EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa"

Transkriptio

1 EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa FEMANET EUROCADRES Euroopan koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta (The Council of European Professional and Managerial Staff) tuo eri puolilta Eurooppaa yhteen ammattiliittoja, jotka edustavat yhteensä yli viittä miljoonaa toimihenkilöä. Sillä on huomattava kokemus toimimisesta sekä koulutettujen ylempien toimihenkilöiden kanssa että näiden puolesta, naisverkostonsa Femanetin ansiosta myös naistoiminnasta. Eurocadresin päämääränä on saada mahdollisimman monta korkeasti koulutettua naistoimihenkilöä mukaan sen toimintaan. Siksi järjestössä on laadittu tämä yhteenveto, joka kuvaa sellaisia eurooppalaisia instituutioita, lakeja ja sopimuksia, jotka tukevat uudenlaisia keinoja luoda naisille ja miehille aidosti yhtäläiset mahdollisuudet sekä työelämässä että kotona. Toivomme, että sinunkin päämääräsi on sama. Kutsumme sinut mukaan auttamaan, jotta saavuttaisimme tasa-arvon. Femanet on Eurocadresin euroopanlaajuinen naistoimihenkilöiden verkosto, jonka jäsenyys on avoin kaikille Eurocadresin edustamien ammattiliittojen naisjäsenille tai -toimihenkilöille. Lisätietoa Järjestö edistää hyvin aktiivisesti naisten osallistumista taloudelliseen päätöksentekoon. Järjestö on vuoden 2001 jälkeen käynnistänyt kaksi EU-rahoitteista tukiprojektia. Ensimmäinen keskittyi lasikatto-ilmiön hävittämiseen eli johtotason sukupuolikuilun sulkemiseen. Lisätietoa: EUROCADRES, Bd. Du Roi Albert II 5, B-1210 Bruxelles, Femanetin viimeisin projekti tutki keinoja, joilla koulutetut ylemmät naistoimihenkilöt voisivat yksin tai yhdessä tuoda tasaveroisen panoksen taloudelliseen päätöksentekoon kaikilla elämänalueilla. Projekti keskittyi kolmeen aiheeseen: Työn ja muun elämän tasapainoon Lainsäädäntöön ja neuvotteluihin Yrityskulttuuriin Femanet suosittaa seuraavaa: Työn ja muun elämän tasapaino Femanetin lähtökohtana on, että työn ja muun elämän tasapaino koskee sekä miehiä että naisia. Syrjimättömään yhteiskuntaan päästään vain, kun molemmilla sukupuolilla on yhtäläiset vastuut, mahdollisuudet ja voimavarat. Erityisesti päättäjien tulisi tiedostaa, että päätökset, joiden tarkoituksena on parantaa työn ja muun elämän tasapainoa,

2 saattavatkin epäsuorasti johtaa naisten syrjintään. Jos joitain valintoja tekevät enimmäkseen naispuoliset työntekijät, kuten määräaikaisia ja osa-aikaisia työsuhteita, se voi johtaa erotteluun ammatin sisällä ja sitä kautta kyseisen valinnan tekevien ryhmien syrjintään. Lisäksi: Elinikäinen oppiminen on kaikkien edistymiselle tärkeää. Työn ja muun elämän tasapainon yhteydessä asianmukaisten osapuolten tulee tarttua elinikäistä oppimista koskeviin seikkoihin kuten sen tavoitettavuuteen, paikkaan, lomaan, kustannuksiin ja tasa-arvoon. Organisaatioiden tulee antaa tietoa työn ja muun elämän tasapainoa koskevien päätösten, kuten osa-aikaisuuden, vaikutuksista uran kehitykseen: työntekijän oikeuksiin, eläkeoikeuksiin, urapolkuun ym. Hallituksia täytyy painostaa ottamaan eurooppalainen lainsäädäntö käyttöön tavalla, joka tekee vaihtoehdoista todellisia sekä miehille että naisille. Esimerkiksi Ruotsissa miehet käyttävät vanhempainlomaa huomattavasti enemmän kuin Englannissa. Ruotsissa palkkaa saa tämän vanhempainloman aikana 80 %. Englannissa taas tulonmenetys on niin huomattava, että perheen pääelättäjän on taloudellisista syistä melkeinpä mahdotonta käyttää lomaa. Samapalkkaisuudesta on saatava todellinen eurooppalaisen työelämän ominaisuus. Kaikkien osapuolten on jatketava ponnistuksiaan tyydyttäviin ratkaisuihin pääsemiseksi. Kun työn ja muun elämän tasapainoon liittyvistä ratkaisuista neuvotellaan, neuvottelijoiden keskuudessa on oltava tasapuolinen sukupuolijakauma. Työpaikoilla työt mukaan lukien ylimmän tason kokoukset on hoidettava normaalien työtuntien aikana. Miesten ja naisten horisontaalista liikkumista uralla tai eri tehtävissä pitäisi edistää silloin kun perhevelvollisuudet sitä edellyttävät. Tämä olisi tarpeen, jos työhön kuuluu paljon matkustamista ja perheessä on pieniä lapsia tai sairaat omaiset tarvitsevat hoitoa. Jotta Euroopan ammattiliitot todella edustaisivat jäsenistöään, niiden pitää tiedottaa toimistaan enemmän, etenkin siitä, että toimet lisäävät tietoisuutta työn ja muun elämän tasapainoa koskevista asioista. Ihmisten tulee toki itsekin ottaa vastuu työn ja muun elämän tasapainosta, joten Femanet suosittaa seuraavaa: Panosta sosiaaliseen elämääsi. Järjestä aikaa itsellesi ja perheesi terveydelle. Priorisoi, sillä kukaan muu ei aseta sinua ensimmäiseksi. Käytä aikaa pohdiskeluun. Lainsäädäntö ja neuvottelut Lainsäädännöstä, neuvottelukäytännöistä ja työelämän tasa-arvoa koskevista sopimuksia Femanet suosittaa seuraavaa: Vuosittaisen tasa-arvoraportin laatimisen on oltava lakisääteistä kaikille työnantajille. Raporteissa tulee käsitellä sukupuolijakaumaa, tilastoja sekä sellaisia aiheita kuin rekrytointi, urakehitys, palkkaus, työaika ja ammatillinen koulutus. Jokaisen työnantajan tulee luoda työpaikan sosiaalisten kumppaneiden avustuksella tasa-arvoraporttiin perustuva toimintasuunnitelma, jolla varmistaa tasa-arvon eteneminen täyteen tasa-arvoon saakka. Jos raporteista heijastuu, että prosessi on meneillään, ammattiliittojen tulisi tukea ja auttaa työnantajaa näissä ponnistuksissa. Jos raportteja ja toimia ei ryhdytä tekemään, ammattiliittojen tulisi käynnistää oikeustoimet tai muut sanktiot. Suomessa tasa-arvolaki määrittelee tarkat edellytykset tasa-arvosuunnittelulle. Työnantajien kanssa neuvottelevien ammattiliittojen tulisi varmistaa, että niiden neuvotteluryhmien kokoonpanot heijastavat oikeassa suhteessa työvoiman naisten määrää, ja varmistaa myös omien toimiensa tarkoituksenmukaisella järjestelyllä, että naiset voivat täysin osallistua neuvotteluihin ja ylipäätään ammattiliiton toimintaan. Edistetään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa neuvotteluissa ja rohkaistaan erilaisten neuvottelumallien käyttöönottoa - esimerkiksi sellaisten, jotka suosivat yhteistoiminnallisempien ja vähemmän aggressiivisten mallien kehittymistä työntekijöiden keskuuteen. Hoidetaan sukupuolten palkkaerot kuntoon yritystasolla, esimerkiksi perustamalla erojen tasaamiseen rahasto. Yrityskulttuuri Tämä työryhmä kokosi menestyville naisille suunnatun Femanet-pakkauksen The Femanet Kit for Successful Women, jonka olet saanut tämän kansion mukana. Jos tahdot tilata lisäkopioita, lähetä viesti osoitteeseen 2

3 MITEN EDETÄ? SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA KOSKEVA PUITEOHJELMA Sukupuolten tasa-arvo työhön pääsyssä ja itse työpaikalla ovat kansalaisten edistyksen peruspilareita, jotka korkeimman tason EU-sopimus Lissabonin puitestrategia ja EU:n lainsäädännölliset puitteet ovat vahvistaneet kaikille EU:n 457 miljoonalle kansalaiselle, etenkin sen 234 miljoonalle naiselle. Koska työhön liittyvät sukupuolten tasa-arvoasiat ovat vakiintuneissa euroopanlaajuisissa ja kansallisissa puitteissa vain työnantajien ja työntekijöiden välisiä asioita, ne tarjoutuvat luonnostaan sosiaalisten kumppaneiden välillä neuvoteltaviksi. Tässä tapauksessa kumppanit ovat euroopantasoisia työnantajajärjestöjä ja ammattilittoja. Ne ovat sopineet kehyksestä, jolla viedä tasa-arvo johtamiskäytäntöihin ja päätöksiin, sekä miten tehdä tämä tavalla, joka tunnustaa sekä työnantajan että työntekijän tarpeet. Nämä tarpeet vaihtelevat ajan myötä, esimerkiksi työntekijän tarpeet taloudellisten, henkilökohtaisten ja perhe-elämän tilanteiden mukaan. Työnantajan tarpeet taas muuttuvat työmarkkinoiden dynamiikan sekä tuotteiden ja palveluiden markkinatilanteen mukaan. Tuloksena oleva Sukupuolten tasa-arvoa koskeva puiteohjelma keskittää huomion siihen, miten tärkeää on edistää naisten osuutta päätöksenteossa. Femanetissa uskomme ohjelman olevan niin tärkeän vietäessä tasa-arvoa johtamispolitiikkoihin ja päätöksiin, että oheistamme kehyksestä koko tämän avainalueen tekstin: NAISTEN OSUUDEN KASVATTAMINEN JOHTOTEHTÄVISSÄ 1. Päättävässä asemassa olevien naisten määrä kasvaa yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla etenkin siksi, että naiset ovat yhä enemmän mukana työelämässä ja he ovat menestyneet hyvin korkea-asteen koulutuksessa. Naisia on kuitenkin vain 30 prosenttia esimiehistä, 10 prosenttia hallituksen jäsenistä ja 3 prosenttia toimitusjohtajista tai vastaavista johtajista 1 [1]. Työmarkkinaosapuolilla on selvä vastuu sen varmistamisessa, että työympäristö tukee miesten ja naisten tasapainoisempaa osallistumista päätöksentekoon. 2. Naisten johtotehtäviin hakeutumista onnistuneesti edistäneet yritykset ovat kertoneet, että tarkoituksena on ottaa käyttöön naisten hyödyntämättä jääneitä voimavaroja ja siten tehostaa työskentelyä. Naisten johtotehtäviin pääsyn edistäminen on investointi tuottavampaan, innovatiivisempaan ja virikkeellisempään työympäristöön sekä parempaan taloudelliseen tulokseen. Lisäksi se auttaa parantamaan naisten asemaa työ-paikoilla ja koko työmarkkinoilla. 3. Eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet uskovat, että seuraavat tekijät ovat avainasemassa naisten osallistumisen lisäämiseen yritysten kaikilla tasoilla: Edistetään yrityksissä pätevyyteen perustuvaa sukupuolineutraalia rekrytointia. Esimerkkejä käytännön välineistä: Otetaan käyttöön avoimet ja sukupuolineutraalit rekrytointi-, valinta- ja ylennysperusteet. Tarkistetaan, että työpaikan saavien naisten määrä on verrannollinen työpaikkaa hakeneiden naisten osuuteen ja tarkistetaan tulokset säännöllisesti. Edistetään naisten pysymistä työsuhteessa pätevien henkilöiden lähtemisen estämiseksi. Esimerkkejä käytännön välineistä: Keskustellaan työntekijöiden kanssa jo varhaisessa vaiheessa uratoiveista sekä työn ja muun elämän tasapainoa koskevista naisten ja miesten tarpeista ja niiden sovittamisesta yrityksen tarpeisiin. Haastatellaan yrityksen jättäviä naisia lähtöön johtaneiden syiden selvittämiseksi, jotta voidaan kehittää yrityksen henkilöstöpolitiikkaa. Tutkitaan työtyytyväisyyttä säännöllisillä henkilöstökyselyillä. Edistetään sekä naisten että miesten urakehitystä. Tässä on avaimena ylimmän johdon sitoutuminen edistämään naisten pääsyä johtotehtäviin. Esimerkkejä käytännön välineistä: Kehitetään yritysten välisiä verkostoja, mentorointia tai itseluottamuksen parantamisohjelmia, jotta voidaan vähentää henkilöiden omaehtoisia päätöksiä olla hakeutumatta johtotehtäviin. Asetetaan tavoitteita naisten osuudelle kyseisellä ammatti-/koulutustasolla olevien naisten kokonaismäärästä ja tarkistetaan tulokset säännöllisesti. 1 [1] Euroopan komission tietokanta päättävässä asemassa olevista naisista: 3

4 Selvitetään mahdollisuuksia jaksottaiseen urakehitykseen, jossa vaativia työtehtäviä ja perhe-elämää painottavat jaksot vuorottelevat. Tämä olisi vaihtoehto tarpeettoman pitkiä työpäiviä edellyttävälle työkulttuurille. Edistetään johtotehtävissä toimivien henkilöiden maantieteellistä liikkuvuutta auttamalla työntekijän puolisoa löytämään työpaikka uudella paikkakunnalla. Edistetään naisyrittäjyyttä täydentävänä tapana lisätä naisten määrää johtotehtävissä ja nostaa naisten osallistumista työmarkkinoille. Esimerkkejä käytännön välineistä: Perustetaan alueellisia ohjelmia yrityksen perustamista harkitseville naisille. Tuetaan hankkeita, jotka helpottavat pk-yritysten siirtämistä naisille sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Edistetään naisten roolia kaikentasoisessa sosiaalisessa vuoropuhelussa sekä työnantajajärjestöissä ja ammattiliitoissa ja etenkin työehtosopimusvaliokunnissa ja -yksiköissä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että esim. kokousten ajankohdat ja muut järjestelyt eivät estä naisia ottamasta vastaan työntekijöiden edustamiseen liittyviä tehtäviä. MITÄ VOIT ITSE TEHDÄ? Korkeasti koulutettuna toimihenkilönä ja naisena voit edistää sukupuolten tasa-arvoa itsekin, oletpa sitten nykyisin työssä tai et: Jos olet ammattiliiton jäsen, liity ensin sen naisverkostoon ja/tai korkeasti koulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden ryhmään ja sitten Femanetiin. Jos naisverkostoa ei ole, ehdota että se perustetaan. Jos et ole ammattiliiton jäsen, harkitse liittymistä, sillä hyödyt ovat jäsenmaksun hinnan arvoiset. Kannattaa yhdistää voimat muiden ammattilaisten kanssa parempien palkkojen ja työolojen vuoksi. Ammattiliitolta saat henkilökohtaisia työsuhteeseesi vaikuttavia neuvoja. Löydät varmasti monia tapoja saada tukea kaltaisiltasi naisilta ja pystyt myös antamaan tukea heille. Kysy ammattiliitoltasi, mitä siellä tehdään sukupuolten tasa-arvoa koskevan puiteohjelman toteutumiseksi. Selvitä, kuka on edustajasi Euroopan parlamentissa (katso ) ja ota häneen yhteyttä kaikissa euroopantasoisissa asioissa, jotka sinua mietityttävät. Selvitä, kuka on edustajasi eduskunnassa. Ota häneen yhteyttä kaikissa tasa-arvoasioissa, jotka ovat maassasi merkityksellisiä. Selvitä, mitä käytäntöjä työnantajasi on luonut tarjotakseen työpaikalla yhtäläiset mahdollisuudet miehille ja naisille. Kysy työnantajaltasi, mitä yrityksessä tehdään sukupuolten tasa-arvoa koskevan puiteohjelman toteutumiseksi. Jos asuinpaikkasi tarjoama päivähoito, julkinen liikenne tai vanhustenhoitotarjonta ei täytä tarpeitasi, ole yhteydessä viranomaisiin ja pyydä heiltä apua, jotta tarpeesi täyttyisivät. Lisätietoa yllä käsitellyistä aiheista: Jos tahdot liittyä Femanetiin tai saada lisätietoa, voit myös ottaa yhteyttä: EUROCADRES, Bd. Du Roi Albert II, 5, B-1210 Brysseli, Belgia, 4

5 EUROOPAN UNIONI TASA-ARVON ASIALLA Euroopan unioni on toisistaan riippuvaisten toimielinten kooste. Euroopan unioni ei ole liittovaltio kuten Yhdysvallat, eikä se ole hallitustenvälinen yhteistyöjärjestökään kuten Yhdistyneet Kansakunnat. Kaikki 25 jäsenmaata ovat itsenäisiä, täysvaltaisia valtioita. Ne ovat eräiltä osin yhdistäneet voimavaransa saavuttaakseen maailmassa sellaista voimaa ja vaikutusvaltaa, mitä yhdelläkään niistä ei olisi yksin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki jäsenvaltiot siirtävät osan päätöksentekovallastaan yhdessä perustamilleen yhteisille toimielimille, niin että tietyistä yhteisiä etuja koskevista asioista voidaan päättää yhdessä demokraattisesti EU-tasolla. Euroopan unionin 25 maassa on nykyään noin 223 miljoonaa mies- ja 234 miljoonaa naiskansalaista luvun ensimmäisessä EU-huippukokouksessa kaikki jäsenmaat sitoutuivat perustamaan Euroopan kasvun ja kehityksen näiden miesten ja naisten ja heidän taitojensa ja kekseliäisyytensä varaan. Tähän päästään vain, jos naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet antaa panoksensa yhteisölleen ja sen taloudelle. Euroopan unionin eri toimijat ja eturyhmät, kuten Eurocadres, pyrkivät tavoitetta kohti edistämällä lainsäädäntöä ja puitesopimuksia sekä levittämällä hyviä toimintatapoja. EU-tasolla käsitellään mm. niitä asioita, jotka luovat ja panevat täytäntöön lakimääräisen oikeuden tasa-arvoon ja jotka kieltävät syrjinnän työelämässä. Maallasi on velvollisuus sisällyttää nämä oikeudet ja kiellot omiin lakeihinsa ja suunnata pakotteita niitä kohtaan, jotka eivät toimi lakien mukaisesti. Miesten ja naisten yhtäläisen kohtelun periaate on ollut Euroopan yhteisön sopimuksissa jo Periaate on otettu EU-lainsäädännöllä käyttöön useilla aloilla kuluneiden 30 vuoden aikana, ja se on muotoutunut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa laajan oikeuskäytännön kautta. Komissio valvoo lainsäädännön täytäntöönpanoa ja esittää uusia lakiehdotuksia tarpeen tullen. Lisätietoa sukupuolten tasa-arvoa koskevasta eurooppalaisesta lainsäädännöstä löytyy osoitteesta Direktiivit Perinteisesti naiset ovat huolehtineet kotitöistä kaikkialla Euroopassa vuosikymmenten ajan, silloinkin kun he ovat työskennelleet kodin ulkopuolella osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti. Tilanne on kestämätön nykyaikaisissa, ihmisoikeuksille perustuvissa yhteiskunnissa. Vuonna 1996 EU antoi direktiivin vanhempainlomaa ja odottamattomia työstä poissaoloja koskevista vähimmäisvaatimuksista. Näin saatiin keinoja työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen sekä parannettiin naisten ja miesten yhdenmukaista kohtelua. Jäsenmaiden lakeja muutettiin tarvittaessa, jotta direktiivin vaatimukset täyttyvät. Samapalkkaisuutta koskeva direktiivi on hyvä esimerkki siitä, miten eurooppalainen laki eli direktiivi vaikuttaa suoraan naisten oikeuksiin työelämässä. Direktiivin antamisen jälkeen Euroopan tuomioistuimet valvoivat, että se pantiin asianmukaisesti täytäntöön. Tämä vuonna 1975 päätetty direktiivi määritteli selvästi, että samapalkkaisuusperiaate vaati lain voimalla kaiken sukupuoleen perustuvan syrjinnän lopettamista, vaikuttipa se mihin palkkauksen ja samanarvoisiksi arvioitujen työolojen osa-alueseen hyvänsä. Se määritteli myös, mitä jäsenvaltioiden tuli tehdä määräysten täytäntöönpanemiseksi. Kaikki EU:n päätökset ja käytännöt pohjautuvat sopimuksille, joita EU-maat tekevät yhdessä. Niistä löytyy perusta eri laeille, jotka antavat sinulle oikeuden olla joutumatta syrjityksi, koska olet nainen, äiti, tai osa-aikainen työntekijä. Lait antavat sinulle ja puolisollesi myös oikeuden äitiys- tai isyyslomaan tai vanhempainlomaan. Toimielimet Tärkeimmät toimielimet sukupuolten tasa-arvoa kehitettäessä ja vahvistettaessa sekä varmistettaessa sovittujen toimintalinjojen täytäntöönpanoa ovat: Euroopan parlamentti, jossa nykyisin on 732 Euroopan yhteisön kansalaisten valitsemaa jäsentä 25 EU-maasta. Euroopan unionin neuvosto, joka yhdessä parlamentin kanssa on EU:n tärkein päättävä elin. Se edustaa kaikkia jäsenvaltioita, ja sen kokouksissa on yksi ministeri kustakin EU-maasta. 5

6 Euroopan komissio, joka on riippumaton kaikista kansallisista hallituksista, ja jonka päävastuuna on lainsäädäntöehdotusten teko. Se on käytännössä myös EU:n valtionhallinto. Se edustaa ja puolustaa koko EU:n etuja. Komissio hoitaa EU:n päivittäisen työn soveltaen sen politiikkoja, ohjaten sen toimintaohjelmia ja käyttäen sen varoja. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, jossa on 25 tuomaria ja 8 julkisasiamiestä, vastaa eurooppalaisen lainsäädännnön tehokkaasta ja lainmukaisesta täytäntöönpanosta kaikissa jäsenmaissa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa laajoja eturyhmiä myös ammattiliittoja jotka yhdessä muodostavat nykyisen kansalaisyhteiskunnan. Se edustaa ryhmien näkemyksiä ja puolustaa niiden etuja, kun komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa keskustellaan toimintalinjoista. Siltä pitää hakea lausuntoa ennen kuin tehdään talous- tai sosiaalialan päätöksiä esimerkiksi työmarkkinoiden tasa-arvosta. EU:ssa tunnustetaan myös ns. sosiaaliset kumppanit, joihin Eurocadreskin kuuluu. Nämä ovat erillisiä, riippumattomia, eri ryhmiä edustavia järjestöjä, jotka vaikuttavat suoraan Euroopan taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään. Niitä ovat esimerkiksi Euroopan ammattiliitot ja työnantajajärjestöt. Ne voivat neuvotella sopimuksia ja suosituksia suoraan toimimatta EU:n toimielinten kautta, silloin kun asia koskee yksinomaan ko. sosiaalisia kumppaneita. Tällaisia asioita ovat mm. sukupuolten tasa-arvo työelämässä tai työllistyminen. Ammattiliitot ja työnantajajärjestöt edistävät näiden sopimusten täytäntöönpanoa kukin omassa maassaan. Viimeksi Eurocadresin koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden naisverkosto Femanet auttoi määrittämään Euroopan Ammatillisten Yhteisjärjestöjen (EAY - ETUC) tavoitteita, kun se neuvotteli ja sopi työnantajajärjestöjen kanssa sukupuolten tasa-arvoa koskevan edellä esitellyn puiteohjelman. CONSEIL DES CADRES EUROPÉENS Bd. du Roi Albert II, 5 B Bruxelles Tel : Fax : Web : http ://www.eurocadres.org E.mail : Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin tuella. Euroopan unionin komissio ei vastaa asiakirjan sisällöstä, joka heijastaa ainoastaan kirjoittajien näkemyksiä. 6

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507.

TARKISTUKSET 1-22. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. PE510.492v01-00 17.4.2013. Luonnos päätöslauselmaesitykseksi Sharon Bowles (PE507. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 17.4.2013 PE510.492v01-00 TARKISTUKSET 1-22 Sharon Bowles (PE507.945v01-00) sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta rahoituspalvelualalla

Lisätiedot

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 15.4.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus

TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E. Selvitys. Käynnistys. Seuranta. Suunnittelu. Toteutus TASA-ARVOSUUNNITELMA OSAKSI TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTAA P R O S E S S I Seuranta Käynnistys Selvitys Suunnittelu Toteutus ao/amää/kalvot2004/tasa-arvolaki 2005 uusi 1 1. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007

Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009. Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelma 2007 2009 Yliasiamiespäivä 16.10.2007 Tasa-arvosuunnitelman rakenne Tasa-arvotilanteen nykytila Henkilöstön rakenne Palkkakartoitus Työn ja perheen yhteensovittaminen Koulutus ja itsensä

Lisätiedot

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013

EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta. Pekka Nurminen Kevät 2013 EU-päätöksenteko toimittajan näkökulmasta Pekka Nurminen Kevät 2013 Mikä EU on? 27 kohta 28 - jäsenvaltion ja noin 500 miljoonan kansalaisen yhteisö Ei liittovaltio, vaan valtioiden liitto mutta EU:ssa

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

Tasa-arvolaki työelämässä

Tasa-arvolaki työelämässä Tasa-arvolaki työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 23.4.2015 TASA-ARVOLAKI 2 23.4.2015 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) Tarkoitus: estää sukupuoleen

Lisätiedot

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta

Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta Tasa-arvo työpaikalla - lainsäädäntömuutokset luottamusmiehen työn kannalta STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 13.15-13.55 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Tasa-arvolain muutokset

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.

Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma. * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02. 1 Uudenkaupungin kaupungin tasa-arvosuunnitelma * Yhteisty ötoimikunta 29.11.2006 * Yhteisty ötoimikunta 17.01.2007 * Kaupunginhallitus 05.02.2007 1 Johdanto Tasa-arvosuunnitelman laatiminen perustuu lakiin

Lisätiedot

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML

Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla. Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Tasa-arvon tilastoseuranta keskustasolla Tilastokoulutus Tilastokeskus 8.10.2008 Mika Happonen, VTML Lähtökohdat Uudistettu tasa-arvolaki (2005) Taustalla EU:n samapalkkaisuus ja tasa-arvodirektiivit naisten

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 YTT Liite 2 PYHÄRANNAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Yleistä Uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (tasa-arvolaki) tuli voimaan kesäkuun 1 päivänä 2005. Lain merkittävimpiä

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2008 2 1. TASA-ARVON EDISTÄMISVELVOITE Tasa-arvolaki tuli voimaan 1.1.1987 (Laki naisten ja miesten välisestä tasaarvosta 8.8.1986/609). Lain tavoitteena on estää

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa

Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa TIEDOTE 1 (5) Pron tutkimus: Sukupuolten välinen palkkaero näkyy myös esimiesten palkoissa Työpaikoilla naiset valikoituvat harvemmin esimiestehtäviin ja sellaisiin työnkuviin, jotka mahdollistavat etenemisen

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ

TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ TASA-ARVOLAKI TYÖELÄMÄSSÄ Koulutus työelämän asiantuntijoille 14.4.2015 Hallitussihteeri Projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Terhi Tullkki 15.4.2015 Suomen

Lisätiedot

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma

Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Kansalaisten Eurooppa -ohjelma Minkälaisen Euroopan sinä haluat? Euroopan unionin jäsenmaissa elää yli 500 miljoonaa ihmistä. Jokainen jäsenmaan kansalainen on myös EU-kansalainen. Identiteettimme Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN

OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN Miten kehittää henkilöstön hyvinvointia ja edistää sukupuolten tasa-arvoa? OHJEET TASA-ARVO- SUUNNITELMAN TEKEMISEEN 1) KOKOA RYHMÄ 2) SELVITÄ NAISET JA MIEHET NUMEROINA 3) TEE PALKKAKARTOITUS 4) KERÄÄ

Lisätiedot

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä Palkkatasa-arvon edistäminen samapalkkaisuusohjelmassa Outi Viitamaa-Tervonen, sosiaali- ja terveysministeriö Ansaitset enemmän! UNI Naiset Finland 1.9.2012 Naisten ja miesten välinen palkkaero on Suomessa

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011

VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 VAKUUTUSALAN TASA- ARVORAPORTTI 2011 Vuoden 2010 tilastojen valossa VAKUUTUSVÄEN LIITTO VvL ry n 17.2.2012 n Vakuutusalan tasa-arvoraportti 2011 n 2 Vakuutusalan työvoima Alalla työskenteli vuonna 2010

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma Jalasjärven kunta Kunnanhallitus 12.8.2013 1 JALASJÄRVEN KUNTA TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Johdanto Työpaikkojen tasa-arvotyön sisältöä määrittää tasa-arvolaki. Tasa-arvolain mukaan jokaisella

Lisätiedot

Puolustusministeriön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. 2 Tasa-arvotyöryhmän perustaminen

Puolustusministeriön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma. 2 Tasa-arvotyöryhmän perustaminen 1(7) Puolustusministeriön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma 1 Johdanto Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986, tasaarvolaki) tavoitteena on estää sukupuoleen perustuva

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa

Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Euroopan unionin osarahoittama hanke Johtajien urakehityksen tukeminen TASURI-hankkeessa Eurooppanaisten vierailu STM:n tasa-arvoyksikköön 22.1.2015 Projektipäällikkö Mia Teräsaho, STM TASURI-hanke (Gender

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola

Kunnat tasa-arvon edistäjinä. Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat tasa-arvon edistäjinä Tukinainen ry 20 vuotta, juhlaseminaari 17.5.2013 Sinikka Mikola Kunnat naisten ja miesten tasa-arvon edistäjinä Palvelut tasa-arvon turvaajina Lasten päivähoito Vanhusten

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.

TARKISTUKSET 1-19. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/2074(BUD) 12.5.2015. Lausuntoluonnos Ildikó Gáll-Pelcz (PE554. EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 12.5.2015 2015/2074(BUD) TARKISTUKSET 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelun. miksi, mitä, miten?

Tasa-arvosuunnittelun. miksi, mitä, miten? Tasa-arvosuunnittelun miksi, mitä, miten? Helsinki 2005 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1807-7 (nid. ) ISBN 952-00-1808-5 (PDF) Yliopistopaino Helsinki 2005 1 Tasa-arvosuunnittelun hyödyt työpaikoilla Kesäkuun

Lisätiedot

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry

Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä. Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta toimenpiteet yrityksissä Paavo Mattila Talonrakennusteollisuus ry Sähköinen kulunvalvonta ja YT-laki YT-laki edellyttää sähköisen kulunvalvonnan käsittelemistä YTneuvotteluissa

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA

MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA MUSTASAAREN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvolain 1.6.2005 voimaan tullut uudistus velvoittaa kaikkia vähintään 30 työntekijää työllistäviä työpaikkoja laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Mustasaaren

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Moduulin päätavoitteet:

Moduulin päätavoitteet: MODUULI 5. Yritysten tarjoamat edut työntekijöille, jotka haluavat jatkokoulutusta, edistää urakehitystä ja sovittaa yhteen työn ja perhe-elämän vaatimuksia. Hyvät työn ja perheen yhteensovittamisen käytännöt.

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat Euroopan komissio 1 Eures Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Eures Euroopan

Lisätiedot

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista.

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Tarvitsemme toisiamme. www.mil.fi Itsenäisyyttä puolustaen, tasa-arvoisesti toimien. Puolustusvoimien tehtävänä on paitsi maamme alueiden valvonta ja alueellisen

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Naisten ja miesten tasa-arvon merkitys kunnan johtamisessa ja palveluissa. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Kuntaliitto, 13.6.

Naisten ja miesten tasa-arvon merkitys kunnan johtamisessa ja palveluissa. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Kuntaliitto, 13.6. Naisten ja miesten tasa-arvon merkitys kunnan johtamisessa ja palveluissa Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Kuntaliitto, 13.6.2012 Sisältö Kunnat muutoksessa ajankohtaista Kuntien vaikutukset sukupuolten

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lapsen oikeuksien näkökulmasta Ohjelmajohtaja L A S T E N S U O J E L U N K E S K U S L I I T T O Arm feltintie 1, 00150 Helsinki Puh. (09) 329 6011 toim isto@lskl.fi Lapsen

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Työelämän haasteet NYT. Tarja Kantolahti, ylitarkastaja, TtM Työhyvinvointifoorumi Kuormittavuuden hallinta työssä

Työelämän haasteet NYT. Tarja Kantolahti, ylitarkastaja, TtM Työhyvinvointifoorumi Kuormittavuuden hallinta työssä Työelämän haasteet NYT Tarja Kantolahti, ylitarkastaja, TtM Työhyvinvointifoorumi Kuormittavuuden hallinta työssä Esittely Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto Ammatti: Tarja Kantolahti, ylitarkastaja

Lisätiedot

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005

TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Työministeriö 2002 Työhallinnon tasa-arvotyöryhmä TYÖMINISTERIÖN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1.11.2002 31.12.2005 Sisällysluettelo s. 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvotyöryhmä 2 3. Tavoitteet ja

Lisätiedot

1.6. voimaan tulevat tasa-arvolain muutokset asettavat vuosittain laadittavalle tasaarvosuunnitelmalle

1.6. voimaan tulevat tasa-arvolain muutokset asettavat vuosittain laadittavalle tasaarvosuunnitelmalle Tasa-arvosuunnittelu Jokaisella vähintään 30-työntekijää säännöllisesti työllistävällä työnantajalla tulee olla tasaarvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelmaa päivitetään vuosittain Suunnitelman voi sisällyttää

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN

AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN BMF SYYSSEMINAARI 14.11.2007 Satu Henttonen, asiamies Palkansaajajärjestö Pardia AMMATILLISEN IMAGON KOHOTTAMINEN 1 Sisältö Asiantuntijuus / ammatillisuus Kasvot imagolle Kirjaston palvelujen markkinointi

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

KOETTU HYVINVOINTI JA VUOROVAIKUTTEISET TYÖ- JA ELINOLOT

KOETTU HYVINVOINTI JA VUOROVAIKUTTEISET TYÖ- JA ELINOLOT KOETTU HYVINVOINTI JA VUOROVAIKUTTEISET TYÖ- JA ELINOLOT Olavi Manninen Hyvinvoivat osaajat luovat menestyksen - seminaari 28.2.27 Tampere Työel elämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla - verkostot KOETTU

Lisätiedot

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA

KOHTI KAIKENIKÄISTEN EUROOPPALAISTA FI IKÄSYRJINNÄN TORJUMINEN EU:SSA JA KANSALLISESTI Ikäsyrjintä on koko yhteiskuntaa koskeva monitahoinen kysymys. Sen tehokas torjuminen on vaikea tehtävä. Ei ole yhtä ainoaa keinoa, jolla tasa-arvo eri

Lisätiedot

Työolojen kehityslinjoja

Työolojen kehityslinjoja Työolojen kehityslinjoja Anna-Maija Lehto anna-maija.lehto@stat.fi Työolotutkimukset! Työolosuhdetiedustelu 1972 - postikysely, koetutkimus! Työolosuhdetiedustelu 1977 - käynti, otos 7500 työllistä - vastausprosentti

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014

SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 SAVUKOSKEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2012 2014 2 1 JOHDANTO 2 TASA-ARVOSELVITYS 2.1 Erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin 2.2 Palkkakartoitus 2.3 Tasa-arvokysely ja tasa-arvokoulutus

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

21.11.2014. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Kokoukseen osallistujat esittelivät lyhyesti itsensä. Hyväksyttiin kokouksen asialista.

21.11.2014. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Kokoukseen osallistujat esittelivät lyhyesti itsensä. Hyväksyttiin kokouksen asialista. KOKOUSMUISTIO 1(5) 21.11.2014 Aika Perjantai 21.11.2014 klo 9.00-10.35 Paikka Osallistujat Sosiaali- ja terveysministeriö Kirkkokatu 14, Iso kokoushuone Päivi Sillanaukee, STM (puheenjohtaja) Tarja Arkio,

Lisätiedot

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä

stressi hallinnassa! Ehdokkaiden nimeäminen Terveellinen työ Euroopan hyvän käytännön palkinnot Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ #EUManageStress stressi hallinnassa! www.healthy-workplaces.eu Ehdokkaiden nimeäminen Euroopan hyvän

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00)

Aluekehitysvaliokunta. Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta 21.6.2013 2011/0276(COD) TARKISTUS 543 Mietintöluonnos Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04-00) muutetusta ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS

ETÄTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS ETÄTYÖTÄ KOSKEVA PUITESOPIMUS 1. YLEISET NÄKÖKOHDAT EUROOPAN TYÖLLISYYSSTRATEGIAN yhteydessä Eurooppa-neuvosto kehotti työmarkkinaosapuolia neuvottelemaan sopimuksia työn nykyaikaistamisesta, mukaan lukien

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017

KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 KONTIOLAHDEN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 2015-2017 Kvalt. 8.12.2014 x SISÄLTÖ 1. TASA-ARVOSUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 1.1 Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet... 3 1.2 Lainsäädännön edellytykset...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA HENKILÖSTÖPOLIITTINEN TASA-ARVOSUUNNITELMA Tasa-arvosuunnittelun perusteet ja työvaiheet LAPIN KESÄYLIOPISTO NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEEKIN VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto

Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009. Invalidiliitto Oikeudet kaikille Invalidiliiton ohjelma Euroopan parlamentin vaaleihin 2009 Invalidiliitto Euroopan unionissa elää 50 miljoonaa vammaista kansalaista. Vammaisten kansalaisten oikeudet ja osallistumismahdollisuudet

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Tasaarvosuunnittelu. kehittämisen työkaluna. Mari Kupiainen, Julia Evans, Kaisa Kauppinen

Tasaarvosuunnittelu. kehittämisen työkaluna. Mari Kupiainen, Julia Evans, Kaisa Kauppinen Tasaarvosuunnittelu kehittämisen työkaluna Mari Kupiainen, Julia Evans, Kaisa Kauppinen Tutkimuksen tavoite tutkia työpaikkatasolla minkälaisia suoria ja epäsuoria kustannuksia perhevapaista aiheutuu työnantajalle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 22.1.2009 TYÖASIAKIRJA Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä, jolla muutetaan neuvoston direktiiviä 92/85/ETY

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

1. Sosiaalipolitiittinen ohjelma

1. Sosiaalipolitiittinen ohjelma 1. Sosiaalipolitiittinen ohjelma A5-0291/2000 Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sosiaalipoliittisesta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Suomalaisen metsätalouden sääntelyn kansainvälinen viitekehys

Suomalaisen metsätalouden sääntelyn kansainvälinen viitekehys Suomalaisen metsätalouden sääntelyn kansainvälinen viitekehys Heikki Pajuoja Metsäteho Oy Metsätieteen päivä 29.10.2013 1 Sisällys Tausta Metsäpolitiikka ja muut metsien käyttöön vaikuttavat politiikat

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot