Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI"

Transkriptio

1 Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa alkaen. Käsittelyt: Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta Salpauksen rehtori Valtakunnallinen voimaantuloaika (Opetushallituksen määräys)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Alan kuvaus ja arvoperusta Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tavoitteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon muodostuminen Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Elinikäisen oppimisen avaintaidot TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN - ALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Pakolliset tutkinnon osat Palvelutehtävissä toimiminen Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto Käytön tuen osaamisalan, pakolliset tutkinnon osat Ylläpitotehtävissä toimiminen Palvelujen käyttöönotto ja tuki Valinnaiset tutkinnon osat Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Yrityksessä toimiminen 15 osp Huippuosaajana toimiminen Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa WWW-tuotanto (LAMK) YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 OSP) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pakolliset tutkinnon osat (19 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli 5 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp Vieras kieli, englanti 2 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka 3 osp Fysiikka ja kemia 2 osp Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot 1 osp Työelämätaidot 1 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp Valinnaiset yhteiset tutkinnot osat (16 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli 3 osp Toinen kotimainen kieli, ruotsi 3 osp Vieras kieli, englanti 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Matematiikka 3 osp... 26

3 Fysiikka ja kemia 3 osp Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen ylläpitäminen 3 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Yhteiskuntataidot 3 osp Työelämätaidot 3 osp Yrittäjyys ja yritystoiminta 3 osp Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus 3 osp Taide ja kulttuuri 3 osp Etiikka 3 osp Psykologia 3 osp Ympäristöosaaminen 3 osp VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 osp, AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammatilliset tutkinnon osat Markkinointiprojekti 5 osp Visualistin työkalut 5 osp Mestarimyyjä 2 osp Taitaja: Tietojenkäsittely 3 osp Taitajafinaali: Tietojenkäsittely 2 osp Taitaja: Tietokoneet ja verkot 3 osp Taitajafinaali: Tietokoneet ja verkot 2 osp Hygieniapassi 2 osp Ikärajapassi Tutorina toimiminen 3 osp Oppilaskuntatoiminta 5 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat Harrastajan nettisivukurssi 5 osp Mediaosaajaksi 5 osp Linux 5 osp Oikeuteni ja velvollisuuteni 5 osp Kansainvälistymisopinnot 5 osp Ulkomaiselle työssäoppimisjaksolle valmentautuminen Tutoring in the international project 2 osp Entrepreneurship in international environment 5 10 osp Tehdään kuvia 4 osp Nyt päästään ääneen tehdään oma näytelmä tai muu kulttuuriesitys 4 osp Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevat opinnot Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osat Työtehtävä- ja opiskelijakohtaisesti räätälöitävät tutkinnon osat TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET (määräys 91/011/2014) LIITTEET... 37

4 3 1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT 1.1 Alan kuvaus ja arvoperusta Ammattialan kuvaus Ammattialan arvoperusta 1.2 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tavoitteet Tutkinnon tavoitteet Koulutuskeskus Salpauksessa toteutetaan Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta Käytön tuen osaamisala. 1.3 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Polkukuvaukset Liite Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona Koulutuskeskus Salpauksella on (huhtikuussa 2015) voimassa oleva näyttötutkinnon järjestämissopimus Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon. Ammattialan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Perustutkinnon suorittaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ei käytetä osaamispisteitä. Myöskään tutkintotodistuksiin ja todistuksiin suoritetuista tutkinnon osista ei merkitä osaamispisteitä eikä koko tutkinnon nimellislaajuutta. Oppimisen arviointiin näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ei käytetä numeerista arviointia. Opintojen laajuus on jokaisen tutkinnon suorittajan kohdalla yksilöllinen (henkilökohtaistettu). Näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen liittyy olennaisena osana henkilökohtaistaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kaikissa vaiheissa: hakeutumisvaiheessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Henkilökohtaistamisessa otetaan huomioon ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (L631/1998 (muutettu L788/2014)) 11 :n säännökset sekä henkilökohtaistamisasetus opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä Opetushallituksen määräämät tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Näyttötutkintotoiminta perustuu lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkintojen järjestäminen on luvanvaraista. Jokaisella tutkinnolla on Opetushallituksen nimittämä tutkintotoimikunta, jonka kanssa tutkinnon järjestäjä tekee näyttötutkintojen järjestämisestä sopimuksen ja järjestämissuunnitelman. Tutkintotoimikunta tekee lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta, tutkintosuorituksen arvioinnista ja tutkinnon tai sen osan hyväksymisestä.

5 4 Perustutkinnon voi suorittaa näyttötutkintoperusteisesti myös oppisopimuskoulutuksen yhteydessä. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään Koulutuskeskus Salpauksen järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla. 1.5 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii aktiivisesti tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Alan nopean kehityksen takia uutta joutuu opiskelemaan jatkuvasti ja tämä opiskelu jatkuu koko työuran ajan. Opiskelija seuraa aktiivisesti alaan sähköisessä mediassa tutustumalla kansainvälisiin julkaisuihin, tutkimuksiin ja alan keskustelupalstoihin. Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Ammattietiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Opiskelija on ylläpitämässä järjestelmiä jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja joten hän noudattaa vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuksia. Hän noudattaa työssään myös tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä periaatteita ja lainsäädäntöä. Opiskelija osaa suhtautua asiakaspalvelutilanteisiin oikealla asenteella. Opiskelija esiintyy sosiaalisessa mediassa vastuullisesti. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Opiskelija osaa myös viettää laitevapaata aikaa ja ymmärtää tietotekniikasta irrottautumisen merkityksen työkyvyn ylläpitämiseksi. Hän ymmärtää terveellisen ja tasapainoisen ravitsemuksen sekä riittävän levon merkityksen työkyvyn ylläpitämiseksi. Aloitekyky ja yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii aloitteellisesti, itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan.

6 5 Kestävä kehitys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Opiskelija osaa suunnata käytöstä poistettavat laitteet ym. uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Hän lajittelee pakkausmateriaalit ja muun jätteen asianmukaisesti. Laitehankintaesityksiä tehdessään hän ottaa huomioon energiatehokkuuden ja ekologiset seikat. Estetiikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Hän pitää huolta työympäristön viihtyvyydestä ja siisteydestä myös työskentelyn aikana. Opiskelija pitää huolta myös henkilökohtaisesta puhtaudesta ja siisteydestä Viestintä ja mediaosaaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen ja toimintaympäristöön sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. Matematiikka ja luonnontieteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon jatkuvasti uudistuvan tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN - ALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Palvelutehtävissä toimiminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet

7 6 Osaamiskartta Yhteisten tutkinnon osien integrointi Englannin ja ruotsin suullinen kielitaito Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Tieto- ja viestintätekniikka Oppimisympäristöt Oppimisympäristönä toimivat erilaiset sähköiset oppimisympäristöt. Opiskelijat ylläpitävät sähköistä oppimispäiväkirjaa. Erilaisia tapahtumia toteutetaan myös erilaisissa yritys- ja julkisen sektorin organisaatioissa. Oppimismenetelmät Oppimismenetelmänä käytetään ongelmakeskeistä oppimista. Oppimismenetelmiä ovat myös ohjaus- ja opetuskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, asiakaspalvelutilanteet. Oppimisen tukena käytetään yhteistoiminnallista ja tiimioppimista. Opiskelijat pitävät yllä sähköistä oppimispäiväkirjaa sekä portfoliota. Oppimismenetelmä käytetään myös työssäoppimista. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Lähiopetuksessa Harjoitusten ja projektitöiden aikana opettaja kiertää keskustelemassa opiskelijoiden kanssa ja arvioi samalla osaamisen kehittymistä ja ohjaa oppimista oikeaan suuntaan. Erilaisilla ja yhä haastavimmilla tehtävillä saadaan opiskelijoiden oppimista testattua. Ohjauksessa käytetään keskustelun lisäksi erilaisia sähköisiä apuvälineitä. Työpaikalla Työssäoppimisjakson alussa pidettävässä ohjauskeskustelussa sovitaan työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa oppimistavoitteet ja ohjaussuunnitelma jaksolle. Työpaikkaohjaaja perehdyttää ja ohjaa työssäoppijan työpaikan rutiineihin ja työtehtäviin. Jakson aikana opettaja seuraa työssäoppimisen edistymistä ja ohjaa opiskelijaa käyttäen erilaisia sähköisiä medioita ja välineitä. Jakson lopulla pidettävässä ohjauskeskustelussa arvioidaan osaaminen jakson jälkeen ja keskustellaan mahdollisesta tarpeesta täydentää osaamista. Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Organisaation tiedon käsittely o tekstinkäsittely o taulukkolaskenta o esitysgrafiikka o työvälineohjelmien yhteiskäyttö Tiedon verkkojulkaiseminen o XHTML o sosiaalinen media o tietokantojen käyttö o asiallinen viestintä tietoverkoissa Asiakaspalvelutaidot o erilaiset asiakkaat, erilaiset palvelutilanteet o asiakaspalvelu englannin kielellä o asiakaspalvelu ruotsin kielellä

8 7 Toimintaympäristö o työtehtävien kannalta keskeinen työlainsäädäntö ja alan lainsäädäntö o liiketoimintaprosessit o taloushallinnon järjestelmät osana yrityksen tietojärjestelmiä Palvelutehtävät työpaikalla o Yrityksen toimintaympäristön kuvaaminen ja palvelutehtävissä toimiminen Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/ Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Yhteisten tutkinnon osien integrointi Matematiikka Oppimisympäristöt Oppimisympäristöinä toimivat koulun normaalit luokat, laboratorioluokka, erilaisten yritysyhteistyökumppaneiden tilat sekä työssäoppimispaikka Oppimismenetelmät Oppimismenetelminä ovat opetus- ja ohjauskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, projektioppiminen, laboratorioluokassa tehtävät työelämän kaltaiset harjoitukset ja työssäoppiminen. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Lähiopetuksessa Harjoitusten ja projektitöiden aikana opettaja kiertää keskustelemassa opiskelijoiden kanssa ja arvioi samalla osaamisen kehittymistä ja ohjaa oppimista oikeaan suuntaan. Erilaisilla ja yhä haastavimmilla tehtävillä saadaan opiskelijoiden oppimista testattua. Ohjauksessa käytetään keskustelun lisäksi erilaisia sähköisiä apuvälineitä. Työpaikalla Työssäoppimisjakson alussa pidettävässä ohjauskeskustelussa sovitaan työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa oppimistavoitteet ja ohjaussuunnitelma jaksolle. Työpaikkaohjaaja perehdyttää ja ohjaa työssäoppijan työpaikan rutiineihin ja työtehtäviin. Jakson aikana

9 8 opettaja seuraa työssäoppimisen edistymistä ja ohjaa opiskelijaa käyttäen erilaisia sähköisiä medioita ja välineitä. Jakson lopulla pidettävässä ohjauskeskustelussa arvioidaan osaaminen jakson jälkeen ja keskustellaan mahdollisesta tarpeesta täydentää osaamista. Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Hankinta ja käyttöönotto o hankintaprosessi o lisenssit o sopimukset o hinnan määräytyminen o kustannustietoinen toiminta o käyttöjärjestelmän asennus o työväline- ja sovellusohjelmien asennus o työaseman liittäminen tietoverkkoon o asennuksen testaus ja dokumentointi Yrityksen laitteiden hankinta ja käyttöönotto o Yrityksen laitteiden hankinta ja käyttöönotto Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/ Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Käytön tuen osaamisalan, pakolliset tutkinnon osat Ylläpitotehtävissä toimiminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Oppimisympäristöt Oppimisympäristöinä toimivat koulun laboratorioluokka sekä työssäoppimispaikka Oppimismenetelmät Oppimismenetelminä ovat opetus- ja ohjauskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, projektioppiminen, laboratorioluokassa tehtävät työelämän kaltaiset harjoitukset ja työssäoppiminen. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi

10 9 Lähiopetuksessa Harjoitusten ja projektitöiden aikana opettaja kiertää keskustelemassa opiskelijoiden kanssa ja arvioi samalla osaamisen kehittymistä ja ohjaa oppimista oikeaan suuntaan. Erilaisilla ja yhä haastavimmilla tehtävillä saadaan opiskelijoiden oppimista testattua. Ohjauksessa käytetään keskustelun lisäksi erilaisia sähköisiä apuvälineitä. Työpaikalla Työssäoppimisjakson alussa pidettävässä ohjauskeskustelussa sovitaan työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa oppimistavoitteet ja ohjaussuunnitelma jaksolle. Työpaikkaohjaaja perehdyttää ja ohjaa työssäoppijan työpaikan rutiineihin ja työtehtäviin. Jakson aikana opettaja seuraa työssäoppimisen edistymistä ja ohjaa opiskelijaa käyttäen erilaisia sähköisiä medioita ja välineitä. Jakson lopulla pidettävässä ohjauskeskustelussa arvioidaan osaaminen jakson jälkeen ja keskustellaan mahdollisesta tarpeesta täydentää osaamista. Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Palvelinperustainen lähiverkko o palvelimen valinta ja asennus ja konfigurointi o käyttäjien hallinta o tietoturva o varmuuskopiointi o palvelimen asennus virtuaalikoneelle Tietoliikenne ja tiedon hallinta o lähiverkon laitteet o tietoliikenneprotokollat o tietoturva o tietokannan hallintajärjestelmä o relaatiotietokanta Lähiverkon ylläpitotehtävät o Lähiverkon ylläpitotehtävät Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/ Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Palvelujen käyttöönotto ja tuki Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta

11 10 Oppimisympäristöt Oppimisympäristöinä toimivat koulun laboratorioluokka sekä työssäoppimispaikka Oppimismenetelmät Oppimismenetelminä ovat opetus- ja ohjauskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, projektioppiminen, laboratorioluokassa tehtävät työelämän kaltaiset harjoitukset ja työssäoppiminen. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Lähiopetuksessa Harjoitusten ja projektitöiden aikana opettaja kiertää keskustelemassa opiskelijoiden kanssa ja arvioi samalla osaamisen kehittymistä ja ohjaa oppimista oikeaan suuntaan. Erilaisilla ja yhä haastavimmilla tehtävillä saadaan opiskelijoiden oppimista testattua. Ohjauksessa käytetään keskustelun lisäksi erilaisia sähköisiä apuvälineitä. Työpaikalla Työssäoppimisjakson alussa pidettävässä ohjauskeskustelussa sovitaan työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa oppimistavoitteet ja ohjaussuunnitelma jaksolle. Työpaikkaohjaaja perehdyttää ja ohjaa työssäoppijan työpaikan rutiineihin ja työtehtäviin. Jakson aikana opettaja seuraa työssäoppimisen edistymistä ja ohjaa opiskelijaa käyttäen erilaisia sähköisiä medioita ja välineitä. Jakson lopulla pidettävässä ohjauskeskustelussa arvioidaan osaaminen jakson jälkeen ja keskustellaan mahdollisesta tarpeesta täydentää osaamista. Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Mikrotuki Työaseman o asennus o tietoturva o verkkopalvelut o vakiointi o dokumentointi o laiteongelmien ratkaisu Asiakastuki o opastus o koulutus o helpdesk-toiminta o käyttöohjeet o ergonomia o työvälineohjelmat o ammattienglanti o alan terminologia o lähdemateriaalin käyttö o oman materiaalin teko Mikro- ja asiakastuen tehtävät o Mikro- ja asiakastuen tehtävät Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi.

12 Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/ Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Valinnaiset tutkinnon osat Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Oppimisympäristöt Oppimisympäristöinä toimivat koulun laboratorioluokka sekä työssäoppimispaikka. Oppimismenetelmät Oppimismenetelminä ovat opetus- ja ohjauskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, projektioppiminen, laboratorioluokassa tehtävät työelämän kaltaiset harjoitukset ja työssäoppiminen. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Lähiopetuksessa Harjoitusten ja projektitöiden aikana opettaja kiertää keskustelemassa opiskelijoiden kanssa ja arvioi samalla osaamisen kehittymistä ja ohjaa oppimista oikeaan suuntaan. Erilaisilla ja yhä haastavimmilla tehtävillä saadaan opiskelijoiden oppimista testattua. Ohjauksessa käytetään keskustelun lisäksi erilaisia sähköisiä apuvälineitä. Työpaikalla Työssäoppimisjakson alussa pidettävässä ohjauskeskustelussa sovitaan työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa oppimistavoitteet ja ohjaussuunnitelma jaksolle. Työpaikkaohjaaja perehdyttää ja ohjaa työssäoppijan työpaikan rutiineihin ja työtehtäviin. Jakson aikana opettaja seuraa työssäoppimisen edistymistä ja ohjaa opiskelijaa käyttäen erilaisia sähköisiä medioita ja välineitä. Jakson lopulla pidettävässä ohjauskeskustelussa arvioidaan osaaminen jakson jälkeen ja keskustellaan mahdollisesta tarpeesta täydentää osaamista. Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: Palvelinohjelmistojen asennus ja hallinta o toimialue o palvelinten roolit o käyttäjien hallinta o palvelujen määrittely o resurssien valvonta

13 o varmuuskopiointi o virtuaalikoneen suunnittelu ja toteutus o palvelimen asennus virtuaalikoneelle Palvelimen ylläpitotehtävät o Palvelimen ylläpitotehtävät Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/ Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/ Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Osaamiskartta Oppimisympäristöt Oppimisympäristöinä toimivat koulun erilaiset luokkatilat sekä työssäoppimispaikka Oppimismenetelmät Oppimismenetelminä ovat opetus- ja ohjauskeskustelut, yksilö- ja ryhmätyöt, projektioppiminen, luokkatiloissa tehtävät työelämän kaltaiset harjoitukset ja työssäoppiminen. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Lähiopetuksessa Harjoitusten ja projektitöiden aikana opettaja kiertää keskustelemassa opiskelijoiden kanssa ja arvioi samalla osaamisen kehittymistä ja ohjaa oppimista oikeaan suuntaan. Erilaisilla ja yhä haastavimmilla tehtävillä saadaan opiskelijoiden oppimista testattua. Ohjauksessa käytetään keskustelun lisäksi erilaisia sähköisiä apuvälineitä. Työpaikalla Työssäoppimisjakson alussa pidettävässä ohjauskeskustelussa sovitaan työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa oppimistavoitteet ja ohjaussuunnitelma jaksolle. Työpaikkaohjaaja perehdyttää ja ohjaa työssäoppijan työpaikan rutiineihin ja työtehtäviin. Jakson aikana opettaja seuraa työssäoppimisen edistymistä ja ohjaa opiskelijaa käyttäen erilaisia sähköisiä medioita ja välineitä. Jakson lopulla pidettävässä ohjauskeskustelussa arvioidaan osaaminen jakson jälkeen ja keskustellaan mahdollisesta tarpeesta täydentää osaamista. Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista:

14 13 Sähköiset asiointipalvelut o sähköisten asiointipalvelujen peruskäsitteet o sähköisten asiointipalvelujen toteutus valmiiden järjestelmien avulla o valmiin järjestelmän käyttöönotto o verkossa tapahtuvan ohjelmoinnin toimintaperiaatteet o ohjelmoinnin perusrakenteet o tiedonvälitys asiakas/palvelinjärjestelmässä o dynaamisen ohjelmoinnin toteutus o keskeisten suunnittelun kuvausmenetelmien käyttö o suunnitteluprosessi o suunnittelun projektiryhmässä toimiminen o rajatun asiointipalvelun suunnitteleminen o opiskelija toteuttaa parityönä sähköisen asiointipalvelun käyttöliittymän tietokannan niiden välille toiminnallisuuden siirtää ja testaa sen toiminnan asiakas/palvelinympäristössä Asiointipalveluiden päivitys ja ylläpito o Sähköisten asiointipalveluiden ylläpito Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ammattitaidon osoittamistavat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133958/ops/tutkinnonosat/ Ammattiosaamisen näytön kuvaus Liite Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Oppimistavoitteet oman osaamisen tuotteistamisen arviointi markkinoilla olevan liiketoimintamahdollisuuden arviointi perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristön ja kilpailutilanteen selvittäminen liikeidean esitteleminen yritysmuodon valitseminen yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrityksen perustamiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen Tutkinnon osan osaamisen opiskelija hankkii yritystoiminnan suunnitteluun liittyvillä oppimistehtävillä ja suunnittelutyöhön käytännössä osallistumalla ensisijaisesti oppilaitoksen ulkopuolisissa ja toissijaisesti oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä. Ohjauksessa käytetään hyväksi tiimioppimisen, projektioppimisen ja NY-toiminnan sekä opiskelijoiden osuuskunnan hyviä käytäntöjä. Työn perustana olevan tiedon omaksumista tuetaan tiimien treeneillä, verkkooppimisympäristöillä, portfolioilla ja itseoppimalla.

15 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvien tehtävien suunnittelutyöt Mahdollinen etenemisehto Ei etenemisehtoa Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammatillisista perustutkinnoista, joiden tutkinnon perusteet Opetushallitus on määrännyt. Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon voi valita ainoastaan niitä tutkinnon osia, jotka sisältyvät näyttötutkinnon muodostumiseen Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa niistä ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista, joiden tutkinnon perusteista Opetushallitus on määrännyt Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Tähän perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Oppimistavoitteet omaan työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöön sopivien työpaikan työtehtävien tunnistaminen sekä niiden arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien selvittäminen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta neuvotteleminen työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmien valmistelu ja ammattiosaamisen näytön arviointi yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa muiden opiskelijoiden perehdyttäminen työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin oman alan työ- ja koulutusmahdollisuuksien esitteleminen esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille ohjauskeskustelujen käyminen oman toiminnan kehittäminen palautteen perusteella näkemyserojen sovitteleminen Ohjauksessa käytetään hyväksi tiimioppimisen, projektioppimisen ja NY-toiminnan sekä opiskelijoiden osuuskunnan hyviä käytäntöjä. Työn perustana olevan tiedon omaksumista tuetaan tiimien treeneillä, verkkooppimisympäristöillä, portfolioilla ja itseoppimalla. Tiimissä vastuullisena tekijänä toimiminen. Työssoppimispaikalla työpaikkaohjaajan ja ohjaavan opettajan kanssa yhteistyössä oppiminen.

16 erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa toimiminen kehittävän palautteen vastaanottaminen ja antaminen oman työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön itsearviointi ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan työhönsä liittyvien työturvallisuusriskien arviointi työturvallisuusohjeiden mukainen oma toiminta muiden ohjaaminen toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja ohjauskeskustelujen toteutus yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa. Mahdollinen etenemisehto Ei etenemisehtoa Yrityksessä toimiminen 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Oppimistavoitteet oman alan tarjonnan ja uusien asiakkaiden löytymisen arvioiminen tuotteistamisen lähtökohdista taloudellisesti kannattavan liikeidean täsmentäminen ja toiminta-ajatuksen kehittäminen yrityksen toiminnan suunnittelu tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti yrityksen toimintaan liittyvien työtehtävien tekeminen yhteistyökumppaneiden ja liiketoiminnan edellyttämien verkostojen hankkiminen yrityksen toiminnan esittely erilaisissa tilanteissa oman alan tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen toiminnan apuna yrityksessä osana ryhmää toimiminen itsenäinen toiminta ja päätöksenteko yrityksessä yrityksen kehittämistarpeiden arviointi Tutkinnon osan osaamisen opiskelija hankkii yrityksessä toimimiseen liittyvillä oppimistehtävillä ja yritystoimintaan käytännössä osallistumalla ensisijaisesti oppilaitoksen ulkopuolisissa ja toissijaisesti oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä. Ohjauksessa käytetään hyväksi tiimioppimisen, projektioppimisen ja NYtoiminnan sekä opiskelijoiden osuuskunnan hyviä käytäntöjä. Työn perustana olevan tiedon omaksumista tuetaan tiimien treeneillä, verkkooppimisympäristöillä, portfolioilla ja itseoppimalla.

17 Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Toimiminen yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esimerkiksi omassa yrityksessä tai harjoitusyrityksessä Mahdollinen etenemisehto Ei etenemisehtoa Huippuosaajana toimiminen Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet: Alan vaativissa työtehtävissä toimiminen ja kilpailutoimintaan osallistuminen perustutkinnon osaamista vaativampi osaaminen jossakin tutkinnon osassa ammattitaitokilpailujen (esim. Tietokoneet ja -verkot) edellyttämä osaaminen hankkii ja soveltaa itsenäisesti työssä tarvittavaa tietoa, kehittää aktiivisesti osaamistaan Oppimisympäristöt Työssäoppimispaikka ja kilpailutoimintaan valmentautumisen edellyttämät oppilaitoksen tilat. Oppimismenetelmät Harjaantumalla oppiminen, ohjattu ja itsenäinen valmentautuminen ammattitaitokilpailuihin. Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Työssäoppimisjakson alussa pidettävässä ohjauskeskustelussa sovitaan työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa oppimistavoitteet ja ohjaussuunnitelma jaksolle. Työpaikkaohjaaja perehdyttää ja ohjaa työssäoppijan työpaikan rutiineihin ja työtehtäviin. Jakson aikana opettaja seuraa työssäoppimisen edistymistä ja ohjaa opiskelijaa käyttäen erilaisia sähköisiä medioita ja välineitä. Kilpailutoimintaan valmentautuminen tehdään pääosin työssäoppimisjakson yhteydessä. Tarvittavan osaamisen karttumista täydennetään tarvittaessa lisäohjauksella. Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ammattitaidon osoittamistavat Ammattiosaamisen näytön kuvaus Alan vaativat työtehtävät ja/tai kilpailutoiminta

18 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa WWW-tuotanto (LAMK) Ammattitaitovaatimukset ja arviointi Noudatetaan Lahden ammattikorkeakoulun osaamisvaatimuksia ja arviointia. Työkokonaisuudet ja oppimistavoitteet Opiskelija osaa toteuttaa ja julkaista www-sivuston projektiryhmän jäsenenä, hallitsee kuvankäsittelyn perustaidot, osaa dokumentoida ja esitellä projektin ja hallitsee projektityöskentelyn perusteet. Oppimisympäristöt Lähi- ja verkko-opetus Oppimismenetelmät Tuntiharjoitukset, harjoitus- ja projektityöt Oppimisen ohjaaminen ja oppimisen arviointi Tutkinnon osa muodostuu seuraavista opinnoista: 17 WWW-teknologiat Opiskelija o osaa käyttää LAMKin web-pohjaisia palveluita o osaa kuvata Internetin perustoiminnan ja yleisimmät protokollat o osaa suunnitella ja toteuttaa www-sivuston käyttäen HTML-kuvauskieltä ja CSStyylimäärittelyjä o osaa www-sivuston toteutuksessa ottaa huomioon esteettömyyden ja käytettävyyden periaatteita o osaa toteuttaa www-sivun (ulkoasun) layout-kuvan pohjalta o osaa käyttää ohjelmoinnin perusrakenteita www-sivujen toteuttamisessa o osaa hyödyntää yksinkertaisia skriptejä www-sivuilla Kuvankäsittely Opiskelija o osaa käyttää kuvankäsittelyyn liittyviä käsitteitä o osaa kuvankäsittelyn perustyövaiheet o osaa arvioida digitaalisen kuvan rajoituksia ja mahdollisuuksia o osaa kuvata lukujärjestelmien eroja ja käyttökohteita o osaa tehdä lukujärjestelmien muunnoksia o osaa käyttää kuvankäsittelyohjelmaa kuvakollaasien ja web-kuvien luonnissa WWW-julkaiseminen Opiskelija o osaa kuvata www-palvelimen toimintaperiaatteet o osaa ottaa käyttöön virtuaalikoneen, määrittää koneen verkkoasetukset ja tarkistaa määritysten toimivuuden o osaa asentaa www-palvelinohjelmiston o osaa asentaa ja ottaa käyttöön sisällönhallintajärjestelmän (CMS) o osaa toteuttaa www-sivuston sisällönhallintajärjestelmällä o osaa muokata ja luoda sivuston teemoja o osaa ottaa käyttöön lisämoduuleja ja luoda omia moduuleja

19 18 Projektityöskentelyn perusteet Opiskelija o osaa dokumentoida projektin eri vaiheita tekstinkäsittely-, taulukko- ja esitysmateriaalisovelluksien avulla o osaa ryhmässä suunnitella ja toteuttaa ratkaisun, joka täyttää annetun projektityön vaatimukset o osaa työskennellä yksin ja projektiryhmän jäsenenä projektityön ratkaisemiseksi o osaa hankkia ja hyödyntää tietoa projektia varten o osaa arvioida ICT:n käytön merkitystä kestävässä kehityksessä ekologisesta näkökulmasta o osaa kuvata sähköenergiaa ja sen käyttöä ja mitata sähköenergiaa Oppimisen arvioinnissa seurataan opiskelijan oppimisen etenemistä. Suoritusmerkintä (S) edellyttää työkokonaisuuksien oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi. Ammattitaidon osoittamistavat Opintojaksojen aikana tehdyt projektityöt Ammattiosaamisen näytön kuvaus.www-sivuston toteutus 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT (35 OSP) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 3.1 Pakolliset tutkinnon osat (19 osp) Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Äidinkieli 5 osp Osaamistavoitteet ja arviointi Oppimistavoitteet Opiskelija osaa viestiä erilaisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ohjeen antaminen ja kuunteleminen o ammatillisten ohjeiden sisäistäminen ja hyödyntäminen opintojen edetessä o toisen henkilön ohjaaminen henkilökohtaisesti kasvokkain, puhelimessa ja koulutustilanteissa asiakaspalvelutilanteet o erilaisten ihmisten kohtaaminen ja heidän kanssaan viestiminen, asiakkaan lähtökohtien huomioiminen, yleiset käytöstavat ja small talk -taidot o ongelmatilanteiden ratkaiseminen, helpdesk-tyyppinen työskentely o virhetilanteissa toimiminen o tilanteeseen sopiva kielenkäyttö ja äänenkäyttö, sanattoman viestinnän huomioiminen o palautteen antaminen ja vastaanottaminen neuvottelutaidot o työyhteisön sisäiset neuvottelut, esimerkiksi viikkopalaveri, työnjako,

20 tiimityöskentely o asiakkaan kohtaaminen ja asiakkaan kanssa neuvottelu ja keskustelu, esim. urakasta neuvotteleminen o haastattelut, esim. työhaastattelu ja tiedon hankkiminen haastattelun avulla erilaiset ammatilliset esittelyt o työsuorituksen esittely, tukityötehtävät, esim. kirjoittimen asennus o oman alan esitteleminen o digitaalisten työvälineiden käyttäminen esitysten tukena ymmärtää alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen o erilaisten ohjeiden ja muiden ammatin kannalta tärkeiden tekstien ymmärtäminen o alan tekstien ja kirjallisuuden hyödyntäminen o kirjastokäynti tarvittaessa osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön periaatteita o tiedostaa lähdemerkintöjä ja tekijänoikeuksia koskevat määräykset o lähdekritiikki osaa hyödyntää mediaa sekä verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opiskelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi o tarvittaessa sosiaalisen median hyödyntäminen oppimisympäristönä ja oman ammattiosaamisen esittelyssä esimerkiksi omien taitojen tai työssäoppimisen esiintuominen nettietiketti osaa tarvittaessa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita o luetun ymmärtäminen ja lukutekniikat o muistiinpanotekniikan hallitseminen ja hyödyntäminen alan aiheiden ja sisältöjen sisäistämisessä, kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta o koevastaustekniikka osaa tuottaa alaan liittyviä keskeisiä kirjallisia töitä o oikeakielisyyden ja ammattisanaston hallinta o työn ja työtilanteiden raportointi o tekstin ymmärtämisen osoittaminen kirjallisesti o alan kannalta tärkeiden asiakirjojen laatiminen osaa arvioida viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen alan ja ammatin kannalta o palautteen antaminen ja vastaanottaminen osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan Integrointi ammatillisiin tutkinnon osiin Integroitu tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osaamisalan, käytön tuen, pakollisiin tutkinnon osiin palvelutehtävissä toimiminen 25 osp, järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp ja palvelujen käyttöönotto ja tuki 30 osp. Tämän tutkinnon osan osa-alueen osaaminen hankitaan erilaisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä hyödyntäen. Osa tunneista voidaan integroida mm. työsaliopetukseen. Oppimista voidaan ohjata tarvittaessa verkossa tai mobiileilla. Erilaisia oppimisympäristöjä voivat olla luokkahuone, työsali, verkkokurssi, blogi ja työssäoppimispaikka. Osaamisen arviointi Osaaminen osoitetaan suullisilla ja kirjallisilla suorituksilla, jotka voivat olla osana ammattiosaamisen näyttöä Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 osp

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala MERKONOMI Tämä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen ala Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala SÄHKÖASENTAJA AUTOMAATIOASENTAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP

Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP Sivu 1 (121) OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja VHP Sivu 2 (121) Sisällys 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 ICT-ASENTAJA... 3 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot