VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on 25. päivänä syyskuuta 2009 hyväksynyt tämän johtosäännön. Vaasan yliopistossa voi olla myös muita hallituksen hyväksymiä johtosääntöjä. Yleiset määräykset 1 Yliopiston rakenne Tutkimuksen ja opetuksen järjestämistä varten yliopistossa on kolme tiedekuntaa, jotka ovat filosofinen tiedekunta, kauppatieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta. Lisäksi yliopistossa on erillisiä laitoksia siten kuin tässä johtosäännössä jäljempänä määrätään sekä yliopistopalvelut. 2 Yliopiston hallinnon järjestäminen Yliopiston hallintoa hoitavat yliopistolaissa tarkoitetut yliopistokollegio, hallitus, rehtori ja vararehtori sekä tässä johtosäännössä määritellyt tiedekuntaneuvostot, dekaanit ja erillisten laitosten johtajat sekä näiden alainen hallinto. Lisäksi yliopistossa on tutkintolautakunta. Yliopistossa voi olla myös muita hallituksen erikseen asettamia hallintoelimiä. 3 Yliopiston edustaminen Rehtori edustaa yliopistoa tehtäviinsä yliopistolain mukaan kuuluvien asioiden lisäksi myös muissa yliopistoa koskevissa asioissa. Rehtori päättää siitä, kuka on yliopistolaissa mainitun lisäksi oikeutettu kirjoittamaan yliopiston toiminimen. Hallitus edustaa yliopistoa asioissa, jotka yliopistolain mukaan kuuluvat sen toimivaltaan. 4 Esimiestehtävät Kullakin työntekijällä on kirjallisesti määrätty esimies. Esimiehet määrää tiedekunnissa dekaani ja yliopistopalveluissa rehtori. Erillisissä laitoksissa johtaja määrää esimiehet, ellei erillisen laitoksen omassa johtosäännössä toisin määrätä. Esimies vastaa alaistensa kanssa muodostamansa yksikön johtamisesta, taloudesta, toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä henkilöstöstä. Esimies vastaa alaistensa tehtävänkuvan määrittämisestä, henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisesta, seurannasta ja niiden saavuttamisesta sekä osaamisen kehittämisestä. Esimiehen vastuulla on raportoida yksikön toiminnasta omalle esimiehelleen ja/tai asianomaiselle hallintoelimelle. 5 Yliopiston talous Rehtori, dekaanit ja erillisten laitosten johtajat päättävät johtamansa yksikön tavoitteiden saavuttamista tukevien tarkoituksenmukaisten menojen hyväksymisestä ja hankintojen tekemisestä yksikölle siten kuin taloussäännössä tarkemmin määrätään. Rehtori, dekaanit ja erillislaitosten johtajat voivat siirtää taloussäännössä tarkemmin määritellyllä tavalla menojen hyväksyntää ja hankintojen tekemistä koskevaa päätösvaltaa kirjallisella päätöksellään alaisuudessaan työskentelevälle henkilölle, kuitenkin niin, 1

2 että päätösvaltaa siirtävän vastuulla on aina valvoa taloudellista päätöksentekoa. Yliopiston sopimusten ja sitoumusten hyväksymisestä rehtori antaa tarkemmat määräykset. 6 Tilintarkastus Yliopistokollegio valitsee kaksi tilintarkastajaa. Toisen tilintarkastajan tulee olla KHT-yhteisö ja toisen JHTT- tilintarkastaja. JHTT- tilintarkastajalle valitaan henkilökohtainen varamies. Yleinen hallinto 7 Yliopistokollegio Yliopistokollegioon kuuluu 15 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion jäsenistä ja vastaavasti varajäsenistä 5 edustaa professoreita, 5 opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja muuta henkilöstöä sekä 5 opiskelijoita. Yliopistokollegio valitaan siten kuin laissa ja tässä johtosäännössä määrätään. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin siten, että opiskelijajäsenten ja varajäsenten toimikausi on enintään kaksi vuotta. Yliopistokollegion tehtävistä on määrätty yliopistolaissa. Lisäksi yliopistokollegion tehtävänä on päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Yliopistokollegion sihteerinä toimii rehtorin määräämä yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö. 8 Hallitus Hallitus valitaan siten kuin laissa ja tässä johtosäännössä määrätään. Hallituksen jäsenenä ei voi olla yliopistolaissa mainittujen lisäksi: dekaani tai varadekaani erillisen laitoksen johtaja tiedekunnan, erillisten laitosten tai yliopistopalveluiden sisäisen yksikön johtaja yliopistopalveluiden johtaja tai päällikkö tiedekuntaneuvoston jäsen ja varajäsen Hallituksen tehtävänä on yliopistolaissa mainittujen tehtävien lisäksi 1. valita rehtori hallituksen puheenjohtajan esityksestä tehtävään ilmoittautuneista tai siihen suostumuksensa antaneista 2. päättää rehtorin toimikaudesta ja palvelussuhteen ehdoista 3. päättää vaalien toimittamisesta ja asettaa vaalilautakunta siten kuin vaalijohtosäännössä määrätään 4. päättää dekaanin esityksestä tiedekuntien jakautumisesta yksiköihin opetuksen ja tutkimuksen järjestämistä varten Hallitus voi yksittäistapauksessa ottaa yliopistolain nojalla sen toimivaltaan kuuluvan asian ratkaistavakseen, vaikka asia olisi tällä johtosäännöllä tai muuten siirretty muun hallintoelimen ratkaistavaksi. 2

3 Yliopistossa on päätoiminen rehtori. 9 Rehtori ja vararehtori Rehtorin tehtävänä on yliopistolaissa mainittujen tehtävien lisäksi ottaa suoraan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö sekä päättää dosentin arvon myöntämisestä. Rehtori voi saattaa hallituksen päätettäväksi asian, joka vaikuttaa useampaan tiedekuntaan, vaikka se tämän johtosäännön mukaan muuten kuuluu tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi. Yliopistossa on yksi vararehtori. Hallitus nimittää vararehtorin tehtävään hakeneiden tai suostumuksen antaneiden joukosta rehtorin esityksestä toimikaudeksi, joka kestää enintään rehtorin toimikauden päättymiseen saakka. Vararehtorin tehtävään voidaan nimittää henkilö, joka on professori tai on suorittanut tohtorin tutkinnon. Hallitus voi rehtorin esityksestä peruuttaa määräyksen vararehtorin tehtävään, milloin siihen on perusteltu syy. Rehtori määrittelee vararehtorin tarkemman tehtävänkuvan yhdessä valitun henkilön kanssa. Vararehtori voi ratkaista rehtorille kuuluvan asian rehtorin ollessa tilapäisesti estynyt. 10 Johtoryhmät Yliopistolla on johtoryhmä, jonka muodostavat puheenjohtajana toimiva rehtori, vararehtori ja dekaanit. Rehtori voi kutsua johtoryhmään myös muita jäseniä. Johtoryhmän tehtävänä on tukea rehtoria yliopiston johtamisessa. Johtoryhmän sihteerinä toimii rehtorin määräämä yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö. Tiedekunnilla ja erillislaitoksilla voi olla johtoryhmä, jonka tehtävänä on tukea dekaania tai erillislaitoksen johtajaa tiedekunnan tai erillislaitoksen johtamisessa. Dekaani päättää tarkemmin johtoryhmästä, sen tehtävästä ja kokoonpanosta. 11 Tutkintolautakunta Yliopistossa on tutkintolautakunta, jonka tehtävänä on antaa päätös oikaisupyyntöön, joka koskee 1. väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen tai syventäviin opintoihin kuuluvan opinnäytetyön arvostelua 2. muun opintosuorituksen arvostelua taikka muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemista koskeneen oikaisupyynnön johdosta annettua päätöstä Lisäksi tutkintolautakunta voi puheenjohtajan harkinnan mukaisesti käsitellä muita opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä asioita ja antaa niistä lausuntoja. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden tulee olla professoreita sekä kaksi muuta opettajien edustajaa ja kaksi opiskelijaa. Tutkintolautakunnan jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Rehtori nimittää tutkintolautakunnan puheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet enintään neljän vuoden toimikaudeksi. 3

4 Tiedekuntien hallinto 12 Hallinnon järjestäminen Tiedekunnan hallinnosta vastaavat tiedekuntaneuvosto sekä dekaani. Yliopistopalvelut tuottavat tiedekunnille niiden tarvitsemia palveluita. 13 Tiedekuntaneuvosto Tiedekuntaneuvostoon kuuluu dekaanin lisäksi 10 jäsentä, joista 4 edustaa professoreita, 3 muuta henkilökuntaa ja 3 opiskelijoita ja joilla kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi tiedekuntaneuvosto voi kutsua tiedekuntaneuvostoon enintään kaksi yliopiston ulkopuolista jäsentä yksimielisellä päätöksellään. Tiedekuntaneuvoston muiden jäsenten kuin dekaanin toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin siten, että opiskelijajäsenten ja -varajäsenten toimikausi on enintään kaksi vuotta. Tiedekuntaneuvoston kokouksen puheenjohtajana toimii dekaani ja sihteerinä toimii dekaanin määräämä yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö. Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on: 1. vastata tiedekunnan kehittämisestä ja laadunvalvonnasta 2. käsitellä tiedekunnan henkilöstöä, taloutta ja hallintoa koskevia kysymyksiä, talousarviota sekä tiedekunnan vuosikertomusta 3. tehdä esitys rehtorille professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan 4. asettaa nimitystoimikunta valmistelemaan professorin ottamista toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tai yli kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen valmistelemaan dosentin arvon myöntämistä koskevaa asiaa 5. päättää opiskelijoiden valinnan perusteista ja tehdä hallitukselle esitys tiedekuntaan otettavien opiskelijoiden määrästä 6. väitöskirjan arvostelua koskevassa asiassa määrätä esitarkastajat sekä vastaväittäjä(t) ja kustos, antaa väittelylupa ja asettaa arvosanalautakunta varattuaan väittelijälle tilaisuuden lausua arvosanalautakunnan kokoonpanosta 7. valvoa opinnäytetöiden arvostelua 8. päättää sille kuuluvien alojen opetussuunnitelmista (tutkintovaatimukset ja opetusohjelma) siten kuin tutkintosäännössä tarkemmin määrätään Nimitystoimikuntaan kuuluu 3 5 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii dekaani. Nimitystoimikunnan tehtävänä on professorin tehtävään ottamiseen liittyvässä asiassa valita asiantuntijat antamaan lausunto professorin tehtävään harkintansa mukaan parhaiten soveltuvista hakijoista sekä kutsuttavista, päättää onko opetustehtävää hakeneen annettava opetusnäyte ja arvioida mahdollinen opetusnäyte osana opetustaitoa sekä tehdä esitys rehtorille tehtävään valittavasta. Dosentin arvon myöntämistä koskevassa asiassa nimitystoimikunnan tehtävänä on valita asiantuntijat antamaan lausunto dosentin arvoa hakeneesta, päättää onko dosentin arvoa hakeneen annettava opetusnäyte ja arvioida mahdollinen opetusnäyte osana opetustaitoa sekä tehdä esitys rehtorille dosentin arvon myöntämisestä. 4

5 Arvosanalautakunnan tehtävänä on tehdä dekaanille esitys väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta. Arvosanalautakuntaan nimetään vastaväittäjä/vastaväittäjät sekä kustos ja tiedekunnan edustaja, kuitenkin niin, että työnohjaaja voi kuulua lautakuntaan vain puhevaltaisena jäsenenä. Lisäksi arvosanalautakuntaan voidaan nimetä 1-2 muuta jäsentä, joilla tulee olla riittävä tieteellinen asiantuntemus väitöskirjan alalta. Kustos kutsuu lautakunnan koolle ja lautakunta valitsee äänivaltaisten jäsenten keskuudesta itselleen puheenjohtajan. Työnohjaajalla on aina oikeus osallistua lautakunnan kokoukseen puhevaltaisena jäsenenä. Tiedekuntaneuvosto voi siirtää tämän johtosäännön mukaan päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin tai tiedekunnan sisäisen yksikön johtajan ratkaistavaksi. 14 Dekaani Tiedekunnan johtajana toimii dekaani. Rehtori nimittää hakemusten tai suostumusten perusteella dekaanin vähintään kahdeksi ja enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaanin tehtävään voidaan nimittää henkilö, joka on professori tai on suorittanut tohtorin tutkinnon. Dekaanin tehtävän täyttämisestä tulee tiedottaa tiedekuntaneuvostoa vähintään kuukautta ennen tehtävän täyttämistä. Dekaanin esimiehenä toimii rehtori. Rehtori määrittelee yhdessä valitun henkilön kanssa dekaanin tarkemman tehtävänkuvan. Rehtori voi peruuttaa määräyksen dekaanin tehtävään, milloin siihen on perusteltu syy. Dekaani nimittää tiedekunnalle varadekaanin, joka voi dekaanin määräämällä tavalla ratkaista dekaanille kuuluvan asian tämän ollessa tilapäisesti estynyt. Varadekaani toimii dekaanin varajäsenenä tiedekuntaneuvostossa sekä tiedekuntaneuvoston varapuheenjohtajana. Varadekaanin tulee olla tiedekunnassa työskentelevä tohtorin tutkinnon suorittanut työntekijä. Dekaani voi peruuttaa määräyksen varadekaanin tehtävään, milloin siihen on perusteltu syy. Dekaani johtaa ja valvoo tiedekunnan toimintaa. Dekaanin tehtävänä on erityisesti: 1. sopia tiedekunnan tulostavoitteista rehtorin kanssa, vastata tiedekunnan toiminnan tuloksellisuudesta ja tiedekunnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoinnista rehtorille 2. vastata tiedekunnan taloudesta sekä päättää tiedekunnan sisäisten yksiköiden tavoitteista ja talousarvioista 3. edistää tiedekuntien välistä ja tiedekunnan sisäistä yhteistoimintaa sekä koordinoida tiedekunnan toimintaa 4. toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana ja vastata tiedekuntaneuvoston päätettäväksi saatettavien asioiden valmistelusta 5. vastata tiedekunnan henkilöstösuunnitelmasta 6. kuultuaan rehtoria nimittää tarvittaessa valmistelutoimikunta valmistelemaan professorin tehtäväalan määrittämistä ja tehtävän täyttöä 7. tehdä esitys tiedekunnan tehtävään ottamisesta lukuun ottamatta professorin tehtävää silloin, kun professori otetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tai yli kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 8. valvoa opetuksen laatua ja opintosuoritusten arvostelua 9. hyväksyä uudet opiskelijat tiedekuntaan ja ratkaista opiskelijavalintaa koskevat oikaisupyynnöt 10. päättää opiskeluoikeuden jatkamisesta ja menettämisestä sekä opiskelijan oikeudesta päästä uudelleen opiskelijaksi; 5

6 11. vahvistaa väitöskirjojen, lisensiaatintutkimusten ja syventäviin opintoihin kuuluvien opinnäytetöiden arvosana 12. myöntää tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot ja antaa todistukset tiedekunnassa suoritetuista tutkinnosta ja muista opinnoista 13. päättää niistä tiedekuntaa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen ratkaistavaksi Dekaani voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian tai tehtävän varadekaanin tai tiedekunnan muun henkilön ratkaistavaksi tai hoidettavaksi. Dekaani voi yksittäistapauksessa ottaa tiedekuntaa koskevan asian ratkaistavakseen, vaikka asia olisi tällä johtosäännöllä tai muuten siirretty tiedekunnan muun työntekijän ratkaistavaksi. Dekaani voi saattaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan asian, joka on tiedekunnan kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä. Dekaanin päätettäväksi saatettavan asian valmistelusta vastaa yhteistyössä yliopistopalveluiden kanssa tiedekunnan hallintopäällikkö tai muu dekaanin määräämä työntekijä. 15 Tiedekunnan sisäiset yksiköt Tiedekunnassa voi olla opetuksen ja tutkimuksen järjestämistä varten yksiköitä, joille dekaani nimittää enintään toimikaudekseen yksikkövastaavan. Yksikkövastaavaksi voidaan valita yksikköön kuuluva professori tai tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö. Dekaani voi peruuttaa määräyksen yksikkövastaavan tehtävään, milloin siihen on perusteltu syy. Yksikkövastaava käsittelee ja ratkaisee yksikkönsä asiat ja vastaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta dekaanille. Yksikkövastaavalle kuuluvan asian ratkaisee dekaani, mikäli yksikkövastaava on esteellinen tai tilapäisesti estynyt. Yksikkövastaava voi siirtää hänelle siirrettyä päätösvaltaa erillisillä päätöksillä, ellei sitä ole erikseen kielletty. Tiedekunnassa esimiestehtävissä toimivat henkilöt määrää kuitenkin aina dekaani. Yksikkövastaava voi yksittäistapauksessa ottaa siirtämänsä asian ratkaistavakseen. Yksikkövastaavan on kuultava valmistelussa ja päätöksenteossa henkilökuntaa ja opiskelijoita erityisesti heitä koskevissa asioissa tarkoituksenmukaisella tavalla. Filosofisessa tiedekunnassa on Kielipalvelut yksikkö, jonka tehtävistä ja hallinnosta määrätään erillisellä johtosäännöllä. 6

7 Erilliset laitokset 16 Yliopiston erilliset laitokset Yliopistossa on erillisinä laitoksina Levón-instituutti ja Tritonia, joka toimii Svenska handelshögskolanin Åbo Akademin, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab:n (Vamk) ja Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademin (Novia) kanssa yhteisenä tiedekirjastona ja oppimiskeskuksena. Erillislaitoksen toimintaa johtaa ja valvoo tehtävään nimitetty johtaja. Erillislaitoksen johtajan valinnasta sekä erillislaitoksen tehtävistä ja hallinnosta määrätään kunkin erillislaitoksen osalta erillisellä johtosäännöllä. Erillisen laitoksen johtajan esimiehenä toimii rehtori. Yliopistopalvelut 17 Yliopistopalveluiden tehtävät ja organisoituminen Yliopistopalvelujen tehtävänä on yliopiston perustehtävien eli tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tukeminen. Yliopistopalvelut tuottaa tiedekunnille, erillisille laitoksille ja muille yksiköille niiden tarvitsemia palveluita. Yliopistopalveluihin kuuluvat opintoasiain, tutkimus- ja hankehallinnon, kansainvälisten asioiden, viestinnän, henkilöstöasioiden ja talousasioiden sekä tilapalveluiden ja atk-keskuksen tehtäviä hoitavat henkilöt. Rehtori johtaa ja valvoo yliopistopalveluiden toimintaa. Yliopistopalveluille kuuluvien asioiden ratkaisemisesta ja yliopistopalveluiden organisaatiosta määrätään tarkemmin rehtorin vahvistamassa työjärjestyksessä. Henkilöstöstä 18 Henkilöstön valintamenettelystä Rehtorin tehtävänä on vahvistaa yliopistossa yhteisesti noudatettavat menettelytapaohjeet henkilöstön valintaan ja työsuhteen ehtojen määräytymiseen liittyen. 19 Yleiset kelpoisuusvaatimukset Yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Nämä edellytykset määritellään kunkin tehtävän osalta ennen kuin tehtävää ryhdytään täyttämään. Opetus- ja tutkimustehtävään vaadittava valtioneuvoston yliopistoista antaman asetuksen (770/2009) 1 :n 1 momentissa edellytetty kielitaito on henkilöllä, joka on saanut koulusivistyksen tai suorittanut yliopistotutkinnon asianomaisella kielellä. Kielitaito voidaan osoittaa myös muun suomalaisen korkeakoulun antamalla todistuksella. Mikäli edellytetty kielitaito ei ilmene hakijan hakemuksesta, voidaan käyttää haastattelua, näyteluentoa tai muuta sopivaa keinoa kielitaidon arvioimiseksi. Tällöin dekaani päättää tavasta, jolla edellytetty kielitaito todetaan. 7

8 Opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtäviin vaadittavista tutkinnoista ja muista ansioista määrätään erikseen tässä johtosäännössä. 20 Erityiset kelpoisuusvaatimukset Jos tehtävään kuuluu jonkun yksikön johtaminen, edellytetään siihen valittavalta henkilöltä ylempää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväalaan ja tehtävän edellyttämiä johtamisvalmiuksia. Edellä sanotusta riippumatta rehtorin tehtävän osalta noudatetaan sitä, mitä yliopistolaissa on määrätty. 21 Professori Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä näyttöjä edustamansa tutkimusalan kansainvälisestä yhteistyöstä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteelliset julkaisut ja muut tutkimustulokset, joilla on tieteellistä arvoa, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä näyttöjä väitöskirjojen ohjaamisesta. Lisäksi otetaan huomioon hakijan aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa, ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä ulkomainen tieteellinen työskentely ja kansainväliset luottamustehtävät. 22 Tutkimusjohtaja Tutkimusjohtajan tehtävään valittavalta edellytetään vastaavia ansioita kuin professorin tehtävään, kuitenkin niin, että ansioita arvioitaessa painotetaan erityisesti tieteellistä työtä ja tuloksellista toimintaa tutkimustoiminnan ja tutkimusprojektien johtamisessa, menestystä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa sekä näyttöjä kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä. Mikäli tutkimusjohtajan tehtäviin ei liity merkittävässä määrin opetustehtäviä, voi opetusansioiden painoarvo olla vähäisempi kuin valittaessa professorin tehtävään. 23 Yliopistonlehtori Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Yliopistonlehtorin tehtäviin hakeneiden henkilöiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja tarvittaessa opetusnäyte sekä tieteellinen työ. 24 Yliopistotutkija Yliopistotutkijan tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Yliopistotutkijan tehtävä edellyttää kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää tutkimusrahoitusta sekä hallinnoida tutkimusprojekteja ja niiden taloutta. Tehtävää täytettäessä arvostetaan ulkomaista tieteellistä työskentelyä ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä. 8

9 25 Tutkijatohtori Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. 26 Yliopisto-opettaja Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta opetustyöstä. Erityisesti arvostetaan korkeakoulutasoista opetuskokemusta, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia sekä taitoa hyödyntää uusia opetusmenetelmiä ja uutta opetusteknologiaa. 27 Tohtorikoulutettava Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalta edellytetään yliopistolain mukaista jatkokoulutuskelpoisuutta. Menettelytapoja 28 Monijäsenisten hallintoelimen jäsenten valinta Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopistoyhteisön henkilöstöryhmien jäsenet valitaan vaaleilla siten kuin laissa, tässä johtosäännössä ja vaalijohtosäännössä määrätään. Opiskelijajäsenet valitsee ylioppilaskunta sellaisten opiskelijoiden keskuudesta, joilla on oikeus opiskella yliopistossa tutkintoa varten ja jotka ovat asianmukaisesti kirjoittautuneet läsnäoleviksi. 29 Monijäsenisen hallintoelimen kokouskutsu ja päätösvaltaisuus Monijäsenisen hallintoelimen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Hallintoelin kokoontuu myös, mikäli neljännes sen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Kokouskutsu on lähetettävä hallintoelimen jäsenille viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin toisin päätä. Kokouskutsussa on mainittavat käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista äänivaltaisista jäsenistä on läsnä. Jäsenen katsotaan olevan läsnä kokouksessa myös soveltuvan etäyhteyden kautta, mikäli puheenjohtaja niin päättää. Hallintoelimeen kuulumattomien henkilöiden kutsumisesta ja läsnäolosta päättää puheenjohtaja. 9

10 30 Päätöksentekomenettely ja asiakirjat Esittelyllä tarkoitetaan päätettävänä olevan asian valmistelun ja sisällön esittelyä monijäseniselle hallintoelimelle tai yksittäiselle päätöksentekijälle. Esittelijä ei osallistu päätöksentekoon eikä allekirjoita päätösasiakirjoja. Yliopistolaissa säädetyn lisäksi noudatetaan monijäsenisen hallintoelimen valitessa vaaleilla enemmän kuin yksi henkilö tehtävään suhteellista vaalitapaa niin, että kukin hallintoelimen jäsen antaa äänensä enintään niin monelle ehdokkaalle kuin on valittavia tai määrättäviä ja jäsenen ensimmäiseksi asettama saa yhden äänen ja muut järjestyssijaansa vastaavan osan yhdestä äänestä. Asioista, joista päätetään yliopistokollegion, hallituksen tai tiedekuntaneuvoston kokouksessa, laaditaan pöytäkirjat. Mikäli muualla ei toisin määrätä, muissa monijäsenisissä hallintoelimissä käsiteltävistä asioista laaditaan pöytäkirjat hallintoelimen tai sen puheenjohtajan niin päättäessä. Monijäsenisen hallintoelimen pöytäkirjaan merkitään päätöksentekoon osallistuneiden nimet ja kunkin asian kohdalle tehty päätös. Monijäsenisen hallintoelimen kokouksessa käsitellyistä asioista laaditut asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri. Pöytäkirjaan merkitty eriävä mielipide tai äänestysselitys on sen esittäjän allekirjoitettava ja puheenjohtajan todettava se esitetyn mukaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan joko hyväksymällä se hallintoelimen seuraavassa kokouksessa tai valitsemalla kaksi kokoukseen osallistuvaa henkilöä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Rehtorin, dekaanin ja päätösvaltaa käyttävän muun henkilön ratkaisemien asioiden päätösasiakirjat allekirjoittaa asian ratkaisija. Voimaantulo, siirtymäsäännökset ja muutokset 31 Voimaantulo Vaasan yliopiston johtosääntö tulee voimaan Siirtymäsäännökset Jos asian käsittely yliopistossa on kesken tämän johtosäännön tullessa voimaan, jatkotoimet siirtyvät sille hallintoelimelle, jolle asia tämän johtosäännön mukaan kuuluu. 33 Muutokset ja niiden voimaantulo Tämän johtosäännön 19 2 momenttia on muutettu hallituksen kokouksessa Muutos tulee voimaan Tämän johtosäännön 2, 4 1 momentti, 8 3 momentti, 13 4 ja 6 momentti, 14 3 ja 4 momentti, 15 1 momentti, 16 1 ja 2 momentti sekä 17 2 ja 3 momentti on muutettu ja johtosääntöön on lisätty 11 2 momentti, 14 5 momentti ja 33 :n 2 momentti sekä poistettu 32 :n 2 momentti hallituksen kokouksessa Muutokset tulevat voimaan Ennen muutosten voimaantuloa voidaan ryhtyä muutosten täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 10

11 Tämän johtosäännön 7 :n 2 momentti, 13 :n 1 ja 2 momentti, 14 1 ja 3 momentti ja 16 :n 1 momentti on muutettu ja johtosääntöön on lisätty 10 :n 2 momentti, 14 :n 2 momentti ja 33 :n 3 momentti hallituksen kokouksessa Muutokset tulevat voimaan , kuitenkin niin, että 16 :n 1 momentin muutos tulee voimaan Ennen muutosten voimaantuloa voidaan ryhtyä muutosten täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Tämän johtosäännön 13 :n 3 ja 4 momentti ja 22 on muutettu ja johtosääntöön lisätty 33 :n 4 momentti hallituksen kokouksessa ja muutokset tulevat voimaan Tämän johtosäännön 2, 9 :n 4 momentti ja 10 :n 1 momentti on muutettu ja johtosääntöön lisätty 9 :n 5 momentti hallituksen kokouksessa ja muutokset tulevat voimaan Ennen muutosten voimaantuloa voidaan ryhtyä muutosten täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 11

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on 25. päivänä syyskuuta 2009 hyväksynyt tämän johtosäännön. Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on x. päivänä elokuuta 2017 hyväksynyt tämän johtosäännön. Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on 22. päivänä kesäkuuta 2017 hyväksynyt tämän johtosäännön. Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

1.4.2014. Käytännön hallintotehtäviä varten yliopistossa on yliopistopalvelut ja hallintopalvelukeskukset.

1.4.2014. Käytännön hallintotehtäviä varten yliopistossa on yliopistopalvelut ja hallintopalvelukeskukset. HALLINTOJOHTOSÄÄNTÖ 1 (14) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laissa tai asetuksessa

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ VAASAN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus on 22. päivänä kesäkuuta 2017 hyväksynyt tämän johtosäännön. Vaasan yliopistossa

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018).

torstaina klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä, Laajakaista 3, talo B, osa C, 3. krs, F2018). Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin torstaina 15.12.2011 klo 9.00 taiteiden tiedekunnan kokoushuoneessa (Pöykkölä,

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö

TAIDEYLIOPISTO. Johtosääntö TAIDEYLIOPISTO Johtosääntö Käsittely: 1. Taideyliopiston johtosääntötoimikunta 10.8.2012 Johtosäännön lähtökohdat ja periaatteet 2. Hallituksen iltakoulu 16.8.2012 Kollegion jäsenmäärä ja valinta 3. Taideyliopiston

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 1 (5) Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 22.2.2012. Muutettu hallituksen 8.4.2016 ja 2.6.2016 hyväksymien Tampereen

Lisätiedot

Turun yliopiston johtosääntö

Turun yliopiston johtosääntö 1 (17) Turun yliopiston johtosääntö Turun yliopiston hallitus on hyväksynyt johtosäännön 6.2.2015. 1. luku Yleiset säännökset 1 Säädösperusta Turun yliopisto on yliopistolain (558/2009) mukaisesti Turun

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 15.11.2010 1/6 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan, 31 :n ja 33 :n 3 momentin nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 15.11.2010. Tämä

Lisätiedot

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö

1/5. Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö 1/5 Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt. Tämä henkilöstöjohtosääntö luo edellytykset yliopiston henkilöstön ottamiselle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013, 14.5.2014, 14.1.2015 ja 16.3.2015 tehtyine muutoksineen. 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2 YLIOPISTOLAIN MUKAISET TOIMIELIMET...

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 (9) Huom! Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2017 TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8 kohdan ja 28 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 18.10.2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Turun yliopiston johtosääntö

Turun yliopiston johtosääntö 1(16) Turun yliopiston johtosääntö Turun yliopiston hallitus on hyväksynyt muutoksia johtosääntöön 15.4.2016. Turun yliopiston hallitus on hyväksynyt muutoksia johtosääntöön 7.6.2016. Turun yliopiston

Lisätiedot

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä yliopistolaissa säädetään:

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä yliopistolaissa säädetään: JOHTOSÄÄNTÖ 1 (13) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on 12.10.2016 hyväksynyt ja 13.12.2016 täsmentänyt seuraavan johtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa lukien sen

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjesääntö. Teatterikorkeakoulun ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Teatterikorkeakoulun ohjesääntö Käsittely 1. TeaKin johtoryhmä 19.2.2013 2. TeaKin johtoryhmä 5.3.2013 3. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 11.3.2013 4. TeaKin laitosjohtajat ja proffat 15.4.2013

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Hallintojohtajaa. Asialistat. muutokset. Talousjohtaja 2011

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Hallintojohtajaa. Asialistat. muutokset. Talousjohtaja 2011 HALLITUS Aihe Aika Paikka HALLITUKSEN KOKOUS nro 4/2011 Keskiviikko 15.6.2011 kello 9.15 Hallituksen kokoushuone HR 144 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Hallintojohtajaa A 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Dekaanin päätös 1 (6) Tehtäväseloste ELINTARVIKEKEMIAN PROFESSORI Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana Elintarvikekemian professorin

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOS- TON 28.9.2010 TEKEMÄ PÄÄTÖS OPETUSTAIDON HUOMI- OONOTTAMISESTA OPETUSTEHTÄVIEN TÄYTÖSSÄ Opetustehtävillä tarkoitetaan tässä päätöksessä opetus- ja tutkimustehtäviä

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston johtosääntö

Tampereen teknillisen yliopiston johtosääntö Liite 2 1 (7) Tampereen teknillisen yliopiston johtosääntö Hyväksytty TTY-säätiön hallituksessa YLEISKUVAUS Tampereen teknillisen yliopiston johtosäännön perustana ovat yliopistolaki, säätiölaki, säädekirja,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

2.7.2015 KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ

2.7.2015 KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ Dekaanin päätös 1 (5) TEHTÄVÄSELOSTE KASVATUSTIETEEN PROFESSORIN, ERITYISALANA VERTAILEVA KOULUTUS- TUTKIMUS JA KOULUTUSPOLITIIKAN TUTKIMUS TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun yliopiston kasvatustieteiden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

LIIKETALOUSTIEDE, MARKKINOINNIN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ

LIIKETALOUSTIEDE, MARKKINOINNIN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ Tehtäväseloste Johtaja hyväksynyt 17.04.2013 1 (5) LIIKETALOUSTIEDE, MARKKINOINNIN PROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Kelpoisuusvaatimukset Turun yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri.

7.3.2005. Helsingissä 7. maaliskuuta 2005 SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Puolesta. Tapio Markkanen Pääsihteeri. 7.3.2005 Yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmä on rehtori Perttu Vartiaisen puheenjohdolla pohtinut yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkarakennetta. Työryhmän raportti valmistui tammikuussa 2004, ja

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 24.11.2011 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet, lisäjäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ

TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtäväseloste 1 (8) TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun kauppakorkeakoulun taloustieteen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

Lastenpsykiatrian professorin/apulaisprofessorin (tenure track) osa-aikainen (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste

Lastenpsykiatrian professorin/apulaisprofessorin (tenure track) osa-aikainen (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste Lastenpsykiatrian professorin/apulaisprofessorin (tenure track) osa-aikainen (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on hyväksynyt selosteen 19.9.2018 tiedekuntaneuvostoa

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(7) HELSINGIN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Harjoittelukoulujen hallinnollinen asema...

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, 14.6.2016 tehtyine muutoksineen. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Yliopistolain (558/2009) 14 : nojalla yliopiston hallitus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 115. Yliopistoasetus. Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 115. Yliopistoasetus. Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1998 N:o 115 118 SISÄLLYS N:o Sivu 115 Yliopistoasetus... 261 116 Ylioppilaskunta-asetus... 267 117 Asetus eläintautiasetuksen 10

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Rehtorin asettama tenure track ryhmä asettaa yleiset tavoitteet kullekin vakinaistamispolun vaiheelle.

Rehtorin asettama tenure track ryhmä asettaa yleiset tavoitteet kullekin vakinaistamispolun vaiheelle. 1 (5) VAKINAISTAMISPOLKU JA ARVIOINTIMENETTELY YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Vakinaistamispolkua koskevat ohjeet Rehtori on antanut vakinaistamispolkua koskevan menettelyohjeen 6.2.2013. Tämä ohje

Lisätiedot

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste

Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Ortodontian professorin tehtävä (32038 UEF): tehtäväseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 25.3.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä tehtävän

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2 YLIOPISTOLAIN MUKAISET TOIMIELIMET... 3 2.1 HALLITUS... 3 2.2 REHTORI... 4 2.3 YLIOPISTOKOLLEGIO...

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

MaA Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta MaA103 1.12.2015 Joachim Kratochvil Koulutuspoliittinen asiantuntija Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Hallinnon opiskelijaedustaja (halloped). Kaikkien kausi alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017 Jokaisella

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Tehtäväseloste POLIITTISEN HISTORIAN PROFESSORI. Dekaanin päätös 1 (5) Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Tehtävä ja sen sijoittuminen

Tehtäväseloste POLIITTISEN HISTORIAN PROFESSORI. Dekaanin päätös 1 (5) Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Tehtävä ja sen sijoittuminen Dekaanin päätös 1 (5) Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 29.1.2015 Tehtäväseloste POLIITTISEN HISTORIAN PROFESSORI Tehtävä ja sen sijoittuminen Kelpoisuusvaatimukset Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain (558 /2009) 28 :n nojalla hyväksynyt seuraavan hallintojohtosäännön:

Lapin yliopiston hallitus on 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain (558 /2009) 28 :n nojalla hyväksynyt seuraavan hallintojohtosäännön: versio 19.9.2011 LAPIN YLIOPISTON HALLINTOJOHTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 5 päivänä lokakuuta 2009 Lapin yliopiston hallitus on 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain (558 /2009) 28 :n nojalla

Lisätiedot

Liite 1 OULUN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ MUUTETTU 7 17.6.2014 (Hallitus 7/2014) MUUTETTU 13 57 26.8.2014 (Hallitus 8/2014) LISÄTTY 13 a ja 13 b 26.8.2014 (Hallitus 8/2014) Yleiset säännökset 1 Johtosäännön

Lisätiedot

Filosofinen tiedekunta Ohje 1 (5)

Filosofinen tiedekunta Ohje 1 (5) Filosofinen tiedekunta Ohje 1 (5) Ohje professorin tehtävän kelpoisuusehtojen arvioinnin perusteiksi ja professorin tehtävän täyttämistä valmistelevien täyttötoimikuntien työskentelyn suuntaviivoiksi Tällä

Lisätiedot

KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIOPIN PROFESSORIN TEHTÄVÄ

KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIOPIN PROFESSORIN TEHTÄVÄ Dekaanin päätös 1 (5) TEHTÄVÄSELOSTE KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIOPIN PROFESSORIN TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittaminen Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on haettavana korva-, nenä- ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ HUOM! Tämä johtosääntö astuu voimaan 1.1.2017 alkaen Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 11.12.2013, 14.5.2014, 14.1.2015, 16.3.2015 ja 18.10.2016 tehtyine muutoksineen.

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 10.12.2012

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta 10.12.2012 Oikeustieteiden tiedekunta 10.12.2012 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään perjantaina 14.12.2012 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Tehtäväseloste 1 (5) Dekaanin päätös TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN TEHTÄVÄ. Tehtävä ja sen sijoittuminen

Tehtäväseloste 1 (5) Dekaanin päätös TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN TEHTÄVÄ. Tehtävä ja sen sijoittuminen Tehtäväseloste 1 (5) TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN PROFESSORIN TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Kelpoisuusvaatimukset Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa on haettavana tulevaisuudentutkimuksen professorin

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON HALLINTOSÄÄNTÖ

VAASAN YLIOPISTON HALLINTOSÄÄNTÖ VAASAN YLIOPISTON HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Vahvistettu hallituksen kokouksessa toukokuun 11. päivänä 2001 (muutettu viimeksi hallituksen kokouksessa 15.12.2006) Yleiset määräykset 1 Yliopistolaissa (645/97) ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 8/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 8/2009, 30.9.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan valintaperusteet ja valittavien opiskelijoiden

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil.

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil. BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 6.2.2014 kello 13:00 15:15 Paikka Kokoushuone LIOIA, Kontinkangas (Aapistie 7) Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

KOKOUSKUTSU Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet KOKOUSKUTSU 20.3.2019 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto pitää seuraavan kokouksensa tiistaina 26.3.2019

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama ) 1) yliopiston virkaan nimitetty ja pysyvään työsuhteeseen otettu;

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama ) 1) yliopiston virkaan nimitetty ja pysyvään työsuhteeseen otettu; 1 HELSINGIN YLIOPISTO Hallintovirasto 8.9.2006 Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Lakiasiain yksikkö Keskusvaalilautakunta TIEDEKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Yleistä

VAASAN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Yleistä Ver. 25.8.2017, (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.8.2017) VAASAN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Yleistä 1 Yliopistolain (558/2009) 14 :n 2 momentin 8) -kohdan ja 28 :n perusteella yliopiston hallitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. luku YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 2. luku YLIOPISTON ORGANISAATIORAKENNE JA YKSIKÖT... 2 TIEDEKUNNAT... 3 LAITOKSET... 3 ERILLISLAITOKSET... 4 YLIOPISTOPALVELUT... 5 YKSIKÖIDEN

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös ja yliopiston rekrytointiohjeet TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA

Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös ja yliopiston rekrytointiohjeet TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA 28.2.2012 Jakelussa mainitut Oulun yliopiston johtosääntö, hallituksen päätös 15.6.2011 ja yliopiston rekrytointiohjeet 1.9.2011 TENURE TRACK JA NELIPORTAINEN TUTKIJANURA Yliopiston hallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain (558 /2009) 28 :n nojalla hyväksynyt seuraavan hallintojohtosäännön:

Lapin yliopiston hallitus on 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain (558 /2009) 28 :n nojalla hyväksynyt seuraavan hallintojohtosäännön: Hyväksytty yliopiston hallituksessa 28.1.2013 LAPIN YLIOPISTON HALLINTOJOHTOSÄÄNTÖ Annettu Rovaniemellä 5 päivänä lokakuuta 2009 Lapin yliopiston hallitus on 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta.

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta. VESIOIKEUDELLISEN YHTEISÖN SÄÄNNÖT Pvm 3.1.2013 1 Yhteisön nimi ja kotipaikka Yhteisön nimi on Mustialanlammin keskivedenkorkeuden pysyvän muuttamisen vesioikeudellinen yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2017 1 16.03.2017 Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto Aika 16.03.2017, 10:15-11:02 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(20) 15.4.2015 hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön 15.4.2015. hallitus on tehnyt tähän ön seuraavat muutokset ja lisäykset: 19.10.2016 4 :n 2 ja 4 momentti sekä 50 :n 6 kohta muutettu,

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta. Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta. Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä Professorin tehtävä, suomen kieli, 1.8.2016 alkaen toistaiseksi 1. Professorin toimintaympäristö

Lisätiedot