Tarjous. Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa Case Kotkan- Haminan seutu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjous. Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa Case Kotkan- Haminan seutu"

Transkriptio

1 Tarjous Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa Case KotkanHaminan seutu Tarjoajana Livady Oy Panu Lehtovuori Timo Hämäläinen Mikko Laak Mathias Wahlberg Vastaanottaja MALverkosto

2 Arvoisa vastaanottaja, Lähetämme ohessa tarjouksemme yritysvuorovaikutuksen asiantuntija ja konsulttipalve- luista. Tarjouksemme perustuu jo tehtyihin Turun ja Pietarsaaren seudun hankkeisiin se- kä näiden pohjalta käytyihin keskusteluihin ja kehittämisideoihin. Tarjouksen jättää Livady Oy. Livady Oy on arkkitehti ja konsulttitoimisto, joka on suun- tautunut suunnittelutyön ohella kaupunki ja rakennustutkimukseen, yhdyskuntasuunnit- telun ja kaupunkikehittämisen konsultointiin. Toivomme tarjouksen johtavan yhteistyöhön kanssanne. Livady Oy:ssä yhteyshenkilönä ja hankkeen vastuullisena toteuttajana toimii osakas Panu Lehtovuori, puh , Tarjouksemme on voimassa saakka. Tampereella Panu Lehtovuori Osakas, Livady Oy 2

3 1. Työsuunnitelma 1.1. Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa tausta Livady Oy toteutti talvella MALverkoston pilottihankkeen Yritysvuorovaiku- tuksen toteutus ja konseptit MALsuunnittelussa. Tavoitteena oli auttaa Turun ja Pietar- saaren kaupunkeja ja kaupunkiseutuja tuomaan yritysten ja liiketoiminnan näkökulmia osaksi yleispiirteistä kaupunki ja kaupunkiseutusuunnittelua. Hanke on raportoitu kesällä Raportti on ladattavissa osoitteessa <http://www.mal- verkosto.fi/hankkeet/yritysvuorovaikutus> Pilottiin sisältyi optio kolmannesta caseseudusta. Tämä tarjous on ehdotus kolmannen tapausesimerkin toteuttamisesta KotkanHaminan kaupunkiseudun tarpeisiin sovitettu- na Yritysvuorovaikutus KotkanHaminan seudulla toteuttamissuunnitelma Ehdotamme, että työ toteutetaan kahdessa päävaiheessa: 1) Koetellaan yritysten kanssa suunnittelijoiden ja tutkijoiden havaitsemia seudullisia ja taloudellisia kehitystrendejä. Tunnistaako yrityksenne trendin? Mitä trendi voisi tar- koittaa yrityksenne kannalta? Onko vastatrendejä tai nousevia uusia ilmiöitä? Pyritään löytämään yhteiskehitellen KotkanHaminan seudun tulevaisuuden kärkihankkeita ja alueita ja toisaalta ongelmakohtia ja parannettavia alueita ja käytäntöjä. Taustaaineisto laaditaan tiiviissä yhteistyössä KotkanHaminan seudun toimijoiden ja MALverkoston edustajien kanssa; Livady tekee työpajan pohjapaperin. Jo tehdyt strate- giatyöt ja E18käytävän selvitykset tarjoavat hyviä lähtökohtia. Todennäköisesti kiinnos- tavia teemoja ovat (suluissa mahdollisia puhujia / huomioita): Kehityskäytävät yleensä ja E18 erityisesti (Helka Kalliomäki) ITpilvipalvelut teollisten tilojen uusiokäyttäjinä (kv. Benchmarking, N.N.) Satamien tulevaisuus, muuttuva logistiikka (Ulla Tapaninen) Venäjän vaikutus turismiin, kiinteistömarkkinoihin ja kauppaan, ehkä myös työmarkkinoilla ja sosiaalisesti julkisten palveluiden kannalta (N.N.) Kulttuuri, creative economy (Ankkurikeskus, Pink Eminence) Saavutettavuus: henkilöliikenne laivoilla, ratayhteys, E18, lennot 2) Työstetään vaiheessa 1 löytyneitä kärkihankkeita ja alueita konkreettisesti työpa- jatyöskentelynä. Tavoitteena on synnyttää ideapankki KotkanHaminan seudun suunnit- telun käyttöön. Hyvänä esimerkkinä työtavasta ovat Tampereen keskustan teemakohtai- set osallistyöpajat vuonna Keskiössä on maankäytön, asutuksen, palvelujen ja elinkeinojen (ml. meriklusteri) sijoit- tuminen ja ohjaaminen niin, että jokapäiväiset yrittämisen, työnteon ja elämisen virrat tu- kevat seutusuunnittelun vyöhykeajattelua. Myös ympäristönäkökulmien (sosiaalinen, ta 3

4 loudellinen ja ekologinen ulottuvuus) yhteen kietoutuminen on tärkeää nostaa esiin. Mi- ten tämä näkyy käytännössä KotkanHaminan seudulla? *** Projekti on hahmotettu alla toteuttamissuunnitelmana. Siinä ilmenee kunkin vaiheen tar- koitus, siinä käytettävät menetelmät ja aineistot, raportointi, vaiheeseen resursoidut työ- määrät, arvioitu aikataulu sekä vaiheen toteuttamisesta vastaavat henkilöt. Taulukko 1. KotkanHaminan yritysvuorovaikutus: toteuttamissuunnitelma Vaihe 1. Aloituskokous Hankkeen alussa täsmennetään tilaajan kanssa työn tavoitteet ja paino tukset, jotta voidaan varmistua työn tehokkaasta käynnistymisestä ja yhteisestä päämäärästä. Kokouksessa käsitellään tilauksen taustaa, työsuunnitelman sisältöä, työn aikataulua, menettelytapoja ja aineistoja. Aloituskokouksen keskustelujen pohjalta laaditaan tarkennettu työsuunnitelma. Yksi (1) konsulttipäivä. Toteutus mahdollisimman pian hankintapäätök- sen jälkeen syyskuussa 2013 (19.9.). Täsmennetty työsuunnitelma Lehtovuori Vaihe 2. Tausta ja tutkimustiedon kartoitus, työpajojen pohjapaperi Perehtyminen KotkanHaminan seudun strategiaan, elinkeinoelämän profiiliin ja jo tehtyyn kehittämistyöhön. Vaiheessa 2 tuotettuja aineistoja käytetään hyväksi seuraavien työvaihei- den toteuttamisessa. Menetelmä ja aineistot Vaihe 3. Työpaja I Menetelmä ja aineistot Kirjallisuuskatsaus ja analyysi. Keskustelut keskeisten toimijoiden kanssa. Neljä (4) konsulttityöpäivää, toteutus lokakuussa 2013 Esitelmät ohjausryhmälle. Lyhyt kirjallinen versio loppuraportissa. Lehtovuori (johtaminen); Hämäläinen, Laak Koetellaan yritysten kanssa suunnittelijoiden ja tutkijoiden havaitsemia seudullisia ja taloudellisia kehitystrendejä. Kutsuseminaari, jonka osana semistrukturoitu ryhmähaastattelu. Kolme (3) konsulttipäivää, toteutus lokakuussa Lyhyt kirjallinen versio loppuraportissa. Lehtovuori (johtaminen); Hämäläinen, Laak 4

5 Vaihe 4. Virtuaalisen foorumin arvio Virtuaalisen foorumin (päätöksenteon tukijärjestelmän) mahdollisuuksien arvio, suhde SADEhankkeeseen, paikalliset voimavarat. Taustana hank- keen ykkösvaiheen (Turku, Pietarsaari) raportin suositukset. Menetelmä ja aineistot Vaihe 5. Työpaja II Menetelmä ja aineistot HelsinkiTallinn Knowledge Platform hankkeen tulosten soveltaminen KotkanHaminan seudun tarpeisiin. Kaksi (2) konsulttityöpäivää, marraskuu 2013 Esitelmä ohjausryhmälle. Lyhyt kirjallinen versio loppuraportissa. Lehtovuori, Hämäläinen; (MALverkosto) Työstetään vaiheessa 1 löytyneitä kärkihankkeita ja alueita konkreetti- sesti työpajatyöskentelynä. Monien toimijoiden työpaja (charette). Neljä (4) konsulttityöpäivää, joulukuu Kirjallinen versio loppuraportissa. Lehtovuori, Hämäläinen, Laak, Wahlberg Vaihe 6. Sähköinen loppuraportti Hankkeessa kerätyn aineiston kokoaminen ja viimeistely. Menetelmät ja aineistot Kokonaisanalyysi Kolme (3) konsulttityöpäivää, joulukuu 2013 Kirjallinen loppuraportti. Mikäli tilaaja niin toivoo, voidaan loppuraportti julkistaa medialle ja prosessiin osallistuneille tarkoitetussa tiedotustilai- suudessa tai avoimessa yleisötapahtumassa. Lehtovuori, Hämäläinen, Laak, Wahlberg Viestintä Kotkan ja Haminan kaupunkien virkamiesjohdolle sekä seudun kuntapäättäjille toteutetaan vaiheen 3 jälkeen ja mahdollisesti loppuraportin julkistuksen yhteydessä Aikataulu Työ alkaa välittömästi hankintapäätöksen jälkeen. Työ on kokonaisuudessaan valmis viimeistään

6 2. Työn vastuullinen toteuttaja ja muut tekijät 2.1. Livady Oy:n esittely ja yhteystiedot Livady Oy on arkkitehti ja konsulttitoimisto, joka on suuntautunut suunnittelutyön ohella kaupunki ja rakennustutkimukseen, yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkikehittämisen konsultoinitiin sekä opetus ja julkaisutoimintaan. Livady Oy on perustettu vuonna Toimistolla on kuusi osakasta ja heidän lisäkseen projektitilanteesta riippuen 36 muuta työntekijää sekä laaja yhteistyöverkosto. Livadyn työyhteisöllä on kokemusta erikois- osaamista mm. uusia ja osallistavia menetelmiä käyttävistä tutkimus ja kehittämishank- keista, rakennustutkimuksista, inventoinneista, rakennushistorian selvityksistä ja haasta- vien kohteiden uudelleenkäyttösuunnitelmista sekä graafisesta suunnittelusta. Tarjoajan nimi: Livady Oy Ytunnus: Postiosoite: Hämeentie 4 C 11, Helsinki Yrityksen verkkosivut: Yrityksen perustamisvuosi: 1994 Tarjouksen yhteyshenkilö: Panu Lehtovuori, p tai sähköposti: 2.2. Toteuttajatiimin kokoonpano ja osaamisen esittely Hankkeen johtajalla Panu Lehtovuorella on vankka kokemus yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijatehtävistä, kuten aihepiirin tutkimus ja konsultointihankkeiden johtamisesta ja suorittamisesta. Tiimin muut jäsenet ovat Timo Hämäläinen, Mikko Laak ja Mathias Wahlberg. CV:t lähetetään tarvittaessa. Hankkeen johtaja, Livady Oy:n osakas, TkT, professori Panu Lehtovuori toimii yhdys- kuntasuunnittelun teorian professorina Tampereen teknillisessä yliopistossa. Lehtovuori on tehnyt lukuisia kulttuurivetoiseen kaupunkiuudistukseen sekä elinkeinotoiminnan ja yhdyskuntasuunnittelun vuorovaikutukseen liittyviä tutkimuksia ja kehittämishankkeita. Tilapäiset käytöt kehittämisen voimavarana ovat olleet Lehtovuoren erityisen kiinnostuk- sen kohteena kansainvälisestä Urban Catalysts hankkeesta ( ) lähtien. Tämän aihepiirin viimeisimpiä avauksia ovat Helsingin seudun Kaupunkiinnovaatiot ohjelmaan tehty Kaupunkikiihdytintoimintamalli (yhdessä Sampo Ruoppilan kanssa 2011), toimin- tamallin sovellus yhden toimijan, Helsingin Nuorisoasiankeskuksen, kiinteistökantaan (Nuorisokiihdytin, yhdessä Vesa Peipisen kanssa 2012) sekä ajattelun edelleen kehittämi- nen laajemmin kiinteistöalan strategioiksi yhdessä Kiinteistöalan koulutuskeskuksen Kiinkon kanssa. Lehtovuori on toiminut kansainvälisen luovien alojen ja tilojen kehittämi- seen erikoistuneen POLIS European MA in Urban Cultures ohjelman Suomen ja Viron koordinaattorina ja opettajana Ennen nykyistä tehtäväänsä hän oli kaupunki- tutkimuksen professori Viron taideakatemiassa. Lehtovuori toimii myös arkkitehtisuun- nittelijana, ja hänellä on vanhojen rakennusten historiaselvitysten, kuntotutkimuksen ja käyttötarkoituksen muutosten erikoisosaamista. Lehtovuori on kysytty luennoitsija koti- maassa ja kansainvälisesti. Hänellä on noin 80 tieteellistä ja ammatillista julkaisua. FM Timo Hämäläinen kulttuuripolitiikkaan sekä kaupunki ja aluesuunnittelukysymyk- siin erikoistunut maantieteilijä. Suomalaisen tutkintonsa lisäksi hän valmistuu syyskuussa Master of Art iksi kulttuuriseen kaupunkikehittämiseen keskittyneestä European MA in Urban Cultures (POLIS) koulutusohjelmasta Vrije Universiteit Brusselista. Käytännön ta 6

7 solla opinnoissa on mm. tutkittu ja kartoitettu Tilburgissa toteutettavan suuren kaupun- kiuudistushankkeen osallisten verkostoa sekä visioitu kulttuuripainotteisia tulevaisuuss- kenaarioita osana ItäVirumaalla sijaitsevien Jõhvin ja Toilan kuntien strategiatyötä. Hä- mäläinen on aiemmin toiminut projektipäällikkönä ( ) Uudenmaan asumisen osaamiskeskuksessa, erilaisten innovatiivisuutta kaupunkikehitykseen tuovien hankkei- den parissa. Hän on myös avustanut Helsingin yliopiston maantieteen ja geotieteiden lai- toksella (2010) toteutetun Helsingin seudun yritysklustereita tarkastelevan tutkimus- hankkeen toteuttamista. Hämäläisen aiemmat työtehtävät kaupunkikehitystä tukevien hankkeiden parissa sekä vankka työ ja opintokokemus kansain ja kulttuurienvälisestä kanssakäymisestä ovat avaran työotteen tae. M.Sc. Mikko Laak valmistui 2012 kaupunkitutkimuksen ja yhdyskuntasuunnittelun mais- teriksi Viron Taideakatemiasta Tallinnasta. Aiemmin hän on suorittanut kaupunkisuun- nittelun kandidaatintutkinnon HafenCityn yliopistossa Hampurissa. Opiskelujen aikana hän on työskennellyt monien eri arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun osaalueiden pa- rissa Saksassa, Virossa ja Suomessa. Laak työskentelee tällä hetkellä Tampereen teknilli- sen yliopiston arkkitehtuurin laitoksella projektitutkijana ja opetusassistenttina kansain- välisille maisteritason opiskelijoille suunnatulla Sustainable Design kurssilla. Ark.yo Mathias Wahlberg on tehnyt monipuolisesti suunnittelu ja tutkimustyötä Livady Oy:ssä ja eräissä muissa organisaatioissa. Wahlberg on luotettava ja huolellinen suunnit- telija sekä kuvankäsittelyn ja graafisen suunnittelun erikoisosaaja Toteuttajatiimin työpanosten jakautuminen työvaiheittain Oheisessa taulukossa on eritelty hankkeeseen resursoitujen työpanosten jakautuminen konsultti ja työvaihekohtaisesti. Hankkeeseen on resursoitu 17 konsulttityöpäivää. Yksi konsulttityöpäivä on 7,5 tuntia. Taulukko 3. Toteuttajatiimin työpanosten jakautuminen vaiheittain Konsultti Yhteensä Panu Lehtovuori 1 1 0,5 1 0,5 4 Timo Hämäläinen Mikko Laak Mathias Wahlberg 0,5 1 0,5 2 Yhteensä Referenssit Panu Lehtovuoren / Livady Oy:n referenssejä Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa. Vuorovaikutuksen konseptien kehittäminen ja tapauskohtainen testaaminen Turun ja Pie- tarsaaren kaupunkiseuduilla Tilaaja: Kansallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) verkosto, jossa myös KotkanHaminan seutu on mukana. 7

8 Kaupunkikiihdytin* tilapäiset käytöt kehittämisen voimavarana, 2011(2012) Ympäristöministeriön kaupunkiinnovaatiot ohjelman toimeksiannosta laadittu pika- analyysi tilapäisistä käytöistä kaupunkikehittämisen voimavarana. tilapaisetkaytotkehittamisenvoimavarana2011 Tekijöiden itsenäisenä jatkotyönä syntynyt akateeminen artikkeli Temporary uses as means of experimental urban planning : Nuorisokiihdytin. Kaupunkikiihdytintoimintamallin sovellus nuorisotilojen kehittämiseksi ja uusien nuori- toimen toimintamallien tukemiseksi. Tilaaja: Helsingin Nuorisoasiainkeskus. raporttipieni.pdf Tutkimus BaltMet Inno projektille, 2007 Culminatumin ja Helsingin kaupungin kansainvälisten asioiden yksikön toimeksiannosta BaltMet EUprojektille laadittu tutkimus innovaatioinfrastruktuurin ja luovien ympäris- töjen suunnittelusta Baltian suurkaupungeissa. Net Effect Oy (Ruoppila projektin johtaja- na) yhteistyössä TKK/Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus ja koulutuskeskus (Lehtovuori) kanssa. Raportti Infrastructures for innovation. Enhancing innovation activity through urban planning : 9.pdf Runsas julkaisutoiminta aiheeseen liittyen 3. Kustannuserittely Konsultti Päiviä Päivähinta Yhteensä Lehtovuori Hämäläinen Laak Wahlberg Matkakulut 10 matkaa Kotkaan, á päivärahoineen Yhteensä 17 päivää 9480 Hankkeen kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa ovat 9480 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset arvonlisäverolla (24%) lisättynä ovat ,20 euroa. *** Tarjous on voimassa asti. Mahdollisten lisätöiden tuntihinta on 74 eur / h. Tarjouksessa noudatetaan KSE

KAUPUNKIKIIHDYTIN* Tilapäiset käytöt kehittämisen voimavarana. Panu Lehtovuori Sampo Ruoppila 5.10.2011

KAUPUNKIKIIHDYTIN* Tilapäiset käytöt kehittämisen voimavarana. Panu Lehtovuori Sampo Ruoppila 5.10.2011 KAUPUNKIKIIHDYTIN* Tilapäiset käytöt kehittämisen voimavarana Panu Lehtovuori Sampo Ruoppila 5.10.2011 1Johdanto Tilapäisellä käytöllä tarkoitetaan kestoltaan määräaikaisia ja luonteeltaan kokeilevia käyttöjä.

Lisätiedot

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa

yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa kauppa ja kansainväliset investoinnit kotkan haminan seutu arkkitehtitoimisto livady mal-verkosto cursor oy kotkan kaupunki haminan kaupunki Tekijät:

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009 Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009 C 81 Jakelu: Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 SISÄLTÖ Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 Ennakointitoiminta 8 Kulttuuri- ja hyvinvointitutkimus 12 Visionäärinen johtaminen

Lisätiedot

SIBBESBORG Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu

SIBBESBORG Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu SIBBESBORG Kestävän yhdyskunnan suunnittelukilpailu Raportti kilpailuhankkeen valmistelusta ja toteutuksesta 2010 2011 Tiina Merikoski Susa Eräranta Aija Staffans Aalto-yliopiston julkaisusarja Aalto-C

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen

LUOVA RAHA. Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen 4 / 2011 LUOVA RAHA Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Hermia Oy:n julkaisuja ISSN 1799-4292 ISBN 978-952-5376-18-0 (pdf) SISÄLLYSLUETTELO Julkaisun

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA Kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila 30.1.2001 SISÄLLYS I YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA...1 1. P O H J O I S M A I S E T YSTÄVYYSKAUPUNGIT...1

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010. Elinvoimainen kunta. FCG Consulting People 1/2010 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Helmikuu 2010 Elinvoimainen kunta FCG Consulting People 1/2010 1 3 Pääkirjoitus 4 Tavoitteena elinvoimainen kunta 6 Tuottava kuntaliitos -hanke osoitti käytännön toimenpiteiden

Lisätiedot

1 SURE. Osallistavan suunnittelun työkalupakki

1 SURE. Osallistavan suunnittelun työkalupakki 1 SURE Osallistavan suunnittelun työkalupakki 2 JOHDANTO Alkuperäisteos: SURE Toolkit on Participative Planning Tekijä: Anna Demeter, yhteissuunnittelun asiantuntija (SURE hankkeen ulkopuolinen asiantuntija),

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

Arktisen meriteknologian ennakointi

Arktisen meriteknologian ennakointi RAPORTTEJA 13 2013 Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta YRJÖ MYLLYLÄ Arktisen meriteknologian ennakointi Uudenmaan pk-yritysten näkökulmasta YRJÖ MYLLYLÄ RAPORTTEJA

Lisätiedot

Neloskierrettä kaupunginosiin. Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä

Neloskierrettä kaupunginosiin. Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä Neloskierrettä kaupunginosiin Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä Helsingin kaupunki Kirjan toimittaja: Vesa Kanninen / Proville Työryhmä: Saeeda Marjala, Ari Tolvanen Kansikuva: Saeeda Marjala

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintakertomus 2008 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi

KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi KUNNAT JA HENKILÖSTÖVUOKRAUS Kehityshanke kuntatyön joustavuuden ja tuottavuuden sekä työssä jaksamisen tukemiseksi Projektisuunnitelma 15.8.2006 1 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 1.2 Hankkeen tavoitteet ja

Lisätiedot

Nuoret kaupungissa Nuorisotutkimus ja nuorten osallistaminen Porin kaupunkisuunnittelussa. Maunu Häyrynen, Sanna Lahdensalo-Mäki ja Daniel Nagy

Nuoret kaupungissa Nuorisotutkimus ja nuorten osallistaminen Porin kaupunkisuunnittelussa. Maunu Häyrynen, Sanna Lahdensalo-Mäki ja Daniel Nagy Nuoret kaupungissa Nuorisotutkimus ja nuorten osallistaminen Porin kaupunkisuunnittelussa ESISELVITYS - 2008 Maunu Häyrynen, Sanna Lahdensalo-Mäki ja Daniel Nagy Saatesanat Porin kaupunkisuunnittelun

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan aluekeskus Kehittämiskeskus Oy Häme Hyvinkään Riihimäen talousalueen aluekeskus

Lisätiedot

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti

AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti AMK TULI Länsi Suomi 2010 Loppuraportti Tampereen ammattikorkeakoulu Markku Oikarainen Sisältö 0 Johdanto... 3 1 Organisaation lyhyt esittely... 3 1.1 Kaupallistamishistoria ja tuloksellisuus... 4 1.2

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2013 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

TOP School -hanke Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan koordinointi 1.7.2013 31.12.2013. Väliraportti 5

TOP School -hanke Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan koordinointi 1.7.2013 31.12.2013. Väliraportti 5 TOP School -hanke Oppimisympäristöjen kehittämistoiminnan koordinointi 1.7.2013 31.12.2013 Väliraportti 5 Sisällysluettelo Hanketiedot 1. 4.... 3 5. Projektin lähtökohta, kohde ja tavoitteet... 4 Kohderyhmä...

Lisätiedot

MAL verkoston esittely Asemasta virtaa! ti 2.12.2014 klo 12.30 17.00 Viiraamo - Tekemisen Paikka. projektipäällikkö Tero Piippo

MAL verkoston esittely Asemasta virtaa! ti 2.12.2014 klo 12.30 17.00 Viiraamo - Tekemisen Paikka. projektipäällikkö Tero Piippo MAL verkoston esittely Asemasta virtaa! ti 2.12.2014 klo 12.30 17.00 Viiraamo - Tekemisen Paikka projektipäällikkö Tero Piippo MAL-VERKOSTON TAVOITTEITA 2015 MAL-verkosto on kansallinen toimija, jonka

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot