EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa"

Transkriptio

1 EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa FEMANET EUROCADRES Euroopan koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta (The Council of European Professional and Managerial Staff) tuo eri puolilta Eurooppaa yhteen ammattiliittoja, jotka edustavat yhteensä yli viittä miljoonaa toimihenkilöä. Sillä on huomattava kokemus toimimisesta sekä koulutettujen ylempien toimihenkilöiden kanssa että näiden puolesta, naisverkostonsa Femanetin ansiosta myös naistoiminnasta. Eurocadresin päämääränä on saada mahdollisimman monta korkeasti koulutettua naistoimihenkilöä mukaan sen toimintaan. Siksi järjestössä on laadittu tämä yhteenveto, joka kuvaa sellaisia eurooppalaisia instituutioita, lakeja ja sopimuksia, jotka tukevat uudenlaisia keinoja luoda naisille ja miehille aidosti yhtäläiset mahdollisuudet sekä työelämässä että kotona. Toivomme, että sinunkin päämääräsi on sama. Kutsumme sinut mukaan auttamaan, jotta saavuttaisimme tasa-arvon. Femanet on Eurocadresin euroopanlaajuinen naistoimihenkilöiden verkosto, jonka jäsenyys on avoin kaikille Eurocadresin edustamien ammattiliittojen naisjäsenille tai -toimihenkilöille. Lisätietoa Järjestö edistää hyvin aktiivisesti naisten osallistumista taloudelliseen päätöksentekoon. Järjestö on vuoden 2001 jälkeen käynnistänyt kaksi EU-rahoitteista tukiprojektia. Ensimmäinen keskittyi lasikatto-ilmiön hävittämiseen eli johtotason sukupuolikuilun sulkemiseen. Lisätietoa: EUROCADRES, Bd. Du Roi Albert II 5, B-1210 Bruxelles, Femanetin viimeisin projekti tutki keinoja, joilla koulutetut ylemmät naistoimihenkilöt voisivat yksin tai yhdessä tuoda tasaveroisen panoksen taloudelliseen päätöksentekoon kaikilla elämänalueilla. Projekti keskittyi kolmeen aiheeseen: Työn ja muun elämän tasapainoon Lainsäädäntöön ja neuvotteluihin Yrityskulttuuriin Femanet suosittaa seuraavaa: Työn ja muun elämän tasapaino Femanetin lähtökohtana on, että työn ja muun elämän tasapaino koskee sekä miehiä että naisia. Syrjimättömään yhteiskuntaan päästään vain, kun molemmilla sukupuolilla on yhtäläiset vastuut, mahdollisuudet ja voimavarat. Erityisesti päättäjien tulisi tiedostaa, että päätökset, joiden tarkoituksena on parantaa työn ja muun elämän tasapainoa,

2 saattavatkin epäsuorasti johtaa naisten syrjintään. Jos joitain valintoja tekevät enimmäkseen naispuoliset työntekijät, kuten määräaikaisia ja osa-aikaisia työsuhteita, se voi johtaa erotteluun ammatin sisällä ja sitä kautta kyseisen valinnan tekevien ryhmien syrjintään. Lisäksi: Elinikäinen oppiminen on kaikkien edistymiselle tärkeää. Työn ja muun elämän tasapainon yhteydessä asianmukaisten osapuolten tulee tarttua elinikäistä oppimista koskeviin seikkoihin kuten sen tavoitettavuuteen, paikkaan, lomaan, kustannuksiin ja tasa-arvoon. Organisaatioiden tulee antaa tietoa työn ja muun elämän tasapainoa koskevien päätösten, kuten osa-aikaisuuden, vaikutuksista uran kehitykseen: työntekijän oikeuksiin, eläkeoikeuksiin, urapolkuun ym. Hallituksia täytyy painostaa ottamaan eurooppalainen lainsäädäntö käyttöön tavalla, joka tekee vaihtoehdoista todellisia sekä miehille että naisille. Esimerkiksi Ruotsissa miehet käyttävät vanhempainlomaa huomattavasti enemmän kuin Englannissa. Ruotsissa palkkaa saa tämän vanhempainloman aikana 80 %. Englannissa taas tulonmenetys on niin huomattava, että perheen pääelättäjän on taloudellisista syistä melkeinpä mahdotonta käyttää lomaa. Samapalkkaisuudesta on saatava todellinen eurooppalaisen työelämän ominaisuus. Kaikkien osapuolten on jatketava ponnistuksiaan tyydyttäviin ratkaisuihin pääsemiseksi. Kun työn ja muun elämän tasapainoon liittyvistä ratkaisuista neuvotellaan, neuvottelijoiden keskuudessa on oltava tasapuolinen sukupuolijakauma. Työpaikoilla työt mukaan lukien ylimmän tason kokoukset on hoidettava normaalien työtuntien aikana. Miesten ja naisten horisontaalista liikkumista uralla tai eri tehtävissä pitäisi edistää silloin kun perhevelvollisuudet sitä edellyttävät. Tämä olisi tarpeen, jos työhön kuuluu paljon matkustamista ja perheessä on pieniä lapsia tai sairaat omaiset tarvitsevat hoitoa. Jotta Euroopan ammattiliitot todella edustaisivat jäsenistöään, niiden pitää tiedottaa toimistaan enemmän, etenkin siitä, että toimet lisäävät tietoisuutta työn ja muun elämän tasapainoa koskevista asioista. Ihmisten tulee toki itsekin ottaa vastuu työn ja muun elämän tasapainosta, joten Femanet suosittaa seuraavaa: Panosta sosiaaliseen elämääsi. Järjestä aikaa itsellesi ja perheesi terveydelle. Priorisoi, sillä kukaan muu ei aseta sinua ensimmäiseksi. Käytä aikaa pohdiskeluun. Lainsäädäntö ja neuvottelut Lainsäädännöstä, neuvottelukäytännöistä ja työelämän tasa-arvoa koskevista sopimuksia Femanet suosittaa seuraavaa: Vuosittaisen tasa-arvoraportin laatimisen on oltava lakisääteistä kaikille työnantajille. Raporteissa tulee käsitellä sukupuolijakaumaa, tilastoja sekä sellaisia aiheita kuin rekrytointi, urakehitys, palkkaus, työaika ja ammatillinen koulutus. Jokaisen työnantajan tulee luoda työpaikan sosiaalisten kumppaneiden avustuksella tasa-arvoraporttiin perustuva toimintasuunnitelma, jolla varmistaa tasa-arvon eteneminen täyteen tasa-arvoon saakka. Jos raporteista heijastuu, että prosessi on meneillään, ammattiliittojen tulisi tukea ja auttaa työnantajaa näissä ponnistuksissa. Jos raportteja ja toimia ei ryhdytä tekemään, ammattiliittojen tulisi käynnistää oikeustoimet tai muut sanktiot. Suomessa tasa-arvolaki määrittelee tarkat edellytykset tasa-arvosuunnittelulle. Työnantajien kanssa neuvottelevien ammattiliittojen tulisi varmistaa, että niiden neuvotteluryhmien kokoonpanot heijastavat oikeassa suhteessa työvoiman naisten määrää, ja varmistaa myös omien toimiensa tarkoituksenmukaisella järjestelyllä, että naiset voivat täysin osallistua neuvotteluihin ja ylipäätään ammattiliiton toimintaan. Edistetään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa neuvotteluissa ja rohkaistaan erilaisten neuvottelumallien käyttöönottoa - esimerkiksi sellaisten, jotka suosivat yhteistoiminnallisempien ja vähemmän aggressiivisten mallien kehittymistä työntekijöiden keskuuteen. Hoidetaan sukupuolten palkkaerot kuntoon yritystasolla, esimerkiksi perustamalla erojen tasaamiseen rahasto. Yrityskulttuuri Tämä työryhmä kokosi menestyville naisille suunnatun Femanet-pakkauksen The Femanet Kit for Successful Women, jonka olet saanut tämän kansion mukana. Jos tahdot tilata lisäkopioita, lähetä viesti osoitteeseen 2

3 MITEN EDETÄ? SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA KOSKEVA PUITEOHJELMA Sukupuolten tasa-arvo työhön pääsyssä ja itse työpaikalla ovat kansalaisten edistyksen peruspilareita, jotka korkeimman tason EU-sopimus Lissabonin puitestrategia ja EU:n lainsäädännölliset puitteet ovat vahvistaneet kaikille EU:n 457 miljoonalle kansalaiselle, etenkin sen 234 miljoonalle naiselle. Koska työhön liittyvät sukupuolten tasa-arvoasiat ovat vakiintuneissa euroopanlaajuisissa ja kansallisissa puitteissa vain työnantajien ja työntekijöiden välisiä asioita, ne tarjoutuvat luonnostaan sosiaalisten kumppaneiden välillä neuvoteltaviksi. Tässä tapauksessa kumppanit ovat euroopantasoisia työnantajajärjestöjä ja ammattilittoja. Ne ovat sopineet kehyksestä, jolla viedä tasa-arvo johtamiskäytäntöihin ja päätöksiin, sekä miten tehdä tämä tavalla, joka tunnustaa sekä työnantajan että työntekijän tarpeet. Nämä tarpeet vaihtelevat ajan myötä, esimerkiksi työntekijän tarpeet taloudellisten, henkilökohtaisten ja perhe-elämän tilanteiden mukaan. Työnantajan tarpeet taas muuttuvat työmarkkinoiden dynamiikan sekä tuotteiden ja palveluiden markkinatilanteen mukaan. Tuloksena oleva Sukupuolten tasa-arvoa koskeva puiteohjelma keskittää huomion siihen, miten tärkeää on edistää naisten osuutta päätöksenteossa. Femanetissa uskomme ohjelman olevan niin tärkeän vietäessä tasa-arvoa johtamispolitiikkoihin ja päätöksiin, että oheistamme kehyksestä koko tämän avainalueen tekstin: NAISTEN OSUUDEN KASVATTAMINEN JOHTOTEHTÄVISSÄ 1. Päättävässä asemassa olevien naisten määrä kasvaa yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla etenkin siksi, että naiset ovat yhä enemmän mukana työelämässä ja he ovat menestyneet hyvin korkea-asteen koulutuksessa. Naisia on kuitenkin vain 30 prosenttia esimiehistä, 10 prosenttia hallituksen jäsenistä ja 3 prosenttia toimitusjohtajista tai vastaavista johtajista 1 [1]. Työmarkkinaosapuolilla on selvä vastuu sen varmistamisessa, että työympäristö tukee miesten ja naisten tasapainoisempaa osallistumista päätöksentekoon. 2. Naisten johtotehtäviin hakeutumista onnistuneesti edistäneet yritykset ovat kertoneet, että tarkoituksena on ottaa käyttöön naisten hyödyntämättä jääneitä voimavaroja ja siten tehostaa työskentelyä. Naisten johtotehtäviin pääsyn edistäminen on investointi tuottavampaan, innovatiivisempaan ja virikkeellisempään työympäristöön sekä parempaan taloudelliseen tulokseen. Lisäksi se auttaa parantamaan naisten asemaa työ-paikoilla ja koko työmarkkinoilla. 3. Eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet uskovat, että seuraavat tekijät ovat avainasemassa naisten osallistumisen lisäämiseen yritysten kaikilla tasoilla: Edistetään yrityksissä pätevyyteen perustuvaa sukupuolineutraalia rekrytointia. Esimerkkejä käytännön välineistä: Otetaan käyttöön avoimet ja sukupuolineutraalit rekrytointi-, valinta- ja ylennysperusteet. Tarkistetaan, että työpaikan saavien naisten määrä on verrannollinen työpaikkaa hakeneiden naisten osuuteen ja tarkistetaan tulokset säännöllisesti. Edistetään naisten pysymistä työsuhteessa pätevien henkilöiden lähtemisen estämiseksi. Esimerkkejä käytännön välineistä: Keskustellaan työntekijöiden kanssa jo varhaisessa vaiheessa uratoiveista sekä työn ja muun elämän tasapainoa koskevista naisten ja miesten tarpeista ja niiden sovittamisesta yrityksen tarpeisiin. Haastatellaan yrityksen jättäviä naisia lähtöön johtaneiden syiden selvittämiseksi, jotta voidaan kehittää yrityksen henkilöstöpolitiikkaa. Tutkitaan työtyytyväisyyttä säännöllisillä henkilöstökyselyillä. Edistetään sekä naisten että miesten urakehitystä. Tässä on avaimena ylimmän johdon sitoutuminen edistämään naisten pääsyä johtotehtäviin. Esimerkkejä käytännön välineistä: Kehitetään yritysten välisiä verkostoja, mentorointia tai itseluottamuksen parantamisohjelmia, jotta voidaan vähentää henkilöiden omaehtoisia päätöksiä olla hakeutumatta johtotehtäviin. Asetetaan tavoitteita naisten osuudelle kyseisellä ammatti-/koulutustasolla olevien naisten kokonaismäärästä ja tarkistetaan tulokset säännöllisesti. 1 [1] Euroopan komission tietokanta päättävässä asemassa olevista naisista: 3

4 Selvitetään mahdollisuuksia jaksottaiseen urakehitykseen, jossa vaativia työtehtäviä ja perhe-elämää painottavat jaksot vuorottelevat. Tämä olisi vaihtoehto tarpeettoman pitkiä työpäiviä edellyttävälle työkulttuurille. Edistetään johtotehtävissä toimivien henkilöiden maantieteellistä liikkuvuutta auttamalla työntekijän puolisoa löytämään työpaikka uudella paikkakunnalla. Edistetään naisyrittäjyyttä täydentävänä tapana lisätä naisten määrää johtotehtävissä ja nostaa naisten osallistumista työmarkkinoille. Esimerkkejä käytännön välineistä: Perustetaan alueellisia ohjelmia yrityksen perustamista harkitseville naisille. Tuetaan hankkeita, jotka helpottavat pk-yritysten siirtämistä naisille sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Edistetään naisten roolia kaikentasoisessa sosiaalisessa vuoropuhelussa sekä työnantajajärjestöissä ja ammattiliitoissa ja etenkin työehtosopimusvaliokunnissa ja -yksiköissä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että esim. kokousten ajankohdat ja muut järjestelyt eivät estä naisia ottamasta vastaan työntekijöiden edustamiseen liittyviä tehtäviä. MITÄ VOIT ITSE TEHDÄ? Korkeasti koulutettuna toimihenkilönä ja naisena voit edistää sukupuolten tasa-arvoa itsekin, oletpa sitten nykyisin työssä tai et: Jos olet ammattiliiton jäsen, liity ensin sen naisverkostoon ja/tai korkeasti koulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden ryhmään ja sitten Femanetiin. Jos naisverkostoa ei ole, ehdota että se perustetaan. Jos et ole ammattiliiton jäsen, harkitse liittymistä, sillä hyödyt ovat jäsenmaksun hinnan arvoiset. Kannattaa yhdistää voimat muiden ammattilaisten kanssa parempien palkkojen ja työolojen vuoksi. Ammattiliitolta saat henkilökohtaisia työsuhteeseesi vaikuttavia neuvoja. Löydät varmasti monia tapoja saada tukea kaltaisiltasi naisilta ja pystyt myös antamaan tukea heille. Kysy ammattiliitoltasi, mitä siellä tehdään sukupuolten tasa-arvoa koskevan puiteohjelman toteutumiseksi. Selvitä, kuka on edustajasi Euroopan parlamentissa (katso ) ja ota häneen yhteyttä kaikissa euroopantasoisissa asioissa, jotka sinua mietityttävät. Selvitä, kuka on edustajasi eduskunnassa. Ota häneen yhteyttä kaikissa tasa-arvoasioissa, jotka ovat maassasi merkityksellisiä. Selvitä, mitä käytäntöjä työnantajasi on luonut tarjotakseen työpaikalla yhtäläiset mahdollisuudet miehille ja naisille. Kysy työnantajaltasi, mitä yrityksessä tehdään sukupuolten tasa-arvoa koskevan puiteohjelman toteutumiseksi. Jos asuinpaikkasi tarjoama päivähoito, julkinen liikenne tai vanhustenhoitotarjonta ei täytä tarpeitasi, ole yhteydessä viranomaisiin ja pyydä heiltä apua, jotta tarpeesi täyttyisivät. Lisätietoa yllä käsitellyistä aiheista: Jos tahdot liittyä Femanetiin tai saada lisätietoa, voit myös ottaa yhteyttä: EUROCADRES, Bd. Du Roi Albert II, 5, B-1210 Brysseli, Belgia, 4

5 EUROOPAN UNIONI TASA-ARVON ASIALLA Euroopan unioni on toisistaan riippuvaisten toimielinten kooste. Euroopan unioni ei ole liittovaltio kuten Yhdysvallat, eikä se ole hallitustenvälinen yhteistyöjärjestökään kuten Yhdistyneet Kansakunnat. Kaikki 25 jäsenmaata ovat itsenäisiä, täysvaltaisia valtioita. Ne ovat eräiltä osin yhdistäneet voimavaransa saavuttaakseen maailmassa sellaista voimaa ja vaikutusvaltaa, mitä yhdelläkään niistä ei olisi yksin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki jäsenvaltiot siirtävät osan päätöksentekovallastaan yhdessä perustamilleen yhteisille toimielimille, niin että tietyistä yhteisiä etuja koskevista asioista voidaan päättää yhdessä demokraattisesti EU-tasolla. Euroopan unionin 25 maassa on nykyään noin 223 miljoonaa mies- ja 234 miljoonaa naiskansalaista luvun ensimmäisessä EU-huippukokouksessa kaikki jäsenmaat sitoutuivat perustamaan Euroopan kasvun ja kehityksen näiden miesten ja naisten ja heidän taitojensa ja kekseliäisyytensä varaan. Tähän päästään vain, jos naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet antaa panoksensa yhteisölleen ja sen taloudelle. Euroopan unionin eri toimijat ja eturyhmät, kuten Eurocadres, pyrkivät tavoitetta kohti edistämällä lainsäädäntöä ja puitesopimuksia sekä levittämällä hyviä toimintatapoja. EU-tasolla käsitellään mm. niitä asioita, jotka luovat ja panevat täytäntöön lakimääräisen oikeuden tasa-arvoon ja jotka kieltävät syrjinnän työelämässä. Maallasi on velvollisuus sisällyttää nämä oikeudet ja kiellot omiin lakeihinsa ja suunnata pakotteita niitä kohtaan, jotka eivät toimi lakien mukaisesti. Miesten ja naisten yhtäläisen kohtelun periaate on ollut Euroopan yhteisön sopimuksissa jo Periaate on otettu EU-lainsäädännöllä käyttöön useilla aloilla kuluneiden 30 vuoden aikana, ja se on muotoutunut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa laajan oikeuskäytännön kautta. Komissio valvoo lainsäädännön täytäntöönpanoa ja esittää uusia lakiehdotuksia tarpeen tullen. Lisätietoa sukupuolten tasa-arvoa koskevasta eurooppalaisesta lainsäädännöstä löytyy osoitteesta Direktiivit Perinteisesti naiset ovat huolehtineet kotitöistä kaikkialla Euroopassa vuosikymmenten ajan, silloinkin kun he ovat työskennelleet kodin ulkopuolella osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti. Tilanne on kestämätön nykyaikaisissa, ihmisoikeuksille perustuvissa yhteiskunnissa. Vuonna 1996 EU antoi direktiivin vanhempainlomaa ja odottamattomia työstä poissaoloja koskevista vähimmäisvaatimuksista. Näin saatiin keinoja työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen sekä parannettiin naisten ja miesten yhdenmukaista kohtelua. Jäsenmaiden lakeja muutettiin tarvittaessa, jotta direktiivin vaatimukset täyttyvät. Samapalkkaisuutta koskeva direktiivi on hyvä esimerkki siitä, miten eurooppalainen laki eli direktiivi vaikuttaa suoraan naisten oikeuksiin työelämässä. Direktiivin antamisen jälkeen Euroopan tuomioistuimet valvoivat, että se pantiin asianmukaisesti täytäntöön. Tämä vuonna 1975 päätetty direktiivi määritteli selvästi, että samapalkkaisuusperiaate vaati lain voimalla kaiken sukupuoleen perustuvan syrjinnän lopettamista, vaikuttipa se mihin palkkauksen ja samanarvoisiksi arvioitujen työolojen osa-alueseen hyvänsä. Se määritteli myös, mitä jäsenvaltioiden tuli tehdä määräysten täytäntöönpanemiseksi. Kaikki EU:n päätökset ja käytännöt pohjautuvat sopimuksille, joita EU-maat tekevät yhdessä. Niistä löytyy perusta eri laeille, jotka antavat sinulle oikeuden olla joutumatta syrjityksi, koska olet nainen, äiti, tai osa-aikainen työntekijä. Lait antavat sinulle ja puolisollesi myös oikeuden äitiys- tai isyyslomaan tai vanhempainlomaan. Toimielimet Tärkeimmät toimielimet sukupuolten tasa-arvoa kehitettäessä ja vahvistettaessa sekä varmistettaessa sovittujen toimintalinjojen täytäntöönpanoa ovat: Euroopan parlamentti, jossa nykyisin on 732 Euroopan yhteisön kansalaisten valitsemaa jäsentä 25 EU-maasta. Euroopan unionin neuvosto, joka yhdessä parlamentin kanssa on EU:n tärkein päättävä elin. Se edustaa kaikkia jäsenvaltioita, ja sen kokouksissa on yksi ministeri kustakin EU-maasta. 5

6 Euroopan komissio, joka on riippumaton kaikista kansallisista hallituksista, ja jonka päävastuuna on lainsäädäntöehdotusten teko. Se on käytännössä myös EU:n valtionhallinto. Se edustaa ja puolustaa koko EU:n etuja. Komissio hoitaa EU:n päivittäisen työn soveltaen sen politiikkoja, ohjaten sen toimintaohjelmia ja käyttäen sen varoja. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, jossa on 25 tuomaria ja 8 julkisasiamiestä, vastaa eurooppalaisen lainsäädännnön tehokkaasta ja lainmukaisesta täytäntöönpanosta kaikissa jäsenmaissa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa laajoja eturyhmiä myös ammattiliittoja jotka yhdessä muodostavat nykyisen kansalaisyhteiskunnan. Se edustaa ryhmien näkemyksiä ja puolustaa niiden etuja, kun komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa keskustellaan toimintalinjoista. Siltä pitää hakea lausuntoa ennen kuin tehdään talous- tai sosiaalialan päätöksiä esimerkiksi työmarkkinoiden tasa-arvosta. EU:ssa tunnustetaan myös ns. sosiaaliset kumppanit, joihin Eurocadreskin kuuluu. Nämä ovat erillisiä, riippumattomia, eri ryhmiä edustavia järjestöjä, jotka vaikuttavat suoraan Euroopan taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään. Niitä ovat esimerkiksi Euroopan ammattiliitot ja työnantajajärjestöt. Ne voivat neuvotella sopimuksia ja suosituksia suoraan toimimatta EU:n toimielinten kautta, silloin kun asia koskee yksinomaan ko. sosiaalisia kumppaneita. Tällaisia asioita ovat mm. sukupuolten tasa-arvo työelämässä tai työllistyminen. Ammattiliitot ja työnantajajärjestöt edistävät näiden sopimusten täytäntöönpanoa kukin omassa maassaan. Viimeksi Eurocadresin koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden naisverkosto Femanet auttoi määrittämään Euroopan Ammatillisten Yhteisjärjestöjen (EAY - ETUC) tavoitteita, kun se neuvotteli ja sopi työnantajajärjestöjen kanssa sukupuolten tasa-arvoa koskevan edellä esitellyn puiteohjelman. CONSEIL DES CADRES EUROPÉENS Bd. du Roi Albert II, 5 B Bruxelles Tel : Fax : Web : http ://www.eurocadres.org E.mail : Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin tuella. Euroopan unionin komissio ei vastaa asiakirjan sisällöstä, joka heijastaa ainoastaan kirjoittajien näkemyksiä. 6

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET 1 JOHDANTO YK järjesti neljännen naisten maailmankonferenssin

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13

DIREKTIIVIT. 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 18.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 68/13 DIREKTIIVIT NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/18/EU, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen FT Maritta Pohls maritta.pohls@kolumbus.fi NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen SUOMALAISEN NAISEN ASEMA Tasa-arvolainsäädännön

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille

Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille KE-78-09-735-FI-C Moninaisuus työelämässä Opas pk-yrityksille Euroopan unionin aloite Sisällysluettelo Pk-työnantajat ja moninaisuus 1 Mitä muut pk-työnantajat ajattelevat moninaisuudesta ja tekevät sen

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas

Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Monimuotoisuuden johtamisen koulutusopas Laatijat: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett ja Kailash von Unruh (International Society

Lisätiedot

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Poliittinen julistus 1 artikla Me YK:n toiseen ikääntymistä koskevaan maailmankonferenssiin

Lisätiedot

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti

Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys. Eurooppalainen UEmploy-raportti Työelämäosallisuuden eurooppalaiset kontekstit: Vammaisuus ja työllisyys Eurooppalainen UEmploy-raportti UEmploy: Consultancy for Employment Inclusion 510784-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-LMP Käännös: Greta

Lisätiedot

SUOMEN LAKIMIESLIITTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND RY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

SUOMEN LAKIMIESLIITTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND RY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA SUOMEN LAKIMIESLIITTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND RY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Esipuhe...1 Tasa-arvon käsitteestä ja normiperustasta...1 Yhdenvertaisuusperiaate...1 Tasa-arvo, yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi

Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi Koulutuksen ja kulttuurin PO Elinikaisen oppimisen toimintaohjelma Koulutusohjelma Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi Laadittu yhteistyössä eurooppalaisten

Lisätiedot

Naiset ja miehet valtiolla

Naiset ja miehet valtiolla Naiset ja miehet valtiolla Elokuu 2010 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Lähtökohdat tasa-arvon tarkastelemiseksi 2 2.1 Lait ja suositukset 2 2.2 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008 2011 2 2.3 Viranomaisen velvollisuus

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on?

Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Mitä sukupuolivaikutusten arviointi on? Tasa-arvovalmentaja Milja Saari 2002 1 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 SUKUPUOLINÄKÖKULMAN JA TASA-ARVON VALTAVIRTAISTAMISEN NORMIPOHJA... 3 Pekingin toimintaohjelma...3

Lisätiedot

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa

MAAILMA. Tasa-arvo työssä 2/2009. Tässä numerossa työn 2/2009 MAAILMA Tasa-arvo työssä Tässä numerossa Naiset ja työ, ennen ja nyt 2, Tasa-arvo ihmisarvoisen työn keskiössä 3, Sairaanhoitajista Filippiinien vientituote 5, Työ ja perhe 7, Työllisyysraportti

Lisätiedot