Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelma 1. KOULUN TYÖN PERUSTA 1.1. Arvopohja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan koulutyön arvopohjana Suomessa ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetuksen tulee edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Jäljempänä kuvatut Karhulan koululle laaditut Koulun tehtävä ja Toiminta-ajatus ovat sopusoinnussa tämän arvopohjan kanssa, joka siten välittyy opetuksen tavoitteisiin ja sisältöön sekä koulun jokapäiväiseen toimintaan. Arvojen ja toiminta-ajatuksen toteutumisen seuraaminen ja jatkuva pohtiminen on tärkeää Koulun tehtävä Karhulan koulun tehtävänä on toimia perusopetuslain ja asetuksen mukaisesti perusopetuksen tarjoajana. Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle. Perusopetuslain mukaan jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen kymmenen vuoden ajan siitä vuodesta alkaen, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppilas on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta. Karhulan koulussa perusopetuksen kolmen ylimmän luokan opetuksesta vastaavat eri oppiaineita opettavat aineenopettajat. Opetukseen kuuluu myös oppilaanohjausta kaikille ja tarpeen mukaan erityisopetusta niille oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia. Perusopetuksen oppimäärä sisältää kaikille yhteisinä aineina äidinkieltä ja kirjallisuutta, toista kotimaista kieltä, vieraita kieliä, terveystietoa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, historiaa, yhteis-kuntaoppia, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, liikuntaa, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä ja kotitaloutta. Näiden lisäksi Karhulan koulussa oppilaille tarjotaan erilaisia valin-naisaineita. Yhteisten aineiden ja valinnaisten kurssien sisällöt, opetusmenetelmät ja tavoitteet kuvataan opetussuunnitelman oppiainekohtaisessa osassa Toiminta-ajatus Karhulan koulussa korostetaan hyviä käytöstapoja, järjestystä, ahkeruutta, turvallisuutta ja vastuuntuntoa. Näistä kiinni pitämällä voidaan tarjota edellytykset monipuoliseen oppimiseen ja myönteiseen kasvuun tiedollisesti, taidollisesti ja henkisesti. Toisesta ihmisestä välittäminen ilmenee siten, että havaittuihin ongelmiin puututaan mahdollisimman pian. Koulun oppimiskulttuuri ja toimintatavat tukevat oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi 1.4. Kasvatus- ja opetustavoitteet Karhulan koulussa pyritään kasvattamaan oppimaan oppivia, osallistuvia, aktiivisia, yhteistyökykyisiä ja yhteiskunnan pelisääntöjen mukaan monikulttuurisessa ympäristössä toimivia, työtä ja muutoksia pelkäämättömiä kansalaisia, jotka saavat valmiuksia selviytyä jatkuvasti teknistyvässä ja kansainvälistyvässä maailmassa. 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

2 2.1. Oppimiskäsitys Opetussuunnitelman perusteiden 6 :n mukaisesti perusopetus pohjautuu oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi. Oppiminen on aktiivinen ja päämääräsuuntautunut tapahtuma, jossa oppijan omat tulkinnat ja havainnot ovat keskeisellä sijalla. Paitsi tietoja ja taitoja opiskellaan koulussa lisäksi oppimis- ja työskentelytapoja, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä. Karhulan koulussa pyritään kaikessa oppimisessa herättämään oppijan motivaatio ja aktivoimaan aiemmat tietorakenteet, jotka ovat uuden oppimisen oleellisimpia elementtejä. Koska oppiminen on myös tilannesidonnaista, kiinnitetään erityistä huomiota oppimisympäristön monipuolisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen kaikissa oppimistilanteissa Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuu (Opetussuunnitelman perusteet 2004). Karhulan koulun fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun rakennukset ja tilat, ympäröivä luonto, opetusvälineet ja oppimateriaalit. Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostaa se ihmissuhteiden verkosto, johon yksittäinen oppilas kuuluu yhdessä muiden oppilaiden ja koulun henkilökunnan (rehtori, opettajat, talonmies-vahtimestari, terveydenhoitaja, siistijät, keittiöhenkilö-kunta) kanssa. Kirjastopalveluja kehitetään Karhulan koulussa ja mediatekniikan ja tietoverkkojen käyttöä lisätään.. Näin voidaan tulevaisuudessa tarjota entistä paremmin oppilaan oppimismotivaatiota tukeva ja aktiivisuuteen, itseohjautuvuuteen ja luovuuteen kannustava oppimisympäristö. Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit. Se pyritään rakentamaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettuja tavoitteita. Karhulan koulun toimintakulttuuriin sisältyvät järjestyssäännöt, käytöstavat, monenlaiset ohjeet mm. juhlatilaisuuksissa käyttäytymistä varten sekä koulun perinteiset arvot ( Karhulan koulun henki ). Karhulan koulun henkeen on aina kuulunut rikkumattoman työrauhan edellyttäminen kaikilta työyhteisön jäseniltä, kohteliaiden käytöstapojen korostaminen ja fyysisen koskemattomuuden vaatimus. Oppilailla on mahdollisuus osallistua Karhulan koulun toimintakulttuurin kehittämiseen olemalla mukana etenkin oppituntien ulkopuolisen toiminnan kuten juhlien, teemapäivien ja erilaisten tapahtumien järjestelyissä (oppilaskunta, tukioppilaat). 3. AIHEKOKONAISUUDET Aihekokonaisuuksilla on Opetussuunnitelman perusteissa (2004) oppiaineiden status. Opetusta eheyttävät aihekokonaisuudet kuvataan Opetussuunnitelman perusteissa ennen oppiainekohtaisia opetuksen keskeisiä sisältöjä. Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin (9 ). Aihekokonaisuuksilla pyritään kapeasta ainejaosta ilmiöiden ja kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Tähän voidaan koulussa päästä vain siten, että oppilaat saavat eri oppiaineille luonteenomaisella ja oppilaan kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla kokemuksia todellisiin käytännön asioihin vaikuttamisesta.

3 Aihekokonaisuuksia on seitsemän: 1. Ihmisenä kasvaminen 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 3. Viestintä ja mediataito 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta 6. Turvallisuus ja liikenne 7. Ihminen ja teknologia Kaikki yllä olevat aihekokonaisuudet sisältyvät Karhulan koulun opetussuunnitelmassa kuvattuihin oppiaineisiin. Aihekokonaisuuksien tulee myös näkyä koulun toimintakulttuurissa, minkä vuoksi on tärkeää etsiä yhteistyötahoja oppiainerajojen yli. Esimerkkejä konkreettisista toimista aihekokonaisuuksien toteuttamiseksi Karhulan koulussa: 1. Ihmisenä kasvaminen Kouluväen yhteistyö tapakasvatuksessa (opettajien lisäksi keittäjät, vahtimestari ym.) Sovittelutoiminta Oman oppimisen arviointi (itsearviointi) 2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys Itsenäisyyspäivän juhlat Kansainväliset yhteydet (vierailut, kirjeenvaihto) 3. Viestintä ja mediataito Tiedonhaku monipuolisesti ja kriittisesti Sosiaalinen vuorovaikutus ryhmätöissä, keskusteluissa, esitelmissä jne. 4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Nuorisovaltuustovaalit ja varjovaalit eduskunta- ja eurovaalien yhteydessä Sisäinen yrittäjyys (ahkera ja luova omatoimisuus normaalissa koulutyössä) Ulkoinen yrittäjyys - työelämään tutustumisjaksot ja yritysvierailut 5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta Työympäristön siistinä pitäminen Ihmisen vaikutus ympäristöönsä ja itseensä kautta aikojen 6. Turvallisuus ja liikenne Fyysinen ja henkinen koskemattomuus jokaisen oikeus Opettajien ohjeet turvalliseen siirtymiseen mm. kotitalouden ja liikunnan oppitunneille 7. Ihminen ja teknologia Teknisten laitteiden käyttäminen ja ymmärtäminen Ihmisen ja teknologian suhde

4 Aihekokonaisuuksiin liittyvän toiminnan jatkuva kehittäminen on Karhulan koulussa käynnissä koko ajan. Erityisen tärkeäksi on koettu mm. turvallisuus ja liikenne johtuen koulun keskeisestä sijainnista. Turvallisuusasioita sisältyy terveystiedon opetussuunnitelmaan ja tämän lisäksi tapahtumia ja teemapäiviä aiotaan järjestää oman koulun sisällä ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kanssa yhdessä. Sisäinen yrittäjyys kirjataan koulun tiedostetuksi toimintatavaksi eli oppilasta ohjataan omatoimisuuteen, aktiivisuuteen, sitoutumiseen, elämänikäiseen oppimiseen, hyvän työn hallintaan ja päämäärätietoisuuteen. Ulkoinen yrittäjyys tuo koulun toimintaan positiivista vuorovaikutusta koulun läheisyydessä olevien yritysten kanssa. Samalla korostuu toisen työn arvostaminen ja kunnioittaminen. 4. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Kodin ja koulun välinen yhteistyö tulee määritellä opetussuunnitelmassa yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa (Opetussuunnitelman perusteet 2004). Koulu tukee huoltajia, joilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Karhulan koulussa yhteistyömuotoja kodin ja koulun välillä ovat yhteisötasolla mm. koulun tiedotteet huoltajille, vanhempainillat, joissa aiheina ovat erilaiset kasvatukseen, opetukseen ja jatkokoulutukseen liittyvät asiat, erilaiset kyselyt huoltajille, vanhempainyhdistyksen toiminta sekä koulun juhlat. Yksilötasolla yhteistyötä koulun ja kodin välillä edustavat luokanvalvojien yhteydenotot huoltajiin, henkilö-kohtaiset tapaamiset sekä huoltajien ja oppilashuoltoryhmän tapaamiset tarvittaessa. 5. YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Karhulan koulu tekee yhteistyötä erityisesti Helilän koulun kanssa, jonka tiloissa Karhulan koulun oppilaille opetetaan kotitaloutta ja teknistä työtä. Muuta yhteistyötä rinnakkaiskoulujen kanssa tapahtuu yhteisten opettajien ja tukioppilaskoulutuksen muodossa. Muita yhteistyötahoja Karhulan koululla ovat mm. työ- ja elinkeinoelämä (työelämään tutustuminen, vierailukäynnit ym.), toisen asteen oppilaitokset, Kotkan kaupungin eri hallintokunnat (sosiaali-, nuorisoja sivistystoimi), seurakunnat ja poliisi. Erityisen merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat lisäksi ne haminalaiset maatilat, joiden isäntäväet ovat antaneet merkittävän panoksensa Karhulan koulun maa- ja metsätalousryhmien leirikouluviikkojen ohjelmaan kohta kahden vuosikymmenen ajan. 6. OPPIMISSUUNNITELMA Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Opinto-ohjelma muodostuu niistä oppiaineista ja aineryhmistä, joita oppilas opiskelee lukuvuoden aikana. Oppimissuunnitelman laadinnassa on keskeistä yhteistyö oppilaan, huoltajan, opettajien ja koulun muiden asiantuntijoiden välillä. Oppimissuunnitelmassa kuvataan myös mahdolliset tuki-toimet, kuten tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Oppimissuunnitelma laaditaan tarvittaessa erityistä tukea tarvitseville ja osa-aikaista erityisopetusta saaville oppilaille. Oppimissuunnitelma voidaan laatia myös kaikille oppilaille. Erityisopetukseen siirretyille tai otetuille oppilaille laadittava henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) korvaa oppimissuunnitelman. 7. OPPILASHUOLTO Koululaisen hyvinvoinnista huolehtiminen edellyttää koulutoimen yhteistyötä eri hallinnonalojen kanssa.

5 Oppilashuoltoon kuuluu oppilaan oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuolto edistää nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuollossa korostuu oppimisvaikeuksien, oppimisen esteiden sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien varhainen tunnistaminen, poistaminen, ehkäiseminen ja lieventäminen Oppilashuollon tavoitteet ja keskeiset periaatteet - ongelmien varhainen tunnistaminen - oppilaan tukeminen - luottamuksellinen yhteistyö nuoren ja huoltajan kanssa - yhteistyö oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden kanssa Opettajien ja luokanvalvojien merkitys on suuri, heidän seuratessaan oppilaan kehitystä ja oppimisen esteiden ilmentymistä. Yleensä luokanvalvoja on ensimmäinen, joka on huoltajaan yhteydessä ongelmien (esimerkiksi lisääntyneet poissaolot) ilmetessä. Oppilashuollon henkilöstö keskustelee luokanvalvojan ja opettajien kanssa. Se suunnittelee erilaisia tukitoimia oppilaan auttamiseksi. Oppilashuollon henkilöstö on yhteydessä huoltajaan, ja yhdessä huoltajan ja tarvittaessa oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden kanssa suunnitellaan toimia oppilaan ongelmien ehkäisemiseksi, lieventämiseksi ja poistamiseksi. Oppilashuollolliset toimenpiteet liittyvät usein kiusaamiseen, väkivaltaan, häirintään, mielenterveydellisiin ongelmiin, päihteiden käyttöön, tapaturmiin tai onnettomuuksiin Näihin kaikkiin koululla on puuttumissuunnitelmat. 7.2 Oppilashuoltoryhmä Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran viikossa. Siihen kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja(t), terveydenhoitaja, koulukuraattori sekä erityisopettaja. Oppilashuoltoryhmä joutuu kokoontumaan joskus useamminkin ja joustavasti eri kokoonpanolla, jos ilmenee akuutti tilanne, johon voidaan varhaisessa vaiheessa puuttua tai estää sen syntyminen kokonaan. 8. OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN Kaikkien opettajien tehtävä on ohjata oppilasta opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitoja ja ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Oppilaan huoltajalle on järjestettävä mahdollisuuksia saada tietoa opetuksen työtavoista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan tulevaisuudelle. Oppilaalle ja huoltajalle tulee selvittää ohjauksen järjestäminen sekä opiskeluun, oppilashuoltoon ja tukipalveluihin liittyvät koulukohtaiset asiat. Huoltajille ja oppilaalle järjestetään tilaisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Ohjauksen tulee tukea erityisesti niitä oppi-laita, joilla on opiskeluvaikeuksia ja vaara syrjäytyä ja jäädä perusopetuksen jälkeen koulutuksen ulkopuolelle. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys - aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa ja luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Ulkoinen yrittäjyys tulee mukaan koulun toimintaan ensisijaisesti opinto-ohjaajien järjestämissä työelämän edustajien kouluvierailuissa, työpaikkakäynneillä, projektitöissä ja työelämään tutustumisessa. Seitsemännen luokan oppilailla on opiskelun aikana tukena ja apuna koulutetut yhdeksäsluokkalaiset tukioppilaat. Heidän merkityksensä korostuu etenkin opiskelun alkuvaiheessa, kun kaikki on vielä uutta ja outoa yläkoulun alkuvaiheessa. Kullakin luokalla on omat nimetyt tukioppilaat. 9. TUKIOPETUS Oppilaalla on oikeus tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti opettaja.

6 Huoltajalle tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. Myös oppilas ja huoltaja voivat olla aloitteellisia asiassa. Tukiopetusta annetaan tilapäisten oppimisvaikeuksien aiheuttaessa jälkeen jäämistä. Tukiopetusta annetaan oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien ulkopuolella mutta perustellusta syystä, ja aina erikseen sopimalla myös oppitunnin aikana. Jos tukiopetuksella ei saavuteta haluttua oppimista, oppilas ohjataan osa-aikaiseen erityisopetukseen. 10. OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS Oppilaalle, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, annetaan osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena pienryhmässä tai yksilöllisesti. Tarvittaessa oppilaalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, joka laaditaan yhdessä huoltajan, oppilaan, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan ja tarvittaessa asiantuntijoiden kanssa. 11.TUNTIJAKO Karhulan koulun tuntijako Oppiaine 7lk 8lk9lk Äidinkieli A-kieli B-kieli Matematiikka Biologia Maatieto Fysiikka Kemia Terveystieto 0,4 1,61 Uskonto/ET Historia 2 2 Yhteiskuntaoppi 3 Musiikki 1 Kuvataide 2 Liikunta Käsityö 3 Kotitalous 3 Oppilaanohjaus 0,6 0,41 Valinnaisaineet* 7 6 yhteensä MUS- painotus* A2- venäjä* Musiikkipainotteisen ja A-venäjän valinneilla 7. luokan kuvataide vasta 8. luokalla. 12.OPPILAAN ARVIOINTI ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA

7 Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on muodostaa oppilaalle ja huoltajalle realistinen kuva siitä miten oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on myös tukea ja ohjata oppilaan persoonallisuuden kasvua. Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen oppimäärään, joka hänelle on asetettu henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Karhulan koulussa noudatetaan viisijaksojärjestelmää. Lukuvuodessa annetaan viisi kasautuvaa jaksotodistusta suoritettujen kurssien mukaisesti. Kurssisuoritukseen kuuluu työskentelyn arviointi. Perusteena käytetään työskentelyn vastuullisuutta ja oma-aloitteellisuutta, taitoa suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa työtään sekä yhteistyökykyä muiden henkilöiden kanssa. Lukuvuoden päätteeksi annettavaan jaksotodistukseen merkitään luokalta siirtäminen / luokalle jättäminen sekä koulun alkaminen syksyllä. Lukuvuosi katsotaan oppiaineittain suoritetuksi, jos yhden kurssin oppimäärän arvosana on hyväksytty, kahden kurssin oppimäärän arvosanoista vähintään toinen on hyväksytty ja kolmen kurssin oppimäärän arvosanoista vähintään kaksi hyväksyttyjä. Oppilas voidaan jättää luokalleen, jos hänen menestymisensä yhdessä tai useammassa lukuvuoden aikana opiskellussa oppiaineessa on heikko. Luokalle jäämisestä päättävät rehtori ja oppilasta opettavat opettajat. Jos huoltaja, rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä opinto-ohjaajan kanssa toteavat, ettei oppilas selviä seuraavan lukuvuoden opinnoista, voidaan luokalle jättäminen suorittaa ilman heikkoja opintomenestyksiä. Oppiaineen hylätty suoritus voidaan uusia koulutyön päätyttyä järjestettävässä uusintakokeessa. 9- luokkalaisella on mahdollisuus osallistua uusintaan myös viimeisen jakson aikana. (Peruskouluasetus 11 : Oppilaalle, jonka suoritus on hylätty, tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa aineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuus voidaan antaa myös lukuvuoden koulutyön päätyttyä). Valinnaisaineen arviointitapa ilmoitetaan kyseisen aineen kurssiselosteen yhteydessä. Hylätty suoritus vastaa pakollisen aineen hylättyä suoritusta. Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8-9. Päättöarviointia varten on laadittu perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä koti-talous. Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Yhden vuosiviikkotunnin valinnaisaine voidaan arvioida vain sanallisesti (hyväksytty) päättöarviointiin. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä. Tällä tarkoitetaan oppilaan kykyä ja halua ymmärtää, arvostaa ja tukea toisia ihmisiä sekä vaalia ympäristöä. Työn arvostaminen koskee sekä omaa että toisen tekemää työtä. Sääntöjen noudattamisessa otetaan huomioon se, miten oppilas tuntee säännöt ja sitoutuu niihin. Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan opettajainkokouksessa käydyn arviointikeskustelun pohjalta. Arvioinnin kohteena käytetään oppilaan oman ja toisen työn arvostamista, ihmisen ja ympäristön huomioimista sekä sääntöjen tuntemista ja noudattamista. 10 oppilas käyttäytyy erittäin kohteliaasti, tervehtii, osaa seurustella sekä nuorten että vanhempien kanssa, auttaa mielellään kaikkia, on huolellinen ja suhtautuu myönteisesti koulutyöhön

8 9 oppilas esittää asiansa kohteliaasti, tervehtii, on auttavainen, suhtautuu myönteisesti koulutyöhön 8 on positiivinen, suhtautuu samoin koulunkäyntiin, yleensä noudattaa sääntöjä ja annettuja ohjeita, tekee työnsä. 7 oppilas saattaa häiritä muita tunnilla, aiheuttaa käyttäytymisellään häiriöitä, ei huolehdi velvoitteitaan - läksyt aika usein tekemättä, palauttaa usein myöhässä erilaisia koulun pyytämiä papereita, saa jälki-istuntoja, on huolimaton 6 oppilas häiritsee tunneilla ja käytävissä, puhuu epäkohteliaasti, kiroilee, kiusaa muita, tekee ilkivaltaa, on vilpillinen, läksyt harvoin tehty, välineet hukassa tai rikki 5 oppilas käyttäytyy rumasti kaikkialla, kiusaa muita, tekee ilkivaltaa, valehtelee ja kiroilee, puhuu rumasti lähes kaikkialla, ei tee läksyjä, työvälineitä ei useimmiten mukana, myöhästelee jatkuvasti, hävittää kirjoja ja vihkoja, usein jälki-istuntoja 4 tekee jotain poikkeuksellisen rangaistavaa, käy tunneilla vain olemassa, toistuvia luvattomia poissaoloja, ei palauta mitään papereita ilman jatkuvaa seurantaa, täysin välinpitämätön myöhästelyjen suhteen, ei kunnioita toisten omaisuutta. Kukin opettaja antaa käytösnumeron oppilaalle samalla kun antaa oppiaineen numeron. Näistä numeroista lasketaan keskiarvo, jonka pohjalta opettajainkokous luokanvalvojan esityksestä antaa numeron ja se näkyy oppilaan 3. ja 5. jakson todistuksessa joka luokkatasolla; lisäksi 7. luokalla myös 2. jakson todistuksessa. YHTEISET AINEET ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SUOMI TOISENA KIELENÄ A-KIELI ENGLANTI B1-KIELI RUOTSI MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIETO FYSIIKKA KEMIA USKONTO E-L tai USKONTO ORT. tai ELÄMÄNKATSOMUS HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI KUVATAIDE MUSIIKKI KÄSITYÖ TEKNINEN tai TEKSTIILI KOTITALOUS LIIKUNTA 9 kurssia 9 kurssia 8 kurssia 6 kurssia 10 kurssia 4 kurssia 4 kurssia 4 kurssia 2 kurssia 1 kurssi 3kurssia 6 kurssia

9 TERVEYSTIETO OPPILAANOHJAUS MAAHANMUUTTAJAN ÄIDINKIELI, VENÄJÄ 2kurssia 6 kurssia

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta

Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta Tiivistelmä Munkkivuoren ala-asteen koulun koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUSSA LUODAAN MEIDÄN KOULU -HENKEÄ Koulussa arvostetaan kaikkia niin lapsia kuin aikuisia. Koulussa

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Sivltk 26.3.2014 Liite 1

Sivltk 26.3.2014 Liite 1 Sivltk 26.3.2014 Liite 1 Suomussalmen kunnan lisäopetuksen opetussuunnitelma alkaen lv. 2014-2015 Suomussalmen kunnan lisäopetuksen opetussuunnitelma alkaen lv. 2014-2015 Suomussalmen kunnan perusopetuksen

Lisätiedot

* vapaaehtoisen A -kielen valinneilla poikkeava tuntijako

* vapaaehtoisen A -kielen valinneilla poikkeava tuntijako OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Koulun toiminta-ajatus ja arvopohja Tuntijako Helilän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Koulu tukee turvallisesti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA

KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA KOULUSSA EKALUOKKALAISENA KALAJOELLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kalajoen peruskouluissa aloittaa ensi syksynä koulutiensä n. 162 ekaluokkalaista. Lapsi tulee ilmoittaa kouluun 29.1.2016 mennessä. Huoltaja vastaa

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1 Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 85, Päivitetty 13.10.2011 128 Päivitetty 27.2.2014 36 Päivitetty 3.4.2014 60 Päivitetty 15.5.2014 79 Päivitetty

Lisätiedot

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37

Koulu/päiväkoti: Oppilas: Hyväksytty Opetuslautakunta 13.6.2012 37 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) (salassa pidettävä) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Henkilötiedot Päiväys Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen opetus. Lisäopetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen opetus. Lisäopetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen opetus Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sisällys LUKU 1 LISÄOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä... 2 1.2 Opetuksen arvoperusta... 2

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

Ohje HOJKS:n laadintaan

Ohje HOJKS:n laadintaan Ohje HOJKS:n laadintaan Luonnos 1 HOJKS 1.1 Perustiedot 1.2 Asiakirja 1.3 Opetuksen ja tukitoimien järjestäminen 1.4 Tukimuodot 1.5 Oppiaineet 1.6 Muut palvelut 1.7 Laatimisessa on hyödynnetty seuraavia

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5)

KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) KV 23.6.2014 48 Liite 6D 1(5) SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖT YLEISEN MAARÄYKSET 1 Soveltamisala Sivistystoimen luottamuselimiin, viranhaltijoihin ja työntekijöihin sovelletaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen.

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen. 3.- 4. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET (säilytä) 1 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus

Peruskouluissa. Tuen kolmiportaisuus Tuki annetaan mahdollisuuksien mukaan omassa tutussa ympäristössä ja luokassa. Tarpeen kasvaessa tukimuotoja voidaan lisätä joustavasti ja päinvastoin. Tuen kolmiportaisuus Peruskouluissa 3 Tuen kolmiportaisuus

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Perusopetus 3. 9.lk

VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Perusopetus 3. 9.lk VALTIMON KUNTA OPETUSSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Seutukuntamme omaleimaisuuden perusopetukselle asettamat painotukset 4 1.2 Perusopetuksen arvopohja 4 1.3

Lisätiedot

Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005 SISÄLLYS. 1. Koulun työn perusta... 5. 2. Opetuksen toteuttaminen... 6

Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005 SISÄLLYS. 1. Koulun työn perusta... 5. 2. Opetuksen toteuttaminen... 6 VARTIOKYLÄN YLÄASTEEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2005 SISÄLLYS 1. Koulun työn perusta... 5 1.1 Arvoperusta... 5 1.2 Koulun toiminta ajatus... 5 1.3 Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet... 5 2. Opetuksen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Suonenjoen kaupunki, Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 30.10.2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Suonenjoella Perustuu 1.8.2009 voimaan tulleeseen Perusopetukseen

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1 9

VIEREMÄN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1 9 1 VIEREMÄN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1 9 Perusopetuksen opetussuunnitelma hyväksytty/sivistyslautakunta 31.5.2005 39 Hyväksytty päivitykset/sivistyslautakunta 14.9.2010 45 14.12.2010 69 14.2.2011

Lisätiedot

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Opetushallitus on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusopetukseen

Lisätiedot

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako

3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN. 3.1 Yhteistyö kotien kanssa. 3.2 Ohjauksen järjestäminen. 3.2.1. Ohjauksen sisällöt ja työnjako 3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 3.1 Yhteistyö kotien kanssa Koti ja koulu ovat yhdessä vastuussa nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Molemmat tukevat opiskelijoita sekä opiskelua että hyvinvointia

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain.

Lisäopetusta ja sen opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään lukuvuosittain. LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAASASSA 1. Lisäopetuksen järjestäminen 1.1. Lisäopetuksen järjestäminen ja tehtävä Lisäopetus eli kymppiluokka on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän samana tai

Lisätiedot

RAUNISTULAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KASTUN YKSIKKÖ päivitetty 20.8.2014

RAUNISTULAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KASTUN YKSIKKÖ päivitetty 20.8.2014 RAUNISTULAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KASTUN YKSIKKÖ päivitetty 20.8.2014 Sisällysluettelo 1 Opetussuunnitelma... 2 Opetussuunnitelman laatiminen... 2 1.1 2 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 2 2.1

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA IKAALISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN KOULU

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA IKAALISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN KOULU 1 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA IKAALISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN KOULU 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku Opetussuunnitelma... 1 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 2 2. luku

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla. Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaan koulupolulla Eija Häyrynen KM, erityisopettaja Tervaväylän koulu, Oulu 040 7404585 Perusopetusta ohjaava kokonaisuus Perusopetuslaki1998/628 ja 2010/642 Perusopetusasetus

Lisätiedot

AITTAKORVEN KOULU. talviloma 23.2. - 27.2.2015

AITTAKORVEN KOULU. talviloma 23.2. - 27.2.2015 AITTAKORVEN KOULU REHTORI: 234 5660 Pekka Posti OPETTAJAT: 1 Hanna Räsänen 234 5662 1-2 Anni Rantanen 2 Eva Lähdes 3A Anni Kelkka 3B Päivi Paasi 4A Ville Vahvanen (5.1.2015 asti Jyrki Kauppinen) 4B Pia

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 04 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Opas maahanmuuttajavanhemmille. suomi

Tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Opas maahanmuuttajavanhemmille. suomi Tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä Opas maahanmuuttajavanhemmille suomi Sisällysluettelo Suomalainen koulutusjärjestelmä 3 Varhaiskasvatus 4 Perusopetus 5 Koulunkäynnin käytännöt 6 Kouluvuosi

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA OPPILASARVIOINNIN OHJEET

LAUKAAN KUNTA OPPILASARVIOINNIN OHJEET LAUKAAN KUNTA OPPILASARVIOINNIN OHJEET Laukaan koulutuslautakunta 23.11.2011 2 Laukaan kuntakohtaiset arvioinnin soveltamisohjeet tarkentavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) lukua

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk

Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7 9. 7.lk Nöykkiön koulu Opetussuunnitelma Maantieto 9.10 b Maantieto Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien( = AK) käsittely seuraavin lyhentein:

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu. Terveystieto Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Terveystieto OPPIAINEEN KUVAUS Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista arkielämässä.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin. perusopetuksen. opetussuunnitelma 2007

Rovaniemen kaupungin. perusopetuksen. opetussuunnitelma 2007 Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2007 1 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...5 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...6 2.1 Perusopetuksen arvopohja...6 2.2

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625

Oppilaan nimi: luokka: rehtori Hannu Isolauri (02) 2629 653 050 3101653. apulaisrehtori Matti Palmunen (02) 2629 257 050 4323625 LUOSTARIVUOREN KOULUN OPISKELUOPAS 2015 2016 1 Oppilaan nimi: luokka: KOULUN YHTEYSTIEDOT LUOSTARIVUOREN KOULU Luostarinkatu 13, 20700 Turku http://info.edu.turku.fi/luostarivuori/ KOULUN HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN SUUNNITELMA 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 1.1 Peruopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat ja laajuus Maahanmuuttajien valmistava opetus on tarkoitettu jokaiselle

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

PERUSKOULU UUDISTUU. Tietoa vanhemmille

PERUSKOULU UUDISTUU. Tietoa vanhemmille PERUSKOULU UUDISTUU Tietoa vanhemmille Hyvät vanhemmat, miksi lähetämme teille tämän esitteen uudesta opetussuunnitelmasta? Me haluamme lisätä vanhempien tietoisuutta siitä, mitä koulussa tapahtuu. Samalla

Lisätiedot

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto

Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Kari Uusikylä professori emeritus Helsingin yliopisto Tavoitteista vuorovaikutusta, joka tähtää oppilaiden persoonallisuudenkehityksen edistämiseen kasvatustavoitteiden suunnassa. (Matti Koskenniemi) Mikä

Lisätiedot

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA

TERVEYSTIEDON OPETUS VUOSILUOKILLA 1-6 OSANA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETOA, BIOLOGIAA JA KEMIAA Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Terveystieto 1 VUOSILUOKAT 1 9 Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

HARTOLAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA

HARTOLAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA HARTOLAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMA Hyväksytty sivistyslautakunnan kokouksessa 5.3. 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. OPETUSSUUNNITELMA... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa

Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Eriyttäminen ja yksilöllistäminen muuttuneissa opetussuunnitelman perusteissa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus pirjo.koivula@oph.fi 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.4. Opetusmenetelmät ja työtavat

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 opetussuunnitelma

Karkkilan kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 opetussuunnitelma Karkkilan kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 opetussuunnitelma 2 Sisällys PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 JA KARKKILAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1-9 OPE- TUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Päivitetty 20.5.2014. Liedon kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 opetussuunnitelma

Päivitetty 20.5.2014. Liedon kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 opetussuunnitelma Päivitetty 20.5.2014 Liedon kunnan perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelma... 1 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Liedossa... 1 1.2 Opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä

Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Yksilöllistäminen koulutus ja kasvatusjärjestelmässä Käytännöt ja strategiat nyt ja tulevaisuudessa Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 20.4.2009 PERUSOPETUSLAKI 3 Opetuksen järjestämisen perusteet

Lisätiedot

KAITAAN KOULU SUOMENKIELINEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

KAITAAN KOULU SUOMENKIELINEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 KAITAAN KOULU SUOMENKIELINEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen

Lisätiedot