Kirjasto-osaaminen ja rekrytointi osana yhteiskunnan muuta kehitystä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjasto-osaaminen ja rekrytointi osana yhteiskunnan muuta kehitystä"

Transkriptio

1 Kirjasto-osaaminen ja rekrytointi osana yhteiskunnan muuta kehitystä Opetusministeriön kirjastopäivät Helsinki Kirsti Kekki, kulttuuriasiainneuvos Opetusministeriö, Kulttuuriyksikkö

2 Tuleva veronmaksaja ja yleisten kirjastojen rahoittaja. Tämän hetken lapset ja nuoret ratkaisevat, tarvitsevatko he aikuisenakin kirjastoa tai kirjastopalveluja. Kuva: Turun kaupunginkirjasto

3 "Näkemyksiä tulevaisuuden kirjastomaisemista" verkkojulkaisusta poimittua "...kirjastoammattilaisilla riittää työsarkaa yrityksissä jäsentää informaatiota, erotella jyvät akanoista....koska informaatio on hajanaista ja yhteiskunta hyvin moniarvoinen, joutuu jokainen seulomaan informaatiota ja arvioimaan sitä. Kirjastot voivat tässä olla avainasemassa, mutta vain jos siihen suuntaan on aktiivisesti toimittu vuosien ajan." (Liisa Nikkilä)

4 ...jatk. "Sisältöasiantuntijuudella on merkitystä ja kokonaisvaltaisella tiedonhallinnalla. Kirjastotyöntekijä liikkuu joustavasti sekä analogisten että digitaalisten sisältöjen parissa." (Tonteri, Petri) "Alan suuria tabuja on koulutus. Rohkeus puhua asioista puuttuu täysin. On tabu puhua mm. hyllyttämisen ja muun logistiikan ulkoistamisesta. Kirjasto ei ole logistiikkaa. Kyse on kieltämättä hankalasta aiheesta, jonka toimintaympäristön nopea muutos on tuonut tullessaan." (Pakarinen Antti)

5 Nykyinen tilanne Sukupolvien väliset erot suuria /väestö ja kirjastohenkilöstö: - Eri ikäryhmien väliset osaamisen vahvuudet erilaisia - Asukkaiden tarpeet hyvin moninaisia: Perinteinen ja verkkoaineisto; perinteiset ja verkkopalvelut rinnakkain. Työssä nyt enemmän vanhempaa kuin nuorta kirjastoalan korkeaasteen koulutuksen saanutta henkilöstöä. Nyt tarvetta lisäkouluttaa henkilöstöä esim. tietoverkkopalveluihin, verkkotiedonhakuun, tietotekniikkaan, medialukutaitoon sekä opastamisen taitoihin. Yleissivistys asiakaspalvelussa välttämätön. Tunnettava sisältö, jota tarjotaan asukkaille. Koulutusjärjestelmien muutokset: oltava itse aktiivinen.

6 Opetusministeriön kirjastolinjauksia OPM:n Kirjastopolitiikka Yleiset kirjastot. Kansalliset strategiset painoalueet: osaaminen ja laatu Tavoitteena on varmistaa verkottuneessa tieto-, kansalais- ja oppimisyhteiskunnassa: - kansalaisten tiedon ja kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus (esim. kirjasto- ja verkkopalvelujen käyttötaito) - Suomen perustuslain mukaiset sivistykselliset perusoikeudet yksittäisille asukkaille

7 Tulevaisuuden yhteiskunnan yleiset menestystekijät ja kirjastot Oppiminen ja tiedon soveltaminen tulevat yhä keskeisemmiksi. Kirjastot toimivat tulevaisuudessa yhä enemmän kansalaisten avoimina oppimiskeskuksina, koska - oppimisprosessi ja tavat etsiä tietoa ovat muuttuneet - asukkaat haluavat ei-muodollisia tapoja oppia - oppimisprosessissa tarvitaan tiedonhallintataitoja: opastaa oppijoita kriittiseen ja vaativaan tiedonhakuun. Tämän hetken yleisten kirjastojen rekrytoinneilla päätetään paitsi asukkaiden, myös koulukirjastopalvelujen laadusta. Kokonaisvaltainen näkemys omasta alasta ja tulevaisuuden signaaleista. Kyky nähdä muita kauemmas.

8 Hyvän kirjaston vahvuuksia ja haasteita Asiakaspalveluun nykyistä enemmän alan kokonaisvaltaista ydinosaamista. Henkilökohtainen palvelu sekä verkkoettä fyysisessä tilassa. Lähivuosien rekrytoinnit tai vakanssien täyttämättä jättäminen ratkaisevat, millaisia kirjastopalveluja tulevaisuudessa asukkaat saavat. Kuva: Entressen kirjasto, Espoo

9 Hyvän kirjaston vahvuuksia ja haasteita Hyvä kirjastoalan perusosaaminen Jatkuva osaamisen uusiutuminen Osaaminen ja osaamisen taso rohkeasti näkyviin fyysisessä ja verkkotilassa. Henkilökunnan tunnistaminen asiakkaille vaivattomaksi. Kuva: Entressen kirjasto, Espoo

10 Haaste ja mahdollisuus: Oppijan tietohuolto Kirjastossa opastajan on osattava enemmän kuin opettajan tai oppilaan. Mahdollisuus luoda uusia yhteistyömalleja, uudenlaista kumppanuutta opetustoimen kanssa. Vastuu perus- ja toisen asteen oppijoiden tietohuollosta yhdessä opetus- ja kirjastotoimen kanssa. Selkeät sopimukset resurssoinnista.

11

12 Vuoteen 2020 mennessä Kirjastonhoitajista suuri osa on vaihtunut. Nuorille työntekijöille tietotekniikka, verkossa liikkuminen ja medialukutaito ovat itsestäänselvyyksiä. Laaja yleissivistys ja korkea osaamistaso välttämättömiä. Tunnettava kirjastossa oleva aineisto, myös kaunokirjallisuus, olipa se missä muodossa tahansa. Yleissivistys hankitaan peruskoulutuksessa esim. aineyhdistelyillä. Jatkuvaa täydennyskoulutusta tarvitaan edelleen mm. kokonaisvaltaisen tiedonhallintataidon ja muun ydinosaamisen päivittämiseen.

13 Oikeutus olemassaoloon ja tuleva menestys on ansaittava Ensimmäistä kertaa kirjastot ovat tiukassa kilpailutilanteessa. Oikeutus olemassaoloon on, kun käyttäjät hyötyvät kirjaston palveluista. Menestyäkseen kirjastossa tulee olla osaamista, jota muualla ei ole. Osaamistason nostaminen suurin haaste. Kirjastotyöntekijän on osattava enemmän kuin asiakas. Pelkkä reagointi tapahtuneisiin muutoksiin ja yritykset tarjota kaikkea kaikille eivät riitä. Profiloitumista. Erikoistumista. Ajasta ja paikasta riippumattomien palveluiden kehittämistä. Palveluja ei voi enää perustella pelkästään perinteisellä kirjaston käytöllä tai hyvillä käyttäjätutkimuksilla

14 Kirjaston ydintehtävä Perustehtäväänsä kirjasto toteuttaa huolehtimalla yksilön tietohuollosta ja opastamalla kansalaisia tiedonhallintaan ja informaation kriittiseen seulontaan. Tiedonhankinta, -valinta, arvottaminen, tiedonhallintaan opastus. Teknologian kehittyessä ammattihenkilöstön osaamista tarvitaan eri atk-kirjastojärjestelmien käytön sijasta tiedonhallinnan osaamiseen.

15 Hyvän kirjaston valtit muihin tiedontuottajiin ja välittäjiin verrattuna Kirjastotyö painottuu tulevaisuudessa sisältö-osaamiseen ja kokonaisvaltaiseen tiedonhallintaan: tiedon organisointi sekä tiedonhakua edistävä neuvonta. Palvelut perustuvat informaation jalostamiseen, soveltamiseen, yhdistelyyn ja hyödyntämiseen lisäarvon tuottamiseksi asiakkaille. Laadukkaan tiedon löytäminen tietotulvasta edellyttää osaamista syvempään tiedonhakuun ja tiedon arvottamiseen. Luotettavan verkkotiedon löytyminen on haaste myös kirjastoille. Hyvän kirjaston vahvuuksia ovat henkilökohtainen ammattimainen palvelu fyysisessä tilassa ja verkossa

16 Kirjasto- ja informaatioalan koulutusta antavat Korkeakoulutaso: - Yliopistot (Tampere, Oulu, Åbo Akademi). Informaatiotutkimus. - Ammattikorkeakoulut (Turku, Seinäjoki, Oulu). Tradenomi Muu kuin korkeakoulutaso: - Liiketalouden perustutkinto, merkonomi. Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma/osaamisalue (mm. Kerava, Seinäjoki). - Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto (mm. Kerava, Seinäjoki, Lahti, Valkeakoski, Helsinki, Porvoo).

17 Miksi juuri nyt Kirjastonhoitajia ja johtajia jää paljon eläkkeelle lähivuosina. Kirjastoissa on vain noin 30 % korkeaasteen alan koulutusta saaneita. Liian alhaalla/vrt. opetustoimi. Lähikirjastoissa tilanne heikko. Vakanssien tasovaatimuksia ei saa vähentää. Henkilöstörakenteen tarkistaminen. Vrt. muut Pohjoismaat: kirjastovirkailijoiden vähentäm. Rekrytointi on kirjastotoimenjohtajan tärkein tehtävä. Virat ja toimet julkiseen hakuun. Ei odoteta, vaan etsitään hyviä osaajia myös oman kirjaston ulkopuolelta.

18 Kansalaisten sivistyksellisten perusoikeuksien, oppijoiden tietohuollon ja kirjaston perustehtävän turvaamiseksi Kuntien palvelu- ja rakenneuudistuksessa lähtökohtana tulee olla kirjasto- ja informaatioalan korkeakoulutetun henkilöstön riittävyyden varmistaminen. Kelpoisuusvaatimukset eivät ole irrallinen asia, vaan yhteydessä yhteiskunnan muuhun kehitykseen. Ehdotus on tehty kansalaisten sivistyksen, tiedon ja kulttuurin saavutettavuuden turvaamiseksi; ei ylläpitämään kirjastojen tai kirjastoalan koulutuksen nykytilannetta. Kirjastohenkilöstöllä on oltava osaamista, joka ylittää googlaajan osaamisen.

19 4 Kelpoisuusvaatimukset Kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 70 prosentilla tulee olla: 1) yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; 2) ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; 3) ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot; taikka 4) tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto.

20 ...jatk. Kunnan kirjastolaitoksen henkilöstöstä vähintään 45 prosentilla tulee olla 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu koulutus. Kunnan kirjastolaitosta taikka yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

21 Kunnan kirjasto- ja tietopalveluista vastaava johtaja Vastaa koko hallinnollisen yksikön palvelujen rakenteesta ja kehittämisestä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Osaavan henkilöstön rekrytointi, viestintäteknologian kiihtyvän muutoksen hallinta, yhteistyö opetustoimen ja muiden hallintokuntien kanssa muuttuvissa tilanteissa. Riittävä asiantuntijajohtajuus sekä hallinnollisissa että sisällöllisissä johtamistehtävissä, kokonaisuuksien hallinta sekä kyky ymmärtää alaa sivuavaa kansallista ja kansainvälistä kehitystä on välttämätön oman kirjastolaitoksen kehittämiselle.

22 Siirtymäsäännös Tämän asetuksen 4 :n 1 momentissa tarkoitettuun osuuteen kuuluviksi luetaan ne, jotka ovat kelpoisia tämän asetuksen voimaan tullessa kirjaston ammatillisen henkilökunnan tehtäviin. Tämän asetuksen 4 :n 3 momentissa tarkoitettu henkilö, joka on otettu virka- tai työsopimussuhteeseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joka virka- tai työsopimussuhteeseen otettaessa on täyttänyt tuolloin voimassa olleiden säännösten mukaiset kelpoisuusvaatimukset, on edelleen kelpoinen kyseiseen virkaan tai työsuhteeseen.

23 Helle Kannila 1900-luvun alussa "Meidän kirjastoalalla työskentelevien on uskallettava katsoa kauas tulevaisuuteen, on uskallettava ajatella suuresti ja rohkeasti..., sillä emmehän aja asiaamme itsemme vuoksi vaan kansamme tähden, sen valistukseksi sekä henkiseksi että taloudelliseksi kohottamiseksi.

24 jatk. Tämän suuren päämäärän vuoksi emme saa hellittää..., elleivät kaikki muut asiaa vielä näe niin kirkkaasti kuin me, tekevät he sen vielä kerran ja silloin he myöskin ymmärtävät itsepintaisuutemme ja uudistushalumme."

25 Lisätietoa: Kiitos! Kirsti Kekki, puh /keskus;

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Koulutusohjelmat vertailussa:

Koulutusohjelmat vertailussa: Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Raija Aaltonen 2003 Koulutusohjelmat vertailussa: selvitys informaatio- ja kirjastoalan koulutusohjelmien tutkintorakenteista sekä aine- ja ammattiopintojen

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeita

Tulevaisuuden osaamistarpeita Tulevaisuuden osaamistarpeita yleisessä kirjastossa Mikko Vainio Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut Olosuhteet Oikea koulutus Osaamistarpeet Vantaan kaupunki, Mikko Vainiio 2 Olosuhteet Oikea

Lisätiedot

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen Digimaan kartta Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen ISBN 952-442-970-5 Julkaisija Opetusministeriö Kansi Riitta Forsman Taitto Jussi Vuori (jussi.vuori@hut.fi)

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE!

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY Vastauksia ja kommentteja AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 2 (21) KOOSTEEN SISÄLLYS KIRJASTOVERKKOA JA MAASEUDUN

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Alueellisesti www.alueellisesti.wikispaces.com Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Satu Salmela Selvityksen tarkoitus Tämän työn tarkoituksena on perehtyä Kokkolan kaupunginkirjaston Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu KEHITTÄMISHANKE 2009 Tahvanainen Iris KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT OSANA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMIS- JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖÄ Tiivistelmä

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 41:2002 2 (42) ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 Selvitys kirjastoalan osaamisen ja resurssien kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista isbn: 952-442-166-6

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 2011 Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Kirjasto-ja

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen laatusuositus

Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings-

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa

POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa POHJOIS-SAVON TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA kohti luovuuden, kommunikoinnin, oppimisen ja kumppanuuden tietämysyhteiskuntaa Teksti: Ari Paanala Kansikuva: Irma Toivanen muokannut teoksesta Näytön paikka (Markku

Lisätiedot

AMMATTINA KIRJASTONHOITAJA MIKSI KIRJASTOPALVELUA TARVITAAN?

AMMATTINA KIRJASTONHOITAJA MIKSI KIRJASTOPALVELUA TARVITAAN? AMMATTINA KIRJASTONHOITAJA MIKSI KIRJASTOPALVELUA TARVITAAN? AMMATTINA KIRJASTONHOITAJA Ammattina kirjastonhoitaja Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 5/2011, uusintapainos 9/2014 Osa tämän julkaisun

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen SUNTILA JENNI Tampereen yliopisto Porin yksikkö Sosiaalipolitiikan pro

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ MONISTE 9/2008 Maria Ruuskanen LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI VUOSILLE 2015 2020 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman Moniste

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot