Kunnossapidon ammattilaisen talvinen työpäivä. Aluemestari Timo Tillgren Jyväskylän kaupunki Altek aluetekniikka liikelaitos Kunnossapidon ammattilaisen talvinen työpäivä Aluemestari Timo Tillgren Jyväskylän kaupunki Altek aluetekniikka liikelaitos Taustatietoa työpäivään Päivystysviikko käynnissä (pe 14.15- pe 07.00) 6krt/talvikausi

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TURVALLISUUS JA VASTUUT. Erkki Pusa asianajaja VT

ASUINKIINTEISTÖN TURVALLISUUS JA VASTUUT. Erkki Pusa asianajaja VT ASUINKIINTEISTÖN TURVALLISUUS JA VASTUUT Erkki Pusa asianajaja VT Sisältö Vastuu rakennuksen ja kiinteistön turvallisuudesta Tyypillisimpiä vastuutilanteita Vastuu kiinteistön turvallisuudesta Kiinteistönomistajalla/haltijalla

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016

Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys TIIVISTELMÄ 2016 Taustat ja tavoitteet Tavoitteena kehittää menetelmä ja määrittää maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoama

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

1(1) MUISTIO. Matti Jäntti Rovaniemen kaupunki Tiehallinto, Lapin tiepiiri. Liite 2 VALTATIEN 4 - VIIRINKANKAAN ALUE

1(1) MUISTIO. Matti Jäntti Rovaniemen kaupunki Tiehallinto, Lapin tiepiiri. Liite 2 VALTATIEN 4 - VIIRINKANKAAN ALUE ,$( 8/8 MUISTIO Matti Jäntti.8.00 () Rovaniemen kaupunki Tiehallinto, Lapin tiepiiri VALTATIEN 4 - VIIRINKANKAAN ALUE b

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7618/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7618/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (1) 125 Asianro 7618/03.06.02/2016 Oikaisuvaatimus / korvausvaatimus / aiheeton veneen siirto Lakimies Mika Mäkäräinen Kaupunginkanslia Lakimies on 20.4.2017 2 tehdyllä

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta 11.02.2011

Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta 11.02.2011 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki puh. (09) 6850 120 fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta 11.02.2011 1. JOHDANTO...2 2. VASTUU VAHINGOISTA

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät. Maankäyttö, liikenne ja ympäristö. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät. Maankäyttö, liikenne ja ympäristö. Nykytilan kartoitus Oma Häme Maankäyttö, liikenne ja ympäristö Nykytilan kartoitus Tehtävä: yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Lakiperusta: Laki

Lisätiedot