Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma"

Transkriptio

1 HEINOLAN KAUPUNKI Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Jonna Markkanen Versio 1.1, / HS

2 2 SISÄLTÖ Käsitteet JOHDANTO POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS Ympäristönsuojelulaki 86/ Vesilaki 587/ Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/ Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys SUOJELUSUUNNITELMA-ALUE Heinolan alueen geologia ja hydrogeologia Pohjavesialueet Hevossaaren pohjavesialue ( ) Jyrängön pohjavesialue ( ) Veljeskylän pohjavesialue ( ) Vierumäen pohjavesialue ( ) Heinola kk pohjavesialue ( ) Myllyojan pohjavesialue ( ) Urheiluopiston pohjavesialue ( ) Syrjälänkankaan pohjavesialue ( ) Kuijärvenharjun II-luokan pohjavesialue ( ) Kaakonkankaan II-luokan pohjavesialue ( ) Vedenottamot ja vedenottamoiden suoja-alueet Pohjaveden laatu POHJAVEDEN LAATUUN KOHDISTUVAT RISKITEKIJÄT Asutus Maankäyttö ja rakentaminen Jätevedet Öljysäiliöt... 19

3 Kaukolämpö Maalämpöjärjestelmät Vapaa-ajan alueet Toimenpidesuositukset Liikenne ja tienpito Liikenne ja Tienpito Heinolassa Toimenpidesuositukset Rautatiet Rataverkko Heinolassa Toimenpidesuositukset Teollisuus- ja yritystoiminta Heinolan teollisuus- ja yritystoiminta Toimenpidesuositukset Maa-ainesten otto Maa-ainesten otto Heinolassa Toimenpidesuositukset Maa- ja metsätalous sekä eläinsuojat Heinolan maa- ja metsätalous sekä eläinsuojat Toimenpidesuositukset Turvetuotanto Turvetuotanto Heinolassa Toimenpidesuositukset Muuntamot Muuntamot Heinolassa Toimenpidesuositukset Pilaantuneet ja mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet Pilaantuneet ja mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet Heinolassa Toimenpidesuositukset Hulevedet Hulevedet Heinolassa Toimenpidesuositukset Hautausmaat... 44

4 Heinolan hautausmaat Toimenpidesuositukset Ilmastonmuutos ENNAKOIVA POHJAVEDEN SUOJELU Kaavoitus Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Pohjaveden suojelun huomioiminen maankäytön suunnittelun ohjeistuksessa Toimenpidesuositukset maankäytön suunnitteluun Pohjaveden laadun ja määrän valvonta Varautuminen kriisitilanteisiin ja toimenpiteet vahinkotapauksissa POHJAVEDEN SUOJELUSUUNNITELMAN SEURANTA LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Toimenpideohjelma Pohjavesialueiden kartat Pohjaveden suojelua käsittelevät säädökset Vedenottamoiden suoja-aluepäätökset Pohjavesialueilla sijaitsevat muuntamot Mahdollisesti pilaantuneet maat pohjavesialueilla Toimintaohjeet kemikaalivahinkotapauksissa Kansikuva: Kullaanlähteet Kuvaaja Noora Ahlgrén Korjattu Taimi-Tapion alueella havaittuja korkeita torjunta-ainepitoisuuksia koskevia tekstejä sivuilla 38 ja Liitteessä 1. / Helka Sillfors

5 5 KÄSITTEET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii ympäristönsuojelu- ja vesilain valvontaviranomaisena. Päijät- Häme kuuluu ympäristöä ja luonnonvaroja sekä elinkeinoja, työvoimaa, osaamista ja kulttuuria koskevissa tehtävissä Hämeen ELY-keskuksen toiminta-alueeseen. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä Päijät-Hämeessä vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Harju Harjut ovat syntyneet pääosin viimeisen jääkauden jälkeen mannerjäätikön sulaessa ja sulamisvesivirtojen kerrostaessa maa-ainesta sulavan jäätikön reunalle, alle ja sulamisvesivirtojen väliin. Harjut kulkevat mannerjään etenemissuunnan mukaisesti. Harjut koostuvat tyypillisesti hyvin lajittuneesta, kerroksittain esiintyvästä hiekasta ja sorasta. Hulevesi Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös rakennusten perustusten kuivatusvedet eli ns. salaojavedet ovat hulevettä. Maalämpö Maalämpö on maaperän tai veden massaan varastoitunutta lämpöenergiaa, jota voidaan hyödyntää joko maalämpökaivojen tai lämmönkeruupiirien avulla. Pohjaveden muodostumisalue Pohjaveden muodostumisalue on pohjavesialueen hyvin vettä läpäisevä osa, jossa maaperän vedenläpäisevyys maanpinnan ja pohjavedenpinnan välillä on vähintään hienohiekan läpäisevyyttä vastaava. Pohjavesi Pohjavesi on maaperän vedellä kyllästyneisiin kerroksiin ja kallioperän halkeamiin varastoitunutta vettä, jota syntyy sade- tai pintavesien imeytyessä maakerrosten läpi tai virratessa kallioperän rakoihin. Suomessa pohjavettä on lähes kaikkialla, mutta runsaimmin sitä muodostuu hyvin vettä johtavilla sora- ja hiekkamuodostumista koostuvilla alueilla. Pohjaveden pinta on Suomessa yleensä noin 2-5 metrin syvyydessä. Pohjavesialue Pohjavesialue on alue, joka vaikuttaa pohjavesiesiintymän veden laatuun tai muodostumiseen. Pohjavesialueet on jaettu kolmeen luokkaan: Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesiluokka Pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan suunnitelmien mukaan käyttämään vuoden kuluessa tai muutoin tarvitaan esim. kriisiajan vedenhankintaa varten liittyjämäärältään vähintään 10 asuinhuoneiston vesilaitoksessa tai hyvää raakavettä vaativassa teollisuudessa. Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue Pohjavesialue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta jolle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Luokka III: muu pohjavesialue Pohjavesialue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi.

6 6 Riskipohjavesialue Riskipohjavesialue on pohjavesimuodostuma, jolla vesipuitedirektiivin mukaisen hyvän tilan vaatimukset eivät mahdollisesti täyty. Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 on määritelty riskipohjavesialueiksi ne I ja II luokan pohjavesialueet, joilla ihmisen toiminta mahdollisesti aiheuttaa merkittävän riskin pohjaveden laadulle. Arviointi perustuu tietoihin alueiden maankäytöstä, ihmistoiminnasta ja pohjaveden laadusta ja tärkeänä tekijänä arvioinnissa on ollut myös alueen merkittävyys vedenhankintaan.

7 7 1 JOHDANTO Suomen pohjavedet ovat luonnostaan yleensä erinomaisia. Pohjaveden osalta vesienhoidon järjestämisen yleisenä tavoitteena on pohjavesien suojelu, parantaminen ja ennallistaminen niin, ettei pohjavesien tila heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Pohjavesien tilan heikkenemistä voidaan ehkäistä hyvällä alueiden ja maan käytön suunnittelulla, jotta riskiä aiheuttavat toiminnot voidaan sijoittaa pääosin pohjavesialueiden ulkopuolelle. Pohjavesien suojelusuunnitelma on yksi keino edistää pohjavesien suojelua ja vähentää pohjavesialueiden riskejä. Pohjaveden suojelusuunnitelman tarkoituksena on turvata pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti pohjavesialueiden muuta maankäyttöä. Suojelusuunnitelman tavoitteena on tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua sekä varautua toimenpiteisiin pohjavesivahinkojen ja onnettomuuksien varalta. Pohjaveden suojelusuunnitelmalla ei ole välittömiä tai sitovia juridisia seurausvaikutuksia vaan sen on tarkoitus olla selvitys ja ohje, jota voidaan hyödyntää maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupa- ja ilmoituskäsittelyssä. Pohjaveden suojelusuunnitelmassa selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan riskikohteet sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville riskikohteille. Pohjaveden laatua vaarantavien toimintojen sijoittamiseen pohjavesialueen ulkopuolelle voidaan vaikuttaa ottamalla maankäytön suunnittelussa ja eriasteisissa kaavoissa huomioon suojelusuunnitelmassa esitetyt suojavyöhykerajaukset ja toimenpidesuositukset. Heinolassa on laadittu ensimmäinen pohjaveden suojelusuunnitelma vuonna 1998, jota on päivitetty vuonna Edellisen päivityksen jälkeen pohjavesialueiden rajauksia on tarkistettu ja osa pohjavesialueita koskevista laista sekä määräyksistä ovat muuttuneet. Vuonna 2012 valmistui Geologian tutkimuskeskuksen geologinen rakennusselvitys Heinolan pohjavesialueille Urheiluopisto ( ), Myllyoja ( ), Jyränkö ( ), Veljeskylä ( ) sekä Heinola kk ( ). Selvityksen perusteella pohjavesialueiden rajauksia tarkennettiin luvulta voimassa ollut vesilaki (264/1961) uudistettiin kokonaisuudessaan ja uusi vesilaki (587/2011) tuli voimaan 1. päivänä tammikuuta Ensimmäiset Heinolan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan vuonna 2008 ja ne päivitettiin vuonna Rakennusjärjestys päivitettiin myös vuonna Lisäksi Syrjälänkankaan pohjavesialueelle ( ) valmistui uusi vedenottamo vuonna 2012, joka otettiin käyttöön vuonna Samaan aikaan tämän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivityksen kanssa Heinolassa on ollut käynnissä myös työ yhteistarkkailuohjelman laatimiseksi Heinolan tärkeille pohjavesialueille. Nämä kaksi pohjavesialueiden suojaamiseksi ja vedenhankintakelpoisuuden turvaamiseksi toteutettua projektia ovat tukeneet toisiaan ja näiden projektien tuloksia voidaan käyttää mm. ympäristövalvonnassa sekä rakentamisen ja maankäytön ohjaamisessa apuvälineenä.

8 8 2 POHJAVEDEN SUOJELUA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60 EY) antaa suuntaviivat pohjaveden suojelulle. Direktiivin pyrkimyksenä on vesivarojen kestävän käytön edistäminen, pohjavesien pilaantumisen estäminen ja jo tapahtuneen pilaantumisen vähentäminen. Direktiivin mukaan pohjavesien hyvä määrällinen ja laadullinen tila tulisi saavuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Suomessa direktiivi on pantu täytäntöön kansallisin säädöksin, joista tärkeimmät ovat laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä sen pohjalta annettavat asetukset. Suomen lainsäädännössä pohjaveden suojelu perustuu pääosin ympäristönsuojelulakiin (86/2000) ja asetukseen (169/2000) sekä vesilakiin (587/2011). Pohjaveden laadun ja määrän seurannasta säädetään vesienhoitolailla (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004) ja vesienhoitoasetuksella (Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 1040/2006). Lisäksi pohjaveden suojelusta säädetään mm. maa-aineslaissa, öljy- ja kemikaalilainsäädännössä sekä maataloutta koskevissa asetuksissa. Myös kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä on annettu paikallisiin olosuhteisiin liittyviä pohjaveden suojelua koskevia määräyksiä. Luettelo pohjaveden suojeluun liittyvästä lainsäädännöstä on koottu liitteeseen Ympäristönsuojelulaki 86/2000 Ympäristönsuojelulain 8 :ssä säädetään pohjaveden pilaamiskielto, jonka mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että pohjavesi voi muuttua terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua. Pilaamiskielto on luonteeltaan ehdoton, johon ympäristölupaviranomainenkaan ei voi myöntää poikkeusta. Ympäristönsuojelulain 28 :ssä säädetään ympäristöluvasta. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Luvassa annetaan tarpeelliset määräykset mm. päästöjen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi sekä käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusta. Lain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja riskeistä sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristölupa on oltava myös vähäisempään toimintaan, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuojeluasetuksella (169/2000) säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista. Ympäristönsuojelulain 75 :ssä säädetään pohjaveden puhdistamisvelvollisuudesta, jonka mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan pohjaveden siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle. 2.2 Vesilaki 587/2011 Vesilain 3 luvun 2 :ssä säädetään luvanvaraisista vesitaloushankkeista. Vesitaloushankkeella, joka voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää ja tämä muutos olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä, on oltava aluehallintoviranomaisen lupa. Vesilain 3 luvun 3 :n mukaan vesitaloushankkeella on aina oltava lupaviranomaisen lupa, jos vettä otetaan vesihuoltolaitoksen tai vesihuoltolaitokselle vettä toimittavan tarpeisiin tai muualla käytettäväksi, kun otet-

9 9 tava määrä on yli 250 m 3 /vrk. Luvan tarve koskee myös muuta pohjaveden ottamista, kun otettava määrä on yli 250 m 3 /vrk sekä toimintaa, jonka seurauksena pohjavesiesiintymästä poistuu muutoin kuin tilapäisesti pohjavettä vähintään 250 m 3 /vrk. Lupa tarvitaan myös, kun vettä imeytetään maahan tekopohjaveden tekemiseksi tai pohjaveden laadun parantamiseksi. Lain 2 luvun 15 :n mukaan pohjaveden ottamisesta on ilmoitettava valtion valvontaviranomaiselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista kirjallisesti, kun otettavan veden määrä on yli 100 m 3 /vrk ja ottaminen ei 3 luvun 2 tai 3 :n mukaan edellytä lupaa. Lain 3 luvun 10 :n mukaan lupapäätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset vesistön ja pohjavesiesiintymän tilan säilyttämistä varten tarpeellisista toimenpiteistä ja laitteista. Vesilain 4 luvun 11 :ssä säädetään vedenottamoiden suoja-alueista. Lupaviranomainen voi lupapäätöksessä tai erikseen määrätä pohjaveden ottamon ympärillä olevan alueen suoja-alueeksi, jos alueen käyttöä on tarpeen rajoittaa veden laadun tai pohjavesiesiintymän antoisuuden turvaamiseksi. 2.3 Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004 Vesienhoitolailla (Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 1299/2004) ja vesienhoitoasetuksella (Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä 1040/2006) säädetään mm. vesien luokittelusta ja seurannasta sekä vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman laadinnasta. Lain 9 :n mukaan pohjavesien seuranta on järjestettävä vesienhoitoalueella niin, että pohjavesien tilasta saadaan yhtenäinen ja monipuolinen kokonaiskuva. Lain 4 luvussa säädetään vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman ympäristötavoitteista, joissa ensimmäisenä tavoitteena on, että pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä. Tavoitteena on myös, että pohjavesimuodostumia suojellaan, parannetaan, ennallistetaan sekä varmistetaan tasapaino pohjavedenoton ja pohjaveden muodostumisen välillä siten, että ensimmäisen tavoitteen tila voidaan saavuttaa viimeistään vuonna Pohjavesimuodostumia pilaavien aineiden pitoisuuksien pysyvää ja merkittävää kasvamista tulee myös ehkäistä. Asetuksen 14 :ssä säädetään pohjavesien luokittelusta, jonka mukaan pohjavedet luokitellaan hyvään tai huonoon tilaan määrällisen ja kemiallisen tilan perusteella sen mukaan, kumpi niistä on huonompi. Asetuksessa säädetään myös tarkemmin pohjavesien seurantaohjelmasta. Heinola kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen ensimmäinen vesienhoitosuunnitelma on valmistunut vuonna 2010 ja on voimassa vuoteen Suunnitelma sisältää yhteisen näkemyksen koko vesienhoitoalueen vesiensuojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista. Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma on valmistunut ja on voimassa vuoteen Toimenpideohjelma on osa vesienhoitosuunnitelman tausta-aineistoa. Toimenpideohjelmassa on mukana kaikki Hämeen I ja II luokan pohjavesialueet. 2.4 Kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja rakennusjärjestys Kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :ssä. Lain mukaan kunnanvaltuusto voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia koko kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Määräykset eivät voi kuitenkaan koskea ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa eivätkä toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään. Pohjaveden osalta kunnan ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea:

10 10 toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia alueita, joille ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi jätevesien johtaminen on kielletty vyöhykkeitä ja alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan Heinolan ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan Pohjavesien osalta määräyksiä annetaan jätevesien imeyttämisestä, jätevesilietteen sijoittamisesta, ajoneuvojen yms. pesusta ja lumenkaatopaikkojen sijoittamisesta. Lisäksi määräyksissä annetaan suosituksia eläinten ulkotarhan sijoittamisesta. Ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu määräyksiä myös kemikaalien säilytyksestä ja käytöstä pohjavesialueella. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 :n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. Heinolan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennusjärjestyksessä annetaan määräyksiä pohjaveden huomioon ottamisesta rakentamisessa sekä maalämmön rakentamisesta pohjavesialueella. 3 SUOJELUSUUNNITELMA-ALUE Heinolan kokonaispinta-ala on noin 840 km 2 ja asukkaita alueella asuu noin Asukkaista noin 90 % on liittynyt kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon vuoden 2012 loppuun mennessä. Taulukkoon 1 on koottu Heinolan pinta-ala- ja asukastiedot. Taulukko 1. Heinolan pinta-alat ja asutus (Väestörekisterikeskus 2013, Maanmittauslaitos 2013) Kokonaispinta-ala, km Maapinta-ala, km Vesiala, km Asukasmäärä 20056

11 Heinolan alueen geologia ja hydrogeologia Heinolan alueella maaperä on suureksi osaksi moreenia, jonka lomassa on runsaasti kalliopaljastumia. Moreeni on huonosti vettä johtavaa ja se peittää kallioperää ohuena kerroksena. Näkyvimmän poikkeuksen muodostavat alueen läpi Vierumäen kohdalla kulkeva toinen Salpausselkä ja siihen Suomen Urheiluopiston kohdalla yhtyvä Heinolan harju. Heinolan harju kulkee kaupungin läpi ja jatkuu pohjois-eteläsuuntaisena Lusiin asti. Toisen Salpausselän ja Heinolan harjun lisäksi Heinolan alueella on myös kaksi muuta merkittävämpää harjumuodostumaa, Kuijärvenharju ja Kaakonkaankaan alue. Heinolan alueella on myös useita pienempiä glasifluviaalisia muodostumia, joiden vedenvarastointikyky on kuitenkin pieni ja niiden merkitys vedenhankinnassa on lähinnä paikallinen, joten näitä alueita ei ole luokiteltu pohjavesialueiksi. 3.2 Pohjavesialueet Heinolan alueella on 8 I-luokan ja kaksi II-luokkaan luokiteltua pohjavesialuetta. Pohjavesialueiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on noin 35 km 2 ja antoisuus m 3 /d. Taulukkoon 2 on koottu Heinolan luokitellut pohjavesialueet. Taulukko 2. Heinolan luokitellut pohjavesialueet (Hertta 2013) Pohjavesialue Hevossaari I ( ) Jyränkö ( ) Veljeskylä ( ) Vierumäki ( ) Heinola kk ( ) Myllyoja ( ) Urheiluopisto ( ) Syrjälänkangas ( ) Kuijärvenharju ( ) Kaakonkangas ( ) Pohjavesiluokka Kokonaispinta-ala [km 2 ] Muodostumisalue [km 2 ] Arvioitu muodostuvan pohjaveden määrä [m 3 /d] I 0,69 0, hyvä I 0,76 0, hyvä I 1,58 1, hyvä I 1,03 0, hyvä I 1,12 0, hyvä I 4,36 2, hyvä Veden laatu I 16,42 11, huono I 3,91 3, hyvä II 2,16 1, hyvä II 3,15 1, hyvä Yhteensä 35,18 24,

12 12 Kuvassa 1 on esitetty maanpeitetyyppien jakaantuminen Heinolan pohjavesialueilla. Aineistossa on ne pohjavesialueet, jotka ovat olleet ELY-keskusten tiedossa maaliskuun lopussa Heinolan pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvitys (Ahonen et al. 2012) valmistui toukokuussa 2012, josta saatiin tukea Jyrängön pohjavesialueen pohjoisosan (keskustan alue) poistamiselle pohjavesialueluokituksesta. Kuvan aineistossa Jyrängön alue on vielä kokonaisuudessaan mukana, minkä lisäksi Vierumäen, Myllyojan ja Urheiluopiston pohjavesialueissa on pienempiä kokomuutoksia tämän hetken tiedossa olevaan tilanteeseen. Koska pohjavesialueluokituksesta poistettu alue on Heinolan kaupungin keskustan alue, pienentää alueen pieneneminen rakennetun tyypin osuutta maanpeitetyyppijaossa. Kuva 1. Maanpeite Heinolan pohjavesialueille 03/2011. (Corine Land Cover 2006 aineisto) Hevossaaren pohjavesialue ( ) Hevossaaren eteläosa muodostuu Heinolan harjusta kaakko-luode suunnassa erkanevasta harjukumpareesta, joka jatkuu etelään kohti Sinilähdettä hiekkasärkkien jonona. Harjukumpare on ollut voimakkaan soranoton kohteena, josta johtuen pohjaveden yläpuoliset maakerrokset on paikoin poistettu lähes kokonaan. Maa-aines muodostuman pintaosissa on hiekkaa, jonka alla on karkeampia kivisiä hiekka- ja sorakerroksia. Muodostuman länsireunalta löytyy silttiä ja hietaa. Pohjoisosassa muodostuma rajautuu moreeniin ja kallioihin ja on osin moreenipeitteinen. Kumpareen keskiosassa on parhaiten vettä johtava aines. Hevossaaren pohjavesialueen koko on noin 0,69 km 2, josta muodostumisalueen koko on 0,46 km 2. Pohjavesi virtaa pohjoisesta etelään ja purkautuu saaren eteläpäässä Ruotsalaiseen. Virtauksen suunnan oletetaan olevan riippuvainen ottomäärästä ja järven pinnan korkeusvaihteluista. Pohjaveden pinnan ollessa korkealla purkautuu harjusta vettä järveen ja järven pinnan ollessa korkealla tapahtuu rantaimeytymistä. Rantaimeytymisen tehostamiseksi on Hevossaaren eteläosaan vedenottamon perustamisen jälkeen kaivettu imeytyskanava ja kaksi imeytysallasta. Imeytysaltaiden ongelmana on ollut niiden liettyminen, joten altaita on jouduttu ruoppaamaan. Humuspitoisen järviveden imeytyminen harjumuodostumaan kuluttaa pohjaveden happea, jolloin pitkällä aikavälillä riskinä on pohjaveden happipitoisuuden aleneminen, josta voi taas seurata rauta- ja mangaanipitoisuuksien kohoaminen vedenottamolla.

13 13 Hevossaaren vedenottamo eli entinen Wihurinkosken vedenottamo perustettiin vuonna Vedenottamo koostuu kahdesta siiviläputkikaivosta ja vedenkäsittelylaitoksesta Jyrängön pohjavesialue ( ) Jyrängön pohjavesialue rajoittuu etelässä Vahravuoren kallioihin. Maa-aines on hiekkaa ja soraa ja maaperän kerrospaksuus alueen keskiosassa on noin 35 metriä. Pohjavedenpinta on yli 20 metrin syvyydellä maanpinnasta ja pohjavesivyöhykkeen paksuus on yleisesti metriä. Pohjavesi virtaa pääasiassa koilliseen kohti Jyrängönvirtaa. Geologian tutkimuskeskuksen rakenneselvityksen (Ahonen et al., 2012) mukaan Jyrängönvirran pohjoispuolisella alueella kallionpinta nousee laajasti pohjavesipinnan yläpuolelle muodostaen pieniä pohjaveden valuma-alueita, joiden pohjavedet purkautuvat mm. Jyrängönvirtaan ja Maitiaislahteen. Näillä alueilla muodostuvan pohjaveden laskennallinen määrä on alle 100 m 3 /d, jonka vuoksi pohjavesialueen pohjoisosa on poistettu pohjavesialueesta. Jyrängön pohjavesialueen koko on noin 0,76 km 2, josta muodostumisalueen koko on 0,62 km 2. Jyrängön pohjavesialueella on Jyrängön vedenottamo, joka suljettiin vuonna 1994 pohjavedessä todetun bensiinin lisäaineen MTBE:n vuoksi Veljeskylän pohjavesialue ( ) Veljeskylän pohjavesialue rajoittuu pohjoisessa entisellä kaupungin ja maalaiskunnan välisellä rajalla kallioihin. Pohjavesialueen koko on noin 1,58 km 2, josta pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 1,04 km 2. Harjun pintakerrosten aines on hiekkaa ja syvemmällä on karkeampaa hiekkaa ja soraa. Myös hiesu- ja silttivälikerroksia esiintyy paikoin. Pohjavesialueella on voimakkaasti rautapitoisia horisontteja. Maakerrosten paksuus on noin metriä. Pohjavesivyöhykkeen paksuus on keskimäärin metriä. Pohjaveden virtaussuunta vaihtelee alueella jonkin verran. Päävirtaussuunnat ovat pohjoisosassa etelään päin ja eteläosassa kaakkoon kohti ottamoita ja Hakasuota. Pohjavesi purkautuu pääasiassa Hakasuolle ja virtaa sieltä edelleen Maitiaislahteen. Koko pohjavesialue on hydrologisesti melko yhtenäinen. Veljeskylän pohjavesialueella on kaksi vedenottamoa, Hakasuon ja Carelogi Oy:n vedenottamo. Hakasuon vedenottamo on rakennettu vuonna Vedessä esiintyy paljon hiilidioksidia ja ph on alhainen, minkä vuoksi vesi joudutaan alkaloimaan ennen käyttöä. Myös veden kloridipitoisuus on melko korkea. Carelogi Oy:n vedenottamo (ent. Reumasäätiön vedenottamo) rakennettiin alun perin jo vuonna 1951 ja kunnostettiin vuonna Ottamo koostuu kahdesta siiviläputkikaivosta ja se palvelee ainoastaan entistä Reumasäätiön sairaalaa, jonka vedenkulutus on tällä hetkellä melko pientä. Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 Veljeskylän pohjavesialue on luokiteltu riskipohjavesialueeksi raja-arvot ylittäneiden kloridi- ja ammoniumpitoisuuksien vuoksi. Merkittävä riskitoiminta alueella on vanha kaatopaikka ja lisäriskiä aiheuttaa kiinteistöjen öljysäiliöt. Pohjaveden kemiallinen tila on kuitenkin arvioitu hyväksi Vierumäen pohjavesialue ( ) Vierumäen pohjavesialue on osa II Salpausselän reunamuodostumaa. Maa-aines on soraa ja hiekkaa, jossa hienoaines- ja moreenivälikerrokset ovat tavallisia. Pohjavesialue rajoittuu länsi- ja lounaisosissa kallioselänteisiin. Vedenvirtauksen suunta on alueen keskiosasta pohjoiseen ja etelään. Tärkeimmät purkautumispaikat ovat Vierumäen eteläpuolella sijaitseva Salinmäensuo ja vedenottamon länsipuolella sijaitseva lähde.

14 14 Vedenottamon kohdalla pohjavesi on arteesista eli paineellista. Vierumäen pohjavesialueen pinta-ala on noin 1,03 km 2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,63 km 2. Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 Vierumäen pohjavesialue on luokiteltu riskipohjavesialueeksi torjunta-aineiden ja polttonesteiden lisäaineiden vuoksi. Vierumäen pohjavesialueen vedenottamo, Vierumäen vedenottamo, suljettiin vuonna 1993 vedessä havaittujen korkeiden bensiinin lisäaineen MTBE:n pitoisuuksien vuoksi. Vuoden 2013 luokituksessa pohjavesialueen riskiluokitus on poistettu, sillä vanhan polttoaineen jakeluaseman tontti on puhdistettu ja haitta-aineiden pitoisuudet jäävät alle raja-arvojen Heinola kk pohjavesialue ( ) Heinola kk:n pohjavesialue käsittää Heinolan harjun yhtenäisen osan pohjoispään. Pohjavesialueen erottaa etelässä Rupivuoren kohdalla oleva katkos harjujaksossa Veljeskylän pohjavesialueesta. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,12 km 2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 0,85 km 2. Veden luonnollisia purkautumispaikkoja ovat valtatie 5:n länsipuolella olevat lähteet. Alueella sijaitsee pohjavesilampi Pikosenlampi, josta virtaa vettä Kotajärven kautta Sulkavanlahteen. Pohjaveden virtaussuunta on pohjoisesta ja etelästä kohti alueen keskiosassa sijaitsevia lähteitä ja vedenottamoa. Kirkonkylän yksikaivoinen vedenottamo on rakennettu vuonna Ottamolla on vesioikeuden vuonna 1992 vahvistamat suoja-alueet. Raakaveden laatu on ollut melko hyvä, vaikka kloridipitoisuus on kuitenkin korkeahko ja syövyttävän hiilihapon määrä suurehko. Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 Heinolan kirkonkylän pohjavesialue on luokiteltu riskipohjavesialueeksi kohonneiden torjunta-ainepitoisuuksien vuoksi. Pohjaveden kemiallinen tila on kuitenkin arvioitu hyväksi. Vuoden 2013 luokituksessa pohjavesialueen pilaavaksi aineeksi on torjuntaaineiden ohella merkitty myös kloridi Myllyojan pohjavesialue ( ) Myllyojan pohjavesialue muodostuu pohjois-eteläsuuntaisesta pitkittäisharjusta, jonka maa-aines on hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja soraa. Harjun etelä- ja länsireunoilla maaperä on hietaa ja itäreuna rajoittuu moreeni- ja kallioalueisiin. Harjun itäreunalla kalliopinta kohoaa pohjavedenpinnan yläpuolelle muodostaen itä-länsisuuntaisen vedenjakajan, jonka eteläpuolelta pohjaveden virtaus suuntautuu etelään kohti Ala- Musterin vedenottamoa. Pohjoisosan pohjavedet purkautuvat pääasiassa länteen kohti Nyynäistenlahtea. Myllyojan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 4,36 km 2, josta muodostumisalueen pinta-ala on 2,92 km 2. Pohjavesialueen eteläosassa sijaitsee Heinolan kaupungin päävedenottamona toimiva Ala-Musterin vedenottamo, joka on otettu käyttöön vuonna Vedenottamoon kuuluu viisi siiviläputkikaivoa ja alkalointirakennus. Ottamon vedessä esiintyy runsaasti rautaa, minkä vuoksi laitokselle rakennettiin vuonna 1981 jälleenimeytyslaitos. Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuoteen 2015 Myllyojan pohjavesialue on luokiteltu riskipohjavesialueeksi liikenteen ja tienpidon aiheuttaman kohonneen kloridipitoisuuden vuoksi. Lisäksi alueella on teollisuus- ja yritystoimintaa, jota pidetään riskinä pohjavedelle Urheiluopiston pohjavesialue ( ) Urheiluopiston pohjavesialue muodostuu etelälaidalta II Salpausselän osasta sekä reunamuodostuman ja Heinolan harjun liittymäkohdassa olevasta jäätikköjokideltasta. Alue rajoittuu pohjoisessa ja idässä kalliose-

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma

Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Pohjavedet Närpiön ja Jurvan alueella & pohjavesien toimenpideohjelma Närpiönjoki-kokous 23.10.2014 Mari Leminen Suunnittelija Vesihuoltoryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjavesialueet Pohjavesimuodostuma

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY 43012016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Rauman kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen

Nähtävänä pito ja mielipiteiden esittäminen KUULUTUS VARELY/3982/2016 18.1.2018 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien Motellin pohjavesialueen kartoitusta ja luokitusta Mynämäen kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Energiakaivo-opas. Toivo Lapinlampi, SYKE. Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 FUR Center, Vantaa

Energiakaivo-opas. Toivo Lapinlampi, SYKE. Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 FUR Center, Vantaa Energiakaivo-opas Toivo Lapinlampi, SYKE Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 FUR Center, Vantaa Lämpökaivo-oppaan päivittäminen Energiakaivo-oppaaksi Uudistuneet lupakäytännöt ja tarve tarkempaan ohjeistukseen

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4302/2016 30.10.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Uudenkaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelupäivät Janne Juvonen

Ympäristönsuojelupäivät Janne Juvonen Lämpökaivo-opas Ympäristönsuojelupäivät 7.10.2010 Janne Juvonen Oppaan taustavoimat Opasta valmistelleessa asiantuntijaryhmässä mukana: YM SYKE Suomen Kaivonporausurakoitsijat Poratek r.y. Suomen Lämpöpumppuyhdistys

Lisätiedot

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Naantalin kaupungin alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4158/2016 14.6.2017 Liitteet 1 kpl Naantalin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Naantalin

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä

Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Kuntapäivä 30.10.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Heidi Rautanen 30.11.2016 Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokittelu

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia lämmitysjärjestelmät Pohjavesi on juomavettämme Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen

Lisätiedot

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset

Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet

Lisätiedot

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/767/2017 8.5.2017 Sauvon pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Sauvon kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT

POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT POHJAVESIALUEET JA LÄMPÖKAIVOT Rakentamisen ohjauksen seminaari Varsinais-Suomen ELY, Sanna-Liisa Suojasto, Ympäristönsuojelu 13.11.2013 Varsinais-Suomen ja Satakunnan pohjavesialueet 202 tärkeää I luokan

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4298/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Pyhärannan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/4159/2016 10.8.2017 Liitteet 1 kpl Nousiaisten kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/423/2017 Etelä-Savo 13.2.2017 Sodankylän kunta Jäämerentie 1 (PL 60) 99601 Sodankylä Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Sodankylä Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset

Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/778/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 Pelkosenniemi Pelkosenniemen pohjavesialueiden luokitusmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun

Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun Suomen ympäristökeskuksen OIVApaikkatietopalvelun käyttö Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus (perustuen Mirjam Orvomaan esitykseen) Viranomaisten uudet työkalut talousveden laadun turvaamiseksi 4.6.2015

Lisätiedot

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta

Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Selvitys 1 (8) Selvitys, pääsijaintikunnaltaan Kihniön pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisesta Tausta Pohjavesialueen määritelmä sisällytettiin ympäristönsuojelulakiin (YSL 5 ) ja pohjavesialueiden

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennusjärjestykset Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä Seppo Hakala, Insinööri 1 MRL 14 Rakennusjärjestys Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Geoenergia ja pohjavesi. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi

Geoenergia ja pohjavesi. Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi Geoenergia ja pohjavesi Asmo Huusko Geologian tutkimuskeskus GTK asmo.huusko@gtk.fi 1 Geoenergiaa voidaan hyödyntää eri lähteistä Maaperästä (irtaimet maalajit), jolloin energia on peräisin auringosta

Lisätiedot

:lle Hevossaaren vedenottamon. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors, puh. 050-091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.

:lle Hevossaaren vedenottamon. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Helka Sillfors, puh. 050-091 8597, etunimi.sukunimi@heinola. Heinolan kaupunki Ote pöytäkirjasta Ympä rist ö-j rakennuslautakunta 135 11.12.2013 ETELA-SUOMIEN ALUE,HALLINTOVIRASTO 'I T 1 Ö RA FINLAND -- 2 1. 12, 2013 savi l a i 3 isrrnå Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3648/216 13.2.217 Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/4160/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Paimion kaupungin alueella Paimion pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset

Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Johtava hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus/ktk Hämeenlinna 29.9.2016 Öljy- ja biopolttoainealan ympäristö & turvallisuuspäivät Mitä ovat pohjavesialueet?

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/536/2017 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Turun kaupungin alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS VARELY/3793/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Maskun kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus

Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Hanhikankaan rakennetutkimus ja virtausmallinnus Geologi Tapio Väänänen, Geologian tutkimuskeskus, Kuopio Projektin tulosten esittely 25.4.2016 Kohde: Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä Paikka:

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia maankäyttö

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia maankäyttö Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia maankäyttö Pohjavesi on juomavettämme Suomessa vesilaitosten jakamasta talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä. Lisäksi haja-asutusalueella

Lisätiedot

Pohjavesiin liittyvän sääntelyn uudistaminen. Ylitarkastaja Juhani Gustafsson

Pohjavesiin liittyvän sääntelyn uudistaminen. Ylitarkastaja Juhani Gustafsson Pohjavesiin liittyvän sääntelyn uudistaminen Ylitarkastaja Juhani Gustafsson Pohjavesityöryhmä Työryhmän tavoitteena oli selvittää pohjavesialueiden kartoitukseen, luokitukseen ja käyttöön sekä pohjavesien

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

Vesienhoito, riskit ja vesien tarkkailu

Vesienhoito, riskit ja vesien tarkkailu Vesienhoito, riskit ja vesien tarkkailu Merja Antikainen, Anu Peltonen Pirkanmaan ELY-keskus Talousvesikoulutus 28.9.2017 Tampere 18.9.2017 Vesienhoitosuunnittelulla vedet hyvää tilaan tietämys vesien

Lisätiedot

VESIEN- JA MERENHOIDON HUOMIOIMINEN LUPIEN VALMISTELUSSA JA PÄÄTÖKSISSÄ. Hämeen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 7.12.

VESIEN- JA MERENHOIDON HUOMIOIMINEN LUPIEN VALMISTELUSSA JA PÄÄTÖKSISSÄ. Hämeen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 7.12. VESIEN- JA MERENHOIDON HUOMIOIMINEN LUPIEN VALMISTELUSSA JA PÄÄTÖKSISSÄ Hämeen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 7.12.2016 Riitta Ikäheimo 8.12.2016 1 Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi

Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/4210/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kemijärven kaupunki Hallituskatu 4 98100 Kemijärvi Pohjavesialueiden luokitusten muutokset, Kemijärvi Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta

Lisätiedot

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset

Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset sivu 1 Pohjaveden suojelun edellyttämät toimenpidesuositukset Yhteiset toimenpidesuositukset Osa-alue Toimenpidesuositus Vastuutaho Pohjaveden ja raakaveden laatua tarkkaillaan, tarkkailutulokset toimitetaan

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ

Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialue , SODANKYLÄ Dnro LAPELY/423/2017 Kehtomaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialue 12758209, SODANKYLÄ 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella KUULUTUS VARELY/4299/2016 13.11.2017 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Ruskon kunnan alueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu

Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Maria Mäkinen pohjavesiasiantuntija maria.k.makinen@ely-keskus.fi Varsinais-Suomen ELY, ympäristö- ja luonnonvarat

Lisätiedot

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset

Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset KUULUTUS HAMELY/32/07.02/2010 Häme Luonnonvarayksikkö Hämeenlinnan pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Lahden kaupungin hulevesiohjelma

Lahden kaupungin hulevesiohjelma Lahden kaupungin hulevesiohjelma Ismo Malin Lahden seudun ympäristöpalvelut Viheralan Hulevesipäivä Sibelius-talo 06.11.2012 Lahden kaupungin visio: Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Vihdin kunta 22.11.2016 Pekka Laitinen johtava rakennustarkastaja Mikä on rakennusjärjestys? (MRL 14 ) Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen

Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Uusi vesilaki ja asetus astuivat voimaan 1.1.2012 Mikä muuttuu? Ylitarkastaja Arto Paananen Pirkanmaan ELY-keskus Ympäristövalvontayksikkö Vesilaki yleistä Yleiskäyttöoikeudet Vesistössä kulkeminen, veden

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu pohjavesialueella. Maailman vesipäivän seminaari 2009 Ulla-Maija Liski Hämeen ympäristökeskus

Maankäytön suunnittelu pohjavesialueella. Maailman vesipäivän seminaari 2009 Ulla-Maija Liski Hämeen ympäristökeskus Maankäytön suunnittelu pohjavesialueella Maailman vesipäivän seminaari 2009 Ulla-Maija Liski Hämeen ympäristökeskus Ulla-maija.liski@ymparisto.fi Alueellinen ympäristökeskus Ympäristöministeriön ja maa-

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella KUULUTUS VARELY/3722/216 13.11.217 Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kaarinan kaupungin alueella Varsinais-Suoen elinkeino-, liikenne- ja ypäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut

Lisätiedot

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet

Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Uusitut pohjavesialueiden kartoitus ja luokitusohjeet Hydrogeologi Ritva Britschgi Suomen ympäristökeskus Asiantuntijapalvelut/ Vesivarayksikkö Maailman vesipäivän seminaari 24.3.2009 Säätytalo, Helsinki

Lisätiedot

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI

Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys. pohjavesialueet A ja B KEMIJÄRVI Dnro LAPELY/4210/2015 Heralammen pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys pohjavesialueet 12320109 A ja 12320109 B KEMIJÄRVI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295

Lisätiedot

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta

LAUSUNTO. Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta Pöyry Finland Oy LAUSUNTO Viite Sivu 1 (5) Pohjavesilausunto Siikalatvan Kestilän Kokkonevan tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta 1 POHJAVESIOLOSUHTEET Kaava-alueen lounaisosa sijoittuu Palokankaan

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

VESI KAAVASSA -SEMINAARI VESIENSUOJELUN JA VESIHUOLLON ONGELMIA

VESI KAAVASSA -SEMINAARI VESIENSUOJELUN JA VESIHUOLLON ONGELMIA VESI KAAVASSA -SEMINAARI VESIENSUOJELUN JA VESIHUOLLON ONGELMIA Risto Mansikkamäki Tuusulan ympäristöpäällikkö 25.9.2007 TARKASTELUNÄKÖKULMA Millä tavalla alueiden käytön suunnittelu ja rakentamisen ohjaus

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella KUULUTUS VARELY/544/2017 8.6.2017 Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Kustavin kunnan alueella Kustavin pohjavesialueen luokkamuutos Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

Toimenpiteet pohjaveden otto ja pohjaveden laatu

Toimenpiteet pohjaveden otto ja pohjaveden laatu Toimenpiteet pohjaveden otto ja pohjaveden laatu Selvitetään tarkemmin Hennerin pohjavesialueen soveltuvuus yhdyskunnan vedenhankintaan ja mahdollisen vedenottamon perustaminen Vedenhankinnan omavaraisuuden

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella

Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella KUULUTUS VARELY/1583/217 14.11.217 Liitteet 1 kpl Kuulutus koskien pohjavesialueiden kartoitusta ja luokitusta Pöytyän kunnan alueella Varsinais-Suoen elinkeino-, liikenne- ja ypäristökeskus (ELY-keskus)

Lisätiedot

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia

Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesi on juomavettämme Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen huokostilan maaperässä

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

1 ympäl7stökeskus. Tammelan pohjavesialueiden luokka. - ja rajausmuutokset. Häme. Luonnonvarayksikkö

1 ympäl7stökeskus. Tammelan pohjavesialueiden luokka. - ja rajausmuutokset. Häme. Luonnonvarayksikkö 1 ympäl7stökeskus KU U L U T U S HAMELY/405/2017 Häme Luonnonvarayksikkö Tammelan pohjavesialueiden luokka ja rajausmuutokset Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon

Lisätiedot

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi

Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Vesipolitiikan puitedirektiivi on prosessi Puitedirektiivi on Euroopan laajuinen, uusi järjestelmä. Direktiivi luo jatkuvan prosessin, jolle on annettu määräajat ja tavoitteet. Kansallinen toteutus sovitetaan

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2017 Hyväksytty Joroisten kunnan ympäristölautakunnassa 10.11.2016 29 2 Yleistä Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 :ssä ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 30

Lisätiedot

Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle

Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle Pohjavesien toimenpide-ehdotukset toiselle vesienhoitokaudelle Mari Leminen 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY 469 pohjavesialuetta Luokka I: 377 kpl Luokka II: 92 kpl Luokittelu Riskitekijöiden arviot Hyvä tila/huono

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

Jakeluasemat pohjavesialueella - JAPO -ohjeen uudistus. Juhani Gustafsson Ympäristö- ja turvallisuuspäivät Hämeenlinna

Jakeluasemat pohjavesialueella - JAPO -ohjeen uudistus. Juhani Gustafsson Ympäristö- ja turvallisuuspäivät Hämeenlinna Jakeluasemat pohjavesialueella - JAPO -ohjeen uudistus Juhani Gustafsson Ympäristö- ja turvallisuuspäivät 28.9.2016 Hämeenlinna Taustaa Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot

Lisätiedot

Vesien tila ja vesiluvat

Vesien tila ja vesiluvat Vesien tila ja vesiluvat 23.1.2012 Pohjois-Karjalan Karjalan ELY-keskus Paula Mononen Aarne Wahlgren Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.1.2013 1 Vesienhoidon suunnittelu Suomessa Vesienhoidon tavoitteena on

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekninen lautakunta 43 18.11.2015 Tekninen lautakunta 4 03.02.2016 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekla 43 Vetelin kunnan alueella sijaitsee yhteensä 11 pohjavesialuetta. Vedenhankinnan kannalta

Lisätiedot

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6.

Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 33/92/1, 22.6. Etelä-Suomi Päätös Nro 194/2012/2 Dnro ESAVI/48/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Lämpökaivojen rakentaminen Heinolan Kirkonkylän pohjavedenottamon kaukosuoja-alueelle

Lisätiedot

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu

Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 Mikkelin seutu Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen 79 2.3 Hirvensalmi Hirvensalmen kunnan alueella tehtiin tutkimuksia kahdessa kohteessa, joista Iso-Lautharjulla suoritettiin jatkotutkimuksia (taulukko 1 ja karttakuva

Lisätiedot

ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN

ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN Vastaanottaja Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä Lokakuu 2014 ILMATAR ALAJÄRVI- LOUHUKANGAS OY LOUHUKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON VAIKUTUKSET POHJAVESIIN ILMATAR ALAJÄRVI-LOUHUKANGAS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 51/10/2 Dnro PSAVI/66/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 51/10/2 Dnro PSAVI/66/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 51/10/2 Dnro PSAVI/66/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lämpökaivojen poraaminen Vuokatin pohjavesialueella, Sotkamo Kiinteistö Oy Vuokatin liikekeskus Sopalanrantatie

Lisätiedot

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh.

Lisätietoja asiasta antavat ylitarkastaja Maria Mäkinen (puh ) sekä vesitaloussuunnittelija Elina Strandman (puh. KUULUTUS VARELY/3646/216 1.2.217 Auran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Auran kunnan pohjavesialueiden

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ

Lemminkäinen Infra Oy SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 16UEC0035 1 Lemminkäinen Infra Oy 29.10.2012 Maa-ainesten ottaminen pohjavedenpinnan ala- ja yläpuolelta Alhonmäen alueella, Siikajoki SELVITYS SUUNNITELLUN MAA-AINESTENOTON VAIKUTUSALUEEN LÄHTEISTÄ 1.

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 21.10.2014 Lappeenranta Taina Ihaksi Yleistä vesienhoidosta VPD (2000/60/EY) ja laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Suunnittelu tehdään vesienhoitoalueittain

Lisätiedot

Päivitetty pohjavesialueiden uudistettu luokitusjärjestelmä. Määritelmiä on tarkennettu siten, että ne ovat aihealueen lainsäädännön mukaiset.

Päivitetty pohjavesialueiden uudistettu luokitusjärjestelmä. Määritelmiä on tarkennettu siten, että ne ovat aihealueen lainsäädännön mukaiset. Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitys 2015 PERUSTELUT Kirkkonummen tällä hetkellä voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 10.8.2006 (pykälä 8a 18.8.2010). Ympäristönsuojelumääräyksiä

Lisätiedot

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI

Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue INARI Dnro LAPELY/3146/2015 Juurikankaan pohjavesialueen luokitteluun liittyvä selvitys Pohjavesialue 12 148 208 INARI 13.1.2017 LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 0295 037 000 PL 8060

Lisätiedot

Päätös Nro 96/2013/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/33/04.09/2013

Päätös Nro 96/2013/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/33/04.09/2013 Päätös Nro 96/2013/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/33/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2013 ASIA HAKIJA Maalämpökentän pysyttäminen Lintuharjun pohjavesialueella kiinteistöllä 265-403-14-75,

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6690/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6690/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 135 Asianro 6690/14.05.00.02/2014 Lausunto / Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista 28.4.2017 Pohjavedenottamoiden riskienhallinnan tehostaminen pohjavesiyhteistarkkailuilla Kivimäki, A.-L., Lahti, K., Loikkanen, H., Pönni, J., Ahonen, J., Backman, B., Kaipainen, T. & Luoma, S. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari

Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari LAUSUNTOPYYNTÖ LAPELY/964/2015 Etelä-Savo 13.2.2017 Kolarin kunta Isopalontie 2 95900 Kolari Pohjavesialueiden luokitusten muuttaminen, Kolari Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Pohjavesiasioiden huomioonottaminen Metsähallituksen toiminnassa.

Pohjavesiasioiden huomioonottaminen Metsähallituksen toiminnassa. Pohjavesiasioiden huomioonottaminen Metsähallituksen toiminnassa. Maailman vesipäivän seminaari 24.3.2009 Säätytalo Esko Maukonen Ainutlaatuinen toimija Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja

Lisätiedot

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK

Maanviljelijänä pohjavesialueella. 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Maanviljelijänä pohjavesialueella 6.10.2015 Maankäyttö ja pohjavesi -teemailtapäivä, GTK, Espoo Airi Kulmala, MTK Esityksen sisältö 1. Pohjavesialueen sijainti 2. Nitraattiasetus 3. Kasvinsuojeluaineet

Lisätiedot

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LOHJALLA Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Haja-asutuksen jätevesiasetus 542/2003)

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 73. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 3907/11.00.02/2015 73 Lausunto Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunnalle Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten päivitysehdotuksesta Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot