EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa"

Transkriptio

1 EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa FEMANET EUROCADRES Euroopan koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta (The Council of European Professional and Managerial Staff) tuo eri puolilta Eurooppaa yhteen ammattiliittoja, jotka edustavat yhteensä yli viittä miljoonaa toimihenkilöä. Sillä on huomattava kokemus toimimisesta sekä koulutettujen ylempien toimihenkilöiden kanssa että näiden puolesta, naisverkostonsa Femanetin ansiosta myös naistoiminnasta. Eurocadresin päämääränä on saada mahdollisimman monta korkeasti koulutettua naistoimihenkilöä mukaan sen toimintaan. Siksi järjestössä on laadittu tämä yhteenveto, joka kuvaa sellaisia eurooppalaisia instituutioita, lakeja ja sopimuksia, jotka tukevat uudenlaisia keinoja luoda naisille ja miehille aidosti yhtäläiset mahdollisuudet sekä työelämässä että kotona. Toivomme, että sinunkin päämääräsi on sama. Kutsumme sinut mukaan auttamaan, jotta saavuttaisimme tasa-arvon. Femanet on Eurocadresin euroopanlaajuinen naistoimihenkilöiden verkosto, jonka jäsenyys on avoin kaikille Eurocadresin edustamien ammattiliittojen naisjäsenille tai -toimihenkilöille. Lisätietoa Järjestö edistää hyvin aktiivisesti naisten osallistumista taloudelliseen päätöksentekoon. Järjestö on vuoden 2001 jälkeen käynnistänyt kaksi EU-rahoitteista tukiprojektia. Ensimmäinen keskittyi lasikatto-ilmiön hävittämiseen eli johtotason sukupuolikuilun sulkemiseen. Lisätietoa: EUROCADRES, Bd. Du Roi Albert II 5, B-1210 Bruxelles, Femanetin viimeisin projekti tutki keinoja, joilla koulutetut ylemmät naistoimihenkilöt voisivat yksin tai yhdessä tuoda tasaveroisen panoksen taloudelliseen päätöksentekoon kaikilla elämänalueilla. Projekti keskittyi kolmeen aiheeseen: Työn ja muun elämän tasapainoon Lainsäädäntöön ja neuvotteluihin Yrityskulttuuriin Femanet suosittaa seuraavaa: Työn ja muun elämän tasapaino Femanetin lähtökohtana on, että työn ja muun elämän tasapaino koskee sekä miehiä että naisia. Syrjimättömään yhteiskuntaan päästään vain, kun molemmilla sukupuolilla on yhtäläiset vastuut, mahdollisuudet ja voimavarat. Erityisesti päättäjien tulisi tiedostaa, että päätökset, joiden tarkoituksena on parantaa työn ja muun elämän tasapainoa,

2 saattavatkin epäsuorasti johtaa naisten syrjintään. Jos joitain valintoja tekevät enimmäkseen naispuoliset työntekijät, kuten määräaikaisia ja osa-aikaisia työsuhteita, se voi johtaa erotteluun ammatin sisällä ja sitä kautta kyseisen valinnan tekevien ryhmien syrjintään. Lisäksi: Elinikäinen oppiminen on kaikkien edistymiselle tärkeää. Työn ja muun elämän tasapainon yhteydessä asianmukaisten osapuolten tulee tarttua elinikäistä oppimista koskeviin seikkoihin kuten sen tavoitettavuuteen, paikkaan, lomaan, kustannuksiin ja tasa-arvoon. Organisaatioiden tulee antaa tietoa työn ja muun elämän tasapainoa koskevien päätösten, kuten osa-aikaisuuden, vaikutuksista uran kehitykseen: työntekijän oikeuksiin, eläkeoikeuksiin, urapolkuun ym. Hallituksia täytyy painostaa ottamaan eurooppalainen lainsäädäntö käyttöön tavalla, joka tekee vaihtoehdoista todellisia sekä miehille että naisille. Esimerkiksi Ruotsissa miehet käyttävät vanhempainlomaa huomattavasti enemmän kuin Englannissa. Ruotsissa palkkaa saa tämän vanhempainloman aikana 80 %. Englannissa taas tulonmenetys on niin huomattava, että perheen pääelättäjän on taloudellisista syistä melkeinpä mahdotonta käyttää lomaa. Samapalkkaisuudesta on saatava todellinen eurooppalaisen työelämän ominaisuus. Kaikkien osapuolten on jatketava ponnistuksiaan tyydyttäviin ratkaisuihin pääsemiseksi. Kun työn ja muun elämän tasapainoon liittyvistä ratkaisuista neuvotellaan, neuvottelijoiden keskuudessa on oltava tasapuolinen sukupuolijakauma. Työpaikoilla työt mukaan lukien ylimmän tason kokoukset on hoidettava normaalien työtuntien aikana. Miesten ja naisten horisontaalista liikkumista uralla tai eri tehtävissä pitäisi edistää silloin kun perhevelvollisuudet sitä edellyttävät. Tämä olisi tarpeen, jos työhön kuuluu paljon matkustamista ja perheessä on pieniä lapsia tai sairaat omaiset tarvitsevat hoitoa. Jotta Euroopan ammattiliitot todella edustaisivat jäsenistöään, niiden pitää tiedottaa toimistaan enemmän, etenkin siitä, että toimet lisäävät tietoisuutta työn ja muun elämän tasapainoa koskevista asioista. Ihmisten tulee toki itsekin ottaa vastuu työn ja muun elämän tasapainosta, joten Femanet suosittaa seuraavaa: Panosta sosiaaliseen elämääsi. Järjestä aikaa itsellesi ja perheesi terveydelle. Priorisoi, sillä kukaan muu ei aseta sinua ensimmäiseksi. Käytä aikaa pohdiskeluun. Lainsäädäntö ja neuvottelut Lainsäädännöstä, neuvottelukäytännöistä ja työelämän tasa-arvoa koskevista sopimuksia Femanet suosittaa seuraavaa: Vuosittaisen tasa-arvoraportin laatimisen on oltava lakisääteistä kaikille työnantajille. Raporteissa tulee käsitellä sukupuolijakaumaa, tilastoja sekä sellaisia aiheita kuin rekrytointi, urakehitys, palkkaus, työaika ja ammatillinen koulutus. Jokaisen työnantajan tulee luoda työpaikan sosiaalisten kumppaneiden avustuksella tasa-arvoraporttiin perustuva toimintasuunnitelma, jolla varmistaa tasa-arvon eteneminen täyteen tasa-arvoon saakka. Jos raporteista heijastuu, että prosessi on meneillään, ammattiliittojen tulisi tukea ja auttaa työnantajaa näissä ponnistuksissa. Jos raportteja ja toimia ei ryhdytä tekemään, ammattiliittojen tulisi käynnistää oikeustoimet tai muut sanktiot. Suomessa tasa-arvolaki määrittelee tarkat edellytykset tasa-arvosuunnittelulle. Työnantajien kanssa neuvottelevien ammattiliittojen tulisi varmistaa, että niiden neuvotteluryhmien kokoonpanot heijastavat oikeassa suhteessa työvoiman naisten määrää, ja varmistaa myös omien toimiensa tarkoituksenmukaisella järjestelyllä, että naiset voivat täysin osallistua neuvotteluihin ja ylipäätään ammattiliiton toimintaan. Edistetään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa neuvotteluissa ja rohkaistaan erilaisten neuvottelumallien käyttöönottoa - esimerkiksi sellaisten, jotka suosivat yhteistoiminnallisempien ja vähemmän aggressiivisten mallien kehittymistä työntekijöiden keskuuteen. Hoidetaan sukupuolten palkkaerot kuntoon yritystasolla, esimerkiksi perustamalla erojen tasaamiseen rahasto. Yrityskulttuuri Tämä työryhmä kokosi menestyville naisille suunnatun Femanet-pakkauksen The Femanet Kit for Successful Women, jonka olet saanut tämän kansion mukana. Jos tahdot tilata lisäkopioita, lähetä viesti osoitteeseen 2

3 MITEN EDETÄ? SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA KOSKEVA PUITEOHJELMA Sukupuolten tasa-arvo työhön pääsyssä ja itse työpaikalla ovat kansalaisten edistyksen peruspilareita, jotka korkeimman tason EU-sopimus Lissabonin puitestrategia ja EU:n lainsäädännölliset puitteet ovat vahvistaneet kaikille EU:n 457 miljoonalle kansalaiselle, etenkin sen 234 miljoonalle naiselle. Koska työhön liittyvät sukupuolten tasa-arvoasiat ovat vakiintuneissa euroopanlaajuisissa ja kansallisissa puitteissa vain työnantajien ja työntekijöiden välisiä asioita, ne tarjoutuvat luonnostaan sosiaalisten kumppaneiden välillä neuvoteltaviksi. Tässä tapauksessa kumppanit ovat euroopantasoisia työnantajajärjestöjä ja ammattilittoja. Ne ovat sopineet kehyksestä, jolla viedä tasa-arvo johtamiskäytäntöihin ja päätöksiin, sekä miten tehdä tämä tavalla, joka tunnustaa sekä työnantajan että työntekijän tarpeet. Nämä tarpeet vaihtelevat ajan myötä, esimerkiksi työntekijän tarpeet taloudellisten, henkilökohtaisten ja perhe-elämän tilanteiden mukaan. Työnantajan tarpeet taas muuttuvat työmarkkinoiden dynamiikan sekä tuotteiden ja palveluiden markkinatilanteen mukaan. Tuloksena oleva Sukupuolten tasa-arvoa koskeva puiteohjelma keskittää huomion siihen, miten tärkeää on edistää naisten osuutta päätöksenteossa. Femanetissa uskomme ohjelman olevan niin tärkeän vietäessä tasa-arvoa johtamispolitiikkoihin ja päätöksiin, että oheistamme kehyksestä koko tämän avainalueen tekstin: NAISTEN OSUUDEN KASVATTAMINEN JOHTOTEHTÄVISSÄ 1. Päättävässä asemassa olevien naisten määrä kasvaa yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla etenkin siksi, että naiset ovat yhä enemmän mukana työelämässä ja he ovat menestyneet hyvin korkea-asteen koulutuksessa. Naisia on kuitenkin vain 30 prosenttia esimiehistä, 10 prosenttia hallituksen jäsenistä ja 3 prosenttia toimitusjohtajista tai vastaavista johtajista 1 [1]. Työmarkkinaosapuolilla on selvä vastuu sen varmistamisessa, että työympäristö tukee miesten ja naisten tasapainoisempaa osallistumista päätöksentekoon. 2. Naisten johtotehtäviin hakeutumista onnistuneesti edistäneet yritykset ovat kertoneet, että tarkoituksena on ottaa käyttöön naisten hyödyntämättä jääneitä voimavaroja ja siten tehostaa työskentelyä. Naisten johtotehtäviin pääsyn edistäminen on investointi tuottavampaan, innovatiivisempaan ja virikkeellisempään työympäristöön sekä parempaan taloudelliseen tulokseen. Lisäksi se auttaa parantamaan naisten asemaa työ-paikoilla ja koko työmarkkinoilla. 3. Eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet uskovat, että seuraavat tekijät ovat avainasemassa naisten osallistumisen lisäämiseen yritysten kaikilla tasoilla: Edistetään yrityksissä pätevyyteen perustuvaa sukupuolineutraalia rekrytointia. Esimerkkejä käytännön välineistä: Otetaan käyttöön avoimet ja sukupuolineutraalit rekrytointi-, valinta- ja ylennysperusteet. Tarkistetaan, että työpaikan saavien naisten määrä on verrannollinen työpaikkaa hakeneiden naisten osuuteen ja tarkistetaan tulokset säännöllisesti. Edistetään naisten pysymistä työsuhteessa pätevien henkilöiden lähtemisen estämiseksi. Esimerkkejä käytännön välineistä: Keskustellaan työntekijöiden kanssa jo varhaisessa vaiheessa uratoiveista sekä työn ja muun elämän tasapainoa koskevista naisten ja miesten tarpeista ja niiden sovittamisesta yrityksen tarpeisiin. Haastatellaan yrityksen jättäviä naisia lähtöön johtaneiden syiden selvittämiseksi, jotta voidaan kehittää yrityksen henkilöstöpolitiikkaa. Tutkitaan työtyytyväisyyttä säännöllisillä henkilöstökyselyillä. Edistetään sekä naisten että miesten urakehitystä. Tässä on avaimena ylimmän johdon sitoutuminen edistämään naisten pääsyä johtotehtäviin. Esimerkkejä käytännön välineistä: Kehitetään yritysten välisiä verkostoja, mentorointia tai itseluottamuksen parantamisohjelmia, jotta voidaan vähentää henkilöiden omaehtoisia päätöksiä olla hakeutumatta johtotehtäviin. Asetetaan tavoitteita naisten osuudelle kyseisellä ammatti-/koulutustasolla olevien naisten kokonaismäärästä ja tarkistetaan tulokset säännöllisesti. 1 [1] Euroopan komission tietokanta päättävässä asemassa olevista naisista: 3

4 Selvitetään mahdollisuuksia jaksottaiseen urakehitykseen, jossa vaativia työtehtäviä ja perhe-elämää painottavat jaksot vuorottelevat. Tämä olisi vaihtoehto tarpeettoman pitkiä työpäiviä edellyttävälle työkulttuurille. Edistetään johtotehtävissä toimivien henkilöiden maantieteellistä liikkuvuutta auttamalla työntekijän puolisoa löytämään työpaikka uudella paikkakunnalla. Edistetään naisyrittäjyyttä täydentävänä tapana lisätä naisten määrää johtotehtävissä ja nostaa naisten osallistumista työmarkkinoille. Esimerkkejä käytännön välineistä: Perustetaan alueellisia ohjelmia yrityksen perustamista harkitseville naisille. Tuetaan hankkeita, jotka helpottavat pk-yritysten siirtämistä naisille sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Edistetään naisten roolia kaikentasoisessa sosiaalisessa vuoropuhelussa sekä työnantajajärjestöissä ja ammattiliitoissa ja etenkin työehtosopimusvaliokunnissa ja -yksiköissä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että esim. kokousten ajankohdat ja muut järjestelyt eivät estä naisia ottamasta vastaan työntekijöiden edustamiseen liittyviä tehtäviä. MITÄ VOIT ITSE TEHDÄ? Korkeasti koulutettuna toimihenkilönä ja naisena voit edistää sukupuolten tasa-arvoa itsekin, oletpa sitten nykyisin työssä tai et: Jos olet ammattiliiton jäsen, liity ensin sen naisverkostoon ja/tai korkeasti koulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden ryhmään ja sitten Femanetiin. Jos naisverkostoa ei ole, ehdota että se perustetaan. Jos et ole ammattiliiton jäsen, harkitse liittymistä, sillä hyödyt ovat jäsenmaksun hinnan arvoiset. Kannattaa yhdistää voimat muiden ammattilaisten kanssa parempien palkkojen ja työolojen vuoksi. Ammattiliitolta saat henkilökohtaisia työsuhteeseesi vaikuttavia neuvoja. Löydät varmasti monia tapoja saada tukea kaltaisiltasi naisilta ja pystyt myös antamaan tukea heille. Kysy ammattiliitoltasi, mitä siellä tehdään sukupuolten tasa-arvoa koskevan puiteohjelman toteutumiseksi. Selvitä, kuka on edustajasi Euroopan parlamentissa (katso ) ja ota häneen yhteyttä kaikissa euroopantasoisissa asioissa, jotka sinua mietityttävät. Selvitä, kuka on edustajasi eduskunnassa. Ota häneen yhteyttä kaikissa tasa-arvoasioissa, jotka ovat maassasi merkityksellisiä. Selvitä, mitä käytäntöjä työnantajasi on luonut tarjotakseen työpaikalla yhtäläiset mahdollisuudet miehille ja naisille. Kysy työnantajaltasi, mitä yrityksessä tehdään sukupuolten tasa-arvoa koskevan puiteohjelman toteutumiseksi. Jos asuinpaikkasi tarjoama päivähoito, julkinen liikenne tai vanhustenhoitotarjonta ei täytä tarpeitasi, ole yhteydessä viranomaisiin ja pyydä heiltä apua, jotta tarpeesi täyttyisivät. Lisätietoa yllä käsitellyistä aiheista: Jos tahdot liittyä Femanetiin tai saada lisätietoa, voit myös ottaa yhteyttä: EUROCADRES, Bd. Du Roi Albert II, 5, B-1210 Brysseli, Belgia, 4

5 EUROOPAN UNIONI TASA-ARVON ASIALLA Euroopan unioni on toisistaan riippuvaisten toimielinten kooste. Euroopan unioni ei ole liittovaltio kuten Yhdysvallat, eikä se ole hallitustenvälinen yhteistyöjärjestökään kuten Yhdistyneet Kansakunnat. Kaikki 25 jäsenmaata ovat itsenäisiä, täysvaltaisia valtioita. Ne ovat eräiltä osin yhdistäneet voimavaransa saavuttaakseen maailmassa sellaista voimaa ja vaikutusvaltaa, mitä yhdelläkään niistä ei olisi yksin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki jäsenvaltiot siirtävät osan päätöksentekovallastaan yhdessä perustamilleen yhteisille toimielimille, niin että tietyistä yhteisiä etuja koskevista asioista voidaan päättää yhdessä demokraattisesti EU-tasolla. Euroopan unionin 25 maassa on nykyään noin 223 miljoonaa mies- ja 234 miljoonaa naiskansalaista luvun ensimmäisessä EU-huippukokouksessa kaikki jäsenmaat sitoutuivat perustamaan Euroopan kasvun ja kehityksen näiden miesten ja naisten ja heidän taitojensa ja kekseliäisyytensä varaan. Tähän päästään vain, jos naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet antaa panoksensa yhteisölleen ja sen taloudelle. Euroopan unionin eri toimijat ja eturyhmät, kuten Eurocadres, pyrkivät tavoitetta kohti edistämällä lainsäädäntöä ja puitesopimuksia sekä levittämällä hyviä toimintatapoja. EU-tasolla käsitellään mm. niitä asioita, jotka luovat ja panevat täytäntöön lakimääräisen oikeuden tasa-arvoon ja jotka kieltävät syrjinnän työelämässä. Maallasi on velvollisuus sisällyttää nämä oikeudet ja kiellot omiin lakeihinsa ja suunnata pakotteita niitä kohtaan, jotka eivät toimi lakien mukaisesti. Miesten ja naisten yhtäläisen kohtelun periaate on ollut Euroopan yhteisön sopimuksissa jo Periaate on otettu EU-lainsäädännöllä käyttöön useilla aloilla kuluneiden 30 vuoden aikana, ja se on muotoutunut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa laajan oikeuskäytännön kautta. Komissio valvoo lainsäädännön täytäntöönpanoa ja esittää uusia lakiehdotuksia tarpeen tullen. Lisätietoa sukupuolten tasa-arvoa koskevasta eurooppalaisesta lainsäädännöstä löytyy osoitteesta Direktiivit Perinteisesti naiset ovat huolehtineet kotitöistä kaikkialla Euroopassa vuosikymmenten ajan, silloinkin kun he ovat työskennelleet kodin ulkopuolella osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti. Tilanne on kestämätön nykyaikaisissa, ihmisoikeuksille perustuvissa yhteiskunnissa. Vuonna 1996 EU antoi direktiivin vanhempainlomaa ja odottamattomia työstä poissaoloja koskevista vähimmäisvaatimuksista. Näin saatiin keinoja työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen sekä parannettiin naisten ja miesten yhdenmukaista kohtelua. Jäsenmaiden lakeja muutettiin tarvittaessa, jotta direktiivin vaatimukset täyttyvät. Samapalkkaisuutta koskeva direktiivi on hyvä esimerkki siitä, miten eurooppalainen laki eli direktiivi vaikuttaa suoraan naisten oikeuksiin työelämässä. Direktiivin antamisen jälkeen Euroopan tuomioistuimet valvoivat, että se pantiin asianmukaisesti täytäntöön. Tämä vuonna 1975 päätetty direktiivi määritteli selvästi, että samapalkkaisuusperiaate vaati lain voimalla kaiken sukupuoleen perustuvan syrjinnän lopettamista, vaikuttipa se mihin palkkauksen ja samanarvoisiksi arvioitujen työolojen osa-alueseen hyvänsä. Se määritteli myös, mitä jäsenvaltioiden tuli tehdä määräysten täytäntöönpanemiseksi. Kaikki EU:n päätökset ja käytännöt pohjautuvat sopimuksille, joita EU-maat tekevät yhdessä. Niistä löytyy perusta eri laeille, jotka antavat sinulle oikeuden olla joutumatta syrjityksi, koska olet nainen, äiti, tai osa-aikainen työntekijä. Lait antavat sinulle ja puolisollesi myös oikeuden äitiys- tai isyyslomaan tai vanhempainlomaan. Toimielimet Tärkeimmät toimielimet sukupuolten tasa-arvoa kehitettäessä ja vahvistettaessa sekä varmistettaessa sovittujen toimintalinjojen täytäntöönpanoa ovat: Euroopan parlamentti, jossa nykyisin on 732 Euroopan yhteisön kansalaisten valitsemaa jäsentä 25 EU-maasta. Euroopan unionin neuvosto, joka yhdessä parlamentin kanssa on EU:n tärkein päättävä elin. Se edustaa kaikkia jäsenvaltioita, ja sen kokouksissa on yksi ministeri kustakin EU-maasta. 5

6 Euroopan komissio, joka on riippumaton kaikista kansallisista hallituksista, ja jonka päävastuuna on lainsäädäntöehdotusten teko. Se on käytännössä myös EU:n valtionhallinto. Se edustaa ja puolustaa koko EU:n etuja. Komissio hoitaa EU:n päivittäisen työn soveltaen sen politiikkoja, ohjaten sen toimintaohjelmia ja käyttäen sen varoja. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, jossa on 25 tuomaria ja 8 julkisasiamiestä, vastaa eurooppalaisen lainsäädännnön tehokkaasta ja lainmukaisesta täytäntöönpanosta kaikissa jäsenmaissa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa laajoja eturyhmiä myös ammattiliittoja jotka yhdessä muodostavat nykyisen kansalaisyhteiskunnan. Se edustaa ryhmien näkemyksiä ja puolustaa niiden etuja, kun komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa keskustellaan toimintalinjoista. Siltä pitää hakea lausuntoa ennen kuin tehdään talous- tai sosiaalialan päätöksiä esimerkiksi työmarkkinoiden tasa-arvosta. EU:ssa tunnustetaan myös ns. sosiaaliset kumppanit, joihin Eurocadreskin kuuluu. Nämä ovat erillisiä, riippumattomia, eri ryhmiä edustavia järjestöjä, jotka vaikuttavat suoraan Euroopan taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään. Niitä ovat esimerkiksi Euroopan ammattiliitot ja työnantajajärjestöt. Ne voivat neuvotella sopimuksia ja suosituksia suoraan toimimatta EU:n toimielinten kautta, silloin kun asia koskee yksinomaan ko. sosiaalisia kumppaneita. Tällaisia asioita ovat mm. sukupuolten tasa-arvo työelämässä tai työllistyminen. Ammattiliitot ja työnantajajärjestöt edistävät näiden sopimusten täytäntöönpanoa kukin omassa maassaan. Viimeksi Eurocadresin koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden naisverkosto Femanet auttoi määrittämään Euroopan Ammatillisten Yhteisjärjestöjen (EAY - ETUC) tavoitteita, kun se neuvotteli ja sopi työnantajajärjestöjen kanssa sukupuolten tasa-arvoa koskevan edellä esitellyn puiteohjelman. CONSEIL DES CADRES EUROPÉENS Bd. du Roi Albert II, 5 B Bruxelles Tel : Fax : Web : http ://www.eurocadres.org E.mail : Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin tuella. Euroopan unionin komissio ei vastaa asiakirjan sisällöstä, joka heijastaa ainoastaan kirjoittajien näkemyksiä. 6

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Asia Komission tiedonanto EU:n toimintasuunnitelmasta vuosiksi Sukupuolten palkkaeron kaventaminen

Asia Komission tiedonanto EU:n toimintasuunnitelmasta vuosiksi Sukupuolten palkkaeron kaventaminen Sosiaali ja terveysministeriö PERUSMUISTIO STM201700422 TTO Raevaara Eeva(STM), ViitamaaTervonen Outi(STM) 07.02.2018 JULKINEN Asia Komission tiedonanto EU:n toimintasuunnitelmasta vuosiksi 20172019 Sukupuolten

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341

Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA. Kh / 341 Ruokolahden kunta TASA-ARVOSUUNNITELMA 2011 2013 Kh 21.12.2010 / 341 1(6) SISÄLTÖ 1. Yleistä 2. Tasa-arvon nykytilan selvitys 2.1. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä 2.2. Naisten ja miesten

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 YTT Liite 2 PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Yleistä Uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (tasa-arvolaki) tuli voimaan kesäkuun 1 päivänä 2005. Lain merkittävimpiä

Lisätiedot

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Women in the European Union - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Lähtökohdat Uudistettu tasa-arvolaki (2005) Taustalla EU:n samapalkkaisuus ja tasa-arvodirektiivit naisten

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma

Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriö PERUSMUISTIO OKM2017-00162 KTPO Haltia Petri(OKM) 14.08.2017 JULKINEN Asia EU; Koulutus: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma Kokous Koulutus (EU30)

Lisätiedot

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä Palkkatasa-arvon edistäminen samapalkkaisuusohjelmassa Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö Ansaitset enemmän! UNI Naiset Finland 1.9.2012 Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma Jalasjärven kunta Kunnanhallitus 12.8.2013 1 JALASJÄRVEN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Johdanto Työpaikkojen tasa-arvotyön sisältöä määrittää tasa-arvolaki. Tasa-arvolain mukaan jokaisella

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus

EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO. Yhteistyösopimus EUROOPAN TASA-ARVOINSTITUUTTI JA EUROOPAN UNIONIN PERUSOIKEUSVIRASTO Yhteistyösopimus Johdanto Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) ja Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE), joihin viitataan jäljempänä

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 Vuoden 2010 tilastojen valossa VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry n 17.2.2012 n Vakuutusalan tasa-arvoraportti 2011 n 2 Vakuutusalan työvoima Alalla työskenteli vuonna 2010

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista.

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Tarvitsemme toisiamme. www.mil.fi Itsenäisyyttä puolustaen, tasa-arvoisesti toimien. Puolustusvoimien tehtävänä on paitsi maamme alueiden valvonta ja alueellisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2015-00089 VAO Valtonen Terhi(STM) 01.04.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Euroopan unionin ja Amerikan

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa

Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.5.2010 Hillevi Lönn Sukupuolten tasa-arvo hallitusohjelmassa Hallitus sitoutuu kokonaisuudessaan edistämään tasaarvoa määrätietoisesti

Lisätiedot

OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN

OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN Miten kehittää henkilöstön hyvinvointia ja edistää sukupuolten tasa-arvoa? OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN 1) KOKOA RYHMÄ 2) SELVITÄ NAISET JA MIEHET NUMEROINA 3) TEE PALKKAKARTOITUS 4) KERÄÄ

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Maahanmuuttajat voimavarana pääkaupunkiseudulla seminaari 20.3.2007 Kauniainen, Kasavuoren koulutuskeskus Kansliapäällikkö Työministeriö 1 Suomessa työskentelevät

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. joulukuuta 2008 (19.12) (OR. en) 17474/08 SOC 801

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. joulukuuta 2008 (19.12) (OR. en) 17474/08 SOC 801 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. joulukuuta 2008 (19.12) (OR. en) 17474/08 SOC 801 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 17098/08 SOC 779 Asia: Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: JULISTUKSET EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

14846/15 team/sas/si 1 DG G 3 C

14846/15 team/sas/si 1 DG G 3 C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak.

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2017 COM(2017) 22 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjasta KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK201700027 VNEUS Korhonen Ville(VNK) 05.04.2017 Asia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen Kokous U/E/UTPtunnus E 59/2016

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

13498/15 mba/pm/pt 1 DG G 3 C

13498/15 mba/pm/pt 1 DG G 3 C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. lokakuuta 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ehdotus neuvoston päätelmiksi

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA

EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA CRI(97)36 Version finnoise Finnish version EUROOPAN RASISMIN JA SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN TOIMIKUNTA YLEISTÄ POLITIIKKAA KOSKEVA SUOSITUS NRO 2: KANSALLISET ERITYISELIMET RASISMIN, MUUKALAISVIHAN,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelun. miksi, mitä, miten?

Tasa-arvosuunnittelun. miksi, mitä, miten? Tasa-arvosuunnittelun miksi, mitä, miten? Helsinki 2005 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1807-7 (nid. ) ISBN 952-00-1808-5 (PDF) Yliopistopaino Helsinki 2005 1 Tasa-arvosuunnittelun hyödyt työpaikoilla Kesäkuun

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen

Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen Lakisääteisen palkkakartoituksen toteuttaminen Lapin letka hanke Hotel Santa Claus, Rovaniemi 30.5.2012 Anja Nummijärvi Palkkakartoitus lakisääteisenä velvoitteena täsmentää/toteuttaa perustuslaissa säädettyä

Lisätiedot

Tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain yhdistäminen. Tasa-arvoa tieteen ja taiteen keinoin Lapin ylipisto Kevät Nousiainen

Tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain yhdistäminen. Tasa-arvoa tieteen ja taiteen keinoin Lapin ylipisto Kevät Nousiainen Tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain yhdistäminen Tasa-arvoa tieteen ja taiteen keinoin Lapin ylipisto 24.4.2009 Kevät Nousiainen Tasa-arvoelinten/lakien yhtenäistäminen Euroopassa Rotusyrjintädirektiivi

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Euroopan unionin osarahoittama hanke Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Eurooppanaisten vierailu STM:n tasa-arvoyksikköön 22.1.2015 Projektipäällikkö Mia Teräsaho, STM TASURI-hanke (Gender

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Esteettömyyssäädöksellä kohti syrjimättömyyttä

Esteettömyyssäädöksellä kohti syrjimättömyyttä Esteettömyyssäädöksellä kohti syrjimättömyyttä Kohti sosiaalisempaa Eurooppaa EU:n sosiaalipaketti Paketti sisältää tiivistettynä: Yritysneuvostodirektiivin muutosehdotus Rajat ylittävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Puolustusministeriön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. 2 Tasa-arvotyöryhmän perustaminen

Puolustusministeriön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. 2 Tasa-arvotyöryhmän perustaminen 1(7) Puolustusministeriön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma 1 Johdanto Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986, tasaarvolaki) tavoitteena on estää sukupuoleen perustuva

Lisätiedot