Pihtimittareiden perusteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pihtimittareiden perusteet"

Transkriptio

1 Pihtimittareiden perusteet Mikä pihtimittari on ja mitä sillä voi tehdä? Mitä mittauksia pihtimittarilla voi tehdä? Kuinka saan pihtimittarista täyden hyödyn irti? Mikä pihtimittari sopii parhaiten käyttöympäristööni? Löydät vastaukset näihin kysymyksiin tästä sovellusohjeesta. Sovellusohje Sähkölaitteiden ja virtapiirien tekninen kehitys luo haasteita nykypäivän sähköasentajille ja teknikoille. Tekninen kehitys parantaa paitsi mittauslaitteiden ominaisuuksia myös edellyttää niiden käyttäjiltä parempaa osaamisen tasoa. Jos sähköasentajalla on hyvät perustiedot mittauslaitteiden käytöstä, hän pystyy vastaamaan testauksen ja vianhaun uusiin haasteisiin. Pihtimittari on tärkeä työkalu, joka löytyy yleensä niin sähköasentajien kuin teknikoidenkin työkalupakista. Siinä yhdistyvät jännitemittari ja pihdillinen virtamittari. Yleismittareiden tapaan pihtimittarit ovat kehittyneet analogisista versioistaan digitaalisiksi. Alunperin pihtimittari oli vain yhteen tarkoitukseen suunniteltu ja lähinnä sähköasentajien käyttöön tarkoitettu testeri. Nykyiset mallit ovat kuitenkin aiempaa tarkempia ja sisältävät enemmän mittaustoimintoja. Eräät laitteet sisältävät myös erikoisominaisuuksia. Sen lisäksi, että pihtimittareissa on useimmat digitaalisten yleismittareiden perustoiminnot, niissä on myös sisäänrakennettu virtamuuntaja. Valitse pihtimittari, joka vastaa käyttöympäristöä ja jonka erottelukyky ja tarkkuus ovat riittävän hyvät. Muuntajatoiminto Muuntajatoiminnon ansiosta pihtimittareilla voidaan mitata suuriakin AC-virtoja. Kun leuat tai lenkkivirtapihdit asetetaan johtimen ympärille ja johtimessa kulkee AC-virta, virta kulkee leukojen kautta toisiokäämiin (samaan tapaan kuin tehomuuntajan rautaytimessä), joka on kytketty mittarin tulon sivuvirtavastuksen yli. Mittarin tulopuolelle ohjautuva virta on huomattavasti heikompi johtuen toisiokäämin kierrosmäärän suhteesta ensiökäämin kierrosmäärään. Yleensä ensiöjohdin on johdin, jonka ympärille leuat tai lenkkivirtapihdit on asetettu. Jos toisiokäämin kierrosmäärä on 1000, toisiovirta on 1/1000 ensiöjohtimessa eli mitattavassa johtimessa kulkevasta virrasta. Jos mitattavan johtimen virta on 1 A, mittarin tulopuolella virta olisi siis 0,001 A tai 1 ma. Samalla periaatteella voidaan mitata myös huomattavasti suurempiakin virtoja, kun toisiokäämien kierrosmäärää lisätään. Pihtimittarilla voidaan mitata kaikkea tasa- ja vaihtovirtaa, mukaan lukien staattista DC-virtaa ja DC- ja AC-latausvirtaa. Tasavirtaa mittaavissa pihtimittareissa käytetään Hall-antureita. Hall-anturi on eräänlainen magnetometri, joka mittaa

2 magneettivuon voimakkuutta. Toisin kuin yksinkertaiset induktiiviset anturit, Hall-anturi pystyy havaitsemaan paikallaan pysyviä magneettikenttiä, vaikka pystyykin havaitsemaan myös liikkuvia magneettikenttiä. Pihtimittarissa on renkaan muotoinen rautaydin, joka puristetaan yhteen siten, että Hall-anturi jää kahden puoliskon väliin ja johtimessa kulkevan virran synnyttämä magneettivuo kulkee sen läpi. Pihtimittarin valitseminen Kun olet valitsemassa pihtimittaria, teknisten tietojen lisäksi kannattaa kiinnittää huomioita myös muihin ominaisuuksiin ja toimintoihin sekä suunnitteluun ja valmistustapaan. Varsinkin vaativissa olosuhteissa käytettävän mittarin luotettava toiminta on ensiarvoisen tärkeää. Fluken suunnittelijat pitävät tärkeänä paitsi luotettavia mittaustuloksia myös mekaanista kestävyyttä, ja niinpä siinä vaiheessa, kun mittari on valmis heitettäväksi työkalupakkiin, se on läpäissyt vaativan testaus- ja arviointiohjelman. Tärkeimpänä valintakriteerinä pihtimittaria - tai mitä tahansa muuta sähkömittauslaitetta - valittaessa on käyttäjän turvallisuus. Fluke noudattaa pihtimittareiden suunnittelussa uusimpia sähköalan standardeja ja lisäksi jokaisen mittarin on läpäistävä riippumattoman testauslaboratorion suorittamat testit (esimerkiksi CSA- tai TÜVhyväksyntä). Vain mittarit, joille on myönnetty riippumattoman testauslaboratorion hyväksyntä, vastaavat varmasti uusimpien, sähköturvallisuutta koskevien standardien vaatimuksia. Käytä lenkkivirtapihtejä, jos pihtimittarin leukoja ei pysty asettamaan suurten johdinten ympärille kunnolla. Pihtimittarin käyttö vaativissa olosuhteissa Sähköasentajat ja teknikot joutuvat usein käyttämään pihtimittaria varsin vaativissa olosuhteissa. Uusimmissa pihtimittareissa on iflex -lenkkivirtapihdit, jotka mahdollistavat mittaukset vaikeasti tavoitettavista kohteista (esimerkiksi ahtaat sähkökaapit, niputetut sähköjohdot ja hankalasti sijoitetut johtimet). Etämittauksiin sopii pihtimittari, jossa on irrotettava näyttö (esimerkiksi Fluke 381). Irrotettavasta näytöstä lukeman voi katsoa kauempana mittauspaikasta, mikä tarkoittaa, että yksi henkilö voi tehdä mittaukset, joihin ennen tarvittiin kaksi. Erottelukyky, numerot ja lukemat Erottelukykyä käytetään ilmaisemaan, miten tarkasti mittari pystyy mittauksen suorittamaan. Kun mittarin erottelukyky tunnetaan, voidaan päätellä, miten pienet muutokset mitattavassa signaalissa sillä pystytään havaitsemaan. Jos pihtimittarin erottelukyky on 600 ampeerin alueella esimerkiksi 0,1 A, se tarkoittaa, että mittarin avulla voidaan havaita 0,1 ampeerin muutos, kun lukema on 100 A. Erottelukyky on tärkeä tekijä mittarin valinnassa: ethän ostaisi mittaa, johon on merkitty vain senttimetrit, jos sinun on mitattava millimetrin tarkkuudella. Samaan tapaan myös pihtimittariksi on valittava mittari, jonka erottelukyky vastaa mittaustarkkuudelle asetettuja vaatimuksia. 2 Fluke Corporation Pihtimittarien perusteet

3 Tarkkuus Tarkkuus on suurin mahdollinen virhe määritetyissä olosuhteissa. Toisin sanoen tarkkuus ilmaisee, kuinka lähellä mittarin näytön lukema on mitattavan signaalin todellista arvoa. Pihtimittarin tarkkuus ilmaistaan yleensä prosentteina lukemasta. Kolmen prosentin tarkkuus tarkoittaa, että kun näytön lukema on 100 A, virta voi todellisuudessa olla mitä tahansa 97,0 ja 103,0 ampeerin välillä. Teknisissä tiedoissa tarkkuuden prosenttimäärityksen perään saatetaan lisätä jokin numero. Prosenttiluvun jälkeen mainittu numero osoittaa, kuinka paljon näytön oikeassa reunassa oleva numero saattaa vaihdella. Edellä mainittu tarkkuusesimerkki voitaisiin ilmaista muodossa ±(2 % + 2). Tällöin näytön lukeman ollessa 100,0 A, todellinen signaalin arvo on 97,8 102,2 A. Huippukerroin Koska syöttötehot ovat kasvaneet, ei sähkönjakelujärjestelmien syöttämä virta enää nykypäivänä ole puhdasta 50 tai 60 hertsin siniaaltoa, vaan aaltomuodossa on säröjä, jotka johtuvat virtalähteen synnyttämistä harmonisista yliaalloista. Monien sähköjärjestelmien osien, kuten sulakkeiden, kiskojen, johdinten ja suojakatkaisinten lämpöelementtien, nimellisarvo ilmaistaan kuitenkin rms-arvona, koska niiden toiminnan kannalta merkittävää on lämmön hajaantuminen. Jos virtapiiristä halutaan tarkistaa mahdollinen ylikuormittuminen, ensin mitataan rms-virta, jota sitten verrataan kyseisen osan nimellisarvoon. Tämä takia nykyisten mittauslaitteiden täytyy pystyä mittaamaan signaalin true-rms-arvo tarkasti signaalin mahdollisista säröistä huolimatta. Huippukerroin on signaalin huippuarvon suhde rms-arvoon. Puhtaan AC-siniaallon huippukerroin on 1,414. Jos signaalin pulssi on tiheä, suhdeluku (eli huippukerroin) on korkeampi. Pulssin leveydestä ja tiheydestä riippuen huippukerroin voi olla 10:1 tai enemmänkin. Nykyisissä sähkönjakelujärjestelmissä huippukerroin on kuitenkin harvoin enempää kuin 3:1. Huippukerroin ilmaisee siis signaalin säröytymistä. Huippukerroin mainitaan vain true-rms-mittauksiin pystyvien mittareiden teknisissä tiedoissa ja sillä tarkoitetaan, paljonko signaalissa voi olla säröä sen vaikuttamatta mittarin mittaustarkkuuteen. Useimpien true-rms-arvoja mittaavien pihtimittareiden huippukerroin on 2:1 tai 3:1. Tämä kattaa useimmat sähköiset sovellukset. Virran mittaaminen Virtamittaus on yksi pihtimittareiden perustoiminnoista. Nykyisillä pihtimittareilla voidaan mitata sekä AC- että DC-virtaa. Virtamittaukset tehdään tyypillisesti sähkönjakelujärjestelmän haaroituspiireistä. Haaroituspiirissä kulkevan virran määrittäminen kuuluu sähköasentajan perustehtäviin. Virtamittauksen tekeminen 1. Valitse AC-virta tai DC-virta. 2. Avaa pihtimittarin leuat ja aseta ne yhden johtimen ympärille. (AC-virtamittauksissa voidaan valita iflex-asetus ja käyttää lenkkivirtapihtejä.) 3. Lue näytön lukema. Kun virtamittaukset tehdään haaroituspiirin eri kohdista, voidaan helposti määrittää, paljonko virtaa eri kuormat ottavat. Jos suojakatkaisin tai muuntaja vaikuttaa ylikuumentuneelta, järkevintä on määrittää kuormitusvirta suorittamalla virtamittaus haaroituspiiristä. Varmista kuitenkin, että käytössäsi on true-rms-mittari, jotta osia kuumentavasta signaalista saatu mittaustulos on varmasti tarkka. Keskiarvovasteinen mittari ei anna todellista lukemaa, jos virta ja jännite eivät ole epälineaaristen kuormien takia sinimuotoisia. Jännitteen mittaaminen Jännitemittaus on toinen pihtimittareiden perustoiminnoista. Nykyisillä pihtimittareilla voidaan mitata sekä AC- että DC-jännite. Yleensä AC-jännite luodaan generaattorilla ja jakelusta huolehtii sähkönjakelujärjestelmä. Sähköasentaja tekee järjestelmästä mittauksia ja eristää ja korjaa mahdollisesti esiintyvät ongelmat. Jännitemittauksia tehdään myös akuista, mutta silloin mitataan joko DC-virtaa tai DC-jännitettä. Jos virtapiirissä on vika, yleensä ensimmäiseksi mitataan syöttöjännite. Ellei jännitettä ole lainkaan tai se on liian korkea tai matala, jänniteongelma on ratkaistava, ennen kuin aletaan tehdä muita tutkimuksia. Signaalin taajuus saattaa häiritä pihtimittarin AC-jännitemittausta. Useimmilla pihtimittareilla voidaan mitata tarkasti AC-jännitteitä, joiden taajuus on Hz. Sen sijaan digitaalisten yleismittareiden kaistanleveys saattaa olla 100 khz tai enemmänkin. Tästä johtuen samasta jännitteestä mitattu lukema poikkeaa pihtimittareissa ja digitaalisissa yleismittareissa. Digitaalinen yleismittari päästää enemmän suuritaajuista jännitettä mittauspiirin läpi, kun taas pihtimittari suodattaa osan jännitteestä pois mittarin kaistanleveyden ylittävästä signaalin osasta. Kun selvitetään taajuusmuuttajaa koskevia ongelmia, kaistanleveys mittarin tulopuolella saattaa vaikuttaa merkittävästi kunnollisen lukeman saamiseen. Koska taajuusmuuttajasta moottoriin kulkeva signaali sisältää runsaasti harmonisia yliaaltoja, digitaalinen yleismittari mittaa suurimman osan jännitteestä (tulopuolen kaistanleveydestä riippuen). Nykyään mitataan usein myös taajuusmuuttajien jännitelähtöä. Taajuusmuuttajaan kytketty moottori reagoi vain signaalin keskiarvoon ja sen mittaaminen edellyttää, että pihtimittarin tulopuolen kaistanleveys on kapeampi kuin vastaavassa digitaalisessa yleismittarissa. Fluken 375-, 376- ja 381-pihtimittarit on suunniteltu erityisesti taajuusmuuttajien testausmittauksiin ja vianhakuun. 3 Fluke Corporation Pihtimittarien perusteet

4 Jännitemittauksen tekeminen 1. Valitse AC-jännite ( ) tai DC-jännite ( ). 2. Kytke musta mittausjohto COM-tuloliittimeen. Kytke punainen mittausjohto jännitteen tuloliittimeen. 3. Kytke mittapäiden kärjet kuormittavan piirin tai teholähteen yli (rinnankytkentä). 4. Tarkista lukema. Varmista, että mittayksikkö on oikea. 5. (Valinnainen) Jätä lukema näyttöön painamalla HOLDpainiketta. Mittarin voi nyt irrottaa virtapiiristä ja näytön lukeman tarkastaa turvallisen välimatkan päässä sähköiskun vaarasta. Määritä jännitehäviö suojakatkaisimen ja kuorman tulon katkaisimeen yhdistävistä johtimista mittaamalla jännite ensin suojakatkaisimesta ja sitten kuormituksen tulosta suojakatkaisimen kohdalta. Merkittävä jännitteen aleneminen saattaa vaikuttaa kuormittumisen tehoon. Vastuksen mittaaminen Sähkövastuksen mittayksikkö on ohmi (Ω). Vastus voi vaihdella merkittävästi aina muutaman milliohmin (mω) kosketusvastuksesta eristeiden miljardeihin ohmeihin. Useimmilla pihtimittareilla voidaan mitata pieniä sähkövastuksia 0,1 ohmiin asti. Jos vastus on suurempi kuin mitä mittarilla pystyy mittaamaan tai virtapiiri on avoin, mittarin näytössä lukee "OL". Sähkövastus mitataan aina jännitteettömästä piiristä tai muuten mittari tai piiri saattaa vaurioitua. Joissakin pihtimittareissa vastuksen mittaustilassa on suojaus tahattomasti tapahtuvan jännitekosketuksen varalta. Suojaustaso voi vaihdella suurestikin eri pihtimittareiden välillä. Vastusmittauksen tekeminen 1. Kytke jännite pois testattavasta virtapiiristä. 2. Valitse vastusmittaus (W). 3. Kytke musta mittausjohto COM-tuloliittimeen. Kytke punainen mittausjohto VW-tuloliittimeen. 4. Kytke mittapäiden kärjet sen komponentin tai piirin osan yli, josta vastus on tarkoitus mitata. 5. Tarkista lukema mittarin näytöstä. Varmista, että jännite on kytketty pois, ennen kuin teet vastusmittauksia. Jatkuvuus Jatkuvuusmittaus on nopea vastusmittaus, jonka tavoitteena on selvittää, onko piiri avoin vai suljettu. Jos pihtimittarissa on jatkuvuussummeri, jatkuvuustestaukset voidaan suorittaa helposti ja nopeasti: mittari piippaa, jos piiri on suljettu, ja voit siirtyä suoraan seuraavaan kohteeseen tarvitsematta seurata näytön lukemia. Summerin laukaiseva vastus vaihtelee eri mittareiden välillä. Tyypillisesti mittari antaa äänimerkin, jos lukema on alle ohmia. Muut toiminnot Suhteellisen tavallinen on myös AC-virran aaltomuodon taajuusmittaus. Aseta pihtimittarin leuat (tai lenkkivirtapihdit) AC-virtajohtimen ympärille ja kytke taajuusmittaus päälle. Mittarin näyttöön tulee johtimessa kulkevan signaalin taajuus. Taajuusmittauksesta on hyötyä, kun pyritään selvittämään sähkönjakelujärjestelmän harmonisia ongelmia. Toinen monissa pihtimittareissa oleva toiminto on suurimman ja pienimmän arvon sekä keskiarvon tallennus. Jos toiminto on otettu käyttöön, jokaista pihtimittarilla saatua mittaustulosta verrataan aikaisemmin tallennettuihin lukemiin. Uusi lukema korvaa muistiin tallennetun korkeimman lukeman, mikäli se on sitä suurempi. Vastaavasti uusi lukema korvaa muistiin tallennetun pienimmän lukeman, mikäli se on sitä pienempi. Keskiarvo päivitetään saatujen lukemien perusteella. Jokaista mittaustulosta verrataan tallennettuihin lukemiin niin kauan, kuin toiminto on käytössä. Kun toiminto on ollut jonkin aikaa käytössä, mittarin muistista voidaan hakea kyseisen ajanjakson aikana tehtyjen mittausten suurin ja pienin arvo sekä mittausten keskiarvo. Vanhemman sukupolven pihtimittareista kaikilla ei pystytty mittaamaan kapasitanssia, mutta nykyään kapasitanssimittaus kuuluu useimpien pihtimittareiden toimintovalikoimaan. Kapasitanssimittaus on hyödyllinen toiminto, kun halutaan tarkistaa moottorin käynnistysvirta tai mitata säädinten, virtalähteiden tai moottorikäyttöjen sisältämien elektrolyyttikondensaattoreiden arvoja. Moottorin käynnistysvirta voi paljastaa paljon moottorin kunnosta ja kuormittumisesta moottoreiden parissa työskenteleville sähköasentajille. Käynnistysvirran mittaus kuuluu Fluken 374-, 375-, 376- ja 381-pihtimittareiden ominaisuuksiin. Kytke käynnistysvirran mittaustoiminto päälle, kun olet asettanut mittarin leuat (tai lenkkivirtapihdit) moottorin tulojohdon ympärille. Virtamittaus pihtimittarilla. 4 Fluke Corporation Pihtimittarien perusteet

5 Käynnistä seuraavaksi moottori. Pihtimittarin näyttöön tulee moottorin käynnistysjakson ensimmäisten 100 millisekunnin aikana otettu suurin virta. Patentoitu käynnistysvirran mittaustekniikka suodattaa kohinan ja mittaa moottorin käynnistysvirran juuri sellaisena kuin suojalaite sen havaitsee. Pihtimittarin turvallisuus Turvallisuus alkaa mittarin valinnasta. Valitse mittari, joka soveltuu siihen ympäristöön, missä sitä on tarkoitus käyttää. Kun sopiva mittari on valittu, noudata sen käytössä hyviksi todettuja mittausmenetelmiä. Kansainvälinen sähkötekniikan komissio eli IEC (International Electrotechnical Commission) on laatinut uusia, sähköjärjestelmien parissa työskentelyä määrittäviä turvallisuusstandardeja. Varmista, että käyttämäsi mittari vastaa mittausympäristön IEC-luokkaa ja jännitteen nimellisarvoja. Jos jännitemittaus tehdään esimerkiksi 480 voltin sähkötaulusta, mittarin luokituksen täytyy olla vähintään Cat III, 600 V. Tämä tarkoittaa, että mittarin tulopiirit on suunniteltu kestämään tässä ympäristössä usein esiintyviä jännitetransientteja ilman, että niistä aiheutuu vaaraa käyttäjälle. 1 Valitse mittari, jonka luokitus on riittävän suuri ja jolla on virallisen testauslaboratorion (CSA tai TÜV) hyväksyntä. Hyväksyntä merkitsee, että mittari on testattu puolueettomasti ja täyttää IEC-standardien vaatimukset. (Lisätietoja on kohdassa Riippumaton testaus.) Monilla uusilla pihtimittareilla on Cat IV -turvaluokitus, mikä tarkoittaa, että niitä voidaan käyttää maan alla ja ulkona, missä salamointi ja transientit ovat tavallisempia ja voimakkaampia. Tarkistuslista Käytä mittaria, joka vastaa sen käyttöympäristössä vaadittuja turvallisuusstandardeja. Tarkista ennen mittausta, ettei mittausjohdoissa tai lenkkivirtapihdeissä ole ulkoisia vaurioita. Tarkista mittarilla mittausjohtojen tai lenkkivirtapihtien jatkuvuus. Käytä vain mittausjohtoja, joissa on suojatut liittimet ja sormisuojat. Käytä vain mittaria, jossa on upotetut tuloliittimet. Varmista, että mittari on hyvässä kunnossa. Irrota punainen mittausjohto aina ensin. Älä työskentele yksin. Käytä mittaria, jonka vastustoiminto sisältää ylikuormitussuojauksen. 1 Lisätietoja IEC-1010-standardista ja sen soveltamisesta yleismittareihin on yleismittareiden turvallista käyttöä koskevassa sovellusoppaassa ( ). Erikoisominaisuudet Seuraavassa on lueteltu erikoisominaisuuksia ja -toimintoja, jotka helpottavat pihtimittarin käyttöä. Näytön kuvakkeista on helppo tarkistaa, mitä suuretta mitataan (jännite, vastus jne.). HOLD-painiketta painamalla voit jättää lukeman näyttöön. Mittarissa on vain yksi kytkin, jonka avulla mittaustoiminnon valitseminen sujuu helposti ja nopeasti. Ylikuormitussuojaus suojaa mittaria ja virtapiiriä vaurioilta ja käyttäjää vahingoittumiselta. Automaattinen alueenvalinta valitsee sopivan mittausalueen automaattisesti. Manuaalinen alueenvalinta sallii tietyn alueen lukitsemisen toistuvia mittauksia varten. Paristojen merkkivalo syttyy palamaan, kun paristot on syytä vaihtaa. Taustavalaistu näyttö, suurikokoiset numerot ja laaja katselukulma mahdollistavat lukemien tarkastelun myös hankalissa olosuhteissa. Taustavalaistu näyttö valitsee oikean mittausalueen automaattisesti, joten kiertokytkimen asentoa ei tarvitse muuttaa mittausta tehtäessä. Integroitu alipäästösuodatin ja huipputason signaalinkäsittely mahdollistavat käytön häiriöllisissä ympäristöissä ja antavat vakaita lukemia. 5 Fluke Corporation Pihtimittarien perusteet

6 R Sanasto Analoginen mittari. Laite, jossa mitatun signaalin arvo osoitetaan neulan liikkeellä. Käyttäjä määrittää lukeman sen perusteella, mihin kohti neula asteikolla osoittaa. Erottelukyky. Ilmaisee, miten pienet muutokset mittari pystyy havaitsemaan. Keskiarvovasteinen mittari. Mittari, joka mittaa siniaallot tarkasti, mutta muut kuin sinimuotoiset aallot vähemmän tarkasti. Muu kuin sinimuotoinen aaltomuoto. Säröytynyt aaltomuoto, esimerkiksi pulssijono, kanttiaallot, kolmioaallot, sahalaitaiset aallot ja piikit. Näytön kuvake. Valittua aluetta tai toimintoa kuvaava symboli. RMS. AC-aaltomuotoa vastaava DC-arvo. Siniaaltomuoto. Puhdas siniaalto ilman säröjä. Tarkkuus. Tarkkuuden avulla ilmaistaan, miten tarkasti mitattu arvo vastaa signaalin todellista arvoa. Tarkkuus ilmoitetaan yleensä prosenttiosuutena lukemasta tai prosenttiosuutena täydestä asteikosta. True-rms-mittari. Mittari, jolla pystyy mittaamaan tarkasti sekä siniaaltomuodot että muut aaltomuodot. Riippumaton testaus on mittausturvallisuuden avain. Kuinka voit olla varma, että mittarisi vastaa CAT III- tai CAT II -luokitusta? Valitettavasti sitä ei aina ole helppo varmistaa. Valmistaja voi itse ilmoittaa, että sen mittarit vastaavat CAT II- tai CAT III -luokitusta, ilman puolueettoman testauslaitoksen tekemää tarkastusta. Kiinnitä erityisesti huomioita sanaan 'suunniteltu', kuten lauseessa "Suunniteltu vastaamaan standardien vaatimuksia". Suunnittelu ei nimittäin koskaan ole sama asia kuin puolueettoman tahon tekemä testaus. Kansainvälinen sähkötekniikan komissio, IEC (International Electrotechnical Commission), laatii ja ehdottaa standardeja, mutta se ei valvo, että standardeja noudatetaan. Etsi mittarista puolueettoman testauslaboratorion tunnus ja luettelointinumero (esimerkiksi UL, CSA, VDE, TÜV tai joku muu tunnettu testauslaboratorio). Näitä tunnuksia saa käyttää ainoastaan, mikäli tuote on läpäissyt kyseisen laboratorion testausstandardin, joka perustuu kansallisiin/kansainvälisiin standardeihin. Esimerkiksi UL 3111 perustuu IEC-standardin toiseen painokseen. Testauslaboratorioiden tunnukset ovat luotettavin, joskaan eivät valitettavasti ehkä aina takuuvarma, keino varmistaa, että mittauslaitteesi turvallisuus on todellakin testattu. Fluke LISTED 950 Z N10140 Luokitukset Preferred ja ominaisuudet size vaihtelevat eri valmistajien mittareissa. Ennen kuin alat käyttää uutta mittaria, perehdy sen käyttöoppaassa mainittuihin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. N10140 Minimum size Agilent N10149 N10149 Preferred size Minimum size Fluke. Keeping your world up and running. NOTE: The N number Fluke Finland is different Oy for each company Pakkalantie 30 A VANTAA Puh.: Fax: Web: Copyright 2014 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Alankomaissa 11/2014. Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. Pub_ID : fin Tätä asiakirjaa ei saa muokata ilman Fluke Corporationin kirjallista lupaa. 6 Fluke Corporation Pihtimittarien perusteet

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit

Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit TEKNISET TIEDOT Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit Fluken uusi 370 FC -sarja (376 FC, 375 FC ja 374 FC) tekee vianhausta entistä tehokkaampaa. iflex -lenkkivirtapihti helpottaa

Lisätiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Joustavuutta langattomien järjestelmien rakentamiseen - miten haluat - milloin haluat. Langattomat Fluke 3000 FC -mittauslaitteet ovat joukkue, jossa moduulit pelaavat

Lisätiedot

Helppo tiedonkeruu: kuva ja lukemat välittömästi

Helppo tiedonkeruu: kuva ja lukemat välittömästi Syksy talvi 2015 Helppo tiedonkeruu: kuva ja lukemat välittömästi Esittelyssä uudet Flukelämpökamerat ERIKOISTARJOUS Fluke T5600/ 1000FLT paketti Fluke. Keeping your world up and running. Helppo tiedonkeruu:

Lisätiedot

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Tekniset tiedot Nyt yhteensopiva Fluke Connect -mobiilisovelluksen kanssa Aloita huomisen mittauslaitejärjestelmän rakentaminen jo tänään käyttäen Fluken 3000 FC yleismittaria.

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit

Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit TEKNISET TIEDOT Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit Tehokas eristysvastus-/yleismittari Fluke 1587 FC:ssa ja Fluke 1577:ssa on digitaalinen eristysvastusmittari ja digitaalinen true-rms-yleismittari

Lisätiedot

Laitteita - Yleismittari

Laitteita - Yleismittari Laitteita - Yleismittari Yleistyökalu mittauksissa Yleensä digitaalisia Mittaustoimintoja Jännite (AC ja DC) Virta (AC ja DC) Vastus Diodi Lämpötila Transistori Kapasitanssi Induktanssi Taajuus 1 Yleismittarin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 KÄYTTÖOPAS PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 Sisällysluettelo: 1. Johdanto a. Yleistä b. Erikoisominaisuudet c. Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus 2. Tekniset tiedot a. Yleiset tekniset

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit TEKNISET TIEDOT Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit Lyhennä testaamiseen kuluvaa aikaa jopa 40 %: lla Auto Test-toiminnon avulla Auto Test-toiminto tekee viisi vaadittua mittausta peräkkäin yhdellä

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 KÄYTTÖOPAS Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 Johdanto Extech EX330 -yleismittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta,

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Johdanto Extech 430 -yleismittari (osanumero EX430) on varustettu automaattisella aluevalinnalla. Mittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi,

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 SISÄLTÖ 1. Johdanto a. Yleistä... 3 b. Erityisominaisuuksia... 3 c. Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus... 3 2. Tekniset tiedot

Lisätiedot

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5 Käyttöohje HT32 Copyright HT ITALIA 2005 Release EN 1.01-03/06/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...2 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala VAHVAVIRTATEKNIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET YLEISTÄ YLEISMITTARIN OMINAISUUKSISTA: Tässä laboratoriotyössä

Lisätiedot

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN FYSP104 / K1 YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN Työn tavoitteita oppia tuntemaan analogisen ja digitaalisen yleismittarin tärkeimmät erot ja niiden suorituskyvyn rajat oppia yleismittareiden oikea ja rutiininomainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN FYSP104 / K1 YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN Työn tavoitteita Oppia yleismittareiden oikea ja rutiininomainen käyttö. Soveltaa Ohmin lakia mittaustilanteissa Sähköisiin ilmiöihin liittyvissä laboratoriotöissä

Lisätiedot

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-510 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-510:n

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Sähköiset koestimet 22

Sähköiset koestimet 22 22 Sähköiset koestimet SÄHKÖISET KOESTIMET TALO- JA SÄHKÖTEKNIIKKA Oikea sähköinen koestin joka käyttöön Johdanto tarjoaa yleiskuvan sähköisistä koestintyypeistä ja niiden käyttöalueista. Käyttöalueet

Lisätiedot

Fluke 3000 FC -sarjan mittauslaitteet

Fluke 3000 FC -sarjan mittauslaitteet Fluke 3000 FC -sarjan mittauslaitteet Tekniset tiedot Nyt yhteensopiva Fluke Connect -mobiilisovelluksen kanssa Aloita huomisen mittauslaitejärjestelmän rakentaminen jo tänään käyttäen Fluken 3000 FC -yleismittaria.

Lisätiedot

FLUKE NÄE SE. TALLENNA SE. JAA SE. Fluke 117 digitaalinen yleismittari. Erikoistarjouksia kaikista Fluken asennustestereistä.

FLUKE NÄE SE. TALLENNA SE. JAA SE. Fluke 117 digitaalinen yleismittari. Erikoistarjouksia kaikista Fluken asennustestereistä. FLUKE Specials Kevät 2015 NÄE SE. TALLENNA SE. JAA SE. 117 digitaalinen yleismittari Erikoistarjouksia kaikista n asennustestereistä NYT KAUPAN PÄÄLLE MITTARIN RIPUSTUSPAKETTI JA C25KANTO LAUKKU!. Keeping

Lisätiedot

2007 Mittauslaiteluettelo

2007 Mittauslaiteluettelo 2007 Mittauslaiteluettelo Digitaaliset yleismittarit Pihtimittarit Testerit Eristysvastusmittarit Maadoitusvastustesterit Asennustesterit Kannettavat mittalaitteet Sisäilman laadun mittarit Digitaaliset

Lisätiedot

UUTTA. Lisätoimintoja, nopeampi mittaus ja yhtä luja kuin ennenkin. Fluke 1650-sarjan asennustesterit ovat SFS 6000-standardin mukaisia.

UUTTA. Lisätoimintoja, nopeampi mittaus ja yhtä luja kuin ennenkin. Fluke 1650-sarjan asennustesterit ovat SFS 6000-standardin mukaisia. Lisätoimintoja, nopeampi mittaus ja yhtä luja kuin ennenkin Fluke 1650-sarjan asennustesterit ovat SFS 6000-standardin mukaisia UUTTA VVS tyyppi B yhteensopiva Nopea oikosulkuvirran mittaus Säästää jopa

Lisätiedot

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Käyttöohje PN 2572573 July 2006, Rev. 1, 2/07 (Finnish) 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their

Lisätiedot

11 mallia 1000 V CAT IV -luokituksella Kaiken tyyppisiin mittauksiin!

11 mallia 1000 V CAT IV -luokituksella Kaiken tyyppisiin mittauksiin! 11 mallia 1000 V CAT IV -luokituksella Kaiken tyyppisiin mittauksiin! F200 Sarja F400 Sarja F600 Sarja Monitoimiset AC, DC sekä AC+DC TRMS -pihdit F200 Sarja F400 Sarja 2000 A AC / 3000 A DC AC/DC differentiaalimittaukset

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

FLUKE. Visuaalinen. Erikoistarjouksia kaikista Fluken asennustestereistä. Fluke VT04 -infrapunalämpömittari. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Visuaalinen. Erikoistarjouksia kaikista Fluken asennustestereistä. Fluke VT04 -infrapunalämpömittari. The Most Trusted Tools in the World. Kevät 2014 FLUKE Specials Visuaalinen Fluke VT04 infrapunalämpömittari Erikoistarjouksia kaikista Fluken asennustestereistä The Most Trusted Tools in the World. Lämpötilaratkaisut: sopivat työhösi, taskuusi

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

Käyttöohje HT4020 4022

Käyttöohje HT4020 4022 Käyttöohje HT4020 4022 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.03-03/02/2004 SISÄLTÖ: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ennen käyttöä...2 1.2. KÄYTÖN AIKANA...3 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...4 2.

Lisätiedot

Digitaaliset Fluke-yleismittarit Ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin

Digitaaliset Fluke-yleismittarit Ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin Digitaaliset Fluke-yleismittarit Ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin Näin valitset parhaan digitaalisen yleismittarin työhösi Ennen sopivan digitaalisen yleismittarin valitsemista on mietittävä, missä ja mihin

Lisätiedot

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 1. YLEISIÄ OHJEITA Tämä mittari täyttää IEC1010-standardin elektronisia mittalaitteita koskevat määräykset per CAT II / ympäristöhaittaluokka

Lisätiedot

Fluke CNX sarjan mittauslaitteet

Fluke CNX sarjan mittauslaitteet Fluke CNX 3000 -sarjan mittauslaitteet Fluken langaton tiimi Tekniset tiedot Fluken langattoman vianhakutiimin ansiosta voit tarkastella usean eri moduulin mittaustuloksia reaaliajassa ja etänä yhdellä

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä

Lisätiedot

Amprobe PM51A. Käyttöohje

Amprobe PM51A. Käyttöohje Amprobe PM51A Käyttöohje 1. LCD-näyttö 2. Kiertokytkin, jolla valitaan haluttu mittaustoiminto sekä sammutetaan ja käynnistetään laite 3. SELECT-nappi, jolla valitaan haluttu mittaus (toiminto riippuu

Lisätiedot

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Tekniset tiedot Nyt yhteensopiva Fluke Connect -mobiilisovelluksen kanssa Aloita huomisen mittauslaitejärjestelmän rakentaminen jo tänään käyttäen Fluken 3000 FC yleismittaria.

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys PERMITTIIVISYYS 1 Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset ja ja levyjen välillä

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Ohjevihko Turvaohjeet A Varoitus tarkoittaa vaarallista tilannetta ja toimintoa, joka voi aiheuttaa ruumiinvamman tai kuoleman. A Varotoimi tarkoittaa tilaa tai toimintoa, joka

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

SÄHKÖSUUREIDEN MITTAAMINEN

SÄHKÖSUUREIDEN MITTAAMINEN FYSP107 / K3 Sähkösuureiden mittaaminen yleismittarilla - 1 - FYSP107 / K3 YLEISMITTARILLA SÄHKÖSUUREIDEN MITTAAMINEN Työn tavoitteita oppia tuntemaan digitaalisen yleismittarin suorituskyvyn rajat oppia

Lisätiedot

TILAUSTIEDOT: F V F200 -sarjalle. 1.5 V F400 / F600 -sarjoille

TILAUSTIEDOT: F V F200 -sarjalle. 1.5 V F400 / F600 -sarjoille J F200 Sarja F400 Sarja F600 Sarja Malli F201 F203 F205 F401 F403 F405 F407 F601 F603 F605 F607 Leukojen maksimiaukeama 34 mm 48 mm 60 mm Näyttö LCD Taustavalaistu LCD Taustavalaistu LCD Taustavalaistu

Lisätiedot

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka

PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka 1 Toimintaperiaate PROBYTE kallistusnäyttöautomatiikka on tarkoitettu puoliautomaattiseksi tiekoneiden kallistuskulmamittariksi. Laite ohjaa käyttäjää äänimerkeillä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari.

2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari. TURUN AMMATTKORKEAKOULU TYÖOHJE 1 TEKNKKA FYSKAN LABORATORO 2.0 2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari. 1. Työn tavoite Tutustutaan tärkeimpään sähköiseen perusmittavälineeseen, yleismittariin, suorittamalla

Lisätiedot

Visuaaliset VT04- ja VT02- infrapunalämpömittarit

Visuaaliset VT04- ja VT02- infrapunalämpömittarit Visuaaliset VT04- ja VT02- infrapunalämpömittarit Tekniset tiedot Havaitse ongelmat välittömästi! Fluken visuaalisissa infrapunalämpömittareissa yhdistyvät pistelämpömittarin kätevyys ja lämpökameran havainnollisuus.

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 1. RESISTANSSI Resistanssi kuvaa komponentin tms. kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Johtimen tai komponentin jännite on verrannollinen

Lisätiedot

Digitaaliyleismittarin valinta

Digitaaliyleismittarin valinta Yleismittareiden ABC - tietoutta digitaaliyleismittareiden ominaisuuksista ja toiminnoista Sovellusopas Johdanto Yleismittareita kutsutaan uuden vuosituhannen mittanauhoiksi. Mutta mikä itseasiassa digitaaliyleismittari

Lisätiedot

2003 Eero Alkkiomäki (OH6GMT) 2009 Tiiti Kellomäki (OH3HNY)

2003 Eero Alkkiomäki (OH6GMT) 2009 Tiiti Kellomäki (OH3HNY) Häiriöt ja mittaaminen 2003 Eero Alkkiomäki (OH6GMT) 2009 Tiiti Kellomäki (OH3HNY) Häiriötyypit sähkömagneettisesti kytkeytyvät puutteellinen kotelointi huonot liitokset puutteelliset suodatukset kapasitiivisesti

Lisätiedot

NÄE SE. TALLENNA SE. JAA SE.

NÄE SE. TALLENNA SE. JAA SE. Syksy/talvi 2014 FLUKE Specials Fluke 177 digitaalinen yleismittari ja pehmeä C25kantolaukku nyt 14 % alennuksella, lisäksi KAUPAN PÄÄLLE Bluetoothkaiutin! Uutta Flukelta! Ti90 ja Ti95lämpökamerat KAUPAN

Lisätiedot

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla PERMITTIIVISYYS Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä. Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset +Q ja Q ja levyjen

Lisätiedot

Eristysvastuksen mittaus

Eristysvastuksen mittaus Eristysvastuksen mittaus Miksi eristyvastusmittauksia tehdään? Eristysvastuksen kunnon tarkastamista suositellaan vahvasti sähköiskujen ennaltaehkäisemiseksi. Mittausten suorittaminen lisää käyttöturvallisuutta

Lisätiedot

TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla

TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla Käyttöohje TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla Malli EX542 Johdanto Tämä mittari soveltuu AC/DC-jännite-, AC/DC-virta-, resistanssi-, kapasitanssi-, sähkövirran ja signaalien taajuusmittauksiin,

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu Tarkk` ampujankuja 1 PL 181, 50101 MIKKELI KÄYTTÖOHJEET: FLUKE Networks IntelliTone 200 Toner ja Probe

Mikkelin ammattikorkeakoulu Tarkk` ampujankuja 1 PL 181, 50101 MIKKELI KÄYTTÖOHJEET: FLUKE Networks IntelliTone 200 Toner ja Probe KÄYTTÖOHJEET: FLUKE Networks IntelliTone 200 Toner ja Probe Pateristonkatu 2, 50100 MIKKELI Puh. (015) 355 6428 Fax (015) 355 6333 fikret.jakupovic@mamk.fi Sivu 1/11 Pariston tila 9 voltin pariston virtamäärän

Lisätiedot

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen

Lisätiedot

Käyttöohje HT7011 p o C r y t h g i HT T I A I L A 6 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 0 0 - / 5 0 / 9 2 0 0 2 6

Käyttöohje HT7011 p o C r y t h g i HT T I A I L A 6 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 0 0 - / 5 0 / 9 2 0 0 2 6 Käyttöohje HT7011 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.00-29/05/2006 Sisältö: 1 TURVAOHJEITA... 2 1.1 ENNEN MITTAUSTA...2 1.2 MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3 MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4 YLIJÄNNITELUOKAT...4

Lisätiedot

Osakäämikoneiden mittausohje

Osakäämikoneiden mittausohje Sisällysluettelo: 2/7 Yleistä...3 Käämien vastuksen mittaus...4 Eristysresistanssimittaus...5 Mittauksen suorittaminen...5 Ohjauspiirin testaaminen...6 Osakäämikäynnistyksen releiden testaus....6 Vaihejännitteiden

Lisätiedot

TDC-CD TDC-ANTURI RMS-CD MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. TDC-CD_Fin.doc 2008-02-01 / BL 1(5)

TDC-CD TDC-ANTURI RMS-CD MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. TDC-CD_Fin.doc 2008-02-01 / BL 1(5) TDC-ANTURI RMS-CD MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA _Fin.doc 2008-02-01 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. TEKNISET TIEDOT 2. MALLIN KUVAUS 3. TOIMINNON KUVAUS 4. UUDELLEENKÄYTTÖOHJEET 5. KÄÄMITYKSEN TARKASTUS 1. TEKNISET

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

FYSP104 / K2 RESISTANSSIN MITTAAMINEN

FYSP104 / K2 RESISTANSSIN MITTAAMINEN FYSP104 / K2 RESISTANSSIN MITTAAMINEN Työn tavoite tutustua erilaisiin menetelmiin, jotka soveltuvat pienten, keskisuurten ja suurten vastusten mittaamiseen Työssä tutustutaan useisiin vastusmittauksen

Lisätiedot

Tässä näet asennustestauksen tulevaisuuden. Fluke 1650 Sarjan Asennustesterit

Tässä näet asennustestauksen tulevaisuuden. Fluke 1650 Sarjan Asennustesterit Tässä näet asennustestauksen tulevaisuuden Fluke 650 Sarjan Asennustesterit Fluke 650 Sarja Turvallisempaa, helpompaa asennustestausta 650-sarjan testereillä tarkastetaan asuin-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjen

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit

FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit FYS206/5 Vaihtovirtakomponentit Tässä työssä pyritään syventämään vaihtovirtakomponentteihin liittyviä käsitteitä. Tunnetusti esimerkiksi käsitteet impedanssi, reaktanssi ja vaihesiirto ovat aina hyvin

Lisätiedot

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen

Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi

Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Sivu 1/10 Fysiikan laboratoriotyöt 1 Työ numero 3 Vastksen ja diodin virta-jännite-ominaiskäyrät sekä valodiodi Työn suorittaja: Antero Lehto 1724356 Työ tehty: 24.2.2005 Uudet mittaus tulokset: 11.4.2011

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt

Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Ongelmia mittauksissa Ulkoiset häiriöt Häiriöt peittävät mitattavia signaaleja Häriölähteitä: Sähköverkko 240 V, 50 Hz Moottorit Kytkimet Releet, muuntajat Virtalähteet Loisteputkivalaisimet Kännykät Radiolähettimet,

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Käyttöohje

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Käyttöohje Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Käyttöohje May 2003 Rev. 1, 10/08 (Finnish) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice.

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

LOPPURAPORTTI 19.11.2007. Lämpötilahälytin. 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi LOPPURAPORTTI 19.11.2007 Lämpötilahälytin 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET... 3 JOHDANTO... 4 1. ESISELOSTUS... 5 1.1 Diodi anturina... 5 1.2 Lämpötilan ilmaisu...

Lisätiedot

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon 30 SÄHKÖVAKIO 30 Sähkövakio ja Coulombin laki Coulombin lain mukaan kahden tyhjiössä olevan pistevarauksen q ja q 2 välinen voima F on suoraan verrannollinen varauksiin ja kääntäen verrannollinen varausten

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 30.10.2014 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

Sähkömagnetismi. s. 24. t. 1-11. 24. syyskuuta 2013 22:01. FY7 Sivu 1

Sähkömagnetismi. s. 24. t. 1-11. 24. syyskuuta 2013 22:01. FY7 Sivu 1 FY7 Sivu 1 Sähkömagnetismi 24. syyskuuta 2013 22:01 s. 24. t. 1-11. FY7 Sivu 2 FY7-muistiinpanot 9. lokakuuta 2013 14:18 FY7 Sivu 3 Magneettivuo (32) 9. lokakuuta 2013 14:18 Pinta-alan Webber FY7 Sivu

Lisätiedot

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Käyttöohje PN 4045153 May 2012 (Finnish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Lisätiedot

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset

83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU 83950 Tietoliikennetekniikan työkurssi Monitorointivastaanottimen perusmittaukset email: ari.asp@tut.fi Huone: TG 212 puh 3115 3811 1. ESISELOSTUS Vastaanottimen yleisiä

Lisätiedot

Käyttöohje HT7021. Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN /04/03

Käyttöohje HT7021. Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN /04/03 Käyttöohje HT7021 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.01-24/04/03 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...3 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK 1) TURVALLISUUS 2 Käyttöohjeessa käytettyjen ilmaisujen merkitys VAROITUS HUOMIO ilmaisee olosuhteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa vakaviin

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot

Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230. Anturirasialähetin

Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230. Anturirasialähetin Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230 Anturirasialähetin 1 ESITTELY HTB230 on anturirasiaan sijoitettava 2-johdinlähetin platina-, nikkeli- ja kuparivastusantureille. Se on ohjelmoitavissa PC:llä

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot