EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa"

Transkriptio

1 EUROCADRES edistää sukupuolten tasa-arvoa FEMANET EUROCADRES Euroopan koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta (The Council of European Professional and Managerial Staff) tuo eri puolilta Eurooppaa yhteen ammattiliittoja, jotka edustavat yhteensä yli viittä miljoonaa toimihenkilöä. Sillä on huomattava kokemus toimimisesta sekä koulutettujen ylempien toimihenkilöiden kanssa että näiden puolesta, naisverkostonsa Femanetin ansiosta myös naistoiminnasta. Eurocadresin päämääränä on saada mahdollisimman monta korkeasti koulutettua naistoimihenkilöä mukaan sen toimintaan. Siksi järjestössä on laadittu tämä yhteenveto, joka kuvaa sellaisia eurooppalaisia instituutioita, lakeja ja sopimuksia, jotka tukevat uudenlaisia keinoja luoda naisille ja miehille aidosti yhtäläiset mahdollisuudet sekä työelämässä että kotona. Toivomme, että sinunkin päämääräsi on sama. Kutsumme sinut mukaan auttamaan, jotta saavuttaisimme tasa-arvon. Femanet on Eurocadresin euroopanlaajuinen naistoimihenkilöiden verkosto, jonka jäsenyys on avoin kaikille Eurocadresin edustamien ammattiliittojen naisjäsenille tai -toimihenkilöille. Lisätietoa Järjestö edistää hyvin aktiivisesti naisten osallistumista taloudelliseen päätöksentekoon. Järjestö on vuoden 2001 jälkeen käynnistänyt kaksi EU-rahoitteista tukiprojektia. Ensimmäinen keskittyi lasikatto-ilmiön hävittämiseen eli johtotason sukupuolikuilun sulkemiseen. Lisätietoa: EUROCADRES, Bd. Du Roi Albert II 5, B-1210 Bruxelles, Femanetin viimeisin projekti tutki keinoja, joilla koulutetut ylemmät naistoimihenkilöt voisivat yksin tai yhdessä tuoda tasaveroisen panoksen taloudelliseen päätöksentekoon kaikilla elämänalueilla. Projekti keskittyi kolmeen aiheeseen: Työn ja muun elämän tasapainoon Lainsäädäntöön ja neuvotteluihin Yrityskulttuuriin Femanet suosittaa seuraavaa: Työn ja muun elämän tasapaino Femanetin lähtökohtana on, että työn ja muun elämän tasapaino koskee sekä miehiä että naisia. Syrjimättömään yhteiskuntaan päästään vain, kun molemmilla sukupuolilla on yhtäläiset vastuut, mahdollisuudet ja voimavarat. Erityisesti päättäjien tulisi tiedostaa, että päätökset, joiden tarkoituksena on parantaa työn ja muun elämän tasapainoa,

2 saattavatkin epäsuorasti johtaa naisten syrjintään. Jos joitain valintoja tekevät enimmäkseen naispuoliset työntekijät, kuten määräaikaisia ja osa-aikaisia työsuhteita, se voi johtaa erotteluun ammatin sisällä ja sitä kautta kyseisen valinnan tekevien ryhmien syrjintään. Lisäksi: Elinikäinen oppiminen on kaikkien edistymiselle tärkeää. Työn ja muun elämän tasapainon yhteydessä asianmukaisten osapuolten tulee tarttua elinikäistä oppimista koskeviin seikkoihin kuten sen tavoitettavuuteen, paikkaan, lomaan, kustannuksiin ja tasa-arvoon. Organisaatioiden tulee antaa tietoa työn ja muun elämän tasapainoa koskevien päätösten, kuten osa-aikaisuuden, vaikutuksista uran kehitykseen: työntekijän oikeuksiin, eläkeoikeuksiin, urapolkuun ym. Hallituksia täytyy painostaa ottamaan eurooppalainen lainsäädäntö käyttöön tavalla, joka tekee vaihtoehdoista todellisia sekä miehille että naisille. Esimerkiksi Ruotsissa miehet käyttävät vanhempainlomaa huomattavasti enemmän kuin Englannissa. Ruotsissa palkkaa saa tämän vanhempainloman aikana 80 %. Englannissa taas tulonmenetys on niin huomattava, että perheen pääelättäjän on taloudellisista syistä melkeinpä mahdotonta käyttää lomaa. Samapalkkaisuudesta on saatava todellinen eurooppalaisen työelämän ominaisuus. Kaikkien osapuolten on jatketava ponnistuksiaan tyydyttäviin ratkaisuihin pääsemiseksi. Kun työn ja muun elämän tasapainoon liittyvistä ratkaisuista neuvotellaan, neuvottelijoiden keskuudessa on oltava tasapuolinen sukupuolijakauma. Työpaikoilla työt mukaan lukien ylimmän tason kokoukset on hoidettava normaalien työtuntien aikana. Miesten ja naisten horisontaalista liikkumista uralla tai eri tehtävissä pitäisi edistää silloin kun perhevelvollisuudet sitä edellyttävät. Tämä olisi tarpeen, jos työhön kuuluu paljon matkustamista ja perheessä on pieniä lapsia tai sairaat omaiset tarvitsevat hoitoa. Jotta Euroopan ammattiliitot todella edustaisivat jäsenistöään, niiden pitää tiedottaa toimistaan enemmän, etenkin siitä, että toimet lisäävät tietoisuutta työn ja muun elämän tasapainoa koskevista asioista. Ihmisten tulee toki itsekin ottaa vastuu työn ja muun elämän tasapainosta, joten Femanet suosittaa seuraavaa: Panosta sosiaaliseen elämääsi. Järjestä aikaa itsellesi ja perheesi terveydelle. Priorisoi, sillä kukaan muu ei aseta sinua ensimmäiseksi. Käytä aikaa pohdiskeluun. Lainsäädäntö ja neuvottelut Lainsäädännöstä, neuvottelukäytännöistä ja työelämän tasa-arvoa koskevista sopimuksia Femanet suosittaa seuraavaa: Vuosittaisen tasa-arvoraportin laatimisen on oltava lakisääteistä kaikille työnantajille. Raporteissa tulee käsitellä sukupuolijakaumaa, tilastoja sekä sellaisia aiheita kuin rekrytointi, urakehitys, palkkaus, työaika ja ammatillinen koulutus. Jokaisen työnantajan tulee luoda työpaikan sosiaalisten kumppaneiden avustuksella tasa-arvoraporttiin perustuva toimintasuunnitelma, jolla varmistaa tasa-arvon eteneminen täyteen tasa-arvoon saakka. Jos raporteista heijastuu, että prosessi on meneillään, ammattiliittojen tulisi tukea ja auttaa työnantajaa näissä ponnistuksissa. Jos raportteja ja toimia ei ryhdytä tekemään, ammattiliittojen tulisi käynnistää oikeustoimet tai muut sanktiot. Suomessa tasa-arvolaki määrittelee tarkat edellytykset tasa-arvosuunnittelulle. Työnantajien kanssa neuvottelevien ammattiliittojen tulisi varmistaa, että niiden neuvotteluryhmien kokoonpanot heijastavat oikeassa suhteessa työvoiman naisten määrää, ja varmistaa myös omien toimiensa tarkoituksenmukaisella järjestelyllä, että naiset voivat täysin osallistua neuvotteluihin ja ylipäätään ammattiliiton toimintaan. Edistetään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa neuvotteluissa ja rohkaistaan erilaisten neuvottelumallien käyttöönottoa - esimerkiksi sellaisten, jotka suosivat yhteistoiminnallisempien ja vähemmän aggressiivisten mallien kehittymistä työntekijöiden keskuuteen. Hoidetaan sukupuolten palkkaerot kuntoon yritystasolla, esimerkiksi perustamalla erojen tasaamiseen rahasto. Yrityskulttuuri Tämä työryhmä kokosi menestyville naisille suunnatun Femanet-pakkauksen The Femanet Kit for Successful Women, jonka olet saanut tämän kansion mukana. Jos tahdot tilata lisäkopioita, lähetä viesti osoitteeseen 2

3 MITEN EDETÄ? SUKUPUOLTEN TASA-ARVOA KOSKEVA PUITEOHJELMA Sukupuolten tasa-arvo työhön pääsyssä ja itse työpaikalla ovat kansalaisten edistyksen peruspilareita, jotka korkeimman tason EU-sopimus Lissabonin puitestrategia ja EU:n lainsäädännölliset puitteet ovat vahvistaneet kaikille EU:n 457 miljoonalle kansalaiselle, etenkin sen 234 miljoonalle naiselle. Koska työhön liittyvät sukupuolten tasa-arvoasiat ovat vakiintuneissa euroopanlaajuisissa ja kansallisissa puitteissa vain työnantajien ja työntekijöiden välisiä asioita, ne tarjoutuvat luonnostaan sosiaalisten kumppaneiden välillä neuvoteltaviksi. Tässä tapauksessa kumppanit ovat euroopantasoisia työnantajajärjestöjä ja ammattilittoja. Ne ovat sopineet kehyksestä, jolla viedä tasa-arvo johtamiskäytäntöihin ja päätöksiin, sekä miten tehdä tämä tavalla, joka tunnustaa sekä työnantajan että työntekijän tarpeet. Nämä tarpeet vaihtelevat ajan myötä, esimerkiksi työntekijän tarpeet taloudellisten, henkilökohtaisten ja perhe-elämän tilanteiden mukaan. Työnantajan tarpeet taas muuttuvat työmarkkinoiden dynamiikan sekä tuotteiden ja palveluiden markkinatilanteen mukaan. Tuloksena oleva Sukupuolten tasa-arvoa koskeva puiteohjelma keskittää huomion siihen, miten tärkeää on edistää naisten osuutta päätöksenteossa. Femanetissa uskomme ohjelman olevan niin tärkeän vietäessä tasa-arvoa johtamispolitiikkoihin ja päätöksiin, että oheistamme kehyksestä koko tämän avainalueen tekstin: NAISTEN OSUUDEN KASVATTAMINEN JOHTOTEHTÄVISSÄ 1. Päättävässä asemassa olevien naisten määrä kasvaa yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla etenkin siksi, että naiset ovat yhä enemmän mukana työelämässä ja he ovat menestyneet hyvin korkea-asteen koulutuksessa. Naisia on kuitenkin vain 30 prosenttia esimiehistä, 10 prosenttia hallituksen jäsenistä ja 3 prosenttia toimitusjohtajista tai vastaavista johtajista 1 [1]. Työmarkkinaosapuolilla on selvä vastuu sen varmistamisessa, että työympäristö tukee miesten ja naisten tasapainoisempaa osallistumista päätöksentekoon. 2. Naisten johtotehtäviin hakeutumista onnistuneesti edistäneet yritykset ovat kertoneet, että tarkoituksena on ottaa käyttöön naisten hyödyntämättä jääneitä voimavaroja ja siten tehostaa työskentelyä. Naisten johtotehtäviin pääsyn edistäminen on investointi tuottavampaan, innovatiivisempaan ja virikkeellisempään työympäristöön sekä parempaan taloudelliseen tulokseen. Lisäksi se auttaa parantamaan naisten asemaa työ-paikoilla ja koko työmarkkinoilla. 3. Eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet uskovat, että seuraavat tekijät ovat avainasemassa naisten osallistumisen lisäämiseen yritysten kaikilla tasoilla: Edistetään yrityksissä pätevyyteen perustuvaa sukupuolineutraalia rekrytointia. Esimerkkejä käytännön välineistä: Otetaan käyttöön avoimet ja sukupuolineutraalit rekrytointi-, valinta- ja ylennysperusteet. Tarkistetaan, että työpaikan saavien naisten määrä on verrannollinen työpaikkaa hakeneiden naisten osuuteen ja tarkistetaan tulokset säännöllisesti. Edistetään naisten pysymistä työsuhteessa pätevien henkilöiden lähtemisen estämiseksi. Esimerkkejä käytännön välineistä: Keskustellaan työntekijöiden kanssa jo varhaisessa vaiheessa uratoiveista sekä työn ja muun elämän tasapainoa koskevista naisten ja miesten tarpeista ja niiden sovittamisesta yrityksen tarpeisiin. Haastatellaan yrityksen jättäviä naisia lähtöön johtaneiden syiden selvittämiseksi, jotta voidaan kehittää yrityksen henkilöstöpolitiikkaa. Tutkitaan työtyytyväisyyttä säännöllisillä henkilöstökyselyillä. Edistetään sekä naisten että miesten urakehitystä. Tässä on avaimena ylimmän johdon sitoutuminen edistämään naisten pääsyä johtotehtäviin. Esimerkkejä käytännön välineistä: Kehitetään yritysten välisiä verkostoja, mentorointia tai itseluottamuksen parantamisohjelmia, jotta voidaan vähentää henkilöiden omaehtoisia päätöksiä olla hakeutumatta johtotehtäviin. Asetetaan tavoitteita naisten osuudelle kyseisellä ammatti-/koulutustasolla olevien naisten kokonaismäärästä ja tarkistetaan tulokset säännöllisesti. 1 [1] Euroopan komission tietokanta päättävässä asemassa olevista naisista: 3

4 Selvitetään mahdollisuuksia jaksottaiseen urakehitykseen, jossa vaativia työtehtäviä ja perhe-elämää painottavat jaksot vuorottelevat. Tämä olisi vaihtoehto tarpeettoman pitkiä työpäiviä edellyttävälle työkulttuurille. Edistetään johtotehtävissä toimivien henkilöiden maantieteellistä liikkuvuutta auttamalla työntekijän puolisoa löytämään työpaikka uudella paikkakunnalla. Edistetään naisyrittäjyyttä täydentävänä tapana lisätä naisten määrää johtotehtävissä ja nostaa naisten osallistumista työmarkkinoille. Esimerkkejä käytännön välineistä: Perustetaan alueellisia ohjelmia yrityksen perustamista harkitseville naisille. Tuetaan hankkeita, jotka helpottavat pk-yritysten siirtämistä naisille sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Edistetään naisten roolia kaikentasoisessa sosiaalisessa vuoropuhelussa sekä työnantajajärjestöissä ja ammattiliitoissa ja etenkin työehtosopimusvaliokunnissa ja -yksiköissä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että esim. kokousten ajankohdat ja muut järjestelyt eivät estä naisia ottamasta vastaan työntekijöiden edustamiseen liittyviä tehtäviä. MITÄ VOIT ITSE TEHDÄ? Korkeasti koulutettuna toimihenkilönä ja naisena voit edistää sukupuolten tasa-arvoa itsekin, oletpa sitten nykyisin työssä tai et: Jos olet ammattiliiton jäsen, liity ensin sen naisverkostoon ja/tai korkeasti koulutettujen ja ylempien toimihenkilöiden ryhmään ja sitten Femanetiin. Jos naisverkostoa ei ole, ehdota että se perustetaan. Jos et ole ammattiliiton jäsen, harkitse liittymistä, sillä hyödyt ovat jäsenmaksun hinnan arvoiset. Kannattaa yhdistää voimat muiden ammattilaisten kanssa parempien palkkojen ja työolojen vuoksi. Ammattiliitolta saat henkilökohtaisia työsuhteeseesi vaikuttavia neuvoja. Löydät varmasti monia tapoja saada tukea kaltaisiltasi naisilta ja pystyt myös antamaan tukea heille. Kysy ammattiliitoltasi, mitä siellä tehdään sukupuolten tasa-arvoa koskevan puiteohjelman toteutumiseksi. Selvitä, kuka on edustajasi Euroopan parlamentissa (katso ) ja ota häneen yhteyttä kaikissa euroopantasoisissa asioissa, jotka sinua mietityttävät. Selvitä, kuka on edustajasi eduskunnassa. Ota häneen yhteyttä kaikissa tasa-arvoasioissa, jotka ovat maassasi merkityksellisiä. Selvitä, mitä käytäntöjä työnantajasi on luonut tarjotakseen työpaikalla yhtäläiset mahdollisuudet miehille ja naisille. Kysy työnantajaltasi, mitä yrityksessä tehdään sukupuolten tasa-arvoa koskevan puiteohjelman toteutumiseksi. Jos asuinpaikkasi tarjoama päivähoito, julkinen liikenne tai vanhustenhoitotarjonta ei täytä tarpeitasi, ole yhteydessä viranomaisiin ja pyydä heiltä apua, jotta tarpeesi täyttyisivät. Lisätietoa yllä käsitellyistä aiheista: Jos tahdot liittyä Femanetiin tai saada lisätietoa, voit myös ottaa yhteyttä: EUROCADRES, Bd. Du Roi Albert II, 5, B-1210 Brysseli, Belgia, 4

5 EUROOPAN UNIONI TASA-ARVON ASIALLA Euroopan unioni on toisistaan riippuvaisten toimielinten kooste. Euroopan unioni ei ole liittovaltio kuten Yhdysvallat, eikä se ole hallitustenvälinen yhteistyöjärjestökään kuten Yhdistyneet Kansakunnat. Kaikki 25 jäsenmaata ovat itsenäisiä, täysvaltaisia valtioita. Ne ovat eräiltä osin yhdistäneet voimavaransa saavuttaakseen maailmassa sellaista voimaa ja vaikutusvaltaa, mitä yhdelläkään niistä ei olisi yksin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaikki jäsenvaltiot siirtävät osan päätöksentekovallastaan yhdessä perustamilleen yhteisille toimielimille, niin että tietyistä yhteisiä etuja koskevista asioista voidaan päättää yhdessä demokraattisesti EU-tasolla. Euroopan unionin 25 maassa on nykyään noin 223 miljoonaa mies- ja 234 miljoonaa naiskansalaista luvun ensimmäisessä EU-huippukokouksessa kaikki jäsenmaat sitoutuivat perustamaan Euroopan kasvun ja kehityksen näiden miesten ja naisten ja heidän taitojensa ja kekseliäisyytensä varaan. Tähän päästään vain, jos naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet antaa panoksensa yhteisölleen ja sen taloudelle. Euroopan unionin eri toimijat ja eturyhmät, kuten Eurocadres, pyrkivät tavoitetta kohti edistämällä lainsäädäntöä ja puitesopimuksia sekä levittämällä hyviä toimintatapoja. EU-tasolla käsitellään mm. niitä asioita, jotka luovat ja panevat täytäntöön lakimääräisen oikeuden tasa-arvoon ja jotka kieltävät syrjinnän työelämässä. Maallasi on velvollisuus sisällyttää nämä oikeudet ja kiellot omiin lakeihinsa ja suunnata pakotteita niitä kohtaan, jotka eivät toimi lakien mukaisesti. Miesten ja naisten yhtäläisen kohtelun periaate on ollut Euroopan yhteisön sopimuksissa jo Periaate on otettu EU-lainsäädännöllä käyttöön useilla aloilla kuluneiden 30 vuoden aikana, ja se on muotoutunut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa laajan oikeuskäytännön kautta. Komissio valvoo lainsäädännön täytäntöönpanoa ja esittää uusia lakiehdotuksia tarpeen tullen. Lisätietoa sukupuolten tasa-arvoa koskevasta eurooppalaisesta lainsäädännöstä löytyy osoitteesta Direktiivit Perinteisesti naiset ovat huolehtineet kotitöistä kaikkialla Euroopassa vuosikymmenten ajan, silloinkin kun he ovat työskennelleet kodin ulkopuolella osa-aikaisesti tai täyspäiväisesti. Tilanne on kestämätön nykyaikaisissa, ihmisoikeuksille perustuvissa yhteiskunnissa. Vuonna 1996 EU antoi direktiivin vanhempainlomaa ja odottamattomia työstä poissaoloja koskevista vähimmäisvaatimuksista. Näin saatiin keinoja työn ja yksityiselämän yhteensovittamiseen sekä parannettiin naisten ja miesten yhdenmukaista kohtelua. Jäsenmaiden lakeja muutettiin tarvittaessa, jotta direktiivin vaatimukset täyttyvät. Samapalkkaisuutta koskeva direktiivi on hyvä esimerkki siitä, miten eurooppalainen laki eli direktiivi vaikuttaa suoraan naisten oikeuksiin työelämässä. Direktiivin antamisen jälkeen Euroopan tuomioistuimet valvoivat, että se pantiin asianmukaisesti täytäntöön. Tämä vuonna 1975 päätetty direktiivi määritteli selvästi, että samapalkkaisuusperiaate vaati lain voimalla kaiken sukupuoleen perustuvan syrjinnän lopettamista, vaikuttipa se mihin palkkauksen ja samanarvoisiksi arvioitujen työolojen osa-alueseen hyvänsä. Se määritteli myös, mitä jäsenvaltioiden tuli tehdä määräysten täytäntöönpanemiseksi. Kaikki EU:n päätökset ja käytännöt pohjautuvat sopimuksille, joita EU-maat tekevät yhdessä. Niistä löytyy perusta eri laeille, jotka antavat sinulle oikeuden olla joutumatta syrjityksi, koska olet nainen, äiti, tai osa-aikainen työntekijä. Lait antavat sinulle ja puolisollesi myös oikeuden äitiys- tai isyyslomaan tai vanhempainlomaan. Toimielimet Tärkeimmät toimielimet sukupuolten tasa-arvoa kehitettäessä ja vahvistettaessa sekä varmistettaessa sovittujen toimintalinjojen täytäntöönpanoa ovat: Euroopan parlamentti, jossa nykyisin on 732 Euroopan yhteisön kansalaisten valitsemaa jäsentä 25 EU-maasta. Euroopan unionin neuvosto, joka yhdessä parlamentin kanssa on EU:n tärkein päättävä elin. Se edustaa kaikkia jäsenvaltioita, ja sen kokouksissa on yksi ministeri kustakin EU-maasta. 5

6 Euroopan komissio, joka on riippumaton kaikista kansallisista hallituksista, ja jonka päävastuuna on lainsäädäntöehdotusten teko. Se on käytännössä myös EU:n valtionhallinto. Se edustaa ja puolustaa koko EU:n etuja. Komissio hoitaa EU:n päivittäisen työn soveltaen sen politiikkoja, ohjaten sen toimintaohjelmia ja käyttäen sen varoja. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, jossa on 25 tuomaria ja 8 julkisasiamiestä, vastaa eurooppalaisen lainsäädännnön tehokkaasta ja lainmukaisesta täytäntöönpanosta kaikissa jäsenmaissa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa laajoja eturyhmiä myös ammattiliittoja jotka yhdessä muodostavat nykyisen kansalaisyhteiskunnan. Se edustaa ryhmien näkemyksiä ja puolustaa niiden etuja, kun komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa keskustellaan toimintalinjoista. Siltä pitää hakea lausuntoa ennen kuin tehdään talous- tai sosiaalialan päätöksiä esimerkiksi työmarkkinoiden tasa-arvosta. EU:ssa tunnustetaan myös ns. sosiaaliset kumppanit, joihin Eurocadreskin kuuluu. Nämä ovat erillisiä, riippumattomia, eri ryhmiä edustavia järjestöjä, jotka vaikuttavat suoraan Euroopan taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään. Niitä ovat esimerkiksi Euroopan ammattiliitot ja työnantajajärjestöt. Ne voivat neuvotella sopimuksia ja suosituksia suoraan toimimatta EU:n toimielinten kautta, silloin kun asia koskee yksinomaan ko. sosiaalisia kumppaneita. Tällaisia asioita ovat mm. sukupuolten tasa-arvo työelämässä tai työllistyminen. Ammattiliitot ja työnantajajärjestöt edistävät näiden sopimusten täytäntöönpanoa kukin omassa maassaan. Viimeksi Eurocadresin koulutettujen ryhmien ja ylempien toimihenkilöiden naisverkosto Femanet auttoi määrittämään Euroopan Ammatillisten Yhteisjärjestöjen (EAY - ETUC) tavoitteita, kun se neuvotteli ja sopi työnantajajärjestöjen kanssa sukupuolten tasa-arvoa koskevan edellä esitellyn puiteohjelman. CONSEIL DES CADRES EUROPÉENS Bd. du Roi Albert II, 5 B Bruxelles Tel : Fax : Web : http ://www.eurocadres.org E.mail : Tämä asiakirja on tuotettu Euroopan unionin tuella. Euroopan unionin komissio ei vastaa asiakirjan sisällöstä, joka heijastaa ainoastaan kirjoittajien näkemyksiä. 6

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay

Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero. http://ec.europa.eu/equalpay Poistetaan naisten ja miesten välinen palkkaero Sisällys Mitä sukupuolten palkkaero tarkoittaa? Miksi sukupuolten palkkaerot säilyvät? Mitä EU tekee? Miksi asia on tärkeä? Sukupuolten palkkaero vaikuttaa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014

Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Mitä velvoitteita syrjinnän kielto ja tasapuolisen kohtelun vaatimus asettavat työnantajalle? MaRan Marraspäivä 19.11.2014 MaRa-koulutuspalvelut Suvi Lahti-Leeve Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja B8-1365/2016 9.12.2016 EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin painopisteistä naisten asemaa

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. joulukuuta 2008 (19.12) (OR. en) 17474/08 SOC 801

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 18. joulukuuta 2008 (19.12) (OR. en) 17474/08 SOC 801 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 18. joulukuuta 2008 (19.12) (OR. en) 17474/08 SOC 801 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 17098/08 SOC 779 Asia: Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM VAO Valtonen Terhi(STM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2015-00089 VAO Valtonen Terhi(STM) 01.04.2015 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta Asia Suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Euroopan unionin ja Amerikan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 25. kesäkuuta 2001 LAUSUNTO Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnalta Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa

Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa Sukupuolten tasa-arvo hanketoiminnassa Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät 5.5.2010 Hillevi Lönn Sukupuolten tasa-arvo hallitusohjelmassa Hallitus sitoutuu kokonaisuudessaan edistämään tasaarvoa määrätietoisesti

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Esteettömyyssäädöksellä kohti syrjimättömyyttä

Esteettömyyssäädöksellä kohti syrjimättömyyttä Esteettömyyssäädöksellä kohti syrjimättömyyttä Kohti sosiaalisempaa Eurooppaa EU:n sosiaalipaketti Paketti sisältää tiivistettynä: Yritysneuvostodirektiivin muutosehdotus Rajat ylittävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT

CIMO. Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Elinikäisen oppimisen ohjelma LLP POIKITTAISOHJELMAT Comenius Kouluopetus n. 15 % Elinikäisen oppimisen ohjelma Lifelong learning programme LLP Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci

Lisätiedot

SILMÄLASIT SILMÄLASIT

SILMÄLASIT SILMÄLASIT SUKUPUOLI- SILMÄLASIT KÄYTTÖÖN! Esitteitä 2008:2 Sukupuolisilmälasien käyttöohje Sukupuolisilmälaseilla näkee toiminnan ja toimintaympäristön sukupuolinäkökulmasta. Kartoita toimintamaasto Testikysymys

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018

Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Mustasaaren kunta 2016 2018 Tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Mustasaaren kunta 2016 2018 Käsittelyt: Työsuojelutoimikunta 20.10.2015 Yhteistyötoimikunta 16.11.2015 Henkilöstöjaosto 24.11.2015 Kunnanhallitus 19.1.2016 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO 14.11.2011 Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel 30. lokakuuta 2007 (12.11) (OR. en) 14136/07 SOC 385

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel 30. lokakuuta 2007 (12.11) (OR. en) 14136/07 SOC 385 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel 30. lokakuuta 2007 (12.11) (OR. en) 14136/07 SOC 385 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / neuvosto (työllisyys,

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012

Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tasa-arvosuunnitelma 2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Tasa-arvosuunnittelun lähtökohdat 3 3. Tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon toteuttamiseksi 4 4. Tasa-arvosuunnitelman

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Pelastusalan naisverkosto Kyselyn tulokset. Säätytalo, Helsinki

Pelastusalan naisverkosto Kyselyn tulokset. Säätytalo, Helsinki Pelastusalan naisverkosto Kyselyn tulokset Säätytalo, Helsinki 4.5.2016 1 Kyselyn tausta Women in Fire and Rescue Services-komissio päätti lokakuussa 2015 lähettää kyselyn perheasioihin, uraan ja teknisiin

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 13.12.2011 B7-0729/2011 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavien kysymysten B7-0673/2011 ja B7-0674/2011 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnittelu 1

Tasa-arvosuunnittelu 1 Tasa-arvosuunnittelu 1 Kurssin tarkoituksena on antaa perustiedot tasaarvosuunnitteluun Miksi tehdään, mitä tehdään ja miten tehdään? Tasa-arvosuunnitelma - Näin se onnistuu (julkaisu 2007) 2 Naiset ja

Lisätiedot

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa

Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa Anja Lahermaa, lakimies, STTK 17.4.2015 1 Työnantajan velvollisuus edistää tasa arvoa (tasa arvol 6, 15.4.2005/232) Kaikki työnantajat edistettävä sukupuolten

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

ECVET EQF EQARF EUROPASS

ECVET EQF EQARF EUROPASS Ammatillinen koulutus on keskeinen väline Euroopan unionin kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisessä, sillä merkittävä osa eurooppalaisille työmarkkinoille tulevasta työvoimasta tarvitsee nimenomaan

Lisätiedot

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS

TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA PALKKAKARTOITUS 1 5.5.2015 Naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten tosiasiallisissa oloissa tuntuvia eroja Työelämässä rakenteita, jotka ylläpitävät sukupuolten

Lisätiedot

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a )

Palkkakartoitus. Tarja Arkio, asiantuntija, Akava. Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Palkkakartoitus Tarja Arkio, asiantuntija, Akava Toimenpiteet tasa arvon edistämiseksi työelämässä (Tasa arvol 6 a ) Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa Nelli Ruotsalainen, hankesuunnittelija nelli.ruotsalainen@espoo.fi Kaksivuotinen Euroopan Sosiaalirahasto

Lisätiedot

Pelastustoimen naisverkosto Tampere

Pelastustoimen naisverkosto Tampere Pelastustoimen naisverkosto Tampere 14.11.2015 Tervehdys verkoston suojelijalta Arvoisat Pelastustoimen naisverkoston puuhanaiset, verkoston jäsenet On hienoa saada kutsu tulla tämän verkoston suojelijaksi.

Lisätiedot

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi

Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Mitä on sukupuolivaikutusten arviointi ja miten sitä tehdään? Helsingin kaupunki 27.11.2013 Sinikka Mustakallio WoM Oy www.wom.fi Tasa-arvon edistämisen kohteet 1. Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo kohteena

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

21.11.2014. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Kokoukseen osallistujat esittelivät lyhyesti itsensä. Hyväksyttiin kokouksen asialista.

21.11.2014. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. Kokoukseen osallistujat esittelivät lyhyesti itsensä. Hyväksyttiin kokouksen asialista. KOKOUSMUISTIO 1(5) 21.11.2014 Aika Perjantai 21.11.2014 klo 9.00-10.35 Paikka Osallistujat Sosiaali- ja terveysministeriö Kirkkokatu 14, Iso kokoushuone Päivi Sillanaukee, STM (puheenjohtaja) Tarja Arkio,

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa:

Vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön esittämään lausuntopyyntöön tutkimuseettinen neuvottelukunta esittää seuraavaa: Sosiaali- ja terveysministeriö Terveyspalveluosasto Terveyspalveluryhmä PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO 19.12.2003 LAUSUNTO 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriölle ASIA Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2016-2019 SISÄLTÖ 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen tarkoitus 2. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen

Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman uudistaminen 2015-16 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.12.2015 Meija Tuominen, asukaspalvelut Sinikka Mustakallio, WoM Oy Tasa-arvo?

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 7 Participatory Democracy - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30)

TORSTAI 16. KESÄKUUTA 2016 (klo 9.30) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10006/16 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 33 SOC 397 EMPL 263 SAN 243 CONSOM 143 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3474. istunto (työllisyys, sosiaalipolitiikka,

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00)

TARKISTUKSET 1-4. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2200(BUD) Mietintöluonnos Barbara Matera (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 21.10.2011 2011/2200(BUD) TARKISTUKSET 1-4 Mietintöluonnos Barbara Matera (PE473.788v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone

Raportointi >> Perusraportti Tasa arvovaalikone heli.kiemunki (Lapin ammattiopisto), olet kirjautuneena sisään. 10. maaliskuuta 2011 10:16:23 Your boss is {0} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2015/0801(CNS) 3.3.2015 TARKISTUKSET 1-4 Lausuntoluonnos Marita Ulvskog (PE549.109v01-00) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi työllisyyskomitean

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet

OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO. I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet OIKAISU Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaoppaaseen I LUKU JOHDANTO I.4 Kansalaisten Eurooppa -ohjelman painopisteaiheet Pysyvät painopisteaiheet (sivut 6-8) korvataan seuraavasti: Painopisteaiheet Vuoden

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITTELU EDISTÄMINEN 11.9.2015 Satu Valtere @satuvaltere 2 MIKÄ TASA-ARVO? TASA-ARVO Tasa-arvolla viitataan useissa yhteyksissä miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot